Bodemkwaliteitskaart van de gemeente Borne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bodemkwaliteitskaart van de gemeente Borne"

Transcriptie

1 Bodemkwaliteitskaart van de gemeente Borne Gegevens opdrachtgever Gemeente Borne Postbus AE BORNE Contactpersonen: dhr. D.A. Grijsen CSO Adviesbureau Gotlandstraat AZ Deventer Tel Fax Contactpersonen CSO ir. F. Dijk mr. ing. M.G. Stienstra Projectcode: Rapportnummer:.R02 Versiedatum: Status:

2

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Aanleiding Doelstelling Regio Twente Werkwijze en resultaten Stap 1: Programma van eisen Stap 2: Onderscheidende gebiedskenmerken en voorlopige deelgebieden Inleiding Indeling op basis van de bodemopbouw Indeling op basis van de gebruikshistorie Indeling op basis van geomorfologie Indeling op basis van huidig bodemgebruik Voorlopige indeling deelgebieden Stap 3: Gegevensverzameling en gegevensverwerking Selecteren beschikbare bodeminformatie Het samenvoegen van meng- en puntmonsters Het vervangen van waarden beneden de detectielimiet Het opsporen van uitbijters Dataset bodemkwaliteitskaart gemeente Borne Stap 4: Indeling in zones en Stap 6: Aanvullende waarnemingen Stap 5: Controle indeling beheergebied in deelgebieden Aantal waarnemingen Splitsen deelgebieden Definitieve gebiedsindeling Stap 7: Vaststellen en karakteriseren bodemkwaliteitszones Stap 8: Bodemkwaliteitskaart Inleiding Lijst met locaties en deelgebieden niet opgenomen in dataset Ontgravingskaart Toepassingskaart Bijzondere omstandigheden Vaststellen bodemkwaliteitskaart Conclusies... 12

4 Bijlagen Bijlage 1 Begrippenlijst Bijlage 2 Overzicht uitbijters Bijlage 3 Overzicht statistische parameters en toetsing aan Twents beleid Bijlage 4 Zonekaart Bijlage 5 Uitgesloten locaties Bijlage 6 Bodemkwaliteit zones bovengrond (tevens ontgravings- en toepassingskaart) Bijlage 7 Bodemkwaliteit zones ondergrond (tevens ontgravings- en toepassingskaart) Bijlage 8 Variatie en heterogeniteit Pagina 4

5 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Borne wil voor het grondverzet in de gemeente gebruik maken van de mogelijkheden die worden geboden onder het Besluit bodemkwaliteit 1. Om dit te kunnen doen wil de gemeente een bodemkwaliteitskaart opstellen. De gemeente Borne heeft CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. opdracht gegeven voor het opstellen van de bodemkwaliteitskaart voor de gehele gemeente exclusief het bedrijventerrein Veldkamp. Dit is deels gelegen in de gemeente Hengelo en valt onder de bodemkwaliteitskaart voor deze gemeente. In deze rapportage staat beschreven volgens welke werkwijze de bodemkwaliteitskaart is opgesteld en wat de resultaten zijn. Deze resultaten zijn getoetst aan het regionale kader van Twente. 1.2 Doelstelling Doelstelling van het project is het opstellen van de bodemkwaliteitskaart om daarmee een actueel en dekkend beeld te krijgen van de diffuse chemische bodemkwaliteit in de gemeente Borne. Achterliggende doelstelling is de wens van de gemeente Borne om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die het Besluit bodemkwaliteit biedt: bij het toepassen van grond en baggerspecie op en in de bodem; als bewijsmiddel voor de kwaliteit van vrijkomende grond en de ontvangende bodem; bij het wegnemen van mogelijke knelpunten bij grond- en/of baggerverzet; om mogelijk gebiedseigen terugsaneerwaarden vast te stellen. 1.3 Regio Twente Binnen de regio Twente is een eigen normenkader opgesteld (zie voor een uitgebreide beschrijving daarvan de bodemnota). Dit kader is gebruikt bij het opstellen van deze bodemkwaliteitskaart. In bijlage 3 zijn de statistische parameters getoetst aan het Twentse beleid. Deze bodemkwaliteitskaart is opgesteld met gebiedsgericht beleid als doel. Dit beleid is vastgelegd in de standaard nota bodembeheer 'Twents beleid veur oale groond'. Door regionaal te werken wordt het mogelijk om bodemkwaliteitskaarten ook binnen het beheersgebied van de deelnemende gemeenten te accepteren. 1 Besluit bodemkwaliteit, Stb. 2007, 469 Pagina 1

6 2 Werkwijze en resultaten De bodemkwaliteitskaart is opgesteld volgens de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten 2 en er is volgens een stappenplan gewerkt. In figuur 2.1 zijn de verschillende stappen weergegeven die in de volgende paragrafen nader zijn toegelicht. In de Richtlijn is aangegeven dat de stappen niet chronologisch gevolgd hoeven te worden. Het is wel noodzakelijk dat de elementen van de stappen terugkomen in de werkwijze bij het vervaardigen van de bodemkwaliteitskaart. Stap 1: Opstellen programma van eisen Stap 2: Vaststellen onderscheide nde kenmerken Stap 3: Gegevensverzameling en gegevensbewerking Stap 4: Indelen beheergebied in deelgebieden Stap 5: Controle indeling van het beheergebied Stap 6: Verzamelen aanvullende informatie Stap 7: Vaststellen bodemkwaliteitszones Stap 8: Opstellen ontgravingsen toepassingskaart Figuur 2.1: Stappenplan op hoofdlijnen (uit: Richtlijn bodemkwaliteitskaarten) 2.1 Stap 1: Programma van eisen Bij het opstellen van het programma van eisen is onderscheid gemaakt tussen een beleidsmatige onderbouwing in het kader van gebiedsspecifiek beleid en een technisch inhoudelijke onderbouwing in het kader van het opstellen van de bodemkwaliteitskaart zelf. In dit document is alleen aandacht besteed aan de technisch inhoudelijke werkwijze. Ten behoeve van de bodemkwaliteitskaart zijn de volgende definities vastgesteld: Het beheergebied van deze bodemkwaliteitskaart omvat de hele gemeente Borne, exclusief het bedrijventerrein Veldkamp dat deels in de gemeente Hengelo is gelegen en waarvan de bodemkwaliteitskaart door de gemeente Hengelo is opgesteld. De bodemkwaliteitskaart bevat alle stoffen uit het nieuwe stoffenpakket (barium, cadmium, cobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, PAK, som-pcb, minerale olie). De bodemkwaliteitskaart is opgesteld voor de landbodem van het beheergebied voor de bodemlagen 0,0 0,5 en 0,5 2,0 meter minus maaiveld (m-mv). De bodemkwaliteitskaart sluit aan op het Twents beleid welke staat beschreven in de nota bodembeheer 'Twents beleid veur oale groond'. 2 Richtlijn bodemkwaliteitskaarten, NEN, 3 september 2007 Pagina 2

7 De volgende locaties en gebieden zijn niet meegenomen in de dataset voor de bodemkwaliteitskaart: Te saneren en gesaneerde locaties in het kader van de Wet bodembescherming, met uitzondering van multifinctioneel gesaneerde locaties en locaties waar is teruggesaneerd tot aan de bodemkwaliteitsklasse die in dit document voor de betreffende locatie is vastgesteld. Verdachte locaties op basis van een concrete verdenking op bodemverontreiniging. De waterbodem. De gemeentelijke bodemkwaliteitskaart is opgesteld voor de stoffen barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, PAK 10(VROM), som-pcb's en minerale olie. De gegevens voor de bodemkwaliteitskaart zijn afkomstig uit de door de gemeente ter beschikking gestelde onderzoeken. Deze zijn ingevoerd in het bodeminformatiesysteem Nazca-i. Deze database is als bron gebruikt. Daarnaast zijn de gegevens gebruikt uit het door CSO uitgevoerde aanvullend bodemonderzoek (2011) naar de stoffen uit het nieuwe stoffenpakket: barium, kobalt, molybdeen en som-pcb. 2.2 Stap 2: Onderscheidende gebiedskenmerken en voorlopige deelgebieden Inleiding In de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten 3 is de volgende checklist van onderscheidende kenmerken ten behoeve van het indelen van deelgebieden opgenomen: De bodemopbouw. De gebruikshistorie. De ontwikkeling van wijken of gebieden. De (geo)morfologie (verschillende landschapsvormende processen). Het huidige bodemgebruik Indeling op basis van de bodemopbouw De ondergrond van Twente bestaat voor het grootste deel uit de Formatie van Boxtel met een dek van het laagpakket van Wierden (dekzand met daaronder leem en zand). Op basis van de ondergrond kan geen onderscheid worden gemaakt in deelgebieden. 3 Richtlijn bodemkwaliteitskaarten, NEN, 3 september 2007 Pagina 3

8 2.2.3 Indeling op basis van de gebruikshistorie 4 De eerste bewoners van Twente waren jagers. Na de laatste ijstijd, jaar geleden, werd het warmer en trokken deze jagers met de dieren mee richting het noorden. Vanaf de steentijd leefden de bewoners van Twente voornamelijk van de landbouw. Deze mensen vestigden zich op de hoger gelegen heuvelruggen. Bewoning werd gesitueerd op locaties waar natuurlijke bronnen aanwezig waren. Ook de gemeente Borne heeft van oudsher een agrarisch karakter. In de 19e eeuw vestigde zich de textielfabriek Spanjaard, dit bedrijf stopte in In de tijd dat de fabriek gevestigd was in Borne was een groot deel van de Bornse bevolking hier werkzaam Indeling op basis van geomorfologie De geologische processen in het Saalien, tot jaar geleden, hebben in belangrijke mate het aanzien van het huidige Twentse landschap bepaald. Noord- en Midden-Nederland werden in deze periode overstroomd met landijs uit Scandinavië. De bodem werd door het landijs opgestuwd, geplooid en over elkaar heen geschoven. De stuwwal van Ootmarsum, de stuwwal van Oldenzaal, het bekken van Hengelo en het bekken van Nordhorn zijn op deze wijze ontstaan. Het landijs duwde de bodem voort, voerde delen van de bodem mee en stuwde het op tot stuwwallen. Daar waar grote delen van de bodem meegevoerd werden, bleven grote gaten achter, bekkens genaamd. Tijdens de laatste ijstijd, het Weichselien, is er voornamelijk dekzand afgezet over het gehele gebied. Door een aantal rivieren en meren is plaatselijk leem en zand afgezet Indeling op basis van huidig bodemgebruik De gemeente Borne bestaat uit de kernen Borne, Hertme en Zenderen. De gemeente heeft een oppervlakte van circa 26 km² en telt ruim inwoners Voorlopige indeling deelgebieden Op basis van bodemopbouw, gebruikshistorie, geomorfologie en huidig gebruik is een deelgebiedenkaart gedefinieerd. Deze deelgebiedenkaart is gebruikt als basis voor onderhavige bodemkwaliteitskaart. Er zijn geen wijzigingen aangebracht. De onderstaande voorlopige deelgebieden zijn voor de bovengrond (0,0-0,5 m-mv) en de ondergrond (0,5-2,0 m-mv) onderscheiden: Borne-Centrum Wensink Molenkamp 4 (ingezien 18 januari 2011) Pagina 4

9 Letterveld Stroom Esch Bornsche Maten Vogelbuurt Zenderen Hertme Buitengebied 2.3 Stap 3: Gegevensverzameling en gegevensverwerking Selecteren beschikbare bodeminformatie De gegevens voor de bodemkwaliteitskaart zijn afkomstig uit door de gemeente ter beschikking gestelde database met bodemonderzoeken uit het bodeminformatiesysteem. Uit de beschikbare dataset zijn (kort weergegeven) alle onderzoeken geselecteerd: die uiterlijk 10 jaar oud zijn (dus onderzoeksdatum van na 1 juli 2000); waarvan de locatie niet onder de reikwijdte van de Wet bodembescherming valt. Ook is door CSO voor alle onderscheiden deelgebieden een aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd (CSO 2011) naar de nieuwe stoffen die sinds 1 juli 2008 onderdeel uitmaken van het standaard NEN5740 stoffenpakket: barium, kobalt, molybdeen en som-pcb Het samenvoegen van meng- en puntmonsters De gemeentelijke dataset, die beheerd wordt door de gemeente Borne, bestaat uit meng- en puntmonsters. De IPO Werkgroep Achtergrondgehalten heeft onderzocht wat de invloed is van het meenemen van zowel punt- als mengmonsters op de berekening van percentielwaarden 5. De resultaten laten zien dat percentielwaarden die zijn gebaseerd op een bestand van zowel punt- als mengmonsters vrijwel identiek zijn aan percentielwaarden die zijn gebaseerd op een bestand van alléén mengmonsters. Er bestaan derhalve geen praktische bezwaren tegen het berekenen van de bodemkwaliteit uit een gegevensbestand waarin zowel punt- als mengmonsters aanwezig zijn. In dit project zijn de waarnemingen van de mengmonsters eenmaal meegenomen. 5 IPO/TNO, (1998): Handreiking Achtergrondgehalten. Begeleidingscommissie actief bodembeheer. TNO MEP-R98/283 Pagina 5

10 2.3.3 Het vervangen van waarden beneden de detectielimiet Bij analyses komt het vaak voor dat een bepaalde stof in het monster aanwezig is in concentraties beneden de detectiegrens van de gangbare analyseapparatuur. Hoewel de werkelijke waarde onbekend is (de waarde kan variëren van nul tot de detectielimiet) leveren deze monsters wel waardevolle informatie voor de gemiddelde bodemkwaliteit in een gebied. Hierbij is de methode van de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten gehanteerd. Deze methode houdt in dat de gerapporteerde detectielimieten worden vermenigvuldigd met een factor 0,7 om tot een rekenwaarde te komen. Met het beschikbaar komen van betere meetapparatuur zijn detectielimieten lager komen te liggen, waardoor de opgegeven detectielimiet van een bepaalde stof van rapport tot rapport kan verschillen Het opsporen van uitbijters Voor het opstellen van de bodemkwaliteitskaart voor de gemeente Borne is het noodzakelijk te controleren of alle onderzoeksgegevens meegenomen kunnen worden. Deze stap heet de uitbijteranalyse. Bij deze stap is het uitgangspunt dat alles wat gemeten is, wordt meegenomen bij het opstellen van de bodemkwaliteitskaart. Uitzonderingen daarop zijn invoerfouten (deze moeten verbeterd worden) en puntbronnen. Niet tot puntbronnen herleidbare gegevens moeten in beginsel worden meegenomen in de bodemkwaliteitskaart. De uitbijteranalyse is verricht op zoneniveau. Allereerst is van de gehele dataset gekeken welke stoffen een sterke invloed hebben op het beeld en klassificering van de zone. Van deze stoffen is vervolgens gekeken welke onderzoeken mogelijk bepalend zijn. CSO heeft een selectie gemaakt van de analyses die mogelijk kunnen worden toegewezen aan een puntbron, een type- of een meetfout. Deze extreme waarden zijn voorgelegd aan de gemeente. Indien de uitschieters tot een puntbron, type- of meetfout zijn te herleiden, zijn de waarnemingen uit het bestand verwijderd. Daarnaast is een extra toets uitgevoerd waarbij alle zones separaat zijn geanalyseerd en mogelijke uitbijters aan de gemeente zijn voorgelegd. Als de mogelijke uitbijters als daadwerkelijke uitbijter is beoordeeld zijn de gegevens uit de dataset voor de bodemkwaliteitskaart verwijderd. Alle onderscheiden uitbijters zijn gerapporteerd in bijlage Dataset bodemkwaliteitskaart gemeente Borne In tabel 2.1 is de hoeveelheid (meng)monsters per bodemlaag aangegeven die zijn geselecteerd voor de dataset van de bodemkwaliteitskaart. Tabel 2.1: Aantal monsters opgesplitst in bodemlagen Bodemlaag Aantal (meng)monsters Bovengrond (0,0-0,5 m-mv) 299 Ondergrond (0,5-2,0 m-mv ) 273 Pagina 6

11 2.4 Stap 4: Indeling in zones en Stap 6: Aanvullende waarnemingen De eerste indeling in deelgebieden is met name bepaald op basis van de historie. De deelgebieden die genoemd staan in paragraaf zijn vervolgens ingedeeld in zones. Voor de indeling in zones zijn alle bestaande waarnemingen verwerkt. De bodemkwaliteit van de deelgebieden is getoetst conform de regels van de regio Twente, aan de P80. Op basis van zowel de historie als de bodemkwaliteit is bekeken welke zones konden worden samengevoegd. De deelgebieden Borne Centrum (ten noorden van de spoorlijn), Wensink, Molenkamp en Vogelbuurt konden worden samengevoegd tot één deelgebied: Borne Centrum. De overige wijken (Bornsche Maten, Letterveld, Stroom Esch en de zuidelijk van de spoorlijn gelegen delen van Borne Centrum en Wensink), de kernen Hertme en Zenderen en het buitengebied zijn samengevoegd tot het deelgebied Borne Overig. In deze twee deelgebieden heeft CSO aanvullend onderzoek uitgevoerd, om voor elke stof voldoende waarnemingen te verkrijgen. Er waren met name te weinig waarnemingen voor PCB's. In totaal zijn in het deelgebied Borne Centrum 20 waarnemingen gedaan en in het deelgebied Borne Overig vijftien waarnemingen. De meeste analyseresultaten uit dit aanvullend onderzoek zijn als representatief beoordeeld en toegevoegd aan de dataset van de bodemkwaliteitskaart voor de gemeente Borne. Eén van de waarnemingen is uit de dataset verwijderd. Dit betreft een waarneming met sterk verhoogde gehalten ter plaatse van een gedempte beek (de huidige Kaufmannstraat te Borne). 2.5 Stap 5: Controle indeling beheergebied in deelgebieden Aantal waarnemingen De Richtlijn bodemkwaliteitskaarten stelt de volgende minimale eisen aan het aantal waarnemingen per deelgebied: Voor de deelgebieden zijn voor alle stoffen ten minste 20 waarnemingen beschikbaar. De waarnemingen liggen voldoende verspreid over het deelgebied: Voor aaneengesloten deelgebieden bij een systematische indeling in 20 vakken, zijn in tenminste 10 vakken één of meer waarnemingen gedaan; Voor elk niet-aaneengesloten deel van een deelgebied zijn ten minste 3 waarnemingen beschikbaar. Bij het aantal waarnemingen voor de minimale eisen is gekeken naar de stoffen van het standaard NEN5740 stoffenpakket dat sinds 1 juli 2008 is gehanteerd: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, PAK 10 (VROM), som-pcb en minerale olie. Voor alle stoffen zijn voldoende waarnemingen beschikbaar binnen ieder deelgebied. De waarnemingen zijn voldoende verspreid over het deelgebied. De onderscheiden deelgebieden in de gemeente Borne voldoen aan de gestelde minimumeisen ten aanzien van de geografische spreiding. Pagina 7

12 2.5.2 Splitsen deelgebieden Op stofniveau is voor de hele gemeente bekeken of er een ruimtelijke clustering aanwezig is van hoge of lage gehalten. Een ruimtelijke clustering is reden om een deelgebied te splitsen. Een hoge variatiecoëfficiënt is een indicatie voor een eventuele ruimtelijke clustering. De variatiecoëfficiënt wordt berekend door de standaardafwijking te delen door het gemiddelde. In principe geldt dat bij een lage variatiecoëfficiënt de berekende statistische parameters nauwkeuriger zijn dan bij een hoge variatiecoëfficiënt. Bij de zware metalen wordt gewoonlijk 1,5 als nog toelaatbare waarde voor de variatiecoëfficiënt beschouwd, voor PAK ligt gewoonlijk de maximale waarde rond 2. Voor Borne geldt dat er voor een aantal stoffen sprake is van een hoge variatiecoëfficiënt. Dit heeft met name te maken met enkele uitschieters in de aangetoonde gehalten. De aangetoonde variatiecoëfficiënten geven geen reden tot het splitsen van deelgebieden Definitieve gebiedsindeling Op basis van de uitgevoerde stappen 1 t/m 6 van de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten zijn in de gemeente Borne voor de bodemlagen (0,0-0,5 m-mv en 0,5-2,0 m-mv) de onderstaande bodemkwaliteitszones onderscheiden: 1. Borne Centrum 2. Borne Overig Deze zones zijn weergegeven op kaartbijlage Stap 7: Vaststellen en karakteriseren bodemkwaliteitszones Voor het karakteriseren van de bodemkwaliteit wordt aangesloten bij het Twents beleid. Hierbij worden de bodemkwaliteitszones gekarakteriseerd op basis van de 80 percentielwaarden en worden een viertal bodemkwaliteitsklassen onderscheiden: Schoon, Wonen met tuin, Stedelijk wonen en Gebiedsgericht. Bij de toetsmethodiek wordt uitgegaan van een staffel voor het aantal toegestane overschrijdingen van de waarden voor de bodemkwaliteitsklasse schoon. De eisen voor de vier bodemkwaliteitsklassen zijn in de onderstaande matrix weergegeven. Klasse Eisen Schoon Alle verontreinigingen voldoen aan de klassegrens Schoon. Wonen met tuin Alle verontreinigingen voldoen aan de klassegrens Wonen met tuin. Stedelijk wonen Alle verontreinigingen voldoen aan de klassegrens Stedelijk wonen. Gebiedsgericht Als de indeling niet leidt tot de indeling in klasse Schoon, Wonen met tuin of Stedelijk wonen wordt de bodemkwaliteit ingedeeld in de klasse Gebiedsgericht. Pagina 8

13 In tabel 2.2 is conform het Twentse beleid de toetsing aangegeven in welke bodemkwaliteitsklasse een bodemkwaliteitszone valt. In bijlage 3 zijn de statistische parameters en de toetsing aan het Twentse beleid weergegeven. Tabel 2.2: Bodemkwaliteitsklasse per bodemkwaliteitszone en bodemlaag volgens het Twentse beleid Bodemkwaliteitszone Bodemkwaliteitsklasse Bovengrond (0,0-0,5 m-mv) Borne Centrum Borne Overig Ondergrond (0,5-2,0 m-mv) Borne Centrum Borne Overig Wonen met tuin Wonen met tuin Wonen met tuin Schoon Controle saneringscriterium In bijlage 3 is per onderscheiden bodemkwaliteitszone een aantal statistische parameters gegeven. In het Twentse normstelsel is de P80 bepalend. Naast de P80 zijn ook andere percentielwaarden (P5, P25, P50, P75, P90 en de P95) en het minimum en maximum bepaald. Ook is gekeken naar de variantie binnen de waarnemingen. In de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten staat vermeld, dat voor elke bodemkwaliteitszone met een P95 bóven de interventiewaarde een controle op het saneringscriterium nodig is. In dat geval is er immers een voorzienbare kans (namelijk meer dan 5%) dat toe te passen grond in die zone boven de interventiewaarde verontreinigd is. Een beoordeling of dit tot actuele risico's leidt, moet dan gemaakt worden. Voor de gemeente Borne valt er geen 95-percentielwaarde boven de interventiewaarde. Er hoeft geen risicobeoordeling te worden uitgevoerd. Heterogeniteit Wanneer de diffuse bodemverontreiniging in een zone zeer heterogeen is verdeeld, is de betrouwbaarheid van het gemiddelde gehalte in de zone ook kleiner. Bij zones met een hoge heterogeniteit kan gemeente Borne besluiten dat de bodemkwaliteitskaart niet gebruikt mag worden als bewijsmiddel of dat een aanvullend bewijsmiddel noodzakelijk is, omdat het vastgestelde gemiddelde gehalte een te lage betrouwbaarheid heeft. De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule: De beoordeling van de heterogeniteitsindex is als volgt: Index < 0,2 : weinig heterogeniteit 0,2 < Index < 0,5 : beperkte heterogeniteit 0,5 < Index < 0,7 : er is sprake van heterogeniteit Index > 0,7 : sterke heterogeniteit Pagina 9

14 In de onderscheiden deelgebieden is voor enkele stoffen sprake van een hoge heterogeniteit. In dit geval heeft dit met name te maken met de aanwezigheid van een aantal uitschieters binnen de aangetoonde gehalten en niet met een sterke ruimtelijke spreiding. De aangetoonde heterogeniteit geeft geen reden tot het splitsen van de deelgebieden. 2.7 Stap 8: Bodemkwaliteitskaart Inleiding De bodemkwaliteitskaart bestaat uit drie hoofdkaarten: 1. Een lijst met uitgesloten locaties en deelgebieden. 2. De ontgravingskaart. 3. De toepassingskaart. In de onderstaande paragrafen is nader ingegaan op de hoofdkaarten. Bij de ontgravings- en toepassingskaart is uitgegaan van het gebiedsspecifieke kader zoals dat in de regio Twente is uitgewerkt. In het regionaal beleid is de ontgravingskaart gelijk aan de toepassingskaart Lijst met locaties en deelgebieden niet opgenomen in dataset In de gemeente Borne is een aantal locaties en gebieden niet meegenomen in de dataset voor de bodemkwaliteitskaart. Een specificatie van de uitgezonderde locaties is opgenomen in bijlage 5. Locaties kunnen (deels) zijn uitgesloten omdat ze niet geselecteerd zijn of omdat ze in de uitbijterselectie (deels) zijn verwijderd. Locaties kunnen zijn uitgesloten omdat: 1. het te saneren of gesaneerde locaties zijn in het kader van de Wet bodembescherming (en dus niet gebiedseigen). Of: 2. het verdachte locaties zijn op basis van een concrete verdenking van bodemverontreiniging Ontgravingskaart In het Twentse normstelsel is de kwaliteit van de te ontgraven grond gelijk aan de vastgestelde kwaliteit van de bodemkwaliteitszone. De kaart van de bodemkwaliteitszone voor de boven- en ondergrond is weergegeven in respectievelijk kaartbijlage 6 en 7. Pagina 10

15 2.7.4 Toepassingskaart De toepassingskaart is in het Twentse normstelsel gelijk aan de bodemkwaliteitskaart. Bij de toepassingskaart speelt de functie een rol. In het gebiedsgerichte beleid is voor de diverse zones bepaald welke kwaliteit toe te passen grond moet hebben. Daarbij is rekening gehouden met de functies in het deelgebied. De kaart van de bodemkwaliteitszone voor de boven- en ondergrond is weergegeven in respectievelijk kaartbijlage 6 en Bijzondere omstandigheden De bodemkwaliteitskaart doet geen uitspraak over de kwaliteit van grond afkomstig van of aanwezig ter plaatse van verdachte locaties, verontreinigde locaties of gesaneerde locaties. Op deze locaties verwacht men een afwijkende (betere of juist slechtere) bodemkwaliteit dan in de omgeving. Op terreinen die ooit een leeflaag van schone grond hebben gekregen, of gesaneerde locaties mag men bijvoorbeeld een betere kwaliteit verwachten. Een slechtere kwaliteit valt te verwachten op terreinen die (wellicht) door een puntbron verontreinigd zijn en ter plaatse van dempingen, stortplaatsen, ophooglagen en beeklopen. Ook door de provincie aangewezen beschermingsgebieden zoals bijvoorbeeld de Provinciale ecologische hoofdstructuur (PEHS) en grondwaterbeschermingsgebieden vallen onder locaties met bijzondere omstandigheden voor grondverzet. Voorafgaand aan het grondverzet moet zowel voor de ontgravingslocatie als op de toepassingslocatie worden nagegaan of er naar aanleiding van de ligging in één of meerdere beschermingsgebieden er restricties zijn ten aanzien van het grond- en baggerverzet. De provincie kan hier aanvullende eisen stellen. 2.9 Vaststellen bodemkwaliteitskaart Met de bodemkwaliteitskaart heeft de gemeente een goed instrument in handen voor het toepassen van grond. De gemeente Borne is bevoegd gezag inzake het Besluit bodemkwaliteit voor de toepassing van grond en baggerspecie op de landbodem. In een generiek kader wordt alleen de bodemkwaliteitskaart en de bodemfunctieklassenkaart vastgesteld middels een besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente. Binnen het gebiedsspecifieke kader mag de gemeenteraad zelf voor één of meerdere stoffen normen vaststellen, die beter aansluiten bij de gewenste bodemkwaliteit en het daadwerkelijke gebruik van de bodem dan de maximale waarden van het generieke kader. Het Twentse stelsel is een uitwerking die volgens de gebiedsgerichte procedure moet worden vastgesteld door de gemeenteraad. Pagina 11

16 3 Conclusies CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. heeft in opdracht van de gemeente Borne de bodemkwaliteitskaart opgesteld. In de bodemkwaliteitskaart zijn de onderstaande bodemkwaliteitszones onderscheiden in de boven- en ondergrond: Zones (0,0-0,5 m-mv en 0,5-2,0 m-mv) 1. Borne Centrum 2. Borne Overig De volgende locaties en gebieden zijn niet meegenomen in de dataset voor de bodemkwaliteitskaart: Te saneren of gesaneerde locaties in het kader van de Wet bodembescherming, met uitzondering van multifinctioneel gesaneerde locaties en locaties waar is teruggesaneerd tot aan de bodemkwaliteitsklasse die in dit document voor de betreffende locatie is vastgesteld. Verdachte locaties op basis van een concrete verdenking op bodemverontreiniging. De waterbodem. De zones zijn vastgesteld voor de stoffen barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, PAK 10 (VROM), som-pcb's en minerale olie. De classificatie van de zones heeft op basis van het Twents beleid plaatsgevonden. Op de bodemkwaliteitskaart (kaartbijlagen 6 en 7) zijn de kwaliteitsgegevens weergegeven van de te ontgraven boven- en ondergrond. Op deze kaarten zijn ook de toepassingeisen aangegeven. In tabel 3.1 is een totaaloverzicht gegeven. Tabel 3.1: Bodemkwaliteitsklasse per bodemkwaliteitszone en bodemlaag Bodemkwaliteitszone Bodemkwaliteitsklasse Bovengrond (0,0-0,5 m-mv) Borne Centrum Borne Overig Ondergrond (0,5-2,0 m-mv) Borne Centrum Borne Overig Wonen met tuin Wonen met tuin Wonen met tuin Schoon Pagina 12

17 Bijlage 1 Begrippenlijst Bagger(specie) Mengsel van minerale bestanddelen, organische stof en water dat vrijkomt bij het baggeren van (delen van) de waterbodem. In verschillende juridische regelingen worden verschillende definities voor baggerspecie gehanteerd. Bodemkwaliteit De bodemkwaliteit in een bepaald gebied is de verdeling van gehalten in een gebied. Deze verdeling kan worden gekwantificeerd door statistische parameters (gemiddelde, percentielwaarden). Frequentieverdeling Aantal w aarnem ingen perc gemiddelde 95-perc Gehalten (mg/kg) Bodemkwaliteitskaart Kaart waarop zones met gelijke gebiedseigen chemische bodemkwaliteit staan aangegeven. Bodemkwaliteitsklasse In het Besluit bodemkwaliteit worden bodemkwaliteitszones afhankelijk van de gemiddelde kwaliteit ingedeeld in één van de drie onderscheiden bodemkwaliteitsklassen: Klasse landbouw/natuur Klasse wonen Klasse industrie Pagina 13

18 In de regio Twente wordt in plaats van deze landelijke indeling een andere indeling aangehouden in de bodemkwaliteitsklassen: Klasse schoon Klasse wonen met tuin Klasse stedelijk wonen Klasse gebiedsgericht Bodemkwaliteitszone Deel van een beheergebied waarvoor geldt dat er sprake is een zelfde gebiedseigen bodemkwaliteit, waarbij zowel de verwachtingswaarde als de mate van variabiliteit van belang zijn. De spreiding van gehalten binnen een bodemkwaliteitszone is relatief laag. Een bodemkwaliteitszone is in drie richtingen begrensd: X, Y en Z (dus ook diepte). Bijzondere omstandigheden Voor een binnen een bodemkwaliteitszone liggend gebied geldt dat er sprake is van bijzondere omstandigheden, indien er voor dat gebied een afwijkende verwachtingswaarde geldt ten opzichte van de verwachtingswaarde van de betreffende bodemkwaliteitszone. Te denken valt aan verdachte locaties, onderzochte locaties, locaties waar een sanering heeft plaatsgevonden, e.d. Ook beschermde gebieden zoals bijvoorbeeld voor de ecologie, archeologie, aardkundige waarden, cultuurhistorie vallen onder de bijzondere omstandigheden. Deelgebied Deel van een beheergebied waarvoor geldt dat dit op eenduidige wijze kan worden gekarakteriseerd door middel van de voor het beheergebied geldende onderscheidende kenmerken. In tegenstelling tot de bodemkwaliteitszone is er voor het deelgebied nog geen toetsing uitgevoerd of het daadwerkelijk een bodemkwaliteitszone is. Grond Het geheel van bestanddelen van de aardbodem van natuurlijke oorsprong, dat wil zeggen een mengsel van gesteente en mineraalfragmenten vermengd met organische stof, niet ontstaan door menselijk handelen, dat door ontgraven is vrijgekomen uit de bodem. Onder dit begrip vallen onder andere: zand, veen, klei en löss. Ook verontreinigde grond die is gereinigd en ontwaterde of gerijpte baggerspecie worden als grond beschouwd. Grond die is vermengd met bodemvreemd materiaal kan, afhankelijk van de per situatie toelaatbare hoeveelheid, eveneens als grond worden gedefinieerd. Uitgangspunt hierbij is dat de fysische kwaliteit van de bodem, uitgedrukt in bodemvreemd materiaal, niet mag verslechteren. Pagina 14

19 Interventiewaarde Wanneer een gemeten gehalte hoger is dan de interventiewaarde wordt gesproken over een sterke verontreiniging of sterk verhoogd gehalte. De interventiewaarden zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering 2009, in werking getreden op 1 april 2009 (Staatscourant 2009, 67). Nota bodembeheer Document behorende bij de bodemkwaliteitskaart waarin de volgende aspecten aan de orde komen: één of meerdere kaarten met de begrenzing van het bodembeheergebied en de bodemfuncties een (water)bodemkwaliteitskaart een toelichting op de maatschappelijke opgave en het grondverzet en de verwachte ruimtelijke ontwikkelingen in de toekomst de Lokale Maximale Waarden, inclusief motivatie en de resultaten van de risicotoolbox (indien van toepassing) de maximale gewichtspercentage bodemvreemd materiaal inclusief onderbouwing en motivatie Daarnaast kan in een Nota bodembeheer aandacht worden besteedt aan duurzaam bodembeheer of de (diepere) ondergrond. Onderscheidende gebiedskenmerken Kenmerken waarvan verwacht wordt dat deze een verband vertonen met de bodemkwaliteit. Bijvoorbeeld: bodemtype, geomorfologie, landgebruik, historie, huidig gebruik. Percentiel/percentielwaarde Waarde waar beneden een bepaald percentage van de waarnemingen gelegen is. Bijvoorbeeld 90-percentiel: 90% van de waarnemingen ligt beneden deze waarde. Pagina 15

20 Toetsingswaarden Besluit bodemkwaliteit Om een bodemkwaliteitszone in te delen in een bodemkwaliteitsklasse moet een toetsing plaatsvinden aan de gestelde normen uit het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit. Voor het toepassen van grond of baggerspecie op of in de bodem en voor het verspreiden van baggerspecie over het aangrenzende perceel zijn dit (voor standaardbodem in mg/kg ds): Stof Maximale waarden landbouw/natuur (achtergrondwaarden) Maximale waarden wonen Maximale waarden industrie Barium Cadmium 0,60 1,2 4,3 Koper Kwik 0,15 0,83 4,8 Lood Molybdeen 1, Nikkel Zink Som PAK 1,5 6,8 40 Som PCB s 0,02 0,02 0,5 Minerale olie Toetsingswaarden regio Twente Om een bodemkwaliteitszone in te delen in een bodemkwaliteitsklasse moet een toetsing plaatsvinden aan de gestelde normen uit het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit. Voor het toepassen van grond of baggerspecie op of in de bodem en voor het verspreiden van baggerspecie over het aangrenzende perceel zijn dit (voor standaardbodem in mg/kg ds): Stof schoon Wonen met tuin Stedelijk wonen Barium Cadmium 0,60 1,2 1,2 Koper Kwik 0,4 0,83 0,83 Lood Molybdeen 1, Nikkel Zink Som PAK 1,5 6,8 6,8 Som PCB s 0,07 0,07 0,07 Minerale olie Uitbijter Waarnemingen in het gegevensbestand die niet voldoen aan het patroon dat door de andere waarnemingen is gevestigd. De verhoogde gehalten zijn het gevolg van duidelijk aantoonbare menselijke activiteiten: puntverontreinigingen, verdachte locaties, typefouten. Pagina 16

21 Variabiliteit Mate waarin de gehalten binnen een bodemkwaliteitszone varieert. Variatiecoëfficiënt Maat voor de spreiding in gehalten (standaarddeviatie gedeeld door het gemiddelde). Pagina 17

22 Bijlage 2 Overzicht uitbijters Pagina 18

23 Uitbijters Onderzoek Reden Puntbron? Actie Van Dijckstraat 17 t/m 23 te borne PAK Ja BG: alle PAK verwijderd OG: extreme gehalten PAK verwijderd Nieuwe Kerkstraat 9-17 stationstraat PAK, m.o. Ja BG + OG: PAK en minerale olie verwijderd Hofstraat 3-5 te Borne PAK Ja BG: PAK verwijderd Oude Deldensestraat 2 te Borne PAK, Cu, Pb Ja Alle waarnemingen uit dit onderzoek zijn verwijderd Onderzoek CSO 2011 tpv boring 10 (Kaufmanstraat) Verhoogde gehalten Ja Alle waarnemingen van dit monster zijn verwijderd Onderzoek CSO 2011 tpv boring 5 (Piet Heinstraat) Cadmium onbekend Verhoogd gehalte aan cadmium is verwijderd Onderzoek CSO 2011 tpv boring 20 (Albergerweg) Cadmium onbekend Verhoogd gehalte aan cadmium is verwijderd Onderzoek CSO 2001 tpv boring 17 (Hertmerweg/Hedeveldsweg/Hoge Horst) Cadmium onbekend Verhoogd gehalte aan cadmium is verwijderd Bornsche Maten 2e fase NO tpv Hemmelhorst 13/13a PAK, m.o. Ja Verhoogde gehalten aan PAK en minerale olie verwijderd 12 te Borne minerale olie Waarschijnlijk wel Verhoogde gehalten aan minerale olie verwijderd Oude Deldensestraat 5 te Borne minerale olie onbekend Verhoogde gehalten aan minerale olie verwijderd

24 Bijlage 3 Overzicht statistische parameters en toetsing aan Twents beleid Pagina 19

25 Statistische parameters, toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit * De norm voor Barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijke sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm voor Barium tijdelijk buitenwerking gesteld. streven is om voor Barium binnen enkele jaren een nieuw toetsingskader te introduceren. Stat_Bbk_Tw Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaalde diffuse bodemkwaliteit) De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule P95 P5 Mwi AW2000 Bovengrond waarde > twente stedelijk wonen twente wonen met tuin < waarde < twente stedelijk wonen achtergrondwaarde < waarde < twente schoon waarde < achtergrondwaarde sterke heterogeniteit (Index > 0,7) er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7) beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5) weinig heterogeniteit (Index < 0,2) Zone Statistische parameters Borne_Centrum bodemkwaliteitsklasse: Wonen met tuin Lut = 3,9 % Gezoneerd: ja ontgravingskaart: Wonen met tuin OS = 3,1 % twente twente Risicotoolbox twente wonen met stedelijk interventiewa Stoffen N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max 80P VC Heterogeniteit Gem. > Ind. P95> I Stoffen schoon tuin wonen arde bodem Ba* 26 14,00 15,25 30,00 41,00 53,75 57,00 120,00 137,50 150,00 57,00 0,68 Ba* Cd 69 0,21 0,21 0,28 0,28 0,28 0,28 0,62 1,00 1,90 0,28 1,02 0,34 nee nee Cd 0,4 0,75 0,8 8,1 Co 26 2,10 2,10 2,10 2,10 3,80 4,40 4,95 5,95 21,00 4,40 0,86 0,06 nee nee Co 5,1 7,88 7,9 65,1 Cu 69 3,50 3,50 7,00 11,00 19,00 22,80 38,40 57,40 81,00 22,80 0,73 0,67 nee nee Cu 21,3 28,76 37,3 101,2 Hg 69 0,04 0,04 0,07 0,14 0,14 0,14 0,30 0,36 1,50 0,14 1,33 0,10 nee nee Hg 0,3 0,6 0,6 26,0 Pb 69 3,50 3,50 15,00 36,00 60,00 65,00 94,00 116,00 140,00 65,00 0,52 0,35 nee nee Pb 33,5 140,72 140,7 355,1 Mo 26 1,05 1,05 1,05 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 0,24 0,01 nee nee Mo 3, ,0 190,0 Ni 69 2,10 2,50 3,50 3,50 5,90 6,84 9,68 12,60 44,00 6,84 0,82 0,39 nee nee Ni 13,9 15,45 15,5 39,6 Zn 71 5,80 10,25 27,00 56,00 82,00 90,00 130,00 240,00 330,00 90,00 0,74 0,84 nee nee Zn 66,2 94,63 141,9 340,7 PCB (som 7) 21 0,0049 0,0049 0,0049 0,0049 0,0074 0,0091 0,0147 0,0160 0,0180 0,0091 0,46 0,07 nee nee PCB (som 7) 0,022 0,022 0,022 0,309 PAK 57 0,09 0,14 0,42 1,40 5,40 6,60 9,28 12,60 25,00 6,60 0,80 0,32 nee nee PAK 1,5 6,8 10,0 40,0 M.O. 56 3,50 14,00 15,50 35,00 35,00 40,00 82,00 122,50 230,00 40,00 1,00 1,13 nee nee M.O. 58,7 58,68 69,5 1544,2 Borne_overig bodemkwaliteitsklasse: Wonen met tuin Lut = 4,6 % Gezoneerd: ja ontgravingskaart: Wonen met tuin OS = 3,3 % twente twente Risicotoolbox twente wonen met stedelijk interventiewa Stoffen N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max 80P VC Heterogeniteit Gem. > Ind. P95> I Stoffen schoon tuin wonen arde bodem Ba* 20 6,70 10,79 14,00 20,50 24,50 27,80 37,40 50,20 54,00 27,80 0,45 Ba* Cd 136 0,12 0,25 0,28 0,28 0,28 0,28 0,35 0,53 4,80 0,28 1,42 0,12 nee nee Cd 0,4 0,77 0,8 8,3 Co 20 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,76 7,67 11,00 11,00 2,76 1,06 0,14 nee nee Co 5,5 8,41 8,4 69,5 Cu 137 3,50 3,50 3,50 7,20 11,00 11,80 16,40 25,40 52,00 11,80 0,65 0,27 nee nee Cu 21,9 29,61 38,4 104,2 Hg 136 0,04 0,04 0,07 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15 1,10 0,14 0,87 0,03 nee nee Hg 0,3 0,61 0,6 26,4 Pb 140 3,50 3,50 9,10 15,00 26,00 29,00 38,10 48,20 95,00 29,00 0,55 0,14 nee nee Pb 34,1 143,04 143,0 361,0 Mo 20 1,05 1,05 1,05 1,05 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 0,24 0,01 nee nee Mo 3, ,0 190,0 Ni 136 2,10 2,10 3,50 3,50 5,73 6,50 12,00 25,00 81,00 6,50 1,55 0,84 nee nee Ni 14,6 16,28 16,3 41,7 Zn 136 3,50 10,00 20,00 30,00 46,00 49,00 62,50 72,50 140,00 49,00 0,49 0,22 nee nee Zn 68,8 98,24 147,4 353,6 PCB (som 7) 20 0,0049 0,0049 0,0049 0,0049 0,0070 0,0072 0,0099 0,0114 0,0180 0,0072 0,45 0,04 nee nee PCB (som 7) 0,0230 0,0230 0,0230 0,3288 PAK 132 0,03 0,14 0,28 0,51 1,33 1,60 3,39 4,51 110,00 1,60 6,25 0,11 nee nee PAK 1,5 6,8 10,0 40,0 M.O ,00 14,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 94, ,00 35,00 4,09 0,78 nee nee M.O. 62,5 62,46 74,0 1643,8 Pagina 1

26 Statistische parameters, toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit * De norm voor Barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijke sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm voor Barium tijdelijk buitenwerking gesteld. streven is om voor Barium binnen enkele jaren een nieuw toetsingskader te introduceren. Stat_Bbk_Tw Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaalde diffuse bodemkwaliteit) De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule P95 P5 Mwi AW2000 Ondergrond waarde > twente stedelijk wonen twente wonen met tuin < waarde < twente stedelijk wonen achtergrondwaarde < waarde < twente schoon waarde < achtergrondwaarde sterke heterogeniteit (Index > 0,7) er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7) beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5) weinig heterogeniteit (Index < 0,2) Zone Statistische parameters Borne_Centrum bodemkwaliteitsklasse: Wonen met tuin Lut = 5,6 % Gezoneerd: ja ontgravingskaart: Wonen met tuin OS = 2,2 % twente twente Risicotoolbox twente wonen met stedelijk interventiewa Stoffen N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max 80P VC Heterogeniteit Gem. > Ind. P95> I Stoffen schoon tuin wonen arde bodem Ba* 29 8,10 14,00 18,00 38,00 54,00 61,20 71,80 102,40 190,00 61,20 0,61 Ba* Cd 71 0,07 0,21 0,28 0,28 0,28 0,28 0,66 1,70 3,60 0,28 2,19 0,65 nee nee Cd 0,4 0,74 0,7 8,1 Co 29 2,10 2,10 2,10 2,10 3,60 3,82 5,04 9,32 20,00 3,82 0,97 0,10 nee nee Co 6,0 9,15 9,2 75,6 Cu 72 3,50 3,50 3,50 7,00 11,50 13,00 22,80 32,70 83,00 13,00 0,98 0,36 nee nee Cu 21,9 29,59 38,4 104,1 Hg 72 0,04 0,04 0,07 0,11 0,14 0,14 0,14 0,20 0,36 0,14 0,41 0,05 nee nee Hg 0,3 0,61 0,6 26,6 Pb 72 3,50 3,50 7,15 9,10 25,50 34,60 47,90 72,70 120,00 34,60 0,65 0,21 nee nee Pb 34,0 142,99 143,0 360,9 Mo 29 1,05 1,05 1,05 1,05 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 0,25 0,01 nee nee Mo 3, ,0 190,0 Ni 72 2,10 2,10 3,50 3,50 6,20 7,00 9,13 13,35 28,00 7,00 0,60 0,39 nee nee Ni 15,6 17,44 17,4 44,7 Zn 72 3,50 6,41 14,00 23,00 44,00 54,40 86,90 114,50 400,00 54,40 1,18 0,37 nee nee Zn 70,3 100,41 150,6 361,5 PCB (som 7) 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,07 0,00 nee nee PCB (som 7) 0,0156 0,0156 0,0156 0,2229 PAK 59 0,07 0,07 0,14 0,28 1,02 1,42 3,92 4,95 11,00 1,42 1,40 0,13 nee nee PAK 1,5 6,8 10,0 40,0 M.O. 89 3,50 14,00 14,00 35,00 35,00 35,00 35,00 62, ,00 35,00 8,07 0,71 nee nee M.O. 42,4 42,36 50,2 1114,6 Borne_overig bodemkwaliteitsklasse: Schoon Lut = 5,2 % Gezoneerd: ja ontgravingskaart: Schoon OS = 2,3 % twente twente Risicotoolbox twente wonen met stedelijk interventiewa Stoffen N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max 80P VC Heterogeniteit Gem. > Ind. P95> I Stoffen schoon tuin wonen arde bodem Ba* 20 10,50 10,98 14,00 18,50 28,50 30,20 34,00 35,80 70,00 30,20 0,45 Ba* Cd 106 0,12 0,26 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,40 5,10 0,28 1,92 0,06 nee nee Cd 0,4 0,74 0,7 8,0 Co 20 2,10 2,10 2,10 2,10 2,35 3,32 4,71 5,91 9,80 3,32 0,58 0,06 nee nee Co 5,8 8,85 8,9 73,1 Cu 115 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 5,72 7,00 12,30 49,00 5,72 0,88 0,11 nee nee Cu 21,7 29,24 37,9 102,9 Hg 108 0,04 0,04 0,07 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,40 0,14 0,38 0,03 nee nee Hg 0,3 0,61 0,6 26,4 Pb 112 3,50 3,50 3,50 7,30 9,10 9,90 16,90 27,90 52,00 9,90 0,87 0,08 nee nee Pb 33,8 142,03 142,0 358,4 Mo 20 1,05 1,05 1,05 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 0,26 0,01 nee nee Mo 3, ,0 190,0 Ni 108 2,10 2,10 3,50 3,50 5,33 6,32 10,30 12,00 29,00 6,32 0,61 0,35 nee nee Ni 15,2 16,97 17,0 43,5 Zn 108 3,50 3,50 7,68 14,00 23,00 25,00 30,90 55,50 240,00 25,00 1,37 0,18 nee nee Zn 69,1 98,68 148,0 355,2 PCB (som 7) 20 0,0049 0,0049 0,0049 0,0049 0,0058 0,0072 0,0105 0,0184 0,0450 0,01 1,28 0,12 nee nee PCB (som 7) 0,0158 0,0158 0,0158 0,2256 PAK 96 0,01 0,08 0,14 0,28 0,32 0,35 0,53 1,05 41,00 0,35 11,91 0,03 nee nee PAK 1,5 6,8 10,0 40,0 M.O ,00 14,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 44,98 350,00 35,00 1,11 0,44 nee nee M.O. 42,9 42,87 50,8 1128,2 Pagina 1

27 Bijlage 4 Zonekaart

28 Zonekaart Borne overig Borne Centrum Spoorlijn Veldkamp Gemeentegrens Project: Bodemkwaliteitskaart voor de gemeente Borne Opdrachtgever: Gemeente Borne Datum: Projectnr. Auteur: Gezien: 28 maart 2011 Kaartnr. 4 mw. ir. F. Dijk mr. ing. M.G. Stienstra Kilometers (A3) Gotlandstraat AZ Deventer TEL FAX

29 Bijlage 5 Uitgesloten locaties

30 Uitgesloten locaties Wbb-locaties Spoorlijn Veldkamp Gemeentegrens Project: Bodemkwaliteitskaart voor de gemeente Borne Opdrachtgever: Gemeente Borne Datum: Projectnr. Auteur: Gezien: 28 maart 2011 Kaartnr. 5 mw. ir. F. Dijk mr. ing. M.G. Stienstra Kilometers (A3) Gotlandstraat AZ Deventer TEL FAX

31 Wbb-locaties Locatienaam Straat huisnummer Postcode Plaatsnaam GK BORNE Ennekerdijk Ennekerdijk EE BORNE Wensinkstraat 2 Wensinkstraat KS Borne Kleiweg 6 Kleiweg GK BORNE Kleiweg 5 Kleiweg GK BORNE Grote Bavinkelsweg Grote Bavinkelsweg SH ZENDEREN Oude Deldensestraat De Bleek LJ Borne Azelozestraat 40 Azelozestraat NE BORNE Europastraat 28 Europastraat KG BORNE Azelosestraat 101 Azelosestraat BA BORNE Elhorsterweg 1-3 Elhorsterweg RX Zenderen Hoofdstraat 6 Hoofdstraat PD ZENDEREN Tichelweg 24 Tichelweg GC BORNE Oude Deldensestraat Steenbakkersweg GP BORNE Koppelsbrink Koppelsbrink CV BORNE Gildestraat 9-11 Gildestraat AZ BORNE Gildestraat 25 Gildestraat AZ BORNE Emplacement Borne, gevallen 25, 35, 44, 45, 50 Emplacement Borne (Paral 0 Borne Emplacement Borne, gevallen 20, diffuus Emplacement Borne(Parall 0 Borne Oonksweg 30 Oonksweg AW BORNE Gildestraat 5 Gildestraat AZ BORNE Hanzestraat 19 Hanzestraat AX Borne Molenkampsweg Molenkampsweg AP Borne Steenbakkersweg Steenbakkersweg 0 Borne Steenbakkersweg 16 Steenbakkersweg GP Borne De Bieffel 15 De Bieffel BM BORNE Cuba 4 Cuba LS BORNE

32 Wbb-locaties Locatienaam Lidwinaweg 40 Hanzestraat 31 Bornerbroeksestraat 101 Tichelweg 30 Hertmerweg 13 A Ten Catestraat 13 Aanslagsweg 0 Aanslagsweg 32 Azelosestraat 11 Azelosestraat 8 Bakkerssteeg 2 Bekenhorst 17 Bekenhorst 19 Bekenhorst 39 Bornerbroeksestraat 1 Bornerbroeksestraat 29 Bornerbroeksestraat 83 Bornerbroeksestraat 87 Bornerbroeksestraat 26 Bornerbroeksestraat 34 Bornerbroeksestraat 56 Brinkstraat 1 Burenweg 0 Burenweg 2 Burenweg 10 De Bieffel 7 Straat huisnummer Postcode Plaatsnaam Lidwinaweg PM ZENDEREN Hanzestraat AX BORNE Bornerbroeksestraat AE BORNE Tichelweg GC BORNE Hertmerweg LV HERTME A Ten Catestraat EG BORNE Aanslagsweg L BORNE Aanslagsweg LD BORNE Azelosestraat NC BORNE Azelosestraat NE BORNE Bakkerssteeg GX BORNE Bekenhorst CJ BORNE Bekenhorst CJ BORNE Bekenhorst CJ BORNE Bornerbroeksestraat NH BORNE Bornerbroeksestraat NH BORNE Bornerbroeksestraat AE BORNE Bornerbroeksestraat AE BORNE Bornerbroeksestraat NJ BORNE Bornerbroeksestraat AG BORNE Bornerbroeksestraat AG BORNE Brinkstraat EA BORNE Burenweg G BORNE Burenweg GX BORNE Burenweg GX BORNE De Bieffel BM BORNE

33 Wbb-locaties Locatienaam De Bieffel 4 Deldensestraat 0 Deldensestraat 1 Deldensestraat 8 Deurningerweg 27 Deurningerweg 29 Deurningerweg 40 N Ennekerdijk 17 Ennekerdijk 19 Ennekerdijk 8 Ennekerdijk 28 Gildestraat 0 Gildestraat 2 Gildestraat 26 Goudenregenstraat Straat huisnummer Postcode Plaatsnaam De Bieffel BN BORNE Deldensestraat E BORNE Deldensestraat EG BORNE Deldensestraat EJ BORNE Deurningerweg AG BORNE Deurningerweg AG BORNE Deurningerweg 40 N 7623AH BORNE Ennekerdijk ED BORNE Ennekerdijk ED BORNE Ennekerdijk EE BORNE Ennekerdijk EE BORNE Gildestraat A BORNE Gildestraat AZ BORNE Gildestraat AZ BORNE Goudenregenstraat WH BORNE G BORNE GB BORNE GB BORNE GC BORNE GD BORNE GD BORNE GE BORNE GG BORNE GG BORNE GH BORNE GH BORNE

34 Wbb-locaties Locatienaam Hanzestraat 17 Hanzestraat 25 Hanzestraat 35 Hanzestraat 8 Hanzestraat 16 Hemmelhorst 3 Hosbekkeweg 11 Industriestraat 11 Industriestraat 15 Straat huisnummer Postcode Plaatsnaam GJ BORNE GK BORNE GL BORNE GM BORNE GM BORNE GM BORNE GP BORNE GP BORNE GP BORNE GR BORNE GR BORNE GR BORNE GS BORNE GT BORNE GT BORNE GT BORNE GV BORNE Hanzestraat AX BORNE Hanzestraat AX BORNE Hanzestraat AX BORNE Hanzestraat AX BORNE Hanzestraat AX BORNE Hemmelhorst AL BORNE Hosbekkeweg AC BORNE Industriestraat AV BORNE Industriestraat AV BORNE

35 Wbb-locaties Locatienaam Straat huisnummer Postcode Plaatsnaam Industriestraat 17 Industriestraat AV BORNE Kerkedennen 14 Kerkedennen ED BORNE Klippenweg 5 Klippenweg EV BORNE Koppelsbrink 40 Koppelsbrink CW BORNE Letterveldweg 5 Letterveldweg CA BORNE Marktplein 0 Marktplein CL BORNE Marktplein 4 Marktplein CL BORNE Marktstraat 0 Marktstraat C BORNE Marktstraat 25 Marktstraat CP BORNE Marktstraat 10 Marktstraat CR BORNE Marktstraat 12 Marktstraat CR BORNE Meent 2 Meent GG BORNE Molenkampsweg 17 Molenkampsweg AP BORNE Morseltdijk 18 Morseltdijk JM BORNE Oonksweg 35 Oonksweg AW BORNE Oonksweg 4 Oonksweg AW BORNE Oonksweg 28 A Oonksweg 28 A 7622AW BORNE Oonksweg 34 A Oonksweg 34 A 7622AW BORNE Oonksweg 38 A Oonksweg 38 A 7622AW BORNE Oude Almeloseweg 11 Oude Almeloseweg CA BORNE Oude Almeloseweg 15 Oude Almeloseweg CA BORNE Oude Almeloseweg 17 Oude Almeloseweg CA BORNE Oude Almeloseweg 2 Oude Almeloseweg CE BORNE Oude Deldensestraat 0 Oude Deldensestraat L BORNE Oude Deldensestraat 1 Oude Deldensestraat LM BORNE Oude Deldensestraat 14 Oude Deldensestraat LP BORNE Oude Hengeloseweg 36 Oude Hengeloseweg HV BORNE

36 Wbb-locaties Locatienaam Straat huisnummer Postcode Plaatsnaam Oude Kerkstraat 17 Oude Kerkstraat EK BORNE Oude Kerkstraat 6 Oude Kerkstraat EK BORNE Parallelweg 13 Parallelweg NB BORNE Parallelweg 2 Parallelweg NB BORNE Plutostraat 3 Plutostraat VR BORNE Potkampstraat 5 Potkampstraat EM BORNE Pr Bernhardlaan 21 Pr Bernhardlaan BD BORNE Pr Bernhardlaan 2 Pr Bernhardlaan BG BORNE Pr Bernhardlaan 4 Pr Bernhardlaan BG BORNE Pr Bernhardlaan 42 Pr Bernhardlaan BH BORNE Ruwerstraat 66 Ruwerstraat ST BORNE Spechtstraat 1 Spechtstraat AC BORNE Stationsstraat 0 Stationsstraat L BORNE Stationsstraat 9 Stationsstraat LW BORNE Stationsstraat 11 Stationsstraat LW BORNE Stationsstraat 4 Stationsstraat LX BORNE Stationsstraat 16 Stationsstraat LX BORNE Stationsstraat 32 Stationsstraat LX BORNE Stationsstraat 44 Stationsstraat LX BORNE Stationsstraat 48 Stationsstraat LX BORNE Tichelkampweg 0 Tichelkampweg G BORNE Tichelweg 27 Tichelweg GA BORNE Tichelweg 18 Tichelweg GC BORNE Van Bemmelstraat 15 Van Bemmelstraat KL BORNE Van Heekgaarde 19 Van Heekgaarde KE BORNE Van Heekgaarde 4 Van Heekgaarde KE BORNE Vrijheidsplein 1 Vrijheidsplein DZ BORNE

37 Wbb-locaties Locatienaam Straat huisnummer Postcode Plaatsnaam Woolderweg 54 Woolderweg JW BORNE Ziekenhuisstraat 1 Ziekenhuisstraat GZ BORNE Albergerweg 10 Albergerweg RP ZENDEREN Almelosestraat 1 Almelosestraat SC ZENDEREN Elhorsterweg 1 A Elhorsterweg 1 A 7625RX ZENDEREN Elsdijk 2 Elsdijk PK ZENDEREN Hertmerweg 44 Hertmerweg RH ZENDEREN Het Hulscher 19 Het Hulscher PR ZENDEREN Hoofdstraat 23 Hoofdstraat PA ZENDEREN Hoofdstraat 35 Hoofdstraat PA ZENDEREN Hoofdstraat 59 Hoofdstraat PB ZENDEREN Hoofdstraat 69 Hoofdstraat PB ZENDEREN Hoofdstraat 75 Hoofdstraat PB ZENDEREN Hoofdstraat 79 Hoofdstraat PB ZENDEREN Hoofdstraat 89 Hoofdstraat PC ZENDEREN Hoofdstraat 99 Hoofdstraat PC ZENDEREN Hoofdstraat 105 Hoofdstraat PC ZENDEREN Hoofdstraat 111 Hoofdstraat PC ZENDEREN Hoofdstraat 121 Hoofdstraat PC ZENDEREN Hoofdstraat 131 Hoofdstraat PC ZENDEREN Hoofdstraat 6 A Hoofdstraat 6 A 7625PD ZENDEREN Hoofdstraat 14 Hoofdstraat PD ZENDEREN Hoofdstraat 18 Hoofdstraat PD ZENDEREN Hoofdstraat 60 Hoofdstraat PE ZENDEREN Oude Kerkweg 6 Oude Kerkweg PG ZENDEREN Schoolstraat 0 Schoolstraat PN ZENDEREN Schoolstraat 2 Schoolstraat PN ZENDEREN

38 Wbb-locaties Locatienaam Straat huisnummer Postcode Plaatsnaam C Stationsstraat 1 Stationsstraat LW BORNE Carmelitessenweg 1 Carmelitessenweg TA ZENDEREN Dikkerslaan 2 Dikkerslaan BB BORNE Hanzestraat 2 Hanzestraat AX BORNE Hebbrodweg 2 Hebbrodweg RB ZENDEREN Spechtstraat 3 Spechtstraat AC BORNE Dikkerslaan 4 Dikkerslaan BB BORNE Vaaltweg 4 Vaaltweg AA BORNE Deldensestraat 5 Deldensestraat EG BORNE Oude Deldensestraat 5 Oude Deldensestraat LM BORNE Patrijsstraat 5 Patrijsstraat AA BORNE Elhorsterweg 5 Elhorsterweg RX ZENDEREN GL BORNE Wielewaalstraat 7 Wielewaalstraat BC BORNE De Bieffel 9 De Bieffel BM BORNE Ennekerdijk 9 Ennekerdijk ED BORNE Ennekerdijk 11 Ennekerdijk ED BORNE Hoofdstraat 11 Hoofdstraat PA ZENDEREN Brakeweg 12 Brakeweg SP ZENDEREN Piepersveldweg 13 Piepersveldweg LN HERTME Hedeveldsweg 17 Hedeveldsweg ND HERTME De Bieffel 19 De Bieffel BM BORNE Twickelerblokweg 20 Twickelerblokweg BK BORNE Welemanstraat 21 Welemanstraat HB BORNE Oude Deldensestraat 22 Oude Deldensestraat LP BORNE GA BORNE

39 Wbb-locaties Locatienaam Oonksweg 23 Prins Bernhardlaan 23 Prins Bernhardlaan 25 Oonksweg 26 Hertmerweg 26 Prins Bernhardlaan 30 Hanzestraat 31 Prins Bernhardlaan 32 Europastraat 38 Hertmerweg 42 Europastraat 46 Oude Deldensestraat 47 Koppelsbrink 48 Prins Bernhardlaan 58 Morseltdijk 59 Prins Bernhardlaan 59 Bornerbroeksestraat 69 Deldensestraat 82 Woolderweg Straat huisnummer Postcode Plaatsnaam Oonksweg AW BORNE Prins Bernhardlaan BD BORNE Prins Bernhardlaan BD BORNE Oonksweg AW BORNE Hertmerweg LW HERTME Prins Bernhardlaan BG BORNE Hanzestraat AX BORNE Prins Bernhardlaan BH BORNE Europastraat KG BORNE Hertmerweg RH ZENDEREN Europastraat KG BORNE Oude Deldensestraat LN BORNE Koppelsbrink CW BORNE Prins Bernhardlaan BJ BORNE Morseltdijk JL BORNE Prins Bernhardlaan BE BORNE Bornerbroeksestraat AE BORNE Deldensestraat EK BORNE Woolderweg JX BORNE GE BORNE GH BORNE GJ BORNE GV BORNE GW BORNE GW BORNE 229 A 7622GH BORNE

40 Wbb-locaties Locatienaam Straat huisnummer Postcode Plaatsnaam Bornerbroeksestraat 105 Bornerbroeksestraat TT AMBT DELDEN Brinkstraat 4/Oude Kerkstraat Brinkstraat EB BORNE Bekenhorst 37 Bekenhorst CJ BORNE Elhorst/Vloedbelt (stort) Vloedbeltsweg SK ZENDEREN Spanjaard Complex Parallelweg NB BORNE Evenementencomplex Parallelweg NB BORNE Aanslagsweg 18 Aanslagsweg LD BORNE Hanzestraat 3 Hanzestraat AX BORNE Hanzestraat 10 Hanzestraat AX BORNE Rheineplein Rheineplein DG BORNE Tichelweg 36 Tichelweg GC BORNE Tichelweg Tichelweg GB BORNE Tichelkampweg 75a & 75b Tichelkampweg GK BORNE Weerselosestraat Weerselosestraat DA BORNE Steenbakkersweg (stort) Steenbakkersweg GP BORNE Oude Biefel (stort) Oude Biefel 0 ZENDEREN Weerselosestraat Weerselosestraat 0 Borne Retraitehuisweg Retraitehuisweg 0 Zenderen Meyershof 1-3 Meyershof CX BORNE GL BORNE Emplacement Borne emplacement Borne Parall 0 Borne Berm Torenlaan 5 Torenlaan AB BORNE Hoek Bornerbroeksestraat/Molenstraat Bornerbroeksestraat 0 Borne Azelosestraat 40 Azelosestraat NE BORNE Hemmelhorst 2 Hemmelhorst AL BORNE Piepersveldweg 3-5 Piepersveldweg AP BORNE Burenweg 52 en 53 Burenweg GM BORNE

41 Wbb-locaties Locatienaam Straat huisnummer Postcode Plaatsnaam Hemmelhorst 11 Hemmelhorst AL BORNE Grote Bavenkelsweg/spoorweg 0 BORNE Veldkampsweg / A1 (stort) Veldkampsweg GT BORNE Stationsstraat 50 Stationsstraat LZ BORNE Albergerweg 28 Albergerweg RP ZENDEREN GB BORNE Marktstraat 18 Marktstraat CS BORNE Tichelkampweg 75 Tichelkampweg GK BORNE Merelstraat 1 Merelstraat AM BORNE Krooshoopsweg 3 Krooshoopsweg NA BORNERBROEK Pastoor Ossestraat 7-9 Pastoor Ossestraat PH BORNERBROEK Hoofdstraat 91 Hoofdstraat PC ZENDEREN Tichelkampweg Tichelkampweg GK BORNE Ambachtsstraat 18 Ambachtsstraat AP BORNE Hanzestraat 7 Hanzestraat AX BORNE Bartelinksweg 1 Bartelinksweg NE HERTME Oonksweg 12 Oonksweg AW BORNE Oonksweg 10 Oonksweg AW BORNE Oonksweg 2 Oonksweg AW BORNE Industriestraat 13 Industriestraat AV BORNE Gildestraat 4 Gildestraat AZ BORNE Albergerweg 5 Albergerweg RN ZENDEREN GM BORNE Gildestraat 7 Gildestraat AZ BORNE Elhorsterweg 2 Elhorsterweg RX ZENDEREN Hofstraat 9 Hofstraat LL BORNE Zenderensestraat 3 Zenderensestraat TE ZENDEREN

42 Wbb-locaties Locatienaam Straat huisnummer Postcode Plaatsnaam Aanslagsweg 22 Aanslagsweg LD BORNE Tichelkampweg 77 Tichelkampweg GK BORNE Industriestraat 5 gevallen Wbb 2 en Wbb 3 Industriestraat AV BORNE Prins Bernhardlaan 51 Prins Bernhardlaan BE BORNE Industriestraat 5 Industriestraat AV BORNE Borne Binnenweg Binnenweg 0 BORNE A Ten Catestraat Abraham ten Catestraat EG BORNE Gildestraat 12 Gildestraat AC BORNE Gildestraat 27 Gildestraat BORNE Veergoorsdijk Pastoor Ossestraat 2 Pastoor Ossestraat 0 2 Borne Parallelweg Parallelweg NB BORNE Eschvijver Boekweit/Haver 0 BORNE Hemmelhorst 0 Hemmelhorst AL BORNE Bekenhorst 0 Bekenhorst BORNE Baanvak Almelo-Hengelo Esweg 0 ZENDEREN Steenbakkersweg 0 Steenbakkersweg GP BORNE Bolscher Landen 26 Bolscher Landen 26 BORNERBROEK Het Linschot 1 Het Linschot 1 Hesselerweg 3 Hesselerweg 3 BORNE Het Linschot 3 Het Linschot 3 Het Linschot 5 Het Linschot 5 Hoeselderdijk 13 Hoeselderdijk 13 Kanaalweg 9 Kanaalweg 9 Pastoor Ossestraat 26 Pastoor Ossestraat 26 Pastoor Ossestraat 4 Pastoor Ossestraat 4 Schaapmanstraat 1 Schaapmanstraat 1

43 Wbb-locaties Locatienaam Straat huisnummer Postcode Plaatsnaam Schapendrift 2 Schapendrift 2 Tusveld 91 Tusveld 91 Hofstraat 21 Hofstraat 21 BORNE Stationstraat 1 Stationstraat 1 BORNE Bolscherlanden Bolscherlanden 0 BORNERBROEK Groot Bavenkelsweg 15 Groot Bavenkelsweg SG ZENDEREN Almelosestraat 2 Almelosestraat 2 ZENDEREN Pastoor Ossestraat 6 Pastoor Ossestraat 6 Pastoor Ossestraat 67 Pastoor Ossestraat 67 Steenbakkersweg 6 Steenbakkersweg GP BORNE Bornsebeek 0 Borne 0 BORNE naast A35 0 BORNE Baanvak Almelo-Hengelo 0 ZENDEREN Parallelweg-1 Parallelweg NB BORNE Depot 2e Hemmelhorst Hemmelhorst AK BORNE 2e Hemmelhorst 2e Hemmelhorst 0 BORNE Bornerbroeksestraat 17 Bornerbroeksestraat NH BORNE GB BORNE Bekenhorst Bekenhorst CJ BORNE Marktstraat Marktstraat CS Borne Industriestraat 20 Industriestraat AV BORNE Overkant Steenbakkersweg 0 Borne Plangebied De Driehoek Nieuwe Kerkstraat LG BORNE Steenbakkersweg Steenbakkersweg GP BORNE Deldensestraat-3 Deldensestraat E BORNE Deldensestraat-2 Deldensestraat E BORNE

44 Wbb-locaties Locatienaam Hesselerweg 5/5a Borne Sloot Torenlaan 5 Oude Deldensestraat 2 Bongerdsweg 5/7/9 Oude Deurningerweg 28/ Suikerpeer 1 Piepersveldweg 3-5 Torenlaan 5 Straat huisnummer Postcode Plaatsnaam Hesselerweg AC BORNE Torenlaan AB BORNE Oude Deldensestraat LP BORNE Bongerdsweg AJ BORNE Oude Deurningerweg KC BORNE Piepersveldweg AP BORNE Torenlaan AB BORNE

45 Bijlage 6 Bodemkwaliteit zones bovengrond (tevens ontgravings- en toepassingskaart)

46 Bodemkwaliteit zones bovengrond Wonen met tuin Spoorlijn Veldkamp Wbb-locaties Gemeentegrens Project: Bodemkwaliteitskaart voor de gemeente Borne Opdrachtgever: Gemeente Borne Datum: Projectnr. Auteur: Gezien: 28 maart 2011 Kaartnr. 6 mw. ir. F. Dijk mr. ing. M.G. Stienstra Kilometers (A3) Gotlandstraat AZ Deventer TEL FAX

47 Bijlage 7 Bodemkwaliteit zones ondergrond (tevens ontgravings- en toepassingskaart)

48 Bodemkwaliteit zones ondergrond Schoon Wonen met tuin Spoorlijn Veldkamp Wbb-locaties Gemeentegrens Project: Bodemkwaliteitskaart voor de gemeente Borne Opdrachtgever: Gemeente Borne Datum: Projectnr. Auteur: Gezien: 28 maart 2011 Kaartnr. 7 mw. ir. F. Dijk mr. ing. M.G. Stienstra Kilometers (A3) Gotlandstraat AZ Deventer TEL FAX

49 Bijlage 8 Variatie en heterogeniteit

50 Variatiecoëfficiënt Op basis van ervaringen van CSO is de ruimtelijke clustering onderzocht wanneer zware metalen en minerale olie een variatiecoëfficiënt hoger dan 1,5 hebben en PAK en olie een variatiecoëfficiënt hoger dan 2. In tabel 1 zijn per deelgebied de variatiecoëfficiënten gegeven en daar waar nodig zijn de resultaten gegeven van de analyse op ruimtelijke clustering. Tabel 1: Variatiecoëfficiënt waarnemingen boven- en ondergrond. Deelgebied Verhoogde variatiecoëfficiënt Bovengrond (0,0-0,5 m-mv) Borne-Centrum - Borne Overig Ni (1,55); PAK (6,25); minerale olie (4,09) Ondergrond (0,5-2,0 m-mv) Borne-Centrum Cd (2,19); minerale olie (8,07) Borne Overig Cd (1,92); PAK (11,91) Uit tabel 1 blijkt dat in beide deelgebieden relatief hoge variatiecoëfficiënten zijn aangetoond. Het blijkt dat de hoge variatiecoëfficiënten worden veroorzaakt door slechts enkele hoge waarden. Door het incidentele karakter is er geen ruimtelijke clustering van hoge waarden. De berekende variatiecoëfficiënten geven geen aanleiding tot het splitsen van de deelgebieden. Heterogeniteit Naast de percentielwaarden en variantie is ook de heterogeniteit van de waarnemingen berekend (zie bijlage 3). Wanneer de diffuse bodemverontreiniging in een zone zeer heterogeen is verdeeld, is de betrouwbaarheid van het gemiddelde gehalte in de zone ook kleiner. Bij zones met een hoge heterogeniteit kan de gemeente Borne besluiten dat de bodemkwaliteitskaart niet gebruikt mag worden als bewijsmiddel omdat het vastgestelde gemiddelde gehalte een te lage betrouwbaarheid heeft. De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule: heterogeniteit = (P95 - P5) / (referentiewaarde Industrie AW2000) De beoordeling van de heterogeniteitsindex is als volgt: Index < 0,2 : weinig heterogeniteit 0,2 < Index < 0,5 : beperkte heterogeniteit 0,5 < Index < 0,7 : er is sprake van heterogeniteit Index > 0,7 : sterke heterogeniteit In de gemeente Borne is in beide zones sprake van sterke heterogeniteit voor één of meerdere stoffen. Een overzicht hiervan is opgenomen in tabel. 2.

51 Tabel 2 Overzicht stoffen met sterke heterogeniteit per bodemkwaliteitszone Bodemkwaliteitszone Stof met sterke heterogeniteit Bovengrond (0,0-0,5 m-mv) Borne-Centrum Zn (0,84), minerale olie (1,13) Borne Overig Ni (0,84), minerale olie (0,78) Ondergrond (0,5-2,0 m-mv) Borne-Centrum Minerale olie (0,71) Borne Overig - Naar aanleiding van de heterogeniteit van de zones concluderen wij dat voor beide deelgebieden enkele stoffen een sterk verhoogde heterogeniteit vertonen. Ook voor de heterogeniteit blijkt dat deze worden veroorzaakt door slechts enkele hoge waarden. De berekende heterogeniteit geeft geen aanleiding tot het splitsen van de deelgebieden.

Bodemkwaliteitskaart voor de gemeente Tubbergen

Bodemkwaliteitskaart voor de gemeente Tubbergen Bodemkwaliteitskaart voor de gemeente Tubbergen Gegevens opdrachtgever Gemeente Tubbergen Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling, Milieu en Economie Postbus 30 7650 AA TUBBERGEN Contactpersoon: mevr. A.M.B.

Nadere informatie

Begrippen en gebruikte afkortingen

Begrippen en gebruikte afkortingen Bijlage 1: Begrippen en gebruikte afkortingen Aangrenzend perceel Van een aangrenzend perceel is sprake in het geval het perceel waarop de verspreiding plaatsvindt ligt binnen een gebied dat valt in hetzelfde

Nadere informatie

ACTUALISATIE BODEMKWALITEITSKAART

ACTUALISATIE BODEMKWALITEITSKAART GEMEENTE NUENEN C.A. ACTUALISATIE BODEMKWALITEITSKAART GEMEENTE NUENEN C.A. In opdracht van Gemeente Nuenen c.a. Opgesteld door Auteur Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant Keizer Karel V Singel 8 Postbus 8035

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart

Bodemkwaliteitskaart Bodemkwaliteitskaart Gemeente Dronten Definitief Gemeente Dronten Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 11 februari 2013 GM-0090708, revisie D0 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Aanleiding

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Tholen

Bodemkwaliteitskaart gemeente Tholen Bodemkwaliteitskaart gemeente Tholen Gegevens opdrachtgever Gemeente Tholen Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Postbus 51 4690 AB THOLEN Contactpersoon: Mevr. M.C.A. van Elzakker CSO Adviesbureau Postbus

Nadere informatie

Statistische parameters, toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit * De norm voor Barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijke sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Roerdalen

Bodemkwaliteitskaart gemeente Roerdalen Bodemkwaliteitskaart gemeente Roerdalen Gegevens opdrachtgever Gemeente Roerdalen Postbus 6099 6077 ZH Sint Odiliënberg Contactpersoon: dhr. J. Smeets CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. Postbus

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeenten Cuijk en GraveX

Bodemkwaliteitskaart gemeenten Cuijk en GraveX Bodemkwaliteitskaart gemeenten Cuijk en GraveX Opdrachtgever Omgevingsdienst Brabant Noord Postbus 88 5430 AB CUIJK Contactpersoon Dhr. N. Drillenburg CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. Postbus

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente. Nieuwegein. Opdrachtgever Gemeente Nieuwegein Contactpersoon Mevr. D. ten Klooster

Bodemkwaliteitskaart gemeente. Nieuwegein. Opdrachtgever Gemeente Nieuwegein Contactpersoon Mevr. D. ten Klooster Bodemkwaliteitskaart gemeente Nieuwegein Opdrachtgever Gemeente Nieuwegein Contactpersoon Mevr. D. ten Klooster CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. Contactpersonen Dhr. J.S. Spronk Dhr. H. Kuiphof

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart gemeente Edam-Volendam

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart gemeente Edam-Volendam Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart gemeente Edam-Volendam Gegevens opdrachtgever Gemeente Edam-Volendam Afdeling VROM sectie bouw- en milieuzaken Mgr. C. Veermanlaan 1F 1131 KB Volendam Contactpersoon:

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer Bedrijventerreinen Verlengde Stellingweg te Oostzaan

Bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer Bedrijventerreinen Verlengde Stellingweg te Oostzaan Bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer Bedrijventerreinen Verlengde Stellingweg te Oostzaan Gegevens opdrachtgever: Milieudienst Waterland Koetserstraat 2A 1531 NX WORMER Contactpersoon: dhr. J.T.N.

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Texel

Bodemkwaliteitskaart gemeente Texel Bodemkwaliteitskaart gemeente Texel Gegevens opdrachtgever Gemeente Texel Team Vergunningen Postbus 200 1790 AE DEN BURG Contactpersoon: Dhr. J. Veltkamp CSO Adviesbureau Postbus 2 3980 CA Bunnik Tel.

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Lelystad

Bodemkwaliteitskaart gemeente Lelystad Bodemkwaliteitskaart gemeente Lelystad Gegevens opdrachtgever: Gemeente Lelystad Afdeling Beleid, cluster kwaliteit fysieke leefomgeving Postbus 91 8200 AB LELYSTAD 0320-278911 Contactpersoon: Mevr. E.J.

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder

Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder Mei 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 1 Opdrachtgever Gemeente Den Helder Afdeling Ruimte, en Ondernemen Postbus 36 1780 AA DEN HELDER Contactpersonen:

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart regio Kop van Noord-Holland

Bodemkwaliteitskaart regio Kop van Noord-Holland Bodemkwaliteitskaart regio Kop van Noord-Holland gemeente Hollands Kroon gemeente Schagen Gegevens opdrachtgever Milieudienst Kop van Noord-Holland Afdeling Bodem Postbus 8 1740 AA SCHAGEN Contactpersoon:

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente NederweertX

Bodemkwaliteitskaart gemeente NederweertX X Opdrachtgever Gemeente Nederweert Afdeling Dienstverlening Team Ruimte en Wonen Postbus 2728 6030 AA NEDERWEERT Contactpersoon Mevr. W. Janssen CSO Adviesbureau voor Milieu- Onderzoek B.V. Postbus 2

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder

Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder April 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 1 Opdrachtgever Gemeente Den Helder Afdeling Ruimte, en Ondernemen Postbus 36 1780 AA DEN HELDER Contactpersonen:

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Haarlemmermeer

Bodemkwaliteitskaart gemeente Haarlemmermeer Bodemkwaliteitskaart gemeente Haarlemmermeer Gegevens opdrachtgever Gemeente Haarlemmermeer Cluster Beheer en Onderhoud Postbus 250 2130 AG HOOFDDORP Contactpersoon: Dhr. R. van Damme CSO Adviesbureau

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Eindhoven

Bodemkwaliteitskaart gemeente Eindhoven Bodemkwaliteitskaart gemeente Eindhoven Gegevens opdrachtgever Gemeente Eindhoven Sector ORVM, afdeling Milieu Postbus 90150 5600 RB EINDHOVEN Contactpersoon: Dhr. W. Vlamings CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Krimpen aan den IJssel. Documentcode: 13M1166.RAP001

Bodemkwaliteitskaart gemeente Krimpen aan den IJssel. Documentcode: 13M1166.RAP001 Bodemkwaliteitskaart gemeente Krimpen aan den IJssel Documentcode: 13M1166.RAP001 Bodemkwaliteitskaart gemeente Krimpen aan den IJssel Documentcode: 13M1166.RAP001 Opdrachtgever Gemeente Krimpen aan den

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Regio IJsselland

Bodemkwaliteitskaart Regio IJsselland Bodemkwaliteitskaart Regio IJsselland Gegevens opdrachtgever Gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Staphorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland Waterschap Groot Salland,

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Regio Maas & Roer

Bodemkwaliteitskaart Regio Maas & Roer Bodemkwaliteitskaart Regio Maas & Roer Gemeente Beesel Gemeente Leudal Gemeente Maasgouw Gemeente Roermond Gegevens opdrachtgever Gemeenten Beesel, Leudal, Maasgouw en Roermond Contactpersoon: Dhr. B.

Nadere informatie

Colofon. Datum van uitgave: December Contactadres: Beneluxweg SJ Oosterhout Postbus AA Oosterhout

Colofon. Datum van uitgave: December Contactadres: Beneluxweg SJ Oosterhout Postbus AA Oosterhout Colofon Datum van uitgave: December 2013 Contactadres: Beneluxweg 7 4904 SJ Oosterhout Postbus 40 4900 AA Oosterhout Copyright 2013 Ingenieursbureau Oranjewoud Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Drenthe

Bodemkwaliteitskaart Drenthe Bodemkwaliteitskaart Drenthe Gegevens opdrachtgever Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo, Westerveld en Provincie Drenthe p/a gemeente Hoogeveen

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer. Documentcode: 15M2020.RAP001

Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer. Documentcode: 15M2020.RAP001 Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer Documentcode: 15M2020.RAP001 Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer Documentcode: 15M2020.RAP001 Opdrachtgever

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Gemeente Waalwijk, actualisatie 2011

Bodemkwaliteitskaart Gemeente Waalwijk, actualisatie 2011 Bodemkwaliteitskaart Gemeente Waalwijk, actualisatie 2011 Definitief In opdracht van Gemeente Waalwijk Opgesteld door MWH B.V. Projectnummer B08B0228 DocumentnaamF:\data\Project\Bodem08\B08B0228\2011\deliverables\definitief\b08b0228.r02c1c.docx

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Huizen

Bodemkwaliteitskaart gemeente Huizen Bodemkwaliteitskaart gemeente Huizen Gegevens opdrachtgever Gemeente Huizen Afdeling Milieu Postbus 5 1270 AA HUIZEN Contactpersoon: Dhr. W. Menzel CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. Postbus 2

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Haarlem. Definitief

Bodemkwaliteitskaart gemeente Haarlem. Definitief Bodemkwaliteitskaart gemeente Haarlem Definitief Gemeente Haarlem MWH B.V. M10G00 S:\data\project\M10\M10G00\ (T ) Inhoudelijk - Technisch\T Deliverables\m10g00.r01.docx 8 december 011 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer. Documentcode: 15M2020.RAP001

Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer. Documentcode: 15M2020.RAP001 Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer Documentcode: 15M2020.RAP001 Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer Documentcode: 15M2020.RAP001 Opdrachtgever

Nadere informatie

De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit

De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit Bodem+ Besluit bodemkwaliteit De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit FOTOGRAFIE: PLAATWERK De bodem is belangrijk. We leven en wonen er op, we drinken eruit, we eten ervan. Om bij het gebruik

Nadere informatie

=287(/$1'(karakterisering dorpskern voor bodemkwaliteitszone s

=287(/$1'(karakterisering dorpskern voor bodemkwaliteitszone s =287(/$1'(karakterisering dorpskern voor bodemkwaliteitszone s Stap 2. Stap 2.1 en 2.2 Gebruikshistorie en ontwikkeling wijken Kenmerken gebieds indeling versie 01-06-2002 Toelichting bouwperiode tot 1945

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart

Bodemkwaliteitskaart Bodemkwaliteitskaart Gemeente Zeewolde Definitief Gemeente Zeewolde Grontmij Nederland B.V. Houten, 7 januari 1 GM-133, revisie D Verantwoording Titel : Bodemkwaliteitskaart Subtitel : Gemeente Zeewolde

Nadere informatie

Kaartbijlagen. Bijlagen

Kaartbijlagen. Bijlagen Rapport Bodemkwaliteitskaart regio Brabant Projectnr. 233441 oktober 2011, revisie 02 Inhoud blz. 1 Inleiding... 3 2 Uitgangspunten... 5 2.1 Richtlijn bodemkwaliteitskaarten... 5 2.2 Relatie oude bodemkwaliteitskaart...

Nadere informatie

G R O N D V E R Z E T m e t b o d e m k w a l i t e i t s k a a r t e n

G R O N D V E R Z E T m e t b o d e m k w a l i t e i t s k a a r t e n C a d m i u m C h r o o m A r s e e n K o p e r K w i k L o o d N i k k e l Z i n k P A K 1 0 G R O N D V E R Z E T [ r o o d ] [ b l a u w ] [ g r o e n ] [ r o o d ] [ b l a u w ] [ r o o d ] [ b l a

Nadere informatie

Gemeente Hengelo. Bodemkwaliteitskaart gemeente Hengelo. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus AE Deventer. telefoon

Gemeente Hengelo. Bodemkwaliteitskaart gemeente Hengelo. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus AE Deventer. telefoon Gemeente Hengelo Bodemkwaliteitskaart gemeente Hengelo van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

Bodemfunctieklassenkaart en bodemkwaliteitskaart Gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec

Bodemfunctieklassenkaart en bodemkwaliteitskaart Gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec Bodemfunctieklassenkaart en bodemkwaliteitskaart Gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec Documentcode: Bodemfunctieklassenkaart en bodemkwaliteitskaart Gemeenten

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Someren

Bodemkwaliteitskaart Someren 11 januari1 2012-2 - Bodemkwaliteitskaart Someren In opdracht van Opgesteld door Auteur Gemeente Someren SRE Milieudienst Keizer Karel V Singel 8 Postbus 435 5600 AK Eindhoven 040-2594439 H. Berghs Projectnummer

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Maastricht

Bodemkwaliteitskaart gemeente Maastricht Bodemkwaliteitskaart gemeente Maastricht 2012 Gegevens opdrachtgever Gemeente Maastricht Team Mobiliteit & Milieu Postbus 1992 6201 BZ MAASTRICHT Contactpersoon: Dhr. J.G.M. Lochs CSO Adviesbureau voor

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart

Bodemkwaliteitskaart Bodemkwaliteitskaart Inclusief Bodemfunctiekaart FjdfuKHKLUWGRK Bodemkwaliteitskaart gemeente Best Inclusief Bodemfunctiekaart In opdracht van Gemeente Best Opgesteld door Auteurs Gemeente Best en Tritium

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Losser

Bodemkwaliteitskaart gemeente Losser Opdrachtgever Gemeente Losser Postbus 90 7580 AB LOSSER Contactpersoon Mevr. J. Venterink-Westenbroek CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. Contactpersonen Dhr. J.S. Spronk Mevr. K.C.W. Reezigt-Struijk

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo. Documentcode: 14M1136.

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo. Documentcode: 14M1136. Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo Documentcode: 14M1136.RAP001 Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart Gemeenten Alkmaar,

Nadere informatie

stappen Kenmerken Gebieds indeling Toelichting

stappen Kenmerken Gebieds indeling Toelichting Zomerhuizenterreinen stappen Kenmerken Gebieds indeling 01-06-2004 Toelichting Stap 2 Bouwperiode tot 1945 Bouwperiode 1945-1985 Bouwperiode 1985-2004 Zomerhuizenterreinen Stap 2.1 en 2.2 Gebruikshistorie

Nadere informatie

Gemeente Heusden. Bodemkwaliteitskaart gemeente Heusden 2011

Gemeente Heusden. Bodemkwaliteitskaart gemeente Heusden 2011 Gemeente Heusden Bodemkwaliteitskaart gemeente Heusden 2011 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Aanleiding 1 1.2. Doel 1 1.3. Afbakening en geldigheid 1 1.4. Leeswijzer 2 2. BODEMKWALITEITSKAART

Nadere informatie

Gemeente Hof van Twente Bodemkwaliteitskaart gemeente Hof van Twente (inclusief wegbermenkaart)

Gemeente Hof van Twente Bodemkwaliteitskaart gemeente Hof van Twente (inclusief wegbermenkaart) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Gemeente Hof van Twente Bodemkwaliteitskaart gemeente Hof van Twente (inclusief wegbermenkaart) INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Aanleiding 1 1.2. Doel 1 1.3.

Nadere informatie

Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer:

Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer: Tijdelijke opslag Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer: Hier hoeft u niets in te vullen, dit nummer wordt gegenereerd door het meldsysteem. 1. Algemene gegevens van de toepasser (eigenaar

Nadere informatie

Bodemfunctiekaart Hof van Twente Besluit Bodemkwaliteit

Bodemfunctiekaart Hof van Twente Besluit Bodemkwaliteit projectnr. 204156 revisie 02 augustus 2011 Opdrachtgever Gemeente Hof van Twente Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Postbus 54 7470 AB Goor datum vrijgave beschrijving revisie 02 goedkeuring

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Braassemerland te Kaag en Braassem

Bodemkwaliteitskaart Braassemerland te Kaag en Braassem Bodemkwaliteitskaart Braassemerland te Kaag en Braassem Definitief Grontmij Nederland B.V. Rotterdam, 22 mei 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding... 5 2 Werkwijze en resultaat... 6 2.1 Stap

Nadere informatie

Legenda Plangebied (Toemaakdek beheergebied ODWH) Gemeentegrenzen Toemaakdek binnen plangebied Toemaakdek buiten plangebied

Legenda Plangebied (Toemaakdek beheergebied ODWH) Gemeentegrenzen Toemaakdek binnen plangebied Toemaakdek buiten plangebied Legenda Plangebied (Toemaakdek beheergebied ODWH) Gemeentegrenzen Toemaakdek binnen plangebied Toemaakdek buiten plangebied 0 0,9 1,8 22-01-2013 2,7 3,6 km ± Bijlage 3 Selectiecriteria Bijlage 3 : Selectiecriteria

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart. Gemeente Bladel

Bodemkwaliteitskaart. Gemeente Bladel Bodemkwaliteitskaart Gemeente Bladel Bodemkwaliteitskaart Gemeente Bladel In opdracht van Opgesteld door Auteur Gemeente Bladel SRE Milieudienst Keizer Karel V Singel 8 Postbus 435 5600 AK Eindhoven 040

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctiekaart Eersel

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctiekaart Eersel Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctiekaart Eersel Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctiekaart Eersel In opdracht van Opgesteld door Auteurs Gemeente Eersel SRE Milieudienst Keizer Karel V Singel 8 Postbus

Nadere informatie

Bodemkwaliteitsen bodemfunctieklassenkaart gemeente Venlo

Bodemkwaliteitsen bodemfunctieklassenkaart gemeente Venlo Bodemkwaliteitsen bodemfunctieklassenkaart gemeente Venlo 2016-2021 Status: definitief Rapportnummer 2015.004.R1 Opdrachtgever Gemeente Venlo Postbus 3434 5902 RK Venlo Contactpersoon: De heer M. Brouns

Nadere informatie

Addendum bij de nota bodembeheer gemeenten IJsselstein, Houten, Nieuwegein en Lopik versie 4 januari 2011

Addendum bij de nota bodembeheer gemeenten IJsselstein, Houten, Nieuwegein en Lopik versie 4 januari 2011 Addendum bij de nota bodembeheer gemeenten IJsselstein, Houten, Nieuwegein en Lopik versie 4 januari 2011 Bij de nota bodembeheer gemeenten IJsselstein, Houten, Nieuwegein en Lopik versie 4 januari 2011

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart regio De Vallei

Bodemkwaliteitskaart regio De Vallei Bodemkwaliteitskaart regio De Vallei 21 oktober 2011 Bodemkwaliteitskaart regio De Vallei De gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen Kenmerk R001-4688082LNH-cmn-V02-NL Verantwoording

Nadere informatie

Regionale bodemkwaliteitskaart provincie Groningen. projectnr maart 2013, revisie 01

Regionale bodemkwaliteitskaart provincie Groningen. projectnr maart 2013, revisie 01 Regionale bodemkwaliteitskaart provincie Groningen maart 2013, revisie 01 Inhoud blz. 1 Inleiding... 3 2 Algemene uitgangspunten... 5 2.1 Richtlijn bodemkwaliteitskaarten... 5 2.2 Relatie oude bodemkwaliteitskaart...

Nadere informatie

Besluit Bodemkwaliteit Flevoland

Besluit Bodemkwaliteit Flevoland Besluit Bodemkwaliteit Jos Reijerink, 25 en 26 juni 2012 Inhoud Besluit bodemkwaliteit Wanneer van toepassing Kaarten bodemfunctiekaart bodemkwaliteitskaart Regels bij toepassing generieke toepassing grootschalige

Nadere informatie

de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Geachte heer Schimmel,

de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Geachte heer Schimmel, Aan: Dekker grondstoffen BV de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Betreft: Notitie bodemkwaliteit Locatie: Waalbandijk te IJzendoorn Projectnummer: 123561.02 Ons kenmerk: JEGI\123561.02 Behandeld

Nadere informatie

In tabel 1 is aangegeven in welke mate de 95-percentielwaarden van koper, lood en zink de interventiewaarden overschrijden.

In tabel 1 is aangegeven in welke mate de 95-percentielwaarden van koper, lood en zink de interventiewaarden overschrijden. In de bodemkwaliteitszones Wonen B (B2 en O2) overschrijdt de 95-percentielwaarde van koper, lood en zink de interventiewaarde. Voor deze zones moet worden vastgesteld of sprake is van een overschrijding

Nadere informatie

Voor overschrijding van de wonen- en industriewaarden (evenals interventiewaarden) gelden niet zulke extra ruimten.

Voor overschrijding van de wonen- en industriewaarden (evenals interventiewaarden) gelden niet zulke extra ruimten. =0,15 2*=0,3 Wonen=0,38 Industrie=4,8 Interventiewaarde=36 Inleiding Naar aanleiding van vragen over het in het generieke kader indelen van grond en bodem in kwaliteitsklassen en het gebruik van extra

Nadere informatie

Project Besluit bodemkwaliteit en Nota bodembeheer

Project Besluit bodemkwaliteit en Nota bodembeheer Project Besluit bodemkwaliteit en Nota bodembeheer Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo 2 december 2015 1 Te behandelen onderwerpen Besluit bodemkwaliteit Bodemfunctieklassenkaart

Nadere informatie

Twents beleid veur oale groond. Nota bodembeheer

Twents beleid veur oale groond. Nota bodembeheer Twents beleid veur oale groond Nota bodembeheer Nota bodembeheer gemeente Oldenzaal Behoort bij besluit van de raad der gemeente Oldenzaal van 27 mei 2013, nr. 338 De griffier, Inhoudsopgave 1. Samenvatting...

Nadere informatie

Wijzigingsblad bij de nota bodembeheer gemeente Den Helder versie mei 2012

Wijzigingsblad bij de nota bodembeheer gemeente Den Helder versie mei 2012 Wijzigingsblad bij de nota bodembeheer gemeente Den Helder versie mei 2012 Bestuurlijk vastgesteld d.d. 13 januari 2015 (Gemeentelijk adviesnummer a14.01130). Bijlagen 1 Bijlage 5 Grondstromenmatrix 2

Nadere informatie

Regionale Bodemkwaliteitskaart gemeenten Bergen (Limburg), Gennep en Mook & Middelaar

Regionale Bodemkwaliteitskaart gemeenten Bergen (Limburg), Gennep en Mook & Middelaar Regionale Bodemkwaliteitskaart gemeenten Bergen (Limburg), Gennep en Mook & Middelaar definitief In opdracht van Gemeente Bergen (L) Projectnummer M11G0126 Documentnaam m11g0126.r01.docx 9 december 2011

Nadere informatie

Nota Bodembeheer gemeente Emmen

Nota Bodembeheer gemeente Emmen Nota Bodembeheer gemeente Emmen Gemeente Emmen 13 februari 2012 Definitief rapport 9W3663 SAMENVATTING De Nota bodembeheer heeft tot doel hergebruik van grond en baggerspecie te reguleren en stimuleren.

Nadere informatie

Notitie bodemfunctieklassenkaart. : Gemeente Heeze-Leende

Notitie bodemfunctieklassenkaart. : Gemeente Heeze-Leende Notitie bodemfunctieklassenkaart Gemeente Heeze-Leende Opdrachtgever : Gemeente Heeze-Leende Opgesteld door : SRE Milieudienst Postbus 435 5600 AK Eindhoven Projectnummer : 466384 Datum :30 november 2009

Nadere informatie

Bodemfunctieklassenkaart Gemeente Horst aan de Maas. - Toelichting -

Bodemfunctieklassenkaart Gemeente Horst aan de Maas. - Toelichting - Bodemfunctieklassenkaart Gemeente Horst aan de Maas - Toelichting - Versie 1: 25 november 2010 VOORWOORD Voor u ligt de bodemfunctieklassenkaart van de gemeente Horst aan de Maas. Op grond van het Besluit

Nadere informatie

Kaartbijlagen. Bijlagen

Kaartbijlagen. Bijlagen Inhoud blz. 1 Inleiding... 4 2 Uitgangspunten... 6 2.1 Richtlijn bodemkwaliteitskaarten... 6 2.2 Relatie oude bodemkwaliteitskaart... 7 2.3 Technisch inhoudelijke onderbouwing... 7 2.3.1 Beheergebied en

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Reusel-De Mierden

Bodemkwaliteitskaart gemeente Reusel-De Mierden Bodemkwaliteitskaart gemeente Reusel-De Mierden Bodemkwaliteitskaart gemeente Reusel-De Mierden In opdracht van Opgesteld door Gemeente Reusel-De Mierden SRE Milieudienst, afdeling Gemeenten Auteur F.

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart regio Noordoost Brabant

Bodemkwaliteitskaart regio Noordoost Brabant Bodemkwaliteitskaart regio Noordoost Brabant 12 juli 2011 Bodemkwaliteitskaart regio Noordoost Brabant Gemeenten Bernheze, Boxmeer, Boxtel, Landerd, Maasdonk, Mill & St. Hubert, Schijndel, St. Anthonis,

Nadere informatie

1 Inleiding 3 1.1 Doel 3 1.2 Beleidskader 3 1.3 Afbakening en geldigheid 4

1 Inleiding 3 1.1 Doel 3 1.2 Beleidskader 3 1.3 Afbakening en geldigheid 4 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Doel 3 1.2 Beleidskader 3 1.3 Afbakening en geldigheid 4 2 Opstellen bodemfunctiekaart 5 2.1 Bodemfunctieklasse en bodemfuncties 5 2.2 Opstellen kaart bodemfunctieklassen

Nadere informatie

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Grondmonster MM1 (bg) MM2 (og) Certificaatcode 2014057040 2014057040 Boring(en) 2, 3, 5, P1 2, P1 Traject (m -mv) 0,00-0,50

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Conclusies Door middel van het uitgevoerde bodemonderzoek is inzicht verkregen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse

Nadere informatie

Colofon. Contactadres: Beneluxweg SJ Oosterhout Postbus AA Oosterhout

Colofon. Contactadres: Beneluxweg SJ Oosterhout Postbus AA Oosterhout Colofon Contactadres: Beneluxweg 7 4904 SJ Oosterhout Postbus 40 4900 AA Oosterhout Copyright 2013 Ingenieursbureau Oranjewoud Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt

Nadere informatie

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 12 april 2017 Onderwerp : Wet bodembescherming - zaaknummer 2017-003957 Locatie van verontreiniging

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Inleiding...1 1.1 Aanleiding en doelstelling...1 1.2 Afbakening nota bodembeheer...1 1.2.1 Geldigheid...1 1.2.2 Toepassingsgebied...2 1.3 Leeswijzer...2 2 Wettelijke en beleidsmatige achtergronden...3

Nadere informatie

HISTORISCH BODEMONDERZOEK BRUSSELSEWEG 621 TE MAASTRICHT GEMEENTE MAASTRICHT

HISTORISCH BODEMONDERZOEK BRUSSELSEWEG 621 TE MAASTRICHT GEMEENTE MAASTRICHT HISTORISCH BODEMONDERZOEK BRUSSELSEWEG 621 TE MAASTRICHT GEMEENTE MAASTRICHT Behoort bij besluit van B&W d.d. 24-11-2015 Historisch bodemonderzoek Brusselseweg 621 te Maastricht in de gemeente Maastricht

Nadere informatie

Nota bodembeheer 2014 Beleidsregels voor de toepassing van grond en baggerspecie op landbodem

Nota bodembeheer 2014 Beleidsregels voor de toepassing van grond en baggerspecie op landbodem Nota bodembeheer 2014 Beleidsregels voor de toepassing van grond en baggerspecie op landbodem Gemeente Groningen Oktober 2014 Inhoud 1 Inleiding 2 2 Kaders lokaal grondverzet 3 2.1 Uitgangspunten bodembeheer

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente NoordoostpolderX

Bodemkwaliteitskaart gemeente NoordoostpolderX Bodemkwaliteitskaart gemeente NoordoostpolderX Opdrachtgever Gemeente Noordoostpolder Eenheid Ontwikkeling, Realisatie & Beheer, Cluster vergunningen Postbus 155 8300 AD EMMELOORD Contactpersoon Dhr. S.

Nadere informatie

TEKSTREGEL TEKSTREGEL BODEM- KWALITEITSKAART WEERT

TEKSTREGEL TEKSTREGEL BODEM- KWALITEITSKAART WEERT TEKSTREGEL TEKSTREGEL BODEM- KWALITEITSKAART WEERT OKTOBER 0 Colofon Contactadres: Beneluxweg 7 90 SJ Oosterhout Postbus 0 900 AA Oosterhout Copyright 0 Ingenieursbureau Oranjewoud Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Sporen in Arnhem, actualiserend bodemonderzoek

Sporen in Arnhem, actualiserend bodemonderzoek Sporen in Arnhem, actualiserend bodemonderzoek milieukundig bodemonderzoek Lijncode 58, km 89,8-9,3 Opdrachtgever ProRail Dhr. A.F.A. Verhaaren Auteur Movares Nederland B.V. mw. T.M. van der Sman en L.H.

Nadere informatie

Notitie Bodemfunctieklassenkaart gemeente Noordwijk

Notitie Bodemfunctieklassenkaart gemeente Noordwijk Notitie Bodemfunctieklassenkaart gemeente Noordwijk 1. Inleiding Voor u ligt de bodemfunctieklassenkaart van de gemeente Noordwijk. Het opstellen van deze kaart is een verplichting op grond van het Besluit

Nadere informatie

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties Project Certificaten Toetsversie 19454BEATRIXSTRAAT 2 416751 versie 5.10 24 Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) Toetsdatum : 02072012 Monsterreferentie Monsteromschrijving 2627285 MM8 01 (1560)

Nadere informatie

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt,

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt, Deventerstraat 10 7575 EM Oldenzaal Retouradres: Postbus 336, 7570 AH Oldenzaal Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser telefoon 0541 57 07 30 telefax 0541 57 07 31 e-mail

Nadere informatie

I I I. Gemeente Heerde.

I I I. Gemeente Heerde. I I I Gemeente Heerde www.heerde.n T&uvv Notitie Contactpersoon Mirjam Bakx - Leenheer Datum 3 september 2009 Kenmerk N002-4598036LNH-baw-V01 -NL Gebruik bodemkwaiiteitskaart bij grondverzet 1 Generiek

Nadere informatie

Bijlagen Bijlage 1 5 5 5 1.9 5 4.1a 6 6 6 5 1.2a 3.1 1.7 5 5 3.2 1.3 2.3 5 1.2b 6 2.2 6 4.1b 2.1 5 4.2 5 4.1c 5 Legenda Gebieden 1.1 BK Budel 1.4 6 5 1.8 1.2a BK Maarheeze A 1.2b BK Maarheeze B 1.3 BK

Nadere informatie

zinkassen in bovengrond, minerale olie in boven- en ondergrond en grondwater

zinkassen in bovengrond, minerale olie in boven- en ondergrond en grondwater Rapportage Sanscrit.nl Instrument ter bepaling van spoedeisendheid van saneren V. Sanscrit 2.5.4 V. rapport 2.16 Algemeen Naam dossier: JF Kennedylaan 5 Code: 3201R002 Beoordelaar: bas@archimil.nl Datum

Nadere informatie

TEKSTREGEL TEKSTREGEL BODEMFUNCTIE KLASSENKAART WEERT

TEKSTREGEL TEKSTREGEL BODEMFUNCTIE KLASSENKAART WEERT TEKSTREGEL TEKSTREGEL BODEMFUNCTIE KLASSENKAART WEERT SEPTEMBER 2013 Bodemfunctieklassekaart Gemeente Weert VOORWOORD Voor u ligt de bodemfunctieklassenkaart van de gemeente Weert. Op grond van het Besluit

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst Regionaal bodembeleid Voorne-Putten

Voorlichtingsbijeenkomst Regionaal bodembeleid Voorne-Putten Voorlichtingsbijeenkomst Regionaal bodembeleid Voorne-Putten 3 juni 2014 Gijsbert Schuur Aanleiding voorlichting December 2011: afronding Impuls Lokaal Bodembeheer December 2012: definitief rapport regionale

Nadere informatie

Waarom voor sommige stoffen geen woongrond bestaat en waarom schone grond industriegrond kan zijn.

Waarom voor sommige stoffen geen woongrond bestaat en waarom schone grond industriegrond kan zijn. Waarom voor sommige stoffen geen woon bestaat en waarom schone industrie kan zijn. Onder het Bsb-regime wordt bij de toetsing van een depotkeuring conform VKB 1001 per gemeten stof bekeken waar het gemiddelde

Nadere informatie

Nota bodembeheer gemeente Hengelo. Twents beleid veur oale groond

Nota bodembeheer gemeente Hengelo. Twents beleid veur oale groond Nota bodembeheer gemeente Hengelo Twents beleid veur oale groond Afdeling Beleid en Advies, Juni 2011 Inhoud Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Doel en reikwijdte... 6 1.2 Leeswijzer... 6 2 Achtergrond...

Nadere informatie

Team Referentie Doorkiesnummer Faxnummer adres Onderwerp

Team Referentie Doorkiesnummer Faxnummer  adres Onderwerp VERzm\'nr:-~1 1 2 ~OV. 2009 Afdeling Vergunningverlening Aan: Provincie Utrecht, afd. Bodem en Water T.a.v. de heer H. de Waal Postbus 80300 3508 TH UTRECHT Pythagoraslaan JO1 Postbus 80300 3508 TH Utrecht

Nadere informatie

Bijlage 3. Quickscan bodemkwaliteit

Bijlage 3. Quickscan bodemkwaliteit Bijlage 3 Quickscan bodemkwaliteit AGEL adviseurs Hoevestein 20b Postbus 4156 4900 CD Oosterhout tel.: 0162-456481 fax.: 0162-435588 email: info@ageladviseurs.nl internet: www.ageladviseurs.nl Memo Datum

Nadere informatie

Referentienummer GM-0085799. Bijlage 2. Statistische analyse

Referentienummer GM-0085799. Bijlage 2. Statistische analyse Referentienummer GM-0085799 Bijlage 2 Statistische analyse BG=bovengrond: 0-0,5 m -mv; OG=ondergrond: >0,5 m -mv mbt tot geschikt voor BKK of verdacht/onverdacht is de volgende selectie gemaakt: indien

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Walcheren

Bodemkwaliteitskaart Walcheren Bodemkwaliteitskaart Walcheren 2012-2022 Gemeente Middelburg, Veere, Vlissingen en Waterschap Scheldestromen November 2011 1. Inleiding 1.1 Inleiding De gemeente Middelburg, Veere en Vlissingen hebben

Nadere informatie

2015/ gemeente Zaanstad Vakspecialisten. Bij de aanvraag zijn ter beoordeling de volgende rapporten gevoegd:

2015/ gemeente Zaanstad Vakspecialisten. Bij de aanvraag zijn ter beoordeling de volgende rapporten gevoegd: 2015/133837 gemeente Zaanstad Vakspecialisten Stichting Zaan Primair De heer LC Houweling Ds. Martin Luther Kingweg 206 1504 DG ZAANDAM Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam Postbus 2000 1500 GA Zaandam Telefoon

Nadere informatie

Bodembeheer gemeente Waalwijk. projectnr juli 2013, revisie van 35

Bodembeheer gemeente Waalwijk. projectnr juli 2013, revisie van 35 Bodembeheer gemeente Waalwijk projectnr. 257000 juli 2013, revisie 02 1 van 35 Bodembeheer gemeente Waalwijk projectnr. 257000 juli 2013, revisie 02 Inhoud blz. 1 Inleiding... 4 1.1 Beheergebied... 4 1.2

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 september S. Stoepper

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 september S. Stoepper Notitie 2011264514 Oplegnotitie bodemonderzoeksrapport Brusselsepoort Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 2 september 2013 2011264514 S. Stoepper 1 Inleiding In het kader van de bestemmingsplanprocedure

Nadere informatie

Regio Achterhoek Waterschap Rijn en IJssel. Onderdeel A: Bodemkwaliteitskaart gemeenten Regio Achterhoek

Regio Achterhoek Waterschap Rijn en IJssel. Onderdeel A: Bodemkwaliteitskaart gemeenten Regio Achterhoek Regio Achterhoek Waterschap Rijn en IJssel Onderdeel A: Bodemkwaliteitskaart gemeenten Regio Achterhoek Aalten, Bronckhorst, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk Periode 2007-2011 van

Nadere informatie

Bodemtoets bestemmingsplan Datum 6 januari 2010 Aan Bijlage - Van Onderwerp Anja Boterblom Judith Brunink gemeente werkendam Beoordeling verkennend bodemonderzoek perceel Buitendijk 4-6 te Nieuwendijk

Nadere informatie

Wilhelminapark!23!! Haarlem!

Wilhelminapark!23!! Haarlem! Wilhelminapark23 Haarlem Vraagprijs 1.195.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl Wilhelminapark23FHaarlem DezeKARAKTERISTIEKEVRIJSTAANDEVILLA(ca.1900)staatindestijlvolleengeliefdeKoninginnebuurten

Nadere informatie