OPLEIDINGSPLAN POSTHBO-CURSUS MEDIACOACH

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPLEIDINGSPLAN POSTHBO-CURSUS MEDIACOACH"

Transcriptie

1 OPLEIDINGSPLAN POSTHBO-CURSUS MEDIACOACH OPZET & UITGANGSPUNTEN VAN DE OPLEIDING De cursus Mediacoach Openbare Bibliotheek is een door Saxion verzorgde posthbo-cursus, die in deeltijd gevolgd wordt. De cursus is bedoeld voor bibliotheekmedewerkers die (beoogd) mediacoach zijn binnen hun bibliotheek, die beschikken over een hbo werk- en denkniveau, en de gelegenheid hebben om binnen hun werk een concreet mediacoachings/mediawijsheidproject op te zetten. De Mediacoach die de opleiding met goed gevolg heeft afgerond, is in staat succesvol mediacoachingsdiensten aan te bieden aan diverse doelgroepen. In de opleiding leert de cursist om zélf mediawijsheidprojecten op te zetten (bijv. voor ouders, jongeren, allochtonen, etc.), dan wel andere professionals (bijv. leerkrachten, buurtwerkers, etc.) te adviseren en ondersteunen bij hun mediawijsheidprojecten. De cursus heeft een belangrijke praktijkcomponent, doordat de cursist geacht wordt naast de nominale cursusuren zelf één concreet mediawijsheidproject te ontwikkelen dan wel anderen daarbij te begeleiden en ondersteunen.

2 COMPETENTIES VAN DE MEDIACOACH Competenties Passief Actief De Mediacoach: Informatiecompetenties heeft inzicht in de plaats van informatie in de huidige samenleving kent de belangrijkste theorieën en inzichten over het zoeken en vinden van informatie is op de hoogte van recente informatietechnologische ontwikkelingen kan de kwaliteit en betrouwbaarheid van informatie beoordelen kan systematisch informatie vinden, selecteren en bewaren kan omgaan met diverse nieuwe informatietechnologieën Mediacompetenties is op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van de nieuwe media, en van de impact daarvan op de leefwereld van mensen anno 2009: (off- & online) gaming web 2.0 (forums; Wikipedia; YouTube) digitale commercie (Marktplaats; ebay; webporno; televoting; etc.) digitale identiteitsvorming social software (Hyves, LinkedIn, MSN; SugaBabes; Twitter, etc.) mobiele technologie (sms; mms; iphone; 3G-internet) kent de belangrijkste theorieën en inzichten aangaande de kansen, gevaren en uitdagingen van de gemedialiseerde samenleving is in staat diverse nieuwe media actief te gebruiken: (off- & online) gaming web 2.0 (forums; Wikipedia; YouTube) social software (Hyves, LinkedIn, MSN; Twitter, etc.) mobiele technologie (sms; mms; iphone; 3G-internet) heeft een onderbouwde visie op de kansen, gevaren en uitdagingen van de gemedialiseerde samenleving Coachingscompetenties heeft kennis van diverse vormen van (groeps)begeleiding & coaching kan de achtergrond van de doelgroep analyseren draagt bij aan bewustwording en zelfsturing van de doelgroep op basis van hun ondersteuningsvraag kan diverse vormen van (groeps)begeleiding inzetten 2

3 Innovatie- & implementatiecompetenties kent de belangrijkste inzichten en modellen op het gebied van innovatiestrategieën kan de wensen en behoeften van de doelgroep omzetten in een innovatieplan weet draagvlak te creëren voor een innovatie is in staat tot solide projectmanagement Mediacoachingscompetenties heeft kennis van de resultaten van empirisch mediawijsheid-onderzoek is conceptueel vertrouwd met mediaeducatieve concepten, modellen en theorieën is op de hoogte van bestaande mediaeducatie initiatieven in binnen- en buitenland kan de doelgroep inzicht verschaffen in de rol en betekenis van de nieuwe media biedt de doelgroep de middelen aan om het eigen mediagedrag te kunnen plaatsen en indien gewenst bij te sturen reikt professionals begeleidingsvormen aan om mediacompetenties bij hun doelgroep te ontwikkelen is in staat een didactisch solide cursus op te zetten en te verzorgen CURSUSOPZET & -STUDIEBELASTING Duur De cursus heeft een looptijd van begin maart 2011 tot eind december 2011, m.u.v. juli en augustus. CURSUSDATA, -TIJDEN EN -LOKATIE De cursus zal verzorgd worden op Saxion de Deventer, op de dinsdagmiddag/-avond. De cursustijden zijn van uur tot uur. De data van de cursusbijeenkomsten zijn: 8/3, 22/3, 12/4, 26/4, 17/5, 31/5, 7/6, 21/6, 6/9, 20/9, 4/10, 11/10, 1/11, 15/11, 29/11. Plenaire bijeenkomsten Binnen deze periode zijn 15 plenaire bijeenkomsten ingepland, die elk vier uur duren. In de periodes tussen de plenaire bijeenkomsten wordt de cursist geacht tijd te besteden aan zelfstudie, (groeps)opdrachten en intervisie. Zelfstudie Gedurende de cursus bestudeert de cursist zelfstandig beschikbaar gestelde (digitale of geprinte) literatuur en (multimediale) online bronnen. Daarnaast wordt er gewerkt aan het project. 3

4 Opdrachten (individuele en/of groepsopdrachten) Na afloop van de cursusonderdelen stellen de docenten op de digitale leeromgeving opdrachten beschikbaar, die de cursist zelfstandig of groepsgewijs dient uit te voeren. Deze opdrachten zijn bedoeld om de in de cursus behandelde thema s en de aangeboden cursusstof te relateren aan het eigen project. Zo wordt de cursist in stelling gebracht om zelfstandig de aangeboden stof productief te maken voor het eigen project. Voor de uitvoering van de opdrachten staat in totaal 148 uur. Intervisie Hierbij houden we ons niet strikt aan de regels van de intervisie. Het gaat erom binnen een groep cursisten elkaar scherp te houden door constructieve feedback te geven op elkaars werk en elkaar te voorzien van tips & tricks. De cursisten worden geacht ongeveer één uur per cursusonderdeel, ofwel 15 in totaal, aan intervisie te besteden. De totale studiebelasting bedraagt nominaal 378 uur, als volgt onderverdeeld: Studiebelasting plenaire bijeenkomsten 60 voorbereiding & verwerking plenaire bijeenkomsten 15 zelfstudie: literatuur, internet- en andere mediabronnen 140 opdrachten 148 intervisie 15 totaal 378 Dit komt neer op een (gedurende de cursus) gemiddelde studiebelasting van ongeveer twaalf uur per week. DIDACTIEK Competentiegericht De opleiding tot Mediacoach is competentiegericht, wat inhoudt dat de cursist actief aan de slag gaat met de ontwikkeling van de competenties die nodig zijn om een goede mediacoach te zijn. De opleiding begint dan ook met een intake, die resulteert in een persoonlijk ontwikkelplan. Competentiegericht opleiden betekent binnen deze cursus dat de theorie gekoppeld wordt aan één grote praktijkopdracht (voor de eigen bibliotheek) en meerdere (samen met medecursisten) uit te voeren praktijkopdrachten. 4

5 Praktijkgestuurd De cursus krijgt voor de cursist vorm rond een (vanuit de eigen werksetting geïnitieerd) uit te voeren praktijkproject. Dit kan een project zijn waar de eigen bibliotheek al mee bezig was, of reeds plannen voor had, dan wel een geheel nieuw te bedenken en op te starten project. Van de cursist wordt verwacht een aansturende rol te hebben binnen dit project. Samenwerkend leren Gedurende de gehele opleiding wordt de cursist geacht samen te werken met medecursisten. Thematische instructie De kenniscomponent van de opleiding is thematisch gestructureerd. Dit betekent dat de cursist telkens rondom een bepaald thema (die elkaar uiteraard opvolgen) aan de ontwikkeling van verschillende competenties tegelijk werkt. Plenaire bijeenkomsten In de plenaire bijeenkomsten wisselen 1) powerpointpresentaties (door de docenten); 2) presentaties van resultaten van praktijkopdrachten door cursisten; 3) bespreking van gelezen literatuur; en 4) groepsdiscussies elkaar af. Zelfstudie Een deel van de opleiding besteedt de cursist aan zelfstudie van geprinte literatuur en (multimediale) online bronnen. Inter- en supervisie Ter ondersteuning van de eigen competentieontwikkeling is er gelegenheid voor (deels online) intervisie en begeleiding door de docenten. Afsluiting De cursist sluit de cursus af op basis van een gedurende de opleiding opgebouwd portfolio. Dit portfolio bevat: 1) uitgewerkte praktijkopdrachten; 2) beschouwingen over de praktijkopdrachten op basis van de bestudeerde literatuur; 3) periodieke zelfreflecties op de eigen competentieontwikkeling; en 4) een verslag van het eindproject. CURSUSONDERDELEN De cursus bevat onderdelen die de cursisten in staat stellen om het project waaraan gewerkt wordt in de eigen organisatie a) te voorzien van een theoretisch kader en b) handvatten bieden om dat project uit te voeren. Daarnaast worden binnen de cursus in thema s de diverse actuele aspecten van het medialandschap belicht. Binnen de onderdelen krijgt het onderwijs gestalte, en gaat de cursist via zelfstudie, groepssamenwerking en praktijkopdrachten aan de slag met de eigen competentieontwikkeling. 5

6 De cursusonderdelen zijn: 1 Introductie cursus + Projectmanagement 1: Introductie Voorstellen, uitleg werkwijze, organisatie, regels en toetsing Gelijk zetten van de verwachtingen-klok Projectmanagement: de harde kant: Plan van Aanpak / PID, faseren van projecten, etc 2 Thema 1: De gemedialiseerde samenleving Het wereldwijde web De informatie tsunami Postmodernisme en hyperreality Ieder z n eigen virtuele identiteit: Social software & digitale communities De generatie Einstein: Digital natives vs. digital immigrants 3 Projectmanagement 2 en Doelgroepen Projectmanagement: de zachte kant: Wat maakt een project succesvol? Doelgroepen: Welke zijn er, wat zijn de kenmerken, hoe analyseer je de eigenschappen van een doelgroep en breng je eisen en wensen van een doelgroep in kaart? 4 Thema 2: Gevaren en uitdagingen van de gemedialiseerde samenleving Tussen hemel en aarde? Leven in een game Het digitale schemerduister: cybercrime Mag het ietsje... Van mediaholic naar mediagenieter 5 Innovatie 1 Wat is innovatie? Wat voor type personen zijn innoveerders? 6 Thema 3: Kansen van de gemedialiseerde samenleving De wereld is één muisklik ver Leven Didactiek 1 De theorie Hoe maak je een didactisch werkplan voor een doelgroep? 8 Verandermanagement De theorie van verandermanagement Hoe krijg je de organisatie zo in beweging dat je project goed wordt geïmplementeerd? Kweken van commitment, omgaan met weerstand en verdergaan na tegenslagen. 9 Thema 4: Het mediawijsheidlandschap Meer mediacompetentie: Speerpunt van overheidsbeleid Initiatieven in het buitenland Een reis door de Mediawijsheidkaart Who s the boss? De grenzen van mediacompetentie 6

7 10 Innovatie 2 Verdieping van het onderwerp Innoveren met subsidie? Creativiteitstechnieken om tot innovaties te komen 11 Didactiek 2 De theorie 2 Verdere verdieping voor het didactische werkplan 12 Thema 5: De taak van de openbare bibliotheek I Van boek naar notebook? Van boek naar ebook? 13 (Media)Coachingsvaardigheden 1 Coachingstheorieën Het coachen van een (doel)groep 1 14 Didactiek 3 (digitale) Welke specifieke aandachtspunten zijn er vanuit de theorie en de praktijk als het gaat om het laten werken van een doelgroep met digitale hulpmiddelen? 15 (Media)Coachingsvaardigheden 2 Coachingstheorieën (verdieping en verbreding) Het coachen van een (doel)groep 2 DIGITALE LEEROMGEVING Binnen de opleiding zal intensief gebruikt gemaakt worden van het concept van blended learning, dat wil zeggen: deels online onderwijs ter aanvulling op het reguliere contactonderwijs. Daartoe wordt door Saxion een digitale leeromgeving ingericht. Tevens bouwen de cursisten zelf een wiki. LITERATUUR Gedurende de cursus zullen de docenten geprinte literatuur en multimediale en online bronnen aandragen die de cursisten geacht worden zelfstandig te bestuderen (individueel dan wel in groepsverband). Een deel daarvan is verplichte stof voor alle cursisten; een ander deel zal als individuele keuzestof ter verdieping worden aangeboden. De docenten zullen, afhankelijk van het project van de cursist en de (in het persoonlijk ontwikkelplan vastgestelde) ontwikkelspeerpunten, de cursisten daarbij individueel adviseren. Aangezien een aanzienlijk deel van de literatuur alleen in het Engels beschikbaar is, dient de cursist Engelstalige (theoretische) teksten te kunnen lezen. 7

8 HET PROJECT Iedere cursist wordt geacht zelfstandig, naast en gekoppeld aan de cursus, een mediacoachings- of mediawijsheidproject uit te voeren. De criteria voor dit project zijn: de cursist dient dit project zelfstandig (uiteraard met behulp van de eigen werkgever en persoonlijke coach, zie hieronder) te initieren het project heeft een ruime looptijd en loopt gedurende de cursusduur ten minste zes maanden de werkgever faciliteert het project de cursist besteedt gedurende de cursusduur bij voorkeur minimaal 0,2 fte maar ten minste 0,1 fte aan het project het project heeft een substantiële mediawijsheid-/mediacoaching-/media-educatie component de cursist heeft een aansturende rol binnen het project het project is innoverend (dus geen duplicaat van een bestaand initiatief) Bij aanvang van de cursus zullen cursusleiders gezamenlijk met de cursisten het project beoordelen op geschiktheid voor de cursusdoeleinden. Dit kan eventueel leiden tot een verzoek van de cursusleiding om het project aan te passen of uit te breiden. Bij voorkeur bij aanvang van de cursus doch uiterlijk een maand na aanvang van de cursus dient de projectbeschrijving, vastgesteld en geaccordeerd door de eigen leidinggevende, aan de cursusleiding overlegd te zijn. Het achterwege blijven hiervan kan aanleiding zijn voor de cursusleiding tot een negatief cursusadvies (zie Toetsing en beoordeling). PERSOONLIJKE COACH Iedere cursist wordt geacht een eigen persoonlijke coach te werven, die gedurende de cursus voor de cursist kan dienen als aanspreekpunt voor het eigen uit te voeren project. Van deze persoonlijke coach wordt enige senioriteit, kennis van het veld en ervaring in projectmanagement gevraagd. De persoonlijke coach kan een directe leidinggevende zijn, maar ook iemand met een andere functie binnen het eigen werkveld. Bij het werven van een eigen coach is het raadzaam een professional te kiezen die de tijd heeft zich in het uit te voeren project te verdiepen en die bereid is tijd te besteden aan de coaching. De persoonlijke coach dient bij voorkeur reeds op het moment van de digitale intake, maar in ieder geval uiterlijk één maand na aanvang van de cursus bekend te zijn. De werving van de eigen coach is de verantwoordelijkheid van de cursist zelf. Voor advies en vragen omtrent de persoonlijke coach kunt u contact opnemen met de cursuscoördinator namens de VOB (zie Organisatie). BEGELEIDING Problemen in het project waar de cursist tegenaan loopt worden in eerste instantie besproken met de eigen persoonlijke coach en medecursisten. Pas daarna is het mogelijk om dit probleem aan de docent voor te leggen. De docent is echter niet bedoeld als probleemoplosser voor deze zaken. De leerstof en praktijkgerichte opdrachten bieden normaliter voldoende houvast om deze problemen op te lossen, waarbij de persoonlijke coach en de medecursisten als helpers fungeren. 8

9 Inhoudelijke vragen over de cursusstof kan de cursist bespreken met medestudenten, in intervisie en/of via de digitale leeromgeving. Pas daarna is het mogelijk de vragen aan de docenten en/of cursusleiders voor te leggen. TOELATINGSEISEN EN INTAKE Voor deelname aan de cursus gelden onderstaande toelatingseisen, die bij de intake gecheckt worden. De cursist: beschikt aantoonbaar over een hbo denk- en werkniveau, normaliter blijkend uit een hbo-diploma (maar ook mogelijk op basis van eerder verworven kennis en opgedane werkervaring) is intrinsiek gemotiveerd voor het volgen van de cursus heeft voldoende tijd voor het deelnemen aan de cursus; werk- noch privéomstandigheden vormen een belemmering voor succesvolle deelname beschikt bij aanvang van de cursus over een door zijn/haar leidinggevende geschreven beschikking waaruit blijkt dat de cursist binnen de eigen werksetting een project op het gebied van mediawijsheid aan het uitvoeren is, of binnen een maand na aanvang van de cursus daarmee van start kan gaan. Dit project dient van zodanige omvang te zijn dat de cursist hier bij voorkeur ten minste een dag per week, maar in ieder geval ten minste een dagdeel per week mee bezig is, waarvoor hij/zij ook de ruimte van de werkgever krijgt. beschikt binnen de eigen werkkring over een persoon die als coach/sparringpartner kan dienen voor het uit te voeren project is in staat Engelstalige (theoretische) teksten te bestuderen. De cursist doet mee aan een ingangsassessment om zijn/haar competenties op het gebied van media(wijsheid)coaching vast te kunnen stellen. Dit assessment wordt gebruikt om de cursist aanwijzingen te geven over de onderwerpen die door deze cursist als zwaartepunt/meest belangrijk moeten worden opgevat. TOETSING EN EINDBEOORDELING In de regel is aan ieder van de zestien cursusonderdelen één of meerdere opdrachten verbonden. Deze opdrachten worden door de betreffende docenten, voorzien van feedback, beoordeeld als onvoldoende, voldoende of goed. Voor het met goed gevolg afronden van de cursus dient de cursist op elk van de opdrachten een voldoende te hebben behaald. Bij een eventuele onvoldoende wordt de cursist in de gelegenheid gesteld de opdracht opnieuw uit te voeren en in te leveren. Blijft het resultaat onvoldoende, dan kan de cursusleiding besluiten tot een negatief cursusadvies. Dit betekent dat de cursist geadviseerd wordt de cursus voortijdig te beëindigen. Dit advies is niet bindend. Besluit de cursist de cursus desondanks te willen voortzetten, dan krijgt de cursist nog één keer de gelegenheid de opdracht opnieuw aan te leveren. Een derde beoordeling als onvoldoende leidt automatisch tot het niet verlenen van het cursusdiploma. Daarnaast dient de cursist een voldoende of goed beoordeling te behalen voor het eigen uitgevoerde project, te beoordelen via het projectverslag en de reflectie daarop. De 9

10 beschrijving van de criteria daarvoor worden kort na aanvang van de cursus beschikbaar gesteld. Bij de beoordeling staan de in de cursus te verwerven eindcompetenties centraal. Voor afronding van de cursus met het predicaat cum laude dient de cursist op alle onderdelen, inclusief het project, een goed beoordeling te hebben verkregen. Bent u het oneens met een beoordeling door een docent, dan wordt u verzocht zich te wenden tot de betreffende docent om tot een vergelijk te komen. Lukt dit niet, dan kunt u zich wenden tot de cursusleiders ter bemiddeling. Bij aanhoudende geschillen kunt u zich schriftelijk wenden tot de cursuscoördinatoren, die na hoor van alle partijen een gemotiveerde, bindende uitspraak zullen doen. De student krijgt na het opstellen van het persoonlijk ontwikkelplan een instrument aangereikt om de eigen competentieontwikkeling te monitoren. Halfweg de cursus zal dit instrument onderwerp zijn van reflectie en overleg tussen cursusleiding en cursist, waarna het ontwikkelplan eventueel bijgesteld kan worden. EVALUATIE De cursusleiding stelt veel prijs op de bevindingen van de cursisten. Halverwege en aan het einde van de cursus zullen de cursisten daarom gevraagd worden mee te werken aan een evaluatie. Indien er gedurende de opleiding vragen, wensen, opmerkingen etc. leven nodigt de cursusleiding cursisten van harte uit van deze direct kenbaar te maken aan een van de cursusleiders (zie Organisatie). PRIJS De cursusprijs is 1975,- per cursist AANMELDING EN INFORMATIE U kunt zich aanmelden voor deze opleiding op de website (kies daar links op de pagina voor het aanmeldformulier en kies de juiste opleiding). Voor aanvullende vragen of informatie kunt u terecht bij: Drs. Theo Lansink Saxion Hogescholen

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T - Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T 2 Inhoudsopgave 3 Introductie Waarom een deeltijdopleiding TPRS? 4 Opbouw van de opleiding Contactdagen 5 Intervisie 6 Coaching 6 Stage 6 Portfolio

Nadere informatie

Studiegids Opleiding Roostermaker 2013-2014

Studiegids Opleiding Roostermaker 2013-2014 Studiegids Opleiding Roostermaker 2013-2014 1. Voorwoord Beste cursist, Allereerst heten we je namens De Roostervakschool van harte welkom op de opleiding tot rooster- maker. In deze studiegids vind je

Nadere informatie

een ander perspectief!

een ander perspectief! Omdat het onderwijs gebaat is bij een ander perspectief! Onderwijs wordt georganiseerd door mensen uit het onderwijs. Dat is de praktijk die we kennen. Een praktijk die er voor heeft gezorgd dat de kwaliteit

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

Managementwetenschappen

Managementwetenschappen Managementwetenschappen Bacheloropleiding Masteropleidingen studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Voorwoord 03 Studeren aan de Open Universiteit Nederland Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK Studiegids Collegejaar 2014-2015 INLEIDING Deze studiegids geeft uitgebreide informatie over de Hogeschool West-Nederland voor Vertaler

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) OPLEIDINGEN: hbo-bachelor Bedrijfskundige Informatica (dt) Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

Overzicht van Interventies VIER L

Overzicht van Interventies VIER L Overzicht van Interventies VIER L Versie januari 2015 Vier L B.V. Postbus 5053 5201 GB s-hertogenbosch Tel. 088-1184400 info@vierl.nl www.vierl.nl Inhoud Inleiding... 3 1 Intake... 4 2 Loopbaanassessment...

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden.

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden. UW gids naar werk trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten UW heeft in de loop der jaren een breed aanbod aan trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten ontwikkeld. Werk staat

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

De baan die bij me past

De baan die bij me past Passend onderwijs en zorg H. te Braake-Schakenraad en M. Voets Met medewerking van M. van de Laar en W. Schafrat De baan die bij me past Oriëntatie op kwalificatie in het vso De baan die bij me past Oriëntatie

Nadere informatie

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

Didactiek voor Web-leeromgevingen: "Actief leren" (vd Veen, de Boer & Collis)

Didactiek voor Web-leeromgevingen: Actief leren (vd Veen, de Boer & Collis) Veen, J. van der, Boer, W.F. de, & Collis, B. A. (2000). Didactiek voor Web-leeromgevingen: "Actief leren". Notitie in het kader van het SURF TeleTOPAB project,(deelproject T9). Dinkel Instituut, UT, Enschede

Nadere informatie

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Visitatiedata: 28 en 29 september 2005 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo.

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Startende docenten Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Voorwoord In het hbo is er sprake van een sterke vergrijzing van het onderwijspersoneel. Hierdoor

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Financial Services Management Chroho: 34414 voltijd /duaal Accreditatie: 30 juni 2014 t/m 29 juni 2018 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Meer vrijwilligers in kortere tijd

Meer vrijwilligers in kortere tijd Meer vrijwilligers in kortere tijd Meer vrijwilligers in kortere tijd Interventiebeschrijving Meer vrijwilligers in kortere tijd * * * 2 Colofon Ontwikkelaar / licentiehouder van de interventie Naam Contactpersoon

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Stichting Normering Arbeid 10-10-2013 2 Stichting Normering Arbeid Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs "kwalificatie

Nadere informatie

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie