OPLEIDINGSPLAN POSTHBO-CURSUS MEDIACOACH

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPLEIDINGSPLAN POSTHBO-CURSUS MEDIACOACH"

Transcriptie

1 OPLEIDINGSPLAN POSTHBO-CURSUS MEDIACOACH OPZET & UITGANGSPUNTEN VAN DE OPLEIDING De cursus Mediacoach Openbare Bibliotheek is een door Saxion verzorgde posthbo-cursus, die in deeltijd gevolgd wordt. De cursus is bedoeld voor bibliotheekmedewerkers die (beoogd) mediacoach zijn binnen hun bibliotheek, die beschikken over een hbo werk- en denkniveau, en de gelegenheid hebben om binnen hun werk een concreet mediacoachings/mediawijsheidproject op te zetten. De Mediacoach die de opleiding met goed gevolg heeft afgerond, is in staat succesvol mediacoachingsdiensten aan te bieden aan diverse doelgroepen. In de opleiding leert de cursist om zélf mediawijsheidprojecten op te zetten (bijv. voor ouders, jongeren, allochtonen, etc.), dan wel andere professionals (bijv. leerkrachten, buurtwerkers, etc.) te adviseren en ondersteunen bij hun mediawijsheidprojecten. De cursus heeft een belangrijke praktijkcomponent, doordat de cursist geacht wordt naast de nominale cursusuren zelf één concreet mediawijsheidproject te ontwikkelen dan wel anderen daarbij te begeleiden en ondersteunen.

2 COMPETENTIES VAN DE MEDIACOACH Competenties Passief Actief De Mediacoach: Informatiecompetenties heeft inzicht in de plaats van informatie in de huidige samenleving kent de belangrijkste theorieën en inzichten over het zoeken en vinden van informatie is op de hoogte van recente informatietechnologische ontwikkelingen kan de kwaliteit en betrouwbaarheid van informatie beoordelen kan systematisch informatie vinden, selecteren en bewaren kan omgaan met diverse nieuwe informatietechnologieën Mediacompetenties is op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van de nieuwe media, en van de impact daarvan op de leefwereld van mensen anno 2009: (off- & online) gaming web 2.0 (forums; Wikipedia; YouTube) digitale commercie (Marktplaats; ebay; webporno; televoting; etc.) digitale identiteitsvorming social software (Hyves, LinkedIn, MSN; SugaBabes; Twitter, etc.) mobiele technologie (sms; mms; iphone; 3G-internet) kent de belangrijkste theorieën en inzichten aangaande de kansen, gevaren en uitdagingen van de gemedialiseerde samenleving is in staat diverse nieuwe media actief te gebruiken: (off- & online) gaming web 2.0 (forums; Wikipedia; YouTube) social software (Hyves, LinkedIn, MSN; Twitter, etc.) mobiele technologie (sms; mms; iphone; 3G-internet) heeft een onderbouwde visie op de kansen, gevaren en uitdagingen van de gemedialiseerde samenleving Coachingscompetenties heeft kennis van diverse vormen van (groeps)begeleiding & coaching kan de achtergrond van de doelgroep analyseren draagt bij aan bewustwording en zelfsturing van de doelgroep op basis van hun ondersteuningsvraag kan diverse vormen van (groeps)begeleiding inzetten 2

3 Innovatie- & implementatiecompetenties kent de belangrijkste inzichten en modellen op het gebied van innovatiestrategieën kan de wensen en behoeften van de doelgroep omzetten in een innovatieplan weet draagvlak te creëren voor een innovatie is in staat tot solide projectmanagement Mediacoachingscompetenties heeft kennis van de resultaten van empirisch mediawijsheid-onderzoek is conceptueel vertrouwd met mediaeducatieve concepten, modellen en theorieën is op de hoogte van bestaande mediaeducatie initiatieven in binnen- en buitenland kan de doelgroep inzicht verschaffen in de rol en betekenis van de nieuwe media biedt de doelgroep de middelen aan om het eigen mediagedrag te kunnen plaatsen en indien gewenst bij te sturen reikt professionals begeleidingsvormen aan om mediacompetenties bij hun doelgroep te ontwikkelen is in staat een didactisch solide cursus op te zetten en te verzorgen CURSUSOPZET & -STUDIEBELASTING Duur De cursus heeft een looptijd van begin maart 2011 tot eind december 2011, m.u.v. juli en augustus. CURSUSDATA, -TIJDEN EN -LOKATIE De cursus zal verzorgd worden op Saxion de Deventer, op de dinsdagmiddag/-avond. De cursustijden zijn van uur tot uur. De data van de cursusbijeenkomsten zijn: 8/3, 22/3, 12/4, 26/4, 17/5, 31/5, 7/6, 21/6, 6/9, 20/9, 4/10, 11/10, 1/11, 15/11, 29/11. Plenaire bijeenkomsten Binnen deze periode zijn 15 plenaire bijeenkomsten ingepland, die elk vier uur duren. In de periodes tussen de plenaire bijeenkomsten wordt de cursist geacht tijd te besteden aan zelfstudie, (groeps)opdrachten en intervisie. Zelfstudie Gedurende de cursus bestudeert de cursist zelfstandig beschikbaar gestelde (digitale of geprinte) literatuur en (multimediale) online bronnen. Daarnaast wordt er gewerkt aan het project. 3

4 Opdrachten (individuele en/of groepsopdrachten) Na afloop van de cursusonderdelen stellen de docenten op de digitale leeromgeving opdrachten beschikbaar, die de cursist zelfstandig of groepsgewijs dient uit te voeren. Deze opdrachten zijn bedoeld om de in de cursus behandelde thema s en de aangeboden cursusstof te relateren aan het eigen project. Zo wordt de cursist in stelling gebracht om zelfstandig de aangeboden stof productief te maken voor het eigen project. Voor de uitvoering van de opdrachten staat in totaal 148 uur. Intervisie Hierbij houden we ons niet strikt aan de regels van de intervisie. Het gaat erom binnen een groep cursisten elkaar scherp te houden door constructieve feedback te geven op elkaars werk en elkaar te voorzien van tips & tricks. De cursisten worden geacht ongeveer één uur per cursusonderdeel, ofwel 15 in totaal, aan intervisie te besteden. De totale studiebelasting bedraagt nominaal 378 uur, als volgt onderverdeeld: Studiebelasting plenaire bijeenkomsten 60 voorbereiding & verwerking plenaire bijeenkomsten 15 zelfstudie: literatuur, internet- en andere mediabronnen 140 opdrachten 148 intervisie 15 totaal 378 Dit komt neer op een (gedurende de cursus) gemiddelde studiebelasting van ongeveer twaalf uur per week. DIDACTIEK Competentiegericht De opleiding tot Mediacoach is competentiegericht, wat inhoudt dat de cursist actief aan de slag gaat met de ontwikkeling van de competenties die nodig zijn om een goede mediacoach te zijn. De opleiding begint dan ook met een intake, die resulteert in een persoonlijk ontwikkelplan. Competentiegericht opleiden betekent binnen deze cursus dat de theorie gekoppeld wordt aan één grote praktijkopdracht (voor de eigen bibliotheek) en meerdere (samen met medecursisten) uit te voeren praktijkopdrachten. 4

5 Praktijkgestuurd De cursus krijgt voor de cursist vorm rond een (vanuit de eigen werksetting geïnitieerd) uit te voeren praktijkproject. Dit kan een project zijn waar de eigen bibliotheek al mee bezig was, of reeds plannen voor had, dan wel een geheel nieuw te bedenken en op te starten project. Van de cursist wordt verwacht een aansturende rol te hebben binnen dit project. Samenwerkend leren Gedurende de gehele opleiding wordt de cursist geacht samen te werken met medecursisten. Thematische instructie De kenniscomponent van de opleiding is thematisch gestructureerd. Dit betekent dat de cursist telkens rondom een bepaald thema (die elkaar uiteraard opvolgen) aan de ontwikkeling van verschillende competenties tegelijk werkt. Plenaire bijeenkomsten In de plenaire bijeenkomsten wisselen 1) powerpointpresentaties (door de docenten); 2) presentaties van resultaten van praktijkopdrachten door cursisten; 3) bespreking van gelezen literatuur; en 4) groepsdiscussies elkaar af. Zelfstudie Een deel van de opleiding besteedt de cursist aan zelfstudie van geprinte literatuur en (multimediale) online bronnen. Inter- en supervisie Ter ondersteuning van de eigen competentieontwikkeling is er gelegenheid voor (deels online) intervisie en begeleiding door de docenten. Afsluiting De cursist sluit de cursus af op basis van een gedurende de opleiding opgebouwd portfolio. Dit portfolio bevat: 1) uitgewerkte praktijkopdrachten; 2) beschouwingen over de praktijkopdrachten op basis van de bestudeerde literatuur; 3) periodieke zelfreflecties op de eigen competentieontwikkeling; en 4) een verslag van het eindproject. CURSUSONDERDELEN De cursus bevat onderdelen die de cursisten in staat stellen om het project waaraan gewerkt wordt in de eigen organisatie a) te voorzien van een theoretisch kader en b) handvatten bieden om dat project uit te voeren. Daarnaast worden binnen de cursus in thema s de diverse actuele aspecten van het medialandschap belicht. Binnen de onderdelen krijgt het onderwijs gestalte, en gaat de cursist via zelfstudie, groepssamenwerking en praktijkopdrachten aan de slag met de eigen competentieontwikkeling. 5

6 De cursusonderdelen zijn: 1 Introductie cursus + Projectmanagement 1: Introductie Voorstellen, uitleg werkwijze, organisatie, regels en toetsing Gelijk zetten van de verwachtingen-klok Projectmanagement: de harde kant: Plan van Aanpak / PID, faseren van projecten, etc 2 Thema 1: De gemedialiseerde samenleving Het wereldwijde web De informatie tsunami Postmodernisme en hyperreality Ieder z n eigen virtuele identiteit: Social software & digitale communities De generatie Einstein: Digital natives vs. digital immigrants 3 Projectmanagement 2 en Doelgroepen Projectmanagement: de zachte kant: Wat maakt een project succesvol? Doelgroepen: Welke zijn er, wat zijn de kenmerken, hoe analyseer je de eigenschappen van een doelgroep en breng je eisen en wensen van een doelgroep in kaart? 4 Thema 2: Gevaren en uitdagingen van de gemedialiseerde samenleving Tussen hemel en aarde? Leven in een game Het digitale schemerduister: cybercrime Mag het ietsje... Van mediaholic naar mediagenieter 5 Innovatie 1 Wat is innovatie? Wat voor type personen zijn innoveerders? 6 Thema 3: Kansen van de gemedialiseerde samenleving De wereld is één muisklik ver Leven Didactiek 1 De theorie Hoe maak je een didactisch werkplan voor een doelgroep? 8 Verandermanagement De theorie van verandermanagement Hoe krijg je de organisatie zo in beweging dat je project goed wordt geïmplementeerd? Kweken van commitment, omgaan met weerstand en verdergaan na tegenslagen. 9 Thema 4: Het mediawijsheidlandschap Meer mediacompetentie: Speerpunt van overheidsbeleid Initiatieven in het buitenland Een reis door de Mediawijsheidkaart Who s the boss? De grenzen van mediacompetentie 6

7 10 Innovatie 2 Verdieping van het onderwerp Innoveren met subsidie? Creativiteitstechnieken om tot innovaties te komen 11 Didactiek 2 De theorie 2 Verdere verdieping voor het didactische werkplan 12 Thema 5: De taak van de openbare bibliotheek I Van boek naar notebook? Van boek naar ebook? 13 (Media)Coachingsvaardigheden 1 Coachingstheorieën Het coachen van een (doel)groep 1 14 Didactiek 3 (digitale) Welke specifieke aandachtspunten zijn er vanuit de theorie en de praktijk als het gaat om het laten werken van een doelgroep met digitale hulpmiddelen? 15 (Media)Coachingsvaardigheden 2 Coachingstheorieën (verdieping en verbreding) Het coachen van een (doel)groep 2 DIGITALE LEEROMGEVING Binnen de opleiding zal intensief gebruikt gemaakt worden van het concept van blended learning, dat wil zeggen: deels online onderwijs ter aanvulling op het reguliere contactonderwijs. Daartoe wordt door Saxion een digitale leeromgeving ingericht. Tevens bouwen de cursisten zelf een wiki. LITERATUUR Gedurende de cursus zullen de docenten geprinte literatuur en multimediale en online bronnen aandragen die de cursisten geacht worden zelfstandig te bestuderen (individueel dan wel in groepsverband). Een deel daarvan is verplichte stof voor alle cursisten; een ander deel zal als individuele keuzestof ter verdieping worden aangeboden. De docenten zullen, afhankelijk van het project van de cursist en de (in het persoonlijk ontwikkelplan vastgestelde) ontwikkelspeerpunten, de cursisten daarbij individueel adviseren. Aangezien een aanzienlijk deel van de literatuur alleen in het Engels beschikbaar is, dient de cursist Engelstalige (theoretische) teksten te kunnen lezen. 7

8 HET PROJECT Iedere cursist wordt geacht zelfstandig, naast en gekoppeld aan de cursus, een mediacoachings- of mediawijsheidproject uit te voeren. De criteria voor dit project zijn: de cursist dient dit project zelfstandig (uiteraard met behulp van de eigen werkgever en persoonlijke coach, zie hieronder) te initieren het project heeft een ruime looptijd en loopt gedurende de cursusduur ten minste zes maanden de werkgever faciliteert het project de cursist besteedt gedurende de cursusduur bij voorkeur minimaal 0,2 fte maar ten minste 0,1 fte aan het project het project heeft een substantiële mediawijsheid-/mediacoaching-/media-educatie component de cursist heeft een aansturende rol binnen het project het project is innoverend (dus geen duplicaat van een bestaand initiatief) Bij aanvang van de cursus zullen cursusleiders gezamenlijk met de cursisten het project beoordelen op geschiktheid voor de cursusdoeleinden. Dit kan eventueel leiden tot een verzoek van de cursusleiding om het project aan te passen of uit te breiden. Bij voorkeur bij aanvang van de cursus doch uiterlijk een maand na aanvang van de cursus dient de projectbeschrijving, vastgesteld en geaccordeerd door de eigen leidinggevende, aan de cursusleiding overlegd te zijn. Het achterwege blijven hiervan kan aanleiding zijn voor de cursusleiding tot een negatief cursusadvies (zie Toetsing en beoordeling). PERSOONLIJKE COACH Iedere cursist wordt geacht een eigen persoonlijke coach te werven, die gedurende de cursus voor de cursist kan dienen als aanspreekpunt voor het eigen uit te voeren project. Van deze persoonlijke coach wordt enige senioriteit, kennis van het veld en ervaring in projectmanagement gevraagd. De persoonlijke coach kan een directe leidinggevende zijn, maar ook iemand met een andere functie binnen het eigen werkveld. Bij het werven van een eigen coach is het raadzaam een professional te kiezen die de tijd heeft zich in het uit te voeren project te verdiepen en die bereid is tijd te besteden aan de coaching. De persoonlijke coach dient bij voorkeur reeds op het moment van de digitale intake, maar in ieder geval uiterlijk één maand na aanvang van de cursus bekend te zijn. De werving van de eigen coach is de verantwoordelijkheid van de cursist zelf. Voor advies en vragen omtrent de persoonlijke coach kunt u contact opnemen met de cursuscoördinator namens de VOB (zie Organisatie). BEGELEIDING Problemen in het project waar de cursist tegenaan loopt worden in eerste instantie besproken met de eigen persoonlijke coach en medecursisten. Pas daarna is het mogelijk om dit probleem aan de docent voor te leggen. De docent is echter niet bedoeld als probleemoplosser voor deze zaken. De leerstof en praktijkgerichte opdrachten bieden normaliter voldoende houvast om deze problemen op te lossen, waarbij de persoonlijke coach en de medecursisten als helpers fungeren. 8

9 Inhoudelijke vragen over de cursusstof kan de cursist bespreken met medestudenten, in intervisie en/of via de digitale leeromgeving. Pas daarna is het mogelijk de vragen aan de docenten en/of cursusleiders voor te leggen. TOELATINGSEISEN EN INTAKE Voor deelname aan de cursus gelden onderstaande toelatingseisen, die bij de intake gecheckt worden. De cursist: beschikt aantoonbaar over een hbo denk- en werkniveau, normaliter blijkend uit een hbo-diploma (maar ook mogelijk op basis van eerder verworven kennis en opgedane werkervaring) is intrinsiek gemotiveerd voor het volgen van de cursus heeft voldoende tijd voor het deelnemen aan de cursus; werk- noch privéomstandigheden vormen een belemmering voor succesvolle deelname beschikt bij aanvang van de cursus over een door zijn/haar leidinggevende geschreven beschikking waaruit blijkt dat de cursist binnen de eigen werksetting een project op het gebied van mediawijsheid aan het uitvoeren is, of binnen een maand na aanvang van de cursus daarmee van start kan gaan. Dit project dient van zodanige omvang te zijn dat de cursist hier bij voorkeur ten minste een dag per week, maar in ieder geval ten minste een dagdeel per week mee bezig is, waarvoor hij/zij ook de ruimte van de werkgever krijgt. beschikt binnen de eigen werkkring over een persoon die als coach/sparringpartner kan dienen voor het uit te voeren project is in staat Engelstalige (theoretische) teksten te bestuderen. De cursist doet mee aan een ingangsassessment om zijn/haar competenties op het gebied van media(wijsheid)coaching vast te kunnen stellen. Dit assessment wordt gebruikt om de cursist aanwijzingen te geven over de onderwerpen die door deze cursist als zwaartepunt/meest belangrijk moeten worden opgevat. TOETSING EN EINDBEOORDELING In de regel is aan ieder van de zestien cursusonderdelen één of meerdere opdrachten verbonden. Deze opdrachten worden door de betreffende docenten, voorzien van feedback, beoordeeld als onvoldoende, voldoende of goed. Voor het met goed gevolg afronden van de cursus dient de cursist op elk van de opdrachten een voldoende te hebben behaald. Bij een eventuele onvoldoende wordt de cursist in de gelegenheid gesteld de opdracht opnieuw uit te voeren en in te leveren. Blijft het resultaat onvoldoende, dan kan de cursusleiding besluiten tot een negatief cursusadvies. Dit betekent dat de cursist geadviseerd wordt de cursus voortijdig te beëindigen. Dit advies is niet bindend. Besluit de cursist de cursus desondanks te willen voortzetten, dan krijgt de cursist nog één keer de gelegenheid de opdracht opnieuw aan te leveren. Een derde beoordeling als onvoldoende leidt automatisch tot het niet verlenen van het cursusdiploma. Daarnaast dient de cursist een voldoende of goed beoordeling te behalen voor het eigen uitgevoerde project, te beoordelen via het projectverslag en de reflectie daarop. De 9

10 beschrijving van de criteria daarvoor worden kort na aanvang van de cursus beschikbaar gesteld. Bij de beoordeling staan de in de cursus te verwerven eindcompetenties centraal. Voor afronding van de cursus met het predicaat cum laude dient de cursist op alle onderdelen, inclusief het project, een goed beoordeling te hebben verkregen. Bent u het oneens met een beoordeling door een docent, dan wordt u verzocht zich te wenden tot de betreffende docent om tot een vergelijk te komen. Lukt dit niet, dan kunt u zich wenden tot de cursusleiders ter bemiddeling. Bij aanhoudende geschillen kunt u zich schriftelijk wenden tot de cursuscoördinatoren, die na hoor van alle partijen een gemotiveerde, bindende uitspraak zullen doen. De student krijgt na het opstellen van het persoonlijk ontwikkelplan een instrument aangereikt om de eigen competentieontwikkeling te monitoren. Halfweg de cursus zal dit instrument onderwerp zijn van reflectie en overleg tussen cursusleiding en cursist, waarna het ontwikkelplan eventueel bijgesteld kan worden. EVALUATIE De cursusleiding stelt veel prijs op de bevindingen van de cursisten. Halverwege en aan het einde van de cursus zullen de cursisten daarom gevraagd worden mee te werken aan een evaluatie. Indien er gedurende de opleiding vragen, wensen, opmerkingen etc. leven nodigt de cursusleiding cursisten van harte uit van deze direct kenbaar te maken aan een van de cursusleiders (zie Organisatie). PRIJS De cursusprijs is 1975,- per cursist AANMELDING EN INFORMATIE U kunt zich aanmelden voor deze opleiding op de website (kies daar links op de pagina voor het aanmeldformulier en kies de juiste opleiding). Voor aanvullende vragen of informatie kunt u terecht bij: Drs. Theo Lansink Saxion Hogescholen

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering IPMA B training Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering Doelgroep Projectmanagers die in de afgelopen 8 jaar meer

Nadere informatie

- Brochure Juli 2013

- Brochure Juli 2013 - Brochure Juli 2013 3 de EDITIE OPLEIDING MEDIACOACH VOOR BIBLIOTHEEKPROFESSIONALS Op 14 oktober 2013 start, na de succesvol verlopen eerste edities in 2012/2013, de najaarseditie van de opleiding tot

Nadere informatie

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Actuele ontwikkelingen zoals flexibilisering van arbeid, de noodzaak tot het vergroten van de in- en externe mobiliteit van de werknemer, maar ook wetswijzigingen zorgen

Nadere informatie

OPLEIDING DOCENT NT2

OPLEIDING DOCENT NT2 OPLEIDING DOCENT NT2 IN DE VOLWASSENENEDUCATIE VU-NT2 PROFESSIONAL CURSUSJAAR 2016/2017 De opleiding Docent NT2 in de volwasseneneducatie is een gezamenlijke opleiding van de Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

Coach van Onderwijsprofessionals

Coach van Onderwijsprofessionals Coach van Onderwijsprofessionals Door de vele externe ontwikkelingen, in combinatie met de wens van professionals in het onderwijs om zich te blijven ontwikkelen, is er een enorme behoefte aan begeleiding

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Sportleider SeniorenSport (SSS)

Sportleider SeniorenSport (SSS) Sportleider SeniorenSport (SSS) Een leven lang bewegen We worden steeds ouder en genieten gelukkig steeds langer van een goede gezondheid. Sport en bewegen speelt hierbij een belangrijke rol. Steeds meer

Nadere informatie

Loopbaancoaching Module 2

Loopbaancoaching Module 2 Loopbaancoaching Module 2 Tijdens deze tweede module binnen de leergang Loopbaanbegeleiding wordt je klaargestoomd om aan de slag te gaan als loopbaancoach. Actuele ontwikkelingen, zoals de flexibilisering

Nadere informatie

De wervende verenigingsadviseur

De wervende verenigingsadviseur De wervende verenigingsadviseur Inzet op energie en wervend vermogen van de vereniging WHISE ACADEMY De wervende verenigingsadviseur Het boeien en binden van mensen en organisaties in de lokale samenleving

Nadere informatie

voor Bibliotheekprofessionals

voor Bibliotheekprofessionals - voor Bibliotheekprofessionals Op 3 november 2014 start, na de succesvol verlopen eerste edities in de jaren 2012-2014, de vierde editie van de opleiding tot mediacoach, die op initiatief van het SIOB

Nadere informatie

IK WIL DE MOGELIJKHEDEN VAN ONLINE ONDERWIJS VERKENNEN WAAR BEGIN IK?

IK WIL DE MOGELIJKHEDEN VAN ONLINE ONDERWIJS VERKENNEN WAAR BEGIN IK? IK WIL DE MOGELIJKHEDEN VAN ONLINE ONDERWIJS VERKENNEN WAAR BEGIN IK? Dit stappenplan neemt je mee langs vragen die relevant zijn als je online onderwijs wilt ontwikkelen: waarom wil je inzetten op online

Nadere informatie

15 16 Evaluatie Docentencursus Zuyd, juni Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

15 16 Evaluatie Docentencursus Zuyd, juni Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 15 16 Evaluatie Docentencursus Zuyd, juni 2016 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Geef bij de onderstaande stellingen aan of u ermee zeer mee oneens/oneens/eens/zeer mee eens bent, dan wel neutraal

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

of kies je eigen pakket van afzonderlijke onderdelen

of kies je eigen pakket van afzonderlijke onderdelen - of kies je eigen pakket van afzonderlijke onderdelen Op 13 januari 2014 start, na de succesvol verlopen eerste edities in 2012/2013, de derde editie van de opleiding tot mediacoach, die op initiatief

Nadere informatie

Hightech Talent Masterclass

Hightech Talent Masterclass Hightech Talent Masterclass Doelstelling 3 Technische professionals leren anders Praktijkgerichte samenwerking Individueel Assessment Masterclass overzicht 6 Wat levert dit programma de deelnemers op?

Nadere informatie

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO.

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO. BOGO Begrippenlijst en veel gestelde vragen In alfabetische volgorde vindt u begrippen die BOGO hanteert bij het aanbieden van onderwijs en uitleg over hun betekenis. Onderaan deze lijst kunt u antwoorden

Nadere informatie

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator 3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit hoofdstuk

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

OPLEIDING DOCENT NT2 IN DE VOLWASSENENEDUCATIE CURSUSJAAR 2017/2018

OPLEIDING DOCENT NT2 IN DE VOLWASSENENEDUCATIE CURSUSJAAR 2017/2018 OPLEIDING DOCENT NT2 IN DE VOLWASSENENEDUCATIE CURSUSJAAR 2017/2018 De opleiding Docent NT2 in de volwasseneneducatie is een gezamenlijke opleiding van de Vrije Universiteit Amsterdam en Hogeschool Windesheim

Nadere informatie

Hightech Talent Masterclass

Hightech Talent Masterclass Hightech Talent Masterclass Doelstelling 3 Technische professionals leren anders Praktijkgerichte samenwerking Individueel Assessment Masterclass overzicht 6 Wat levert dit programma de deelnemers op?

Nadere informatie

HANDLEIDING PORTFOLIO BEWEEGDESKUNDIGE NAH

HANDLEIDING PORTFOLIO BEWEEGDESKUNDIGE NAH HANDLEIDING PORTFOLIO BEWEEGDESKUNDIGE NAH INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Stappenplan Proeve van Bekwaamheid Fit!vak Beweegdeskundige Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) Verwerven competenties

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

Informatie 2-daagse opleiding tot TOPs!-coach

Informatie 2-daagse opleiding tot TOPs!-coach Informatie 2-daagse opleiding tot TOPs!-coach Den Dolder, mei 2014 Versie: 2 Auteur(s): Anna Hulsebosch/Joke Gierveld Het programma en de bijbehorende opleiding TOPs! is een programma voor jongens en meisjes

Nadere informatie

De apotheker is de coach! coaching van medewerkers in de apotheek

De apotheker is de coach! coaching van medewerkers in de apotheek De apotheker is de coach! coaching van medewerkers in de apotheek De apotheker is de coach! coaching van medewerkers in de apotheek Inleiding Als apotheker heb je een breed en veeleisend takenpakket in

Nadere informatie

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk.

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. PROFESSIONALISEREN DOOR ALLE BENODIGDE SOFTSKILLS VAN DE MANAGER TE TRAINEN

Nadere informatie

Training KED-Coach Basis

Training KED-Coach Basis Training KED-Coach Basis Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en ontwikkelen

Nadere informatie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie Toetsvormen Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie 1 Waarom wordt er getoetst? Om te beoordelen in hoeverre de student in staat is te handelen zoals op academisch

Nadere informatie

COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) IN HET KORT CONTACTGEGEVENS DE KRACHT VAN ONZE COACHOPLEIDING PERSOONLIJKE AANDACHT BLENDED LEARNING

COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) IN HET KORT CONTACTGEGEVENS DE KRACHT VAN ONZE COACHOPLEIDING PERSOONLIJKE AANDACHT BLENDED LEARNING COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) Er zijn veel redenen om een coachopleiding te volgen. Als u wilt werken als coach is een coachopleiding natuurlijk een voorwaarde. Maar ook voor optimale carrièregroei

Nadere informatie

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase 2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit

Nadere informatie

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended)

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) 8 Maanden ICM biedt u de mogelijkheid om het Lean Six Sigma Black Beltdiploma als pakket in 8 maanden tijd te te behalen. U start met Lean Six Sigma Green

Nadere informatie

De Gespecialiseerde Professional

De Gespecialiseerde Professional Top Talent Programma Excellentietraject: Facility Management F-MEX De Gespecialiseerde Professional Academie: HBS Saxion University of Applied Science Auteur: Benedicte de Vries Datum: 13-07-2015 1 Programma:

Nadere informatie

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Professionaliseringsaanbod Pabo 2010 2011 OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Inleiding Nieuw in ons aanbod! Een vervolg op de Post-HBO Coach en opleider in de school!

Nadere informatie

De apotheker is de coach! coaching van medewerkers

De apotheker is de coach! coaching van medewerkers De apotheker is de coach! coaching van medewerkers De apotheker is de coach! coaching van medewerkers Inleiding Als apotheker heb je een breed en veeleisend takenpakket in een complexe werkomgeving. Je

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F.

Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F. Page of 0 Enquête beroepsonderwijs Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F. Er zijn in totaal vragen. A. Over jou Je wordt vriendelijk verzocht informatie over jezelf te geven door onderstaande

Nadere informatie

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 ALLROUND WANDELSPORT INSTRUCTEUR (AWI-3) Wandelsport: een leven lang bewegen Wandelen is hot. Het is op dit moment één van de meest beoefende sporten

Nadere informatie

Registratie en herregistratie kwaliteitsregister: eisen en bewijslast Globaal overzicht (conceptversie oktober 2011)

Registratie en herregistratie kwaliteitsregister: eisen en bewijslast Globaal overzicht (conceptversie oktober 2011) Concept voor eerste registerontwerp Registratie en her kwaliteitsregister: eisen en bewijslast Globaal overzicht (conceptversie oktober 2011) Remedial Teacher Autisme specialist Gedragsspecialist Intern

Nadere informatie

Leergang Social Media

Leergang Social Media Leergang Social Media Ben je op zoek naar het hoe, wat, waarom, voor wie en wanneer van social media? Heb je behoefte aan een goede social media strategie voor je organisatie? En kun je daarbij gerichte

Nadere informatie

Opleiding. tot. Hooggevoeligheidsdeskundige

Opleiding. tot. Hooggevoeligheidsdeskundige Opleiding tot Hooggevoeligheidsdeskundige Voor u hebt u onze opleidingsgids. Voordat wij verder ingaan op de inhoud van de opleiding, willen we u eerst even kennis laten maken met Hooggevoelig heel gewoon.

Nadere informatie

Informatie over de KNDB-opleidingen Damtrainer 2 Damtrainer 3

Informatie over de KNDB-opleidingen Damtrainer 2 Damtrainer 3 Informatie over de KNDB-opleidingen Damtrainer 2 en Damtrainer 3 Inleiding Sinds 2009 kent de KNDB nieuwe opleidingen voor Damtrainer 2 (vergelijkbaar met het oude Damleider A) en Damtrainer 3 (was vroeger

Nadere informatie

Consulent taalvorming opleiding 2014-2016. Taalvorming

Consulent taalvorming opleiding 2014-2016. Taalvorming Consulent taalvorming opleiding 2014-2016 In september 2014 starten we met een nieuwe groep cursisten voor de opleiding Consulent Taalvorming. De opleiding is bedoeld voor docenten Nederlands en Pedagogiek

Nadere informatie

stimuleert ondernemerschap BRochure STEVE

stimuleert ondernemerschap BRochure STEVE BRochure STEVE 2015/2016 DreamStorm presenteert STEVE het introductie programma ondernemend leren Steve is een individueel lesprogramma voor studenten in het Middelbaar Beroeps Onderwijs. In 12 lesuren

Nadere informatie

Certified Professional Coaching Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen.

Certified Professional Coaching Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. Certified Professional Coaching Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. CPC deel 1 Leergang 22 Leergang 23 CPC deel 2 Leergang 21 Leergang 22 TAAKBEKWAAMHEID start op 26.03.2015 start

Nadere informatie

Schets van de cursus. voor het verkrijgen van het bewijs van voldoende DIDACTISCHE VOORBEREIDING. voor. docenten van de Hogeschool Saxion Next

Schets van de cursus. voor het verkrijgen van het bewijs van voldoende DIDACTISCHE VOORBEREIDING. voor. docenten van de Hogeschool Saxion Next Schets van de cursus voor het verkrijgen van het bewijs van voldoende DIDACTISCHE VOORBEREIDING voor docenten van de Hogeschool Saxion Next Informatiebrochure voor het cursusjaar 2007/2008 Brochure DVC

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

Training KED-Coach Basis

Training KED-Coach Basis Training KED-Coach Basis Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en ontwikkelen

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten Inleiding Steeds meer Huisartsenposten kiezen voor een nieuwe functie Coördinerend Assistente. Deze coördinerend assistente ressorteert hiërarchisch gezien

Nadere informatie

Brochure Post HBO opleiding coach in het onderwijs

Brochure Post HBO opleiding coach in het onderwijs Brochure 2017-2018 Post HBO opleiding coach in het onderwijs Coaching is een waardevol instrument bij professionalisering van leraren. Hiervoor is een goed opgeleide coach een voorwaarde! biedt u de mogelijkheid

Nadere informatie

Doelgroep De doelgroep voor de methode Meer Mens is onder te verdelen in drie hoofdgroepen. Dit sluit niet uit dat de methode niet van toepassing is

Doelgroep De doelgroep voor de methode Meer Mens is onder te verdelen in drie hoofdgroepen. Dit sluit niet uit dat de methode niet van toepassing is Inleiding In de zorgsector wordt een breed pakket aan zorg- en dienstverlening aangeboden aan mensen met een beperking. Hulpvragen van deze mensen variëren in aard en complexiteit. Deze vragen hebben betrekking

Nadere informatie

Voor informatie over Meer Mens: meermens@prismanet.nl 06-21 86 47 70. Meer info? 0800-2357747 www.prismanet.nl

Voor informatie over Meer Mens: meermens@prismanet.nl 06-21 86 47 70. Meer info? 0800-2357747 www.prismanet.nl Voor informatie over Meer Mens: meermens@prismanet.nl 06-21 86 47 70 Meer info? 0800-2357747 www.prismanet.nl Meer Mens Zorg voor kwaliteit van leven In de zorgsector wordt een breed pakket aan zorg- en

Nadere informatie

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Leiding geven aan leren Waarom en voor wie Onderwijsgevenden in het primair onderwijs (regulier en speciaal onderwijs),

Nadere informatie

Onbeperkt leren. NTI-Eega Businesscase en Discussie

Onbeperkt leren. NTI-Eega Businesscase en Discussie Onbeperkt leren NTI-Eega Businesscase en Discussie Voorstellen Drs. Erik Steenwelle MM Directeur NTI Zakelijk NTI Zakelijk 071-7501040 06-33324391 erik.steenwelle@nti.nl Programma Ontwikkelingen in de

Nadere informatie

E-coaching, begeleiding op afstand. Marie-Louise Rickhoff Academie Mens en Arbeid Human Talent Development

E-coaching, begeleiding op afstand. Marie-Louise Rickhoff Academie Mens en Arbeid Human Talent Development E-coaching, begeleiding op afstand Marie-Louise Rickhoff Academie Mens en Arbeid Human Talent Development Huidige werkzaamheden Docent Human Talent Development, AMA Saxion: reguliere studenten Voltijd

Nadere informatie

A. Persoonlijke gegevens

A. Persoonlijke gegevens Windesheim, Gesprek op afstand Zelfevalutie/feedbackformulier Beste (aankomende) student, Hartelijk dank voor het invullen en versturen van het Intakeformulier Afstandsleren School of Education. Per e-mail

Nadere informatie

Brochure Post-bachelor opleiding Innovatief vrijwilligersmanagement

Brochure Post-bachelor opleiding Innovatief vrijwilligersmanagement Brochure Post-bachelor opleiding Innovatief vrijwilligersmanagement Informatie leergang 2010-2011 door Dianne Beunk, coördinator opleiding innovatief vrijwilligersmanagement Innovatief Vrijwilligersmanagament

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT)

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT) Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova Middenmanagement (MMOT) Doelgroep Inhoud Docenten die belangstelling hebben voor een functie als team- of afdelingsleider. Oriëntatie op management is bedoeld

Nadere informatie

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Persoonlijk leiderschap en trainersvakmanschap Zoek je een gedegen opleiding

Nadere informatie

Talentgerichte benadering

Talentgerichte benadering Talentgerichte benadering 4. Strengths-based development (*) Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Hoe creëren we een stimulerend leerklimaat waarin studenten het beste uit zichzelf kunnen halen? Dit was de

Nadere informatie

Professionalisering ontwikkelteam NID Duaal

Professionalisering ontwikkelteam NID Duaal Professionalisering ontwikkelteam NID Duaal Heerlen, 13 sep 2011, Hogeschool Zuyd, Heerlen Dr. Bert Hoogveld, Open Universiteit, CELSTEC Drs. Diny Ebrecht, Open Universitieit, CELSTEC. Visionen für die

Nadere informatie

STUDIEGIDS OPLEIDING SPECIALISATIE COACHINGSVAARDIGHEDEN 2014

STUDIEGIDS OPLEIDING SPECIALISATIE COACHINGSVAARDIGHEDEN 2014 STUDIEGIDS OPLEIDING SPECIALISATIE COACHINGSVAARDIGHEDEN 2014 In deze gids zetten we de details van de opleiding overzichtelijk voor je op een rijtje. Afgelopen jaren hebben we Arjan van Dijk uitgenodigd

Nadere informatie

Hogeschool Windesheim Zwolle Aandacht voor jeugdzorg en jeugd- en opvoedhulp in hbo-opleidingen en onderzoek.

Hogeschool Windesheim Zwolle Aandacht voor jeugdzorg en jeugd- en opvoedhulp in hbo-opleidingen en onderzoek. Hogeschool Windesheim Zwolle Aandacht voor jeugdzorg en jeugd- en opvoedhulp in hbo-opleidingen en onderzoek. WGV Oost Deventer, 20 maart 2013 Attie Valkenburg van Roon, projectleider Master Zorg voor

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

Perfactor cursussen Trainingsacteren 2014

Perfactor cursussen Trainingsacteren 2014 Perfactor cursussen Trainingsacteren 2014 Via intensieve begeleiding en coaching ontstaat een fundament voor het trainingsacteren met als doelstelling; in een veilige setting, het kunnen creëren en zichtbaar

Nadere informatie

Opleidingsgids Post-HBO opleiding. De ICT-coördinator in het onderwijs. www.heutink-ict.nl

Opleidingsgids Post-HBO opleiding. De ICT-coördinator in het onderwijs. www.heutink-ict.nl Opleidingsgids Post-HBO opleiding De ICT-coördinator in het onderwijs. Over de Post-HBO Opleiding Doelstelling Aan het einde van de opleiding heeft de deelnemer alle competenties verworven om leerkrachten,

Nadere informatie

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring Docenten van EWI, professioneel en altijd beter! Inhoud: 1. Doorstroomschema: waar sta ik? 2. Overzicht met verplicht en keuzeprogramma 3. Toelichting op elk onderdeel van het overzicht Docent met < 5

Nadere informatie

Handelingsgericht werken met taal

Handelingsgericht werken met taal Handelingsgericht werken met taal De leergang Handelingsgericht taalonderwijs heeft tot doel leraren en intern begeleiders toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van lees-/taalonderwijs

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

Schakelmodule De jeugd

Schakelmodule De jeugd Schakelmodule De jeugd In het licht van maatschappij en ontwikkelingspsychologie Zou jij je willen verdiepen in wat jongeren bezig houdt? Zou jij meer willen weten over de psychologische ontwikkeling van

Nadere informatie

Opleiding jonge kind specialist (Post HBO)

Opleiding jonge kind specialist (Post HBO) Opleiding jonge kind specialist (Post HBO) 1. Algemeen 1.1. In vogelvlucht De basisopleiding tot jonge kind specialist is een praktijkgerichte opleiding met gefundeerde theoretische onderbouwing. In deze

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Specialist Development Leergang: KOERS

Specialist Development Leergang: KOERS Specialist Development leergang KOERS Pagina 1 van 7 Specialist Development Leergang: KOERS "The future belongs to those who see possibilities before they become obvious." De Specialist Development Leergang

Nadere informatie

Naar (h)erkende kwaliteit in het mbo. Zelfdiagnose, kwaliteitszorg, analyse en implementatie

Naar (h)erkende kwaliteit in het mbo. Zelfdiagnose, kwaliteitszorg, analyse en implementatie Naar (h)erkende kwaliteit in het mbo Zelfdiagnose, kwaliteitszorg, analyse en implementatie 2 Naar (h)erkende kwaliteit in het mbo Over de kwaliteit van het onderwijs bestaan maar weinig misverstanden.

Nadere informatie

Intercultureel vakmanschap in de stage

Intercultureel vakmanschap in de stage Handreiking C Intercultureel vakmanschap in de stage Handreiking voor hsao-opleidingen en stageverlenende instellingen in de jeugdzorg HBO-raad, oktober 2012 Project intercultureel vakmanschap in het hsao

Nadere informatie

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus)

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) is onmisbaar in de zorg en u wilt uw EVV er de juiste kennis en vaardigheden meegeven.

Nadere informatie

PROFESSIONAL LEARNINg & DEvELOPMENT. MASTERCLASS Open InnOvatIemanagement. de maakindustrie

PROFESSIONAL LEARNINg & DEvELOPMENT. MASTERCLASS Open InnOvatIemanagement. de maakindustrie PROFESSIONAL LEARNINg DEvELOPMENT MASTERCLASS Open InnOvatIemanagement In de maakindustrie MASTERCLASS Open InnOvatIemanagement In de maakindustrie AMBITIE, ACTIE EN RESULTAAT IN INNOvATIE De Universiteit

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Massive Open Online Courses voor de professionele ontwikkeling van medewerkers. Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com

Massive Open Online Courses voor de professionele ontwikkeling van medewerkers. Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com Massive Open Online Courses voor de professionele ontwikkeling van medewerkers Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com EMMA Pilots MOOCs Meerdere talen #EUMoocs Aggregator http://europeanmoocs.eu/

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2016 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS

STUDIEGIDS 2016 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS STUDIEGIDS 2016 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze module Plusklas! In deze gids zetten we de details van de opleiding overzichtelijk voor je op een rijtje.

Nadere informatie

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS Novilo is geaccrediteerd door: Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze specialisatiemodule Plusklas! In deze gids zetten we de details van

Nadere informatie

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten?

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Deadline: 27 juni 2010 Prijzengeld: 5000,- Battle Type: (Zie voor meer informatie over de

Nadere informatie

Voorbereidingscursussen

Voorbereidingscursussen Voorbereidingscursussen Biologie Natuurkunde Scheikunde Wiskunde Studeren aan de Open Universiteit voorbereidings cursussen Het systeem van eindexamenprofielen in het voortgezet onderwijs brengt met zich

Nadere informatie

De kunst van het lesgeven

De kunst van het lesgeven De kunst van het lesgeven Cursus voor schoolleiders en (intern) begeleiders te essentiële kwaliteitsaspecten te leren van een goed instructiegedrag, goed klassenmanagement en een goede pedagogische relatie.

Nadere informatie

POST HBO OPLEIDING GEDRAGSSPECIALIST

POST HBO OPLEIDING GEDRAGSSPECIALIST POST HBO OPLEIDING GEDRAGSSPECIALIST INLEIDING Bij de ontwikkeling van een post-hbo basisopleiding tot Gedragsspecialist heeft aantal factoren een rol gespeeld. Bijvoorbeeld de verwachting dat het onderwijsveld

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Didactische Competentie algemeen. Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Didactische Competentie algemeen. Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische Competentie algemeen Code E1 DCa Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 150 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo

Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Montessori Zuid-Nederland Professionele ontwikkeling 2014-2015 Het menselijke individu kan zich zonder

Nadere informatie

School voor PraktijkManagement:

School voor PraktijkManagement: School voor PraktijkManagement: Het opleidingsinstituut voor praktijkmanagers in de eerstelijns zorg. Praktijken worden steeds groter. Meerdere kamers en meer personeel zorgt voor een grotere complexiteit.

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP)

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Hoofdstuk 18 Extra informatie Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) is bedoeld om een medewerker persoonlijk in de gelegenheid te stellen in eigen woorden te vertellen

Nadere informatie

Hbo tweedegraadslerarenopleiding

Hbo tweedegraadslerarenopleiding Hbo tweedegraadslerarenopleiding Verkort traject www.saxionnext.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Een bijzondere opleiding 4 Opbouw 5 Toelating en inschrijving 7 Beste student, Je hebt een afgeronde hbo- of

Nadere informatie

Coachend leiderschap Om anderen te leren veranderen, moet je zelf durven veranderen

Coachend leiderschap Om anderen te leren veranderen, moet je zelf durven veranderen Coachend leiderschap Om anderen te leren veranderen, moet je zelf durven veranderen Hoe zorg je voor groei, inspiratie en resultaatgerichte samenwerking binnen je team? Hoe ga jij om met veranderingen?

Nadere informatie

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden:

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Marco Snoek over de masteropleiding en de rollen van de LD Docenten De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Het intended curriculum : welke doelen worden

Nadere informatie

Beroepsopleiding Fondsenwerving B

Beroepsopleiding Fondsenwerving B Beroepsopleiding Fondsenwerving B Opbouw en indeling van de opleiding De stichting Instituut voor Sponsoring en Fondsenwerving (ISF) verzorgt al sinds 1994 opleidingen en workshops, symposia en seminars

Nadere informatie

4Support programma. De regie in eigen hand. 4Challenge simulaties Margreet Uyterlinde 0621871251 www.4challenge.nl

4Support programma. De regie in eigen hand. 4Challenge simulaties Margreet Uyterlinde 0621871251 www.4challenge.nl 4Support programma De regie in eigen hand 4Challenge simulaties Margreet Uyterlinde 0621871251 www.4challenge.nl De wereld van woningcorporaties verandert in rap tempo De corporatie van de toekomst heeft

Nadere informatie

Taalonderwijs aan dyslectische kinderen

Taalonderwijs aan dyslectische kinderen Taalonderwijs aan dyslectische kinderen De leergang Taalonderwijs aan dyslectische kinderen heeft tot doel leraren en intern begeleiders toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied

Nadere informatie

Kent u de verschillende taken en verantwoordelijkheden van een manager;

Kent u de verschillende taken en verantwoordelijkheden van een manager; Middle Management I Middle Management I is opgebouwd uit drie van de zes modules die in het programma van de Leergang Middle Management zitten; te weten; leidinggeven aan teams, organiseren en plannen;

Nadere informatie

Cursusinformatie PIAF opleiding nieuwe stijl 2013/2014

Cursusinformatie PIAF opleiding nieuwe stijl 2013/2014 Cursusinformatie PIAF opleiding nieuwe stijl 2013/2014 Medicatiebeoordeling is een systematische beoordeling van het geneesmiddelgebruik van een individuele patiënt door arts, apotheker en patiënt op basis

Nadere informatie