Op weg naar een robuust AMHK. in Gelderland Midden en Gelderland Noord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Op weg naar een robuust AMHK. in Gelderland Midden en Gelderland Noord"

Transcriptie

1 Op weg naar een robuust AMHK in Gelderland Midden en Gelderland Noord Een AMHK in verbinding met het sociale domein Kort, snel en hoog gespecialiseerd Versie 0.3. Datum: 30 januari 2014 Projectgroep vorming basismodel AMHK Gelderland Midden en Gelderland Noord

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdracht 4 Scenario en voorstel voor het basismodel voor de AMHK s 6 Procesmodel voor het AMHK voor uitvoering van de wettelijke taken 7 Vertaling in te leveren diensten door het AMHK 8 Rol AMHK in het Veiligheidshuis 10 De niet-wettelijke taken van het AMHK 10 De overige taken 13 Bovenregionale afspraken tussen AMHK s 13 Prestatiecijfers en fte s 2013 AMK en SHG regio s Gelderland Midden en Noord Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2

3 Inleiding Op 26 november 2013 hebben de centrumgemeenten vrouwenopvang Apeldoorn, Arnhem en Ede een opdracht gegeven aan Bureau Jeugdzorg Gelderland/AMK, Moviera en MD Veluwe Apeldoorn om het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) Gelderland Noord en Gelderland Midden te ontwikkelen. Het doel van de opdracht is om een voorstel voor het basismodel voor de twee AMHK s in Gelderland te maken, met daarbij een basisdienstenpakket en desgewenst per veiligheidsregio een specifiek dienstenpakket. Het derde AMHK wordt in de regio Nijmegen ontwikkeld in een eigen project waarmee wel wordt afgestemd. Lever dit voorstel vóór 1 maart 2014 op. Het basismodel is het vertrekpunt voor de daadwerkelijke inrichting van het AMHK. De projectgroep vorming basismodel AMHK in Gelderland Midden en Gelderland Noord Eelke Brouwer, MD Veluwe NicDrion, BJZ Gelderland/AMK Miranda Hendriksen, Moviera Cees Verdonk, BJZ Gelderland/AMK Paul van de Water, projectleider AMHK Gelderland Midden en Gelderland Noord. Een robuust AMHK in Gelderland Midden en -Noord Niet-we elijke taken Uitvoering wet THV Screeningsoverleg Regie over ketenaanpak Monitoring Exper se opbouwen en onderhouden We elijke taken Meldpunt Verlenen van advies & consult Doen van onderzoek Overige taken Voorlich ng en deskundigheids -bevordering Spoedeisende zorg, crisisdienst of crisisinterven e Bereikbaarheiddienst Sociale wijkteams 3

4 Opdracht Het basismodel moet het basisdienstenpakket omvatten en per veiligheidsregio een specifiek dienstenpakket. Het basisdienstenpakket bevat de wettelijke AMHK taken en daarnaast een aantal niet-wettelijke taken. Werk de te leveren diensten concreet uit Schets daarbij de werkwijze per regio met eventuele steunpunten Schets de samenwerking tussen de AMHK s Schets de noodzakelijke bovenregionale afspraken Breng in het basismodel de relatie met het CJG v.w.b.(primaat en verdeling van) toeleiding in beeld Geef waar nodig aan waar het basismodel een doorwerking kan hebben in de latere inrichting Geef een eerste schets van: Gewenste managementstructuur Omvang formatie in FTE s Sleutelposities- en rollen Benodigde bijscholing/ondersteuning van personeel Gewenste invloed en positie van stakeholders Geef waar nodig ook aan wat risico s en aandachtspunten zijn Maak een begroting inclusief verwachte frictiekosten Er wordt uitgegaan van het landelijke 0900-nummer met voor de Gelderse AMHK s doorschakeling via postcodeherkenning. Verder moet er één zelfde kwaliteitsstandaard worden gehanteerd en één mailadres en website. Wettelijke taken van het AMHK Het AMHK heeft de volgende wettelijke taken: Fungeren als herkenbaar en toegankelijk Advies en meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling Verlenen van advies en consult aan de melder Doen van onderzoek n.a.v een melding om te bepalen of sprake is van kindermishandeling of andere vorm van hg. Belangrijke sub-taken bij deze wettelijke taak zijn: Informeren van, indien nodig, politie, RvdK en inschakelen van passende hulpverlening Overdragen van casus aan RvdK als vrijwillige hulpverlening probleem niet kan oplossen. Niet-wettelijke taken van het AMHK Het AMK en het SHG voeren momenteel taken uit die niet binnen de wettelijke taken van het AMHK vallen: Uitvoeringstaken Wet tijdelijk huisverbod Deelname aan screeningsoverleg hg in veiligheidshuis Regievoering over ketenaanpak hg Monitoring ketenaanpak op resultaat Expertise opbouwen en onderhouden op diverse vormen van hg (bijv. ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld) Deze taken verwacht de opdrachtgever terug te zien in het basisdienstenpakket, met een indicatie van de kosten 4

5 Overige taken Tot slot zijn er nog overige taken. Hier verwacht de opdrachtgever dat naar het inzicht van de organisaties eventueel per veiligheidsregio is verbijzonderd en hoe deze taken belegd kunnen worden, met een indicatie van de kosten Voorlichting en deskundigheidsbevordering. Er wordt vanuit gegaan dat er overdracht is van kennis en ervaring plaats vindt naar de gebiedsteams jeugd, consultatienetwerken voor ouderen en/of sociale wijkteams Spoedeisende zorg, crisisdienst of crisisinterventie Bereikbaarheidsdienst Uitgangspunten voor inrichting AMHK Uitgangspunten, zoals beschreven in de Verkenning AMHK in Gelderland (Spectrum rapport 2013, hs 3) 1. Veiligheid centraal Wanneer sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling is snelle hulp noodzakelijk om de schade zoveel mogelijkte beperken. Wanneer de veiligheid in het geding is moet direct ingegrepen kunnen worden. Het belang van het kind wordtboven het belang van volwassenen gesteld. 2. Dichtbij Het AMHK moet aansluiten op het lokale domein en de lokale kleur van gemeenten. Zij moet dicht bij de burgers en professionals georganiseerd zijn en gemakkelijk toegankelijk. 3. Onafhankelijk Onderzoek Het AMHK moet onderzoek kunnen doen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling, onafhankelijk van de hulp die al aanwezig is in het gezin. 4. Experts voor alle specifieke doelgroepen Het AMHK is er voor verschillende doelgroepen, verschillende leeftijden en verschillende vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De organisatie moet in staat zijn om op de grote diversiteit in te spelen. Om de expertise van AMHK-medewerkersin stand te kunnen houden, is het noodzakelijk dat zij met voldoende casuïstiek te maken hebben. 5. Integraal en systeemgericht Een integrale aanpak tussen jeugd- en volwassenzorg én de strafketen is in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling noodzakelijk. Daders en slachtoffers maken deel uit van een gezinssysteem dat in zijngeheel moet worden bezien en geholpen. 5

6 Scenario en voorstel voor het basismodel voor de AMHK s De projectgroep heeft drie mogelijke scenario s beoordeeld voor het basismodel. Deze scenario s zijn beschreven in het document Scenario s voor het AMHK in relatie tot het lokale sociale domein dd. 19 november 2013 van het VNG-ondersteuningsprogramma AMHK. 1. Expertise vooral geconcentreerd bij het AMHK. Wanneer komt dit scenario aan de orde? Als deskundigheid en structuur die nodig zijn om adequaat te handelen niet of onvoldoende op wijkniveau beschikbaar is of kan komen Casuïstiek met een hoog veiligheidsrisico doet AMHK zelf of regionaal georganiseerde gespecialiseerde teams Casussen met een laag veiligheidsrisico bij lokale sociale infrastructuur Opstellen en uitvoeren herstelplan bij lokale sociale infrastructuur Als professional AMHK de regie over casus heeft ook regie over herstelplan Bij weigering hulpverlening of onvermogen aanwijzingen hulpverleners gaat casus terug naar AMHK. AMHK kan drang of dwang inzetten 2. AMHK gaat werken in gebiedsgerichte teams Alleen blijft regionaal: 1. Het meldpunt 2. Adviesfunctie voor burgers en professionals 3. Specialisten (o.a. vertrouwensarts, gedragsdeskundigen) Overige taken gaan naar gebiedsgerichte teams Wanneer komt dit scenario aan de orde? 1. Er moet zoveel huiselijk geweld en kindermishandeling zijn dat het bedrijfseconomisch lonend is om zo n team aan het werk te houden 2. Er moet sprake zijn van een compact reisgebied, bij te lage bevolkingsdichtheid worden reistijden te lang. 3. Voldoende expertise aanwezig in het lokale sociale domein Regionaal blijft meldpunt, onderzoek, informatie en advies, triage en reageren op acute veiligheidsrisico s. De overige taken komen in het lokale sociale domein Voorstel De projectgroep adviseert om te starten met model 1 (expertise vooral geconcentreerd bij het AMHK) en waar mogelijk in de komende twee jaar door te groeien naar en gebruik te maken vanmodel 2. In zowel model 1 als model 2 werken de medewerkers in verbinding met de medewerkers in het lokale domein.hoe dit moet gebeuren, hangt sterk af van de lokale omstandigheden in de betreffende veiligheidsregio. 6

7 Procesmodel voor het AMHK voor uitvoering van de wettelijke taken In dit model wordt uitgegaan van signaal van een beller naar het 0900-nummer van het AMHK of een mail naar mailadres van het AMHK. De beller of mailerkan een burger of een professional zijn. Afhankelijk van de gestelde vraag zijn er drie mogelijkheden: 1. De burger of professional krijgt een advies 2. Er wordt een afspraak gemaakt voor een consult (een consult bestaat uit minimaal twee adviezen) 3. Er wordt een melding gedaan De melding wordt in een team van daartoe gekwalificeerde medewerkers besproken. Er vindt een (multidisciplinaire) weging en kwalificatie plaats. De projectgroep adviseert om de term weging en kwalificatie te gebruiken in plaats van de term triage. Triage is een term die wordt gebezigd bij rampenbestrijding en spoedeisende eerste hulp. Het is het beoordelen van slachtoffers bij grote(re) ongevallen, rampen en pandemieën, in verschillende categorieën verdeeld naar de ernst van de verwondingen of ziektebeeld. Het wordt ook toegepast op de spoedeisende eerste hulp (SEH) afdeling van ziekenhuizen en op de huisartsenpost om de urgentie van binnenkomende patiënten en telefonische oproepen te bepalen. Dat acht de projectgroep minder passend. De kern van de activiteit is weging en kwalificatie van een melding om vast te stellen wat er moet gebeuren met de melding. Na de weging en kwalificatie zijn er drie mogelijkheden: Verwijzen en overdragen Er wordt vastgesteld dat er geen vervolgstappen noodzakelijk zijn Er is onduidelijk of er daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Er vindt nader onderzoek en beoordeling plaats In een procesplaat ziet het model er als volgt uit: 2. Advies geven 7. onderzoeken en beoordelen 3. Consult geven 1. Binnenkomende signalen ontvangen 4. Melding in ontvangst nemen 6.(mul disciplinaire) weging & kwalifica e 8. verwijzen en overdragen 10. feedback aan melder 9. geen vervolgstappen 5. Contact beëindigen nemen 7

8 Vertaling in te leveren diensten door het AMHK 1. Binnenkomende signalen ontvangen. Dit kunnen telefonische signalen of signalen per mail zijn. De signalen zijn afkomstig van burgers of professionals. Hiervoor moet er een 24/7 bereikbaarheid per telefoon en per mail zijn. Dit eerste contact leidt tot een eerste inschatting van de risico s op grond van de beschikbare informatie een inschatting van de mogelijkheden en beperkingen van de advies/consultaanvrager of melder om op een adequate manier om te gaan met de (vermoedelijke) kindermishandelings of huiselijk geweldsituatie. Uit dit contact komen vier mogelijke opties naar voren advies geven consultatie bieden een melding in ontvangst nemen het contact beëindigen (geen verdere bemoeienis of behandeling) 2. Advies geven Dit een eenmalig contact tussen het AMHK en de consultvrager. Het doel van het geven van advies is antwoord te geven op de vragen van de adviesvragen en hem te ondersteunen in de aanpak van het huiselijk geweld en/of de kindermishandeling 3. Consult geven Dit zijn meermalige contacten (adviesgesprekken) tussen het AMHK en de consultvrager. De nadruk ligt op begeleiding en coaching van de consultvrager bij zijn aanpak van een vermoedelijke situatie van kindermishandeling of huiselijk geweld. 4. Melding in ontvangst nemen In deze functie wordt uitvoering gegeven door het veelal telefonisch- voeren van gesprekken met melders. In de uitvoering staan de volgende aspecten centraal: Informatie verzamelen bij de melder Informatie verstrekken aan de melder Informatie verstrekken aan het cliëntsysteem Afspraken maken met melder Een eerste risicotaxatie Een eerste urgentiebepaling Registratie van gegevens over de melding 5. (multidisciplinaire) weging en kwalificatie In deze stap wordt gekeken naar de weging en kwalificatie van de melding met verschillende disciplines. Er zijn twee processtappen aan de orde: het inschatten van het veiligheidsrisico het inschatten van de ernst van de problematiek Vervolgens zijn er drie mogelijke uitkomsten: er is een direct veiligheidsrisico. Er wordt door het AMHK direct opgeschaald voor het in gang zetten van een kinderbeschermingsmaatregel, een tijdelijk huisverbod of strafrechtelijke vervolging of ingrijpen het is onduidelijk of er daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Er wordt dan eerste nader onderzoek verricht er is geen direct veiligheidsrisico, maar er is wel aantoonbaar sprake van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Dan wordt er een Plan van aanpak opgesteld en vervolgens een herstelplan. 8

9 6. Onderzoeken en beoordelen Het doel van de functie onderzoeken en beoordelen is te komen tot een deskundig oordeel over: Is er sprake van kindersmishandeling en of huiselijk geweld? Onderliggende problematiek Benodigd aanvullend onderzoek, diagnostiek, ondersteuning, hulpverlening (toeleiding naar passende hulp) en of bescherming Opstellen van het plan voor de toeleiding in overleg met hulpverlenende instanties en met de leden van het cliëntsysteem De mate waarin de problematiek door de gezinsleden wordt onderschreven en de mate waarin zij een daarop aansluitende hulpvraag hebben of tot hulp gemotiveerd kunnen worden De vraag of ouders bereid en in staat zijn hun verantwoordelijkheid voor de veiligheid en het welbevinden van hun kind op zich te nemen De vraag hoe recidive kan worden voorkomen 7. Verwijzen en overdragen Het doel van deze functie is de melding in het vervolgcircuit brengen, gericht op nader onderzoek, diagnostiek, ondersteuning, hulpverlening en/of bescherming. Dat kan zijn: het initiatief nemen voor de meest aangewezen hulpverlening overdracht van de uitvoering van het plan voor de toeleiding naar hulpverlenende instanties. een geval van kindermishandeling of ernstig vermoeden daarvan overdragen aan de Raad voor de Kinderbescherming andere justitiële autoriteiten dan de Raad in kennis stellen van een geval van huiselijk geweld en/of kindermishandeling 8. Feedback geven aan melders, ketenpartners en informanten Melders en ketenpartners en informanten worden geïnformeerd over hetgeen met hun informatie is gedaan. De melding van kindermishandeling of ernstig vermoeden daarvan is overgedragen een de Raad voor de Kinderbescherming Er is vastgesteld dat de inhoud van de melding in het geheel niet wordt bevestigd Er wordt besloten dat, hoewel de inhoud van de melding (ten dele) is bevestigd, het niet noodzakelijk is om het cliëntsysteem toe te leiden naar passende hulp omdat deze hulp al in voldoende mate wordt geboden Het plan voor toeleiding is overgedragen naar hulpverlenende instanties 9

10 Rol AMHK in het Veiligheidshuis Ongeveer twee derde van de meldingen huiselijk geweld komt via de politie binnen. Deze meldingen komen rechtstreeks binnen bij het AMHK, maar worden alle besproken in het Veiligheidshuis (of veiligheidskamers) in het screeningsoverleg. Een centrale en integrale screening van incidenten huiselijk geweld is essentieel voor een goede start van de aanpak. Screening kan worden samengevat in: informatie verzamelen, analyseren, (voorlopig) beoordelen en uitzetten. In een screeningsoverleg wordt voor de meldingen, die voldoen aan de criteria besloten of een (vrijwillig en lokaal) zorgtraject, bestuurlijk traject of strafrechtelijk traject met een niet-vrijwillig zorgaanbod wordt ingezet. Tijdens de screening kan voor de eerste en voorlopige aanpak uit twee mogelijkheden worden gekozen: monodisciplinair (alleen zorgverlening) en multidisciplinair (strafrecht en/of bestuursrecht in combinatie met zorg/hulpverlening en/of complexe zorgtrajecten) Verder betekent het traject strafrecht in combinatie met zorg/hulpverlening niet per definitie doorverwijzing naar het casusoverleg. Wanneer de verbinding tussen genoemde trajecten in of direct na het screeningsoverleg snel en doeltreffend gelegd kan worden, is bespreking in het casusoverleg niet nodig. Een medewerker van AMHK heeft in de screening een belangrijke rol, namelijk procesregisseur, voorzitter van het screeningsoverleg en voorzitter van het casusoverleg. De routing is dan als volgt: 1. Melding huiselijk geweld (politie) 2. Dagelijkse screening (OM, politie, AMHK (voorzitter en procesregie) 3. Casusoverleg voor multiproblematiek 4. Melding in AMHK inbrengen 6. onderzoeken en beoordelen 7. verwijzen en overdragen 9. feedback aan melder 5.(multidisciplinaire ) weging & kwalificatie 8. geen vervolgstappen nemen De niet-wettelijke taken van het AMHK Zowel het AMK en het SHG voeren momenteel taken uit die niet binnen de wettelijke taken van het AMHK vallen: Uitvoeringstaken Wet tijdelijk huisverbod Deelname aan screeningsoverleg hg in veiligheidshuis Regievoering over ketenaanpak hg Monitoring ketenaanpak op resultaat Expertise opbouwen en onderhouden op diverse vormen van hg (bijv. ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld) 10

11 Hieronder wordt kort aangegeven wat die taak inhoudt, en of deze taak door het AMHK moet worden uitgevoerd. Uitvoeringstaken Wet tijdelijk huisverbod Dit verbod houdt in dat iemand die huiselijk geweld dreigt te plegen, heeft gepleegd of ervan verdacht wordt te hebben gepleegd, 10 dagen of maximaal 28 dagen zijn of haar woning niet meer in mag en in die periode geen contact mag opnemen met de partner of de kinderen. Het tijdelijk huisverbod biedt de mogelijkheid om in een noodsituatie te voorzien in een afkoelingsperiode waarbinnen de hulpverlening op gang kan worden gebracht en (opnieuw) escalatie kan worden voorkomen. Voor de uithuisgeplaatste en de andere betrokkenen kan hulpverlening op gang worden gebracht. Het huisverbod kan ook worden opgelegd bij ouderenmishandeling, kindermishandeling of een ernstig vermoeden daarvan. Doelen: Door een directe en snelle interventie het moment van de crisis gebruiken om een verandering in de situatie te brengen en de betrokkenen te motiveren tot het aanvaarden van hulp. Door het geven van informatie de betrokken gezinsleden op de hoogte te stellen van de kaders van de interventie/ ketenaanpak om hen zo de mogelijkheid te geven hierin eigen verantwoordelijkheid te dragen. Door te inventariseren en te analyseren een advies te geven voor het vervolghulpverleningstraject. Advies Projectgroep: De uitvoering hoort zonder meer bij het AMHK, het is nu een kerntaak van het SHG. Er is geen enkele inhoudelijke reden om dat te veranderen, integendeel. De onderzoekstaak van de SHG s wordt juist versterkt in het AMHK. Regievoering over ketenaanpak huiselijk geweld Voor een goede en efficiënte aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is de regievoering van het grootste belang. De beleidsregie ligt bij de gemeenten. Per regio faciliteert een centrumgemeente dat er in samenspraak met regiogemeenten een regionale aanpak voor huiselijk geweld en kindermishandeling wordt ontwikkeld. Deze aanpak wordt in de regiovisie vastgelegd. De procesregie heeft tot taak er voor te zorgen dat er op iedere melding de juiste actie wordt ondernomen. De procesregie kan het best worden belegd bij de organisatie waar de melding binnenkomt. De casusregie heeft tot taak er voor te zorgen dat het veiligheidsplan en het hulpverleningstraject volgens plan worden uitgevoerd. De casusregisseur volgt het helehulpverleningstraject van begin tot eind en is de vaste contactpersoon voor het gezins- offamiliesysteem of het huishouden en bemiddelt tussen het gezin en de hulpverlening. De keuze van de organisatie die de casusregie uitvoert, hangt af van de aard van de meldingen wordt bepaald door de procesregie. (uit: advies aan wethouders G4 dd. 28 februari 2013 onder regie van W. Pattje) Advies projectgroep: In de Uitvoeringsregeling van de Jeugdwet wordt het belang van deze taak genoemd. In de visie van de projectgroep moet regievoering liggen bij die instelling die de meest centrale rol speelt in een proces. In het geval van de veiligheidshuizen is dat zonder meer het AMHK. De Politie speelt een grote rol in de aanlevering van zaken (zorgmeldingen), maar minder in de uitvoering van vervolgstappen. Het OM speelt een beperkte rol omdat verreweg de meeste ingebrachte zaken niet direct voor strafrechtelijke vervolging in aanmerking komen. Blijft over het AMHK, dat in veel gevallen zelf zal handelen, en dus ook 11

12 verantwoordelijk is voor het organiseren van eventuele vervolghulp. Eveneens in veel gevallen zal het AMHK een zaak snel kunnen doorzetten naar reeds aanwezige hulp. Kortom, voor externe ketenpartners is het volstrekt logisch dat het AMHK de regierol heeft. Deelname aan het screeningsoverleg huiselijk geweld in het veiligheidshuis Het doel van dit overleg is een dagelijkse eerste afstemming tussen zorg- en/of strafrechttraject. Aan de hand hiervan wordt een eerste korte inventarisatie van de mogelijkheden binnen het zorg- en/of strafrechttraject gemaakt. Aan dat overleg nemen (nu nog) deel BJZ (AMK) SHG, politie en OM. Het screeningsoverleg wordt voorgezeten door een procesregisseur huiselijk geweld. In overleg wordt vastgesteld welke complexe gevallen in aanmerking komen voor bespreking in het casusoverleg binnen de Veiligheidshuizen (de zogenaamde top-x aanpak). Zaken die afgedaan kunnen worden via alleen de strafketen of alleen de zorgketen komen hier buiten te vallen. De frequentie van het overleg verschilt nog per veiligheidsregio: in Noordoost Gelderland is er wekelijks screeningsoverleg en maandelijks casusoverleg, in Gelderland-Midden wordt er dagelijks gescreend en wekelijks casusoverleg. Advies Projectgroep: Dit is een essentiële taak die mede door het AMHK moet worden uitgevoerd. De politie en het OM vinden de screening zeer positief en onmisbaar. Monitoring ketenaanpak op resultaat Monitoring Na 3 maanden neemt een medewerker van het AMHK contact op met de betrokken hulpverlener, waar het casemanagement naartoe overgedragen is. Er wordt een check gedaan, of de zaak nog altijd op orde is: Is de casemanager nog actief, zo niet, is er nog een hulpverlener actief? Is de hulpverlening nog actief, zo ja, welke? In hoeverre is systeemgerichte inzet/vervolghulp nog van toepassing? In hoeverre is binnen het vervolg nog gebruik gemaakt van het door het AMHK opgestelde plan van aanpak? Waren ingezette interventies succesvol Is het huiselijk geweld gestopt? Daarnaast wordt besproken, of de zaak voldoende opgepakt is en of dat nieuwe inzet van het AMHK nodig is. Advies projectgroep: De projectgroep is van mening dat dit een taak is die onderdeel behoort uit te maken van het AMHK, in die zin dat het AMHK de meest geëigende partij is om casusregie te voeren en monitoring is daar een logisch onderdeel van (zie ook hierboven: regievoering). Expertise opbouwen en onderhouden op diverse vormen van huiselijk geweld Hierbij moet gedacht worden aan expertise op bijvoorbeeld het vlak van ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld, maar ook bijvoorbeeld jeugdprostitutie. Advies Projectgroep: Dit is evident een taak die hoort bij het AMHK. Hierboven is aangegeven dat de projectgroep adviseert om te starten met model 1 (expertise vooral geconcentreerd bij het AMHK) en waar mogelijk in de komende twee jaar door te groeien naar en gebruik te maken van model 2. In zowel model 1 als model 2 werken de medewerkers in verbinding met de medewerkers in het lokale domein.daar hoort een hoog kennis- en deskundigheidsniveau bij, zodat in de praktijk het AMHK ook daadwerkelijk als specialist kan adviseren aan particulieren en professionals en onderzoeken uitvoeren. 12

13 De overige taken Hier verwacht de opdrachtgever dat naar het inzicht van de organisaties eventueel per veiligheidsregio is verbijzonderd en hoe deze taken belegd kunnen worden, met een indicatie van de kosten Voorlichting en deskundigheidsbevordering. Spoedeisende zorg, crisisdienst of crisisinterventie Bereikbaarheidsdienst Voorlichting en deskundigheidsbevordering Er wordt vanuit gegaan dat er overdracht is van kennis en ervaring plaats vindt naar de gebiedsteams jeugd, consultatienetwerken voor ouderen en/of sociale wijkteams. Advies projectgroep; In het licht van de doelstelling en missie van het AMHK is dit absoluut een taak die door het AMHK uitgevoerd moet worden. Het AMHK heeft als missie bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling. Alleen wachten tot de telefoon gaat en dan advies geven en/of onderzoek doen is naar de mening van de projectgroep een smalle invulling van die missie. Het AMHK moet haar deskundigheid breed ter beschikking kunnen stellen aan professionals, zodat zij deskundiger worden in het signaleren en bespreken van huiselijk geweld en kindermishandeling. Spoedeisende zorg, crisisdienst of crisisinterventie Er is nog overleg gaande tussen Bureau Jeugdzorg en de gemeenten waar de functie spoedeisende zorg/ crisisdienst moet worden belegd. De zeven regio s in de provincie Gelderland (G 7)moeten hier nog een advies over afgeven. De verwachting is reëel dat de G7 voorstelt om de functie spoedeisende zorg/crisisdienst door BJZ te laten verzorgen op bovenregionaal niveau Advies projectgroep: Voorstel G 7 afwachten. De crisisdienst hoeft niet per se in een AMHK belegd te worden. Het is wel absoluut noodzakelijk om korte lijnen met de crisisdienst te hebben, met goede en heldere samenwerkingsafspraken. Bereikbaarheidsdienst Onder bereikbaarheidsdienst wordt verstaan dat de dienstverlening van het AMHK 24/7 (telefonisch) bereikbaar is voor burgers en professionals. De medewerker van de bereikbaarheidsdienst kan indien nodig spoedeisende zorg voor jeugdigen en de opvang voor volwassenen van Moviera inschakelen of een crisisdienst inroepen Nog verder uitwerken! Bovenregionale afspraken tussen AMHK s In de verkenning AMHK in Gelderland is bij voor-en nadelen van het AMHK op veiligheidsregioniveau aangegeven dat de schaalgrootte van een AMHK op het niveau van de veiligheidsregio van onvoldoende omvang is om een aantal aspecten goed te waarborgen. De verkenning noemt de volgende onderwerpen: Het is noodzakelijk om voor een aantal onderwerpen bovenregionale afspraken te maken: Behoud van specifieke expertise (specifieke vormen van kindermishandeling en huiselijk geweld: bijvoorbeeld kennis m.b.t.loverboyproblematiek, jeugdprostitutie, eergerelateerd geweld maar ook bijvoorbeeld gedragswetenschappelijke ondersteuning).het is van belang dat collega s van verschillende AMHK s indien nodig van elkanders specifieke deskundigheden gebruik kunnen maken, zonder dat dit tot een uurtje-factuurtje cultuurtje leidt. 13

14 Inzet van vertrouwensartsen, zowel in de bureaudienst als in de onderzoeken. Vertrouwensartsen zullen onderdeel gaan uitmaken van het AMHK. Deze groep medewerkers is van een dusdanige omvang dat verdeling van deze capaciteit over drie AMHK s niet haalbaar is. Deze expertise moet op bovenregionaal niveau beschikbaar worden gesteld aan de AMHK s. Het maken van eenduidige afspraken met bovenregionale partijen, waaronder de strafketen (politie en OM) de Raad voor de Kinderbescherming, vrouwenopvangvoorzieningen en GGZ-instellingen Afspraken tussen AMHK s over regio-overschrijdende casussen (bijvoorbeeld echtscheiding waarbij de ouders in twee regio s woonachtig zijn) De projectgroep voegt daar nog de volgende onderwerpen aan toe: Inzet van de crisisdienst over samenwerking en in over inzet buiten kantooruren (de crisisdienst van BJZ werkt nu op provinciaal niveau) Gezamenlijk organisatie van onderdelen van interne deskundigheidsbevordering. Daarbij kan gedacht worden aan het regionaal organiseren van zaken als werkbegeleiding, casuïstiekbesprekingen. Intervisie van bijvoorbeeld de vertrouwensartsen bovenregionaal gaan. Inkopen van extern trainingsaanbod, bijvoorbeeld Signs of Safety zou ook bovenregionaal kunnen gebeuren. Afstemming op dit onderdeel is in ieder geval wenselijk. Gezamenlijk uitvoering geven aan de externe deskundigheidsbevordering (voorlichting en training). Dit is bij uitstek iets wat bovenregionaal georganiseerd moet worden, omdat het anders niet haalbaar is. Gezamenlijke maatschappelijke verantwoording (presentatie van dezelfde cijfers, inhoud jaarverslag in afstemming) en publiciteit/externe communicatie, indien nodig. 14

Op weg naar een solide AMHK. in Gelderland Midden en Gelderland Noord

Op weg naar een solide AMHK. in Gelderland Midden en Gelderland Noord Op weg naar een solide AMHK in Gelderland Midden en Gelderland Noord Voor veiligheid in verbinding met het lokale sociale domein Versie 1.0 (besproken en geaccordeerd in het bestuurlijk overleg AMHK op

Nadere informatie

Presentatie Samen Veilig. Auteur : Connie Mindertsma Datum : 13 februari 2017

Presentatie Samen Veilig. Auteur : Connie Mindertsma Datum : 13 februari 2017 Presentatie Samen Veilig Auteur : Connie Mindertsma Datum : 13 februari 2017 Wat is Samen Veilig? Samen Veilig Midden-Nederland bestaat uit Veilig Thuis en de gebiedsgerichte SAVE teams. Ontstaan Veilig

Nadere informatie

Workshop AMHK in het sociaal domein

Workshop AMHK in het sociaal domein Ondersteuningsprogramma AMHK Workshop AMHK in het sociaal domein Even voorstellen Suzanne Konijnendijk Michel Simon Remco van der Tol Doel van de workshop Het inventariseren van argumenten vóór en zorgen

Nadere informatie

Scenario s voor het AMHK in relatie tot het lokale sociale domein 19 NOVEMBER 2013 - VNG-ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA AMHK

Scenario s voor het AMHK in relatie tot het lokale sociale domein 19 NOVEMBER 2013 - VNG-ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA AMHK Scenario s voor het AMHK in relatie tot het lokale sociale domein 19 NOVEMBER 2013 - VNG-ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA AMHK Een product van het Ondersteuningsprogramma AMHK van de VNG 14 november 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

Per 1 januari Welkom bij uw instelling. Samenvoeging AMK en SHG. integrale aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Per 1 januari Welkom bij uw instelling. Samenvoeging AMK en SHG. integrale aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Veilig Thuis Per 1 januari 2015 Samenvoeging AMK en SHG. Doel: integrale aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Handelingsprotocol enkele uitgangspunten Veilig Thuis VD1 geeft prioriteit aan de

Nadere informatie

Veilig Thuis. 1Gelderland Noord & Midden

Veilig Thuis. 1Gelderland Noord & Midden Veilig Thuis advies en meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Werkconferenties in de zes regio s 1 Programma Werkconferentie Presentatie, wat brengt Veilig Thuis, Regionale werktafels met opdrachten

Nadere informatie

KWALITEITSKADER VEILIG THUIS ONDERDEEL: ZICHT OP VEILIGHEID

KWALITEITSKADER VEILIG THUIS ONDERDEEL: ZICHT OP VEILIGHEID Landelijk Netwerk Veilig Thuis KWALITEITSKADER VEILIG THUIS ONDERDEEL: ZICHT OP VEILIGHEID Utrecht, 1 juli 2016 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Kaders zicht op veiligheid voor Veilig Thuis... 4 2.1

Nadere informatie

José Valks-Smits, vertrouwensarts Veilig Thuis

José Valks-Smits, vertrouwensarts Veilig Thuis José Valks-Smits, vertrouwensarts Veilig Thuis Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) + Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) = Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling : AMHK Voor alle

Nadere informatie

Veilig Thuis Gooi & Vechtstreek. ASHG en AMK samen verder

Veilig Thuis Gooi & Vechtstreek. ASHG en AMK samen verder Veilig Thuis Gooi & Vechtstreek ASHG en AMK samen verder Kernopdracht het stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling en het duurzaam borgen van veiligheid van alle betrokkenen 2 Regio Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

AMHK Gelderland Noord & Midden

AMHK Gelderland Noord & Midden AMHK Gelderland Noord & Midden Juli 2014 AMHK Gelderland Noord & Midden Info & meeting juli 2014 1 Welkom Programma Voorstellen 2 Opdracht vanuit nieuwe WMO AMHK op regionale schaal Gemeenten in Veiligheidsregio

Nadere informatie

Veilig Thuis Midden Gelderland

Veilig Thuis Midden Gelderland Veilig Thuis Midden Gelderland Nieuwsbrief juni 2015, nr. 1 Veilig Thuis Midden Gelderland is sinds 1 januari 2015 het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling in deze regio. Het

Nadere informatie

Model Programma van Eisen AMHK

Model Programma van Eisen AMHK Model Programma van Eisen AMHK Inleiding Een programma van eisen is noodzakelijk voor het geven van een opdracht aan één of meer organisaties of personen om een AMHK in te richten. Een programma van eisen

Nadere informatie

Veilig Thuis Midden Gelderland. Klaar voor de start. 1December 2014

Veilig Thuis Midden Gelderland. Klaar voor de start. 1December 2014 Veilig Thuis Midden Gelderland Klaar voor de start 1December 2014 In deze presentatie Wat is er klaar Wat doet Veilig Thuis Wanneer kan veilig thuis worden ingeschakeld Hoe is de afstemming met Jeugdbescherming

Nadere informatie

Veilig Thuis & Vrouwenopvang. 18 januari 2016

Veilig Thuis & Vrouwenopvang. 18 januari 2016 Veilig Thuis & Vrouwenopvang 18 januari 2016 Veilig Thuis & Vrouwenopvang - Midden in een transformatie ; - hard aan het werk voor een kwetsbare doelgroep ; - en de dilemma's die daar bij spelen. Veilig

Nadere informatie

12 bijlage notitie verkenning scenario's amhk 2. 2 Zie bijlage 2.

12 bijlage notitie verkenning scenario's amhk 2. 2 Zie bijlage 2. Verkenning scenario s integratie AMK en (A)SHG in de regio Rijnmond Ten behoeve van het platform van de portefeuillehouders jeugd en de portefeuillehouders volksgezondheid van 13 februari 2014. Steller:

Nadere informatie

Regio-indeling bij de vorming van AMHK 14 NOVEMBER VNG-ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA AMHK

Regio-indeling bij de vorming van AMHK 14 NOVEMBER VNG-ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA AMHK Regio-indeling bij de vorming van AMHK 14 NOVEMBER 2013 - VNG-ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA AMHK Een product van het Ondersteuningsprogramma AMHK van de VNG 14 november 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Huidige

Nadere informatie

Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland

Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland Lia Jak, arts M&G Vertrouwensarts VT NOG Disclosure belangenverstrengeling voor de sprekers van de AZO scholingsavond (potentiële) belangenverstrengeling Geen Disclosure

Nadere informatie

Stappenplan ten behoeve van het ontwikkelen van een AMHK VERSIE 14 NOVEMBER 2013

Stappenplan ten behoeve van het ontwikkelen van een AMHK VERSIE 14 NOVEMBER 2013 Stappenplan ten behoeve van het ontwikkelen van een AMHK VERSIE 14 NOVEMBER 2013 Een product van het Ondersteuningsprogramma AMHK van de VNG 14 november 2013 Inhoudsopgave Inleiding 4 Vorming van een AMHK

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken Veilig Thuis gemeenten Regio Rijk van Nijmegen

Samenwerkingsafspraken Veilig Thuis gemeenten Regio Rijk van Nijmegen Bijlage 1: Concept Bestuurlijke Opdracht Samenwerkingsafspraken Veilig Thuis gemeenten Regio Rijk van Nijmegen Opdrachtgever: Portefeuillehouders Zorg en Welzijn Regio Rijk van Nijmegen Opdrachtnemers:

Nadere informatie

Wat moet de gemeente aanvullend regelen om het AMHK te laten functioneren?

Wat moet de gemeente aanvullend regelen om het AMHK te laten functioneren? Wat moet de gemeente aanvullend regelen om het AMHK te laten functioneren? Introductie In 26 regio s wordt momenteel heel hard gewerkt aan de AMHK-vorming. In het eerder gepubliceerde stappenplan wordt

Nadere informatie

Bijlage 2 Samenwerkingsafspraken gemeenten en Veilig Thuis Haaglanden Versie 0.14 dd. 5 oktober 2015

Bijlage 2 Samenwerkingsafspraken gemeenten en Veilig Thuis Haaglanden Versie 0.14 dd. 5 oktober 2015 Bijlage 2 Samenwerkingsafspraken gemeenten en Veilig Thuis Haaglanden Versie 0.14 dd. 5 oktober 2015 Inleiding Veilig Thuis Haaglanden is een samenwerkingsverband van de stichtingen Stojah en Wende. Veilig

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 11 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00129* 14RDS00129 Onderwerp Regiovisie - aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2015-2019 regio Arnhem & Achterhoek 1 Samenvatting Met dit voorstel

Nadere informatie

Taken van Veilig Thuis en een doorkijk naar 2017 e.v.

Taken van Veilig Thuis en een doorkijk naar 2017 e.v. Taken van Veilig Thuis en een doorkijk naar 2017 e.v. Inhoudelijk vergezicht 2017 2018 Werkgroep Doorontwikkeling & lokale verankering Veilig Thuis Gelderland Midden 3 januari 2017 Inleiding Per 1 januari

Nadere informatie

Het inzetten van drang en dwang in het primair proces. Regio FoodValley

Het inzetten van drang en dwang in het primair proces. Regio FoodValley Het inzetten van drang en dwang in het primair proces Regio FoodValley Deel I Deze brochure is tot stand gekomen in opdracht van: Jeugd FoodValley 'Versterken Basisstructuur' in samenwerking met de Raad

Nadere informatie

Verbeterplan Veilig Thuis Hollands Midden n.a.v. inspectierapport nov en stand van zaken op 1 maart 2016.

Verbeterplan Veilig Thuis Hollands Midden n.a.v. inspectierapport nov en stand van zaken op 1 maart 2016. Verbeterplan Veilig Thuis Hollands Midden n.a.v. inspectierapport nov. 2015 en stand van zaken op 1 maart 2016. Inleiding In oktober 2015 hebben de inspecties onderzoek gedaan bij Veilig Thuis Hollands

Nadere informatie

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland 1. Inleiding De staatssecretaris van VWS heeft in 2012 in een beleidsbrief verklaard dat op termijn alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hele

Nadere informatie

Regiovisie Veilig Thuis. Zuid-Limburg

Regiovisie Veilig Thuis. Zuid-Limburg Veilig Thuis Regiovisie Veilig Thuis Uitgangspunten Zuid-Limburg Sluitende aanpak voor geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) in Zuid-Limburg. Samenwerking tussen sociaal domein (welzijn/ zorg en jeugd)

Nadere informatie

Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis

Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis Utrecht, juli 2016 Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

11 Stiens, 21 oktober 2014

11 Stiens, 21 oktober 2014 11 Stiens, 21 oktober 2014 Raadsvergadering: 13 november 2014 Voorstelnummer: 2014/ 74 Portefeuillehouder: Cees Vos Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. :

Nadere informatie

Veilig Thuis NHN. Presentatie Regiegroep Regio Alkmaar 3 februari 2016

Veilig Thuis NHN. Presentatie Regiegroep Regio Alkmaar 3 februari 2016 Veilig Thuis NHN Presentatie Regiegroep Regio Alkmaar 3 februari 2016 2014: Landelijke samenvoeging functie AMK en SHG AMK: Aanmeldpunt Kindermishandeling Uitvoering door Bureau Jeugdzorg (nu: de Jeugd-

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis West-Brabant Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis West-Brabant Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis West-Brabant Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen 23 juni 2014 1 Inhoud INLEIDING... 3 MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD... 3 CRITERIA

Nadere informatie

Uitvoering advies aanlevering beleidsinformatie Veilig Thuis

Uitvoering advies aanlevering beleidsinformatie Veilig Thuis Uitvoering advies aanlevering beleidsinformatie Veilig Thuis 8 juni 2015 1 ADVIES De Wmo2015 verplicht de Veilig Thuis organisaties (VT organisaties) om twee keer per jaar, in juli en januari) bij CBS

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Stichting Werkplaats Kindergemeenschap. Voortgezet Onderwijs

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Stichting Werkplaats Kindergemeenschap. Voortgezet Onderwijs Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Stichting Werkplaats Kindergemeenschap Voortgezet Onderwijs Stichting Werkplaats Kindergemeenschap 2013 Inleiding Het opstellen van deze meldcode vloeit

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie

Nadere informatie

De Wet meldcode Hoe zit het?

De Wet meldcode Hoe zit het? De Wet meldcode Hoe zit het? Het houdt niet vanzelf op November 2012 Sita Hoogland & Mirella Laan Gebruik deze gelegenheid om dat te zeggen wat je werkelijk wil zeggen, luister goed en heb respect voor

Nadere informatie

Factsheet radarfunctie Veilig Thuis

Factsheet radarfunctie Veilig Thuis Factsheet radarfunctie Veilig Thuis Om in te schatten of er in een situatie sprake is van acute of structurele onveiligheid is het van belang een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de aard en ernst

Nadere informatie

Veilig Thuis Gld Zuid = AMHK

Veilig Thuis Gld Zuid = AMHK Veilig Thuis Gld Zuid = AMHK Advies Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Algemeen: 0800-2000 Voor professionals : 088-1447070 Veilig Thuis Gld Zuid=AMHK AMK Steunpunt Huiselijk Geweld bij MBZ

Nadere informatie

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 8

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 8 Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 8 Voorstel tot het instemmen met de oprichting van de stichting Veilig Thuis NOG en instemmen met de uitwerking van het organisatiemodel voor de toekomstige stichting. AAN

Nadere informatie

1. TAAKVERDELING ALGEMEEN Regio Toelichting acties G + L Toelichting acties

1. TAAKVERDELING ALGEMEEN Regio Toelichting acties G + L Toelichting acties Bijlage: Uitwerking Regiovisie Geweld in huiselijke kring Kernpunten Regiovisie Geweld in huiselijke kring Inleiding Dit document is een bijlage bij de notitie over wat van de gemeente verwacht wordt in

Nadere informatie

Het tijdelijk huisverbod en Systeemgericht werken; wat houdt het eigenlijk in

Het tijdelijk huisverbod en Systeemgericht werken; wat houdt het eigenlijk in Het tijdelijk huisverbod en Systeemgericht werken; wat houdt het eigenlijk in Congres Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Katrien de Vaan en Margaux Vanoni 10 mei 2011 Inhoud workshop Introductie Regioplan

Nadere informatie

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten:

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten: Voorstel Cluster : samenleving Nummer : 5 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 20 april 2015 Onderwerp : Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Inleiding Als gevolg van

Nadere informatie

FACT-SHEET 3 e kwartaal 2014 Feiten en cijfers (huiselijk) geweld in afhankelijkheidsrelaties in de provincie Groningen

FACT-SHEET 3 e kwartaal 2014 Feiten en cijfers (huiselijk) geweld in afhankelijkheidsrelaties in de provincie Groningen Werkwijze vanaf 1 november 2013 De politie geeft dagelijks de door van huiselijk geweld uit de gehele provincie Groningen naar het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG). Het SHG beoordeelt de en codeert deze

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Utrecht Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Utrecht Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Utrecht Stap 1 Utrecht, oktober 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Brabant Noordoost Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Brabant Noordoost Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Brabant Noordoost Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie

Nadere informatie

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens Jaarverslag 2012 Professionaliseren en versterken van de ketens Inleiding H et Veiligheidshuis is dé plek waar veiligheid, zorg en bestuur samen komen rond complexe problematiek. Het is een netwerksamenwerking

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Zorg en Welzijn Nederland B.V. staat garant voor integer en respectvol handelen. Dit geld voor cliënten als mede ook voor onze begeleiders. Derhalve worden

Nadere informatie

Voice- over bij de Prezi Veilig en Beschermd: http://prezi.com/yeh3s6lkdu1f/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share [Start] Zorgen over een kind? Kom in actie! Veilig en beschermd opgroeien in

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Foech ried/kolleezje: Raad: kaderstellend

Riedsútstel. Underwerp Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Foech ried/kolleezje: Raad: kaderstellend Riedsútstel Ried : 11 december 2014 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Werkgroep 3D d.d. 3 december 2014 Agindapunt : 18 Portefúljehâlder : mw. G. Postma Amtner : mw. C. Zondag Taheakke

Nadere informatie

SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD

SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD pagina 1 pagina 2 SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD pagina 3 Problematiek pagina 4 Omvang van de problematiek 45% van de Nederlandse bevolking ooit/vaker slachtoffer

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen.

Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen. Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen. Sinds juli 2013 is het onderwijs wettelijk verplicht om op scholen met de Meldcode

Nadere informatie

Aanscherping en verbetering meldcode en werkwijze Veilig Thuis

Aanscherping en verbetering meldcode en werkwijze Veilig Thuis Aanscherping en verbetering meldcode en werkwijze Veilig Thuis Jan-Dirk Sprokkereef Utrecht, Dinsdag 15 november 2016 Agenda 1. Aanleiding 2. Analyse 3. Advies 2 Aanleiding Noodzaak tot aanscherping Meldcode

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de

Nadere informatie

Voorstel: Instemmen met de regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Voorstel: Instemmen met de regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Vaststelling regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling voor beeldvormende raad naam opsteller: G. Jansen telefoonnummer: 373 818 e-mailadres: g.jansen@doetinchem.nl Voorstel: Instemmen met de regiovisie

Nadere informatie

Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport. De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2

Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport. De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2 Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2 Door de inspectie Jeugdzorg en de Gezondheidszorg. Apeldoorn 26 april 2017 1 Aanleiding

Nadere informatie

Portefeuillehoudersoverleg sociaal domein

Portefeuillehoudersoverleg sociaal domein Portefeuillehoudersoverleg sociaal domein Algemeen Agendapunt: 8 Onderwerp: AMHK Gooi en Vechtstreek Steller: Directieoverleg Sociaal Domein Kenmerk: 14.0000252 Status: Ter instemming Behandeling: 23 januari

Nadere informatie

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs 2012 M E L D C O D E H U I S E L I J K G E W E L D E N K I N D E R M I S H A

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage Programma Veilig Thuis de basis op orde

Derde voortgangsrapportage Programma Veilig Thuis de basis op orde Derde voortgangsrapportage Programma Veilig Thuis de basis op orde 9 januari 2017 Inleiding In dit document wordt gerapporteerd over de bevindingen en resultaten van het Programma Veilig Thuis de basis

Nadere informatie

Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van volksgezondheid, Welzijn en Sport Motto Naar zichtbare kwaliteit

Nadere informatie

De bestuursraad Intersectorale aanpak kindermishandeling Gelderland. Paul van de Water, projectleider Arnhems Collectief tegen Kindermishandeling

De bestuursraad Intersectorale aanpak kindermishandeling Gelderland. Paul van de Water, projectleider Arnhems Collectief tegen Kindermishandeling Aan: C.C.: Van: Betreft: De bestuursraad Intersectorale aanpak kindermishandeling Gelderland Beppie Soetens, gemeente Arnhem Paul van de Water, projectleider Arnhems Collectief tegen Kindermishandeling

Nadere informatie

VISIE AANPAK HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING NOORD-HOLLAND NOORD

VISIE AANPAK HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING NOORD-HOLLAND NOORD VISIE AANPAK HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING NOORD-HOLLAND NOORD Juli 2014 De visie in het kort: Hulp bij huiselijk geweld en/of kindermishandeling vindt zo snel mogelijk plaats en is bij voorkeur

Nadere informatie

Enquêteresultaten Lokaal Steunpunt Huiselijk Geweld (LSHG) met betrokkenheid regionale SVO s

Enquêteresultaten Lokaal Steunpunt Huiselijk Geweld (LSHG) met betrokkenheid regionale SVO s Enquêteresultaten Lokaal Steunpunt Huiselijk Geweld (LSHG) met betrokkenheid regionale SVO s De betrokkenen/ervaringsdeskundigen van het Lokaal Steunpunt Huiselijk Geweld zijn, net als vorig jaar, benaderd

Nadere informatie

SAMENWERKINGSPROTOCOL

SAMENWERKINGSPROTOCOL SAMENWERKINGSPROTOCOL Hulpverlening bij huiselijk geweld regio West-Veluwe/Vallei gemeenten Barneveld - Ede - Nijkerk - Scherpenzeel - Wageningen EDE, januari 2006 1 INLEIDING Het kabinet heeft de aanpak

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Groningen Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Groningen Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Groningen Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de

Nadere informatie

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Een no-nonsense benadering vormgegeven door gedreven en erkende professionals DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Hoofdlocatie: Oostwaarts 5 E,2711 BA Zoetermeer Telefoonnummer:

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp 24-uurs crisisinterventie en casemanagement t.b.v. Wet Tijdelijk Huisverbod Portefeuille H. van der Molen Auteur Lizzy van der Kooij Telefoon 5115509 E-mail: emvanderkooij@haarlem.nl

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Hollands Midden Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Hollands Midden Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Hollands Midden Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid Stap 1 Utrecht, Januari 2016 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie

Nadere informatie

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Ondergetekenden - (naam + functie), namens Gemeente Den Haag -, namens Regiopolitie Haaglanden, -, namens Algemeen Maatschappelijk Werk Den Haag, bestaande

Nadere informatie

0 6 HAART 2014. Aan de leden van de gemeenteraad Haarlemmermeer

0 6 HAART 2014. Aan de leden van de gemeenteraad Haarlemmermeer 7 gemeente Haarlemmermeer Aan de leden van de gemeenteraad Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer Inwonersafhankelijke bijdrage aan Veilig Thuis Midden-Brabant

Collegevoorstel. Zaaknummer Inwonersafhankelijke bijdrage aan Veilig Thuis Midden-Brabant Zaaknummer 00465838 Onderwerp Inwonersafhankelijke bijdrage aan Veilig Thuis Midden-Brabant Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Veilig Thuis Midden-Brabant heeft van centrumgemeente Tilburg en

Nadere informatie

Ambtsinstructie voor de leerplichtambtenaar Gemeente Nieuwegein 2013, wijzigingsbesluit. Het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein;

Ambtsinstructie voor de leerplichtambtenaar Gemeente Nieuwegein 2013, wijzigingsbesluit. Het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nieuwegein. Nr. 132680 28 september 2016 Ambtsinstructie voor de leerplichtambtenaar Gemeente Nieuwegein 2013, wijzigingsbesluit Het college van burgemeester

Nadere informatie

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

Uitvraag Vrouwenopvang

Uitvraag Vrouwenopvang Uitvraag Vrouwenopvang 2018-2019 Beleidsambities Een veilig thuis 2015-2020 In de regiovisie Een veilig thuis 2015-2020 zijn de beleidskaders voor de periode 2015-2020 vastgelegd. De inzet van het beleid

Nadere informatie

Positionering en inrichting Veilig Thuis Fryslân. Bijeenkomst huiselijk geweld en Kindermishandeling 25 sept 2014

Positionering en inrichting Veilig Thuis Fryslân. Bijeenkomst huiselijk geweld en Kindermishandeling 25 sept 2014 Positionering en inrichting Veilig Thuis Fryslân Bijeenkomst huiselijk geweld en Kindermishandeling 25 sept 2014 Inhoud Positie Veilig Thuis Fryslân Programma van eisen Inrichtingsplan Samenwerking gemeenten

Nadere informatie

Een Veilig Thuis. Daar maak je je toch sterk voor?

Een Veilig Thuis. Daar maak je je toch sterk voor? Een Veilig Thuis. Daar maak je je toch sterk voor? Hollands Midden 27 oktober 2015 Naam spreker: mevr. H. Sachse Functie: vertrouwensarts 1 Over volwassenen en kinderen Over lichamelijk geweld en andere

Nadere informatie

Meldcode kindermishandeling en kindcheck

Meldcode kindermishandeling en kindcheck Meldcode kindermishandeling en kindcheck Dr. mr. Yvonne Drewes, arts M&G Bureau KNMG 6 november 2014 Drs. Lia Jak, arts M&G Vertrouwensarts AMK, BJzO Definitie kindermishandeling (WJZ) Elke vorm van voor

Nadere informatie

Procesvoorstel Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond Rotterdam, 23 februari 2015

Procesvoorstel Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond Rotterdam, 23 februari 2015 Procesvoorstel Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond Rotterdam, 23 februari 2015 Aan: Algemeen bestuur Jeugdhulp Rijnmond Door: René Meuwissen, voorzitter stuurgroep Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond 1. Aanleiding

Nadere informatie

Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander

Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander Doel van de meldcode: Professionals ondersteunen bij het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nadere informatie

Verbeterplan naar aanleiding van rapport Inspectie Jeugdzorg Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland (NOG) JANUARI 2016 Update 1 maart 2016

Verbeterplan naar aanleiding van rapport Inspectie Jeugdzorg Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland (NOG) JANUARI 2016 Update 1 maart 2016 Verbeterplan naar aanleiding van rapport Inspectie Jeugdzorg Noord en Oost Gelderland (NOG) JANUARI 2016 Update 1 maart 2016 1 Inleiding In december 2015 hebben de Inspecties Jeugdzorg (IJZ) en Gezondheidszorg

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Zuidoost-Brabant Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Zuidoost-Brabant Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Zuidoost-Brabant Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie

Nadere informatie

Collegevoorstel. K. Timmermans Programmamanager : Onderwerp : Afspraken continuïteit van de functies van Bureau Jeugdzorg Gelderland 2015

Collegevoorstel. K. Timmermans Programmamanager : Onderwerp : Afspraken continuïteit van de functies van Bureau Jeugdzorg Gelderland 2015 Collegevoorstel Kenmerk : 14int00158 Afdeling : Beleid Datum : 14 februari 2014 Behandeld door : P. Sikking College verg. : 25 februari Mede adviseur : G. Van der Steen Hoofd Afdeling / Portefeuillehouder

Nadere informatie

Kindermishandeling. Voor de minderjarige bedreigende of gewelddadige interactievan fysieke, psychische of seksuele aard,

Kindermishandeling. Voor de minderjarige bedreigende of gewelddadige interactievan fysieke, psychische of seksuele aard, Presentatie Kindermishandeling Is elke vorm van: Voor de minderjarige bedreigende of gewelddadige interactievan fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie

Nadere informatie

Eén Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) in Drenthe

Eén Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) in Drenthe *14.09055* Behandeld door: A. de Vries d.d. 21-04-2014 Afdeling/Cluster: SEM Telefoonnr.: VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Openbaar Geheimhouding: Nee Portefeuillehouder: J.F.A.

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Twente Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Twente Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Twente Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

De Inspecties stellen dat VTRR aan 18 van de 24 verwachtingen van het toetsingskader voldoet.

De Inspecties stellen dat VTRR aan 18 van de 24 verwachtingen van het toetsingskader voldoet. Verbeterplan Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. VTRR is een nieuwe organisatie die nog volop in ontwikkeling is. De wettelijke taken van VTRR, het oppakken van meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling,

Nadere informatie

Voorstel aansturing en financiering van AMHK Werkgroep Veiligheid en Kind Versie 15 sept. 2014

Voorstel aansturing en financiering van AMHK Werkgroep Veiligheid en Kind Versie 15 sept. 2014 Voorstel aansturing en financiering van AMHK Werkgroep Veiligheid en Kind Versie 15 sept. 2014 Opdrachtgever De stuurgroep Sociaal Domein in MH en het portefeuillehouderoverleg Sociale Agenda ZHN. 1. Inleiding

Nadere informatie

jaarbericht Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) 2012 Melden en overleggen

jaarbericht Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) 2012 Melden en overleggen jaarbericht Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) 2012 Melden en overleggen Afgelopen jaar zijn er bij het Steunpunt Huiselijk Geweld Noord- en Oost Veluwe/ Midden-IJssel 2380 meldingen binnengekomen. Ten opzichte

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek Stap 1 Hertoets Utrecht, juli 2016 1 Inspectie Jeugdzorg Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor

Nadere informatie

VEILIG THUIS GELDERLAND ZUID. Probleemanalyse en afspraken Verkorte memo t.b.v. portefeuillehouders. 2 juli 2015

VEILIG THUIS GELDERLAND ZUID. Probleemanalyse en afspraken Verkorte memo t.b.v. portefeuillehouders. 2 juli 2015 VEILIG THUIS GELDERLAND ZUID Probleemanalyse en afspraken Verkorte memo t.b.v. portefeuillehouders 2 juli 2015 Uitgave GGD Gelderland-Zuid Datum 2 juli 2015 1 2 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is Veilig

Nadere informatie

Verbeterplan naar aanleiding van rapport Inspectie Jeugdzorg. Veilig Thuis. Noord en Oost Gelderland (NOG) JANUARI 2016

Verbeterplan naar aanleiding van rapport Inspectie Jeugdzorg. Veilig Thuis. Noord en Oost Gelderland (NOG) JANUARI 2016 Verbeterplan naar aanleiding van rapport Inspectie Jeugdzorg Noord en Oost Gelderland (NOG) JANUARI 2016 1 Inleiding In december 2015 hebben de Inspecties Jeugdzorg (IJZ) en Gezondheidszorg (IGZ) onderzoek

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: Collegebesluit gunning 'Veilig Thuis' BBV nr: 2014/454714

Collegebesluit. Onderwerp: Collegebesluit gunning 'Veilig Thuis' BBV nr: 2014/454714 Collegebesluit Onderwerp: Collegebesluit gunning 'Veilig Thuis' BBV nr: 2014/454714 1. Inleiding In de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet is bepaald dat er op bovenlokaal niveau

Nadere informatie

Moviera Aanpak huiselijk geweld

Moviera Aanpak huiselijk geweld Moviera Aanpak huiselijk geweld 2 moviera Moviera 3 Moviera Moviera is door een fusie tussen VieJa Utrecht en Hera ontstaan op 28 augustus 2012. De nieuwe organisatie richt zich op innovatie en verandering.

Nadere informatie

Protocol Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Protocol Huiselijk geweld en Kindermishandeling Protocol Huiselijk geweld en Kindermishandeling Onderstaand protocol is opgesteld in verband met de wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling die met ingang van 1 juli 2013 van kracht is geworden.

Nadere informatie

Protocol en samenwerkingsafspraken Ernstig toegebracht (hersen)letsel bij kinderen

Protocol en samenwerkingsafspraken Ernstig toegebracht (hersen)letsel bij kinderen Protocol en samenwerkingsafspraken Ernstig toegebracht (hersen)letsel bij kinderen Inleiding Voor u ligt de nieuwste versie van het protocol en samenwerkingsafspraken betreffende kinderen met ernstig toegebracht

Nadere informatie