CASESTUDIE A14 (E17) : HERAANLEG WEGVAK ZWIJNAARDE- DEINZE (2011)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CASESTUDIE A14 (E17) : HERAANLEG WEGVAK ZWIJNAARDE- DEINZE (2011)"

Transcriptie

1 CASESTUDIE A14 (E17) : HERAANLEG WEGVAK ZWIJNAARDE- DEINZE (2011) ir. FILIP COVEMAEKER TRBA ir. GORIK DE KOKER AWV ir. YVES DUGAUQUIER CRIC-OCCN ir. LUC RENS FEBELCEM Summary In de periode maart-augustus 2011 werd de rijweg van de A14 tussen Deinze en Gent in beide richtingen heraangelegd in doorgaand gewapend beton. De structurele renovatie van de oude asfalt- en betonverharding en de fundering drong zich op na jaren intensief gebruik. Om de verkeershinder maximaal te beperken, werden de werken vanaf de eerste dag uitgevoerd in een dag- en nachtregime, 7 dagen op 7 en werd de voorziene uitvoeringstermijn, in samenwerking met de aannemer een heel stuk verminderd. Het artikel beschrijft de optimalisatie van de factoren stroefheid, geluid en vlakheid voor eenlaagsbeton die op die werf met succes werd uitgevoerd. Durant la période de mars à août 2011, l autoroute A14 a été reconstruite dans les deux sens entre Deinze et Gand en béton armé continu. La réhabilitation structurale de l ancien revêtement d asphalte et de béton et de la fondation s imposait après des années de trafic intense. Afin de minimiser les embarras de circulation, les travaux ont été exécutés dès le premier jour en travaillant nuit et jour, 7 jours sur 7, réduisant ainsi le délai initial en collaboration avec l entrepreneur. L article décrit l optimisation de la rugosité, de l acoustique et de la planéité du béton monocouche qui a été mis en œuvre avec succès sur ce chantier. 1. Inleiding De A14 tussen Gent en Antwerpen vormt een belangrijke economische verkeersader in Vlaanderen. Als één van de voornaamste toegangswegen tot verschillende havens, waaronder deze van Antwerpen, en als voorname Europese noord-zuidas, wordt de 1

2 verkeerssamenstelling er gekenmerkt door een groot verkeersvolume, ongeveer een voertuigen per 24 uur waaronder een niet te onderschatten aandeel van zwaar vrachtverkeer (20 %). Na veertig jaar intensief gebruik vertoonde deze weg dan ook tal van schadeverschijnselen zoals spoorvorming en uitrafeling. Om het wegcomfort en de veiligheid van de weggebruikers te kunnen blijven garanderen, was het noodzakelijk dat alle rijstroken volledig heraangelegd werden. De werken die in dit artikel worden beschreven, vonden plaats tussen de kilometerpunten 37,5 en 48,9 in de 2 richtingen. 2. Opbouw structuur De oorspronkelijke opbouw bestond uit asfaltbeton met een variërende dikte van 5 tot 30 cm, geplaatst op 23 tot 45 cm beton, op zijn beurt geplaatst op een fundering. Op basis van diverse proeven en metingen werd besloten om ook de volledige fundering op te breken en de snelweg vanaf de onderfundering opnieuw op te bouwen. Tussen de kilometerpunten 37,5 en 47,2 bestaat de nieuwe opbouw van de snelweg uit een fundering van 15 cm walsbeton, een sandwichlaag van 5 cm asfaltbeton met daarop 25 cm doorgaand gewapend beton (DGB). De langs- en dwarswapening voldeden aan volgende voorschriften (volgens SB 250 versie 2.2) Nominale diameter van de langswapening 20 mm en van de dwarswapening 14 mm Tussenafstand tussen de langsstaven 17 cm en tussen de dwarsstaven 70 cm Afstand tussen de bovenste beschrijvende van de langswapening en het oppervlak van de verharding: 8 cm Hoogte van de steunen : 13 cm Tevens werden richting Gent 2 testzones aangelegd. Hierbij werd bij de eerste variante de wapeningssectie verminderd van 0,75 % naar 0,70 %, dit door de langswapeningsstaven (as op as) om de 180mm te voorzien in plaats van om de 170 mm. Bij de andere variante werd de wapeningssectie verminderd van 0,75 % naar 0,65 %, dit door de langswapeningsstaven (as op as) om de 195 mm te voorzien in plaats van om de 170 mm. In dit laatste testvak werd de vermindering van klassieke wapening gecompenseerd door toevoeging van 20 kg staalvezels per kubieke meter beton. Tussen de kilometerpunten 47.2 en 48.9 bestaat de nieuwe opbouw van de snelweg uit een fundering van 20 cm type IA, 2 x 9 cm AVS en een toplaag van 4 cm SMA. 3. Organisatie en planning Om de verkeershinder tot een minimum te beperken, werden de werken opgesplitst in 4 fases, waarvan 2 fases werden uitgevoerd in de zomermaanden juli en augustus van De uitvoeringstermijn werd door de aanbestedende overheid vastgelegd op 240 kalenderdagen. Elke vertraging op deze werktermijn gaf aanleiding tot een boete bij laattijdige uitvoering van per kalenderdag. Om de verkeershinder nog meer te beperken en de veiligheid van de weggebruiker te verbeteren, heeft de aannemer, de TV Stadsbader Flamand - TRBA, een variante planning voorgesteld. De uitvoeringstermijn van deze variante planning was slechts 161 kalenderdagen. Het belangrijkste element om deze planning te kunnen aanhouden was de uitvoering van het doorgaand gewapend beton. Om 2

3 de continuïteit van deze taak te kunnen garanderen, heeft de aannemer er voor gekozen om 2 betonsamenstellingen te laten certifiëren, met telkens andere leveranciers van granulaten en cement, en dit om de continue bevoorrading van grondstoffen niet in het gedrang te brengen. 4. Wegenbeton 4.1 Samenstelling Voor de betonsamenstelling is gebruik gemaakt van CEM III/A 42.5 LA cement. Gezien de grote hoeveelheid die aangevoerd diende te worden, is er gewerkt met twee leveranciers. Dit leverde dan ook geen verschil op voor de twee samenstellingen. Voor de grove granulaten, met name de porfiersteenslag, was de toestand anders aangezien er verschillende korrelfracties werden geleverd door de verschillende leveranciers. De fractie 4/6,3 was identiek voor beide leveranciers en de dosering was dezelfde voor de twee samenstellingen. Dit heeft zijn belang aangezien het deze kleinste steentjes zijn die hoofdzakelijk aan het oppervlak zullen terug te vinden zijn en bepalend zijn voor de oppervlakkenmerken stroefheid en rolgeluid. Het gehalte van de fractie 4/6,3 werd overigens relatief hoog genomen, ca. 24% van de zandsteenslagfractie. Tussen de zeefmaten 6,3 en 20 was er wel een verschil tussen de leveranciers. Voor de eerste samenstelling werden de fracties 6,3/10 en 10/20 aangewend; voor de tweede samenstelling de fracties 6,3/14 en 14/20. Beide oplossingen laten toe om een geschikte korrelopbouw van de totale steenfractie te bekomen maar uiteraard leidt dit tot lichtjes gewijzigde hoeveelheden van de betreffende fracties in de twee samenstellingen. Verder is het lage zandgehalte in beide samenstellingen opmerkelijk. De fractie 0/2 bedraagt nog geen 25% van de totale zandsteenslagfractie wat bijzonder weinig is en wat in principe een compacter en duurzamer wegenbeton zal opleveren. Samenstelling DGB1 Cement Zand 0/1 Zand 0/4 Porfier 4/6.3 Porfier 6.3/10 Porfier 10/20 Plastificeerder Luchtbelvormer water 400 kg 95 kg 379 kg 439 kg 378 kg 512 kg 1.2 kg 0.6 kg 172 kg 3

4 Samenstelling DGB2 Cement 400 kg Zand 0/1 95 kg Zand 0/4 379 kg Porfier 4/ kg Porfier 6.3/ kg Porfier 14/ kg Plastificeerder 1.2 kg Luchtbelvormer 0.6 kg water 172 kg Zandgehalte 0/2 = (fractie 2 mm / inert skelet) 24.6 % Zandgehalte 0/4 =(fractie 4 mm / inert skelet) 26.2 % Zand 0/2 /cement factor 1,11 Zand 0/4 /cement factor 1,18 Water/cement factor 0.43 Luchtgehalte >= 3% Fractie 4/6.3 = fractie 4/6.3 / inert skelet 24.3 % Fractie 4/6.3 = fractie 4 en 6.3 / inert skelet 18.7 % 4.2 Certificatie Het Nationaal Centrum voor Wetenschappelijk en Technisch Onderzoek van de Cementnijverheid, CRIC-OCCN, stelt zijn ervaring als BENOR certificatie-instelling voor stortklaar beton ter beschikking bij het realiseren van projecten van infrastructuurwerken waarbij beton gebruikt wordt dat formeel nog niet onder het toepassingsgebied van het BENOR-merk valt. Het doel van dit certificatieproces is bijkomende garanties te leveren voor de kwaliteit en de conformiteit van het beton gebruikt in dit project door middel van een gepaste controle en beoordeling door een derde partij. Samen met de aangeduide keuringsinstelling COPRO verzorgt CRIC-OCCN een onafhankelijke opvolging van de productie van beton dat aan deze certificatie onderworpen wordt. Het reglement dat voor deze certificatie wordt toegepast, WBR01, maakt integraal deel uit van het bestek van het project. Voor de werf E werden de twee verschillende samenstellingen van het wegenbeton gecertificeerd en deze certificaten werden per centrale toegekend. Vooraleer overgegaan werd tot het afleveren van een certificaat aan de aannemer die het beton produceerde in een mobiele betoncentrale, werd nagegaan of dit onder de nodige kwaliteitsborging en volgens de regels bepaald door WBR01 en TRA550 gebeurde. Er werd door de keuringsinstelling COPRO een externe audit van het kwaliteitssysteem uitgevoerd om na te gaan of de nodige procedures en instructies in de productie-eenheid aanwezig zijn en degelijk toegepast worden. 4

5 Er werd eveneens geverifieerd of het voorafgaandelijk betononderzoek resultaten oplevert die beantwoorden aan de eisen van het bestek en of de resultaten bij het proefdraaien overeenstemmen met de resultaten van dit betononderzoek. Tijdens de uitvoeringsfase werden de productie-activiteiten volgens een strikt controleschema opgevolgd en werd onder andere gecontroleerd of de proefresultaten aan de eisen van het bestek voldeden. Andere belangrijke aandachtspunten waren de ingangscontrole en opslag van de grondstoffen, de controle van de geproduceerde samenstellingen en de bijsturingen die de aannemer heeft moeten toepassen. De externe controlebezoeken werden met een frequentie van 1 per 24u productie uitgevoerd. Bij elk bezoek werd door de keuringsinstelling een monster genomen. Voor bepaalde granulaten werd in functie van hun eigenschappen of hun certificatiestatus nog een bijzondere opvolging gegeven door de aannemer. De continue opvolging door de certificatie-instelling en de keuringsinstelling van het wegenbetonproject in het kader van het structureel onderhoud van de E17 liet toe de nodige bijsturing aan productie en productiecontrole te initiëren om de conformiteit van het door de aannemer geplaatste beton te bevorderen. De betonstudie leverde gegevens op over de twee gebruikte betonsamenstellingen. Samenstellingen werden bijgestuurd bij de startproductie. Deze aanpassingen werden door de keuringsinstelling en door de certificatie-instelling opgevolgd. De controlebezoeken en monsternemingen door de keuringsinstelling lieten toe de nodige gegevens te verzamelen over de kwaliteit van het beton tijdens de uitvoeringsfase. 5. Kenmerken van het verwerkte beton 5.1 Kenmerken van het verse beton De kenmerken van het verse beton werden door de aannemer gemeten op de werf, dit in het kader van de zelfcontrole die voorzien is in de certificatieprocedure. Deze metingen werden steekproefsgewijs bijgewoond door het controleorganisme Water-cement factor Deze wordt bepaald door droogbranding van een monster van de betonsamenstelling. De maximale waarde voor de water-cementfactor is 0,45 (Standaardbestek 250). Zoals uit de betonsamenstelling al kon blijken en bevestigd wordt door de metingen, lag de W/C factor voor deze werf beduidend lager. 5

6 Figuur 1 : W/C factor DGB1[%] Figuur 2: W/C factor DGB2[%] Luchtgehalte Het luchtgehalte wordt gemeten met de aërometer op de werf en dient minstens 3% te bedragen. Aangezien een hoger luchtgehalte een negatieve invloed heeft op sterkte en waterabsorptie (lagere druksterkte; hogere waterabsorptie) komt het er voor de aannemer op aan om te voldoen aan het minimum gehalte van 3% zonder dit te veel te overschrijden. Figuur 3: Luchtgehalte DGB1 [%] Figuur 4: Luchtgehalte DGB 2 [%] 6

7 5.1.3 Vochtige volumieke massa (VVM) Figuur 5: VVM DGB1 [kg/m³] Figuur 6: VVM DGB2 [kg/m³] 5.2 Kenmerken van het verharde beton, a posteriori proeven Druksterkte na 7 dagen De druksterkte op kubussen met zijde 15 cm op een ouderdom van 7 dagen werd bepaald door een extern labo in opdracht van de aannemer in het kader van de zelfcontrole, voorzien in de certificatieprocedure. De te behalen waarde bedraagt 40,5 MPa; het betreft hier geen contractuele eis. Figuur 7: Druksterkte na 7 dagen DGB1 [N/mm²] Figuur 8: Druksterkte na 7 dagen DGB2 [N/mm²] 7

8 5.2.2 Druksterkte na 28 dagen De gemiddelde druksterkte op kubussen, bewaard in het laboratorium, met zijde 15 cm op een ouderdom van 28 dagen werd bepaald door een extern labo in opdracht van de aannemer in het kader van de zelfcontrole, voorzien in de certificatieprocedure. De te behalen waarde bedraagt 52,3 MPa; het betreft hier geen contractuele eis. Figuur 9: Druksterkte na 28 dagen DGB1 [N/mm²] Figuur 10: Druksterkte na 28 dagen DGB2 N/mm²] Waterabsorptie na 60 dagen De proef ter bepaling van de waterabsorptie door onderdompeling wordt uitgevoerd op een minimale ouderdom van 60 dagen en het resultaat is een maat voor de duurzaamheid van het beton. De toegelaten maximale waarden voor een beton met luchtbelvormer zijn 6,3 % gemiddeld en 6,8 % individueel. De gemeten waarden op deze werf liggen beduidend lager en wijzen op een bijzonder compact beton. Figuur 11: Waterabsorptie na 60 dagen DGB1 [%] Figuur 12: Waterabsorptie na 60 dagen DGB2 [%] 8

9 5.2.4 Betondikte Het betreft hier de contractuele controlemetingen uitgevoerd op boorkernen door het Bestuur. De ontwerpdikte van 25 cm is de minimaal te behalen gemiddelde dikte. Individuele afwijkingen tot 95% van de ontwerpdikte, in dit geval tot 23,75 cm, worden toegelaten. Figuur 13: Betondikte per km over volle breedte DGB1 [mm] Figuur 14: Betondikte per km over volle breedte DGB2 [mm] 9

10 5.3 Oppervlakkenmerken Stroefheid Het betreft hier de controlemetingen uitgevoerd door de opdrachtgever AWV met behulp van de SCRIM. De minimale eis voor de dwarswrijvingscoëfficiënt (gemiddelde per hm) bedraagt 48. Figuur 15 : Stroefheid DGB1 per rijstrook Figuur 16: Stroefheid DGB2 per rijstrook 10

11 5.3.2 Geluid In het kader van de geluidsactieplannen, opgelegd door een Europese richtlijn, voert het Agentschap Wegen en Verkeer geluidsmetingen uit op haar wegennet. Voor de meting van het rolgeluid wordt gebruik gemaakt van een akoestische aanhangwagen die de zogenoemde CPX (Close Proximity) metingen uitvoert bij een snelheid van 80 km/u. Uit de metingen blijkt dat dit geoptimaliseerd uitgewassen eenlaags DGB eenzelfde niveau van rolgeluid behaalt als een oppervlak in steenmastiekasfalt met een maximale korrelafmeting van 10 mm (SMA C). CPX metingen op E17 vak type verharding jaar d(b)a aanleg E17 Deerlijk - Gent SMA C ,3 E17 Kortrijk - Franse grens SMA C6 101,0 E17 Kortrijk - Franse grens SMA C1 2011/ ,8 E17 Kortrijk - Franse grens SMA D ,8 E17 Temse - St Niklaas DGB 0/ ,8 E17 De Pinte - Kortrijk DGB 0/ ,7 E17 De Pinte Kortrijk DGB 0/20_4/ ,0 E17 Deinze - Gent DGB 0/20_4/ ,8 Tabel 1: CPX metingen E17 11

12 Figuur 17: CPX metingen E17 [db(a)] 6. Invloed van uitvoering en betonsamenstelling op de oppervlakkenmerken van het wegdek. Uit binnen- en buitenlandse ervaringen is duidelijk gebleken dat het chemisch uitwassen van een betonoppervlak, wanneer de juiste granulaten gebruikt worden ( in het bijzonder stenen met een hoge weerstand tegen polijsting, uitgedrukt door de Polished Stone Value (PSV)), leidt tot een goede en bovendien duurzame stroefheid van het wegdek. Deze ervaringen worden ook in dit project bevestigd. De vlakheid van het betonoppervlak wordt niet alleen beïnvloed door de betonsamenstelling (bvb het invallen van de boorden van het beton). Het type glijbekistingmachine, de continuïteit van bevoorrading, de continuïteit van het betonneren, de snelheid van de betonmachine, de ervarenheid van de mensen die het beton plaatsen, de effenheid van de sandwichlaag, het plaatsen van de geleidingsdraad, zijn diverse belangrijke factoren die de vlakheid kunnen beïnvloeden. De vlakheid is niet alleen bepalend voor het rijcomfort van de weggebruikers maar heeft ook een aandeel in het rolgeluid dat geproduceerd wordt door de interactie band-wegdek. De meest bepalende factor voor het rolgeluid is echter de oppervlaktextuur. De theorie meldt dat, in geval van een gesloten (niet-poreus) wegoppervlak, de textuur moet bestaan uit een homogeen patroon van dicht gepakte maar niet periodiek verdeelde kleine steentjes (6 à 10 mm) met een textuurdiepte van ca. 1 mm. Dit is precies wat er in dit project werd bereikt dank zij het hoge aandeel van porfiersteenslag 4/6,3 in het betonmengsel alsmede het krachtige trillen door de trilnaalden van de glijbekistingmachine waardoor de kleinere steentjes naar het oppervlak komen en de grotere dieper wegzakken in het verse beton. De goede pakkingsdichtheid van de fijne steentjes was dan ook goed visueel waarneembaar na het uitwassen. 12

13 7. Besluit Voor deze werf werden de oppervlakkenmerken van het wegdek, met name de combinatie stroefheid, geluid en vlakheid met succes geoptimaliseerd voor de uitvoeringswijze van doorgaand gewapend beton in één enkele laag.. Aan de basis van dit succes lagen o.a volgende factoren : Een grondige studie en voorbereiding van de betonsamenstelling; De certificatie- en controleprocedures; De inzet van kwalitatief personeel en materieel op de werf; De goede samenwerking tussen de verschillende partijen; o.a. AWV, het OCCN- CRIC, het controle-organisme COPRO en de aannemer. 13

Certificatie van Wegenisbeton nu en straks

Certificatie van Wegenisbeton nu en straks Certificatie van Wegenisbeton nu en straks Dirk Van Loo, COPRO Jean Wustenberghs, CRIC-OCCN Certificatie? Nieuwe reglementering Overheidsopdrachten KB Uitvoering 1/07/2013, art.41/42: De producten mogen

Nadere informatie

RENOVATIE A14 (E17) ANTWERPEN GENT TUSSEN HAASDONK EN WAASMUNSTER

RENOVATIE A14 (E17) ANTWERPEN GENT TUSSEN HAASDONK EN WAASMUNSTER 1 RENOVATIE A14 (E17) ANTWERPEN GENT TUSSEN HAASDONK EN WAASMUNSTER IR. MICHIEL CALLENS - IR. BART CROMBEZ Agentschap Wegen en Verkeer Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen Samenvatting In de periode juni-augustus

Nadere informatie

Lastenboektekst ULTRA FAST TRACK

Lastenboektekst ULTRA FAST TRACK Lastenboektekst ULTRA FAST TRACK Het doel van de aanneming is mede, bij de herstelling van wegvakken, de ingebruikname van cementbetonverhardingen te verkorten tot 36 uur na de aanleg door gebruik te maken

Nadere informatie

7e Oost-Vlaamse Contactdag Deinze, 2 juni 2015

7e Oost-Vlaamse Contactdag Deinze, 2 juni 2015 7e Oost-Vlaamse Contactdag Deinze, 2 juni 2015 Beton in Oost-Vlaamse wegenbouwprojecten ir. Vladimir Kostadinov, Ingenieur, WEGEN EN VERKEER OOST-VLAANDEREN AWV beheerder gewest- en autosnelwegen Het Agentschap

Nadere informatie

Vorst-dooiweerstand van betonverhardingen: theorie en praktische voorbeelden

Vorst-dooiweerstand van betonverhardingen: theorie en praktische voorbeelden Vorst-dooiweerstand van betonverhardingen: theorie en praktische voorbeelden ir. Luc Rens FEBELCEM Raadgevend ingenieur l.rens@febelcem.be dr. ir. Anne Beeldens OCW Onderzoeker a.beeldens@brrc.be CONCRETE

Nadere informatie

Luidheid bij Belgische wegverhardingen. Barbara Vanhooreweder Agentschap Wegen en Verkeer Vlaamse Overheid

Luidheid bij Belgische wegverhardingen. Barbara Vanhooreweder Agentschap Wegen en Verkeer Vlaamse Overheid Luidheid bij Belgische wegverhardingen Barbara Vanhooreweder Agentschap Wegen en Verkeer Vlaamse Overheid Inhoud Overzicht soorten wegverhardingen Geluidsmeetcampagne: methode en resultaten Geluidseisen

Nadere informatie

TOEPASSING VAN GERECYCLEERDE GRANULATEN. Kwaliteitsborging bij de productie van hoogwaardig beton met gerecycleerde granulaten. Dirk Vandecappelle

TOEPASSING VAN GERECYCLEERDE GRANULATEN. Kwaliteitsborging bij de productie van hoogwaardig beton met gerecycleerde granulaten. Dirk Vandecappelle TOEPASSING VAN GERECYCLEERDE GRANULATEN Kwaliteitsborging bij de productie van hoogwaardig beton met gerecycleerde granulaten Dirk Vandecappelle 1. Inhoud - Eisen gesteld aan de granulaten - Acceptatiebeleid

Nadere informatie

PROEFPROJECT MET GROEN BETON

PROEFPROJECT MET GROEN BETON PROEFPROJECT MET GROEN BETON Hoogwaardig betonpuingranulaat in hoogwaardige toepassingen Filip Props, kwaliteitscontrole, Oosterzeelse Breek- & Betoncentrale (O.B.B.C. nv) OOSTERZEELSE BREEK- & BETONCENTRALE

Nadere informatie

TWEELAAGS DGB MET HERGEBRUIK VAN BETONPUIN IN DE ONDERLAAG : ERVARINGEN OP DE E34 TE ZWIJNDRECHT

TWEELAAGS DGB MET HERGEBRUIK VAN BETONPUIN IN DE ONDERLAAG : ERVARINGEN OP DE E34 TE ZWIJNDRECHT 1 TWEELAAGS DGB MET HERGEBRUIK VAN BETONPUIN IN DE ONDERLAAG : ERVARINGEN OP DE E34 TE ZWIJNDRECHT IR. LUC RENS Federatie van de Belgische Cementnijverheid (FEBELCEM) ING. ILSE VAN WIJNENDAELE AWV - Wegen

Nadere informatie

Meer informatie over asfalt, voor- en nadelen kan u raadplegen op onze partnersite:

Meer informatie over asfalt, voor- en nadelen kan u raadplegen op onze partnersite: Wegen, opritten, parkings in asfalt Op volgende pagina een korte samenvatting vanwege het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw aangaande de soorten asfalt, de samenstelling van asfaltverhardingen, de verwerking

Nadere informatie

Staalvezelbeton Certificatie en kwaliteitsborging. Studiedag 28 november 2012

Staalvezelbeton Certificatie en kwaliteitsborging. Studiedag 28 november 2012 Staalvezelbeton Certificatie en kwaliteitsborging Studiedag 28 november 2012 Overzicht 1 2 3 en vrijwillige markering 4 SECO-attest voor staalvezelbeton 5 Te volgen stappen voor bekomen van het attest

Nadere informatie

Voorstelling COPRO Partijkeuring / Certificatie / Werfondersteuning Controle certificatie m.b.v. COPRO Extranet

Voorstelling COPRO Partijkeuring / Certificatie / Werfondersteuning Controle certificatie m.b.v. COPRO Extranet Voorstelling COPRO Partijkeuring / Certificatie / Werfondersteuning Controle certificatie m.b.v. COPRO Extranet Fabrikant maakt product en zet de afgebakende partij op voorraad. COPRO komt uit die partij

Nadere informatie

GELUIDSARME BETONVERHARDINGEN

GELUIDSARME BETONVERHARDINGEN GELUIDSARME BETONVERHARDINGEN Sinds het einde van de jaren '80 is de zorg voor het leefmilieu alsmaar toegenomen. Een van de meest actuele problemen daarbij vormt de geluidshinder veroorzaakt door het

Nadere informatie

Keuze van asfaltmengsels en bindmiddelen Keuze en gebruik van materialen Kwaliteitscontrole Koolwaterstofproducten

Keuze van asfaltmengsels en bindmiddelen Keuze en gebruik van materialen Kwaliteitscontrole Koolwaterstofproducten Dienstorder MOW/AWV/2017/4 d.d. 24 mei 2017 Titel: Voorgesteld door: Informatiefolder: Doelgroep: Verspreiding: Vervangt dienstorder: Keuze van asfaltmengsels en bindmiddelen Commissie Kwaliteit Bitumineuze

Nadere informatie

Kwaliteitseisen voor geprefabriceerde en ter plaatse gestorte betonnen veiligheidsstootbanden

Kwaliteitseisen voor geprefabriceerde en ter plaatse gestorte betonnen veiligheidsstootbanden Kwaliteitseisen voor geprefabriceerde en ter plaatse gestorte betonnen veiligheidsstootbanden ir. Luc Rens Raadgevend Ingenieur Infrastructuur FEBELCEM De geharmoniseerde norm EN1317-5 behandelt naast

Nadere informatie

Hydraulisch gebonden mengsels Op weg naar certificatie

Hydraulisch gebonden mengsels Op weg naar certificatie Hydraulisch gebonden mengsels Op weg naar certificatie Sylvie Smets Head of Certification Body, CRIC-OCCN Olivier Germain Head of Testing Department a.i., CRIC-OCCN Betondag 18-10-2012 Overzicht Introductie

Nadere informatie

TWEELAAGS DOORGAAND GEWAPEND BETON IN DE TUNNELSECTIE VAN DE A11

TWEELAAGS DOORGAAND GEWAPEND BETON IN DE TUNNELSECTIE VAN DE A11 TWEELAAGS DOORGAAND GEWAPEND BETON IN DE TUNNELSECTIE VAN DE A11 Brecht VYNCKIER Conducteur principal du chantier/ Hoofdwerfleider ASWEBO NV Geert LAMBERT Plantmanager A-Beton ASWEBO NV Anne BEELDENS Ingénieur

Nadere informatie

STRUCTUREEL ONDERHOUD DGB OP DE E403/A17

STRUCTUREEL ONDERHOUD DGB OP DE E403/A17 1 STRUCTUREEL ONDERHOUD DGB OP DE E403/A17 IR. JAN VETTERS, ING. BERT BRUGGHE IR. LUC RENS AWV Wegen en Verkeer Febelcem West-Vlaanderen Samenvatting Het gedeelte van de E403/A17 tussen Brugge en Kortrijk

Nadere informatie

PROJECTGERICHTE PRODUCTCONTROLES VOOR BETON

PROJECTGERICHTE PRODUCTCONTROLES VOOR BETON 1 PROJECTGERICHTE PRODUCTCONTROLES VOOR BETON IR. ERIK BARBÉ, ING. RUBEN VERBEKE & ING. PHILIPPE DU BUS DE WARNAFFE Copro Samenvatting Deze bijdrage beschrijft de projectgerichte productcontroles voor

Nadere informatie

NEXT GENERATION CONCRETE SURFACE (NGCS). EINDELIJK EEN STILLE ÉN DUURZAME WEGVERHARDING?

NEXT GENERATION CONCRETE SURFACE (NGCS). EINDELIJK EEN STILLE ÉN DUURZAME WEGVERHARDING? NEXT GENERATION CONCRETE SURFACE (NGCS). EINDELIJK EEN STILLE ÉN DUURZAME WEGVERHARDING? Barbara VANHOOREWEDER Vlaamse Overheid Agentschap Wegen en Verkeer Luc RENS Febelcem Anne BEELDENS AB-Roads 1. Inleiding

Nadere informatie

EVENNESS SMOOTHNESS EVENNESS. Betonwegendag Inleiding

EVENNESS SMOOTHNESS EVENNESS. Betonwegendag Inleiding Inleiding Enquête onder EUPAVE leden m.b.t. prioritaire acties : ü Hoogste prioriteit voor oppervlakkenmerken zoals vlakheid, geluid, comfort ü Thema in de Best Practices Working Group ü Organisatie workshop

Nadere informatie

BETON MET GERECYCLEERDE GRANULATEN EVOLUTIES & VOORBEELDEN

BETON MET GERECYCLEERDE GRANULATEN EVOLUTIES & VOORBEELDEN BETON MET GERECYCLEERDE GRANULATEN EVOLUTIES & VOORBEELDEN Ir. Jeroen Vrijders Labo Duurzame Ontwikkeling 2009-2011 100% vervanging 2014 EN 206 2016 (?) NBN B15-001 1988 Berendrechtsluis 1999 RecyHouse

Nadere informatie

Verslag van het 12 e Internationaal Betonwegensymposium te Praag, 2014

Verslag van het 12 e Internationaal Betonwegensymposium te Praag, 2014 Verslag van het 12 e Internationaal Betonwegensymposium te Praag, 2014 Dr.ir.Anne Beeldens Senior researcher en technisch adviseur Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw a.beeldens@brrc.be 0486/91.35.96 12

Nadere informatie

Ref.: 3024 B 2012/0758 MKA/cdu Brussel, 20 juli 2012

Ref.: 3024 B 2012/0758 MKA/cdu Brussel, 20 juli 2012 CERTIFICATIE BETON Secretariaat: +32(0)2 645 52 52 certif.beton@cric-occn.be Ref.: MKA/cdu Brussel, 20 juli 2012 Rondzendbrief t.a.v. de keuringsinstellingen, de controlelaboratoria, de gebruikers en aanvragers

Nadere informatie

Bestekomschrijving - Chateaubanden - Saxum

Bestekomschrijving - Chateaubanden - Saxum Bestekomschrijving Voor de afmetingen en kleuren van deze lijnvormige elementen verwijzen we naar de volgende pagina s. De vervaardiging van de lijnvormige elementen gebeurt volgens het principe van de

Nadere informatie

Toekomstperspectief voor geluidarme wegdekken. Luc Goubert Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw

Toekomstperspectief voor geluidarme wegdekken. Luc Goubert Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw Toekomstperspectief voor geluidarme wegdekken Luc Goubert Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw Levensduur in functie van geluidsreductie wegdektype levensduur (jaren) geluidsreductie (dba) tweelaags fijn

Nadere informatie

Technische aandachtspunten bij gebruik van vezelversterkt beton

Technische aandachtspunten bij gebruik van vezelversterkt beton 10 sept Gebruiken van vezelversterkt beton Technische aandachtspunten bij gebruik van vezelversterkt beton ir. Niki Cauberg Technologisch Adviseur niki.cauberg@bbri.be Veel mogelijkheden om vezelversterkt

Nadere informatie

MIX DESIGN MIX PROPORTIONING. BEKISTINGEN ONTWERP EN UITVOERING partim BETONSAMENSTELLING. Peter Minne

MIX DESIGN MIX PROPORTIONING. BEKISTINGEN ONTWERP EN UITVOERING partim BETONSAMENSTELLING. Peter Minne BEKISTINGEN ONTWERP EN UITVOERING partim BETONSAMENSTELLING Peter Minne INHOUD - Eisen gesteld aan het beton - Samenstelling van de betonstructuur - Van eisen naar samenstelling - Het gebruik van software

Nadere informatie

HERINRICHTING VAN HET COMPLEX A3/N25 TE HAASRODE

HERINRICHTING VAN HET COMPLEX A3/N25 TE HAASRODE 1 HERINRICHTING VAN HET COMPLEX A3/N25 TE HAASRODE IR. TIM LONNEUX EN IR. BART TOPS Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant Samenvatting In 2007 startte aannemer Betonac NV de werken aan het op- en afrittencomplex

Nadere informatie

Deelexamen : BETONTECHNOLOOG Datum : 26 mei 2015. : 14.00 tot 17.00 uur (180 minuten)

Deelexamen : BETONTECHNOLOOG Datum : 26 mei 2015. : 14.00 tot 17.00 uur (180 minuten) Deelexamen : BETONTECHNOLOOG Datum : 26 mei 21 Tijd : 14. tot 17. uur (18 minuten) Het deelexamen bestaat uit 9 open vragen. Indien een open vraag volledig juist is beantwoord, zal dit worden gewaardeerd

Nadere informatie

ADDENDUM STANDAARDBESTEK 250. Gefigureerd beton

ADDENDUM STANDAARDBESTEK 250. Gefigureerd beton 1 ADDENDUM STANDAARDBESTEK 250 Gefigureerd beton Contractuele bepalingen die de voorschriften van het Standaardbestek 250 voor de wegenbouw (uitgave 1997) van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

Terechtwijzend bericht nr 1 dd

Terechtwijzend bericht nr 1 dd Terechtwijzend bericht nr 1 dd 10 11 2016 A. Wijzigingen in het bestek 1. Pg. 3 Algemene informatie opdracht aanpassingen vetgedrukt Uitvoeringstermijn: Perceel 1: 2 nachten + 1 dag (vrijdagavond vanaf

Nadere informatie

GERECYCLEERDE GRANULATEN & BETON CONCRETE DAY 2013

GERECYCLEERDE GRANULATEN & BETON CONCRETE DAY 2013 GERECYCLEERDE GRANULATEN & BETON CONCRETE DAY 2013 Ir. Jeroen Vrijders Labo Duurzame Ontwikkeling Normen-Antenne Beton-Mortel-Granulaten ConcreteDay2013 Beton & gerecycleerde granulaten 17/10/2013-1 DOEL

Nadere informatie

Gerecycleerde granulaten in wegbeton

Gerecycleerde granulaten in wegbeton Gerecycleerde granulaten in wegbeton Betongranulaten en zelfs meer algemeen puingranulaten worden al lang in de wegenbouw toegepast, meer bepaald in ophogingen, onderfunderingen of funderingen. Naarmate

Nadere informatie

DUURZAAM STILLER OVER VERKEERSLAWAAI EN GELUIDSARME BETONWEGEN

DUURZAAM STILLER OVER VERKEERSLAWAAI EN GELUIDSARME BETONWEGEN DUURZAAM STILLER OVER VERKEERSLAWAAI EN GELUIDSARME BETONWEGEN INFRASTRUCTUUR OKTOBER 2014 BB/SfB (94) f2 (P3) GELUID EN VERKEERSLAWAAI GELUIDSARME WEGDEKKEN STILLERE BETONWEGEN IN BELGIE EN IN HET BUITENLAND

Nadere informatie

BE-CERT Vorstlaan 68 B 1170 Brussel Tel.: + 32 (0) Fax: +32 (0) BIJLAGE ETA

BE-CERT Vorstlaan 68 B 1170 Brussel Tel.: + 32 (0) Fax: +32 (0) BIJLAGE ETA Vorstlaan 68 B 1170 Brussel Tel.: + 32 (0) 2 645.52.41 Fax: +32 (0) 2 645. 52.61 E-mail: certif@be-cert.be BIJLAGE ETA Bijlage: Aanvullende keuring voor de beoordeling van de overeenkomstigheid volgens

Nadere informatie

HET BELANG VAN DE BETONSAMENSTELLING VOOR EEN DUURZAME EN ESTHETISCHE VERHARDING

HET BELANG VAN DE BETONSAMENSTELLING VOOR EEN DUURZAME EN ESTHETISCHE VERHARDING HET BELANG VAN DE BETONSAMENSTELLING VOOR EEN DUURZAME EN ESTHETISCHE VERHARDING Anne Beeldens (OCW) - Pieter De Winne (AWV) Vincent Helmus (SPW) Olivier Pilate (SAGREX) Claude Ployaert (CBR) Luc Rens

Nadere informatie

Art. 1: stortklaar beton (wegenbouw) 1. : in vrachtwagen > = 5m³ geleverd Hoeveelheid: 50, Eenheid: m3 - VH

Art. 1: stortklaar beton (wegenbouw) 1. : in vrachtwagen > = 5m³ geleverd Hoeveelheid: 50, Eenheid: m3 - VH Art. 1: stortklaar beton (wegenbouw) 1. : in vrachtwagen > = 5m³ geleverd 2. : in vrachtwagen 3m³ < 5 m³ geleverd 3. : in vrachtwagen < 1m³ < 3m³ geleverd 4. : afgehaald Art. 2: stortklaar beton (gebouwen)

Nadere informatie

Asfalt voor zwaar belaste verhardingen. Eric Van den Kerkhof Johan Trigallez Colas Belgium

Asfalt voor zwaar belaste verhardingen. Eric Van den Kerkhof Johan Trigallez Colas Belgium Asfalt voor zwaar belaste verhardingen Eric Van den Kerkhof Johan Trigallez Colas Belgium Asfalt voor zwaar belaste verhardingen Inleiding Soorten spoorvorming in asfalt Oplossingen voor KWS-verhardingen

Nadere informatie

DE GELIJKVORMIGHEIDS- EN PRODUCTIECONTROLE ALS STURENDE ELEMENTEN VOOR HET OPTIMALISEREN VAN BETONSAMENSTELLINGEN

DE GELIJKVORMIGHEIDS- EN PRODUCTIECONTROLE ALS STURENDE ELEMENTEN VOOR HET OPTIMALISEREN VAN BETONSAMENSTELLINGEN MOOI BEDACHT NUTTIG TOEGEPAST DE GELIJKVORMIGHEIDS- EN PRODUCTIECONTROLE ALS STURENDE ELEMENTEN VOOR HET OPTIMALISEREN VAN BETONSAMENSTELLINGEN Minne Peter KaHo Sint-Lieven 28 november 2007 P. Minne -

Nadere informatie

Industriële buitenverhardingen in beton

Industriële buitenverhardingen in beton Betondag 2011 Industriële buitenverhardingen in beton Anne Beeldens Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw a.beeldens@brrc.be 0486/91.35.96 Leden werkgroep Voorzitter: Luc Rens (FEBELCEM) Secretaris : Anne

Nadere informatie

1. Aanpassingen TRA 17: Omzendbrief Copro dd. 29/10/2010

1. Aanpassingen TRA 17: Omzendbrief Copro dd. 29/10/2010 OMZENDBRIEF aan de gebruikers van het COPRO-merk voor GEREINIGDE GRANULATEN AFKOMSTIG VAN DE FYSICO- CHEMISCHE REINIGING VAN UITGEGRAVEN BODEM OF VAN GELIJKAARDIGE AFVALSTOFFEN volgens TRA17 Deze omzendbrief

Nadere informatie

GEPREFABRICEERDE ELEMENTEN VAN ARCHITECTONISCH BETON

GEPREFABRICEERDE ELEMENTEN VAN ARCHITECTONISCH BETON Voor de beste betonproducten Pour les meilleurs produits en béton TOEPASSINGSREGLEMENT BENOR TR 21-601 Uitgave 4 2016 GEPREFABRICEERDE ELEMENTEN VAN ARCHITECTONISCH BETON www.probeton.be INHOUD INHOUD

Nadere informatie

Antraciet Grijs-Antraciet Grijs Rood genuanceerd

Antraciet Grijs-Antraciet Grijs Rood genuanceerd Toepassingen Opritten Parkeerplaatsen Tuinpaden Terrassen Eigenschappen Vlak geproduceerde betonnen bestratingssteen Getrommelde kanten Licht verouderd Duurzaam Slijtvast Maatvast Vorstbestendig Antislip

Nadere informatie

Hoogwaardig Betongranulaat voor gebruik in beton. Hoogwaardig puinbrekerzeefzand en steenslag voor granulaatcement

Hoogwaardig Betongranulaat voor gebruik in beton. Hoogwaardig puinbrekerzeefzand en steenslag voor granulaatcement Certificatie hoogwaardige gerecycleerde granulaten Hoogwaardig Betongranulaat voor gebruik in beton Hoogwaardig puinbrekerzeefzand en steenslag voor granulaatcement Johny De Nutte Certificatie hoogwaardige

Nadere informatie

CEM III voor betonverhardingen

CEM III voor betonverhardingen Duurzaamheid II CEM III voor betonverhardingen Werner Remarque CEMEX Keuze van Cement De Europese cementnorm EN 197-1 kent 27 cementtypes. In Nederland zijn volgens NEN 8005 (Nederlandse invulling van

Nadere informatie

BETONSTAAL MECHANISCHE VERBINDINGEN VAN BETONSTAAL

BETONSTAAL MECHANISCHE VERBINDINGEN VAN BETONSTAAL OCBS Vereniging zonder winstoogmerk Keizerinlaan 66 B 1000 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV 309 Herz. 0 2014/9 PTV 309/0 2014 BETONSTAAL MECHANISCHE VERBINDINGEN VAN BETONSTAAL HERZIENING

Nadere informatie

INVLOED VAN REKENINGRIJDEN OP DE TOESTAND VAN HET WEGENNET

INVLOED VAN REKENINGRIJDEN OP DE TOESTAND VAN HET WEGENNET INVLOED VAN REKENINGRIJDEN OP DE TOESTAND VAN HET WEGENNET ir. MARGO BRIESSINCK Afdeling Wegenbouwkunde, Vlaamse overheid Bij het invoeren van rekeningrijden op een deel van het wegennet, i.c. het hoofdwegennet,

Nadere informatie

GRONDBEHANDELING: EEN TECHNISCH GEAVANCEERDE OPLOSSING. Luc Rens FEBELCEM

GRONDBEHANDELING: EEN TECHNISCH GEAVANCEERDE OPLOSSING. Luc Rens FEBELCEM GRONDBEHANDELING: EEN TECHNISCH GEAVANCEERDE OPLOSSING Luc Rens FEBELCEM EEN SAMENWERKING TUSSEN TWEE FEDERATIES Gemeenschappelijke belangen Gezamenlijke acties Oprichting werkgroep «Grondbehandeling»

Nadere informatie

AEC-granulaat als toeslagmateriaal voor beton. Nieuwe CUR-Aanbeveling 116

AEC-granulaat als toeslagmateriaal voor beton. Nieuwe CUR-Aanbeveling 116 1 Nieuwe CUR-Aanbeveling 116 CUR-Aanbeveling 116 CUR-Aanbeveling 116: 12 AEC-granulaat als toeslagmateriaal voor beton is te raadplegen of te bestellen (digitaal en op papier) op www.cur-aanbevelingen.nl

Nadere informatie

Optimalisatie van uitgeborsteld beton en bepaling van de C wegdek

Optimalisatie van uitgeborsteld beton en bepaling van de C wegdek kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur Optimalisatie van uitgeborsteld beton en bepaling van de C wegdek Rapport 03-09 CROW is het nationale kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur.

Nadere informatie

beheersorganisme voor de controle van de betonproducten Tel. (02) Fax (02)

beheersorganisme voor de controle van de betonproducten Tel. (02) Fax (02) PROBETON Vereniging zonder winstoogmerk beheersorganisme voor de controle van de betonproducten - Aarlenstraat 53 - B9 1040 BRUSSEL Tel. (02) 237.60.20 Fax (02) 735.63.56 e-mail : mail@probeton.be website

Nadere informatie

DE ROL VAN LUCHTGEHALTE, WATERABSORPTIE EN WATERGEHALTE IN DE VORSTGEVOELIGHEID VAN WEGENBETON

DE ROL VAN LUCHTGEHALTE, WATERABSORPTIE EN WATERGEHALTE IN DE VORSTGEVOELIGHEID VAN WEGENBETON DE ROL VAN LUCHTGEHALTE, WATERABSORPTIE EN WATERGEHALTE IN DE VORSTGEVOELIGHEID VAN WEGENBETON dr.ir. ANNE BEELDENS (OCW) ir. CLAUDE PLOYAERT (INTER-BETON) ir. LUC RENS (FEBELCEM) ir. PIETER DE WINNE (Afdeling

Nadere informatie

Uitvoering van betonconstructies: NBN EN 13670 en prnbn B 15-400 (ANB)

Uitvoering van betonconstructies: NBN EN 13670 en prnbn B 15-400 (ANB) Uitvoering van betonconstructies: NBN EN 13670 en prnbn B 15-400 (ANB) Betonstorten en nabehandeling ir. Bram Dooms Uitvoering van betonconstructies - 06/11/2013 - Pagina 1 Betonstorten en nabehandeling

Nadere informatie

DOORGAAND GEWAPEND BETON : NIEUWE ONTWIKKELINGEN VOOR EEN DUURZAMER CONCEPT

DOORGAAND GEWAPEND BETON : NIEUWE ONTWIKKELINGEN VOOR EEN DUURZAMER CONCEPT DOORGAAND GEWAPEND BETON : NIEUWE ONTWIKKELINGEN VOOR EEN DUURZAMER CONCEPT ir. LUC RENS FEBELCEM ir. PIETER DE WINNE Afdeling Wegenbouwkunde, Vlaamse overheid dr. ir. ANNE BEELDENS Opzoekingscentrum voor

Nadere informatie

Busbanen in beton. 1

Busbanen in beton.  1 Busbanen in beton Wereldwijd worden de grote steden geconfronteerd met problemen van dichtslibbend verkeer, zowel in de centra en de stedelijke agglomeratie als op de toegangswegen. In dichtbevolkte landen

Nadere informatie

Hergebruik van beton, nog niet zo gewoon. Ronald Diele

Hergebruik van beton, nog niet zo gewoon. Ronald Diele Hergebruik van beton, nog niet zo gewoon Ronald Diele Schagen Infra MIO Asfaltcentrale Schagen Infra BCH Betoncentrale Schagen Infra Terug naar Pioneering bijeenkomst op 26 april jl. Sessie over hergebruik

Nadere informatie

Bestek Gefigureerd Beton

Bestek Gefigureerd Beton Bestek Gefigureerd Beton 1. Beton 1.1 Beschrijving Figuratiebeton wordt hoofdzakelijke gekenmerkt door een specifieke oppervlaktebehandeling die tot doel heeft bepaalde figuraties in het beton aan te brengen,

Nadere informatie

1 ONDERHOUDS- EN HERSTELLINGSWERKEN AAN CEMENTBETONVERHARDINGEN

1 ONDERHOUDS- EN HERSTELLINGSWERKEN AAN CEMENTBETONVERHARDINGEN 1 ONDERHOUDS- EN HERSTELLINGSWERKEN AAN CEMENTBETONVERHARDINGEN 1.1 Vernieuwen van betonverhardingen Het vernieuwen van betonverhardingen omvat: - het opbreken van platen en/of gedeelten van platen van

Nadere informatie

Technische bepalingen

Technische bepalingen III. Technische bepalingen Art. 1: Stortklaar beton (wegenbouw) 1. : In vrachtwagen >= 5m² geleverd 2. : In vrachtwagen 3m³ < 5m³ geleverd 3. : In vrachtwagen < 1m³ < 3m³ geleverd 4. : Afgehaald Hoeveelheid:

Nadere informatie

Afdelingshoofd Wegenbouwkunde Pieter De Winne. Ruben Verbeke

Afdelingshoofd Wegenbouwkunde Pieter De Winne. Ruben Verbeke Afdelingshoofd Wegenbouwkunde Pieter De Winne Ruben Verbeke Certificatie van vroeger tot nu Partijkeuring / Certificatie / Werfondersteuning Controle certificatie m.b.v. COPRO Extranet Certificatie van

Nadere informatie

.12 De werken omvatten: - Het voorbereiden van het draagvlak, verwijderen van puin, afval, vreemde stoffen, gips,

.12 De werken omvatten: - Het voorbereiden van het draagvlak, verwijderen van puin, afval, vreemde stoffen, gips, DEEL 9 BUITENINRICHTING EN BUITENINFRASTRUCTUURWERKEN LOT 97 WEGENIS EN PADEN 97.30.--. ONDERFUNDERINGEN EN FUNDERINGEN 97.32.00. FUNDERINGEN MET DRAINERENDE FUNCTIE 97.32.10. Funderingen met drainerende

Nadere informatie

Monitoring dunne geluidreducerende asfaltdeklagen

Monitoring dunne geluidreducerende asfaltdeklagen Monitoring dunne geluidreducerende asfaltdeklagen R.J. Dekkers KWS Infra B.V. ir. J.H. Dijkink KWS Infra B.V. drs. ing. C.C. Tollenaar M+P raadgevende ingenieurs Samenvatting KWS heeft ruim tien jaar ervaring

Nadere informatie

Persconferentie werven 2012

Persconferentie werven 2012 Persconferentie werven 2012 2012 E34 (A21) 1 ANT Herstellen verzakkingen tussen Lille en Oud-Turnhout 4 1/03/2012-5/04/2012 E34/N49 2 O-VL Structureel onderhoud beton tussen Wachtebeke en Zelzate + tussen

Nadere informatie

BESTEKTEKST - FLUVIO 90. BUITENVERHARDINGEN...

BESTEKTEKST - FLUVIO 90. BUITENVERHARDINGEN... BESTEKTEKST - FLUVIO 90. BUITENVERHARDINGEN... 2 90.00. buitenverhardingen - algemeen... 2 90.10. onderfunderingen - algemeen... 2 90.11. onderfunderingen - steenslag / niet-continue korrelverdeling FH

Nadere informatie

OPPERVLAKKENMERKEN VAN HEDENDAAGSE BETONVERHARDINGEN

OPPERVLAKKENMERKEN VAN HEDENDAAGSE BETONVERHARDINGEN 1 OPPERVLAKKENMERKEN VAN HEDENDAAGSE BETONVERHARDINGEN IR. MARGO BRIESSINCK AWV Afdeling Wegenbouwkunde IR. LUC RENS Febelcem Samenvatting De kwaliteit en de oppervlakafwerking van een wegverharding spelen

Nadere informatie

Prefab beton voor openbare ruimte, water en groen

Prefab beton voor openbare ruimte, water en groen Prefab beton voor openbare ruimte, water en groen ANNE BEELDENS, PROF. DR.IR. R A A D G EV E N D I N G E N I E U R A B - R O A D S G A S T P R O F E S S O R KU L E U V E N A. B E E L D E N S @ A B - R

Nadere informatie

Beton LASTENBOEKBESCHRIJVING. 1. Algemeen

Beton LASTENBOEKBESCHRIJVING. 1. Algemeen LASTENBOEKBESCHRIJVING Beton 1. Algemeen Bij het voorschrijven van Argexbeton, moet steeds een onderscheid gemaakt worden tussen beton met gesloten structuur (zoals omschreven in EN 206-1) en beton met

Nadere informatie

PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B Brussel Tel.: +32 (0) Fax : +32 (0)

PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B Brussel Tel.: +32 (0) Fax : +32 (0) PROBETON vzw Beheersorganisme voor de controle van de betonproducten PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B9 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 237 60 20 Fax : +32 (0)2 735 63 56 mail@probeton.be www.probeton.be TECHNISCHE

Nadere informatie

Asfalt en bitumendag 2010

Asfalt en bitumendag 2010 Asfalt en bitumendag 2010 Eengoedof eenslechtwegdek... wie betaalt de rekening? Jacob Groenendijk met dank aan Nico van den Berg KOAC-NPC Inhoud Energieverbruik van een weg in verschillende levensstadia

Nadere informatie

KWALITEITSVOL WERKEN MET GERECYCLEERDE GRANULATEN IN BETON. Het belang van recycling beton. Ir. Willy Goossens

KWALITEITSVOL WERKEN MET GERECYCLEERDE GRANULATEN IN BETON. Het belang van recycling beton. Ir. Willy Goossens KWALITEITSVOL WERKEN MET GERECYCLEERDE GRANULATEN IN BETON Het belang van recycling beton Ir. Willy Goossens Wat is beton en hoe is het geëvolueerd door de eeuwen heen - In de oudheid (Egypte, Babylonië,

Nadere informatie

De betontrends in publieke ruimte en infrastructuur. ir. Luc Rens Raadgevend ingenieur infrastructuur FEBELCEM

De betontrends in publieke ruimte en infrastructuur. ir. Luc Rens Raadgevend ingenieur infrastructuur FEBELCEM De betontrends in publieke ruimte en infrastructuur ir. Luc Rens Raadgevend ingenieur infrastructuur FEBELCEM Provinciale Contactdag Beton in Publieke Ruimte en Infrastructuur Berchem 1 juni 2017 Trendy

Nadere informatie

Product besteksteksten

Product besteksteksten RAW1171 INDUMIX Bladnr. 1 van 6 OMSCHRIJVING BESTEKS- POST- NUMMER CATALOGUSNUMMER HOOFD- DEFICODE CODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 EEN- HEID RESULTAATS- VERPLICHTING TER INLICHTING 1 INDUMIX PRODUCTEN 11 INDUMIX

Nadere informatie

De wijk van morgen. Duurzame betonalternatieven :7 maart 2017 Ir Willy Goossens Directeur GBV vzw - Voorzitter FPRG vzw

De wijk van morgen. Duurzame betonalternatieven :7 maart 2017 Ir Willy Goossens Directeur GBV vzw - Voorzitter FPRG vzw De wijk van morgen Duurzame betonalternatieven :7 maart 2017 Ir Willy Goossens Directeur GBV vzw - Voorzitter FPRG vzw - GBV vzw (Groen Beton Vert vzw) - opgericht op 19 sept 2013 - Gegroeid uit FPRG vzw

Nadere informatie

«COOL PAVEMENTS» HOE PUBLIEKE RUIMTE KAN BIJDRAGEN TOT HET VERMINDEREN VAN HET HITTE-EILANDEFFECT

«COOL PAVEMENTS» HOE PUBLIEKE RUIMTE KAN BIJDRAGEN TOT HET VERMINDEREN VAN HET HITTE-EILANDEFFECT «COOL PAVEMENTS» HOE PUBLIEKE RUIMTE KAN BIJDRAGEN TOT HET VERMINDEREN VAN HET HITTE-EILANDEFFECT ir. Luc Rens FEBELCEM Raadgevend ingenieur l.rens@febelcem.be 0479/78.00.21 MECHELEN 30 maart 2017 Congres

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING C - 5 WITMETAAL UITGAVE: 1996 Index 1. Onderwerp...3 2. Eigenschappen...3 2.1. Metaalsoorten...3 2.1.1. Chemische samenstelling (in %)...3

Nadere informatie

Examen Betontechnoloog BV

Examen Betontechnoloog BV Examen Betontechnoloog BV Vragen en antwoorden cursusseizoen 2013/2014 Vraag 1 (14 scorepunten) Een betonsamenstelling met cement CEM III/B 42,5 N moet voldoen aan de volgende eisen: - sterkteklasse C30/37;

Nadere informatie

PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B9 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 237 60 20 Fax : +32 (0)2 735 63 56 mail@probeton.be www.probeton.be

PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B9 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 237 60 20 Fax : +32 (0)2 735 63 56 mail@probeton.be www.probeton.be PROBETON vzw Beheersorganisme voor de controle van de betonproducten PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B9 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 237 60 20 Fax : +32 (0)2 735 63 56 mail@probeton.be www.probeton.be TECHNISCHE

Nadere informatie

BETONSTAAL GERIBDE en GEDEUKTE STAVEN GERIBDE en GEDEUKTE DRAAD met hoge ductiliteit

BETONSTAAL GERIBDE en GEDEUKTE STAVEN GERIBDE en GEDEUKTE DRAAD met hoge ductiliteit OCBS Vereniging zonder winstoogmerk Keizerinlaan 66 B 1000 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV 302 Herz. 7 2015/6 PTV 302/7 2015 BETONSTAAL GERIBDE en GEDEUKTE STAVEN GERIBDE en GEDEUKTE

Nadere informatie

TOEPASSINGSREGLEMENT VAN HET BENOR-MERK IN DE SECTOR VAN BEVESTIGINGSELEMENTEN VOOR STALEN VANGRAILS. Controlemodaliteiten toepasselijk op de

TOEPASSINGSREGLEMENT VAN HET BENOR-MERK IN DE SECTOR VAN BEVESTIGINGSELEMENTEN VOOR STALEN VANGRAILS. Controlemodaliteiten toepasselijk op de Organisme voor de Controle van Betonstaal Vereniging zonder winstoogmerk Arianelaan 5 B 1200 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TOEPASSINGSREGLEMENT TRA 292 Herz. 0 2001/11 TRA 292/0 2001 TOEPASSINGSREGLEMENT VAN

Nadere informatie

Zichtbeton is teamwerk! Tim Voets Bouwonderneming Voets Yves Verdickt Inter-Beton

Zichtbeton is teamwerk! Tim Voets Bouwonderneming Voets Yves Verdickt Inter-Beton Tim Voets Bouwonderneming Voets Yves Verdickt Inter-Beton 16/10/2014 1 Nationale dekking Inter-Beton: kerncijfers Marktleider in België Medewerkers 537 Centrales 28 Mixers 252 feurs 40 2 1 Zoveel meer

Nadere informatie

Beschrijving keramische prefab wandelementen BRIXALL

Beschrijving keramische prefab wandelementen BRIXALL Beschrijving keramische prefab wandelementen BRIXALL Keramische prefab wandelementen opgebouwd uit keramische snelbouwstenen Omschrijving De keramische muurelementen zijn uitgevoerd uit geperforeerde,

Nadere informatie

CEMENTGEBONDEN FUNDERINGEN VOOR WEGEN Eigenschappen en toepassingen

CEMENTGEBONDEN FUNDERINGEN VOOR WEGEN Eigenschappen en toepassingen CEMENTGEBONDEN FUNDERINGEN VOOR WEGEN Eigenschappen en toepassingen Verhardingen, zoals wegen, voetpaden, openbare ruimtes, parkings, bedrijfsvloeren,... vergen over het algemeen een fundering, zeker als

Nadere informatie

Volumetrie = levensduur: IVO-SMA en de Standaard 2015

Volumetrie = levensduur: IVO-SMA en de Standaard 2015 Volumetrie = levensduur: IVO-SMA en de Standaard 2015 Ing. Jan Willem Venendaal BAM Wegen bv Rémy van den Beemt BAM Wegen bv Samenvatting Steenmastiekasfalt ontleent zijn duurzaamheid aan het hoge mastiekgehalte

Nadere informatie

NAAR EEN OPTIMALE SAMENSTELLING VAN WEGENBETON

NAAR EEN OPTIMALE SAMENSTELLING VAN WEGENBETON NAAR EEN OPTIMALE SAMENSTELLING VAN WEGENBETON KENMERKEN VAN WEGENBETON KENMERKEN VAN MATERIALEN OPPERVLAKKENMERKEN VAN WEGVERHARDINGEN SAMENSTELLING VAN WEGENBETON ENKELE BIJZONDERE TOEPASSINGEN 1 NAAR

Nadere informatie

Annemarie van Beek Milieu en Natuurplanbureau Annemarie.van.Beek@mnp.nl Jan Hooghwerff M+P raadgevende ingenieurs JanHooghwerff@mp.

Annemarie van Beek Milieu en Natuurplanbureau Annemarie.van.Beek@mnp.nl Jan Hooghwerff M+P raadgevende ingenieurs JanHooghwerff@mp. 1/8 Annemarie van Beek Milieu en Natuurplanbureau Annemarie.van.Beek@mnp.nl Jan Hooghwerff M+P raadgevende ingenieurs JanHooghwerff@mp.nl Samenvatting Door M+P Raadgevende Ingenieurs is een onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

RENOVATIE A14 (E17) ANTWERPEN GENT TUSSEN HAASDONK EN WAASMUNSTER

RENOVATIE A14 (E17) ANTWERPEN GENT TUSSEN HAASDONK EN WAASMUNSTER 1 RENOVATIE A14 (E17) ANTWERPEN GENT TUSSEN HAASDONK EN WAASMUNSTER IR. MICHIEL CALLENS - IR. GORIK DE KOKER Agentschap Wegen en Verkeer Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen Samenvatting In de periode juni-augustus

Nadere informatie

Bijzonder bestek. Stabiliteit Algemene funderingsplaat. 10.00 Grondwerken en onderbouw. 10.60 Bronbemaling. 10.61 Peilbuis. 10.62 Grondwaterverlaging

Bijzonder bestek. Stabiliteit Algemene funderingsplaat. 10.00 Grondwerken en onderbouw. 10.60 Bronbemaling. 10.61 Peilbuis. 10.62 Grondwaterverlaging Engineering Projectmanagement Graphic design CMS - Webdesign Middelstraat 8 1785 Merchtem België Tel. +32(0)52 37 04 35 info@stabiton.net www.stabiton.net Versie: 2010-01-04 Bijzonder bestek Stabiliteit

Nadere informatie

Proefproject N19 Turnhout - Kasterlee Visie van Colas Belgium

Proefproject N19 Turnhout - Kasterlee Visie van Colas Belgium Proefproject N19 Turnhout - Kasterlee Visie van Colas Belgium 6 maart 2013 Eric Van den Kerkhof Technisch Directeur Colas Belgium nv 2 Waarom ontwikkelen? Geluidsbronnen Ontwerp geluidsarme lagen Conclusies

Nadere informatie

AANLEG VAN EEN CONTAINERTERMINAL IN DOORGAAND GEWAPEND BETON TE LANAKEN

AANLEG VAN EEN CONTAINERTERMINAL IN DOORGAAND GEWAPEND BETON TE LANAKEN AANLEG VAN EEN CONTAINERTERMINAL IN DOORGAAND GEWAPEND BETON TE LANAKEN DHR C. VANDUFFEL, ING. MEVR. C. MILLIAU, ING. Technum Tractebel Engineering Samenvatting De containerterminal is gelegen op het industrieterrein

Nadere informatie

LEIDRAAD GEOPTIMALISEERD UITGEBORSTELD BETON

LEIDRAAD GEOPTIMALISEERD UITGEBORSTELD BETON LEIDRAAD GEOPTIMALISEERD UITGEBORSTELD BETON George Jurriaans ECCRA, Duiven G.Jurriaans@eccra.nl Wim Kramer Cement&BetonCentrum, s-hertogenbosch wimkramer@cementenbeton.nl Samenvatting Betonwegen en geluid.

Nadere informatie

E313 spitsstroken Lummen <-> Beringen. Verklarende nota bij Omgevingsvergunningsaanvraag

E313 spitsstroken Lummen <-> Beringen. Verklarende nota bij Omgevingsvergunningsaanvraag E313 spitsstroken Lummen Beringen Verklarende nota bij Omgevingsvergunningsaanvraag 2 Inhoud 1 Inleiding... 4 2 Voorwerp en situering der werken... 5 2.1 Beschrijving der werken... 5 2.1.1 Wegenis...

Nadere informatie

PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B Brussel Tel.: +32 (0) Fax : +32 (0)

PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B Brussel Tel.: +32 (0) Fax : +32 (0) PROBETON vzw Beheersorganisme voor de controle van de betonproducten PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B9 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 237 60 20 Fax : +32 (0)2 735 63 56 mail@probeton.be www.probeton.be TECHNISCHE

Nadere informatie

OPPERVLAKBEHANDELINGEN OP BRUGGEN EN VIADUCTEN

OPPERVLAKBEHANDELINGEN OP BRUGGEN EN VIADUCTEN OPPERVLAKBEHANDELINGEN OP BRUGGEN VERBETEREN EN ONDERHOUDEN VAN - WEGVERHARDINGEN - INDUSTRIE- EN BEDRIJFSVLOEREN - VLIEGVELDVERHARDINGEN - cds-bouwbeschermingsproducten Elk brugdektype een eigen toplaag

Nadere informatie

PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B Brussel Tel.: +32 (0) Fax : +32 (0)

PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B Brussel Tel.: +32 (0) Fax : +32 (0) PROBETON vzw Beheersorganisme voor de controle van de betonproducten PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B9 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 237 60 20 Fax : +32 (0)2 735 63 56 mail@probeton.be www.probeton.be TOEPASSINGSREGLEMENT

Nadere informatie

Geluidmonitoring van wegdekken voor de bepaling van het tijdgedrag van akoestische èn civieltechnische eigenschappen

Geluidmonitoring van wegdekken voor de bepaling van het tijdgedrag van akoestische èn civieltechnische eigenschappen Geluidmonitoring van wegdekken voor de bepaling van het tijdgedrag van akoestische èn civieltechnische eigenschappen Chiel Roovers, Wim van Keulen en Ard Kuijpers Ir. M.S. Roovers, ir. W. van Keulen en

Nadere informatie

Nieuwe ontwikkelingen in betonwegen. Prof. Dr.ir. Anne Beeldens Senior researcher en technisch adviseur

Nieuwe ontwikkelingen in betonwegen. Prof. Dr.ir. Anne Beeldens Senior researcher en technisch adviseur Nieuwe ontwikkelingen in betonwegen Prof. Dr.ir. Anne Beeldens Senior researcher en technisch adviseur Hoe dragen betonwegen bij tot een duurzame infrastructuur? Wat zijn de uitdagingen? Lange levensduur,

Nadere informatie

Tel. +32 (0) Fax +32 (0) GEPREFABRICEERDE BETONPRODUCTEN LIJNVORMIGE DRAGENDE ELEMENTEN

Tel. +32 (0) Fax +32 (0) GEPREFABRICEERDE BETONPRODUCTEN LIJNVORMIGE DRAGENDE ELEMENTEN PROBETON Vereniging zonder winstoogmerk beheersorganisme voor de controle van de betonproducten Aarlenstraat 53 / B9 B-1040 Brussel Tel. +32 (0)2 237 60 20 Fax +32 (0)2 735 63 56 e-mail : mail@probeton.be

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad Krimparme Ondersabelings- en Troffelmortel Five Star 180 voor het onderstoppen van staalconstructies en betonelementen. Deze mortel voldoet aan CUR-Aanbeveling 24 en waar van toepassing aan NEN-EN 206-1.

Nadere informatie

Prof.dr.ir.Anne Beeldens Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw 0486/

Prof.dr.ir.Anne Beeldens Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw 0486/ Module 8 : Integratie van de spoorinfrastructuur in de stedelijke omgeving (deel 1) 8c - Wegenbouwkundige aspecten bij de aanleg van spoorinfrastructuur concrete voorbeelden Prof.dr.ir.Anne Beeldens Opzoekingscentrum

Nadere informatie