Besluit Openbare versie. 1 Samenvatting. 2. Feiten en verloop van de procedure

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluit Openbare versie. 1 Samenvatting. 2. Feiten en verloop van de procedure"

Transcriptie

1 Ons kenmerk: OPTA/AM/2008/ Zaaknummer: Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit op het verzoek van Tele 2 Nederland BV, Atlantic Holding BV en Pretium Telecom BV om op grond van artikel 6b.3 van de Telecommunicatiewet een tijdelijke tariefmaatregel te nemen, vooruitlopend op het nieuwe WLRtariefbesluit. 1 Samenvatting 1. Tele 2 Nederland BV, Atlantic Holding BV en Pretium Telecom BV (hierna: TAP) hebben een verzoek bij het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) ingediend om op grond van artikel 6b.3 Telecommunicatiewet (hierna: Tw) een tijdelijke tariefmaatregel voor Wholesale Line Rental (WLR) te nemen, vooruitlopend op het nieuwe WLRtariefbesluit. TAP is van mening dat het BelBasis abonnement van KPN niet langer als relevante retaildienst voor de WLR tariefregulering kan worden aangemerkt. Nadat KPN per 1 februari 2007 een aanzienlijk deel van haar BelBasis abonnees automatisch heeft overgezet op een BelVrij Weekend abonnement, heeft KPN met ingang van 1 maart 2008 een verdere verlaging van het BelVrij Weekend abonnementstarief doorgevoerd waarmee dit abonnementstarief met ingang van 1 maart 2008 lager is dan het BelBasis abonnementstarief. Daarnaast heeft KPN besloten tot een verhoging van het BelBasis abonnement. Aangezien het BelBasistarief op dit moment het enige relevante retailtarief is met WLR-afspiegeling, heeft een overeenkomstige verhoging van de WLR tarieven plaatsgevonden. TAP stelt dat het retailaanbod van KPN per 1 maart 2008, in combinatie met een verhoging van de WLR tarieven, leidt tot acute prijssqueeze 1 en derhalve een onherstelbare verstoring van de mededinging tot gevolg heeft en verzoekt het college om een tijdelijke tariefmaatregel te nemen om de concurrentie op de markt van vaste analoge telefonie aansluitingen te waarborgen. Het college wijst in het onderhavige besluit het verzoek van TAP af. Het college constateert dat er geen sprake is van een (acute) margesqueeze en dat er ook overigens geen sprake is van zodanig uitzonderlijke omstandigheden dat een tijdelijke tariefmaatregel is te rechtvaardigen. Er is derhalve niet voldaan aan de vereisten van artikel 6b.3 Tw om de consultatieprocedures op grond van artikel 6b.1 e.v. buiten toepassing te laten. Bovendien is het college voornemens het ontwerp WLR-tariefbesluit in de maand april ter consultatie aan te bieden. 2. Feiten en verloop van de procedure 2. Op 21 december 2005 heeft het college het WLR Marktanalysebesluit 2 (hierna het WLRmarktbesluit) genomen waarin het college de wholesalemarkten voor toegang tot het vaste netwerk van KPN heeft onderzocht en op de markt voor laagcapacitaire wholesale-telefonie aansluitingen aan KPN onder meer de verplichting tot tariefregulering heeft opgelegd. Op grond 1 Prijssqueeze en margesqueeze zijn identieke begrippen 2 OPTA/TN/2005/ Laatst opgeslagen door MStraate :28

2 van het WLR-marktbesluit is KPN gehouden de WLR tarieven te baseren op retail-minus. 3. Op 15 december 2006 heeft het college het Besluit Tariefregulering Wholesale Line Rental 3 genomen (hierna: WLR-tariefbesluit), ter nadere uitwerking van het WLR-marktbesluit. In dit besluit heeft het college voor de tarieven die worden vastgesteld op basis van de retail-minus methodiek, de hoogte van de minussen vastgesteld. Tevens heeft het college de tarieven vastgesteld van diensten waarvoor geldt dat er een relevant retailtarief ontbreekt, maar waarvoor KPN wel kosten maakt wanneer de aansluiting door haar wholesalebedrijf aan WLR afnemers wordt geboden. Het betreft hier zogenaamde wholesalespecifieke kosten (hierna: WSK). 4. Op 26 april 2007 heeft het college vervolgens een besluit genomen waarin hij een wijziging aanbrengt in de tekst van het WLR-tariefbesluit 4 (hierna: WLR Wijzigingsbesluit). 5. In zijn uitspraak van 12 september 2007 heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (hierna: CBb) de beroepen van marktpartijen (KPN, Tele 2 en Versatel) gegrond verklaard en het WLR-tariefbesluit vernietigd 5. Het beroep van KPN tegen het WLR Wijzigingsbesluit is nietontvankelijk verklaard. Het college is opgedragen om met inachtneming van de uitspraak een nieuw besluit te nemen inzake de tariefregulering van WLR. In het bijzonder zal het college een nieuw besluit moeten nemen ten aanzien van vaststelling van de Return on Sales (RoS) en de mate van proportionele toerekening van wholesalespecifieke kosten (WSK) 6. Bij brief van 18 december heeft het college aan marktpartijen een informatieverzoek gedaan in verband met het nemen van een nieuw WLR-tariefbesluit. 7. Op 18 december 2007 heeft KPN de WLR partijen schriftelijk geïnformeerd dat zij haar retailtarieven voor (belbasis) abonnementen van laagcapacitaire PSTN-en ISDN-aansluitingen met bijbehorende faciliteiten per 1 maart 2008 zal aanpassen, en dat de WLR-tarieven, onder verwijzing naar artikel 9.2 van de Raamovereenkomst Wholesale Line Rental tussen KPN en de WLR partijen, gelijktijdig per 1 maart 2008 zullen wijzigen. 8. Bij brief van 22 januari 2008 heeft de gemachtigde van TAP het college gewezen op de door KPN aangekondigde tariefverlagingen van het BelVrij Weekend abonnement (flat fee van 19,00 naar 18,00 per maand voor PSTN) enerzijds en van de tariefstijgingen van het BelBasis abonnement per 1 maart 2008 (van 18,16 naar 18,48 per maand voor PSTN) anderzijds en de enorme consequenties die dit volgens TAP heeft voor de WLR partijen. Het BelBasis tarief is tot op heden bepalend voor het WLR tarief dat WLR partijen aangerekend krijgen. 3 OPTA/TN/2006/ OPTA/TN/2007/ LJN:BBB OPTA/TN/2007/

3 9. Bij brief van 5 februari 2008 heeft de gemachtigde van TAP een verzoek bij het college ingediend om overeenkomstig het bepaalde in artikel 6b.3 Tw tijdelijke tarieven voor Wholesale Line Rental vast te stellen. Voor de tijdelijke tariefmaatregel dient het laagste abonnementstarief van KPN als uitgangspunt te worden genomen, derhalve het BelVrij Weekend tarief. Hierop dient, volgens TAP, de gemiddelde besparing die de eindgebruikers realiseren in mindering te worden gebracht. 10. Bij brief van 15 februari 2008 heeft het college de ontvangst van het verzoek van TAP om een tijdelijk WLR Tariefbesluit bevestigd en tevens een afschrift van de openbare versie van het verzoekschrift aan KPN gestuurd. 11. Bij brief van 19 februari 2008 heeft het college TAP uitgenodigd voor een hoorzitting op 6 maart 2008 om het verzoekschrift mondeling toe te lichten. Per diezelfde datum is aan KPN de mogelijkheid geboden om haar zienswijze tijdens de hoorzitting naar voren te brengen. 12. Bij bericht van 25 februari 2008 heeft KPN het college een berekening van de combinatorische pricesqueeze toets (hierna CPST) 7 toegestuurd met een vergelijking van de BelVrij weekend en BelBasis tarieven vóór 1 maart en vanaf 1 maart Hieruit blijkt dat de squeezemarge vanaf 1 maart 2008 toeneemt. 13. Bij brief van 28 februari 2008 heeft de gemachtigde van TAP enige aanvullende stukken (annexen 4 en 5) gestuurd ten behoeve van de hoorzitting. Annex 4 betreft brieven van KPN van 21 februari 2008 aan de afzonderlijke marktpartijen van TAP waarin KPN aangeeft dat zij met een termijn van minimaal 8 weken een redelijke aankondigingtermijn heeft gehanteerd om de tariefsverhoging van de WLR tarieven bekend te maken. Annex 5 bevat adhesiebetuigingen van de WLR partijen Esprit Telecom BV, Yiggers en ACN Europe BV om het verzoek van TAP te ondersteunen. 14. Op donderdag 6 maart 2008 heeft een hoorzitting plaatsgevonden waarbij TAP en KPN, bijgestaan door hun gemachtigden, hun zienswijzen naar voren hebben gebracht. De reikwijdte van de hoorzitting betrof het verzoek van TAP om een spoedbesluit op grond van artikel 6b.3 Tw voor de periode vanaf 1 maart In een vertrouwelijk gedeelte heeft Tele 2 Nederland BV nog een geactualiseerd overzicht van Annex 2 overgelegd. 15. Op 10 maart 2008 heeft het college nadere vragen aan TAP en KPN gesteld. 16. Op 12 maart 2008 heeft KPN de op de hoorzitting toegezegde CPST berekening toegestuurd ten aanzien van de effecten van de BelVrij Avond-en Weekend incentives op de squeezemarge. 17. Op 14 maart 2008 heeft KPN het college meer actuele informatie verschaft over de aantallen klanten BelBasis en BelVrij (stand per december 2007 en stand per februari 2008). 7 bundeltoets (rekenkundig) voor laagcapacitaire aansluitingen (voetnoot 10 in Annex F bij Retailbesluit) 3

4 18. Op 14 maart 2008 heeft TAP desgevraagd informatie verschaft over aantallen binnenkomende WLR klanten en aantal uitgaande WLR klanten in de periode van 14 januari 2008 tot 9 maart Juridisch Kader 19. Artikel 7, zesde lid, van de Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en diensten (hierna: Kaderrichtlijn) luidt: in uitzonderlijke omstandigheden kan een nationale regelgevende instantie die oordeelt dat er een dringende noodzaak is om te handelen, in afwijking van de procedure genoemd in de leden 3 en 4, teneinde de concurrentie te waarborgen en de belangen van de gebruikers te beschermen, onmiddellijk evenredige en voorlopige maatregelen vaststellen. 20. Artikel 6a.1, eerste lid, Tw luidt: het college bepaalt in overeenstemming met de beginselen van het algemene Europese Mededingingsrecht de relevante markten in de elektronische communicatiesector waarvan de product- of dienstenmarkt overeenkomt met een product- of dienstenmarkt als vermeld in artikel 15, 1 ste lid Kaderrichtlijn. 21. Artikel 6a.2, eerste lid, Tw luidt: Indien uit een onderzoek als bedoeld in artikel 6a.1, derde of vierde lid, van de Tw blijkt dat een relevante markt onderscheidenlijk een transnationale markt niet daadwerkelijk concurrerend is, stelt het college vast welke ondernemingen die openbare elektronische communicatienetwerken, bijbehorende faciliteiten of openbare elektronische communicatiediensten aanbieden, beschikken over een aanmerkelijke marktmacht en legt ieder van hen, voor zover passend, verplichtingen als bedoeld in de artikelen 6a.6 tot en met 6a.10 of 6a.12 tot en met 6a.15 op ( ) 22. Artikel 6a.7, eerste lid, Tw luidt: Het college kan op grond van artikel 6a.2 van de Tw voor door het college te bepalen vormen van toegang een verplichting opleggen betreffende het beheersen van de hiervoor te berekenen tarieven of kostentoerekening indien uit een marktanalyse blijkt dat de betrokken exploitant de prijzen door het ontbreken van werkelijke concurrentie op een buitensporig hoog peil kan handhaven of de marges kan uithollen, in beide gevallen ten nadele van de eindgebruikers. Aan de verplichtingen kunnen door het college voorschriften worden verbonden die nodig zijn voor een goede uitvoering van de verplichtingen. 23. Artikel 6b.1, eerste lid Tw luidt: Op de voorbereiding van een besluit van het college als bedoeld in de artikelen 6.2, 6a.2, 6a.3, 6a.16 en 6a.18, is afdeling 3.4. (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene Wet bestuursrecht (hierna: Awb) van toepassing. Artikel 6b.2, eerste lid Tw luidt: 4

5 Indien een besluit als bedoeld in artikel 6b.1, eerste lid, van invloed is op de handel tussen de lidstaten, legt het college het ontwerp van het desbetreffende besluit en de gronden die aan het ontwerp ten grondslag liggen, voor aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen en aan de nationale regelgevende instanties ( ) en stelt het college hen gedurende een maand in de gelegenheid daarover opmerkingen te maken In artikel 6b.3, eerste en tweede lid Tw: 1. Het college kan in uitzonderlijke omstandigheden indien de vereiste spoed zich verzet tegen toepassing van de procedures, bedoeld in artikel 6b.1, eerste lid, of 6b.2, die procedures buiten toepassing laten bij het nemen van een besluit als bedoeld in de artikelen 6.2, 6a.2, eerste lid, onder a, 6a.16, eerste lid, of 6a.18, eerste lid, teneinde de concurrentie te waarborgen of de belangen van de gebruikers te beschermen. 2.: Een besluit als bedoeld in het eerste lid geldt voor een periode van maximaal 26 weken. 25. In de uitspraak van de voorzieningenrechter van het CBb in de Wanadoo zaak 8 op grond van artikel 6b.3 Tw heeft het CBb onder meer het volgende geoordeeld: de alinea: Gelet op de tekst van artikel 6b.3 Tw en gezien de plaatsing van deze bepaling in hoofdstuk 6B Tw, dat het opschrift Consultatie draagt, heeft artikel 6b.3, eerste lid Tw naar het oordeel van de voorzieningenrechter geen verdergaande betekenis dan dat OPTA in uitzonderlijke, spoedeisende gevallen de in artikel 6b.1 lid 1, en 6b.2 Tw bedoelde consultatieprocedures buiten toepassing kan laten bij het nemen van een besluit (..) : (..) Gelet op artikel 1.3, eerste lid, aanhef en onder a Tw is de voorzieningenrechter van oordeel dat OPTA voor het nemen van het bestreden besluit de vraag onder ogen had moeten zien of het verzoek van Wanadoo zulke dringende problemen betrof dat daarin aanleiding gevonden moest worden de marktanalyse te versnellen (..). 7.2 OPTA dient de aanvraag van Wanadoo opnieuw af te wijzen indien zij oordeelt dat deze aanvraag geen aanleiding vormt de voor een eventuele toepassing van artikel 6b.3 Tw noodzakelijke afronding van de marktanalyse te versnellen. Oordeelt OPTA anders dan zal zij eventueel naar analogie van artikel 4:14 Awb een redelijke termijn dienen te noemen waarbinnen een inhoudelijk besluit op het verzoek van Wanadoo tegemoet kan worden gezien. 8 LJN/BBB15300, 27 april

6 4. Toelichting verzoek TAP TAP verzoekt om een tijdelijk WLR Tariefbesluit op grond van artikel 6b.3 Tw. In het verzoekschrift en tijdens de hoorzitting heeft TAP hiertoe het volgende aangevoerd. 26. TAP licht toe dat het BelBasis abonnement in het vernietigde WLR-tariefbesluit nog als relevante retaildienst voor de WLR tariefregulering wordt aangemerkt. Na de totstandkoming daarvan is de situatie gewijzigd vanwege het feit dat KPN het BelBasis abonnement feitelijk ging uitfaseren. Per 1 februari 2007 zijn de Belbasis abonnees door KPN automatisch omgezet op een BelVrij Weekend abonnement. Vervolgens heeft KPN per 1 maart 2008 een verlaging van het BelVrij Weekend abonnementstarief doorgevoerd van 19 naar 18. Daarnaast is, kort voor de hoorzitting van 6 maart 2008 gebleken dat KPN per 1 maart 2008 voor BelVrij Avond-en Weekend een verbeterde incentive heeft doorgevoerd, namelijk een korting van 6 op het abonnementstarief tot eind Deze abonnementstarieven zijn daardoor lager dan het BelBasis abonnementstarief, terwijl de klant ingeval van BelVrij Weekend en BelVrij Avond-en Weekend gratis in weekend en nacht, respectievelijk avond, weekend en nacht kan bellen naar alle vaste nummers in Nederland. TAP stelt dat het BelBasis abonnementstarief reeds vanaf 1 februari 2007, en eens temeer vanaf 1 maart 2008, niet meer kan worden beschouwd als het relevante retailtarief in de zin van het WLR-marktbesluit van 21 december TAP licht toe dat de WLR partijen vanaf de start van WLR (februari 2007) hebben geconcurreerd met het BelVrij abonnement van KPN en niet met BelBasis. Op de website van KPN ontbreekt ook iedere concrete informatie over het BelBasis abonnement. Daaruit kan worden opgemaakt dat dit abonnement niet meer actief door KPN wordt verkocht. TAP is van mening dat het ontbreken van een relevant retailtarief betekent dat in het kader van de WLR tariefregulering alsnog een kostengeoriënteerd tarief voor Wholesale Line Rental zal moeten worden vastgesteld, inclusief de proportionele toerekening van de wholesale specifieke kosten. Vaststelling hiervan zal volgens TAP enige tijd vergen. 27. TAP stelt dat als gevolg van de verlaging van BelVrij Weekend en BelVrij Avond-en Weekend per 1 maart 2008 een acute prijssqueeze voor WLR partijen in de markt is ontstaan. Deze prijssqueeze wordt vergroot doordat KPN per 1 maart 2008 het BelBasis tarief heeft verhoogd en dientengevolge de WLR tarieven eveneens heeft verhoogd. Door deze ontwikkeling dreigt de markt voor vaste analoge telefonieaansluitingen, die al zwaar onder druk stond, met ingang van 1 maart 2008 volledig teniet te worden gedaan. Het vaststellen van een nieuw WLR-tariefbesluit ter waarborging van de concurrentie op de markt voor vaste analoge telefonieaansluitingen is derhalve spoedeisend. TAP verzoekt het college om een tijdelijke tariefmaatregel als bedoeld in artikel 6b.3 Tw te treffen, zonder dat de gebruikelijke 6

7 consultatieprocedures worden doorlopen. TAP stelt dat aan de voorwaarden voor het treffen van een tijdelijke maatregel in de zin van artikel 6b.3 Tw, zoals dit artikel in de rechtspraak wordt uitgelegd, is voldaan. 28. TAP is van mening dat voor de tijdelijke tariefmaatregel het laagste abonnementstarief van KPN als uitgangspunt moet worden genomen. Dat wil zeggen het BelVrij Weekend tarief. Op dit tarief dient in mindering te worden gebracht de gemiddelde besparing die eindgebruikers realiseren als gevolg van de in combinatie met dit abonnementstarief geleverde gratis diensten. 29. TAP stelt tijdens de hoorzitting dat het gratis bellen in avond en weekend voor de gemiddelde PSTN klant een waarde vertegenwoordigt van 2,50-3,50 (bandbreedte) ex BTW per maand en verzoekt het college om WLR tarieven vast te stellen volgens de systematiek die TAP in haar brief van 5 februari 2008 heeft aangegeven. 30. TAP benadrukt ten slotte het grote risico dat de concurrentie die op basis van WLR is ontstaan, geheel teniet wordt gedaan, aangezien de WLR tariefregulering op basis van BelBasis geen bescherming meer aan WLR partijen biedt. Bovendien blijkt uit de informatie op de website van KPN dat het nieuwe BelVrij Avond-en Weekend abonnement een looptijd heeft tot eind december TAP acht het probleem te dringend om het definitieve WLR-tariefbesluit af te wachten. Zienswijze KPN KPN brengt op basis van de stukken en de hoorzitting de navolgende zienswijze naar voren ten aanzien van het verzoek van TAP tot het nemen van een tijdelijk WLR-tariefbesluit: 31. KPN stelt dat de tarieven uit het vernietigde WLR-tariefbesluit hebben te gelden als voorlopige tarieven. KPN houdt zich ook overigens vrijwillig aan de bepalingen uit dit besluit. Zolang het college niet heeft voldaan aan de opdracht van het CBb om een nieuw tariefbesluit te nemen, acht KPN het niet juist als het college op de grondslag van artikel 6b.3 Tw een tijdelijk besluit zal nemen. 32. KPN stelt dat artikel 6b.3 Tw niet voor niets bepaalt dat de waarborgen van consultatie en een zorgvuldige voorbereiding van besluiten, zoals voorgeschreven in Hoofdstuk 6b Tw, alleen in uitzonderlijke omstandigheden en voor een beperkte periode kunnen worden gepasseerd, namelijk indien onherstelbare schade aan concurrentie zou ontstaan. KPN stelt dat in de onderhavige zaak geen sprake is van een bedreiging van de concurrentie. Anders dan TAP stelt, krijgen de WLR partijen juist méér ruimte voor concurrerende aanbiedingen. KPN betwist dat het BelBasis abonnement is uitgefaseerd. Per ultimo 2007 waren er bijna 50% meer BelBasis-abonnees in de markt dan klanten met het pakket BelVrij Weekend. KPN licht toe dat de actie die KPN per 1 februari 2007 heeft gedaan waarbij BelBasis abonnees 7

8 automatisch zijn overgezet naar het pakket BelVrij Weekend, alleen betrekking had op consumenten en dan alleen degenen die geen CPS hadden ingesteld. Zakelijke BelBasis abonnees en CPS klanten waren niet in deze actie betrokken. De stelling van TAP dat nagenoeg alle BelBasis abonnees naar BelVrij Weekend zijn overgezet, is derhalve onjuist. Ook is de stelling van TAP onjuist dat de verhoging van het BelBasis tarief louter is bedoeld om het WLR tarief te verhogen. 33. Aangezien een ruime meerderheid van de abonnees van KPN nog een BelBasis abonnement heeft, stelt KPN zich op het standpunt dat het BelBasis abonnement nog steeds het relevante retailtarief is voor de toepassing van het WLR-besluit. KPN licht toe dat het BelVrij Weekend niet een abonnementsvorm is maar een bundel van een aansluiting en het overgrote deel van het verkeer over die aansluiting. Naast gratis verkeer in de nacht en weekend naar vaste aansluitingen, zijn ook de meeste andere verkeersminuten in deze bundel betrokken. Deze hebben binnen BelVrij Weekend afwijkende tarieven. Het spreekt, aldus KPN, voor zich dat de prijseffecten van deze bundel als geheel moeten worden beoordeeld. De tarieven van veel van die andere verkeersminuten zijn hoger, soms zelfs aanzienlijk hoger, dan binnen BelBasis. 34. KPN benadrukt dat de tariefwijzigingen per 1 maart 2008 de concurrentieruimte voor WLR partijen heeft vergroot. De squeezemarge op basis van BelVrij Weekend is per 1 maart 2008 [vertrouwelijk] en voor BelVrij Avond- en Weekend [vertrouwelijk]. Vanwege het feit dat de squeezemarges zijn toegenomen heeft TAP geen spoedeisend belang bij enig tijdelijk besluit. Ook vóór 1 maart 2008 was van een prijssqueeze geen sprake. KPN stelt dat TAP ten onrechte tracht een prijssqueeze aannemelijk te maken door selectief om te gaan met de verschillende elementen van de BelVrij Weekend en de BelVrij Avond-en- Weekend bundel. Evenmin heeft TAP enig bewijs aangedragen voor de stelling dat BelVrij Weekend en BelVrij Avond-en Weekend niet voldoet aan CPST uit Annex F van het Retailbesluit. Dat is het relevante beoordelingskader voor een bundel van laagcapacitaire aansluiting met verkeer. 35. KPN wijst er voorts op dat een kostengeoriënteerd tarief voor WLR alléén aan de orde is indien er geen relevant retailtarief is. In de onderhavige situatie is er een retailtarief. Voor een wholesale specifieke dienst als Wholesale Line Rental is retail-minus de aangewezen weg. Het is, aldus KPN, nooit de bedoeling geweest om kostengeorienteerde tarieven op WLR toe te passen. 36. KPN ontkent ten slotte dat voor klanten sprake is van een lock in bij het aangaan van een BelVrij Avond-en Weekend abonnement voor de duur van 22 maanden tot 31 december Een klant is vrij om een dergelijk abonnement tussentijds te beëindigen. 8

9 5. Overwegingen Toepassing artikel 6b.3 Tw 37. Ten aanzien van het verzoek van TAP van 5 februari 2008 op grond van artikel 6b.3 Tw overweegt het college het volgende. 38. TAP betoogt in haar verzoek dat de tariefswijzigingen van KPN per 1 maart 2008 enorme consequenties hebben voor de WLR partijen en zullen leiden tot een onherstelbare verstoring van de mededinging. TAP verzoekt het college om met toepassing van artikel 6b.3 Tw een tijdelijk WLR-tariefbesluit te nemen, teneinde de concurrentie op de markt van vaste analoge telefonie aansluitingen te waarborgen. 39. Het college constateert dat de voorzieningenrechter van het CBb in de Wanadoo uitspraak van 27 april 2005 over toepassing van artikel 6b.3 Tw heeft overwogen dat het college dient te beoordelen of het verzoek van de aanvrager zulke dringende problemen betreft, dat daarin aanleiding moet worden gevonden om de consultatieprocedures, als bedoeld in de artikelen 6b.1 of 6b.2 Tw buiten toepassing te laten. 40. Met inachtneming van de uitspraak van het CBb is het college nagegaan in hoeverre de feiten en omstandigheden van het onderhavige geval aanleiding vormen om de vereiste procedures buiten toepassing te laten en om, vooruitlopend op het nieuwe WLR-tariefbesluit, op grond van artikel 6b.3 Tw een tijdelijk Tariefbesluit te nemen. 41. Het college richt zich hierbij op de dienstentarieven van KPN, zoals die per 1 maart 2008 in de markt staan. Het college is van mening dat naast de BelVrij Weekend tarieven de tarieven van de dienst BelVrij Avond-en Weekend, die eerst tijdens de hoorzitting door TAP naar voren zijn gebracht, eveneens moeten worden meegenomen aangezien deze dienst vanaf 1 maart 2008 gewijzigd in de markt staat. 42. Het college constateert dat BelBasis nog steeds een dienst is die in de markt wordt afgenomen en waarvoor tevens een retailtarief aanwezig is. Het college kan daarom niet concluderen dat BelBasis geen relevante retaildienst meer is voor afspiegeling in het WLR-aanbod. Gezien de tariefstelling van Belvrij Weekend, die zich onder het BelBasis tarief bevindt, zal het college bezien in hoeverre BelVrij Weekend en BelVrij Avond-en Weekend ook als relevante retaildiensten kunnen worden aangemerkt. In het ontwerp-wlr-tariefbesluit zal het college hier nader op ingaan. Het college is voornemens het ontwerp-wlr tariefbesluit in de maand april ter consultatie aan te bieden. 9

10 43. Het college constateert, onverminderd de conclusies in het ontwerp-wlr-tariefbesluit, dat er per 1 maart 2008 geen sprake is van een margesqueeze als gevolg van de tariefswijzigingen van KPN. Het college voert daartoe het volgende aan: a. de daling van de abonnementstarieven van BelVrij Weekend en de verbeterde incentive voor BelVrij Avond- en Weekend is gelijktijdig doorgevoerd met een stijging van de verkeerstarieven buiten de flat fee. De gemiddelde opbrengst (in ) en marge (in ) per eindgebruiker van Belvrij Weekend en Belvrij Avond- en Weekend stijgen hierdoor; b. voor Belbasis geldt dat de abonnements- en WLR-tarieven met een gelijk percentage zijn verhoogd waardoor de gemiddelde opbrengst (in ) per eindgebruiker stijgt en de marge (in %) gelijk blijft; c. de marge (in ) van BelVrij Weekend en Belvrij Avond- en Weekend ten opzichte van BelBasis verbetert door de tariefswijzigingen per 1 maart Deze verbetering wordt veroorzaakt door de stijging van de verkeerstarieven buiten de flat fees in BelVrij Weekend en BelVrij Avond-en Weekend. Afnemer BelVrij Weekend Afnemer BelVrij Avond-en weekend Squeezemarge in BelBasis BelVrij Weekend BelBasis BelVrij-avond-enweekend Voor 1 maart 2008 [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] Na 1 maart 2008 [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] [vertrouwelijk] Margeverbetering (in ) BelVrij t.o.v. BelBasis [vertrouwelijk]namelijk [vertrouwelijk] [vertrouwelijk]namelijk [vertrouwelijk] 44. Het college baseert zijn conclusies in randnummer 43 op de informatie in bovenstaande tabel die door KPN is aangeleverd en door het college is gecontroleerd en gevalideerd. KPN heeft de combinatorische prijssqueezetoets (hierna: CPST) 9 uitgevoerd en opgeleverd voor de Belvrijdiensten. In die squeezetoetsen bevindt zich eveneens een vergelijking met Belbasis. Hoewel op de Belbasis-aansluiting de CPST niet van toepassing is, is de vergelijking met Belvrij zuiver te maken, omdat bij beide wordt uitgegaan van de WLR-wholesaletarieven Het college is het derhalve niet eens met de bewering van TAP dat de squeezemarges van Belvrij dalen. TAP heeft daartoe geen enkel bewijs aangedragen. TAP trekt deze conclusie door zich selectief te richten op het flat fee bedrag uit de Belvrij-bundels. TAP betrekt in de berekeningen niet de gestegen verkeerstarieven buiten de flat fee uit de Belvrij-bundels. Het college is van oordeel dat bij de beoordeling van de squeezemarge van Belvrij ook het verkeer buiten de flat fee betrokken dient te worden en dat niet zoals TAP beweert alleen naar de flat fee gekeken dient te 9 Zie ook voetnoot 10 in Annex F bij Retailbesluit 10 In de vergelijking wordt uitgegaan van afname van Belbasis-verkeer in combinatie met de Belbasis-aansluiting en is voor de vergelijkbaarheid het belprofiel van Belvrij gehanteerd. 10

11 worden. 46. Het college concludeerde in randnummer 43 dat ondanks de daling van het BelVrijweekend tarief niet gesproken kan worden van een margesqueeze, zoals door TAP is gesteld. Dit betekent dat het college van oordeel is dat al helemaal geen sprake is van een acute margesqueeze per 1 maart Niettegenstaande de conclusie van het college in randnummer 43 dat er met ingang van 1 maart 2008 geen sprake is van een margesqueeze, is het college zich bewust van het feit dat de WLR partijen wel degelijk nadelen kunnen ondervinden van de nieuwe diensten die KPN in de markt heeft gezet. Het feit dat het BelBasistarief op dit moment het enige relevante retailtarief is met een WLR-afspiegeling, en er geen WLR-afspiegeling is van de BelVrij Weekend en BelVrij Avond-en Weekend tarieven, kan financieel nadelig zijn voor de WLR-partijen. Dit wordt geïllustreerd door informatie van TAP waaruit blijkt dat het klantenbestand van WLR-partijen in de periode medio januari/ medio maart 2008 per saldo is afgenomen. 48. Indien het college op grond van de analyse voor het nieuwe WLR-tariefbesluit van oordeel is dat Belvrij Weekend en BelVrij Avond-en Weekend relevante retailtarieven zijn, dan heeft het ontbreken van een WLR-afspiegeling financiële nadelen voor afnemers. Deze nadelen zijn evenwel niet zo groot dat er sprake is van zodanig uitzonderlijke omstandigheden dat een tijdelijke tariefmaatregel is te rechtvaardigen. Het college is van oordeel dat TAP voldoende in staat moet zijn om concurrerende aanbiedingen te doen in de periode totdat het nieuwe WLR-tariefbesluit bekend zal zijn. Indien in het nieuwe WLR-tariefbesluit wordt geoordeeld dat de BelVrijWeekend tarieven en BelVrij Avond-en Weekend tarieven relevante retailtarieven zijn, dan zal de periode van financieel nadeel van beperkte duur zijn. 49. Op grond van bovenstaande feiten en omstandigheden is het college van oordeel dat TAP niet aannemelijk heeft gemaakt dat er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden, en dat ook anderszins niet aannemelijk is dat sprake is van dringende problemen die een tijdelijke maatregel rechtvaardigen. Er is derhalve niet voldaan aan de vereisten van artikel 6b.3 Tw om de consultatieprocedures op grond van artikel 6b.1 e.v. buiten toepassing te laten. Bovendien is het college voornemens het ontwerp WLR-tariefbesluit in de maand april ter consultatie aan te bieden. 50. Het college wijst derhalve het verzoek van TAP af. 11

12 6. Dictum 51. Het college wijst het verzoek van TAP van 5 februari 2008 af. HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, namens het college, drs. D. I. Bos Hoofd Afdeling Markten Beroep bij het CBb Belanghebbenden die zich met dit besluit niet kunnen verenigen, kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven te Den Haag. Het postadres is: College van Beroep voor het bedrijfsleven, Postbus 20021,2500 EA 's-gravenhage. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht bevatten. Voorts moet het beroepschrift de gronden van het beroep bevatten en dient een afschrift van het bestreden besluit te worden meegezonden. Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd. Informatie hierover kan worden ingewonnen bij de griffie van het College, telefonisch bereikbaar op (070) of (070)

Besluit Openbare versie. 1 Inleiding en achtergronden

Besluit Openbare versie. 1 Inleiding en achtergronden Ons kenmerk: OPTA/TN/2007/201623 (openbare versie van OPTA/TN/2007/201620) Zaaknummer: 06.3581.27 Datum 20 augustus 2007 Besluit van het College van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit

Nadere informatie

Besluit Openbaar. 1 Samenvatting. 2 Verloop van de procedure

Besluit Openbaar. 1 Samenvatting. 2 Verloop van de procedure Ons kenmerk: OPTA/AM/2010/201657 Zaaknummer: 10.0225.22 Datum: 8 juli 2010 Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) op het handhavingsverzoek

Nadere informatie

Besluit Openbaar vertouwelijke passages zijn aangemerkt als [bedrijfsvertouwelijk]

Besluit Openbaar vertouwelijke passages zijn aangemerkt als [bedrijfsvertouwelijk] vertouwelijke passages zijn aangemerkt als [bedrijfsvertouwelijk] Ons kenmerk: OPTA/TN/2005/202885 (openbare versie van OPTA/TN/2005/202606) Zaaknummer: T05201028 Datum: 13 september 2005 Besluit van het

Nadere informatie

Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer. 13 mei 2008 Besluit inzake handhavingsverzoek verhoogde 1 acceptgirokosten KPN

Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer. 13 mei 2008 Besluit inzake handhavingsverzoek verhoogde 1 acceptgirokosten KPN Consumentenbond De heer M. Wessling Postbus 1000 2500 BA 'S-GRAVENHAGE 2500BA1000 Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer mw. drs. M.E. Remijnse OPTA/ACNB/2008/200860 Datum Onderwerp Bijlage(n)

Nadere informatie

OPTA/EGM/2003/ U RvB 03/022 pricing. 17 april 2003 E , tariefvoorstel "Tariefpakket Extra" -

OPTA/EGM/2003/ U RvB 03/022 pricing. 17 april 2003 E , tariefvoorstel Tariefpakket Extra - Koninklijke KPN N.V. De heer A.J. Scheepbouwer Postbus 30000 2500 GA 'S-GRAVENHAGE 2500GA30000 Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer OPTA/EGM/2003/201506 2003-U-00147-RvB 03/022 pricing

Nadere informatie

Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit

Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit wijziging WLR-marktbesluit Ons kenmerk: OPTA/AM/2008/201838 Zaaknummer: 08.0126.23 Datum: 8 september 2008 1 Inleiding 1. Het College van Beroep voor

Nadere informatie

Zienswijze. Tele2 Nederland B.V., en EspritXB B.V. op het ontwerp voor het AANVULLEND BESLUIT MARKT- ANALYSE VASTE TELEFONIE 2008

Zienswijze. Tele2 Nederland B.V., en EspritXB B.V. op het ontwerp voor het AANVULLEND BESLUIT MARKT- ANALYSE VASTE TELEFONIE 2008 Zienswijze Tele2 Nederland B.V., en EspritXB B.V. op het ontwerp voor het AANVULLEND BESLUIT MARKT- ANALYSE VASTE TELEFONIE 2008 van 7 december 2011 (OPTA/AM/2011/202785) Openbare versie 18 januari 2012

Nadere informatie

Besluit <<Openbaar >>

Besluit <<Openbaar >> Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit op grond van artikel 15.2, tweede lid, van de Telecommunicatiewet jo. artikel 5:32, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

3. Op 12 juli 2007 heeft een hoorzitting plaatsgevonden waar Vodafone en VDB hun zienswijzen mondeling naar voren hebben gebracht.

3. Op 12 juli 2007 heeft een hoorzitting plaatsgevonden waar Vodafone en VDB hun zienswijzen mondeling naar voren hebben gebracht. Ons kenmerk: OPTA/COL/2008/200007 Zaaknummer: 07.0100.22.1.01 Datum: 10 januari 2008 Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit inhoudende de beslissing op het bezwaarschrift

Nadere informatie

Besluit «Openbaar» 1 Verloop van de procedure

Besluit «Openbaar» 1 Verloop van de procedure Ons kenmerk: OPTA/AM/2009/202501 Zaaknummer: 09.0161.34 Datum: 29 september 2009 Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit op grond van artikel 48, eerste lid, van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 501 Wijziging van de Postwet 2009 ter invoering van ex ante toezicht op een postvervoerbedrijf met aanmerkelijke marktmacht Nr. 2 VOORSTEL VAN

Nadere informatie

Voorlopig oordeel inzake interconnectie

Voorlopig oordeel inzake interconnectie Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer OPTA/IBT/2003/203596 Datum Onderwerp Bijlage(n) Interconnectieplicht Voorlopig oordeel inzake interconnectie Het college van de Onafhankelijke Post

Nadere informatie

Pagina 1/7. Besluit «Openbare versie» 1 Samenvatting. 2 Verloop van de procedure

Pagina 1/7. Besluit «Openbare versie» 1 Samenvatting. 2 Verloop van de procedure Ons ACM/DTVP/2014/200507_OV kenmerk: Zaaknummer: 14.0136.20 Datum: 31 januari 2014 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 15.2, tweede lid, van de Telecommunicatiewet in samenhang

Nadere informatie

OPTA/IBT/2001/ A 29 juni 2001 Bijlage(n): 2 OPENBARE VERSIE. Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit

OPTA/IBT/2001/ A 29 juni 2001 Bijlage(n): 2 OPENBARE VERSIE. Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit OPTA/IBT/2001/201828 A 29 juni 2001 Bijlage(n): 2 OPENBARE VERSIE Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit Bepaling van de door KPN Telecom B.V. voor de periode

Nadere informatie

Openbaar besluit. OPTA/IPB/2006/ kenmerk: Zaaknummer: W Datum: 3 februari Ons

Openbaar besluit. OPTA/IPB/2006/ kenmerk: Zaaknummer: W Datum: 3 februari Ons Ons OPTA/IPB/2006/200167 kenmerk: Zaaknummer: W.16.05 Datum: 3 februari 2006 Besluit van het College van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) op grond van artikel

Nadere informatie

Besluit Openbaar. Ons kenmerk: OPTA/JUZ/2005/ Zaaknummer: JB Datum : 23 maart 2005

Besluit Openbaar. Ons kenmerk: OPTA/JUZ/2005/ Zaaknummer: JB Datum : 23 maart 2005 Ons kenmerk: OPTA/JUZ/2005/200735 Zaaknummer: JB 04071 Datum : 23 maart 2005 Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit op het bezwaarschrift dat Versatel Nederland

Nadere informatie

pagina 1 van 5 ECLI:NL:RBDHA:2014:6145 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 20-05-2014 Datum publicatie 04-06-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden AWB-13_10151 Belastingrecht Bijzondere kenmerken Bodemzaak

Nadere informatie

2. De nummers en zijn op 8 augustus 2002 toegekend aan KPN (beschikkingsnummer ).

2. De nummers en zijn op 8 augustus 2002 toegekend aan KPN (beschikkingsnummer ). Ons kenmerk: OPTA/NER/2007/202296 Zaaknummer: 07.0222.34 Datum: 2 november 2007 Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit op grond van artikel 15.2, tweede lid,

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u de beslissing op het bezwaarschrift.

Hierbij ontvangt u de beslissing op het bezwaarschrift. Bij faxbericht van 7 februari jl. (kenmerk JZ/CdM) heeft u namens KPN Telecom B.V. (hierna: KPN) bezwaar gemaakt tegen het besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit

Nadere informatie

Besluit Openbaar. 1 Samenvatting. Ons kenmerk: OPTA/JUZ/2004/ Zaaknummer: JB04073 Datum : 28 juli 2004

Besluit Openbaar. 1 Samenvatting. Ons kenmerk: OPTA/JUZ/2004/ Zaaknummer: JB04073 Datum : 28 juli 2004 Besluit Openbaar Ons kenmerk: OPTA/JUZ/2004/202628 Zaaknummer: JB04073 Datum : 28 juli 2004 Besluit van het College van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) inzake

Nadere informatie

Pagina 1/9. Besluit «Openbare versie» 1 Samenvatting. 2 Verloop van de procedure

Pagina 1/9. Besluit «Openbare versie» 1 Samenvatting. 2 Verloop van de procedure Ons ACM/DTVP/2014/200498_OV kenmerk: Zaaknummer: 14.0130.20 Datum: 31 januari 2014 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 15.2, tweede lid, van de Telecommunicatiewet in samenhang

Nadere informatie

Besluit Openbaar. Ons kenmerk: OPTA/IPB/2007/ Zaaknummer: Datum

Besluit Openbaar. Ons kenmerk: OPTA/IPB/2007/ Zaaknummer: Datum Ons kenmerk: OPTA/IPB/2007/202118 Zaaknummer: 07.0137.22 Datum 17-10-2007 Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit op de aanvraag van het De Telefoongids B.V. tot

Nadere informatie

ECLI:NL:CBB:2002:AE1633

ECLI:NL:CBB:2002:AE1633 ECLI:NL:CBB:2002:AE1633 Instantie Datum uitspraak 09-04-2002 Datum publicatie 17-04-2002 Zaaknummer AWB 00/25 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie College van Beroep voor het bedrijfsleven

Nadere informatie

Enerzijds, De besloten vennootschap Broadcast Newco Two B.V. gevestigd te Terneuzen, gemachtigde: mr A.J.H.W.M. Versteeg, advocaat te Amsterdam,

Enerzijds, De besloten vennootschap Broadcast Newco Two B.V. gevestigd te Terneuzen, gemachtigde: mr A.J.H.W.M. Versteeg, advocaat te Amsterdam, Besluit geschil Broadcast Newco Two - Nozema met betrekking tot het antenne-opstelpunt Rotterdam OPTA/G.6.00/2000/203055 Oordeel in de zin van artikel 3.11., vijfde en vierde lid, van de Telecommunicatiewet,

Nadere informatie

OPTA/EGM/2003/ u00004rvb. 6 maart 2003 Beoordeling Worldline korting BIBA, BUBA, VAMO Zaaknummer E

OPTA/EGM/2003/ u00004rvb. 6 maart 2003 Beoordeling Worldline korting BIBA, BUBA, VAMO Zaaknummer E Bedrijfsvertrouwelijke passages zijn aangemerkt als: [vertrouwelijk] 2500GA30000 Koninklijke KPN N.V. De heer A.J. Scheepbouwer Postbus 30000 2500 GA 'S-GRAVENHAGE a Postbus 90420 2509 LK Den Haag Telefoon

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 33 501 Wijziging van de Postwet 2009 ter invoering van ex ante toezicht op een postvervoerbedrijf met aanmerkelijke marktmacht A GEWIJZIGD VOORSTEL

Nadere informatie

Pagina. Besluit Openbaar

Pagina. Besluit Openbaar Ons kenmerk: ACM/DTVP/2013/201126 Zaaknummer: 12.0186.28 Datum: 26 april 2013 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 3, vijfde lid, van de Wet openbaarheid van bestuur inhoudende

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Betreft: beslissing op bezwaar tegen het besluit van 15 april 2014 (kenmerk 619878/623042) op het verzoek van KPN B.V. om ontheffing van de doorgifteverplichting van één van de televisieprogrammakanalen

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 26212/2011016210 Betreft: verzoek om bestuursrechtelijke handhaving op grond van artikel 6.13, tweede lid, aanhef en onder a, van de Mediawet 2008 Beslissing op bezwaar inzake

Nadere informatie

uitspraak van de voorzieningenrechter van 22 december 2016 op het verzoek om voorlopige voorziening in de zaak tussen

uitspraak van de voorzieningenrechter van 22 december 2016 op het verzoek om voorlopige voorziening in de zaak tussen ECLI:NL:CBB:2016:406 Instantie College van Beroep voor het bedrijfsleven Datum uitspraak 22-12-2016 Datum publicatie 09-01-2017 Zaaknummer 16/717 Rechtsgebieden Bestuursrecht Bijzondere kenmerken Voorlopige

Nadere informatie

Dupliek. Tele2 Nederland B.V., en EspritXB B.V. op de ontwerpen voor het AANVULLEND BESLUIT MARKT- ANALYSE VASTE TELEFONIE 2008 (OPTA/AM/2011/202785)

Dupliek. Tele2 Nederland B.V., en EspritXB B.V. op de ontwerpen voor het AANVULLEND BESLUIT MARKT- ANALYSE VASTE TELEFONIE 2008 (OPTA/AM/2011/202785) Dupliek Tele2 Nederland B.V., en EspritXB B.V. op de ontwerpen voor het AANVULLEND BESLUIT MARKT- ANALYSE VASTE TELEFONIE 2008 (OPTA/AM/2011/202785) en AANVULLEND BESLUIT MARKT- ANALYSE VASTE TELEFONIE

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2016:6366

ECLI:NL:RBZWB:2016:6366 ECLI:NL:RBZWB:2016:6366 Instantie Datum uitspraak 10-10-2016 Datum publicatie 14-10-2016 Zaaknummer AWB 16_2223 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Bestuursrecht

Nadere informatie

OPTA/IBT/2003/ A. Inleiding

OPTA/IBT/2003/ A. Inleiding BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT INZAKE KOPPELKABELS TEN BEHOEVE VAN DE ONTBUNDELDE TOEGANG TOT HET AANSLUITNET OPTA/IBT/2003/202226 A. Inleiding 1. Onderhavig

Nadere informatie

RICHTSNOEREN AANWIJZING AANMERKELIJKE MACHT OP DE MARKT

RICHTSNOEREN AANWIJZING AANMERKELIJKE MACHT OP DE MARKT RICHTSNOEREN AANWIJZING AANMERKELIJKE MACHT OP DE MARKT I Inleiding 1. Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) publiceert hierbij richtsnoeren die aangeven

Nadere informatie

BESLISSING OP BEZWAAR

BESLISSING OP BEZWAAR BESLISSING OP BEZWAAR 76153-130574 83345-139322 Geachte heer Kuit, Bij brief van 4 maart 2014, is namens de heer [vertrouwelijk ] tijdig bezwaar ingediend tegen de last onder dwangsom die de Nederlandse

Nadere informatie

5. RBN biedt een Voip-applicatie genaamd RingCredible aan. Met deze applicatie kunnen eindgebruikers bellen over het internet.

5. RBN biedt een Voip-applicatie genaamd RingCredible aan. Met deze applicatie kunnen eindgebruikers bellen over het internet. Ons kenmerk: ACM/DJZ/2015/201646_OV Zaaknummer: 14.0875.31.1.01 Datum: 7 april 2015 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op het bezwaar van RBN B.V. gericht tegen zijn besluit van 18 december 2014,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBBRE:2011:BP8246

ECLI:NL:RBBRE:2011:BP8246 ECLI:NL:RBBRE:2011:BP8246 Instantie Rechtbank Breda Datum uitspraak 25-02-2011 Datum publicatie 18-03-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 10 / 938 Wmo Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2012:BV8097

ECLI:NL:RBSGR:2012:BV8097 ECLI:NL:RBSGR:2012:BV8097 Instantie Datum uitspraak 15-02-2012 Datum publicatie 15-03-2012 Rechtbank 's-gravenhage Zaaknummer AWB 11/4708 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht

Nadere informatie

DISCUSSIEDOCUMENT TEN BEHOEVE VAN RONDE TAFEL BIJEENKOMST MCTN+

DISCUSSIEDOCUMENT TEN BEHOEVE VAN RONDE TAFEL BIJEENKOMST MCTN+ DISCUSSIEDOCUMENT TEN BEHOEVE VAN RONDE TAFEL BIJEENKOMST MCTN+ Deze tekst is opgesteld als uitgangspunt voor de bespreking tijdens de ronde tafel bijeenkomst over MCTN+ op 28 november 2003. Het hierin

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 76, tweede lid, van de Spoorwegwet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 76, tweede lid, van de Spoorwegwet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 76, tweede lid, van de Spoorwegwet. Nummer 200043 / 5.B603 Betreft

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: \ Raad vanstate 2012Ö1424/1/V1. Datum uitspraak: 26 september 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa rw Mevr. mr. R. Westerhof (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa rw Mevr. mr. R. Westerhof (035) AANGETEKEND Stichting Rotterdamse T.V. Producties / RNN p/a Haulussy The Law Company Advocaten T.av. de heer mr. M.A.C. Backx Postbus 21130 3001 AC ROTTERDAM Datum Onderwerp 8 september 2005 Beslissing

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 631501/645034 Betreft: Beslissing op bezwaar Sapphire Media International B.V. Het Commissariaat voor de Media, gezien het besluit van 10 juni 2014, verzonden op 19 juni

Nadere informatie

uitspraak van de voorzieningenrechter van 13 September 2016 op het verzoek om voorlopige voorziening in de zaak tussen

uitspraak van de voorzieningenrechter van 13 September 2016 op het verzoek om voorlopige voorziening in de zaak tussen 010 Rechtbank Rotterdam 15:23:33 13-09-2016 2/7 uitspraak RECHTBANK DEN HAAG Zittingsplaats Rotterdam Team Bestuursrecht 3, V-nummer: uitspraak van de voorzieningenrechter van 13 September 2016 op het

Nadere informatie

Zienswijze UPC Nederland B.V. en UPC Nederland Business B.V. inzake OPTA ontwerp besluit marktanalyse vaste telefonie

Zienswijze UPC Nederland B.V. en UPC Nederland Business B.V. inzake OPTA ontwerp besluit marktanalyse vaste telefonie ZIENSWIJZE UPC NEDERLAND B.V. EN UPC NEDERLAND BUSINESS B.V. D.D. 8 SEPTEMBER 2011 INZAKE ONTWERP BESLUIT MARKTANALYSE VASTE TELEFONIE (OPTA/AM/2011/201499) VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE

Nadere informatie

Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer. Reactie OPTA consultatiedocument nummeridentificatie

Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer. Reactie OPTA consultatiedocument nummeridentificatie OPENBARE VERSIE College Bescherming Persoonsgegevens Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer OPTA/EGM/2005/200257 z2003-0091 Datum Onderwerp Bijlage(n) Reactie OPTA consultatiedocument nummeridentificatie

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 641581/644645 Betreft: Beslissing op bezwaar inzake Radio Unique en Jazz Radio Het Commissariaat voor de Media, gezien de volgende besluiten: het besluit van 20 januari 2015,

Nadere informatie

vanstate /1/V6. Datum uitspraak: 28 maart 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

vanstate /1/V6. Datum uitspraak: 28 maart 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 201108441/1/V6. Datum uitspraak: 28 maart 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak na vereenvoudigde behandeling (artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb)) op het

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDOR:2010:BO7430

ECLI:NL:RBDOR:2010:BO7430 ECLI:NL:RBDOR:2010:BO7430 Instantie Rechtbank Dordrecht Datum uitspraak 29-11-2010 Datum publicatie 15-12-2010 Zaaknummer 10/1272 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2013:2044 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2013:2044 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2013:2044 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 11-07-2013 Datum publicatie 17-07-2013 Zaaknummer 12-00035 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Belastingrecht

Nadere informatie

De zienswijze is op de OPTA website onder thema interconnectie te vinden.

De zienswijze is op de OPTA website  onder thema interconnectie te vinden. Inleiding Bij brief van 17 december 2002, kenmerk OPTA/IBT/2002/202957, heeft het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) de markt op de hoogte gebracht

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:2145

ECLI:NL:CRVB:2017:2145 ECLI:NL:CRVB:2017:2145 Instantie Datum uitspraak 15-06-2017 Datum publicatie 20-06-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 16/3245 AW Ambtenarenrecht

Nadere informatie

GERECHTSHOF AMSTERDAM

GERECHTSHOF AMSTERDAM Uitspraak GERECHTSHOF AMSTERDAM kenmerk 13/00004 en 13/00005 30 juli 2014 uitspraak van de negende enkelvoudige belastingkamer op het hoger beroep van [X] te Uithoorn, belanghebbende, gemachtigde: [A]

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:7903

ECLI:NL:RBDHA:2017:7903 ECLI:NL:RBDHA:2017:7903 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 10-07-2017 Datum publicatie 24-07-2017 Zaaknummer AWB - 16 _ 25671 Rechtsgebieden Bestuursrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg -

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2015:7800

ECLI:NL:RBDHA:2015:7800 ECLI:NL:RBDHA:2015:7800 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 02-07-2015 Datum publicatie 02-09-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 15_57 IBPVV Belastingrecht Eerste

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar. I. Inleiding

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar. I. Inleiding Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer: 103078_4/20 Betreft zaak: Beslissing op bezwaar tegen het besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit van 29 augustus 2008,

Nadere informatie

2. Bij brief van 20 augustus 2013 heeft Christine le Duc aan het Commissariaat de gevraagde informatie verstrekt.

2. Bij brief van 20 augustus 2013 heeft Christine le Duc aan het Commissariaat de gevraagde informatie verstrekt. Sanctiebeschikking Kenmerk: 617552/618592 Betreft: ongeoorloofde korting bij verkoop boeken Sanctiebeschikking van het Commissariaat voor de Media betreffende overtreding van artikel 6, eerste lid, eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2017:1221

ECLI:NL:RBOBR:2017:1221 ECLI:NL:RBOBR:2017:1221 Instantie Datum uitspraak 09-03-2017 Datum publicatie 20-03-2017 Zaaknummer 16_2690 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Oost-Brabant Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

BESLUIT. Openbaar. Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT. Openbaar. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer: 3758-32 Betreft zaak: Tariefstructuur Arbodiensten Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot nietontvankelijkheidsverklaring

Nadere informatie

Besluit Openbaar. 1 Samenvatting van het besluit. 2 Verloop van de procedure

Besluit Openbaar. 1 Samenvatting van het besluit. 2 Verloop van de procedure Ons kenmerk: OPTA/ACNB/2011/202520 Zaaknummer: 11.0007.37 Datum: 16 december 2011 Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit op grond van artikel 15.4 van de Telecommunicatiewet

Nadere informatie

BESLISSING OP BEZWAAR

BESLISSING OP BEZWAAR BESLISSING OP BEZWAAR 10142-228856 Bij brief van 10 april 2012 is namens Zorgcentrum De Posten (hierna: bezwaarde) pro forma bezwaar gemaakt tegen het besluit van 29 februari 2012 (kenmerk: Care/AWBZ/12/009/12D0007775).

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2013:5523

ECLI:NL:RBZWB:2013:5523 ECLI:NL:RBZWB:2013:5523 Instantie Datum uitspraak 17-07-2013 Datum publicatie 05-09-2013 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Zeeland-West-Brabant AWB-12_5516 Belastingrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2017:6739

ECLI:NL:RBNHO:2017:6739 ECLI:NL:RBNHO:2017:6739 Instantie Datum uitspraak 15-03-2017 Datum publicatie 18-08-2017 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer AWB - 16 _ 4345 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht

Nadere informatie

Pagina. Besluit ONTWERPBESLUIT. Ons kenmerk: ACM/DE/2016/207521_OV Zaaknummer:

Pagina. Besluit ONTWERPBESLUIT. Ons kenmerk: ACM/DE/2016/207521_OV Zaaknummer: Ons kenmerk: ACM/DE/2016/207521_OV Zaaknummer: 15.1209.30 ONTWERPBESLUIT Ontwerpbesluit van de Autoriteit Consument en Markt tot wijziging van het besluit met kenmerk ACM/DE/2015/203102 van 17 juni 2015

Nadere informatie

Kenmerk: 617550/621489 Betreft: Verkoop van boeken in afwijking van de vaste prijs

Kenmerk: 617550/621489 Betreft: Verkoop van boeken in afwijking van de vaste prijs Sanctiebeschikking Kenmerk: 617550/621489 Betreft: Verkoop van boeken in afwijking van de vaste prijs Sanctiebeschikking van het Commissariaat voor de Media betreffende overtreding van artikel 6, eerste

Nadere informatie

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM Tweede Meervoudige Belastingkamer. een uitspraak van het Hoofd van de Belastingdienst Ondernemingen Y, de inspecteur.

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM Tweede Meervoudige Belastingkamer. een uitspraak van het Hoofd van de Belastingdienst Ondernemingen Y, de inspecteur. Kenmerk: 99/03616 GERECHTSHOF TE AMSTERDAM Tweede Meervoudige Belastingkamer UITSPRAAK op het beroep van X B.V. te Z, belanghebbende, tegen een uitspraak van het Hoofd van de Belastingdienst Ondernemingen

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK MigratieWeb ve12000040 201102012/1/V2. Datum uitspraak: 13 december 2011 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger

Nadere informatie

OPTA/IBT/2002/ s-gravenhage, 30 oktober 2002

OPTA/IBT/2002/ s-gravenhage, 30 oktober 2002 OORDEEL INZAKE TRANSPARANTE EN VERIFIEERBARE FACTURERINGSPROCEDURE OORDEEL VAN HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT OP BASIS VAN ARTIKEL 4 VAN DE VERORDENING 2887/2000

Nadere informatie

de voorzitter van het managementteam van de eenheid Belastinqdienat^ÉI^ van de rijksbelastingdienst, hierna: de Inspecteur,

de voorzitter van het managementteam van de eenheid Belastinqdienat^ÉI^ van de rijksbelastingdienst, hierna: de Inspecteur, uitspraak / GERECHTSHOF 's-hertogenbosch Sector belastingrecht Eerste meervoudige Belastingkamer Kenmerk: 09/00515 Uitspraak van de eerste meervoudige Belastingkamer op het hoger beroep van de voorzitter

Nadere informatie

3. Op 6 maart 2015 heeft ACM de heer [VERTROUWELIJK] uitgenodigd voor de hoorzitting op 1 april 2015.

3. Op 6 maart 2015 heeft ACM de heer [VERTROUWELIJK] uitgenodigd voor de hoorzitting op 1 april 2015. Besluit OPENBAAR Ons kenmerk: ACM/DJZ/2015/203689 Contactpersoon: [VERTROUWELIJK] Onderwerp: 14.1291.52.1.01 Openbare versie Beslissing op bezwaar Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) op

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad van State 201200615/1/V4. Datum uitspraak: 13 november 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 201112017/1/V2. Datum uitspraak: 4 januari 2013 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op het

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2007:BC0614

ECLI:NL:RBSGR:2007:BC0614 ECLI:NL:RBSGR:2007:BC0614 Instantie Datum uitspraak 25-07-2007 Datum publicatie 08-02-2008 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank 's-gravenhage AWB 06/8362 IB/PVV Belastingrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2010:BM1234

ECLI:NL:RBHAA:2010:BM1234 ECLI:NL:RBHAA:2010:BM1234 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 08-04-2010 Datum publicatie 15-04-2010 Zaaknummer 09/3509 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2010:BN3747

ECLI:NL:RBSGR:2010:BN3747 ECLI:NL:RBSGR:2010:BN3747 Instantie Datum uitspraak 19-05-2010 Datum publicatie 11-08-2010 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank 's-gravenhage AWB 09/6595 SUCCR Belastingrecht

Nadere informatie

Uitspraak ex artikel 8:84 en 8:86 van de Algemene wet bestuursrecht

Uitspraak ex artikel 8:84 en 8:86 van de Algemene wet bestuursrecht LJN: AT6229, Rechtbank Leeuwarden, 04/1143 & 04/1453 Datum uitspraak: 18-04-2005 Datum publicatie: 25-05-2005 Rechtsgebied: Bijstandszaken Soort procedure: Voorlopige voorziening+bodemzaak Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 636810/639136 Betreft: beslissing op bezwaar tegen het besluit van 29 september 2014 (kenmerk 632202/634181) op het verzoek xxxxx (hierna: bezwaarde) om openbaarmaking op

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2014:5556

ECLI:NL:RBDHA:2014:5556 ECLI:NL:RBDHA:2014:5556 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 22-04-2014 Datum publicatie 14-05-2014 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie AWB-13_10120

Nadere informatie

Geschillencommissie 'Weer Samen Naar School' Wat als je er samen niet uit komt? Adres Geschillencommissie WSNS

Geschillencommissie 'Weer Samen Naar School' Wat als je er samen niet uit komt? Adres Geschillencommissie WSNS Geschillencommissie 'Weer Samen Naar School' Het beleid rondom 'Weer Samen Naar School' (WSNS) is er op gericht om kinderen zoveel mogelijk het reguliere onderwijs te laten volgen. Basisscholen zullen,

Nadere informatie

Gerechtshof te 's-gravenhage negende enkelvoudige belastingkamer 29 maart 2002 Nr. BK-00/01073 UITSPRAAK

Gerechtshof te 's-gravenhage negende enkelvoudige belastingkamer 29 maart 2002 Nr. BK-00/01073 UITSPRAAK Gerechtshof te 's-gravenhage negende enkelvoudige belastingkamer 29 maart 2002 Nr. BK-00/01073 UITSPRAAK op het beroep van de Stichting X te Y tegen de uitspraak van de Inspecteur, het hoofd van de eenheid

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2016:72

ECLI:NL:GHAMS:2016:72 ECLI:NL:GHAMS:2016:72 Permanente link: http://deepl Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 12-01-2016 Datum publicatie 20-01-2016 Zaaknummer 14/01023 Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBNHO:2014:10956,

Nadere informatie

PER KOERIER EN PER E-MAIL VERZONDEN XXXXX XXXXX XXXXX. Zakelijk: Apotheek Princenhage BV Pastoor van Spaandonkstraat 18 4813 BS BREDA

PER KOERIER EN PER E-MAIL VERZONDEN XXXXX XXXXX XXXXX. Zakelijk: Apotheek Princenhage BV Pastoor van Spaandonkstraat 18 4813 BS BREDA > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht PER KOERIER EN PER E-MAIL VERZONDEN Zakelijk: Apotheek Princenhage BV Pastoor van Spaandonkstraat 18 4813 BS BREDA Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680

Nadere informatie

WLR-C-tarieven UPC en Ziggo

WLR-C-tarieven UPC en Ziggo WLR-C-tarieven UPC en Ziggo - besluit- OPTA/AM/2010/200749 10 maart 2010 OPENBARE versie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding... 5 1.2 Reikwijdte van dit besluit... 5 1.3 Proces... 6 1.3.1 Ontwerpbesluit...

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2008:BD8513

ECLI:NL:RBARN:2008:BD8513 ECLI:NL:RBARN:2008:BD8513 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 12-06-2008 Datum publicatie 24-07-2008 Zaaknummer AWB 07/3464 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2007:AZ6619

ECLI:NL:GHARN:2007:AZ6619 ECLI:NL:GHARN:2007:AZ6619 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 04-01-2007 Datum publicatie 19-01-2007 Zaaknummer 06-00066 Rechtsgebieden Belastingrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Het Besluit proceskosten bestuursrecht wordt als volgt gewijzigd:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Het Besluit proceskosten bestuursrecht wordt als volgt gewijzigd: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 37105 23 december 2014 Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 12 december 2014, nr. 591110, tot indexering

Nadere informatie

Besluit Openbare versie. 1 Verloop van de procedure

Besluit Openbare versie. 1 Verloop van de procedure Ons kenmerk: OPTA/AM/2009/203113 Zaaknummer: 09.0257.34 1 Datum 6 november 2009 Besluit van het College van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit op grond van artikel 15.2, tweede lid,

Nadere informatie

Gelet op artikel 6.5 van de Telecommunicatiewet en artikelen 1 en 5 van het Besluit Interoperabiliteit. 1

Gelet op artikel 6.5 van de Telecommunicatiewet en artikelen 1 en 5 van het Besluit Interoperabiliteit. 1 Beleidsregels artikel 5 Besluit Interoperabiliteit OPTA/AM/2013/200251, 7 februari 2013 De Onafhankelijke Post en Telecommunicatieautoriteit: Gelet op artikel 6.5 van de Telecommunicatiewet en artikelen

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-001597-ibo

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-001597-ibo AANTEKENEN NOS - RTV t.a.v. het bestuur Sumatralaan 45 1217 GP HILVERSUM Datum Onderwerp 3 maart 2005 beslissing op bezwaar NOS-EK Schaatsen Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-001597-ibo

Nadere informatie

voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak

voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak Aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie De heer mr. dr. K.H.D.M. Dijkhoff Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Betreft: consultatieverzoek naar aanleiding

Nadere informatie

tegen de uitspraak van de rechtbank Gelderland van 12 september 2013, nummer AWB 13/915, in het geding tussen belanghebbende

tegen de uitspraak van de rechtbank Gelderland van 12 september 2013, nummer AWB 13/915, in het geding tussen belanghebbende Uitspraak GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN Afdeling belastingrecht Locatie Arnhem nummer 13/01077 uitspraakdatum: 20 mei 2014 Uitspraak van de vierde meervoudige belastingkamer op het hoger beroep van drs.

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:3297

ECLI:NL:CRVB:2016:3297 ECLI:NL:CRVB:2016:3297 Instantie Datum uitspraak 06-09-2016 Datum publicatie 12-09-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 15/1772 WWB Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2014:14470

ECLI:NL:RBDHA:2014:14470 ECLI:NL:RBDHA:2014:14470 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 19-11-2014 Datum publicatie 15-04-2015 Zaaknummer 14_7761 OB Rechtsgebieden Belastingrecht Bijzondere kenmerken Bodemzaak Eerste aanleg

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3705 14 februari 2013 Beleidsregels artikel 5 Besluit Interoperabiliteit, Onafhankelijke Post en Telecommunicatieautoriteit

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2013:BZ1273

ECLI:NL:RVS:2013:BZ1273 ECLI:NL:RVS:2013:BZ1273 Instantie Raad van State Datum uitspraak 13-02-2013 Datum publicatie 18-02-2013 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201206332/1/R3 Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

1 Samenvatting. Openbaar besluit

1 Samenvatting. Openbaar besluit Ons kenmerk: OPTA/IPB/2006/201215 Zaaknummer: JB99025 en JB99027 Datum: 27 juli 2006 Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit inhoudende ongegrondverklaring van

Nadere informatie

BESLUIT. 3. De Raad heeft wegens de hiervoor in randnummer 1 genoemde overtreding aan Bouwbedrijf P. Moll B.V. een boete opgelegd.

BESLUIT. 3. De Raad heeft wegens de hiervoor in randnummer 1 genoemde overtreding aan Bouwbedrijf P. Moll B.V. een boete opgelegd. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 3938_650/35 Betreft zaak: B&U-sector / Beheermaatschappij P. Moll Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit op de bezwaren

Nadere informatie

1/13. Toelichting Procedureregeling geschillen en handhaving Post en Telecommunicatie. Algemene toelichting. Artikelsgewijze toelichting

1/13. Toelichting Procedureregeling geschillen en handhaving Post en Telecommunicatie. Algemene toelichting. Artikelsgewijze toelichting Algemene toelichting 1. De voorliggende Procedureregeling geschillen en handhaving Post en geeft regels voor de procedure waarin door de Autoriteit Consument en Markt wordt beslist op een aanvraag tot

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen behandeling bezwaarschriften

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen behandeling bezwaarschriften Besluit van het algemeen bestuur van Aqualysis houdende de vaststelling van regels inzake het behandelen van bezwaarschriften(regeling behandeling bezwaarschriften Aqualysis 2014) Het algemeen bestuur

Nadere informatie