gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het wijzigen van het Bankreglement Eindhoven rgg2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het wijzigen van het Bankreglement Eindhoven rgg2"

Transcriptie

1 r p gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer 04.R944.OOI Inboeknummer o4joog6ox Beslisdatum B&W xo augustus 2004 Dossiernummer 433.6Sx Raadsvoorstel tot het wijzigen van het Bankreglement Eindhoven rgg2 1 Inleiding Op grond van de Wet op het Consumentenkrediet moet voor een gemeentelijke kredietbank, in Eindhoven Stadsbank geheten, een bankreglement worden vastgesteld. Het huidige reglement is op 1 januari 2002 herzien. Thans ligt weer een herziening voor in verband met de overgang van de Stadsbank vanaf 1 april 2003 van de dienst Algemene en Publiekszaken naar de dienst Werk, Zorg en Inkomen. 2 Probleemstelling Naast de overgang naar de dienst Werk, Zorg en Inkomen is er nog een andere reden voor wijziging, namelijk het in het reglement opnemen van taken die de Stadsbank in het kader de schulddienstverlening uitvoert. 3 Maatschappelijke effecten en het meetpunt voor succes Niet van toepassing. 3a Milieutoets Er treden geen milieueffecten op. 4 Wijze van aanpak / oplossingsrichting Het bankreglement wordt aangepast aan: 1 de overgang van de Stadsbank naar de dienst Werk, Zorg en Inkomen; 2 toevoeging hoofdstukken 4 en 5 in verband met de taken op het gebied van de schulddienstverlening. 5 Financiele gevolgen en risico s De wijzigingen hebben geen financiele gevolgen. Sa Bestuurlijke kaders Niet van toepassing. 5b Fiscale gevolgen Het voorstel heeft geen fiscale gevolgen.

2 r p Raadsnummer 04.R944.00I 6 Overige gevolgen van de aanpak Door wijziging van het bankreglement is dit reglement in overeenstemming met de vastgestelde organisatievorm. Het reglement krijgt pas kracht na goedkeuring door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Dit is voorgeschreven in de Wet op het Consumentenkrediet. 7 Resultaten van overleg / inspraak Het bankreglement is besproken met de unitleider van de Stadsbank. 8 Communicatie Het besluit tot vaststelling van het bankreglement zal na goedkeuring door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant worden gepubliceerd in het gemeenteblad. 9 Ter inzage gelegde stukken Geen. 10 Referendabiliteit Het voorstel is niet referendabel in het kader van de Tijdelijke Referendumwet. Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven, G. Kok-Mol, loco-secretaris.

3 Raadsnummer 04.R944.OOI Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 augustus 2004 en 2 november 2004; gelet op de Wet op het consumentenkrediet, de Gemeentewet en de Algemene wet bestuurs recht; besluit: vast te stellen het Bankreglement Eindhoven 2004: Hoofdstuk I. inleidende bepalingen. Artikel 1. Voor de toepassing van het bij of krachtens dit reglement bepaalde wordt verstaan onder: 1. de wet: Wet op het Consumentenkrediet; 2. de bank: de Stadsbank, bedoeld in artikel 2a; 3. de directeur: de directeur van de dienst Werk, Zorg en Inkomen; 4. een krediettransactie: iedere overeenkomst en ieder samenstel van overeenkomsten met de strekking dat door of vanwege de eerste partij (de kredietgever) aan de tweede partij (de kredietnemer) een geldsom ter beschikking wordt gesteld en de tweede partij aan de eerste partij een of meer betalingen doet en dat tenminste een van de betalingen van de kredietnemer later plaatsvindt dan drie maanden nadat de geldsom ter beschikking is gesteld; 5. doorlopend krediet: een krediet waarbij de kredietnemer op verschillende tijdstippen geldsommen bij de kredietgever kan opnemen voorzover het uitstaand saldo een bepaald bedrag (de kredietlimiet) niet overschrijdt; 6. kredietvergoeding: alle beloningen en vergoedingen in welke vorm dan ook, die de kredietgever ter zake van een krediettransactie bedingt, in rekening brengt of aanvaardt; 7. uitstaand saldo: het op enig tijdstip bestaande totaal van de tot en met dat tijdstip door de kredietnemer opgenomen geldsommen vermeerderd met de tot en met dat tijdstip in rekening gebrachte kredietvergoeding en verminderd met de door deze tot en met dat tijdstip gedane betaling; 8. een sociaal krediet: een krediet dat door de bank verstrekt wordt aan kredietnemers: a. die een inkomen genieten dat niet hoger is dan de bijstand die op grond van de Wet Werk en Bijstand aan hen kan worden verleend; of b. in het kader van een regeling met betrekking tot de bestaande schuldenlast van een kredietnemer (saneringskrediet);

4 Raadanummer 04.R944.OOI 9. de kredietsorn: de geldsom die een kredietnemer in het kader van een krediettransactie ter beschikking wordt gesteld, met dien verstande, dat bij doorlopend krediet de kredietlimiet als die geldsom wordt aangemerkt; 10. de schuldsanering: het geheel van activiteiten in het kader van het regelen van schulden; 11. budgetbegeleiding: het stimuleren, motiveren en ondersteunen van de klant teneinde te komen tot een verantwoord financieel beheer; 12. budgetbeheer: het beheren van het inkomen van de klant door het openen van een rekening bij de Stadsbank; 13. representatieve organisatie: de Nederlandsche Vereniging voor Volkskrediet, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te 2512 EK Den Haag aan het Westeinde 40; 14. schuldregeling: het geheel van activiteiten in het kader van het regelen van schulden volgens de richtlijnen van de Gedragscode Schuldregeling van de representatieve organisatie. Schuldregeling is een verzamelnaam en omvat schuldbemiddeling en schuldsanering; 15. klant: een persoon die gebruik maakt van de diensten van de bank. Hoofdstuk II. Doelstelling, taakstelling, beheer. Afdeling 1. Doelstelling. Artikel 2a. 1. Er is een gemeentelijke kredietbank als bedoeld in de wet, genaamd Stadsbank. 2. De bank maakt deel uit van de dienst Werk Zorg en Inkomen. Artikel 2b. De bank heeft tot doel: 1. het bevorderen van het op sociaal/maatschappelijk verantwoorde wijze verstrekken van krediet; 2. het uitvoeren van de publieke taak, zoals deze voor de gemeentelijke stadsbanken onder meer is vastgelegd in de Wet financiering decentrale overheden en de daarop gebaseerde besluiten; 3. het bevorderen van maatregelen op lokaal niveau ter voorkoming van overkreditering en andere financiele misstanden; 4. het bevorderen van een uniforme werkwijze op het terrein van schuldhulpverlening; 5. het bevorderen van financiele diensten alsmede alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

5 Raadsnummer OQ.R944.OOI Afdeling 2. Taakstelling. Artikel 3. De bank tracht haar doelstelling te verwezenlijken door: 1, het op sociaal/maatschappelijk verantwoorde wijze verstrekken van kredieten; 2. het aanhouden van budgetbeheerrekeningen; 3. het verzorgen van budgetbegeleiding; 4. het verrichten van schuldregelende werkzaamheden ten behoeve van clienten in een problematische schuldsituatie; 5. het verrichten van diensten, niet zijnde kredietverlening, waaronder het initieren, activeren en faciliteren van centra, meld- en coordinatiepunten voor integrale schuldhulpverlening; 6. het opstellen van gemeentelijke verklaringen als bedoeld in artikel 285, lid 1, sub e van de Faillissementswet; 7. het bieden van faciliteiten ten behoeve van de bewindvoering ais bedoeld in titel III van de Faillissementswet. Afdeling 3. Beheer. Artikel De bank wordt beheerd door burgemeester en wethouders. 2. De feitelijke leiding van de bank berust bij de directeur. 3. Burgemeester en wethouders kunnen de uitvoering van de in artikel 3 genoemde taken aan de directeur delegeren, mandateren of hem daartoe volmacht verlenen. 4. Indien toepassing wordt gegeven aan het voorgaande lid dan wordt dit vastgelegd in een besluit. 5. Kredieten kunnen worden verleend aan personen, die gevestigd zijn: a. in de gemeente Eindhoven; b. in door burgemeester en wethouders aan te wijzen gemeenten in Noord- Brabant onder, door het college gehoord de betrokken cornrnissie, nader te stellen voorwaarden, welke tenminste moeten inhouden: doorverwijzing door die gemeenten van potentiele kredietnerners naar de bank; een vaste bijdrage per klant, gevestigd in de betrokken gemeente, van die gemeente voor activiteiten in het kader van schuldbemiddeling en/of -sanering. 6. Burgemeester en wethouders kunnen in bepaalde gevallen besluiten, dat kredieten worden verleend aan personen, die niet in Eindhoven of een der aangesloten gemeenten hun woonplaats hebben.

6 Raadsnummer 04.R944.00I Hoofdstuk III. Kredietverlening. Afdeling 1. Algemene bepalingen. Artikel Burgemeester en wethouders kunnen algemene voorwaarden vaststellen die van toepassing zijn op de door de bank verrichte krediettransacties. 2. De bank neemt deel aan het stelsel van kredietregistratie door de Stichting Bureau Kredietregistratie te Tiel en/of diens rechtsopvolger. 3. De bank is gehouden kosteloos een prospectus beschikbaar te stellen, waarin tenminste zijn opgenomen: a. de tarieven en de effectieve kredietvergoedingspercentages welke van toepassing zijn op de door de bank te verlenen kredieten; b. de wijze waarop informatie wordt verkregen over eerder verstrekte kredieten; c. algemene voorwaarden, als bedoeld in het eerste lid. Artikel 6. Een krediet kan worden verstrekt in de vorm van: a. een persoonlijke lening; b. een doorlopend krediet; c. een saneringskrediet. Afdeling 2. De Kredietaanvraag. Artikel Slechts kredieten van 6 225,ÃćâĆňâĂİ of hoger kunnen worden aangevraagd. 2. Deze aanvragen dienen te worden gedaan op een daartoe strekkend formulier, waarvan het model door burgemeester en wethouders wordt vastgesteld, en ten kantore van de bank kosteloos verkrijgbaar is. De aanvraag dient zoveel mogelijk te worden ondertekend. Artikel Burgemeester en wethouders dienen, alvorens een krediet gegeven wordt, te beschikken over genoegzame, andere dan mondelinge, inlichtingen met betrekking tot kredietwaardigheid van de aanvrager. De bank houdt aantekening van deze inlichtingen in haar administratie. 2. Een krediet wordt slechts verstrekt indien mag worden aangenomen, dat de kredietnemer in staat en bereid zal zijn, dit op de overeengekomen tijdstippen uit zijn inkomsten af te lossen, zonder overschrijding van zijn budget. 3. Burgemeester en wethouders beslissen over de kredietaanvragen en de daarbij te stellen voorwaarden. 4. Burgemeester en wethouders dienen, alvorens een krediet gegeven wordt, bij het Bureau Kredietregistratie te Tiel en/of haar rechtsopvolger, de daar geregistreer-

7 Raadsnummer 04.R9Zj4.OOI de gegevens van de aanvrager op te vragen. De bank houdt aantekening van deze verkregen gegevens in haar administratie. 5. Bij verlening van een krediet wordt een betalingsplan vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de aflossingsmogelijkheden van de kredietnemer, mede gelet op het doel, waarvoor het krediet wordt verstrekt. Artikel Burgemeester en wethouders weigeren een krediet te verlenen indien: 1. de aanvrager de ter beoordeling van zijn aanvraag verlangde gegevens niet verstrekt; 2. de aanvrager onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt; 3. a. niet voldoende zekerheid bestaat, dat de aanvrager zijn uit de kredietovereenkomst voortvloeiende verplichtingen zal nakomen; b. niet wordt voldaan aan de voorwaarden, als bedoeld in artikel 4, zesde lid en artikel 8, tweede lid; c. het uitstaande saldo het bedrag van < ,ÃćâĆňâĂİ zou overschrijden; d. de looptijd van een krediettransactie - een doorlopend krediet uitgezonderd - van maximaal 120 maanden wordt overschreden; e. kredietverstrekking anderszins een niet aanvaardbaar risico voor de bank of voor de aanvrager zou inhouden. 2. Een besluit tot het weigeren van een krediet wordt de aanvrager schriftelijk onder opgave van de redenen binnen een week na het nemen van het besluit medegedeeld. Afdeling 3. De kredietovereenkomst. Artikel Van elke kredietovereenkomst wordt een onderhandse akte opgemaakt, welke wordt ondertekend door de kredietnemer, alsmede door de burgemeester of degene die door hem daartoe is gemachtigd. 2. Voor akten, als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, stellen burgemeester en wethouders modellen vast. In deze akten worden tenminste vermeld: a. de naam en het adres van ieder der partijen; b. de kredietsom in cijfers en in letterschrift; c. het totaalbedrag van de kredietvergoeding, voorzover het niet betreft een doorlopend krediet of een krediet waarbij de kredietvergoeding variabel is; d. het effectieve kredietvergoedingspercentage op jaarbasis, berekend op de door de minister van Economische Zaken aangegeven wijze; e. de betalingsregeling; f. de bedingen betreffende zekerheidsrechten van de kredietgever, met inbegrip van een aanduiding van de zaak of zaken waarop die rechten rusten en (voorzover het een overeenkomst betreft aangaande een normaal krediet) de

8 Raadsnummer OQ.R944.OOI ingevolge artikel 40, tweede lid van de wet geldende regeling betreffende overgang van eigendom; g. de bevoegdheid van de kredietnemer tot volledige of gedeeltelijke vervroegde aflossing; h. de plaats en datum van ondertekening. 3. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid, sub d wordt, indien het krediet wordt verstrekt in de vorm van een doorlopend krediet: a. vermeld dat het kredietvergoedingspercentage variabel is en op welke wijze het kredietvergoedingspercentage wordt vastgesteld; b. geen beding opgenomen betreffende zekerheidsrechten. 4. Indien het krediet wordt verleend als voorschot op door de kredietnemer te ontvangen inkomsten, bedraagt de overeengekomen terugbetalingstermijn ten hoogste twaalf maanden. 5. Indien een krediet wordt verleend aan meer dan een kredietnemer wordt in de akte opgenomen, dat alle kredietnemers hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het nakomen van de transactie. 6. De bank verstrekt aan de kredietnemer een door de bank ondertekend afschrift van de kredietovereenkomst. 7. Van elke aflossing wordt de kredietnemer een bewijs verstrekt, tenzij betaling is geschied door tussenkomst van een aan het giraal verkeer deelnemende instelling. 8. Tenminste een keer per jaar wordt aan de kredietnemer een saldobiljet verstrekt, waarop staat vermeld welke bedragen aan aflossing van de kredietsom en kredietvergoeding door de kredietnemer(s) zijn betaald en welk bedrag nog als te betalen resteert. 9. Na algehele aflossing wordt aan de kredietnemer kosteloos een gespecificeerde afrekening verstuurd. Artikel Na het sluiten van de kredietovereenkomst wordt: a. bij een persoonlijke lening de kredietsom die bij de overeenkomst is bepaald, door de stadsbank in zijn geheel aan de kredietnemer ter beschikking gesteld. In het kader van een schuldenregeling kan de kredietsom aan de bij de stadsbank bekende schuldeisers beschikbaar worden gesteld; b. bij een doorlopend krediet de kredietnemer in de gelegenheid gesteld geldsommen bij de stadsbank op te nemen, voorzover het saldo van deze bedragen de kredietlimiet niet overschrijdt; c. bij een saneringskrediet de kredietsom die bij overeenkomst is bepaald, door de stadsbank in zijn geheel aan de bij de stadsbank bekende schuldeisers uitgekeerd en wel na daartoe verkregen akkoord van alle bekende schuldeisers. 2. Indien de ter beschikking stelling als bedoeld in lid 1, sub a op onjuiste wijze plaatsvindt en dit geheel of in overwegende mate te wijten is aan onregelmatigheden aan de kant van de kredietnemer, is dit geheel voor zijn rekening en risico.

9 Raadsnummer OZj..R944.OOI 3. Indien de opname als bedoeld in lid 1, sub b op onjuiste wijze plaatsvindt en dit geheel of in overwegende mate te wijten is aan onregelmatigheden van de kant van de kredietnemer, is dit geheel voor zijn rekening en risico. Afdeling 4. Betalingsregeling. Artikel De Stadsbank houdt bij de vaststelling van de betalingsregeling van het krediet rekening met de draagkracht van de kredietnemer. 2. De draagkracht wordt vastgesteld aan de hand van de richtlijnen van de representatieve organisatie dan wel aan de hand van in het maatschappelijk verkeer aanvaarde normen. Afdeling 5. Kredietvergoeding. Artikel 13. Indien een krediet met een van tevoren vastgelegde kredietsorn is overeengekomen kunnen door de Stadsbank vergoedingen in rekening worden gebracht: a. voor de afwikkeling overeenkomstig de betalingsregeling van de krediettransactie; b. indien de kredietnemer, na ingebrekestelling, nalatig blijft in zijn verplichting tot betaling ingevolge de transactie. Artikel 14. Indien een krediet met een van tevoren vastgestelde kredietlirniet is overeengekomen kunnen door de stadsbank vergoedingen in rekening worden gebracht: a. voor de afwikkeling overeenkomstig de betalingsregeling van de krediettransactie; b. indien de kredietnemer, na ingebrekestelling, nalatig blijft in zijn verplichting tot betaling ingevolge de transactie. Artikel 15 De kredietvergoedingen worden vastgesteld door burgemeester en wethouders. 1. Deze bevoegdheid kan aan de directeur van de Stadsbank worden gedelegeerd, gemandateerd of voor de uitvoering daarvan volmacht worden verleend. 2. De kredietvergoedingen bedragen ten hoogste de door de minister van Financien toegelaten maximum kredietvergoedingen voorzover deze betrekking hebben op kredieten die onder de werking van de wet vallen.

10 Raadsnummer 04.Rg44..00I Afdeling 6. Vervroegde aflossing. Artikel 16. De kredietnemer is te allen tijde bevoegd tot boetevrije gehele of gedeeltelijke vervroegde aflossing. Afdeling 7. Incassoprocedure en opeising van de kredieten. Artikel 17. De Stadsbank is bevoegd het krediet vervroegd op te eisen, indien: a. een of beide kredietnemers gedurende tenminste twee maanden achterstallig is/zijn in de betaling van een vervallen rnaandtermijn, na in gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft in de nakoming van zijn verplichtingen; b. een of beide kredietnemers Nederland metterwoon heeft/hebben verlaten, dan wel redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de kredietnemer binnen enkele maanden zal verlaten; c. een of beide kredietnemers is/zijn overleden en de kredietgever gegronde redenen heeft om aan te nemen dat diens verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet zullen worden nagekomen; d. een of beide kredietnemers in staat van faillissement is/zijn komen te verkeren of ten aanzien van een of beiden de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is/zijn verklaard; e. een of beide kredietnemers de tot zekerheid verbonden zaak heeft/hebben verduisterd; f. een of beide kredietnemers aan de kredietgever, met het oog op het aangaan van de overeenkomst, bewust onjuiste inlichtingen heeft/hebben verstrekt van dien aard, dat de kredietgever de overeenkomst geheel niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben aangegaan indien hem de juiste stand van zaken bekend zou zijn geweest. Afdeling 8. Kwijtschelding. Artikel Indien de kredietnemer overlijdt kunnen burgemeester en wethouders, onverminderd het tweede, derde en vierde lid van dit artikel, op een daartoe door de belanghebbende(n) gedaan verzoek het op het moment van overlijden uitstaand saldo kwijtschelden. 2. De in het vorige lid van dit artikel bedoelde kwijtschelding vindt ÃćâĆňâĂİ behoudens het zesde lid van dit artikel - niet plaats: a. ten aanzien van kredieten, die verstrekt zijn aan personen, die op het tijdstip van het aangaan van de kredietovereenkomst de leeftijd hebben bereikt van 65 jaar of ouder;

11 Raadsnummer 04.R944.OOI b. ten aanzien van kredieten, waarvan burgemeester en wethouders het noodzakelijk oordelen dat zij met uitsluiting van het recht van kwijtschelding worden verstrekt; c. indien het overlijden een gevolg is van geweld, binnenlandse onlusten, natuurrampen, epidemische ziekten, of een ten tijde van het aangaan van de kredietovereenkomst bij de kredietnemer reeds aanwezige ziekte; d. indien het overlijden het gevolg is van suicide, dan wel een poging daartoe en plaatsvindt binnen zes maanden na het sluiten van de kredietovereenkomst; e. indien het overlijden is veroorzaakt door of verband houdt met nucleaire calamiteiten; f. indien dit uitdrukkelijk door partijen is overeengekomen; g. indien en voorzover het saldo het bedrag van < ,ÃćâĆňâĂİ te boven gaat. 3. Indien beroep wordt gedaan op kwijtschelding van verschuldigde betalingen, die betrekking hebben op meer dan een door de kredietnemer bij de bank afgesloten krediet, wordt bij kwijtschelding nimmer een totaalbedrag overschreden, dat in het tweede lid, sub g van dit artikel is genoemd. 4. Indien een beroep wordt gedaan op kwijtschelding kan een medische verklaring worden verlangd, dat betrokkene niet is overleden ten gevolge van een ziekte, waaraan hij reeds leed ten tijde van het afsluiten van de kredietovereenkomst. 5. Van de in het tweede lid, onder a en b van dit artikel bedoelde uitsluiting wordt aan de kredietnemer bij het sluiten van de kredietovereenkornst uitdrukkelijk mededeling gedaan. 6. Burgemeester en wethouders kunnen, indien de kwijtschelding op grond van het tweede lid van dit artikel is uitgesloten, alsnog tot gehele of gedeeltelijke kwijtschelding overgaan, indien de financiele omstandigheden van de betrokkene(n) daartoe aanleiding geven. Hoofdstuk IV. Schuldregeling. Afdeling 1. Schuldregeling. Arrikei De Stadsbank is gehouden werkzaamheden te verrichten ten behoeve van natuurlijke personen die zich in een problematische schuldsituatie bevinden, dan wel daarin dreigen te geraken. 2. De dienstverlening van de Stadsbank kan zowel een begeleidend, regelend, adviserend als administratief karakter hebben. 3. De werkzaamheden van de Stadsbank zullen bij een problematische schuldsituatie plaatsvinden overeenkomstig de richtlijnen van de Gedragscode Schuldregeling van de representatieve organisatie, zoals deze gedragscode luidt op de datum waarop dit reglement voor de eerste maal is vastgesteld. 4. Indien de Stadsbank vast heeft gesteld dat van een problematische schuldsituatie geen sprake is en desalniettemin ten behoeve van de schuldenaar een schuldre-

12 Raadanummer 04.R94$.OOI geling wil opzetten, dient de Stadsbank bij een voorstel aan de schuldeisers expliciet aan te geven dat op deze regeling de Gedragscode Schuldregeling niet van toepassing is. 5. De Stadsbank is gehouden de gewijzigde Gedragscode Schuldregeling toe te passen, indien deze door de representatieve organisatie wordt gewijzigd. 6. Bij het regelen van schulden treedt de Stadsbank op als intermediair tussen de schuldenaar en zijn schuldeisers dan wel namens de schuldeisers optredende derden teneinde een minnelijk regeling van de schuldenlast tot stand te brengen. Afdeling 2. Aanvraag en afwijzing. Artikel Schuldregelingen kunnen schriftelijk ten kantore van de Stadsbank, dan wel via daartoe aangewezen derden, worden aangevraagd. 2. De aanvraag voor een schuldregeling dient plaats te vinden op een daartoe door de Stadsbank op verzoek ter beschikking te stellen aanvraagformulier. Artikel Indien de Stadsbank besluit de aanvraag voor een schuldregeling af te wijzen, doet zij hiervan schriftelijk mededeling aan de aanvrager onder opgaaf van de redenen. 2. In de schriftelijke mededeling wordt tevens vermeld welke mogelijkheden tegen de afwijzing van de aanvraag openstaan. Afdeling 3. Overeenkomst tot schuldregeling. Artikel De rechten en verplichtingen van de Stadsbank en van de client worden vastgelegd in de overeenkomst tot schuldregeling. 2. De bemiddeling van de Stadsbank kan leiden tot een voorzetting van de overeenkomst tot schuldregeling (schuldbemiddeling), een schuldsanering of een combinatie daarvan. 3. De Stadsbank hanteert daarbij de modellen, zoals deze door de representatieve organisatie zijn vastgesteld. 4. De Stadsbank verstrekt aan de client een door de Stadsbank ondertekend afschrift van de overeenkomst tot schuldregeling en de overeenkomst tot kredietverlening bij het verstrekken van een saneringskrediet. Artikel Burgemeester en wethouders stellen de algemene voorwaarden op die van toepassing zijn op door de Stadsbank gesloten overeenkomsten tot schuldregeling. 2. Bij saneringskredieten is artikel 10 van dit reglement van overeenkomstige toepassing.

13 Raadsnummer 04.R9Zj.4.OOI 3. De Stadsbank draagt er zorg voor dat aan de client die een aanvraag tot een schuldregeling heeft gedaan, uiterlijk voor of bij het sluiten van de overeenkomst tot schuldregeling daarvan een schriftelijk exemplaar ontvangt. Afdeling 4. Overige bepalingen. Artikel De Stadsbank verstrekt op verzoek van de client kosteloos een gespecificeerd overzicht van de in het kader van de schuldregeling ten behoeve van de schuldeisers gereserveerde middelen. 2. De Stadsbank verstrekt op verzoek van de client kosteloos een gespecificeerde afrekening. 3. De Stadsbank is bevoegd een vergoeding voor de kosten van schuldbemiddeling aan de client in rekening te brengen. Hoofdstuk V. Budgetbeheer en budgetbegeleiding. Afdeling 1. Algemene bepalingen. Artikel De Stadsbank kan aan een schuldregeling de verplichting verbinden dat de client een rekening bij de Stadsbank opent waarvan de vaste lasten worden voldaan en waarop reserveringen voor periodieke betalingen plaatsvinden, de zogenaamde budgetbeheerrekening. 2. De Stadsbank kan in het kader van het voorkomen van problematische schuldsituaties de client in de gelegenheid stellen een budgetbeheerrekening bij de Stadsbank te openen. Artikel Bij het regelen van schulden kan de Stadsbank de client de mogelijkheid bieden om hem te begeleiden om te komen tot een verantwoorde besteding van zijn financiele middelen. 2. De Stadsbank kan de budgetbegeleiding doen uitvoeren door andere instellingen werkzaam op het terrein van schuldhulpverlening. Afdeling 2. Aanvraag en afwijzing. Artikel Budgetbeheer en budgetbegeleiding kunnen schriftelijk ten kantore van de dienst Werk, Zorg en inkomen, dan wel via daartoe aangewezen derden, worden aangevraagd.

14 Raadsnummer Oy.Rg4y.OOr 2. De aanvraag voor budgetbeheer en budgetbegeleiding dient plaats te vinden op een daartoe door de Stadsbank op verzoek ter beschikking te stellen aanvraagformulier. 3. De aanvraag kan achterwege blijven als artikel 25, lid 1 van dit reglement toepassing vindt. Arti kei Indien de Stadsbank besluit de aanvraag voor budgetbeheer en/of budgetbegeleiding af te wijzen, doet zij hiervan schriftelijk mededeling aan de aanvrager onder opgaaf van de redenen. 2. In de schriftelijke mededeling wordt tevens vermeld welke mogelijkheden tegen de afwijzing van de aanvraag openstaan. Afdeling 3. Overeenkomst tot budgetbeheer en budgetbegeleiding. Artikel De rechten en verplichtingen van de Stadsbank en de client worden vastgelegd in een overeenkomst tot budgetbeheer. 2. De Stadsbank verstrekt de client een door de Stadsbank ondertekend afschrift van de overeenkomst tot budgetbeheer. Artikel De rechten en verplichting van de Stadsbank en de client worden vastgelegd in een overeenkomst tot budgetbegeleiding. 2. De Stadsbank verstrekt de client een door de Stadsbank ondertekend afschrift van de overeenkomst tot budgetbegeleiding. Artikel Het Bevoegd Gezag kan algemene voorwaarden vaststellen die van toepassing zijn op door de Stadsbank gesloten overeenkomsten tot budgetbeheer en budgetbegeleiding. 2. De Stadsbank draagt er zorg voor dat aan de client die een aanvraag tot voor budgetbeheer en/of budgetbegeleiding heeft gedaan, uiterlijk voor of bij het sluiten van de overeenkomst tot budgetbeheer dan wel de overeenkomst tot budgetbegeleiding daarvan een schriftelijk exemplaar ontvangt. Afdeling 4. Overige bepalingen. Artikel De Stadsbank verstrekt periodiek aan de client kosteloos een afschrift van de budgetbeheerrekening. 2. De Stadsbank verstrekt kosteloos een gespecificeerde afrekening.

15 Raadsnummer 04.Rg44.OOr 3. De Stadsbank is bevoegd aan de client een vergoeding in rekening te brengen voor de kosten van het budgetbeheer en/of budgetbegeleiding. Hoofdstuk Vl. Bepalingen van comptabele aard. Artikel Door de bank wordt een Risicofonds gevormd. 2. Het fonds wordt gevoed uit de exploitatieopbrengsten van de bank. 3. Indien op een datum van enig jaar het Risicofonds gelijk is aan 29b van de op die datum uitstaande kredieten worden aan het Risicofonds geen bedragen meer toegevoegd. 4. Ten laste van het Risicofonds worden gebracht de verliezen welke geleden zijn op verstrekte kredieten uit hoofde van kwijtschelding en oninbaarheid conform de geldende richtlijnen. 5. Het fonds dient een minimale omvang te hebben van 1% der uitstaande kredieten. Artikel 41. Het door de bank benodigde werkkapitaal wordt verkregen uit het Financieringsfonds van de gemeente. Hoofdstuk Vll. Slotbepalingen. Artikel In alle gevallen waarin niet bij of krachtens de wet of dit reglement is voorzien, beslissen burgemeester en wethouders naar redelijkheid en billijkheid. 2. Burgemeester en wethouders kan deze bevoegdheid aan de directeur van de Stadsbank delegeren, mandateren of tot uitoefening daarvan volmacht verlenen. Artikel Dit reglement treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop het reglement door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant is goedgekeurd. 2. Met ingang van de datum van inwerkintreding van dit reglement vervalt het Bankreglement 1992, laatstelijk gewijzigd per 1 januari 2002.

16 Raadsnummer Oy. Artikel 44. Dit reglement kan worden aangehaald als "Bankreglement Eindhoven 2004". Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 15 november A. Sakkers, voorzitter. J. Verheugt, griffier. EE

17 gemeente Eindhoven F BI. Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Retouradres Postbus goxso, S6oo RB Eindhoven Aan de leden van de raad van de gemeente Eindhoven. Raadsnummer 04..R Behandeld door F. Biemans Telefoon (o4o) g Ons kenmerk griffie Verzenddatum 2S oktober 2004 Commissieadvies Betreft cie. SEp: Raadsvoorstel tot het wijzigen van het Bankreglement Eindhoven De commissie Sociaal-Economische pijler heeft in haar vergadering van 7 oktober 2004 beraadslaagd over bovengenoemd onderwerp. De commissie heeft als volgt geadviseerd: CDA: akkoord; PvdA: akkoord; VVD: akkoord; SP: akkoord; (sroenlinks: akkoord; D66: akkoord; Ouderen Appel: akkoord; leefbaar eindhoven. akkoord; verzoekt om de wijzigingen alsnog aan te geven. De Stadspartij: akkoord; Liberaal Eindhoven akkoord. t oeze io eo vao de wethouder dhr.w. Claataeo. De wethouder zal nog de volgende vraag trachten te beantwoorden: Hoe groot is het percentage oninbaar of kwijtschelding? De secretaris van de commissie, F. Biemans. Bijlage(n): 0. Bezoekadres Stadhuisplein xo Eindhoven Openingstijden ma t/m vr g.oo-l6.oo uur Postadres Postbus goxso s6oo RB Eindhoven Telefonisch bereikbaar

18 gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer 04..R Inboeknummer Beslisdatum B&W 26 oktober 2004 Dossiernummer gym.xox Nadere toelichting bij raadsvoorstel Betreft voorstel tot het wijzigen van het Bankreglement Eindhoven Zoals toegezegd in de commissievergadering van 7 oktober 2004 ontvangt u hierbij een nadere toelichting op het voorstel tot wijziging van het bankreglement. Tevens zal ik ingaan op de vraag over het percentage oninbare vorderingen. In het raadsvoorstel staat aangegeven dat de wijzigingen voornamelijk betrekking hebben op de taken op het gebied van de schulddienstverlening. Hoofdstuk 4 en 5 zijn daarom nieuw toegevoegd. Overigens betreft dit bestaande taken welke de Stadsbank uitvoert in het kader van de integrale schulddienstverlening. Deze worden nu in het bankreglement vastgelegd. Verder heeft dit ook doorwerking naar andere artikelen en zijn een aantal artikelen aangepast naar aanleiding van het nieuwe model bankreglement van de NVVK (Nederlandse Vereniging van Volkskrediet). Deze wijzigingen hebben geen gevolgen voor de huidige dienstverlening, maar sluiten beter aan op de wijzigingen van het minnelijk traject zoals die vanaf 1 januari 2004 gelden. In de navolgende tabel staan de betreffende wijzigingen aangegeven. 1.3 Overgang naar WZI 11 t/m 14 Begripsbepalingen uit hoofdstuk 4 en 5 toegevoegd 2a.2 Overgang naar WZI 2b.2 Overgenomen NVVK -model Overgenomen NVVK -model 6.c Begrip saneringskrediet toegevoegd Overgenomen NVVK ÃćâĆňâĂİ model Overgenomen NVVK -model 14. a en b Overgenomen NVVK -model 15 Overgenomen NVVK -model 19 t/m 24 Taken schuldregeling vastgelegd overeenkomstig NVVK-model 25 t/m 32 Taken schuldregeling vastgelegd overeenkomstig NVVK-model

19 Raadsnummer 04.R Ten aanzien van het percentage oninbare vorderingen. De Stadsbank Eindhoven heeft op 1 oktober uitstaande vorderingen, 1096 hiervan betaalt niet. De redenen voor deze groep van 185 personen zijn: stopzetting in verband met WSNP-traject, dit geldt voor 209o; geen incassomogelijkheden vanwege beslag dat voorgaat = 559o; uitstel in verband met schuldsanering = 109o; onderzoek naar afboeking lening = 159b. Burgemeester en wethouders van Eindhoven, C. Langerwerf, secretaris KB

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2009 / 98. Naam Bankreglement 2009. Publicatiedatum 14 oktober 2009. Opmerkingen

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2009 / 98. Naam Bankreglement 2009. Publicatiedatum 14 oktober 2009. Opmerkingen Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2009 / 98 Naam Bankreglement 2009 Publicatiedatum 14 oktober 2009 Opmerkingen - Vaststelling van het reglement bij besluit van Burgemeester en Wethouders van 9 juni

Nadere informatie

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN REGLEMENT Gemeentelijke Kredietbank Emmen 2006 Als bedoeld in artikel 55 van de Wet financiële dienstverlening HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens dit

Nadere informatie

Bankreglement Stadsbank Oost Nederland 2007

Bankreglement Stadsbank Oost Nederland 2007 Bankreglement Stadsbank Oost Nederland 2007 als bedoeld in artikel 4:37 Wet op het financieel toezicht Besloten door het algemeen bestuur van de Stadsbank Oost Nederland in haar vergadering van 20 december

Nadere informatie

Bankreglement Stadsbank Oost Nederland

Bankreglement Stadsbank Oost Nederland Bankreglement Stadsbank Oost Nederland als bedoeld in artikel 4:37 Wet op het financieel toezicht Besloten door het algemeen bestuur van de Stadsbank Oost Nederland in haar vergadering van 29 november

Nadere informatie

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten.

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten. Prospectus sociale lening Algemeen In deze prospectus geven wij u inzicht in de werkwijze van de Stadsbank Oost Nederland bij het verstrekken van sociale leningen. De Stadsbank Oost Nederland is aangesloten

Nadere informatie

Latere-Leeftijd-Lening

Latere-Leeftijd-Lening Latere-Leeftijd-Lening Prospectus per 1 december 2003 Uw tussenpersoon is: Tarieven per 1 december 2001 Tarievenoverzicht per 1 december 2001 LATERE-LEEFTIJD-LENING (Andere bedragen op aanvraag) 12 maanden

Nadere informatie

GEDRAGSCODE SOCIALE KREDIETVERLENING

GEDRAGSCODE SOCIALE KREDIETVERLENING GEDRAGSCODE SOCIALE KREDIETVERLENING vastgesteld november 2015 Titel 1 ALGEMENE BEPALINGEN De leden van de NVVK, vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, in aanmerking nemende dat: zij

Nadere informatie

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten.

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten. Prospectus sociale lening Algemeen In deze prospectus geven wij u inzicht in de werkwijze van de Stadsbank Oost Nederland bij het verstrekken van sociale leningen. De Stadsbank Oost Nederland is aangesloten

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het verlenen van garantie aan Stichting Oriolus ten

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het verlenen van garantie aan Stichting Oriolus ten r+p 4+ gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Sportbedrijf De Karpen Raadsnummer 03.R504.OOI Inboeknummer Beslisdatum BlkW x juli 2003 Dossiernummer 327. Raadsvoorstel tot het verlenen

Nadere informatie

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN REGLEMENT Gemeentelijke Kredietbank Emmen Als bedoeld in artikel 4:37 Wet financieel toezicht HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens dit reglement bepaalde

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee voorbeelden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet

Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet Doorlopend Krediet 1 1. Begrippen Kredietnemer: Kredietgever: Krediet: Kredietlimiet: De natuurlijke persoon of personen aan wie de kredietgever een lening heeft

Nadere informatie

Prospectus Persoonlijke Lening

Prospectus Persoonlijke Lening Prospectus Persoonlijke Lening Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een persoonlijke lening? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee

Nadere informatie

Voor de toepassing van het bij of krachtens dit reglement bepaalde wordt verstaan onder:

Voor de toepassing van het bij of krachtens dit reglement bepaalde wordt verstaan onder: GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Emmen. Nr. 93123 11 juli 2016 Reglement Gemeentelijke Kredietbank Emmen Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij in hun vergadering van

Nadere informatie

Prospectus Aflopend Krediet

Prospectus Aflopend Krediet Prospectus Aflopend Krediet Prospectus aflopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 versie 1 Pagina 1 Doel van deze prospectus Deze prospectus is bedoeld om u duidelijke informatie te verstrekken over

Nadere informatie

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Algemeen 3 Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Voor de in deze voorwaarden bedoelde Producten gelden ook de Voorwaarden MoneYou. 1. Uitvoering kredietovereenkomst

Nadere informatie

Prospectus Sociaal Krediet 2014

Prospectus Sociaal Krediet 2014 5 informatie Prospectus Sociaal Krediet 2014 Algemeen De prospectus Sociaal Krediet geeft u inzicht in de werkwijze van de gemeente Zwolle bij het verstrekken van een persoonlijke lening.. Persoonlijke

Nadere informatie

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408 NEF0408 Algemene bepalingen voor geldleningen Inhoudsopgave Begripsbepalingen.... 2 Algemeen.... 2 Het bedrag van de lening.... 2 De looptijd van de lening.... 2 Rentepercentage en rente... 3 De aflossing;

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel met betrekking tot een aanvullend krediet voor de renovatie van de kadernuur Eindhovens Kanaal en de herinrichting

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel met betrekking tot een aanvullend krediet voor de renovatie van de kadernuur Eindhovens Kanaal en de herinrichting 6 509.862,ÃćâĆňâĂİ. r p gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer lnboeknummer osgooosos Beslisdatum Bgrw sb januari 2003 Dossiernummer 305.451 Raadsvoorstel met betrekking tot een aanvullend

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie voorbeelden

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel inzake terugwerkende kracht functiewaardering

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel inzake terugwerkende kracht functiewaardering wfâż gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsnummer Og.RgS.OOr Inboeknummer o3)orsog8 Beslisdatum B8cw x6 september soo3 Dossiernummer 338.35I Raadsvoorstel inzake terugwerkende kracht functiewaardering 1

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1, 2 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie

Nadere informatie

Artikel 1 Definities Voor de toepassing van het bij of krachtens dit reglement bepaalde wordt verstaan onder:

Artikel 1 Definities Voor de toepassing van het bij of krachtens dit reglement bepaalde wordt verstaan onder: GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Nijmegen Nr. 159748 14 september 2017 BANKREGLEMENT 2017 Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nijmegen Gelet op artikel 4:37 Wet op

Nadere informatie

Bankreglement 2007 voor de gemeente Den Haag Als bedoeld in artikel 4:37 Wet op het financieel toezicht

Bankreglement 2007 voor de gemeente Den Haag Als bedoeld in artikel 4:37 Wet op het financieel toezicht Bankreglement 2007 voor de gemeente Den Haag Als bedoeld in artikel 4:37 Wet op het financieel toezicht Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Den Haag d.d. 4 december

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1, 2 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet. Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 1

Prospectus Doorlopend Krediet. Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 1 Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 1 Doel van deze prospectus Deze prospectus is bedoeld om u duidelijke informatie te verstrekken

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het verlenen van gemeentegarantie ten behoeve van Stichting De Combinatie Jeugdzorg Zuidoost Brabant

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het verlenen van gemeentegarantie ten behoeve van Stichting De Combinatie Jeugdzorg Zuidoost Brabant gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsnummer Ozj..R875.OOI Inboeknummer o4foo886s Beslisdatum B&W S juli 2004 Dossiernummer 4s8.sS6 Raadsvoorstel tot het verlenen van gemeentegarantie ten behoeve van Stichting

Nadere informatie

Voorwaarden Persoonlijke Lening en Doorlopend Krediet

Voorwaarden Persoonlijke Lening en Doorlopend Krediet Voorwaarden Lenen Voorwaarden Persoonlijke Lening en Doorlopend Krediet Inhoud I Algemene bepalingen 1 Definities 2 Betaling 3 Opzegging 4 Hoofdelijkheid 5 Wijzigingsrecht 6 Adreswijzigingen 7 Het Bureau

Nadere informatie

gemeente Eindhoven De uitvoering van de Wet werk en bijstand (WWB) 2004 door de dienst Werk, Zorg en

gemeente Eindhoven De uitvoering van de Wet werk en bijstand (WWB) 2004 door de dienst Werk, Zorg en gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer 05.RI292.OOI Inboeknummer osbstoxs3x BeSIISdatum BgrW 6 juni 2005 Dossiernummer 523.653 Oplegvel Raadsvoorstel tot het instemmen met de Bestuursverklaring

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake garantstelling verbouwing loods roeivereniging

Raadsvoorstel inzake garantstelling verbouwing loods roeivereniging gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer 04.R74Z.OOI Inboeknummer oyvooxxox Beslisdatum B8cW s maart soos Dossiernummer exo.ssx Raadsvoorstel inzake garantstelling verbouwing

Nadere informatie

accountancywerkzaamheden

accountancywerkzaamheden gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsnummer og.r S.ooz Inboeknummer o3)oosoos Beslisdatum BRD 22 april 2003 Dossiernummer 317.25I Raadsvoorstel tot het vastste11en van het Programma van Eisen aanbesteding

Nadere informatie

Voorwaarden Finans Continu Krediet. Finans Plus Krediet Finans Top Krediet

Voorwaarden Finans Continu Krediet. Finans Plus Krediet Finans Top Krediet Voorwaarden Finans Continu Krediet Finans Plus Krediet Finans Top Krediet Voorwaarden Finans Continu Krediet Deze voorwaarden zijn integraal van toepassing op de producten Finans Continu Krediet, Finans

Nadere informatie

Wet op het consumentenkrediet

Wet op het consumentenkrediet Wet op het consumentenkrediet Wet van 4 juli 1990, houdende regels met betrekkking tot het consumentenkrediet Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van de uitgaven en inkomsten van het openbaar voortgezet onderwijs (OVO) in het kader van de

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van de uitgaven en inkomsten van het openbaar voortgezet onderwijs (OVO) in het kader van de %ai gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer 05.RIIOO.OOI Inboeknummer o4bstooso3 Beslisdatum BsxW xx januari 2005 Dossiernummer 502.253 Raadsvoorstel tot het vaststellen van

Nadere informatie

Wet van 4 juli 1990, houdende regels met betrekkking tot het consumentenkrediet

Wet van 4 juli 1990, houdende regels met betrekkking tot het consumentenkrediet (Tekst geldend op: 18-09-2003; bron: www.wetten.nl) Wet van 4 juli 1990, houdende regels met betrekkking tot het consumentenkrediet Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van

Nadere informatie

Prospectus. Niet-doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Niet-doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Niet-doorlopend geldkrediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. is gespecialiseerd in het verstrekken van doorlopend en nietdoorlopend geld- en goederenkrediet.

Nadere informatie

VOORBEELD OVEREENKOMST VOOR DE MINNELIJKE SCHULDREGELING

VOORBEELD OVEREENKOMST VOOR DE MINNELIJKE SCHULDREGELING VOORBEELD OVEREENKOMST VOOR DE MINNELIJKE SCHULDREGELING De ondergetekenden: 1. Gemeente Oss, team schuldhulpverlening, hierna te noemen schuldhulpverlening, vertegenwoordigd door ; EN 2., geboren te op,

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake het vaststellen van gedragscodes voor de leden van

Raadsvoorstel inzake het vaststellen van gedragscodes voor de leden van gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsnummer og.rgg5.00i Inboeknummer osjox4384 Beslisdatum B&W x4 januari 2003 Dossiernummer 303.x52 Raadsvoorstel inzake het vaststellen van gedragscodes voor de leden van

Nadere informatie

*5070-1268740* OVEREENKOMST TOT BUDGETBEHEER

*5070-1268740* OVEREENKOMST TOT BUDGETBEHEER *5070-1268740* OVEREENKOMST TOT BUDGETBEHEER 1. De Stadsbank Oost Nederland, gevestigd te Enschede, Spelbergsweg 35, hierna te noemen de budgetbeheerder, en 2. Naam: Geboren: wonende te: hierna (indien

Nadere informatie

ontvangen van alle inkomsten van de cliënt ter reservering van de afloscapaciteit en ter doorstorting van het restant naar de cliënt;

ontvangen van alle inkomsten van de cliënt ter reservering van de afloscapaciteit en ter doorstorting van het restant naar de cliënt; Veren ging uoor schuldhulpv rl n ng n sociaal bank eren ALGEMENE VOORWAARDEN SCHULDBEM IDDELING Definities 1. ln deze algemene voonruaarden wordt verstaan onder: Budgetbeheer: Cliënt: Financieel beheer:

Nadere informatie

Emmen REGLEMENT. Gemeentelijke Kredietbank Emmen. Als bedoeld in artikel 4:37 Wetfinancieeltoezicht HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN.

Emmen REGLEMENT. Gemeentelijke Kredietbank Emmen. Als bedoeld in artikel 4:37 Wetfinancieeltoezicht HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN. REGLEMENT Emmen Gemeentelijke Kredietbank Emmen Als bedoeld in artikel 4:37 Wetfinancieeltoezicht HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel l Voor de toepassing van het bij of krachtens dit reglement bepaalde

Nadere informatie

Qplegvel Raadsvoorstel inzake opheffing van de IZA Nederland-regeling

Qplegvel Raadsvoorstel inzake opheffing van de IZA Nederland-regeling Concernstaf Raadsnummer Og.RXga8. OOZ Inboeknummer osbstox6y3 Beslisdatum BaW x augustus 2005 Dossiernummer S3x.35x Qplegvel Raadsvoorstel inzake opheffing van de IZA Nederland-regeling 1 Samenvatting

Nadere informatie

Behandeld door drs. J.B. Kuperus. Hierbij bieden wij U het Bankreglement Kredietbank Limburg 2012 ter vaststelling aan.

Behandeld door drs. J.B. Kuperus. Hierbij bieden wij U het Bankreglement Kredietbank Limburg 2012 ter vaststelling aan. " 'lie iis^c^p&fcp*^1''** Limburg Gescand nummer: 12i0010723 1 «I it's 't *~**. w *»~nr. ''wgmwgnii '**""""i*"'gii»-iwii.i--b Gemeente Kerkrade T.a.v. het college van B&W Postbus 600 6460 AP KERKRADE No.:

Nadere informatie

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening B.V. Prospectus Persoonlijke Lening Wie zijn wij? B.V. is een onafhankelijke financieringsmaatschappij die u een uitgebreid pakket aan diensten biedt rond financiering en leasing, gespecialiseerd in het

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake zendtijdverlenging voor Omroep Eindhoven

Raadsvoorstel inzake zendtijdverlenging voor Omroep Eindhoven gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer oy.r8go.ooz Inboeknummer o4soosoxs Beslisdatum Bikw x juni 2004 Dossiernummer 423.752 Raadsvoorstel inzake zendtijdverlenging voor Omroep

Nadere informatie

gemeente Eindhoven zijn verwerkt in de Reintegratieverordening gemeente Eindhoven

gemeente Eindhoven zijn verwerkt in de Reintegratieverordening gemeente Eindhoven x p gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer 04.R949.00I Inboeknummer o4tooxoo6 Beslisdatum Baxw xx september 2004 Dossiernummer 439.6Sx Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Subsidieverordening

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het onttrekken van een gedeelte van de Tramstraat alsmede de weg met parkeersirook langs de Stationsweg

Raadsvoorstel tot het onttrekken van een gedeelte van de Tramstraat alsmede de weg met parkeersirook langs de Stationsweg gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 03.R56O.OOI Inboeknummer ossooagx8 Beslisdatum BgxW xs augustus 2003 Dossiernummer 388.752 Raadsvoorstel tot het onttrekken van een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010

Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010 1/7 Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010 1. Begrippen In de kredietovereenkomst en in de algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd. Kredietnemer Kredietgever

Nadere informatie

Oplegvel Raadsvoorstel tot het instemmen met de Bestuursverklaring van het college van burgemeester en wethouders inzake de

Oplegvel Raadsvoorstel tot het instemmen met de Bestuursverklaring van het college van burgemeester en wethouders inzake de Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer 05.RI429.00I Inboeknummer osbstosxgg Beslisdatum B&W ss oktober 2005 Dossiernummer Oplegvel Raadsvoorstel tot het instemmen met de Bestuursverklaring van het college

Nadere informatie

GEMEENTE UTRECHT: BANKREGLEMENT van de Gemeentelijke Kredietbank Utrecht als bedoeld in artikel 4:37 Wet op het financieel toezicht

GEMEENTE UTRECHT: BANKREGLEMENT van de Gemeentelijke Kredietbank Utrecht als bedoeld in artikel 4:37 Wet op het financieel toezicht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Utrecht (Utr). Nr. 32799 16 april 2015 GEMEENTE UTRECHT: BANKREGLEMENT van de Gemeentelijke Kredietbank Utrecht als bedoeld in artikel 4:37 Wet op het financieel

Nadere informatie

gemeente Eindhoven een drempelbedrag is verschuldigd van 6300,ÃćâĆňâĂİ. Krachtens het derde lid

gemeente Eindhoven een drempelbedrag is verschuldigd van 6300,ÃćâĆňâĂİ. Krachtens het derde lid Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 05.RI33I.OOI Inboeknummer osbstoxs48 Beslisdatum BTW s6 juli 2005 Dossiernummer 530.45I Oplegvel Raadsvoorstel tot wijziging van het recht (drempelbedrag)

Nadere informatie

Verplichte precontractuele informatievoorziening (artikelen 4:20, 4:22 en 4:33 Wft en de artikelen 57, 61 en artikel 112 BGfo)

Verplichte precontractuele informatievoorziening (artikelen 4:20, 4:22 en 4:33 Wft en de artikelen 57, 61 en artikel 112 BGfo) Beleidsregel 7 Verplichte precontractuele informatievoorziening (artikelen 4:20, 4:22 en 4:33 Wft en de artikelen 57, 61 en artikel 112 BGfo) Artikel 1 Definities In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het vaststellen van het plan van nieuwe scholen voor het

Raadsvoorstel tot het vaststellen van het plan van nieuwe scholen voor het gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer 04.R7$9.OOI lnboeknummer oevoora6y Beslisdatum B%W s maart 2004 Dossiernummer ero.sss Raadsvoorstel tot het vaststellen van het plan

Nadere informatie

I. Het Bankreglement Gemeente Den Haag 2013 als volgt vast te stellen:

I. Het Bankreglement Gemeente Den Haag 2013 als volgt vast te stellen: Gemeente Den Haag VASTSTELLING BANKREGLEMENT GEMEENTE DEN HAAG 2013 Ons kenmerk BSW/2012.267 RIS 254461 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - overeenkomstig de bepalingen in de

Nadere informatie

Besluit College van BenW

Besluit College van BenW Besluit College van BenW Titel: Vaststellen beleidsregels Schulddienstverlening Peel 6.1. 2015-2018 Zaaknummer: SOM/2015/021181 Documentnummer: SOM/2015/021185 Datum besluit: Het college van burgemeester

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake besteding resterende incidentele middelen kinderopvang

Raadsvoorstel inzake besteding resterende incidentele middelen kinderopvang gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer 04.R992. OOI Inboeknummer o4uooaq4o Beslisdatum Bikw 46 oktober 2004 Dossiernummer 444.a Sa Raadsvoorstel inzake besteding resterende

Nadere informatie

Raadsvoorstelinzake de renovatie van het gebouw van speeltuinvereniging Philipsdorp

Raadsvoorstelinzake de renovatie van het gebouw van speeltuinvereniging Philipsdorp gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer 04.R945.OOI Inboeknummer o4uooxss8 Beslisdatum BSxW x4 september 2004 Dossiernummer 4sS.sSS Raadsvoorstelinzake de renovatie van het

Nadere informatie

Prospectus. Persoonlijke Lening. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Persoonlijke Lening. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. (hierna Santander) is als kredietverstrekker geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

Prospectus. Doorlopend krediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Doorlopend krediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend krediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. (hierna Santander) is als kredietverstrekker geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

Beleidsregels Toelating tot de schuldhulpverlening

Beleidsregels Toelating tot de schuldhulpverlening Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden, gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, besluiten vast te stellen de volgende beleidsregels: Beleidsregels

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsnummer 07.R2$$4.OOI Inboeknummer o7bstoao34 Beslisdatum BSP a oktober 2007 Dossiernummer 740 354

gemeente Eindhoven Raadsnummer 07.R2$$4.OOI Inboeknummer o7bstoao34 Beslisdatum BSP a oktober 2007 Dossiernummer 740 354 gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 07.R2$$4.OOI Inboeknummer o7bstoao34 Beslisdatum BSP a oktober 2007 Dossiernummer 740 354 OplegvelRaadsvoorstel inzake particuliere

Nadere informatie

Prospectus Privélimiet Plus

Prospectus Privélimiet Plus Prospectus Privélimiet Plus De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

Bankreglement 2017 Kredietbank

Bankreglement 2017 Kredietbank Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Bankreglement 2017 Kredietbank Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder J. Zoetelief Samenvatting In verband met maatschappelijke en wettelijke veranderingen

Nadere informatie

Prospectus Studentenlimiet

Prospectus Studentenlimiet Prospectus Studentenlimiet De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: college:college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst waarmee de GKB een

Nadere informatie

Prospectus Internet Voordeel Krediet

Prospectus Internet Voordeel Krediet Prospectus Internet Voordeel Krediet De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Algemene voorwaarden. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Algemene voorwaarden Santander Consumer Finance Benelux B.V. 1. Algemene informatie 1.1 Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. is gespecialiseerd in het verstrekken

Nadere informatie

Prospectus. Doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend geldkrediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. is gespecialiseerd in het verstrekken van doorlopend en nietdoorlopend geld- en goederenkrediet.

Nadere informatie

Prospectus Masterlening

Prospectus Masterlening Prospectus Masterlening De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het vaststellen van het plan van nieuwe scholen voor het basisonderwijs voor de schooljaren zoo/zoop ÃćâĆňâĂİ zoo6/zoo7

Raadsvoorstel tot het vaststellen van het plan van nieuwe scholen voor het basisonderwijs voor de schooljaren zoo/zoop ÃćâĆňâĂİ zoo6/zoo7 gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer og.r47g.ooz Inboeknummer oavooayog Beslisdatum Bikw ay mei 2003 Dossiernummer 322.252 Raadsvoorstel tot het vaststellen van het plan

Nadere informatie

gemeente Eindhoven voor Sociaal-Economische Zaken, Recreatie, Toerisme en Financien van het SRE.

gemeente Eindhoven voor Sociaal-Economische Zaken, Recreatie, Toerisme en Financien van het SRE. gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsnummer 02.267.oor Inboeknummer oajorsa4a Beslisdatum BikW rs oktober 2002 Dossiernummer a4s.sss Raadsvoorstel tot het wijzigen van de begroting zoon van Ruimte, Economie,

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van het beleid zoog t/m zoog ten behoeve

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van het beleid zoog t/m zoog ten behoeve ufo gemeente Eindhoven Gemeentelijke Gezondheidsdienst Raadsnummer oz.z6a.oox Inboeknummer oauoozyxx Beslisdatum BTW S november 2002 Dossiernummer z4s.ssz Raadsvoorstel tot het vaststellen van het beleid

Nadere informatie

Oplegvel Raadsvoorstel inzake nadere regelgeving omzetting 2oo IDbanen in reguliere banen

Oplegvel Raadsvoorstel inzake nadere regelgeving omzetting 2oo IDbanen in reguliere banen gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Inboeknummer osbstors6s Besiisdatum BBA 6 juni soos Dossiernummer 523.652 Oplegvel Raadsvoorstel inzake nadere regelgeving omzetting 2oo IDbanen in reguliere

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake de beleidsnotitie gebruiksvergunningen: Een schakel

Raadsvoorstel inzake de beleidsnotitie gebruiksvergunningen: Een schakel gemeente Eindhoven Dienst Brandweer en Crisisbeheersing Raadsnummer 04. R87$. OOI Inboeknummer o4rooo46g Beslisdatum B&W ag juni 2004 Dossiernummer 4ap.rSr Raadsvoorstel inzake de beleidsnotitie gebruiksvergunningen:

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. wetten.nl - Regeling - Wet op het consumentenkrediet - BWBR00085 http://wetten.overheinl/bwbr00085/006-0-0/0/afdrukken De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden Wet op het consumentenkrediet

Nadere informatie

Naam Beleidsregels: Richtlijnen acceptatiebeleid sociale kredieten en debiteurenbeleid sociale kredieten (2010)

Naam Beleidsregels: Richtlijnen acceptatiebeleid sociale kredieten en debiteurenbeleid sociale kredieten (2010) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2010 / 047 Naam Beleidsregels: Richtlijnen acceptatiebeleid sociale kredieten en debiteurenbeleid sociale kredieten (2010) Publicatiedatum 21 april 2010 Opmerkingen

Nadere informatie

Het college van de gemeente Geldermalsen;

Het college van de gemeente Geldermalsen; Het college van de gemeente Geldermalsen; gelet op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, het raadsbesluit van 27 juni 2017 waarbij het Beleidsplan Schuldhulpverlening is vastgesteld en artikel 4:81

Nadere informatie

Beleidsregels terugvordering & verhaal WWB, IOAW, IOAZ

Beleidsregels terugvordering & verhaal WWB, IOAW, IOAZ Beleidsregels terugvordering & verhaal WWB, IOAW, IOAZ Afdeling Samenleving, mei 2010 HOOFDSTUK 1 TERUGVORDERING ALGEMENE BEPALINGEN 1 Algemeen Alle begripsbepalingen die in deze beleidsregels worden gebruikt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Bouwverordening gemeente

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Bouwverordening gemeente gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 03.R499.OOI Inboeknummer osbooo4s4 Beslisdatum BikW xo juni soos Dossiernummer a24.75i Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Bouwverordening

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel tot het aanpassen van de tarieventabel behorende

OplegvelRaadsvoorstel tot het aanpassen van de tarieventabel behorende gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken Raadsnummer o6.rzyg6.oox Inboeknummer o6bstorg6y Beslisdatum BSP as juli 2006 Dossiernummer 6so qsr OplegvelRaadsvoorstel tot het aanpassen van de tarieventabel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

BANKREGLEMENT DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

BANKREGLEMENT DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Ons kenmerk BSW/2016.18 RIS 293885 BANKREGLEMENT DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - overeenkomstig de bepalingen in de Wet op het financieel toezicht de regelingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

gemeente Eindhouen OplegvelRaadsuoorstel tot het aanscherpen uan de Beleidsnotitie Taxi

gemeente Eindhouen OplegvelRaadsuoorstel tot het aanscherpen uan de Beleidsnotitie Taxi gemeente Eindhouen Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 07.R2024.00I Inboeknummer oybstoosy4 Beslisdatum B%W 6 maart 2007 Dossiernummer zro.ssr OplegvelRaadsuoorstel tot het aanscherpen

Nadere informatie

Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet

Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet De flexibele leenoplossing van ABN AMRO Consumer Finance Waarom deze prospectus ABN AMRO Consumer Finance N.V. hierna te noemen ABN AMRO Consumer Finance is een financiële

Nadere informatie

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Huurkoop

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Huurkoop B.V. Prospectus Huurkoop Wie zijn wij? B.V. is een onafhankelijke financieringsmaatschappij die u een uitgebreid pakket aan diensten biedt rond financiering en leasing, gespecialiseerd in het verstrekken

Nadere informatie

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend Krediet

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend Krediet B.V. Prospectus Doorlopend Krediet Wie zijn wij? B.V. is een onafhankelijke financieringsmaatschappij die u een uitgebreid pakket aan diensten biedt rond financiering en leasing, gespecialiseerd in het

Nadere informatie

Bankreglement Stadsbank Oost Nederland 2007

Bankreglement Stadsbank Oost Nederland 2007 Bankreglement Stadsbank Oost Nederland 2007 als bedoeld in artikel 4:37 Wet op het financieel toezicht Besloten door het algemeen bestuur van de Stadsbank Oost Nederland in haar vergadering van 20 december

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet 1 Wie zijn wij? Volvo Car Finance is een handelsnaam van Santander Consumer Finance Benelux B.V., een onafhankelijke financieringsmaatschappij die u een uitgebreid pakket

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Doorlopend Krediet van de Rabobank 2010

Algemene voorwaarden Doorlopend Krediet van de Rabobank 2010 1/9 Algemene voorwaarden Doorlopend Krediet van de Rabobank 2010 1. Begrippen In de kredietovereenkomst en in de algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd: Kredietnemer Kredietgever

Nadere informatie

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING Assurantie Service Jan van Veen OP HET TERREIN VAN Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Uitvaartverzekering, Overlijdensrisicoverzekering, (Direct Ingaande) Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 47. Naam Besluit Algemene bepalingen voor geldleningen 2006. Publicatiedatum 14 februari 2007

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 47. Naam Besluit Algemene bepalingen voor geldleningen 2006. Publicatiedatum 14 februari 2007 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 47 Naam Besluit Algemene bepalingen voor geldleningen 2006 Publicatiedatum 14 februari 2007 Opmerkingen - Vaststelling van de bepalingen bij besluit van Burgemeester

Nadere informatie

Oplegvel Raadsvoorstel inzake de vaststelling van het plan van

Oplegvel Raadsvoorstel inzake de vaststelling van het plan van Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer 05.RI225.OOI Inboeknummer osbstoogoo Beslisdatum BSW S mei 2005 Dossiernummer Sx8.25I Oplegvel Raadsvoorstel inzake de vaststelling van het plan van nieuwe

Nadere informatie

De rekeninghouder: Naam Naam Handtekening: Handtekeni

De rekeninghouder: Naam Naam Handtekening: Handtekeni Algemene voorwaarden M.B. Budgetbeheer M.B. Budgetbeheer gevestigd te Stadskanaal aan de Oosterkade 25 A, hierna te noemen de opdrachtnemer, en Naam Geboortedatum Woonplaats Burgerservicenummer Legitimatienummer

Nadere informatie

Beleidsregels terugvordering & verhaal WWB

Beleidsregels terugvordering & verhaal WWB Beleidsregels terugvordering & verhaal WWB Afdeling Samenleving, november 2009 HOOFDSTUK 1 TERUGVORDERING ALGEMENE BEPALINGEN 1 Algemeen Alle begripsbepalingen die in deze beleidsregels worden gebruikt

Nadere informatie