Leerdoelen Kennisniveau FFP. Stichting Certificering Federatie Financieel Planners

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leerdoelen Kennisniveau FFP. Stichting Certificering Federatie Financieel Planners"

Transcriptie

1 Leerdoelen Kennisniveau FFP Stichting Certificering Federatie Financieel Planners Baarn, maart 2014

2 Inleiding Het vastleggen van leerdoelen kan de gedachte opwekken dat we te maken hebben met vaste onaantastbare uitgangspunten. Niets is minder waar, financiële planning is een dynamisch vak en in deze dynamiek past de idee van aanpassing en innovatie. Verandering van maatschappelijke inzichten, wijziging van wet- en regelgeving, jurisprudentie, wijziging en innovatie van bancaire -, verzekerings- en beleggingsproducten en - diensten, zal gevolgen hebben voor het kennisveld van de gecertificeerd financieel planner. Een gecertificeerd financieel planner (FFP er) dient niet alleen te beschikken over voldoende kennis voor de advisering van zijn/ haar cliënt, maar ook over algemene kennis over de regelgeving in zijn rol van ondernemer of adviseur, zoals de zorgplicht, beroepsaansprakelijkheid. Deze leerdoelen hebben de pretentie een kenniskader aan te geven. Een kenniskader echter, dat voortschrijdt in de tijd en bepaald niet limitatief van aard is. Voor het FFP-examen is de op de examendatum geldende wet- en regelgeving steeds uitgangspunt. I. Algemene leerdoelen ten aanzien van A. Belastingen (BEL) Men draagt kennis van: Wet Inkomstenbelasting 2001 Successiewet 1956 Men bezit elementaire kennis van: Wet op de Loonbelasting 1964 Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 Het onderdeel Overdrachtsbelasting in de Wet op belastingen van Rechtsverkeer 1970 Men bezit voor zover dit voor het inzicht in de gang van zaken nodig is en samenhangt met de Wet IB 2001 en de Successiewet 1956 elementaire kennis van: Invorderingswet 1990 Algemene Wet inzake Rijksbelastingen Internationaal belastingrecht (o.a. werking standaardverdrag en besluit voorkoming dubbele belasting) Men dient te kunnen werken met wetteksten en relevante naslagwerken. 2014, Stichting Certificering FFP, Baarn; Leerdoelen FFP /25

3 B. Recht (RE) Men draagt kennis van: het personen- en familierecht en het huwelijksvermogensrecht, met name ten aanzien van zowel de wettelijke gemeenschap van goederen, als huwelijkse voorwaarden, zoals de koude uitsluiting en de wettelijke regels omtrent huwelijkse voorwaarden. Men kent de gevolgen van het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Ook is men op de hoogte van de noodzaak voor samenwoners om al dan niet een samenlevingsovereenkomst aan te gaan. Men is op de hoogte van het erfrecht, zowel van het erfrecht bij versterf, als van het testamentaire erfrecht, alsmede van specifieke wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsrecht, verbintenissenrecht, zekerheidsrecht, relevante publiekrechtelijke wet- en regelgeving, ondernemingsrecht. Men dient te kunnen werken met wetteksten en relevante naslagwerken. De internationale aspecten van het huwelijksvermogensrecht en erfrecht vanuit Nederlands perspectief. C. Pensioenen, Sociale Zekerheid en Verzekeringen (PSZV) Men draagt kennis van: de elementaire begrippen op het gebied van kapitaalverzekeringen, lijfrenten en pensioenen in actuariële, juridische en fiscale zin en is in staat om in zijn advisering de speciale mogelijkheden van deze toekomstvoorzieningen te betrekken. Men draagt kennis van: de elementaire beginselen en de hoofdlijnen van het stelsel van sociale zekerheid en de belangrijkste regels van de voornaamste uitvoeringswetten, zowel van de zogenoemde volksverzekeringen, als van de wettelijke regelingen voor specifieke doelgroepen zoals werknemers, zelfstandig ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, de directeur grootaandeelhouder (DGA) en jonggehandicapten. Men is in staat de aanspraken op sociale zekerheidsuitkeringen te betrekken in de financiële planning, voor de werknemer, voor de zelfstandige ondernemer, alsmede voor de DGA. Men draagt kennis van: De belangrijkste aspecten van schadeverzekeringen die van belang zijn voor financiële planning, zoals arbeidsongeschiktheidsverzekering, opstalverzekering van eigen woning, bedrijfsaansprakelijkheid, beroepsaansprakelijkheid. Voorts wordt kennis gedragen van de internationale aspecten van sociale zekerheid in EUverband. Men dient te kunnen werken met wetteksten en relevante naslagwerken. 2014, Stichting Certificering FFP, Baarn; Leerdoelen FFP /25

4 D. Sparen, Beleggen en Financieringen (SBF) Men draagt kennis van: de voornaamste vormen van sparen en beleggen en kent de factor risico, zowel waar het betreft de methode als het object van belegging, alsmede de verhouding van deze risico s tot vermogen, inkomen en de persoon van de belegger en men weet dit aan te geven in zijn advisering. Ook kunnen berekeningen van rendement worden gemaakt en in een vergelijking de verschillende aspecten van spaar- en beleggingsmogelijkheden naast elkaar worden gezet. Men draagt kennis van: de verschillende vormen van financiering, zowel van financiering van consumptieve goederen en diensten, als van de financiering van bronnen van inkomsten en in het bijzonder van de financiering van de eigen woning. In de advisering kunnen de fiscale faciliteiten en de begrenzing daarvan betrokken worden. Ook kan men in hoofdlijnen de kredietgrenzen bepalen en daarmee in de advisering rekening houden. Tevens wordt kennis gedragen van de fiscale en juridische aspecten van financierings-, spaar- en beleggingsmethoden. Voorts wordt kennis gedragen van de fiscale en juridische aspecten van vormen van financiering. Men dient te kunnen werken met wetteksten en relevante naslagwerken. II. Integratieve aspecten Gedegen reproduceerbare kennis van de afzonderlijke vakgebieden is van functioneel belang voor een gecertificeerd financieel planner. Eén van de essenties van financiële planning is de vaardigheid van het op integratieve wijze toepassen van kennis op de deelgebieden in het totaalveld van de advisering. Het zijn de visie op de samenhang van de kennisgebieden en de toepassing daarvan in een integraal financieel plan, die bepalend zijn voor het onderscheidende karakter in advisering. III. Communicatieve vaardigheden Hoewel communicatieve vaardigheden, strikt genomen, niet behoren tot de vier vakgebieden van de financiële planning, zijn deze vaardigheden in het hele proces van financiële planning van groot belang. Zonder hierbij een limitatieve opsomming na te streven, kan gewezen worden op het opvangen van verbale en non-verbale signalen, de bewustheid van het zelf uitzenden van zulke signalen, de vaardigheid zich te kunnen inleven in de ander, het omgaan met de factoren tijd en omgeving, en het toekennen van gewicht aan een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. 2014, Stichting Certificering FFP, Baarn; Leerdoelen FFP /25

5 I. Algemene Leerdoelen A. Belastingen A.1. Inkomstenbelasting A.1.1. Men is bekend met de hoofdlijnen van de Wet Inkomstenbelasting 2001 en de Invoeringswet Wet Inkomstenbelasting 2001, met name de structuur van de wet en de systematiek van de boxen, de persoonsgebonden aftrek, de bepaling van het belastbaar inkomen per box en de te betalen belasting. A.1.2. Algemeen: A.1.2.a. belastingplichtigen A.1.2.b. afgezonderd particulier vermogen A.1.2.c. partnerregeling en gemeenschappelijke inkomensbestanddelen A.1.2.d. woonplaatsfictie A.1.2.e. keuzerecht buitenlands belastingplichtigen en buitenlandse deskundigen A.1.2.f. (conserverende) aanslagen A.1.2.g. toerekenen inkomensbestanddelen A.1.2.h. heffingskortingen A.1.2.i. voorheffingen A.1.3. Box 1: A.1.3.a. belastbare winst uit onderneming A.1.3.b. belastbare loon A.1.3.c. belastbare resultaat uit overige werkzaamheden A.1.3.d. belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen A.1.3.f. belastbare inkomsten uit eigen woning A.1.3.g. negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen A.1.3.h. tijdstip genieten en aftrek A.1.3.i. verliesverrekening A.1.3.j. middeling A.1.3.k. tarief A A a. A b. A c. A d. A e. A f. A g. A h. A i. A j. A k. A l. Deelonderwerpen: winst uit onderneming (inclusief uitbreiding van het begrip) ondernemer goed koopmansgebruik vrijgestelde winstbestanddelen vermogensetikettering en foutenleer fiscale reserves (incl. oudedagsreserve) ondernemersaftrek MKB-winstvrijstelling geruisloze omzetting in vennootschap aandelenfusie, juridische fusie en splitsing staking en eindafrekening overdracht onderneming en aangaan samenwerkingsverband 2014, Stichting Certificering FFP, Baarn; Leerdoelen FFP /25

6 A m. doorschuiffaciliteiten A n. omzetting oudedagsreserve in lijfrente A o. omzetting stakingswinst in lijfrente A A a. A b. A c. A d. A e. A f. A g. Deelonderwerpen: loon (inclusief uitbreiding van het begrip) 30%-regeling reisaftrek privé gebruik auto onder Wet Loonbelasting pensioen bij emigratie (inkomensafhankelijke bijdrage) zorgverzekering eindheffingbestanddelen A Deelonderwerpen: A a. belastbaar resultaat uit overige werkzaamheid A b begrip werkzaamheid (incl. lucratieve belangen) A c. verbonden persoon A d. ongebruikelijke terbeschikkingstelling A e. bepaling van het resultaat A f betalingsfaciliteiten A g terbeschikkingstellingsvrijstelling A A a. A b. A A a. A b. A c. A d. A e. A f. A A a. A b. A c. A d. A A a. Deelonderwerpen: periodieke uitkeringen en verstrekkingen van aftrek uitgesloten kosten Deelonderwerpen: eigen woning, waaronder de bijleenregeling eigenwoningforfait aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld toedeling eigenwoningforfait overgangsregeling kapitaalverzekering eigen woning (KEW), spaarrekening eigen woning (SEW), beleggingsrekening eigen woning (BEW): voorwaarden, voordeel uit en vrijstellingen aftrekbare kosten eigen woning en de overgangsregelingen Deelonderwerpen: uitgaven voor inkomensvoorzieningen lijfrentevormen / uitkeringen uit een lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht in aanmerking te nemen premies voor lijfrenten / lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht tijdstip aftrek premies Deelonderwerpen: negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen (inclusief uitbreiding van het begrip) 2014, Stichting Certificering FFP, Baarn; Leerdoelen FFP /25

7 A b. handelingen die niet leiden tot een negatieve uitgave A.1.4. Box 2: A.1.4.a. begrip belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang A.1.4.b. tijdstip genieten en aftrek A.1.4.c. verliesverrekening A.1.4.d. tarief A Deelonderwerpen: A a. begrip aanmerkelijk belang A b. gelijkstellingen A c. meesleep- en meetrekregeling A d. fictief aanmerkelijk belang A f. reguliere voordelen (inclusief forfaitair voordeel uit beleggingsmaatschappijen (BBM)) A g. vervreemdingsvoordelen A h. fictieve vervreemdingen A i. overdrachts- en verkrijgingprijs A j. overdrachtsprijs in termijnen A k. aanpassingen overdrachtsprijs A l. correctie naar waarde economisch verkeer A m. doorschuifregelingen A n betalingsfaciliteiten A.1.5. Box 3: A.1.5.a. begrip belastbaar voordeel uit sparen en beleggen A.1.5.b. tarief A A a. A b. A c. A d. A e. A f Deelonderwerpen: rendementsgrondslag bezittingen (inclusief waardering) schulden (inclusief waardering) heffingvrij vermogen vrijstellingen defiscalisering A.1.6. Persoonsgebonden aftrek: A.1.6.a. het begrip persoonsgebonden aftrek A.1.6.b. volgorde toerekening aan boxen A.1.6.c. onderhoudsverplichtingen A.1.6.d. afkoop alimentatie A.1.6.e. verliezen op beleggingen in durfkapitaal (alleen nog mogelijk op basis van overgangsbepaling) A.1.6.f. uitgaven voor levensonderhoud van kinderen A.1.6.g. uitgaven voor specifieke zorgkosten A.1.6.h. aftrekbare giften 2014, Stichting Certificering FFP, Baarn; Leerdoelen FFP /25

8 A.1.7. Overgangsrecht: A.1.7.a. waardering vermogensbestanddelen bij overgang naar werkzaamheid A.1.7.b. saldolijfrenteverzekeringen A.1.7.c. gerijpte rente A.1.7.d. verliesverrekening A.1.7.e. middeling en uitsmering A.1.7.f. aflopend en fictief aanmerkelijk belang A.1.7.g. lijfrenteverzekeringen A.1.7.h. kapitaalverzekeringen A.1.8. Consumptief besteedbaar inkomen: Men kan de bruto inkomsten (winst, loon) herleiden tot een consumptief besteedbaar inkomen (CBI). A.2. Schenk- en erfbelasting A.2.1. Men draagt kennis van het wettelijk systeem, het partnerbegrip, de heffingsgrondslagen en de vrijstellingen c.q. drempels, de fictiebepalingen (zoals genotsrechten, rente op onderbedelingsvorderingen, de gevolgen voor de schenken erfbelasting in het geval afwijkende renteafspraken worden gemaakt, direct opeisbare renteloze leningen, etc.) en de tarieven, en men is in staat een berekening voor een heffing uit te voeren. A.2.2. Men kent de toepassing van de volgende belastingen: A.2.2.a. erfbelasting A.2.2.b. schenkbelasting A.2.3. Men weet hoe deze belastingen toegepast moeten worden bij: A.2.3.a. inbreng A.2.3.b. verwerping en ongedaanmaking van de wettelijke verdeling A.2.3.c. voorwaardelijke verkrijging A.2.4. Men is op de hoogte van de verschillende tariefvormen en partnervormen en kent de daaraan door de Successiewet gestelde voorwaarden. A.2.5. Men kent de woonplaatsfictie. Men is bekend met bedingen met betrekking tot verblijving, toebedeling en overneming. A.2.6. Men kent de mogelijke gevolgen van schenkingen kort voor een overlijden. Men kent de (fictie)bepalingen (onder andere voor levensverzekeringen, pensioenen en lijfrenten). Men weet welk type huwelijkse voorwaarde met een finaal verrekenbeding conform een gemeenschap van goederen wordt behandeld en voor welk type een fictiebepaling geldt. Men weet wat de invloed van schulden, kosten en lasten is op de verkrijging. A.2.7. Men heeft kennis van de methoden van waardebepaling, waaronder die van vruchtgebruik en periodieke uitkeringen. Men kent het tarief, de vrijstellingen en de invloed van de imputatieregeling op de vrijstellingen. A.2.8. Men heeft kennis van de gevolgen voor de schenkbelasting bij een herroeping van een schenking, of een gift, alsmede bij het aangaan van de natuurlijke verbintenis. 2014, Stichting Certificering FFP, Baarn; Leerdoelen FFP /25

9 Tevens heeft men kennis van de bevoordeling door het wijzigen van het huwelijksvermogensregime, schenkingen op papier en het schenken onder last of verplichting. A.2.9. Men kent faciliteiten van de bedrijfsopvolging en kent de volgende begrippen: voorwaardelijke vrijstelling en belaste geconserveerde waarde, conserverende aanslag, going concernwaarde, liquidatiewaarde en uitstel van betaling. A Men heeft elementaire kennis van de gevolgen voor de Successiewet van een erfrechtelijke verkrijging of schenking door een doelvermogen. Hiertoe behoren: de afgezonderde particuliere vermogens (APV); de sociaal belang behartigende instellingen (SBBI, de steunstichting de sociaal belang behartigende instellingen (steunstichting SBBI) en en de algemeen nut beogende instellingen (ANBI). Tevens heeft men elementaire kennis van de gevolgen van het overlijden van de inbrenger van het APV en van het krijgen van een uitkering door een begunstigde van het APV. A.3. Belastingen van Rechtsverkeer Men draagt elementaire kennis van de overdrachtsbelasting. A.4. Capita Selecta A.4.1. De werknemer A.4.1.a. overgangsregeling spaarloonregeling A.4.1.b. aandelenoptieregeling A.4.1.c. lijfrente-aftrek en pensioentekort A.4.1.d. overgangsregeling stamrechten ihk van ontslagvergoeding A.4.1.e. pensioen A.4.1.f. overgangsregeling levensloopregeling A.4.2. De directeur grootaandeelhouder (DGA) A de fiscale gevolgen van de ondernemingsvormen met rechtspersoonlijkheid A aandelen A a. (aanmerkelijk belang) aandelen A b. geldvorderingen en rekeningcourantverhouding met de BV A BV-vormen (voorzover fiscaal relevant) A a. (persoonlijke) holding BV A b. management BV A c. werkmaatschappij BV A d. kasgeld BV A e. beleggings-bv A f. Fiscale beleggingsinstelling (FBI) en Vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) A g. Buitenlandse beleggingsmaatschappij (BBM) A h. onroerende zaak BV A i. pensioen BV A j. stamrecht BV 2014, Stichting Certificering FFP, Baarn; Leerdoelen FFP /25

10 A de fiscale gevolgen van ondernemingsvormen bij andere rechtspersoonlijkheden A a. de stichting A b. de vereniging A c. het fonds voor gemene rekening A vennootschapsbelasting, men draagt kennis van de hoofdlijnen ten aanzien van de wetgeving op het gebied van: A a. deelnemingsvrijstelling (voor- en nadelen, voorwaarden, oneigenlijke deelneming, compartimentering, earn-out regelingen, overgangsrecht voor deelneming) A b. fiscale eenheid (voor- en nadelen, voorwaarden, sancties) A c. opzet holdingstructuur A d. verliesverrekening en beperkingen hierin A e. informeel kapitaal en vermomd of verkapt dividend A f. beperkingen van de renteaftrek A g. bedrijfs- en juridische fusie A h. juridische splitsing (met name in het kader van de VBI) A i vrijgestelde belegginginstelling A j goede-doelen-bv A k winstbepaling A l belastbaar bedrag A m emigratie van vennootschappen A n giftenaftrek A o tarief A Men kent de juridische en fiscale positie van de DGA: A a. aanmerkelijk belang, incl. aandelenfusie en juridische splitsing (met name in het kader van de VBI) A b. bedrijfsoverdracht: A b.1. in de familiesfeer A b.2. bij overlijden A b.3. door vervreemding aan derden A c betalingsfaciliteiten A Men draagt kennis van inkomen van de DGA: A a. fictief inkomen A b. dividend versus salaris A c. pensioen A d. pensioenbegrenzing A Men draagt kennis van transacties met de vennootschap: A a. lenen van / aan de vennootschap A b. onzakelijke transacties A A A Men draagt elementaire kennis ten aanzien van (fiscale) waardering van aandelen. Men is bekend met de materiële en immateriële activa van een BV en heeft inzicht in een - eenvoudig - jaarverslag van een BV. Men kan een balans en een resultatenrekening lezen en interpreteren en verschillen tussen de financiële en fiscale jaarrekening analyseren. Men is in staat de verschillende fiscale aspecten van de besloten vennootschap en holdingconstructies, met name ten aanzien van opvolging 2014, Stichting Certificering FFP, Baarn; Leerdoelen FFP /25

11 (bij leven of door overlijden), overdracht en vervreemding, aan te geven binnen de context van een persoonlijk financieel plan. A.4.3. De Ondernemer A Men draagt kennis van de specifieke aspecten in fiscale zin van de verschillende ondernemingsvormen: A a. eenmanszaak A b. maatschap A c. vennootschap onder firma (al dan niet met partner) A d. commanditaire vennootschap. A Men draagt kennis van winst uit onderneming. A Men draagt kennis van de ondernemersfaciliteiten: A a. ondernemersaftrek A b. investeringsfaciliteiten A c. verliescompensatie A d. fiscale reserves (incl. de oudedagsreserve) A e. beloningsregeling meewerkende partner A e.1. meewerkaftrek A e.2. zelfstandige beloning (reële beloning, reële/zelfstandige arbeidsbeloning) A e.3. man/vrouw firma (mv, mm, vv). A f. MKB-winstvrijstelling. A Men draagt kennis van etikettering van vermogensbestanddelen. A Men draagt kennis van de fiscale faciliteiten in de inkomstenbelasting en in de schenk- en erfbelasting bij gehele of gedeeltelijke staking van onderneming: A a. bij leven A b. bij overlijden A c. bij arbeidsongeschiktheid A d. bij ontbinding huwelijk / geregistreerd partnerschap. A Men draagt kennis van de fiscale gevolgen, mogelijkheden en faciliteiten in de inkomstenbelasting en in de schenkbelasting bij overgang van een onderneming: A a. aan een derde A b. in de familiesfeer A c. methoden van overdracht: A c.1. tegen contanten A c.2. verhuur van de onderneming A c.3. overdracht tegen een winstrecht A c.4. overdracht tegen een lijfrente A Men draagt kennis van de fiscale en juridische aspecten van de omzetting van een zelfstandige onderneming in een besloten vennootschap. A Men draagt kennis ten aanzien van waardering van een zelfstandige onderneming. Men is bekend met de materiële en immateriële activa van een onderneming en heeft inzicht in een - eenvoudig - jaarverslag van een onderneming. A Men kan een balans en een resultatenrekening lezen en interpreteren en verschillen tussen de financiële en fiscale jaarrekening analyseren. 2014, Stichting Certificering FFP, Baarn; Leerdoelen FFP /25

12 A.4.4. Internationale aspecten vanuit Nederlands perspectief A Binnenlandse natuurlijk persoon met bronnen buiten Nederland A a.1. ondernemer (Besluit ter voorkoming van dubbele belasting) A a.2. aanmerkelijk belanghouder (Besluit ter voorkoming van dubbele belasting) A a.3. vermogensrendementheffing (Besluit ter voorkoming van dubbele belasting) A Buitenlandse natuurlijk persoon met bronnen in Nederland (H 7 Wet IB 2001) A Binnenlandse erflater met vermogen buiten Nederland A Fictief binnenlands woonachtige erflater met vermogen buiten Nederland. A Kennis van toewijzingsregels OECD internationaal modelbelastingverdrag en Besluit ter voorkoning van dubbele belasting m.b.t. pensioen; loon; onroerende zaken; restartikel. A.5. Integratieve aspecten Men kan de fiscale kennis inpassen in een geïntegreerd financieel plan. 2014, Stichting Certificering FFP, Baarn; Leerdoelen FFP /25

13 B. Recht B.1. Personen- en familierecht Men draagt kennis van de juridische aspecten rond de samenlevingsvormen: B.1.1. huwelijk B.1.1.a. de wettelijke gemeenschap van goederen B.1.1.b. de gevolgen van huwelijkse voorwaarden met een nadruk op B.1.1.b.1. de uitsluiting van elke gemeenschap van goederen B.1.1.b.2. de wettelijke regeling met betrekking tot verrekenbedingen B.1.1.b.3. de beperkte gemeenschap van goederen B.1.2. geregistreerd partnerschap B.1.2.a. de wettelijke gemeenschap van goederen B.1.2.b. de gevolgen van partnervoorwaarden met de nadruk op B.1.2.b.1. de uitsluiting van elke gemeenschap van goederen B.1.2.b.2. de wettelijke regeling met betrekking tot verrekenbedingen B.1.2.b.3. de beperkte gemeenschap van goederen B.1.3. samenwonen B.1.3.a. wel/geen samenlevingsovereenkomst B.1.3.b. gemeenschappelijk eigendom B.1.3.c. verblijvensbeding en overnamebeding B.1.4. Het huwelijksvermogensrecht vanuit Nederlands IPR (Internationaal Privaat Recht) B Kennis van de artikelen van het Haags huwelijksvermogensverdrag 1978 i.c.m. art t/m BW en waaronder/tevens B a Rechtskeuze of toepassing verwijzingsregel? B b Welke rechtskeuze kan worden gemaakt? B c. Verwijzingsregel o.g.v. de vier uitgangspunten van het verdrag B Kennis van wanneer Nederlands huwelijksvermogensrecht van toepassing is B Kennis van mogelijkheid en gevolgen van rechtskeuze (en hoe een rechtskeuze moet worden gemaakt volgens het Nederlandse recht) B Kennis van verandering van geldend huwelijksvermogensrecht, waaronder het zogenoemde wagon -stelsel B Kennis van de bepalingen van het conflictenrecht huwelijksbetrekkingen (art BW) op de persoonlijke gevolgen van het huwelijk. B.2. Het erfrecht Men draagt kennis van de juridische aspecten rond het erfrecht: B.2.1. erfrecht bij versterf B.2.1.a. erfopvolging bij versterf B.2.1.b. samenstelling van de nalatenschap (activa en passiva) B.2.1.c. waardering van de activa en passiva B.2.1.d. regeling met betrekking tot plaatsvervulling en aanwas B.2.1.e. de wettelijke verdeling en de gevolgen van de ongedaanmaking B.2.1.f. de andere wettelijke rechten B.2.1.g. de wilsrechten van de kinderen 2014, Stichting Certificering FFP, Baarn; Leerdoelen FFP /25

14 B.2.1.h. de legitieme portie B.2.1.i. regeling ten aanzien van de stiefkinderen B.2.2. testamentvormen B.2.2.a. in het verleden opgemaakte ouderlijke boedelverdeling B.2.2.b. legaatstelling B.2.2.c. vruchtgebruik testament B.2.2.d. combinatietestament B.2.3. mogelijkheid om een erfgenaam of legataris te benoemen en een testamentaire last op te nemen B.2.4. mogelijkheden om erfgenamen te beschermen, zoals bewind en uitsluitingsclausule B.2.5. mogelijkheden voor gehele of gedeeltelijke onterving B.2.6. voogdijregeling B.2.7. nalaten ten behoeve van instellingen en verenigingen (als bedoeld in artikel 6.33 onder de letters b en c van de Wet Inkomstenbelasting 2001) (goed doel testamenten) B.2.8. making onder ontbindende voorwaarde of opschortende voorwaarde B.2.9. Men kent de invloed van familierechtelijke betrekkingen, het huwelijksvermogensrecht en de rechten van ongehuwde partners. B Men kent de bepalingen ten aanzien van de (huwelijks)partner met betrekking tot gemeenschappelijk eigendom. B Men kent de werking van de fictiebepaling ten aanzien van de begunstiging bij overlijden van de levensverzekering. B Men kent de inkorting bij erven. B Het erfrecht vanuit Nederlands IPR (Internationaal Privaat Recht) B Kennis van de het conflictenrecht erfopvolging (art t/m BW) B Kennis van de artikelen van het Haags erfrechtverdrag 1989 (art BW) B Kennis van het onderscheid tussen het in Nederland gehanteerde eenheidsstelsel m.b.t. de nalatenschap en het in andere landen gehanteerde splitsingstelsel. B.3. Schenking en gift Men draagt kennis van de juridische aspecten rond de schenking en gift: B.3.1. schenking en de daarbij in acht te nemen vormvereisten: B.3.1.a. van aandelen (waaronder aanmerkelijk belang aandelen) B.3.1.b. van onroerende zaken B.3.1.c. door schuldig erkenning B.3.1.d. via levensverzekering B.3.1.d.1. kapitaalverzekeringen B.3.1.d.2. lijfrenteverzekeringen B.3.1.e. clausules m.b.t. schenken zoals behoud van zeggenschap B.3.1.f. clausules m.b.t. de gift B.3.2. mogelijkheden om begiftigde te beschermen (bewind of uitsluitingsclausule) B.3.3. juridische aspecten van schenking aan instellingen of verenigingen (als bedoeld in artikel 6.33 onder de letters b en c van de Wet Inkomstenbelasting 2001) 2014, Stichting Certificering FFP, Baarn; Leerdoelen FFP /25

15 B.3.4. Men kan een schenkingsstrategie opstellen en is in staat de gevolgen voor erfbelasting in geval van een overlijden in kaart te brengen. B.3.5. Men kent de gevolgen voor de schenkbelasting van wijziging van het huwelijksgoederenregime: B.3.5.a. van huwelijkse voorwaarden naar algehele gemeenschap van goederen B.3.5.b. van algehele gemeenschap van goederen naar huwelijkse voorwaarden B.3.6. Men kent de constructies voor schenking van onroerende zaken en de eventueel daaruit voortvloeiende aspecten voor de schenk- en erfbelasting en de overdrachtsbelasting. B.3.7. Men kent de gevolgen van inbreng bij schenken. B.3.8. Men kent de invloed van familierechtelijke betrekkingen, het huwelijksvermogensrecht en de rechten van ongehuwde partners. B.4. B.5. Echtscheidingsproblematiek B.4.1. Men draagt kennis van: B.4.1.a. de rol van een scheidingsbemiddelaar, advocaat e.a. B.4.1.b. de gevolgen en vastlegging van de rol van neutraal adviseur of partijadviseur B.4.1.c. de juridische aspecten van verdeling van een (huwelijks)gemeenschap, waaronder leveringsvereisten, waardepeildata en de gevolgen van over- of onderbedeling, alsmede de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding B.4.1.d. wijze van vaststellen van de alimentatie en alimentatieberekening op basis van de TREMA-normen B.4.1.e. het ouderschapsplan Overige recht B.5.1. Men draagt kennis van: B.5.1.a. arbeidsrecht B.5.1.b. verbintenissenrecht (incl. aansprakelijkheid en zorgplicht) B.5.1.c. ondernemingsrecht B.5.1.d. publiekrechtelijke wet- en regelgeving, met name de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WwFT). B.5.1.e. beperkte, algehele, (on)herroepelijke volmachten B.5.1.f. levenstestament B.6 Ondernemingsrecht B.6.1. Men draagt kennis van de specifieke aspecten in juridische zin van de verschillende ondernemingsvormen: B.6.1.a. eenmanszaak B.6.1.b. maatschap B.6.1.c. vennootschap onder firma (al dan niet met partner) B.6.1.d. commanditaire vennootschap. B.6.1.e. de juridische gevolgen van de ondernemingsvormen met rechtspersoonlijkheid, zoals een NV en BV, stichting en vereniging met rechtspersoonlijkheid 2014, Stichting Certificering FFP, Baarn; Leerdoelen FFP /25

16 B.6.1.f. de juridische verhouding tussen de (directeur) aandeelhouder en zijn NV of BV (aandeelhouder, werknemer, schuldeiser, aansprakelijkheid) B.6.1.g. maatschappelijk, geplaatst en gestort kapitaal, agio B.6.1.h. verschillende soorten aandelen B.6.1.i. regels rond het dividenduitdelingsbesluit van directie BV en aansprakelijkheid bestuur na een dergelijke besluit en de fiscale gevolgen hiervan. B.7 Zekerheidsrechten B.7.1. Men draagt kennis van de verschillende zakelijke en persoonlijke zekerheidsrechten. B.7.2. Zakelijke zekerheidsrechten: B het recht van hypotheek B het pandrecht B.7.3. Persoonlijke zekerheidsrechten: B hoofdelijke aansprakelijkheid B borgstelling B garanties B.8. Integratieve aspecten Men is in staat de kennis van het personen- en familierecht, alsmede van het erfrecht, en meer speciaal de vermogensrechtelijke aspecten, in te passen in een geïntegreerd financieel plan. 2014, Stichting Certificering FFP, Baarn; Leerdoelen FFP /25

17 C. Pensioenen, Sociale Zekerheid en Verzekeringen C.1. Inleiding Men heeft kennis van de elementaire begrippen op het gebied van levensverzekeringen en pensioenen en enkele daarmee in ruimer verband staande capita selecta. Men draagt kennis van de elementaire begrippen en de hoofdlijnen van het stelsel van sociale zekerheid, zowel op het gebied van de volksverzekeringen, als op het gebied van de wettelijke regelingen voor specifieke doelgroepen en enkele daarmee in ruimer verband staande capita selecta. Men heeft kennis van de belangrijkste elementen van schadeverzekeringen in het kader van financiële planning, zoals opstalverzekering van eigen woningen, bedrijfsaansprakelijkheid, beroepsaansprakelijkheid en arbeidsongeschiktheid. C.2.1. Kennis in actuariële zin Men heeft kennis van: C de begrippen rente, sterfte en kosten in de premieberekening alsmede de voornaamste tarieven van kapitaal- en lijfrenteverzekering, waaronder de universal life vormen; tevens is men bekend met pensioenverzekeringen op kapitaal- en op rentebasis en de hoofdvormen van collectieve pensioenverzekeringen C de begrippen euro- en beleggingsverzekeringen C.2.2. Kennis in juridische zin Men heeft kennis van: C de elementaire begrippen uit het verbintenissenrecht, met name met betrekking tot de overeenkomst van levensverzekering, alsmede de voornaamste bijzondere algemene voorwaarden, behorende bij de levensverzekering C het begrip polispersoneel, de rechten en verplichtingen van de verzekeringnemer, waaronder de rechten van overdracht, conversie, belening, premievrijmaking, afkoop, de rechten van aanwijzing en wijziging van (herroepelijke/ onherroepelijke) begunstiging C de begrippen eigenaar/rechthebbende, eigendom en de te verlenen zekerheidsrechten en men is tevens bekend met de wijze waarop levensverzekeringen worden geschonken of vererven C de aspecten welke van belang zijn bij het totstandkomen van een verzekeringsovereenkomst met betrekking tot een kapitaal-, lijfrente- of pensioenverzekering en de verplichtingen van de verzekeringnemer en de verzekerde en meer in het bijzonder het verstrekken van medische waarborgen en de kennis van het begrip mededelingsplicht C premiesplitsing en kruislings sluiten van een verzekering 2014, Stichting Certificering FFP, Baarn; Leerdoelen FFP /25

18 C.2.3. Kennis in fiscale zin Men heeft kennis van C de bepalingen in de Wet Inkomstenbelasting 2001, de Invoeringswet Wet IB 2001, de Wet Loonbelasting 1964, de Successiewet 1956, die betrekking hebben op kapitaalverzekeringen, overgangsrecht voor kapitaalverzekeringen eigen woning (KEW), saldolijfrenten, lijfrenten, oudedagsreserve, schadeloosstellingen in de loonsfeer (ontslagvergoedingen), pensioen en overgangsregeling levensloopregeling C de bepalingen ten aanzien van rentevrijstelling voor kapitaalverzekeringen C de overgangsregeling voor saldolijfrenten C de overgangsregeling voor levensloopregeling C a. lijfrenten met premieaftrek en men heeft de vaardigheid om berekeningen uit te voeren ter bepaling van de aftrekruimten C b. de mogelijkheid om inleg op een lijfrentespaarrekening of een aankoop van een lijfrentebeleggingsrecht als uitgave voor inkomensvoorziening aan te merken en de voorwaarden waaronder dit kan plaatsvinden C de bepalingen ten aanzien van lijfrenten in de winst: C a. ten aanzien van de stakingswinst en de oudedagsreserve C b. de overgangsbepalingen ten aanzien van stamrecht, spaarrekening of beleggingsrecht in de loonsfeer voor de zogenaamde "gouden handdruk" (ontslagvergoeding) C de mogelijkheden tot het bedingen van kapitaalverzekeringen, lijfrenten en pensioenen bij zogenaamde toegelaten aanbieders, waaronder het voeren van eigen beheer, hetzij in de eigen onderneming, hetzij in een daartoe opgerichte rechtspersoon C de - fiscale - regelgeving ten aanzien van pensioenen in het algemeen en die van individuele of collectieve pensioenen in het bijzonder, alsmede van het pensioen van de DGA C de overgangsregeling voor spaarloonregeling C.3. Capita selecta C.3.1. Men draagt kennis van de gevolgen van echtscheiding, ontslag, arbeidsongeschiktheid en overlijden met betrekking tot kapitaalverzekeringen, lijfrenten, stamrecht voor ontslagvergoeding en pensioenen. C.2.2. Men heeft enige elementaire kennis van de medische acceptatienormen bij levens-, lijfrente-, pensioen- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. C.3.3. Men heeft kennis van de levensverzekeringen in het kader van woningfinanciering en schulddekking. C.3.4. Men is bekend met de juridische en fiscale aspecten van arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen, zowel in privé als in de sfeer werkgever / werknemer. C.3.5. Ten aanzien van pensioenen heeft men bekendheid met de voornaamste bepalingen van de Pensioenwet en meer in het speciaal de regelgeving voor de DGA. Men is ten aanzien van pensioen bekend met de begrippen uitkeringsovereenkomst, kapitaalovereenkomst en premieovereenkomst 2014, Stichting Certificering FFP, Baarn; Leerdoelen FFP /25

19 C.3.6. Men is bekend met pensioensystemen zowel op basis van het salaris-/diensttijdcriterium, als op basis van het uitgangspunt van een vorm van beschikbare premies. C.3.7. Men beschikt over elementaire kennis van de juridische en fiscale aspecten van rechtspersonenrecht en kent de begrippen pensioenvennootschap en stamrechtvennootschap. C.3.8. Men is in staat een hem voorgelegde polis van levensverzekering te lezen en deze voor de consument begrijpelijk te maken in woord en geschrift. C.4. Volksverzekeringen C.4.1. AOW: Algemene Ouderdomswet C.4.2. Anw: Algemene nabestaandenwet C.4.3. AWBZ: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten C.4.4. AKW: Algemene Kinderbijslagwet C.4.5. Men draagt kennis van de voornaamste bepalingen van de volksverzekeringen, zowel ten aanzien van premies en premieheffing, als van uitkeringsvoorwaarden en uitkeringshoogte en -duur. C.5. Wettelijke regelingen voor specifieke doelgroepen C.5.1. Werknemers en daarmee gelijkgestelden C SUWI: (Wet) Structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen C Wfsv: Wet financiering sociale verzekeringen C BW: Burgerlijk Wetboek, Boek 7, Titel 10. De arbeidsovereenkomst C ZW: Ziektewet C WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen C WGA regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten C IVA regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten C WAO Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (in kader van overgangsrecht) C WW: Werkloosheidswet C IOAW: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers C IOW Wet inkomensvoorziening oudere werklozen C TW: Toeslagenwet C EU-regels: C a C b. Kennis van de Europese Verordening nr 883/2004 en voor de overgangsbepalingen, kennis van de Europese Verordening 1408/71 Kennis van gevolgen van emigratie m.b.t. Nederlandse Sociale zekerheid te weten: AOW; ANW; AKW; Zorgverzekeringswet; WW; WIA C.5.2. Zelfstandigen, beroepsbeoefenaren C.5.2.a. IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen 2014, Stichting Certificering FFP, Baarn; Leerdoelen FFP /25

20 C.5.3. Jonggehandicapten C.5.3.a. Wet Wajong: Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten C.5.3.b. TW: Toeslagenwet C.5.4. Overige wettelijke sociale regelingen C.5.4.a. WWB: Wet werk en bijstand C.5.4.b. WAZO: Wet arbeid en zorg C.5.4.c. ZVW: Zorgverzekeringswet C.5.4.d WSF Wet Studiefinanciering 2000 C.5.5. Men draagt kennis van de voornaamste bepalingen in voornoemde wetten, zowel ten aanzien van premies en premieheffing, als van uitkeringsvoorwaarden en uitkeringshoogte en -duur. C.6. Capita Selecta C.6.1. C.6.2. C.6.3. C.6.4. C.6.5. C.6.6. C.6.7. C.6.8. C.6.9. structuur en belangrijkste uitvoeringsorganen van de sociale zekerheid loondoorbetalingsverplichting bij ziekte arbeidsongeschiktheid overlijden pensionering/ouderdom levensloopverlof werkloosheid ontslagvergoeding en de gevolgen daarvan voor sociale uitkeringen hoofdlijnen van de kortingsbepalingen in de verschillende wetten bij inkomsten uit tegenwoordige arbeid, uit vroegere arbeid en vermogen C kortingsregeling in de AOW wegens niet-verzekerde tijdvakken C de werknemer en zijn sociale zekerheidsrechten C de DGA en diens bijzondere positie op gebied van premieplicht en recht op uitkering C de zelfstandig ondernemer en zijn sociale zekerheidsrechten C.7. Integratieve aspecten C.7.1. Men beschikt over kennis en vaardigheid om, binnen het terrein van financiële planning en rekening houdend met de vermogens- en inkomenspositie en de reeds aanwezige toekomstvoorzieningen van de cliënt, de vormen van levensverzekeringen, lijfrenten en pensioenen en arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen te kunnen plaatsen als - aanvullende toekomstvoorziening, zowel met betrekking tot het langleven-, het kortleven-, als het arbeidsongeschiktheidsrisico en rekening houdend met de fiscale, juridische en eventueel medische mogelijkheden en begrenzingen. C.7.2. Men is in staat binnen een financiële planning de voorzieningen uit het sociale zekerheidsstelsel, voorzover van toepassing, in te passen in het advies. (Noot: Het is niet toegestaan de Kleine Gids bij het FFP-examen te gebruiken). 2014, Stichting Certificering FFP, Baarn; Leerdoelen FFP /25

21 C.7.3. Men kent de eventuele invloed over en weer van particuliere en aanvullende werknemersvoorzieningen en de voorzieningen uit het sociale zekerheidsstelsel. Men is ook bekend met de bijzondere positie welke wordt ingenomen door de in de sociale wetgeving als DGA aangemerkte personen. 2014, Stichting Certificering FFP, Baarn; Leerdoelen FFP /25

22 D. Sparen, Beleggen en Financieringen D.1. Algemeen inzicht Men draagt kennis van de hoofdlijnen van de macro-economie, o.a: D.1.1. de doelstellingen en de instrumenten van de economische politiek D.1.2. de onderlinge samenhang van de goederen-, diensten-, geld- en kapitaalmarkt D.1.3. de hoofdtaken van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Europese Centrale Bank (ECB) D.1.4 de Wet Mifid (Market in financial instruments directive) D.1.5 garantiestelsel Men draagt kennis van de aanbevelingen en richtlijnen, uitgegeven door de Autoriteit Financiële Markten (AFM), waaronder de Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw en de Aanbeveling voor zorgvuldig beleggingsadvies en vermogensbeheer. D.2. Sparen Men draagt kennis van de verschillende spaarvormen, o.a.: D.2.1. direct opneembaar sparen D.2.2. sparen met een vaste looptijd D.2.3. jeugdsparen D.2.4. internet sparen D.2.5. sparen met regelmaat D.2.6. maatwerkdeposito's D.2.7. spaarbrieven en bankbrieven D.2.8. spaarloonregeling (afgeschaft per ) D.2.9. banksparen D overgangsregeling levensloopregeling D.2.12 bronheffing waaronder dividend- en couponbelasting (zie o.a. spaarrichtlijn). D.3. Beleggen D.3.1. Men draagt kennis van de verschillende objecten van belegging en de categorieën van beleggers. D.3.2. Men kent de begrippen en kan deze begrippen toepassen: D.3.2.a. beleggingsprofiel D.3.2.b. rendement D.3.2.c. rendementsdoelstelling D.3.2.d. diversificatie D.3.2.e. beleggingshorizon D.3.2.f. correlatie D.3.2.g. hedgen D.3.2.h. kredietstatus D.3.2.i. risico (aversie) D.3.2.j. standaarddeviatie 2014, Stichting Certificering FFP, Baarn; Leerdoelen FFP /25

23 D.3.2.k. spreiding D.3.2.l. duration D.3.3. Men is bekend met de verschillende wijzen van rendementsberekening en kan deze uitvoeren. D.3.4. Men draagt kennis van de renteberekening en de rentestructuur bij obligaties. D.3.5. Men draagt kennis van de begrippen: D.3.5.a. fundamentele analyse D.3.5.b. technische analyse bij de keuzebepaling van aandelen. D.3.6. Men heeft inzicht in de verschillende factoren die van invloed zijn op het keuzeproces tussen beleggen in (converteerbare) obligaties of aandelen. D.3.7. Men kent de mogelijkheden van derivaten (opties, futures, commodities, turbo s, warrants) en draagt kennis van elementaire optiestrategieën en kan deze in samenhang brengen met een aandelenportefeuille. D.3.8. Men draagt kennis van de theorie inzake geïntegreerde portefeuille-concepten: D.3.8.a. asset-allocatie (aandelen, obligaties, alternatieven, liquiditeiten) D.3.8.b. geografische en sectorale verdeling D.3.8.c. individuele fondsen D.3.9. Men draagt kennis van performance meting. D Men draagt kennis van de verschillende vormen van beleggingsfondsen, zoals: D.3.10.a. aandelenfondsen D.3.10.b. obligatiefondsen D.3.10.c. onroerend goed fondsen D.3.10.d. liquiditeiten fondsen D.3.10.e. mengfondsen D.3.10.f. click-fondsen D.3.10.g. hedgefondsen D.3.10.h. multimanagerfondsen (funds of funds) D.3.10.i. private equity D.3.10.j. groene- en culturele beleggingsfondsen D.3.10.k. duurzamebeleggingsfondsen D.3.10.l. indextrackers D.3.10.m grondstoffen D Men draagt kennis van de levensverzekering als beleggingsinstrument. D Specifieke kennis bestaat ter zake van: D.3.12.a. de fiscale, juridische en economische aspecten van de verschillende beleggingsobjecten (bijv. de besloten en de open CV) D.3.12.b. het beleggen door de particulier zowel in privé, als in een beleggings- BV en/of pensioen- en stamrecht-bv en het verschil in fiscale behandeling van deze mogelijkheden en de invloed van fiscaliteit op rendement en risico D.3.12.c. de verschillende obligatievormen, zoals staatsleningen, bedrijfsleningen, zerobonds, (reverse) convertibles, premieobligaties, winstdelende obligaties, cdo s (collateralized debt obligation) en clo s (collateralized loan obligation), floaters D.3.12.d. de begrippen agio, bonusaandelen en herkapitalisatiebonussen 2014, Stichting Certificering FFP, Baarn; Leerdoelen FFP /25

24 D.3.12.e. D.3.12.f. het beleggen met geleend geld verschil in risico en rendement van beleggingsproducten in de verschillende boxen D.4 Financieringen D.4.1. Men kent de meest gangbare kredietvormen, zowel voor korte als lange termijn kredietverlening, al dan niet met of zonder persoonlijke en/of zakelijke zekerheden. Tevens heeft men kennis omtrent de meest gangbare vormen van leasing. D.4.2. Men is bekend met algemene en bijzondere voorwaarden van geldlening. D.4.3. Men heeft een elementaire kennis van het kredietproces en de gang van zaken rondom het begeleiden en afwikkelen van kredieten. D.4.4. Men heeft kennis van ondermeer de volgende kredietvormen: D rekening courant krediet D effectenkrediet D hypothecair krediet D annuïteitenhypotheek D lineaire hypotheek D levenhypotheek D spaarhypotheek D hypotheek en depotconstructies D aflossingsvrije hypotheek D combinatievormen D overbruggingskrediet D beleggingshypotheek D opeethypotheek D actuele/nieuwe vormen van hypotheken D persoonlijke lening D continu krediet D operational lease D financial lease D.4.5. Men is in staat om elementaire berekeningen te maken van maximaal te verstrekken kredietbedragen en men kan aangeven hoe de gekozen financieringsvorm past in het klantprofiel. D.5. Risico s bij financiering Men kan aangeven welke risico s in verband met een financiering al dan niet kunnen worden afgedekt en weet de verzekeringsmogelijkheden welke kunnen worden toegepast ter zake van: D.5.1. overlijden D.5.2. arbeidsongeschiktheid D.5.3. werkeloosheid D.5.4. aansprakelijkheid D.5.5. opstal 2014, Stichting Certificering FFP, Baarn; Leerdoelen FFP /25

25 D.6. Lastenberekening en budgettering D.6.1. Men draagt kennis van elementaire financiële rekenkunde. D.6.2. Men kan een lastenberekening maken. D.6.3. Men kan een cijfermatige vergelijking maken tussen verschillende financieringsvormen. D.6.4. Men kan een budgettering maken met betrekking tot de gevolgen van een financiering voor het consumptief besteedbaar inkomen (CBI) en de vermogenspositie. D.7. Integratieve aspecten D.7.1. Men is in staat de verschillende spaar- en beleggingsvormen in te passen in een geïntegreerd financieel plan, rekening houdend met de doelstellingen van de klant en diens financiële positie. D.7.2. Men is in staat nieuwe en bestaande spaar- en beleggingsproducten/-vormen (inclusief financieringsaspecten) te ontleden tot de bouwstenen/kern en dit te communiceren aan de klant inclusief de mogelijke juridische-, fiscale- en rendement/risico consequenties. D.7.3. Men is in staat een financieringsoplossing aan te reiken, gerelateerd aan de financieringsbehoefte en het debiteurenprofiel. Men kan de budgettaire aspecten rekenkundig zichtbaar maken en de financieringsoplossing plaatsen binnen het kader van een geïntegreerd financieel plan, rekening houdend met de doelstellingen van de klant en diens financiële positie. D.7.4. Men is in staat nieuwe en bestaande financieringsproducten/vormen (inclusief spaar- en beleggingsaspecten) te ontleden tot de bouwstenen/kern en dit te communiceren aan de klant inclusief de mogelijke juridische-, fiscale- en rendements/risico consequenties. 2014, Stichting Certificering FFP, Baarn; Leerdoelen FFP /25

LIFE EVENTS BIJ DE LEERDOELEN FFP 2014

LIFE EVENTS BIJ DE LEERDOELEN FFP 2014 LIFE EVENTS BIJ DE LEERDOELEN FFP 2014 Toelichting De Leerdoelen van de FFP geven het kenniskader van de financiële planning. Van elk van de vier (4) vakgebieden van financiële planning worden de kennisvereisten

Nadere informatie

LIFE EVENTS BIJ DE LEERDOELEN FFP 2012

LIFE EVENTS BIJ DE LEERDOELEN FFP 2012 LIFE EVENTS BIJ DE LEERDOELEN FFP 2012 Toelichting De Leerdoelen van de FFP geven het kenniskader van de financiële planning. Van elk van de vier (4) vakgebieden van financiële planning worden de kennisvereisten

Nadere informatie

1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek

1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek Voorwoord...IX 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek 1.1. Waar hebben we het over?................................ 1 1.1.1. Cijfers... 1 1.1.2. Leven en dood..................................

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek... 1. 2. Juridisch vertrekpunt: de rechtsvorm...

Inhoudsopgave. 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek... 1. 2. Juridisch vertrekpunt: de rechtsvorm... Voorwoord...................................................... VII 1. Bedrijfsopvolging: wat en hoe? Een korte schets van de problematiek................... 1 1.1. Waar hebben we het over?... 1 1.1.1.

Nadere informatie

Inhoud I INLEIDEND DEEL 17

Inhoud I INLEIDEND DEEL 17 Inhoud I INLEIDEND DEEL 17 1 Positie van de DGA binnen het fiscale spectrum 19 1.1 Inleiding 19 1.2 De DGA fiscaal vergeleken met de IB-ondernemer 20 1.3 Vergelijking box 2 en box 3 Wet IB 2001 22 1.4

Nadere informatie

Inhoud. Afkortingen 17 I INLEIDEND DEEL 19

Inhoud. Afkortingen 17 I INLEIDEND DEEL 19 Inhoud Afkortingen 17 I INLEIDEND DEEL 19 1 Positie van de DGA binnen het fiscale spectrum 21 1.1 Inleiding 21 1.2 De DGA fiscaal vergeleken met de IB-ondernemer 22 1.3 Vergelijking box 2 en box 3 Wet

Nadere informatie

algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17

algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17 INHOUD Lijst van afkortingen / 13 1. Inkomstenbelasting / 17 algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17 raamwerk 1.2 Heffing inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen / 19 1.3 Tarieven

Nadere informatie

Toetstermen RFEA particulier: kennis

Toetstermen RFEA particulier: kennis Toetstermen RFEA particulier: kennis De scheidingsprocedure 1. Juridische aspecten van de beëindiging van de relatie bij leven a. verbreken relatie samenwoners b. beëindigen geregistreerd partnerschap

Nadere informatie

De bv in oprichting (i.o.): de voorperiode / Aandeelhouders, het bestuur en de raad van commissarissen / 21

De bv in oprichting (i.o.): de voorperiode / Aandeelhouders, het bestuur en de raad van commissarissen / 21 Voorwoord / 11 Afkortingenlijst / 13 1 Inleiding / 15 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.3 2.3.2 2.4 2.4.1 Ondernemen in een bv / 17 Inleiding / 17 Waarom een bv? / 17 Aansprakelijkheid en risico

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Bedrijfsopvolging, wat en hoe?... 3. 2. Rechtsvorm(keuze) en opvolging... 7

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Bedrijfsopvolging, wat en hoe?... 3. 2. Rechtsvorm(keuze) en opvolging... 7 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Bedrijfsopvolging, wat en hoe? 3 11 Een korte schets van de problematiek 3 111 Cijfers 3 112 Leven en dood 4 113 Rechtsvorm 4 12 Fiscus en opvolging 5 121 Erven en schenken

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Belastingrecht niveau 6 Niveau Vergelijkbaar met hbo Versie 1-0 Geldig

Nadere informatie

Bijlage I Berekening waarde vruchtgebruik en periodieke uitkeringen 191. Bijlage II Afgeronde overlevingstafel (GBM/GBV ) 193

Bijlage I Berekening waarde vruchtgebruik en periodieke uitkeringen 191. Bijlage II Afgeronde overlevingstafel (GBM/GBV ) 193 Inhoud Voorwoord 11 1 Erfrecht in vogelvlucht 13 1.1 Wettelijk erfrecht 13 1.2 Invloed huwelijk op nalatenschap 14 1.3 Wettelijke verdeling 15 1.3.1 Gevolgen van wettelijke verdeling voor erfbelasting

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Wat is het belang van het huwelijksvermogensrecht?... 5 Gemeenschap van goederen... 5 Verdeling... 5 Wat behoort tot het gemeen schappelijk vermogen?...

Nadere informatie

1 Begrippen en beginselen 24 1.1 Overheidsheffingen 24 1.2 Indeling en typering van belastingen 25 1.3 Beginselen van belastingheffing 26 Opgaven 27

1 Begrippen en beginselen 24 1.1 Overheidsheffingen 24 1.2 Indeling en typering van belastingen 25 1.3 Beginselen van belastingheffing 26 Opgaven 27 Inhoud Lijst van afkortingen 18 Studiewijzer 20 Deel 1 Inleiding belastingrecht 22 1 Begrippen en beginselen 24 1.1 Overheidsheffingen 24 1.2 Indeling en typering van belastingen 25 1.3 Beginselen van

Nadere informatie

Inleiding 61 Recht 62 Huwelijksrecht 65 Echtscheiding 72 Erfrecht 76 Schenkingen 92 Erfbelasting 99 Samenvatting 103

Inleiding 61 Recht 62 Huwelijksrecht 65 Echtscheiding 72 Erfrecht 76 Schenkingen 92 Erfbelasting 99 Samenvatting 103 1 1 2 3 4 WETTEN, REGELS EN BELASTINGEN 18 Inleiding 19 Wet op het financieel toezicht (Wft) 20 Wet op de inkomstenbelasting 40 Box 1 41 Box 2 45 Box 3 46 Persoonsgebonden aftrek 50 Fiscale partners 52

Nadere informatie

Belastingcijfers 2016

Belastingcijfers 2016 Belastingcijfers 2016 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: totaal tarief heffing over totaal - 19.922 8,40% 28,15% 36,55% 7.281 19.922

Nadere informatie

Belastingcijfers 2017

Belastingcijfers 2017 Belastingcijfers 2017 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: totaal tarief heffing over totaal - 19.982 8,90% 27,65% 36,55% 7.303 19.982

Nadere informatie

Cursusboek. Verstandig schenken

Cursusboek. Verstandig schenken Cursusboek Verstandig schenken Verstandig schenken Beste cursist, Mensen schenken vanuit verschillende motieven. De één wil erfbelasting voorkomen, de ander wil zijn kind of een dierbare helpen of wil

Nadere informatie

Voorwoord bij de tweeëntwintigste druk / 13

Voorwoord bij de tweeëntwintigste druk / 13 Voorwoord bij de tweeëntwintigste druk / 13 Lijst van gebruikte afkortingen / 15 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3 Inleiding / 17 Korte historische schets / 17 Rechtsgronden / 20 Civielrechtelijke

Nadere informatie

DGA uit de loonheffing

DGA uit de loonheffing DGA uit de loonheffing Met ingang van 1 januari 2008 Art 6 lid 6 wet LB 1964 Degene tot wie uitsluitend één of meer directeuren-grootaandeelhouders als bedoeld in art. 6, eerste lid, onderdeel d, van de

Nadere informatie

Paul en Esther Prins. Casus verkiezing FFP er van het jaar 2017

Paul en Esther Prins. Casus verkiezing FFP er van het jaar 2017 Paul en Esther Prins Casus verkiezing FFP er van het jaar 2017 1 Verkiezing Theorietoets met 10 MC vragen en 3 open vragen Inventarisatiegesprek Adviespresentatie 2 Casus Prins Paul en Esther Prins, beiden

Nadere informatie

Belastingrecht in Hoofdlijnen

Belastingrecht in Hoofdlijnen Belastingrecht in Hoofdlijnen Prof. dr. CA. de Kam (eindredactie) Mr. P.M. van Schie Prof. dr. I.J.J. Burgers Mr. drs. F.J.P.M. Haas Mr.J. Lamens Dr. mr. A.M. van Amsterdam RA Mr. C.M. Ettema Mr. dr. D.V.E.M.

Nadere informatie

Inleiding - Gebruiksaanwijzing van dit boek...1. Hoofdstuk 1 - Wat voor type ondernemer bent u?... 7

Inleiding - Gebruiksaanwijzing van dit boek...1. Hoofdstuk 1 - Wat voor type ondernemer bent u?... 7 Inhoudsopgave Voorwoord..................................................... VII Inleiding - Gebruiksaanwijzing van dit boek...1 Hoofdstuk 1 - Wat voor type ondernemer bent u?........ 7 1.1. Inleiding..................................................

Nadere informatie

Belastingcijfers 2015

Belastingcijfers 2015 Belastingcijfers 2015 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: Belastbaar inkomen doch niet belastingtarief tarief premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Inhoud LIjsT Van Bewerkers afkortingen 17 InLeIdIng BeLasTIngrechT InkomsTenBeLasTIng winst

Inhoud LIjsT Van Bewerkers afkortingen 17 InLeIdIng BeLasTIngrechT InkomsTenBeLasTIng winst Inhoud Lijst van bewerkers 15 Afkortingen 17 1 Inleiding belastingrecht 21 1.1 Inleiding 21 1.2 Soorten heffingen 21 1.3 Doel van belastingheffing 23 1.4 De plaats van het belastingrecht in het recht 24

Nadere informatie

2.1. Tariefgroepen... 4 2.2. Vrijstellingen erfbelasting... 4 2.3. Inflatiecorrectie tarieven en vrijstellingen... 6

2.1. Tariefgroepen... 4 2.2. Vrijstellingen erfbelasting... 4 2.3. Inflatiecorrectie tarieven en vrijstellingen... 6 Inhoudsopgave Voorwoord...VI 1. Uw erfgenamen... 1 1.1. U heeft geen testament... 1 1.1.1. Wettelijke erfgenamen... 1 1.1.2. Overlijden met achterlating van echtgenoot en kinderen... 1 1.1.3. Plaatsvervulling...

Nadere informatie

Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014

Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014 Eigen kopie, niet opsturen Aangifte Inkomstenbelasting 2014 Formulierenversie IB 651-2Z51OLAV Afgedrukt op 12-4-2015 Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014 Burgerservicenummer 133136097 Ondertekening

Nadere informatie

Alumni-Mfp. Actualiteiten estate planning. Theo Hoogwout woensdag 12 februari 2014

Alumni-Mfp. Actualiteiten estate planning. Theo Hoogwout woensdag 12 februari 2014 Alumni-Mfp Actualiteiten estate planning Theo Hoogwout woensdag 12 februari 2014 1 Programma Fiscaal partnerschap Huwelijks vermogensrecht Erven & AWBZ Erven of schenken woning & WOZ Schenken Uniform partnerbegrip

Nadere informatie

3. Trouwen zonder huwelijkse voorwaarden: van een algehele naar een beperkte gemeenschap van goederen... 13

3. Trouwen zonder huwelijkse voorwaarden: van een algehele naar een beperkte gemeenschap van goederen... 13 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Samenwoners 2 11 Inleiding 2 12 Een samenlevingscontract 2 13 Wat regelt u in een samenlevingscontract? 2 131 Voor de periode waarin u samenwoont 2 132 Voor het geval u besluit

Nadere informatie

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner Alles rondom pensioen Gertjan Portman Senior financieel planner Wat ga ik behandelen Alles wat rond uw pensionering actueel wordt maar geen pensioen is (Ik heb echter maar een half uurtje) Wat doe ik,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Hoofdinhoudsopgave Introductie Trefwoorden. Fiscale eindejaarstips 2014. Belastingcijfers 2014.

Inhoudsopgave. Voorwoord Hoofdinhoudsopgave Introductie Trefwoorden. Fiscale eindejaarstips 2014. Belastingcijfers 2014. Inhoud Inhoudsopgave Voorwoord Hoofdinhoudsopgave Introductie Trefwoorden Fiscale eindejaarstips 2014 Belastingcijfers 2014 Prinsjesdag 2014 Tabblad 100.00 Juridische- en economische aspecten van de BV

Nadere informatie

Hoe kunt u voordelig vermogen overdragen aan uw kinderen? Schenken en Erven.

Hoe kunt u voordelig vermogen overdragen aan uw kinderen? Schenken en Erven. Hoe kunt u voordelig vermogen overdragen aan uw kinderen? Schenken en Erven. Wet Schenk- en erfbelasting 3 juni 2010 Wijziging Successiewet 1 januari 2010 - Erfbelasting schenkbelasting - Tariefverlaging/vereenvoudiging

Nadere informatie

Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012

Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012 Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012 Belastingen Inkomstenbelasting Tarief box I Belastbaar inkomen Jonger dan 65 jaar 65 jaar en ouder van tot % totaal % totaal - 18.945 33,10% 6.270 15,20%

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 28 867 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) Nr. 28 BRIEF VAN

Nadere informatie

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering Kerncijfers 2013 1. Levensverzekering kapitaalverzekering Kapitaalverzekering eigen woning Premiebetaling Lifetime vrijstelling Minimaal 20 jaar 157.000 Minimaal 15 jaar 35.700 Kapitaalverzekering Brede

Nadere informatie

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner Alles rondom pensioen Gertjan Portman Senior financieel planner Wat ga ik behandelen Alles wat rond uw pensionering actueel wordt maar geen pensioen is (Ik heb echter maar een half uurtje) Wat doe ik,

Nadere informatie

BELASTING, MAKKELIJKER KUNNEN WE HET NIET MAKEN, WEL LEUKER

BELASTING, MAKKELIJKER KUNNEN WE HET NIET MAKEN, WEL LEUKER BELASTING, MAKKELIJKER KUNNEN WE HET NIET MAKEN, WEL LEUKER 15 maart 2016 Mazars Private Clients: ESTATE PLANNING 1 WIE ZIJN WIJ? Mazars Private Clients Estate Planning Bianca de Kroon & Danka Saija Lange

Nadere informatie

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement Postbus 224 2700 AE Zoetermeer Tel. 085 111 88 88 Fax 085 111 88 80 E-mail info@scfb.nl Internet www.scfb.nl Bank ABN AMRO IBAN NL05ABNA0597042454 BIC ANBANL2A KvK Den Haag 27198895 FISCALE CIJFERS 2014

Nadere informatie

Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001

Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 Wet van 11 mei 2000 tot vaststelling van de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Hoofdinhoudsopgave Introductie Trefwoorden. Fiscale eindejaarstips 2014. Belastingcijfers 2014.

Inhoudsopgave. Voorwoord Hoofdinhoudsopgave Introductie Trefwoorden. Fiscale eindejaarstips 2014. Belastingcijfers 2014. Inhoudsopgave Voorwoord Hoofdinhoudsopgave Introductie Trefwoorden Fiscale eindejaarstips 2014 Belastingcijfers 2014 Prinsjesdag 2014 Tabblad 100.00 Juridische- en economische aspecten van de BV 110.00

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Examen Belastingrecht niveau 6 Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Belastingrecht niveau 6 Niveau Vergelijkbaar met hbo Versie 3-0 Geldig

Nadere informatie

Inhoud. 1 Uw bedrijf en uw familie: uw familiezaak? 2 Spelregels om te trouwen. Inhoud

Inhoud. 1 Uw bedrijf en uw familie: uw familiezaak? 2 Spelregels om te trouwen. Inhoud Inhoud 1 Uw bedrijf en uw familie: uw familiezaak? 1.1. INLEIDING.................................................... 1 1.1.1. Welke vorm van samenleven past bij u?..................... 1 1.1.2. Dat speelt

Nadere informatie

Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop!

Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop! Een echtscheiding is een ingrijpend en complex proces en vraagt om goede fiscale begeleiding Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop! Wanneer u als ondernemer gaat scheiden, dan

Nadere informatie

Inhoudsopgave Spaanse nalatenschappen

Inhoudsopgave Spaanse nalatenschappen Inhoudsopgave Spaanse nalatenschappen 1. Begripsverandering 2. Nederlandse erfrechtsituatie Nederlandse erfrechtsituatie van vóór 1 januari 2003 Nederlandse erfrechtsituatie na 1 januari 2003 Afwijken

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De BV goed gestart... 3. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 26. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De BV goed gestart... 3. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 26. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord... 1 1. De BV goed gestart... 3 1.1. De oprichting.... 3 1.2. De gang naar de notaris... 4 1.2.1. Flexibilisering en vereenvoudiging BV-recht.......... 6 1.2.2. Afschaffing verplicht

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Estate planning of nalatenschapsplanning. Hoofdstuk 3 - Een verblijvingsbeding tussen samenwoners

Hoofdstuk 1 - Estate planning of nalatenschapsplanning. Hoofdstuk 3 - Een verblijvingsbeding tussen samenwoners Inhoudsopgave Voorwoord... 1 Introductie... 2 Hoofdstuk 1 - Estate planning of nalatenschapsplanning 1. Wat is het?... 5 2. Hoe doet u het correct?... 5 3. Wat zijn de voordelen?... 7 4. Wat zijn de nadelen?...

Nadere informatie

Fiscale cijfers 2008

Fiscale cijfers 2008 ? KAPITAALVERZEKERING EIGEN WONING (KEW, BEW, SEW) 2008 2007 Vrijstelling KEW Premie betalingsduur 15 jaar 32.900 32.500 (niet cumulatief) Premie betalingsduur 20 jaar 145.000 143.000? EIGENWONINGFORFAIT

Nadere informatie

AdviesbureauJournaal SPECIAL

AdviesbureauJournaal SPECIAL AdviesbureauJournaal SPECIAL ASR Adviesbureau Fiscale en Juridische Zaken januari 2010 Schenk- en erfbelasting Wetsvoorstel schenk- en erfbelasting 2010 is wet Op 3 november 2009 is het wetsvoorstel schenk-

Nadere informatie

Programma. Inleiding wettenbundel fiscaal. FFP opleiding Fiscaal. Inleiding Wettenbundel IB 2001, IWIB, UBIB, URIB. Box 1.

Programma. Inleiding wettenbundel fiscaal. FFP opleiding Fiscaal. Inleiding Wettenbundel IB 2001, IWIB, UBIB, URIB. Box 1. FFP opleiding Fiscaal Programma Inleiding Wettenbundel IB 00, IWIB, UBIB, URIB Box Resulaat uit overige werkzaamheid Eigen woning regeling Stellingen en MC vragen Box MC vragen Persoonsgebonden aftrek

Nadere informatie

Werk en inkomen. Aangegeven loon/uitkering altijd BRUTO Wat gaat daar dan nog van af?

Werk en inkomen. Aangegeven loon/uitkering altijd BRUTO Wat gaat daar dan nog van af? Workshop Agenda 1. Introductie 2. Werk en inkomen 3. Verzekeringen 4. Woning a) Kopen b) Huren 5. Geld over a) Sparen b) Beleggen 6. Budgetteren 7. Hands-on a) Opstellen financiële planning 8. Vragenronde

Nadere informatie

DGA in de pocket. Themabijeenkomst over alles wat een DGA moet weten DGA in de pocket 1

DGA in de pocket. Themabijeenkomst over alles wat een DGA moet weten DGA in de pocket 1 DGA in de pocket Themabijeenkomst over alles wat een DGA moet weten 14-5-2017 DGA in de pocket 1 Weten wat u verdient 14-5-2017 DGA in de pocket 2 Weten wat u verdient Gebruikelijk loon Werknemersverzekeringen

Nadere informatie

HRo - Inkomstenbelasting - Aanmerkelijk belang -- Deel 2

HRo - Inkomstenbelasting - Aanmerkelijk belang -- Deel 2 Inkomstenbelasting AB 2 programma Verdieping aanmerkelijk belang Fictieve vervreemding, doorschuifregeling en fictief AB Bijzondere regelingen Vruchtgebruik Vervreemdingsprijs bij betaling in termijnen

Nadere informatie

Fiscale Praktijkreeks. Echtscheiding. Fiscale en juridische gevolgen. Tweede druk. Kavelaars-Niekoop FM

Fiscale Praktijkreeks. Echtscheiding. Fiscale en juridische gevolgen. Tweede druk. Kavelaars-Niekoop FM Fiscale Praktijkreeks Echtscheiding Fiscale en juridische gevolgen Tweede druk drs. mr. Kavelaars-Niekoop FM Labohm Sdu Uitgevers, Den Haag, 2012 Inhoud Voorwoord 1 Relatierecht, enkele civielrechtelijke

Nadere informatie

Lijst van verkort aangehaalde literatuur 17. Enkele afkortingen 19. Deel 1 Rechten en verplichtingen van echtgenoten 25

Lijst van verkort aangehaalde literatuur 17. Enkele afkortingen 19. Deel 1 Rechten en verplichtingen van echtgenoten 25 Inhoud Lijst van verkort aangehaalde literatuur 17 Enkele afkortingen 19 Inleiding 21 Deel 1 Rechten en verplichtingen van echtgenoten 25 1 Rechten en verplichtingen van echtgenoten 27 1.1 Algemeen 27

Nadere informatie

Den Haag, 9 oktober 2015. Welkom bij de workshop

Den Haag, 9 oktober 2015. Welkom bij de workshop Den Haag, 9 oktober 2015 Welkom bij de workshop Programma en even voorstellen 1. Financieel Fit 2. Voorgestelde wijziging Box 3 Prinsjesdag 2015 3. Overdracht bij overlijden 4. Overdracht door schenken

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17 Inhoud Lijst van afkortingen 15 Studiewijzer 17 Inleiding belastingrecht 19 Deel 1 Inkomstenbelasting 26 1 Algemene uitgangspunten 29 1.1 Wie moet belasting betalen? (art. 1.1 en 1.2 Wet IB) 29 1.2 Waarover

Nadere informatie

Bedrijfsopvolging. Jolanda van Nunen. De successiewet in een notendop

Bedrijfsopvolging. Jolanda van Nunen. De successiewet in een notendop Bedrijfsopvolging Schenk- en erfbelasting Inkomstenbelasting Testamenten Andere civielrechtelijke zaken 0 Inleiding Mr. C. (Kees) Goeman Mr. E.J.Ph. (Ed) Bijnsdorp Sprekers: Mw. mr. J.J.G.M. (Jolanda)

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht

Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht door Mr. P.M. van Schie Prof. dr. CA. de Kam Mr. J. Lamens Mr. drs. F.J.P.M. Haas Twaalfde herziene druk Kluwer Deventer - 2004 INHOUDSOPGAVE Voorwoord bij

Nadere informatie

Klantprofiel. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Postcode : Woonplaats : Geboortedatum : Geboorteplaats. Naam partner : Voorletters :

Klantprofiel. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Postcode : Woonplaats : Geboortedatum : Geboorteplaats. Naam partner : Voorletters : Doelstelling klantprofiel: Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens noodzakelijk en dienen wij een analyse te maken van uw persoonlijke situatie. Vervolgens onderzoeken wij

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. De BV goed gestart... 1. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 19. Inhoudsopgave. Voorwoord... VII

Inhoudsopgave. 1. De BV goed gestart... 1. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 19. Inhoudsopgave. Voorwoord... VII Voorwoord....................................................... VII 1. De BV goed gestart... 1 1.1. De oprichting.... 1 1.2. De gang naar de notaris... 1 1.2.1. Flexibilisering en vereenvoudiging BV-recht............

Nadere informatie

Klantprofiel. Voornaam : Titel : Adres. Postcode : Woonplaats: Telefoon privé : Telefoon mobiel: Geboortedatum : Voornaam : Titel :

Klantprofiel. Voornaam : Titel : Adres. Postcode : Woonplaats: Telefoon privé : Telefoon mobiel: Geboortedatum : Voornaam : Titel : Klantprofiel Doelstelling klantprofiel: m tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens noodzakelijk en dienen wij een analyse te maken van uw persoonlijke situatie. Vervolgens onderzoeken

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken Erven en schenken Voordelen van schenken Uw erfgenamen kunnen een aanzienlijke besparing van schenk- en erfbelasting behalen als u tijdens uw leven (periodiek) aan hen schenkt. Voor de schenkbelasting

Nadere informatie

Bijlage: overzicht regelingen omtrent bedrijfsbeëindiging per 1 januari 2010

Bijlage: overzicht regelingen omtrent bedrijfsbeëindiging per 1 januari 2010 Bijlage: overzicht regelingen omtrent bedrijfsbeëindiging per 1 januari 2010 Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de diverse regelingen omtrent bedrijfsbeëindiging in de Wet op de inkomstenbelasting

Nadere informatie

VvAA belastingworkshop. Februari/maart 2014

VvAA belastingworkshop. Februari/maart 2014 VvAA belastingworkshop Februari/maart 2014 Inhoud Hoofdlijnen belastingstelsel Boxenstelsel Fiscaal partnerschap Eigen woning Inkomensvoorzieningen Persoonsgebonden aftrek Heffingskortingen Middeling Aftrekmogelijkheden

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - AB -- Deel 2

2014 -- Inkomstenbelasting - AB -- Deel 2 Inkomstenbelasting AB 2 programma Verdieping aanmerkelijk belang Fictieve vervreemding, doorschuifregeling en fictief AB Bijzondere regelingen Vruchtgebruik Vervreemdingsprijs bij betaling in termijnen

Nadere informatie

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014)

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning (2013) Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning : Inkomen uit werk en woning bestaat uit inkomsten

Nadere informatie

Aangeven van vermogensbestanddelen. Aanmerkelijk belang. Aanvullende alleenstaande-ouderkorting. Aanvullende combinatiekorting

Aangeven van vermogensbestanddelen. Aanmerkelijk belang. Aanvullende alleenstaande-ouderkorting. Aanvullende combinatiekorting A Aangeven van vermogensbestanddelen In box 3 geeft u aan wat de bezittingen en schulden op 1 januari 2007 en 31 december 2007 waren van uzelf, uw fiscale partner en uw minderjarige kinderen. Aanmerkelijk

Nadere informatie

Verdienen met ZLTO. Blijft er nog een appeltje over voor de dorst? Financiële Planning: iets voor mij?

Verdienen met ZLTO. Blijft er nog een appeltje over voor de dorst? Financiële Planning: iets voor mij? Blijft er nog een appeltje over voor de dorst? : iets voor mij? : iets voor mij? Ledendag plantaardige sectoren Den Bosch, 18 februari 2013 Peter Mangnus Bedrijfsadviseur Financieel Planner ZLTO Inhoud

Nadere informatie

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Den Haag, 6 oktober 2017 Drs. A.M. (Bram) van Eijndthoven Hoofd Fiscaal Bureau ING Bank Eten, drinken en vrolijk zijn 2031 Aftrek Hypotheek Levensstijl Netto

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... XIII Introductie... XIV. Wat is van wie? 1. U bent gehuwd... 3. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Voorwoord... XIII Introductie... XIV. Wat is van wie? 1. U bent gehuwd... 3. Inhoudsopgave Voorwoord................................................. XIII Introductie................................................. XIV Wat is van wie? 1. U bent gehuwd...........................................

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4 Op welk tijdstip wordt de winst in aanmerking genomen? / 73

HOOFDSTUK 4 Op welk tijdstip wordt de winst in aanmerking genomen? / 73 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Lijst van gebruikte afkortingen / XIII HOOFDSTUK 1 Winst uit onderneming / 1 1.1 Korte terugblik op de heffing over opbrengsten uit ondernemingsactiviteiten / 1 1.2 De belastingheffing

Nadere informatie

Leerdoelen SEH PE 2016: (Echt)scheiding

Leerdoelen SEH PE 2016: (Echt)scheiding 1 Leerdoelen SEH PE 2016: (Echt)scheiding Inleiding Als mensen uit elkaar gaan en hun relatie beëindigen, heeft dat gevolgen voor de eigen woning en financiën. Als (een van de) partijen inzake hun relatiebeëindiging

Nadere informatie

ASR Kerncijfers 2013

ASR Kerncijfers 2013 ASR Kerncijfers 2013 Inhoud 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering 2. Levensverzekering - lijfrente 3. Levensverzekering - gouden handdruk 4. Afkoop kleine lijfrente 5. Eigen woning 6. Inkomstenbelasting

Nadere informatie

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Erfrecht Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Erfrecht Algemeen Wettelijke verdeling Legitieme portie Samenwoners 2-Trapsmaking Zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding,

Nadere informatie

1 Inleiding De Tweede Kamer is op 3 november 2009 akkoord gegaan met het wijzigen van de Successiewet.

1 Inleiding De Tweede Kamer is op 3 november 2009 akkoord gegaan met het wijzigen van de Successiewet. Memorandum nieuwe schenk- en erfbelasting / aanpassing Successiewet 1 Inleiding De Tweede Kamer is op 3 november 2009 akkoord gegaan met het wijzigen van de Successiewet. Als de Eerste Kamer in december

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Centen en Stenen: Waar moet je wezen Maurice de Clercq Inhoud 1. Aftrekken 2. 10 jaars termijn aanmerkelijk belang 3. 10 jaars termijn successie 4. In Nederland staat

Nadere informatie

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Den Haag, 7 oktober 2016 Drs. A.M. (Bram) van Eijndthoven Hoofd Fiscaal Bureau ING Bank Eten, drinken en vrolijk zijn 2031 Aftrek Hypotheek Levensstijl Netto

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Financieel-Administratief Diploma('s) Diplomalijn(en) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Examen. Belastingwetgeving Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Financieel-Administratief Diploma('s) Diplomalijn(en) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Examen. Belastingwetgeving Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Eamen Belastingwetgeving Niveau vergelijkbaar met hbo-ad Versie 2.0 Geldig vanaf 1-09-14 Vastgesteld

Nadere informatie

Erfrecht. Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom 27 januari 2015

Erfrecht. Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom 27 januari 2015 Erfrecht Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom 27 januari 2015 Fikkers notarissen Lange Parkstraat 1 Bergen op Zoom Tel. 0164 242 650 c.de.maat@fikkersnotarissen.nl Erfrecht Bij versterf

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Vermogen schenken of erven Nieuwe regels 2010 De Successiewet is per 1 januari 2010 drastisch gewijzigd. De termen successie- en schenkingsrecht zijn vervangen door erf- en schenkbelasting.

Nadere informatie

Advieswijzer. Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop. 20-08-2015 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop. 20-08-2015 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop 20-08-2015 Denk ondernemend. Denk Bol. Inhoudsopgave 1. Belastingclaims bij bedrijfsoverdracht... 3 1.1 Wordt een onderneming

Nadere informatie

Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten. Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank

Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten. Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank Programma, en even voorstellen 1. Financieel Fit 2. Overdracht bij overlijden 3. Overdracht

Nadere informatie

INVENTARISATIEFORMULIER VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN KLANTPROFIEL - SEGMENT: GOUDEN HANDDRUK

INVENTARISATIEFORMULIER VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN KLANTPROFIEL - SEGMENT: GOUDEN HANDDRUK Contactmoment Datum Adviseur bespreking telefoongesprek e-mail anders 1. Persoonlijke gegevens Geslacht Voorletters Achternaam Geboortedatum Adres + Huisnummer Postcode + Woonplaats Telefoonnummer (privé

Nadere informatie

AGENDA. - Allereerste vragen en aandachtspunten - WW - Bijstand - IOAW - IOW - Wat nu?

AGENDA. - Allereerste vragen en aandachtspunten - WW - Bijstand - IOAW - IOW - Wat nu? Versie: april 2013 AGENDA - Allereerste vragen en aandachtspunten - WW - Bijstand - IOAW - IOW - Wat nu? De WW eisen 1: Belangrijkste eis: DOE ER ALLES AAN OM UIT DE WW TE BLIJVEN Referte eis: De WW eisen

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop!

Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop! Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop! Waar moet u op letten bij een bedrijfsoverdracht? Voor familiebedrijven is continuïteit één van de belangrijkste doelstellingen. Het

Nadere informatie

MODEL CHECKLIST AFM RAPPORT KWALITEIT ADVIES EN TRANSPARANTIE BIJ HYPOTHEKEN

MODEL CHECKLIST AFM RAPPORT KWALITEIT ADVIES EN TRANSPARANTIE BIJ HYPOTHEKEN MODEL CHECKLIST AFM RAPPORT KWALITEIT ADVIES EN TRANSPARANTIE BIJ HYPOTHEKEN 1.a Oversluiten Algemeen Vormt het eventueel oversluiten van de hypotheek een adequaat antwoord op de door de consument geuite

Nadere informatie

Inhoud. Afkortingen 13

Inhoud. Afkortingen 13 Inhoud Afkortingen 13 1 Inleiding in de sociale zekerheid 15 1.1 Inleiding 15 1.2 Driedeling 28 1.2.1 Werknemersverzekeringen 29 1.2.2 Volksverzekeringen 29 1.2.3 Sociale voorzieningen 30 2 Kinderen 33

Nadere informatie

Vehikels voor estate planning in Nederland

Vehikels voor estate planning in Nederland The BeNeLux Branch of the Society of Trust & Estate Practitioners (STEP) Vehikels voor estate planning in Nederland VBI, Besloten fonds voor gemene rekening en APV 20 februari 2014 Programma Paul Schut:

Nadere informatie

Cijfer- en percentageoverzicht LIJFRENTEVERZEKERING

Cijfer- en percentageoverzicht LIJFRENTEVERZEKERING Cijfer en percentageoverzicht LIJFRENTEVERZEKERING Bijlage 1: Inkomstenbelasting 2011 Percentages inkomstenbelasting jonger dan 65 ; cijfers 2011 Belastbaar inkomen Inkomen niet Tarief Heffing over totaal

Nadere informatie

Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen

Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen Hypotheekvormen Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen Onderstaand geven wij u een korte beschrijving van de verschillende hypotheekvormen. Het betreft slechts een opsomming van de

Nadere informatie

Grip op je belastingvoordeel. Drs Roelof J. Meijer FFP CFP Partner/Vermogensplanner MPF Adviesgroep BV en redacteur Fiscaal Advies

Grip op je belastingvoordeel. Drs Roelof J. Meijer FFP CFP Partner/Vermogensplanner MPF Adviesgroep BV en redacteur Fiscaal Advies Grip op je belastingvoordeel Drs Roelof J. Meijer FFP CFP Partner/Vermogensplanner MPF Adviesgroep BV en redacteur Fiscaal Advies Programma Belangrijke belastingen Levensmomenten Welke belastingfaciliteiten

Nadere informatie

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011036.

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011036. DIENSTENWIJZER Informatie over onze dienstverlening op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

3 Privé. RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/ pagina 23

3 Privé. RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/ pagina 23 3 Privé RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/2017 - pagina 23 3.1 Schommelende inkomsten? Vraag belasting terug via middeling Heeft u in opeenvolgende jaren te maken met wisselende inkomsten in box

Nadere informatie

Ruitenburg University. Belastingheffing privé vs bv

Ruitenburg University. Belastingheffing privé vs bv Ruitenburg University Belastingheffing privé vs bv Inhoud bijeenkomst Introductie belastingheffingssystematiek Ondernemen in privé of in BV Salaris of dividend Vermogen, in BV of eruit? Hypotheek aflossen?

Nadere informatie

Examenprogramma Belastingwetgeving 1

Examenprogramma Belastingwetgeving 1 Diplomalijn Examen Niveau Positionering Financieel-Administratief Belastingwetgeving mbo+ Versie 0.2 Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op 28-10-2011 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Examencommissie

Nadere informatie

Het omzetten van een bedrijf naar een BV

Het omzetten van een bedrijf naar een BV Het omzetten van een bedrijf naar een BV DELS, donderdag 19 november 2009 DDJ Accountants & Adviseurs E.A.M. (Eric) Geurts Inhoud Inleiding Kenmerken B.V. Soorten B.V.'s Voor- en nadelen B.V. Specifieke

Nadere informatie

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 0 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Inkomstenbelasting winst 6 programma Inbreng eenmanszaak in BV Herhaling stakingswinst en stakingsaftrek Motieven voor oprichten BV Nadelen van inbreng eenmanszaak

Nadere informatie

r Onbepaalde tijd :r Ja r Nee r Samenwonend, zonder samenlevingscontract raileenstaand :r Fulltime r Parttime,

r Onbepaalde tijd :r Ja r Nee r Samenwonend, zonder samenlevingscontract raileenstaand :r Fulltime r Parttime, Inventarisatie (klantprofiel) 2.1. Algemene (NAW) gegevens Cliënt 1 Cliënt 2 Naam Geboortedatum Geslacht Burgerlijke staat :1Man r Vrouw : 1Man 1Vrouw :1Gehuwd, gemeenschap van goederen 1Gehuwd, huwelijkse

Nadere informatie