Particulier krediet Examennummer: Datum: 24 maart 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Particulier krediet Examennummer: 69676 Datum: 24 maart 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur"

Transcriptie

1 Particulier krediet Examennummer: Datum: 24 maart 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 9 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 40 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten) Heeft u minimaal 28 vragen correct beantwoord, dan heeft u een voldoende behaald. De antwoorden dienen ingevuld te worden op bijgevoegd examenpapier. Schrijf duidelijk leesbaar. Toegestane hulpmiddelen -Niet-programmeerbare rekenmachine Wij wensen u veel succes!

2 Meerkeuzevragen (40 punten) De antwoorden dienen ingevuld te worden op bijgevoegd examenpapier. Vermeld het meest juiste antwoord. Voor een correct antwoord: 1 punt 1. Jan Leenderts beheert het goed van Kees Linders waarvan hij weet dat hij niet de eigenaar is. Van welk eigendomsrecht is hier sprake? a. Bezit b. Economisch eigendom c. Houderschap 2. Huurder Ron Klaver heeft op het gehuurde perceel van Jan Bartels een eigen woning waarin hij al enige tijd woont. Ron bouwt met toestemming van Jan ook nog een schuur op het gehuurde perceel. Daardoor wordt Jan automatisch eigenaar van die schuur. Van welke wijze van eigendomsverkrijging is hier sprake? a. Overdracht b. Toe-eigening c. Verticale natrekking 3. Hoe wordt het recht genoemd om andermans onroerende zaak te gebruiken waarbij voor het gebruik een vergoeding verschuldigd is? a. Recht van erfpacht b. Recht van opstal c. Recht van vruchtgebruik NCOI Opleidingsgroep 1

3 4. Karel Jansen heeft geld nodig en hij besluit zijn dure horloge te verpanden. De pandnemer wil wel dat Karel daarbij zijn horloge aan hem dient af te staan en niet mag blijven dragen. Van welk soort pandrecht is hier sprake? a. Bezitloos pand b. Openbaar pand c. Vuistpand 5. Piet van Ginkel heeft een hypothecaire lening afgesloten die tot zekerheid strekt van een bij de hypotheekakte als schuldig erkend maximum (= ingeschreven bedrag). Voor Piet is het mogelijk een hypothecaire lening met hogere inschrijving op te nemen, zonder dat hij opnieuw naar de notaris hoeft te gaan. Van welk soort hypotheekstelling is hier sprake? a. Een bankhypotheek b. Een krediethypotheek c. Een vaste hypotheek 6. Roland van As heeft een hypotheek afgesloten bij zijn bank. Daarbij is als zekerheid opgenomen dat er een extra pand als onderpand in de hypotheek wordt opgenomen als extra zekerheid. Dit extra pand is in eigendom van een vriend van Roland. Van welke zekerheidstelling is hier sprake? a. Bijpandstelling b. Borgstelling c. Medeonderzetting 7. Gerrit van Andel wil bij zijn bank een consumptief krediet aanvragen. Gerrit woont samen met zijn twee kinderen in een huurwoning waarvoor hij een maandelijkse huur betaalt van 500,-. Hij ontvangt een maandelijks bedrag van 100,- aan huurtoeslag. Gerrit heeft een nettomaandsalaris van 2.400,- exclusief vakantiegeld en toeslagen. De basisnorm VFN excl. volgens de tabel Basisnorm VFN bedraagt 911,-. De norm woonlast volgens de tabel Basisnorm VFN bedraagt 212,-. Hoe groot is het bedrag dat Gerrit maximaal kan lenen, uitgaande van de Basisnorm VFN? a ,50 b ,50 c ,50 NCOI Opleidingsgroep 2

4 8. Wat is het doel van de Consumer Credit Directive (CCD)? a. Een geharmoniseerde Europese wetgeving en een betere beoordeling van de consument die een consumentenkrediet afneemt. b. Een geharmoniseerde Europese wetgeving en een betere bescherming van de consument die een consumentenkrediet afneemt. c. Een geharmoniseerde Europese wetgeving en een betere voorlichting aan de consument die een consumentenkrediet afneemt. 9. Kredietverstrekkers moeten zich gedragen volgens de regels van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Welke instantie houdt hier toezicht op? a. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) b. De Nederlandse Bank (DNB) c. Het ministerie van Financiën 10. Leo Groen heeft een consumptief krediet bij zijn bank aangevraagd waarbij hij de gevraagde kredietsom ineens ter beschikking gesteld krijgt. Dit krediet kent een vaste looptijd. Gedurende de looptijd wordt er door Leo alleen rente betaald. De aflossing van dit krediet vindt plaats aan het eind van de looptijd. Welk soort krediet heeft Leo bij zijn bank aangevraagd? a. Een aflopend krediet b. Een doorlopend krediet c. Een vast krediet 11. Klaas van Harten wil een consumptief krediet aanvragen bij zijn bank. De adviseur vraagt naar de wensen van Klaas om te kunnen bepalen welke kredietvorm en welke aanbieder voor Klaas het meest geschikt zijn. Wat moet de adviseur nog meer weten om te bepalen wat de meest geschikte kredietvorm voor Klaas is? a. De looptijd van het aan te vragen krediet b. Het bedrag van het aan te vragen krediet c. Het bestedingsdoel van het aan te vragen krediet 12. Johan Drent heeft bij zijn bank een consumptief krediet aangevraagd. De bankadviseur wil controleren of Johan zich in het verleden schuldig heeft gemaakt aan fraude en oplichting. Welke toets dient de bankadviseur hiervoor uit te voeren? a. De EVA-toets b. De FISH-toets c. De VIS-toets 3 NCOI Opleidingsgroep

5 13. Hans Bleker heeft op 1 december 2011 een bestaande woning gekocht. De koopsom bedroeg ,- kosten koper. Hans heeft bij zijn hypotheekadviseur aangegeven dat hij een hypotheek wil met een zo hoog mogelijk aflossingsvrij gedeelte. Hoe hoog is het bedrag dat Hans maximaal aflossingsvrij kan financieren volgens de NHG-norm en de norm van de Gedragscode? a ,- b ,- c ,- 14. Hein de Groot heeft een hypotheek aangevraagd bij zijn bank. De hypotheekadviseur van deze bank heeft inmiddels de uitgebrachte hypotheekofferte overhandigd aan Hein. In deze hypotheekofferte staat dat de bank een taxatierapport wil hebben ter bepaling van de waarde van het onderpand. Welke waarde uit dit taxatierapport zal van groot belang zijn voor de verstrekking van de aangevraagde hypothecaire lening? a. De executiewaarde b. De herbouwwaarde c. De onderhandse verkoopwaarde 15. Karin van Dalen heeft vorige maand een nieuwe woning gekocht. Helaas heeft zij haar eigen woning nog niet kunnen verkopen. Daardoor draagt zij de lasten van twee woningen. Van welk soort risico is hier sprake? a. Lastenrisico b. Vermogensrisico c. Volgorderisico 16. Janneke de Vries heeft vorig jaar een woning gekocht. Op de woensdag in de week vóór Pasen heeft zij de door beide partijen getekende koopakte ontvangen. Hoeveel kalenderdagen bedraagt de bedenktijd voor Janneke de Vries? a. Vier kalenderdagen b. Vijf kalenderdagen c. Zes kalenderdagen 17. Henk van Gassel heeft een lineaire hypotheek afgesloten voor een bedrag van ,- tegen een rente van 6% per jaar, 25 jaar vast. De hypotheek zal ook na 25 jaar geheel zijn afgelost. De maandlast wordt maandelijks achteraf door Henk voldaan. Hoeveel bedraagt de maandlast in de 42ste maand? a ,- b ,- c ,- NCOI Opleidingsgroep 4

6 18. Peter Thijssen heeft een hypotheek bij zijn bank afgesloten voor zijn gekochte woning. Van de afgesloten hypotheek is bekend dat aan de hypotheek een gemengde verzekering is meeverbonden. Het rendement van het spaardeel binnen deze gemengde verzekering is gelijk aan de hypotheekrente die Peter aan zijn bank betaalt. Wat voor soort hypotheek heeft Peter afgesloten? a. Een hybride hypotheek b. Een levenhypotheek c. Een spaarhypotheek 19. Tijdens welke periode vindt er uitkering plaats binnen rubriek A van de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)? a. In de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid b. In het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid c. Vanaf het tweede jaar van arbeidsongeschiktheid 20. Bert van Sloten heeft op 2 januari 2005 een hypotheek afgesloten met een rentedrempelconstructie. De hypotheekrente bedroeg op dat moment 6%. Er is destijds een bandbreedte afgesproken van 1%. De ontwikkeling van de hypotheekrente zag er als volgt uit: 1 januari ,0% 1 januari ,5% 1 januari ,5% 1 januari ,0% Hoeveel heeft Bert van Sloten gemiddeld aan rente betaald in de periode van 2 januari 2005 tot en met 31 december 2009? a. 5,6% b. 5,7% c. 5,8% 21. Freek Pals sluit een effectenhypotheek met NHG af voor een bedrag van ,-. Bij aanvang stort Freek een bedrag van ,- op een verpande beleggingsrekening. De borgtochtprovisie NHG bedraagt 0,55%. Hoeveel moet Freek aan borgtochtprovisie betalen voor de NHG? a. 990,- b ,- c ,- 5 NCOI Opleidingsgroep

7 22. Otto Klaver is getrouwd met Petra Steen. Zij willen een woning kopen en hebben daarvoor een hypothecaire lening nodig. De hypotheekadviseur heeft een offerte uitgebracht waarbij zij de eerste 15 jaar een vaste rente betalen van 6%. Otto heeft een vast brutojaarsalaris van ,- exclusief 8% vakantiegeld. Petra heeft een vast brutojaarsalaris van ,- inclusief 8% vakantiegeld. De annuïteitsfactor bedraagt 166,7916 en de toegestane financieringslast is 36,0%. Hoeveel bedraagt de maximale toegestane financiering op basis van NHG voor Otto en Petra? a ,- b ,- c ,- 23. Frans Looien is metaalbewerker en verdient 2.500,- bruto per maand. Door een bedrijfsongeval op 1 februari 2012 raakt Frans arbeidsongeschikt als metaalbewerker. De arbeidsdeskundige selecteert drie soorten werk waarmee Frans het meeste kan verdienen. Bij deze drie soorten werkzaamheden kan Frans de volgende bedragen verdienen: eerste werk 1.500,-; tweede werk 1.600,-; derde werk 1.650,-. Een metaalbewerker met dezelfde opleiding en ervaring als Frans verdient 2.200,-. Hoeveel bedraagt het arbeidsongeschiktheidspercentage van Frans? a. 27,27% b. 30,28% c. 31,91% 24. Inge Gruiters is destijds voor vijftig procent arbeidsongeschikt geraakt en is per 1 maart 2010 in de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) beland. Zij voldoet wel aan de weken-eis. Wat voor soort uitkering krijgt Inge in eerste instantie krachtens de WIA per 1 maart 2010? a. Een WGA-loonaanvullingsuitkering b. Een WGA-loongerelateerde uitkering c. Een WGA-vervolguitkering 25. Hilbert Winters heeft zijn baan verloren vanwege een reorganisatie. Hij heeft inmiddels van de uitkeringsinstantie bericht gekregen dat hij recht heeft op negen maanden WW-uitkering. Het brutomaandsalaris van Hilbert bedroeg 3.000,- per maand. Hoeveel bedraagt de totale WW-uitkering van Hilbert in de eerste drie maanden? a ,- b ,- c ,- NCOI Opleidingsgroep 6

8 26. Tinus Groothuis en Janita Berens hebben op 1 december 2011 een bestaande woning gekocht voor een bedrag van ,- kosten koper. Zij hebben 2% aan overdrachtsbelasting betaald. Uit het taxatierapport van de gecertificeerde makelaar blijkt dat de executiewaarde ,- bedraagt en de vrije onderhandse verkoopwaarde ,-. Wat mogen Tinus en Janita volgens de nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen (ingegaan per ) maximaal financieren? a ,- b ,- c ,- 27. Roland Jansen wil een woning kopen. Tijdens een gesprek met zijn hypotheekadviseur worden de doelstellingen, risicobereidheid, kennis en ervaring van Roland in beeld gebracht. De hypotheekadviseur vertaalt al deze relevante informatie naar de mogelijkheden voor een passende hypotheek. In welke fase van het gehanteerde stappenplan vindt dit gesprek plaats? a. De beeldvormingsfase b. De kennismakingsfase c. De oplossingsfase 28. Cornelis van Dalen bezit een eigen woning met een vrije verkoopwaarde van ,-. De WOZ-waarde van deze woning bedraagt ,-Cornelis heeft zijn eigen woning in 2011 tijdelijk verhuurd voor een bedrag van 600,- per maand gedurende een periode van vier maanden. Hoeveel bedraagt het te belasten bedrag dat Cornelis aan ontvangen huur moet opgeven in box 1 over het jaar 2011? a ,- b ,- c ,- 29. Chris de Haan heeft een eigen woning met een eigenwoningschuld van ,-. Hij verkoopt deze woning voor een bedrag van ,- en dient de makelaar een courtage te betalen van ,-. Aansluitend koopt Chris een nieuwe woning voor een bedrag van ,- (inclusief kosten koper). Dit bedrag van ,- wil Chris volledig financieren met een nieuwe hypotheek. Hoeveel bedraagt de maximale eigenwoningschuld in box 1 voor de nieuw aangekochte woning door Chris? a ,- b ,- c ,- 7 NCOI Opleidingsgroep

9 30. Welk van onderstaande kosten betreft een aftrekpost in box 1? a. Bereidstellingsprovisie b. Notariskosten transport c. Overdrachtsbelasting 31. Een kapitaalverzekering eigen woning (KEW) moet aan bepaalde algemene eisen voldoen. Daarnaast dienen er voorwaarden in de polis zelf te zijn opgenomen. Welk van onderstaande voorwaarden is een juiste voorwaarde? a. De uitkering mag ook voor andere doeleinden worden gebruikt. b. Er moet ten minste tien jaar premie zijn betaald. c. Recht op een eenmalige uitkering. 32. Gerard en Mieke van As zijn gehuwd en ontvangen een uitkering uit hun KEW van ,-. De algemene vrijstelling bedraagt ,- per persoon. De hypothecaire schuld bedraagt ,-. Zij hebben totaal voor een bedrag van ,- aan premies betaald. Zij voldoen aan alle voorwaarden voor de KEW-uitkering. Hoeveel bedraagt het bedrag dat Gerard en Mieke op hun aangifte dienen op te geven met betrekking tot de KEW-uitkering in box 1? a ,- b ,- c ,- 33. Waarom heeft de overheid het banksparen ingevoerd? a. Om de keuzemogelijkheid te vergroten voor leners die sparen ter aflossing van de eigenwoningschuld. b. Om de kosten te beperken voor leners die sparen ter aflossing van de eigenwoningschuld. c. Om de risico s te beperken voor leners die sparen ter aflossing van de eigenwoningschuld. 34. Wat is juist met betrekking tot de BEW en de SEW? a. Begunstiging is altijd aanwezig op beide rekeningen. b. Premiesplitsing in het kader van successieplanning is mogelijk. c. Saldo op moment van overlijden komt toe aan de erfgenamen. 35. Wanneer is er sprake van execution only? a. Als een consument een product aanschaft na een inventariserend advies. b. Als een consument een product aanschaft na volledige inzage rapportage adviseur. c. Als een consument een product aanschaft zonder enig advies. NCOI Opleidingsgroep 8

10 36. Voor wat voor soort product moet de financiële dienstverlener een actuele financiële bijsluiter op internet beschikbaar houden? a. Voor alleen levenproducten b. Voor elk complex product c. Voor elk verzekeringsproduct 37. Welk van onderstaande elementen dient in ieder geval in het klantprofiel aan de orde te komen bij advisering over hypothecaire kredieten? a. De hoogte van het vermogen van de klant en de kosten voor het hypotheekadvies b. De hoogte van het vermogen van de klant en de mate van ervaring met hypothecaire kredieten c. De hoogte van het vermogen van de klant en de mate van tevredenheid met de financiële dienstverlener 38. Wat voor soort beslag is loonbeslag? a. Conservatoir beslag b. Executoriaal beslag c. Onderhands beslag 39. Voor welk product geldt kostentransparantie bij vermogensopbouw waarbinnen een vermogensbouw is in het kader van nominale kostentransparantie? a. Bankspaarrekeningen b. Beleggingsdiensten c. Beleggingsobjecten 40. Hoeveel bedraagt de termijn met betrekking tot de bewaarplicht van het cliëntenprofiel door de kredietverstrekker? a. Minimaal één jaar na het afsluiten van de overeenkomst b. Minimaal twee jaar na het afsluiten van de overeenkomst c. Minimaal drie jaar na het afsluiten van de overeenkomst 9 NCOI Opleidingsgroep

Sparen en beleggen Examennummer: 69677 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur -11:30 uur

Sparen en beleggen Examennummer: 69677 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur -11:30 uur Sparen en beleggen Examennummer: 69677 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur -11:30 uur Dit examen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 40 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ADVIES MET HET LUYTEN ADVIESGROEP betrouwbaar beter Bredaseweg 65 Kantoorgebouw de Havik 4872 LA ETTEN-LEUR Tel. (076) 5021087 Fax (076) 5021604 Email info@luyten.nl Internet

Nadere informatie

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A Inhoudsopgave Algemeen 4 1. Wie is de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse

Nadere informatie

uw eerste koopwoning

uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Waar krijgt u mee te maken? We waren al begonnen met zoeken naar een huis. En toen merkten we wat we allemaal moesten regelen. Er komt heel wat kijken bij een nieuwe woning. Vooral

Nadere informatie

Wegwijs bij De Hypotheekshop

Wegwijs bij De Hypotheekshop Wegwijs bij De Hypotheekshop In deze Wegwijs geeft De Hypotheekshop u een omschrijving van haar dienstverlening. We zetten voor u op een rij wie we zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie

Nadere informatie

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek.

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Vragen? Heeft u vragen, neemt u dan contact op met Triodos Bank via telefoon 030 693 65 11 of mail naar info@triodos.nl. Een

Nadere informatie

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE Addendum WFt Basis Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht van de

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Klaverblad Verzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Polisvoorwaarden nr. AO 14 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons

Nadere informatie

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is De Roche Hypotheek waaier Een persoonlijke keus voor uw toekomst Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is zeker niet eenvoudig; er zijn ontzettend veel mogelijkheden en bovendien vormt uw beslissing de

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV Voor u ligt de dienstenwijzer van Blauw & Florijn BV. Hiermee willen we u graag een kijkje in onze keuken geven. Wij zetten in dit document op een rij wat u van ons mag verwachten. Ook laten we zien wat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden - Leningvoorwaarden voor een Victorie Hypotheek (1 september 2009) - Algemene bepalingen van geldlening en zekerheidstelling (20 april 2009) 13 16 09-07 De leningvoorwaarden voor

Nadere informatie

hypotheken Kies de beste lening voor uw woning

hypotheken Kies de beste lening voor uw woning hypotheken Kies de beste lening voor uw woning kies de beste lening voor uw woning Een hypotheek is een lening voor uw woning Over geld lenen en terugbetalen. 04 Uw woning en de belasting Welke belastingvoordelen

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

I Waarom Slimmer Kopen slimmer is

I Waarom Slimmer Kopen slimmer is I Waarom Slimmer Kopen slimmer is De prijs, de hoge maandlasten en de risico s. Dat zijn doorgaans de redenen die iemand ervan weerhouden een (andere) woning te kopen. Geldt dat ook voor u? In dat geval

Nadere informatie

GMAC Star * for Life. de hypotheek tot 125% aflossingsvrij

GMAC Star * for Life. de hypotheek tot 125% aflossingsvrij GMAC Star * for Life de hypotheek tot 125% aflossingsvrij GMAC Star * FOR LIFE. VOOR BETAALBAAR WOONPLEZIER. Een leven lang plezierig wonen U hebt een eerste of opvolgende koopwoning op het oog. Of uw

Nadere informatie

Frank Ruis zorgt in én onder alle omstandigheden voor financiële rust. Werkwijze

Frank Ruis zorgt in én onder alle omstandigheden voor financiële rust. Werkwijze Frank Ruis zorgt in én onder alle omstandigheden voor financiële rust. Werkwijze Werkwijze combineert de per 1 juli 2009 wettelijk verplichte Dienstenwijzer en het Dienstverleningsdocument. Frank Ruis

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WGA-gat Uitgebreid In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WGA-gat Uitgebreid.

Nadere informatie

Informatie over de dienstverlening

Informatie over de dienstverlening Informatie over de dienstverlening Hartelijk welkom bij KantoorVanBeek! Elke financieel adviseur is verplicht om schriftelijk een omschrijving van zijn dienstverlening aan u te overhandigen. Daarom zetten

Nadere informatie

Onze kerngegevens: Naam: Netto Direct.nl, onderdeel van Valckenstaete Financiële Diensten BV

Onze kerngegevens: Naam: Netto Direct.nl, onderdeel van Valckenstaete Financiële Diensten BV Onze kerngegevens: Naam: Netto Direct.nl, onderdeel van Valckenstaete Financiële Diensten BV Bezoekadres: Postadres: Steenweg 61 Postbus 44 4181 AK Waardenburg 4180 BA Waardenburg Telefoon: 0418-65 10

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

Het WOZ-krediet. zodat uw woonwensen werkelijkheid worden

Het WOZ-krediet. zodat uw woonwensen werkelijkheid worden Het WOZ-krediet zodat uw woonwensen werkelijkheid worden Heeft u een koopwoning? Dan kunt u bij DEFAM het WOZ-krediet aanvragen. Dit is een voordelig krediet waarmee u uw woonwensen kunt realiseren. U

Nadere informatie

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet 36-7514-430 B/0507 Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 4 Prospectus PlusKrediet 5 Belangrijkste kenmerken

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer.

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Gevestigd: Wilhelminalaan 34, 6641 KN Beuningen Telefoon : 024-6773238 Fax : 024-6776773 Website : www.meeksvanoijen.nl E-mailadres : info@meeksvanoijen.nl

Nadere informatie

AEGON VermogensRekening. Handleiding

AEGON VermogensRekening. Handleiding AEGON VermogensRekening Handleiding Handleiding bij de AEGON VermogensRekening Inleiding Gefeliciteerd met uw AEGON VermogensRekening, een beleggingsrekening waarmee u eenvoudig een vermogen kunt vormen.

Nadere informatie

NIBE-SVV, januari 2013. Oefenexamen Fiscale aspecten en kapitaalverzekering

NIBE-SVV, januari 2013. Oefenexamen Fiscale aspecten en kapitaalverzekering NIBE-SVV, januari 2013 Oefenexamen Fiscale aspecten en kapitaalverzekering 1. Geef voor elk van de onderstaande inkomensbestanddelen A t/m F aan, in welke box zij thuishoren. A. Resultaat uit overige werkzaamheden.

Nadere informatie

Aflevering 4 - Advies over de rentevastperiode

Aflevering 4 - Advies over de rentevastperiode Aflevering 4 - Advies over de rentevastperiode Het aangaan van een hypothecair krediet is voor consumenten een belangrijke beslissing. De kosten en aflossing van deze lening hebben voor langere termijn

Nadere informatie