Hilversum over Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hilversum over 2014. Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2"

Transcriptie

1 versie Jaarrekening van de Protestantse Gemeente Hilversum over 2014 Pagina Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Jaarrekening 1. Balans per 31 december Rekening van baten en lasten over Grondslagen van de jaarrekening 5 4. Specificatie van de balans 6 5. Specificatie van de rekening van baten en lasten 9 Bijlagen 1. Overzicht van de gebouwde eigendommen en de inventarissen Overzicht van financiële vaste activa Overzicht van spaarrekeningen Overzicht van de mutaties in de fondsen en voorzieningen 15 5/6. Wijkgemeenten 16 5A. Specificatie wijkkassen 17 5B. Specificatie exploitatie kerkgebouwen 18 5C Wijkrekeningen en wijksaldi Wijkbalansen per 31 december Toelichting 22 Algemene informatie 27 Accountantsverklaring 28 Verklaringen 29 1

2 PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILVERSUM Voorwoord. EEN ANDERE OPZET. De jaarrekening 2014 is anders opgezet dan vorig jaar. Dit is een gevolg van het besluit van de algemene kerkenraad van 26 mei 2014 over de notitie Vitaal en Solidair. In deze notitie is onder andere geregeld dat de lasten en baten van de wijkgemeenten met betrekking tot de wijkkassen en de exploitatie kerkgebouwen vanaf het jaar 2014 worden geïntegreerd/ geconsolideerd in de centrale begroting en rekening. Op deze wijze ontstaat een totaalbeeld van de vermogenspositie en de financiële resultaten van de hele Protestantse gemeente Hilversum. Tot en met het jaar 2014 (begroting) / 2013 (jaarrekening) bleven de financiële gegevens van de wijkkassen en exploitatie kerkgebouwen alleen in een bijlage vermeld, maar maakten geen deel uit van de begroting/rekening. Om de balans en de rekening van lasten en baten over 2014 te kunnen vergelijken met de jaarrekening 2013 en de begroting 2014 zijn alle posten aangepast. Bij de rekening van lasten en baten is een splitsing gemaakt tussen de centrale rekening met vergelijkende cijfers en de rekening van de wijkgemeenten, dit jaar nog zonder vergelijking omdat deze cijfers niet beschikbaar zijn. De wijzigingen betreffen: Balans: Iingevoegd zijn de gegevens van de wijkgemeenten met betrekking tot: activa: vorderingen, liquide middelen en belegde spaargelden; passiva: algemene wijkreserves, wijkfondsen, bestemde reserves en schulden. Rekening van lasten en baten: baten: inkomsten kerkgebouwen. Hierop zijn de netto exploitatiebaten van de kerkgebouwen opgenomen, onder aftrek van de personeelskosten kosters, voor zover dit betreft de kerkelijke activiteiten ( ). baten: inkomsten wijkkassen. Dit betreft voornamelijk giften, collecten en rentebaten. Voor zover bijvoorbeeld bijdragen van deelnemers aan een cursus zijn ontvangen zijn deze baten gesaldeerd met de lasten. lasten: uitgaven wijkkassen. De uitgaven zijn ontleend aan de jaarverslagen van de wijkgemeenten. Wijkjaarrekeningen. De notitie Vitaal en Solidair schrijft tevens voor dat de geconsolideerde jaarrekening volgens een in de notitie beschreven systematiek moet worden verdeeld over de wijkgemeenten. Zo ontstaat voor elke wijkgemeente een wijkjaarrekening. Met behulp van een vereveningsbijdrage worden de resultaten genivelleerd. De gegevens van de wijkgemeenten zijn als bijlage 5 en 6 toegevoegd. HET RESULTAAT VAN HET JAAR De jaarrekening 2014 sluit met een geïntegreerd nadelig saldo van Na verdeling van de geconsolideerde jaarrekening over de wijkgemeenten zijn de geïntegreerde resultaten als volgt: centraal: nadelig wijkgemeenten: voordelig Hoe dit is berekend staat in de inleiding van de toelichting op de jaarrekening. Het centrale nadelig saldo is ten laste gebracht van de reserve tekortdekking. Het voordelig saldo van de wijkgemeenten is toegevoegd aan de wijkfondsen (zie onder Eigen vermogen, wijkfondsen) TOELICHTING OP DE JAARREKENING. Bij de jaarrekening behoort als Word document een uitgebreide toelichting op de resultatenrekening en de balans. Hierin zijn de cijfers nader geanalyseerd. 2

3 1. Balans per 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen op korte termijn en vooruitbetaalde bedragen Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Eigen Vermogen Fondsen Voorzieningen Schulden op lange termijn Schulden op korte termijn en vooruitontvangen bedragen Totaal passiva

4 2. Rekening van baten en lasten over 2014 Begroting Rekening Rekening Baten en lasten centraal BATEN 80 Baten onroerende zaken Rentebaten Bijdragen levend geld Subsidies en bijdragen LASTEN Totaal baten Lasten kerkgebouwen excl. afschrijvingen Lasten overige onroerende zaken en inventarissen excl. afschrijvingen Afschrijvingen Pastoraat Lasten kerkdiensten, catechese en overige kerkelijke activiteiten Verplichtingen en bijdragen andere organen Salarissen en vergoedingen Kosten beheer en administratie Rentelasten/bankkosten Totaal lasten Saldo baten en lasten Toevoegingen aan fondsen 54 Onttrekkingen aan fondsen Overige baten en lasten Totaal diversen Saldo baten en lasten centraal Baten en lasten wijkgemeenten. BATEN Inkomsten wijkkassen Exploitatie kerkgebouwen Totaal baten LASTEN Uitgaven wijkkassen Totaal lasten Saldo baten en lasten wijkgemeenten Het resultaat van de geïntegreerde baten en lasten rekening is Na splitsing van de geïntegreerde rekening over de wijkgemeenten is dit resultaat als volgt verdeeld: wijkgemeenten voordelig centraal nadelig geïntegreerd resultaat nadelig De voordelige saldi van de wijkgemeenten zijn ten gunste van het eigen vermogen van de wijkgemeenten gebracht. Het centrale nadelig saldo komt ten laste van de reserve tekortdekking. De methodiek van verdeling is beschreven in de inleiding op de toelichting. Een samenvatting van de wijkrekeningen is, afgerond op duizend euro's, opgenomen. in bijlage 5C. 4

5 3. Grondslagen van de jaarrekening Waarderingsgrondslagen voor de balans. De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Handleiding Opstellen Begroting en de Jaarrekening van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en volgens de hieronder beschreven en door het college van kerkrentmeesters gekozen grondslagen. Algemeen Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders is vermeld. Materiële vaste activa De kerkgebouwen zijn PM gewaardeerd. De woningen zijn opgenomen tegen de waarde volgens de Wet Onroerende Zaken naar de stand per 1 januari van het volgende jaar. Het beleid van het college van kerkrentmeesters is gericht op het behoud van de kerkgebouwen en pastorieën. De overige woningen kunnen bij leegkomen worden verkocht. Op de activa van het kerkelijk bureau wordt jaarlijks afgeschreven. Financiële vaste activa De aandelen zijn opgenomen tegen de beurskoers per einde van het jaar. De obligaties zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. De achterliggende gedachte voor deze waardering is dat deze hoog rentende obligaties zijn aangekocht als een belegging op langere termijn en uiteindelijk uitloting of aflossing zal plaatsvinden tegen de nominale waarde. De nominale waarde is per 31 december tegenover een marktwaarde van (Zie bijlage 2) Vorderingen Vorderingen staan vermeld tegen de nominale waarde. Indien hiertoe aanleiding bestaat, is er rekening gehouden met een voorziening voor oninbaarheid. Onder de vorderingen zijn de belegde spaargelden van de wijkgemeenten opgenomen. Vanwege de geconsolideerde jaarrekening zijn deze gelden zowel als vordering als ook als schuld vermeld om inzicht te behouden in het totaal van deze bij centraal gestalde beleggingen. Reserve Herwaarding Deze reserve betreft het verschil tussen de WOZwaarde en de oorspronkelijke boekwaarde van de woningen. Reserve koersverschillen Deze reserve betreft: de gecumuleerde koersverschillen van de aandelen, en de verschillen tussen marktwaarde en nominale waarde van de obligaties bij aankoop en aflossing/verkoop. Fondsen Aan de fondsen worden de daarvoor ontvangen bijdragen en dotaties ten laste van de rekening toegevoegd, terwijl de daarvoor in aanmerking komende bestedingen ten gunste van de rekening aan de fondsen worden onttrokken. Voorzieningen Jaarlijks wordt aan de voorziening voor onderhoud een bedrag toegevoegd op grond van de meerjarenraming voor het onderhoud van de gebouwen. De uitgaven voor onderhoud komen rechtstreeks ten laste van de voorziening. Schulden op lange termijn.zie de toelichting onder vorderingen bij de belegde spaargelden wijkgemeenten. Grondslagen voor de resultaatbepaling De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. 5

6 4. Specificatie van de balans Materiële vaste activa Gebouwde eigendommen en inventarissen Saldo per 1 januari Afschrijvingen Aankopen apparatuur Herwaarderingen Inventaris wijkgemeenten Saldo per 31 december Op bijlage 1 is een gedetailleerd overzicht opgenomen. Financiële vaste activa Op bijlage 2 is een gedetailleerd overzicht opgenomen Vorderingen op korte termijn en vooruitbetaalde bedragen Vorderingen wijkgemeenten Belegde spaargelden wijkgemeenten (zie bijlage 6) Waarborgsom Rente Pensioenpremie Vrijwillige bijdragen Collecten Verzekering ZKVpremie predikanten Herinrichting Bethlehemkerk Diverse kosten Liquide middelen ING ING SKG SKG SKG SKG SKG SKG ING ING ING Kas Liquide middelen wijkgemeenten Spaarrekeningen (zie bijlage 3)

7 4. Specificatie van de balans Eigen Vermogen Algemene reserve Saldo per 1 januari Wijkfondsen; na verrekening resultaat 2014 (zie bijlage 6) Algemene reserve wijkgemeenten (zie bijlage 6) Saldo per 31 december Reserve tekortdekking Saldo per 1 januari Legaten Af: afboeking vordering centrumwijk Af: centraal nadelig saldo Saldo per 31 december Reserve koersverschillen Saldo per 1 januari Koersresultaat Afwaardering obligaties naar nominaal Saldo per 31 december Reserve herwaardering Zie bijlage 1 Saldo per 1 januari Herwaardering WOZwaarde Saldo per 31 december Reserve vruchtgebruik Saldo per 31 december Totaal Vermogen per 31 december Fondsen Bijlage 4 Saldo per 31 december Fondsen en reserves wijkgemeenten Bestemde reserves wijkgemeenten (zie bijlage 6) Reserve decentraal onderhoud (zie bijlage 5 en 6) Voorzieningen Bijlage 4 Saldo per 31 december

8 4. Specificatie van de balans Schulden op lange termijn Lening gemeentelid Obligatielening nieuwbouw 136 Waarborgsom huren Schulden op korte termijn en vooruitontvangen bedragen Collecten en giften voor derden Salarissen Crediteuren diversen Accountants en administratiekosten Collectebonnen Vooruitontvangen huren Vooruitontvangen kerkelijke bijdragen Schulden wijkgemeenten (zie bijlage 6) Afdracht loonbelasting/sociale lasten Redactie kerkblad Spaargelden wijkgemeente Bethlehemkerk Spaargelden wijkgemeente Diependaal Spaargelden wijkgemeente Centrum Spaargelden wijkgemeente rond de Morgenster Spaargelden wijkgemeente Regenboogkerk

9 5. Specificatie van de rekening van baten en lasten Begroting Rekening Rekening Baten onroerende zaken Verhuur pastorie Verhuur kosterswoning Verhuur overige gebouwen Rentebaten Rente spaar en depositorekeningen Rente obligaties Dividend aandelen Rente liquide middelen Bijdragen levend geld Vrijwillige bijdragen Collecten kerkdiensten Bijdrage Quotum Bijdrage Solidariteitskas Najaarsactie Lasten kerkgebouwen exclusief afschrijvingen Monumentaal kerkgebouw Onderhoud Belastingen Verzekeringen Energie en water Overige lasten Nietmonumentaal kerkgebouw Onderhoud Belastingen Verzekeringen Energie en water Overige lasten Pastorie(ën) Onderhoud Belastingen Verzekeringen Energie en water Kosterswoning(en) Onderhoud Belastingen Verzekeringen Energie en water Overige lasten

10 5. Specificatie van de rekening van baten en lasten Begroting Rekening Rekening Lasten overige onroerende zaken en inventarissen excl. afschrijvingen Onderhoud Belastingen Verzekeringen Energie en water Overige lasten Afschrijvingen Gebouwde eigendommen Inventarissen Pastoraat Afdrachten aan centr.kas predikanten Tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen Vergoedingen representatie, vakliteratuur, kantoor, communicatie en reiskosten Kosten bijstand pastoraat (emerituspredikant) Preekvoorziening Lasten kerkdiensten, catechese en overige kerkelijke activiteiten Kosten kerkdiensten Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten Overige kosten kerkdiensten en catechese Kosten overige kerkelijke activiteiten Verplichtingen en bijdragen andere organen Kerkrentmeesterlijk Quotum Solidariteitskas Overige bijdragen en contributies

11 5. Specificatie van de rekening van baten en lasten Salarissen en vergoedingen Begroting Rekening Rekening Koster Salaris en toeslagen Pensioenpremie Sociale lasten Vergoedingen Bijdrage wijkgemeenten subtotaal Organist en/of cantor Salaris en toeslagen Pensioenpremie Sociale lasten Vergoedingen subtotaal Administratief personeel en overig personeel Salaris en toeslagen Pensioenpremie Sociale lasten Vergoedingen subtotaal Overige kosten personeel/vrijwilligers Kosten arbodienst/ziekteverzuim Ooverige kosten personeel subtotaal Kosten beheer en administratie Bestuurskosten etc Bureaubehoeften, drukwerk Kosten telefoon Kosten administratie Kosten ledenregistratie Kosten financiële administratie Controlekosten Verzekeringen Publiciteit Overige lasten Rentelasten/bankkosten Bankkosten Toevoegingen aan fondsen Fondsen Onttrekkingen aan fondsen Fondsen Overige baten en lasten Saldo kerkblad Saldo kerktelefoon Overige

12 Bijlage 1. Overzicht van de gebouwde eigendommen en de inventarissen Oorspronkelijke Herwaardering Mutaties Boekwaarde Herwaardering Mutaties Boekwaarde Verzekerde Omschrijving Boekwaarde T/M 2013 T/M waarden Kerkgebouwen Bethlehemkerk PM Grote kerk PM Morgenster PM Regenboog PM Pastorieën Gomarushof Elzenlaan Soestdijkerstraatweg Lindenheuvel Lieven de Keylaan Kosterswoningen Melis Stokelaan Oude Torenstraat Overige gebouwen Neuweg Torenlaan 13a Kerkelijk bureau Overige Installaties en inventarissen Inventaris kerkelijk bureau Inventaris wijkgemeenten Totaal vaste activa

13 Bijlage 2. Overzicht van financiële vaste activa Markt Waarde Omschrijving Waarde Mutaties 2014 Waarde Koersresultaat Obligaties Bij Af ABN/AMRO Vermogensadvies Aandelen aankopen verkopen overdracht ABN/AMRO Vermogensadvies Obligaties Gilissen Vermogensadvies Aandelen aankopen verkopen overdracht Gilissen Vermogensadvies Obligaties ABN Spaardeposito 10 jaar Totaal financiële vaste activa

14 Bijlage 3. Overzicht van spaarrekeningen Waarde Mutaties 2013 Waarde Omschrijving Bij Af ING Internetspaarrekening Gilissen Liquiditeitsrekening ABN Private Banking spaarrekening ABN Bestuurrekening RABO Beleggersrekening RABO Bestuurrekening SKG Internetspaarrekening NN Spaarrekening RABO Spaarrekening ABN Spaarrekening

15 Bijlage 4. Overzicht van de mutaties in de fondsen en voorzieningen Waarde Mutaties 2014 Waarde Omschrijving Bij Af Fondsen Orgelfonds Legatenfonds wijkgemeente Bethlehemkerk Legatenfonds wijkgemeente Diependaal Legatenfonds wijkgemeente rond De Morgenster Legatenfonds wijkgemeente Centrum Legatenfonds wijkgemeente Regenboogkerk Kapelfonds wijkgemeente Regenboogkerk Fonds Spiritualiteit Voorzieningen Onderhoud Totaal fondsen en voorzieningen Mutaties inzake onderhoud: Grote kerk Bethlehemkerk Morgenster Regenboog Pastorieen Kosterswoningen Overige woningen

16 PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILVERSUM Bijlagen 5 en 6: wijkgemeenten. Op grond van artikel van de Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse gemeente te Hilversum heeft het college van kerkrentmeesters enkele taken toevertrouwd aan de wijkraden van kerkrentmeesters. Dit betreft onder andere het beheer van de wijkkas, de exploitatie en het onderhoud van de kerkgebouwen. De wijkraden van kerkrentmeesters voeren een eigen administratie van de wijkkassen en de exploitatie van de kerkgebouwen. Zij leggen hierover jaarlijks verantwoording af aan het college, met toevoeging van een verslag van de wijkcontrolecommissie. In het jaar 2014 heeft de algemene kerkenraad de notitie 'Vitaal en Solidair' vastgesteld. Hierin is onder andere geregeld dat de financiële jaarverantwoordingen van de wijkgemeenten zullen worden geïntegreerd in de centrale jaarrekening. In het 'voorwoord' is een uiteenzetting gegeven van de methodiek. Vanaf het jaar 2015 zullen nieuwe voorschriften gelden voor de wijze van administreren door de wijkgemeenten, waardoor een betere afstemming mogelijk is tussen de wijkgemeenten onderling en het Een samenvatting van de wijkgegevens is opgenomen in de volgende specificaties: bijlage 5 A: bijlage 5 B: wijkkassen exploitatie kerkgebouwen bijlage 5 C: wijkrekeningen en wijksaldi 2014 bijlage 6: wijkbalansen per 31 december

17 Bijlage 5A: wijkkassen In onderstaand overzicht zijn de jaarverantwoordingen, zoals deze zijn opgemaakt door de wijkraden van kerkrentmeesters, samengevat. Vanaf het jaar 2014 vormen deze gegevens een integraal onderdeel van de jaarrekening. De wijkgemeenten zijn aangeduid met letters: RK = Regenboogkerk; BK = Bethlehemkerk; MO = Morgenster; CE = Centrum; DI = Diependaal WIJKKASSEN RK BK MO CE DI Totaal Baten giften collecten bankrente rente spaargelden overige baten Totaal baten Lasten algemene kosten eredienst gemeente activiteiten ouderenwerk jongerenwerk missionaire activiteiten overige kosten Totaal lasten Resultaat

18 Bijlage 5B: exploitatie kerkgebouwen De exploitatie van de kerkgebouwen is gedecentraliseerd aan de wijkraden van kerkrentmeesters. De exploitatie omvat twee onderdelen: de verhuur van het kerkgebouw en de buffetexploitatie het onderhoud van het gebouw en de inventaris, voorzover gedecentraliseerd Verhuur en buffetexploitatie. De verhuur en buffetexploitatie is in handen van de kerkmeester en de kosters. Vanuit de centrale middelen wordt een bedrag bijgedragen in de kosten van de kosters van zijnde de kosten die gerelateerd zijn aan de kerkelijke activiteiten. overige baten RK BK MO CE DI Totaal verhuur via buffetexploitatie via verhuur stichting overige baten Diependaal bankrente Totaal baten Lasten personeelskosten kosters bijdrage centraal ten laste van exploitatie kosten buffetexploitatie schoonmaakkosten muziekinstrumenten overige kosten Totaal lasten Resultaat

19 Toelichting personeelskosten kosters bruto salaris sociale lasten pensioenpremie ziekengeld vergoedingen hulpkosters subtotaal af: t.l.v. centraal Totaal Decentraal onderhoud Baten RK BK MO CE DI Totaal bijdrage centraal via Totaal baten stichting Diependaal Lasten onderhoud installaties onderhoud interieur onderhoud inventaris onderhoud tuin onderhoud orgel Totaal lasten Saldo Stand per Reserve per

20 Bijlage 5 C: wijkrekeningen en wijksaldi 2014 In onderstaand overzicht zijn de wijkrekeningen en wijksaldi samengevat weergegeven. De wijkrekeningen zijn ontleend aan de splitsing van de geconsolideerde jaarrekening over de wijkgemeenten. De vereveningsbijdrage 2014 is de bijdrage uit de notitie 'Vitaal en Solidair', voor 2014 gecorrigeerd op grond van centraal beleid. De cijfers zijn afgerond op duizend euro. De wijkgemeenten zijn aangeduid met letters: RK = Regenboogkerk; BK = Bethlehemkerk; MO = Morgenster; CE = Centrum; DI = Diependaal WIJKREKENINGEN RK BK MO CE DI Totaal Lasten gebouwen pastoraat kosters musici toerekening indirect wijkkas Totaal lasten Baten vrijwillige bijdragen collecten wijkkassen exploitatie kerkgeb Totaal baten saldo lasten en baten vereveningsbijdrage Wijksaldo voordelig voordelig voordelig voordelig voordelig voordelig rente minus bankkosten, dividend, huur woningen 137 ter dekking van de vereveningsbijdrage 190 nadelig saldo centraal 53 geïntegreerd nadelig saldo 12 De wijksaldi zijn toegevoegd aan het eigen vermogen van de wijkgemeenten. Vervolgens zijn de wijksaldi, tezamen met de centraal geadministreerde baten en lasten en de eigen inkomsten van de wijkgemeenten verrekend met de spaargelden, als volgt RK BK MO CE DI Totaal spaargelden af: kosten kosters bij: rente bij: wijksaldo af: eigen inkomsten bijlage 5A bijlage 5B spaargeld zie bijl De personeelskosten kosters betreffen uitsluitend de centraal betaalde kosten. 20

21 Bijlage 6: wijkbalansen per 31 december 2014 In onderstaaand overzicht zijn de wijkbalansen per 31 december 2014 weergegeven. Deze balansen sluiten wat betreft de vorderingen, liquide middelen, schulden en bestemde reserves aan op de verantwoordingen die de wijkgemeenten zelf hebben opgemaakt. Centraal zijn de volgende posten ingevoegd: het voor of nadelige saldo van de wijkgemeente is toegevoegd of onttrokken aan de wijkfondsen, dan wel de algemene reserve van de wijkgemeenten; de kosten van de kosters, de rentevergoeding op de spaargelden en het voor of nadelig saldo zijn verrekend met de centraal belegde spaargelden. De wijkgemeenten zijn aangeduid met letters: RK = Regenboogkerk; BK = Bethlehemkerk; MO = Morgenster; CE = Centrum; DI = Diependaal WIJKBALANSEN PER 31 DECEMBER RK BK MO CE DI Totaal Activa vaste activa vorderingen wijkkas exploitatie liquide middelen wijkkas exploitatie subtotaal spaargelden Totaal activa Passiva bestemde reserves reserve dec. onderhoud schulden wijkkas exploitatie algemene wijkreserve wijkfonds Totaal passiva

22 Algemene informatie 1 Registratienummer gemeente 2 Classis (nummer) 3 Aantal Wijkgemeenten 4 Aantal predikanten 4.1 voor normale werkzaamheden Hilversum voor bijzondere werkzaamheden 4.3 Bezetting predikanten volledig dagdelen parttime 4 2 voor 50% + 1 voor 75% 5 Combinatie/Federatie met 6 Aantal belijdende leden Aantal doopleden Aantal leden register verbondenen (v/h geboorteleden) Totaal aantal leden (6+7) Aantal pastorale eenheden

23 Controleverklaring gemeente Zie verklaring Verstegen Accountants Noordendijk 189 Dordrecht 28

24 Verklaringen Het College van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Hilversum verklaart, dat de ontwerpjaarrekening over het jaar 2014 ingevolge ordinantie 11 art. 7 is opgesteld en aangeboden aan de Algemene Kerkenraad. datum: 6 mei 2015 Voorzitter: Secretaris: J.J. van der Linden E. van den Berg De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Hilversum heeft deze jaarrekening vastgesteld in de vergadering d.d De jaarrekening zal voor 15 juni na het boekjaar in afschrift worden toegezonden aan het Regionale College voor de Behandeling van Beheerszaken. Een samenvatting van de jaarrekening zal in de gemeente worden gepubliceerd. De volledige jaarrekening zal gedurende tenminste vijf werkdagen ter inzage worden gelegd. datum: 12 mei 2015 Praeses: Scriba: R. Hoff J. Verdam 29

Hilversum over Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2

Hilversum over Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2 versie 23.05.2016 Jaarrekening van de Protestantse Gemeente Hilversum over 2015 Pagina Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2015 3 2. Rekening van baten en lasten over 2015

Nadere informatie

REKENINGSCHEMA Gemeente. Balansrekeningen:

REKENINGSCHEMA Gemeente. Balansrekeningen: REKENINGSCHEMA Gemeente Balansrekeningen: 00 onroerende zaken 00.10 monumentale kerkgebouwen 00.20 niet monumentale kerkgebouwen 00.30 verenigingsgebouwen/kerkelijk centrum 00.40 pastorie(ën) 00.50 kosterswoning(en)

Nadere informatie

BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2014

BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2014 BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2014 opgesteld door het college van kerkrentmeesters Begroting 2014 College van kerkrentmeesters P.G.O. te Oosterhout

Nadere informatie

Algemene informatie 1

Algemene informatie 1 Jaarrekening 2014 van de Hervormde Gemeente Sint-Maarten te Zaltbommel Opgesteld d.d. 19 mei 2015 blz. 1 Algemene informatie 1 HERVORMDE GEMEENTE SINT-MAARTEN te ZALTBOMMEL JAARREKENING BOEKJAAR 2014 Ingevolge

Nadere informatie

Totale exploitatie Begroting Protestantse Gemeente te Zutphen. Begroting Begroting Rekening Baten

Totale exploitatie Begroting Protestantse Gemeente te Zutphen. Begroting Begroting Rekening Baten Totale exploitatie Begroting 2017 Baten Begroting Begroting Rekening 80 baten onroerende zaken 64.800 70.500 127.671 81 rentebaten en dividenden 2.000 4.766 83 bijdragen levend geld 280.500 283.000 303.604

Nadere informatie

Collecten en giften 4.622 3.879 Huren/pachten minus lasten onroerende goederen 15.324 14.659 Intrest en uitkeringen fondsen 68.033 66.

Collecten en giften 4.622 3.879 Huren/pachten minus lasten onroerende goederen 15.324 14.659 Intrest en uitkeringen fondsen 68.033 66. Resultaat De rekening van baten en lasten over 2012 sluit met een voordelig saldo van 15.098 In vergelijking met het vorige verslagjaar kunnen de resultaten als volgt worden samengevat: 2012 (2011) Collecten

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILVERSUM. Toelichting op de jaarrekening 2014.

PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILVERSUM. Toelichting op de jaarrekening 2014. PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILVERSUM Toelichting op de jaarrekening 2014. Inleiding. In het voorwoord bij de jaarrekening zijn de wijzigingen in de opzet van de rekening vermeld die een gevolg zijn van het

Nadere informatie

BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2016

BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2016 BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2016 opgesteld door het college van kerkrentmeesters Begroting 2016 College van kerkrentmeesters P.G.O. te Oosterhout

Nadere informatie

80.70 inkomsten overige bebouwde eigendommen inkomsten onbebouwde eigendommen totaal

80.70 inkomsten overige bebouwde eigendommen inkomsten onbebouwde eigendommen totaal Baten Begroting 2016 Protestantse Gemeente te Zutphen 80 baten onroerende zaken 80.10 inkomsten kerkgebouwen 12.000 35.000 27.023 80.30 inkomsten verenigingsgebouw/kerkelijk centrum 20.000 28.000 26.488

Nadere informatie

datum BEGROTING Hervormde Gemeente over het boekjaar 2016 opgesteld door het college van diakenen begroting diaconie

datum BEGROTING Hervormde Gemeente over het boekjaar 2016 opgesteld door het college van diakenen begroting diaconie 1 datum 30102014 BEGROTING van de Hervormde Gemeente te over het boekjaar 2016 opgesteld door het college van diakenen 2 datum 30102014 * Inhoud van deze rekening Naam tabblad 1. Algemene informatie 3

Nadere informatie

Leidschendam, 14 september Geachte Algemene Kerkenraad, Hier bij presenteer ik u de begroting voor het jaar 2016.

Leidschendam, 14 september Geachte Algemene Kerkenraad, Hier bij presenteer ik u de begroting voor het jaar 2016. ! Geachte Algemene Kerkenraad,, 14 september 2015 Hier bij presenteer ik u de begroting voor het jaar 2016. De begroting 2016 is opgemaakt volgens het beleid zoals voor 2015 is ingezet Op basis hiervan

Nadere informatie

Leidschendam, 1 september Geachte Algemene Kerkenraad, Hier bij presenteer ik u de begroting voor het jaar 2017.

Leidschendam, 1 september Geachte Algemene Kerkenraad, Hier bij presenteer ik u de begroting voor het jaar 2017. Geachte Algemene Kerkenraad,, 1 september 2016 Hier bij presenteer ik u de begroting voor het jaar 2017. De begroting 2017 is opgemaakt met als basis gelijkblijvend beleid als 2016 en voorgaande jaren.

Nadere informatie

REKENINGSCHEMA Diaconie. Balansrekeningen:

REKENINGSCHEMA Diaconie. Balansrekeningen: REKENINGSCHEMA Diaconie Balansrekeningen: 00 onroerende zaken 00.30 verenigingsgebouwen/kerkelijk centrum 00.60 monumentale gebouwen 00.70 overige bebouwde eigendommen 00.80 onbebouwde eigendommen 01 installaties

Nadere informatie

!!! Jaarrekening 2013

!!! Jaarrekening 2013 !!! Jaarrekening 2013 Geachte leden van de Algemene Kerkenraad,, 11 maart 2014 Met betrekking tot de jaarrekening over de periode 2013 rapporteren wij u als volgt: a. Opdracht & Algemeen Ingevolge uw opdracht

Nadere informatie

(invullen wat van toepassing is) ¹) Bij PGiw/federatie dient de jaarrekening zowel federatief, hervormd als gereformeerd aangeleverd te worden.

(invullen wat van toepassing is) ¹) Bij PGiw/federatie dient de jaarrekening zowel federatief, hervormd als gereformeerd aangeleverd te worden. 1 Van de model begroting dient u vooraf één blanco exemplaar op te slaan voor reserve of latere jaren. Het gebruik vraagt een bepaalde werkwijze bij het invullen: Is een gegeven en/of totaal éénmaal ingevuld

Nadere informatie

STAAT VAN BATEN EN LASTEN Protestantse Gemeente te Vlieland ( )

STAAT VAN BATEN EN LASTEN Protestantse Gemeente te Vlieland ( ) STAAT VAN BATEN EN LASTEN Protestantse Gemeente te Vlieland ( ) 217 218 219 216 215 214 213 212 211 21 29 28 BATEN 8 Opbrengsten kerk (verhuur, activiteiten, bezichtiging) 33.5 34.5 35.5 31.5 4.276 3.949

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE ENSCHEDE

PROTESTANTSE GEMEENTE ENSCHEDE PROTESTANTSE GEMEENTE ENSCHEDE DIACONIE JAARREKENING 2010 INHOUDSOPGAVE blz. Algemene informatie... 1 Algemene toelichting... 3 Verklaringen... 4 Balans... 5 Rekening van baten en lasten... 6 Toelichting

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk te Ermelo

Gereformeerde Kerk te Ermelo te Ermelo JAARVERSLAG 2016 JAARVERSLAG 2016 Ermelo, 29 mei 2017 INHOUD Bladnummer Algemene informatie 1. Bestuursleden 3 2. Administratie en samenstelling jaarrekening 3 3. Kengetallen 3 4. Verklaringen

Nadere informatie

40.40 pastorie(ën) onderhoud belastingen verzekeringen energie en water overige lasten - -

40.40 pastorie(ën) onderhoud belastingen verzekeringen energie en water overige lasten - - 40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen 40.10 monumentaal kerkgebouw 40.11 onderhoud 40.12 belastingen 40.13 verzekeringen 40.14 energie en water 40.19 overige lasten 40.20 nietmonumentaal

Nadere informatie

Met betrekking tot de jaarrekening over de periode 2014 rapporteren wij u als volgt:

Met betrekking tot de jaarrekening over de periode 2014 rapporteren wij u als volgt: Geachte leden van de Algemene Kerkenraad,, 6 maart 2015 Met betrekking tot de jaarrekening over de periode 2014 rapporteren wij u als volgt: a. Opdracht & Algemeen Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening

Nadere informatie

Staat van baten en lasten Begroting 2016

Staat van baten en lasten Begroting 2016 PROTESTANTSE GEMEENTE ANNA PAULOWNA Staat van baten en lasten Begroting 2016 BATEN Rekening 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 80 Baten onroerende zaken 3.722 7.640 8.080 81 Rentebaten en dividenden 13.027

Nadere informatie

BEGROTING. van de Protestantse gemeente. Berlicum-Rosmalen. over het boekjaar 2015. opgesteld door het college van diakenen

BEGROTING. van de Protestantse gemeente. Berlicum-Rosmalen. over het boekjaar 2015. opgesteld door het college van diakenen 1 Van de model begroting dient u vooraf één blanco exemplaar op te slaan voor reserve of latere jaren. Het gebruik vraagt een bepaalde werkwijze bij het invullen: Is een gegeven en/of totaal éénmaal ingevuld

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE BEGROTING VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILVERSUM (PgH) VOOR HET JAAR 2015.

TOELICHTING OP DE BEGROTING VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILVERSUM (PgH) VOOR HET JAAR 2015. TOELICHTING OP DE BEGROTING VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILVERSUM (PgH) VOOR HET JAAR 2015. EEN ANDERE OPZET. De begroting 2015 is anders opgezet dan vorig jaar. Dit is een gevolg van het besluit van

Nadere informatie

BEGROTING. van de Protestantse Gemeente. Hilversum. over het boekjaar opgesteld door het college van diakenen. versie 3 ( )

BEGROTING. van de Protestantse Gemeente. Hilversum. over het boekjaar opgesteld door het college van diakenen. versie 3 ( ) 1 versie 3 (1-02-2006) BEGROTING van de Protestantse Gemeente te Hilversum over het boekjaar 2017 opgesteld door het college van diakenen begroting diaconie 2 versie 3 (1-02-2006) Gebruik van deze begroting

Nadere informatie

(invullen wat van toepassing is) Bij PGiwlfederatie dient de jaarrekening zowel federatief, hervormd als gereformeerd aangeleverd te worden.

(invullen wat van toepassing is) Bij PGiwlfederatie dient de jaarrekening zowel federatief, hervormd als gereformeerd aangeleverd te worden. BEGROTING van de (invullen wat van toepassing is) * Protestantse Gemeente Protestantse gemeente i.w./gefedereerde gemeente 1) Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk Evangelisch lutherse gemeente te over

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE ENSCHEDE

PROTESTANTSE GEMEENTE ENSCHEDE PROTESTANTSE GEMEENTE ENSCHEDE DIACONIE JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE blz. Algemene informatie... 1 Algemene toelichting... 3 Verklaringen... 4 Balans... 5 Rekening van baten en lasten... 6 Toelichting

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE BEGROTING VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILVERSUM (PgH) VOOR HET JAAR 2016.

TOELICHTING OP DE BEGROTING VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILVERSUM (PgH) VOOR HET JAAR 2016. TOELICHTING OP DE BEGROTING VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILVERSUM (PgH) VOOR HET JAAR 2016. INLEIDING De begroting 2016 is opgesteld volgens bestaand beleid, rekening houdend met recente ontwikkelingen.

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Veenendaal. jaarrekening 2014

Protestantse Gemeente te Veenendaal. jaarrekening 2014 jaarrekening 2014 INHOUD Inleiding 1-4 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 5 Exploitatierekening 2014 6 Waarderingsgrondslagen 7-8 Toelichting op de balans 9-15 Toelichting op de exploitatierekening

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Heemstede Begroting 2014 STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING 2014

Protestantse Gemeente Heemstede Begroting 2014 STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING 2014 STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING 2014 BATEN 80 Baten onroerende zaken 101.654 120.754 134.949 81 Rentebaten 38.000 38.000 40.428 83 Bijdragen levend geld 289.500 295.500 313.042 84 Door te zenden collecten

Nadere informatie

Toelichting op de jaarrekening 2016.

Toelichting op de jaarrekening 2016. Versie 2017-3-21 PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILVERSUM Toelichting op de jaarrekening 2016. Inleiding. In het voorwoord bij de jaarrekening is kort ingegaan op de systematiek die volgens de nota Vitaal en

Nadere informatie

JAARREKENING. van de. Protestantse Gemeente te Eindhoven. voor het boekjaar 2010. opgesteld door het College van Kerkrentmeesters

JAARREKENING. van de. Protestantse Gemeente te Eindhoven. voor het boekjaar 2010. opgesteld door het College van Kerkrentmeesters JAARREKENING van de Protestantse Gemeente te Eindhoven voor het boekjaar 2010 opgesteld door het College van Kerkrentmeesters Eindhoven, 4 juli 2011 ALGEMENE INFORMATIE Protestantse Gemeente Eindhoven

Nadere informatie

BEGROTING. over het boekjaar 2014. opgesteld door het College van kerkrentmeesters. Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord

BEGROTING. over het boekjaar 2014. opgesteld door het College van kerkrentmeesters. Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord Algemene Informatie Begroting 2014 BEGROTING van de Protestantse Gemeente * Protestantse Gemeente Protestantse gemeente i.w./gefedereerde gemeente ¹) Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk Evangelisch Lutherse

Nadere informatie

over het boekjaar 2015 ) Bij PGiw/federatie dient de jaarrekening zowel federatief, hervormd als gereformeerd aangeleverd te worden.

over het boekjaar 2015 ) Bij PGiw/federatie dient de jaarrekening zowel federatief, hervormd als gereformeerd aangeleverd te worden. versie 3 (O1-O2~2OO6) BEGROTING van de (invullen wat van toepassing is) * Protestantse gemeente i.w./geferdereerde gemeente 1) Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk Evangelisch Lutherse gemeente te over

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Wijkgemeente van Bijzondere Aard Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn

JAARREKENING 2014. Wijkgemeente van Bijzondere Aard Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn JAARREKENING Wijkgemeente van Bijzondere Aard Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn Algemene informatie 1 WIJKGEMEENTE VAN BIJZONDERE AARD OUDSHOORNSE KERK TE ALPHEN AAN DEN RIJN JAARREKENING BOEKJAAR

Nadere informatie

BEGROTING. van de Hervormde Gemeente te Ede. Opgesteld door het. college van. kerkrentmeesters. Over het boekjaar: 2017

BEGROTING. van de Hervormde Gemeente te Ede. Opgesteld door het. college van. kerkrentmeesters. Over het boekjaar: 2017 versie 4 BEGROTING van de Hervormde Gemeente te Ede * (juiste kerknaam invullen) * Protestantse Gemeente Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk Evangelisch Lutherse gemeente Opgesteld door het college van

Nadere informatie

Begroting 2016 Protestantse Wijkgemeente Emmaüs BEGROTING BEGROTING WERKELIJK Uitgaven 2016 2015 2014 1. Predikanten, kerkelijk werkers, kosters en organisten 331.600 316.900 312.432 2. Gebouwen 109.000

Nadere informatie

BEGROTING VAN DE HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL

BEGROTING VAN DE HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL BEGROTING VAN DE HERVORMDE GEMEENTE VEENENDAAL BOEKJAAR 2013 Algemene informatie 1 Blad 1. Hervormde Gemeente Veenendaal BEGROTING BOEKJAAR 2013 COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS Voorzitter Naam: H.G. Bloemendal

Nadere informatie

BEGROTING 2012 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BEGROTING 2012 STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING 2012 COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS PROTESTANTSE GEMEENTE TE ZWOLLE 6 (alle bedragen in hele euro's) STAAT VAN BATEN EN BATEN 80 Baten onroerende zaken 166.500 187.900 183.826 81 Renten/dividenden

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag Protestantse Gemeente. Hoorn-Zwaag-Blokker

Financieel Jaarverslag Protestantse Gemeente. Hoorn-Zwaag-Blokker Financieel Jaarverslag 2015 Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker College van Kerkrentmeesters, 30 maart 2016 1 Financieel Jaarverslag 2015 Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft de ontwerp Jaarrekening

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2012. Protestantse Gemeente. Hoorn-Zwaag-Blokker

Financieel Jaarverslag 2012. Protestantse Gemeente. Hoorn-Zwaag-Blokker Financieel Jaarverslag 2012 Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker College van Kerkrentmeesters, 7 maart 2013 1 Financieel Jaarverslag 2012 Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft de ontwerp Jaarrekening

Nadere informatie

BEGROTING. van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw. Opgesteld door het. college van. diakenen. Over het boekjaar: 2017.

BEGROTING. van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw. Opgesteld door het. college van. diakenen. Over het boekjaar: 2017. versie 4 BEGROTING van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en Delfgauw * (juiste kerknaam invullen) Opgesteld door het college van diakenen (selekteer 'kerkrentmeesters' of 'diakenen') Over het boekjaar:

Nadere informatie

JAARREKENING CENTRALE DIACONIE

JAARREKENING CENTRALE DIACONIE Pagina 1 JAARREKENING van de CENTRALE DIACONIE van de Protestantse Gemeente Middelburg over het boekjaar 2015 verkorte versie Pagina 2 Balans Vorig boekjaar Balans per 31 december 2015 2014 Activa 00 onroerende

Nadere informatie

Terpoarte. Rekening en verantwoording van de Protestantse Gemeente. Boksum Blessum Deinum. Boekjaar : 2015 (periode: t/m )

Terpoarte. Rekening en verantwoording van de Protestantse Gemeente. Boksum Blessum Deinum. Boekjaar : 2015 (periode: t/m ) Rekening en verantwoording van de Protestantse Gemeente Terpoarte Boksum Blessum Deinum Boekjaar : 2015 (periode: 1012015 t/m 31122015) opgesteld door het college van kerkrentmeesters Administratieadres:

Nadere informatie

BEGROTING van de DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE. te Tubbergen. over het boekjaar Postadres: Ds. Hattinkstraat CL TUBBERGEN

BEGROTING van de DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE. te Tubbergen. over het boekjaar Postadres: Ds. Hattinkstraat CL TUBBERGEN BEGROTING 2017 van de DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE te Tubbergen over het boekjaar 2017 Postadres: Ds. Hattinkstraat 4 7651 CL TUBBERGEN 21 februari 2017 14140/2017/GH/mh Pagina -2- ALGEMENE INFORMATIE

Nadere informatie

Jaarrapport Hervormde Gemeente Aalst Kerkstraat KH AALST

Jaarrapport Hervormde Gemeente Aalst Kerkstraat KH AALST Kerkstraat 1 5308 KH AALST Inhoudsopgave Algemene toelichting 1 Algemeen 2 Resultaatvergelijking Jaarrekening 1 Balans 2 Staat van Baten en Lasten 3 Toelichting op de balans 4 Toelichting op de Staat van

Nadere informatie

JAARREKENING Wijkgemeente van Bijzondere Aard Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn

JAARREKENING Wijkgemeente van Bijzondere Aard Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn JAARREKENING 2015 Wijkgemeente van Bijzondere Aard Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn Algemene informatie 1 WIJKGEMEENTE VAN BIJZONDERE AARD OUDSHOORNSE KERK TE ALPHEN AAN DEN RIJN JAARREKENING BOEKJAAR

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag Protestantse Gemeente. Hoorn-Zwaag-Blokker

Financieel Jaarverslag Protestantse Gemeente. Hoorn-Zwaag-Blokker Financieel Jaarverslag 2016 Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker College van Kerkrentmeesters, 2 maart 2017 1 Financieel Jaarverslag 2016 Het College van Kerkrentmeesters (hierna: CvK) heeft de ontwerp

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE DRONTEN

PROTESTANTSE GEMEENTE DRONTEN Toelichting op de begroting 2018 PROTESTANTSE GEMEENTE DRONTEN College van Kerkrentmeesters, 9 oktober 2017. voor deze Ben Versluis penningmeester Protestantse Gemeente te Dronten BATEN B-18 B-17 W-16

Nadere informatie

BEGROTING. van de Protestantse Gemeente (invullen wat van toepassing is) Zeewolde. over het boekjaar 2016

BEGROTING. van de Protestantse Gemeente (invullen wat van toepassing is) Zeewolde. over het boekjaar 2016 versie 3 (01022006) BEGROTING van de Protestantse Gemeente (invullen wat van toepassing is) * Protestantse Gemeente Protestantse gemeente i.w./geferdereerde gemeente 1) Hervormde Gemeente Gereformeerde

Nadere informatie

JAARREKENING. TWF versie 6a. van de Protestantse Gemeente. Oosterhout. over het boekjaar 2013. opgesteld door het college van diakenen.

JAARREKENING. TWF versie 6a. van de Protestantse Gemeente. Oosterhout. over het boekjaar 2013. opgesteld door het college van diakenen. 2 versie 6 41699 TWF versie 6a JAARREKENING van de (invullen wat van toepassing is) * Protestantse gemeente i.w./gefedereerde gemeente ¹) Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk Evangelisch Lutherse gemeente

Nadere informatie

BALANS PER 31 december december 2013

BALANS PER 31 december december 2013 BALANS PER 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA Kerkgebouw 151.873 151.873 Orgel 15.142 18.120 Kopieerapparaat 0 0 Piano 0 0 opknappen kerkgebouw 49.892 56.194 216.907 226.187 VLOTTENDE ACTIVA

Nadere informatie

BEGROTING. van de Gereformeerde Kerk * (juiste kerknaam invullen) te Nijkerk. Opgesteld door het. kerkrentmeesters. college van

BEGROTING. van de Gereformeerde Kerk * (juiste kerknaam invullen) te Nijkerk. Opgesteld door het. kerkrentmeesters. college van versie 4 BEGROTING van de Gereformeerde Kerk * (juiste kerknaam invullen) te Nijkerk * Protestantse Gemeente Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk Evangelisch Lutherse gemeente Opgesteld door het college

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) JAARREKENING KERK EN DIACONIE 2012

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) JAARREKENING KERK EN DIACONIE 2012 Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) JAARREKENING KERK EN DIACONIE 2012 JAARREKENING KERK INLEIDING Het doet ons genoegen u de jaarrekening van de Gereformeerde

Nadere informatie

Gebouwen en terreinen Inventaris Voorraden

Gebouwen en terreinen Inventaris Voorraden Balans per ACTIVA 31 december 2013 31 december 2012 Vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen 19.965 18.630 Inventaris 2.131 500 22.096 19.130 Vlottende activa Voorraden 245 427 Vorderingen

Nadere informatie

BEGROTING PROTESTANTSE GEMEENTE ENSCHEDE. van de. opgesteld door het College van Kerkrentmeesters.

BEGROTING PROTESTANTSE GEMEENTE ENSCHEDE. van de. opgesteld door het College van Kerkrentmeesters. PROTESTANTSE GEMEENTE te ENSCHEDE BEGROTING 2012 BEGROTING van de PROTESTANTSE GEMEENTE te ENSCHEDE voor het begrotingsjaar 2012 opgesteld door het College van Kerkrentmeesters. Algemene informatie Begroting

Nadere informatie

Aan het Kerkrentmeesterschap van de Hervormde Gemeente Hagestein, P/a Tienhovenseweg 9, 4124 KV HAGESTEIN. t.a.v. Mevr.J.C. van Weverwijk-de Leeuw

Aan het Kerkrentmeesterschap van de Hervormde Gemeente Hagestein, P/a Tienhovenseweg 9, 4124 KV HAGESTEIN. t.a.v. Mevr.J.C. van Weverwijk-de Leeuw Aan het Kerkrentmeesterschap van de Hervormde Gemeente, P/a Tienhovenseweg 9, 4124 KV HAGESTEIN. t.a.v. Mevr.J.C. van Weverwijk-de Leeuw Referentie: 0378 Behandeld door: D. Bassa AA Lexmond, 24 juli 2015

Nadere informatie

Stichting De Jonge Onderzoekers. Jaarrekening 2013

Stichting De Jonge Onderzoekers. Jaarrekening 2013 Stichting De Jonge Onderzoekers Jaarrekening 2013 1 Balans per 31 december 2013 ACTIEF VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1 Toelichting 31 december 2013 31 december 2012 Bedrijfsgebouwen en terreinen

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Veenendaal. jaarrekening 2015

Protestantse Gemeente te Veenendaal. jaarrekening 2015 jaarrekening 2015 INHOUD Inleiding 1-5 JAARREKENING Balans per 31 december 2015 6 Exploitatierekening 2015 7 Waarderingsgrondslagen 8-9 Toelichting op de balans 10-15 Toelichting op de exploitatierekening

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) JAARREKENING GEREFORMEERDE KERK 2015

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) JAARREKENING GEREFORMEERDE KERK 2015 Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) JAARREKENING GEREFORMEERDE KERK 2015 INLEIDING Het doet ons genoegen u de jaarrekening van de Gereformeerde Kerk Ede

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Ledenaantallen... 3. 2. Balans kerk... 4. 3. Exploitatierekening kerk... 6. 4. Specificatie werkgroepen... 8

Inhoudsopgave. 1. Ledenaantallen... 3. 2. Balans kerk... 4. 3. Exploitatierekening kerk... 6. 4. Specificatie werkgroepen... 8 JAARREKENING Inhoudsopgave 1. Ledenaantallen... 3 2. Balans kerk... 4 3. Exploitatie kerk... 6 4. Specificatie werkgroepen... 8 1. Ledenaantallen In de toelichting op de kerkorde staat het volgende geschreven

Nadere informatie

Jaarrekening 2016 Stichting Predik Het Woord

Jaarrekening 2016 Stichting Predik Het Woord Jaarrekening 2016 Stichting Predik Het Woord Opgericht 17 november 1986 Statutair gevestigd te Rhenen Balans 31 december 2016 met vergelijkende cijfers 31 december 2015 van Stichting Predik Het Woord.

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2016

Financieel jaarverslag 2016 Financieel jaarverslag 2016 Adres: College van Kerkrentmeesters Prot. Gem. Leidsche Rijn Hogeweide 6 3541 BC Utrecht E - mail: kerkrentmeestersdehoef@gmail.com Prot. Gem. Leidsche Rijn Jaarrekening 2016

Nadere informatie

JAARRAPPORT. Titus Brandsma Instituut

JAARRAPPORT. Titus Brandsma Instituut JAARRAPPORT 2015 Titus Brandsma Instituut (bedragen in euro's) 31-12-2015 31-12-2014 ACTIVA FINANCIËLE ACTIVA Effectenportefeuille 4.269.043 5.474.130 VLOTTENDE ACTIVA Debiteuren 10.344 34.424 Nog te ontvangen

Nadere informatie

Stichting Stéphanos. Jaarrapport 2015

Stichting Stéphanos. Jaarrapport 2015 Stichting Stéphanos Jaarrapport 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina A Balans per 31 december 2015 3 B Staat van baten en lasten over 2015 4 C Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 D Toelichting op de

Nadere informatie

CONCEPT. Protestantse Gemeente Veenendaal. begroting 2015

CONCEPT. Protestantse Gemeente Veenendaal. begroting 2015 Protestantse Gemeente Veenendaal begroting 2015 INHOUD BEGROTING Inleiding 1-3 Exploitatiebegroting 2015 4 Toelichting Exploitaitebegroting 5-10 Bijlage 1: Wijkbudgetten 11 INLEIDING In de vergadering

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Oost Achterhoek Gevestigd te Winterswijk

Jaarrekening 2015. Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Oost Achterhoek Gevestigd te Winterswijk Jaarrekening 2015 Balans Staat van baten en lasten Toelichting op de balans en de Staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2015 Actief 31.12.2015 31.12.2014 Vaste activa Materiële vaste activa

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Wijkraad van Kerkrentmeesters van de. Jacobikerk. Protestantse Gemeente Utrecht

Jaarrekening 2015 Wijkraad van Kerkrentmeesters van de. Jacobikerk. Protestantse Gemeente Utrecht Jaarrekening 2015 Wijkraad van Kerkrentmeesters van de Jacobikerk Protestantse Gemeente Utrecht 25 april 2016 Verantwoording In dit wijkjaarverslag zijn de financiën van de wijkgemeente Jacobikerk van

Nadere informatie

JAARREKENING. van de Hervormde Gemeente te Westerbork. Opgesteld door het. college van kerkrentmeesters (invullen 'kerkrentmeesters' of 'diakenen')

JAARREKENING. van de Hervormde Gemeente te Westerbork. Opgesteld door het. college van kerkrentmeesters (invullen 'kerkrentmeesters' of 'diakenen') Combi jaarrekening versie 2 Verslagjaar 2014 JAARREKENING van de Hervormde Gemeente te Westerbork (* juiste kerknaam invullen) * Protestantse Gemeente Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk Evangelisch

Nadere informatie

Rapport inzake financieel verslag 2014. van de Diaconie van de Protestantse. Gemeente Schagen.

Rapport inzake financieel verslag 2014. van de Diaconie van de Protestantse. Gemeente Schagen. Rapport inzake financieel verslag 2014 van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Schagen. Inhoudsopgave Pagina Resultaat 3 Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2014 4 2. Rekening van baten en lasten

Nadere informatie

Pink Fee. Bureau voor financieel en organisatie advies. Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013

Pink Fee. Bureau voor financieel en organisatie advies. Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013 Pink Fee Bureau voor financieel en organisatie advies Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 3 Balans per 31 augustus 2013 4 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Protestante Stichting Filalethes. Amersfoort. Inhoud

Financieel Verslag 2014 Protestante Stichting Filalethes. Amersfoort. Inhoud Financieel Verslag 2014 Protestante Stichting Filalethes Amersfoort Inhoud Jaarverslag Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Financieel Verslag Protestante Stichting Filalethes. Amersfoort. Inhoud

Financieel Verslag Protestante Stichting Filalethes. Amersfoort. Inhoud Financieel Verslag Protestante Stichting Filalethes Amersfoort Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten Balans

Nadere informatie

jaarrekening diaconie 2014, en begroting 2015 en 2016

jaarrekening diaconie 2014, en begroting 2015 en 2016 jaarrekening diaconie 2014, en begroting 2015 en 2016 BATEN Baten onroerende zaken Rentebaten en dividenden 50,00 75,00 186,00 Opbrengsten uit rechten, deeln. e.d. Bijdragen levend geld 1.600,00 1.800,00

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Veenendaal. begroting 2016

Protestantse Gemeente te Veenendaal. begroting 2016 begroting 2016 d.d. 27 november 2015 INHOUD Inleiding 1-2 Exploitatiebegroting 2016 3 Toelichting Exploitaitebegroting 4-9 d.d. 27 november 2015 INLEIDING In de vergadering van 26 november 2015 heeft het

Nadere informatie

Stichting Financië lë Samënwërking DoRëVh Johannëskërk Amërsfoort

Stichting Financië lë Samënwërking DoRëVh Johannëskërk Amërsfoort Stichting Financië lë Samënwërking DoRëVh Johannëskërk Amërsfoort Inhoud Balans per 31 december 2016... 1 Toelichting op de balans 2016... 2 Bijlage bij balans 2016 Afschrijvingen... 4 Exploitatie 2016/Begroting

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

Staat B. Staat van baten en lasten. Begroting Begroting Rekening BATEN. Totaal a 6.270, , ,46 LASTEN

Staat B. Staat van baten en lasten. Begroting Begroting Rekening BATEN. Totaal a 6.270, , ,46 LASTEN Staat B Staat van baten en lasten BATEN 80 Baten onroerende zaken - - - 81 Rente-baten en dividenden 100,00 100,00 115,70 82 Opbrengsten uit rechten, deeln. e.d. 83 Bijdragen levend geld 2.300,00 3.000,00

Nadere informatie

Ook heeft het in continuïteit gebruik maken van een vaste indeling voor administratie, begroting en jaarrekening diverse voordelen:

Ook heeft het in continuïteit gebruik maken van een vaste indeling voor administratie, begroting en jaarrekening diverse voordelen: HANDLEIDING OPSTELLEN BEGROTING EN JAARREKENING. Voor het opstellen van de begroting en de jaarrekening door colleges van kerkrentmeesters/colleges van diakenen van de gemeenten behorende tot de Protestantse

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT TE DELFT. Algemeen

JAARREKENING 2014 GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT TE DELFT. Algemeen GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT TE DELFT JAARREKENING 2014 Algemeen Hierbij treft u aan de jaarrekening 2014 van onze kerk. Per oktober 2013 hebben wij afscheid genomen van de GKD. Hierdoor nemen, ten opzichte

Nadere informatie

Stichting Kindertehuis Horeb Brazilië

Stichting Kindertehuis Horeb Brazilië Financiëel Jaarverslag 2014 Blz. Inhoud Het financiele jaarverslag van de Stichting Kindertehuis Horeb Brazilië bestaat uit: 1 Samenvatting 2 2 Balans per 31 december 2014 3 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Meuze Schepenstraat 48 A NJ Rotterdam JAARREKENING 2015

Stichting Meuze Schepenstraat 48 A NJ Rotterdam JAARREKENING 2015 Stichting Meuze Schepenstraat 48 A1 3039 NJ Rotterdam JAARREKENING 2015 1 INHOUDSOPGAVE Jaarstukken Jaarrekening Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten over 2015 Waarderingsgrondslagen Toelichting

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

STICHTING NEDERLANDS GEREFORMEERD JEUGDWERK

STICHTING NEDERLANDS GEREFORMEERD JEUGDWERK STICHTING NEDERLANDS GEREFORMEERD JEUGDWERK JAARREKENING 2014 EN BEGROTING 2015 INHOUDSOPGAVE Balans 3 Exploitatierekening 4 Toelichting op de balans 5 Toelichting op de exploitatierekening 7 Begroting

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Wijkraad van Kerkrentmeesters van de EUG. Protestantse Gemeente Utrecht

Jaarrekening 2014 Wijkraad van Kerkrentmeesters van de EUG. Protestantse Gemeente Utrecht Jaarrekening 2014 Wijkraad van Kerkrentmeesters van de EUG Protestantse Gemeente Utrecht 2 april 2015 Verantwoording In dit wijkjaarverslag zijn de financiën van de wijkgemeente EUG van de Protestantse

Nadere informatie

Activa Materiële vaste activa Vorderingen Omzetbelasting Overige vorderingen en Overlopende activa

Activa Materiële vaste activa Vorderingen Omzetbelasting Overige vorderingen en Overlopende activa te BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (2011) (Na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 2012 2011 Vaste Activa Materiële vaste activa -- -- Vlottende Activa Vorderingen Omzetbelasting 801 808 Overige vorderingen

Nadere informatie

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1 Werkensedijk 45 4251 PR JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-06-2015-1 INHOUD JAARVERSLAG 2014 Paginanummer 1. BESTUURS- EN DIRECTIEVERSLAG 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Activiteitenverslag 4 1.3

Nadere informatie

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2013 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 515.767 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 43.733 Liquide

Nadere informatie

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015 WALDO STICHTING TE ODIJK Jaarrekening 2013 9 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. Stichting Joyce Tol Fonds Nieuwkoop

JAARREKENING 2013. Stichting Joyce Tol Fonds Nieuwkoop JAARREKENING 2013 Stichting Joyce Tol Fonds Nieuwkoop INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMENE BESCHOUWINGEN Opdracht Algemeen FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 1 Rekening van baten

Nadere informatie

Stichting Martinikerk Groningen Martinikerkhof 3 9712 JG Groningen Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Martinikerk Groningen Martinikerkhof 3 9712 JG Groningen Rapport inzake de jaarrekening 2014 Martinikerkhof 3 9712 JG kerkelijk bureau Protestantse Gemeente te, 14 juli 2015 AdV/PGG Inhoudsopgave Pagina 1. Rapport kerkelijk bureau PGG 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 2 1.3 Resultaten 3 1.4 Financiële

Nadere informatie

Begroting 2013 van de Protestantse Gemeente Heemskerk

Begroting 2013 van de Protestantse Gemeente Heemskerk Begroting 2013 van de Protestantse Gemeente Heemskerk College van kerkrentmeesters Heemskerk, 24 oktober 2012 Algemeen Het college legt de begroting 2013 voor met een tekort van 7.700 euro. Dit beperkte

Nadere informatie

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012 Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING Pagina 1. Balans per 31 december 2012 1 2. Staat van baten en lasten over 2012 2 3. Grondslagen voor

Nadere informatie

Directieverslag. Stichting Museum voor Religieuze Kunst

Directieverslag. Stichting Museum voor Religieuze Kunst Directieverslag Een uitgebreid directieverslag/activiteitenverslag ligt ter inzake ten kantore van de stichting. Uden, 9 september 2013 De Directie: 5 Balans per 31 december 2012 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Vereniging ICOM-Nederland. p/a Heeghtakker 86 5625 SW Eindhoven

Jaarrekening 2014. Vereniging ICOM-Nederland. p/a Heeghtakker 86 5625 SW Eindhoven Jaarrekening 2014 Vereniging ICOM-Nederland p/a Heeghtakker 86 5625 SW Eindhoven 1 mei 2015 Inhoud: Pagina ALGEMEEN Samenstellingsverklaring 2 Algemene gegevens 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting NES AMMIM. Nederland

Stichting NES AMMIM. Nederland Stichting NES AMMIM Nederland Jaarrekening 2014 1 Inhoudsopgave Pagina Algemeen 1. Gegevens van de rechtspersoon 3 2. Bestuursverslag 4 3. Bestuursverklaring 5 Jaarrekening 1. Balans 31 december 2014 (2013)

Nadere informatie

Versie TOELICHTING OP DE BEGROTING VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILVERSUM (PgH) VOOR HET JAAR 2018.

Versie TOELICHTING OP DE BEGROTING VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILVERSUM (PgH) VOOR HET JAAR 2018. Versie 2017-09-26 TOELICHTING OP DE BEGROTING VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILVERSUM (PgH) VOOR HET JAAR 2018. INLEIDING Bestaand beleid en recente ontwikkelingen. De begroting 2018 is opgesteld volgens

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE BEGROTING VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILVERSUM (PgH) VOOR HET JAAR 2017.

TOELICHTING OP DE BEGROTING VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILVERSUM (PgH) VOOR HET JAAR 2017. TOELICHTING OP DE BEGROTING VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILVERSUM (PgH) VOOR HET JAAR 2017. INLEIDING De begroting 2017 gaat gebukt onder onzekerheden. De voornaamste onzekerheid is de uitkomst van

Nadere informatie

STICHTING SION ZOETERMEER. Balans per 31 december 2015 Rekening van baten en lasten 2015

STICHTING SION ZOETERMEER. Balans per 31 december 2015 Rekening van baten en lasten 2015 Balans per 31 december 2015 Rekening van baten en lasten 2015 INHOUDSOPGAVE Balans en rekening van baten en lasten Balans per 31 december 2015 3 Rekening van baten en lasten over 2015 5 Toelichting op

Nadere informatie