Onderzoeksbulletin. Recidive bij jongeren in de ambulante forensische ggz. Joan van Horn, Jaap van Slageren & Mara Eisenberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksbulletin. Recidive bij jongeren in de ambulante forensische ggz. Joan van Horn, Jaap van Slageren & Mara Eisenberg"

Transcriptie

1 Onderzoeksbulletin Recidive bij jongeren in de ambulante forensische ggz Joan van Horn, Jaap van Slageren & Mara Eisenberg Recidive bij jongeren behandeld bij de Waag Eerder dit jaar verscheen het onderzoeksbulletin Recidive bij volwassenen in de ambulante forensische ggz. Nu zijn de jongeren aan de beurt. De beschreven groep was in behandeling bij de Waag in de periode tussen 2008 en 202 en bestaat uit ruim 000 jeugdige cliënten jonger dan 8 jaar. Niet eerder werden de recidivepercentages gepresenteerd van zo n grote groep jongeren die in behandeling waren bij de Waag. De jongeren De onderzoeksgroep bestond uit.585 jongeren van 0 tot 8 jaar. De gemiddelde leeftijd van de jongeren was 5,4 jaar (SD=,37; Range 0-7 jaar). Aantal jongeren naar type indexdelict De grootste groep jongeren (46,6%) werd bij de Waag aangemeld voor algemeen geweld (tabel ). Van 26 jongeren was het indexdelict onbekend. Deze groep werd enkel bij de recidivepercentage berekeningen van de totale groep meegenomen. Tabel. Totale onderzoeksgroep onderscheiden naar indexdelict (N=.585) Indexdelict n % Zeden* 0 6,4 Algemeen geweld ,6 Huiselijk geweld 59 3,7 Vermogen (met/zonder geweld) 52 9,6 Overig** 38 20, Onbekend 26 3,6 *Zeden wordt ook aangeduid met SGG, Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag ** Onder de categorie Overig vallen onder andere brandstichting, wapenbezit / drugsbezit en stalking. WODC De recidivegegevens (nieuwe veroordelingen) werden aangeleverd door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De followup periode varieerde van twaalf tot 73 maanden (± 6 jaar) na de afsluiting van de behandeling. techniek houdt rekening met de snelheid van recidiveren. De recidivepercentages worden gepresenteerd voor de totale groep, geslacht en de wijze waarop de behandeling werd beëindigd (completers versus drop-outs). Completers definiëren wij als cliënten die de behandeling in overeenstemming met de behandelaar hebben afgerond en drop-outs als cliënten die voortijdig met de behandeling zijn gestopt. Van elk van de bovengenoemde subgroepen werden de recidivepercentages berekend voor diverse follow-up perioden (één jaar, twee jaar en 6 jaar na behandeling) en type recidive (algemeen, specifiek). Algemene recidive betekent recidive met een willekeurig delict en met specifieke recidive wordt bedoeld recidive met een delict gelijk aan het indexdelict. Waar mogelijk worden de jeugd recidivegegevens vergeleken met die van de jong-volwassenen (8-23 jaar) en volwassenen (24+) die in een eerder bulletin werden beschreven. Gegevens over completers en drop-outs staan niet beschreven in het onderzoeksbulletin van de volwassenen, maar werden berekend ten behoeve van de vergelijking met de jeugdgroep. Analyses Kaplan Meier survival analyses werden gebruikt om de recidivepercentages te berekenen. Deze analyse

2 In tabel 2 staan voor de totale groep en de indexdelictgroepen de recidivepercentages vermeld. De resultaten laten een patroon zien van toenemende algemene en specifieke recidivepercentages per indexdelictgroep naarmate de follow-up periode langer wordt. Dit gold niet voor de SGG-cliënten: de specifieke recidivepercentages bleven stabiel op procent ongeacht follow-up periode. Zes jaar na de behandeling recidiveerde 4,8 procent met algemene recidive en 3,6 procent met specifieke recidive. Ter vergelijking, bij de jovo s waren deze cijfers respectievelijk 4,6 procent en 6,8 procent. Volwassenen hadden een algemeen recidivepercentage van 24 procent en 0, procent specifieke recidive. Recidive naar indexdelict Na 6 jaar follow-up werden bij de indexdelictgroepen Algemeen geweld en Vermogen de hoogste algemene recidivepercentages gevonden (rond de 45%). Uit extra analyses over de totale groep blijkt dat de algemene recidivepercentages significant toenamen bij elke volgende follow-up periode. Voor specifieke recidive gold enkel een significante stijging van het recidivepercentage van het eerste naar het tweede follow-up jaar. Dus hoe langer de periode na behandeling, des te vaker recidiveren jongeren met algemene delicten en des te minder vaak met het delict waarvoor behandeling werd geïndiceerd. Tabel 2. Algemene en specifieke aantallen recidivisten (Nrec) en percentages (%) indexdelict groepen onderscheiden naar, 2 en 6 jaar follow-up Recidive % jr follow-up Recidive % 2 jr follow-up Recidive % ± 6jr follow-up Algemeen Specifiek Algemeen Specifiek Algemeen Specifiek Indexdelict groepen Nrec % Nrec % Nrec % Nrec % Nrec % Nrec % Zeden (n=0) 2,9,0 4 4,3,0 5 6,2,0 Algemeen geweld (n=739) 69 22,9 67 9, ,0 99 5, ,0 06 7,8 Huiselijk geweld (n=59) 7,9 9 5,7 3 22,7 3 22,7 5 26,8 5 26,8 Vermogen (n=52) 34 22,4 22 5, , ,4 6 45, ,4 Totaal (n=.585) ,0 3 7, ,6 66 2, 547 4,8 78 3,6 Vermogen met en zonder geweld; 2 Totale groep inclusief categorie Overig zonder onderscheid naar indexdelict De onderzoeksgroep bestond uit 296 meisjes (2,6%) en.073 jongens (78,4%). De gemiddelde leeftijd van de jongens en meisjes was nagenoeg gelijk: Mjongens=5,39 (SD=,37), Mmeisjes=5,24 (SD=,35). Tabel 3. Aantal jongens en meisjes onderscheiden naar indexdelict Jongens Meisjes Indexdelict n % n % Zeden 99 9,2 2 0,7 Algemeen geweld , ,4 Huiselijk geweld 42 3,9 7 5,7 Vermogen 37 2,8 5 5, Overig , , Verschillen tussen jongens en meisjes De meeste jongens en meisjes bij de Waag werden aangemeld voor Algemeen geweld (tabel 3). De groep jongens met indexdelict Zeden of Vermogen was groter dan de groep meisjes, terwijl meisjes vaker aangemeld werden voor behandeling voor het plegen van een huiselijk geweldsdelict of een overig delict (brandstichting, wapenbezit, etc.). In tabel 4 staan de algemene en specifieke recidivepercentages naar geslacht en leeftijdscohort (jeugd, jovo s en volwassenen).

3 Tabel 4. Algemene en specifieke bij 6-jaar follow-up Algemene Specifieke Leeftijdsgroepen Jeugd 46,7 25,5 5,8 6,7 Jovo s 43,9 25,0 8,4 6,8 Volwassenen 25, 22, 0,0, Jongeren en jovo s hadden vergelijkbare algemene en specifieke recidivepercentages (tabel 4). Beide leeftijdscohorten recidiveren vaker dan volwassenen. Uit tabel 5 blijkt dat jongens in de groep Algemeen geweld significant vaker recidiveerden dan de meisjes in dezelfde indexdelictgroep. Dat gold voor alle follow-up perioden. Overige verschillen waren niet significant of konden niet worden berekend vanwege het ontbreken van recidivisten in de meisjesgroep. De volgende uitkomsten zijn nog het vermelden waard: SGG-jongeren (van wie 2 meisjes) recidiveerden niet of nauwelijks met een zedendelict, De meeste specifieke recidivedelicten werden gepleegd binnen twee jaar na de behandeling, In de totale groep jongens (n=.073) stegen de algemene en specifieke recidivepercentages significant bij elke volgende follow-up periode, In de totale groep meisjes (n=296) werd een significante stijging gevonden in het algemene recidivepercentage van 5,6 procent (2 jaar follow-up) naar 25,5 procent (6 jaar follow-up). Overige toenames in recidivepercentages waren niet significant. Tabel 5. Algemene en specifieke aantallen recidivisten (Nrec) en percentages (%) meisjes (. n=354) en jongens (. n=.23) onderscheiden naar, 2 en 6 jaar follow-up Recidive % jr follow-up Recidive % 2 jr follow-up Recidive % ± 6jr follow-up Algemeen Specifiek Algemeen Specifiek Algemeen Specifiek Indexdelict Zeden (n=0) % 2,2 -, - 4,7 -, - 6,5 -, - Nrec Algemeen geweld (n=739) % 24,9 5,9* 0,7 6,4 37,4 22,4*** 7,,6 50,3 27,8*** 9,3 3,3 Nrec Huiselijk geweld (59) % 6,7-22,0-3,5-3,5-37,2-37,2 - Nrec Vermogen (n=52) % 24, 6,7 7,0-38,3 3,3 25,2 7, 47,4 27,8 25,2 7, Nrec Totaal (585) 2 % 22,8 0,5*** 9, 3,0*** 34,9 5,6*** 4,2 5,6*** 46,7 25,5*** 5,8 6,7*** Nrec Vermogen met en zonder geweld; 2 Totale groep inclusief categorie Overig zonder onderscheid naar indexdelict; *p<,05; **p<,0; ***p<,00 Verschillen tussen completers en drop-outs De groep bestond uit 43 (28%) drop-outs met een gemiddelde leeftijd van 5,72 jaar (SD=,24) en.057 (72%) completers met een gemiddelde leeftijd van 5,23 jaar (SD=,35). Tabel 6. Aantal completers en drop-outs onderscheiden naar indexdelict Completers Drop-outs Indexdelict n % n % Zeden 74 80,4 8 9,6 Algemeen geweld , ,7 Huiselijk geweld 42 73,7 5 26,3 Vermogen 03 73, Overig 28 73, ,6 De meeste jongeren maakten de behandeling af (tabel 6). Het hoogste percentage drop-outs valt in de indexdelictcategorie Algemeen geweld. Ter aanvulling: bijna driekwart van de jongens en meisjes rondde de behandeling af. In de drop-out groep was het percentage jongens (76,8%) groter dan het percentage meisjes (23,2%). 3

4 Tabel 7. Algemene en specifieke bij 6-jaar follow-up Algemene Specifieke Leeftijdsgroepen Com Drop Com Drop Jeugd 38,8 48,8,4 8,8 Jovo s 38,2 43,4 3,2 2, Volwassenen 9,6 32,2 7,5 4, Uit tabel 7 blijkt dat bij completers en drop-outs de algemene en specifieke recidivepercentages bij jongeren en jovo s nagenoeg gelijk zijn en dat de volwassenen daar significant van afwijken. Drop-outs hadden na 2 en 6 jaar follow-up significant hogere algemene en specifieke recidivepercentages dan completers (tabel 8). Bijna de helft van alle drop-outs recidiveerde met een algemeen delict. Na het eerste jaar waren de verschillen nog niet significant. Op indexdelictniveau werden tussen jeugdige completers en drop-outs significante verschillen gevonden vanaf 2 jaar follow-up, met name voor algemene recidive: drop-outs in de vermogensgroep hadden hogere algemene recidivepercentages dan completers na 2 en 6 jaar follow-up. Alleen in de algemene geweldsgroep waren na 6 jaar zowel de algemene en specifieke recidivepercentages significant hoger bij de dropouts. Overige opvallende resultaten: In de totale groep drop-outs (n=43) stegen de algemene recidivepercentages significant bij elke volgende follow-up periode. De toename in specifieke recidive steeg enkel van het eerste naar het tweede follow-up jaar, In de groep completers (n=.057) steeg het algemene recidivepercentage significant tussen 2 en 6 jaar follow-up. Het specifieke recidivepercentage daarentegen steeg alleen significant tussen de eerste en tweede followup periode. Tabel 8. Algemene en specifieke aantallen recidivisten (Nrec) en percentages (%) completers (Com. n=.057) en drop-outs (Drop. n=43) onderscheiden naar, 2 en 6 jaar follow-up Recidive % jr follow-up Recidive % 2 jr follow-up Recidive % ± 6jr follow-up Algemeen Specifiek Algemeen Specifiek Algemeen Specifiek Com Drop Com Drop Com Drop Com Drop Com Drop Com Drop Zeden (n=0) % 0,8 22,2-5,9 4,2 22,2-5,9 6,8 22,2-5,9 Nrec Algemeen geweld (n=739)% 22,6 25,0 8,8,9 32,3 3,5 3,7 9,9 4,0 53,4* 4,5 24,8* Nrec Huiselijk geweld (59) %,9 6,7 4,9 3,3 22,4 20,0 22,4 20,0 28,4 20,0 28,4 20,0 Nrec Vermogen (n=52) % 8,5 3,6 4,2 6,7 30, 53,2** 2, 30,4 38,2 67,2** 2, 30,4 Nrec Totaal (585) 2 % 8,9 22,8 7,0 9, 2,8 35,7** 0,6 5,2* 38,8 48,8***,4 8,8** Nrec Vermogen met en zonder geweld; 2 Totale groep inclusief categorie Overig zonder onderscheid naar indexdelict; *p<,05; **p<,0; ***p<,00 Conclusies In dit onderzoeksbulletin werden de korte ( jaar), middellange (2 jaar) en lange termijn (6 jaar) recidivegegevens gepresenteerd van een grote groep (n=.369) jongeren die werden behandeld bij de Waag. Welke conclusies kunnen op basis van deze cijfers worden getrokken? Algemene versus specifieke recidive naar followup periode. De meeste specifieke recidivedelicten werden gepleegd binnen twee jaar na de behandeling. De stijging in de jaren daarna was bij de meeste subgroepen niet significant. De algemene recidivepercentages laten juist een stijging zien ook na twee jaar follow-up, vooral bij bij jongens en drop-outs. 4

5 Vooral in de indexdelictgroepen Algemeen geweld en Vermogen stegen de algemene recidivepercentages fors. Bij jongens en drop-outs zelfs naar 50 tot 60 procent. Bij de meisjes in dezelfde indexdelictgroepen lagen deze percentages rond de 30 procent en bij de completers rond de 40 procent. Jongens versus meisjes. Op indexdelict-niveau konden de verschillen in recidivepercentages tussen meisjes en jongens in de Zedengroep en Huiselijk geweldgroep niet worden getoetst omdat de meisjes niet recidiveerden. Als gehele groep waren - in elke follow-up periode - bij meisjes de algemene en specifieke recidivepercentages significant lager dan bij jongens. In de literatuur wordt doorgaans gevonden dat 0 procent van de zedencliënten terugvalt met een vergelijkbaar delict. Bij de SGG-jongeren (overwegend jongens) was dat slechts procent na 6 jaar follow-up. Zij recidiveerden vaker (6,5%) met andere typen delicten. In overeenstemming met de literatuur is het percentage meisjes dat geweldsdelicten pleegt hoog (zie o.a., Leschied, Cummings, Van Brunschot, Cunningham, & Saunders, 200). In ons onderzoek werd 55 procent van de meisjes aangemeld voor het plegen van een geweldsdelict. Ze recidiveerden weliswaar ook het vaakst (3,3%) met een geweldsdelict, maar de algemene recidivepercentages lagen hoger (27,8%). Drop-outs versus completers. Drop-outs hebben hogere algemene en specifieke recidivepercentages dan cliënten die de behandeling afmaakten (completers). Deze verschillen werden 2 jaar na de behandeling significant. De conclusie dat de onderzochte drop-outs minder hebben geprofiteerd van de behandeling en daardoor vaker recidiveren, kan niet eenduidig worden gesteld omdat er een controlegroep zonder behandeling ontbrak. De verschillen kunnen namelijk ook voortkomen uit a priori verschillen tussen de dropouts en completers. Uit studies met een gematchte controlegroep blijkt dat behandel-vooruitgang groter was bij de completers dan bij de drop-outs en dat completers ook minder vaak terugvielen in delictgedrag (zie o.a., Golden, Gatchel, & Cahill, 2006). Jongeren, jovo s en volwassenen. De algemene en specifieke recidivepercentages bij jongeren waren na 6 jaar follow-up vergelijkbaar met die bij de jovo s, en lagen een stuk hoger dan bij volwassenen. Het onderscheid op basis van de leeftijdsgrens van 8 jaar schaart de groep jovo s onterecht onder de volwassenen, althans voor zo ver het de recidivepercentages betreft. Het lijkt er op dat vanaf het 24 ste levensjaar delinquenten minder vaak recidiveren. In diverse studies wordt bewijs gevonden voor de negatieve relatie tussen delinquent gedrag en leeftijd, m.a.w. hoe ouder, des te kleiner de kans op terugval in delinquent gedrag (zie o.a. Craig, 2008; Hanson, 2002). Rice en Harris (204) veronderstellen dat de relatie tussen leeftijd en delictgedrag beïnvloedt wordt door andere factoren, zoals de ontwikkeling van antisociaal gedrag tijdens de adolescentie (adolescent-limited) (Moffit & Caspi, 200). Het delictgedrag zou zich beperken tot de adolescentieperiode. Dat zou voor de grootste groep jongeren gelden. Echter, een kleinere subgroep met psychopathische trekken op jonge leeftijd zou delinquent gedrag vertonen tot in de late volwassenheid. De verschillen in recidivepercentages tussen enerzijds jongeren en jovo s en anderzijds volwassenen zouden mogelijk verklaard kunnen worden door risicofactoren die zich manifesteren in de verschillende leeftijdscohorten. Momenteel is de onderzoekafdeling bezig met onderzoek naar de voorspellende risico- en protectieve factoren bij diverse leeftijdscohorten. Met name deze uitkomsten kunnen interessante input opleveren voor de behandeling. 5

6 Referenties Craig, L. A. (2008). How should we understand the effect of age on sexual recidivism? Journal of Sexual Aggression, 4, doi:0.080/ Hanson, R. K. (2002). Recidivism and age: Follow-up data from 4,673 sexual offenders. Journal of Interpersonal Violence, 7, doi:0.77/ Golden, Gatchel, & Cahill, (2006). Evaluating the Effectiveness of the National Institute of Corrections Thinking for a Change Program Among Probationers. Journal of Offender Rehabilitation, 43 (2), Moffit, T.E. & Caspi, A. (200). Childhood predictors differentiate life-course persistent and adolescence-limited antisocial pathways among males and females. Development and Psychopathology, 3, Leschied, A.W., Cummings, A.L., Van Brunschot, M., Cunningham, A.,& Saunders, A. (200). Aggression in Adolescent Girls: Implications for Policy, Prevention, and Treatment. Canadian Psychology, 42(3), Rice, M.E. & Harris, G.T. (203). What does it mean when age is related to recidivism among sex offenders? Law and Human Behavior, 38 (2),

CGt binnen de ambulante forensische GGz: nieuwe ontwikkelingen

CGt binnen de ambulante forensische GGz: nieuwe ontwikkelingen CGt binnen de ambulante forensische GGz: nieuwe ontwikkelingen Achtergrond symposium Criminaliteit heeft grote gevolgen voor samenleving: -Fysieke verwondingen -Psychische klachten -Materiële schade -Kosten:

Nadere informatie

DOORDRINKEN DOORDRINGEN. Effectevaluatie Halt-straf Alcohol Samenvatting. Jos Kuppens Henk Ferwerda

DOORDRINKEN DOORDRINGEN. Effectevaluatie Halt-straf Alcohol Samenvatting. Jos Kuppens Henk Ferwerda DOORDRINGEN of Effectevaluatie Halt-straf Alcohol Samenvatting DOORDRINKEN Jos Kuppens Henk Ferwerda In opdracht van Ministerie van Veiligheid en Justitie, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum,

Nadere informatie

Nazorgproblematiek en recidive van kortgestrafte gedetineerden

Nazorgproblematiek en recidive van kortgestrafte gedetineerden Factsheet 2010-2 Nazorgproblematiek en recidive van kortgestrafte gedetineerden Auteurs: G. Weijters, P.A. More, S.M. Alma Juli 2010 Aanleiding Een aanzienlijk deel van de Nederlandse gedetineerden verblijft

Nadere informatie

P. de Beurs, psychiater en adviseur voor de IGZ

P. de Beurs, psychiater en adviseur voor de IGZ P. de Beurs, psychiater en adviseur voor de IGZ Dilemma s bij risicotaxatie Risicotaxatie is een nieuw en modieus thema in de GGZ Veilige zorg is een illusie Hoe veiliger de zorg, hoe minder vrijheid voor

Nadere informatie

Sex Offender Risk Assessment in the Netherlands: Towards a Risk Need Responsivity Oriented Approach W.J. Smid

Sex Offender Risk Assessment in the Netherlands: Towards a Risk Need Responsivity Oriented Approach W.J. Smid Sex Offender Risk Assessment in the Netherlands: Towards a Risk Need Responsivity Oriented Approach W.J. Smid SUMMARY Het leidt weinig twijfel dat zedendelicten in onze moderne samenleving worden beschouwd

Nadere informatie

Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs

Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs Schorsingen en verwijderingen in het funderend onderwijs Inspectie van het Onderwijs, december 2015 Jaarlijks rapporteert de Inspectie van het Onderwijs over het schorsen en verwijderen van leerlingen

Nadere informatie

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill.

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. secondant #2 april 2009 7 Geweldsdelicten tussen - Daling van geweld komt niet uit de verf Crimi-trends

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

Eindexamen vwo maatschappijwetenschappen 2013-I

Eindexamen vwo maatschappijwetenschappen 2013-I Opgave 1 Veranderende opvattingen in het jeugdstrafrecht tegen de achtergrond van veranderingen in criminaliteitscijfers onder jongeren Bij deze opgave horen de teksten 1 tot en met uit het bronnenboekje.

Nadere informatie

Vera Commandeur Judith Yntema De Waag

Vera Commandeur Judith Yntema De Waag Vera Commandeur Judith Yntema De Waag Signs of Safety & Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag Signs of Safety Gathering Nederland Zwolle, 2 februari 2016 Judith Yntema Vera Commandeur Nooit meer alleen met

Nadere informatie

maatschappijwetenschappen vwo 2015-II

maatschappijwetenschappen vwo 2015-II Opgave 2 Rondhangen Bij deze opgave horen de teksten 2 en 3 en tabel 1. Inleiding De Kamer ontvangt elk jaar een rapportage van de minister van Justitie over de voortgang van de aanpak van problematische

Nadere informatie

Factsheet landelijke inkoopafspraken in het kader van het jeugdstrafrecht

Factsheet landelijke inkoopafspraken in het kader van het jeugdstrafrecht Factsheet landelijke inkoopafspraken in het kader van het jeugdstrafrecht Met de Jeugdwet komt de verantwoordelijkheid voor de jeugdreclassering en de jeugdhulp 1 bij de gemeenten te liggen. Jeugdreclassering

Nadere informatie

Kenmerken en recidivecijfers van ex-terbeschikkinggestelden met een zedendelict

Kenmerken en recidivecijfers van ex-terbeschikkinggestelden met een zedendelict Memorandum 2012-1 Kenmerken en recidivecijfers van ex-terbeschikkinggestelden met een zedendelict H.J.M. Schönberger C.H. de Kogel m.m.v. I.M. Bregman Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

Nadere informatie

Problemen met geld en delinquent gedrag van adolescenten

Problemen met geld en delinquent gedrag van adolescenten Factsheet 2011-1 Problemen met geld en delinquent gedrag van adolescenten Auteurs: M. Blom, G. Weijters & A.M. van der Laan Mei 2011 Aanleiding Op verzoek van de Directie Justitieel Jeugdbeleid (DJJ) van

Nadere informatie

Risicotaxatie bij (huiselijk) geweldplegers

Risicotaxatie bij (huiselijk) geweldplegers Risicotaxatie bij (huiselijk) geweldplegers Een studie naar de veranderingen in risicoprofielen. Auteur: Aranka Poelhekke 6344461 Datum: 12 augustus 2011 Masterprogramma: Klinische Forensische Psychologie

Nadere informatie

De psychometrische eigenschappen van de HKT-R Michelle Willems

De psychometrische eigenschappen van de HKT-R Michelle Willems De psychometrische eigenschappen van de HKT-R Michelle Willems Symposium HKT-R: introductie van een gereviseerd instrument voor risicotaxatie en behandelevaluatie Donderdag 13 juni 2013, Conferentiecentrum

Nadere informatie

Enige belangrijke voorwaarden voor de gewetensvorming Ontwikkeling van de hersenen (1) Organisatie en planning

Enige belangrijke voorwaarden voor de gewetensvorming Ontwikkeling van de hersenen (1) Organisatie en planning gewetensvorming van jeugdige zedendelinquenten Het geweten: een complex fenomeen Nederlands: het geweten; Engels: Con-science: samen weten; De vraag luidt vanzelfsprekend: hoe ontwikkelt zich dit samen-weten?

Nadere informatie

Ondanks dat het in Nederland niet is toegestaan om alcohol te verkopen aan jongeren onder de 16 jaar, drinkt een groot deel van deze jongeren

Ondanks dat het in Nederland niet is toegestaan om alcohol te verkopen aan jongeren onder de 16 jaar, drinkt een groot deel van deze jongeren Ondanks dat het in Nederland niet is toegestaan om alcohol te verkopen aan jongeren onder de 16 jaar, drinkt een groot deel van deze jongeren alcohol. Dit proefschrift laat zien dat de meerderheid van

Nadere informatie

When Things are Getting out of Hand. Prevalence, Assessment, and Treatment of Substance Use Disorder(s) and Violent Behavior F.L.

When Things are Getting out of Hand. Prevalence, Assessment, and Treatment of Substance Use Disorder(s) and Violent Behavior F.L. When Things are Getting out of Hand. Prevalence, Assessment, and Treatment of Substance Use Disorder(s) and Violent Behavior F.L. Kraanen Samenvatting Criminaliteit is een belangrijk probleem en zorgt

Nadere informatie

Zorggebruik. 5.1 Inleiding. 5.2 Contact eerste lijn

Zorggebruik. 5.1 Inleiding. 5.2 Contact eerste lijn Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2004. De gegevens mogen met bronvermelding (H van Lindert, M Droomers, GP Westert.. Een kwestie van verschil: verschillen in zelfgerapporteerde leefstijl, gezondheid

Nadere informatie

Stop it Now! over preventie van seksueel misbruik. Jules Mulder Voorzitter Stop it Now!

Stop it Now! over preventie van seksueel misbruik. Jules Mulder Voorzitter Stop it Now! Stop it Now! over preventie van seksueel misbruik Jules Mulder Voorzitter Stop it Now! Monsters USA Nederland Stadsverbod Verbod Martijn Levenslange proeftijd België? Pedoseksualiteit Diagnose pedofilie

Nadere informatie

Crimineel gedrag en schoolverzuim onder jongeren met jeugdreclasseringsmaatregel bij de WSG

Crimineel gedrag en schoolverzuim onder jongeren met jeugdreclasseringsmaatregel bij de WSG Lectoraat LVB en jeugdcriminaliteit Factsheet 7 - december 2015 Expertisecentrum Jeugd Hogeschool Leiden Crimineel gedrag en school onder jongeren met jeugdreclasseringsmaatregel bij de WSG Door: Paula

Nadere informatie

Rapportage. Politie in aanraking met veteranen. Stuurgroep Politie in aanraking met veteranen

Rapportage. Politie in aanraking met veteranen. Stuurgroep Politie in aanraking met veteranen Rapportage Politie in aanraking met veteranen Stuurgroep Politie in aanraking met veteranen Doorn 9 juni 2011 1 Aanleiding en opzet van het onderzoek In de uitvoering van haar taak komt de politie ook

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Preventie van depressie bij adolescenten: wat is de beste weg? Dr. Daan Creemers Gz-psycholoog/onderzoekscoordinator K&J GGZ Oost Brabant

Preventie van depressie bij adolescenten: wat is de beste weg? Dr. Daan Creemers Gz-psycholoog/onderzoekscoordinator K&J GGZ Oost Brabant Preventie van depressie bij adolescenten: wat is de beste weg? Dr. Daan Creemers Gz-psycholoog/onderzoekscoordinator K&J GGZ Oost Brabant Film: fragmenten Iedereen depressief (VPRO) Wat is een depressie?

Nadere informatie

5 Samenvatting en conclusies

5 Samenvatting en conclusies 5 Samenvatting en conclusies In 2008 werden in Nederland bijna 5,2 miljoen mensen het slachtoffer van criminaliteit (cbs 2008). De meeste van deze slachtoffers kregen te maken met diefstal of vernieling,

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting 134 Nederlandse samenvatting De inleiding van dit proefschrift beschrijft de noodzaak onderzoek te verrichten naar interpersoonlijk trauma en de gevolgen daarvan bij jongeren in

Nadere informatie

Inleiding. Familiale kwetsbaarheid en geslacht. Samenvatting

Inleiding. Familiale kwetsbaarheid en geslacht. Samenvatting Inleiding Depressie en angst zijn veel voorkomende psychische stoornissen. Het ontstaan van deze stoornissen is gerelateerd aan een breed scala van risicofactoren, zoals genetische kwetsbaarheid, neurofysiologisch

Nadere informatie

Kinderen uit gebroken gezinnen hebben een groter risico op armoede tijdens de jeugd. Uit het

Kinderen uit gebroken gezinnen hebben een groter risico op armoede tijdens de jeugd. Uit het Pagina 1 / 16 Huwelijk en armoede Het huwelijk blijkt de kans op armoede als kind en volwassene te verkleinen. Kinderen uit gebroken gezinnen hebben een grotere kans op armoede tijdens het opgroeien. De

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Eén op de vijf patiënten vindt oefentherapeut zonder verwijzing Factsheet Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg, maart 2009

Eén op de vijf patiënten vindt oefentherapeut zonder verwijzing Factsheet Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg, maart 2009 Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL De gegevens mogen met bronvermelding (Margit K Kooijman, Ilse CS Swinkels, Chantal J Leemrijse. Eén op de vijf patiënten vindt oefentherapeut zonder verwijzing.

Nadere informatie

Proefschrift. Cannabis use, cognitive functioning and behaviour problems. Merel Griffith - Lendering. Samenvatting

Proefschrift. Cannabis use, cognitive functioning and behaviour problems. Merel Griffith - Lendering. Samenvatting Proefschrift Cannabis use, cognitive functioning and behaviour problems Merel Griffith - Lendering Samenvatting Het gebruik van cannabis is gerelateerd aan een breed scala van psychische problemen, waaronder

Nadere informatie

SAMENVATTING Achtergrond Onderzoeksopzet

SAMENVATTING Achtergrond Onderzoeksopzet SAMENVATTING Achtergrond De laatste jaren is er een toenemende aandacht van de overheid voor de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld. Het kabinet heeft in 2007 het actieplan Kinderen Veilig Thuis

Nadere informatie

Rol onderzoek voor cluster Maatschappelijke Ontwikkeling, Gemeente Rotterdam

Rol onderzoek voor cluster Maatschappelijke Ontwikkeling, Gemeente Rotterdam Rol onderzoek voor cluster Maatschappelijke Ontwikkeling, Gemeente Rotterdam Wilma Jansen Kenniscoördinator Jeugd Gemeente Rotterdam Inhoud presentatie Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling Rol onderzoek

Nadere informatie

RECIDIVE ONDERZOEK JEUGD PREVENTIE TEAM ZUID-HOLLAND ZUID. G.W. (Mylène) Kroeze BSc.

RECIDIVE ONDERZOEK JEUGD PREVENTIE TEAM ZUID-HOLLAND ZUID. G.W. (Mylène) Kroeze BSc. RECIDIVE ONDERZOEK JEUGD PREVENTIE TEAM ZUID-HOLLAND ZUID G.W. (Mylène) Kroeze BSc. RECIDIVE ONDERZOEK JEUGD PREVENTIE TEAM ZUID-HOLLAND ZUID G.W. (Mylène) Kroeze BSc. Juni 2009 Universiteit Utrecht, Pedagogische

Nadere informatie

SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012

SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012 SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012 Utrecht, januari 2013 INHOUD Samenvatting 4 Inleiding 6 1 Trends en wetenswaardigheden 8 1.1 Inleiding 8 1.2 Trends 8 1.3 Wetenswaardigheden 11 2 Wet-

Nadere informatie

Praten over pedofiele gevoelens van jongeren

Praten over pedofiele gevoelens van jongeren Praten over pedofiele gevoelens van jongeren tussen noodzaak en taboe Jules Mulder Stop it Now! 9 februari 2016 Pedofilie en pedofiele stoornis Pedofilie intense recidiverende seksuele opwinding (fantasieën,

Nadere informatie

Fact sheet Volwassenencriminaliteit en risicofactoren

Fact sheet Volwassenencriminaliteit en risicofactoren Fact sheet Volwassenencriminaliteit en risicofactoren nummer 1 juni 2012 Categorieën/doelgroepen First offender: een persoon van 18 jaar of ouder die voor het eerst in aanraking is gekomen met Justitie.

Nadere informatie

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarrapportage 2004

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarrapportage 2004 ONTSLAGSTATISTIEK Jaarrapportage 2004 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Arbeidsverhoudingen mei 2005 Inleiding Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende wijzen eindigen. De gegevens

Nadere informatie

Nieuwe dadergroep vraagt aandacht

Nieuwe dadergroep vraagt aandacht Er is een nieuwe groep van jonge, zeer actieve veelplegers die steeds vaker met de politie in aanraking komt / foto: Pallieter de Boer. Nieuwe dadergroep vraagt aandacht Jongere veelplegers roeren zich

Nadere informatie

Omdat uit eerdere studies is gebleken dat de prevalentie, ontwikkeling en manifestatie van gedragsproblemen samenhangt met persoonskenmerken zoals

Omdat uit eerdere studies is gebleken dat de prevalentie, ontwikkeling en manifestatie van gedragsproblemen samenhangt met persoonskenmerken zoals Gedragsproblemen komen veel voor onder kinderen en adolescenten. Als deze problemen ernstig zijn en zich herhaaldelijk voordoen, kunnen ze een negatieve invloed hebben op het dagelijks functioneren van

Nadere informatie

Intensieve zorg bij hoog risico. Maryke Geerdink, de Waag Amsterdam Karlijn Vercauteren, de Waag Utrecht

Intensieve zorg bij hoog risico. Maryke Geerdink, de Waag Amsterdam Karlijn Vercauteren, de Waag Utrecht Intensieve zorg bij hoog risico Maryke Geerdink, de Waag Amsterdam Karlijn Vercauteren, de Waag Utrecht Programma Vraag vanuit de samenleving What Works Zorgprogramma Intensieve Zorg Casus Discussie RVZ:

Nadere informatie

RISICOTAXATIE BIJ ZEDENDELINQUENTEN: EEN GLOBAAL LITERATUUROVERZICHT 1

RISICOTAXATIE BIJ ZEDENDELINQUENTEN: EEN GLOBAAL LITERATUUROVERZICHT 1 Tijdschrift voor Seksuologie, 2002, 26: 70-78 RISICOTAXATIE BIJ ZEDENDELINQUENTEN: EEN GLOBAAL LITERATUUROVERZICHT 1 Chijs van Nieuwenhuizen 2 & Martien Philipse 3 In dit artikel wordt een overzicht gegeven

Nadere informatie

Risicotaxatie bij jeugdige zeden- en geweldplegers in een ambulante setting. J.E. van Horn, A. Scholing, & J. Mulder

Risicotaxatie bij jeugdige zeden- en geweldplegers in een ambulante setting. J.E. van Horn, A. Scholing, & J. Mulder Risicotaxatie bij jeugdige zeden- en geweldplegers in een ambulante setting J.E. van Horn, A. Scholing, & J. Mulder ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Tijdschrift voor Seksuologie (2008) 32, 67-72

Tijdschrift voor Seksuologie (2008) 32, 67-72 Tijdschrift voor Seksuologie (2008) 32, 67-72 www.tijdschriftvoorseksuologie.nl De prevalentie van zwakbegaafden en licht verstandelijk gehandicapten binnen de groep plegers van seksueel grensoverschrijdend

Nadere informatie

Middelengebruik bij jongens in Justitiële Jeugdinrichtingen

Middelengebruik bij jongens in Justitiële Jeugdinrichtingen Middelengebruik bij jongens in Justitiële Jeugdinrichtingen Het gebruik van tabak, alcohol, cannabis en drugs bij jongens met en zonder PIJmaatregel Samenvatting Annelies Kepper Violaine Veen Karin Monshouwer

Nadere informatie

Over onderzoek, politiek en praktijk

Over onderzoek, politiek en praktijk De toegankelijkheid van de jeugd-ggz voor migrantenkinderen Over onderzoek, politiek en praktijk In 2010 publiceerden we onderzoeksresultaten waaruit bleek dat de jeugd-ggz migrantenkinderen slecht bereikt.

Nadere informatie

Inkoopgids Forensische Zorg

Inkoopgids Forensische Zorg Inkoopgids Forensische Zorg 2015 Versie 1.0 1 december 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Waarom deze inkoopgids... 4 1.2 Gebruikte data en de bewerking daarvan... 4 1.3 Indeling zorgprofielen in

Nadere informatie

Jonge werknemers en werkstress: een beknopte weergave van de feiten

Jonge werknemers en werkstress: een beknopte weergave van de feiten Jonge werknemers en werkstress: een beknopte weergave van de feiten Irene Houtman & Ernest de Vroome (TNO) In het kort: Onderzoek naar de ontwikkeling van burn-outklachten en verzuim door psychosociale

Nadere informatie

Uitgevoerd in opdracht van de afdeling Beleid, dienst Sociale Zaken en Werk, gemeente Groningen

Uitgevoerd in opdracht van de afdeling Beleid, dienst Sociale Zaken en Werk, gemeente Groningen Meer of Minder Heden Verschillen tussen, en trends in, de verhouding allochtone en autochtone klanten van de dienst SOZAWE Alfons Klein Rouweler Ard Jan Leeferink Louis Polstra Uitgevoerd in opdracht van

Nadere informatie

Kennislink.nl. Reizende criminelen langer uit handen van de politie. Slechts kwart van misdrijven opgehelderd

Kennislink.nl. Reizende criminelen langer uit handen van de politie. Slechts kwart van misdrijven opgehelderd Kennislink.nl Discussieer mee: Allemaal de beste van de klas?! Onderwerpen Publicaties Over Kennislink Nieuwsbrief Zoek Leven, Aarde & Heelal Gezondheid, Hersenen & Gedrag Mens & Maatschappij Energie &

Nadere informatie

De deelnemers aan de cursus 'Slachtoffer in BeeId'

De deelnemers aan de cursus 'Slachtoffer in BeeId' Ministerie van Justitie maart 1990 wetenschappellik 107 onderzoek- en documentatle- ( centrum De deelnemers aan de cursus 'Slachtoffer in BeeId' Beschrijving en eerste resultaten - VA zgek- en _ A.A.M

Nadere informatie

Werkzame interventies bij relationeel, seksueel en algemeen geweld

Werkzame interventies bij relationeel, seksueel en algemeen geweld Terugdringen van recidive bij geweldsdelinquenten: Werkzame interventies bij relationeel, seksueel en algemeen geweld Corine de Ruiter Violaine Veen Colofon Opdrachtgever Ministerie van Justitie Financiering

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar)

Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar) 3a Geestelijke Gezondheid (19 64 jaar) Deze factsheet beschrijft de resultaten van de gezondheidspeiling najaar 2005 van volwassenen tot 65 jaar in Zuid-Holland Noord met betrekking tot de geestelijke

Nadere informatie

Overgewicht 2-4 jaar. JGZ-Organisatie: Yunio, 2014. Inleiding

Overgewicht 2-4 jaar. JGZ-Organisatie: Yunio, 2014. Inleiding Overgewicht 2-4 jaar JGZ-Organisatie: Yunio, 2014 Inleiding Met behulp van Jeugd in Beeld (JIB, http://jeugdinbeeld.databank.nl/) worden gegevens uit het Digitaal Dossier Jeugdgezondheid (DD JGZ) voor

Nadere informatie

Criminele meisjes: Specifieke zorg en aandacht of niet?

Criminele meisjes: Specifieke zorg en aandacht of niet? Stijging criminaliteit meisjes Criminele meisjes: Specifieke zorg en aandacht of niet? Anne-Marie Slotboom Vrije Universiteit Amsterdam 1 BRISBANE 2010 - Steeds meer jonge meisjes tussen tien en veertien

Nadere informatie

Samenvatting (Summary in Dutch)

Samenvatting (Summary in Dutch) Samenvatting (Summary in Dutch) * 132 Baby s die te vroeg geboren worden (bij een zwangerschapsduur korter dan 37 weken) hebben een verhoogd risico op zowel ernstige ontwikkelingproblemen (zoals mentale

Nadere informatie

Wisselingen tussen werkloosheid en nietberoepsbevolking

Wisselingen tussen werkloosheid en nietberoepsbevolking Wisselingen tussen werkloosheid en nietberoepsbevolking Ronald van Bekkum (UWV), Harry Bierings en Robert de Vries In arbeidsmarktbeleid en in statistieken van het CBS wordt een duidelijk onderscheid gemaakt

Nadere informatie

Agressiebehandeling in de forensische kinder- en jeugdpsychiatrie

Agressiebehandeling in de forensische kinder- en jeugdpsychiatrie Agressiebehandeling in de forensische kinder- en jeugdpsychiatrie Prof. dr. Chijs van Nieuwenhuizen GGzE centrum kinder- en jeugd psychiatrie Universiteit van Tilburg, Tranzo http://www.youtube.com/watch?list=pl9efc

Nadere informatie

Datum 12 mei 2011 Onderwerp Beantwoording Kamervragen leden Recourt en Marcouch inzake taakstraf in de buurt

Datum 12 mei 2011 Onderwerp Beantwoording Kamervragen leden Recourt en Marcouch inzake taakstraf in de buurt 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EH DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

6 secondant #6 december 2010. Groot effect SOV/ISD-maatregel

6 secondant #6 december 2010. Groot effect SOV/ISD-maatregel 6 secondant #6 december 21 Groot effect SOV/ISD-maatregel Selectieve opsluiting recidivisten werkt Crimi-trends Een langere opsluiting van hardnekkige recidivisten heeft een grote bijdrage geleverd aan

Nadere informatie

Extreem weinig meisjes in de natuurkundeklas: slecht voor meisjes, goed voor jongens

Extreem weinig meisjes in de natuurkundeklas: slecht voor meisjes, goed voor jongens Extreem weinig meisjes in de natuurkundeklas: slecht voor meisjes, goed voor jongens Samenvatting In natuurkunde 12 liepen de prestaties van meisjes nog steeds achter bij die van jongens. Dit hangt samen

Nadere informatie

Lange termijn functioneren en participatie bij jongeren met chronische pijn en vermoeidheid. Tessa Westendorp

Lange termijn functioneren en participatie bij jongeren met chronische pijn en vermoeidheid. Tessa Westendorp Lange termijn functioneren en participatie bij jongeren met chronische pijn en vermoeidheid Tessa Westendorp 24 januari 2014 Hoofdthema s binnen mijn onderzoek: Revalidatiebehandeling Jongeren met chronisch

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 125 openbare orde en veiligheid 12 126 Openbare orde en veiligheid Aantal alternatieve straffen voor jeugdigen neemt af In 2003 zijn 68 jeugdigen op alternatieve wijze gestraft. De trend in alternatieve

Nadere informatie

Gevangen in Schuld. over de uitzichtloze schuldsituaties van cliënten van de verslavingsreclassering. door Marc Anderson

Gevangen in Schuld. over de uitzichtloze schuldsituaties van cliënten van de verslavingsreclassering. door Marc Anderson Gevangen in Schuld over de uitzichtloze schuldsituaties van cliënten van de verslavingsreclassering door Marc Anderson Hoe vorm te geven aan een sluitende aanpak van problematische schulden bij cliënten

Nadere informatie

Samenvatting 1. 2 Opzet van het onderzoek 9 2.1 Gegevensbron 9 2.2 Selectie van de deelnemers 9 2.3 De werkwijze in dit onderzoek 10

Samenvatting 1. 2 Opzet van het onderzoek 9 2.1 Gegevensbron 9 2.2 Selectie van de deelnemers 9 2.3 De werkwijze in dit onderzoek 10 Inhoud Samenvatting 1 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 De sociale vaardigheidstraining binnen het strafrecht 4 1.3 De sociale vaardigheidstraining voor groepen van het Leger des Heils 6 1.4 Eerdere

Nadere informatie

Artikelen. Een terugblik op het ouderlijk gezin. Arie de Graaf

Artikelen. Een terugblik op het ouderlijk gezin. Arie de Graaf Artikelen Een terugblik op het ouderlijk gezin Arie de Graaf Driekwart van de kinderen die in de jaren zeventig zijn geboren, is opgegroeid bij twee ouders. Een op de zeven heeft een scheiding van de ouders

Nadere informatie

Trendonderzoek: Alcoholkennis bij jongeren tussen 12 en 25 jaar

Trendonderzoek: Alcoholkennis bij jongeren tussen 12 en 25 jaar - Factsheet - Trendonderzoek: Alcoholkennis bij jongeren tussen 12 en 25 jaar NIGZ, Project Alcohol Voorlichting en Preventie 3 juli 2003 Inleiding Het NIGZ voert elk jaar, als onderdeel van het Alcohol

Nadere informatie

Hulpverlening aan plegers van huiselijk geweld: (On)mogelijkheden, methodische aspecten en resultaten

Hulpverlening aan plegers van huiselijk geweld: (On)mogelijkheden, methodische aspecten en resultaten Hulpverlening aan plegers van huiselijk geweld: (On)mogelijkheden, methodische aspecten en resultaten Prof.dr. Corine de Ruiter Universiteit Maastricht en Trimbos-instituut 29-5-2007 1 De cyclus van relationeel

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

Hepatitis C in penitentiaire inrichtingen Een onderzoek naar prevalentie

Hepatitis C in penitentiaire inrichtingen Een onderzoek naar prevalentie Hepatitis C in penitentiaire inrichtingen Een onderzoek naar prevalentie C.J. Leemrijse M.Bongers M. Nielen W. Devillé ISBN 978-90-6905-995-2 http://www.nivel.nl nivel@nivel.nl Telefoon 030 2 729 700 Fax

Nadere informatie

TBS uit de gratie. K.P.M.A. Muis L. van der Geest

TBS uit de gratie. K.P.M.A. Muis L. van der Geest K.P.M.A. Muis L. van der Geest Samenvatting en conclusies in hoofdpunten In 2008 en 2009 is er sprake van een opvallende daling van het aantal tbs-opleggingen met bevel tot verpleging. Het is onwaarschijnlijk

Nadere informatie

Innovatie in gestructureerde risicotaxatievan geweld: De HCR:V3 en SAPROF. Donderdag 6 december 2012 Kevin Douglas, Michiel de Vries Robbé

Innovatie in gestructureerde risicotaxatievan geweld: De HCR:V3 en SAPROF. Donderdag 6 december 2012 Kevin Douglas, Michiel de Vries Robbé Innovatie in gestructureerde risicotaxatievan geweld: De HCR:V3 en SAPROF Donderdag 6 december 2012 Kevin Douglas, Michiel de Vries Robbé Programma 13.00-13.15 Opening 13.15-14.30 HCR:V3, part I 14.30-15.00

Nadere informatie

(Jong)Volwassen? Gebruik indicatiecriteria adolescentenstrafrecht. Studiedag 18 april 2014. Lieke Vogelvang & Maaike Kempes

(Jong)Volwassen? Gebruik indicatiecriteria adolescentenstrafrecht. Studiedag 18 april 2014. Lieke Vogelvang & Maaike Kempes (Jong)Volwassen? Gebruik indicatiecriteria Studiedag 18 april 2014 Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie Lieke Vogelvang & Maaike Kempes Overzicht strafrechtketen 18-23 Wegingslijst

Nadere informatie

Sekseverschillen in Huilfrequentie en Psychosociale Problemen. bij Schoolgaande Kinderen van 6 tot 10 jaar

Sekseverschillen in Huilfrequentie en Psychosociale Problemen. bij Schoolgaande Kinderen van 6 tot 10 jaar Sekseverschillen in Huilfrequentie en Psychosociale Problemen bij Schoolgaande Kinderen van 6 tot 10 jaar Gender Differences in Crying Frequency and Psychosocial Problems in Schoolgoing Children aged 6

Nadere informatie

Betekenis van vaderschap

Betekenis van vaderschap Betekenis van vaderschap Conferentie vader-empowerment G.O.Helberg Kinder-en Jeugdpsychiater Materiaal ontleed aan onderzoek: Prof. dr. Louis Tavecchio Afdeling POWL, Universiteit van Amsterdam Een paar

Nadere informatie

Over Grenzen-2 UITNODIGING

Over Grenzen-2 UITNODIGING Over Grenzen-2 UITNODIGING Werkconferentie over het begeleiding- en behandelaanbod aan plegers van seksueel geweld met een verstandelijke beperking in de Provincie Utrecht Donderdag 15 april 2010 bij de

Nadere informatie

Veranderingen in arbeidsparticipatie van gescheiden moeders

Veranderingen in arbeidsparticipatie van gescheiden moeders Veranderingen in arbeidsparticipatie van gescheiden moeders Suzanne Peek Gescheiden moeders stoppen twee keer zo vaak met werken dan niet gescheiden moeders. Ook beginnen ze vaker met werken. Wanneer er

Nadere informatie

Pensioenaanspraken in beeld

Pensioenaanspraken in beeld Pensioenaanspraken in beeld Deel 1: aanspraken naar geslacht en burgerlijke staat Elisabeth Eenkhoorn, Annelie Hakkenes-Tuinman en Marije vandegrift bouwen minder pensioen op via een werkgever dan mannen.

Nadere informatie

Grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van kinderen in de sport in Vlaanderen en Nederland

Grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van kinderen in de sport in Vlaanderen en Nederland Grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van kinderen in de sport in Vlaanderen en Nederland Een retrospectieve zelfrapportering van ervaringen met psychisch, fysiek en seksueel in de sport voor de leeftijd

Nadere informatie

Partnergeweld en Verslaving. Drs. Fleur Kraanen Dr. Agnes Scholing Prof. Dr. Paul Emmelkamp

Partnergeweld en Verslaving. Drs. Fleur Kraanen Dr. Agnes Scholing Prof. Dr. Paul Emmelkamp Partnergeweld en Verslaving Drs. Fleur Kraanen Dr. Agnes Scholing Prof. Dr. Paul Emmelkamp Opbouw presenta.e 1. Verslaving & partnergeweld: achtergrond 2. Onderzoek doen binnen de forensische GGZ 3. Integrated

Nadere informatie

4. SAMENVATTING. 4.1 Opzet onderzoek

4. SAMENVATTING. 4.1 Opzet onderzoek 4. SAMENVATTING Op 7 mei 2002 is in het Staatsblad 2002 nummer 201 de gewijzigde Tabakswet gepubliceerd. Naar aanleiding hiervan wil de Keuringsdienst van Waren goed inzicht in de naleving van het onderdeel

Nadere informatie

Recidive na huiselijk geweld

Recidive na huiselijk geweld Factsheet 2013-2 Recidive na huiselijk geweld Ontwikkelingen in de strafrechtelijke recidive van plegers van huiselijk geweld vervolgd in de periode 2007-2009 Auteurs: D.L. Alberda, B.S.J. Wartna Augustus

Nadere informatie

Middelengebruik: Alcoholgebruik

Middelengebruik: Alcoholgebruik Resultaten HBSC : Alcoholgebruik Middelengebruik: Alcoholgebruik Inleiding Alcoholgebruik is onderdeel van verschillende culturen en tevens één van de grote globale risicofactoren voor sociale en fysieke

Nadere informatie

Verwachte baanvindduren werkloze 45-plussers

Verwachte baanvindduren werkloze 45-plussers Sociaaleconomische trends 213 Verwachte baanvindduren werkloze 45-plussers Harry Bierings en Bart Loog juli 213, 2 CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Sociaaleconomische trends, juli 213, 2 1 De afgelopen

Nadere informatie

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen FACTSHEET Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen In deze factsheet worden trends en ontwikkelingen ten aanzien van de jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in de provincie Groningen behandeld.

Nadere informatie

GEZONDHEID. 4.1 Inleiding

GEZONDHEID. 4.1 Inleiding Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2004. De gegevens mogen met bronvermelding (H van Lindert, M Droomers, GP Westert.. Een kwestie van verschil: verschillen in zelfgerapporteerde leefstijl, gezondheid

Nadere informatie

HKT-R en behandelevaluatie: N=1

HKT-R en behandelevaluatie: N=1 HKT-R en behandelevaluatie: N=1 Opdracht directie Mesdag Maak een proactief behandelevaluatie systeem waar zowel patiënt als team direct wat aan heeft en dat ook inzichten oplevert op institutioneel niveau

Nadere informatie

Beschermende factoren bij seksuele delinquenten

Beschermende factoren bij seksuele delinquenten Beschermende factoren bij seksuele delinquenten Een retrospectieve studie naar de validiteit van de SAPROF bij ex-terbeschikkinggestelde seksueel delinquenten in de FPC Dr. S. van Mesdag en de Van der

Nadere informatie

Bewegen en overgewicht in Purmerend

Bewegen en overgewicht in Purmerend Bewegen en overgewicht in Purmerend In opdracht van: Spurd, Marianne Hagenbeuk Uitgevoerd door: Monique van Diest Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Gemeente Purmerend mei 2009 Verkrijgbaar

Nadere informatie

Figuur 1. Redenen van jongeren om zich thuis of in de woonomgeving bang of angstig te voelen (GGD Fryslân GO Jeugd 2004).

Figuur 1. Redenen van jongeren om zich thuis of in de woonomgeving bang of angstig te voelen (GGD Fryslân GO Jeugd 2004). 2. Veiligheidsgevoelens 2.1 Veiligheid thuis of in de woonomgeving Driekwart van de jongeren van 13 tot en met 18 jaar voelt zich thuis of in de woonomgeving nooit bang of angstig. Van de jongens voelt

Nadere informatie

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarrapportage 2005

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarrapportage 2005 ONTSLAGSTATISTIEK Jaarrapportage 2005 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Arbeidsverhoudingen april 2005 Inleiding Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende wijzen eindigen. De

Nadere informatie

Samenvatting 1. 1 Inleiding 3

Samenvatting 1. 1 Inleiding 3 Inhoud Samenvatting 1 1 Inleiding 3 2 Opzet van het onderzoek 5 2.1 Gegevensbron 5 2.2 Selectie van de onderzoeksgroep 7 2.3 Onderzoeksvragen 7 2.4 Analyses 9 3 Achtergrondkenmerken van verkeersdelinquenten

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A pilot havo 2011 - II

Eindexamen wiskunde A pilot havo 2011 - II Eindexamen wiskunde A pilot havo 0 - II Beoordelingsmodel Woningvoorraad maximumscore 3 b = 3 6 3 a = = 0, 30 0 Opmerkingen Als voor het verschil in jaren 3 9 genomen is, hiervoor geen scorepunten in mindering

Nadere informatie

GO Jeugd 2008 Mishandeling

GO Jeugd 2008 Mishandeling GO Jeugd 2008 Mishandeling Samenvatting mishandeling Uit de gegevens van GO Jeugd 2008 van GGD Fryslân blijkt dat 7% van de 12 t/m 18 jarigen in Fryslân geestelijk wordt mishandeld. Ook wordt 4% lichamelijk

Nadere informatie

Dynamische risicotaxatie

Dynamische risicotaxatie Dynamische risicotaxatie Wens of werkelijkheid? Martien Philipse Pompestichting, Nijmegen Studiemiddag NVK - WODC, Den Haag 17 november 2006 De eerste wet van risicotaxatie De beste voorspeller van gedrag

Nadere informatie

Samenvatting 1. 3 De onderzoeksgroep 19 3.1 Selectie van de onderzoeksgroep 19 3.2 Achtergrondkenmerken en kenmerken van het justitiële verleden 19

Samenvatting 1. 3 De onderzoeksgroep 19 3.1 Selectie van de onderzoeksgroep 19 3.2 Achtergrondkenmerken en kenmerken van het justitiële verleden 19 Inhoud Samenvatting 1 1 Inleiding 7 1.1 De jeugdreclassering 7 1.2 Methodiek van de jeugdreclassering 9 1.3 Onderzoek naar de effectiviteit van de jeugdreclassering 11 1.4 Doelstelling en onderzoeksvragen

Nadere informatie

Tijdschrift voor Seksuologie (2008) 32, 28-41

Tijdschrift voor Seksuologie (2008) 32, 28-41 Tijdschrift voor Seksuologie (2008) 32, 28-41 www.tijdschriftvoorseksuologie.nl De effectiviteit van psychologische behandeling bij volwassen verkrachters: Bevindingen van een meta-analyse Corine de Ruiter,

Nadere informatie

Is er een verband tussen psychopathische trekken en psychosociale problemen bij jongens en meisjes in de leeftijd van 10 tot en met 12 jaar?

Is er een verband tussen psychopathische trekken en psychosociale problemen bij jongens en meisjes in de leeftijd van 10 tot en met 12 jaar? Is er een verband tussen psychopathische trekken en psychosociale problemen bij jongens en meisjes in de leeftijd van 10 tot en met 12 jaar? Studenten: Julia ter Beest 3770591 Susanne Exterkate 3465608

Nadere informatie

De uitvoering van het jeugdstrafrecht

De uitvoering van het jeugdstrafrecht Stelselwijziging Jeugd Factsheet De uitvoering van het jeugdstrafrecht Na inwerkingtreding van de Jeugdwet De uitvoering van het jeugdstrafrecht 1 De uitvoering van het jeugdstrafrecht 2 Inleiding Deze

Nadere informatie