GGD Midden-Nederland Jeugdgezondheidsmonitor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GGD Midden-Nederland Jeugdgezondheidsmonitor 2008-2010"

Transcriptie

1 GGD Midden-Nederland Jeugdgezondheidsmonitor Houten Clothilde Bun, epidemioloog Nelleke de Vos, epidemioloog

2 2

3 Inhoudsopgave 1. Kernboodschappen Inleiding Lichamelijke gezondheid Lichamelijke fitheid Overgewicht Ondergewicht Lijnen en lichaamsbeeld Psychische gezondheid Resultaten uit de jeugdgezondheidszorg Resultaten uit Schoolkracht basisonderwijs Leefgewoonten Voedingsgewoonten Tanden poetsen Beweging Genotmiddelengebruik Sociale omgeving Thuissituatie Kindermishandeling Schoolbeleving Buurtbeleving Fysieke omgeving Binnenmilieu scholen Zorg en preventie Activiteiten jeugdgezondheidszorg Indicatie jeugdzorg Vaccinaties Behoefte aan opvoedingsondersteuning...37 Bijlage 1. Kenmerken onderzochte kinderen...40 Bijlage 2. Aantal jeugdigen per leeftijdscategorie en demografische trend

4 1. Kernboodschappen Eén op de veertien kinderen te zwaar Gemiddeld 7% van de kinderen in Houten heeft overgewicht. Dit percentage is lager dan het regionale gemiddelde. Zoals bekend spelen voldoende beweging en een gezonde voeding met dagelijks een ontbijt en niet meer dan drie tussendoortjes een belangrijke rol bij de preventie van overgewicht. Naarmate jongeren ouder worden, wordt hun eeten beweegpatroon ongezonder. De cijfers in dit rapport laten onder andere zien dat het ontbijtgedrag van de kinderen een duidelijke daling vertoont als ze naar het voortgezet onderwijs gaan. In Houten zijn meer basisschoolleerlingen lid van een sportvereniging dan gemiddeld in de regio, maar voldoen iets minder kinderen aan de beweegnorm. Ook aandacht voor ondergewicht en preventie eetstoornissen van belang De laatst jaren is er tevens sprake van een toename van ondergewicht, met name onder adolescenten en 0-4 jarigen. Angst voor overgewicht, onder invloed van alle aandacht voor overgewicht speelt hierbij mogelijk een rol. Uit de gegevens blijkt dat een kwart van de adolescenten in Houten die een normaal gewicht hebben, zichzelf te dik vinden. Dit verstoorde lichaamsbeeld kan ontaarden in eetstoornissen. Een op de vijf adolescenten vertoont lijngedrag, veelal onterecht. Het gaat hierbij met name om meisjes. Alcoholgebruik blijvend punt van aandacht Het jong beginnen met drinken van alcohol kan ertoe leiden dat al op jonge leeftijd veel alcohol wordt gedronken. Het gebruik van grote hoeveelheden alcohol heeft ernstige gevolgen voor de gezondheid en voor het sociaal functioneren en het presteren op school. Onder invloed van alcohol vervagen grenzen, vermindert weerbaarheid en vinden vaker (gedwongen) onveilige sekscontacten plaats. Alcohol is extra schadelijk voor jongeren doordat zij nog volop in de groei zijn, waardoor de hersenen, maar ook andere organen, extra vatbaar zijn voor de schadelijke invloed van alcohol. De inspanningen van de laatste jaren om jongeren en hun ouders te doen inzien dat alcoholgebruik vóór het 16de levensjaar schadelijk is, lijken vruchten af te werpen. De regionale cijfers laten zien dat er een gunstige trend is voor alcohol gebruik en thuis alcohol mogen drinken bij 9-12 jarigen. Reden tot tevredenheid is er echter nog niet: nog steeds drinken jongeren onder de 16 alcohol en als jongeren alcohol drinken, drinken zij nog steeds te veel. In Houten heeft bijna de helft van de basisschoolleerlingen al kennisgemaakt met alcohol. Dit percentage is hoger dan gemiddeld in de regio. Van de middelbare scholieren heeft 36% de afgelopen maand alcohol gedronken en 21% dronk in die periode vijf of meer glazen alcohol bij één gelegenheid. 48% van de jongeren van jonger dan 16 jaar gaf aan zelf wel eens alcohol te kopen in een supermarkt, café of slijterij. Hier ligt een taak van de gemeente in de handhaving van de wettelijke regels. Daarnaast zijn ouders ook een belangrijke doelgroep bij de aanpak van alcoholgebruik bij de jeugd. De meerderheid van de ouders in Houten keurt het alcoholgebruik van hun kind goed, zegt er niets van, of weet niet dat hun kind alcohol gebruikt. Uit landelijk onderzoek blijkt dat ouders een belangrijke rol spelen bij het alcoholgebruik van jongeren. De gemeente Houten heeft een werkgroep genotmiddelen; de aanbeveling is om bovenstaande gegevens nog eens in deze werkgroep te bespreken voor mogelijkheden voor aanvullende lokale maatregelen. Daarnaast wordt aanbevolen om in te zetten op een geïntegreerd aanbod op het verhogen van weerbaarheid bij terugdringen van alcoholgebruik, roken en grensoverschrijdend gedrag. Psychisch welbevinden van kinderen: school- en thuissituatie van belang Vroegsignalering van psychische problemen van groot belang Psychische problemen in de jeugd zijn vaak een voorloper van problemen in de volwassenheid. Psychische problemen leiden tot veel verlies aan kwaliteit van leven van kinderen en hun directe omgeving. Vroegsignalering is daarom van groot belang. 4

5 Uit de gegevens van door ouders ingevulde vragenlijsten voor de gezondheidsonderzoeken van de Jeugdgezondheidszorg komt naar voren dat gemiddeld 8% van de jeugd in Houten een indicatie heeft voor psychische problemen. Uit de Schoolkracht vragenlijsten komt naar voren dat eveneens 8% van de kinderen (9-12 jaar) ongunstig scoort op drie of meer onderwerpen (sociale relaties, agressie, concentratie, zelfvertrouwen, faalangst en assertiviteit). Pesten en welbevinden op school De sociale relaties die kinderen op school met andere kinderen en met de leerkrachten hebben, zijn van belang voor een goede ontwikkeling van kinderen en bepalen voor een belangrijk deel of ze het leuk vinden op school. Uit de resultaten van Schoolkracht komt naar voren dat 35% van de 9-12 jarigen in Houten de afgelopen 3 maanden (wel eens) gepest is. 9% werd regelmatig gepest. Verder scoort 33% van de kinderen ongunstig wat betreft het welbevinden op school. Alhoewel deze percentages lager zijn dan de regionale cijfers is het gezien het schadelijke effect van pesten op de ontwikkeling en welbevinden van kinderen van belang structureel aandacht te besteden aan een veilig schoolklimaat. Het gezin speelt een essentiële rol bij het opgroeien van kinderen Wanneer er problemen zijn in een gezin, kan dat een negatieve weerslag hebben op het kind. 6% van de kinderen in Houten, omgerekend ca. 936 kinderen, woont met ouder(s) met risicovolle of problematische schulden. Ook groeien veel kinderen op in gezinnen waarin ouders overmatig alcohol gebruiken, met huiselijk geweld, ouders met angst/depressieve klachten en chronisch zieke ouders. De aanbeveling naar de gemeente is om blijvend in te zetten op vroegsignalering van problemen bij kinderen vanwege een moeilijke gezinssituatie. Verder is het zaak om bijv. bij het gemeentelijk minimabeleid ook aandacht te hebben voor gezondheidsaspecten, zoals mogelijkheden voor kinderen om te sporten en te bewegen. Investeren in preventie van problemen rondom kinderen en hun ouders van belang. Bovengenoemde problematiek en het feit dat het percentage kinderen met een indicatie voor jeugdzorg in Houten (net als landelijk) nog steeds stijgt, pleit voor aandacht voor preventie bij deze groepen. Het Centrum voor Jeugd en Gezin kan hierbij een belangrijke rol vervullen, door problemen vroegtijdig te signaleren en aan te pakken en bijvoorbeeld door het bieden van ondersteuning bij opvoedingsproblemen. Een belangrijke prioriteit lijkt daarbij te zijn de versterking van de opvoeding tot gezondheid (gezond gezin). Een aanbeveling aan de gemeente is verder om beleidsmatig goede verbindingen te onderhouden tussen lokaal gezondheidsbeleid en jeugdbeleid, waardoor meerwaarde kan ontstaan. Hetzelfde geldt voor samenwerking met de 1 e lijn (m.n. huisartsen), die eveneens van groot belang zijn voor vroegsignalering op tal van problemen, bij voorkeur in nauwe samenwerking met het CJG. Investeren in jeugd loont Gezonde kinderen zijn van essentieel belang voor de toekomst. Gelukkig is de meerderheid van de jeugd lichamelijk, psychisch en sociaal gezond. Maar zoals bovenstaande cijfers laten zien zijn er wel tal van risicofactoren die deze gezondheid bedreigen. Sommige risicofactoren komen voor bij alle jeugdigen (bijvoorbeeld overgewicht), terwijl andere risicofactoren specifiek zijn voor een bepaalde groep (bijvoorbeeld kinderen die opgroeien binnen een gezin met problematische schulden), wijk (onveilige speelplek) of locatie (slecht geventileerde school). Het is van belang om te investeren in weerbaarheid. Door kinderen weerbaar te maken investeer je in het psychisch welbevinden van kinderen, het voorkomen van het vroegtijdig en overmatig gebruik van genotmiddelen en leer je ze gezonde keuzes te maken. De jeugdmonitor biedt gemeente Houten inzicht in de gezondheidssituatie en risicofactoren van de jeugd en daarmee ook de terreinen waar binnen uw gemeente gezondheidswinst mogelijk is. 5

6 2. Inleiding In deze rapportage zijn alle beleidsrelevante gegevens over de gezondheid van de jeugd in gemeente Houten voor u op een rij gezet. Belangrijke gegevensbronnen zijn de gegevens verzameld bij de reguliere gezondheidsonderzoeken van de Jeugdgezondheidszorg en Schoolkracht. Bevindingen Jeugdgezondheidszorg De GGD voert jaarlijks individuele gezondheidsonderzoeken uit bij kinderen van groep 2 en groep 6-7 van het basisonderwijs en klas 2 van het voortgezet onderwijs. Daarnaast worden er follow-up onderzoeken gedaan en onderzoeken op indicatie (extra zorg). In deze rapportage zijn gegevens opgenomen die verzameld zijn in schooljaar In bijlage 1 zijn de achtergrondkenmerken van de onderzochte kinderen weergegeven. In de periode november-januari is een start gemaakt met het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DD-JGZ). De verwachting is dat medio 2011 de eerste bruikbare epidemiologische gegevens uit dit systeem gehaald kunnen worden. Dan zal het ook mogelijk zijn om gezondheidsgegevens over de 0-4 jarigen te verzamelen, te beginnen in de regio Eemland, waar sinds januari 2010 ook de 0-4 jarigenzorg bij de GGD is ondergebracht. Schoolkracht Het programma Schoolkracht wordt in een periode van vier jaar aangeboden aan alle basisscholen in de regio en om de vier jaar aan alle scholen voor voortgezet onderwijs in de regio. Het programma draait inmiddels vier jaar. Onderdeel van Schoolkracht is een jeugdgezondheidsmonitor die inzicht geeft in het lichamelijke en psychische welbevinden van kinderen. De gegevens worden verzameld bij leerlingen op basisscholen en voortgezet onderwijs via een digitale vragenlijst. Scholen krijgen vervolgens een schoolprofiel en één of enkele adviesgesprekken. Dit stimuleert scholen om een gericht schoolgezondheidsbeleid te ontwikkelen. Ter ondersteuning is een website ontwikkeld waar alle aanbod in de regio is weergegeven ( In deze rapportage zijn gegevens opgenomen van 9-12 jarige kinderen uit uw gemeente die in de periode een Schoolkracht basisonderwijsvragenlijst hebben ingevuld en van jarige jongeren uit uw gemeente die in 2007 hebben meegedaan aan het Schoolkracht onderzoek op het voortgezet onderwijs. De gegevens van de jarige jongeren zijn reeds eerder aan u teruggekoppeld in de Monitor Jeugdgezondheid , maar zijn om een volledig beeld te geven van de jeugd in Houten toch opgenomen in deze rapportage. De deelnemende scholen in gemeente Houten en de achtergrondkenmerken van de kinderen die hieraan hebben meegedaan zijn weergegeven in bijlage 1. Overige gegevensbronnen Gegevens over de thuissituatie van kinderen en de behoefte van ouders aan opvoedingsondersteuning zijn verkregen uit de GGD monitor volwassenen. Aanvullend zijn gegevens opgenomen van kinderen in Tel (Verwey-Jonker Instituut) o.a. over kindermishandeling en indicaties voor jeugdzorg en gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek over aantallen jeugdigen en trends daarin (zie bijlage 2). De meeste cijfers die in deze rapportage vermeld staan, staan ook op de gezondheidsatlas ( Op deze atlas kunt u uw resultaten ook vergelijken met andere gemeenten en vindt u achtergrondinformatie over de onderwerpen en gebruikte vragenlijsten. We wensen u veel leesplezier en hopen dat u deze informatie kunt gebruiken om richting te geven aan het gemeentelijk beleid. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de epidemioloog Françoise Schütz (tel ). 6

7 7

8 3. Lichamelijke gezondheid 3.1 Lichamelijke fitheid Als kinderen niet fit zijn, worden zij belemmerd in hun functioneren thuis en op school. Uit de resultaten van Schoolkracht blijkt dat 9% van de kinderen (9-12 jr.) aangeeft dat zij psychosomatische klachten (zoals hoofdpijn, buikpijn, moe, slecht slapen) hebben. In de gehele regio is dit 9%. Trends (regionaal) Uit regionale cijfers blijkt dat het percentage kinderen dat psychosomatische klachten aangeeft in de periode tot iets (met 2%) is toegenomen. Risicogroepen (regionaal) Meisjes geven vaker dan jongens psychosomatische klachten aan en allochtone leerlingen vaker dan autochtone leerlingen. 3.2 Overgewicht Overgewicht vormt al jaren een toenemend probleem voor de volksgezondheid. Ook onder de jeugd is er in de afgelopen jaren een duidelijke toename in overgewicht geconstateerd. Overgewicht, met name tijdens de adolescentie, is een belangrijke voorspeller van overgewicht op volwassen leeftijd en heeft veel consequenties. Nu al neemt het aantal kinderen met diabetes door overgewicht toe. De belangrijkste oorzaak voor het ontstaan van overgewicht is een verkeerde balans tussen eten en bewegen. Op basis van de lengte en het gewicht, dat gemeten wordt tijdens de individuele preventieve gezondheidsonderzoeken, wordt de Body Mass Index (BMI) berekend. Dit is het gewicht gedeeld door de lengte in het kwadraat. Op basis van internationaal onderzoek zijn voor kinderen leeftijdsspecifieke grenswaarden vastgesteld, waarvan afgeleid kan worden wanneer er sprake is van overgewicht en obesitas 1. In onderstaande figuur is het percentage kinderen met overgewicht (inclusief obesitas) weergegeven. Figuur 3.1 % Kinderen met overgewicht (inclusief obesitas) Het percentage kinderen met overgewicht in gemeente Houten is lager dan het regionale gemiddelde jarigen 9-11 jarigen jarigen Houten Regionaal gemiddelde Bron: registratie jeugdgezondheidszorg ggdmn 1 Alle kinderen worden met kleding aan gewogen (in het rayon Eemland groep 2 vanaf schooljaar ). Alleen bij de jarigen wordt hiervoor gecorrigeerd door 1 kilogram van het lichaamsgewicht af te trekken alvorens de BMI te berekenen. Bij de overige kinderen is mogelijk sprake van een lichte overschatting van het percentage kinderen met overgewicht. 8

9 In de onderstaande tabel is het percentage kinderen met overgewicht naar wijk weergegeven. Hierbij zijn alle leeftijdsgroepen samengenomen. In de tabel zijn alleen gegevens van die wijken opgenomen waarbij er voldoende kinderen (tenminste 50) zijn onderzocht. Tabel 3.1 % Kinderen (5-14 jaar) met overgewicht, naar wijk/subkern. Wijk % kinderen met overgewicht Houten, Leebrug 7 Heemstede, Houten, Oud-Wulven 6 Schonenburg 5 Buitengebied Ten Oosten Van De Spoorlijn 5 Houten Centrum - T Goy - Schalkwijk - Tull en T Waal - Bron: registratie jeugdgezondheidszorg ggdmn Trends In figuur 3.2 zijn trends in overgewicht in de gemeente Houten weergegeven over de afgelopen 5 jaar 2. Over deze periode is geen significante trend te zien in het percentage kinderen met overgewicht. Figuur 3.2 Trends: % kinderen (5-14 jr.) met overgewicht (inclusief obesitas), naar onderzoeksjaar Bron: registratie jeugdgezondheidszorg ggdmn 2 In het rayon Eemland is bij de 5-6 jarigen sprake van een trendbreuk. Vóór schooljaar werd deze leeftijdsgroep zonder kleding aan gewogen, met ingang van mét kleding. 9

10 Risicogroepen Uit landelijk onderzoek blijkt dat overgewicht bij kinderen samenhangt met het opleidingsniveau van de ouders. Hoe lager het opleidingsniveau, des te hoger de prevalentie van overgewicht. Dit verband zien we ook in onze regio. Daarnaast blijkt dat overgewicht vaker voorkomt bij allochtone kinderen (met name Turkse en Marokkaanse kinderen) vergeleken met autochtone kinderen. Ook het hebben van ouders met overgewicht, vergroot de kans op overgewicht bij de kinderen. 3.3 Ondergewicht Ondergewicht is het gevolg van een negatieve energiebalans, waarbij de voedselinname te laag is voor het energiegebruik. Ondergewicht gaat vaak gepaard met ondervoeding. In de westerse wereld, waar ondergewicht als gevolg van gebrek aan eten door armoede zeldzaam is, zijn de oorzaken van ondervoeding meestal aandoeningen van het spijsverteringskanaal (oa coeliakie en de ziekte van Crohn) en eetstoornissen als anorexia nervosa. Op langere termijn leidt ondergewicht tot een verminderde weerstand, met als gevolg een verhoogd risico op infecties en een verstoring van de hormoonhuishouding. Dit laatste kan leiden tot osteoporose en een ontregeling van de menstruatie. Uit landelijk en internationaal onderzoek blijkt dat er de laatste jaren sprake is van een toename in het voorkomen van ondergewicht, vooral bij adolescenten. Daarnaast signaleren consultatiebureau s in Nederland een toename van ondergewicht bij 0-4 jarigen. De consumptie van dieet en light producten uit angst van de ouders voor overgewicht bij hun kind speelt hierbij mogelijk een rol. Net als voor overgewicht zijn ook voor ondergewicht leeftijdsspecifieke grenswaarden vastgesteld op basis van de Body Mass Index (zie 3.2) waarvan afgeleid kan worden wanneer er sprake is van ondergewicht en ernstig ondergewicht 3. In onderstaande figuur is het percentage kinderen met ondergewicht (inclusief ernstig ondergewicht) weergegeven. Figuur 3.3 % Kinderen met ondergewicht (inclusief ernstig ondergewicht) jarigen 9-11 jarigen jarigen Het percentage 5-6 en 9-11 jarige kinderen met ondergewicht is in gemeente Houten hoger dan het regionale gemiddelde Houten Regionaal gemiddelde Bron: registratie jeugdgezondheidszorg ggdmn Risicogroepen Uit regionale cijfers blijkt dat ondergewicht bij alle leeftijden iets meer bij meisjes dan bij jongens voorkomt. Alleen bij 5-6 jarige meisjes komt ondergewicht het meest voor in de lage sociaal economische klassen. Bij jarigen daarentegen komt ondergewicht het meest voor bij de hoge sociaal economische klassen en bij kinderen van Nederlandse of overige Westerse afkomst. 3 Alle kinderen worden met kleding aan gewogen (in het rayon Eemland groep 2 vanaf schooljaar ). Alleen bij de jarigen wordt hiervoor gecorrigeerd door 1 kilogram van het lichaamsgewicht af te trekken alvorens de BMI te berekenen. Bij de overige kinderen is mogelijk sprake van een lichte onderschatting van het percentage kinderen met ondergewicht. 10

11 3.4 Lijnen en lichaamsbeeld Alhoewel wetenschappelijke onderbouwing tot nog toe ontbreekt, menen sommige deskundigen dat veel aandacht voor overgewicht kan leiden tot ziekelijke magerzucht door heel weinig te eten, maaltijden over te slaan, geforceerd braken en gebruik van laxeermiddelen en plaspillen. Adolescenten, met name meisjes, vormen een risicogroep bij het vóórkomen van eetstoornissen, zoals anorexia nervosa, of boulimia. Een verstoord lichaamsbeeld speelt hierbij een rol. 27% van de jongeren met een normaal gewicht, vindt zichzelf te dik. Het gaat hierbij met name om meisjes. Van de jongeren heeft 20% in de afgelopen 4 weken serieus gelijnd. De groep lijners gebruikte daarbij de volgende methoden: minder eten/niet snoepen (67%), extra bewegen/sporten (52%), speciaal dieet (5%), laxeermiddelen of vermageringspillen (4%), of expres overgeven (4%). 77% van de lijners had een normaal gewicht, terwijl bij 9% zelfs sprake was van ondergewicht. Ook hierbij gaat het met name om meisjes. Dit is een mogelijke risicogroep voor het ontwikkelen van eetstoornissen. Uit regionale cijfers blijkt verder dat naarmate het schoolniveau van de jongeren lager is, ze vaker aan de lijn doen. 11

12 4. Psychische gezondheid 4.1 Resultaten uit de jeugdgezondheidszorg Naast het monitoren van de lichamelijke gezondheid is ook de signalering van psychosociale problematiek een taak van de jeugdgezondheidszorg. Psychosociale problemen kunnen samenhangen met een bepaalde fase in de ontwikkeling (puberteit) en van voorbijgaande aard zijn, maar kunnen ook signalen zijn van ernstiger problematiek. Uit landelijk onderzoek blijkt dat JGZ-medewerkers bij ongeveer een kwart van de kinderen één of meer psychosociale problemen signaleren. Over het algemeen zijn de problemen licht van aard en is er, naast advisering, geen verdere hulp nodig. Daarnaast blijkt uit landelijk onderzoek dat bij 1 tot 3% van de kinderen zware problematiek wordt gesignaleerd. Zowel aanleg als omgevingsfactoren lijken van invloed te zijn op het ontstaan van psychosociale problemen. Vooral risicofactoren binnen het gezin, zoals opvoedingsonmacht van ouders en het disfunctioneren van gezinsleden blijken veel impact te hebben, maar ook facetten als armoede en buurtkenmerken hebben invloed. Eén van de belangrijkste beschermende factoren is een liefdevolle ondersteunende relatie met ten minste één volwassene. Voor het signaleren van psychosociale problemen bij kinderen in de jeugdgezondheidszorg wordt gebruik gemaakt van de Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ). Deze vragenlijst bestaat uit 25 stellingen over de volgende onderwerpen: hyperactiviteit, emotionele problemen, problemen met leeftijdsgenoten, gedragsproblemen en pro-sociaal gedrag. De stellingen hebben betrekking op de afgelopen 6 maanden. Bij kinderen met een score boven een bepaald afkappunt (een verhoogde score), is mogelijk sprake van psychosociale problematiek. In groep 2 en groep 6/7 vullen de ouders voorafgaand aan het individuele gezondheidsonderzoek thuis de vragenlijst in. In klas 2 van het voortgezet onderwijs vullen de jongeren thuis zelf de vragenlijst in over hun psychische gezondheid. In onderstaande figuur is het percentage kinderen, per leeftijdscategorie, met een verhoogde score weergegeven. Figuur 4.1 % Kinderen met een verhoogde score op de SDQ jarigen 9-11 jarigen jarigen Het percentage kinderen met een verhoogde score op de SDQ is vergelijkbaar met het regionale gemiddelde Houten Regionaal gemiddelde Bron: registratie jeugdgezondheidszorg ggdmn 4 De resultaten van de kleuters worden voor de Eemland gemeenten vergeleken met het gemiddelde van het rayon Eemland en voor de overige gemeenten vergeleken met het gemiddelde van de rest van de regio. Dit in verband met verschillen in gebruikte afkappunten bij deze leeftijdsgroep (zie ook ggdatlas.nl). 12

13 In de onderstaande tabel is het percentage kinderen met een verhoogde SDQ-score per wijk/subkern weergegeven. Hierbij zijn alle leeftijdsgroepen samengenomen. In de tabel zijn alleen gegevens van die wijken opgenomen waarbij er voldoende kinderen (tenminste 50) zijn onderzocht. Tabel 4.1 % Kinderen (5-14 jaar) met een verhoogde SDQ-score naar wijk/subkern Wijk % kinderen met verhoogde SDQscore Houten, Leebrug 7 Heemstede, Houten, Oud-Wulven 12 Schonenburg 8 Buitengebied Ten Oosten Van De Spoorlijn 7 Houten Centrum - T Goy - Schalkwijk - Tull en T Waal - Bron: registratie jeugdgezondheidszorg ggdmn Trends In figuur 4.2 zijn de trends in totaalscore op de SDQ in de gemeente Houten weergegeven over de afgelopen 3 jaar. Over deze periode is er een significant dalende trend in de SDQ-score voor de 9-11 jarigen. Figuur 4.2 Trend: % kinderen (9-11 jr.) met een verhoogde SDQ-score naar onderzoeksjaar Bron: registratie jeugdgezondheidszorg ggdmn 13

14 Risicogroepen Uit de regionale cijfers blijkt dat vanaf 9-11 jarige leeftijd emotionele problemen vaker bij meisjes voorkomen en gedragsproblemen, problemen met leeftijdgenoten en hyperactiviteit vaker bij jongens. Jongens hebben vaker dan meisjes een verhoogde score op de SDQ-vragenlijst. Daarnaast blijkt dat gedragsproblemen en problemen met leeftijdgenoten vaker voorkomen bij VMBO-jongeren, vergeleken met HAVO/VWOjongeren. 4.2 Resultaten uit Schoolkracht basisonderwijs Sociale relaties en steun zijn belangrijk voor een goede ontwikkeling van een kind. Druk gedrag en een beperkt concentratievermogen beïnvloeden de schoolprestaties negatief en zijn belangrijke voorspellers van later te ontwikkelen psychosociale problematiek, uitval op school en andere risicogedragingen. Ook een negatief zelfbeeld, faalangst en sociale uitsluiting kunnen de schoolprestaties negatief beïnvloeden en vergroten het risico op o.a. psychosomatische klachten. Per onderwerp is de leerlingen een aantal vragen gesteld, waarover een score wordt berekend. Als kinderen boven een (op basis van onderzoek) vastgesteld afkappunt scoren, worden zij meegeteld in de groep met een ongunstige score. Wanneer uw gemeente op een onderwerp significant afwijkt van de regionale referentiegegevens (bestaande uit 9098 kinderen) dan is het betreffende onderwerp gearceerd weergegeven. Tabel 4.2 Resultaten psychosociaal functioneren kinderen (9-12 jr.) % Houten % Regio Hoe gaan de kinderen met elkaar om? Ongunstige score sociale relaties Werd (wel eens) gepest in afgelopen 3 maanden Werd regelmatig gepest (1 keer per week of vaker) 9 12 Deed (wel eens) mee aan pesten in afgelopen 3 maanden Ongunstige score agressie 2 4 Hoe voelen de kinderen zich op school? Ongunstige score concentratie Ongunstige score welbevinden op school Ongunstige score relatie met leerkracht Staan de kinderen stevig in hun schoenen? Ongunstige score zelfvertrouwen Ongunstige score faalangst Ongunstige score assertiviteit 8 8 Doen de kinderen wel eens dingen die niet mogen? Stelen, vernielen tenminste eenmaal in het afg. jaar Bron: Schoolkracht Hoe gaan de kinderen met elkaar om? Dit domein betreft sociale relaties (het kunnen aangaan en onderhouden van relaties met andere kinderen en de steun van andere kinderen op school), pesten en agressie (snel boos, heeft gevochten of ruzie gemaakt). Bij pesten gaat het in de meeste gevallen om verbale vormen van pesten, zoals uitgescholden worden of dat er vervelende dingen over het kind verteld worden. Al de aspecten in dit domein hangen met elkaar samen: kinderen die problemen hebben op het terrein van sociale relaties, worden ook vaker gepest en zijn vaker agressief (hebben gevochten, ruzie gemaakt of zijn boos geweest). Kinderen die gepest worden of zelf meedoen aan pesten, melden meer agressieproblemen. 14

15 Hoe voelen de kinderen zich op school? Dit domein betreft concentratieproblemen (moeite hebben om de aandacht bij individueel en klassikaal werk te houden), welbevinden op school en de relatie met de leerkrachten op school. Het welbevinden op school hangt duidelijk samen met de relatie met de leerkracht: hoe positiever de leerlingen zijn over de leerkrachten, des te beter hebben ze het naar hun zin op school. Daarnaast hangt het welbevinden op school samen met veel andere aspecten van psychosociale problematiek, zoals faalangst, sociale relaties en concentratieproblemen. Staan de kinderen stevig in hun schoenen? In dit domein komen zelfvertrouwen, faalangst (angstig wanneer iets gepresteerd moet worden) en assertiviteit (bijvoorbeeld voor zichzelf opkomen) aan de orde. Er is een duidelijke samenhang tussen zelfvertrouwen en faalangst: kinderen die problemen met zelfvertrouwen rapporteren, hebben ook vaker faalangst. Doen de kinderen wel eens dingen die niet mogen? De kinderen is gevraagd of ze zich het afgelopen jaar schuldig hebben gemaakt aan diefstal uit winkels of andere openbare gelegenheden en vandalisme. Totaal score psychosociaal functioneren Op basis van vijf van de bovengenoemde onderwerpen 5 is een totaalscore psychosociaal functioneren berekend. In de onderstaande tabel is het percentage kinderen weergegeven naar wijk/subkern, dat op drie of meer van deze onderwerpen een ongunstige score hebben. In de tabel zijn alleen gegevens van die wijken opgenomen waarbij voldoende kinderen (tenminste 50) hebben meegedaan aan het onderzoek. Tabel 4.3 Drie of meer psychosociale problemen naar wijk/subkern (9-12 jr.) Wijk/subkern % 3 of meer psychosociale problemen Houten, Leebrug 7 Heemstede, Houten, Oud-Wulven 5 Schonenburg 11 Buitengebied Ten Oosten Van De Spoorlijn 6 Houten Centrum - T Goy - Schalkwijk 6 Tull en T Waal - Totaal 8 Bron: Schoolkracht Trends (regionaal) Het percentage kinderen (9-12 jr.) dat (wel eens) mee deed aan pesten in de periode tot is iets gedaald van 31% naar 25%. Ook het percentage kinderen met een ongunstige score op de relatie met de leerkracht is in deze vierjarige periode licht gedaald (van 23% naar 20%). Het percentage kinderen met een ongunstige score op drie of meer items van psychosociaal functioneren is gelijk gebleven. 5 Sociale relaties, agressie, concentratie, zelfvertrouwen, faalangst en assertiviteit. 15

16 Risicogroepen (regionaal) Uit de regionale cijfers blijkt dat jongens vaker gedragsproblemen zoals agressief gedrag, meedoen met pesten en delinquent gedrag rapporteren dan meisjes. Ook voelen zij zich minder goed op school dan meisjes. Meisjes staan daarentegen minder stevig in hun schoenen dan jongens en rapporteren vaker problemen met zelfwaardering, faalangst en assertiviteit. Verder blijkt dat leerlingen van lagere groepen vaker worden gepest en minder stevig in hun schoenen staan dan leerlingen van de hogere groepen. Tot slot komt uit de regionale cijfers naar voren dat allochtone kinderen ongunstiger scoren op het kunnen aangaan en onderhouden van relaties met andere kinderen dan autochtone kinderen. Daarnaast doen zij vaker mee aan pesten dan autochtone leerlingen. 16

17 17

18 5. Leefgewoonten 5.1 Voedingsgewoonten Ongezonde voeding kan bijdragen aan de ontwikkeling van overgewicht en chronische aandoeningen (zoals diabetes mellitus, hart- en vaatziekten). Veel voedingsgewoonten worden in de jeugd gevormd. Een goede voeding begint met elke dag ontbijten. Het overslaan van het ontbijt kan de concentratie en prestaties van kinderen ongunstig beïnvloeden. Daarnaast kan het leiden tot een groter gebruik van tussendoortjes. Tussendoortjes vormen een risicofactor voor overgewicht en een onevenwichtig voedingspatroon. Ook neemt met de toename van het aantal eetmomenten de kans op gaatjes in het gebit toe. Frequent gebruik van suikerhoudende dranken verhoogt daarnaast de kans op overgewicht en gaatjes in het gebit. Tot slot raadt het Voedingscentrum aan elke dag 2 stuks fruit te eten. In de onderstaande tabel staan de resultaten over de voedingsgewoonten van de kinderen. Wanneer uw gemeente op een onderwerp significant afwijkt van de regionale referentiegegevens dan is het betreffende onderwerp gearceerd weergegeven. Tabel 5.1 % Kinderen met ongezonde voedingsgewoonten Basisonderwijs Voortgezet onderwijs jarigen % % Houten Regio 9-12 jarigen % % Houten Regio Minder dan 5 dagen per week ontbijten Eet niet dagelijks fruit Eet totaal meer dan 3 tussendoortjes per dag Drinkt totaal meer dan 3 glazen zoete dranken per dag Bron: Schoolkracht In de onderstaande tabel is het percentage kinderen dat minder dan 5 dagen per week ontbijt, weergegeven naar wijk/subkern. In de tabel zijn alleen gegevens van die wijken opgenomen waarbij voldoende kinderen (tenminste 50) hebben meegedaan aan het onderzoek. Tabel 5.2 % Kinderen dat minder dan 5 dagen per week ontbijt, per wijk/subkern Wijk/subkern % minder dan 5 dagen ontbijten Basisonderwijs 9-12 jarigen % minder dan 5 dagen ontbijten Voortgezet onderwijs jarigen Houten, Leebrug 5 11 Heemstede, Houten, Oud-Wulven 5 15 Schonenburg 5 13 Buitengebied Ten Oosten Van De Spoorlijn 2 14 Houten Centrum - - T Goy - - Schalkwijk 6 - Tull en T Waal - - Bron: Schoolkracht 18

19 Trends (regionaal) De voedingsgewoonten van 9-12 jarigen zijn niet veranderd in de periode 2006/ /2010. Risicogroepen (regionaal) Uit de regionale cijfers blijkt dat allochtone leerlingen minder vaak ontbijten dan autochtone leerlingen. Autochtone kinderen eten daarentegen minder vaak fruit en vaker tussendoortjes dan allochtone kinderen. Verder eten jongens minder vaak fruit, vaker meer dan 3 tussendoortjes per dag en drinken zij vaker zoete dranken dan meisjes. Tot slot drinken kinderen uit groep 8 meer zoete drankjes dan de kinderen in de lagere groepen. De voedingsgewoonten van jongeren op het lwoo/vmbo zijn ongunstiger vergeleken met havo/vwo-leerlingen. Verder zijn, per onderwijsniveau bekeken, de voedingsgewoontes van jongeren ongunstiger naar mate ze ouder zijn. 5.2 Tanden poetsen Het Ivoren Kruis adviseert twee maal per dag de tanden te poetsen. Het percentage kinderen (9-12 jr.) in de gemeente Houten dat hier niet aan voldoet is 19% (Bron: Schoolkracht). Dit percentage is vergelijkbaar met het regionale gemiddelde (20%). Trends (regionaal) Het tandenpoetsgedrag bij kinderen van 9-12 jaar is niet veranderd in de periode 2006/ /2010. Risicogroepen (regionaal) Uit de regionale cijfers blijkt dat jongens minder vaak tweemaal per dag hun tanden poetsen dan meisjes. 5.3 Beweging Sport en beweging vergroot het zelfvertrouwen van kinderen, bevordert de grove motoriek en vermindert de kans op verschillende chronische aandoeningen en overgewicht. Voor jeugdigen (jonger dan 18 jaar) wordt volgens de Nederlandse norm gezond bewegen dagelijks tenminste 60 minuten matig intensieve lichamelijke activiteit aanbevolen; bovendien dient deze minimaal tweemaal per week gericht te zijn op het verbeteren en handhaven van lichamelijke fitheid. De mate waarin kinderen tv/video/dvd kijken en achter de computer zitten, heeft een ongunstige invloed op het ontwikkelen van overgewicht. In de onderstaande tabel staan de resultaten over beweging. Wanneer uw gemeente op een onderwerp significant afwijkt van de regionale referentiegegevens dan is het betreffende onderwerp gearceerd weergegeven. 19

20 Tabel 5.3 % Kinderen met een ongewenst beweegpatroon. Basisonderwijs 9-12 jarigen % % Houten Regio Voortgezet onderwijs jarigen % % Houten Regio Geen lid sportclub Voldoet niet aan norm voor gezond bewegen uur of meer per dag tv/video/dvd kijken uur of meer per dag computeren Totaal 2 uur of meer per dag tv/video/dvd kijken en/of computeren Minder dan een half uur per dag buiten spelen Bron: Schoolkracht In de onderstaande tabel is het percentage kinderen weergegeven dat geen lid is van een sportclub naar wijk/subkern. In de tabel zijn alleen gegevens van die wijken opgenomen waarbij voldoende kinderen (tenminste 50) hebben meegedaan aan het onderzoek. Tabel 5.4 % Kinderen dat geen lid is van een sportvereniging, per wijk/subkern Wijk/subkern % geen lid sportvereniging Basisonderwijs % geen lid sportvereniging Voortgezet onderwijs jarigen 9-12 jarigen Houten, Leebrug Heemstede, Houten, Oud-Wulven Schonenburg Buitengebied Ten Oosten Van De Spoorlijn Houten Centrum - - T Goy - - Schalkwijk 19 - Tull en T Waal - - Bron: Schoolkracht Trends (regionaal) In figuur 5.1 is te zien dat er een ongunstige trend is op regionaal niveau voor sportdeelname en bewegen bij 9-12 jarigen. Het aantal leerlingen in die leeftijdsgroep dat niet voldoet aan de beweegnorm, geen lid is van een sportclub en minder dan een half uur per dag buiten speelt is toegenomen. 20

21 Figuur 5.1 Trend: % kinderen (9-12 jr.) dat geen lid is van een sportclub en minder dan een half uur per dag buiten speelt, naar onderzoeksjaar geen lid sportclub minder dan een half uur/dag buiten spelen Bron: Schoolkracht Risicogroepen (regionaal) Uit de regionale cijfers blijkt dat meisjes in vergelijking met jongens minder vaak lid zijn van een sportclub, ze voldoen ook minder vaak aan de beweegnorm en spelen minder vaak buiten. Aan de andere kant besteden jongens meer uren aan tv-kijken en (vooral) computeren dan meisjes. Leerlingen van groep 6 zijn minder vaak lid van een sportclub en voldoen minder vaak aan de beweegnorm dan de leerlingen van de hogere groepen. De tijd besteed aan tv-kijken en computeren neemt toe met de leeftijd. Tot slot zijn allochtone kinderen minder vaak lid van een sportclub vergeleken met Nederlandse kinderen. Zij voldoen ook minder vaak aan de beweegnorm, spelen minder vaak buiten en rapporteren ook meer tv te kijken en te computeren dan autochtone kinderen. Lwoo/vmbo-jongeren zijn vaker inactief dan havo/vwo-jongeren. Verder zijn, per onderwijsniveau bekeken, de beweeggewoonten van jongeren op het voortgezet onderwijs ongunstiger naar mate ze ouder zijn. 5.4 Genotmiddelengebruik Roken heeft belangrijke gevolgen voor de gezondheid op latere leeftijd en kan leiden tot longkanker, hart- en vaatziekten en vroeg overlijden. Als jongeren beginnen met roken is dat een belangrijke voorspeller voor roken op latere leeftijd. Het gebruik van grote hoeveelheden alcohol heeft ernstige gevolgen voor de gezondheid en voor het sociaal functioneren en het presteren op school. Het jong beginnen met drinken van alcohol kan ertoe leiden dat al op jonge leeftijd veel alcohol wordt gedronken. In tabel 5.5 staat weergegeven hoeveel leerlingen van de bovenbouw van het basisonderwijs wel eens alcohol hebben gedronken. Bij de meeste van hen gaat het om een paar keer een slokje (41%). 6% geeft aan af en toe maar niet iedere week alcohol te drinken en 1% drinkt elke week. Uit onderzoek is gebleken dat jongeren vaak thuis beginnen met het drinken van alcohol. Naast feitelijk alcoholgebruik is daarom in het Schoolkracht basisonderwijs onderzoek ook gevraagd of kinderen thuis alcohol mogen drinken van hun ouders. In tabel 5.5 staan de resultaten weergegeven. Wanneer uw gemeente op een onderwerp significant afwijkt van de regionale referentiegegevens dan is het betreffende onderwerp gearceerd weergegeven. 21

22 Tabel 5.5 % Kinderen (9-12 jr.) dat genotmiddelen gebruikt Basisonderwijs 9-12 jarigen % Houten % Regio Wel eens gerookt 5 5 Thuis blootgesteld aan rook Wel eens alcohol gedronken Mag thuis alcohol drinken van ouders 8 7 Bron: Schoolkracht In de puberteit beginnen jongeren (meer) te experimenteren met roken, alcohol drinken en drugsgebruik. In tabel 5.6 zijn de resultaten voor roken, alcohol- en softdruggebruik weergegeven voor jongeren op het voortgezet onderwijs. Onder binge-drinken wordt verstaan: minimaal één keer per maand 5 of meer glazen alcohol op één dag drinken. Tabel 5.6 % Kinderen (12-18 jr.) dat genotmiddelen gebruikt Voortgezet onderwijs jarigen % Houten % Regio Rookt 9 16 Afgelopen 4 weken alcohol gebruikt Afgelopen 4 weken aan binge-drinken gedaan Afgelopen 4 weken dronken geweest Ouders vinden alcoholgebruik goed, zeggen er niets van of weten het niet Afgelopen weken hasj of wiet gebruikt 5 6 Bron: Schoolkracht 38% van de alcohol drinkende jongeren in de gemeente Houten gaf aan zelf nooit alcohol te kopen, maar het te krijgen. Als jongeren alcohol kopen, doen ze dit het meest frequent in de supermarkt. Opvallend is dat 48% van de alcohol drinkende jongeren in Houten jonger dan 16 jaar zelf wel eens alcohol koopt, bijvoorbeeld in supermarkt, slijterij of café. Verder blijkt dat ruim de helft van de alcoholdrinkers in gemeente Houten aangeeft meestal thuis met anderen of bij anderen thuis te drinken. 22

23 In de onderstaande tabel is het percentage kinderen weergegeven dat wel eens alcohol heeft gedronken naar wijk/subkern. In de tabel zijn alleen gegevens van die wijken opgenomen waarbij voldoende kinderen (tenminste 50) hebben meegedaan aan het onderzoek. Tabel 5.7 % Kinderen dat alcohol drinkt naar wijk/subkern Wijk/subkern % wel eens alcohol gedronken Basisonderwijs 9-12 jarigen % afgelopen 4 weken alcohol gedronken Voortgezet onderwijs jarigen Houten, Leebrug Heemstede, Houten, Oud-Wulven Schonenburg Buitengebied Ten Oosten Van De Spoorlijn Houten Centrum - - T Goy - - Schalkwijk 51 - Tull en T Waal - - Bron: Schoolkracht Trends (regionaal) In figuur 5.2 is te zien dat er een gunstige trend is op regionaal niveau voor alcohol gebruik en thuis alcohol mogen drinken bij 9-12 jarigen. Ook is er bij deze groep een gunstige trend voor passief roken: het percentage kinderen dat thuis bloot gesteld wordt aan rook is in de periode 2006/2007 tot 2009/2010 gedaald van 24% naar 20%. Figuur 5.2 Trend: % kinderen (9-12 jr.) dat wel eens alcohol heeft gedronken en thuis alcohol mag drinken, naar onderzoeksjaar wel eens alcohol gedronken mag thuis alcohol drinken Risicogroepen (regionaal) Jongens (9-12 jr.) hebben vaker dan meisjes wel eens gerookt en alcohol gedronken. Op het voortgezet onderwijs gebruiken jongens iets vaker en iets meer alcohol dan meisjes, doen vaker aan binge-drinken en gebruiken vaker hasj of wiet. Hoe ouder de kinderen/jongeren zijn, hoe vaker zij roken, (overmatig) alcohol drinken en drugs gebruiken. Verder blijkt dat lwoo/vmbo-jongeren vaker roken en (overmatig) alcohol en hasj of wiet gebruiken dan havo/vwo-jongeren. Allochtone leerlingen hebben minder vaak alcohol gedronken dan autochtone leerlingen. 23

24 Verder blijkt dat jongens vaker dan meisjes thuis alcohol mogen drinken van hun ouders en allochtone leerlingen minder vaak dan autochtone leerlingen. 5.5 Seksueel gedrag Jongeren beginnen in hun puberteit seksuele ervaring op te doen. Het is belangrijk dat als zij tot geslachtsgemeenschap komen, dit niet tegen hun zin gebeurt en dat dit op een veilige manier gebeurt o.a. in verband met het risico op seksueel overdraagbare aandoeningen (soa s). In tabel 5.8 zijn de resultaten over seksueel gedrag weergegeven. Tabel 5.8 Seksueel gedrag kinderen (12-18 jr.) Voortgezet onderwijs jarigen % Houten % Regio Heeft geslachtsgemeenschap gehad Gebruikte laatste keer geen condoom Bron: Schoolkracht Risicogroepen (regionaal) Uit de regionale cijfers blijkt dat jongens vaker dan meisjes geslachtsgemeenschap hebben gehad. Met name jongeren uit de hogere klassen van het voortgezet onderwijs hebben ervaring met geslachtsgemeenschap. Zij hebben ook vaker de laatste keer geen condoom gebruikt. Daarnaast hebben lwoo/vmbo-jongeren vaker ervaring met geslachtsgemeenschap dan havo/vwo-jongeren. Er is echter geen verschil in condoomgebruik tussen deze groepen. Van de jongeren met seksuele ervaring gaf 3% aan wel eens een soa te hebben gehad en 8% gaf aan wel eens geld of een andere beloning te hebben gehad in ruil voor seks. Daarnaast gaf 8% van de jongeren aan dat ze meisjes op school kennen die met een loverboy omgaan. 24

25 25

26 6. Sociale omgeving 6.1 Thuissituatie De situatie waarin kinderen thuis opgroeien is van groot belang voor hun ontwikkeling en gezondheid. Enerzijds valt hierbij te denken aan de materiële omstandigheden waarin kinderen opgroeien. Uit onderzoek is bekend dat opgroeien in armoede een negatief effect heeft op de cognitieve, emotionele en fysieke ontwikkeling van kinderen. Anderzijds is een veilig thuis, een plek waar men zich geborgen en beschermd weet een belangrijke basis voor een gezonde ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige volwassen burgers. Het leven in een uitkeringsgezin, lage opleiding van ouders en het opgroeien in een eenoudergezin kunnen hierbij een risicofactor zijn. In de onderstaande tabel is een overzicht van deze risicofactoren in gemeente Houten weergegeven. Tabel 6.1 Risicofactoren in gezinssituatie % Houten % Regio Kinderen (4 t/m 12 jr.) met laagopgeleide ouders t/m 17 jarigen in uitkeringsgezinnen 2 3 Eenoudergezinnen 7 6 Bron: Kinderen in Tel 2010 Op basis van de percentages kan berekend worden dat in gemeente Houten naar schatting 251 kinderen in een uitkeringsgezin leven en 258 kinderen laagopgeleide ouders hebben. Daarnaast waren in kinderen in Houten (jonger dan 18 jr) bij een echtscheiding betrokken (bron: CBS). Trends In de onderstaande figuur zijn de trends van deze risicofactoren over de afgelopen 5 jaar weergegeven. Figuur 6.1 Trend: % kinderen met risicofactoren gezinssituatie naar onderzoeksjaar Bron: Kinderen in Tel

27 Wanneer er echt problemen zijn in een gezin, kan dat een negatieve weerslag hebben op het kind. Uit onderzoek blijkt dat het hebben van een langdurig zieke ouder bij kinderen kan leiden tot emotionele en gedragsproblemen. De aard van de problemen van kinderen hangt af van hun leeftijdsfase en verschilt per kind. In de onderstaande tabel zijn een aantal problematische situaties weergegeven waar kinderen mee te maken kunnen hebben. Tabel 6.2 Problematiek in gezinssituatie (0-17 jr.) % Houten % Regio Ouder(s) met risicovolle of problematische schulden * 6 9 Ouder(s) die het afgelopen jaar slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld 8 7 Ouder(s) met hoog risico op angst/depressie 3 3 Ouder(s) met overmatig alcoholgebruik 5 7 Ouder(s) sterk belemmerd in functioneren door chronische ziekte 5 4 bron: GGD monitor volwassenen 2008 * Schulden zijn risicovol wanneer aan minimaal één van de volgende criteria is voldaan: er zijn meer dan 3 schuldeisers, een betalingsachterstand duurt langer dan 12 maanden, een betalingsachterstand is groter dan 1.000,- of een betalingsachterstand kan niet zelfstandig binnen 12 maanden worden opgelost. Schulden zijn problematisch wanneer aan twee of meer van de criteria voor een risicovolle schuld wordt voldaan. Op basis van de percentages is een schatting 6 te maken om hoeveel kinderen het in gemeente Houten gaat die met deze problemen te maken hebben. 1% in de tabel komt overeen met ongeveer 156 kinderen. Dat wil zeggen dat in gemeente Houten bijvoorbeeld 6 x 156 kinderen= 936 kinderen wonen met ouder(s) met risicovolle of problematische schulden. Mantelzorg Kinderen die opgroeien met een langdurig zieke ouder, worden ook wel 'jonge mantelzorgers' genoemd. Zij zorgen voor hun ouder door praktische en/of emotionele steun te geven. Uit het Schoolkracht onderzoek onder jongeren op het voortgezet onderwijs kwam naar voren dat 7% van de schoolgaande jarigen uit de gemeente Houten soms tot vaak thuis mantelzorg verleent. Meisjes doen dat vaker dan jongens en jongeren uit een eenoudergezin vaker dan jongeren die niet in een eenoudergezin wonen. Uit het Schoolkracht onderzoek komt naar voren dat jongeren die mantelzorg verlenen vaker emotionele- of gedragsproblemen hebben, vaker van school verzuimen en vaker alcohol of drugs gebruiken dan andere jongeren. 6.2 Kindermishandeling Ook kindermishandeling vormt een bedreiging voor de ontwikkeling van een kind. Volgens de Wet op de jeugdzorg is kindermishandeling elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel. 6 Aantal huishoudens met kinderen in gemeente Houten x gemiddeld aantal kinderen per gezin in gemeente Houten x percentage problematiek /

28 Vermoedens van kindermishandeling Sinds 2007 worden, volgens de richtlijnen van de Inspectie voor Volksgezondheid, tijdens de individuele gezondheidsonderzoeken (inclusief extra onderzoeken (controles, onderzoek op indicatie)) van de jeugdgezondheidszorg vermoedens van kindermishandeling geregistreerd. In gemeente Houten werd in de afgelopen twee schooljaren bij 1,5% ( ) en 2,2% ( ) van de onderzochte kinderen een vermoeden van kindermishandeling geregistreerd (regio 1,9% en 1,4%). Uit regionale cijfers blijkt dat de meeste vermoedens van kindermishandeling zijn geregistreerd bij het uitgebreid sociaal medisch onderzoek (USMO). Dit onderzoek vindt plaats op indicatie voordat overplaatsing naar speciaal onderwijs geregeld kan worden. Ook bij extra onderzoek en in het speciaal onderwijs zijn veel vermoedens van kindermishandeling geregistreerd. Meldingen van kindermishandeling Bureau Jeugdzorg heeft een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Iedereen die zich zorgen maakt over een kind in zijn of haar omgeving kan contact opnemen met een AMK. Iedereen mag contact opnemen met een AMK. Het gebeurt echter zelden dat een mishandeld kind of iemand anders uit het gezin waar kindermishandeling speelt dat zelf doet. Veel vaker zijn het mensen uit de privé-omgeving van een gezin die zich tot een AMK wenden, zoals buren, kennissen en familie. Van alle meldingen is 26% afkomstig van personen uit de privé-omgeving en 74% van beroepskrachten uit diverse sectoren (vooral de politie) (GGD Monitor OGGZ, 2009). In 2008 werden 32 kinderen per jarige Houtense kinderen gemeld bij het AMK. In de gehele regio was dat 41 per Trends In de onderstaande figuur zijn de trends in meldingen van kindermishandeling in de gemeente Houten weergegeven van de afgelopen jaren. Een toe- of afname kan enerzijds betekenen dat kindermishandeling meer of minder voorkomt. Anderzijds kan het ook betekenen dat het meldingssysteem beter of minder goed functioneert. Figuur 6.2 Trend: aantal meldingen AMK per kinderen naar onderzoeksjaar Bron: kinderen in Tel

29 6.3 Schoolbeleving Net als de thuissituatie, kan ook de schoolsituatie van invloed op het (psychisch) welbevinden van de leerlingen en hun functioneren. De sfeer op school, relaties met klasgenoten, leerkrachten en de zorgstructuur op school spelen hier bij een belangrijke rol. In de onderstaande tabel zijn de resultaten van de gemeente Houten weergeven van ziekteverzuim, spijbelen en voortijdig schoolverlaten. Tabel 6.3 Problematiek in gezinssituatie (0-17 jr.) % Houten % Regio Spijbelen afgelopen 4 weken, jarigen Schoolverzuim door ziekte afgelopen 4 weken, jarigen Voortijdig schoolverlaters 3,00 3,71 Bron: Schoolkracht, Kinderen in Tel Ziekteverzuim kan verschillende oorzaken hebben. Niet altijd is een duidelijke lichamelijke oorzaak aan te wijzen. Ook klachten zoals hoofdpijn of vermoeidheid, of klachten van psychosociale aard kunnen leiden tot schoolverzuim. Als een leerling een les zonder geldige reden mist, is er sprake van spijbelen. De oorzaken van spijbelen zijn velerlei. Het kunnen problemen op school zijn: schoolprestaties, faalangst, prestatiedruk, relatie leerling-docent of groepsdruk. Maar ook de schoolomgeving kan een rol spelen. Aanwezigheid van cafés of winkels bevorderen spijbelen, evenals bijbaantjes. Veelvuldig spijbelen en verzuim vormen risicofactoren voor het voortijdig schoolverlaten en het ontstaan van allerlei probleemgedrag. 6.4 Buurtbeleving De openbare ruimte is bepalend voor de speel- en beweegmogelijkheden van kinderen en heeft directe invloed op de gezondheid van kinderen en jongeren. Steeds minder kinderen in Nederland spelen buiten. Een oorzaak is dat ouders het te onveilig vinden (o.a. vanwege verkeerssituatie). Daarnaast is ruimte schaars, vooral in de stedelijke gebieden door maatschappelijke ontwikkelingen als economische groei, toename van het verkeer en de behoefte aan grond voor woningbouw en bedrijfsterreinen. 29

Resultaten Schoolkracht Basisonderwijs Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Resultaten Schoolkracht Basisonderwijs Gemeente Utrechtse Heuvelrug Resultaten Schoolkracht Basisonderwijs 2008-2009 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Kenmerken onderzoekspopulatie... 3 3. Lichamelijk en psychosociaal functioneren... 4 3.1

Nadere informatie

GGD Midden-Nederland Jeugdgezondheidsmonitor 2008-2010

GGD Midden-Nederland Jeugdgezondheidsmonitor 2008-2010 GGD Midden-Nederland Jeugdgezondheidsmonitor 2008-2010 IJsselstein Clothilde Bun, epidemioloog Nelleke de Vos, epidemioloog 2 Inhoudsopgave 1. Kernboodschappen...4 2. Inleiding...6 3. Lichamelijke gezondheid...8

Nadere informatie

GGD Midden-Nederland Jeugdgezondheidsmonitor 2008-2010

GGD Midden-Nederland Jeugdgezondheidsmonitor 2008-2010 GGD Midden-Nederland Jeugdgezondheidsmonitor 2008-2010 Amersfoort Clothilde Bun, epidemioloog Nelleke de Vos, epidemioloog 2 Inhoudsopgave 1. Kernboodschappen... 5 2. Inleiding... 9 3. Lichamelijke gezondheid...11

Nadere informatie

Samenvatting Jong; dus gezond!?

Samenvatting Jong; dus gezond!? Samenvatting Jong; dus gezond!? Deel III Gezondheidsprofiel regio Nieuwe Waterweg Noord, 2005-2008 Samenvatting rapport Jong; dus gezond!? Gezondheidssituatie van de Jeugd (2004-2006) Regio Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

Kinderen in Noord gezond en wel?

Kinderen in Noord gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Noord gezond en wel? 1 Wat valt op in Noord? Voor Noord zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

Kinderen in West gezond en wel?

Kinderen in West gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in West gezond en wel? 1 Wat valt op in West? Voor West zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

Kinderen in Centrum gezond en wel?

Kinderen in Centrum gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Centrum gezond en wel? 1 Wat valt op in Centrum? Voor Centrum zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Kinderen in Oost gezond en wel?

Kinderen in Oost gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Oost gezond en wel? 1 Wat valt op in Oost? Voor Oost zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

Kinderen in Zuid gezond en wel?

Kinderen in Zuid gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Zuid gezond en wel? 1 Wat valt op in Zuid? Voor Zuid zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

Schoolrapport. St. Gregorius College. Resultaten Jeugdmonitor Utrecht. Welbevinden. Voeding en beweging. Geneeskundige en Gezondheidsdienst

Schoolrapport. St. Gregorius College. Resultaten Jeugdmonitor Utrecht. Welbevinden. Voeding en beweging. Geneeskundige en Gezondheidsdienst In dit schoolrapport worden de resultaten van de jeugdmonitor in het schooljaar 2008-2009 van de leerlingen in de klassen 2 en 3 van uw school beschreven Schoolrapport Resultaten Jeugdmonitor Utrecht GG&GD

Nadere informatie

HOE GEZOND IS ONZE JEUGD?

HOE GEZOND IS ONZE JEUGD? HOE GEZOND IS ONZE JEUGD? Resultaten van de Jeugdgezondheidsmonitor voor leerlingen van klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs in de regio Midden-Nederland 2011/2012 Lokale Schoolkrachtcijfers op www.ggdatlas.nl

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Schoolrapport. Amadeus Lyceum. Resultaten EURO-URHIS 2 jeugdonderzoek. Inleiding

Schoolrapport. Amadeus Lyceum. Resultaten EURO-URHIS 2 jeugdonderzoek. Inleiding Schoolrapport Resultaten EURO-URHIS 2 jeugdonderzoek Amadeus Lyceum Inleiding De GG&GD Utrecht neemt deel aan een Europees project over gezondheid in grote steden, het EURO-URHIS 2 project. In dit onderzoek

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Kinderen in Zuidoost gezond en wel?

Kinderen in Zuidoost gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Zuidoost gezond en wel? 1 Wat valt op in Zuidoost? Voor Zuidoost zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor

Nadere informatie

Kinderen in Nieuw-West gezond en wel?

Kinderen in Nieuw-West gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Nieuw-West gezond en wel? 1 Wat valt op in Nieuw-West? Voor Nieuw-West zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Leeswijzer... 3

Inhoudsopgave. Leeswijzer... 3 Inhoudsopgave Leeswijzer... 3 Deel 1. Resultaten Jeugd Informatie Systeem... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Kenmerken onderzoekspopulatie?... 4 1.3 Gezondheid en psychisch welbevinden?... 5 1.3.1 Luchtwegklachten...

Nadere informatie

PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID

PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID IJsselland PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID Jongerenmonitor 20 92% normaal risico op psychosociale problemen.3 jongeren School Klas 2 13-1 jaar Klas - jaar 86% goede ervaren gezondheid %* is op school gepest *van

Nadere informatie

Hoe gezond is en leeft de jeugd in Houten. Bevindingen van de jeugdgezondheidszorg en Schoolkracht.

Hoe gezond is en leeft de jeugd in Houten. Bevindingen van de jeugdgezondheidszorg en Schoolkracht. Hoe gezond is en leeft de jeugd in Houten Bevindingen van de jeugdgezondheidszorg en Schoolkracht. Hoe gezond is en leeft de jeugd? Clothilde Bun en Françoise Schütz Juni 2008 Dit is een publicatie van:

Nadere informatie

Samenvatting Jeugdmonitor Utrecht

Samenvatting Jeugdmonitor Utrecht Samenvatting Jeugdmonitor Utrecht Gezondheid en leefstijl Psychosociale gezondheid Gezin School Vrije tijd Sociaaleconomische verschillen Verschillen naar wijk Trends Beschouwing Groep 7 en 8 van het basisonderwijs,

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R VOEDING, BEWEGING EN GEWICHT K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Jeugd 2010 6 Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD

Nadere informatie

VOEDING, BEWEGEN EN GEWICHT

VOEDING, BEWEGEN EN GEWICHT IJsselland VOEDING, BEWEGEN EN GEWICHT Jongerenmonitor 2015 77% ontbijt dagelijks 10.3 jongeren School 13-14 jaar 15- jaar 76% een gezond gewicht 15% beweegt voldoende Genotmiddelen Psychosociale gezondheid

Nadere informatie

Gemeente Zaanstad en Molenwerf

Gemeente Zaanstad en Molenwerf Gemeente en Molenwerf Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin per

Nadere informatie

Gemeente Zeevang. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014

Gemeente Zeevang. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Gemeente Zeevang Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Zeevang. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin per

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

De jeugd van tegenwoordig. Resultaten uit Gezondheidsonderzoek Jeugd 2016 Bestuurscommissie 6 juli 2017

De jeugd van tegenwoordig. Resultaten uit Gezondheidsonderzoek Jeugd 2016 Bestuurscommissie 6 juli 2017 De jeugd van tegenwoordig Resultaten uit Gezondheidsonderzoek Jeugd 2016 Bestuurscommissie 6 juli 2017 1 Inhoud Waartoe, hoe en wat? Wat kenmerkt de jeugd van tegenwoordig? Patronen voor preventie En verder

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID Jeugd 2010 4 K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

Rapportage. Wat doe jij voor je gezondheid? Resultaten van een peiling op basisschool Het Mozaïek te Heeswijk-Dinther

Rapportage. Wat doe jij voor je gezondheid? Resultaten van een peiling op basisschool Het Mozaïek te Heeswijk-Dinther Rapportage Wat doe jij voor je gezondheid? Resultaten van een peiling op basisschool Het Mozaïek te Heeswijk-Dinther Oktober 27 Schoolgezondheidsprofielen Voor u ligt een verslag van de resultaten van

Nadere informatie

Samenvatting Losser. 2 van 5 Twentse Gezondheids Verkenning Losser. Versie 1, oktober 2013

Samenvatting Losser. 2 van 5 Twentse Gezondheids Verkenning Losser. Versie 1, oktober 2013 Samenvatting Losser Versie 1, oktober 2013 Lage SES, bevolkingskrimp en vergrijzing punt van aandacht in Losser In de gemeente Losser wonen 22.552 mensen; 11.324 mannen en 11.228 vrouwen. Als we de verschillende

Nadere informatie

Hoe gaat het met de leerlingen van Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu? Schoolrapportage Emovo 2014/2015

Hoe gaat het met de leerlingen van Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu? Schoolrapportage Emovo 2014/2015 Hoe gaat het met de leerlingen van Openbare scholengemeenschap Willem Blaeu? Schoolrapportage Emovo 2014/2015 Inleiding In het schooljaar 2014/2015 is voor de 4 e keer Emovo uitgevoerd onder 2 e en 4 e

Nadere informatie

Gemeente Zaanstad. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo

Gemeente Zaanstad. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo Gemeente Zaanstad Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Zaanstad. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin

Nadere informatie

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Wageningen

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Wageningen Kindermonitor 2009 Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Wageningen H u l p v e r l e n i n g G e l d e r l a n d M i d d e n Gezondheid niet voor álle

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Tabel 1. Achtergrondgegevens van de deelnemende scholieren uit Waterland en de regio (%) Waterland 209 scholieren

Tabel 1. Achtergrondgegevens van de deelnemende scholieren uit Waterland en de regio (%) Waterland 209 scholieren Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Waterland Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Regio Gelderland Midden

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Regio Gelderland Midden Kindermonitor 2009 Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Regio Gelderland Midden H u l p v e r l e n i n g G e l d e r l a n d M i d d e n Gezondheid niet voor

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Beemster Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Beemster Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Beemster Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Renkum

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Renkum Kindermonitor 2009 Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Renkum H u l p v e r l e n i n g G e l d e r l a n d M i d d e n Gezondheid niet voor álle

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Losser

Kernboodschappen Gezondheid Losser Kernboodschappen Gezondheid Losser De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Losser epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Losser en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

Totaal screening vo2 West-Brabant. 10 % % heeft soms

Totaal screening vo2 West-Brabant. 10 % % heeft soms 214 215 onderzoek onderzoeksperiode totaal aantal leerlingen klas 2 klas 2 sept 214 - juni 215 7857 aantal afwezig aantal aantal vragenlijsten tijdens screening vervolgonderzoeken ingevuld 336 288 7521

Nadere informatie

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Lingewaard

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Lingewaard Kindermonitor 2009 Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Lingewaard H u l p v e r l e n i n g G e l d e r l a n d M i d d e n Gezondheid niet voor álle

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Rijssen-Holten

Kernboodschappen Gezondheid Rijssen-Holten Kernboodschappen Gezondheid Rijssen-Holten De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Rijssen-Holten epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Rijssen-Holten en de factoren

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Oostzaan Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Oostzaan Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Oostzaan Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NOORDWIJKERHOUT versie 2/11-03-2014

KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NOORDWIJKERHOUT versie 2/11-03-2014 KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NOORDWIJKERHOUT versie 2/11-03-2014 De waarden die in de tabellen worden weergegeven zijn percentages, tenzij anders aangegeven. Noordwijkerhout totaal geslacht leeftijd

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

tot 24 jaar Monitor jongeren 12

tot 24 jaar Monitor jongeren 12 Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Edam-Volendam. Er is apart gekeken naar de woonkernen Edam en Volendam.

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Edam-Volendam. Er is apart gekeken naar de woonkernen Edam en Volendam. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Edam-Volendam Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de

Nadere informatie

Resultaten screening. Boxmeer. 9 % % heeft soms 2014-2015. klas 2 VO 2014-2015. Medische problemen. gewicht. aandachtsleerlingen. ernstig ondergewicht

Resultaten screening. Boxmeer. 9 % % heeft soms 2014-2015. klas 2 VO 2014-2015. Medische problemen. gewicht. aandachtsleerlingen. ernstig ondergewicht 214-215 onderzoek onderzoeksperiode klas 2 VO 214-215 aantal mogelijke aandachtsleerlingen aantal vragenlijsten ingevuld 14 32 Medische problemen zien horen 9 heeft soms moeite met horen 17 2 ook met gehoorapparaat

Nadere informatie

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Wat is E-MOVO q Onderzoek onder 2 e en 4 e klassers, nu 3 e keer q Vragenlijst wordt digitaal in klas ingevuld

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Zwolle

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Zwolle [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 420 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Gemeente Purmerend. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo

Gemeente Purmerend. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo Gemeente Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente. Achtereenvolgens treft u: 1. De samenvatting met daarin per onderwerp

Nadere informatie

Gemeente Edam-Volendam

Gemeente Edam-Volendam Gemeente Edam-Volendam Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Edam-Volendam. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting

Nadere informatie

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Rijnwaarden

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Rijnwaarden Kindermonitor 2009 Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Rijnwaarden H u l p v e r l e n i n g G e l d e r l a n d M i d d e n Gezondheid niet voor

Nadere informatie

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013 Samenvatting Twente Versie 2, oktober 2013 Twente varieert naar stad en platteland In Twente wonen 626.500 mensen waarvan de helft woont in één van de drie grote steden. Tot 2030 zal de Twentse bevolking

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Almelo

Kernboodschappen Gezondheid Almelo Kernboodschappen Gezondheid Almelo De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Almelo epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Almelo en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

Gemeente Oostzaan. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo

Gemeente Oostzaan. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo Gemeente Oostzaan Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Oostzaan. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin

Nadere informatie

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Kampen Algemeen Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 630 664 1294 10163 Geslacht jongen 49 50 49 49 meisje 51 50 51 51 Etniciteit Nederlands

Nadere informatie

2. Overgewicht. allochtone kinderen. autochtone kinderen. eenouder ouder+stiefouder. beide ouders. % kinderen met overgewicht. laag.

2. Overgewicht. allochtone kinderen. autochtone kinderen. eenouder ouder+stiefouder. beide ouders. % kinderen met overgewicht. laag. 2. Overgewicht De gevolgen van overgewicht op de kinderleeftijd zijn uiteenlopend van psychosociale problemen, zoals gepest worden, negatief zelfbeeld en depressiviteit, tot lichamelijke problemen zoals

Nadere informatie

Tabellenboek jongerenmonitor Olst-Wijhe

Tabellenboek jongerenmonitor Olst-Wijhe Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Olst-Wijhe Algemeen Olst-Wijhe Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 185 181 366 10163 Geslacht jongen 52 51 52 49 meisje 48 49 48 51 Etniciteit

Nadere informatie

Gemeente Beemster. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014

Gemeente Beemster. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Gemeente Beemster Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Beemster. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin

Nadere informatie

Geneeskundige en Gezondheidsdienst. Jeugdmonitor Utrecht. Groep 7 en 8 van het basisonderwijs. www.utrecht.nl/jeugdmonitor

Geneeskundige en Gezondheidsdienst. Jeugdmonitor Utrecht. Groep 7 en 8 van het basisonderwijs. www.utrecht.nl/jeugdmonitor Geneeskundige en Gezondheidsdienst Jeugdmonitor Utrecht Groep 7 en 8 van het basisonderwijs www.utrecht.nl/jeugdmonitor Schooljaar 9-1 Voorwoord Met trots presenteer ik u alweer de vijfde editie van de

Nadere informatie

E-MOVO Hoe gezond zijn jongeren in de regio Nijmegen?

E-MOVO Hoe gezond zijn jongeren in de regio Nijmegen? E-MOVO 2011-2012 Hoe gezond zijn jongeren in de regio Nijmegen? E-MOVO (Elektronische MOnitor en VOorlichting) is een grootschalig jongerenonderzoek van de GGD en in Oost-Nederland. Dit onderzoek wordt

Nadere informatie

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Zwolle Algemeen Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 1181 1116 2297 10163 Geslacht jongen 49 47 48 49 meisje 51 53 52 51 Etniciteit Nederlands

Nadere informatie

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Dalfsen Algemeen Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 334 356 690 10163 Geslacht jongen 50 54 52 49 meisje 50 46 48 51 Etniciteit Nederlands

Nadere informatie

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk

Schoolbeleving klas 2 klas 4 Totaal Regio % % % % Beleving school (Hartstikke) leuk Gaat wel Niet leuk/vreselijk Tabellenboek jongerenmonitor 2015 Zwartewaterland Algemeen Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 303 309 612 10163 Geslacht jongen 54 48 51 49 meisje 46 52 49 51 Etniciteit Nederlands

Nadere informatie

Jeugd in Rivierenland Resultaten van een onderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl van 2e en 4e klassers van het voortgezet onderwijs

Jeugd in Rivierenland Resultaten van een onderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl van 2e en 4e klassers van het voortgezet onderwijs Jeugd in Rivierenland Resultaten van een onderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl van 2e en 4e klassers van het voortgezet onderwijs Elektronische Monitor en Voorlichting Onderzoek In het najaar

Nadere informatie

11 Gezondheid en leefstijl van jongeren in de regio Gelre-IJssel. Resultaten van E-MOVO 2007

11 Gezondheid en leefstijl van jongeren in de regio Gelre-IJssel. Resultaten van E-MOVO 2007 11 Gezondheid en leefstijl van jongeren in de regio Gelre-IJssel Resultaten van E-MOVO 2007 In het kader van preventie vormt de jeugd een belangrijke doelgroep. Veel gezondheidsbeïnvloedend gedrag, zoals

Nadere informatie

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Duiven

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Duiven Kindermonitor 2009 Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Duiven H u l p v e r l e n i n g G e l d e r l a n d M i d d e n Gezondheid niet voor álle

Nadere informatie

JEUGDMONITOR EMOVO 2013-2014 Gemeente Heemstede

JEUGDMONITOR EMOVO 2013-2014 Gemeente Heemstede Gemeente Resultaten voor gemeente en regio Kennemerland Regio N=9.98 Ervaren gezondheid en aandoeningen Voelt zich gezond 84 83 Heeft minstens chronische aandoening, vastgesteld door arts 3 3 Heeft allergie,

Nadere informatie

E-MOVO 2011/2012. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Hellendoorn

E-MOVO 2011/2012. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Hellendoorn E-MOVO 2011/2012 Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Hellendoorn E-MOVO 2011/2012 Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Hellendoorn GGD Twente Drs. C. Smit Drs.

Nadere informatie

Dagelijks ontbijten en elke dag groente en fruit eten zijn gedragingen die bijdragen aan een gezonde leefstijl.

Dagelijks ontbijten en elke dag groente en fruit eten zijn gedragingen die bijdragen aan een gezonde leefstijl. De Vlieger 3 CHECKID ChecKid is een grootschalig leefstijlonderzoek onder basisschoolleerlingen in Zwolle. Het brengt (on)gezond gedrag, leefstijl en de leefomgeving van kinderen in Zwolle in kaart. ChecKid

Nadere informatie

Schoolprofiel Kalsbeek College, locatie Schilderspark te Woerden

Schoolprofiel Kalsbeek College, locatie Schilderspark te Woerden Schoolprofiel Kalsbeek College, locatie Schilderspark te Woerden Schooljaar -2012 GGD Midden-Nederland 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 4 Kenmerken onderzochte leerlingen... 5 Gezinssituatie...

Nadere informatie

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Purmerend.

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Purmerend. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Purmerend Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Beweging, voeding en. (over)gewicht

Beweging, voeding en. (over)gewicht JONGERENPEILING 2008 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NIEUWKOOP versie 2/

KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NIEUWKOOP versie 2/ KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NIEUWKOOP versie 2/11-03-2014 De waarden die in de tabellen worden weergegeven zijn percentages, tenzij anders aangegeven. Nieuwkoop totaal geslacht leeftijd totaal HM

Nadere informatie

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Nijkerk

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Nijkerk Kindermonitor 2009 Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Nijkerk H u l p v e r l e n i n g G e l d e r l a n d M i d d e n Gezondheid niet voor álle

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Ommen

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Ommen [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente In de gemeente gaven 478 ouders van ½- tot 12 jaar inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

E-MOVO 2011/2012. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Enschede

E-MOVO 2011/2012. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Enschede E-MOVO 2011/2012 Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Enschede E-MOVO 2011/2012 Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Enschede GGD Twente Drs. C. Smit Drs. M.

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen Ouderenmonitor 2011 Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen De Ouderenmonitor is een onderzoek naar de lichamelijke, sociale en geestelijke

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Raalte

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Raalte [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 460 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

GENOTMIDDELEN. Jongerenmonitor 2015 10.163. 40% ooit alcohol gedronken. Klas 2. Klas 4. 5% ooit wiet gebruikt. 24% weleens gerookt.

GENOTMIDDELEN. Jongerenmonitor 2015 10.163. 40% ooit alcohol gedronken. Klas 2. Klas 4. 5% ooit wiet gebruikt. 24% weleens gerookt. IJsselland GENOTMIDDELEN Jongerenmonitor 1 4% ooit alcohol gedronken.163 jongeren School Klas 13-14 jaar Klas 4 1-16 jaar 4% weleens gerookt % ooit wiet gebruikt Genotmiddelen Psychosociale gezondheid

Nadere informatie

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Zeeuwse jongeren en alcohol In 2010 is de Zeeuwse campagne Laat ze niet (ver)zuipen! van start

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren tot 4 jaar Jongerenmonitor In 0 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Alcohol FACT. Twee op de drie jongeren heeft weleens gedronken. Helft 4 e -klassers heeft recent gedronken SHEET. Gelderland-Zuid E-MOVO

Alcohol FACT. Twee op de drie jongeren heeft weleens gedronken. Helft 4 e -klassers heeft recent gedronken SHEET. Gelderland-Zuid E-MOVO Gelderland-Zuid E-MOVO 2015-2016 De resultaten in deze factsheet zijn afkomstig uit het 4 e E-MOVO jongerenonderzoek. In 2015 werd dit onderzoek uitgevoerd onder ruim 10.000 leerlingen in het voortgezet

Nadere informatie

Jeugdmonitor Utrecht. Gezondheid en leefstijl van leerlingen in het primair onderwijs. Schooljaar

Jeugdmonitor Utrecht. Gezondheid en leefstijl van leerlingen in het primair onderwijs. Schooljaar Jeugdmonitor Utrecht Gezondheid en leefstijl van leerlingen in het primair onderwijs Schooljaar 2015-2016 Jeugdmonitor Utrecht De Jeugdmonitor Utrecht is hét integrale meetinstrument over de Utrechtse

Nadere informatie

Gemeente Waterland. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014

Gemeente Waterland. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Gemeente Waterland Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Waterland. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin

Nadere informatie

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Deventer

Kindermonitor Gemeentelijke Factsheet. Deventer [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 448 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Lokale Verkenning Gemeente Amersfoort 2011

Lokale Verkenning Gemeente Amersfoort 2011 Lokale Verkenning Gemeente Amersfoort 11 Met deze Lokale Verkenning biedt de GGD Midden-Nederland u inzicht in uw lokale gezondheidssituatie. U treft cijfers aan over gezondheidsspeerpunten en risicogroepen.

Nadere informatie

Hoe gezond ben jij? Gezondheid en leefstijl van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Schooljaar 2014-2015

Hoe gezond ben jij? Gezondheid en leefstijl van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Schooljaar 2014-2015 Hoe gezond ben jij? Gezondheid en leefstijl van leerlingen in het voortgezet onderwijs Schooljaar 2014-2015 Hoe gezond ben jij? De gemeente Utrecht verzamelt middels de vragenlijst Hoe gezond ben jij?

Nadere informatie

J O N G E R E N O N D E R Z O E K : J A A R

J O N G E R E N O N D E R Z O E K : J A A R PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID 3 J O N G E R E N O N D E R Z O E K : 12-18 J A A R Jongerenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

6 Psychische problemen

6 Psychische problemen psychische problemen 6 Psychische problemen Gonneke Stevens In onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van jongeren is het relevant aandacht te besteden aan psychische problematiek, waarbij vaak een

Nadere informatie

Themarapport. Gezonde Leefstijl. Voortgezet onderwijs. april 2008. Inleiding. Roken

Themarapport. Gezonde Leefstijl. Voortgezet onderwijs. april 2008. Inleiding. Roken Themarapport Voortgezet onderwijs NR Gezonde Leefstijl april 008 De Jeugdmonitor Zeeland is een samenwerkingsverband van de Provincie Zeeland, de 13 Zeeuwse gemeenten en verschillende instellingen die

Nadere informatie

Provinciaal rapport. Resultaten jeugdgezondheidsonderzoek S a m e n w e r k e n a a n g e z o n d h e i d

Provinciaal rapport. Resultaten jeugdgezondheidsonderzoek S a m e n w e r k e n a a n g e z o n d h e i d Provinciaal rapport Resultaten jeugdgezondheidsonderzoek 2015 S a m e n w e r k e n a a n g e z o n d h e i d Tabellenboek Tabellenboek bij het Jeugdgezondheidsonderzoek 2015 De tabellen in deze bijlage

Nadere informatie

CheckTeen 2011: Eet- en beweeggedrag van leerlingen in het voortgezet onderwijs in Zwolle

CheckTeen 2011: Eet- en beweeggedrag van leerlingen in het voortgezet onderwijs in Zwolle Onderzoekscentrum Preventie Overgewicht CheckTeen 2011: Eet- en beweeggedrag van leerlingen in het voortgezet onderwijs in ZWOLLE Een onderzoek naar het eet- en beweeggedrag van leerlingen van de 2 e klas

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Zevenaar

Kindermonitor Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Zevenaar Kindermonitor 2009 Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Zevenaar H u l p v e r l e n i n g G e l d e r l a n d M i d d e n Gezondheid niet voor álle

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Enschede

Kernboodschappen Gezondheid Enschede Kernboodschappen Gezondheid Enschede De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Enschede epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Enschede en de factoren die hierop van

Nadere informatie

Kindermonitor 2009. Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Westervoort

Kindermonitor 2009. Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Westervoort Kindermonitor 2009 Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Westervoort H u l p v e r l e n i n g G e l d e r l a n d M i d d e n Gezondheid niet voor

Nadere informatie

Gezond meedoen in Stein. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Stein. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Stein Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk op gezondheid

Nadere informatie