G.M.R. S.P.O. VENRAY

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "G.M.R. S.P.O. VENRAY"

Transcriptie

1 G.M.R. S.P.O. VENRAY Verslag van de vergadering d.d. 29 september 2014 Aanwezig: CvB/Staf: C. Biersteker, A. Cuppen, K. Janssen, R. van Mil, L. Philipsen, A. Steenbakkers, A. Smits, E. Sweelssen, E. van der Velden, C. Versteegen en J. van Well M. de Groot (voorzitter) J. Hendriks (agendapunten 6 en 8) en Y. Raaijmakers Openbare vergadering 1. Opening en vaststelling agenda De nieuwe voorzitter, de heer Marcel de Groot, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. In het vooroverleg is afscheid genomen van de heer Jongenelen. Ook SPOVenray heeft afscheid genomen. Vaststelling agenda De heer Hendriks is aanwezig voor de bespreking van de agendapunten 6 en 8. Afgesproken wordt deze naar voren te halen, zodat de heer Hendriks daarna de vergadering kan verlaten. 2. Kennismaking, contactpersonen GMR in MR-en Kennismaking De nieuwe leden, de heer Ruud van Mil en mevrouw Arianne Smits, en de nieuwe voorzitter stellen zich in het kort aan de GMR voor. Contactpersonen GMR in MR-en De volgende wijzigingen in de contactpersonen van de GMR in de MR-en worden aangebracht. - Estafette: vast de heer van der Velden, vervanger de heer Steenbakkers - Oda: vervangster mevrouw Smits - Landweert: vervangster mevrouw Janssen - Meent: vast mevrouw van Well, vervanger de heer van Mil - Meulebeek: vast mevrouw Janssen - Vlaswei: vervangers mevrouw Janssen - Kruudwis: vervanger de heer van Mil - Maria: vast de heer van Mil - Bongerd: vervangers mevrouw Versteegen - Toverbal: vast de heer Steenbakkers, vervangster mevrouw Biersteker - Antonius komt te vervallen - Stek: vervangers mevrouw Smits Een herzien overzicht van de verdeling van de GMR-leden over de scholen wordt toegezonden aan de GMR. 3. Vaststelling aangepaste adressenlijst per 1 augustus 2014 Het adres van mevrouw van Well wordt vervangen voor De adressenlijst wordt aangepast. Een herziene adressenlijst wordt toegezonden aan de GMR. 4. Scholing (G)MR Vanuit enkele MR-en is gevraagd om de scholing te plannen aan het begin van het schooljaar vanwege nieuwe MR-leden. GMR 29 september

2 Een GMR-lid heeft een speciaal aanbod van VOO (Vereniging Openbaar Onderwijs) ontvangen voor een scholing m.b.t. het schoolplan Deze bijeenkomsten vinden plaats in Utrecht, maar kunnen ook op locatie afgesproken worden. Mogelijk kan dit in de scholing meegenomen worden. De betreffende papieren worden overhandigd aan de heer van der Velden. De heer van der Velden zal een voorstel m.b.t. de scholing doen. 5. Strategisch Beleidsplan (SBP) Het SBP is opgesteld met de input vanuit bijeenkomsten met directeuren, leerkrachten, ouders en kinderen en in de vorige vergadering van de GMR geïntroduceerd. Nu is het SBP geagendeerd ter bespreking De volgende vragen worden gesteld c.q. opmerkingen worden gemaakt. - Op pagina 7 dient de vaardigheid communiceren meer omschreven worden als vaardigheid (bijv. leren communiceren), omdat iedereen communiceert. - Een GMR-lid merkt op dat het traject niet goed voelt. Het stappenplan is niet gevolgd (in januari 2014 dienden de strategische vragen besproken te worden met GMR en MR-en en in juni 2014 de resultaten van de inventarisatie / bespreekpunten en zou een meningsvorming plaatsvinden). De GMR was graag meegenomen in het veranderingsproces en had graag tussentijds gehoord welke vraagstukken de diverse geledingen belangrijk vonden, e.d. Verder wordt de evaluatie van het oude SBP gemist en had meer aandacht besteed mogen worden aan Passend Onderwijs. Mevrouw Raaijmakers geeft aan dat jaarlijks de GMR wordt geïnformeerd over de evaluatie van het huidige SBP. In percentages wordt aangeven welke doelen in welke mate zijn bereikt. Verder antwoordt zij dat voor het nieuwe SBP juist gekozen is voor een bottum up proces. Alle partijen (kinderen, ouders, leerkrachten en directeuren) hebben gelijkwaardig meegedacht over hoe men vindt dat het onderwijs tot 2020 er uit moet zien. Het is geen verandering van beleid, maar een doorgaande lijn met verschuiving van de accenten. De concretisering vindt plaats in de schoolplannen van de scholen. Op basis van deze schoolplannen worden de kritische succesfactoren geformuleerd, zowel algemeen als schoolspecifiek. De personeelsleden van de GMR-leden geven aan dat zij zich goed herkennen in het SBP. De vier hoofdthema s werden ook genoemd in de bijeenkomst met de leerkrachten. De GMR-leden vanuit de oudergeleding hebben dit voortraject gemist. Mevrouw Raaijmakers zal bekijken of er in het voorwoord een zin toegevoegd kan worden dat het geen nieuw beleid betreft, maar een doorgaande lijn van bestaand beleid. Zij vindt het nieuwe SBP niet de plek om de evaluatie van het vorige SBP in op te nemen. De laatste evaluatie is gebruikt als onderlegger voor het nieuwe SBP. - Een tweetal leden van de GMR geven aan het SBP vlak en algemeen te vinden en de uitdaging/diepgang te missen. De voorzitter stelt voor dat GMR-leden, die hieraan behoefte hebben, hun wijzigingsvoorstellen t.a.v. het SBP op papier zetten en tijdig voor de volgende GMR-vergadering toesturen aan de leden van de GMR en aan mevrouw Raaijmakers. Mevrouw Raaijmakers kan van te voren bekijken of deze wijzigingen in te passen zijn. Aldus wordt afgesproken. Afgesproken wordt dat er naar gestreefd zal worden om in de vergadering van 28 oktober a.s. na de bespreking van deze inhoudelijke punten over te gaan tot advisering. 6. Werkkostenregeling De heer Hendriks deelt mee dat SPOVenray vanwege een wetwijziging m.i.v. 1 januari 2015 moet deelnemen aan de werkkostenregeling (WKR). Deze WKR komt in de plaats van huidige regelingen aangaande alle verstrekkingen, zoals attentie kerst, fietsplan, e.d. niet zijnde salarissen. Momenteel inventariseert SSC Overkwartier voor de drie stichtingen SPOVenray, Dynamiek en Prisma welke verstrekkingen in 2013 en 2014 zijn gedaan, die straks vallen onder de WKR en hoe groot de vrije ruimte is. OSG zal dit naderhand nogmaals controleren. De hoogte van de belastingvrije ruimte is gebaseerd op een bepaald percentage van de totale loonsom. De organisatie heeft de vrijheid om zelf te bepalen welke zaken daarin onder te brengen en onder welke voorwaarden. Overschrijdt men op stichtingsniveau de vrije ruimte dan dient belasting betaald te worden. GMR 29 september

3 Van een regeling die opgenomen is in de WKR, dient iedereen gebruik te kunnen maken. Stel het fietsplan wordt opgenomen in de WKR en er wordt zoveel gebruik van gemaakt dat het limiet overschreden wordt, dan is dit een risico voor de organisatie. De verdere uitwerking wordt teruggebracht in de GMR. 7. Evaluatie Mobiliteitsidee Mevrouw Raaijmakers reikt ter kennisgeving de hoofdstukken 1 (evaluatie project Mobiliteitsidee) en 2 (conclusies en aanbevelingen) uit het officiële eindrapport uit. Aan de hoofddoelstelling is voldaan. Er is een mobiliteitscentrum ontwikkeld en er is een procedure vastgesteld volgens welke gewerkt wordt. De doelen waren: - jong, pas afgestuurd OP vinden, boeien en binden aan de besturen om toekomstige tekorten aan OP te ondervangen; - instroom op PABO s stimuleren om in de toekomst over voldoende OP te kunnen beschikken; - bevordering van mobiliteit van zittende leerkrachten. Twee weken geleden is door meerdere besturen geconcludeerd dat het Mobiliteitsidee niet het geschikte instrument is om voor de gehele regio Noord Limburg mee verder te gaan. SPOVenray, Dynamiek en Prisma hebben besloten het initiatief binnen hun bestuurlijke samenwerking te brengen. Hiervoor zal opnieuw subsidie worden aangevraagd. Het Arbeidsmarktplatform verwacht dat deze subsidie wordt toegekend. Wel blijven de 10 besturen gezamenlijk optrekken in het stimuleren van de instroom op PABO s. Binnenkort is hiervoor de eerste aftrap. Mevrouw Poppelier, projectleider van Mobiliteitsidee, heeft een aantal aanbevelingen gedaan. De volgende vragen worden gesteld: - Indien de subsidie niet wordt toegekend, wordt dan toch de doorstart gemaakt met Mobiliteitsidee? Mevrouw Raaijmakers antwoordt dat dit dan uit eigen middelen wordt betaald. De grootste investering heeft plaatsgevonden. Het is nu een volwaardig instrument. Het is jammer dat nu ter ziele te laten gaan. - Blijft de projectleider in dienst? Mevrouw Raaijmakers antwoordt dat deze projectleider niet in dienst blijft, maar dat nog niet duidelijk is of er de komende periode een projectleider nodig is. Dit wordt besproken door de hoofden P&O van de drie stichtingen. - Zijn er concreet mensen gemobiliseerd? Mevrouw Raaijmakers antwoordt dat er mensen gemobiliseerd zijn. - Is Vierslagleren gestart? Mevrouw Raaijmakers antwoordt dat er vanuit SPOVenray drie koppels deelnemen en in totaal 21 koppels bij PABO de Kempel. 8. Stand van zaken m.b.t. MFC (Multi Functioneel Centrum) Brukske De heer Hendriks geeft aan de hand van de tekeningen van MFC Brukske een korte toelichting. - Pagina 1: eindsituatie van het MFC. In de tussenperiode zal voor Sws Estafette de buitenruimte nog beperkt zijn, maar wel voldoen aan de minimale speeloppervlakte. - Pagina 2: benedenverdieping MFC. Gehuisvest zijn de basisschool, de PSZ/Kinderopvang/BSO, JGZ/GGD, Synthese, wijkcentrum, jeugdhonk, gymzaal en kantoor Wonen Limburg. - Pagina 3: bovenverdieping MFC. Boven de PSZ wordt geen verdieping gerealiseerd. Mocht in de toekomst ruimte tekort zijn, dan kan met relatief weinig aanpassingen twee lokalen bijgebouwd worden. Er is een lift in het gebouw aanwezig. - Het streven is dat volgend jaar april/mei het gebouw wordt opgeleverd. Hopelijk kan Sws Estafette volgende schooljaar starten in het nieuwe gebouw. 9. Plan van aanpak/voortgang nota Optimaal Onderwijs Mevrouw Raaijmakers deelt mee dat vier jaar geleden beleid is gemaakt t.a.v. de krimp. Nu is het de beurt aan de scholen in de wijk de Landweert. SPOVenray is voornemens om een fusie te bewerkstelligen tussen BS de Vlaswei en BS de Landweert. Voor deze twee scholen is gekozen vanwege het dalend aantal leerlingen en de gebouwelijke ligging. GMR 29 september

4 Er hebben bijeenkomsten plaatsgevonden met teams, MR-en, ouders en de wijkraad. De teams begrijpen de onderwijskundige en organisatorische noodzaak van een fusie. De MR-en en ouders ook, maar vragen wel oog te hebben voor de eigen identiteit en cultuur van de scholen. De fusiebegeleider is voorgesteld en heeft de werking van het proces uiteengezet. Voor ouders van BS de Vlaswei en BS de Landweert, die niet op deze avond aanwezig waren, is een brief opgesteld. De MR, de OV, het team en de ouders van BS de Kruudwis zijn ook geïnformeerd. Verwacht wordt dat de fusie 1 januari 2015 zijn beslag kan krijgen. De GMR wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. A.s. donderdag komt er een persbericht in de Peel en Maas. Dit is al toegezonden aan de scholen en de leden van de Raad van Toezicht. Besloten vergadering 10. Vaststelling verslag d.d. 24 juni 2014 Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd. Planningsschema d.d Een GMR-lid vraagt om afstemming met het Raayland College t.a.v. het vakantierooster. Het Raayland College is afhankelijk van de examenplanning en ontvangt deze vaak erg laat. SPOVenray heeft dan al vaak het vakantierooster vastgesteld. Mevrouw Raaijmakers merkt op dat afstemming met het Raayland plaatsvindt, maar dat het volledig parallel laten lopen van de meivakantie vaak lastig is. 11. Mededelingen - Op de vraag of er al meer bekend is over de sluiting van lege lokalen, antwoordt mevrouw Raaijmakers dat er een overzicht gemaakt is, dat besproken wordt in het DO van a.s. donderdag. - Op de desbetreffende vraag antwoordt mevrouw Raaijmakers dat er geen dwangsom betaald hoeft te worden inzake de schorsing van de directeur van Sws Estafette. - Mevrouw Raaijmakers reikt ter vergadering het nieuwe onderhandelaarsakkoord CAO PO t/m en het bestuursakkoord voor de sector PO uit. De stemming van de vakcentrales over de cao heeft afgelopen zaterdag plaatsgevonden. Afgesproken wordt eerst de uitwerkingen af te wachten en daarna te bekijken of de CAO een keer geagendeerd moet worden. Verwacht wordt dat de uitwerkingen per klaar zijn. De consequenties t.a.v. salarissen zullen met terugwerkende kracht vanaf 1 september jl. verrekend worden en t.a.v. BAPO per 1 oktober jl. In het SBP is al rekening gehouden met het bestuursakkoord. Indien er vragen zijn vanuit de GMR over het bestuursakkoord kunnen deze in de volgende vergadering gesteld worden. 12. Mobiliteit / formatie Alle gemelde knelpunten zijn opgelost. Er zijn geen verdere bijzonderheden te melden. 13. Rondvraag - Vanuit de MR-en van Coninxhof en Focus is gevraagd waarom de geldstromen van de MR via de bank moeten en lopen en waarom de bankafschriften bovenschools ingeleverd moeten worden. De heer Hendriks antwoordt dat in het verleden de bankrekening van de MR op naam stond van de penningmeester. Mensen wilden dit niet meer en daarom is er voor gekozen om een bankrekening te openen op naam van SPOVenray met als gevolg dat de bankafschriften ook ter controle naar SPOVenray gestuurd moeten worden. De tweede optie voor MR-en is om geen bankrekening te hebben en rekeningen in te leveren en te declareren via de directeur. Dit betekent wel dat mensen het geld moeten voorschieten. Een GMR-lid merkt op dat vanuit de directeur geadviseerd is om wel een bankrekening te openen. De kosten per kwartaal zijn echter nu gestegen van 2,70 naar 16,00. De heer Hendriks merkt op dat, indien MR-en vanwege deze verhoging er voor kiezen de bankrekening op te heffen, een verzoek hiervoor naar SPOVenray gestuurd moet worden. GMR 29 september

5 - Bekeken zal worden of er een nieuwere versie van de lief en leedregeling van de GMR te vinden is. (NB: de laatste lief en leedregeling is van 30 oktober Een afschrift wordt toegezonden aan de leden van de GMR). - De voorzitter merkt op dat volgens het reglement de GMR een secretaris en penningmeester uit haar midden kiest. Momenteel is de heer Steenbakkers secretaris. Een penningmeester is er niet. De heer de Groot zal bekijken of het reglement aangepast moet worden of dat toch een penningmeester aangesteld moet worden. 14. Sluiting De voorzitter sluit om uur de vergadering en bedankt iedereen voor de inbreng. Volgende vergadering: dinsdag 28 oktober 2014 Aanvang: uur Vergaderruimte SPOVenray GMR 29 september

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Catent. Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied

Catent. Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied JAARVERSLAG 2012 1 Catent Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied 2 CATENT EEN LERENDE ORGANISATIE??!! Kijk even goed naar de headlines. De oplettende lezer

Nadere informatie

Frans van den Hoogen is een gedeelte van de vergadering aanwezig om punt 4, 5 en 6 toe te lichten.

Frans van den Hoogen is een gedeelte van de vergadering aanwezig om punt 4, 5 en 6 toe te lichten. Notulen van de GMR-vergadering van 24-03-2015 Aanwezig, Debbie Boeijen (secretaris), Trudy van den Elzen, Hans van Geffen (voorzitter), Nicky van den Heuvel, Mariëtte Jansen, Ivo van der Laan, Hans van

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen Bestuur Holland Rijnland Datum: woensdag 17 december 2014 20.00 uur Paginanummer: 1. Conceptverslag

Vergadering: Algemeen Bestuur Holland Rijnland Datum: woensdag 17 december 2014 20.00 uur Paginanummer: 1. Conceptverslag Paginanummer: 1 Conceptverslag Gemeente Naam Functie in groep Aanwezig Alphen aan den Rijn dhr. M.H. du Chatinier bestuurslid Alphen aan den Rijn dhr. T. Hoekstra bestuurslid, lid DB Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 27 augustus 2002, aanvang 20.00h

Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 27 augustus 2002, aanvang 20.00h NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd 270802 407 Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 27 augustus 2002, aanvang 20.00h Aanwezig: Voorzitter: Griffier:

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR Van : vergadering raadscommissie Burger en Bestuur Datum : 15 mei 2003 Aanwezig : de heer J.P. Tanis voorzitter de heer G.M. van Dijk } de heer A. Pietersen } de heer

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Sociaal Statuut Esprit Scholen

Sociaal Statuut Esprit Scholen Sociaal Statuut Esprit Scholen > Tevens Sociaal Plan Mundus, opgenomen in hoofdstuk 7 November 2014, versie 2 Vastgesteld College van Bestuur dd Inhoudsopgave 1 Preambule... 4 1.1 Inleiding... 4 1.1.1

Nadere informatie

VOORZITTER VOORZITTER

VOORZITTER VOORZITTER 1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 29 oktober 2009 en voortgezet op maandag 2 november 2009 in het gemeentehuis te Uithuizen.. Aanwezig: Voorzitter

Nadere informatie

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX Functiemix: geen doel maar middel INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Pilots met de functiemix... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. INVOERINGSPROCES...

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar?... 5 1.1 Contactgegevens... 5 1.2 Schoolorganigram... 5 1.3 Wie is wie... 6

Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar?... 5 1.1 Contactgegevens... 5 1.2 Schoolorganigram... 5 1.3 Wie is wie... 6 S C H O O L G I D S 2014-2015 Inhoud Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar?... 5 1.1 Contactgegevens... 5 1.2 Schoolorganigram... 5 1.3 Wie is wie... 6 2. Waar de school voor staat... 7 2.1 Missie...

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Krimp als kans. Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs

Krimp als kans. Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Krimp als kans Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Krimp als kans Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Onderzoek in opdracht van Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3 Inhoudsopgave blad 1. Inleiding 3 2. Algemene Informatie 1. Werkgever 4 2. Bestuursbureau CBO Meilân 4 3. Voorwaarden voor een aanstelling bij CBO Meilân 5 1. Grondslag 5 2. Doel 5 3. Missie 5 4. Visie

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening Jaargang 2012 / nr. 2 In deze uitgave o.a. Wijzigingen Reglement Participatiefonds 2011-2012 Passend Onderwijs Leerlingdaling en de gevolgen Beleidsregel

Nadere informatie

Jaaroverzicht GMR Stichting De Waarden schooljaar 2011-2012

Jaaroverzicht GMR Stichting De Waarden schooljaar 2011-2012 schooljaar 2011-2012 1. Inleiding In dit jaaroverzicht wordt een korte uiteenzetting gegeven over de besluiten, instemmingen en goedkeuringen, die tijdens de GMR-vergaderingen in het schooljaar 2011-2012

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

Op weg. naar goed management. Basisboek bij het project Eerst kiezen, dan delen. Routekaart. naar goed financieel management. 2.

Op weg. naar goed management. Basisboek bij het project Eerst kiezen, dan delen. Routekaart. naar goed financieel management. 2. Hoe gaat men binnen de organisatie het gesprek aan over deze evaluatie? Naar wie verantwoordt de organisatie zich over de geleverde kwaliteit en opbrengsten? Welke consequenties heeft dit voor afspraken

Nadere informatie

Definitieve versie september 2013. Sociaal Jaarverslag 2012

Definitieve versie september 2013. Sociaal Jaarverslag 2012 s c h o l e n g r o e p Definitieve versie september 2013 1 2 Stichting Scholengroep Spinoza voor Voortgezet Onderwijs Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Organisatie 7 3 Personeelsbeleid 9 3.1 Personeel in

Nadere informatie

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND Rekenkamercommissie van het Hoogheemraadschap van Rijnland 6 oktober 2014 RC 14.011 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Hoofdstuk

Nadere informatie