NOTULEN VAN DE LEDENVERGADERING VAN HET SPEELTUINOVERLEG MIDDEN-DRENTHE D.D. 16 APRIL 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTULEN VAN DE LEDENVERGADERING VAN HET SPEELTUINOVERLEG MIDDEN-DRENTHE D.D. 16 APRIL 2007"

Transcriptie

1 NOTULEN VAN DE LEDENVERGADERING VAN HET SPEELTUINOVERLEG MIDDEN-DRENTHE D.D. 16 APRIL 2007 Aanwezig: Bestuur Speeltuinoverleg Midden-Drenthe: H. Wolbers, A. Oosting, L. Bruins, C. Stolp, A. Talens, J. Kinds Redactie t Speelveld: T. Benthem Gemeente Midden-Drenthe: E. Bouwmeester Welzijn Midden-Drenthe: A. Raven, F. Meppelink Beilen: Buurtver. Centrum-Zuid: Buurtver. Woltingshof: Buurtver. t Botervolk: Buurtver. Zwartinger Stukken: Buurtver. De Zoppers: Speeltuin t Vogelnest: Speeltuin De Hultinge: Buurtver. t Vosseveld: St. Speeltuin Schapendrift: Bovensmilde: Initiatiefgroep: Speelveld Rozenstraat / Bremstraat: Broekstreek: Werkgroep Speelvoorzieningen: Drijber: Plaatselijk Belang: Elp: Speeltuinver. Elp / Zuidveld: Hijken: Speeltuin De Woert: Nieuw Balinge: Plaatselijk Belang: Speeltuinen Nieuw Balinge: Smilde: Speeltuin PC Square: Speeltuin Lijsterstraat: Westerbork: Buurtver. Brinklaan / Hoflaan: Speeltuinver. De Drie Kampen: Buurtver. Langbos (Brinkhof): Buurtver. De Naobers: Buurtver. De Walakkers: J. Kammer J. Alards R. Dorenbos G. Schans, A. Gritter E. Veenstra T. de Vries D. v/d Dobbelsteen, H. Steen B. Brust C. Visser, I. Leever A. Roggen R. den Hartog J. Meppelink-Bos I. Visscher E. Meijers, W. Smidt J. Holtrop A. Wielink G. Slomp A. Wiersema J. Vording, D. Campschreur L. Sinninghe Z. Bolding E. Eefting T. Stapel H. Schepers, A. Siegers 1

2 Afwezig met kennisgeving: Buurtver. Kruudmoes, Beilen: P. Graveland Werkgroep Speelvoorzieningen Zwiggelte: T. Brok OBS De Lindelaar, Westerbork: A. Boers Buurtver. De Vonderkampen, Beilen: P. Bakker Buurtver. De Stoethaspels, Hooghalen: R. Hooijer Buurtver. Langbos, Westerbork: G. Nederhoed Speeltuin Haddersweg/Slotweg, Zwiggelte: C. Prijs Gemeente Midden-Drenthe: R. Klein 1. Henk Wolbers hanteert voor het eerst de voorzittershamer en opent om uur de vergadering. Ondanks het zomerse weer is de opkomst goed. Het bestuur trakteert op gebakjes in het kader van de prijsvraag die later op deze vergadering aan bod komt. 2. Mededelingen Alle verenigingen worden verzocht adreswijzigingen door te geven aan de secretaris van het Speeltuinoverleg, Lenie Bruins ( 3. Notulen ledenvergadering 5 april 2006 De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd, met dank aan de notuliste. 4. Jaarverslag 2006 Het jaarverslag wordt ongewijzigd goedgekeurd, met dank aan de secretaris. 5. Financiële zaken Het financieel verslag wordt goedgekeurd. Het saldo ( 3.833,04) is gereserveerd voor activiteiten in de toekomst. Dit jaar wordt hiervan o.a. de prijsvraag betaald. De kas is gecontroleerd door Leon v/d Hoeven en Erik Veenstra. Zij verlenen de penningmeester decharge; alles zag er overzichtelijk uit. Leden kascommissie 2008: Erik Veenstra, Ger Hegen en Ginus Schans (reserve). Een aantal verenigingen hebben voor de contributie-inning nog geen machtiging bij de penningmeester ingeleverd. Zij worden verzocht dit alsnog te doen. Speeltuinver. Lijsterstraat uit Smilde heeft zojuist de machtiging ingeleverd; het contributiebedrag is echter wel al gekort op de subsidie van de gemeente. De begroting 2007 wordt goedgekeurd. Besloten wordt de contributie niet te verhogen (blijft 7,50 per speeltuin / per jaar) i.v.m. de ledenstijging. 6. Bestuursverkiezing Jan Kinds is aftredend en niet herkiesbaar. Kees Stolp uit Spier en Anita Talens uit Hooghalen hebben zich kandidaat gesteld. Alle leden gaan akkoord met benoeming van beide kandidaten. Beiden stellen zich aan de leden voor. Het vinden van nieuwe bestuursleden blijft moeilijk. Het aantal bestuursleden is al van zeven naar vijf teruggebracht. In de statuten staat dat bestuursleden twee maal drie jaar zitting in het bestuur mogen hebben. Besloten wordt deze termijn te verlengen naar drie maal drie jaar. 7. Rondvraag 2

3 Alescon maait het gras in de speeltuin. Aangezien de grasmaaier niet dicht langs de speeltoestellen kan maaien, moeten de verenigingen dit zelf doen. Nieuw Balinge meldt dat zelf maaien om de toestellen niet werkt. Dit zal met Dolmans Landscaping besproken worden. Drijber heeft dit probleem verholpen door direct rondom de speeltoestellen zand te storten. Buurtvereniging De Naobers uit Westerbork is ook ontevreden over het geleverde maaiwerk. Het bestuur van het Speeltuinoverleg zal dit aankaarten bij René Klein van de gemeente. Kunnen de logboekformulieren ook digitaal aangeleverd worden en mogen deze eens per drie in plaats van twee maanden ingeleverd worden? Sommige verenigingen hebben namelijk meer dan één speeltuin onder hun beheer. Het bestuur neemt dit mee in haar overleg met de gemeente. Er worden vraagtekens geplaatst bij de rechtsgeldigheid van het contract. Er volgt een discussie over de artikelen m.b.t. veiligheid / aansprakelijkheid. Het bestuur van het Speeltuinoverleg stuurt hierover een brief naar het college van B&W, met het verzoek enkele regels uit het contract te schrappen. Elma Bouwmeester zorgt ervoor dat de contracten in de loop van 2007 aangepast worden. Buurtvereniging De Hultinge is opgeheven. Er is een groepje dat zich met de speeltuin bezighoudt. Alescon houdt de logboeken bij. Hoe zit het met het contract? Lenie Bruins, secretaris van het Speeltuinoverleg, neemt contact op met de gemeente. Bij de speeltuin aan de Wolvenhaar in Nieuw Balinge wil men graag bomen. Eén toestel staat te dicht bij de weg; dit toestel is niet volgens de afspraak en tekening geplaatst. Het bestuur van het Speeltuinoverleg neemt dit mee in haar overleg met de gemeente. Bij de speeltuin aan Noordveen in Beilen is een aan de grond verankerde container geplaatst. Dit geeft problemen bij het legen. De vereniging verzoekt om een container met slot die bij de andere containers aan de weg gezet worden. Ook buurtvereniging Woltingshof verzoekt hierom. Ook voorzieningen als bankjes worden als een gemis ervaren. Het bestuur stelt voor te inventariseren of dit probleem in meerdere speeltuinen speelt. 8. De speeltuin is van de buurt Het bestuur heeft alle buurt-/speeltuinverenigingen een enquête gestuurd om actuele informatie van de leden te verkrijgen en inzicht te krijgen waaraan gewerkt moet worden. Van de ± 80 enquêtes heeft het bestuur 28 exemplaren teruggekregen. De uitslag dient als basis voor verdere ontwikkeling van het overkoepelende Speeltuinoverleg. De leden en bestuursleden worden verdeeld in zes groepjes en discussiëren over vragen die aan hen voorgelegd zijn vanuit het bestuur. Gebruik: - 93% actief gebruik door kinderen. - gemiddeld 46 kinderen, van leeftijd van 3 tot 12 jaar. - 82% is tevreden over beschikbare toestellen. - 68% is tevreden over voorzieningen. Er is gebleken dat er veel behoefte is aan nieuwe toestellen en voorzieningen (zoals prullenbakken en bankjes). Welke rol kan het Speeltuinoverleg voor u spelen om dit gezamenlijk te realiseren? 3

4 Het bestuur van het Speeltuinoverleg overlegt met de gemeente over plaatsing van prullenbakken. Het ruilen van toestellen zou een goede optie zijn om de speeltuin te vernieuwen. De uitvoering daarvan levert echter problemen op. Toestellen voor gehandicapten worden vaak vergeten. In t Vogelnest in Beilen is de jarenlange wens om een gehandicaptenschommel te krijgen eindelijk uitgekomen. Onderhoud: - Gemiddeld 1,5 speeltuin onder beheer, van 1 tot % kan gemakkelijk een beroep doen op vrijwilligers. - 39% betrekt de kinderen bij het onderhoud. - 82% is tevreden over het onderhoud van de toestellen. - 71% is tevreden over het onderhoud van de speelplek. - 57% is tevreden over het aantal personen dat zich inzet voor de speeltuin. Er is gebleken dat u niet altijd tevreden bent over het onderhoud van toestellen en de speelplek. Hoe kunnen we dit als Speeltuinoverleg gezamenlijk op een hoger plan brengen? Er is een bedrag beschikbaar voor o.a. onderhoud ( 150,=). Daarvan mag bijv. ook een grasmaaier gekocht worden. Toestellen zouden op een dusdanige wijze geplaatst moeten worden, dat het onderhoud (en maaien) vergemakkelijkt wordt. De Hultinge in Beilen meldt dat er bomen omgewaaid zijn, maar niet opgeruimd. Het bestuur zal hierover contact opnemen met de gemeente en de vereniging. Door vele wisselingen in het bestuur ontstaat er onduidelijkheid over het onderhoud. Het moet duidelijk zijn wie de rechtspersoon is. Inspectie: - 82% doet de tweemaandelijkse inspectie zelf. - 89% vindt het inspectieformulier duidelijk. - 68% vindt het jaarlijkse inspectieformulier van Alescon duidelijk. - 68% is tevreden over het contact met Alescon. Er is gebleken dat er een aantal opmerkingen zijn over de werkzaamheden die Alescon uitvoert. Hoe kunnen we als Speeltuinoverleg zorgen dat de communicatie en informatievoorziening wordt verbeterd? Veel verenigingen vinden tweemaandelijkse inspectie te veel van het goede. Ook het inspectieformulier moet aangepast worden; voor elk toestel één formulier zodat opmerkingen erbij gezet kunnen worden. De formulieren van Alescon zijn niet altijd duidelijk. Ook het contact met Alescon verloopt soms problematisch. Soms moeten mensen een maand of zelfs (bij uitzondering) een jaar wachten voordat een klacht afgehandeld wordt. Voorstel: gemeente controle laten uitvoeren of Alescon de klachten afgehandeld heeft. Overeenkomst gemeente: - 75% is rechtspersoon. - 71% is op de hoogte wie aansprakelijk is bij een ongeval. - Slechts 4% heeft wel eens een ongevallenformulier ingevuld.. gelukkig! Er is gebleken dat niet iedereen een rechtspersoon is en dat het onbekend is wie aansprakelijk is bij een ongeval. Hoe kunnen we als Speeltuinoverleg zorgen dat hier meer duidelijkheid over bestaat? 4

5 Om rechtspersoon te zijn moet er voor de speeltuin een vereniging of stichting opgericht worden, maar in de meeste gevallen valt de speeltuin onder de verantwoordelijkheid van de buurtvereniging. Dit moet goed geregeld zijn; de gemeente kan namelijk niet met particulieren contracten afsluiten en fondsen geven alleen subsidie aan verenigingen en stichtingen. Om zaken goed voor elkaar te hebben, wordt er veel van de vrijwilligers verwacht: notaris, Kamer van Koophandel, bankrekening openen en bankzaken regelen. Dit brengt kosten met zich mee. De verenigingen in Smilde willen graag nadere informatie over dit onderwerp, zodat ook zij hun zaken goed kunnen regelen. Voorgesteld wordt een stappenplan te maken die gebruikt kan worden voor nieuwe besturen en verenigingen die opgeheven worden. Niet alle buurtverenigingen willen verantwoordelijk gesteld worden voor de speeltuin. Buurtver. Langbos uit Westerbork oppert het idee om het bestuur van het Speeltuinoverleg tot rechtspersoon te benoemen voor alle speeltuin en speelplekjes in de gemeente. Dit is echter onmogelijk. In de statuten van het bestuur staat dat het bestuur niet individueel verantwoordelijk gesteld kan worden. Elma Bouwmeester van de gemeente zal dit onderwerp meenemen in de evaluatie en de mogelijkheden juridisch uit laten zoeken. Speeltuinoverleg: - 75% vindt het bestuur goed bereikbaar. - 68% is duidelijk wat het bestuur voor u kan betekenen. - 75% is tevreden over de inzet. - 61% vindt de buurtwerker goed bereikbaar. - 0% is ontevreden over de nieuwsbrief. Er is gebleken dat er onduidelijkheid is over wat het bestuur van het Speeltuinoverleg voor u kan betekenen. Waar hoopt u dat het bestuur zich mee bezighoudt? De taak van het bestuur is duidelijk. Vanwege de samenwerking met de gemeente en Dolmans Landscaping lopen sommige zaken vertraging op. Activiteiten: - 36% organiseert jaarlijks een activiteit. - Gemiddeld nemen dan 57 kinderen deel, van 10 tot % vindt de speeltuin aantrekkelijk voor kinderen. - 64% vindt de speeltuin aantrekkelijk voor anderen. Er is gebleken dat niet in alle gevallen men de speeltuin aantrekkelijk vindt voor kinderen en anderen. Welke uitstraling moet een speeltuin volgens u hebben? De indeling, ligging en omgeving van de speeltuin zijn van groot belang. De speeltuin moet goed toegankelijk zijn en aan de leeftijd van de kinderen in de buurt aangepast. Algemeen: - Algemene zaken worden besproken tijdens het reguliere overleg met de gemeente en Alescon. - Individuele zaken worden op de juiste plaats gebracht. - Belangrijke informatie uit het overleg volgt uiteraard in de Nieuwsbrief. Het bestuur heeft met Welzijn Midden-Drenthe en de gemeente op 12 december 2006 werkafspraken ondertekend. Twee keer per jaar heeft het bestuur overleg met de gemeente en Dolmans Landscaping. Lenie Bruins, de secretaris, heeft daarnaast veelvuldig contact met de gemeente over zaken die op dat moment spelen. Het 5

6 bestuur wil zich de komende tijd vooral richten op de verenigingen van speeltuintjes in Smilde. Het Speeltuinoverleg heeft geen eigen website, omdat het onderhoud van sites vaak te wensen over laat. In plaats daarvan heeft het bestuur gekozen voor de nieuwsbrief. De nieuwsbrief staat ook op de website van Welzijn Midden-Drenthe: 9. Prijsvraag Er zijn ideeën ingediend door zes verenigingen: De Ronge (Beilen), Woltingshof (Beilen), Nagtegael (Beilen), De Regenboog (Smilde), De Drie Kampen (Westerbork) en Brinklaan / Hoflaan (Westerbork). Het bestuur heeft besloten alle inzendingen te belonen met een waardecheque ter waarde van 125,= en een cheque van de Warme Bakker. Volgend jaar kunnen er weer ideeën ingeleverd worden. Het bestuur heeft hiervoor een bedrag gereserveerd. 10. Afscheid bestuurslid Jan Kinds Jan Kinds is al vanaf de officiële oprichting van het Speeltuinoverleg in september 1997 bestuurslid. Jan was zeer actief in de uitvoering m.b.t. ruiming van speeltuinen en vernieuwing. De laatste jaren heeft hij zich o.a. ingezet voor het zandprobleem. De spreuk van het Speeltuinoverleg Wat er ook speelt, laat het vooral de kinderen zijn, was Jan op het lijf geschreven. Jan ontvangt als dank voor zijn inzet bloemen en de traditionele pen met inscriptie. Als extra cadeautje ontvangt hij een zakje goedgekeurd zand. Jan bedankt het bestuur en de leden voor de goede samenwerking. Kees Stolp neemt zijn taak in het bestuur over. 11. Wat verder ter tafel komt Het bestuur bedankt Fennie Meppelink (secretariaat Welzijn Midden-Drenthe) door middel van een prachtig boeket voor haar werkzaamheden voor het Speeltuinoverleg. Albert Wielink excuseert het bestuur van het Speeltuinoverleg voor het destijds ontbreken van de uitnodiging voor de opening van de speeltuin in Nieuw Balinge. Het bestuur geeft ter compensatie alsnog een taart. 12. Henk Wolbers sluit om uur de vergadering. Notuliste: Fennie Meppelink 6

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering 1 maart 2013

Algemene ledenvergadering 1 maart 2013 1 Verslag: Locatie: 01-03- 2013 aanvang 19.30 clublokaal SCC De Vink, Schijndel Afwezig met kennisgeving; Leon van Heertum, Corrie Brekelmans, Joke van Hamond, Theo van der Pasch, Jan Bolwerk, Wil van

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

21-04-2014 Pagina 1 van 12

21-04-2014 Pagina 1 van 12 Secretariaat P. van Kastel Julianastraat 1 4741 BS Hoeven T: 0165-853733 E: p.v.kastel@home.nl Verslag Algemene Ledenvergadering Brabant 2000 Datum: woensdag 5 maart 2014 Aanvang: 20.00 uur Locatie: Pleintje

Nadere informatie

Notulen van de jaarvergadering van ATV "Ons Buiten" gehouden op 23 maart 2012.

Notulen van de jaarvergadering van ATV Ons Buiten gehouden op 23 maart 2012. Notulen van de jaarvergadering van ATV "Ons Buiten" gehouden op 23 maart 2012. Aanwezig: 106 leden inclusief 4 bestuursleden. Afwezig: Het volgende lid had bericht van verhindering gegeven: Ludwien de

Nadere informatie

op grond van artikel 8 lid 5 van de statuten heeft het bestuur de eer u op te roepen voor het bijwonen van de

op grond van artikel 8 lid 5 van de statuten heeft het bestuur de eer u op te roepen voor het bijwonen van de op grond van artikel 8 lid 5 van de statuten heeft het bestuur de eer u op te roepen voor het bijwonen van de te houden op donderdag 11 april 2013 in het SOCIAAL EN CULTUREELCENTRUM DE KIEKMURE Tesselschadelaan

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL

MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL HUISHOUDELIJK REGLEMENT Bij besluit van de algemene ledenvergadering, gehouden op 25 maart 2014 te Hulsen, gewijzigd en opnieuw vastgesteld. AANDUIDING: Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie statuten huishoudelijk reglement en redactie-statuut STATUTEN VERENIGING "MARTIJN" NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging is genaamd: VERENIGING MARTIJN.

Nadere informatie

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie

Vereniging van Dow Gepensioneerden in Nederland

Vereniging van Dow Gepensioneerden in Nederland Notulen van de algemene ledenvergadering van 11 april gehouden in het PV gebouw te Terneuzen. Toekomst van ons pensioenstelsel, waar de gehele wereld nog steeds jaloers op is!! Aanwezig: 117 leden volgens

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij Vrijwilligers doen ertoe Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij 4 5 6 8 10 Inhoud 1 De kern van ons vrijwilligersbeleid 2 Vrijwilligerswerk bij Humanitas: voor

Nadere informatie

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Huishoudelijk reglement Fcc de Spartanen te Zevenhuizen (Gn.) Algemeen 1. De fietscross vereniging Fcc de Spartanen is een sportvereniging, aangesloten bij de N.F.F. en handelend als eigen vereniging te

Nadere informatie

Workshop Besturen & beleid maken

Workshop Besturen & beleid maken Workshop Besturen & beleid maken organisatie visie & beleid activiteiten middelen medewerkers sfeer & imago communicatie verandering vof Jan Klumper Marjolijn Lamme Bij het reilen en zeilen van een vereniging

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

De inhoud van dit thema:

De inhoud van dit thema: DC 15 Vergaderen 1 Inleiding In het onderwijs wordt veel vergaderd en overlegd. Als onderwijsassistent zul je ook bij vergaderingen en andere overlegvormen aanwezig zijn. Misschien word je ook wel gevraagd

Nadere informatie

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma A G E N D A Algemene Ledenvergadering (ALV) / LEDENDAG, inclusief kinderprogramma zaterdag 12 mei 2012, Groninger Museum, Groningen (zie routebeschrijving) 09.00-17.30 uur 09.00-10.00 Ontvangst 10.00-13.00

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

VOORZITTER VOORZITTER

VOORZITTER VOORZITTER 1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 29 oktober 2009 en voortgezet op maandag 2 november 2009 in het gemeentehuis te Uithuizen.. Aanwezig: Voorzitter

Nadere informatie

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR Van : vergadering raadscommissie Burger en Bestuur Datum : 15 mei 2003 Aanwezig : de heer J.P. Tanis voorzitter de heer G.M. van Dijk } de heer A. Pietersen } de heer

Nadere informatie

Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk

Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk Een inventarisatie van wetten en regelingen die belastend zijn voor het vrijwilligerswerk Auteur(s): Rene Edinga, Ronald

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo

Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo Commissie M Aanwezig: Voorzitter: Griffie: Leden commissie M: Portefeuille: Notulist: Afw. m.k. J. Roefs P. Berkers Dhr. M. Chahim (PvdA), dhr.

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om 20.00 uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005

Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005 Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.2 pag 2 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

Tien tips over de ouderbijdrage

Tien tips over de ouderbijdrage Tien tips over de ouderbijdrage Scholen mogen ouders vragen mee te betalen aan bepaalde activiteiten of voorzieningen. Zij vragen dan de zogenaamde ouderbijdrage. Deze is bedoeld voor zaken die niet door

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie