dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht"

Transcriptie

1 In het kader van de Wet op het financieel toezicht dienstenwijzer De Wet op het financieel toezicht (Wft) schrijft voor dat financiële dienstverleners, voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst, inzicht moeten verschaffen in de aard van de dienst verlening die geboden wordt. Aangezien wij bemiddelen bij de totstandkoming van verzekeringen en leningen, zijn wij in de zin van de bovengenoemde wet een financiële dienstverlener. Door middel van deze dienstenwijzer informeren wij u over de aard van onze dienstverlening. Een financiële dienstverlener kan op grond van de Wft verschillende diensten verrichten: Aanbieden Een aanbieder ontwikkelt haar eigen producten en is verantwoordelijk voor de juiste productinformatie. De klant sluit de (verzekering- of financiering) overeenkomst met de aanbieder, die verantwoordelijk is voor het beheren en uitvoeren van de overeenkomst. Waar in de tekst gesproken wordt van aanbieders is sprake van een verzekeringsmaatschappij en/of financieringsmaatschappij. Bemiddelen Een bemiddelaar is een tussenpersoon wiens werkzaamheden erop zijn gericht om een overeenkomst tot stand te brengen op het gebied van financiële producten tussen consumenten en aanbieders. Een bemiddelaar kan daarbij advies verstrekken. Daarnaast kan een bemiddelaar de aanbieder assisteren bij het beheer en de uitvoering van dergelijke overeenkom- 1 DIENSTENWIJZER Bovemij Finance

2 sten en desgewenst bij verzekeringen de klant behulpzaam zijn bij het indienen van een claim bij de betrokken verzekeraar. Adviseren Onder advies wordt in de Wft verstaan het aanbevelen van één of meer financiële producten aan een specifieke consument. Een advies houdt altijd rekening met de wensen in combinatie met het profiel van de consument aan wie het advies wordt verstrekt. Wat u van ons kunt verwachten Deze dienstenwijzer biedt duidelijkheid over de dienstverlening van Bovemij Finance. U leest waar wij voor staan, hoe onze dienstverlening is opgebouwd en welke actie wij ondernemen om uw financiële belangen zo goed mogelijk te behartigen. De dienstenwijzer geeft u een beeld van onze werkwijze, wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten. Wie wij zijn Bovemij Finance B.V. (hierna Bovemij Finance) is opgericht in Wij bemiddelen en adviseren op het gebied van verzekeringen, consumptief krediet en financial lease. Voor veel schadeverzekeringen en leningen treden wij op als intermediair van meerdere verzekeraars en financieringsmaatschappijen. Bovemij Finance maakt deel uit van Bovemij Financiële Diensten B.V. Een 100% dochter van Bovemij Verzekeringsgroep en heeft hiermee een betrouwbare moeder. Deze relatie hindert ons niet in een adviesvrije positie. Bovemij Finance kan in vrijheid adviseren over producten van door ons geselecteerde verzekeraars en geldverstrekkers. ven, die formeel aangesloten ondernemingen zijn van Bovemij Finance B.V. Nadat u tot overeenstemming bent gekomen inzake de aanschaf van uw auto zal de verkoopadviseur de kredietaanvraag namens u bij ons aanmelden. Wij zullen contact met u opnemen inzake het opstellen van uw klantprofiel en het adviseren van een passend krediet. Hierbij zullen wij ook adviseren over risico s zoals werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of overlijden. Alleen als wij een passend advies kunnen geven, ontvangt u een adviesrapport. Het adviesrapport, de krediet- en verzekeringsovereenkomsten en een overzicht van overige benodigde bescheiden wordt naar u opgestuurd ter controle. Ook zal u worden gevraagd een afspraak te maken met de verkoopadviseur ter ondertekening van genoemde documenten en het aanleveren van de opgevraagde aanvullende bescheiden ten tijde van aflevering van de auto. Bovemij Finance is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer Bovemij Finance voert eveneens activiteiten uit onder de handelsnamen: SternCredit en SternPolis. De diensten van SternCredit en SternPolis worden aangeboden via Stern autobedrij- 2 DIENSTENWIJZER Bovemij Finance

3 WAT U VAN ONS KUNT VERWACHTEN Algemeen U kunt bij ons terecht voor een gedegen persoonlijk advies en bemiddeling op het gebied van schade-, en levensverzekeringen, consumptief krediet en financial lease. Het is ons vak om samen met u de financiële risico s die u loopt te inventariseren en u toegespitst op uw persoonlijke situatie te adviseren hoe u deze kunt beperken. Om de dienstverlening te kunnen uitvoeren, beschikken wij over uw persoonsgegevens. U kunt er op rekenen dat wij hier zorgvuldig conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) mee omgaan. Schadeverzekeringen Bijna iedereen heeft wel één of meer schadeverzekeringen. Hierbij valt te denken aan onder andere: reisverzekeringen, autoverzekeringen, woonhuisen inboedelverzekeringen, aansprakelijkheid- en rechtsbijstandverzekeringen. Met schadeverzekeringen verzekert u zich tegen de kosten van schade aan zaken of extra kosten die u moet maken als gevolg van een onverwachte gebeurtenis. Voor de schadeverzekeringen zullen wij in eerste instantie een offerte opvragen bij Bovemij Financiële Diensten. Levensverzekeringen Hierbij valt te denken aan: overlijdensrisicoverzekeringen, inkomensverzekeringen, lijfrenten en spaarverzekeringen. Een levensverzekering kunt u afsluiten om het financiële risico bij (vroegtijdig) overlijden van u of uw gezinsleden te minimaliseren of om te sparen voor later. Consumptief krediet Bij de aankoop van zaken, zoals een auto, kunt u voor een grote uitgave komen te staan. De financiering kan door Bovemij Finance worden geregeld door het afsluiten van een consumptief krediet (huurkoop, doorlopend krediet, persoonlijke lening). WAT WIJ VAN U VERWACHTEN U kunt aan onze adviezen en dienstverlening hoge eisen stellen, maar om u goed van dienst te kunnen zijn, verwachten wij ook een aantal zaken van u: Het is belangrijk dat u de juiste en volledige gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van bijvoorbeeld schade namelijk blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie hebt gegeven, dan kan de verzekeraar gerechtigd zijn (op grond van de verzekeringsvoorwaarden en/of de wet) de schade niet, of niet geheel, te vergoeden, dan wel de verzekering op te zeggen. Bij bepaalde diensten zijn wij wettelijk verplicht uw identiteit aan de hand van een identiteitsbewijs vast te stellen en daarvan een kopie te maken. Het is voor ons belangrijk om te weten of u ergens anders ook verzekeringen heeft lopen. Om overof juist onderverzekering te voorkomen is een compleet beeld van uw verzekeringen essentieel. Bij bepaalde producten (zogenaamde impactvolle en risicovolle producten, bijvoorbeeld consumptief krediet) leggen wij uw situatie schriftelijk vast en stellen een zogenaamd klantprofiel op. Nadat wij dit met u hebben ingevuld, ondertekent zowel u als onze adviseur dit formulier. Mochten er in uw persoonlijke situatie en/of verzekerde zaken wijzigingen voordoen, dan verwachten wij dat u dit aan ons doorgeeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat risico s niet of niet voldoende verzekerd zijn. Onder wijzigingen vallen onder meer: geboorte, samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden, wijziging van bestemming van uw woning, wijziging van beroep, relevante 3 DIENSTENWIJZER Bovemij Finance

4 verandering van inkomen, beëindiging dienstverband, aanschaf van kostbare zaken, vervanging van een verzekerd object (bijvoorbeeld een auto), aan- en verbouw van uw woning, wijziging van uw adres, verhuizing en beëindiging van of wijziging van ergens anders lopende verzekeringen. In principe onderhouden wij de contacten met de verzekeraar of aanbieder. Als u echter zelf in contact wilt staan met de verzekeraar of financieringsmaatschappij, dan informeren wij deze daarover. Graag worden wij dan wel door u op de hoogte gesteld van eventuele rechtstreekse communicatie met de aanbieder. Wij vragen u de gegevens in de stukken die u ontvangt te controleren op juistheid en of deze volgens uw aanvraag zijn. In geval van onjuistheden of onvolledigheden verwachten wij van u dat u deze zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen, schriftelijk aan ons meldt. BEDENKTIJD BIJ VERKOOP OP AFSTAND Op iedere particuliere aanvraag en/of afsluiting van een schadeverzekering of consumptief krediet, via telefonische verkoop of internet, is bedenktijd van toepassing. Na de ontvangst van de polis hebt u nog het recht om de verzekering ongedaan te maken. De bedenktijd die u krijgt is maximaal 14 dagen nadat u de polis hebt ontvangen. Deze regeling geldt niet voor verzekeringen met een contracttermijn korter dan één jaar of voor verzekeringen waarbij uitdrukkelijk met u is overeengekomen dat deze volledig zijn uitgevoerd voordat de bedenktijd is afgelopen. Als u van dit bedenkrecht gebruik maakt, wordt ervan uitgegaan dat de verzekering nooit heeft bestaan. WAAR WIJ VOOR STAAN Voor het verlenen van financiële diensten als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft) beschikken wij over een vergunning. Het vergunningnummer van Bovemij Finance, , staat geregistreerd in het Register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De details van onze inschrijving, waaronder een overzicht van de bij ons aangesloten ondernemingen (automobielbedrijven) bij de AFM, kunt u raadplegen binnen het register van financieel dienstverleners op Wij staan achter de Verstandig Lenen filosofie van de AFM. Onze vergunning is van toepassing op de volgende gebieden: Consumptief krediet Schadeverzekeringen Levensverzekeringen Wij zijn in het bezit van de volgende relevante diploma s en certificaten: Wft-Basis Wft-Schadeverzekeringen Wft-Levensverzekeringen Wft-Consumptief Krediet Onze medewerkers houden hun vakkennis op peil door de wettelijk verplichte permanente educatie. Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Als uw aanvraag en/of het sluiten van de verzekering betrekking heeft op een levensverzekering, bedraagt de bedenktijd 30 dagen na ontvangst van de polis. Wilt u gebruik maken van het recht om uw verzekering / financiering ongedaan te laten maken? Dan kunt u alle stukken naar ons terugsturen. Let op: als u gebruik maakt van uw ontbindingsrecht, heeft Bovemij Finance reeds kosten moeten maken om de verzekering / financiering te sluiten en de polis op te maken. Om die reden kunnen wij van u een vergoeding vragen van 10,- plus de op het polisblad vermelde poliskosten. 4 DIENSTENWIJZER Bovemij Finance

5 ONZE POSITIE TEN OPZICHTE VAN AANBIEDERS Wij selecteren en evalueren periodiek de financiële producten en tarieven alsmede de aanbieders en de kwaliteit in dienstverlening, voorwaarden en service. Indien de omstandigheden wijzigen, kunnen we deze producten, tarieven en aanbieders tussentijds aanpassen, als dat voor een goede dienstverlening aan u van belang is. Mocht er inderdaad een dergelijke aanpassing plaatsvinden, dan stellen wij u daarvan uiteraard tijdig op de hoogte. Omdat wij in onze adviezen alleen de mogelijkheden meenemen van de aanbieders waar wij mee samenwerken, bemiddelen wij op selectieve wijze. Bovemij Finance heeft geen contractuele verplichtingen om uitsluitend voor bepaalde aanbieders te bemiddelen. Mogelijk hebben aanbieders waar wij niet mee samenwerken ook producten die voor u geschikt zijn. Naar deze informatie moet u zelf op zoek gaan. Op verzoek geven wij graag aan met welke aanbieders wij zaken doen. Vanwege onze omvang hebben wij speciale afspraken met een aantal verzekeraars en financieringsmaatschappijen kunnen maken. Hierdoor zijn wij in staat u, zowel inhoudelijk als qua prijsstelling, goede en aantrekkelijke aanbiedingen te doen. WAAR EN WANNEER U ONS KUNT BEREIKEN Wij vinden het belangrijk om voor onze relaties goed bereikbaar te zijn. U kunt daarom op de volgende manieren contact met ons opnemen: Kantoor Bovemij Finance is gevestigd aan de Anthonie Fokkerstraat 39 A, 3772 MP in Barneveld. Ons kantoor is geopend op werkdagen van tot uur en op zaterdag van tot uur. Telefoon Ons telefoonnummer is (024) Ons faxnummer is (024) Bij iedere telefonische opdracht (bijvoorbeeld een wijziging in uw situatie), vragen wij deze ook per post of te bevestigen. Schriftelijk U kunt schriftelijk contact met ons opnemen. Het adres: Bovemij Finance B.V., Postbus 149, 3770 AC Barneveld. Het adres voor correspondentie met Bovemij Finance is: Communicatie Tenzij anders met u is afgesproken communiceren wij met u in de Nederlandse taal. 5 DIENSTENWIJZER Bovemij Finance

6 HOE WORDEN WIJ BELOOND In de beloning van onze dienstverlening bestaat een keuzemogelijkheid. Beloning op basis van provisie Na de door ons verleende dienstverlening ontvangen wij van de verzekeringsmaatschappij waar uw verzekering is gesloten of de financiële instelling waar uw lening is ondergebracht, een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie, dan wel rente die bij u in rekening wordt gebracht. Wij informeren u vooraf indien er extra diensten aan u worden geleverd, waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening krijgt gebracht. Beloning op basis van declaratie / uurtarief Sommige van onze diensten (o.a. bemiddeling risicoverzekeringen) berekenen wij u op basis van vooraf met u overlegde uurtarieven. Bovemij Finance hanteert voor haar adviesfunctie voor complexe producten een uurtarief van 99,00. De totale inspanning varieert van 2 tot 4 uur, derhalve bedraagt de maximale bemiddelingsvergoeding 396,00. Deze bedragen zijn inclusief BTW. Voordat wij aan een opdracht beginnen, maken we als u dit wenst een inschatting van zowel de inhoud van de dienstverlening als de hiermee gemoeid zijnde kosten. Op het moment dat er meerwerk ontstaat, informeren wij u over de financiële gevolgen. Wij specificeren onze nota s naar opdracht en het aantal uren dat daarmee gemoeid is. Van de aanbieder ontvangen wij dan geen provisie meer. UW PREMIE / MAANDTERMIJN Het is belangrijk dat u uw premies / maandtermijnen tijdig betaalt. Indien u de premies niet op tijd betaalt, dan kan de verzekeraar in bepaalde gevallen weigeren om een uitkering te verrichten. Indien u de maandtermijnen niet op tijd betaalt, dan kan de financieringsmaatschappij na 2 maanden de achterstand registreren bij het BKR (Bureau Krediet Registratie, Tiel). Ook kan de verschuldigde premie / maandtermijn via de rechter worden geïncasseerd. De hieraan verbonden kosten kunnen aan u in rekening worden gebracht. Verwacht u niet op tijd te kunnen betalen? Informeert u ons dan tijdig zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Heeft u op grond van de verzekeringsvoorwaarden recht op gehele of gedeeltelijke premierestitutie, dan zullen wij namens u de contacten met de verzekeraar hierover verzorgen. BEËINDIGING RELATIE U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons te beëindigen. U kunt uw verzekeraar verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen aan de adviseur van uw keuze, met uitzondering van volmachtpolissen. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit neemt niet weg dat bestaande verzekeringsovereenkomsten in stand blijven. De zorgplicht van uw verzekeringen ligt bij ons totdat een andere bemiddelaar of verzekeraar uw verzekeringen overneemt. Premie- en maandtermijnbetalingen kunnen op verschillende manieren plaatsvinden. Bij elke verzekeringspolis of ander financieel product geven wij aan welke incassomethode in uw geval van toepassing is. Bovemij Finance heeft er voor gekozen dat in alle gevallen de verzekeraar de door u verschuldigde premie gaat incasseren en de financieringsmaatschappij de door u verschuldigde maandtermijnen gaat incasseren. Dit gebeurt volgens de methode van deze aanbieders. 6 DIENSTENWIJZER Bovemij Finance

7 KLACHTEN Hebt u een klacht over onze afhandeling, onze werkwijze in het algemeen, over gebrekkige informatie of over de wijze van onze dienstverlening? Dan vinden wij dat uiteraard heel vervelend. Wij stellen het op prijs wanneer u dat ons laat weten, zodat we serieus werk van uw klacht kunnen maken. Via of een naar kunt u een klacht indienen. Ook kunt u dit schriftelijk doen door uw brief te zenden naar: Bovemij Finance B.V. De directie Postbus AC Barneveld hiervan melding in de voorwaarden of zijn herkenbaar aan het logo. Uitgangspunt is dat u binnen 14 dagen een schriftelijke reactie van ons ontvangt. Mocht deze termijn niet haalbaar zijn, dan wordt u hierover tijdig door ons schriftelijk geïnformeerd. Niet tevreden over de afhandeling? Bent u van mening dat uw klacht vervolgens niet naar behoren is afgehandeld, dan kunt u uw klacht met betrekking tot onze dienstverlening in het algemeen binnen een termijn van 3 maanden voorleggen aan de onderstaande onafhankelijke instantie: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) Postbus AG Den Haag Telefoon: (0900) Internet: Het bestuur wordt gevormd door een onafhankelijke voorzitter en door leden die zijn voorgedragen door zowel de Consumentenbond als de organisaties van verzekeraars en tussenpersonen. U kunt er ook voor kiezen om een rechter over uw geschil te laten beslissen. Als u het geschil al aan een geschillencommissie hebt voorgelegd, dan beoordeelt de rechter het geschil meestal niet nog een keer inhoudelijk. Het aansluitnummer van Bovemij Finance bij het KiFiD is: Het KiFiD biedt de consument één loket voor al zijn of haar verzekering- en/of financieringsklachten en is opgericht om deze optimaal van dienst te zijn bij meningsverschillen met verzekering- en/of financieringsmaatschappij of tussenpersoon. Er kan alleen een klacht ingediend worden indien de maatschappij of tussenpersoon is aangesloten bij het KiFiD. Alle partijen die zijn aangesloten maken 7 DIENSTENWIJZER Bovemij Finance

Dienstenwijzer All Finance BV. Een goede reden om klant te zijn bij All Finance!

Dienstenwijzer All Finance BV. Een goede reden om klant te zijn bij All Finance! Dienstenwijzer All Finance BV Ons kenmerk: Dienstenwijzer Behandeld door: J.C.W. de Laat Telefoonnummer: 040-257 49 40 E-mail: info@all-finance.nl Versie: 01 april 2015 / 2015.01 Onderwerp: Dienstenwijzer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer.

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Gevestigd: Wilhelminalaan 34, 6641 KN Beuningen Telefoon : 024-6773238 Fax : 024-6776773 Website : www.meeksvanoijen.nl E-mailadres : info@meeksvanoijen.nl

Nadere informatie

GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Gedragscode GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair DNA Adviesgroep B.V. Willemskade 18 D 3016 DL Rotterdam Telefoon: 010-2909343 Fax: 010-2909345 Website: www.dna-adviesgroep.nl

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN

DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN VERSIE D.D. NOVEMBER 2011 Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

vtwfinance.nl info@vtwfinance.nl Dienstverleningsdocument

vtwfinance.nl info@vtwfinance.nl Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Op de activiteiten van onze onderneming is de Wet Financiële Dienstverlening van toepassing. Eén van de eisen die uit deze wet volgt, is dat wij u tijdig informeren over

Nadere informatie

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner Wilmink & Muijs Master Financieel Planner E E N A N D E R E K I J K O P G E L D Z A K E N HARTELIJK WELKOM BIJ WILMINK & MUIJS! Geachte cliënt, U bent van plan de zorg voor bepaalde voorzieningen toe te

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

SFZ Dienstverleningsdocument

SFZ Dienstverleningsdocument SFZ Dienstverleningsdocument Duidelijkheid over de dienstverlening SFZ, vindt het belangrijk dat u goed inzicht heeft in de dienstverlening die wij u bieden. Deze dienstenwijzer richt zich met name op

Nadere informatie

Ons bedrijf en medewerkers van ons bedrijf zijn aangesloten bij: ADFIZ, SEH, AFM, KIFID en we zijn ingeschreven in de kamer van koophandel.

Ons bedrijf en medewerkers van ons bedrijf zijn aangesloten bij: ADFIZ, SEH, AFM, KIFID en we zijn ingeschreven in de kamer van koophandel. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Bergwerff Assurantiën B.V. Hollandsch Diep 61, 2904 EP Capelle aan den IJssel. Wij maken deel uit van Bergwerff Adviesgroep.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. ZAM Dienstenwijzer schadeverzekeringen 2011 1/4

Inhoudsopgave. ZAM Dienstenwijzer schadeverzekeringen 2011 1/4 Dienstenwijzer Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. ZAM: wie zijn wij?... 2 3. Onze diensten... 2 4. Onze partners... 2 5. Beloning... 3 6. Overeenkomst op afstand... 3 7. Bedenktijd na het afsluiten van

Nadere informatie

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 0174-292650.

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 0174-292650. Dienstenwijzer (particulier) Boutkan Assurantiën b.v. Introductie Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als

Nadere informatie

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies.

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies. Dienstenwijzer RIETMAN FINANCIEEL ADVIES Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

tolle'ls Dienstenwijzer Jan Stoffers Assurantien BV Wie zijn wij?

tolle'ls Dienstenwijzer Jan Stoffers Assurantien BV Wie zijn wij? tolle'ls ASSURANTIEN BV Slalionssrraal39 6J8l AD Eisioo Lb. Dienstenwijzer Jan Stoffers Assurantien BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiele diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Holland Geldadvies

Dienstverleningsdocument Holland Geldadvies Holland Geldadvies Harderwijkerstraat 43 3881 ED PUTTEN Tel.: 0341-355.462 Fax: 0848.672.679 www. hollandgeldadvies.nl info@hollandgeldadvies.nl AFM vergunning: 12016528 Dienstverleningsdocument Holland

Nadere informatie

Wegwijs bij De Hypotheekshop

Wegwijs bij De Hypotheekshop Wegwijs bij De Hypotheekshop In deze Wegwijs geeft De Hypotheekshop u een omschrijving van haar dienstverlening. We zetten voor u op een rij wie we zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

Geachte relatie, Tijn Mutsaerts en Freek Njio Directie. Wat doen wij? Diensten

Geachte relatie, Tijn Mutsaerts en Freek Njio Directie. Wat doen wij? Diensten Geachte relatie, Dit document geeft u een beeld waar ons kantoor voor staat, wat u van ons mag verwachten en andere zaken die van belang kunnen zijn. Het is een informatief document. Het verplicht u dus

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze dienstverlening

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze dienstverlening Dienstenwijzer Met deze dienstenwijzer maken wij u wegwijs bij Baljeu en Staal. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen

Nadere informatie

Wie zijn wij? DVD 2013.1 Burgt en Partners bv Pagina 1 van 5

Wie zijn wij? DVD 2013.1 Burgt en Partners bv Pagina 1 van 5 Wie zijn wij? Burgt en Partners bv Veldmaarschalk Montgomeryweg 23 Postbus 153 3769 BG Soesterberg 3769 ZK Soesterberg Telefoonnummer: 0346 331534 Fax: 0346 331505 E-mail: info@burgtenpartners.nl Internetadres:

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV Voor u ligt de dienstenwijzer van Blauw & Florijn BV. Hiermee willen we u graag een kijkje in onze keuken geven. Wij zetten in dit document op een rij wat u van ons mag verwachten. Ook laten we zien wat

Nadere informatie

Informatie over de dienstverlening

Informatie over de dienstverlening Informatie over de dienstverlening Hartelijk welkom bij KantoorVanBeek! Elke financieel adviseur is verplicht om schriftelijk een omschrijving van zijn dienstverlening aan u te overhandigen. Daarom zetten

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument QP Advies VOF Particulier

Dienstverleningsdocument QP Advies VOF Particulier Dienstverleningsdocument QP Advies VOF Particulier U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document informeren wij u over onze dienstenwijzer, onze dienstverlening,

Nadere informatie

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet 36-7514-430 B/0507 Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 4 Prospectus PlusKrediet 5 Belangrijkste kenmerken

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Informatiewijzer Diensten en Beloning

Dienstverleningsdocument. Informatiewijzer Diensten en Beloning Dienstverleningsdocument Informatiewijzer Diensten en Beloning Inleiding In ons dienstverleningsdocument proberen wij u een zo goed mogelijk inzicht te geven waar onze dienstverlening in zijn algemeenheid

Nadere informatie

Onze kerngegevens: Naam: Netto Direct.nl, onderdeel van Valckenstaete Financiële Diensten BV

Onze kerngegevens: Naam: Netto Direct.nl, onderdeel van Valckenstaete Financiële Diensten BV Onze kerngegevens: Naam: Netto Direct.nl, onderdeel van Valckenstaete Financiële Diensten BV Bezoekadres: Postadres: Steenweg 61 Postbus 44 4181 AK Waardenburg 4180 BA Waardenburg Telefoon: 0418-65 10

Nadere informatie

Assurantiebedrijf Zijlstra

Assurantiebedrijf Zijlstra Dienstverleningsdocument Informatiewijzer Diensten en Beloning Inleiding In ons dienstverleningsdocument proberen wij u een zo goed mogelijk inzicht te geven waar onze dienstverlening in zijn algemeenheid

Nadere informatie

Frank Ruis zorgt in én onder alle omstandigheden voor financiële rust. Werkwijze

Frank Ruis zorgt in én onder alle omstandigheden voor financiële rust. Werkwijze Frank Ruis zorgt in én onder alle omstandigheden voor financiële rust. Werkwijze Werkwijze combineert de per 1 juli 2009 wettelijk verplichte Dienstenwijzer en het Dienstverleningsdocument. Frank Ruis

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie