P r o v i n c i e F l e v o l a n d

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "P r o v i n c i e F l e v o l a n d"

Transcriptie

1 P r o v i n c i e F l e v o l a n d V e r s l a g Registratienummer: CEL Verslag van de vergadering van de commissie voor Economische Zaken, Landbouw, Personeel en Organisatie, Onderwijs van 16 januari 2002 Aanwezig zijn: De heer A.H.R. Leijten (voorzitter), mevrouw M.I. Creemers-Hazebroek (VVD), de heren J. de Graaf (CDA), A.B. Mossad (CDA), mevrouw E.M.M. van Hulten-Delfgaauw (PvdA), de heren J. Slicht (PvdA), E. Schaap (Groen Links), W. Baarsen (ChristenUnie), H. Nijenhuis (D66), M. Bogerd (SGP) en de heren H. Dijksma (gedeputeerde), R.M. Schuitemaker (secretaris), S. Broekhuizen, J. Marijs, C.L. de Vries, T. v.d. Wal (griffier) en mevrouw K.E. Kloetstra (uitvoerend secretaris). Afwezig is: De heer J. Kalkman (fractie Kalkman). 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij introduceert Karin Kloetstra als de uitvoerend secretaris. Zij stelt zich kort voor. 2. Verslag van 16 januari 2002 a. Vergadering 12 december 2001 Er zijn geen schriftelijke wijzigingen binnengekomen. Tijdens de vergadering zijn er geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. De toezeggingen worden doorgenomen: - Expertisecentrum ZMOK: PvdA vraagt de regiovisie gehandicapten hieraan te koppelen. Vindt het overigens jammer dat het in de tijd is opgeschoven. Gedeputeerde geeft aan dat het meegenomen wordt. - Actieprogramma Agrosector Flevoland (prof. Douben): PvdA vraagt wanneer eindrapportage volgt. Gedeputeerde antwoordt dat nu de ronde van wederhoor gedaan wordt. Verwachting is in maartvergadering dit onderwerp te agenderen. - Landbouwnotitie wordt ter orienterende bespreking van de hoofdlijnen verschoven naar maart. - Project Logistiek, Agro Transfer: antwoord volgt in de volgende vergadering. - RIA-registratie: in de volgende vergadering wordt hierop teruggekomen. - Onderwijssubsidie Echnaton: gedeputeerde deelt mee, dat Echnaton toestemming heeft gekregen van het ministerie van OC&W de Lood-opleiding te starten, proefperiode van drie jaar. Gemeente Almere en provincie verlenen subsidie. Zelf verder voldoende financiële middelen. Hij stelt voor te kijken naar mogelijkheden voor een werkbezoek door de commissie. De voorzitter neemt dit punt mee en komt hier later op terug. GroenLinks vraagt of een politiek standpunt nodig is. Gedeputeerde geeft aan dat het bedrijfsleven ook een bijdrage levert en dat het van geval tot geval bekeken zal worden. PvdA is blij dat het gelukt is, maar vindt sponsoring geen taak van het onderwijs. - GroenLinks stelt de vraag hoe het met het Flevolands Bureau voor Toerisme staat. De gedeputeerde antwoordt, dat GS een brief aan de colleges van B&W heeft verstuurd. De gemeenten Almere, Urk en Zeewolde hebben positief besloten. De overige gemeenten beraden zich nog. Het proces is nog gaande.

2 - 2 - b. Extra vergadering 21 november 2001 inzake afhandeling Europartenariat 1998 Geen schriftelijke wijzigingen. Naar aanleiding van dit verslag worden nog wat vragen gesteld. CDA dankt het college voor de manier, waarop dit is opgesteld. VVD en PvdA sluiten zich hierbij aan. De gedeputeerde doet nog enkele mededelingen over het Europartenariat. Hij is gevraagd voorzitter te worden van de Stichting Europartenariat. Het college is van mening, dat het voorzitterschap primair bij de provincie Gelderland ligt. De heer Dijksma slaat het voorstel voorzitter te worden af. Justitie heeft de cijfers onlangs vrij gegeven en het onderzoek IPA kan nu beginnen. GroenLinks vraagt wat de rol is van de heer Dijksma, penningmeester? Gedeputeerde antwoordt, dat hij lid blijft. Het penningmeesterschap wordt ingevuld door de gemeente Apeldoorn. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 3. Mededelingen a. Aanbieding landbouwnotitie ChristenUnie. De heer Baarsen licht de landbouwnotitie Langzaam maar zeker toe. Deze notitie is gemaakt en opgesteld met medewerking van mensen uit het veld. Gedeputeerde heeft onderhands een exemplaar ontvangen en reageert als volgt. Hij vindt het een goed initiatief, evenals dat van het CDA. Er zijn nog geen conclusies. Wel staan in deze notitie bouwstenen, die gebruikt kunnen worden bij de nota hoofdlijnen. De landbouwnotitie van de ChristenUnie heeft een lange actiepuntenlijst, er zullen dus keuzes gemaakt moeten worden. De keuzes worden gemaakt op basis van veilige en duurzame landbouw; is uitgangspunt van de provincie. Uiteindelijk is iedere ondernemer verantwoordelijk voor het eigen bedrijf. De heer Baarsen overhandigt officieel de gedeputeerde de landbouwnotitie Langzaam maar zeker. Elk statenlid en betrokken ambtenaren zullen een exemplaar ontvangen. b. Mededelingen algemeen. - Mededeling 1: de heer Nijenhuis (D66) blijft als lid van de commissie aanwezig. - Mededeling 2: de resultaten Onderhandelingsakkoord is gemandateerd aan het college. Staat op het internet en is g d aan de statenleden. Gedeputeerde geeft een korte toelichting. De afspraken zijn gemaakt voor veertien maanden. Het college betreurt dat, had liever een langer akkoord gehad. Inhoudelijk is het verder een goed akkoord, dat aansluit bij de uitgangspunten van het college op dit terrein. Er is niet veel veranderd ten opzichte van het vorige akkoord. Het nieuwe akkoord is een goed instrument voor het management om met het personeel afspraken te maken. CDA vraagt zich af of het zinvol is dat provincies apart afspraken maken. In het verleden werd voor de totale overheid CAO s afgesproken. Een vraag, die je jezelf af en toe moet stellen. Gedeputeerde antwoordt dat de provincie op een aantal vlakken tegen andere dingen aanlopen dan de rijksoverheid om tot onderhandelingen te komen. Hij geeft toe dat in grote lijnen de problematiek van de overheid hetzelfde is. Het voordeel nu is, dat je als provincie meer invloed hebt op beleidsvormende zaken. De overeenkomsten met andere provincies is groter dan met het rijk. Grootste voordeel is het hebben van een aantal sturingsinstrumenten. De griffier vult aan door de mededeling, dat tijdens een griffierbijeenkomst de onderhandelaar van het rijk (de heer Van Rijn) aanwezig was. Op deze wijze heeft afstemming plaatsgevonden. - Mededeling 3: stand van zaken Bioscience Park Lelystad. Gedeputeerde zegt nog geen reactie over de verlengingsaanvraag uit Brussel ontvangen te hebben. De subsidie voor Incubatorcentrum is, zoals bekend, door Ministerie EZ afgewezen. Er loopt een bezwaarschriftprocedures. Hij heeft minister Jorritsma gesproken en zij zal nog een keer naar de aanvraag kijken. De mededelingen worden voor kennisgeving aangenomen. 4. Voortgang organisatieontwikkeling en mandateringsregeling a. Toelichting voortgang organisatieontwikkeling door de heren T. v.d. Wal en J. Boerstra. Dit agendapunt vervalt en zal geagendeerd worden voor de commissievergadering van februari aanstaande. b. Toelichting Mandateringsregeling door de heer J. Marijs. De heer Marijs geeft een toelichting. In het kader van het OO-traject is er een werkgroep mandateringsregeling ingesteld met de opdracht een voorstel te maken voor bestuurlijke mandatering met als doel tijdwinst. Uitgangspunt: collegiaal bestuur. In de praktijk betekent dit, dat de doorlooptijd van stukken wordt verkort, de organisatie klantgerichter kan gaan werken en de individuele collegeleden meer ruimte krijgen in tijd. Na onderzoek is het voorstel hamerlijsten gelanceerd. De hamerlijsten zijn een begin om het doel te realiseren. Deze hamerlijsten vervangen de zogenaamde circulatiestukken.

3 - 3 - Griffier vult aan dat de bestuurlijke mandatering over enige tijd aan de orde komt, wanneer je praat over de relatie Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. GroenLinks vraagt waarom de vraag niet gesteld wordt, die in de mededeling besloten ligt. Gedeputeerde vindt dat eerst de takendiscussie afgewacht moet worden. Vragen zoals, wat betekent dit voor het personeel, uitzendkrachten en het aantal formatieplaatsen, GS in een dualistisch stelsel. VVD begrijpt de samenhang met het OO-traject, maar vraagt zich af of het niet samen met de commissie Algemene Zaken behandeld kan worden. PvdA vraagt grote stukken ook per post te ontvangen en niet alleen per mail. Voorlichting op het geheel, niet als standpuntbepaling, maar pas als zorgvuldige afweging heeft plaatsgevonden en verschillende situaties bekeken zijn. Kan zich goed vinden in deze keuze. CDA vertelt dat dit punt ook in de commissie Algemene Zaken aan de orde is gesteld. Met name over de conclusies van mandatering tussen college en ambtenaren heeft deze commissie niet gesproken. Wel over de mandatering tussen college en staten. Op dit moment acht de commissie Algemene Zaken het niet zinvol dit punt uitvoerig te bespreken voor maart Eerst zal het dualisme bekeken moeten worden en zien hoe we daarmee om moeten gaan. ChristenUnie sluit zich aan bij de vorige sprekers. SGP is benieuwd in hoeverre mandatering plaatsvindt naar de ambtenaren. Worden grote problemen dan opgelost? Het is een begin naar delegatie. Gesproken wordt over tijdswinst door het invoeren van hamerlijsten. Deze tijdwinst is nog niet helemaal duidelijk. De heer Marijs licht de vraag over tijdwinst van de SGP toe. Individuele collegeleden hoeven nu niet alle besluiten door te nemen, dat is de tijdwinst. Ook het verzenden van de brieven direct na besluitvorming is tijdbesparend. Gedeputeerde gaat nog wat verder in op het aspect tijdwinst. De verantwoordelijkheid komt nu nog nadrukkelijker te liggen bij de ambtenaren. Het punt delegatie zal in de commissie AZ besproken worden. CDA vraagt hoe het zit in tijd, want de provincie heeft nu een jaar langer de tijd het duale stelsel in te voeren. Griffier vult aan door te zeggen, dat eerst getoetst wordt waar mandatering naar het college kan plaatsvinden. Het college vindt het belangrijk eerst ervaringen op te doen in het organiseren van informatie. De voorzitter bedankt de heren Marijs en Van de Wal voor hun toelichting. 5. Statenvoorstellen a. Huisvesting provinciale organisatie/inhuren extra kantoorruimte alsmede vaststelling van de 5 e begrotingswijziging van de Provincie Flevoland Eerste termijn. GroenLinks geeft aan dat het een feit is, dat het capaciteitsprobleem blijft. Het wekt dan ook enige verbazing, als je denkt aan de vertraging bij de nieuwe vleugel. VVD heeft twee punten: 1. Er wordt gesproken over een periode van zes jaar voor onderhoudswerkzaamheden. Achtergrond informatie hierover ontbreekt. Is er een optie voor verlenging? 2. Wat wordt verwacht van de uitkomst van het DHV-rapport? Wordt er dan een beroep gedaan op de post onvoorzien? D66 zou meer achtergrondinformatie willen. Heeft een aantal vragen, zoals: - hoeveel ruimte is er, hoeveel plaatsen; - hoe is de termijn van zes jaar tot stand gekomen; - wordt er eenmalig gebruik gemaakt van een kostenpost en - is onderverhuur mogelijk. Tevens wordt de opmerking gemaakt dat in dit voorstel de genoemde onderhoud- en renovatiewerkzaamheden op tijdelijke basis geschiedt. In dat geval lijkt zes jaar wel erg lang. PvdA heeft ook een aantal vragen: - wat gebeurt er, wanneer vertraging in de renovatiewerkzaamheden optreedt, gezien de uitloop van het derde gedeelte.

4 Wordt ruimtewinst in het provinciehuis gevonden door het plegen van ingrijpende renovatiewerkzaamheden. - Is na deze zes jaar inzicht of er genoeg kantoorruimte zal zijn of zal na die zes jaar opnieuw uitbreiding nodig zijn. CDA gaat akkoord met het voorstel. De periode van zes jaar is een oplossing, maar het hoeft niet langer te duren dan zes jaar. Opgemerkt wordt dat het voor veel ambtenaren moeilijk is op een andere locatie gehuisvest te zijn. ChristenUnie vraagt of de kantoorruimte na de genoemde zes jaar definitief gehuurd kan worden of dat het dan op ad hoc-basis plaatsvindt. Ze zijn van mening dat het niet planmatig aangepakt wordt en vinden dat dit niet de manier is om een dergelijk aanpak te doen. Het DHV-rapport is nog niet uit, daarom kunnen zaken niet goed op de rails gezet worden: planmatig per onderdeel met financiële onderbouwing. Gepleit wordt voor een goede planmatige aanpak met een financiële onderbouwing, zodat je precies weet waar je aan toe bent. SGP vraagt: - of de meerjarenhuisvesting van het ambtelijke apparaat en de financiële onderbouwing van het voorjaar 2001 vertaalt is naar het jaarplan onderhoudsprogramma en - of het betekent dat bij veranderende ontwikkelingen weer een nieuwe inrichting komt. Gedeputeerde beantwoordt de vragen en licht toe:: - het betreft primair een ambtelijke overweging; - er wordt zes jaar lang ergens verbouwd. PME zal buiten het gebouw gehuisvest worden, omdat de EPD nog zes jaar loopt en het Europees programma in 2008 wordt afgerond. De PME-ruimte zal als wisselruimte worden gebruikt. Per etage worden de werkzaamheden uitgevoerd; - het DHV-rapport zal een belangrijke basis zijn voor het huisvestingsplan. Dit plan zal in juni 2002 worden voorgelegd. Dan is een planmatig overzicht ook mogelijk; - DHV onderzoekt niet alleen of ruimtewinst mogelijk is, maar ook of het gebouw aan de ARBOnormen voldoet. Grote besparing wordt niet verwacht en - Door decentralisatie van taken bij de provincie en discussies over bijvoorbeeld Almere komt meer druk te liggen op de ambtelijke organisatie. De redelijke verwachting is dat het Erfgoed Centrum/Rijksarchief (voorstel volgt) structureel vrijkomt. Het Rijksarchief en de provincie denken dat het nog drie/vier jaar duurt voordat het gerealiseerd is en die ruimte beschikbaar is. De heer De Vries schetst de geschiedenis over de ingeschatte, benodigde huisvesting voor het ambtelijk apparaat. Hij merkt tevens op, dat kantoorinrichters in Nederland uitgaan van het feit dat kantoorruimte/inrichting na vijf jaar veranderen. DHV besteedt aan dit aspect ook aandacht. Ook wordt gekeken naar de functies van de organisatie, de techniek, kwaliteit van het gebouw en de toekomst van het gebouw. Zo zullen de werkzaamheden aan gebouw een ingrijpend zijn, zowel op technisch gebied als op onderhoud. Verder: - de te huren ruimte is ruim voldoende om PME te huisvesten, ook voor de komende zes jaar; - juist het rapport van DHV is bedoeld om tot een planmatige aanpak te komen. Verschillende toekomstscenario s en groeitempo s zullen genoemd worden. Dit samen is een goede basis om te komen tot een plan en beleidsontwikkeling.; - na het onderhoudsplan 2001 is direct gestart naar het zoeken van huisvesting en alternatieven. Dit heeft acht maanden geduurd en - de inrichtingskosten zijn eenmalig. Tweede termijn. GroenLinks is tevreden over de toelichting. De uitplaatsing van de afdeling PME heeft nog een ander positief effect namelijk, ondersteuning in algemene zin in het kader van mandatering. Wat is noodzakelijk om het apparaat hier te laten functioneren, de output te verbeteren en te maximaliseren met het oog op het voorzetten van de ontwikkeling? Objectief gezien is acht maanden zoeken te lang. En de gedachte om na vijf jaar van inrichting/ruimte te veranderen, zullen wij zeker niet volgen. Onderzoeken wat maximale en optimale varianten zijn, dit omrekenen naar werkplekken en kritisch blijven kijken naar de bijbehorende kosten. Mandatering in het kader van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. GroenLinks stemt in met het voorstel. VVD vindt het een plausibel verhaal. Dit verhaal is niet in de fractie besproken, omdat deze informatie bij de fractie niet bekend was. Het achterliggende stuk was niet zo uitgebreid, dat een goed beeld gevormd kon worden. VVD maakt een voorbehoud. D66 is ook tevreden over de aanvullende informatie. D66 maakt ook een voorbehoud en koppelt uitkomst aan de behandeling in de commissie FZWE.

5 - 5 - PvdA stelt voor de toelichting bij het voorstel aan te passen met de uitleg bij de achterliggende stukken. Het voorstel wordt dan inzichtelijker gemaakt. Mandatering kan pas, wanneer er een duidelijk plan ligt, waar dit plan dan weer een onderdeel van is. PvdA stemt in met het voorstel. CDA gaat akkoord en sluit zich aan bij hetgeen door de PvdA is gezegd. ChristenUnie had graag de aanvullende informatie thuis gestuurd gekregen, zodat het in de fractie besproken had kunnen worden. De ontvangen informatie was te summier. Dit had voorkomen kunnen worden. ChristenUnie maakt een voorbehoud. SGP sluit zich aan bij wat de PvdA gezegd heeft. SGP stemt in met voorstel. Gedeputeerde antwoordt in tweede termijn: - dat het jammer is, dat bij het voorstel de achterliggende informatie ontbreekt; - mandatering van dit soort zaken opportuun is. Eerst zal per arbeidsplaats een bedrag bepaald moeten worden, dan waar organisatie huisvesten enzovoorts en dan zal het management zich hierover buigen en - wanneer de mondelinge toelichting niet voldoende blijkt te zijn, aanvullende informatie zal volgen. GroenLinks heeft nog een aanvullende opmerking. Neem het onderzoek mee in het kader van de bedrijfsvoering; voordelen om bij de kop te pakken in het kader van mandatering. Conclusie: de fracties van GroenLinks, PvdA en SGP stemmen in met voorstel en de fracties van D66, VVD en ChristenUnie maken een voorbehoud. Geadviseerd wordt de mondelinge toelichting te verwoorden in een korte notitie en bij het voorstel te voegen. De heer Bogerd (SGP) verlaat de vergadering. b. Kredietbeschikbaarstelling, vervanging netwerkcomponenten alsmede vaststelling van de 6 e begrotingswijziging van de Provincie Flevoland Eerste termijn. ChristenUnie vraagt naar onderbouwing, ook financieel. CDA merkt op dat ICT achteraf veel geld kost. Vraagt naar het structurele gedeelte in kosten en inzicht. Volgende maand komt ICT aan de orde en dan volgt de discussie over de toekomstplannen ICT. Dit plan wordt afgewacht. PvdA vindt het een redelijk voorstel, iets dat moet gebeuren. Eind vorig jaar is het geld voor ICT uitgegeven. De behoefte voor 2002 wordt volgende maand in een plan gepresenteerd. Vraagt vanuit de kostenopzet een overzicht. D66 merkt op dat het op een vliegwieleffect gaat lijken. Vindt de verkregen informatie summier. Het roept steeds weer nieuwe vragen op. Kan niet beoordelen of iets terecht of onterecht is. Vraagt of rekening gehouden wordt met de capaciteit van het nieuwe financiële systeem. Inhoudelijk eens met het voorstel. Maakt echter een voorbehoud op de financiële consequenties en behandeling in de commissie FZWE. VVD vraagt zich af of de post onvoorzien voldoende ruimte biedt. Zeker wanneer je kijkt naar de begroting, het decembervoorstel en het beroep wat nu gedaan wordt op deze post. GroenLinks vraagt of de internettoegankelijkheid van onder andere statenleden en de helpdesk worden verbeterd. Vindt dit een goed onderwerp in het kader van de integrale bedrijfsvoering, mandatering. Gedeputeerde constateert dat de informatie in de commissiemap beperkt is. Hij betreurt dit en geeft een korte toelichting: - het is een voorstel van de afdeling Facilitaire Zaken (FZ) en niet van ICT. FZ doet de netwerkcomponenten en het bedradingbeheer. Momenteel is het nog niet geïntegreerd met ICT. Er wordt wel gezamenlijk naar de toekomst gekeken. - Het voorstel had in de najaarsrapportage moeten zitten. Dit is niet gelukt en daarom is nu het tekort 2002 ten laste gebracht van de post onvoorzien. - Op dit moment is de situatie nijpend. Het is zelfs zo dat systemen uitvallen. - Een duidelijk overzicht zal verstrekt worden.

6 Cap-rapport is gereed en is uitgangspunt voor de totale inpassing in de begroting. Momenteel is een discussie hierover gaande. Afhankelijk van financiën zal een geheel voorstel eind februari opgesteld zijn. - Het voorstel van december ging over de software en server. In dit voorstel gaat om switchborden en bedrading. De heer De Vries voegt hieraan toe, dat dit voorstel een element is uit een groter project (bedrijfsrisico). In het begrotingsplan 2003 zaten de volgende opponenten: - fysieke verhouding inrichting computerruimte; - verbetering capaciteitgrootte en - opnieuw renoveren van switchen. Door de slechte kwaliteit van de switchen is het niet langer verantwoord te wachten. Daarom wordt dit voorstel alvast voorgelegd. Een voorstel voor de computerruimte volgt, hier is namelijk al onderzoek naar gedaan. Tweede termijn. GS heeft toegezegd schriftelijk informatie toe te zenden over de het tijdsplan en visie van het Caprapport. ChristenUnie wacht de schriftelijke informatie af en komt in de statenvergadering hierop terug. ChristenUnie maakt een voorbehoud. CDA merkt op dat automatisering met allerlei voorzieningen altijd veel geld kost. Hier kun je dus rekening mee houden, ook in de toekomst. Is het wat dat een meerjarenplan ICT te presenteren? Het toegezegde overzicht wordt afgewacht. Dat financiën de haalbaarheid onderzoekt is voor het CDA geen probleem. Wanneer dit plan is goedgekeurd, dan integreren in de begroting. Ook in de begroting van de volgende jaren. Het CDA stemt in met het voorstel. PvdA is blij met de toezegging, dat extra informatie zal volgen. Maakt opmerking over het besluit I, hier moet het euroteken nog vermeld worden voor het genoemde bedrag. PvdA stemt in met het voorstel. D66 maakt een voorbehoud. VVD vindt de toelichting helder. Vraagt of in het Cap-rapport een schematische weergave gemaakt kan worden naar cluster van componenten in ICT of gebouwbeheer. Zo kan een beeld verkregen worden met jaartallen hoe beheer en onderhoud zich ontwikkelt. VVD maakt een voorbehoud op de behandeling in de commissie FZWE. GroenLinks plaatst een kanttekening. Heeft geen behoefte aan uitgebreide discussie over rol en toekomst ICT. GroenLinks stemt in met het voorstel. Voorzitter: Vraagt zich af of het Cap-rapport in een reguliere vergadering besproken kan worden. Gedeputeerde stelt voor een aparte commissievergadering op een avond in februari te plannen over het Cap-rapport, die dan door het college is vastgesteld. Conclusie: de fracties van CDA, PvdA en GroenLinks stemmen in met het voorstel. De fracties van ChristenUnie, D66 en VVD maken een voorbehoud. Een overzicht van de kosten zal verstrekt worden, evenals informatie over het tijdsplan met betrekking tot de behandeling van het Cap-rapport. In een aparte commissievergadering (februari) zal het Cap-rapport worden besproken. c. Bestuursovereenkomst, uitvoeringscontract en provinciaal uitvoeringsprogramma (PUP) gebiedsgerichte inrichting landelijk gebied (zie commissie ROVC, agendapunt 4f) Primaat ligt bij de commissie ROVC. VVD merkt op, dat vermeld staat voor invoering capaciteit maximaal 50 % op projectbasis zal worden ingehuurd. De andere helft komt op rekening van de provincie komt. Vraagt zich af of ingeschat kan worden hoeveel formatieplaatsen nodig zijn om de inhuurkrachten te begeleiden.

7 - 7 - Gedeputeerde heeft hierop niet direct antwoord. Hij zal hier later op terugkomen en dit punt ook doorgeven aan gedeputeerde Bouwmeester, die in de commissie ROVC de vraag zal afhandelen. De huidige, lopende projecten vragen op dit moment geen extra capaciteit. Wordt voor kennisgeving aangenomen 6. Ter bespreking a. Strategische doelstellingen en actieplan BART Dit punt is geagendeerd met de bedoeling een toelichting en de stand van zaken uiteen te zetten. De achterliggende stukken zaten in de commissiemap. De secretaris vult aan door voor te stellen nu de procedure te bespreken en niet inhoudelijk in te gaan op de nota commissie. Gedeputeerde licht de stand van zaken en procedure toe. Tevens zegt hij toe de commissie tussentijds te horen. Huidige stand van zaken. Er is nu een concept over strategische doelstellingen en contouren van een actieprogramma. Keuzes zullen gemaakt moeten worden. De markt is heel diffuus en je hebt met veel partijen te maken. Dit kost meer tijd dan voorzien. Die partijen moeten prioriteiten gaan stellen. Wanneer dat allemaal heeft plaatsgevonden, komt dit samen in een voorstel. Dus: prioriteiten, projecten en trekker. De provincie zal in de meeste gevallen niet de trekker zijn. Procedure. Uit de diverse rapporten wordt de definitieve tekst voor een beleidsvisie gemaakt. De definitieve tekst wordt samengevoegd met eerdere hoofdstukken (nota verkenningen, medio 2001) en dan komt de eindnota BART. Deze eindnota wordt in GS behandeld en zal ter kennisname worden voorgelegd aan de commissie. Dan volgt de inspraakronde en GS verwacht dan half mei de eindnotitie vast te stellen. Behandeling in de commissievergadering van juni en definitieve vaststelling in de staten van juli. Dan is het project BART afgelopen. Het proces om tot BART te komen is met ruim 100 personen uit de branche gebeurd. Dit heeft onderling al tot synergie geleid. Het proces zelf is dus ook al een belangrijk resultaat van het BART-project. PvdA merkt op dat gesproken wordt over Almere als vijfde stad van Nederland, terwijl dit nog steeds Eindhoven is. Vraagt hier aandacht voor. VVD vraagt of er een uitvoeringsprogramma komt. Ook wordt aandacht gevraagd voor een takendiscussie vanuit BART. Met andere woorden welke taken liggen bij de provincie, uit welke legimitatie. Gedeputeerde antwoordt dat er een uitvoeringsprogramma (de A van actieprogramma in BART) komt. Eerst echter de prioriteiten, die de basis zullen zijn voor het uitvoeringsprogramma. Door de f ,-- in de begroting extra voor BART kunnen een aantal zaken opgestart worden. De begroting 2003 zal niet veel ruimte bieden voor nieuwe activiteiten. De secretaris merkt nog op, dat het nu, bij de voorliggende versie, gezien moet worden alsof er een menukaart wordt aangeboden. De heer Broekhuizen wordt bedankt voor zijn aanwezigheid. Conclusie: in te stemmen met de geschetste procedure rond de beleidsdoelstellingen en de hoofdlijnen van het actieprogramma. De eindnota vooraf ter kennisname voorleggen aan de commissie. Het uitvoeringsprogramma wordt afgewacht. De heer Slicht van de PvdA verlaat de vergadering. 7. Ter kennisneming De VVD geeft complimenten over de inhoud en stijl van de brief als reactie op internationale benchmark regionaal investeringsklimaat (punt b.). De stukken genoemd onder a. t/m m. worden voor kennisgeving aangenomen.

8 IPO-aangelegenheden Geen mededelingen. 9. Onderwerpen voor de volgende vergadering De voorzitter vermeldt, dat het rapport Ter Louw over genetische manipulatie is aangeboden. Het onderwerp genetische manipulatie zal op verzoek van GroenLinks geagendeerd worden voor de commissievergadering van februari aanstaande. GroenLinks geeft aan behoefte aan input te hebben. De secretaris signaleert verstandig en gedoseerd om te gaan met het aandragen van agendapunten in relatie tot de voortschrijdende besluitvormingsagenda. Als voorbeeld draagt hij de maartvergadering aan, waarin en cumulatie van onderwerpen dreigt te ontstaan. Uit de commissie wordt het agendapunt genetische manipulatie aangedragen. De voorzitter stelt dat nieuwe agendapunten uit de commissie altijd bespreekbaar moeten blijven. 10. Rondvraag - Gedeputeerde meldt de volgende commissievergadering niet aanwezig te zijn. Zijn aanwezigheid is gewenst bij de eerste bijeenkomst van het Comité van Regio s. Tijdens deze bijeenkomst worden de taken verdeeld. Gedeputeerde Van Hemmen zal hem vervangen. - PvdA vindt het vervelend, dat expertisecentrum Zmok qua behandeling in de commissies ELPOO en FZWE nog later wordt. Gedeputeerde zegt dat toe dat er aangewerkt wordt. - VVD deelt mee op de vakantiebeurs onder andere gesproken te hebben met het Flevolands Bureau voor Toerisme (FBT). Het FBT heeft hiervoor f ,-- gekregen. Vraagt bij meer toezeggingen vinger aan de pols te houden 11. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om uur en dankt de aanwezigen voor hun komst.

9 - 9 - LIJST VAN TOEZEGGINGEN Commissie Economische Zaken, Landbouw, Personeel & Organisatie, Onderwijs Datum Onderwerp/toezegging Verwacht Expertisecentrum ZMOK Notitie over het Expertisecentrum ZMOK koppelen aan verstandelijk gehandicapten Onderzoek luchthavens Wacht op beschikbaar komen van eindrapportage van het Ministerie van Economische Zaken Actieprogramma Agrosector Flevoland (Prof. Douben) Na afwikkeling van het AAF-traject zal een afrondende en evaluatiebespreking volgen in de commissie (leermomenten) ICT-beheerplan Behandeling ICT-beheerplan in samenhang met CAPonderzoek Logistieke Tafel Agenderen voortgang De Aanjager Toelichting jaarplan en de stand van zaken over implementatie van de Aanjager Landbouwnota Hoofdlijnen en uitgangspunten bespreken in commissie Huisvestingsplan Beheersplan huisvesting Personeelsplan Beheersplan personeel Good Gouvernance Gedeputeerde zegt toe dat tegen de achtergrond van corporate gouvernance en dualisme nut en noodzaak van twee gedeputeerden in de Raad van Commissarissen van de Holding en alternatieven nader onderzocht zullen worden Project Logistiek Nagaan waarom gekozen is voor Agro Transfer Maart 2002 Zo spoedig mogelijk Maart 2002 Maart 2002 Maart 2002 Juni 2002 Oktober Betekenis RIA-registratie Genetische Manipulatie Agenderen voor commissievergadering Cap-rapport Extra vergadering op een avond over het Cap-rapport Werkbezoek commissie Voorgesteld wordt Echnaton te bezoeken, in verband met de nieuw te starten Lood-opleiding

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004

CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT. Datum vergadering : 10 juni 2004 CONCEPT-NOTULEN COMMISSIE SENIORENCONVENT Datum vergadering : 10 juni 2004 Tijdstip : 19.00 uur Aanwezig voorzitter : mevr. J.A. Ie/de heer J.M. Janssen notulist : mevr. W. van de Laar leden : de heer

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

Leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland Postbus AB LELYSTAD. Geachte leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland,

Leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland Postbus AB LELYSTAD. Geachte leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland, gemeente Leden van de Provinciale Staten Provincie Flevoland Postbus 55 8200 AB LELYSTAD Uw brief van Onderwerp resultaten Stuurgroep Standpuntbepaling Provinciale Herindeling Uw kenmerk Bijlagen 1 Ons

Nadere informatie

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4.

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4. Verslag Overleg Commissie Bestuur en Middelen Datum 10 mei 2011 Registratienummer 11.011045 Aanwezig J. Doeland (voorzitter), E.R. Goossens (Dorpsbelangen), A. van Maanen (SGP), J.P. van den Broek (PvdA),

Nadere informatie

Stukken ter bespreking, opinievorming, etc., vooralsnog niet gericht op advisering aan PS

Stukken ter bespreking, opinievorming, etc., vooralsnog niet gericht op advisering aan PS Provinciale Staten Agenda SI Commissie : Sociale Infrastructuur Datum commissievergadering : 27 april 2005 Aanvangstijd en locatie : 9.30 uur 13.00 uur, 2 e koffiekamer, Dreef 3 Haarlem Commissievoorzitter

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Aan: Provinciale Staten Onderwerp: Nieuwe borden bij 5 landschapskunstwerken. 1. Wij stellen u voor: - aan de Stichting De Verbeelding een bijdrage van maximaal 9.609 (incl. 19% BTW) te verstrekken voor

Nadere informatie

Verslag. Dhr. Franssen (voorzitter) en dhr. Vermeulen (VVD)

Verslag. Dhr. Franssen (voorzitter) en dhr. Vermeulen (VVD) Verslag Statengriffie Contact Frits Kas T 070-441 81 88 f.kas@pzh.nl Aanwezig Dhr. Démoed (CDA, plv. voorzitter), dhr. Hillebrand (PvdA), mw. Van Dobben de Bruijn (VVD), mw. Van Viegen (PvdD), mw. Kleijweg

Nadere informatie

mevrouw I. van Mulligen

mevrouw I. van Mulligen Verslag Vergadering van Commissie Onderzoek van de Rekening (COR) Vergaderdatum 17 februari 2016 Kenmerk Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer Mevrouw M. Hoogduin 070-4418161 Verslag

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d P r o v i n c i e F l e v o l a n d V e r s l a g Registratienummer: CWE04.015 Verslag van de vergadering van de commissie Werk van 22 januari 2004 Aanwezig zijn: De heren E. Schaap (voorzitter), B.A.

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d P r o v i n c i e F l e v o l a n d V e r s l a g Registratienummer: 440341 Verslag van de vergadering van de Commissie Bestuur van 13 juli 2006 Aanwezig zijn: Dames A.E. Bliek-de Jong (voorzitter) en

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Datum: 10 oktober 2017, 9.30 uur in het Gemeentehuis (kamer D1.03) te Leidschendam 1. Opening Agendapunten 6C en 9C

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d P r o v i n c i e F l e v o l a n d V e r s l a g R e g i s t r a t i e n u m m e r : C E L 0 0. 0 0 1 Verslag van de vergadering van de commissie Economie, Landbouw, Personeel en Organisatie, Onderwijs

Nadere informatie

Verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RVD Drenthe

Verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RVD Drenthe ... ', Drenthe. Verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RVD Drenthe d.d. 28 november 2016 Aanwezig: gedeputeerde C. Bijl Wethouder H. Heijerman wethouder M. Hoogeveen wethouder FAJ Buijtelaar

Nadere informatie

statengriffie Onderwerp: voorstel nieuwe werkwijze informerende Statencommissies Datum: september 2013

statengriffie Onderwerp: voorstel nieuwe werkwijze informerende Statencommissies Datum: september 2013 MEMO Aan: Presidium Van: statengriffie Onderwerp: voorstel nieuwe werkwijze informerende Statencommissies Datum: september 2013 1. Aanleiding. Er is meerdere keren in het presidium gesproken over de werkwijze

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) Nr. 117 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 14 november

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie 1 a) Opening en mededelingen De voorzitter, de heer De Vree,

Nadere informatie

Aan Provinciale Staten

Aan Provinciale Staten www.prv-overijssel.nl Aan Provinciale Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 26 85 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum PS/2003/872 d.d.

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 22-08-2006 Onderwerp: Nationaal Park Wieden-Weerribben in oprichting Conceptbesluit: Samenvatting: Bijlagen: Bestuurlijk traject: Overlegd

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 13-03-2008 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën d.d.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010 Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010 Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie 1 19:00 uur Opening De voorzitter heet iedereen welkom

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Aan: Provinciale Staten Onderwerp: Formatie-ontwikkeling 2003 Statenvergadering: 6 februari 2003 Agendapunt: 5 1. Wij stellen u voor: a. in te stemmen met structurele uitbreiding van de formatie met 13,3

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda BESLUITENLIJST Vergadering van Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 17 februari 2016 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de

Nadere informatie

Provinciale Staten. Vergadering 6 november 2013.

Provinciale Staten. Vergadering 6 november 2013. Provinciale Staten Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Inlichtingen bij dhr. J.J. Wezenberg

Nadere informatie

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5 Onderwerp: Evaluatie systeem en onderwerpen begrotingswijzigingen Nummer: 796075 In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder

Nadere informatie

Besluiten- en actielijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 december 2008

Besluiten- en actielijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 december 2008 Aanwezig Commissieleden: de dames Boom, Van Boxtel, Vos, Zondervan en de heren Klinkhamer, T. Flens, Buijs Van der Heijden. Voorzitter: dhr. Ronner College: dhr. Möhlmann, dhr. Taams, dhr. Monen, dhr.

Nadere informatie

Provinciale Staten Griffie. Aan Provinciale Staten. Behandeladviezen Procedurevergadering Provinciale Staten 20 november 2017

Provinciale Staten Griffie. Aan Provinciale Staten. Behandeladviezen Procedurevergadering Provinciale Staten 20 november 2017 20 november Provinciale Staten Griffie Aan Provinciale Staten Behandeladviezen Procedurevergadering Provinciale Staten + = Fractie is voor behandeladvies = Fractie is tegen behandeladvies x = Fractie is

Nadere informatie

Concept verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe

Concept verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe Concept verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe d.d. 30 november 2015 Aanwezig: gedeputeerde H. Jumelet Provincie Drenthe Wethouder H. Heijerman Gemeente Aa en Hunze wethouder

Nadere informatie

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 BESLUITENLIJST Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de provincie

Nadere informatie

VERGADERING. van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD. Datum: woensdag 1 februari Raadzaal, Stadhuis, Vianen

VERGADERING. van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD. Datum: woensdag 1 februari Raadzaal, Stadhuis, Vianen VERGADERING van het VIJFHEERENLANDEN-BERAAD Datum: woensdag 1 februari 2017 Tijdstip: Locatie: 19.30 uur Raadzaal, Stadhuis, Vianen Voorzitter: A.F. (André) Bonthuis, waarnemend burgemeester gemeente Zederik

Nadere informatie

Bijlagen: ontwerpbesluit (het rapport Omgevingsonderzoek provincie Noord- Holland is u al in december '97 toegestuurd).

Bijlagen: ontwerpbesluit (het rapport Omgevingsonderzoek provincie Noord- Holland is u al in december '97 toegestuurd). Voordracht 21 Haarlem, 17 maart 1998 Onderwerp: omgevingsonderzoek provincie Noord-Holland Bijlagen: ontwerpbesluit (het rapport Omgevingsonderzoek provincie Noord- Holland is u al in december '97 toegestuurd).

Nadere informatie

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011 BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011 Aanwezig: L.A.W. de Lange, H.J.J. Lenferink (vz), E. van Oortmerssen-Schutte, C.J.M.W. Wassenaar, J.B. Uit den Boogaard R. van Netten (secretaris) M.J

Nadere informatie

Ontwerpbesluit. Toelichting

Ontwerpbesluit. Toelichting College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel 2011RGW10 Datum : 14 februari 2011 Nummer PS : Afdeling : PRO Commissie : RGW Steller : B. Cornelissen Portefeuillehouder : R.W. Krol Registratienummer :

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d P r o v i n c i e F l e v o l a n d V e r s l a g Registratienummer: CRU05.064 Verslag van de vergadering van de commissie Ruimte van 18 mei 2005 Aanwezig zijn: De heren C.J.M. Goossens (voorzitter), R.A.P.

Nadere informatie

B. Discussie Oud voor nieuw beleid kan gekoppeld worden aan de beleidsevaluatie;

B. Discussie Oud voor nieuw beleid kan gekoppeld worden aan de beleidsevaluatie; Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 20531 Datum : 26 november 2013 Programma : Alle programma's Blad : 1 van 5 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder: dhr. R. de

Nadere informatie

Ad-hoc Commissie voor Europa, Internationale Samenwerking en Belangenbehartiging

Ad-hoc Commissie voor Europa, Internationale Samenwerking en Belangenbehartiging Griffie Ad-hoc Commissie voor Europa, Internationale Samenwerking en Belangenbehartiging Datum commissievergadering : 9 juni 2006 DIS-stuknummer : 1198975 Behandelend ambtenaar : A.J. Brul Directie/afdeling

Nadere informatie

Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van 24 september 2015, in het kantoor van het Recreatieschap Westfriesland.

Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van 24 september 2015, in het kantoor van het Recreatieschap Westfriesland. Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van 24 september 2015, in het kantoor van het Recreatieschap Westfriesland. Aanvang: 16.00 uur 1. Opening 2. Verslag van de vergadering van het algemeen

Nadere informatie

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Vergadering / project Gemeentelijke Rekenkamer Vergaderstuk nummer 76/ 17 januari 2007 Aanwezig Dhr. P. Breukers (lid Rekenkamer) Dhr. L. Dolmans (voorzitter Rekenkamer)

Nadere informatie

Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie

Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie Verslag van de openbare vergadering van de commissie Presentaties, gehouden op maandag 2 november 2015 om 20.00 uur

Nadere informatie

Verslag. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Verslag. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Verslag VERSLAG VAN BESPREKING OPGEMAAKT DOOR BESPREKING Algemeen Bestuur G.A. Posthumus-Hakvoort DEELNEMERS De heer Boersma, de heer Doorn, de heer Van Bergen, de heer Stegeman, de heer Brink, de heer

Nadere informatie

VERSLAG *719396* S T A T E N G R I F F I E V E R S L A G. Registratienummer: 719396

VERSLAG *719396* S T A T E N G R I F F I E V E R S L A G. Registratienummer: 719396 VERSLAG S T A T E N G R I F F I E V E R S L A G *719396* Registratienummer: 719396 Betreft: vergadering van Commissie Samenleving Datum: 20 november 2008 Tijd: 15.30 uur Locatie: Commissiekamer, Provinciehuis,

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Jaar 2012 Publicatiedatum 2 november 2012 Agendapunt 19 Datum besluit B&W 2 oktober 2012 Onderwerp Instemmen met de hoofdlijnen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 20 juni 2013

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 20 juni 2013 BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 20 juni 2013 Aanwezig: J. Wienen (voorzitter), M. Visserss, H.B. Eenhoorn, R.A. van Gelderen, C. Wassenaar, A. Baas (aanwezig tot agendapunt 11), M. Hogervorst (vanaf

Nadere informatie

Bijlage 1 Overzicht besluitvorming Zuiderzeelijn

Bijlage 1 Overzicht besluitvorming Zuiderzeelijn Bijlage 1 Overzicht besluitvorming Zuiderzeelijn 1998 Kabinet - Verslag Algemeen Overleg 16-4-1998, kamerstuk 25017, nr. 9 Naar aanleiding van aanbeveling van Commissie Langman om de mogelijkheden van

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64 Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 64 Haarlem, 17 augustus 2004 Onderwerp: Agenda Provinciaal Waterplan Bijlagen: - ontwerpbesluit - procesplanning provinciaal waterplan - op weg naar een

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

Commissie voor Bestuur en Middelen

Commissie voor Bestuur en Middelen Griffie Commissie voor Bestuur en Middelen Datum commissievergadering : nvt DIS-stuknummer : 1166475 Behandelend ambtenaar : A.J. Brul Directie/afdeling : Nummer commissiestuk : Bm-0358 Datum : 30 januari

Nadere informatie

Voor het overige stelt de raad de agenda ongewijzigd vast.

Voor het overige stelt de raad de agenda ongewijzigd vast. Corsanr. 14.0031652 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE OLDAMBT OP MAANDAG 22 SEPTEMBER 2014 OM 20.00 UUR IN LOODS 2 VAN DE TRAMWERKPLAATS TE WINSCHOTEN VOORTGEZET OP DINSDAG 23

Nadere informatie

V e rg ad e ri ng v an h et colleg e v an burgemeest e r en w ethouders v an de g em e ent e K a ag en

V e rg ad e ri ng v an h et colleg e v an burgemeest e r en w ethouders v an de g em e ent e K a ag en V e rg ad e ri ng v an h et colleg e v an burgemeest e r en w ethouders v an de g em e ent e K a ag en Braass e m gehouden op: 13 januari 2009, om 9.30 uur in het Gemeentehuis te Kaag en Braassem Aanwezig:

Nadere informatie

Onderwerp: Statenvoordracht verbeteren werkwijze PS en commissies en aantal duocommissieleden

Onderwerp: Statenvoordracht verbeteren werkwijze PS en commissies en aantal duocommissieleden Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 47 Haarlem, 22 mei 2012 Onderwerp: Statenvoordracht verbeteren werkwijze PS en commissies en aantal duocommissieleden Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-onderzoeksopzet

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 19 april 2016

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 19 april 2016 Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 19 april 2016 1 Onderwerp: Lidmaatschap vereniging Amsterdam Airport Area Lodders, J. 1. kennis te nemen van de door de Statenfracties van ChristenUnie, SGP

Nadere informatie

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal Vergadering Presidium Datum vergadering Aanvang Contactpersoon 21 mei 2013 20.00 uur B.J. Schouten Plaats vergadering Doorkiesnummer Raadzaal 5229499 Verslag Zeewolde Agendapunt Onderwerp 1. Opening 2

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 30 september 2010, in het gemeentehuis.

VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 30 september 2010, in het gemeentehuis. VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 30 september 2010, in het gemeentehuis. AANWEZIG: mevr. T. Bosgraaf-De Jong de heer B. Bosma mevr. A. Dijkstra-Wijbenga de heer G. Dijkstra de heer C.C.

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 E-mail antwoord@over-gemeenten.nl

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d P r o v i n c i e F l e v o l a n d S t a t e n v o o r s t e l Aan: Provinciale Staten Statenvergadering 7 september 2000 Onderwerp: Diverse investeringen alsmede vaststelling 28 e begrotingswijziging

Nadere informatie

Verslag dagelijks bestuur van 28 april 2014

Verslag dagelijks bestuur van 28 april 2014 DATUM 28 april 2014 PLAATS Enschede TIJDSTIP 14:30 uur VOORZITTER Dhr. J.H. Coes, plv. SECRETARIS dhr H.M. Bolhaar, plv PAGINA 1 De heren J.H. Coes, drs.mr. R.G. Welten, P. van Zwanenburg, drs. J. Bron,

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad 1 gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer O4.RZOP8.OOZ Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad Samenvatting Door GroenLinks is in een motie aan de deelnemers van de debattraining

Nadere informatie

Vergadering van De Statencommissie Samenleving. Vergaderdatum. Status verslag Vastgesteld op 4 februari Verslaglegging door

Vergadering van De Statencommissie Samenleving. Vergaderdatum. Status verslag Vastgesteld op 4 februari Verslaglegging door Verslag Vergadering van De Statencommissie Samenleving Vergaderdatum Kenmerk 3 december 2008 SML 09-5 Status verslag Vastgesteld op 4 februari 2009 Verslaglegging door Telefoonnummer Mevrouw W.L. Walkate

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Ambtelijke huisvesting is onvermijdelijk onderdeel van het ambtelijke apparaat.

b Onvermijdelijk Ambtelijke huisvesting is onvermijdelijk onderdeel van het ambtelijke apparaat. gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst00096 Beslisdatum B&W 28 januari 2014 Dossiernummer 14.05.451 Raadsvoorstel Ambtelijke huisvesting lange termijn vanaf 2020 Inleiding In juni 2012 heeft de raad besloten

Nadere informatie

De heer A. Bogerd, directeur van Stichting Syndion; De dames P. van Loon en G. Platerink van het Steunpunt Vrijwilligerswerk.

De heer A. Bogerd, directeur van Stichting Syndion; De dames P. van Loon en G. Platerink van het Steunpunt Vrijwilligerswerk. Besluiten en afsprakenlijst van de vergadering van het Platform Maatschappelijke Verkenning (PMV) op donderdag 5 februari 2003 van 20.00 tot 22.45 uur in de raadzaal. Aanwezig: Voorzitter: De heer R. V.

Nadere informatie

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost (10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1 verslag Dienst Wijken Wijkbureau Noordoost Gemeente Utrecht Postbus 8395 3503 RJ Utrecht Telefoon: 030-286 39 40 Fax: 030-286 39 44 Bijeenkomst:

Nadere informatie

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Agendapuntnummer: Aantal bijlagen: -- Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Voorgesteld besluit 1. Aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Nota van beantwoording zienswijzen

Nota van beantwoording zienswijzen Nota van beantwoording zienswijzen CONCEPT WOONVISIE REGIO EINDHOVEN Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt Colofon Nota van beantwoording zienswijzen Concept Woonvisie Samen werken

Nadere informatie

Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015

Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015 Behanneladvizen Presidium 13 mei 2015 Steatemerk 3 juni: Steatemerk Jaarstukken en 1e Berap: 14.00 uur tot 15.30 uur Reguliere Steatemerk: 16.00 uur tot 18.00 uur Agindearringsfersiken kolleezje deputearre

Nadere informatie

In het onderstaande overzicht is een stand van zaken aangegeven per juni De indeling is gebaseerd op het actieplan Bestuurlijke

In het onderstaande overzicht is een stand van zaken aangegeven per juni De indeling is gebaseerd op het actieplan Bestuurlijke TUSSENSTAND PROJECT BESTUURLIJKE VERNIEUWING (juni 2007) In december 2006 is door de raad het actieplan Bestuurlijke Vernieuwing vastgesteld. Daarmee werd groen licht gegeven om met verschillende acties

Nadere informatie

p e r s b e r i c h t

p e r s b e r i c h t p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 127 Groningen, 5 november 2015 Besluiten Provinciale Staten 4 november 2015 Provinciale

Nadere informatie

De heren Riet (CDA) en Nederhof (Beter voor Dordt)

De heren Riet (CDA) en Nederhof (Beter voor Dordt) Notulen vergadering algemeen bestuur Sportraad Datum: Aanwezig: Afwezig: Tevens aanwezig: 11 oktober 2010 25 leden volgens de getekende presentielijst (voorzitter: de heer Driesprong); de heer Van der

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering 17 juni 2008

Verslag Algemene Ledenvergadering 17 juni 2008 Albertdonk 4 4707 XZ Roosendaal Tel. 0165-55 59 15 Fax. 0165-52 77 34 Postbus 1378 4700 BJ Roosendaal Verslag Algemene Ledenvergadering 17 juni 2008 Van: Farida Ouahssain Datum: 17 juni 2008 Aan: Algemene

Nadere informatie

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011)

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Datum : donderdag 25 november 2010, 19.00 uur Aanwezig : Annemarie Reintjes, voorzitter Bertus Damen en Michèl Post (bewonersvereniging

Nadere informatie

Zero Based Begroten. De andere kant van de kaasschaafmethode

Zero Based Begroten. De andere kant van de kaasschaafmethode Zero Based Begroten De andere kant van de kaasschaafmethode Je moet de tijd nemen voor Zero Based Begroten, en je moet lef hebben Zero Based begroten legt een duidelijke relatie tussen de doelstellingen,

Nadere informatie

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt:

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt: MEMO Aan: presidium Van: griffie Betreft: planningslijst PS-stukken Datum: 16 november 2015 1. Planningslijst Voor u ligt de meest recente planningslijst. In de lijst is de planning van stukken die vragen

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 81 Haarlem, 13 november 2001 Onderwerp: Reglement ambtelijke bijstand aan statenleden Bijlagen: ontwerpbesluit met toelichting Inleiding Artikel 33 van de

Nadere informatie

1. Opening 14.00 uur. 2. Mededelingen/ stukken ter kennisname 14.05 uur. 3. Conceptverslag d.d. 22 november 2012 14.10 uur

1. Opening 14.00 uur. 2. Mededelingen/ stukken ter kennisname 14.05 uur. 3. Conceptverslag d.d. 22 november 2012 14.10 uur Agenda Aan Bestuurders GGA Breda Mobiliteit Betreft Bestuurlijk overleg GGA Breda Datum Woensdag 17 april 2013 Locatie Vergaderzaal gemeente Etten-Leur Markt 1, kamer 1.09 Tijdstip 14.00 t/m 15.15 uur

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 02-11-2010 Onderwerp: Gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen is vereist. Conceptbesluit: Samenvatting: Bijlagen: De raad

Nadere informatie

: G.A. Beeksma / (023) / holland.nl. : Prestatieplannen (reeds in bezit) Motie 14 2 (reeds in bezit)

: G.A. Beeksma / (023) / holland.nl. : Prestatieplannen (reeds in bezit) Motie 14 2 (reeds in bezit) Nota PS-commissie Vergaderdatum : 27 april 2005 Commissie voor : Sociale Infrastructuur Agendapunt nr. : B agenda, punt 5 Commissienr. : 2005 16393 Onderwerp : Prestatieplannen steunfuncties 2005 Opsteller/telefoon/e-mail-adres

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 7 juni 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 2 DEF i.v.m. agendapunt 2 EU i.v.m. agendapunt 17 FIN i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water

Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water Concept verslag commissievergadering Veiligheid, Voldoende en Schoon Water van 10 juni 2015 Aanwezig: mevrouw Heeringa en de heren Doeven (voorzitter), Douwstra,

Nadere informatie

2. Vaststelling commissieagenda Agendapunt 7 en 8 worden gezamenlijk behandeld. Met inachtneming van deze wijziging wordt de agenda vastgesteld.

2. Vaststelling commissieagenda Agendapunt 7 en 8 worden gezamenlijk behandeld. Met inachtneming van deze wijziging wordt de agenda vastgesteld. Commissie Vergadering d.d. Voorzitter Griffier Aanwezige leden Afwezig m.k. Afwezig z.k. Notulist Verder aanwezig : Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden : 9 mei om 20.00 uur : De heer A. Steenbergen :

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

Aanmelden voor het spreekrecht publiek kan bij de secretaris van het VHL-Beraad: telefoon

Aanmelden voor het spreekrecht publiek kan bij de secretaris van het VHL-Beraad: telefoon Agenda Vijfheerenlanden-Beraad Opmerking: De agenda voor de openbare vergadering van het VHL-Beraad van 29 maart 2017 (met bijbehorende stukken) zal door de griffiers geplaatst worden in de Raadsinformatiesystemen

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Aan: Provinciale Staten Onderwerp: Startdocument Project De Uitweg Statenvergadering: 16 mei 2002 Agendapunt 15 1. Wij stellen u voor: - Kennis te nemen van het Startdocument De Uitweg; - in te stemmen

Nadere informatie

17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr

17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr 17 november 2015 Corr.nr. 2015-49.452, FC Nummer 82/2015 Zaaknr. 603304 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake het optimaliseren van de huidige Planning & Controlcyclus

Nadere informatie

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 23 en 24 juni 2014 : 7 juli 2014 : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

Nadere informatie

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Nr. Onderwerp Besluit Algemene Zaken Aanwezig: H.J. Al (vz), A. Smit-de Ridder(VLW), H. Mak (SP), J.N. Stevens(GL),

Nadere informatie

IIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. Adviezenlijst raadscommissie van 28 mei Opening

IIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. Adviezenlijst raadscommissie van 28 mei Opening G E M E E N T E N O O R D E N V E L D Adviezenlijst raadscommissie van 28 mei 2014 1. Opening 2. Vaststellen agenda» De voorzitter stelt voor om agendapunt 7 als eerste behandelen wegens de spreekrechtbijdrage

Nadere informatie

2011D36661 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2011D36661 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2011D36661 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Financiën hebben enkele fracties de behoefte om over de brief van de minister van Financiën d.d. 7 juni 2011 over

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 2 november Steller Documentnummer Afdeling. C.Th. Vos z Ruimte

Burgemeester en Wethouders 2 november Steller Documentnummer Afdeling. C.Th. Vos z Ruimte Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling z160047730 Ruimte Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229547 Nee W.P. van der Es Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen procedure

Nadere informatie

besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe vastgesteld in de vergadering van het ah op 30 maart 2015

besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe vastgesteld in de vergadering van het ah op 30 maart 2015 . H DrenHiL1 H besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe vastgesteld in de vergadering van het ah op 30 maart 2015 d.d. 24 november 2014, 15.00-16.30 uur Provinciehuis te Assen, kamer 0,06

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 mei 2005. nummer 22

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 mei 2005. nummer 22 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 24 mei 2005 nummer 22 A.D. van den Bergh, Burgemeester J. de Gruijter, wethouder P.A. Zevenbergen, J.M. Dekker, H.H.

Nadere informatie

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Oostzaan, 7 december 2010 Versie 1.2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestaand beleid Planning & Control 4 3. (Nieuwe) bestuurlijke doelstellingen en randvoorwaarden.6

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om 19.30 uur in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga,

Nadere informatie