Persbericht Verzamelaanvraag 2010: aandachtspunten & nieuwigheden Aandachtspunten 1. Wie moet een verzamelvraag indienen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Persbericht Verzamelaanvraag 2010: aandachtspunten & nieuwigheden Aandachtspunten 1. Wie moet een verzamelvraag indienen?"

Transcriptie

1 Persbericht Verzamelaanvraag 2010: aandachtspunten & nieuwigheden Het Agentschap voor Landbouw en Visserij, afdeling Markt- en Inkomensbeheer, de Vlaamse Landmaatschappij, afdeling Mestbank en afdeling Platteland, en het Agentschap voor Natuur en Bos vestigen de aandacht van de landbouwers en tuinbouwers op een aantal belangrijke aspecten inzake de verzamelaanvraag voor de campagne 2010 Aandachtspunten 1. Wie moet een verzamelvraag indienen? Een verzamelaanvraag moet worden ingediend door landbouwers en tuinders die: toeslagrechten willen activeren in 2010; aangifteplichtig zijn in het kader van het Mestdecreet; steun wensen aan te vragen voor de gekoppelde premiestelsels (eiwithoudende gewassen, verwerkingssteun vezelvlas, ); steun wensen aan te vragen voor zoogkoeien of slachtpremie kalveren; nieuwe vijfjarige verbintenissen willen afsluiten of steun wensen aan te vragen voor de agromilieumaatregelen beheerd door het Agentschap voor Landbouw en Visserij; beheerovereenkomsten hebben gesloten met de Vlaamse Landmaatschappij; inkomenscompensatie of onderhoudssubsidie wensen aan te vragen voor het bebossen van landbouwgrond op percelen goedgekeurd door het Agentschap voor Natuur en Bos; percelen dienen aan te geven in het kader van de melkquotumregeling. 2. Indienen van de verzamelaanvraag en de uiterste indieningsdatum De verzamelaanvraag 2010 van de Vlaamse landbouwer moet ten laatste op woensdag 21 april 2010 om 17h00 aangetekend worden teruggestuurd of tegen ontvangstbewijs worden afgegeven bij de buitendienst van het Agentschap voor Landbouw en Visserij waarvan het adres is voorgedrukt op de verzamelaanvraag. Ook voor dossiers ingediend via het e-loket ( is dit de uiterste indieningsdatum. Landbouwers die geen verzamelaanvraag zouden hebben ontvangen, moeten zelf een formulier voor de verzamelaanvraag aanvragen bij de buitendienst van het Agentschap voor Landbouw en Visserij. 3. De verzamelaanvraag en de fotoplannen De verzamelaanvraag op het e-loket of de kopie van het papieren formulier bevat alle gedetailleerde informatie van de percelen die de landbouwer in 2009 in gebruik had. Het e- loket ( geeft aan wanneer foute combinaties worden opgegeven of verplichte velden niet worden ingevuld. Het helpt te voorkomen dat de landbouwer een foutieve verzamelaanvraag indient. Bij de papieren versie vult de landbouwer eerst aandachtig de kopie in. Op de fotoplannen staan de percelen die in 2009 in gebruik waren voor de hoofd- of nateelt in geel voorgedrukt. Percelen die vorig jaar door de landbouwer werden aangegeven met de bestemming G staan in het oranje voorgedrukt op het fotoplan, tenzij hij het betrokken perceel in 2009 opnieuw heeft aangegeven voor de nateelt (vb. groenten of groenbemesting). In dit laatste geval zal het perceel in het geel voorgedrukt staan. Nieuwe, overgenomen of gewijzigde percelen tekent u zelf in met rode balpen. Het origineel van de papieren verzamelaanvraag is een scanformulier, volledig bestaande uit rode vakjes die nauwkeurig moeten worden ingevuld met blauwe of zwarte balpen. Enkel het origineel formulier, de originele fotoplannen en eventuele bijlagen moeten teruggezonden worden naar de buitendienst.

2 De landbouwers moeten alle percelen die zij in gebruik hebben, aangeven in de perceelsinventaris van de verzamelaanvraag en op de fotoplannen, ook wanneer de percelen niet in aanmerking komen voor het activeren van een toeslagrecht. Een onvolledige aangifte kan aanleiding geven tot kortingen op de aangevraagde steun. De op de fotoplannen ingetekende percelen van elke landbouwer worden geregistreerd in een grafische databank. Dit leidt ertoe dat elke dubbele aangifte van gebruik op een bepaald moment automatisch aan het licht komt en dat als gevolg daarvan een onderzoek wordt ingesteld om uit te maken wie de effectieve gebruiker is van het perceel. De landbouwer die het perceel (of een deel van het perceel) ten onrechte heeft aangegeven kan worden gesanctioneerd door een korting op de aangevraagde steun. Indien er bijlagen moeten worden meegestuurd, kan dit door het toevoegen van de scan van de getekende bijlage aan uw dossier op e-loket of als papieren versie bij de originele verzamelaanvraag. De landbouwer kleeft bij voorkeur zijn identificatievignet op het papieren formulier zodat dit snel kan worden geregistreerd en verwerkt. 4. Overname, overdracht en wijzigen van percelen Het correct melden van overnames en overdrachten van percelen is bijzonder belangrijk en moet gebeuren via de verzamelaanvraag. Ieder nieuw in gebruik genomen perceel dient in het roze gedeelte van de perceelsinventaris ingevuld te worden, samen met de overnamecode en de datum van ingebruikname. Wanneer een perceel wordt gewijzigd (vb. splitsen, samenvoegen) dan moet in kolom 3 van de perceelsinventaris het perceel worden geschrapt en opnieuw worden toegevoegd in het roze gedeelte. Enkel de code voor wijziging ( WZG ) moet worden ingevuld, de overnamedatum mag niet worden ingevuld want het perceel blijft in eigen gebruik. 5. Aangifte van G-percelen Landbouwers die in 2009 G-percelen hebben aangegeven voor de bemestingsrechten en het perceel in de loop van 2009 niet meer in gebruik hebben genomen, vinden in de perceelsinventaris van de verzamelaanvraag de gegevens van dit perceel terug in de donkergele lijnen. Deze percelen kunnen in 2010 opnieuw worden aangegeven als G- percelen door de hoofdbestemming G in te vullen en de hoofdteelt op te geven voor dit perceelsnummer. De overnamecode en de ingebruiknamedatum moeten hierbij worden ingevuld. Het opgeven van de voor- en nateelt op G-percelen is eveneens belangrijk voor de correcte berekening van de bemestingsrechten. Het gebruik van G-percelen houdt in dat ze moeten worden overgedragen vóór 21 april 2010 en dat de bijlage 21 (formulier bemesting ) moet worden ingevuld en ondertekend door de overlater en de overnemer. Wanneer de landbouwer groenbemesting wil toepassen op hetzelfde perceel dat hij als G- perceel heeft aangegeven, moet hij dit perceel een tweede maal als een nieuw perceel aangeven met de bijkomende bestemming GB. De oppervlakte van beide percelen wordt meegeteld in de totale oppervlakte in rubriek D. 6. Aangifte van oppervlakten voor het bekomen van zoogkoeienpremie Een landbouwer die de zoogkoeienpremie aanvraagt moet alle gronden die hij op 21 april 2010 in gebruik heeft, aangeven in zijn verzamelaanvraag. 7. Agromilieumaatregelen beheerd door het Agentschap voor Landbouw en Visserij De betalingsaanvragen voor lopende verbintenissen voor de biologische productiemethode, mechanische onkruidbestrijding, plantaardige eiwitbronnen/vlinderbloemige gewassen, milieuvriendelijke sierteelt en groenbedekking verlopen via de verzamelaanvraag.

3 Een nieuwe, vijfjarige verbintenis voor een van deze agromilieumaatregelen (behalve groenbedekking) kan ook aangevraagd worden via de verzamelaanvraag. In de toelichting staan de modaliteiten van de nieuwe verbintenissen uitvoerig beschreven. Ook een verbintenis voor de nieuwe agromilieumaatregel verwarringstechniek bij pitfruit kan op deze wijze aangevraagd worden. Voor een lopende of nieuwe verbintenis moet bij het betreffende perceel de bijkomende bestemming worden aangegeven. Indien de landbouwer deze niet opgeeft, wordt dit beschouwd als niet-naleving van de verbintenis en wordt de eerder uitbetaalde steun in het kader van deze verbintenis teruggevorderd. 8. Beheerovereenkomsten beheerd door de Vlaamse Landmaatschappij Alle beheerovereenkomsten gesloten met de Vlaamse Landmaatschappij die eindigen na 1 oktober 2010 dient men aan te geven in de verzamelaanvraag. Percelen met een beheerovereenkomst moeten het volledige kalenderjaar in gebruik zijn. Dit perceel kan dus door geen andere landbouwer worden aangegeven voor de bemestingsrechten (G-perceel). Voor de niet-perceelsgebonden beheerovereenkomsten directe inzaai, niet-kerende bodembewerking met startdatum vanaf 2007 en beheerovereenkomsten water met startdatum vanaf 1 oktober 2005 dient de verzamelaanvraag als betalingsaanvraag. 9. Aanvragen in het kader van het Mestdecreet Aanvraag vergoeding natuur / Beheerovereenkomst 2 GVE+100 kg N/ha/jaar uit kunstmest Alle percelen gelegen in kwetsbaar gebied natuur waar de nulbemesting van toepassing is, komen in aanmerking voor de aanvraag vergoeding natuur. De potentieel belangrijke graslanden met bemestingsnorm 2GVE/ha/jaar komen in aanmerking voor de beheerovereenkomst 2GVE+100 kg N/ha/jaar uit kunstmest of voor de aanvraag vergoeding natuur. Een combinatie van beide aanvragen is niet mogelijk. De landbouwer geeft zijn keuze op bij de bijkomende bestemmingen. Aanvraag derogatie Elke landbouwer die gebruik wenst te maken van derogatie, moest hiervoor een aanvraagformulier indienen bij de Mestbank vóór 15 februari Via de verzamelaanvraag moet de landbouwer vervolgens de percelen aanduiden waarop hij zijn derogatie toepast. Percelen waarvoor de landbouwer derogatie toepast, moeten aangekruist worden. Er kan geen derogatie worden aangevraagd op percelen in grondwaterwingebieden, fosfaatverzadigde gronden waar de bemestingsnorm van 40 kg P2O5 van toepassing is, percelen met nulbemesting of percelen waarop in 2009 een nitraatresiduwaarde van > 90 kg N/ha werd bepaald. Enkel voor de volgende gewassen en combinaties van gewassen kan derogatie aangevraagd worden: grasland maïs voorafgegaan door gras (gemaaid en afgevoerd) wintertarwe gevolgd door een niet-vlinderbloemige groenbemester voederbieten suikerbieten De voorwaarden m.b.t. de toepassing van deze derogatie werden uitvoerig gecommuniceerd door de Mestbank. Voor eventuele vragen, kan u het best contact opnemen met de provinciale afdeling van de Mestbank. Type verhoogde bemesting Er is een afwijking voorzien van de forfaitaire bemestingsnormen voor totale N en N uit kunstmest tot max. 345 kg N/ha voor percelen met 2 of meerdere tuinbouwteelten in één kalenderjaar op basis van een bemestingsadvies ( BA ) of een forfaitaire berekening ( FB ).

4 Om percelen aan te duiden waarop het meerjarig perspectief toegepast wordt, moet de landbouwer ook de kolom van de verhoogde bemesting gebruiken. Voor bepaalde meststoffen (behorende tot de groep andere meststoffen) is het toegelaten om het 2- of 3- voudige van de norm toe te dienen bij opbrenging. Het gaat over meststoffen die stikstof in dusdanige vorm bevatten dat slechts een beperkt gedeelte van de totale stikstof vrijkomt in het jaar van opbrenging. Het volgende jaar of de 2 daaropvolgende jaren mogen geen andere meststoffen toegediend worden. Gebruik compost Op percelen met een te laag koolstofgehalte mag extra compost opgebracht worden onder bepaalde voorwaarden. Hierbij wordt de keuze gelaten tussen max. 10 ton GFT-compost per hectare of max. 15 ton groencompost per hectare. De landbouwer moet desgevallend de juiste keuze doorgeven. Bijkomende bestemming gespecialiseerde productiemethode Voor een perceel dat al dan niet permanent overkapt is, én al dan niet op groeimedium geteeld wordt, moet de overeenkomstige bijkomende bestemming worden opgegeven. Voor percelen blijvend grasland met status P5 of P die in 2010 gescheurd zijn of gescheurd zullen worden, moet de code BGG worden ingevuld. Nieuwigheden 1. Op weg naar een kleinere papierberg Eind februari 2010 werd de verzamelaanvraag, de fotoplannen en de toelichting naar alle landbouwers verstuurd. In de verzamelaanvraag 2010 wordt de landbouwer gevraagd welke van deze papieren versies hij in 2011 niet meer wenst te ontvangen. De toelichting bij de verzamelaanvraag 2010 en de bijlagen zijn terug te vinden op 2. Interregionale Vlaamse landbouwer Een Vlaamse landbouwer die zowel percelen heeft in Vlaanderen als in Wallonië, wordt beschouwd als een interregionale landbouwer. Zijn verzamelaanvraag bestaat uit twee luiken, één opgestuurd vanuit Vlaanderen en één opgestuurd vanuit Wallonië. Beide delen moeten ten laatste op 21 april 2010 worden ingediend. De verzamelaanvraag is slechts volledig wanneer de beide luiken zijn ingediend. De indieningsdatum van de verzamelaanvraag is die van het laatst ingediende luik. Het laattijdig indienen van één luik houdt dus in dat deze laattijdigheid ook van toepassing is op het andere luik. 3. Ontkoppeling van de premie voor zaaizaadvermeerdering en noten en de afschaffing van de premie voor energiegewassen In 2010 is de premie voor zaaizaadvermeerdering en notenteelt ontkoppeld en hebben de betrokken landbouwers een persoonlijk schrijven ontvangen. De landbouwer moet expliciet de toekenning van de ophoging van de toeslagrechten met formulier D van het betrokken schrijven aanvragen. Door de ontkoppeling van de steunmaatregel in 2010 kan de bijkomende bestemming Z en N niet meer worden ingevuld op de verzamelaanvraag. Voor de lijnzaadvermeerdering van de oogst 2009 moet de vermeerderaar zijn steunaanvraag ten laatste indienen op 31 mei 2010 met het gepersonaliseerde formulier dat hem door de administratie in april 2010 zal worden opgestuurd. De steun voor energiegewassen is afgeschaft in Hierdoor moet er geen bijkomende bestemming EN meer worden aangegeven. De betrokken landbouwers moeten geen contracten meer indienen en zullen geen oogstaangifte meer ontvangen. 4. Het activeren van toeslagrechten

5 Nieuw is dat de toeslagrechten vanaf 2010 minstens eenmaal per twee jaar moeten worden geactiveerd i.p.v. eenmaal per drie jaar, zoniet zullen zij vervallen aan de nationale reserve. Landbouwers kunnen in hun verzamelaanvraag 2010 niet meer opgeven hoe de toeslagrechten moeten worden geactiveerd in De administratie zal zelf de maximale uitbetaling van de toeslagrechten berekenen. Indien uit de aangifte van de landbouwer blijkt dat hij niet genoeg gronden heeft om al zijn Vlaamse toeslagrechten te activeren, zal hij een brief ontvangen waarin hem expliciet naar zijn keuze over het activeren van zijn toeslagrechten wordt gevraagd. Om een toeslagrecht te kunnen activeren moet de Vlaamse landbouwer de toeslagrechten in zijn bezit hebben op 21 april Het toeslagrecht kan enkel worden geactiveerd op een perceel gelegen in het Vlaams of Brussels Hoofdstedelijk Gewest en dat de landbouwer in eigen gebruik heeft op 21 april Een perceel gelegen in het Waals Gewest moet de landbouwer in eigen gebruik hebben op 31 mei Om een toeslagrecht te activeren vult de landbouwer voor het betreffende perceel de hoofdbestemming A in en een subsidiabele hoofdteelt. In rubriek B van de verzamelaanvraag kan de landbouwer aangeven of hij speciale toeslagrechten heeft en op welke manier de speciale toeslagrechten zullen geactiveerd worden. Speciale toeslagrechten kunnen geactiveerd worden met grond en worden in dit geval onomkeerbaar omgezet naar gewone toeslagrechten. Speciale toeslagrechten kunnen ook geactiveerd worden met dieren indien de landbouwer over het hele kalenderjaar gemiddeld minstens 50% van de hem toegewezen referentie grootvee-eenheden aanhoudt. 5. Verwarringstechniek bij de pitfruitteelt Vanaf 2010 kunnen via de verzamelaanvraag subsidies aangevraagd worden voor het toepassen van de verwarringstechniek ter bestrijding van de fruitmot bij pitfruit. Om in aanmerking te komen voor deze subsidies dient de fruitteler een vijfjarige verbintenis af te sluiten bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij. Deze verbintenis wordt aangegaan via de verzamelaanvraag. De fruitteler dient de bijkomende bestemming VER in te vullen bij de percelen waarvoor hij deze subsidie wenst aan te vragen. 6. Aanmelding bio-percelen voor certificering via e-loket Vanaf 2010 dienen de landbouwers die de biologische productiemethode toepassen hun percelen niet langer apart aan te melden bij hun controleorgaan. Op e-loket kan de biolandbouwer aangeven bij welk controleorgaan hij zijn percelen wenst aan te melden en welke percelen hij wenst te laten controleren voor certificering. 7. Bebossing van landbouwgronden Vanaf 2010 kan u via de verzamelaanvraag onderhoudssubsidie en inkomenscompensatie aanvragen voor bebossing van landbouwgronden. Voor deze percelen dient een overeenkomst afgesloten te zijn met het Agentschap voor Natuur en Bos. 8. Blijvend grasland In het bedrijfsinformatiekader van de verzamelaanvraag staat het referentieareaal blijvend grasland vermeld. De landbouwer moet een oppervlakte die minstens even groot is als dit areaal behouden en aangeven als blijvend grasland in zijn verzamelaanvraag In 2010 blijft ook de mogelijkheid bestaan van tijdelijke overdracht van referentieareaal zonder overdracht van percelen. Meer informatie in verband met de modaliteiten hieromtrent vindt u in de toelichting bij de verzamelaanvraag. Vanaf 2010 worden (delen van) de percelen blijvend grasland die niet langer in gebruik zijn door een instandhoudingsplichtige landbouwer groen gearceerd voorgedrukt op de fotoplannen.

6 9. Wijzigingen na indiening van de verzamelaanvraag Elke wijziging aan de oorspronkelijke aangifte van de verzamelaanvraag dient zo snel mogelijk en in elk geval voor controle (of aankondiging ervan) gemeld te worden aan de buitendienst van het Agentschap voor Landbouw en Visserij, Afdeling Markt- en Inkomensbeheer. Wijzigingen tot en met 31 mei Tot en met 31 mei worden wijzigingen aan de verzamelaanvraag (voor controle) zonder meer aanvaard, zonder kortingen op de uitbetaling, op voorwaarde dat de oorspronkelijke verzamelaanvraag tijdig ingediend werd. Wijzigingen na 31 mei en tot en met 31 oktober Na 31 mei en tot en met 31 oktober hangt het aanvaarden van een wijziging af van het type wijzigingen en/of er eventueel controles (administratief of ter plaatse) op het dossier werden uitgevoerd. Deze wijzigingen kunnen niet leiden tot premieverhoging. Wijzigingen na 31 oktober Wijzigingen aan de verzamelaanvraag die na 31 oktober worden ontvangen, moeten steeds vergezeld zijn met de nodige bewijsstukken om de gevraagde wijziging te staven. Een uitzondering hierop zijn de wijzigingen voor de agromilieumaatregel groenbedekking (GB) waar een wijziging mogelijk is tot en met 7 november en de nateelt kan nog gewijzigd worden tot 31 december. 10. Uitbetaling van de bedrijfstoeslag De verzamelaanvragen ingediend via e-loket ( worden uitbetaald begin december indien de aanvraag volledig en correct wordt ingediend ten laatste op 21 april De verzamelaanvragen ingediend op papier worden uitbetaald begin december indien de aanvraag volledig en correct wordt ingediend ten laatste op 31 maart De andere verzamelaanvragen worden voor eind 2010 uitbetaald. Vanaf de campagne 2010 zal er geen uitbetaling zijn van de pijler I steun als het totale bedrag (zonder in rekening brengen van sancties) lager is dan 100 euro.

Melding van een volledige bedrijfsoverdracht

Melding van een volledige bedrijfsoverdracht Melding van een volledige bedrijfsoverdracht MIB-REF-101ID-150326 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

VERGROENING ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED: PRAKTISCH OP E-LOKET / 5.12.2014

VERGROENING ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED: PRAKTISCH OP E-LOKET / 5.12.2014 VERGROENING ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED: PRAKTISCH OP E-LOKET / 5.12.2014 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Inhoud. 3 Doel. 3 Kopie en origineel. 3 Rubrieken

Inhoud. 3 Doel. 3 Kopie en origineel. 3 Rubrieken Inhoud 3 Doel 3 Kopie en origineel 3 Rubrieken 4 Omschrijving van kopie en origineel formulier 4 Gele kader 4 Rubriek A. Bedrijfsgegevens 4 Rubriek B. Activering van de Vlaamse toeslagrechten 4 Rubriek

Nadere informatie

pagina 1 van 8 Landbouw en Visserij Vlaamse overheid - www.vlaanderen.be/landbouw U bent hier: Vlaanderen.be > Landbouw en Visserij > Home > Nieuws > Nieuws landbouw > Premies & subsidies > Aanvraag voor

Nadere informatie

HET NIEUWE GLB BETALINGSRECHTEN EN BETALING VOOR JONGE LANDBOUWERS. Oostmalle 9 september 2014 Tine Van Eylen

HET NIEUWE GLB BETALINGSRECHTEN EN BETALING VOOR JONGE LANDBOUWERS. Oostmalle 9 september 2014 Tine Van Eylen HET NIEUWE GLB BETALINGSRECHTEN EN BETALING VOOR JONGE LANDBOUWERS Oostmalle 9 september 2014 Tine Van Eylen Overzicht 1. Nieuwe structuur vanaf 2015 2. Basisbetalingsregeling 3. Aanvraag tot de reserve

Nadere informatie

Extra nieuwsbrief bij Gecombineerde opgave 2006

Extra nieuwsbrief bij Gecombineerde opgave 2006 Extra nieuwsbrief bij Gecombineerde opgave 2006 Maart/april 2006 De praktijkpanels van Dienst Regelingen hebben het pakket van de Gecombineerde opgave 2006 bekeken en zijn met aanvullingen gekomen die

Nadere informatie

Toelichting bij het overzicht bemestingsnormen 2014

Toelichting bij het overzicht bemestingsnormen 2014 Toelichting bij het overzicht bemestingsnormen 2014 Welke informatie staat op dit overzicht? In uw overzicht Bemestingsnormen 2014 vindt u voor alle percelen, die u via de verzamelaanvraag 2014 bij het

Nadere informatie

Infosessies nieuw GLB: Vergroening

Infosessies nieuw GLB: Vergroening Infosessies nieuw GLB: Vergroening 9 september 2014 Deze presentaties zijn door het Vlaams Gewest met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld op basis van de meest actuele beschikbare informatie. Er

Nadere informatie

2014 belooft een boeiend jaar te worden! En een jaarlijks terugkerende activiteit is het invullen en indienen van de verzamelaanvraag.

2014 belooft een boeiend jaar te worden! En een jaarlijks terugkerende activiteit is het invullen en indienen van de verzamelaanvraag. 1 Woord vooraf Woord vooraf Beste landbouwer 2014 belooft een boeiend jaar te worden! En een jaarlijks terugkerende activiteit is het invullen en indienen van de verzamelaanvraag. Vlaanderen trekt de kaart

Nadere informatie

Speciale editie Verzamelaanvraag 2006

Speciale editie Verzamelaanvraag 2006 AGRO Actualiteiten Speciale editie Verzamelaanvraag 2006 INHOUD: Gecombineerde Opgave De belangrijkste opgave van het jaar Hoofdformulier Overzicht gewaspercelen Benutting van toeslagrechten Andere subsidies

Nadere informatie

1 Aanduiding van focusgebieden en focusbedrijven

1 Aanduiding van focusgebieden en focusbedrijven MAP V Aanduiding van focusgebieden en focusbedrijven Normen voor stikstofbemesting Normen voor fosforbemesting 1 Aanduiding van focusgebieden en focusbedrijven Gebieden waar de nitraatconcentraties in

Nadere informatie

COMBINATIES AGROMILIEUMAATREGELEN - BEHEEROVEREENKOMSTEN BIO-HECTARESTEUN - VERGROENING

COMBINATIES AGROMILIEUMAATREGELEN - BEHEEROVEREENKOMSTEN BIO-HECTARESTEUN - VERGROENING COMBINATIES AGROMILIEUMAATREGELEN - BEHEEROVEREENKOMSTEN BIO-HECTARESTEUN - VERGROENING 24 november Infosessie Bioforum Katleen Butaye Deze presentaties zijn door het Vlaams Gewest met de meeste zorg en

Nadere informatie

vergadering C154 LAN8 zittingsjaar 2009-2010 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

vergadering C154 LAN8 zittingsjaar 2009-2010 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid vergadering C154 LAN8 zittingsjaar 2009-2010 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van 10 maart 2010 2 Commissievergadering nr. C154 LAN8 (2009-2010) 10

Nadere informatie

eva en directe steun Informatiesessie Agribex 10 december 2015 Kaat De Cubber

eva en directe steun Informatiesessie Agribex 10 december 2015 Kaat De Cubber eva en directe steun Informatiesessie Agribex 10 december 2015 Kaat De Cubber Inhoud E-Verzamelaanvraag 2016 Betalingsrechten 2015 Deelnameverklaring dierlijke premies 2016 Statistiek vergroening en EAG

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP VLAAMSE OVERHEID N. 2011 1305 [C 2011/35366] 6 MEI 2011. Decreet houdende wijziging van het Mestdecreet van 22 december 2006 (1) Het Vlaams Parlement

Nadere informatie

Toelichting 2: Kwetsbaar gebied natuur door gewestplannen

Toelichting 2: Kwetsbaar gebied natuur door gewestplannen Toelichting 2: Kwetsbaar gebied natuur door gewestplannen Inhoud Inleiding... 2 I. Welke bemesting is van toepassing in kwetsbaar gebied natuur door gewestplannen?... 2 I.1. Algemeen... 2 I.2. Wat zijn

Nadere informatie

Effectrapportage hervorming GLB vanaf 2015

Effectrapportage hervorming GLB vanaf 2015 Effectrapportage hervorming GLB vanaf 2015 A.K. Kerbouwer 1e Kruisweg 1a 3262 LK Oud-Beijerland 29 oktober 2014 Versie: 2014.13 Versie: 2014.13 pag 1 van 12 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 A. Algemene

Nadere informatie

Veelgestelde vragen GLB-infosessies (september-oktober 2014)

Veelgestelde vragen GLB-infosessies (september-oktober 2014) Veelgestelde vragen GLB-infosessies (september-oktober 2014) Dit overzicht wordt regelmatig aangevuld met antwoorden op individuele vragen die ook voor anderen van nut kunnen zijn. Indien u ook een (bijkomende)

Nadere informatie

Subsidiereglement Bedrijf en buurt

Subsidiereglement Bedrijf en buurt Subsidiereglement Bedrijf en buurt Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2009 Bekendgemaakt op 29 oktober 2009 Artikel 1 - Doel van de subsidie De Stad Gent wil als lokale overheid een impuls geven

Nadere informatie

1. De Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (hierna: "VTC");

1. De Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (hierna: VTC); Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Beraadslaging VTC nr. 06/2011 van 16 maart 2011 Betreft: aanvraag tot machtiging van het Agentschap voor Natuur en Bos tot

Nadere informatie

Infosessie historisch permanent grasland en ecologisch kwetsbaar blijvend grasland - Toelichting

Infosessie historisch permanent grasland en ecologisch kwetsbaar blijvend grasland - Toelichting Infosessie historisch permanent grasland en ecologisch kwetsbaar blijvend grasland - Toelichting 27 oktober 2015, Eeklo 30 oktober 2015, Diksmuide Hubert Hernalsteen Infosessie historisch permanent grasland

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING VAN DE GECOMBINEERDE ELEKTRONISCHE CHECKLIST VAN DE VEGAPLAN STANDAARD

GEBRUIKSHANDLEIDING VAN DE GECOMBINEERDE ELEKTRONISCHE CHECKLIST VAN DE VEGAPLAN STANDAARD GEBRUIKSHANDLEIDING VAN DE GECOMBINEERDE ELEKTRONISCHE CHECKLIST VAN DE VEGAPLAN STANDAARD Versie 1.4 17.07.2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Hoe de elektronische checklist ingeven?... 3 2.1. Voorblad Vegaplan...

Nadere informatie

Randvoorwaarden Erosie. Martien Swerts Dienst land en Bodembescherming Departement LNE

Randvoorwaarden Erosie. Martien Swerts Dienst land en Bodembescherming Departement LNE Randvoorwaarden Erosie Dienst land en Bodembescherming Departement LNE Context Erosie 100,000 ha 2,000,000 ton bodem/jaar 400,000 ton slib/jaar naar waterlopen na 10 jaar erosiebeleid : beleidsindicator

Nadere informatie

Aanvraag om tussenkomst van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)

Aanvraag om tussenkomst van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) Aanvraag om tussenkomst van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) Agentschap voor Landbouw en Visserij Afdeling Structuur en Investeringen Ellipsgebouw (4 de verdieping) Koning Albert II-laan 35

Nadere informatie

Kan een bedrijf dat geen toegangsticket heeft dit "vrij" aankopen zonder enige voorwaarde inzake overname van bedrijf of grond?

Kan een bedrijf dat geen toegangsticket heeft dit vrij aankopen zonder enige voorwaarde inzake overname van bedrijf of grond? Veelgestelde vragen: Betalingsrechten Inhoud 1 Toegangsticket en Berekening Betalingsrechten... 1 2 Convergentie... 7 3 Overname referentiegegevens... 12 4 Vlaamse Reserve... 8 5 Betaling jonge landbouwers...

Nadere informatie

SPECIAL EDITION. Agro-nieuwsbrief april 2015

SPECIAL EDITION. Agro-nieuwsbrief april 2015 SPECIAL EDITION Agro-nieuwsbrief april 2015 U wilt dat uw bedrijf optimaal resultaat oplevert. Kennis van de markt is daarbij onontbeerlijk, zeker in combinatie met de steeds complexere (financiële) situatie

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 4 JUNI 1999. - Ministerieel besluit betreffende het toepassen van milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden ter uitvoering van de Verordening (EEG) nr. 2078/92

Nadere informatie

Handleiding Gecombineerde opgave

Handleiding Gecombineerde opgave Handleiding Gecombineerde opgave Grondgebonden regelingen Deze handleiding kan u helpen bij het opgeven van uw percelen voor grondgebonden regelingen. Zo laten we met schermafbeeldingen zien hoe u uitbetaling

Nadere informatie

Normen en richtwaarden

Normen en richtwaarden Normen en richtwaarden 0 INHOUD. UITSCHEIDINGSCIJFERS.... FORFAITAIRE UITSCHEIDINGSCIJFERS.... UITSCHEIDINGSCIJFERS VEEVOEDERCONVENANT.... UITSCHEIDINGSCIJFERS REGRESSIE.... RICHTWAARDEN VOOR DE SAMENSTELLING

Nadere informatie

MEDEDELING ALV/KWA/71

MEDEDELING ALV/KWA/71 MEDEDELING ALV/KWA/71 Agentschap voor Landbouw en Visserij Productkwaliteitsbeheer Ellips, 4 de verdieping Koning Albert II laan 35, bus 41 1000 Brussel Tel. 02 552 74 44 - Fax 02 552 74 01 els.debruyn@lv.vlaanderen.be

Nadere informatie

- Agromilieumaatregelen. - Bio-hectaresteun - Boslandbouw. Infosessie 1 oktober 2015

- Agromilieumaatregelen. - Bio-hectaresteun - Boslandbouw. Infosessie 1 oktober 2015 - Agromilieumaatregelen - Bio-hectaresteun - Boslandbouw Infosessie 1 oktober 2015 Europees kader Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid: 2 pijlers Pijler 2 van GLB = plattelandsmaatregelen ( pijler

Nadere informatie

Randvoorwaarden erosie. Jan Vermang, Martien Swerts Departement LNE Dienst Land en Bodembescherming

Randvoorwaarden erosie. Jan Vermang, Martien Swerts Departement LNE Dienst Land en Bodembescherming Randvoorwaarden erosie Jan Vermang, Martien Swerts Departement LNE Dienst Land en Bodembescherming Randvoorwaarden Erosie: Wat kunnen we doen? Bodem bedekt houden Teelt die jaar rond volledige bedekking

Nadere informatie

Het nieuwe GLB Informatieavond Erosie Oudenaarde 20 januari 2015

Het nieuwe GLB Informatieavond Erosie Oudenaarde 20 januari 2015 Disclaimer Het nieuwe GLB Informatieavond Erosie Oudenaarde 20 januari 2015 Het Vlaams Gewest heeft deze presentaties met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld op basis van de beschikbare informatie.

Nadere informatie

Opgave Gewaspercelen

Opgave Gewaspercelen Naam: BSN/KvK-nummer: Relatienummer: Aanvraagnummer Gecombineerde opgave: Grond in gebruik of beheer op 15 mei 2013 Invulinstructie Vul in met blauwe of zwarte pen. Schrijf binnen de vakken. Invulrondjes

Nadere informatie

PDPO II: TERUGBLIK EN STAND VAN ZAKEN. Jules Van Liefferinge 07/11/2013

PDPO II: TERUGBLIK EN STAND VAN ZAKEN. Jules Van Liefferinge 07/11/2013 PDPO II: TERUGBLIK EN STAND VAN ZAKEN Jules Van Liefferinge 07/11/2013 Agenda PDPO II - het origineel Opmaak en goedkeuring Originele maatregelen Originele budgettoewijzing PDPO II doorheen de tijd Allerlei

Nadere informatie

Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015

Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015 Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015 Bijeenkomst 26 januari P.G. Kusters land- en tuinbouwbenodigdheden B.V, Dreumel Optimus advies Gestart in 2014 als samenwerkingsverband

Nadere informatie

De landbouwer als landschapsbouwer. 4. De landbouwer als landschapsbouwer ICT-opdracht ehorizon

De landbouwer als landschapsbouwer. 4. De landbouwer als landschapsbouwer ICT-opdracht ehorizon 4. De landbouwer als ICT-opdracht ehorizon Bedrijf: Steven Vanhecke - Oude Burkelslag 10-9990 Maldegem 4.1 Richtlijnen voor de begeleidende leerkracht Een belangrijk doel in de derde graad van het secundair

Nadere informatie

Handleiding bij BASsistent Mestproductie 2009 versie 1.3

Handleiding bij BASsistent Mestproductie 2009 versie 1.3 Handleiding bij BASsistent Mestproductie 2009 versie 1.3 Versie 3: 13/01/2009 Waarvoor dient deze handleiding? Deze handleiding helpt u op weg bij het downloaden en het gebruik van het rekenprogramma BASsistent

Nadere informatie

1. PROJECTINDIENING. Naam: Adres: Rechtsvorm: Doel en werking: BTW-plichtig: JA / NEEN BTW-nummer: E-mail: Contactpersoon instelling Functie:

1. PROJECTINDIENING. Naam: Adres: Rechtsvorm: Doel en werking: BTW-plichtig: JA / NEEN BTW-nummer: E-mail: Contactpersoon instelling Functie: Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Aanvraagformulier Demonstratieprojecten 2007 AANVRAAGSCHEMA VOOR HET BEKOMEN VAN STEUN IN HET KADER VAN: DEMONSTRATIEPROJECTEN

Nadere informatie

HOE VRAAG IK EEN VERGUNNING AAN VOOR DE LEDEN VAN MIJN CLUB?

HOE VRAAG IK EEN VERGUNNING AAN VOOR DE LEDEN VAN MIJN CLUB? Vlaamse Schermbond vzw Fédération Flamande d Escrime Flemish Fencing Federation Flämische Verband der Fechtvereine HOE VRAAG IK EEN VERGUNNING AAN VOOR DE LEDEN VAN MIJN CLUB? Seizoen 2013-2014: algemeen

Nadere informatie

http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad d.d. 27-04-2007 VLAAMSE OVERHEID

http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad d.d. 27-04-2007 VLAAMSE OVERHEID N. 2007 1696 VLAAMSE OVERHEID 9 MAART 2007. Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten

Nadere informatie

Kmo-portefeuille Afhandeling steunaanvraag in 3 stappen

Kmo-portefeuille Afhandeling steunaanvraag in 3 stappen Kmo-portefeuille Afhandeling steunaanvraag in 3 stappen STAP 1 : vraag uw steun aan STAP 2 : stort uw eigen aandeel in uw kmo-portefeuille STAP 3 : betaal de factuur vanuit uw kmo-portefeuille Overzicht

Nadere informatie

Vergroening binnen het nieuwe GLB Infosessie Consulenten 26 februari 2015

Vergroening binnen het nieuwe GLB Infosessie Consulenten 26 februari 2015 Vergroening binnen het nieuwe GLB Infosessie Consulenten 26 februari 2015 Disclaimer Deze presentaties zijn door het Vlaams Gewest met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld op basis van de beschikbare

Nadere informatie

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de toelichting bij het budget -zoals goedgekeurd door de gemeenteraad-

Nadere informatie

Politiek akkoord over de Health Check van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Politiek akkoord over de Health Check van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Politiek akkoord over de Health Check van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Tijdens de Landbouw- en Visserijraad van november 2008, de bijeenkomst van alle ministers van Landbouw van de Europese Unie,

Nadere informatie

Provinciebelasting op Bedrijven 2014

Provinciebelasting op Bedrijven 2014 Provinciebelasting op Bedrijven 2014 Hoe uw aangifte invullen en indienen via het Internet? Waarom kiezen voor een elektronische aangifte? Bij het elektronisch indienen van uw aangifte voor de Provinciebelasting

Nadere informatie

Biedt de nieuwe GLB kansen voor voedergewassen? L.Tjoonk Kennisontwikkelaar ruwvoerteelt

Biedt de nieuwe GLB kansen voor voedergewassen? L.Tjoonk Kennisontwikkelaar ruwvoerteelt Biedt de nieuwe GLB kansen voor voedergewassen? L.Tjoonk Kennisontwikkelaar ruwvoerteelt Hervorming Gemeenschappelijk Europees Landbouwbeleid Toeslagrechten 2014 Betalingsrechten 2015 Nationale invulling

Nadere informatie

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Ontvangstdatum Dossiernummer *Vakken voorbehouden voor de administratie Het aanvraagformulier dient afgegeven te worden tegen ontvangstbewijs

Nadere informatie

GECOMBINEERDE OPGAVE 2015

GECOMBINEERDE OPGAVE 2015 Van 1 april tot en met 15 mei moet de Gecombineerde Opgave (GO) weer worden ingevuld. Dat vraagt een goede voorbereiding, deze checklist helpt u daarbij. De checklist bestaat uit twee onderdelen: een voorbereidingslijst

Nadere informatie

Projectsubsidies organisaties: doel

Projectsubsidies organisaties: doel Projectsubsidies organisaties: doel De projectsubsidiëring is erop gericht organisaties die niet structureel ondersteund worden, de kans te bieden om één project, afgerond in tijd en doelstelling, te realiseren.

Nadere informatie

Aanvraag van een vergoeding voor belangrijke wildschade of schade door beschermde soorten

Aanvraag van een vergoeding voor belangrijke wildschade of schade door beschermde soorten Aanvraag van een vergoeding voor belangrijke wildscde of scde door beschermde soorten ANB-19-091126 ANB Antwerpen Anna Bijnsgebouw Lange Kievitstraat 111/113 bus 63 2018 ANTWERPEN Tel. 03 224 62 62 - Fax

Nadere informatie

NAAM: MARC HANSEN LEEFTIJD: 49 PLAATS: ZICHEN-ZUSSEN- BOLDER TEELT: CHAMPIGNONS

NAAM: MARC HANSEN LEEFTIJD: 49 PLAATS: ZICHEN-ZUSSEN- BOLDER TEELT: CHAMPIGNONS NAAM: MARC HANSEN LEEFTIJD: 49 PLAATS: ZICHEN-ZUSSEN- BOLDER TEELT: CHAMPIGNONS De vader van Willy, Ronny en Marc Hansen begon veertig jaar geleden met een champignonkwekerij. De drie namen het bedrijf

Nadere informatie

Landbouwgevoeligheidsanalyse & Landbouweffectenrapport. Glastuinbouwconcentratie Sint-Katelijne-Waver. 5 januari 2010

Landbouwgevoeligheidsanalyse & Landbouweffectenrapport. Glastuinbouwconcentratie Sint-Katelijne-Waver. 5 januari 2010 Landbouwgevoeligheidsanalyse & Landbouweffectenrapport Glastuinbouwconcentratie Sint-Katelijne-Waver 5 januari 2010 Inhoud VLM Landbouwgevoeligheidsanalyse (LGA) Doel Methodiek Resultaat Landbouweffectenrapport

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

Bereken voor uw akker- en groentepercelen eenvoudig zelf: de organische koolstofevolutie de stikstof- en fosforbalans

Bereken voor uw akker- en groentepercelen eenvoudig zelf: de organische koolstofevolutie de stikstof- en fosforbalans Demetertool Vlaanderen is open ruimte Bereken voor uw akker- en groentepercelen eenvoudig zelf: de organische koolstofevolutie de stikstof- en fosforbalans LNE Groenbedekker Gele mosterd De online Demetertool

Nadere informatie

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas.

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas. Gemeentebestuur Kruisstraat 2 3390 Tielt-Winge tel. 016 63 40 08 - fax 016 63 95 48 info@tielt-winge.be - www.tielt-winge.be Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend

Nadere informatie

PERSMEDEDELING Dinsdag 31 maart 2015

PERSMEDEDELING Dinsdag 31 maart 2015 PERSMEDEDELING Dinsdag 31 maart 2015 DEPARTEMENT LANDBOUW EN VISSERIJ Teelt van hennep voor energiewinning, voederwinning en industriële doeleinden: meldingsplicht en toegelaten rassen Sommige landbouwers

Nadere informatie

, gevestigd te. Aanvraag door individuele landbouwer Aanvraag door samenwerkingsverband van landbouwers

, gevestigd te. Aanvraag door individuele landbouwer Aanvraag door samenwerkingsverband van landbouwers Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier is bedoeld voor conceptdoeleinden. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat beschikbaar is via

Nadere informatie

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 Even voorstellen Aanpak, vragen etc. Een nieuwe naam: RVO.nl Waar staan we nu? Brief staatssecretaris Omvorming + nieuwe opzet directe betalingen

Nadere informatie

> 2 Mestbank helpt starters op weg

> 2 Mestbank helpt starters op weg STARTERSBROCHURE > 2 Mestbank helpt starters op weg 3 < Bent u land- of tuinbouwer, of bent u op een andere manier actief in de agrarische sector? Dan kan deze brochure u op weg helpen doorheen uw rechten

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken:

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE. De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE VERBETERINGS & AA NPASSINGSPREMIE voorwaarden De gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie bestaat uit twee luiken: - een gemeentelijke aanvullende premie op de verbeterings-

Nadere informatie

Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie zonnestroom maatschappelijk vastgoed Noord-Holland 2015

Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie zonnestroom maatschappelijk vastgoed Noord-Holland 2015 Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie zonnestroom maatschappelijk vastgoed Noord-Holland 2015 Toelichting Voorwaarden voor subsidieaanvraag. Onderstaand treft u een aantal vragen aan die u kunnen

Nadere informatie

Beschrijving bedrijfsgegevens Mestbank tot en met 2006

Beschrijving bedrijfsgegevens Mestbank tot en met 2006 Beschrijving bedrijfsgegevens Mestbank tot en met 2006 Aantal geregistreerde bedrijven Aantal bedrijven (koepels) Aantal bedrijven (relaties) Aantal exploitaties Aantal entiteiten Aantal verminderde relaties

Nadere informatie

Internet Quotations: Handleiding voor Fleet Managers

Internet Quotations: Handleiding voor Fleet Managers Internet Quotations: Handleiding voor Fleet Managers Version: 3.1.1 1. Inloggen op leaseplan.be 3 2. Aanmelden op My LeasePlan en Internet Quotations 4 3. Een bestuurdersprofiel aanmaken en beheren 4 3.1

Nadere informatie

Begeleidende maatregelen bij een te hoog nitraatresidu. staalnamecampagne 2011/ maatregelenpakketten 2012

Begeleidende maatregelen bij een te hoog nitraatresidu. staalnamecampagne 2011/ maatregelenpakketten 2012 Begeleidende maatregelen bij een te hoog nitraatresidu staalnamecampagne 2011/ maatregelenpakketten 2012 VOORWOORD Elk najaar laat de Mestbank het nitraatresidu in de bodem meten op een gerichte selectie

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement vzw Kinderopvang Leuven Inhoud 1. Voorwoord... 3

Nadere informatie

GIDS PAARDENHOUDERIJ. Mestdecreet

GIDS PAARDENHOUDERIJ. Mestdecreet GIDS PAARDENHOUDERIJ Mestdecreet Colofon De auteur en de uitgever streven naar betrouwbaarheid en correctheid van de informatie opgenomen in deze uitgave. Verantwoordelijke uitgever ir. Guido Clerx, waarnemend

Nadere informatie

PAARDENHOUDERIJ MESTDECREET\

PAARDENHOUDERIJ MESTDECREET\ GIDS PAARDENHOUDERIJ MESTDECREET\ 1 Colofon De auteur en de uitgever streven naar betrouwbaarheid en correctheid van de informatie opgenomen in deze uitgave. Verantwoordelijke uitgever Toon Denys gedelegeerd

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een lokalentoelage

Aanvraagformulier voor een lokalentoelage Aanvraagformulier voor een lokalentoelage Dit formulier dient om toelagen aan te vragen volgens het gemeentelijk subsidiereglement jeugdwerk in Maasmechelen, goedgekeurd door de gemeenteraad in haar zitting

Nadere informatie

VLIF steunaanvraag via e-loket LV

VLIF steunaanvraag via e-loket LV VLIF steunaanvraag via e-loket LV Aanvraagprocedure: e-loket Sinds 5 januari 2015: alle VLIF steunaanvragen via e-loket LV Voordelen e-loket: lagere foutmarge 24/24 en 7/7 ondersteuning bij invullen van

Nadere informatie

LANDBOUW. De provincieraad van Antwerpen, BESLUIT:

LANDBOUW. De provincieraad van Antwerpen, BESLUIT: 83 LANDBOUW Provincieraadsbesluit van 25 september 2014 in verband met de goedkeuring van het reglement voor de subsidiëring van initiatieven voor duurzame en verbrede landbouw Gelet op het provinciedecreet;

Nadere informatie

Begeleidende maatregelen 2015 bij een te hoog nitraatresidu. Vlaanderen is open ruimte. Staalnamecampagne 2014 / maatregelenpakketten 2015

Begeleidende maatregelen 2015 bij een te hoog nitraatresidu. Vlaanderen is open ruimte. Staalnamecampagne 2014 / maatregelenpakketten 2015 Vlaanderen is open ruimte Begeleidende maatregelen 2015 bij een te hoog nitraatresidu Staalnamecampagne 2014 / maatregelenpakketten 2015 VLAAMSE LAND MAATSCHAPPIJ VLM.be 1 / JAARVERSLAG BEDRIJFSADVIES

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor toegang tot de reserve

Aanvraagformulier voor toegang tot de reserve FD41 DPU10.2012N SERVICE PUBLIC DE WALLONIE Direction générale opérationnelle de l Agriculture, des Ressources naturelles et de l Environnement (DGARNE) Département des Aides Direction des Droits et des

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Overdracht grond, ook overdracht recht. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN

Nieuwsbrief. Overdracht grond, ook overdracht recht. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN Pagina 2 WET EN REGELGEVING Februari 2016 Jaargang 17, nummer 1 ALGEMEEN Het nieuwe jaar 2016 heeft inmiddels alweer 1 maand achter zich gelaten. Afgelopen maand zult u allen druk bezig geweest zijn met

Nadere informatie

PROJECTOPROEP BESCHERMING NESTEN EN JONGEN

PROJECTOPROEP BESCHERMING NESTEN EN JONGEN PROJECTOPROEP BESCHERMING NESTEN EN JONGEN BROEDVOGELS OP LANDBOUWPERCELEN 2015 AANVRAGER = Persoon die voor de betrokken percelen geregistreerd is op basis van het decreet van 22 december 2006 houdende

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN AFDELING 1. Artikel 1. VOORWERP VAN HET SUBSIDIEREGLEMENT DOEL EN DOELGROEP Binnen de perken van

Nadere informatie

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Vlaamse overheid Agentschap

Nadere informatie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie OCMW Boortmeerbeek Dienst thuiszorg Huishoudelijk reglement dienst thuiszorg mantelzorgpremie Artikel 1 Met ingang van 1 november 2010 kent het OCMW Boortmeerbeek een mantelzorgpremie toe aan de mantelzorgers

Nadere informatie

> 2 Mestbank helpt starters op weg

> 2 Mestbank helpt starters op weg STARTERSBROCHURE > 2 Mestbank helpt starters op weg 3 < Bent u land- of tuinbouwer, of bent u op een andere manier actief in de agrarische sector? Dan kan deze brochure u op weg helpen doorheen uw rechten

Nadere informatie

Overzicht ingediende vragen over het nieuwe GLB - De gecombineerde opgave in 2013 te laat is ingediend. Heeft dit gevolgen voor het aantonen dat men

Overzicht ingediende vragen over het nieuwe GLB - De gecombineerde opgave in 2013 te laat is ingediend. Heeft dit gevolgen voor het aantonen dat men GLB update 10 maart 2014 Het nieuwe GLB (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid) is op 1 januari 2014 van start gegaan. Maar dat wil niet zeggen dat alles al duidelijk is. Er zitten nog verrassingen in de pijplijn.

Nadere informatie

Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten. Deel 1 : Inloggen als instelling

Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten. Deel 1 : Inloggen als instelling Bisdom Antwerpen Vicariaat voor het onderwijs Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten 1. INLEIDING Deel 1 : Inloggen als instelling Het inschrijven voor een raamovereenkomst gebeurt per instelling

Nadere informatie

De Stad Brussel en de gemeenten Elsene, Evere, Sint-Gillis en Sint- Joost-ten-Noode stellen voor: Subsidieaanvraag voor de deelname aan het

De Stad Brussel en de gemeenten Elsene, Evere, Sint-Gillis en Sint- Joost-ten-Noode stellen voor: Subsidieaanvraag voor de deelname aan het pagina 1 De Stad Brussel en de gemeenten Elsene, Evere, Sint-Gillis en Sint- Joost-ten-Noode stellen voor: Subsidieaanvraag voor de deelname aan het Festival van de Diversiteit 22/02/2014 te Brussel Projectoproep

Nadere informatie

Vlaamse regering DE VLAAMSE REGERING,

Vlaamse regering DE VLAAMSE REGERING, φ Vlaamse regering Besluit van de Vlaamse regering houdende de toekenning van een subsidie aan bepaalde initiatieven binnen polders, wateringen, milieuverenigingen en natuurverenigingen die personeelsleden

Nadere informatie

Instructies hoe te betalen met de KMO-portefeuille

Instructies hoe te betalen met de KMO-portefeuille Instructies hoe te betalen met de KMO-portefeuille De opleidingen van de Merksemse Rijschool komen in aanmerking voor steun via de KMO-portefeuille. Hierbij de procedure waarmee u zich kunt inschrijven

Nadere informatie

Aanvraag van een wijziging van een verkavelingsvergunning

Aanvraag van een wijziging van een verkavelingsvergunning Aanvraag van een wijziging van een verkavelingsvergunning Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed 070426 In te vullen door de behandelende overheid ontvangstdatum Waarvoor

Nadere informatie

Richtlijnen afrekening Tegemoetkoming reis- verblijf- transportkos- ten in het kader van het kunstendecreet

Richtlijnen afrekening Tegemoetkoming reis- verblijf- transportkos- ten in het kader van het kunstendecreet Richtlijnen afrekening Tegemoetkoming reis- verblijf- in de transportkos- en ten in het kader van het kunstendecreet Inleiding De Vlaamse minister van Cultuur heeft beslist om voor uw initiatief een tegemoetkoming

Nadere informatie

AGRARISCHE REGELGEVING. ROOFVOGELSHOW door de Valk Roofvogels

AGRARISCHE REGELGEVING. ROOFVOGELSHOW door de Valk Roofvogels AGRARISCHE REGELGEVING - DEROGRATIE - GARANTSTELLING LENINGEN - ONTKOPPELING STEUNREGELINGEN - BESLUIT HUISVESTING door Bennie Wijnne AA ROOFVOGELSHOW door de Valk Roofvogels - PAUZE BELASTINGPLAN 2010

Nadere informatie

PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Artikel 1. Binnen de perken van de daartoe op de begroting van

Nadere informatie

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Dossier steunpunt handicap & arbeid: Aanvraag Vlaamse OndersteuningsPremie (VOP) INHOUD 1 VOP in het kort 2 De aanvraagprocedure 3 Verlenging/verhoging

Nadere informatie

Beste ondernemer, Editie februari 2015. PAS: een oplossing?

Beste ondernemer, Editie februari 2015. PAS: een oplossing? Editie februari 2015 Beste ondernemer, In deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken in de PAS, welke tot 20 februari 2015 ter inzage ligt. Hoewel de invoering van de PAS enkele malen is

Nadere informatie

Regeling model rapportageformulier Besluit glastuinbouw

Regeling model rapportageformulier Besluit glastuinbouw Zoals geldig vanaf november 2009 Regeling model rapportageformulier Besluit glastuinbouw De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Handelende in overeenstemming met

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN WATER TEGEN DE VERONTREINIGING DOOR NITRATEN UIT AGRARISCHE BRONNEN

VOORSTEL VAN DECREET BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN WATER TEGEN DE VERONTREINIGING DOOR NITRATEN UIT AGRARISCHE BRONNEN 1 VOORSTEL VAN DECREET BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN WATER TEGEN DE VERONTREINIGING DOOR NITRATEN UIT AGRARISCHE BRONNEN Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg ZG/VZ/ZF/120607 In te vullen door de zorgkas ontvangstdatum Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u als zorgbehoevende een tegemoetkoming

Nadere informatie

Aanvraagformulier vormingstoelage (terugstorting op rekening vereniging)

Aanvraagformulier vormingstoelage (terugstorting op rekening vereniging) Aanvraagformulier vormingstoelage (terugstorting op rekening vereniging) Datum:.. Volgnummer:... Dit formulier dient om toelagen aan te vragen volgens het gemeentelijk subsidiereglement jeugdwerk in Maasmechelen,

Nadere informatie

Toelichting bij Aangifte. MINAS 2005 Forfaitair

Toelichting bij Aangifte. MINAS 2005 Forfaitair Toelichting bij Aangifte MINAS 2005 Forfaitair 2 Inhoud 1 De forfaitaire aangifte Over de forfaitaire aangifte pag. 5 2005 Dienst Regelingen en één relatienummer pag. 5 MINAS voor akker- en tuinbouwbedrijven

Nadere informatie

Handleiding bij de digitale Mestbankaangifte voor landbouwers

Handleiding bij de digitale Mestbankaangifte voor landbouwers Handleiding bij de digitale Mestbankaangifte voor landbouwers Versie 12.01.2015 Inhoud Internetbrowser... 2 Aanmelden op het Mestbankloket... 2 Aan de slag met uw digitale aangifte... 2 1. Uw exploitatie

Nadere informatie

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties -Voor kunstenaars - Periodieke publicaties Algemene principes

Nadere informatie

Om dit te kunnen doen meldt de uitvoerder zich aan bij www.faunaregistratie.nl (FRS) en de grondgebruiker bij www.faunaschade.nl

Om dit te kunnen doen meldt de uitvoerder zich aan bij www.faunaregistratie.nl (FRS) en de grondgebruiker bij www.faunaschade.nl GEBRUIK www.faunaschade.nl (SRS) SRS stelt u in staat om digitaal schademeldingen aan de FBE te verstrekken, machtigingen aan te vragen en indien een verzoekschrift aan het Faunafonds wordt gedaan, het

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie zonneboiler

Aanvraagformulier premie zonneboiler Aanvraagformulier premie zonneboiler De gemeenteraad van 31 januari 2013 heeft de uitdoving van deze premie goedgekeurd. Alleen aanvragen tot en met 5 april 2013 met stavingsfacturen met facturatiedatum

Nadere informatie

Handleiding e-loket voor zorgboerderij

Handleiding e-loket voor zorgboerderij Handleiding e-loket voor zorgboerderij Handleiding e-loket voor zorgboerderij... 1 1. Aanmelden op het e-loket... 2 2. Naar de tegel zorgboerderijen... 4 3. Aanmaken van een nieuwe zorgboerderij overeenkomst...

Nadere informatie