Consumptief krediet. de situaties waarvoor consumptief krediet bedoeld is. de factoren die een rol spelen bij het verlenen van een consumptief krediet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Consumptief krediet. de situaties waarvoor consumptief krediet bedoeld is. de factoren die een rol spelen bij het verlenen van een consumptief krediet"

Transcriptie

1 I n d i t o n d e r d e e l w o r d t d e l e z e r i n z i c h t v e r s c h a f t i n h e t o n d e r w e r p c o n s u m p t i e f krediet. De volgende onderwerpen komen hierbij aan de orde: de situaties waarvoor consumptief krediet bedoeld is d e v e r s c h i l l e n d e v o r m e n v a n c o n s u m p t i e f k r e d i e t de factoren die een rol spelen bij het verlenen van een consumptief krediet 160

2 Inleiding K o e n e n M i r a n d a w i l l e n h e e l g r a a g m e t z i j n t w e e ë n e e n m a a n d o p r e i s, h e t l i e f s t z o v e r m o g e l i j k. Z e h e b b e n a l l e b e i e e n b a a n, g e n o e g v r i j e d a g e n e n g r o t e p l a n n e n, a l l e e n h e b b e n z e w e i n i g g e l d g e s p a a r d. Een h y p o t h e e k k u n n e n z e n i e t a f s l u i t e n v o o r d e f i n a n c i e r i n g van hun vakantie. Wat nu? is een lening die gebruikt wordt voor consumptieve doeleinden. H i e r m e e w o r d t d e a a n s c h a f v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n ( z o a l s w i t g o e d, e e n a u t o, e e n vakantie, een boot) bedoeld. We onderscheiden twee verschillende manieren van krediet verstrekken: Goederenkrediet Hierbij ontvangt de c o n s u m e n t e e n p r o d u c t o f w e l c o n s u m p t i e g o e d. H e t p r o d u c t is een bepaald bedrag in geld waard. Dit bedrag moet de consument terugbetal e n. Geldkrediet Hierbij leent de kredietnemer een bepaald geldbedrag. De k r e d i e t n e m e r k a n zelf bepalen wat hij met het geld koopt. De kredietnemer ( d e k l a n t ) k a n e e n l e n i n g r e c h t s t r e e k s a a n v r a g e n b i j v e r s c h i l l e n d e kredietverstrekkers: Banken Creditcardmaatschappijen D e z e n e m e n d e b e t a l i n g s v e r p l i c h t i n g e n v a n d e k l a n t o v e r e n r e k e n e n l a t e r m e t h e m a f. D i t w o r d t o o k w e l c a r d k r e d i e t g e n o e m d. Postorderbedrijven Wa n n e e r d e k l a n t e e n a a n k o o p b i j e e n p o s t o r d e r b e d r i j f g e s p r e i d k a n b e t a l e n d a n i s h e t p o s t o r d e r b e d r i j f e e n k r e d i e t v e r s t r e k k e r. D e m o g e l i j k h e i d t o t g e s p r e i d betalen heet dan postorderkrediet. Sociale kredietinstellingen, zoals de Gemeentelijke kredietbank (GKB). Deze hebben een sociale functie en verstrekken onder andere kredieten aan bepaald e d o e l g r o e p e n, b i j v o o r b e e l d m e n s e n m e t l a g e i n k o m e n s o f m e t e e n o n g u n s t i g (krediet)verleden. Financieringsmaatschappijen Dit zijn de overige kredietverstrekkers die niet tot de banken behoren, zoals bijvoorbeeld leasemaatschappijen. Een krediet kan zoals gezegd door middel van direct writing maar ook via een tussenpersoon worden afgesloten. Bij consumptief krediet kan hier niet alleen gedacht worden aan gespecialiseerde k r e d i e t b e m i d d e l a a r s e n a s s u r a n t i e t u s s e n p e r s o n e n, m a a r o o k a a n d e t a i l h a n d e l a r e n, z o a l s a u t o d e a l e r s e n w i t g o e d a a n b i e d e r s. 161

3 De kredietnemer betaalt voor de lening een kredietvergoeding, d i e b e s t a a t u i t e e n r e n t e p e r c e n t a g e e n e e n d e e l k o s t e n v e r g o e d i n g e n v o o r d e k r e d i e t v e r s t r e k k e r ( o n d e r a n d e r e v o o r d e k o s t e n v a n h e t b e s c h i k b a a r h e b b e n v a n g e l d, a d m i n i s t r a t i e k o s t e n e n verkoopkosten). Ook moet de kredietnemer op een gegeven moment het geleende geld aflossen (terugbetalen). Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden, ook wel aflossingschema s genoemd, die verschillen per kredietvorm. 162

4 Vormen van consumptief krediet Er zijn drie vormen van consumptief krediet: 1. Aflopend krediet 2. Doorlopend krediet 3. Rekening-courant krediet 1. Aflopend krediet Een aflopend krediet is een lening die gedurende een vaste looptijd in vaste maandelijkse termijnen tegen een vast rentepercentage terugbetaald wordt. Er wordt dan volgens een annuïteitenschema a f g e l o s t. Kenmerkend hiervoor zijn de volgende vaststaande factoren: de looptijd v a n d e l e n i n g ( h e t a a n t a l m a a n d e n w a a r i n d e l e n i n g m o e t z i j n afgelost), deze bedraagt meestal 6 maanden tot 5 jaar; het termijnbedrag (ook wel de annuïteit ), dit is het vaste bedrag aan rente e n aflossing dat de k r e d i e t n e m e r ( m e e s t a l ) m a a n d e l i j k s a a n d e k r e d i e t v e r s t r e k k e r b e t a a l t ; de kredietsom (het geleende bedrag), deze dient in zijn geheel te worden opgenomen bij het aangaan van de lening. Bij aflossing van een aflopend krediet (dus volgens een a n n u ï t e i t e n s c h e m a ) w o r d t alleen rente betaald over het deel van de lening dat nog niet is afgelost. In het maand e l i j k s e b e d r a g n e e m t d a a r o m h e t r e n t e d e e l a f e n h e t a f l o s s i n g s d e e l t o e, n a a r m a t e d e l o o p t i j d v e r s t r i j k t. De bedragen die gedurende de looptijd door de k r e d i e t n e m e r w o r d e n a f g e l o s t, k u n n e n n i e t o p n i e u w w o r d e n o p g e n o m e n. I n o n d e r s t a a n d e g r a f i e k i s w e e r g e g e v e n h o e g e d u r e n d e d e l o o p t i j d d e s a m e n s t e l l i n g van het termijnbedrag verandert. Bruto maandlasten Rentedeel Aflossingsdeel Looptijd Een aflopend krediet kan ook als een aflossingsvrije lening z i j n a f g e s l o t e n. I n d i t geval betaalt de k r e d i e t n e m e r g e d u r e n d e d e l o o p t i j d v a n d e l e n i n g a l l e e n r e n t e e n l o s t hij de lening ineens af aan het eind van de looptijd. 163

5 Om het geld voor deze aflossing te verkrijgen betaalt de k r e d i e t n e m e r e l k e m a a n d e e n premie of stort hij geld; de kredietvormen hiervoor zijn: Een spaarkredietlening. Hierbij wordt naast rentebetaling over het opgenomen b e d r a g, i e d e r e m a a n d e e n p r e m i e v o o r e e n k a p i t a a l v e r z e k e r i n g b e t a a l t. D e verzekeraar belegt deze premie vervolgens in effecten. Met het opgebouwde bedrag verwacht de k r e d i e t n e m e r a a n h e t e i n d v a n d e l o o p t i j d, d e l e n i n g i n e e n s a f t e l o s s e n. E e n r i s i c o h i e r b i j i s d a t d e b e l e g g i n g e n v i a d e k a p i t a a l v e r z e k e r i n g ongunstig uitpakken en er voor de kredietnemer niet voldoende kapitaal is opgebouwd om zijn lening af te lossen. Een beleggingskrediet. Hierbij belegt de kredietnemer niet via een verzekering, maar rechtstreeks via een b e l e g g i n g s r e k e n i n g w a a r o p h i j e e n m a l i g o f maandelijks een bedrag stort. De k r e d i e t n e m e r v e r w a c h t m e t h e t r e s u l t a a t o p d e beleggingen zijn lening af te lossen. Ook hierbij geldt dat de beleggingsresultaten kunnen tegenvallen en dat daarom de k r e d i e t n e m e r e e n r i s i c o l o o p t o m m e t schulden te blijven zitten. Een veelvoorkomend aflopend krediet is de Persoonlijke Lening (PL). Deze heeft meestal een kredietsom tussen en B i j h e t a f s l u i t e n v a n k r e d i e t e n g e k o p p e l d a a n b e l e g g i n g e n ( s p a a r k r e d i e t l e n i n g e n o f beleggingskredieten) dient de kredietgever een financiële bijsluiter aan de kredietn e m e r t e o v e r h a n d i g e n. D i t i s e e n b r o c h u r e m e t d a a r i n i n f o r m a t i e o v e r h e t p r o d u c t, d e kosten, het verwachte rendement en het risico. N a a s t a f l o p e n d e k r e d i e t e n m e t e e n s p e c i f i e k b e s t e d i n g s d o e l z i j n e r o o k d o o r l o p e n d e k r e d i e t e n, d i e b e d o e l d z i j n v o o r p e r i o d e n w a a r i n d e g e l d b e h o e f t e v a n d e k l a n t g r o t e r i s d a n g e m i d d e l d. 2. Doorlopend krediet Bij een doorlopend krediet is weinig van tevoren vastgelegd, wel wordt een kredietlimiet afgesproken. Dit is het maximale bedrag dat geleend kan worden. De kredietnemer kan bij een d o o r l o p e n d k r e d i e t z e l f b e p a l e n h o e v e e l h i j h i e r v a n d a a d w e r k e l i j k l e e n t. De looptijd is onbepaald (totdat een van de partijen opzegt); D e r e n t e i s v a r i a b e l, d a t w i l z e g g e n a f h a n k e l i j k v a n d e m a r k t r e n t e. E r w o r d t alleen betaald over het daadwerkelijk opgenomen (geleende) bedrag; Aflossing van het d o o r l o p e n d k r e d i e t g e b e u r t i n d e l e n, z o a l s a f g e s p r o k e n b i j h e t aangaan van de lening, bijvoorbeeld door: maandelijkse betaling van een percentage van de kredietlimiet; of m a a n d e l i j k s e b e t a l i n g v a n e e n p e r c e n t a g e v a n h e t d a a d w e r k e l i j k g e l e e n d e bedrag; een aantal maanden/jaren alleen maandelijkse rentebetaling en geen afloss i n g, d a a r n a b e t a l i n g v a n e e n p e r c e n t a g e v a n h e t d a a d w e r k e l i j k g e l e e n d e bedrag. 164

6 De kredietnemer kan binnen de afgesproken limiet geld opnemen en a f l o s s e n w a n n e e r hij wil. Doorgaans is de limiet tussen en Bij sommige doorlopende kredieten heeft de k r e d i e t n e m e r e e n p i n p a s o m m e t h e t g e l e e n d e g e l d t e b e t a l e n o f o m het op te nemen bij geldautomaten. Voorbeeld doorlopend krediet Petra heeft een d o o r l o p e n d k r e d i e t b i j h a a r b a n k a f g e s l o t e n e n heeft met de bank een k r e d i e t l i m i e t v a n a f g e s p r o k e n. D e h u i d i g e m a r k t r e n t e i s 2. 2 %. P e t r a h e e f t a f g e s p r o k e n d a t z i j m a a n d e l i j k s 2. 1 % a f l o s s i n g b e t a a l t e n h i e r n a a s t r e n t e a l l e e n o v e r het daadwerkelijk geleende bedrag. I n n o v e m b e r n e e m t z i j o p. Ve r v o l g e n s l e e n t z i j b e g i n d e c e m b e r n o g Z i j b e t a a l t o v e r d e m a a n d n o v e m b e r d a n h e t v o l g e n d e a a n d e b a n k : * = r e n t e e n * = a f l o s s i n g, d u s i n t o t a a l O v e r d e c e m b e r i s z i j d e b a n k v e r s c h u l d i g d : ( ) * = rente en * = 372 aflossing, dus in totaal Een rekening-courant krediet Een rekening-courant krediet is een krediet dat aan een bankrekening is gekoppeld en wordt daarom ook wel debetfaciliteit of salariskrediet genoemd. Hierbij geeft de bank toestemming aan de klant om voor een bepaald bedrag rood te staan (een negat i e f s a l d o t e h e b b e n ). Bij een rekening-courant krediet is er geen sprake van een looptijd of een termijnbedrag, maar is de lening aan de bankrekening van de k r e d i e t n e m e r v e r b o n d e n. D e bank en rekeninghouder spreken samen de kredietlimiet af, waarvan de rekeninghouder vervolgens naar eigen behoefte gebruik kan maken. K r e d i e t v e r s t r e k k e r s s t e l l e n v e r s c h i l l e n d e v o o r w a a r d e n a a n h e t v e r s t r e k k e n v a n e e n rekening-courant krediet. Hierbij kan gedacht worden aan de voorwaarde dat de kredietnemer minstens eenmaal per maand of per drie maanden een positief bankrekeningsaldo heeft of dat iedere maand een bepaald percentage van de k r e d i e t l i m i e t o p de betaalrekening wordt gestort. Voor een hoge k r e d i e t l i m i e t ( v a a k i s h e t m a x i m u m op euro gesteld) is doorgaans vereist dat er maandelijks een hoog bedrag aan inkomen op de rekening binnenkomt. D e r e n t e i s v a r i a b e l ( a f h a n k e l i j k v a n d e m a r k t r e n t e ) e n w o r d t e l k k w a r t a a l o f h a l f j a a r betaald over het geleende bedrag. D a t d e r e n t e b i j e e n P e r s o o n l i j k e L e n i n g ( a f l o p e n d k r e d i e t ) v a s t s t a a t g e d u r e n d e d e looptijd, betekent niet dat deze altijd lager is dan de rente bij een d o o r l o p e n d k r e d i e t. Ook is een aflopend krediet minder flexibel dan een doorlopend of rekening-courantkrediet met betrekking tot opnemen en aflossen. 165

7 Kredietvorm Aflopend Doorlopend Rekening-courant Voorbeelden financieringsdoel Aanschaf vakantiereis Aanschaf auto F i n a n c i e r i n g l a n g d u r i g o p k n a p p e n v a n boot Extra bestedingsruimte tijdens een vakantie of decembermaand De theoretische looptijd van een krediet is het aantal maanden dat het termijnbedrag b e t a a l d m o e t w o r d e n o m h e t k r e d i e t v o l l e d i g a f t e l o s s e n, w a a r b i j w o r d t u i t g e g a a n v a n een vaste rente en opname in een keer van het krediet (zoals bij doorlopende kredieten). Bij andere kredieten wijkt door afwijkende opnames, extra aflossingen, achters t a n d e n e n v e r a n d e r i n g e n v a n h e t r e n t e p e r c e n t a g e d e d a a d w e r k e l i j k e l o o p t i j d a f v a n de theoretische looptijd. Het contractbedrag is het totale bedrag dat moet worden betaald aan de kredietverstrekker, dit is de kredietsom plus kredietvergoeding. De uitstaande schuld of restschuld is de kredietsom minus de aflossingen. In de ideale situatie sluiten de looptijd van het krediet en de levensduur van het bested i n g s d o e l ( h e t a a n g e s c h a f t e o f a a n t e s c h a f f e n g o e d ) o p e l k a a r a a n, z o d a t n i e t n o g moet worden afgelost terwijl het goed al niet meer gebruikt kan worden. 166

8 Relevante factoren bij het verlenen van consumptief krediet Alvorens een consumptief krediet verleend kan worden aan een persoon, zal de kred i e t v e r s t r e k k e r m o e t e n b e o o r d e l e n o f d e k r e d i e t v r a g e r h i e r v o o r g e s c h i k t i s ( o f h i j kredietwaardig is). Hiertoe dient de kredietvrager, vaak via een a a n v r a a g f o r m u l i e r ( o p papier of internet), een aantal gegevens aan de kredietverstrekker door te geven: Persoonsgegevens. Een geldig identiteitsbewijs. Het doel van het krediet en de gewenste kredietsom. Financiële gegevens. Gegevens over persoonlijke situatie van de kredietvrager. Om aan de hand hiervan de kredietwaardigheid van de kredietvrager te bepalen, wordt onder meer gekeken naar: De financiële positie van de kredietvrager. Hierbij kan gedacht worden aan: d e h o o g t e e n d e b r o n v a n i n k o m s t e n v a n d e k r e d i e t v r a g e r. Va a k w o r d t gevraagd om een loonstrook, een werkgeversverklaring of een belastingaangifte als bewijs hiervan; het aantal leningen of schulden dat de kredietvrager heeft; eventuele alimentatieverplichtingen van de kredietvrager; h e t b e t a l i n g s v e r l e d e n v a n d e k r e d i e t v r a g e r. A a n d e h a n d v a n d e i n k o m s t e n e n u i t g a v e n v a n d e k r e d i e t v r a g e r w o r d t z i j n betalings- of aflossingscapaciteit (het bedrag dat hij maandelijks kan aflossen zonder betalingsproblemen) bepaald. Bij het vaststellen van de betalingscapaciteit wordt niet het volledige inkomen meegeteld maar wordt een aantal inkomensbestanddelen bij elkaar opgeteld, (eventuele bonussen bijvoorbeeld niet). De handelingsbekwaamheid van de kredietvrager. D e p e r s o o n l i j k e o m s t a n d i g h e d e n v a n d e k r e d i e t v r a g e r ( w a a r o n d e r h e t i n k o m e n van een eventuele levenspartner). Hiertoe kan om een gezondheidsverklaring gevraagd worden door de kredietverstrekker. De leeftijd van de kredietvrager: de k r e d i e t n e m e r m o e t 1 8 j a a r o f o u d e r z i j n e n in verband met de aflossing vaak jonger dan bijvoorbeeld 65 jaar. 167

9 Voorbeeld aflossingscapaciteit B r a m w i l e e n k r e d i e t a a n v r a g e n. H i j h e e f t e e n n e t t o m a a n d e l i j k s i n k o m e n v a n H i j b e t a a l t e l k e m a a n d a a n h u u r, i n c l u s i e f g a s, l i c h t e n w a t e r. Hiernaast betaalt hij 200 a l i m e n t a t i e a a n z i j n e x - v r o u w e n b e s t e e d t h i j o n g e v e e r a a n z i j n e i g e n levensonderhoud per maand. De a f l o s s i n g s c a p a c i t e i t v a n e e n k r e d i e t v r a g e r i s t e b e p a l e n d o o r z i j n m a a n d e l i j k s e v a s t e l a s t e n v a n z i j n m a a n d e l i j k s e i n k o m s t e n a f t e t r e k k e n. Bram zijn aflossingscapaciteit is derhalve 350 ( ). Iedere kredietverstrekker moet volgens de wet deze zaken beoordelen aan de hand van gegevens van het Bureau Krediet Registratie (BKR). K r e d i e t i n s t e l l i n g e n m a k e n d o o r g a a n s g e b r u i k v a n c r e d i t - s c o r i n g - s y s t e m e n. H i e r b i j w o r d t o p b a s i s v a n d e g e g e v e n s v a n d e k r e d i e t v r a g e r e e n p r o f i e l o p g e s t e l d. Dit profiel wordt door het systeem statistisch vergeleken met de kredietwaardigheid van consumenten met eenzelfde profiel. Op basis hiervan krijgt de kredietvrager een aantal punten toegekend, het totaal aantal punten is de creditscore ( e e n n u m e r i e k e i n d e x d i e e e n i n s c h a t t i n g w e e r g e e f t v a n i e m a n d s f i n a n c i ë l e k r e d i e t w a a r d i g h e i d ) v a n d e kredietvrager. Kredietinstellingen gebruiken deze creditscore om bijvoorbeeld de aanvraag te beoordelen en om kredietlimieten vast te stellen. Wanneer de kredietvrager en kredietverstrekker besluiten met elkaar in zee te gaan, gaan zij een kredietovereenkomst aan. In deze overeenkomst zijn onder meer de volgende elementen opgenomen: de betrokken partijen (de k r e d i e t n e m e r, d e k r e d i e t g e v e r e n e v e n t u e e l e e n b e m i d d e l e n d e p a r t i j / t u s s e n p e r s o o n ). de k r e d i e t s o m. d e l o o p t i j d v a n h e t k r e d i e t. de mogelijkheden wat betreft opname. de afspraken omtrent rente en aflossing, zoals: h e t k r e d i e t t a r i e f ( d i t k o m t h i e r n a a a n b o d ) ; het t e r m i j n b e d r a g ; de betaalmomenten; de manier van betalen; de regels omtrent vervroegd a f l o s s e n ; de gevolgen van betalingsachterstand (dit komt hierna aan bod); de eventuele zekerheden (dit komt hierna aan bod). de Algemene Voorwaarden van de kredietgever. De kredietovereenkomst dient door de kredietgever te worden opgenomen in de kredietadministratie; per kredietnemer wordt een dossier aangemaakt en bijgehouden. 168

10 Oversluiten Veel kredietverstrekkers bieden de mogelijkheid aan nieuwe klanten om hun bestaande leningen bij andere aanbieders, naar hen over te brengen, dit wordt ook wel oversluiten genoemd. Hierbij gaat de k r e d i e t n e m e r e e n n i e u w e l e n i n g b i j d e k r e d i e t v e r s t r e k k e r a a n e n d r a a g t d e k r e d i e t v e r s t r e k k e r z o r g v o o r h e t a f b e t a l e n v a n d e o u d e l e n i n g a a n d e andere kredietgever. Krediettarief H e t k r e d i e t t a r i e f i s o p g e b o u w d u i t d e f u n d i n g k o s t e n v a n d e k r e d i e t v e r s t r e k k e r, d e operationele kosten (zoals administratiekosten, het opstellen van de kredietovereenkomst), de risico-opslag (een percentage van de k r e d i e t s o m ; d i t i s m e d e g e b a s e e r d o p de kredietwaardigheid van de kredietvrager) en de winstopslag voor de kredietverstrekker. De kredietgever en tussenpersoon moeten het effectieve jaarrentepercentage ( o o k wel de effectieve jaarrente, de effectieve rente op jaarbasis of het effectieve krediettarief genoemd) kenbaar maken aan de k r e d i e t n e m e r. D i t i s e e n p r i j s a a n d u i d i n g v a n h e t k r e d i e t o p j a a r b a s i s, w a a r i n a l l e k o s t e n v a n h e t k r e d i e t t o t u i t d r u k k i n g k o m e n. H i e r b i j w o r d t r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e b e t a a l m o m e n t e n : b i j g e s p r e i d e b e t a l i n g d o o r het jaar heen betaalt de kredietnemer uiteindelijk (/effectief) meer dan bij rentebetaling ineens aan het einde van het jaar. 169

11 Wanbetaling Elke kredietverstrekker heeft in de kredietovereenkomst, vaak in zijn Algemene Vo o r w a a r d e n, e n k e l e b e p a l i n g e n o p g e n o m e n o v e r w a t d e g e v o l g e n z i j n v a n wanbetaling door de kredietnemer. Wanneer de kredietnemer niet op tijd de afgesproken bedragen aan aflossing en rente betaalt aan de kredietgever, dan heeft deze laatste een aantal opeenvolgende mogelijkheden om de kredietnemer aan te sporen om tot betaling over te gaan: 1. Hij verstuurt een betalingsherinnering (aanmaning) aan de kredietnemer. 2. Hij verstuurt een tweede aanmaning aan de kredietnemer. 3. Hij stelt de kredietnemer in gebreke (in gebreke stelling). Dit is een aanmaning waarbij de kredietnemer ervan op de hoogte wordt gesteld dat, wanneer h i j n o g l a n g e r i n g e b r e k e b l i j f t, e r e e n i n c a s s o b u r e a u d o o r d e k r e d i e t g e v e r wordt ingeschakeld. 4. Hij brengt een vertragingsrente/ vertragingsvergoeding i n r e k e n i n g a a n d e kredietnemer. 5. Hij draagt het incasseren van de verschuldigde bedragen over aan een incassobureau. 6. Hij gaat over tot vervroegd opeisen van de gehele nog openstaande schuld. Hiervoor moet doorgaans aan een van de volgende worden voldaan, zoals: Er is meer dan twee maanden betalingsachterstand en de k r e d i e t n e m e r i s in gebreke gesteld. De kredietnemer heeft of gaat Nederland verlaten. Er is sprake van verduistering van het onderpand. De kredietnemer heeft valse informatie verstrekt aan de kredietgever. 7. D e k r e d i e t g e v e r ( o f h e t i n c a s s o b u r e a u ) s c h a k e l t e e n d e u r w a a r d e r i n v o o r beslaglegging op de eigendommen van de kredietnemer. In het uiterste geval wordt de k r e d i e t n e m e r f a i l l i e t v e r k l a a r d d o o r d e r e c h t e r. D e curator probeert dan nog aflossingscapaciteit te creëren door de bezittingen van de kredietnemer te verkopen. 170

12 Zekerheid B i j h e t v e r l e n e n v a n e e n c o n s u m p t i e f k r e d i e t h e e f t d e k r e d i e t v e r s t r e k k e r v a a k g e e n zekerheid dat de lening wordt afgelost (er is dan sprake van een blanco lening). Hiernaast brengen de hiervoor genoemde stappen bij w a n b e t a l i n g k o s t e n m e t z i c h m e e. D a a r o m k o m t, z o a l s g e z e g d, n i e t i e d e r e p e r s o o n i n a a n m e r k i n g v o o r e e n c o n s u m p t i e f k r e d i e t ( n i e t i e d e r e e n i s k r e d i e t w a a r d i g ) e n w o r d t b i j s o m m i g e k r e d i e t e n e e n z e k e r h e i d van terugbetaling vereist door de kredietverstrekker. Wa n n e e r d o o r d e k r e d i e t v e r s t r e k k e r e e n z e k e r h e i d w o r d t g e ë i s t, w o r d t e r b i j v o o r b e e l d een borgstelling of onderpand afgesproken: Bij borgstelling ( g a r a n t s t e l l i n g ) s t a a t e e n d e r d e p e r s o o n g a r a n t v o o r d e l e n i n g. D i t b e t e k e n t d a t d e z e d e r d e d e v e r p l i c h t i n g o p z i c h n e e m t d e r e n t e e n a f l o s s i n g v a n e e n l e n i n g v a n e e n a n d e r e p e r s o o n v o o r z i j n r e k e n i n g t e n e m e n, w a n n e e r die ander deze niet meer wil of kan voldoen. Bij een lening met onderpand is de zaak die wordt aangeschaft het o n d e r p a n d voor de lening. Een onderpand is een zaak die de kredietverstrekker opeist van de k r e d i e t n e m e r i n h e t g e v a l d a t e r n i e t z o a l s a f g e s p r o k e n b e t a a l d e n a f g e l o s t wordt. Het voordeel voor de k r e d i e t n e m e r i s d a t d e a f l o s s i n g s t e r m i j n d o o r g a a n s wat langer is dan bij een lening zonder zekerheid. Wanneer de kredietgever een zekerheidsrecht (pandrecht) h e e f t, d a n m a g h i j d i t u i t o e f e n e n e n d e v e r p a n d e zaak openbaar verkopen. Het pandrecht w o r d t i n e e n a k t e v a s t g e l e g d o f h e t onderpand wordt aan de kredietverstrekker overhandigd (in dit laatste geval is er sprake van vuistpandrecht). Vaak wordt een lening bij overlijden kwijtgescholden (dit wordt k w i j t s c h e l d i n g of finale kwijting g e n o e m d ) t o t e e n b e p a a l d b e d r a g ( d o o r g a a n s r o n d ). Vo o r h o g e r e b e d r a g e n o f b i j l e n i n g e n w a a r b i j n i e t w o r d t k w i j t g e s c h o l d e n w o r d t vaak een overlijdensrisicoverzekering a f g e s l o t e n a f g e s l o t e n o f e e n b e s t a a n d e levensverzekering als onderpand afgesproken. Dit is een derde manier waarop d e k r e d i e t v e r s t r e k k e r z e k e r h e i d v a n t e r u g b e t a l i n g v e r k r i j g t e n d i t i s b i j s o m m i g e kredieten een standaard voorwaarde. Door sommige k r e d i e t v e r s t r e k k e r s w o r d t ook wel een kredietverzekering aangeboden, waarbij onder bepaalde omstandigheden, zoals ziekte en werkloosheid, (een deel van) de lening wordt kwijtgescholden. Hiervoor betaalt de k r e d i e t n e m e r e e n p e r c e n t a g e v a n z i j n termijnbedrag extra. Wanneer een k r e d i e t n e m e r e e n e f f e c t e n p o r t e f e u i l l e i n b e z i t h e e f t d a n k a n d e z e in sommige gevallen als o n d e r p a n d v o o r e e n k r e d i e t d i e n e n, d i t h e e t d a n e e n effectenkrediet. De ruimte van het krediet is dan vaak mede afhankelijk van de koersontwikkeling van de effectenportefeuille (stijgende koersen betekent meer k r e d i e t r u i m t e ). 171

13 Hiernaast is er het pandkrediet. D i t w o r d t v e r l e e n d d o o r d e e e r d e r g e n o e m d e G K B e n kan door personen vanaf 16 jaar worden afgesloten. Bij pandkrediet wordt een lening verstrekt met een looptijd van zes maanden. Het o n d e r p a n d, v a a k s i e r a d e n o f a n d e r e v o o r w e r p e n m e t e n i g e w a a r d e, w o r d t h i e r b i j b i j h e t a a n g a a n v a n h e t k r e d i e t a a n d e kredietgever overhandigd en bij aflossing pas weer teruggegeven. Gedurende de looptijd wordt rente betaald. De waarde van het o n d e r p a n d v a n e e n c o n s u m p t i e f k r e d i e t d a a l t d o o r g a a n s s n e l i n vergelijking met dat van een hypothecair krediet, waar de woning het onderpand is. Daarom wordt bij consumptief krediet doorgaans een hogere risico-opslag berekend in het krediettarief, dan bij hypotheken. Een veel voorkomende aflopend krediet met zekerheid is lease. E r z i j n t w e e s o o r t e n lease: Financiële l e a s e Dit is het kopen van zaken op afbetaling. Er wordt een deel van het aankoopb e d r a g b i j a a n k o o p v a n e e n z a a k b e t a a l d e n d e r e s t v a n h e t b e d r a g w o r d t i n g e l i j k e t e r m i j n e n b e t a a l d. D e k o p e r v a n d e z a a k i s e i g e n a a r e r v a n, w a n n e e r a l l e t e r m i j n e n z i j n v o l d a a n. To t d i e t i j d i s d e z a a k w e l i n h a n d e n v a n d e k o p e r o m t e gebruiken, maar nog eigendom van de verkoper. E r k a n n i e t ( o f t e g e n b e t a l i n g v a n e e n b o e t e ) v e r v r o e g d w o r d e n a f g e l o s t b i j financiële lease. De rente is relatief hoog bij deze kredietvorm. F i n a n c i ë l e lease wordt gebruikt voor de aanschaf van bijvoorbeeld keukens, auto s en motoren. Operationele lease B i j d e z e l e a s e v o r m b l i j f t d e l e v e r a n c i e r v a n d e z a a k e i g e n a a r g e d u r e n d e d e looptijd van de overeenkomst. Operationele l e a s e i s d u s h e t l a n g d u r i g h u r e n v a n e e n z a a k, v a a k e e n a u t o. Va a k k r i j g t d e l e s s e e ( h u u r d e r ) d e m o g e l i j k h e i d om de zaak te kopen aan het einde van de looptijd. We kennen operationele lease voor consumenten ook wel als huurkoop. Bij elk krediet dient er, zoals gezegd, een k r e d i e t o v e r e e n k o m s t g e t e k e n d t e w o r d e n. Bij een lease wordt er een lease-overeenkomst g e t e k e n d d o o r d e d r i e b e t r o k k e n p a r t i j e n : d e l e s s e e, d e l e v e r a n c i e r v a n h e t b e t r e f f e n d e a r t i k e l e n d e l e s s o r ( d e f i n a n c i e r i n g s - / l e a s e m a a t s c h a p p i j ). H i e r i n z i j n d e v o o r w a a r d e n v a n d e l e a s e c o n s t r u c t i e m e t b e t r e k k i n g t o t a f l o s s i n g e n eigendomsoverdracht vastgelegd. 172

14 Wanneer een k r e d i e t n e m e r s c h u l d e n h e e f t d i e h i j o p g e e n e n k e l e m a n i e r m e e r k a n aflossen, dan heeft hij een aantal opties: Het treffen van een minnelijke regeling (ook wel minnelijk akkoord) met de s c h u l d e i s e r ( d e k r e d i e t v e r s t r e k k e r ) m e t b e h u l p v a n e e n b e m i d d e l a a r. H e t d o e l hiervan is een onderhands akkoord te sluiten tussen schuldeiser(s) en schuldenaar over gedeeltelijke of volledige aflossing van de schulden. Het treffen van een wettelijk akkoord op basis van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). H i e r b i j b e s l i s t d e r e c h t e r o v e r d e h o o g t e v a n h e t aflossingsbedrag en de duur van de schuldensanering, en wordt tevens doorgaans de kredietnemer begeleid door een hulpinstantie om toekomstige schulden te voorkomen. Een wettelijk akkoord is alleen mogelijk wanneer geen vrijw i l l i g ( m i n n e l i j k ) a k k o o r d g e t r o f f e n k a n w o r d e n e n d e s c h u l d e n n i e t m e t o p z e t zijn gemaakt. Het aanvragen van faillissement. Hierbij komen alle bezittingen van de kredietnemer ter beschikking van een curator, die probeert door verkoop van deze bezittingen aflossingscapaciteit te creëren. 173

15 Samenvatting C o n s u m p t i e f k r e d i e t i s e e n ( v a a k b l a n c o ) l e n i n g d i e g e b r u i k t w o r d t v o o r c o n s u m p t i e v e d o e l e i n d e n. H i e r m e e w o r d t d e a a n s c h a f v a n v e r b r u i k s g o e d e r e n ( z o a l s w i t g o e d, e e n a u t o, e e n b o o t ), b e d o e l d. 3 vormen van consumptief krediet Productkenmerk Aflopend krediet Doorlopend krediet Rekening-courant krediet Kredietsom v a s t b e d r a g, m o e t bij aangaan lening ineens worden opgenomen e l k b e d r a g o p e l k tijdstip, k r e d i e t l i m i e t i s h e t maximum e l k b e d r a g o p e l k tijdstip, k r e d i e t l i m i e t i s h e t maximum Rente vast variabel variabel Looptijd vast totdat wordt opg e z e g d ( e n a f g e l o s t is) totdat wordt opg e z e g d ( e n a f g e l o s t is) Aflossing vast termijnbedrag, annuïteitenschema v o l g e n s a f s p r a a k, verschillende aflossingsschema's mogelijk v o l g e n s a f s p r a a k, verschillende aflossingsschema's mogelijk Opname opname van hetgeen reeds is afgelost, is niet mogelijk h e t g e e n i s a f g e l o s t m a g o o k w e e r opgenomen worden h e t g e e n i s a f g e l o s t m a g o o k w e e r opgenomen worden Ve r v r o e g d e aflossing brengt onder b e p a a l d e voorwaarden kosten met zich mee is kosteloos mogelijk is kosteloos mogelijk Aflopend krediet: Persoonlijke Lening (PL) Aflossingsvrije lening: Spaarkredietlening Beleggingskrediet Financiële bijsluiter 174

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet 36-7514-430 B/0507 Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 4 Prospectus PlusKrediet 5 Belangrijkste kenmerken

Nadere informatie

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ADVIES MET HET LUYTEN ADVIESGROEP betrouwbaar beter Bredaseweg 65 Kantoorgebouw de Havik 4872 LA ETTEN-LEUR Tel. (076) 5021087 Fax (076) 5021604 Email info@luyten.nl Internet

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden - Leningvoorwaarden voor een Victorie Hypotheek (1 september 2009) - Algemene bepalingen van geldlening en zekerheidstelling (20 april 2009) 13 16 09-07 De leningvoorwaarden voor

Nadere informatie

Alle vrijheid van de wereld

Alle vrijheid van de wereld Lenen Alle vrijheid van de wereld Lenen Geld lenen is vandaag de dag heel vanzelfsprekend. Voor een auto of nieuwe caravan wordt vaak een lening afgesloten. Ook onvoorziene uitgaven zoals de vervanging

Nadere informatie

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek.

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Vragen? Heeft u vragen, neemt u dan contact op met Triodos Bank via telefoon 030 693 65 11 of mail naar info@triodos.nl. Een

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

Wegwijs bij De Hypotheekshop

Wegwijs bij De Hypotheekshop Wegwijs bij De Hypotheekshop In deze Wegwijs geeft De Hypotheekshop u een omschrijving van haar dienstverlening. We zetten voor u op een rij wie we zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie

Nadere informatie

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A Inhoudsopgave Algemeen 4 1. Wie is de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse

Nadere informatie

Consumentenkrediet. Wilfried Van Hirtum. Versie 1.06 6 januari 2010

Consumentenkrediet. Wilfried Van Hirtum. Versie 1.06 6 januari 2010 Consumentenkrediet Wilfried Van Hirtum Versie 1.06 6 januari 2010 Copyright 2010 Wilfried Van Hirtum Dit werk wordt vrij gegeven aan de gemeenschap en mag dus gekopieerd, verspreid en aangepast worden

Nadere informatie

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen.

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen. Welke hypotheekvorm past het beste bij uw specifieke situatie? Het is fijn om van tevoren al te weten welke basis hypotheekvormen er bestaan. Hieronder staan de hypotheekvormen een voor een kort beschreven

Nadere informatie

Het WOZ-krediet. zodat uw woonwensen werkelijkheid worden

Het WOZ-krediet. zodat uw woonwensen werkelijkheid worden Het WOZ-krediet zodat uw woonwensen werkelijkheid worden Heeft u een koopwoning? Dan kunt u bij DEFAM het WOZ-krediet aanvragen. Dit is een voordelig krediet waarmee u uw woonwensen kunt realiseren. U

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Krediet kost geld Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Wat vindt u in deze gids? Banken en kredietverlening zijn niet meer weg te denken uit het leven van de consument. Banken spannen zich sterk

Nadere informatie

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE Addendum WFt Basis Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht van de

Nadere informatie

uw eerste koopwoning

uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Waar krijgt u mee te maken? We waren al begonnen met zoeken naar een huis. En toen merkten we wat we allemaal moesten regelen. Er komt heel wat kijken bij een nieuwe woning. Vooral

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij de lening van uw woning

Algemene voorwaarden bij de lening van uw woning Algemene voorwaarden bij de lening van uw woning Algemene voorwaarden voor particuliere geldleningen van de Rabobank 2014 Deze voorwaarden gelden voor de overeenkomst waarin u met de bank afspraken heeft

Nadere informatie

Colofon. Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch Bureau Wsnp Postbus 70503 5201 CD S-HERTOGENBOSCH www.wsnp.rvr.org

Colofon. Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch Bureau Wsnp Postbus 70503 5201 CD S-HERTOGENBOSCH www.wsnp.rvr.org Colofon Dit boekje is een uitgave van de Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch, Bureau Wsnp. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

hypotheken Kies de beste lening voor uw woning

hypotheken Kies de beste lening voor uw woning hypotheken Kies de beste lening voor uw woning kies de beste lening voor uw woning Een hypotheek is een lening voor uw woning Over geld lenen en terugbetalen. 04 Uw woning en de belasting Welke belastingvoordelen

Nadere informatie

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland rapport Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland Uitgevoerd door Tilburg University bij gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland Onderzoek

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

Zakelijk Krediet. Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank

Zakelijk Krediet. Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank Zakelijk Krediet Algemene Bepalingen van Kredietverlening Algemene Bepalingen van Pandrecht Algemene Voorwaarden van de Bank ING Bank N.V. (ING) is één van de grootste aanbieders van financiële diensten

Nadere informatie

INFORMATIE DIENSTVERLENING

INFORMATIE DIENSTVERLENING INFORMATIE DIENSTVERLENING Inleiding Dit informatieblad maakt deel uit van de Overeenkomst Dienstverlening van Bank ten Cate & Cie N.V. Het doel van dit informatieblad is een kort overzicht te geven van

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen M&O voor examen: Boek 1A: hoofdstuk 9 t/m 15 Blz. 1-23 Boek 1B: hoofdstuk 20 t/m 24 Blz. 23-34 Boek 2A: hoofdstuk 25 t/m 27 Blz. 34-41 Boek 2B: hoofdstuk 31 t/m 36 Blz. 41-49 Hoofdstuk 9, rechtsvormen

Nadere informatie

Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken. beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt

Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken. beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt van onze dienstverlening. Deze tijd vraagt om transparantie. Wij regelen

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie