gemeente Zaltbommel Adviesnota voor het college Primaat afdeling: Bedrijfsvoering Ingekomen^^ JAN, 20U S,,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gemeente Zaltbommel Adviesnota voor het college Primaat afdeling: Bedrijfsvoering Ingekomen^^ JAN, 20U S,,"

Transcriptie

1 gemeente Zaltbommel Adviesnota voor het college Primaat afdeling: Bedrijfsvoering Ingekomen^^ JAN, 20U S,, Steller: A.M. Verschut-Blijenberg Portefeuillehouder: Wethouder Zondag Medeadviseur: ^ \ - Kopie aari: Voorlichting Kopie aan: Burg Weth vb Conf Bespr. Aantekeningen Afd. Afd. Weth L Paraaf Paraaf WethZ Samengesteld in overleg met: Wouter van de Werken en John van Opstal Nummer programma begroting: Weth B Secr Nummer product begroting: Behandeling ondernemingsraad: nee Nieuwe financiële consequenties: Nee Datum en paraaf afdelingshoofd: / C/ - O ' / C( Beslissing: -^H^ Openbaar: Ja Onderwerp Incassoreglement gemeentelijke belastingen 2014

2 Adviesnota voor het college Datum Agendapunt Portefeuillehouder Nummer postregistratie Nummer programmabegroting Inlichtingen bij Tel.nr. maandag 13 januari 2014 Wethouder Zondag Aartje Verschut-Blijenberg Voorstel 1. Vast te stellen bijgaand (nieuw) incassoreglement per 1 januari In te trekken incassoreglement zoals vastgesteld bij besluit van 9 november 2004 per 1 januari Inleiding Per 1 januari 2005 zijn belastingplichtigen in de gelegenheid gesteld hun belastingen middels automatische incasso te voldoen. Daartoe is in de B&W-vergadering van 9 november 2004 een incassoreglement vastgesteld. Op 12 december 2013 heeft de gemeenteraad ten aanzien van een aantal belastingverordeningen bepaald dat deze in maximaal 8 termijnen (voorheen: 6) middels automatische incasso mogen worden voldaan. Daarnaast worden met ingang van 1 februari 2014 de eisen m.b.t. automatische incasso centraal aangescherpt (SEPA). Doel / meetbaar effect Incassoreglement is weer actueel en voldoet aan de laatste (Europese) eisen. Argumenten 1.1 Het college is bevoegd om het incassoreglement vast te stellen 2.1 Het college is bevoegd om het incassoreglement in te trekken. Kanttekeningen Niet van toepassing Handhaving Niet van toepassing Risico's Niet van toepassing Financiën Niet van toepassing

3 Uitvoering Planning Niet van toepassing Communicatie Plaatsing op de gemeentelijke website Evaluatie /controle Niet van toepassing Bijlagen 1. Het incassoreglement gemeentelijke belastingen Incassoreglement zoals vastgesteld bij besluit van 9 november 2004

4 Incassoreglement gemeentelijke belastingen 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaltbommel wil ter bevordering van de zorgvuldigheid en de rechtszekerheid nadere regels vast stellen voor de automatische incasso van gemeentelijke belastingen. gelet op de van toepassing zijnde bepalingen in: het Burgerlijk Wetboek; de Invorderingswet 1990; de belastingverordeningen van de gemeente Zaltbommel; de Leidraad invordering gemeentelijke belastingen van de gemeente Zaltbommel; mandaatregeling. Besluit: vast te stellen het Incassoreglement inzake gemeentelijke belastingen/heffingen. Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Belastingplichtige: de natuurlijke persoon of rechtspersoon op wiens naam de gemeente Zaltbommel één of meer gemeentelijke belastingaanslagen zal vaststellen of heeft vastgesteld; b. Belastingjaar: het kalenderjaar waarop de gemeentelijke belastingen betrekking hebben; c. Afschrijvingstijdvak: Periode van acht" maanden, welke aanvangt in de maand volgend op de dagtekening van het aanslagbiljet en eindigt op de laatste dag van de maand van de laatste termijn; d. Formele belastingschuld: het totaalbedrag aan gemeentelijke belasting(en) dat op het aanslagbiljet vermeld staat; e. Incassant: de door het college van burgemeester en wethouders op voet van artikel 231, tweede lid, onderdeel c, van de Gemeentewet als invorderingsambtenaar aangewezen functionaris; f. Automatische incasso: Het automatische afschrijven van een termijnbedrag, ten laste van de rekening van de belastingplichtige, ten gunst van de rekening van de gemeente Zaltbommel; g. Storno: een geweigerde of ongedaan gemaakte incassotermijn. h. Vermindering: verlaging van de formele belastingschuld. Artikel 2. Doel van de automatische incasso Het gespreid kunnen betalen van de gemeentelijke belastingen, met zo min mogelijk inspanning voor de belastingplichtige en zo min mogelijk administratieve lasten voor de gemeente. Artikel 3. Deelname aan de automatische incasso 1. Om deel te kunnen nemen aan het automatisch incasseren van belastingbedragen moet de belastingplichtige de gemeente Zaltbommel machtigen. 2. De machtiging wordt verstrekt voor onbepaalde tijd en geldt voor de gemeentelijke belastingen opgenomen welke vermeld staan op het gecombineerde aanslagbiljet van de gemeente Zaltbommel: Onroerend zaakbelasting (OZB) Roerend zaakbelasting (RZB) Rioolheffing eigenaren Hondenbelasting Andere belastingen en heffingen kunnen niet automatisch worden geïncasseerd. 3. De invorderingsambtenaar kan de deelname aan de automatische incasso weigeren, indien er omstandigheden worden geconstateerd of vermoed die het regelmatig verloop van de termijnbetalingen belemmeren of zouden kunnen belemmeren. 4. Automatische incasso is mogelijk mits het totaalbedrag tenminste 40 bedraagt en het termijnbedrag niet lager uitkomt dan op 6,00; Aanslagen beneden 40 worden in één termijn geïncasseerd. Artikel 4. Voorwaarden deelname aan automatische incasso 1. Aanmelding voor de automatische incasso vindt alleen plaats door een volledig ingevulde en ondertekende machtigingskaart voor standaard Europese incasso (SEPA) af te geven of toe te zenden aan de gemeente Zaltbommel. ' De in de belastingverordeningen genoemde vervaltermijnen

5 2. De machtiging voor standaard Europese incasso is een doorlopende machtiging, en geldt tot wederopzegging. De machtiging wordt alleen beëindigd ingevolge de artikelen 10 en 16 van dit reglement. 3. De machtiging voor standaard Europese incasso is mede van toepassing op daarvoor in aanmerking komende aanslagen welke na aanmelding en acceptatie van de machtiging nog in de loop van het belastingjaar aan de belastingplichtige worden opgelegd. 4. Belastingplichtige is verplicht zorg te dragen voor voldoende saldo op de rekening zodat de automatische incasso tijdig en volledig plaats kan vinden. Artikel 5. Berekening termijnbedrag 1. Het termijnbedrag wordt berekend naar evenredigheid van het aantal nog te vervallen incassotermijnen van het aanslagbiljet dat na verwerking van de machtiging overblijft, met een maximum van acht^^; 2. Indien de machtiging is verleend voor de aanvang van het belastingjaar, dan wordt het termijnbedrag vastgesteld over een periode van acht incassotermijnen; 3. Het termijnbedrag wordt gewijzigd om redenen, zoals vermeld onder volgnummer 4, 5 en 6; Het openstaande bedrag van het aanslagbiljet wordt gedeeld door het aantal nog te vervallen incassotermijnen; 4. Een vermindering (naar aanleiding van een beslissing op bezwaar) zal het te betalen belastingbedrag verlagen. Het termijnbedrag zal hierdoor aangepast worden: het termijnbedrag wordt herberekend door het aantal resterende incassotermijnen te delen op het nog openstaande bedrag. 5. Als een termijnbedrag niet geïncasseerd kon worden, wordt het termijnbedrag verhoogd: het openstaande bedrag van het aanslagbiljet wordt verhoogd met het gestorneerde bedrag en wordt gedeeld door het aantal resterende incassotermijnen; 6. Betalingen buiten de automatische incasso verlagen het termijnbedrag; eventuele volgende incassotermijnen worden herberekend door het openstaande bedrag van de aanslag te delen door het aantal resterende incassotermijnen; 7. Het minimum termijnbedrag is 6,00. Artikel 6. Tijdstip van afschrijving 1. De automatische incasso vangt aan één maand na dagtekening van het aanslagbiljet. Afschrijving vindt plaats rond de laatste werkdag van de maand; als de laatste werkdag in het weekend valt vindt afschrijving plaats rond de eerste werkdag van de nieuwe maand. 2. Bij een eerste aanmelding van een machtiging vindt de afschrijving van het eerste termijnbedrag van een formele belastingschuld zo spoedig mogelijk plaats na acceptatie van de machtiging een en ander met inachtneming van het bepaalde in het eerste lid. 3. De belastingplichtige is verplicht om onmiddellijk zelf de niet uitgevoerde automatische incasso te voldoen. Artikel 7. Aanslagoplegging Het aanslagbiljet wordt één maand voor het verstrijken van de eerste vervaltermijn aan de belastingplichtigen verzonden. Hiermee wordt voldaan aan de regels voor de standaard Europese incasso, die voorschrijft dat de vooraankondiging 14 dagen voor de incassodatum verstuurd moet zijn. Op het aanslagbiljet zal het aantal termijnen en het eerste termijnbedrag vermeld worden, alsook het unieke kenmerk van de machtiging (bestaande uit het subjectnummer en volgnummer) van de belastingplichtige en het incassant-id van de gemeente Zaltbommel. Artikel 8. Afrekening Als blijkt dat aan het einde van het belastingjaar meer is afgeschreven dan benodigd is om de belastingschuld te voldoen, dan wordt het overschot binnen twee maanden na het verstrijken van de laatste vervaltermijn aan de belastingplichtige, zonder rente, teruggestort. 1. Bedragen minder dan 3,00 worden niet teruggestort. 2. Voordat tot terugstorting van het overschot wordt overgegaan, vindt verrekening plaats met vorderingen op grond van overige gemeentelijke belastingen en heffingen die op dat tijdstip nog openstaan en vervallen zijn. 3. Het overschot wordt niet gebruikt om openstaande incassotermijnen van het nieuwe belastingjaar te verrekenen. ' De in de belastingverordeningen genoemde vervaltermijnen

6 4. Als blijkt dat aan het einde van de laatste vervaltermijn minder is afgeschreven dan benodigd is om de belastingschuld te voldoen, ontvangt de belastingplichtige een herinnering met het verzoek het resterende bedrag binnen twee weken na dagtekening te voldoen. 5. Indien het resterende bedrag, bedoeld in lid 4, minder dan 6,00 dan hoeft er geen betaling meer te volgen. Artikel 9. Vertraging en beëindiging automatische incasso 1. Indien geen automatische incasso van een termijnbedrag kan plaatsvinden - met inbegrip van het geval dat dit een gevolg is van een opdracht tot terugstorting door de belastingplichtige - zal de incassant het termijnbedrag aanpassen; het termijnbedrag wordt herberekend door het aantal resterende incassotermijnen te delen op het nog openstaande bedrag. 2. Indien twee al dan niet opeenvolgende termijnen niet automatisch geïncasseerd kunnen worden, geeft de incassant de belastingplichtige schriftelijk te kennen dat de automatische incasso per direct zal worden beëindigd, en dat het resterende invorderbare bedrag ter zake van alle belastingaanslagen van de gemeente Zaltbommel binnen twee weken na de reguliere vervaldatum voldaan dient te worden. 3. Indien gedurende de laatste betalingstermijn geen automatische incasso kan plaatsvinden, ontvangt de belastingplichtige een herinnering waarin hij verzocht wordt het resterende invorderbare bedrag ter zake van alle belastingaanslagen van de gemeente Zaltbommel binnen twee weken na dagtekening te voldoen. 4. Als een incassotermijn niet kan worden afgeschreven om de volgende redenen: - rekeningnummer vervallen; - rekeningnummer onbekend; - rekening geblokkeerd voor incasso; - geen incasso machtiging verstrekt; - naam/rekeningnummer komen niet overeen; - rekeningnummer geblokkeerd voor incasso; - selectieve incasso blokkade; wordt de automatische incasso na één mislukte incassopoging ingetrokken. 5. Indien de belastingplichtige naar het buitenland vertrekt of dreigt te vertrekken, of indien er anderszins omstandigheden worden geconstateerd die een regelmatig verloop van de incasso zouden kunnen belemmeren, geeft de incassant de belastingplichtige schriftelijk te kennen dat de automatische incasso per direct zal worden beëindigd. Voor het resterende invorderbare bedrag ter zake van alle belastingaanslagen van de gemeente Zaltbommel wordt dan de betaaltermijn van de betreffende belastingverordening van toepassing. Wanneer de reguliere betaaltermijn inmiddels is verstreken moet de resterende belastingschuld onmiddellijk worden voldaan. 6. Indien gedurende een periode van drie jaar ten behoeve van een belastingplichtige geen automatische incasso heeft plaatsgevonden, beëindigt de incassant de incasso-overeenkomst. Artikel 10. Overlijden 1. Bij overlijden van de belastingplichtige wordt de automatische incasso voortgezet. 2. De erven of executeur(s) kunnen de automatische incasso stopzetten door de gemeente Zaltbommel hiervan schriftelijk in kennis stellen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de rode intrekking machtigingskaart (SEPA). Artikel 11. Echtscheiding 1. Echtscheiding, beëindiging van een geregistreerd partnerschap of ontbinding van de samenlevingsovereenkomst van de belastingplichtige beëindigt de automatische incasso niet. 2. Indien als gevolg van de echtscheiding, beëindiging van een geregistreerd partnerschap of ontbinding van de samenlevingsovereenkomst niet meer kan worden geïncasseerd op het bij de machtiging opgegeven rekeningnummer dan dient de belastingplichtige zo spoedig mogelijk een nieuwe machtiging Europese incasso (SEPA) met het nieuwe rekeningnummer in te sturen. Artikel 12. Verhuizing Verhuizing van de belastingplichtige beëindigt de automatische incasso niet. Artikel 13. Wijziging rekeningnummer Wijziging van het bankrekeningnummer waar de automatische incasso van afgeschreven wordt dient zo snel mogelijk mogelijk via een machtiging Europese incasso (SEPA) aan de gemeente Zaltbommel kenbaar gemaakt te worden.

7 Artikel 14. Stornering 1. Indien de belastingplichtige het niet eens is met een afgeschreven termijnbedrag, dan kan deze de bankinstelling opdracht geven het termijnbedrag te storneren. 2. De opdracht tot stornering moet binnen acht weken na de datum van incassering aan de eigen bankinstelling worden doorgegeven. Artikel 15. Intrekking machtiging automatische incasso 1. De automatische incasso kan altijd door de belastingplichtige worden ingetrokken. Intrekking dient schriftelijk te gebeuren, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de rode intrekking machtigingskaart (SEPA) en deze volledig ingevuld en ondertekend in te sturen aan de gemeente Zaltbommel. De intrekking treedt in werking met ingang van de eerstvolgende voorgenomen datum van automatische incasso, mits die intrekking tenminste 14 dagen voor die datum is ontvangen. 2. Indien de belastingschuld na het intrekken van de automatische incasso nog niet geheel is voldaan, geldt de betaaltermijn voor niet-automatische betalingen overeenkomstig de van toepassing zijnde belastingverordening. Wanneer de reguliere betaaltermijn inmiddels is verstreken moet de resterende belastingschuld onmiddellijk worden voldaan. Artikel 16. Betalingsregeling Indien de belastingplichtige na beëindiging van de automatische incasso om welke reden dan ook alsnog voor een resterende belastingschuld een betalingsregeling wenst, dient hij daartoe terstond na die beëindiging contact op te nemen met de gemeente Zaltbommel. Artikel 17. Automatische incasso bij indiening van bezwaar In de periode dat een bezwaarschrift in behandeling is wordt de automatische incasso niet stopgezet. Wel kan in het bezwaarschrift verzocht worden om uitstel van betaling voor het bedrag waartegen bezwaar wordt gemaakt. Voor het resterende bedrag van de aanslag wordt het termijnbedrag herberekend door het openstaande bedrag te delen door het aantal resterende termijnen. Als blijkt dat het bezwaarschrift (gedeeltelijk) gegrond is, wordt een eventueel teveel geïncasseerd bedrag terugbetaald. Artikel 18. Kwijtschelding Als de belastingschuldige een verzoek om kwijtschelding heeft ingediend, met behulp van een volledig ingevuld en ondertekend kwijtscheldingsformulier, zal tijdens het in behandeling nemen van het verzoek de automatische incasso worden stopgezet. Als (gedeeltelijke) kwijtschelding wordt verleend, dan zal het termijnbedrag worden herberekend naar evenredigheid van het aantal kalendermaanden die nog resteren in het heffingsjaar. Als de gehele aanslag al betaald is, dan wordt het teveel geïncasseerde binnen zes weken terug gestort. Artikel 19. Onvoorziene gevallen / omstandigheden Indien er gevallen voorkomen waarin dit incassoreglement niet voorziet, wordt er een beslissing genomen door de invorderingsambtenaar. Artikel 20. Slotbepaling 1. Dit reglement voor de automatische incasso van de gemeentelijke belastingen in de gemeente Zaltbommel kan worden aangehaald als 'Incassoreglement gemeentelijke belastingen 2014'. 2. Dit reglement treedt in werking de dag na vaststelling. Alsdus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. De Burgemeester De secretaris A. van den Bosch H. Derksen

8 gemeente Zaltbommel ADVI ES Primaat Sector: Middelen Afd.: Financiën Ingekomen dd. -.k MOV 2004 nr. Steller: W. van Kooij Conf. Bespr. Aantekeningen Portefeuillehouder: A. van Engelen Burg Mede-adviseur: Kopie naar: Voorlichting Weth Afd. Afd. Weth Paraaf Paraaf Weth Samengesteld in overleg met: Weth Nummer programma begroting: Secr Nummer product begroting: Nieuwe financiële consequenties: nee Behandeling Ondernemingsraad: Par,aaf en datum afd'elnrgshpufdr Olll Paraaf-emdaïum seftorhoofdr ^ Behandeling in commissie: Behandeling raad: ^ " ' ^ ^ Openbaar:'wè Z\\i Beslissing: 9NOV?00ï. Ondenwerp: Vaststelling incassoreglement gemeentelijke heffingen. Beslispunten: Bijgaand incassoreglement vaststellen Samenvatting Met ingang van het belastingjaar 2005 willen we de particuliere belastingplichtigen de mogelijkheid bieden om een aantal belastingen middels automatische incasso te laten voldoen.

9 Het voorstel hier omtrent is door uw college op 13 juli van dit jaar geaccordeerd. De benodigde software is inmiddels besteld en de bestanden voor het uitdoen van de mailing aan de inwoners zijn conform planning aangeleverd aan Data-B. De verwachting is dat volgens planning de inwoners welke voor automatische incasso in aanmerking komen rond 20 november as de mailing zullen ontvangen. Om eenduidig met de verschillende situaties om te gaan binnen het traject van de automatische incasso is het wenselijk een incassoreglement vast te stellen. Dit betreffende reglement treft u bijgaand ter vaststelling aan. Beoogd effect Aanleiding Zie samenvatting Beleidskader Alternatieven en de mogelijke effecten daarvan Argumenten Aanvullende informatie Draagvlak Voortgang Communicatie Reglement ter inzage leggen en deze ter inzage legging publiceren in de Toren. Tevens komt er een publicatie dat de gemeente de mogelijkheid van automatische incasso gaat aanbieden aan haar burgers. Middelen Meegezonden stuk(ken) behorend bij het advies: 1. Incassoreglement

10 INCASSOREGLEMENT GEMEENTELIJKE HEFFINGEN Voorwond Omdat iet betalen van gemeentelijke belastingen altijd ongelegen komt, heeft de gemeente Zaltbommel de mogelikheid gecreëerd om de belangrijkste gemeentelijke heffingen in zes* maandelijkse termijnen gedurende het jaaiautomatisch van de rekening van de belastingplichtige af te laten schrijven. Daarbij gaat het om de onroereide-zaakbelastingen, de rioolrechten en de hondenbelasting. Er moeten regels zijn waaraan zowel de gemeeiie als de burger zich moeten houden. Daarom is er voor de uitvoering van automatische incasso een reslemtnt in het leven geroepen. Burgeneester en wethouders van de gemeente Zaltbommel; overwegende dat het ter bevordering van de zorgvuldigheid en de rechtszekerheid gewenst is nadere regels vas: te stellen voor de automatische incasso van de gemeentelijke belastingen; gel;t op de van toepassing zijnde bepalingen in het Burgerlijk Wetboek en de Gemeentewet; B e s 1 i i t e n Vast te!tellen het volgende reglement voor de automatische incasso van de gemeentelijke belastingen in de gemeene Zaltbommel. Artikel I Begripsbepalingen In dit rejlement wordt verstaan onder: matïriële belastingschuld: de belastingschuld, zoals deze bestaat op grond van de gemeentelijke belastingverordeningen, waarop nog geen betalingsplicht rust; fomele belastingschuld: het bedrag aan gemeentelijke belastingen dat op het aanslagbiljet staat vermeld en daadwerkelijk moet worden betaald; belastingjaar: periode van 1 januari tot en met 31 december waarover de gemeentelijke belastingen worden geheven; incassant: de gemeente Zaltbommel belastingplichtige: de natuurlijke personen saldo: het geldbedrag dat is opgebouwd door middel van de maandelijkse afschrijvingen wijzigingskaart: door de afdeling Financiën uitgegeven kaart waarmee de wijzigingen betreffende het bankof gironummer dan wel wijzigingen in het maandelijkse termijnbedrag moeten worden gemeld. Artikel 2 Doel van de automatische incasso De automatische incasso heeft tot doel de formele belastingschuld van de belastingplichtige gedurende het belastingjaar te spreiden en door middel van zes* maandelijkse termijnen automatisch te incasseren. Artikel 3 Gemeentelijke belastingen In de automatische incasso zijn de volgende gemeentelijke belastingen opgenomen: onroerende-zaakbelastingen, rioolrechten en hondenbelasting. Artikel 4 Deelname aan de automatische incasso 1. Alleen (natuurlijke) personen / particulieren kurmen in aanmerking komen voor automatische incasso. Wat het totaalbedrag van de in de incassoregeling opgenomen belastingen bedraagt doet niet ter zake. 2. De incassant kan de deelname aan de automatische incasso weigeren indien er omstandigheden worden geconstateerd of vermoed die het regelmatig verloop van de termijnbetaling belemmeren of zouden belemmeren. Artikel 5 Aanmelding 1. Aanmelding voor de automatische incasso vindt plaats door vóór 1 januari van het belastingjaar de groene machtigingskaart in te leveren bij of toe te zenden aan de afdeling Financiën van de gemeente Zaltbommel. 2. De machtiging tot automatische incasso wordt zonder tegenbericht ieder jaar stilzwijgend verlengd.

11 Articel 6 Berekening termijnbedrag 1. "sfa ontvangst van de machtiging wordt het termijnbedrag berekend naar evenredigheid van het aantal ncassotermijnen die na verwerking van de machtiging nog in het belastingjaar overblijven, met een naximum van zes*. 2. indien de machtiging is verleend voor de aanvang van het belastingjaar of stilzwijgend is verlengd, dan vordt het termijnbedrag vastgesteld over een periode van zes* incassotermijnen. 3. De incassant heeft het recht, indien de hoogte van de materiële belastingschuld daartoe aanleiding geeft, om gedurende het belastingjaar de hoogte van het termijnbedrag te wijzigen onder mededeling daarvan aan de klastingplichtige. Artikel 7 Tijdstip van afschrijving De iicassant zal het termijnbedrag automatisch afschrijven in de laatste week van die maand en niet later dan in de eerste week van de eerstvolgende maand. Artikel 8 Aanslagoplegging Het aanslagbiljet wordt één maand voor het verstrijken van de eerste vervaltermijn aan de belastingplichtigen verzenden. Artikel 9 Afrekening Als blijkt dat aan het einde van het belastingjaar meer is afgeschreven dan benodigd is om de belastingschuld te voldcen, dan wordt het overschot birmen twee maanden na het verstrijken van de laatste vervaltermijn aan de belas'ingplichtige zonder rente teruggestort. 1. Bedragen minder dan 2,25 worden niet teruggestort. 2. Voordat tot terugstorting van het overschot wordt overgegaan, vindt verrekening plaats met vorderingen op grond van overige gemeentelijke heffingen die op dat tijdstip nog openstaan en vervallen zijn. 3. Het overschot wordt niet gebruikt om openstaande incassotermijnen van het nieuwe belastingjaar te verrekenen. 4. Als blijkt dat aan het einde van de laatste vervaltermijn minder is afgeschreven dan benodigd is om de belastingschuld te voldoen, dient de belastingplichtige het resterende bedrag binnen veertien dagen na dagtekening van door de incassant verzonden brief te voldoen. 5. Indien het resterende bedrag, bedoeld in lid 4, minder dan 6, dan hoeft er geen betaling meer te volgen. Artikel 10 Ontbindende voorwaarden De automatische incasso wordt beëindigd: indien de automatische incasso gedurende twee achtereenvolgende maanden niet slaagt; indien de belastingphchtige surséance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is gesteld, naar het buitenland vertrekt of dreigt te vertrekken, of indien er anderszins omstandigheden worden geconstateerd die een regelmatig verloop van de incasso zouden kunnen belemmeren. Artikel 11 Bezwaar Indien een bezwaarschrift tegen een belastingsoort wordt ingediend en er is daarbij geen verzoek om uitstel van betaling gedaan, dan worden alle op het aanslagbiljet genoemde belastingsoorten automatisch in zes* maanden geïncasseerd. Wordt m het bezwaarschrift tevens een verzoek om uitstel van betaling ingediend, dan wordt alleen voor het betwiste bedrag / de genoemde belastingsoort uitstel van betaling verleend. Nadat uitspraak op het bezwaar wordt gedaan zal het restant bedrag automatisch in één keer worden ge'incasseerd indien alle vervaltermijnen reeds verstreken zijn. Is dit niet het geval, dan zullen de termijnbedragen worden aangepast voor de resterende termijnen. Artikel 12 Kwijtschelding Indien de belastmgphchtige een machtiging heeft afgegeven voor automatische incasso en tevens een verzoek heeft gedaan om in aanmerking te komen voor kwijtschelding, worden de termijnbedragen automatisch toch afgeschreven. Indien de kwijtschelding wordt toegekend, zullen de eventueel afgeschreven bedragen zo spoedig mogelijk worden teruggestort. Artikel 13 Overlijden 1. Bij overlijden van de belastingplichtige wordt de automatische incasso voortgezet. 2. De erven kunnen schriftelijk de automatische incasso laten beëindigen of schriftelijk een wijziging van het rekeningnummer doorgeven.

12 Artikel 14 Echtscheiding 1. Echtscheiding of ontbinding van de samenlevingsovereenkomst van de belastingplichtige beëindigt de automatische incasso niet. 2. Indien als gevolg van de echtscheiding of ontbinding van de samenlevingsovereenkomst niet meer kan worden geïncasseerd op het bestaande rekeningnummer, dan dient de belastingplichtige zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één maand, een rekeningnummer mee te delen waarop de automatische incasso kan plaatsvinden. Artikel 15 Verhuizing Verhuizing van de belastingplichtige beëindigt de automatische incasso niet. Artikel 16 Wijziging rekeningnummer Wijzigingen betreffende het bank- of gironummer dienen met gebruikmaking van de wijzigingskaart te worden doorgegeven aan de afdeling Financiën van de gemeente Zaltbommel. Artikel 17 Terugstorting 1. Indien de belastingplichtige het niet eens is met een afgeschreven termijnbedrag, dan kan aan de giro- of bankinstelling opdracht gegeven worden het termijnbedrag op de rekening van de belastingplichtige terug te storten. 2. De opdracht tot terugstorting wordt door de belastingplichtige gegeven door de gele terugboekingskaart biimen een maand na ontvangst van het afschrift aan de giro- of bankinstelling te zenden. Artikel 18 Beëindiging van de incasso-overeenkomst De automatische incasso kan door de belastingplichtige te allen tijde worden opgeheven door het inzenden van de rode kaart. Het (restant)bedrag dient dan in één keer te worden overgemaakt. Artikel 19 Houder van het saldo 1. Indien de automatische incasso op enige wijze of op enig tijdstip wordt beëindigd, blijft de incassant houder van het opgebouwde saldo. 2. De incassant verplicht zich het opgebouwde saldo aan te wenden om daarmee vorderingen op grond van gemeentelijke heffmgen te voldoen. Artikel 20 Onvoorziene gevallen/omstandigheden Indien er gevallen voorkomen waarin dit incassoreglement niet voorziet, wordt er een beslissing genomen door het hoofd van de afdeling Financiën. Artikel 21 Slotbepaling 1. Dit reglement voor de automatische incasso van de gemeentelijke belastingen in de gemeente Zaltbommel kan worden aangehaald als "Het incassoreglement". 2. Dit reglement treedt in werking de dag na vaststelling. * de in de belastingverordeningen genoemde vervaltermijnen. Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 9 november De Burgemeester De Secretaris Ijsman

Incassoreglement geautomatiseerde incasso GBLT

Incassoreglement geautomatiseerde incasso GBLT Incassoreglement geautomatiseerde incasso GBLT Gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, de Invorderingswet 1990 en de van toepassing zijnde belasting verordeningen; Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

A r t i k e l 3 G e m e e n t e l i j k e b e l a s t i n g e n A r t i k e l 4 D e e l n a m e a a n d e a u t o m a t i s c h e i n c a s s o

A r t i k e l 3 G e m e e n t e l i j k e b e l a s t i n g e n A r t i k e l 4 D e e l n a m e a a n d e a u t o m a t i s c h e i n c a s s o UITVOERINGSREGELS VOOR AUTOMATISCHE INCASSO VAN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN GEMEENTE W ESTLAND 2012 De invorderingsambtenaar van W estland; overwegende, dat het ter bevordering van de zorgvuldigheid en de

Nadere informatie

Regeling. Automatische Incasso. Gemeentelijke Belastingen

Regeling. Automatische Incasso. Gemeentelijke Belastingen Regeling Automatische Incasso Gemeentelijke Belastingen Gemeente Montferland, november 2009 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen...3 Artikel 2. Doel van de automatische incasso... 3 Artikel 3. Gemeentelijke

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas INCASSOREGLEMENT 2017

Gemeente Horst aan de Maas INCASSOREGLEMENT 2017 Gemeente Horst aan de Maas INCASSOREGLEMENT 2017 1 2 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepalingen... 4 Artikel 2 Doel van de automatische incasso... 4 Artikel 3 Gemeentelijke belastingen... 4 Artikel 4 Deelname

Nadere informatie

Regeling. Automatische Incasso. Gemeentelijke Belastingen

Regeling. Automatische Incasso. Gemeentelijke Belastingen Regeling Automatische Incasso Gemeentelijke Belastingen Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen...3 Artikel 2. Doel van de automatische incasso...4 Artikel 3. Gemeentelijke belastingen...4 Artikel 4.

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Op 21 januari heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude de navolgende beleidsregels met betrekking tot de heffing en invordering van de gemeentelijke

Nadere informatie

Reglement Automatische Incasso Gemeentelijke Belastingen Gemeente s-hertogenbosch

Reglement Automatische Incasso Gemeentelijke Belastingen Gemeente s-hertogenbosch Reglement Automatische Incasso Gemeentelijke Belastingen Gemeente s-hertogenbosch Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Doel van automatische incasso 4 Artikel 3. Gemeentelijke belastingen

Nadere informatie

Regeling Automatische Incasso

Regeling Automatische Incasso Regeling Automatische Incasso Gemeentelijke Belastingen 2014 (2) Gemeenteblad 2013-48 1 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 Artikel 2. Doel van de automatische incasso... 4 Artikel 3. Gemeentelijke

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enkhuizen,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enkhuizen, Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enkhuizen, overwegende dat het ter bevordering van de zorgvuldigheid en de rechtszekerheid gewenst is regels vast te stellen voor de automatische

Nadere informatie

REGLEMENT AUTOMATISCHE INCASSO GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. ALGEMEEN.

REGLEMENT AUTOMATISCHE INCASSO GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. ALGEMEEN. REGLEMENT AUTOMATISCHE INCASSO GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. ALGEMEEN. In een aantal belastingverordeningen wordt de mogelijkheid geboden om in afwijking van de hoofdregel (betaling in twee termijnen) het

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn; Gelet op het bepaalde in: Invorderingswet 1990; Uitvoeringsregeling Invorderingswet; Gemeentelijke belastingverordeningen;

Nadere informatie

Reglement automatische incasso Boxmeer 2Of-4

Reglement automatische incasso Boxmeer 2Of-4 Reglement automatische incasso Boxmeer 2Of-4 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxmeer; gelet op de bepalingen in de belastingverordeningen omtrent betaaltermijnen, alsmede op

Nadere informatie

Incassoreglement gemeentelijke heffingen GBRD 2013

Incassoreglement gemeentelijke heffingen GBRD 2013 Incassoreglement gemeentelijke heffingen GBRD 2013 De invorderingsambtenaar van de Gemeenschappelijke Belasting- en RegistratieDienst gelet op het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek, de Invorderingswet

Nadere informatie

Incassoreglement gemeentelijke belastingen/heffingen

Incassoreglement gemeentelijke belastingen/heffingen Incassoreglement gemeentelijke belastingen/heffingen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk; gelet op het bepaalde in: * het Burgerlijk Wetboek; * de Invorderingswet 1990;

Nadere informatie

VASTSTELLEN REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2012

VASTSTELLEN REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2012 Gemeente Den Haag Ons kenmerk PBS/2011.240 RIS 181986 VASTSTELLEN REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2012 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: met ingang van

Nadere informatie

REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2005

REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2005 RIS122936_23-DEC-2004 Gemeente Den Haag Ons kenmerk GBD/2004.25916 RIS 122936 REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2005 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gelet op: - de artikelen

Nadere informatie

I. Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie

I. Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie I. Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie Algemeen In sommige gevallen brengen de wettelijke regels met zich mee dat meer personen belastingplichtig kunnen zijn

Nadere informatie

Onderwerp Intrekken verordening Hondenbelasting 2012 en vaststellen verordening Hondenbelasting 2013

Onderwerp Intrekken verordening Hondenbelasting 2012 en vaststellen verordening Hondenbelasting 2013 Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2012/28528 Datum : 20 november 2012 Programma : Programma 10 paragraaf 5.7 lokale heffingen Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING RAADSVOORSTEL MET VERORDENING Raadsvergadering : 21 november 2016 Agendapunt : Onderwerp : Verordening rioolheffing Opsterland 2017 Portefeuillehouder : Rob Jonkman Voorstel 1. De Verordening rioolheffing

Nadere informatie

16 november 2010/34238 Datum : Onderwerp Intrekken verordening Hondenbelasting 2010 en vaststellen verordening Hondenbelasting 2011.

16 november 2010/34238 Datum : Onderwerp Intrekken verordening Hondenbelasting 2010 en vaststellen verordening Hondenbelasting 2011. Agendapunt 7 Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer 16 november 2010/34238 Datum : : 2010 Programma : Hoofdstuk 2 paragraaf 2.7 Lokale heffingen Blad : 1 van 7 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder

Nadere informatie

besluit Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2014.

besluit Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2014. De raad van de gemeente Breda; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 228a, van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van

Nadere informatie

Voorstel De verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2010 vast te stellen.

Voorstel De verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2010 vast te stellen. RAADSVOORSTEL Onderwerp : Verordening hondenbelasting 2010 Raadsvergadering : 4 november 2009 Politieke markt d.d.: 21 oktober 2009 Agendapunt : 6 Portef.houder : wethouder Hiemstra Voorstelnummer : 196734

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2015;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2015; De raad van de gemeente Beuningen in openbare vergadering bijeen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2015; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude;

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; VERORDENING HONDENBELASTING 2016 De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 oktober ; Gelet op artikel 226 van de

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van

Verordening op de heffing en de invordering van Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2016 Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Onderwerp Gemeente Druten Verordening op

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude;

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; VERORDENING HONDENBELASTING 2015 De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 oktober ; Gelet op artikel 226 van de

Nadere informatie

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN HONDENBELASTING 2014 (versie geldig vanaf )

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN HONDENBELASTING 2014 (versie geldig vanaf ) VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN HONDENBELASTING 2014 (versie geldig vanaf 1-1-2014) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn; hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn; hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn; Gelet op het bepaalde in: artikel 255 Gemeentewet; artikel 26 Invorderingswet 1990; hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Uitgangspunt Financiën helder en op orde a Onvermijdelijk

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Uitgangspunt Financiën helder en op orde a Onvermijdelijk gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5104 Inboeknummer 12bst01978 Beslisdatum B&W 13 november 2012 Dossiernummer 12.46.652 RaadsvoorstelOZB-tarieven 2013 en termijnen van betaling Inleiding Op 6 november

Nadere informatie

Onderwerp Intrekken verordening Hondenbelasting 2011 en vaststellen verordening Hondenbelasting 2012.

Onderwerp Intrekken verordening Hondenbelasting 2011 en vaststellen verordening Hondenbelasting 2012. Raadsvoorstel Agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2011/32677 Datum : 22 november 2011 Programma : Hoofdstuk 2, paragraaf 2.7, Lokale Heffingen Blad : 1 van 5 Cluster :

Nadere informatie

Beleidsregels gemeentelijke belastingen Almelo

Beleidsregels gemeentelijke belastingen Almelo CVDR Officiële uitgave van Almelo. Nr. CVDR35971_1 3 juni 2016 Beleidsregels gemeentelijke belastingen Almelo Gemeenteblad van Almelo Geldende tekst regelingnummer: 2295 Nr. 31 B&Wbesluit van 20 december

Nadere informatie

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN HONDENBELASTING 2017 (versie geldig vanaf )

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN HONDENBELASTING 2017 (versie geldig vanaf ) VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN HONDENBELASTING 2017 (versie geldig vanaf 1-1-2017) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 december 2011 Agendanummer:

Vergadering d.d.: 14 december 2011 Agendanummer: RAADSBESLUIT Vergadering d.d.: 14 december 2011 Agendanummer: 2011-106-4 Verordening hondenbelasting De raad van de gemeente Woensdrecht; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

*Z D2E* Besluit: Zaaknummer:Z Onderwerp: Verordening Hondenbelasting De raad van de gemeente Roerdalen heeft;

*Z D2E* Besluit: Zaaknummer:Z Onderwerp: Verordening Hondenbelasting De raad van de gemeente Roerdalen heeft; Raadsbesluit Jaar./../.. Zaaknummer:Z17-001029 Onderwerp: Verordening Hondenbelasting 2018. De raad van de gemeente Roerdalen heeft; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 oktober 2017;

Nadere informatie

Voorgesteld wordt om de tarieven aan te passen met de inflatiecorrectie van 1,2%. Aantal honden Éérste hond 97,80 98,97

Voorgesteld wordt om de tarieven aan te passen met de inflatiecorrectie van 1,2%. Aantal honden Éérste hond 97,80 98,97 RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 11 november 2015 onderwerp: Verordening Hondenbelasting 2016 bijlage: ontwerpbesluit datum: gemeenteblad I nr.: agenda nr.: Aan de gemeenteraad, Voor u ligt het voorstel

Nadere informatie

Verordening rioolheffing

Verordening rioolheffing 1 Verordening rioolheffing De raad van de gemeente Etten-Leur; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 oktober 2011; gelet op artikel 228a van de Gemeentewet; besluit

Nadere informatie

Beleidsregels kwijtschelding gemeentelijke belastingen. 1. Op het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid is artikel 26 (zijnde de artikelen 26.

Beleidsregels kwijtschelding gemeentelijke belastingen. 1. Op het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid is artikel 26 (zijnde de artikelen 26. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Twenterand. Nr. 121442 5 september 2016 Beleidsregels kwijtschelding gemeentelijke belastingen I. Algemeen Toepassing Leidraad Invordering 1. Op het gemeentelijk

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) De raad van de gemeente Almere, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 226 van de Gemeentewet; B E S L U I T: Vast te stellen de volgende: VERORDENING op de heffing en invordering

Nadere informatie

Postcode : Woonplaats. : nee / ja, bij (naam, voorletters)

Postcode : Woonplaats. : nee / ja, bij (naam, voorletters) Telefoon: 140167 Correspondentie adres: Postbus 6, 4650 AA Steenbergen (door ambtenaar in te vullen) Datum registratie verhuizing BRP: AANGIFTE VAN: VESTIGING / Paraaf Ambtenaar : BINNENVERHUIZING : m/v*

Nadere informatie

Voorgesteld wordt om de tarieven aan te passen met de inflatiecorrectie van 1,5%. 221,52 224,88. Voorstel

Voorgesteld wordt om de tarieven aan te passen met de inflatiecorrectie van 1,5%. 221,52 224,88. Voorstel RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 12 november 2014 onderwerp: Verordening Hondenbelasting 2015 bijlage: ontwerpbesluit datum: 3 november 2014 gemeenteblad I nr.: 102 agenda nr.: 4 Aan de gemeenteraad, Voor

Nadere informatie

BESLUIT: VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN RIOOLHEFFING

BESLUIT: VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN RIOOLHEFFING B16-026417 BIJLAGE K De raad van de gemeente Bergen op Zoom; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2016, nr. RVB160074; gelet op artikel 228a, van de Gemeentewet;

Nadere informatie

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet milieubeheer; B E S L U I T:

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet milieubeheer; B E S L U I T: De raad van de gemeente Breda; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting Prinsenbeek.

Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting Prinsenbeek. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Breda. Nr. 119635 11 december 2015 Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting Prinsenbeek gemeente Breda Bekendmaking Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Gemeente Woerden. besluit: Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2014

Gemeente Woerden. besluit: Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2014 RAADSBESLUIT 13R. 00389 Gemeente Woerden 13R.00389 ^^^^^^ 3b gemeente WOERDEN Agendapunt: 7. H-2.3 Onderwerp: Verordening hondenbelasting 2014 De raad van de gemeente Woerden; gelezen het voorstel d.d.

Nadere informatie

Gezien het vorenstaande stellen wij u voor, overeenkomstig het eenstemmige advies van de commissie voor Financiën, het volgende besluit te nemen:

Gezien het vorenstaande stellen wij u voor, overeenkomstig het eenstemmige advies van de commissie voor Financiën, het volgende besluit te nemen: rv 333 Gemeentelijke Belastingdienst nr. 940331 Den Haag, 11 oktober 1994 Aan de gemeenteraad Vaststelling Verordening hondenbelasting Overeenkomstig hetgeen wij reeds opmerkten bij de budgetprognose 1994-1998

Nadere informatie

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel van de Wet milieubeheer; B E S L U I T:

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel van de Wet milieubeheer; B E S L U I T: Besluit Nummer Datum De raad van de gemeente Almere, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 15.33

Nadere informatie

Onderwerp; Vaststelling Verordening reclamebelasting Bedrijventerrein Wijchen Oost 2017

Onderwerp; Vaststelling Verordening reclamebelasting Bedrijventerrein Wijchen Oost 2017 GEMEENTE WIJCHEN Onderwerp; Vaststelling Verordening reclamebelasting Bedrijventerrein Wijchen Oost 2017 De raad van de gemeente Wijchen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel van de Wet milieubeheer; B E S L U I T:

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel van de Wet milieubeheer; B E S L U I T: Besluit Nummer Datum De raad van de gemeente Almere, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 15.33

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 november 2014;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 november 2014; De raad van de gemeente Beuningen in openbare vergadering bijeen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 november 2014; gelet op artikel 223 van de Gemeentewet; BESLUIT:

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Verordening Rioolheffing 2016 Berg en Dal Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Groesbeek Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering

Nadere informatie

Afdeling: Gemeentewinkel Leiderdorp, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 november 2011, nr.

Afdeling: Gemeentewinkel Leiderdorp, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 november 2011, nr. Pagina 1 van 7 Versie Nr. 1 Afdeling: Gemeentewinkel Leiderdorp, 8-11-2011 Onderwerp: Actualisering belastingverordening hondenbelasting en aanpassing tarieven 2012 2010i01718 De raad van de gemeente Leiderdorp;

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders besluit :

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders besluit : Nr. 10-. PURMEREND De raad van de gemeente Purmerend ; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders gelet op artikel 221 van de Gemeentewet; besluit : vast te stellen de volgende

Nadere informatie

VERORDENING AFVALSTOFFENHEFFING EN REINIGINGSRECHTEN Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014;

VERORDENING AFVALSTOFFENHEFFING EN REINIGINGSRECHTEN Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; MID14/013.5 VERORDENING AFVALSTOFFENHEFFING EN REINIGINGSRECHTEN 2015 De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 oktober

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 10 oktober 2017, kenmerk Nr. SBC/ ;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 10 oktober 2017, kenmerk Nr. SBC/ ; Dordrecht Nr. 1946277 De RAAD van de gemeente Dordrecht; Raadsgriffie Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 10 oktober 2017, kenmerk

Nadere informatie

Heffing & Invordering 10. H&I

Heffing & Invordering 10. H&I Heffing & Invordering 10. H&I Eindterm 10.01. Algemeen De examenkandidaat kan de plaats van de gemeentelijke heffingen omschrijven binnen de inkomstenbronnen van de gemeente en kent de bestedingen door

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Verordening reinigingsheffingen gemeente Overbetuwe 2009 Ons kenmerk: 08rb000451 Nr. 11C De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 4 november

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van Afvalstoffenheffing Citeertitel Verordening Afvalstoffenheffing 2015

Verordening op de heffing en invordering van Afvalstoffenheffing Citeertitel Verordening Afvalstoffenheffing 2015 Gemeente Zaanstad Verordening op de heffing en invordering van Afvalstoffenheffing 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Gemeente Zaanstad

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0140 Rv. nr.: 10.0140 B&W-besluit d.d.: 23-11-2010 B&W-besluit nr.: 10.1217 Naam programma +onderdeel: Omgevingskwaliteit Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014; De raad van de gemeente Roosendaal; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014; gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer; B e s l u i t vast te stellen

Nadere informatie

uitvoeringsregeling met betrekking tot de heffing en de invordering van de gemeentelijke belastingen in de gemeente Almelo 2009

uitvoeringsregeling met betrekking tot de heffing en de invordering van de gemeentelijke belastingen in de gemeente Almelo 2009 CVDR Officiële uitgave van Almelo. Nr. CVDR35977_1 3 juni 2016 uitvoeringsregeling met betrekking tot de heffing en de invordering van de gemeentelijke belastingen in de gemeente Almelo 2009 Gemeenteblad

Nadere informatie

No.ZA /DV , afdeling Middelen en Advies. Onderwerp: Vaststellen "Verordening reinigingsheffingen gemeente Vlagtwedde 2015"

No.ZA /DV , afdeling Middelen en Advies. Onderwerp: Vaststellen Verordening reinigingsheffingen gemeente Vlagtwedde 2015 = Raadsvergadering d.d. 25 november 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-30145/DV.14-405, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 13 november 2014 Onderwerp: Vaststellen "Verordening reinigingsheffingen

Nadere informatie

2017 Berg en Dal. n.v.t. Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) n.v.t.

2017 Berg en Dal. n.v.t. Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) n.v.t. Verordening Afvalstoffenheffing 2017 Berg en Dal Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Bepalingen inzake de Europese Incasso-overeenkomst (per 1 september 2013)

Triodos Bank. Dit zijn onze Bepalingen inzake de Europese Incasso-overeenkomst (per 1 september 2013) Triodos Bank. Dit zijn onze Bepalingen inzake de Europese Incasso-overeenkomst (per 1 september 2013) Vragen? Heeft u vragen over deze bepalingen, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank

Nadere informatie

Verordening reclamebelasting Bedrijventerreinen 2017

Verordening reclamebelasting Bedrijventerreinen 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Tilburg. Nr. 188222 29 december 2016 Verordening reclamebelasting Bedrijventerreinen 2017 De raad van de gemeente Tilburg; - gezien het voorstel van het college

Nadere informatie

GEMEENTELIJK KWIJTSCHELDINGSBELEID (versie geldig vanaf 1-1-2013)

GEMEENTELIJK KWIJTSCHELDINGSBELEID (versie geldig vanaf 1-1-2013) GEMEENTELIJK KWIJTSCHELDINGSBELEID (versie geldig vanaf 1-1-2013) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Dalfsen Officiële naam van de regeling Verordening kwijtscheldingsbeleid

Nadere informatie

Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2017

Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2017 Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2017 De raad van de gemeente Nederweert; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2016, nummer B&W-16-00982;

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet; besluit:

GEMEENTEBLAD. gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet; besluit: Officiële uitgave van de gemeente Maassluis GEMEENTEBLAD Nummer: 36 Datum bekendmaking: 18 december 2013 Onderwerp: Verordening reinigingsrechten 2014 De Raad van de gemeente Maassluis; gelezen het voorstel

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015; Raadsbesluit De raad van de gemeente H e e r d e; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015; gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer; b e s l u i t:

Nadere informatie

Regels gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2013

Regels gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2013 COLLEGEBESLUIT Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert; gelet op artikel 231 en 255 van de Gemeentewet, alsmede de Invorderingswet 1990 en de Leidraad Invordering 2008; overwegende

Nadere informatie

Rapport. Een onderzoek naar het niet terugstorten door de gemeente Doetinchem van op basis van een dertig jaar oude machtiging geïnde belasting

Rapport. Een onderzoek naar het niet terugstorten door de gemeente Doetinchem van op basis van een dertig jaar oude machtiging geïnde belasting Rapport Een onderzoek naar het niet terugstorten door de gemeente Doetinchem van op basis van een dertig jaar oude machtiging geïnde belasting Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over de

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2016. Artikel 1. Artikel 2

Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2016. Artikel 1. Artikel 2 De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november nr. ; gelet op artikel 226 van de Gemeentewet; besluit: vast te stellen de: Verordening

Nadere informatie

\ ' Ontwerpbesluit. De raad van de gemeente Kerk rade;

\ ' Ontwerpbesluit. De raad van de gemeente Kerk rade; \ ' r 'ïeiîi :VÍSÍ' Kerkraãe Nr.: 13RÒ067 Ontwerpbesluit De raad van de gemeente Kerk rade; overwegende,» dat jaarlijks de noodzakelijke tariefaanpassingen worden bezien in relatie tot de begroting; gelezen,

Nadere informatie

"Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2017"

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zundert. Nr. 181501 22 december 2016 "Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2017" De raad van de gemeente

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2015, nr. 1236141; VAN ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2015, nr. 1236141; VAN ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN De raad van de gemeente Purmerend; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2015, nr. 1236141; gelet op de artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet; besluit: vast te

Nadere informatie

WIJZIGING VERORDENINGEN RIOOLRECHTEN 2012 EN 2013

WIJZIGING VERORDENINGEN RIOOLRECHTEN 2012 EN 2013 MID13/007 WIJZIGING VERORDENINGEN RIOOLRECHTEN 2012 EN 2013 Geachte raad, Inleiding In de verordening rioolrechten (gebruikersdeel) is enkele jaren geleden een waterstaffel toegevoegd om invulling te geven

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Wijziging Verordening parkeerbelastingen 2013 Reg.nummer: 99630

Raadsstuk. Onderwerp: Wijziging Verordening parkeerbelastingen 2013 Reg.nummer: 99630 Raadsstuk Onderwerp: Wijziging Verordening parkeerbelastingen 2013 Reg.nummer: 99630 1. Inleiding Met deze wijzigingsverordening op de Verordening parkeerbelastingen 2013 worden enkele correcties in redactie

Nadere informatie

Verordening hondenbelasting Breda 2010

Verordening hondenbelasting Breda 2010 Verordening hondenbelasting Breda 2010 De raad van de gemeente Breda; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders en met overname van de daarin vermelde overwegingen; gelet op artikel 226 van de

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Zaaknummer 56852 Afdeling Belastingen Ede, 10-11- De raad van de gemeente Ede: gelezen het voorstel Gemeentelijke Belastingverordeningen 2017 van burgemeester en wethouders d.d. 25-10-, met zaaknummer

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014, Raadsbesluit Jaar 2014/12/17/09C Onderwerp: Vaststelling verordening reinigingsheffingen 2015 De raad van de gemeente Roerdalen heeft; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november

Nadere informatie

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN TOERISTENBELASTING 2017 (versie geldig vanaf )

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN TOERISTENBELASTING 2017 (versie geldig vanaf ) VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN TOERISTENBELASTING 2017 (versie geldig vanaf 01-01-2017) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting Gorredijk 2016

Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting Gorredijk 2016 2015-37716 Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting Gorredijk 2016 Vastgesteld op 14 december 2015 De raad van de gemeente Opsterland; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college d.d. 6 november 2012, nummer 194828;

gelezen het voorstel van het college d.d. 6 november 2012, nummer 194828; De raad van de gemeente Leusden; gelezen het voorstel van het college d.d. 6 november 2012, nummer 194828; gelet op de artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet en artikel

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Hoofdstuk I Algemene bepalingen Nummer 201218842 a /EDV De raad der gemeente Veendam; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 november 2012; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en

Nadere informatie

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie Eerste wijziging op de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2013erord Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Heerhugowaard Officiële

Nadere informatie

Meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen Meest gestelde vragen over gemeentebelastingen in Papendrecht Pagina-indeling: OZB en WOZ... 2 OZBE...2 Crisis...2 Nieuwbouw of in aanbouw... 4 Tenaamstelling... 5 Rioolheffing eigendom... 6 Afvalstoffenheffing...

Nadere informatie

Verordening reinigingsheffingen gemeente Overbetuwe 2016

Verordening reinigingsheffingen gemeente Overbetuwe 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Overbetuwe. Nr. 118833 10 december 2015 Verordening reinigingsheffingen gemeente Overbetuwe 2016 Ons kenmerk: 15RB000105 Nr. 10c De raad van de gemeente Overbetuwe;

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vraag voortgang belastingbetaling in termijnen

Beantwoording schriftelijke vraag voortgang belastingbetaling in termijnen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vraag voortgang belastingbetaling in termijnen Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Op 9 oktober

Nadere informatie

Meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen Meest gestelde vragen over gemeentebelastingen in Hendrik-Ido-Ambacht Pagina-indeling: OZB en WOZ... 2 OZBE...2 Crisis...2 Nieuwbouw of in aanbouw... 4 Tenaamstelling... 5 Rioolheffing eigendom... 6 Rioolheffing

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van Rioolheffing Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening op de heffing en invordering van Rioolheffing Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd Gemeente Zaanstad Verordening op de heffing en invordering van Rioolheffing 2018 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Zaanstad Officiële naam regeling Verordening

Nadere informatie

De tariefsontwikkeling laat dan vanaf 2008 het volgende beeld zien: Belastingjaar Rioolheffing per zelfstandig gedeelte

De tariefsontwikkeling laat dan vanaf 2008 het volgende beeld zien: Belastingjaar Rioolheffing per zelfstandig gedeelte RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 10 november 2010 onderwerp: Verordening Rioolheffing 2011 bijlage: ontwerp-besluit datum: gemeenteblad I nr.: agenda nr.: Aan de gemeenteraad, Voor u ligt het voorstel tot

Nadere informatie

Verordening. Toelichting. Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2013 / 004. Naam Verordening Hondenbelasting 2013. Publicatiedatum 20 december 2012

Verordening. Toelichting. Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2013 / 004. Naam Verordening Hondenbelasting 2013. Publicatiedatum 20 december 2012 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 004 Naam Verordening Hondenbelasting 2013 Publicatiedatum 20 december 2012 Opmerkingen - Vaststelling van de verordening bij raadsbesluit van 19 december 2012

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2015 gemeente Harderwijk

Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2015 gemeente Harderwijk GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Harderwijk. Nr. 79998 24 december 2014 Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2015 gemeente Harderwijk De raad van de gemeente Harderwijk;

Nadere informatie

l llllll l l lll lllll llll l lllll lllll Il lll llll lll Il l llll l lll l lll

l llllll l l lll lllll llll l lllll lllll Il lll llll lll Il l llll l lll l lll l llllll l l lll lllll llll l lllll lllll Il lll llll lll Il l llll l lll l lll 815-023069 BijlageA De raad van de gemeente Bergen op Zoom; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

(ON)ROERENDE ZAAKBELASTING

(ON)ROERENDE ZAAKBELASTING DEZE BROCHURE BIEDT EEN TOELICHTING OP HET AANSLAGBILJET GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2016. HIERIN VINDT U INFORMATIE OVER DE AANSLAGEN (ON)ROERENDE ZAAKBELASTING, RIOOLHEF - FING, AFVALSTOFFENHEFFING EN

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2016

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2016 Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2016 De raad van de gemeente Haarlem; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2015; gelet op

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2016 (Gemeenteblad 2016, nr. XXX);

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2016 (Gemeenteblad 2016, nr. XXX); Onderwerp Datum 20 december 2016 Verordening op de heffing en invordering van Afvalstoffenheffing 2017 Pagina 1 van 8 De raad van Venray, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 november

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 november 2010 tot het aanpassen tarieven belastingen en heffingen 2011, nr.

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 november 2010 tot het aanpassen tarieven belastingen en heffingen 2011, nr. De Raad van de gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 november 2010 tot het aanpassen tarieven belastingen en heffingen 2011, nr. 2010-4108 gelet op het bepaalde

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van onderhoudsrechten gemeentelijke begraafplaatsen, periode vóór 1 april 2017.

Verordening op de heffing en de invordering van onderhoudsrechten gemeentelijke begraafplaatsen, periode vóór 1 april 2017. Verordening op de heffing en de invordering van onderhoudsrechten gemeentelijke begraafplaatsen, periode vóór 1 april 2017. Nr. 263530 / 263711 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van

Nadere informatie

Raadsbesluit. De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2016 nr.

Raadsbesluit. De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2016 nr. Raadsbesluit De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2016 nr. 9827; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Vaststellen Herziene verordening onroerende zaakbelasting Opsterland 2015 Portefeuillehouder : Rob Jonkman

RAADSVOORSTEL. Vaststellen Herziene verordening onroerende zaakbelasting Opsterland 2015 Portefeuillehouder : Rob Jonkman RAADSVOORSTEL Raadsvergadering : 2 maart 2015 Agendapunt : Onderwerp Vaststellen Herziene verordening onroerende zaakbelasting : Opsterland 2015 Portefeuillehouder : Rob Jonkman Beetsterzwaag, 10 februari

Nadere informatie