Notulen vergadering 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen vergadering 2015"

Transcriptie

1 Notulen vergadering 2015 Datum: Tijd: uur Aanwezig: Afwezig: Voorzitter: Notulist: Verzendlijst: Datum volgende vergadering: G. van Elk, H. van Birgelen, C. Hustinx, J. van Horen, E. van Kalker, N. van Poll Het eerste kwartier: mevrouw L-A. Bruijnzeels van de gemeente Mevrouw S. Felomina, Mevrouw M. Bamberger, Mevrouw G. Hendrikx De heer G. van Elk Mevrouw N. van Poll Leden CRR, mevrouw L-A. Bruijnzeels en wethouder J. den Teuling van de gemeente Roerdalen Dinsdag 17 maart 2015 vanaf 9.00 uur Agenda 1) Opening vergadering en vaststellen van de agenda 2) Mededelingen a) Inkomenskaart 2015 is herzien en aangepast. 3) Bespreking en vaststelling van notulen: a) Reguliere vergadering d.d. 16 december 2014 jongstleden (verslag reeds in uw bezit) 4) Pauze 5) Financiën a) De gemeente Roerdalen heeft bij monde van de wethouder n.a.v. de ingediende begroting 2015 (bijgesloten) toegezegd dat de CRR een jaarbudget van ontvangt in kwartaaltranches van Dit bedrag wordt op een eigen rekening van de CRR gestort. De officiële goedkeuring zal binnenkort plaatsvinden. De voorzitter is doende een CRR-rekening openen bij een bank. b) Er is wat ( -) discussie ontstaan over de vacatiegelden. In de verordening zou hierover een onduidelijke passage staan. c) Penningmeester: vacature. H. van Birgelen heeft zich onder voorbehoud voor deze functie beschikbaar gesteld. De penningmeester krijgt een grotere CRR 2015 Pagina 1 van 6

2 mogelijkheid om zelfstandig financieel beheer te voeren. In de verordening Cliëntenparticipatie en het huishoudelijke reglement is hierover meer te lezen. Benoeming penningmeester. 6) Adviezen: stand van zaken: a) Bespreking reactie gemeente Roerdalen d.d. 23 december 2014 betreffende ons advies van 17 december over beleidsregels betreffende deelgebieden Participatiewet. b) Ongevraagd adviezen. Welke nieuwe wetgeving of sociaal beleid verdient onze aandacht en welke adviezen kunnen wij daarover geven? 7) Website & PR: a) Folder CRR is herzien en besteld. Hoe gaan wij deze verspreiden en wie neemt wat voor zijn/haar rekening? b) Website is wederom aangepast. Op- en aanmerkingen? c) Facebook aanmaken? Twitteraccount? Wie voert dit uit en houdt dit bij? 8) Wat er verder ter tafel komt en rondvraag 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 9.00 uur. De voorzitter heet iedereen welkom. Er zijn drie afmeldingen en twee aanwezigen moeten eerder weg vanwege andere verplichtingen. De secretaris zal dan het stokje van de voorzitter overnemen en de vergadering leiden. Verder wordt de agenda, zoals hierboven beschreven, vastgesteld. 2. Mededelingen a) Inkomenskaart is herzien en aangepast aan de regelingen van Een lid mist de langdurigheidstoeslag, maar zowel de secretaris als de gemeentelijke contactpersoon geven aan dat deze regeling binnen de gemeente Roerdalen is afgeschaft. De Inkomenskaart is op de website geplaatst en de voorzitter heeft enkele exemplaren laten plastificeren en overhandigt de leden een exemplaar alsmede aan de gemeentelijke contactpersoon om die binnen de gemeente onder de afdeling WIZ verder te verspreiden. b) Schulinck heeft een waaier gestuurd met een samenvatting van de PW. De secretaris zal hier een samenvatting van maken en eveneens op de website plaatsen. c) Er zijn een aantal uitnodigingen doorgestuurd naar de leden: wie kan en wil namens de CRR naar deze bijeenkomsten gaan? Het gaat om: - 23 januari bijeenkomst van de Armoedewerkgroep in Roermond - 27 januari ROT-overleg in Weert Een lid geeft wederom aan dat zij niet meer naar de bijeenkomsten van De Pijler wil gaan, omdat dit langdurige overleg tot niets leidt in de praktijk. Een aantal anderen zijn op de genoemde data verhinderd. CRR 2015 Pagina 2 van 6

3 d) De gemeentelijke contactpersoon geeft aan dat zij niet de hele vergadering aanwezig zal zijn, en dus nu het woord krijgt, zodat wij dan verder met de agenda kunnen gaan. N.a.v. van onze recente Uitgangspuntennotitie gaat de gemeente extra aandacht besteden aan aantal uitgangspunten, waaronder: - bejegening - boetebeleid - privacy - besteding van minimagelden (er mag geen geld op de plank blijven liggen) De voorzitter geeft aan dat er ook aandacht moet zijn voor internationale verdragen, want die geven de gemeente kans op beleidsruimte. Het is goed, aldus de voorzitter, dat onze uitgangspunten van de gemeente extra aandacht krijgen, maar de CRR mist aandacht voor verdragsrechtelijke verplichtingen, want de wetgever heeft zich daar aan te houden. De CRR zal zich blijven richten op deze verdragen en de daaruit voortvloeiende verplichtingen voor de gemeente. De gemeentelijke contactpersoon geeft verder aan dat het gemeentelijke Privacy protocol klaar is, en dat wij spoedig een exemplaar ontvangen zodra de gemeentelijke contactpersoon er zelf over beschikt. Verder geeft de contactpersoon aan dat de Inkomenskaart in maart naar alle uitkeringsgerechtigden zal worden gestuurd. Verder geeft zij dat de gemeenten in de regio een folder hebben opgesteld, die medio januari aan elke uitkeringsgerechtigde zal worden gestuurd. Ten slotte is de vergaderruimte 0.18 voor elke vergadering gereserveerd. Hierna verlaat de contactpersoon de vergadering. e) Een van de leden is geen uitkeringsgerechtigde meer, dus waarschijnlijk is zij voor het laatst gekomen. De vacature moet worden opgevuld, dus als iemand iemand weet of kent, laat dat weten, zodat er een kennismakingsafspraak kan worden gemaakt. De voorzitter geeft aan te hopen dat het toekomstige ex-lid nog naar een andere vergadering kan komen om afscheid te nemen. 3. Notulen De notulen van de vergadering van 16 december 2014 worden met enkele aanpassingen goedgekeurd en daarmee vastgesteld. - blz. 5: verwijder en dat is.aan te rekenen bij punt c - bij punt d bijvoorbeeld toevoegen bij koffie schenken in het bejaardenhuis Een lid vindt dat de huurverhoging onevenredig is en vraagt zich af of de woningbouwvereniging op de een of andere manier aangesproken kan worden op het achterstallig onderhoud van de huurwoning? De CRR kan daar geen rol inspelen en adviseert mensen om zelf contact op te nemen met de woningbouwvereniging of andere belangenorganisaties. Het lid merkt bovendien op of wij al informatie hebben gekregen over het opleidingsniveau van de uitkeringsgerechtigden, want de teksten op de website zijn lang en missen leuke plaatjes. De secretaris geeft aan dat die informatie inderdaad vorig jaar al is aangevraagd, maar dat de gemeente die informatie blijkbaar niet heeft. Men kan uitgaan van het landelijke beeld qua opleidingsniveau: 10% van de bevolking is mentaal beperkt, 60% van de bevolking heeft maximaal een mbo-opleiding, en daar valt ook de middelbare schoolopleiding onder, 20% heeft hbo-niveau en slechts 10% heeft een universitaire opleiding voltooid. Teksten op de website CRR 2015 Pagina 3 van 6

4 moeten een algemeen publiek aanspreken, en er wordt al rekening gehouden met het taalgebruik. De lengte is soms nodig om de ingewikkelde materie uit te leggen. Het lid denkt dat er misschien een specialist op mbo-niveau bij gehaald moet worden, maar deze expertise is in huis en dus niet nodig. Er kan wel eerst een samenvatting worden gegeven; dan de uitgebreide tekst. 4. Pauze 5. Financiën a) Het kost wat moeite om een rekening op naam van de CRR te openen, want wij geen rechtspersoon, hebben geen KvK-nummer. Dat laatste moeten wij dus aanvragen. Het hebben van een bankrekening kost ook geld, en de Triodos-bank werkt langzaam. De wethouder heeft dus mondeling het budget van goedgekeurd, maar wij wachten nog op de formele goedkeuring. Eigen budgetbeheer betekent meer vrijheid voor de cliëntenraad. We moeten eens kritisch gaan kijken naar onze abonnementen, want die kosten veel geld. b) De vacatievergoeding is 75,05 per vergadering en is gebaseerd op de vergoeding die gemeenteraadsleden e.d. krijgen voor vergaderingen. Deze vacatievergoedingen zijn ook in de begroting opgenomen. De vacatievergoeding geldt voor de bijgewoonde vergadering van de CRR zelf; voor de rest niet. In overleg met de penningmeester zal een en ander worden opgesteld. De gemeentelijke contactpersoon wilde schrappen in het aantal vergaderingen, want zij gaat uit van de verordening waarin staat geschreven ten minste 6 vergaderingen per jaar. De CRR interpreteert dit als in ieder geval 6 en het kunnen meer vergaderingen zijn; zeker als de situatie erom vraagt. Het afgelopen jaar hebben wij extra vergaderingen moeten beleggen, omdat er elke keer om advies werd gevraagd, terwijl wij geen vergadering hadden staan. Het zou handig zijn als er om advies wordt gevraagd vanuit de gemeente om ook rekening te houden met onze planning. De begroting 2015 wordt door de leden aangenomen. c) Als alles goed wordt geregeld voor de penningmeester wil het beoogde lid de functie aanvaarden. Iedereen is het eens met deze voordracht. Zodra alles is afgehandeld, wordt het lid benoemd als penningmeester. 6. Adviezen: stand van zaken a) Reactie gemeente d.d. 23 december 2014 De reactie van de gemeente kwam snel op ons advies van 17 december. De CRR heeft het opgestelde advies niet meer intern kunnen bespreken. Wat betreft de betaalde secretaris en de afwijzing daarvan door de gemeente wordt opgemerkt dat de secretaris onafhankelijk kan blijven door op freelancebasis of detacheringscontract te werken. De CRR vindt het een rare opmerking van de gemeente om te suggereren dat een secretaris niet onafhankelijk zou kunnen zijn. In de verordening wordt ook melding gemaakt van onafhankelijk. Het gaat natuurlijk om de CRR 2015 Pagina 4 van 6

5 kosten: de gemeente kan het budgettair niet rondbreien, maar de CRR zal de wethouder aan zijn woord houden om in ieder geval wel een onafhankelijke regionale ombudsman te regelen. Het budget is maximaal De afgelopen jaren heeft de CRR altijd geld over gehad, maar dat geld mocht de CRR niet als reserve houden. Men vraagt zich af wat de commissieleden in 2015 als vacatievergoeding krijgen nu het werk van de CRR hiermee door de Klachtenadviescommissie is gelijkgesteld. De gemeente schermt met de begroting van de gemeente en dat daarin de begroting van de CRR is opgenomen, maar niemand van de CRR kent of heeft de gemeentelijke begroting gezien. De vraag is dan ook waarom er naar deze zaken wordt verwezen als die informatie niet bekend of toegankelijk is? We krijgen dus het privacy protocol. Daar moest de gemeente al eerder werk van maken volgens de Commissie Bezwaar, maar het heeft lang geduurd. Ook de reactie van de gemeente inzake de dossiers is volgens leden van de CRR feitelijk onjuist: de dossiers zijn niet alleen toegankelijk voor mensen die op het beleidsterrein van sociale zaken werken. Beperk de toegang tot de aangewezen consulent. De klantadviseurs/telefonisten mogen alleen doorverwijzen. Er wordt nog steeds gevraagd naar geboortedatum als je belt, constateert de CRR. Het antwoord is niet alleen onduidelijk, maar indien het zo wordt toegepast binnen de gemeente in strijd met de wet. De schending van de privacy gaat steeds verder en wij zullen er aandacht voor blijven vragen. Door te toetsen in de praktijk, door het protocol door te nemen kunnen wij aan de bel blijven trekken. De werkwijze van de gemeente zou zo veel efficiënter kunnen door de formulieren automatisch naar de minima te sturen. Ook op de website van de gemeente zou er meer aandacht moeten worden besteed aan de minimaregelingen. Naar aanleiding van de Inkomenskaart wordt gevraagd waarom de gepensioneerden afspraken moeten maken over de besteding van het PPB. Het lijkt alsof de ouderen onder gemeentelijke curatele worden gesteld, terwijl dat niet de bedoeling is van de minimaregeling. De CRR vindt het opmerkelijk dat de gemeente van haar verwacht dat wij bij meldingen van privacy schendingen naam en toenaam moeten vermelden. Dat zullen én kunnen wij nooit doen, maar de gemeente moet ervanuit gaan dat wij juiste meldingen doen. De CRR reageert in het algemeen, maar de CRR roept mensen op om individueel aan de bel te trekken bij de gemeente. Ook moeten mensen niet al te bang zijn voor de effecten. De gemeentelijke reactie inzake het beperkte aantal boetes is wederom vaag en onduidelijk. De CRR zal nog maar weer eens wijzen op de ongewenste effecten van dat boetebeleid. De reactie t.a.v. de kostendelersnorm wordt eveneens als vaag bestempeld. Dit geldt ook voor de omschrijving van commerciële huurprijs. Een lid denkt dat dat er bij mantelzorg geen kostendelersnorm mag worden toegepast. M.b.t. de re-integratiebeleidsregels bestaat nog meer onduidelijkheid. Feitelijk geeft de gemeente geen antwoord. Bovendien heeft de wethouder mondeling toegezegd dat men terughoudend zal zijn met het opleggen van de tegenprestatie. Enkele leden vertellen dat een ambtenaar van de gemeente uitkeringsgerechtigden opbelt en mededeelt dat zij voor bijvoorbeeld 20 uur per week computerlessen moeten gaan geven. De CRR is hierover ontstemd, want het voldoet niet aan de wettelijke voorwaarden. Meerdere leden geven aan dat dergelijke uren en activiteiten toch gewoon betaald moeten worden conform markt of cao. Zoveel uur is een parttime baan en een uitweg uit de uitkering en armoede, dat moet de gemeente toch ook willen? De CRR zal bij de wethouder navragen hoe dit zit. CRR 2015 Pagina 5 van 6

6 Wat betreft de wachtmaand is de CRR zeer ontstelt. In de praktijk komt dat volgens de CRR op het volgende neer: - iemand moet op 1 januari 2015 bijstand aanvragen, maar de gemeente hanteert een wachtmaand - die persoon moet de gehele maand januari 2015 verplichte cursussen en workshops volgen terwijl hij geen inkomen heeft - op 1 februari wordt de aanvraag voor bijstand in behandeling genomen - de gemeente heeft 2 maanden de tijd om die aanvraag af te handelen en een beslissing te nemen, dus de maanden februari en maart - de persoon zit dan al drie maanden zonder inkomen, terwijl de vaste lasten gewoon betaald moeten worden - in april 2015 wordt de aanvraag goedgekeurd en krijgt de persoon zijn eerste betaling! - de betaling van de bijstand is altijd in de tweede week van de opeenvolgende maand, dus rond 10 april krijgt deze persoon zijn uitkering overgemaakt. De CRR vindt dat op deze manier mensen in de financiële problemen komen, want je komt gewoon geld tekort. De reactie van de gemeente klopt niet, want de wachtmaand krijg je niet uitbetaald, dus de persoon uit het voorbeeld ontvangt maar 2 maanden bijstand en een voorschot krijg je niet over iets waar je geen recht op hebt. De gemeente beweert dat een maand zonder inkomen in de praktijk niet tot problemen leidt, maar de CRR kan uit ervaring zeggen dat dat juist WEL het geval is. De CRR vindt bovendien dat het niet in het belang van de uitkeringsgerechtigden is om onbetaald arbeid te verrichten. Uit onderzoek blijkt bovendien dat verplicht vrijwilligerswerk niet leidt tot een betaalde baan. Verdringing wordt door de CRR niet getolereerd. Een lid stelt voor om bij de gemeente de formulieren in pdf-bestand op te vragen, zodat wij deze op onze website kunnen plaatsen voor de mensen, want je moet altijd naar de gemeente bellen voor die formulieren. Nu kunnen mensen tenminste zelf de aanvraag voor regelingen doen. 7. Website & PR Ieder lid krijgt een nieuwe folder, die men als mooi ervaart, strakker vormgegeven en duidelijk. Er zijn een aantal folders meegegeven aan de gemeentelijke contactpersoon die ze verder onder de minima zal verspreiden. Een lid neemt wat folders mee voor in het KA-huis, en een ander lid zal ze bij de kerken neerleggen. Er zal een Facebook-pagina worden aangemaakt. Geen Twitteraccount, want daar zien de leden niets in. 8. Wat er verder ter tafel komt en rondvraag Niets voor de rondvraag. 11. Sluiting vergadering De secretaris dankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng, en sluit om uur de vergadering. CRR 2015 Pagina 6 van 6

Notulen vergadering 2014

Notulen vergadering 2014 Notulen vergadering 2014 Datum: 04.11.2014 Tijd: 9.30 12.00 uur Locatie: Gemeentehuis Roerdalen Aanwezig: G. van Elk, M. Bamberger, H. van Birgelen, S. Felomina, C. Hustinx, G. Hendrikx, J. van Horen,

Nadere informatie

Notulen vergadering 2014

Notulen vergadering 2014 Notulen vergadering 2014 Datum: 16.12.2014 Tijd: 9.30 12.00 uur Locatie: Gemeentehuis Roerdalen Aanwezig: Afwezig: Voorzitter: Notulist: Verzendlijst: Datum volgende vergadering: G. van Elk, M. Bamberger,

Nadere informatie

Notulen vergadering 2014

Notulen vergadering 2014 Notulen vergadering 2014 Datum: 04.02.2014 Tijd: 9.30 11.30 uur Locatie: Gemeentehuis Roerdalen Aanwezig: Afwezig: Voorzitter: Notulist: Verzendlijst: Datum volgende vergadering: G. van Elk, J. Hilgers,

Nadere informatie

Notulen vergadering 2014

Notulen vergadering 2014 Notulen vergadering 2014 Datum: 26.08.2014 Tijd: 9.30 12.00 uur Locatie: Gemeentehuis Roerdalen Aanwezig: Afwezig: Voorzitter: Notulist: Verzendlijst: Datum volgende vergadering: G. van Elk, H. van Birgelen,

Nadere informatie

Notulen vergadering 2015

Notulen vergadering 2015 Notulen vergadering 2015 Datum: 23.06.2015 Tijd: 9.30 12.00 uur Aanwezig: Afwezig: Voorzitter: Notulist: Verzendlijst: Datum volgende vergadering: Legenda: G. van Elk, H. van Birgelen, J. van Horen, G.

Nadere informatie

Notulen vergadering. Datum: Tijd: uur Locatie: Gemeentehuis Roerdalen

Notulen vergadering. Datum: Tijd: uur Locatie: Gemeentehuis Roerdalen Notulen vergadering Datum: 17.09.2013 Tijd: 19.30 21.00 uur Locatie: Gemeentehuis Roerdalen Aanwezig: Afwezig: Voorzitter: Notulist: Verzendlijst: Datum volgende vergadering: G. van Elk, J. Hilgers, E.

Nadere informatie

Notulen vergadering. Datum: 10.12.2013 Tijd: 19.00 21.00 uur Locatie: Gemeentehuis Roerdalen

Notulen vergadering. Datum: 10.12.2013 Tijd: 19.00 21.00 uur Locatie: Gemeentehuis Roerdalen Notulen vergadering Datum: 10.12.2013 Tijd: 19.00 21.00 uur Locatie: Gemeentehuis Roerdalen Aanwezig: Afwezig: Voorzitter: Notulist: Verzendlijst: Datum volgende vergadering: G. van Elk, J. Hilgers, M.

Nadere informatie

Notulen vergadering 2015

Notulen vergadering 2015 Notulen vergadering 2015 Datum: 03.11.2015 Tijd: 9.30 12.00 uur Aanwezig: G. van Elk, H. van Birgelen, J. van Horen, G. Hermans, G. Hendrikx, C. Hustinx, E. van Kalker, N. van Poll, E. Thevissen (aspirant-lid)

Nadere informatie

Notulen vergadering 2015

Notulen vergadering 2015 Notulen vergadering 2015 Datum: 15.09.2015 Tijd: 9:00 12:30 Aanwezig: G. van Elk, E. van Kalker, C. Hustinx, J. van Horen, H. van Birgelen, G. Hermans, G. Hendrikx, de raadsleden mevr. Van Elmpt en dhr.

Nadere informatie

Notulen vergadering 2014

Notulen vergadering 2014 Notulen vergadering 2014 Datum: 02.10.2014 Tijd: 9.30 12.00 uur Locatie: Gemeentehuis Roerdalen Aanwezig: Afwezig: Voorzitter: Notulist: Verzendlijst: Datum volgende vergadering: G. van Elk, H. van Birgelen,

Nadere informatie

Notulen vergadering 2015

Notulen vergadering 2015 Notulen vergadering 2015 Datum: 06.10.2015 Tijd: 9.30 12.00 uur Aanwezig: Afwezig: Voorzitter: Notulist: Verzendlijst: Datum volgende vergadering: Legenda: G. van Elk, H. van Birgelen, J. van Horen, G.

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr. C. Bakker Dhr. C. van Putten Mw.

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Samenwerkingsverband werk en inkomen (Swi)

Verordening Cliëntenparticipatie Samenwerkingsverband werk en inkomen (Swi) Verordening Cliëntenparticipatie Samenwerkingsverband werk en inkomen (Swi) De raad van de gemeente.. ; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders: Gelet op artikel 147, eerste

Nadere informatie

Notulen De agenda wordt goedgekeurd en vastgesteld met de opmerking dat punt 2 a Overleg ROT van de agenda af kan, omdat het reeds is besproken.

Notulen De agenda wordt goedgekeurd en vastgesteld met de opmerking dat punt 2 a Overleg ROT van de agenda af kan, omdat het reeds is besproken. Notulen 2016 Plaats: Gemeentehuis Roerdalen te Sint Odiliënberg Datum: 7 juni 2016 Tijd: 9.00 11.00 Aanwezig: Afwezig: G. van Elk (voorzitter), N. van Poll (notulist), J. van Kalker, H. van Birgelen, G.

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Nederweert 2015

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Nederweert 2015 Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Nederweert 2015 De raad van de gemeente Nederweert, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 mei 2015; gelet op artikel 47 van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle. Inleiding

Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle. Inleiding Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle Inleiding De Participatieraad (PR) bestaat uit betrokken burgers, door het College benoemd, die zich inzetten om de kwaliteit te verbeteren van de

Nadere informatie

Wijzigingsverordening. Cliëntenparticipatie. gemeente Kapelle 2015

Wijzigingsverordening. Cliëntenparticipatie. gemeente Kapelle 2015 Wijzigingsverordening Cliëntenparticipatie gemeente Kapelle 2015 1 De raad van de gemeente Kapelle; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van Kapelle van ; Gelet op artikel 47 van

Nadere informatie

E E R H U C3 O W A A R D

E E R H U C3 O W A A R D Raadsvergadsrlng: 2 1 APR 2QQI j R c-?!uit: e 5v>\ oy>\c-.^ c '~^, x yu Vc\ a -/ -J A< ~L\ (Vc.-:sto!n!j'nn-Fr:_, E E R H U C3 O W A A R D J ~"0' ^ *"* KJ Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp 5 2008-038 Verordening

Nadere informatie

BURGERPARTICIPATIERAAD Wmo Grave Secretariaat: Els van Koolwijk Tijmlaan 17 5361 PE Grave E-mail: els_vankoolwijk@hotmail.com

BURGERPARTICIPATIERAAD Wmo Grave Secretariaat: Els van Koolwijk Tijmlaan 17 5361 PE Grave E-mail: els_vankoolwijk@hotmail.com BURGERPARTICIPATIERAAD Wmo Grave Secretariaat: Els van Koolwijk Tijmlaan 17 5361 PE Grave E-mail: els_vankoolwijk@hotmail.com Definitieve notulen van de vergadering van de Burgerparticipatieraad Wmo Grave

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; De raad van de gemeente Loppersum; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte

Nadere informatie

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Inleiding. Preambule De Participatieraad heeft als visie: iedere burger van de gemeente Heerenveen moet zijn of haar leven op eigen wijze kunnen inrichten

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 14 april 2016.

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 14 april 2016. Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 14 april 2016. Aanwezig: Alphons Olthof(voorzitter); Truus Sieders-Wassink; Maria Rosa Schellevis; Annie Ligtenbarg; Dorine Wes-Meinders;

Nadere informatie

overwegende, dat het gewenst is om van advies te worden voorzien inzake Wmo-beleid;

overwegende, dat het gewenst is om van advies te worden voorzien inzake Wmo-beleid; Het college van de gemeente Lisse; overwegende, dat het gewenst is om van advies te worden voorzien inzake Wmo-beleid; gelet op het bepaalde in artikel 84 van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

Nadere informatie

H. van Birgelen, G. van Elk, J. van Horen, G. Hendrikx, G. Hermans, C. Hustinx, E. van Kalker, N. van Poll

H. van Birgelen, G. van Elk, J. van Horen, G. Hendrikx, G. Hermans, C. Hustinx, E. van Kalker, N. van Poll Notulen Vergaderdatum: 02.02.2016 Tijd: 9.00-11.30 uur Aanwezig: H. van Birgelen, G. van Elk, J. van Horen, G. Hendrikx, G. Hermans, C. Hustinx, E. van Kalker, N. van Poll Afwezig: Voorzitter: Notulist:

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Artikel 1 - Samenhang 1. De bepalingen in dit reglement moeten in samenhang worden gezien met de Verordening Participatieraad Gemeente Zevenaar (zoals

Nadere informatie

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar?

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar? Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? De gemeente neemt vele beslissingen. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. U kunt dan bezwaar

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

Wsw-cliëntenraad Venlo Beesel Bergen

Wsw-cliëntenraad Venlo Beesel Bergen Notulen vergadering Wsw-cliëntenraad 01-10-2013 Aanwezig: Anita Hütten (vz/notulist) (AH), Karin Hegger (KH), Thomas Sanders (TS), Tamara Steeghs (TSt),, Afwezig met afmelding: Huub Theunissen (HT), Piet

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Artikel 1 Begrippen 1. 3D s: de drie decentralisaties binnen het sociaal domein die leiden tot extra taken voor de gemeente per 1 januari

Nadere informatie

Besluit V038. De raad van de gemeente Zeewolde,

Besluit V038. De raad van de gemeente Zeewolde, Nummer V038 De raad van de gemeente Zeewolde, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 maart 2010; gelet op artikel 47 van de Wet werk en bijstand (Wwb), artikel 42 van de Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Berg en Dal 2016

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Berg en Dal 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Berg en Dal. Nr. 86694 29 juni 2016 Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Berg en Dal 2016 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begrippen

Nadere informatie

Notulen extra vergadering

Notulen extra vergadering Notulen extra vergadering Datum: 01.10.2013 Tijd: 10.00 12.00 uur Locatie: Gemeentehuis Roerdalen Aanwezig: Afwezig: Voorzitter: Notulist: Verzendlijst: Datum volgende vergadering: G. van Elk, J. Hilgers,

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 23 december 2004 Nr.: 04/47 Commissie Onderwerp : Samenleving : Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand Samenvatting In 1997 heeft de cliëntenparticipatie in het

Nadere informatie

Regeling Cliëntenraad Werk en Inkomen Rotterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Regeling Cliëntenraad Werk en Inkomen Rotterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Rotterdam Nr. 108620 27 juni 2017 Regeling Cliëntenraad Werk en Inkomen Rotterdam 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Nadere informatie

1 Opening: Muriël van der Spek heet iedereen van harte welkom.

1 Opening: Muriël van der Spek heet iedereen van harte welkom. Verslag Vergadering Wmo adviesraad 14 oktober 2011 Van: 9:30 11:30 uur Plaats: Gemeentehuis Winsum Aanwezig: Muriël van der Spel (vz.), Jan de Groot, Gerda Boersma, Jacqueline Brons, Gerda Harssema, en

Nadere informatie

Stichting Paul erdős. Onderwerpen

Stichting Paul erdős. Onderwerpen Stichting Paul erdős Voorzitter David Laan Notulist Mike de Haan Aanwezig David Laan, Melin Walet, Mike de Haan Gasten Locatie van de bijeenkomst Brainwave Datum 11 december 2015 11:21 12:08 Onderwerpen

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013 Aanwezig : *de heren P. Brugman (voorz.), H. Wiedijk (secr.), J. Kerkman (pnnm.), T. Timmermans, F. Hoenderdos *de dames T. Boddaert

Nadere informatie

Beleidsregels Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden

Beleidsregels Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Beleidsregels Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden: gelet op artikel 27, 28 en 47 Participatiewet, artikel 2.10 Jeugdwet

Nadere informatie

Cliëntenparticipatie WWB, IOAW, IOAZ en WSW 2012

Cliëntenparticipatie WWB, IOAW, IOAZ en WSW 2012 Cliëntenparticipatie WWB, IOAW, IOAZ en WSW 2012 Verordening m.i.v. 1 januari 2012 Vastgesteld d.d. 21 december 2011 De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk; gelezen het voorstel van het College van

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

De raden van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk, ieder voor zover bevoegd,

De raden van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk, ieder voor zover bevoegd, De raden van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk, ieder voor zover bevoegd, gelezen de voorstellen van burgemeesters en wethouders van.. (datum); gelet op artikel 47 van de Participatiewet;

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt)

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt) Vergadering: 27 januari 2015 Agendanummer: 14 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt) Aan

Nadere informatie

Rapport. Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y.

Rapport. Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y. Dossiernummer 2015 014 Rapport Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y. Datum verzoekschrift Op 27 januari 2015 heeft de Overijsselse

Nadere informatie

Beknopt verslag themabijeenkomst 28 oktober 2014

Beknopt verslag themabijeenkomst 28 oktober 2014 Beknopt verslag themabijeenkomst 28 oktober 2014 Onderwerp: Huurstijgingen en andere bijkomende problematiek en nadere kennismaking Aanwezig: namens Wonen Limburg mevrouw N. Crutzen; namens WMO-raad Roerdalen

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 16 JANUARI 2012

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 16 JANUARI 2012 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 16 JANUARI 2012 Aanwezig Afwezig : *de heren P. Brugman (voorz.), H. Wiedijk (secr.), dhr. J. Kerkman (pnnm.), T. Timmermans (vice-voorz.), F.

Nadere informatie

overwegende dat de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk één verordening wensen op te stellen;

overwegende dat de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk één verordening wensen op te stellen; Het algemeen bestuur van de ISD Midden-Langstraat; overwegende dat de ISD bij verordening regels dient op te stellen over de wijze waarop klantenparticipatie met betrekking tot de ketendienstverlening

Nadere informatie

Cliëntenadviesraad. Kees Slingerland, Cecilia van Sabben, Marjolein den Uijl, Saskia Heemskerk, Marijke van Huizen, Greet den Dulk, Johan Kemker

Cliëntenadviesraad. Kees Slingerland, Cecilia van Sabben, Marjolein den Uijl, Saskia Heemskerk, Marijke van Huizen, Greet den Dulk, Johan Kemker Verslag Cliëntenadviesraad Datum: 12 oktober 2015 Tijdstip: 16.30 uur tot 18.30 uur Locatie: Commissiekamer III Aanwezig: Kees Slingerland, Cecilia van Sabben, Marjolein den Uijl, Saskia Heemskerk, Marijke

Nadere informatie

Gemeente Heerlen - Beleidsregel Tegenprestatie naar vermogen 2015

Gemeente Heerlen - Beleidsregel Tegenprestatie naar vermogen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. 67375 23 juli 2015 Gemeente Heerlen - Beleidsregel Tegenprestatie naar vermogen 2015 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die in deze

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015

Verordening tegenprestatie Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015 Verordening tegenprestatie Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015 Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW); gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 13 oktober 2016.

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 13 oktober 2016. Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 13 oktober 2016. Aanwezig: Alphons Olthof (voorzitter); Truus Sieders-Wassink; Maja de Graaf; Annie Ligtenbarg; Christina van Riemsdijk;

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 mei 2015 nr. TB 15.5037761; gelet op artikel 8a,

Nadere informatie

16R RAADSINFORMATIEBRIEF 16R O*

16R RAADSINFORMATIEBRIEF 16R O* -O* RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00027 gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum : 26 januari 2016 Portefeuillehouder(s) : wethouder Koster Portefeuille(s) : Sociaal Domein; Participatie,

Nadere informatie

Slechte informatie over procedure aanvraag Langdurigheidstoeslag Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen

Slechte informatie over procedure aanvraag Langdurigheidstoeslag Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Slechte informatie over procedure aanvraag Langdurigheidstoeslag Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen 30 augustus 2011 RA111140

Nadere informatie

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur.

Notulen van Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 31 maart 2015, aanvang 15:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 647 (97,59 procent) Aanwezig Patrizia Wohnmodul Beheer II B.V. VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Lingewaard 2015

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Lingewaard 2015 Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Lingewaard 2015 Raadsbesluit 4 december 2014 Naam opsteller M. Huberts Datum vaststelling 4 december 2014 Afdeling Dienstverlening

Nadere informatie

Notitie. Tegenprestatie naar vermogen

Notitie. Tegenprestatie naar vermogen Notitie Tegenprestatie naar vermogen Gemeente Den Helder Afdeling Publiekszaken Juli 2012 Inhoud Wat is de aanleiding voor deze notitie? Aan welke werkzaamheden denken we? Voor wie geldt de tegenprestatie?

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003; De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 29-4- 2003; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003; BESLUIT: Vast te stellen de

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 27 januari 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 27 januari 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 27 januari 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. J. Honselaar Mw. F. Fikry Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening

Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Het algemeen bestuur van de Meergroep; gelezen het voorstel van de algemeen directeur d.d. 17 juni 2008; gelet op artikel 2, derde lid, en artikel

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE. Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder:

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE. Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Klachtencommissie Wij proberen al onze klanten zo snel en correct mogelijk te helpen. Er gaat daarbij helaas wel eens wat mis. Indien er in uw ogen door ons fouten worden gemaakt, zullen we die zo snel

Nadere informatie

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot)

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot) Verordening cliëntenparticipatie ISD de Kempen 2015 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering

Notulen Algemene ledenvergadering Notulen Algemene ledenvergadering VvE Gebouw 'Oude Wal' Hoogvliet Lokhorsterland 3193 ET HOOGVLIET Plaats : Zevensprong Hoogvliet Datum : 29-11-2011 1. Opening van de vergadering & vaststellen aantal stemmen

Nadere informatie

Agendapuntnr.: Renswoude, 27 oktober Nr.: Behandeld door: M.H.T. Jansen Onderwerp: Verordening Tegenprestatie Renswoude 2015

Agendapuntnr.: Renswoude, 27 oktober Nr.: Behandeld door: M.H.T. Jansen Onderwerp: Verordening Tegenprestatie Renswoude 2015 Agendapuntnr.: Nr.: 149997 Behandeld door: M.H.T. Jansen Onderwerp: Verordening Tegenprestatie Renswoude 2015 Renswoude, 27 oktober 2015 Aan de gemeenteraad Geachte raad, Inleiding Sinds 2012 beschikken

Nadere informatie

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers 1 Verordening adviescommissie bezwaarschriften Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 HOOFDSTUK 2 DE COMMISSIE... 3 HOOFDSTUK 3 BEHANDELING

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 december 2011;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 december 2011; Nummer 15-01.2012 (gewijzigd) De raad van de gemeente Eemsmond Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 december 2011; Gelezen het erratum van het college van burgemeester

Nadere informatie

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. algemeen bestuur : het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân b. dagelijks

Nadere informatie

Verordening klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk

Verordening klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk Verordening klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk 1 Inhoudsopgave ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING... 3 ARTIKEL 2 SAMENSTELLING VAN DE KLANTENRAAD... 4 ARTIKEL 2A SAMENSTELLING KAMER WWB...

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 23 april 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van de federatie te Tynaarlo.

VERSLAG van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 23 april 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van de federatie te Tynaarlo. VERSLAG van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 23 april 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van de federatie te Tynaarlo. Aanwezig : Voorzitter, Penningmeester, Secretaris, Ph Wedstrijden

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015 De raad van de gemeente Castricum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober [nummer]; gelet op

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Leusden Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Leusden 2017

Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Leusden Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Leusden 2017 Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Leusden 2017 De raad van de gemeente Leusden; heeft het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 1 augustus 2017, zaaknummer L140681, gelezen;

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Haarlem (versie ) De raad van de gemeente Haarlem;

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Haarlem (versie ) De raad van de gemeente Haarlem; Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Haarlem (versie 10-09-2014) De raad van de gemeente Haarlem; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op artikel

Nadere informatie

Voorzitter Secretaris Lid Lid Lid Lid Wethouder Accountant Financiën Hoofd Financiën Rekenkamercommissie

Voorzitter Secretaris Lid Lid Lid Lid Wethouder Accountant Financiën Hoofd Financiën Rekenkamercommissie Raadsnummer 2014-432 Nieuwegein Auditcom missie Vergaderdatum Maandag 27 oktober 2014 Begin- en eindtijd 18.30-20.00 uur Aantal bijlagen verslag Voorzitter G. Bamberg Notulist Y. Mes Aanwezi Afwezig (m.k.)

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 De raad van de gemeente Ten Boer; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 maart 2017 gelet op artikel 2.1.3, derde lid van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

de hierna volgende Verordening cliëntenparticipatie Halte Werk gemeente Langedijk 2015 vast te stellen.

de hierna volgende Verordening cliëntenparticipatie Halte Werk gemeente Langedijk 2015 vast te stellen. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Langedijk. Nr. 58371 30 juni 2015 Verordening cliëntenparticipatie Halte Werk gemeente Langedijk 2015 De raad van de gemeente Langedijk gelezen het voorstel

Nadere informatie

het volgende vast te stellen: Participatieverordening Wet werk en bijstand 2007

het volgende vast te stellen: Participatieverordening Wet werk en bijstand 2007 Deze gemeentelijke bijlage bevat de volgende onderdelen: 1. Algemeen 2. Tekst van de verordening 1. Algemeen De raad van de gemeente [gemeentenaam]; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Wsw-cliëntenraad Venlo Beesel Bergen

Wsw-cliëntenraad Venlo Beesel Bergen Notulen vergadering Wsw-cliëntenraad 18-03-2014 Aanwezig: Anita Hütten (vz/notulist) (AH), Karin Hegger (KH), Thomas Sanders (TS), Tamara Steeghs (TSt), Huub Theunissen (HT) Afwezig met afmelding: Piet

Nadere informatie

Maatschappelijk Beleid. Huishoudelijk Reglement Adviesraad Sociaal Domein. Datum 27 juni 2016 *ZA953C44F87*

Maatschappelijk Beleid. Huishoudelijk Reglement Adviesraad Sociaal Domein. Datum 27 juni 2016 *ZA953C44F87* Maatschappelijk Beleid Nummer Zaaknummer Onderwerp IO-16-29172 Z-16-65664 Huishoudelijk Reglement Adviesraad Sociaal Domein Datum 27 juni 2016 Steller document Wilfried Mol *ZA953C44F87* Huishoudelijk

Nadere informatie

PARTICIPATIEWET. Maar nu.wat verandert er allemaal??

PARTICIPATIEWET. Maar nu.wat verandert er allemaal?? PARTICIPATIEWET Inleiding Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt, valt vanaf 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De Participatiewet is er namelijk

Nadere informatie

Participatiewet. Aanvraag en spelregels van een bijstandsuitkering

Participatiewet. Aanvraag en spelregels van een bijstandsuitkering Participatiewet Aanvraag en spelregels van een bijstandsuitkering Inhoudsopgave U hebt een DigiD nodig 3 U volgt de volgende stappen 4 Bijstand voor jongeren 5 Vaste contactpersoon 5 Deze spelregels zijn

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; De raad van de gemeente Menterwolde; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; gelet op artikel 2.1.3 van de Wmo 2015; gelet op artikel 47 van de Participatiewet; BESLUIT: Vast

Nadere informatie

te DE Afdeling Auteur Datum

te DE Afdeling Auteur Datum Inhoud: Wijzigingsverordening Aan College van Burgemeester en Wethouders Registratiedat. Registratienr II 1 5. 0 0 0 7 5 9 0 te DE Afdeling Werk, en Zorg Relatie RAADPLEEGBAAR NA BESLUIT [ Ja Nee ] Advies

Nadere informatie

(Concept) Verslag overleg Cliëntenraad Langedijk, nummer 7 31 augustus 2016

(Concept) Verslag overleg Cliëntenraad Langedijk, nummer 7 31 augustus 2016 (Concept) Verslag overleg Cliëntenraad Langedijk, nummer 7 31 augustus 2016 Aanwezig: Nico Wester (NW) interim-voorzitter Cora Soetens (), secretaris Dick Commandeur (DC) lid Arie de Graaf (AdG), lid namens

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Heerhugowaard Officiële naam regeling verordening tegenprestatie gemeente Heerhugowaard 2015 Citeertitel Verordening Tegenprestatie

Nadere informatie

Uw kenmerk: Bijlage(n): Advies evaluatie Minimabeleid en evaluatie Plangroep

Uw kenmerk: Bijlage(n): Advies evaluatie Minimabeleid en evaluatie Plangroep Gemeente Roerdalen T.a.v. het college van Burgemeester en Wethouders Postbus 6099 6077 ZH SINT ODILIENBERG Ons kenmerk: Uw kenmerk: Bijlage(n): Onderwerp: 2015/nvp/gve/evaluatie151010 Advies evaluatie

Nadere informatie

besluit: vast te stellen de Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Wijk bij Duurstede 2017

besluit: vast te stellen de Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Wijk bij Duurstede 2017 Raadsvergadering, 17 januari 2016 Voorstel aan de Raad Raadsbesluit Nr.: Agendapunt: Datum: 1 november 2016 De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelet op artikel 2.10 van de Jeugdwet, artikel 47

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Wmo-raad Neder-Betuwe

Huishoudelijk reglement Wmo-raad Neder-Betuwe Huishoudelijk reglement Wmo-raad Neder-Betuwe (Onder verwijzing naar Artikel 6 uit de Verordening Wmo-raad Neder-Betuwe d.d. 31 januari 2008) Artikel 1. Samenstelling 1. De Wmo-raad is samengesteld zoals

Nadere informatie

Verordening klantenraad gemeente Heusden

Verordening klantenraad gemeente Heusden Verordening klantenraad gemeente Heusden Artikel 1 Begripsomschrijving het DB het dagelijks bestuur van de ISD het AB het algemeen bestuur van de ISD het college het college van de gemeente Heusden raad

Nadere informatie

besluit vast te stellen de Bijlage van de gemeente Wijchen bij de Verordening tegenprestatie

besluit vast te stellen de Bijlage van de gemeente Wijchen bij de Verordening tegenprestatie Het Algemeen Bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (MGR), gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijchen van 6 januari 2015; gelet op artikel

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR395345_1

CVDR. Nr. CVDR395345_1 CVDR Officiële uitgave van Sluis. Nr. CVDR395345_1 1 maart 2016 Verordening tegenprestatie Participatiewet Sluis 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet Sluis 2015 De raad van de gemeente Sluis

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING EN KLACHTENADVIESCOMMISSIE NVGH/ALPHA.

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING EN KLACHTENADVIESCOMMISSIE NVGH/ALPHA. REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING EN KLACHTENADVIESCOMMISSIE NVGH/ALPHA. Vastgesteld door de algemene vergadering op 3 juni 2012. Artikel 1. definities Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Beleidsregels tegenprestatie Participatiewet gemeente Druten 2015

Beleidsregels tegenprestatie Participatiewet gemeente Druten 2015 Beleidsregels tegenprestatie Participatiewet gemeente Druten 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Druten Officiële naam regeling Beleidsregels tegenprestatie

Nadere informatie

Toegelaten instelling De vereniging/stichting is werkzaam binnen het werkgebied in de zin van artikel 70 van de Woningwet.

Toegelaten instelling De vereniging/stichting is werkzaam binnen het werkgebied in de zin van artikel 70 van de Woningwet. Reglement Regionale Klachtencommissie Ingesteld door RWS partner in wonen en Stichting tot Behoud en Ondersteuning van Monumenten, beiden te Goes, R&B Wonen te Heinkenszand en Castria Wonen te St. Maartensdijk.

Nadere informatie

VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT

VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT De raad der gemeente Weert; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Weert van 10 februari 2004; overwegende,

Nadere informatie

Reglement Vrijwilligersraad

Reglement Vrijwilligersraad H1 1 Definities / Begripsbepaling 1.1 Vrijwilligers zijn mensen, die zich onbetaald inzetten voor en actief meewerken aan de realisatie van de doelstellingen van de stichting VluchtelingenWerk Noord-Nederland

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie