Notulen vergadering 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen vergadering 2015"

Transcriptie

1 Notulen vergadering 2015 Datum: Tijd: uur Aanwezig: Afwezig: Voorzitter: Notulist: Verzendlijst: Datum volgende vergadering: G. van Elk, H. van Birgelen, C. Hustinx, J. van Horen, E. van Kalker, N. van Poll Het eerste kwartier: mevrouw L-A. Bruijnzeels van de gemeente Mevrouw S. Felomina, Mevrouw M. Bamberger, Mevrouw G. Hendrikx De heer G. van Elk Mevrouw N. van Poll Leden CRR, mevrouw L-A. Bruijnzeels en wethouder J. den Teuling van de gemeente Roerdalen Dinsdag 17 maart 2015 vanaf 9.00 uur Agenda 1) Opening vergadering en vaststellen van de agenda 2) Mededelingen a) Inkomenskaart 2015 is herzien en aangepast. 3) Bespreking en vaststelling van notulen: a) Reguliere vergadering d.d. 16 december 2014 jongstleden (verslag reeds in uw bezit) 4) Pauze 5) Financiën a) De gemeente Roerdalen heeft bij monde van de wethouder n.a.v. de ingediende begroting 2015 (bijgesloten) toegezegd dat de CRR een jaarbudget van ontvangt in kwartaaltranches van Dit bedrag wordt op een eigen rekening van de CRR gestort. De officiële goedkeuring zal binnenkort plaatsvinden. De voorzitter is doende een CRR-rekening openen bij een bank. b) Er is wat ( -) discussie ontstaan over de vacatiegelden. In de verordening zou hierover een onduidelijke passage staan. c) Penningmeester: vacature. H. van Birgelen heeft zich onder voorbehoud voor deze functie beschikbaar gesteld. De penningmeester krijgt een grotere CRR 2015 Pagina 1 van 6

2 mogelijkheid om zelfstandig financieel beheer te voeren. In de verordening Cliëntenparticipatie en het huishoudelijke reglement is hierover meer te lezen. Benoeming penningmeester. 6) Adviezen: stand van zaken: a) Bespreking reactie gemeente Roerdalen d.d. 23 december 2014 betreffende ons advies van 17 december over beleidsregels betreffende deelgebieden Participatiewet. b) Ongevraagd adviezen. Welke nieuwe wetgeving of sociaal beleid verdient onze aandacht en welke adviezen kunnen wij daarover geven? 7) Website & PR: a) Folder CRR is herzien en besteld. Hoe gaan wij deze verspreiden en wie neemt wat voor zijn/haar rekening? b) Website is wederom aangepast. Op- en aanmerkingen? c) Facebook aanmaken? Twitteraccount? Wie voert dit uit en houdt dit bij? 8) Wat er verder ter tafel komt en rondvraag 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 9.00 uur. De voorzitter heet iedereen welkom. Er zijn drie afmeldingen en twee aanwezigen moeten eerder weg vanwege andere verplichtingen. De secretaris zal dan het stokje van de voorzitter overnemen en de vergadering leiden. Verder wordt de agenda, zoals hierboven beschreven, vastgesteld. 2. Mededelingen a) Inkomenskaart is herzien en aangepast aan de regelingen van Een lid mist de langdurigheidstoeslag, maar zowel de secretaris als de gemeentelijke contactpersoon geven aan dat deze regeling binnen de gemeente Roerdalen is afgeschaft. De Inkomenskaart is op de website geplaatst en de voorzitter heeft enkele exemplaren laten plastificeren en overhandigt de leden een exemplaar alsmede aan de gemeentelijke contactpersoon om die binnen de gemeente onder de afdeling WIZ verder te verspreiden. b) Schulinck heeft een waaier gestuurd met een samenvatting van de PW. De secretaris zal hier een samenvatting van maken en eveneens op de website plaatsen. c) Er zijn een aantal uitnodigingen doorgestuurd naar de leden: wie kan en wil namens de CRR naar deze bijeenkomsten gaan? Het gaat om: - 23 januari bijeenkomst van de Armoedewerkgroep in Roermond - 27 januari ROT-overleg in Weert Een lid geeft wederom aan dat zij niet meer naar de bijeenkomsten van De Pijler wil gaan, omdat dit langdurige overleg tot niets leidt in de praktijk. Een aantal anderen zijn op de genoemde data verhinderd. CRR 2015 Pagina 2 van 6

3 d) De gemeentelijke contactpersoon geeft aan dat zij niet de hele vergadering aanwezig zal zijn, en dus nu het woord krijgt, zodat wij dan verder met de agenda kunnen gaan. N.a.v. van onze recente Uitgangspuntennotitie gaat de gemeente extra aandacht besteden aan aantal uitgangspunten, waaronder: - bejegening - boetebeleid - privacy - besteding van minimagelden (er mag geen geld op de plank blijven liggen) De voorzitter geeft aan dat er ook aandacht moet zijn voor internationale verdragen, want die geven de gemeente kans op beleidsruimte. Het is goed, aldus de voorzitter, dat onze uitgangspunten van de gemeente extra aandacht krijgen, maar de CRR mist aandacht voor verdragsrechtelijke verplichtingen, want de wetgever heeft zich daar aan te houden. De CRR zal zich blijven richten op deze verdragen en de daaruit voortvloeiende verplichtingen voor de gemeente. De gemeentelijke contactpersoon geeft verder aan dat het gemeentelijke Privacy protocol klaar is, en dat wij spoedig een exemplaar ontvangen zodra de gemeentelijke contactpersoon er zelf over beschikt. Verder geeft de contactpersoon aan dat de Inkomenskaart in maart naar alle uitkeringsgerechtigden zal worden gestuurd. Verder geeft zij dat de gemeenten in de regio een folder hebben opgesteld, die medio januari aan elke uitkeringsgerechtigde zal worden gestuurd. Ten slotte is de vergaderruimte 0.18 voor elke vergadering gereserveerd. Hierna verlaat de contactpersoon de vergadering. e) Een van de leden is geen uitkeringsgerechtigde meer, dus waarschijnlijk is zij voor het laatst gekomen. De vacature moet worden opgevuld, dus als iemand iemand weet of kent, laat dat weten, zodat er een kennismakingsafspraak kan worden gemaakt. De voorzitter geeft aan te hopen dat het toekomstige ex-lid nog naar een andere vergadering kan komen om afscheid te nemen. 3. Notulen De notulen van de vergadering van 16 december 2014 worden met enkele aanpassingen goedgekeurd en daarmee vastgesteld. - blz. 5: verwijder en dat is.aan te rekenen bij punt c - bij punt d bijvoorbeeld toevoegen bij koffie schenken in het bejaardenhuis Een lid vindt dat de huurverhoging onevenredig is en vraagt zich af of de woningbouwvereniging op de een of andere manier aangesproken kan worden op het achterstallig onderhoud van de huurwoning? De CRR kan daar geen rol inspelen en adviseert mensen om zelf contact op te nemen met de woningbouwvereniging of andere belangenorganisaties. Het lid merkt bovendien op of wij al informatie hebben gekregen over het opleidingsniveau van de uitkeringsgerechtigden, want de teksten op de website zijn lang en missen leuke plaatjes. De secretaris geeft aan dat die informatie inderdaad vorig jaar al is aangevraagd, maar dat de gemeente die informatie blijkbaar niet heeft. Men kan uitgaan van het landelijke beeld qua opleidingsniveau: 10% van de bevolking is mentaal beperkt, 60% van de bevolking heeft maximaal een mbo-opleiding, en daar valt ook de middelbare schoolopleiding onder, 20% heeft hbo-niveau en slechts 10% heeft een universitaire opleiding voltooid. Teksten op de website CRR 2015 Pagina 3 van 6

4 moeten een algemeen publiek aanspreken, en er wordt al rekening gehouden met het taalgebruik. De lengte is soms nodig om de ingewikkelde materie uit te leggen. Het lid denkt dat er misschien een specialist op mbo-niveau bij gehaald moet worden, maar deze expertise is in huis en dus niet nodig. Er kan wel eerst een samenvatting worden gegeven; dan de uitgebreide tekst. 4. Pauze 5. Financiën a) Het kost wat moeite om een rekening op naam van de CRR te openen, want wij geen rechtspersoon, hebben geen KvK-nummer. Dat laatste moeten wij dus aanvragen. Het hebben van een bankrekening kost ook geld, en de Triodos-bank werkt langzaam. De wethouder heeft dus mondeling het budget van goedgekeurd, maar wij wachten nog op de formele goedkeuring. Eigen budgetbeheer betekent meer vrijheid voor de cliëntenraad. We moeten eens kritisch gaan kijken naar onze abonnementen, want die kosten veel geld. b) De vacatievergoeding is 75,05 per vergadering en is gebaseerd op de vergoeding die gemeenteraadsleden e.d. krijgen voor vergaderingen. Deze vacatievergoedingen zijn ook in de begroting opgenomen. De vacatievergoeding geldt voor de bijgewoonde vergadering van de CRR zelf; voor de rest niet. In overleg met de penningmeester zal een en ander worden opgesteld. De gemeentelijke contactpersoon wilde schrappen in het aantal vergaderingen, want zij gaat uit van de verordening waarin staat geschreven ten minste 6 vergaderingen per jaar. De CRR interpreteert dit als in ieder geval 6 en het kunnen meer vergaderingen zijn; zeker als de situatie erom vraagt. Het afgelopen jaar hebben wij extra vergaderingen moeten beleggen, omdat er elke keer om advies werd gevraagd, terwijl wij geen vergadering hadden staan. Het zou handig zijn als er om advies wordt gevraagd vanuit de gemeente om ook rekening te houden met onze planning. De begroting 2015 wordt door de leden aangenomen. c) Als alles goed wordt geregeld voor de penningmeester wil het beoogde lid de functie aanvaarden. Iedereen is het eens met deze voordracht. Zodra alles is afgehandeld, wordt het lid benoemd als penningmeester. 6. Adviezen: stand van zaken a) Reactie gemeente d.d. 23 december 2014 De reactie van de gemeente kwam snel op ons advies van 17 december. De CRR heeft het opgestelde advies niet meer intern kunnen bespreken. Wat betreft de betaalde secretaris en de afwijzing daarvan door de gemeente wordt opgemerkt dat de secretaris onafhankelijk kan blijven door op freelancebasis of detacheringscontract te werken. De CRR vindt het een rare opmerking van de gemeente om te suggereren dat een secretaris niet onafhankelijk zou kunnen zijn. In de verordening wordt ook melding gemaakt van onafhankelijk. Het gaat natuurlijk om de CRR 2015 Pagina 4 van 6

5 kosten: de gemeente kan het budgettair niet rondbreien, maar de CRR zal de wethouder aan zijn woord houden om in ieder geval wel een onafhankelijke regionale ombudsman te regelen. Het budget is maximaal De afgelopen jaren heeft de CRR altijd geld over gehad, maar dat geld mocht de CRR niet als reserve houden. Men vraagt zich af wat de commissieleden in 2015 als vacatievergoeding krijgen nu het werk van de CRR hiermee door de Klachtenadviescommissie is gelijkgesteld. De gemeente schermt met de begroting van de gemeente en dat daarin de begroting van de CRR is opgenomen, maar niemand van de CRR kent of heeft de gemeentelijke begroting gezien. De vraag is dan ook waarom er naar deze zaken wordt verwezen als die informatie niet bekend of toegankelijk is? We krijgen dus het privacy protocol. Daar moest de gemeente al eerder werk van maken volgens de Commissie Bezwaar, maar het heeft lang geduurd. Ook de reactie van de gemeente inzake de dossiers is volgens leden van de CRR feitelijk onjuist: de dossiers zijn niet alleen toegankelijk voor mensen die op het beleidsterrein van sociale zaken werken. Beperk de toegang tot de aangewezen consulent. De klantadviseurs/telefonisten mogen alleen doorverwijzen. Er wordt nog steeds gevraagd naar geboortedatum als je belt, constateert de CRR. Het antwoord is niet alleen onduidelijk, maar indien het zo wordt toegepast binnen de gemeente in strijd met de wet. De schending van de privacy gaat steeds verder en wij zullen er aandacht voor blijven vragen. Door te toetsen in de praktijk, door het protocol door te nemen kunnen wij aan de bel blijven trekken. De werkwijze van de gemeente zou zo veel efficiënter kunnen door de formulieren automatisch naar de minima te sturen. Ook op de website van de gemeente zou er meer aandacht moeten worden besteed aan de minimaregelingen. Naar aanleiding van de Inkomenskaart wordt gevraagd waarom de gepensioneerden afspraken moeten maken over de besteding van het PPB. Het lijkt alsof de ouderen onder gemeentelijke curatele worden gesteld, terwijl dat niet de bedoeling is van de minimaregeling. De CRR vindt het opmerkelijk dat de gemeente van haar verwacht dat wij bij meldingen van privacy schendingen naam en toenaam moeten vermelden. Dat zullen én kunnen wij nooit doen, maar de gemeente moet ervanuit gaan dat wij juiste meldingen doen. De CRR reageert in het algemeen, maar de CRR roept mensen op om individueel aan de bel te trekken bij de gemeente. Ook moeten mensen niet al te bang zijn voor de effecten. De gemeentelijke reactie inzake het beperkte aantal boetes is wederom vaag en onduidelijk. De CRR zal nog maar weer eens wijzen op de ongewenste effecten van dat boetebeleid. De reactie t.a.v. de kostendelersnorm wordt eveneens als vaag bestempeld. Dit geldt ook voor de omschrijving van commerciële huurprijs. Een lid denkt dat dat er bij mantelzorg geen kostendelersnorm mag worden toegepast. M.b.t. de re-integratiebeleidsregels bestaat nog meer onduidelijkheid. Feitelijk geeft de gemeente geen antwoord. Bovendien heeft de wethouder mondeling toegezegd dat men terughoudend zal zijn met het opleggen van de tegenprestatie. Enkele leden vertellen dat een ambtenaar van de gemeente uitkeringsgerechtigden opbelt en mededeelt dat zij voor bijvoorbeeld 20 uur per week computerlessen moeten gaan geven. De CRR is hierover ontstemd, want het voldoet niet aan de wettelijke voorwaarden. Meerdere leden geven aan dat dergelijke uren en activiteiten toch gewoon betaald moeten worden conform markt of cao. Zoveel uur is een parttime baan en een uitweg uit de uitkering en armoede, dat moet de gemeente toch ook willen? De CRR zal bij de wethouder navragen hoe dit zit. CRR 2015 Pagina 5 van 6

6 Wat betreft de wachtmaand is de CRR zeer ontstelt. In de praktijk komt dat volgens de CRR op het volgende neer: - iemand moet op 1 januari 2015 bijstand aanvragen, maar de gemeente hanteert een wachtmaand - die persoon moet de gehele maand januari 2015 verplichte cursussen en workshops volgen terwijl hij geen inkomen heeft - op 1 februari wordt de aanvraag voor bijstand in behandeling genomen - de gemeente heeft 2 maanden de tijd om die aanvraag af te handelen en een beslissing te nemen, dus de maanden februari en maart - de persoon zit dan al drie maanden zonder inkomen, terwijl de vaste lasten gewoon betaald moeten worden - in april 2015 wordt de aanvraag goedgekeurd en krijgt de persoon zijn eerste betaling! - de betaling van de bijstand is altijd in de tweede week van de opeenvolgende maand, dus rond 10 april krijgt deze persoon zijn uitkering overgemaakt. De CRR vindt dat op deze manier mensen in de financiële problemen komen, want je komt gewoon geld tekort. De reactie van de gemeente klopt niet, want de wachtmaand krijg je niet uitbetaald, dus de persoon uit het voorbeeld ontvangt maar 2 maanden bijstand en een voorschot krijg je niet over iets waar je geen recht op hebt. De gemeente beweert dat een maand zonder inkomen in de praktijk niet tot problemen leidt, maar de CRR kan uit ervaring zeggen dat dat juist WEL het geval is. De CRR vindt bovendien dat het niet in het belang van de uitkeringsgerechtigden is om onbetaald arbeid te verrichten. Uit onderzoek blijkt bovendien dat verplicht vrijwilligerswerk niet leidt tot een betaalde baan. Verdringing wordt door de CRR niet getolereerd. Een lid stelt voor om bij de gemeente de formulieren in pdf-bestand op te vragen, zodat wij deze op onze website kunnen plaatsen voor de mensen, want je moet altijd naar de gemeente bellen voor die formulieren. Nu kunnen mensen tenminste zelf de aanvraag voor regelingen doen. 7. Website & PR Ieder lid krijgt een nieuwe folder, die men als mooi ervaart, strakker vormgegeven en duidelijk. Er zijn een aantal folders meegegeven aan de gemeentelijke contactpersoon die ze verder onder de minima zal verspreiden. Een lid neemt wat folders mee voor in het KA-huis, en een ander lid zal ze bij de kerken neerleggen. Er zal een Facebook-pagina worden aangemaakt. Geen Twitteraccount, want daar zien de leden niets in. 8. Wat er verder ter tafel komt en rondvraag Niets voor de rondvraag. 11. Sluiting vergadering De secretaris dankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng, en sluit om uur de vergadering. CRR 2015 Pagina 6 van 6

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan?

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. Daarna hoort u

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR Van : vergadering raadscommissie Burger en Bestuur Datum : 15 mei 2003 Aanwezig : de heer J.P. Tanis voorzitter de heer G.M. van Dijk } de heer A. Pietersen } de heer

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden. Cliëntenraden denken en doen mee

Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden. Cliëntenraden denken en doen mee Handreiking Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden Cliëntenraden denken en doen mee Colofon Uitgave Landelijke Cliëntenraad Postbus 95966 2509 CZ Den Haag T (070) 3499790 www.landelijkeclientenraad.nl

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname Nieuwsbrief van de Stichting PVP 22e jaargang nummer 3 winter 2012/2013 De rechter komt... maar laat zijn toga thuis De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname REDACTIONEEL Het zal je

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking Rechtsbescherming Voor mensen met een verstandelijke beperking PlatformVG Koepelorganisatie voor lettertype: collectieve Charlotte Sans Book Plain belangenbehartiging Kleuren: P 295 en P 136 van mensen

Nadere informatie

Algemene vergadering van Villandry

Algemene vergadering van Villandry Algemene vergadering van Villandry Aanwezig: 79 personen waarvan 60 leden Datum: 3 juni 2015, Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht Namens het bestuur zijn aanwezig: Anke de Jong (vz), Lubbert Schenk,

Nadere informatie

Meedoen zonder beperkingen Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten

Meedoen zonder beperkingen Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten 07 06 Meedoen zonder beperkingen Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten advies Meedoen zonder beperkingen Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten Uitgebracht aan de Minister

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Samen sterk Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Colofon Landelijke Cliëntenraad en

Nadere informatie

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3 Inhoudsopgave blad 1. Inleiding 3 2. Algemene Informatie 1. Werkgever 4 2. Bestuursbureau CBO Meilân 4 3. Voorwaarden voor een aanstelling bij CBO Meilân 5 1. Grondslag 5 2. Doel 5 3. Missie 5 4. Visie

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting Nr. 149 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 7 mei 2009 De vaste

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

VOORZITTER VOORZITTER

VOORZITTER VOORZITTER 1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 29 oktober 2009 en voortgezet op maandag 2 november 2009 in het gemeentehuis te Uithuizen.. Aanwezig: Voorzitter

Nadere informatie

De Kredietbank Rotterdam is in balans

De Kredietbank Rotterdam is in balans De Kredietbank Rotterdam is in balans Een onderzoek naar de dagelijkse praktijk gemeentelijke ombudsman Rotterdam maart 2014 Colofon Het onderzoeksteam van de gemeentelijke ombudsman bestond uit: Juliette

Nadere informatie

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Aanwezig zijn: de leden: mw. A van den Berg, dhr. B.K. van Berkel, dhr. P.H.J. Boekhorst, mw.

Nadere informatie

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Huishoudelijk reglement Fcc de Spartanen te Zevenhuizen (Gn.) Algemeen 1. De fietscross vereniging Fcc de Spartanen is een sportvereniging, aangesloten bij de N.F.F. en handelend als eigen vereniging te

Nadere informatie

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers Verantwoordelijk manager: Susanne Plass Pagina 1 van 31 DEEL A. Tandem / Bijlage 2. Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers 1. INLEIDING 2. DEFINITIES 3. ALGEMENE BEPALINGEN 4. MOBILITEITSBEVORDERENDE

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005

Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005 Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.2 pag 2 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie