NATIONALE BANK VAN BELGIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NATIONALE BANK VAN BELGIE"

Transcriptie

1 1 NATIONALE BANK VAN BELGIE Naamloze vennootschap REGLEMENT VAN DE REKENINGEN-COURANT

2 2 INHOUD 1. TOEPASSINGSGEBIED VAN HET REGLEMENT - OPENING VAN EEN REKENING- COURANT KREDIETEN OPGENOMEN IN REKENING-COURANT WERKING VAN EEN REKENING-COURANT ALGEMENE BEPALINGEN TEGOEDVORMING EN -GEBRUIK LASTGEVING OPDRACHTGEVING SOORTEN OPERATIES Klassieke betalingsoperaties Vereffeningsoperaties Operaties ambtshalve VALUTERING TARIEVEN INTERESTEN SCHADEVERGOEDINGEN BLOKKERING VAN EEN REKENING-COURANT SLUITING VAN EEN REKENING-COURANT EENHEID VAN REKENING - VERVAL VAN DE BETALINGSTERMIJN EN NETTING - WAARBORGEN VERJARING, AANSPRAKELIJKHEID EN TERUGBETALINGEN BEWIJS BRIEFWISSELING, DAGAFSCHRIFTEN EN ANDERE INFORMATIEUITWISSELING DAGAFSCHRIFTEN BRIEFWISSELING WIROW FIN' MARKETS BESCHERMING VAN GEGEVENS - PREVENTIE VAN HET WITWASSEN WIJZIGING IN HET REGLEMENT TOEPASSELIJK RECHT - BEVOEGDHEID BIJLAGE 1: AANGESLOTEN SYSTEMEN WAARVOOR DE BANK VEREFFENINGSAGENT IS 14 BIJLAGE 2: LIMIETUREN VOOR HET GEVEN VAN BETALINGSOPDRACHTEN MET VALUTADAG DE DAG VAN ONTVANGST VAN DE OPDRACHT DOOR DE BANK GLOSSARIUM... 16

3 3 1. TOEPASSINGSGEBIED VAN HET REGLEMENT - OPENING VAN EEN REKENING- COURANT 1.1. In haar hoedanigheid van monetaire of publieke autoriteit biedt de Bank aan rechtspersonen actief in het financieel domein en aan de Belgische Staat de mogelijkheid rekeningencourant in haar boeken te openen en hen betalingsdiensten te leveren. Deze rekeningencourant kunnen bij de Bank geopend worden, hetzij in de Rekeningen-couranttoepassing van de Bank, hetzij door de opening van een rekening die op een aan de Bank extern informaticaplatform wordt aangehouden en vanuit juridisch standpunt een rekening-courant is, geopend in de boeken van de Bank. Alle rekeningen-courant, geopend in de boeken van de Bank, worden geregeld door onderhavig reglement alsook, in voorkomend geval, door de specifieke bepalingen die daarop van toepassing zijn, zoals de Algemene Voorwaarden van TARGET2-BE, de bepalingen die het gebruik van de rekeningen-courant regelen in het kader van het effectenverreffeningsstelsel van de Bank (NBB-SSS) of de bepalingen die het gebruik van de rekeningen-courant regelen die geopend zijn in het kader van het systeem van "leveringtegen-betaling" voor de effecten die aangehouden en vereffend worden door Euroclear Frankrijk, Euroclear Nederland of Euroclear België op de Euronext-markt (Euroclear Settlement for Euronext Securities (ESES)). De eventuele specifieke bepalingen die de rekeningen-courant regelen, zijn daarop integraal van toepassing en hebben voorrang op de bepalingen van dit reglement. De bepalingen van dit reglement zijn van toepassing op deze rekeningen-courant wat de elementen betreft die niet expliciet zijn geregeld door eventuele specifieke bepalingen. Dit reglement en de eventuele specifieke bepalingen die de rekeningen-courant regelen, vormen een contractuele eenheid. De betalingsdiensten die de Bank levert in het kader van dit reglement zijn niet onderworpen aan de wet van 10 december 2009 betreffende de betalingsdiensten Een aanvraag tot opening van een rekening-courant moet schriftelijk worden gericht aan de vestiging van de Bank waar de aanvrager zijn rekening wenst aan te houden. De aanvrager gebruikt daartoe een door de Bank ter beschikking gesteld formulier dat hij correct ingevuld en ondertekend moet terugsturen. De Bank kan elke aanvraag tot opening weigeren en zal die beslissing op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de aanvrager motiveren.

4 4 De ondertekening van bovenvermeld formulier verbindt de aanvrager tot inachtneming van onderhavig reglement, elke bijlage en elk ander document dat met dit reglement een eenheid vormt Ingeval de aanvrager niet in België gevestigd is, behoudt de Bank zich het recht voor een aanvraag tot opening van een rekening-courant enkel goed te keuren op voorwaarde dat de aanvrager woonstkeuze doet in België. Die voorwaarde blijft gelden tijdens de volledige duur dat de rekening-courant wordt aangehouden. De Bank kan derhalve alle documenten, berichten, kennisgevingen, betekeningen enz. welke, direct of indirect, betrekking hebben op de geopende rekening-courant naar de opgegeven woonplaats sturen De aanvrager moet een specimen van zijn handtekening voorleggen en, in voorkomend geval, van de handtekeningen van de personen die over zijn rekening-courant kunnen beschikken. Hij moet ook een kopie toevoegen van zijn identiteitskaart en/of deze van de personen die over zijn rekening-courant kunnen beschikken. 2. KREDIETEN OPGENOMEN IN REKENING-COURANT Het "Reglement betreffende intraday-kredieten en monetaire-beleidsoperaties van de Nationale Bank van België" is van toepassing op de kredieten die in rekening-courant worden opgenomen, zelfs als de rekeninghouder geen tegenpartij is van de monetaire beleidsoperaties van de Bank. Elke begunstigde van een krediet heeft een exemplaar van het bovenvermelde reglement ontvangen. 3. WERKING VAN EEN REKENING-COURANT 3.1. ALGEMENE BEPALINGEN De rekeningen-courant geopend bij de Bank worden aangehouden in euro De Bank aanvaardt iedere bankwerkdag in al haar vestigingen operaties op alle rekeningen-courant die in haar boeken geopend zijn. Op de bijkomende TARGET2- werkdagen aanvaardt ze enkel geautomatiseerde opdrachten en dit uitsluitend in de hoofdzetel te Brussel Ingeval een houder meerdere rekeningen-courant bij de Bank heeft, behoudt de Bank zich het recht voor de opbrengst van alle operaties, voor rekening of ten gunste van deze houder, te crediteren op om het even welke rekening op diens naam indien de houder hiervoor geen geschreven instructies gegeven heeft.

5 De Bank kan, van rechtswege en zonder enige voorafgaande kennisgeving, elke rekeningcourant van een houder debiteren voor het bedrag dat deze haar verschuldigd is, ongeacht de reden van de schuld TEGOEDVORMING EN -GEBRUIK Een door een houder aangeboden opdracht is onherroepbaar vanaf het ogenblik van afgifte. Voor een niet-geautomatiseerde opdracht is dit het tijdstip waarop de opdracht aan de loketten van de Bank wordt aangeboden; voor een geautomatiseerde opdracht is het tijdstip van afgifte het ogenblik waarop de opdracht door het betreffende transmissiemedium aanvaard wordt. Een operatie is definitief, d.w.z. dat ze niet meer ongedaan kan gemaakt worden, om welke reden dan ook, zodra het bedrag ervan geboekt wordt op rekening-courant in de boeken van de Bank Het tegoed waarmee een houder debetoperaties kan uitvoeren, is het beschikbaar fonds. Dit fonds bevat het saldo van de dag verminderd met de blokkeringen en vermeerderd met de eventuele kredietlijn. Het saldo van de dag is samengesteld uit het saldo van de vorige dag verminderd met de debetboekingen en vermeerderd met de creditboekeingen Gewoonlijk verwerkt de Bank alle operaties volgens het FIFO-principe. De Bank kan daar van afwijken teneinde het betalingsverkeer efficiënter en vlotter te laten verlopen De rekeningen-courant van een houder moeten altijd een voldoende beschikbaar fonds vertonen om de betaling van door de Bank in rekening gebrachte debetrentes, provisies en kosten mogelijk te maken LASTGEVING Een houder van een rekening-courant kan één of meerdere derden als lasthebber(s) aanstellen Daartoe dient de houder de Bank een volmacht te bezorgen waaruit de omvang en de geldigheid van de lastgeving duidelijk blijkt. Daarenboven dient de houder elke latere wijziging in de bevoegdheden van zijn lasthebber(s) per aangetekend schrijven aan de Bank mee te delen. Elke wijziging aan de lijst van zijn lasthebber(s) moet meegedeeld worden via een nieuw volmachtformulier.

6 De Bank beschouwt de lastgeving als bestaande zolang zij niet per aangetekende brief op de hoogte wordt gesteld van de herroeping of opzegging ervan, of zolang zij geen weet heeft van een wettige reden die aanleiding kan geven tot het beëindigen van de lastgeving Een houder dient aan de beheerders van de systemen, vermeld als bijlage 1, de nodige lastgevingen te verlenen opdat zij voor zijn rekening-courant opdrachten zouden kunnen geven. Is de beheerder de Bank zelf, dan kent de houder deze volmacht aan de Bank toe De houder is aansprakelijk voor de gevolgen van de niet-naleving van deze formaliteiten OPDRACHTGEVING De houder kan de Bank via diverse afgiftekanalen opdrachten geven. In geval van onbeschikbaarheid van een bepaald kanaal, kan de Bank de goede en tijdige uitvoering van opdrachten afhankelijk maken van het gebruik van een ander kanaal. Afhankelijk van het gekozen kanaal kunnen vormvereisten worden opgelegd. De nietnaleving van die vereisten kan leiden tot weigering van de opdracht. Bij een foutieve of te late verwerking van een opdracht door de niet-naleving van de vereisten ligt de aansprakelijkheid bij de opdrachtgever De houder kan de Bank op geautomatiseerde wijze opdrachten geven via de volgende kanalen: - SWIFT Hierbij dienen de houder en de Bank elektronische sleutels uit te wisselen, volgens een door SWIFT bepaalde procedure. Daarnaast deelt de houder de Bank de BIC-adressen mee van waaruit geldige opdrachten kunnen worden gestuurd met betrekking tot de rekening-courant in kwestie. - Customized File Transfer of beveiligde Het staat de Bank vrij bepaalde soorten van operaties te aanvaarden waartoe de houder in de vorm van een Customized File Transfer of per beveiligde opdracht geeft. Het formaat en de authentificatieprocedures worden volgens de specifieke behoeften overeengekomen De houder kan ook niet-geautomatiseerde opdrachten afgeven aan de loketten van de Bank of per post In bijlage 2 worden limieturen bepaald voor het geven van betalingsopdrachten verzonden via SWIFT teneinde de boeking ervan nog dezelfde dag te kunnen uitvoeren. In uitzonderlijke omstandigheden, op aanvraag van de klant en mits toestemming van de

7 7 Bank (dienst Giraal geldverkeer - Rekeningen-courant), kan een afwijking op deze limieturen worden toegestaan. De opdrachten die via een ander kanaal dan SWIFT naar de Bank worden verstuurd, worden door de Bank zo snel mogelijk na hun ontvangst uitgevoerd. De uitvoering van de betaling op de dag van de ontvangst kan in dat geval echter niet gegarandeerd worden. De betaling zal ten laatste de werkdag volgend op de dag van ontvangst worden uitgevoerd SOORTEN OPERATIES Klassieke betalingsoperaties Creditoperaties: de Bank aanvaardt stortingen en overschrijvingen voor rekening-courant van de houder. Debetoperaties: een houder kan over zijn beschikbaar fonds beschikken door middel van overschrijvingen, die in overeenstemming met artikel 3.4 aan de Bank bezorgd werden. Voor manuele overschrijvingen moet een door de Bank ter beschikking gesteld gestandaardiseerd overschrijvingsformulier worden gebruikt Vereffeningsoperaties In de hoedanigheid van vereffeningsagent verleent de Bank vereffeningsdiensten aan de in bijlage 1 vermelde systemen. Zodoende worden in opdracht van de respectieve systeembeheerders de geldoperaties van de aan die stelsels deelnemende houders vereffend in de rekeningen-courant van de Bank Operaties ambtshalve Interesten worden, op intiatief van de Bank, automatisch geboekt op de rekening-courant van de houder. De Bank debiteert automatisch de rekening-courant voor kosten en provisies die voortvloeien uit operaties, uitgevoerd voor rekening van de houder VALUTERING Operaties worden in rekening-courant gebracht met als valutadatum de dag van hun boeking TARIEVEN De lijst van de geldende tarieven voor het beheer van de rekening-courant en de verrichte operaties is beschikbaar op de webstek van de Bank (www.betalingssystemen.be). Deze lijst kan ook op aanvraag verkregen worden.

8 INTERESTEN De Bank bepaalt, naargelang het geval en rekeninghoudend met haar taken en doelstellingen, de toe te passen interestvoet op het creditsaldo van een rekening-courant. Deze interestvoet kan negatief zijn. Alle informatie of elke wijziging betreffende de toegepaste negatieve interestvoet zal conform artikel 10 meegedeeld worden. 4. SCHADEVERGOEDINGEN Iedere houder, die door zijn fout de goede werking verstoort van de vereffening binnen de rekeningen-courant van de stelsels waarvan sprake in artikel 3.5.2, kan bij elke verstoring - bij wijze van forfaitaire vergoeding voor geleden schade en gemaakte administratieve kosten - telkens ten belope van 250 euro gedebiteerd worden door de Bank, overeenkomstig artikel BLOKKERING VAN EEN REKENING-COURANT 5.1. Het blokkeren van een rekening-courant houdt in dat alle nieuwe operaties vanuit of ten gunste van een rekening-courant van een bepaalde houder door de Bank zonder onderscheid worden geweigerd en dat in verwerking zijnde operaties worden geschrapt De rekeningen-courant van een houder zullen van rechtswege geblokkeerd worden, buiten enigerlei kennisgeving en met onmiddellijke inwerkingtreding, in geval van: - faillissement; - herroeping van de vergunning als kredietinstelling of beleggingsonderneming De Bank is tevens gemachtigd tot het blokkeren van de rekeningen-courant van de houder, buiten enigerlei kennisgeving en met onmiddellijke inwerkingtreding, in geval van: - elke niet-naleving, tijdelijk of niet, vanwege een houder van één van de verplichtingen vastgesteld in het onderhavig reglement, in het bijzonder een tekort aan ' beschikbaar fonds' dat debiteringen ambtshalve door de Bank niet toelaat; - elke wijziging van de economische of financiële toestand van een houder die, onder andere, zou kunnen leiden tot zijn insolvabiliteit of staking van betaling; - elk beslag (bewarend of uitvoerend) of rechtsvervolging tegen een houder; - elke beslissing van bevriezing van gelden en/of andere maatregelen door de Unie of door één of meerdere lidstaten opgelegd die de bekwaamheid van de houder beperken om over zijn gelden te beschikken;

9 9 - elke aanvraag van faillissement of van gerechtelijke reorganisatie, elke vereffening; en, in het algemeen - elke gebeurtenis die van aard is het vertrouwen van de Bank in de betrokken houder te schenden. Uit de uitoefening of niet-uitoefening van die mogelijkheid tot blokkering van een rekeningcourant vloeit geen enkele aansprakelijkheid van de Bank voort ten opzichte van de houder in kwestie De duur van de blokkering wordt door de Bank bepaald afhankelijk van de reden tot blokkering. 6. SLUITING VAN EEN REKENING-COURANT 6.1 Op voorwaarde dat de houder een opzeggingstermijn van zeven werkdagen in acht neemt, kan hij door middel van een schriftelijke kennisgeving te allen tijde een rekening-courant sluiten. Ook de Bank kan, mits zij een opzeggingstermijn van drie werkdagen in acht neemt, een rekening-courant te allen tijde en door middel van een schriftelijke kennisgeving sluiten. 6.2 Ingeval een rekening-courant wordt geblokkeerd, heeft de Bank het recht om, onverminderd de bepalingen van artikel 7.1, die rekening-courant te sluiten zonder opzeggingstermijn en zonder voorafgaande kennisgeving. 6.3 Het eventuele creditsaldo van de te sluiten rekening-courant wordt ter beschikking gesteld van de houder, na debitering ambtshalve van de geschatte som van alle bedragen die de houder aan de Bank verschuldigd is. Een definitieve afrekening van de door de houder aan de Bank verschuldigde bedragen volgt binnen een redelijke termijn. 7. EENHEID VAN REKENING - VERVAL VAN DE BETALINGSTERMIJN EN NETTING - WAARBORGEN 7.1. Indien een houder over meerdere rekeningen-courant beschikt bij de Bank, hetzij in de rekeningen-couranttoepassing van de Bank, hetzij door de opening van een rekening die op een aan de Bank extern informaticaplatform wordt aangehouden en vanuit juridisch standpunt een rekening-courant is geopend in de boeken van de Bank, vormen deze in werkelijkheid één enkele en ondeelbare rekening. In geval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie, opschorting van betaling, ondermijning van de kredietwaardigheid van de houder of van elke andere toestand van samenloop tussen de schuldeisers van deze laatste, kan de Bank de verschillende saldi van die ene rekening met elkaar verrekenen en het eventueel resterende

10 10 creditsaldo aanwenden voor de betaling of delging, tot het verschuldigde bedrag, van alle bedragen die de houder de Bank om welke reden ook verschuldigd zou zijn In geval van faillissement of van samenloop van schuldeisers die op de titularis betrekking heeft en onverminderd eventuele specifieke bepalingen die de werking van de rekeningcourant regelen, zoals opgesomd in artikel 1, zal de Bank vooraf en van rechtswege, de met de houder afgesloten operaties opzeggen en de verbintenissen die eruit voortvloeien onmiddellijk opeisbaar stellen. Bovendien worden de wederzijdse verbintenissen tussen de Bank en de houder automatisch gecompenseerd, waarbij de partij die het hoogste bedrag verschuldigd is, aan de tegenpartij het verschil tussen de door beide verschuldigde bedragen betaalt. De uitoefening door de Bank van deze rechten, geeft de rekening-couranthouder geen enkel recht op schadevergoeding Onverminderd de toepassing van het krachtens artikel 7 van de organieke wet van de Bank ingestelde voorrecht, vormen alle effecten of waardepapieren die als zekerheid aan de Bank werden gegeven voor een kredietopening of voor de goede afloop van welke operatie ook, één enkele waarborg die, na de vereffening van de beoogde operatie, een onderpand vormen voor het tot een goed einde brengen van alle andere schulden, vallend buiten het kader van de monetaire beleidsoperaties, die de houder jegens de Bank heeft. Bij de uitoefening van de ingevolge de vorige paragrafen toegekende rechten kan de Bank gedeeltelijke boekingen doen op de verschillende schulden die de houder jegens haar heeft. 8. VERJARING, AANSPRAKELIJKHEID EN TERUGBETALINGEN 8.1. Zonder afbreuk te doen aan kortere wettelijke verjaringstermijnen, verjaart elke contractuele of niet-contractuele vordering op de Bank die voortvloeit uit of samenhangt met de door dit reglement bepaalde rekening-courantverhouding, na een termijn van drie jaar; die termijn vangt aan de eerste dag na het feit waardoor schade is veroorzaakt De Bank is niet aansprakelijk voor eventuele door de houder geleden schade die voortvloeit uit of samenhangt met de door dit reglement bepaalde relatie, voor zover ze alle nodige maatregelen neemt voor een correct beheer van de rekeningen-courant van de houder en ze daartoe de vereiste technische en logistieke middelen aanwendt. Meer bepaald neemt de Bank alle nodige maatregelen om haar computersystemen te beschermen of de buitendienststelling ervan te voorkomen en spant ze zich in om elke panne of belangrijke werkingsstoornis zo vlug mogelijk te verhelpen, met name door het uitvoeren van de geëigende back-upprocedures. Indien deze maatregelen werden genomen, is de Bank

11 11 niet meer aansprakelijk voor de eventuele buitendienststelling of werkingsstoornis, zelfs tijdelijk, van de computers of de programma's die ze gebruikt voor de verwerking van operaties van houders of voor het ter beschikking stellen van thesauriegegevens, evenmin als bij vernietiging of uitwissing van erin opgeslagen gegevens of bij eventueel bedrieglijk gebruik ervan door derden De Bank is evenmin aansprakelijk voor de eventuele schade die de houders zouden lijden ten gevolge van overmacht, te wijten aan oorlog, algemene staking (met inbegrip van een staking van haar personeel), lock-out, algemene mobilisatie, oproer, sociale onrust, epidemieën, energieschaarste, tekort aan brandstof, grondstoffen en dergelijke, opeisingen, brand, overstromingen, gebrek aan transport, onbeschikbaarheid van een TARGET2-deelsysteem, onbeschikbaarheid of eender welke tekortkoming van SWIFT, beschikkingen van hogerhand of tussenkomst van de overheid, of om het even welke oorzaak, buiten haar wil om. 9. BEWIJS Ongeacht de aard en de waarde van de te bewijzen handeling, kan de Bank ten opzichte van wie ook, zowel in burgerlijke als handelszaken, steeds het bewijs ervan leveren door middel van een afschrift of een reproductie van het originele document. Het afschrift of de reproductie hebben dezelfde bewijskracht als het originele document, ongeacht de vorm ervan (doorslag, fotokopie, microfilm, informatiedrager verkregen via automatische, elektronische, magnetische of optische informatieverwerking of via een andere techniek). 10. BRIEFWISSELING, DAGAFSCHRIFTEN EN ANDERE INFORMATIEUITWISSELING DAGAFSCHRIFTEN De Bank stelt voor de houder dagafschriften op, waarop het vorige saldo, de geboekte operaties en het nieuwe saldo worden vermeld. Ook andere informatie kan er op worden meegedeeld. De afschriften worden op papier, via SWIFT of in een ander elektronisch formaat verstuurd. De houder dient de vergissingen welke hij in die afschriften zou vaststellen, onmiddellijk te signaleren. De Bank zal die meldingen onderzoeken en eventueel correcties aanbrengen BRIEFWISSELING De mededelingen van de Bank aan de houder worden, onverminderd artikel 1.3, verstuurd naar het adres dat bij het openen van de rekening-courant werd opgegeven of naar het laatste adres dat de houder sedertdien heeft meegedeeld.

12 12 Indien het een rekening-courant op naam van meerdere personen betreft, worden de mededelingen verstuurd naar de persoon die als eerste houder van de rekening vermeld staat, tenzij anders bepaald. Voor de Bank bestemde briefwisseling met betrekking tot de rekeningen-courant dient naar het volgende adres te worden gestuurd: Nationale Bank van België Dienst Giraal geldverkeer de Berlaimontlaan Brussel WIROW FIN' MARKETS De Bank stelt aan de titularis van een rekening-courant gehouden in de Rekeningencouranttoepassing van de Bank, de toepassing WIROW Fin' Markets ter beschikking op basis van een contract en tegen vergoeding. WIROW Fin' Markets biedt de houder de mogelijkheid zijn rekening-courant gehouden in de Rekeningen-couranttoepassing van de Bank in real-time te ondervragen. Zo beschikt hij gedurende de dag over de meest recente informatie omtrent de stand van en de bewegingen in zijn rekening-courant. 11. BESCHERMING VAN GEGEVENS - PREVENTIE VAN HET WITWASSEN De houder neemt kennis van het feit dat, voor zover de datacommunicatiediensten van SWIFT worden gebruikt, SWIFT de gegevens, met inbegrip van de persoonsgegevens, in overeenstemming met haar contractuele documentatie behandelt. Deze documentatie is beschikbaar op de webstek De houder wordt verondersteld al de verplichtingen die hem worden opgelegd in het kader van de wetgeving op de bescherming van gegevens, op de preventie van het witwassen van geld en het financieren van terrorisme, te kennen en na te leven, onder andere voor wat betreft de toepassing van gepaste maatregelen ten aanzien van betalingen die een debet of een credit op zijn rekening-courant(en) tot gevolg hebben. 12. WIJZIGING IN HET REGLEMENT De Bank behoudt zich het recht voor dit reglement op elk ogenblik eenzijdig te wijzigen, om rekening te houden met de goedgekeurde regels in het kader van het Eurosysteem of de behoeften voortvloeiend uit de marktevolutie.

13 13 De Bank informeert vooraf de houders op wie de wijziging(en) van toepassing zijn, hetzij per elektronische post, hetzij via een bij een dagafschrift gevoegd bericht, en vermeldt wanneer de wijziging in werking treedt. Het openen of behouden van een rekening-courant door de bij de wijziging betrokken houders na de inwerkingtreding van de wijziging in dit reglement, impliceert dat de betrokken houders instemmen met alle bepalingen en clausules die erin zijn vervat. Het onderhavige reglement is gepubliceerd op de webstek van de Bank (www.betalingssystemen.be). 13. TOEPASSELIJK RECHT - BEVOEGDHEID De rekeningen-courant van de Bank en het huidig reglement vallen onder het Belgisch recht. De betwistingen die zouden ontstaan nopens de uitvoering of de interpretatie van het huidig reglement of van de operaties die erin worden geregeld, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken.

14 14 BIJLAGE 1: AANGESLOTEN SYSTEMEN WAARVOOR DE BANK VEREFFENINGSAGENT IS SYSTEEM BEHEERDER VEREFFENINGS PLATFORM UCV (Uitwisselingscentrum en Verrekening) de vzw UCV (beheer uitbesteed aan STET) TARGET2 NBB-SSS NBB TARGET2 Beursoperaties en operaties buiten beurs - ESES-platform Euroclear Belgium TARGET2 Openbare Veilingen (OV) (niet (meer) genoteerde effecten) NYSE Euronext TARGET2

15 15 BIJLAGE 2: LIMIETUREN VOOR HET GEVEN VAN BETALINGSOPDRACHTEN MET VALUTADAG DE DAG VAN ONTVANGST VAN DE OPDRACHT DOOR DE BANK Opdrachten verstuurd door de klant via SWIFT: klantenbetaling MT103(+) 16.30u interbankenbetaling MT u

16 16 GLOSSARIUM Bank: de Nationale Bank van België (NBB) N.V. Bankwerkdag: dag waarop de Belgische banksector in zijn geheel werkt. Voor de vestigingen van de Bank buiten Brussel zijn de respectieve regionale feestdagen geen bankwerkdagen (zie ook TARGET2-werkdag). Blokkering van een bedrag: een bedrag dat deel uitmaakt van het tegoed van een houder, maar dat uitsluitend beschikbaar zal worden gesteld voor de uitvoering van de operatie waarvoor dit bedrag werd gereserveerd. Boeking: het inschrijven van een operatie in de boeken van de Bank. Customized file transfer: geautomatiseerde wijze van gegevensoverdracht in een bestand dat aangepast is aan en gestructureerd is volgens specifieke behoeften. ESCB: Europees stelsel van centrale banken. FIFO-principe: First-In-First-Out-principe volgens hetwelk de eerst gegeven opdracht het eerst wordt geboekt. Houder: de titularis van een rekening-courant bij de Nationale Bank van België N.V. Opdracht: een opdracht van de houder van een rekening-courant, of van diens lasthebber, om een debetoperatie op die rekening uit te voeren. Operatie: een creditering of debitering van een rekening-courant. Rekening-courant: rekening in de boeken van de Bank waarop de courante operaties van de houders worden geboekt. Storting: het deponeren van baar geld waardoor het tegoed in rekening-courant toeneemt. SWIFT: Society for worldwide interbank financial telecommunication. TARGET2: (Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer). Het pan- Europees betalingsysteem van het ESCB voor de "real-time bruto vereffening van betalingen in euro en samengesteld uit de verschillende "real time" bruto vereffeningssystemen (RTGS) die deel uitmaken van TARGET2.

17 17 TARGET2-BE: het RTGS systeem van de Bank, dat deel uitmaakt van TARGET2. TARGET2-werkdag: elke dag tijdens dewelke TARGET2 open is voor de vereffening van betalingsopdrachten. Tegoed: een positief saldo op een rekening-courant. UCV-Systeem: het "retail" betalingssysteem genoemd "Uitwisselingscentrum en Verrekening" (UCV), dat door gelijknamige vereniging zonder winstoogmerk wordt aangehouden en beheerd (waarbij dat beheer uitbesteed is aan STET). Valutadatum: datum waarop een bedrag rentend wordt of niet langer rentedragend is. Vestiging: de hoofdzetel, een bijbank of een agentschap van de Nationale Bank van België N.V.

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ALGEMENE BANKVOORWAARDEN 30/06/2014 Inhoud Hoofdstuk 1 Basisbepalingen 4 Artikel 1 Toepassingsgebied 4 Artikel 2 Identiteit, rechtsbekwaamheid, bevoegdheden 4 Artikel 3 Correspondentie/Communicatie 4 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Keytrade Keytrade Bank Bank Luxembourg S.A. - S.A. Financiele - www.keytradebank.lu Conditions Instrumenten

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM 1. Definities GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM In toepassing van deze gebruiksvoorwaarden, hebben de volgende woorden, wanneer zij met een hoofdletter worden gebruikt, en behalve indien

Nadere informatie

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft het gebruik door een klant van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME Record@Home /V07/02/2013 van Record Bank nv en zijn van toepassing vanaf 12 mei 2014. 1. Inleiding 1.1 Deze algemene voorwaarden regelen de verplichtingen, aansprakelijkheden en bijzondere rechten die

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V.

Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. bestaande uit: I. Algemene Bankvoorwaarden II. Voorwaarden Cliëntrelatie I) ALGEMENE BANKVOORWAARDEN Deze algemene bankvoorwaarden

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM VOF, de vennootschap onder firma schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat 87,

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN*

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* * De in cursief opgenomen bepalingen gelden enkel voor zover de kredietnemer en/of desgevallend de derde-garant natuurlijke personen zijn.

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM NV/SA, de de naamloze vennootschap schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Verlofsparen 39656 02.02 Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn Inhoud Uitvoeringsreglement Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden

Algemene Bankvoorwaarden r Algemene Bankvoorwaarden 1 Algemene Bankvoorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg tussen de Nederlandse Vereniging van Banken en de Consumentenbond in het kader van de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA Inhoudstafel Algemene voorwaarden VIA FUTURA bvba... 1 Inhoudstafel... 1 Art. 1 Toepasselijkheid... 2 Art. 2 Offerte, bestelling en overeenkomst... 2 Art. 3 Gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen

Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen A. Algemene voorwaarden, van toepassing op alle contracten en verkopen A.1. Definities In de huidige Algemene Voorwaarden wordt gebruik gemaakt van de volgende definities: CRM Warehouse : IT Connect, besloten

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank ASR Bank N.V. Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank Postbus 744 3000 AS Rotterdam Telefoon (010) 401 75 83 Fax (010) 240 15 95 Artikel 1. Definities In de Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank gelden

Nadere informatie

S&E Consulting bvba De Dammenlaan 120 B-9200 Dendermonde

S&E Consulting bvba De Dammenlaan 120 B-9200 Dendermonde S&E Consulting bvba S&E Consulting bvba De Dammenlaan 120 B-9200 Dendermonde Tel.: +32 (0)52 21.45.08 Fax.: +32 (0)52 22.64.39 www.sne-consulting.be Algemene Voorwaarden 1. Toepassingsgebied a. Onderhavige

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAVEN GENK NV

ALGEMENE VOORWAARDEN HAVEN GENK NV ALGEMENE VOORWAARDEN HAVEN GENK NV 1. Onderhavige voorwaarden die geen stijlclausules bevatten, maken integraal deel uit van alle, ook occasionele, overeenkomsten gesloten tussen HAVEN GENK en haar medecontractant

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 01. Contracterende partijen. 01.1: Deze overeenkomst wordt gesloten tussen Gekko enerzijds (hierna aangeduid als Gekko en al haar klanten anderzijds. (hierna aangeduid als de klant

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1. Definitie. 2. Kennis van de Algemene Voorwaarden. 3. Toepasselijkheid en bewijs 1 / 12

Algemene Voorwaarden. 1. Definitie. 2. Kennis van de Algemene Voorwaarden. 3. Toepasselijkheid en bewijs 1 / 12 1. Definitie 1.1. Deze overeenkomst wordt gesloten tussen GuCro v.o.f. (hierna aangeduid als GuCro v.o.f. ) enerzijds en al haar klanten (hierna aangeduid als de klant ) anderzijds. 1.2. De aangestelde,

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET DISTRIBUTIENET VOOR ELEKTRICITEIT

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET DISTRIBUTIENET VOOR ELEKTRICITEIT REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET DISTRIBUTIENET VOOR ELEKTRICITEIT Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van AGEM op 18 oktober 2007 Artikel 1 Terminologie Voor de betekenis van de in dit Toegangsreglement

Nadere informatie

ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN TALES SYSTEMS CVBA

ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN TALES SYSTEMS CVBA ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN TALES SYSTEMS CVBA 1. ALGEMEEN 1. CONTRACTUELE RELATIE EN PARTIJEN 1.1. De contractuele relatie tussen de Klant en Tales Systems CVBA wordt beheerst door deze Algemene Contractvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ING Life Optima

Algemene Voorwaarden ING Life Optima Algemene Voorwaarden ING Life Optima Inhoudstafel I. Beschrijving van de verzekering 1. Opbouw van het kapitaal 2. Kapitalisatie van de premie 2.1. Gegarandeerde interestvoet 2.2. Winstdeelname II. Het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. GlasvezelZakelijk.nl. augustus 2012

Algemene Voorwaarden. GlasvezelZakelijk.nl. augustus 2012 Algemene Voorwaarden GlasvezelZakelijk.nl augustus 2012 INHOUDSOPGAVE: 1. DEFINITIES EN BEGRIPSBEPALING...3 2. DE DIENSTEN...3 3. TOTSTANDKOMING VAN EEN SERVICE CONTRACT...4 4. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT...4

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES...

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES... - AD1071NL - 131201 HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 Artikel 1 - Voorwerp van de dekking... 3 Artikel 2 - Verzekerd risico... 3 Artikel 3 - Wijziging van het verzekerd risico... 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie