NATIONALE BANK VAN BELGIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NATIONALE BANK VAN BELGIE"

Transcriptie

1 1 NATIONALE BANK VAN BELGIE Naamloze vennootschap REGLEMENT VAN DE REKENINGEN-COURANT

2 2 INHOUD 1. TOEPASSINGSGEBIED VAN HET REGLEMENT - OPENING VAN EEN REKENING- COURANT KREDIETEN OPGENOMEN IN REKENING-COURANT WERKING VAN EEN REKENING-COURANT ALGEMENE BEPALINGEN TEGOEDVORMING EN -GEBRUIK LASTGEVING OPDRACHTGEVING SOORTEN OPERATIES Klassieke betalingsoperaties Vereffeningsoperaties Operaties ambtshalve VALUTERING TARIEVEN INTERESTEN SCHADEVERGOEDINGEN BLOKKERING VAN EEN REKENING-COURANT SLUITING VAN EEN REKENING-COURANT EENHEID VAN REKENING - VERVAL VAN DE BETALINGSTERMIJN EN NETTING - WAARBORGEN VERJARING, AANSPRAKELIJKHEID EN TERUGBETALINGEN BEWIJS BRIEFWISSELING, DAGAFSCHRIFTEN EN ANDERE INFORMATIEUITWISSELING DAGAFSCHRIFTEN BRIEFWISSELING WIROW FIN' MARKETS BESCHERMING VAN GEGEVENS - PREVENTIE VAN HET WITWASSEN WIJZIGING IN HET REGLEMENT TOEPASSELIJK RECHT - BEVOEGDHEID BIJLAGE 1: AANGESLOTEN SYSTEMEN WAARVOOR DE BANK VEREFFENINGSAGENT IS 14 BIJLAGE 2: LIMIETUREN VOOR HET GEVEN VAN BETALINGSOPDRACHTEN MET VALUTADAG DE DAG VAN ONTVANGST VAN DE OPDRACHT DOOR DE BANK GLOSSARIUM... 16

3 3 1. TOEPASSINGSGEBIED VAN HET REGLEMENT - OPENING VAN EEN REKENING- COURANT 1.1. In haar hoedanigheid van monetaire of publieke autoriteit biedt de Bank aan rechtspersonen actief in het financieel domein en aan de Belgische Staat de mogelijkheid rekeningencourant in haar boeken te openen en hen betalingsdiensten te leveren. Deze rekeningencourant kunnen bij de Bank geopend worden, hetzij in de Rekeningen-couranttoepassing van de Bank, hetzij door de opening van een rekening die op een aan de Bank extern informaticaplatform wordt aangehouden en vanuit juridisch standpunt een rekening-courant is, geopend in de boeken van de Bank. Alle rekeningen-courant, geopend in de boeken van de Bank, worden geregeld door onderhavig reglement alsook, in voorkomend geval, door de specifieke bepalingen die daarop van toepassing zijn, zoals de Algemene Voorwaarden van TARGET2-BE, de bepalingen die het gebruik van de rekeningen-courant regelen in het kader van het effectenverreffeningsstelsel van de Bank (NBB-SSS) of de bepalingen die het gebruik van de rekeningen-courant regelen die geopend zijn in het kader van het systeem van "leveringtegen-betaling" voor de effecten die aangehouden en vereffend worden door Euroclear Frankrijk, Euroclear Nederland of Euroclear België op de Euronext-markt (Euroclear Settlement for Euronext Securities (ESES)). De eventuele specifieke bepalingen die de rekeningen-courant regelen, zijn daarop integraal van toepassing en hebben voorrang op de bepalingen van dit reglement. De bepalingen van dit reglement zijn van toepassing op deze rekeningen-courant wat de elementen betreft die niet expliciet zijn geregeld door eventuele specifieke bepalingen. Dit reglement en de eventuele specifieke bepalingen die de rekeningen-courant regelen, vormen een contractuele eenheid. De betalingsdiensten die de Bank levert in het kader van dit reglement zijn niet onderworpen aan de wet van 10 december 2009 betreffende de betalingsdiensten Een aanvraag tot opening van een rekening-courant moet schriftelijk worden gericht aan de vestiging van de Bank waar de aanvrager zijn rekening wenst aan te houden. De aanvrager gebruikt daartoe een door de Bank ter beschikking gesteld formulier dat hij correct ingevuld en ondertekend moet terugsturen. De Bank kan elke aanvraag tot opening weigeren en zal die beslissing op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de aanvrager motiveren.

4 4 De ondertekening van bovenvermeld formulier verbindt de aanvrager tot inachtneming van onderhavig reglement, elke bijlage en elk ander document dat met dit reglement een eenheid vormt Ingeval de aanvrager niet in België gevestigd is, behoudt de Bank zich het recht voor een aanvraag tot opening van een rekening-courant enkel goed te keuren op voorwaarde dat de aanvrager woonstkeuze doet in België. Die voorwaarde blijft gelden tijdens de volledige duur dat de rekening-courant wordt aangehouden. De Bank kan derhalve alle documenten, berichten, kennisgevingen, betekeningen enz. welke, direct of indirect, betrekking hebben op de geopende rekening-courant naar de opgegeven woonplaats sturen De aanvrager moet een specimen van zijn handtekening voorleggen en, in voorkomend geval, van de handtekeningen van de personen die over zijn rekening-courant kunnen beschikken. Hij moet ook een kopie toevoegen van zijn identiteitskaart en/of deze van de personen die over zijn rekening-courant kunnen beschikken. 2. KREDIETEN OPGENOMEN IN REKENING-COURANT Het "Reglement betreffende intraday-kredieten en monetaire-beleidsoperaties van de Nationale Bank van België" is van toepassing op de kredieten die in rekening-courant worden opgenomen, zelfs als de rekeninghouder geen tegenpartij is van de monetaire beleidsoperaties van de Bank. Elke begunstigde van een krediet heeft een exemplaar van het bovenvermelde reglement ontvangen. 3. WERKING VAN EEN REKENING-COURANT 3.1. ALGEMENE BEPALINGEN De rekeningen-courant geopend bij de Bank worden aangehouden in euro De Bank aanvaardt iedere bankwerkdag in al haar vestigingen operaties op alle rekeningen-courant die in haar boeken geopend zijn. Op de bijkomende TARGET2- werkdagen aanvaardt ze enkel geautomatiseerde opdrachten en dit uitsluitend in de hoofdzetel te Brussel Ingeval een houder meerdere rekeningen-courant bij de Bank heeft, behoudt de Bank zich het recht voor de opbrengst van alle operaties, voor rekening of ten gunste van deze houder, te crediteren op om het even welke rekening op diens naam indien de houder hiervoor geen geschreven instructies gegeven heeft.

5 De Bank kan, van rechtswege en zonder enige voorafgaande kennisgeving, elke rekeningcourant van een houder debiteren voor het bedrag dat deze haar verschuldigd is, ongeacht de reden van de schuld TEGOEDVORMING EN -GEBRUIK Een door een houder aangeboden opdracht is onherroepbaar vanaf het ogenblik van afgifte. Voor een niet-geautomatiseerde opdracht is dit het tijdstip waarop de opdracht aan de loketten van de Bank wordt aangeboden; voor een geautomatiseerde opdracht is het tijdstip van afgifte het ogenblik waarop de opdracht door het betreffende transmissiemedium aanvaard wordt. Een operatie is definitief, d.w.z. dat ze niet meer ongedaan kan gemaakt worden, om welke reden dan ook, zodra het bedrag ervan geboekt wordt op rekening-courant in de boeken van de Bank Het tegoed waarmee een houder debetoperaties kan uitvoeren, is het beschikbaar fonds. Dit fonds bevat het saldo van de dag verminderd met de blokkeringen en vermeerderd met de eventuele kredietlijn. Het saldo van de dag is samengesteld uit het saldo van de vorige dag verminderd met de debetboekingen en vermeerderd met de creditboekeingen Gewoonlijk verwerkt de Bank alle operaties volgens het FIFO-principe. De Bank kan daar van afwijken teneinde het betalingsverkeer efficiënter en vlotter te laten verlopen De rekeningen-courant van een houder moeten altijd een voldoende beschikbaar fonds vertonen om de betaling van door de Bank in rekening gebrachte debetrentes, provisies en kosten mogelijk te maken LASTGEVING Een houder van een rekening-courant kan één of meerdere derden als lasthebber(s) aanstellen Daartoe dient de houder de Bank een volmacht te bezorgen waaruit de omvang en de geldigheid van de lastgeving duidelijk blijkt. Daarenboven dient de houder elke latere wijziging in de bevoegdheden van zijn lasthebber(s) per aangetekend schrijven aan de Bank mee te delen. Elke wijziging aan de lijst van zijn lasthebber(s) moet meegedeeld worden via een nieuw volmachtformulier.

6 De Bank beschouwt de lastgeving als bestaande zolang zij niet per aangetekende brief op de hoogte wordt gesteld van de herroeping of opzegging ervan, of zolang zij geen weet heeft van een wettige reden die aanleiding kan geven tot het beëindigen van de lastgeving Een houder dient aan de beheerders van de systemen, vermeld als bijlage 1, de nodige lastgevingen te verlenen opdat zij voor zijn rekening-courant opdrachten zouden kunnen geven. Is de beheerder de Bank zelf, dan kent de houder deze volmacht aan de Bank toe De houder is aansprakelijk voor de gevolgen van de niet-naleving van deze formaliteiten OPDRACHTGEVING De houder kan de Bank via diverse afgiftekanalen opdrachten geven. In geval van onbeschikbaarheid van een bepaald kanaal, kan de Bank de goede en tijdige uitvoering van opdrachten afhankelijk maken van het gebruik van een ander kanaal. Afhankelijk van het gekozen kanaal kunnen vormvereisten worden opgelegd. De nietnaleving van die vereisten kan leiden tot weigering van de opdracht. Bij een foutieve of te late verwerking van een opdracht door de niet-naleving van de vereisten ligt de aansprakelijkheid bij de opdrachtgever De houder kan de Bank op geautomatiseerde wijze opdrachten geven via de volgende kanalen: - SWIFT Hierbij dienen de houder en de Bank elektronische sleutels uit te wisselen, volgens een door SWIFT bepaalde procedure. Daarnaast deelt de houder de Bank de BIC-adressen mee van waaruit geldige opdrachten kunnen worden gestuurd met betrekking tot de rekening-courant in kwestie. - Customized File Transfer of beveiligde Het staat de Bank vrij bepaalde soorten van operaties te aanvaarden waartoe de houder in de vorm van een Customized File Transfer of per beveiligde opdracht geeft. Het formaat en de authentificatieprocedures worden volgens de specifieke behoeften overeengekomen De houder kan ook niet-geautomatiseerde opdrachten afgeven aan de loketten van de Bank of per post In bijlage 2 worden limieturen bepaald voor het geven van betalingsopdrachten verzonden via SWIFT teneinde de boeking ervan nog dezelfde dag te kunnen uitvoeren. In uitzonderlijke omstandigheden, op aanvraag van de klant en mits toestemming van de

7 7 Bank (dienst Giraal geldverkeer - Rekeningen-courant), kan een afwijking op deze limieturen worden toegestaan. De opdrachten die via een ander kanaal dan SWIFT naar de Bank worden verstuurd, worden door de Bank zo snel mogelijk na hun ontvangst uitgevoerd. De uitvoering van de betaling op de dag van de ontvangst kan in dat geval echter niet gegarandeerd worden. De betaling zal ten laatste de werkdag volgend op de dag van ontvangst worden uitgevoerd SOORTEN OPERATIES Klassieke betalingsoperaties Creditoperaties: de Bank aanvaardt stortingen en overschrijvingen voor rekening-courant van de houder. Debetoperaties: een houder kan over zijn beschikbaar fonds beschikken door middel van overschrijvingen, die in overeenstemming met artikel 3.4 aan de Bank bezorgd werden. Voor manuele overschrijvingen moet een door de Bank ter beschikking gesteld gestandaardiseerd overschrijvingsformulier worden gebruikt Vereffeningsoperaties In de hoedanigheid van vereffeningsagent verleent de Bank vereffeningsdiensten aan de in bijlage 1 vermelde systemen. Zodoende worden in opdracht van de respectieve systeembeheerders de geldoperaties van de aan die stelsels deelnemende houders vereffend in de rekeningen-courant van de Bank Operaties ambtshalve Interesten worden, op intiatief van de Bank, automatisch geboekt op de rekening-courant van de houder. De Bank debiteert automatisch de rekening-courant voor kosten en provisies die voortvloeien uit operaties, uitgevoerd voor rekening van de houder VALUTERING Operaties worden in rekening-courant gebracht met als valutadatum de dag van hun boeking TARIEVEN De lijst van de geldende tarieven voor het beheer van de rekening-courant en de verrichte operaties is beschikbaar op de webstek van de Bank ( Deze lijst kan ook op aanvraag verkregen worden.

8 INTERESTEN De Bank bepaalt, naargelang het geval en rekeninghoudend met haar taken en doelstellingen, de toe te passen interestvoet op het creditsaldo van een rekening-courant. Deze interestvoet kan negatief zijn. Alle informatie of elke wijziging betreffende de toegepaste negatieve interestvoet zal conform artikel 10 meegedeeld worden. 4. SCHADEVERGOEDINGEN Iedere houder, die door zijn fout de goede werking verstoort van de vereffening binnen de rekeningen-courant van de stelsels waarvan sprake in artikel 3.5.2, kan bij elke verstoring - bij wijze van forfaitaire vergoeding voor geleden schade en gemaakte administratieve kosten - telkens ten belope van 250 euro gedebiteerd worden door de Bank, overeenkomstig artikel BLOKKERING VAN EEN REKENING-COURANT 5.1. Het blokkeren van een rekening-courant houdt in dat alle nieuwe operaties vanuit of ten gunste van een rekening-courant van een bepaalde houder door de Bank zonder onderscheid worden geweigerd en dat in verwerking zijnde operaties worden geschrapt De rekeningen-courant van een houder zullen van rechtswege geblokkeerd worden, buiten enigerlei kennisgeving en met onmiddellijke inwerkingtreding, in geval van: - faillissement; - herroeping van de vergunning als kredietinstelling of beleggingsonderneming De Bank is tevens gemachtigd tot het blokkeren van de rekeningen-courant van de houder, buiten enigerlei kennisgeving en met onmiddellijke inwerkingtreding, in geval van: - elke niet-naleving, tijdelijk of niet, vanwege een houder van één van de verplichtingen vastgesteld in het onderhavig reglement, in het bijzonder een tekort aan ' beschikbaar fonds' dat debiteringen ambtshalve door de Bank niet toelaat; - elke wijziging van de economische of financiële toestand van een houder die, onder andere, zou kunnen leiden tot zijn insolvabiliteit of staking van betaling; - elk beslag (bewarend of uitvoerend) of rechtsvervolging tegen een houder; - elke beslissing van bevriezing van gelden en/of andere maatregelen door de Unie of door één of meerdere lidstaten opgelegd die de bekwaamheid van de houder beperken om over zijn gelden te beschikken;

9 9 - elke aanvraag van faillissement of van gerechtelijke reorganisatie, elke vereffening; en, in het algemeen - elke gebeurtenis die van aard is het vertrouwen van de Bank in de betrokken houder te schenden. Uit de uitoefening of niet-uitoefening van die mogelijkheid tot blokkering van een rekeningcourant vloeit geen enkele aansprakelijkheid van de Bank voort ten opzichte van de houder in kwestie De duur van de blokkering wordt door de Bank bepaald afhankelijk van de reden tot blokkering. 6. SLUITING VAN EEN REKENING-COURANT 6.1 Op voorwaarde dat de houder een opzeggingstermijn van zeven werkdagen in acht neemt, kan hij door middel van een schriftelijke kennisgeving te allen tijde een rekening-courant sluiten. Ook de Bank kan, mits zij een opzeggingstermijn van drie werkdagen in acht neemt, een rekening-courant te allen tijde en door middel van een schriftelijke kennisgeving sluiten. 6.2 Ingeval een rekening-courant wordt geblokkeerd, heeft de Bank het recht om, onverminderd de bepalingen van artikel 7.1, die rekening-courant te sluiten zonder opzeggingstermijn en zonder voorafgaande kennisgeving. 6.3 Het eventuele creditsaldo van de te sluiten rekening-courant wordt ter beschikking gesteld van de houder, na debitering ambtshalve van de geschatte som van alle bedragen die de houder aan de Bank verschuldigd is. Een definitieve afrekening van de door de houder aan de Bank verschuldigde bedragen volgt binnen een redelijke termijn. 7. EENHEID VAN REKENING - VERVAL VAN DE BETALINGSTERMIJN EN NETTING - WAARBORGEN 7.1. Indien een houder over meerdere rekeningen-courant beschikt bij de Bank, hetzij in de rekeningen-couranttoepassing van de Bank, hetzij door de opening van een rekening die op een aan de Bank extern informaticaplatform wordt aangehouden en vanuit juridisch standpunt een rekening-courant is geopend in de boeken van de Bank, vormen deze in werkelijkheid één enkele en ondeelbare rekening. In geval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie, opschorting van betaling, ondermijning van de kredietwaardigheid van de houder of van elke andere toestand van samenloop tussen de schuldeisers van deze laatste, kan de Bank de verschillende saldi van die ene rekening met elkaar verrekenen en het eventueel resterende

10 10 creditsaldo aanwenden voor de betaling of delging, tot het verschuldigde bedrag, van alle bedragen die de houder de Bank om welke reden ook verschuldigd zou zijn In geval van faillissement of van samenloop van schuldeisers die op de titularis betrekking heeft en onverminderd eventuele specifieke bepalingen die de werking van de rekeningcourant regelen, zoals opgesomd in artikel 1, zal de Bank vooraf en van rechtswege, de met de houder afgesloten operaties opzeggen en de verbintenissen die eruit voortvloeien onmiddellijk opeisbaar stellen. Bovendien worden de wederzijdse verbintenissen tussen de Bank en de houder automatisch gecompenseerd, waarbij de partij die het hoogste bedrag verschuldigd is, aan de tegenpartij het verschil tussen de door beide verschuldigde bedragen betaalt. De uitoefening door de Bank van deze rechten, geeft de rekening-couranthouder geen enkel recht op schadevergoeding Onverminderd de toepassing van het krachtens artikel 7 van de organieke wet van de Bank ingestelde voorrecht, vormen alle effecten of waardepapieren die als zekerheid aan de Bank werden gegeven voor een kredietopening of voor de goede afloop van welke operatie ook, één enkele waarborg die, na de vereffening van de beoogde operatie, een onderpand vormen voor het tot een goed einde brengen van alle andere schulden, vallend buiten het kader van de monetaire beleidsoperaties, die de houder jegens de Bank heeft. Bij de uitoefening van de ingevolge de vorige paragrafen toegekende rechten kan de Bank gedeeltelijke boekingen doen op de verschillende schulden die de houder jegens haar heeft. 8. VERJARING, AANSPRAKELIJKHEID EN TERUGBETALINGEN 8.1. Zonder afbreuk te doen aan kortere wettelijke verjaringstermijnen, verjaart elke contractuele of niet-contractuele vordering op de Bank die voortvloeit uit of samenhangt met de door dit reglement bepaalde rekening-courantverhouding, na een termijn van drie jaar; die termijn vangt aan de eerste dag na het feit waardoor schade is veroorzaakt De Bank is niet aansprakelijk voor eventuele door de houder geleden schade die voortvloeit uit of samenhangt met de door dit reglement bepaalde relatie, voor zover ze alle nodige maatregelen neemt voor een correct beheer van de rekeningen-courant van de houder en ze daartoe de vereiste technische en logistieke middelen aanwendt. Meer bepaald neemt de Bank alle nodige maatregelen om haar computersystemen te beschermen of de buitendienststelling ervan te voorkomen en spant ze zich in om elke panne of belangrijke werkingsstoornis zo vlug mogelijk te verhelpen, met name door het uitvoeren van de geëigende back-upprocedures. Indien deze maatregelen werden genomen, is de Bank

11 11 niet meer aansprakelijk voor de eventuele buitendienststelling of werkingsstoornis, zelfs tijdelijk, van de computers of de programma's die ze gebruikt voor de verwerking van operaties van houders of voor het ter beschikking stellen van thesauriegegevens, evenmin als bij vernietiging of uitwissing van erin opgeslagen gegevens of bij eventueel bedrieglijk gebruik ervan door derden De Bank is evenmin aansprakelijk voor de eventuele schade die de houders zouden lijden ten gevolge van overmacht, te wijten aan oorlog, algemene staking (met inbegrip van een staking van haar personeel), lock-out, algemene mobilisatie, oproer, sociale onrust, epidemieën, energieschaarste, tekort aan brandstof, grondstoffen en dergelijke, opeisingen, brand, overstromingen, gebrek aan transport, onbeschikbaarheid van een TARGET2-deelsysteem, onbeschikbaarheid of eender welke tekortkoming van SWIFT, beschikkingen van hogerhand of tussenkomst van de overheid, of om het even welke oorzaak, buiten haar wil om. 9. BEWIJS Ongeacht de aard en de waarde van de te bewijzen handeling, kan de Bank ten opzichte van wie ook, zowel in burgerlijke als handelszaken, steeds het bewijs ervan leveren door middel van een afschrift of een reproductie van het originele document. Het afschrift of de reproductie hebben dezelfde bewijskracht als het originele document, ongeacht de vorm ervan (doorslag, fotokopie, microfilm, informatiedrager verkregen via automatische, elektronische, magnetische of optische informatieverwerking of via een andere techniek). 10. BRIEFWISSELING, DAGAFSCHRIFTEN EN ANDERE INFORMATIEUITWISSELING DAGAFSCHRIFTEN De Bank stelt voor de houder dagafschriften op, waarop het vorige saldo, de geboekte operaties en het nieuwe saldo worden vermeld. Ook andere informatie kan er op worden meegedeeld. De afschriften worden op papier, via SWIFT of in een ander elektronisch formaat verstuurd. De houder dient de vergissingen welke hij in die afschriften zou vaststellen, onmiddellijk te signaleren. De Bank zal die meldingen onderzoeken en eventueel correcties aanbrengen BRIEFWISSELING De mededelingen van de Bank aan de houder worden, onverminderd artikel 1.3, verstuurd naar het adres dat bij het openen van de rekening-courant werd opgegeven of naar het laatste adres dat de houder sedertdien heeft meegedeeld.

12 12 Indien het een rekening-courant op naam van meerdere personen betreft, worden de mededelingen verstuurd naar de persoon die als eerste houder van de rekening vermeld staat, tenzij anders bepaald. Voor de Bank bestemde briefwisseling met betrekking tot de rekeningen-courant dient naar het volgende adres te worden gestuurd: Nationale Bank van België Dienst Giraal geldverkeer de Berlaimontlaan Brussel WIROW FIN' MARKETS De Bank stelt aan de titularis van een rekening-courant gehouden in de Rekeningencouranttoepassing van de Bank, de toepassing WIROW Fin' Markets ter beschikking op basis van een contract en tegen vergoeding. WIROW Fin' Markets biedt de houder de mogelijkheid zijn rekening-courant gehouden in de Rekeningen-couranttoepassing van de Bank in real-time te ondervragen. Zo beschikt hij gedurende de dag over de meest recente informatie omtrent de stand van en de bewegingen in zijn rekening-courant. 11. BESCHERMING VAN GEGEVENS - PREVENTIE VAN HET WITWASSEN De houder neemt kennis van het feit dat, voor zover de datacommunicatiediensten van SWIFT worden gebruikt, SWIFT de gegevens, met inbegrip van de persoonsgegevens, in overeenstemming met haar contractuele documentatie behandelt. Deze documentatie is beschikbaar op de webstek De houder wordt verondersteld al de verplichtingen die hem worden opgelegd in het kader van de wetgeving op de bescherming van gegevens, op de preventie van het witwassen van geld en het financieren van terrorisme, te kennen en na te leven, onder andere voor wat betreft de toepassing van gepaste maatregelen ten aanzien van betalingen die een debet of een credit op zijn rekening-courant(en) tot gevolg hebben. 12. WIJZIGING IN HET REGLEMENT De Bank behoudt zich het recht voor dit reglement op elk ogenblik eenzijdig te wijzigen, om rekening te houden met de goedgekeurde regels in het kader van het Eurosysteem of de behoeften voortvloeiend uit de marktevolutie.

13 13 De Bank informeert vooraf de houders op wie de wijziging(en) van toepassing zijn, hetzij per elektronische post, hetzij via een bij een dagafschrift gevoegd bericht, en vermeldt wanneer de wijziging in werking treedt. Het openen of behouden van een rekening-courant door de bij de wijziging betrokken houders na de inwerkingtreding van de wijziging in dit reglement, impliceert dat de betrokken houders instemmen met alle bepalingen en clausules die erin zijn vervat. Het onderhavige reglement is gepubliceerd op de webstek van de Bank ( 13. TOEPASSELIJK RECHT - BEVOEGDHEID De rekeningen-courant van de Bank en het huidig reglement vallen onder het Belgisch recht. De betwistingen die zouden ontstaan nopens de uitvoering of de interpretatie van het huidig reglement of van de operaties die erin worden geregeld, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken.

14 14 BIJLAGE 1: AANGESLOTEN SYSTEMEN WAARVOOR DE BANK VEREFFENINGSAGENT IS SYSTEEM BEHEERDER VEREFFENINGS PLATFORM UCV (Uitwisselingscentrum en Verrekening) de vzw UCV (beheer uitbesteed aan STET) TARGET2 NBB-SSS NBB TARGET2 Beursoperaties en operaties buiten beurs - ESES-platform Euroclear Belgium TARGET2 Openbare Veilingen (OV) (niet (meer) genoteerde effecten) NYSE Euronext TARGET2

15 15 BIJLAGE 2: LIMIETUREN VOOR HET GEVEN VAN BETALINGSOPDRACHTEN MET VALUTADAG DE DAG VAN ONTVANGST VAN DE OPDRACHT DOOR DE BANK Opdrachten verstuurd door de klant via SWIFT: klantenbetaling MT103(+) 16.30u interbankenbetaling MT u

16 16 GLOSSARIUM Bank: de Nationale Bank van België (NBB) N.V. Bankwerkdag: dag waarop de Belgische banksector in zijn geheel werkt. Voor de vestigingen van de Bank buiten Brussel zijn de respectieve regionale feestdagen geen bankwerkdagen (zie ook TARGET2-werkdag). Blokkering van een bedrag: een bedrag dat deel uitmaakt van het tegoed van een houder, maar dat uitsluitend beschikbaar zal worden gesteld voor de uitvoering van de operatie waarvoor dit bedrag werd gereserveerd. Boeking: het inschrijven van een operatie in de boeken van de Bank. Customized file transfer: geautomatiseerde wijze van gegevensoverdracht in een bestand dat aangepast is aan en gestructureerd is volgens specifieke behoeften. ESCB: Europees stelsel van centrale banken. FIFO-principe: First-In-First-Out-principe volgens hetwelk de eerst gegeven opdracht het eerst wordt geboekt. Houder: de titularis van een rekening-courant bij de Nationale Bank van België N.V. Opdracht: een opdracht van de houder van een rekening-courant, of van diens lasthebber, om een debetoperatie op die rekening uit te voeren. Operatie: een creditering of debitering van een rekening-courant. Rekening-courant: rekening in de boeken van de Bank waarop de courante operaties van de houders worden geboekt. Storting: het deponeren van baar geld waardoor het tegoed in rekening-courant toeneemt. SWIFT: Society for worldwide interbank financial telecommunication. TARGET2: (Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer). Het pan- Europees betalingsysteem van het ESCB voor de "real-time bruto vereffening van betalingen in euro en samengesteld uit de verschillende "real time" bruto vereffeningssystemen (RTGS) die deel uitmaken van TARGET2.

17 17 TARGET2-BE: het RTGS systeem van de Bank, dat deel uitmaakt van TARGET2. TARGET2-werkdag: elke dag tijdens dewelke TARGET2 open is voor de vereffening van betalingsopdrachten. Tegoed: een positief saldo op een rekening-courant. UCV-Systeem: het "retail" betalingssysteem genoemd "Uitwisselingscentrum en Verrekening" (UCV), dat door gelijknamige vereniging zonder winstoogmerk wordt aangehouden en beheerd (waarbij dat beheer uitbesteed is aan STET). Valutadatum: datum waarop een bedrag rentend wordt of niet langer rentedragend is. Vestiging: de hoofdzetel, een bijbank of een agentschap van de Nationale Bank van België N.V.

NATIONALE BANK VAN BELGIE

NATIONALE BANK VAN BELGIE 1 NATIONALE BANK VAN BELGIE Naamloze vennootschap REGLEMENT VAN DE REKENINGEN-COURANT 01.04.2011 2 INHOUD 1. TOEPASSINGSGEBIED VAN HET REGLEMENT - OPENING VAN EEN REKENING- COURANT... 3 2. KREDIETEN OPGENOMEN

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR DERDENREKENING GERECHTSDEURWAARDERS SPECIMEN

OVEREENKOMST VOOR DERDENREKENING GERECHTSDEURWAARDERS SPECIMEN OVEREENKOMST VOOR DERDENREKENING GERECHTSDEURWAARDERS Tussen : En : De NATIONALE KAMER VAN GERECHTSDEURWAARDERS VAN BELGIE Henri Jasparlaan 93 1060 Brussel Vertegenwoordigd door haar Voorzitter, dhr Marcel

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE 1. Algemeenheden Dit document dateert van 1 april 2010 en vervangt het vorige document houdende de werking en het reglement van de dienst Dynaphone. Het treedt

Nadere informatie

Kempen & Co N.V., statutair gevestigd te Amsterdam

Kempen & Co N.V., statutair gevestigd te Amsterdam REGLEMENT STICHTING BELEGGERSGIRO KEMPEN & CO 1. DEFINITIES 1.1 In dit Reglement wordt verstaan onder: "AFM" "Beleggingsrekening" "Bestedingsruimte" "Centrale bankrekening" "Centrale beleggingsrekening"

Nadere informatie

Voorwaarden voor Incasso-acceptanten

Voorwaarden voor Incasso-acceptanten Voorwaarden voor Incasso-acceptanten 1 Definities Bank Debiteur Herroeping Incassant Incasso Incasso-zakelijk Incassobatch Incasso-opdracht Machtiging Overeenkomst Overstapservice Rekening SEPA-gebied

Nadere informatie

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1.1. Doel van de algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden hebben tot doel de rechten en plichten te bepalen van de

Nadere informatie

Handelsagentuurovereenkomst

Handelsagentuurovereenkomst Handelsagentuurovereenkomst Tussen de ondergetekenden De vennootschap met maatschappelijke zetel te..., met ondernemingsnummer..., hierbij vertegenwoordigd door... in de functie van... ), hierna principaal

Nadere informatie

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze.

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Algemene voorwaarden KAPITOL N.V. INFOBEL OFFICE-SOFTWARE EN CORRESPONDERENDE

Nadere informatie

LEASINVEST REAL ESTATE

LEASINVEST REAL ESTATE 1 LEASINVEST REAL ESTATE Commanditaire vennootschap op aandelen Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Lenniksebaan 451,

Nadere informatie

OVEREENKOMST DIENSTVERLENING

OVEREENKOMST DIENSTVERLENING p. 1 Tussen de ondergetekenden : OVEREENKOMST DIENSTVERLENING 1. De vennootschap / vereniging... (naam en rechtsvorm), met maatschappelijke zetel te... (plaats), met ondernemingsnummer... (nummer en RPR),

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS KAART ALGEMENE VOORWAARDEN EXPRESS CASH VOOR PARTICULIEREN

AMERICAN EXPRESS KAART ALGEMENE VOORWAARDEN EXPRESS CASH VOOR PARTICULIEREN AMERICAN EXPRESS KAART ALGEMENE VOORWAARDEN EXPRESS CASH VOOR PARTICULIEREN INHOUDSTAFEL I. Definities... 2 II. Toekenningsvoorwaarden... 2 III. Sluiten van de Overeenkomst... 2 IV. Kennis en aanvaarding

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Van kracht op 23 maart 2015

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Van kracht op 23 maart 2015 BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Artikel 1 Terminologie De Bank : bpost bank N.V. Markiesstraat 1 bus 2-1000 Brussel, BTW BE 0456.038.471, RPR Brussel, handelend als kredietgever.

Nadere informatie

Voorwaarden Credit Europe Ondernemersrekening en Credit Europe Ondernemersdeposito

Voorwaarden Credit Europe Ondernemersrekening en Credit Europe Ondernemersdeposito Definities Voorwaarden: Bank : Credit Europe Bank N.V. Rekening : Credit Europe Ondernemersrekening dan wel de die door Rekeninghouder bij de Bank wordt aangehouden overeenkomstig de Credit Europe Ondernemersrekening

Nadere informatie

Productvoorwaarden. MoneYou

Productvoorwaarden. MoneYou Productvoorwaarden MoneYou INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 2 SOORTEN MONEYOU REKENINGEN 3 3 REKENINGAFSCHRIFTEN 5 4 DEBETSALDI 5 5 CONTACT MONEYOU 6 1 ALGEMEEN a. Elke Klant kan bij de Bank één of meerdere

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS naamloze vennootschap Researchdreef 60, 1070 Brussel Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) ("UCB NV") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden

Nadere informatie

-------------------------------

------------------------------- VERTROUWELIJK Volmachtovereenkomst ING Perpetuai III Tussen Naam: Bedrijf **: Vertegenwoordigd door **: Ondernemingsnummer **: Adres ***: ------------------------------- Tel***: ------------ E-mail***:

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie.

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Beste klant, Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Om uw Colruyt-kaart zo snel mogelijk te kunnen bezorgen heb ik nog enkele gegevens nodig. Gelieve daarvoor

Nadere informatie

Verklarende nota BELANGRIJK :

Verklarende nota BELANGRIJK : WIJZIGINGSFORMULIEREN (AFSLUITING, DECUMUL, VERBETERING VAN DE GEGEVENS, SCHRAPPING) VOOR EEN REEDS AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT (CAP) MEDEGEDEELDE REKENING Verklarende nota Deze verklarende nota geeft

Nadere informatie

ING Business Account Reglement. Versie 08/2014

ING Business Account Reglement. Versie 08/2014 I. Voorwerp en kader van dit Reglement ING Business Account Reglement Versie 08/2014 Het Reglement van de ING Business Account (hierna het "Reglement" genoemd) legt de relaties vast tussen ING België nv

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

ING Business Account Reglement

ING Business Account Reglement I. Voorwerp en kader van dit Reglement ING Business Account Reglement 01/08/2015 Het Reglement van de ING Business Account (hierna het "Reglement" genoemd) legt de relaties vast tussen ING België nv (hierna

Nadere informatie

Overeenkomst. Voorschriften. die uitsluitend bestemd is

Overeenkomst. Voorschriften. die uitsluitend bestemd is Voorwaarden voor Incasso-acceptanten 1 Definities Bank Debiteur Herroeping Incassant Incasso Incasso-zakelijk Incassobatch Incasso-opdracht Machtiging Overeenkomst Overstapservice Rekening SEPA-gebied

Nadere informatie

Algemene Verkoop en Betalingscondities Merlin Aviation

Algemene Verkoop en Betalingscondities Merlin Aviation Algemene Verkoop en Betalingscondities Merlin Aviation Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze Algemene Verkoop en Betalingscondities zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en opdrachtnemer.

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via

Nadere informatie

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s).

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s). Algemene Voorwaarden The 5th Element Algemeen Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Organisatiebureau The 5th Element, gevestigd te 1815 GB, Alkmaar aan de Kennemersingel

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VIVABOX THE CARD. Versie van kracht op 15/10/2015

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VIVABOX THE CARD. Versie van kracht op 15/10/2015 ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VIVABOX THE CARD Versie van kracht op 15/10/2015 1 DEFINITIES Kaart : Betekent de cadeaukaart uitgegeven door Imagor N.V. en voorgesteld door Sodexo Pass Belgium, van het merk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen

Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen Artikel 1 Voorwerp Het voorwerp van deze algemene voorwaarden (hierna de Algemene Voorwaarden genoemd) is de interventiemodaliteiten voor en/of in naam van

Nadere informatie

Algemene aankoopvoorwaarden

Algemene aankoopvoorwaarden Algemene V 1. BINDENDE KRACHT Tenzij schriftelijk anders overeengekomen door partijen, worden de betrekkingen tussen CARBOLIM en de verkoper beheerst door de onderhavige algemene voorwaarden, niettegenstaande

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel)

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel) ZETES INDUSTRIES Naamloze Vennootschap Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel Ondernemingsnummer 0425.609.373 Register van de rechtspersonen (Brussel) GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OPROEPING

Nadere informatie

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT Verklarende nota Het «Centraal aanspreekpunt» (CAP) is een geïnformatiseerde -databank die door de Nationale Bank

Nadere informatie

Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening,

Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening, Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening, Artikel 1. Voorwerp van deze Algemene Voorwaarden 1.1 De Algemene Voorwaarden van Keytrade Bank Luxembourg SA (hierna de Bank ), regelen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics.

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics. Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 11 april 2013 Rijksweg Zuid 56 024 30 10 212 info@soneritics.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorwaarden... 4 2.1. Definities... 4 2.2. Algemeen...

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 9 DECEMBER 2013

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 9 DECEMBER 2013 RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch Recht Zetel: Industrielaan 6, 1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (Brussel) (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE

Nadere informatie

Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel

Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel 1. ALGEMEEN Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel 2. GELDING EN AANVAARDING VAN DEZE VOORWAARDEN. De huidige voorwaarden beheersen

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Bepalingen inzake de Europese Incasso-overeenkomst (per 1 september 2013)

Triodos Bank. Dit zijn onze Bepalingen inzake de Europese Incasso-overeenkomst (per 1 september 2013) Triodos Bank. Dit zijn onze Bepalingen inzake de Europese Incasso-overeenkomst (per 1 september 2013) Vragen? Heeft u vragen over deze bepalingen, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank

Nadere informatie

RESERVERING. Restaurant - Feestzalen Den Orchidee Gentse Steenweg, 142 9160 Lokeren

RESERVERING. Restaurant - Feestzalen Den Orchidee Gentse Steenweg, 142 9160 Lokeren RESERVERING Restaurant - Feestzalen Den Orchidee Gentse Steenweg, 142 9160 Lokeren www.denorchidee.be feesten@denorchidee.be Datum Reservatie: Datum Feest: Doel feest Contactgegevens klant Naam en Voornaam

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

VOORBEELD OVEREENKOMST STAGEMEESTER-STAGIAIR BALIE HASSELT

VOORBEELD OVEREENKOMST STAGEMEESTER-STAGIAIR BALIE HASSELT VOORBEELD OVEREENKOMST STAGEMEESTER-STAGIAIR BALIE HASSELT Tussen ondergetekenden : 1. De stagemeester enerzijds : Mr.., Kantoorhoudende te En, 2. De stagiair anderzijds :.., wonende te Kantoorhoudende

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door ENGELTJEBENGELTJE.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door ENGELTJEBENGELTJE. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door. Het plaatsen van een bestelling op de website van leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden. behoudt zich het

Nadere informatie

A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld

A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld PPB-2007-4-CPB-2 BIJLAGE II : OVERZICHT VAN DE REGLEMENTERING INZAKE HET BIJHOUDEN VAN GEDEMATERIALISEERDE EFFECTEN A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld 1 Erkenning voor het bijhouden

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

3. OPDRACHTBRIEF. Tussen de ondergetekenden: Danielle Arijs BIBF Ondernemingsnummer 0478.319.767. Als mandataris van A & D BOEKHOUDASS GCV

3. OPDRACHTBRIEF. Tussen de ondergetekenden: Danielle Arijs BIBF Ondernemingsnummer 0478.319.767. Als mandataris van A & D BOEKHOUDASS GCV 3. OPDRACHTBRIEF Tussen de ondergetekenden: Danielle Arijs BIBF Ondernemingsnummer 0478.319.767 Kantoor houdende te KLAPSTRAAT 58 1790 AFFLIGEM Als mandataris van A & D BOEKHOUDASS GCV Met zetel te KLAPSTRAAT

Nadere informatie

Art. 16 Schorsing en/of beëindiging van toegekende toegangsrechten of van het Contract

Art. 16 Schorsing en/of beëindiging van toegekende toegangsrechten of van het Contract Art 1 Definities en interpretatie Een definitie wordt toegevoegd: Flexibele Toegang : Het regime dat van toepassing is op een Productie-eenheid waarvan de aansluiting, die conform de standaard vigerende

Nadere informatie

MINISTERIE VAN FINANCIEN VAN BELGIE Administratie der directe belastingen VERKLARENDE NOTA 276 INT. (Not.) (A) 1999 "Het formulier 276 Int.-Aut. is aangepast voor computerverwerking en dient bijgevolg

Nadere informatie

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld)

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) TUSSEN naamloze vennootschap/ bvba, met maatschappelijke zetel gevestigd te.. B.T.W. nummer BE.., ingeschreven in het handelsregister van.onder het nummer., vertegenwoordigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Inleidende bepaling Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door Trappelend Geheim via de webwinkel op www.trappelendgeheim.be. Het plaatsen van

Nadere informatie

1. Dwingend karakter van de algemene voorwaarden - voorrang

1. Dwingend karakter van de algemene voorwaarden - voorrang ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Dwingend karakter van de algemene voorwaarden - voorrang December 2015 1.1 De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen Kinetic NV (hierna

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 HOOFDSTUK II VOORWERP VAN DE VERZEKERING... 3 1. Voorwerp van het contract... 3 2. Inwerkingtreding van het contract... 3 3. Grondslagen van het contract... 3

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

NV CENTRALE KREDIETVERLENING

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Formulier: Identificatieformulier rechtspersoon, lasthebber(s) en uiteindelijke begunstigde(n) In te vullen en te ondertekenen door de vertegenwoordigers 1. Identificatie van de rechtspersoon (RP) Maatschappelijke

Nadere informatie

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5 Algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. Per juli 2013 De algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel 1 BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR SPECIFIEKE PRODUCTEN OF DIENSTEN... 2 1.1 TERMINOLOGIE... 2 Art. 1. Terminologie... 2 1.2 REKENINGEN...

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

Wedstrijdreglement "Fiets ZENITH"

Wedstrijdreglement Fiets ZENITH Wedstrijdreglement "Fiets ZENITH" Artikel 1: Organisator AG Insurance nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849, organiseert de wedstrijd

Nadere informatie

Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile

Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile Lees aandachtig deze overeenkomst ("de Overeenkomst"): - de Sectie 1: Algemene voorwaarden Beobank Online en Beobank Mobile is van toepassing op alle klanten

Nadere informatie

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager.

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager. Het reglement In dit Reglement gebruikte begrippen hebben de hieronder aangegeven betekenis: "Stichting": De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland; "Register": Het elektronisch domeinnamenregister;

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

Regelgeving. Algemene Voorwaarden Overstapservice voor particuliere en zakelijke betaalrekeningen. 1 oktober 2014 Versie 1.0 Final

Regelgeving. Algemene Voorwaarden Overstapservice voor particuliere en zakelijke betaalrekeningen. 1 oktober 2014 Versie 1.0 Final Algemene Voorwaarden Overstapservice voor particuliere en zakelijke betaalrekeningen 1 oktober 2014 Versie 1.0 Final Inhoudsopgave 1. Definities 3 2. Keuze en inleveren Aanvraagformulier 4 3. Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

de in het Aanvraagformulier vermelde rekening bij de Nieuwe Bank, waarnaar het betalingsverkeer in het kader van de

de in het Aanvraagformulier vermelde rekening bij de Nieuwe Bank, waarnaar het betalingsverkeer in het kader van de Algemene Voorwaarden Overstapservice 1. Definities Begrip Aanvraagformulier Concernonderdeel Incassant Incasso Incasso-machtiging Oude Bank Oude Rekening Nieuwe Bank Nieuwe Rekening Overstapservice Rekeninghouder

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van de besloten vennootschap STEENSMA B.V., gevestigd te Leeuwarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden op 26 januari 2015. Artikel

Nadere informatie

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Onderhavige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen Media Markt en de klant. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01)

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Artikel 1 Definities 1.1 AllweCare: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AllweCare Medical B.V., ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

"ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de "Vennootschap")

ECODIS in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de Vennootschap) "ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap Brechtsebaan 30 2900 Schoten RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157 (de "Vennootschap") De vereffenaar van de Vennootschap nodigt u bij deze graag

Nadere informatie

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122.

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 35 88 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Mededeling Brussel, 2 juni 2017 Kenmerk: NBB_2017_18 uw correspondent:

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop

Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden ( de Verkoopvoorwaarden ) zijn van toepassing op alle bestellingen die via de Douwe Egberts

Nadere informatie

Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.

Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. TOEPASSINGSGEBIED Coverique is de handelsnaam van de naamloze vennootschap Aristide, met maatschappelijke zetel te 2550 KONTICH, Nachtegaalstraat 109, België 0568.538.774, hierna

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004)

ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004) ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004) 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ABN AMRO : Kluishouder : Kluis-Overeenkomst: Digitale Kluis : Voorwaarden Toegang:

Nadere informatie

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DATUM 1/07/2016

ALGEMENE VOORWAARDEN DATUM 1/07/2016 ALGEMENE VOORWAARDEN DATUM 1/07/2016 Artikel. 1. Een overeenkomst met U Talent komt tot stand onder deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01 Algemene Voorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: Prodizo: de eigenaar en exploitant van de website Prodizo.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel van VOF Prodizo. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op en vormen één geheel met alle door Buskoop te sluiten overeenkomsten. 1.2 In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... Bijlage 4 SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk 1 Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België) Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

IMBAKIN HOLDING SOCIETE ANONYME NAAMLOZE VENOOTSCHAP

IMBAKIN HOLDING SOCIETE ANONYME NAAMLOZE VENOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Gachardstraat 88/14, 1050 Brussel Rechtspersonenregister: nummer 0607.914.242 (Brussel) De Raad van Bestuur van IMBAKIN HOLDING, NV (de «Vennootschap») nodigt de aandeelhouders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Overstapservice

Algemene Voorwaarden Overstapservice Algemene Voorwaarden 1. Definities Aanvraagformulier Het door de Nieuwe Bank verstrekte Aanvraagformulier, waarin de Rekeninghouder opdracht geeft tot het uitvoeren van de. Er is een Aanvraagformulier

Nadere informatie

Extracten van het wetboek van vennootschappen

Extracten van het wetboek van vennootschappen Extracten van het wetboek van vennootschappen Art. 533bis. [ 1 1. De oproepingen tot de algemene vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS Artikel 1: Toepassingsgebied a. Behoudens het uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de partijen om ervan af te wijken, zijn de algemene voorwaarden van Vadecas

Nadere informatie

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk NV BEKAERT SA Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2 BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders, de

Nadere informatie

MEDEDELING NR. D. 134

MEDEDELING NR. D. 134 70.293/PC4A/MS Brussel, 18 april 1995 MEDEDELING NR. D. 134 Betreft : Aanwenden als dekkingswaarden van "vorderingen op herverzekeraars". Toepassing van artikel 10 3-8 van het koninklijk besluit van 22

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Optie 3: (Sociale naam, Adres/KBO voor een vennootschap)

Optie 3: (Sociale naam, Adres/KBO voor een vennootschap) DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST: TUSSEN DE ONDERSCHREVENEN: ENTRE LES LIGNES bvba, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 1180 Brussel in de Karmelietenstraat 163 en is ingeschreven in de KBO met

Nadere informatie

SPAARREKENING MET DERDENBEDING

SPAARREKENING MET DERDENBEDING CENTRALE KREDIETVERLENING NV Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 Spaarbank van Belgische oorsprong Kredietinstelling erkend door NBB Deelnemer aan het Belgisch depositogarantiestelsel SPAARREKENING MET

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel m.i.v. 01-01-2017 Artikel 1. Toepasselijkheid. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN!! WWW.VERKOOPMIJNAUTO.BE WWW.DEALERAANKOOP.BE INHOUDSOPGAVE Art. 1 Definities begrippen Art. 2 Identiteit van de ondernemer Art. 3 Toepasselijkheid Art. 4 De openbare veiling Art.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN I. Algemeen Art. 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarin Brochus producten verkoopt of op een andere wijze een leveringsverplichting

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Zomerperspectief

Algemene Voorwaarden - Zomerperspectief Algemene Voorwaarden - Zomerperspectief Artikel 1 Definities 1. Zomerperspectief, ingeschreven bij K.v.K. Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 52501353 opdrachtnemer. 2. Contractant / opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

OPDRACHTBRIEF. in deze overeenkomst de beroepsbeoefenaar genoemd,

OPDRACHTBRIEF. in deze overeenkomst de beroepsbeoefenaar genoemd, Tussen de ondergetekenden: OPDRACHTBRIEF Naam +Voornaam IAB - erkenningsnummer Nat.Nr. Kantoor houdende te Stationsstraat 1 te 3520 Zonhoven Als mandataris van Coda Boekhouders en Fiscalisten BVBA Met

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Telder Bouw en Industrie B.V., gevestigd

Nadere informatie

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT Verklarende nota Het «Centraal aanspreekpunt» (CAP) is een geïnformatiseerde databank die door de Nationale Bank

Nadere informatie