FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14 Gegevens onderneming : De heer Pierre Joseph Janssen, h.o.d.n. Tandheelkundig Centrum Schimmert (B.V. i.o.) Faillissementsnummer : 13/177F Datum uitspraak : 18 juni 2013 Curator : Mr. Ch.L.J.R. Lückers R-C : Mr. R.P.J. Quaedackers Activiteiten onderneming : Tandartsenpraktijk Omzetgegevens : , ,00 Personeel gemiddeld aantal : 5 Verslagperiode : 18 maart t/m 17 juni 2014 Bestede uren in verslagperiode : 43 uur en 27 minuten Bestede uren Totaal : 284 uur en 21 minuten TOELICHTING VOOR DEGENEN DIE KENNIS NEMEN VAN DIT OPENBARE VERSLAG: Een faillissementsverslag wordt primair uitgebracht ter rapportering aan de rechtbank / RC. Krachtens artikel 73a Faillissementswet is dit verslag echter ook openbaar en ligt daardoor voor iedereen ter inzage. Gelet op die openbaarheid, in combinatie met onder meer privacygevoelige informatie en ook omdat lopende onderzoeken nog niet geheel afgerond kunnen zijn, kan er in elk faillissement informatie zijn die (nog) niet uit dit openbare verslag blijkt. Voorts dient er steeds rekening mee te worden gehouden, dat een faillissement zich kenmerkt door voortschrijdend inzicht in feiten en omstandigheden. Aan het verslag kan geen absolute zekerheid met betrekking tot de inhoud ontleend worden, noch kunnen er rechten en/of verplichtingen uit volgen. Op de inhoud van het verslag kan derhalve geen beroep in of buiten rechte gedaan worden tegen de curator en/of de boedel. 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie: Gefailleerde was exploitant van de tandartsenpraktijk namens de eigenaar (?) de heer Heijligers, dit sinds het vorige faillissement van de betreffende tandartsenpraktijk, toen nog onder de naam Frontaal B.V. (dr. Cramm). Gefailleerde handelde soms op eigen naam, maar vaak ook op naam van Tandheelkundig Centrum Schimmert, al dan niet onder toevoeging van de letters B.V. en deels ook i.o. 1

2 Gefailleerde kon geen B.V. oprichten vanwege een veroordeling tot een gevangenisstraf wegens belastingfraude en betrokkenheid in het verleden bij dubieuze vennootschappen. Bovendien bleek al snel dat hij in 2010 failliet was verklaard in Duitsland, welk faillissement nog loopt. Krachtens de EU Insolventie Verordening geldt dat als het universele faillissement en het onderhavige faillissement in Nederland als slechts met territoriale werking hier in Nederland. Gefailleerde en diens echtgenote wonen thans boven de praktijk te Schimmert. Zij zijn daarin parttime werkzaam ten behoeve van de praktijk en de praktijkeigenaar: de heer Heijligers. Er moet een VLTB-berekening worden gemaakt ter bepaling van het vrij te laten inkomen. Aangezien de praktijk bij lange na niet voldoende patiënten heeft om volledig open te zijn, werken zij ook slechts parttime en vallen de inkomsten laag uit. Gefailleerde en diens echtgenote geven mij omtrent woon- en werksituatie steeds wisselende en vaak ook onderling afwijkende berichten en klagen erover dat zij van de heer Heijligers geen loon ontvangen, maar slechts af en toe een los bedrag. De heer Heijligers weigert daarover enige mededeling te doen, ondanks steeds duidelijkere sommaties daartoe en tot het verrichten van de loonbetalingen aan de boedel. Een verhoor van alle drie voor de Rechter-commissaris lijkt noodzakelijk. 1.2 Winst en verlies: Geschat verlies over de laatste 8 maanden: , ,00, welk bedrag meevalt vanwege het onverwacht hoge aantal tandheelkundige verrichtingen dat nog gedeclareerd en geïncasseerd kon worden. 1.3 Balanstotaal: Er is geen financiële administratie bijgehouden! 1.4 Lopende procedures: Incasso s en arbeidsrechtelijke procedures. Inmiddels afgedaan. 1.5 Verzekeringen: Geen (activa waren verzekerd bij de eigenaar). 1.6 Huur: ,00 per jaar. 1.7 Oorzaak faillissement: Puur wanbeleid, het ontbreken van startkapitaal en het niet kunnen declareren van werkzaamheden bij de verzekeringsmaatschappijen. Voorts ten gevolge daarvan: personeel en tandartsen die wegliepen omdat ze niet betaald werden. Leveranciers die niet meer wilden 2

3 leveren enz. Uiteindelijk ontstond een grote ontevredenheid onder de patiënten, welke in grote getalen wegliepen. De omzet kelderde de laatste maanden voor het faillissement dramatisch. Overigens was een faillissement onafwendbaar vanwege de financiële historie van de heer Janssen. Hij heeft de laatste tien jaar een spoor van financiële vernielingen achter gelaten ad minstens ,00. Behalve met de tandartsenpraktijk, een accountantskantoor, een opticienketen in Duitsland (of iets dergelijks), een tweetal vage B.V. s welke verder onbeheerd zijn achtergelaten, heeft hij miljoenen losgepeuterd van bekenden en klanten van zijn voormalige accountantskantoor, teneinde dat in onroerend goed en projectontwikkeling te investeren. Ik ben gestuit op een tweetal villa s in de buurt van Antwerpen, welke echter al voor faillissement waren geveild door de bank vanwege het niet nakomen van de hypotheekverplichtingen. Wellicht dat daar nog iets uit zal komen voor de boedel. Gefailleerde kan echter niets concreets over verdere projecten noemen en het lijkt er sterk op dat die gelden in een groot gat zijn verdwenen, waarbij telkens nieuwe leningen zijn aangegaan om oude (deels) af te betalen: een pyramidefonds dus. Ook hier lijkt een verhoor voor de Rechtercommissaris geïndiceerd. De belastingdienst heeft voor hoge bedragen aanslagen opgelegd wegens het niet doen van aangifte voor de twee Nederlandse B.V. s, alsmede voor het nalaten van de aangiften inkomstenbelasting van gefailleerde zelf. Tevens is echter in een van de B.V. een boete opgelegd van ,00 wegens fraude en met een verhoging van nog eens 100% wegens ernstige verwijtbaarheid. In Duitsland is een schuld opgebouwd van ,00, waarvan ,00 aan belastingschulden. Ook dat zou volgens gefailleerde grotendeels te maken hebben met het niet tijdig doen van aangifte. Ik heb daar contact over met de curator in Duitsland, alwaar gefailleerde al in 2011 failliet was verklaard. Er is dus sprake van een universeel faillissement vanuit Duitsland, waarvan echter de Nederlandse vermogensbestanddelen zijn uitgezonderd, dit op basis van het Europees Insolventieverdrag. Punt van nader onderzoek is binnen welk faillissement het actief in België valt, mits daar enig actief resteert, alsmede aan welk faillissement de in België ontstane schulden moeten worden toebedeeld. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement: 4 3

4 2.2 Aantal in jaar voor faillissement: Datum ontslagaanzegging: 26 juni tegen 31 juli Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving: n.v.t. 3.2 Verkoopopbrengst: n.v.t. 3.3 Hoogte hypotheek: n.v.t. 3.4 Boedelbijdrage: n.v.t. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving: Inventaris en bijzondere instrumenten en machines. 3.6 Verkoopopbrengst: Betwiste eigendomsrechten tussen boedel en de heer Heijligers, geschikt voor ,00 inclusief een vergoeding voor de beredderingskosten. 3.7 Boedelbijdrage: 3.8 Bodemvoorrecht fiscus: Uiteindelijk heeft de fiscus dus toch hoge vorderingen ingediend, maar er was nauwelijks tot geen privéinventaris, behoudens enkele heel oude en waardeloze spullen. Inmiddels is mij gebleken dat er nog inventaris en wat losse goederen stonden opgeslagen bij de ouders van gefailleerde. Deze heb ik aan hen gelaten omdat die de kosten van een veiling absoluut niet zouden rechtvaardigen. Zakelijk was er wel een dure inventaris, maar het lijkt er toch op dat die aan de heer Heijligers in eigendom toeviel. Voorts is met de heer Heijligers de bekende vaststellingsovereenkomst gesloten, waarbij de curator zijn gepretendeerde vorderingen op onder andere de inventaris prijsgaf tegen betaling. Toen was nog geen vordering van de fiscus bekend. Achteraf kan men zich de vraag stellen of hier nu sprake was van de bodem van gefailleerde of 4

5 de bodem van de heer Heijligers. In Fout: eerste!! dat laatste geval moet een waarde worden toegekend aan de inventaris en daarover in overleg getreden worden met de fiscus. Dit wordt nader onderzocht. Voorraden/ onderhanden werk 3.9 Beschrijving: Minimaal ,00, maar niet zonder ernstige complicaties geheel te incasseren. Inmiddels wordt hier hard aan gewerkt met behulp van tandheelkundig ondersteuningsbureau (voor bedrijfsmatige zaken) ASPD. Inmiddels is tot op heden geïncasseerd, na aftrek kosten: , Verkoopopbrengst: 3.11 Boedelbijdrage: Andere activa 3.12 Beschrijving: Goodwill Verkoopopbrengst: Opgenomen in het bedrag van , Debiteuren 4.1 Omvang nu nog openstaande debiteuren: 5.177,58 plus lopende betalingsregelingen. Zijnde: Voor de werkzaamheden tot aan datum faillissement: 7.033,31 Voor de werkzaamheden vanaf Faillissementsdatum t/m 31 juli 2013: 1.022, Opbrengst: Voor de werkzaamheden tot aan datum faillissement: ,96 5

6 Voor de werkzaamheden vanaf Faillissementsdatum t/m 31 juli 2013: , Boedelbijdrage: De debiteuren tot datum faillissement zijn geheel voor de boedel. Vanaf na datum faillissement valt 45-50% aan de dienstdoende tandarts dr. Wette en de rest aan de boedel, alles na aftrek van techniek- en andere externe kosten. 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en): Geen, waarschijnlijk kon gefailleerde geen bankrekening openen. Er was wel een betaalrekening op naam van zijn zus (!), zonder kredietlimiet, maar via welke de omzet liep. 5.2 Leasecontracten: Geen. 5.3 Beschrijving zekerheden: Geen. 5.4 Separatistenpositie: Geen. 5.5 Boedelbijdragen: 5.6 Eigendomsvoorbehoud: Nog niet bekend. 5.7 Reclamerechten: Nog niet. 5.8 Retentierechten: Nog niet aan de orde. 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden: Het bedrijf is naar een liquidatie geleid per 31 juli, de datum waarop de arbeidscontracten afliepen en ook het contract met de dienstdoende tandarts. Vanaf dat moment heeft de eigenaar van het pand de exploitatie weer op zich genomen met een nieuwe tandarts en deels nieuw personeel. 6

7 6.2 Financiële verslaglegging: Doorstart 6.3 Beschrijving: Exploitatie op naam van gefailleerde bleek op geen enkele wijze een reële optie te zijn, noch bedrijfseconomisch, noch juridisch, dit mede vanwege de eventuele rechten van de heer Heijligers. Uiteindelijk zijn alle rechten en verplichtingen met betrekking tot het centrum en de exploitatie daarvan vanaf 1 augustus 2013 geheel toegevallen aan de heer Heijligers tegen betaling van een totaal bedrag van ,00. Conform overeenkomst ontvangt de boedel vanaf oktober ,00 per maand. 6.4 Verantwoording: De boedel heeft daar verder niets meer mee te maken. 6.5 Opbrengst: Eerder genoemde , Boedelbijdrage: Geheel. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht: Totaal niet aan voldaan. 7.2 Depot jaarrekeningen: nog niet aan de orde. 7.3 Goedk. verklaring Accountant: n.v.t. 7.4 Stortingsverplichting aandelen: Eenmanszaak. 7.5 Onbehoorlijk bestuur: Absoluut. 7.6 Paulianeus handelen: Mogelijk. 7

8 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen: UWV , Pref. vord. van de fiscus: ,45 deels ambtshalve (inclusief rente en kosten) 8.3 Pref. vord. van het UWV: Hoog preferent: UWV 4.902,02 Laag preferent: UWV , Andere pref. crediteuren: Aanvraagster van het faillissement: 579,00 Minder preferent: Mevrouw Hendrix: ,70 (ter zake het achterstallig salaris zou een vaststellingsovereenkomst gesloten zijn op basis van ,00) 8.5 Aantal concurrente crediteuren: Bedrag concurrente crediteuren: ,27 + PM 8.7 Faillissement Duitsland: Belastingdienst ,00 Concurrente crediteuren , Verwachte wijze van afwikkeling: Oneigenlijke opheffing. 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faillissement: Minimaal tot eind 2015, wanneer de laatste termijnbetalingen door de heer Heijligers verricht moeten zijn, of de praktijk zou eerder verkocht moeten worden en die schuld in een keer afgelost kunnen worden. 9.2 Plan van aanpak: Inning debiteuren en verzekeringsgelden, alsmede de inning van de koopprijs in termijnen van de heer Heijligers. Verder onderzoek naar de financiële historie van gefailleerde. Inmiddels lijken ook alle particulieren, die in het verleden hoge bedragen aan gefailleerde hebben geleend, zich thans bij mij 8

9 gemeld te hebben. Ik heb gefailleerde inmiddels enkele malen gesommeerd om mij exact tekst en uitleg over al die bedragen te geven. Gefailleerde is daar onnoemelijk vaag en ontwijkend over. Voorstel: verhoor gefailleerde voor de RC. 9.3 Indiening volgend verslag 18 december

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743)

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste openbare verslag Datum 30 januari 2013 Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) Faillissementsnummer 02 / 13 /10 F Datum uitspraak

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Datum uitspraak : 24 maart 2009 : Mr. R.G.F. Lammers. Personeel gemiddeld aantal : 0

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Datum uitspraak : 24 maart 2009 : Mr. R.G.F. Lammers. Personeel gemiddeld aantal : 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Freeez B.V. Faillissementsnummer : C/01/09/217 F Datum uitspraak : 24 maart 2009 Curator : Mr. R.G.F.

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. F~LUSSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 10 februari 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015 Openbaar faillissementsverslag ex artikel 73a Fw Datum: 20 januari 2015 Nummer: tien Gegevens onderneming : Nedexco Logistics B.V. Faillissementsnummer : F 02/12/194 Datum uitspraak : 19 maart 2012 Curator

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag) Datum: 13 mei 2015. Gegevens onderneming: FGB Uitzendgroep B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/1109 F Datum uitspraak:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd.

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73a FW nummer: 1 Gegevens onderneming : Naam: All Glas Almere B.V. Faillissementsnummer : 16/13/265F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr.drs. G. Kuijper Rechter-commissaris

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IDEAL IT Solutions

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Sercan Mode B.V. Faillissementsnummer : 06.574 Datum uitspraak : 10 oktober 2006 Curator : mr N.P. Klein Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013 Gegevens onderneming: Nekon Projectmanagement BV Statutaire zetel: Ulft, gemeente Oude IJsselstreek Inschrijving KvK: nr. 09191825 Faillissementsnummer:

Nadere informatie

GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015

GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015 GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen

Nadere informatie

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven).

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven). FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 15 Datum: 3 juni 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Verslagperiode : 15 december 2009 tot 10 maart 2010

Verslagperiode : 15 december 2009 tot 10 maart 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG van de curator in het faillissement van PALM INVEST BV (en Stichting Garantiegelden Palm Invest) Verslag nummer: 2 Datum: 10 maart 2010 Mededeling: De openbare faillissementsverslagen

Nadere informatie

Mededeling: de openbare faillissementsverslagen in het faillissement van Palm Invest B.V. worden online gepubliceerd op de website www.vandiepen.com.

Mededeling: de openbare faillissementsverslagen in het faillissement van Palm Invest B.V. worden online gepubliceerd op de website www.vandiepen.com. FAILLISSEMENTSVERSLAG van de curator in het faillissement van PALM INVEST B.V. (en Stichting Garantiegelden Palm Invest) Nummer verslag : 4 Datum : 9 september 2010 Mededeling: de openbare faillissementsverslagen

Nadere informatie

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STICHTING NOORD WEST ADVOCATEN

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STICHTING NOORD WEST ADVOCATEN VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STICHTING NOORD WEST ADVOCATEN Gegevens onderneming : Stichting Noord West Advocaten Faillissementsnummer : F 08.31

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 (eindverslag) Datum : 15 oktober 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAK INTERIEUR B.V., statutair

Nadere informatie

Veelontvangers. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 19 Datum: 23 september 2014. Gegevens gefailleerde : René Johannes van den Berg, 1.

Veelontvangers. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 19 Datum: 23 september 2014. Gegevens gefailleerde : René Johannes van den Berg, 1. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 19 Datum: 23 september 2014 Gegevens gefailleerde : René Johannes van den Berg, geboren 11juni1957, wonende te (1223 NH) Hilversum aan de Anthony Fokkerweg 124 Faillissementsnummer

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET Naam : M.A.R. TRAILER B.V. Curator : Mr M.M.E. Bowmer Rechter-Commissaris : Mr J.P.G. Poell Datum Faillissement : 23 maart 2004 Datum Verslag : 13 april

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) te Rotterdam sinds de overname van de inning van de kinderalimentatie per 15 november 1996 onvoldoende

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding De transitievergoeding Met de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers vanaf 1 juli 2015 bij ontslag recht op een Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt. In

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie