Zie vervolgblad. Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Voortgang en subsidie Medische Heroïne Behandeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zie vervolgblad. Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Voortgang en subsidie Medische Heroïne Behandeling"

Transcriptie

1 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Voortgang en subsidie Medische Heroïne Behandeling Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder F. Tas Samenvatting Op 24 november 2009 is door de Raad besloten een behandeleenheid voor medische heroïne te starten. Hierbij is uitgegaan van het beschikbaar komen van een eenmalige en een structurele subsidie van VWS, een eenmalige subsidie van de Provincie en daarnaast inzet van gemeentelijke middelen. Inmiddels is duidelijk dat VWS heeft besloten de eenmalige subsidie niet te verstrekken, maar wel de structurele middelen beschikbaar te stellen. Wij kunnen hierdoor starten met de medische heroïne behandeling, maar moeten aanvullend gemeentelijke middelen inzetten om de voorziening te realiseren. Het raadsbesluit naar aanleiding van het amendement bij de begrotingsbehandeling van november 2009 behoeft, gelet op de wijziging in financiering, aanpassing. Daarnaast moet er nog een subsidiebesluit genomen worden ten behoeve van de exploitatie. Ter besluitvorming door het college Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. L110, André van Ginkel, 2695 Datum ambtelijk voorstel 3 februari 2011 Registratienummer Paraaf akkoord Datum Aan de Raad voor te stellen 1. De realisatie van de voorziening Medische Heroïne Behandeling voortzetten. 2. De Rijksmiddelen (decentralisatie-uitkering/maatschappelijke opvang) die momenteel op stelpost in het programma Bestuur & Middelen staan, zijnde een bedrag van , over te hevelen naar het programma Zorg en Welzijn, product Maatschappelijke opvang en te bestemmen voor de Medische Heroïne Behandeling. Concern B & V Programmamanager I. van der Vlist Programmadirecteur M. Wetzels Ter besluitvorming door de Raad Zie vervolgblad Besluit B&W d.d. 15 maart 2011 nummer: 3.3 Conform advies Aanhouden Anders,nl. Bestuursagenda Paraaf akkoord Datum Gemeentesecretaris Portefeuillehouder B&W - voortgang en subsidie medische heroïne behandeling.doc

2 Collegevoorstel Vervolg beslispunten 3. Het niet ingezette deel van de Rijksmiddelen ter hoogte van in 2011 toe te voegen aan de saldireserve. 4. Het verwachte tekort in de dekking van de voorziening MHB voor een bedrag van in 2012 en in 2013 aan de saldireserve te onttrekken. 5. Het resterende tekort in 2013 ter hoogte van onttrekken aan de reserve WMO. 6. Voor het jaar 2011 (april tot en met december) een subsidie van verlenen aan IrisZorg ten behoeve van voorziening behandeleenheid medische heroïne voor 25 plaatsen, met ingang van 1 april Voor het jaar 2012 een subsidie van verlenen aan IrisZorg ten behoeve van de voorziening behandeleenheid medische heroïne voor 25 plaatsen. 8. De bijgevoegde begrotingswijziging (nummer BW-01059) vaststellen. B&W - voortgang en subsidie medische heroïne behandeling.doc

3 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 maart 2011 / 39/2011 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Voortgang medische heroïne behandeling Programma / Programmanummer Zorg en Welzijn / 1051 Portefeuillehouder F. Tas Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 15 maart 2011 Samenvatting Op 24 november 2009 is door de Raad besloten een behandeleenheid voor medische heroïne te starten. Hierbij is de Raad uitgegaan van het beschikbaar komen van een eenmalige subsidie van het Ministerie van VWS, een structurele subsidie voor de behandelplaatsen, een eenmalige subsidie van de Provincie en daarnaast inzet van gemeentelijke middelen. Inmiddels is duidelijk dat VWS heeft besloten de eenmalige subsidie niet te verstrekken, maar wel de structurele middelen beschikbaar te stellen. Wij kunnen hierdoor starten met de medische heroïne behandeling, maar zijn genoodzaakt aanvullend gemeentelijke middelen in te zetten om de voorziening te kunnen realiseren. Het raadsbesluit naar aanleiding van het amendement bij de begrotingsbehandeling van november 2009 behoeft, gelet op de wijziging in financiering, aanpassing. Daarnaast moet er nog een subsidiebesluit voor de exploitatie genomen worden. Bovenstaande vormt voor ons aanleiding dit voorstel aan de Raad voor te leggen. Onderhavig voorstel maakt het mogelijk om de behandeleenheid te realiseren. Voorstel om te besluiten 1. De realisatie van de voorziening voor Medische Heroïne Behandeling voortzetten. 2. De Rijksmiddelen (decentralisatie-uitkering/maatschappelijke opvang) die momenteel op stelpost in het programma Bestuur & Middelen staan, zijnde een bedrag van , over te hevelen naar het programma Zorg en Welzijn, product Maatschappelijke opvang en te bestemmen voor de Medische Heroïne Behandeling. 3. Het niet ingezette deel van de Rijksmiddelen ter hoogte van in 2011 toe te voegen aan de saldireserve. 4. Het verwachte tekort in de dekking van de voorziening MHB voor een bedrag van in 2012 en in 2013 aan de saldireserve te onttrekken. 5. Het resterende tekort in 2013 ter hoogte van onttrekken aan de reserve WMO. 6. Voor het jaar 2011 (april tot en met december) een subsidie van verlenen aan IrisZorg ten behoeve van voorziening behandeleenheid medische heroïne voor 25 plaatsen, met ingang van 1 april Opgesteld door, telefoonnummer, André van Ginkel, 2695,

4 Vervolgvel 1 7. Voor het jaar 2012 een subsidie van verlenen aan IrisZorg ten behoeve van de voorziening behandeleenheid medische heroïne voor 25 plaatsen. 8. De bijgevoegde begrotingswijziging (nummer BW-01059) vaststellen.

5 Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 1 Inleiding Op 24 november 2009 is door de Raad besloten een behandeleenheid voor medische heroïne te starten. Hierbij is de Raad uitgegaan van het beschikbaar komen van een eenmalige subsidie van het Rijk (totaal ), een structurele subsidie voor de behandelplaatsen (jaarlijks ), een eenmalige subsidie van de Provincie (totaal gevraagd ) en daarnaast inzet van eigen middelen. Naar aankleding hiervan hebben wij IrisZorg opdracht gegeven te starten met de realisatie en een investeringssubsidie verstrekt voor de huisvestingskosten. Op 29 juni 2010 hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken rond de medische heroïne behandeling en het feit dat wij geen eenmalige subsidie van het Ministerie van VWS ontvangen en dat het beschikbaar stellen van een structurele subsidie nog zeer onzeker was. In de raadskamerbehandeling van 17 november 2010 is het onderwerp medische heroïnebehandeling naar aanleiding van vragen van de fractie van GroenLinks opnieuw besproken. Daarbij heeft de portefeuillehouder aangegeven die dag bericht gehad te hebben van het Ministerie van VWS dat er geen incidentele subsidie verstrekt zal worden, maar dat er wel een structurele subsidie beschikbaar gesteld zal worden. Dit onder de voorwaarde dat de behandeleenheid uiterlijk 1 april 2011 wordt goedgekeurd door de inspectie. Naar aanleiding van deze mededeling werd unaniem aangegeven de realisatie van de behandeleenheid voort te zetten. Op 25 november 2010 heeft ook de Provincie formeel bevestigd dat wij een eenmalige subsidie van zullen ontvangen. Het is gelet op de korte termijn voor realisatie noodzakelijk snel aan IrisZorg duidelijkheid over de subsidie voor de behandelplaatsen te verschaffen. De financiële situatie rond de realisatie van de behandeleenheid is echter gewijzigd: er zullen extra gemeentelijke middelen ingezet moeten worden om de voorziening te realiseren omdat we geen eenmalige subsidie van VWS krijgen. Anderzijds ontvangen we een iets hoger bedrag aan structurele subsidie. IrisZorg heeft naar aanleiding van het raadbesluit in november 2009 de opdracht gekregen te starten met de realisatie en hiertoe een investeringssubsidie (aanschaf portacabins) ontvangen. Zij heeft nog geen formeel subsidiebesluit ontvangen ten behoeve van de exploitatie van de voorziening. Bovenstaande vormt voor ons aanleiding om de (financiering van) de realisatie van de voorziening voor medische heroïne behandeling opnieuw aan uw Raad voor te leggen. 1.1 Wettelijk- of beleidskader Het wettelijk kader wordt gevormd door de Wmo, meer in het bijzonder de prestatievelden 7,8 en 9. Daarnaast geldt (bij subsidiëring door het Rijk) de Ministeriële regeling heroïnebehandeling en de van toepassing zijnde richtlijnen. De Nijmeegse Kaderverordening Subsidies is van toepassing voor de subsidie aan IrisZorg. 1.2 Relatie met programma De realisatie van de voorziening voor medische heroïne behandeling vormt het sluitstuk van het verslavingsbeleid als onderdeel van het programma Zorg en Welzijn, produkt Maatschappelijke Opvang. Het is als speerpunt opgenomen in het coalitieakkoord. 2 Doelstelling Doel van dit voorstel is te komen tot een besluit met betrekking tot het voortzetten van de realisatie van een voorziening voor medische heroïne behandeling.

6 Vervolgvel 3 3 Argumenten 1a. Medische heroïnebehandeling is bewezen effectief Het belangrijkste argument voor medische heroïnebehandeling is dat het een bewezen effectieve behandeling is voor een groep langdurig heroïneverslaafden in een methadonprogramma, met een slechte kwaliteit van leven bij wie geen enkele andere behandeling voldoende effect gehad heeft. Bij medische heroïnebehandeling verbetert hun lichamelijke en psychische gezondheid. Verslaafden maken hierdoor minder gebruik van de gezondheidszorg en laten een verbeterd sociaal functioneren zien en meer contacten met niet-drugsgebruikers. Deelnemers plegen bovendien minder delicten, worden minder vaak gearresteerd, 50% minder veroordeeld en zitten minder dagen per jaar in de gevangenis dan methadongebruikers. Het feit dat medische heroïnebehandeling een intensieve behandeling is met verschillende contactmomenten per dag tussen deelnemer en zorgverlener, gecombineerd met dagbesteding, draagt bij aan het positieve effect. Onlangs hebben we nog uitgebreid in het nieuws kunnen vernemen dat in Utrecht de afgelopen tien jaar zeer goede ervaringen zijn opgedaan. Wij zullen in overleg met IrisZorg en justitie/politie afspreken hoe we de resultaten monitoren. 1b. Medische heroïnebehandeling is kosteneffectief Wij zijn ons bewust van het feit dat de medische heroïnebehandeling gepaard gaat met forse kosten. Desondanks is uit landelijk onderzoek gebleken dat het kosteneffectief is. Dit onderzoek berekende de bereikte gezondheidswinst bij de deelnemers, de (extra) kosten van de zorgverlening, maar ook de (lagere) kosten in verband met illegale activiteiten én de netto besparingen. Bij elkaar genomen stelden de onderzoekers vast dat de heroïnebehandeling leidde tot een toename van gezondheidswinst plus een besparing van bijna per deelnemer per jaar. 2a/b. De rijksmiddelen uit de september- en junicirculaire zijn bestemd voor maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg (Wmo, prestatievelden 7,8 en 9). Wij hebben weliswaar geen incidentele subsidie vanuit het Ministerie van VWS beschikbaar gesteld gekregen voor de medische heroïne behandeling, maar wij hebben wel rijksmiddelen nabetaald gekregen vanuit de september- en junicirculaire 2009/2010. Deze middelen zijn bestemd voor inzet ten behoeve van maatschappelijke opvang, verslavingsbeleid en openbare geestelijk gezondheidszorg (prestatievelden 7, 8 en 9 van de Wmo). Deze kunnen daarom ingezet worden voor realisatie van de medische heroïne behandeling en daarmee het wegvallen van de incidentele subsidie van het Rijk opvangen. Daarnaast zal hierdoor, anders dan in het amendement van november 2009, in mindere mate een beroep worden gedaan op de Wmo reserve. Zie ook de financiële paragraaf van dit voorstel waarin wij hebben aangegeven hoe wij de kosten voor medische heroïnebehandeling willen dekken. 3./4. IrisZorg is de aangewezen verslavingszorg instelling voor realisatie van de behandeleenheid. Niet iedere organisatie kan een behandeleenheid starten. IrisZorg is de voor onze regio aangewezen instelling voor verslavingszorg. Wij hebben IrisZorg opdracht gegeven om alle voorbereidingen te treffen voor realisatie (huisvesting e.d.). IrisZorg heeft in 2009 een laatste definitieve begroting opgesteld. Deze hanteren wij nog steeds als uitgangspunt. Wel vragen wij aan hen om jaarlijks separaat inzicht te geven in de exploitatie van de behandeleenheid medische heroïne. Wij verwachten dat de kosten mogelijk lager uitvallen gelet op mogelijke wijzigingen in

7 Vervolgvel 4 regelgeving vanwege beëindiging van de experimentele status. Daarnaast hebben wij dit exploitatieoverzicht nodig in verband met de verantwoording aan de Provincie en het Rijk. Vanaf 2013 willen wij de subsidie afspraken meenemen in de budgetsubsidie overeenkomst. 4 Risico s Eerder hebben wij u gewezen op de financiële risico s. Vanwege het niet verstrekken van de eenmalige subsidie door het Ministerie van VWS is een deel van dit risico realiteit geworden. Hoewel wij bij het Ministerie (november en december 2010) nogmaals het verzoek hebben gedaan een opstartsubsidie te verstrekken, achten wij het niet waarschijnlijk dat wij deze zullen ontvangen. Zoals opgemerkt in de inleiding hebben wij wel een brief ontvangen dat wij kunnen rekenen op een structurele subsidie van per gerealiseerde behandelplaats, tot een maximum van 25, in totaal dus maximaal Voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze structurele subsidie is dat uiterlijk 1 april 2011 de goedgekeurde behandeleenheid operationeel is. Het dekkingsprobleem dat resteert kunnen wij oplossen door inzet van verkregen rijksmiddelen vanuit de decentralisatie uitkering maatschappelijke opvang, verslavingszorg en openbare geestelijke gezondheidszorg (zie paragraaf financiën). Er zal echter niet in één keer sprake zijn van een 100% bezetting. Hoewel de ervaringen elders leren dat het Ministerie van VWS hier soepel mee omgaat, hebben wij niet de garantie dat zij niet direct bezette plaatsen ook volledig zullen subsidiëren. Het risico van een eventuele onderbezetting leggen wij bij de instelling. Als het Rijk de subsidie om deze reden lager vaststelt zullen wij dit doorvertalen in een lagere subsidie aan IrisZorg. 5 Financiën Het scenario voor de financiering van de medische heroïne behandeling behoeft vanwege de recente ontwikkelingen aanpassing. Hieronder vindt u de aangepaste begroting. Basis vormt de begroting van IrisZorg van oktober In de tabel is geen rekening gehouden met indexaties.

8 Vervolgvel 5 Aanpassing dekkingsvoorstel n.a.v. niet toekennen eenmalige Rijksbijdrage en bijstelling structurele subsidie (herijking oorspronkelijk scenario) Medische Heroïne Behandeling Lasten (kosten IrisZorg) Loonkosten Overige personele kosten Werkplekkosten Overhead centrale diensten Heroïne en medisch materiaal Huisvesting Afname lasten i.v.m. vergoeding heroïne Afname lasten na einde experimentstatus PM PM PM PM PM Totale lasten behandelunit Baten Eenmalige Rijkssubsidie (beschikking d.d. 25 november 2010) Eenmalige* Provinciesubsidie (beschikking d.d. 25 november 2010 ) Rijkssubsidie 25 behandelplaatsen (beschikking d.d. 17 november 2010) Totaal baten Verschil, te dekken als volgt: Inzet extra Rijksmiddelen DU (circ. 2009/2010) Inzet Wmo reserve Extra middelen (Perspectiefnota 2011) Product maatschappelijke opvang, deelproduct verslavingszorg * betreft een eenmalige provinciale subsidie van die wij inzetten tot en met In de tabel zijn wij uitgegaan van daadwerkelijke goedkeuring en start van de behandeleenheid in april Om deze reden zijn de lasten en baten in 2011 lager begroot dan in 2012 en verder. Immers de kosten worden pas vergoed na opening en het Ministerie verstrekt subsidie per behandelplaats per jaar. Vanwege het niet verkrijgen van de incidentele subsidie is deze in de tabel op nul gesteld. Uit bovenstaande wordt duidelijk dat, met inachtneming van de reeds toegezegde a-structurele middelen en de recent toegezegde structurele subsidie, voor de gehele periode 2011 t/m 2015 een tekort zal ontstaan van in totaal (verschil tussen baten en lasten). In de tabel hebben wij aangegeven hoe wij dit willen dekken. Hieronder zetten wij dit kort uiteen. In de septembercirculaire 2009 en de junicirculaire 2010 hebben wij extra rijksmiddelen via de decentralisatie-uitkering maatschappelijke opvang, verslavingsbeleid en openbare geestelijke gezondheid (DU MO/VB/OGGZ) beschikbaar gesteld gekregen voor de jaren 2010 en Respectievelijk een bedrag van (2010) en (2011), in totaal Het betreft rijksmiddelen bestemd voor maatschappelijke opvang. De medische heroïne behandeling vormt onderdeel van de maatschappelijke opvang. Wij stellen daarom voor

9 Vervolgvel 6 deze middelen, zoals in de tabel hierboven geschetst, over de jaren 2011, 2012 en 2013 toe te voegen aan het programma Zorg en welzijn, produkt maatschappelijke opvang ter dekking van de kosten van de behandeleenheid. Voor 2013 doen wij eenmalig een onttrekking aan de Wmo reserve van Dit is minder dan de onttrekking aan deze reserve waartoe in het amendement van 24 november 2009 is besloten, namelijk Wij doen dit enerzijds omdat wij weten dat de Wmo-reserve uitgeput dreigt te raken. De reserve wordt hiermee nu minder belast. Anderzijds benutten wij volledig de middelen die wij van het Rijk via de DU MO/OGGZ/VB beschikbaar gesteld krijgen. Wij hoeven deze DU formeel niet financieel te verantwoorden. Bij de inhoudelijke verantwoording aan het Ministerie van VWS wordt er echter niet alleen gevraagd hoe en met welk doel wij de verstrekte middelen hebben ingezet, maar ook of wij ze (allemaal) hebben ingezet. Vanuit de perspectiefnota 2011 zijn vanaf 2014 extra structurele middelen opgenomen in de begroting ( ) waarmee, na evaluatie en na een nieuw besluit van de Raad, de behandeleenheid gecontinueerd kan worden. Vanaf 2016 zal het wegvallen van de provinciale subsidie van binnen het programma opgevangen worden en zal dekking worden gevonden in het product maatschappelijke opvang, deelproduct verslavingszorg. In de onderhandelingen met IrisZorg over het budgetcontract zal hier rekening mee worden gehouden. Op bovenstaande wijze is afdoende dekking gevonden en kan de realisatie van de medische heroïne behandeling doorgang vinden. Het oorspronkelijke dekkingsvoorstel uit het amendement van 24 november 2009 komt hiermee te vervallen. 6 Communicatie Wij hebben over dit voorstel uitvoerig overleg gepleegd met het Ministerie van VWS. Daarnaast hebben wij IrisZorg gevraagd alle benodigde voorbereidingen te treffen. IrisZorg heeft aangegeven bij een besluit begin 2011 de behandeleenheid op 1 april 2011 op te kunnen starten (goedkeuring van de inspectie voor gezondheidszorg) en daarmee te kunnen voldoen aan de voorwaarde zoals gesteld door het Ministerie van VWS. IrisZorg zal zelf de communicatie met de omwonenden/bedrijven in de omgeving verzorgen. Verder zal zij aansluiten bij de buurtbeheergroep en een actieve bijdrage leveren aan de totstandkoming en handhaving van het buurtbeheerplan. 7 Uitvoering en evaluatie Het project medische heroïne behandeling zal vooralsnog voor de jaren 2011 t/m 2014 worden ingezet. Wij zullen na twee jaar een evaluatie houden en op basis hiervan de balans opmaken en dan besluiten of en in welke vorm we de behandeleenheid voor medische heroïne voortzetten. Vanzelfsprekend zullen wij de Raad op de hoogte brengen van de evaluatie en uiterlijk medio 2014 een nieuw voorstel ter besluitvorming voorleggen. College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, mr. Th.C. de Graaf drs. B. van der Ploeg

10 Aanleveren begrotingswijziging Steller A. van Ginkel BW Soort wijziging Begrotingswijziging Soort besluit BESL-RAAD Besluitperiode Omschrijving Med.heroine behand. BW Med.heroin Let op, lees eerst de WERKINSTRUCTIE die op het intranet staat. Verrekeningen debet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verrekeningen credit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo goed goed goed goed goed Totaal debet 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Totaal credit 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Saldo goed goed goed goed goed kpl / product kostensoort wijk functie Deb / Omschrijving product specificatie Cred Soort mutatie MV Meerjr.var. MV Meerjr.var. MV Meerjr.var. MV Meerjr.var. EM Eenmalig Document soort WYZ-MV WYZ-MV WYZ-MV WYZ-MV WYZ-EM S D D 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Bp 2a gewijzigde raming MHB O D C 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Bp 2a gewijzigde raming MHB 0712 D D D D 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Bp 2a gewijzigde raming MHB 0705 O D D 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Bp 2a gewijzigde raming MHB Pagina 1 van 2

11 Aanleveren begrotingswijziging Steller A. van Ginkel BW Soort wijziging Begrotingswijziging Soort besluit BESL-RAAD Besluitperiode Omschrijving Med.heroine behand. BW Med.heroin Let op, lees eerst de WERKINSTRUCTIE die op het intranet staat. Verrekeningen debet , , ,00 0,00 0,00 Verrekeningen credit , , ,00 0,00 0,00 Saldo goed goed goed goed goed Totaal debet , , , , ,68 Totaal credit , , , , ,68 Saldo goed goed goed goed goed kpl / product kostensoort wijk functie Deb / Omschrijving product specificatie Cred Soort mutatie MV Meerjr.var. MV Meerjr.var. MV Meerjr.var. MV Meerjr.var. MS Meerjr.strc. Document soort WYZ-MV WYZ-MV WYZ-MV WYZ-MV WYZ-MS S D D , , , , ,00 Bp 2a aanp begroting D D D , , , , ,68 Bp 2a aanp begroting S D C -127,32-127,32-127,32-127,32-127,32 Bp 2a aanp begroting S D C , , , , ,00 Bp 2a aanp begroting F D C 0, , ,00 0,00 0,00 Bp 2a aanp begroting 0520 F D D 0, , ,00 0,00 0,00 Bp 2a aanp begroting 0712 D D D D 0, , ,00 0,00 0,00 Bp 2a aanp begroting S D D , , , , ,00 Bp 2a gewijzigde raming MHB S D D 0,00 0,00 0, , ,00 Bp 2a gewijzigde raming MHB D D D 0,00 0,00 0, , ,00 Bp 2a gewijzigde raming MHB S D C , , , , ,00 Bp 2a gewijzigde raming MHB F D C 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Bp 2b onttr WMO-reserve 0520 F D D 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Bp 2b onttr WMO-reserve 0712 D D D D 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Bp 2b onttr WMO-reserve S T D ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bp 2b inzet DU MO S T D ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bp 2b inzet DU MO S T D ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bp 2b inzet DU MO F D D ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bp 2b storting saldireserve 0500 F D C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bp 2b storting saldireserve F D C 0, , ,00 0,00 0,00 Bp 2b onttr saldireserve 0500 F D D 0, , ,00 0,00 0,00 Bp 2b onttr saldireserve Pagina 1 van 4

12 Soort mutatie MV Meerjr.var. MV Meerjr.var. MV Meerjr.var. MV Meerjr.var. MS Meerjr.strc D D D D , , ,00 0,00 0,00 Bp 2b onttr saldireserve O D C , , , ,00 0,00 Bp 2a gewijzigde raming MHB 0712 D D D D , , , ,00 0,00 Bp 2a gewijzigde raming MHB 0705 O D D , , , ,00 0,00 Bp 2a gewijzigde raming MHB Pagina 2 van 4

13 Financiele bijsluiter begrotingswijziging : BW voortgang medische heroïne behandeli Bedragen x feb-11 Totaal effect wijziging 2011 Baten Lasten Saldo Baten 2012 Lasten Saldo 2013 Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Bestuur & Middelen Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Was Voorstel: Bp 2b inzet DU MO Totaal 1042 Bestuur & Middelen Zorg & Welzijn Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Was Voorstel: Bp 2a aanp begroting Bp 2a gewijzigde raming MHB Bp 2b onttr WMO-reserve Bp 2b onttr saldireserve Bp 2b storting saldireserve Totaal 1051 Zorg & Welzijn Pagina 1

Openbaar. Decentralisatie-uitkering Invoeringskosten Jeugdzorg

Openbaar. Decentralisatie-uitkering Invoeringskosten Jeugdzorg Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Decentralisatie-uitkering Invoeringskosten Jeugdzorg Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vanaf 1 januari 2015

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Aanvulling uit Frictiebudget maatschappelijke effecten afbouw gesubsidieerde arbeid Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer BW-01276 Portefeuillehouder T. Tankir

Nadere informatie

Onttrekking middelen aan het gemeentefonds voor de gecombineerde verkiezingen 2015

Onttrekking middelen aan het gemeentefonds voor de gecombineerde verkiezingen 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Onttrekking middelen aan het gemeentefonds voor de gecombineerde verkiezingen 2015 Programma Dienstverlening & Burgerzaken Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór: Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Budgetoverheveling gezond in de stad / mantelzorg Programma / Programmanummer Zorg

Nadere informatie

Kredietaanvraag Verbouwing Nieuwe Dukenburgseweg 21

Kredietaanvraag Verbouwing Nieuwe Dukenburgseweg 21 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Kredietaanvraag Verbouwing Nieuwe Dukenburgseweg 21 Programma / Programmanummer 1042,1043 / Bestuur en Middelen, Facilitaire Diensten Portefeuillehouder H. Tiemens, R.

Nadere informatie

Aanpassen begroting Zorg en Welzijn

Aanpassen begroting Zorg en Welzijn Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Aanpassen begroting Zorg en Welzijn Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Met dit voorstel leggen wij een begrotingswijziging

Nadere informatie

HAMERSTUK Raadsvoorstel Meerjarige actualisatie begroting programma Zorg & Welzijn

HAMERSTUK Raadsvoorstel Meerjarige actualisatie begroting programma Zorg & Welzijn Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Meerjarige actualisatie begroting programma Zorg & Welzijn Besluitronde 4 april Van: Het college van B&W van 13 maart 2012 Doel: Toelichting:

Nadere informatie

De totale opbrengst uit deze verkopen ad ,25 gaat naar de algemene reserve ten behoeve van integrale afweging.

De totale opbrengst uit deze verkopen ad ,25 gaat naar de algemene reserve ten behoeve van integrale afweging. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verkoop landbouwgronden in de Ooijpolder en aan het Klappijenpad te Berg en Dal Programma / Programmanummer Groen & Water / 1023 BW-nummer BW-00899 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 9630

Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 9630 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 21 november 2007 / 239/2007 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Berging archieven Gelders Archief/Digitalisering film- en videocollectie

Nadere informatie

Subsidie VWON 2015 voor de maatschappelijke begeleiding en extra tijdelijke formatie voor uitvoering voor huisvesting statushouders

Subsidie VWON 2015 voor de maatschappelijke begeleiding en extra tijdelijke formatie voor uitvoering voor huisvesting statushouders Openbaar Onderwerp Subsidie VWON 2015 voor de maatschappelijke begeleiding en extra tijdelijke formatie voor uitvoering voor huisvesting statushouders Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051

Nadere informatie

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Landelijke Aanpak Adreskwaliteit Programma Dienstverlening & Burgerzaken Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Om de kwaliteit van de basisregistratie te verbeteren

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2008 / 227/2008. Fatale termijn: besluitvorming vóór: december 2008

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2008 / 227/2008. Fatale termijn: besluitvorming vóór: december 2008 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2008 / 227/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: december 2008 Onderwerp Subsidie budgetbeheer en woonbegeleiding tienermoeders 2008 Programma

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Raadvoorstel ivm begrotingswijziging vanwege uitbetaling schadevergoeding

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Raadvoorstel ivm begrotingswijziging vanwege uitbetaling schadevergoeding Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Raadvoorstel ivm begrotingswijziging vanwege uitbetaling schadevergoeding Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 131 BW-nummer BW-165 Portefeuillehouder

Nadere informatie

2. De vloer van de wasstraat bij de brandweerpost centrum vloeistofdicht te maken.

2. De vloer van de wasstraat bij de brandweerpost centrum vloeistofdicht te maken. Openbaar Onderwerp Vervangen dieseltanks en vloeistofdicht maken vloer wasstraat brandweerpost centrum Programma / Programmanummer Facilitaire diensten, Product Maatschappelijk Vastgoed / 9630 BW-nummer

Nadere informatie

Onttrekking middelen aan het gemeentefonds voor de organisatie van het referendum van 6 april 2016

Onttrekking middelen aan het gemeentefonds voor de organisatie van het referendum van 6 april 2016 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Onttrekking middelen aan het gemeentefonds voor de organisatie van het referendum van 6 april Programma Dienstverlening & Burgerzaken Portefeuillehouder H.M.F. Bruls

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College

Alleen ter besluitvorming door het College Openbaar Onderwerp Beëindiging Stichting Werklozencentrum Unitas Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 9410 BW-nummer Portefeuillehouder F. Tas Samenvatting Dit voorstel gaat over de beëindiging

Nadere informatie

Openbaar. Jongerenaccommodatie Nijmegen Noord

Openbaar. Jongerenaccommodatie Nijmegen Noord Openbaar Onderwerp Jongerenaccommodatie Nijmegen Noord Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Nijmegen-Noord is een groeiend stadsdeel met steeds meer

Nadere informatie

Reactie op de brief van Vérian omtrent verlenging contracten Hulp bij het Huishouden

Reactie op de brief van Vérian omtrent verlenging contracten Hulp bij het Huishouden Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactie op de brief van Vérian omtrent verlenging contracten Hulp bij het Huishouden Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 24

Nadere informatie

Investeringskrediet hockeyvelden

Investeringskrediet hockeyvelden Openbaar Onderwerp Investeringskrediet hockeyvelden Programma Sport & Accommodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Er is in het coalitieakkoord en in de Stadsbegroting 2015-2018 investeringsruimte

Nadere informatie

Onderwerp Uitbreiding tijdelijke huisvesting De Oversteek in noodlokalen op Sportpark Oosterhout

Onderwerp Uitbreiding tijdelijke huisvesting De Oversteek in noodlokalen op Sportpark Oosterhout Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 28 november 2007 / 253/2007 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 21 november 2007 Onderwerp Uitbreiding tijdelijke huisvesting De Oversteek in noodlokalen

Nadere informatie

Programmering projecten Goffert

Programmering projecten Goffert Openbaar Onderwerp Programmering projecten Goffert Programma / Programmanummer Groen & Water / 1023 Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Op 19 juni 2012 besloten wij om 30.000 (=10%) van het

Nadere informatie

Vanaf 2014 70.000 naar product Jeugd (1051-03) 430.000 naar product Diversiteit (1051-04)

Vanaf 2014 70.000 naar product Jeugd (1051-03) 430.000 naar product Diversiteit (1051-04) Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Meerjarige actualisatie begroting Zorg & Welzijn Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting In de begroting van programma

Nadere informatie

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie / 9510 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Embargo tot 14 mei 13.30 uur

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Embargo tot 14 mei 13.30 uur Embargo tot 14 mei 13.30 uur Onderwerp Subsidie ROC Nijmegen voor het project Kamers met Kansen Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Kamers

Nadere informatie

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp OBGZ financiële situatie. BW-nummer. Programma / Programmanummer Cultuur / 9530. Portefeuillehouder H.

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp OBGZ financiële situatie. BW-nummer. Programma / Programmanummer Cultuur / 9530. Portefeuillehouder H. Openbaar Onderwerp OBGZ financiële situatie Programma / Programmanummer Cultuur / 9530 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting De Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid (OBGZ) kende in 2009 een

Nadere informatie

Inrichtingsplan Stips

Inrichtingsplan Stips Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Inrichtingsplan Stips Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Met het Inrichtingsplan Stips geeft Stichting Het Inter-lokaal

Nadere informatie

Openbaar. Investering mini-containers voor inzameling oud papier en karton. Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Investering mini-containers voor inzameling oud papier en karton. Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Investering mini-containers voor inzameling oud papier en karton Programma Openbare Ruimte Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Om het inzamelresultaat

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II Openbaar Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II Programma / Programmanummer Citymarketing & Externe betrekkingen / 1013 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Het bestuur van

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel / Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel / Fatale termijn: besluitvorming vóór: Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Straatnaamgeving: Nijmegen Goffert Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing B. van Hees Samenvatting Op 3 oktober 2007 heeft de raad de naam Nijmegen Goffert

Nadere informatie

Openbaar. Kredietaanvraag Strategisch Huisvestingsplan. Ter besluitvorming door de Raad

Openbaar. Kredietaanvraag Strategisch Huisvestingsplan. Ter besluitvorming door de Raad Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Kredietaanvraag Strategisch Huisvestingsplan Programma Bestuur & Middelen Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Momenteel wordt het Strategisch Huisvestingsplan

Nadere informatie

Openbaar. Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad.

Openbaar. Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Openbaar Onderwerp Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De afgelopen jaren zijn er verschillende generieke

Nadere informatie

Ons kenmerk L110/05.0024500. Aantal bijlagen 10 (niet digitaal

Ons kenmerk L110/05.0024500. Aantal bijlagen 10 (niet digitaal Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsontwikkeling Ingekomen stuk D44 (met bijlagen) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024)

Nadere informatie

Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 tot 1 april 2011.

Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 tot 1 april 2011. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 september 2008 / 164/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 september 2008 Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Openbaar. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de raad. Gemeenteraad Conform advies Aanhouden.

Openbaar. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de raad. Gemeenteraad Conform advies Aanhouden. Collegevoorstel Openbaar Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het onlangs gesloten zijn onder meer verschuivingen van de lokale

Nadere informatie

Subsidie Kinderfonds 2015

Subsidie Kinderfonds 2015 Openbaar Onderwerp Subsidie Kinderfonds 2015 Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Stichting Leergeld en Stichting Jeugdsportfonds hebben in 2014 een subsidieaanvraag

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 september 2009 / 159/2009. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t.

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 september 2009 / 159/2009. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 september 2009 / 159/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Wsw-financiën opnemen in de begroting Programma / Programmanummer Werk &

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 29 juni 2011 / 87/2011. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 29 juni 2011

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 29 juni 2011 / 87/2011. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 29 juni 2011 atum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 29 juni 2011 / 87/2011 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 29 juni 2011 Onderwerp Asbestsanering Waagh Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 1043

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording vragen raadskamer over het rapport Evaluatie Bestuurlijke Arrangementen Antillianengemeenten 2005-2008

Onderwerp Beantwoording vragen raadskamer over het rapport Evaluatie Bestuurlijke Arrangementen Antillianengemeenten 2005-2008 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen raadskamer over het rapport Evaluatie Bestuurlijke Arrangementen Antillianengemeenten 2005-2008 Programma / Programmanummer Integratie & Emancipatie

Nadere informatie

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Openbaar Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Openbaar. Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Dar afval en reiniging 2015

Openbaar. Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Dar afval en reiniging 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Dar afval en reiniging 2015 Programma Openbare Ruimte Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Jaarlijks vinden onderhandelingen

Nadere informatie

Collegevoorstel Onderwerp Programma / Programmanummer BW-nummer Openbare besluitenlijst 18 december 2007 Col egevergadering no 47 Portefe

Collegevoorstel Onderwerp Programma / Programmanummer BW-nummer Openbare besluitenlijst 18 december 2007 Col egevergadering no 47 Portefe Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen Perspectiefnota 2013 Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Van de Raad zijn nog

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Overeenkomst inzake Algemeen Directeur Breed Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 9230 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Eind 2009 heeft het

Nadere informatie

Budgetsubsidie 2016 Sportfondsen Nijmegen

Budgetsubsidie 2016 Sportfondsen Nijmegen Openbaar Onderwerp Budgetsubsidie 2016 Sportfondsen Nijmegen Programma Sport & Accommodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting NV Sportfondsen Nijmegen exploiteert zwembad West, Erica

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Subsidie School's cool en Coachproject ROC.

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Subsidie School's cool en Coachproject ROC. Openbaar Onderwerp Subsidie School's cool en Coachproject ROC Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De afgelopen jaren is door de stichting School

Nadere informatie

Zie vervolgblad. Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Zie vervolgblad. Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering programma Eigen Kracht - het stimuleren van laagopgeleide vrouwen naar werk Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer BW-01149 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Straatnaamgeving in Lentseveld: Cataloniëstraat, Salamancastraat en Sevillastraat

Straatnaamgeving in Lentseveld: Cataloniëstraat, Salamancastraat en Sevillastraat Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Straatnaamgeving in Lentseveld: Cataloniëstraat, Salamancastraat en Sevillastraat Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting

Nadere informatie

Opheffen gemeenschappelijke regeling Archiefverzorging

Opheffen gemeenschappelijke regeling Archiefverzorging Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Opheffen gemeenschappelijke regeling Archiefverzorging Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer B. van Hees Samenvatting De gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk zsm) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk zsm) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen van de fractie van de SP omtrent het voormalige Weeshuis op de Hessenberg Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Ontslag en benoeming van leden van de Commissie voor bezwaarschriften.

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Ontslag en benoeming van leden van de Commissie voor bezwaarschriften. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontslag en benoeming van leden van de Commissie voor bezwaarschriften. Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf

Nadere informatie

4. De bijgaande brief aan de Raad vast te stellen.

4. De bijgaande brief aan de Raad vast te stellen. Openbaar Onderwerp Budgetsubsidie Vluchtelingenwerk Oost Nederland 2014 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Dit voorstel regelt de subsidieverlening

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verbouw/renovatie Wijkcentrum Hatert. BW-nummer BW-01116

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verbouw/renovatie Wijkcentrum Hatert. BW-nummer BW-01116 Openbaar Onderwerp Verbouw/renovatie Wijkcentrum Hatert Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 1043 / Maatschappelijk Vast BW-nummer BW-01116 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting Hatert

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 maart 2011 / 39/2011. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t.

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 maart 2011 / 39/2011. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 maart 2011 / 39/2011 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Voortgang medische heroïne behandeling Programma / Programmanummer

Nadere informatie

Subsidieverlening armoedebestrijding Met dit collegevoorstel handelen we deze aanvragen af. Alleen ter besluitvorming door het College

Subsidieverlening armoedebestrijding Met dit collegevoorstel handelen we deze aanvragen af. Alleen ter besluitvorming door het College Openbaar Onderwerp Subsidieverlening armoedebestrijding 2016 Programma Inkomen en armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In 2015 hebben we rond het product armoedebestrijding een

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 18 maart 2015 / 39/2015. Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 18 maart 2015 / 39/2015. Fatale termijn: besluitvorming vóór: Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 18 maart 2015 / 39/2015 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Aanvraag Format Eigen Kracht 2015-2016 Programma Economie & Werk

Nadere informatie

1. Brief aan de raad vast te stellen.

1. Brief aan de raad vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vonnis rechtbank Arnhem inzake rechtszaak Connexxion versus Nijmegen inzake afgegeven garanties bij verkoop Novio Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel

Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel Openbaar Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting In

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 28 september 2010)

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 28 september 2010) Openbaar Onderwerp Vrijwaring leden Raad van Commissarissen NV Mensec Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Per 5 oktober 2010 zijn

Nadere informatie

Beantwoording vragen kamerronde beleidskader Wmo & Jeugd 2015

Beantwoording vragen kamerronde beleidskader Wmo & Jeugd 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen kamerronde beleidskader Wmo & Jeugd 2015 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Tijdens de kamerrondebespreking

Nadere informatie

Eindtotaal 1.304 1.460 1.591

Eindtotaal 1.304 1.460 1.591 Openbaar Onderwerp Invulling taakstellingen/bezuinigingen DGG/Sector Openbare Ruimte Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer BW-00970 Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Dit

Nadere informatie

Subsidie Europees Sociaal Fonds (ESF)

Subsidie Europees Sociaal Fonds (ESF) Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Subsidie Europees Sociaal Fonds (ESF) Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Nijmegen heeft als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen SP conform artikel 39 - Wmo-voorzieningen Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De raadsfractie

Nadere informatie

Voorstel om te besluiten

Voorstel om te besluiten Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 21 december 2005 / 246/2005 Onderwerp Subsidie schoolbegeleiding voor de periode augustus tot en met december 2005 Programma / Programmanummer

Nadere informatie

Collegevoorstel Probleemstelling Juridische aspecten Doelstelling Argumenten

Collegevoorstel Probleemstelling Juridische aspecten Doelstelling Argumenten Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Nieuwbouw multifunctioneel educatief gebouw kinderboerderij Kobus Programma / Programmanummer Sport en Accomodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen Groen Links over het Cultuurfonds Rijk van Nijmegen Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Openbaar. Plan van Scholen Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Onderwijs. BW-nummer

Openbaar. Plan van Scholen Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Onderwijs. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Plan van Scholen 2016-2018 Programma Onderwijs Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De Stichting Conexus heeft in twee brieven op 24 september 2014 en

Nadere informatie

Aanvraag Format Eigen Kracht

Aanvraag Format Eigen Kracht Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Aanvraag Format Eigen Kracht 2015-2016 Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Het doel van dit project is het activeren van (niet-)uitkeringsgerechtigde

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoorden op vragen ex.art.39 Gewoon Nijmegen inzake het registratiesysteem straatprostitutie Programma / Programmanummer Veiligheid / 1012 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

5 Financiën N.v.t. 6 Communicatie De beleidsregels zullen na vaststelling gepubliceerd worden in het Gemeenteblad. 7 Uitvoering en evaluatie

5 Financiën N.v.t. 6 Communicatie De beleidsregels zullen na vaststelling gepubliceerd worden in het Gemeenteblad. 7 Uitvoering en evaluatie Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beleidsregels vrijstelling Precariobelasting en Leges Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen /1042 BW-nummer n.v.t. Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting De

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Uitbreiding stallingsverbod locatie voormalig postkantoor TPG bij station Programma / Programmanummer Mobiliteit / 9710 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting In verband

Nadere informatie

Programma / Programmanummer Facilitaire diensten/1043 Maatschappelijk Vastgoed / Cultuur / 1071

Programma / Programmanummer Facilitaire diensten/1043 Maatschappelijk Vastgoed / Cultuur / 1071 Openbaar Onderwerp Meerjarenonderhoudsplan Keizer Karel Podia Programma / Programmanummer Facilitaire diensten/1043 Maatschappelijk Vastgoed / Cultuur / 1071 Portefeuillehouder H. Kunst / H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Straatnaamgeving op het Novio Tech Campus-terrein

Straatnaamgeving op het Novio Tech Campus-terrein Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Straatnaamgeving op het Novio Tech Campus-terrein Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Het terrein van de Novio

Nadere informatie

Onderwerp Motie "Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie"

Onderwerp Motie Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Motie "Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie" Programma / Programmanummer Ruimte & Bouwen / 9210 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting

Nadere informatie

1. Deel te nemen aan de stichting Legal Valley 2. De brief aan de raad als reactie op de ingediende wensen en bedenkingen vast te stellen

1. Deel te nemen aan de stichting Legal Valley 2. De brief aan de raad als reactie op de ingediende wensen en bedenkingen vast te stellen Openbaar Onderwerp Definitieve deelneming stichting Legal Valley Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Op 1 november 2016 hebben wij besloten om deel te nemen

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 mei 2015 / 63/2015. Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 mei 2015 / 63/2015. Fatale termijn: besluitvorming vóór: Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 27 mei 2015 / 63/2015 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Uitvoering Toelage Hulp bij het Huishouden Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder

Nadere informatie

Afwijzing subsidie aan Nijmegen1

Afwijzing subsidie aan Nijmegen1 Openbaar Onderwerp Afwijzing subsidie aan Nijmegen1 Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In juni van dit jaar, hebben wij de raad geïnformeerd

Nadere informatie

Openbaar. Stopzetten innen ouderbijdrage Jeugdwet. Ter besluitvorming door de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel.

Openbaar. Stopzetten innen ouderbijdrage Jeugdwet. Ter besluitvorming door de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Stopzetten innen ouderbijdrage Jeugdwet Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Ons college heeft op 4 maart jl. in het Raadskamerdebat

Nadere informatie

Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015

Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015 Openbaar Onderwerp Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015 Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vanaf 1 januari 2015 hebben we een bed, bad en broodvoorziening

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan de fractie van Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Openbaar. Beantwoording vragen van de fractie Eigenhuijsen en de fractie PvdA over de eigen bijdrage in de Jeugdwet

Openbaar. Beantwoording vragen van de fractie Eigenhuijsen en de fractie PvdA over de eigen bijdrage in de Jeugdwet Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen van de fractie Eigenhuijsen en de fractie PvdA over de eigen bijdrage in de Jeugdwet Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad

Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 1 september 2015 sloot de indieningstermijn

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Wensen en bedenkingen ten aanzien van herziene (concept) grondexploitatie Waalfront 2015

Wensen en bedenkingen ten aanzien van herziene (concept) grondexploitatie Waalfront 2015 Openbaar Onderwerp Wensen en bedenkingen ten aanzien van herziene (concept) grondexploitatie Waalfront 2015 Programma Grondbeleid BW-nummer B. Velthuis Samenvatting De grondexploitatie (GREX) Waalfront

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen Groen Links voorplakken verkiezingsposters

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen Groen Links voorplakken verkiezingsposters Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen Groen Links voorplakken verkiezingsposters Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 9320 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

2. Brief aan de raad over de digitalisering van openbare bekendmakingen vast te stellen.

2. Brief aan de raad over de digitalisering van openbare bekendmakingen vast te stellen. Openbaar Onderwerp Digitalisering Openbare Bekendmakingen Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 1043, Dienstverlening en Burgerzaken / 1011 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Sinds

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering motie 'Goedkopere energie voor lage inkomens' Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061, Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

In de bijgevoegde brief is antwoord gegeven op deze vragen.

In de bijgevoegde brief is antwoord gegeven op deze vragen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording van de vragen van D66 aan het college over de terugkeer van de wolf in de ons omringende natuurgebieden. Programma / Programmanummer Groen & Water / 1023

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Rentedragende lening Stichting Beheer en Exploitatie Orion.

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Rentedragende lening Stichting Beheer en Exploitatie Orion. Openbaar Onderwerp Rentedragende lening Stichting Beheer en Exploitatie Orion Programma / Programmanummer Sport / 1052 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De Stichting Beheer en Exploitatie Orion

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Brief Stadspartij Nijmegen Nu! inzake tunnel Stadhuis.

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Brief Stadspartij Nijmegen Nu! inzake tunnel Stadhuis. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief Stadspartij Nijmegen Nu! inzake tunnel Stadhuis Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 1043 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting In de

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen beleidsregels t.b.v. uitvoering minimabeleid in 2011

Onderwerp Vaststellen beleidsregels t.b.v. uitvoering minimabeleid in 2011 Openbaar Onderwerp Vaststellen beleidsregels t.b.v. uitvoering minimabeleid in 2011 Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 9230 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Met het vaststellen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Voorgestelde beslispunten: 1 Samenvatting van het voorstel. 2 Aanleiding. Openbaar

Raadsvoorstel. Voorgestelde beslispunten: 1 Samenvatting van het voorstel. 2 Aanleiding. Openbaar Raadsvoorstel Openbaar Voorstelnummer : 13RV000052 Onderwerp : Zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis Besluit in de raad : 25 september 2013 Portefeuillehouder : Drs. J. Baerends Naam steller : I.I.

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Arrangementen zwemvaardigheid.

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Arrangementen zwemvaardigheid. Openbaar Onderwerp Arrangementen zwemvaardigheid Programma / Programmanummer Sport / 1052 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vanuit bezuinigingsoverwegingen én omdat het schoolzwemmen

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen Groen Links over aanbesteding doelgroepenvervoer

Beantwoording schriftelijke vragen Groen Links over aanbesteding doelgroepenvervoer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen Groen Links over aanbesteding Programma Mobiliteit Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting De fractie van Groen Links heeft ons

Nadere informatie

ingekomen brief Milieu Educatie Centrum (MEC)

ingekomen brief Milieu Educatie Centrum (MEC) Openbaar Onderwerp ingekomen brief Milieu Educatie Centrum (MEC) Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Onze gemeente heeft een jarenlange subsidierelatie

Nadere informatie

Nieuwe wethouder: portefeuilleverdeling, waarneming burgemeester, onderlinge vervanging wethouders en benoeming GR

Nieuwe wethouder: portefeuilleverdeling, waarneming burgemeester, onderlinge vervanging wethouders en benoeming GR Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Nieuwe wethouder: portefeuilleverdeling, waarneming burgemeester, onderlinge vervanging wethouders en benoeming GR Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken.

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken. Collegevoorstel Openbaar Embargo tot 9 juni 2015 Onderwerp Giro d Italia Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Eind juni vindt de persaankondiging

Nadere informatie

De geactualiseerde begrenzing van de bebouwde kom Boswet voor Nijmegen vast te stellen.

De geactualiseerde begrenzing van de bebouwde kom Boswet voor Nijmegen vast te stellen. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 november 2011 / 153/2011 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Vaststelling actualisering begrenzing bebouwde kom Boswet

Nadere informatie

Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen

Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De fractie

Nadere informatie

Ontbinding Nijmegen Mariënburg BV

Ontbinding Nijmegen Mariënburg BV Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontbinding Nijmegen Mariënburg BV Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Op 12 maart 1996 is tussen de gemeente Nijmegen, ING Vastgoed

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen particulier opdrachtgeverschap

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen particulier opdrachtgeverschap Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen particulier opdrachtgeverschap Programma / Programmanummer Wonen / 1021 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting De

Nadere informatie

Onderwerp Doorberekening kosten archiefinspectie aan GR's en Regiopolitie

Onderwerp Doorberekening kosten archiefinspectie aan GR's en Regiopolitie Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 13 mei 2009 / 62/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Doorberekening kosten archiefinspectie aan GR's en Regiopolitie Programma / Programmanummer Facilitaire

Nadere informatie