4. Voor de relevante bepalingen wordt verwezen naar bijlage 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4. Voor de relevante bepalingen wordt verwezen naar bijlage 1."

Transcriptie

1 Besluit Kenmerk: / Betreft: Toestemming voor de publiek-private samenwerking tussen de EO en het Nederlands Dagblad, bestaande uit de nevenactiviteiten: Het door de EO en het Nederlands Dagblad gezamenlijk op de markt (laten) brengen van de app [niet openbaar], Het door de EO en het Nederlands Dagblad gezamenlijk op de markt (laten) brengen van het papieren magazine [niet openbaar] en Het door de EO en het Nederlands Dagblad gezamenlijk oprichten van een VOF in het kader van de bundel [niet openbaar]. A. Verloop van de procedure 1. Op 6 juli 2015 is de EO bij het Commissariaat op gesprek geweest om de mogelijkheden te bespreken voor het opzetten van een publiek-private samenwerking. 2. Bij van 25 september 2015 heeft de Evangelische Omroep (hierna: de EO) een melding gedaan van een publiek-private samenwerking met het Nederlands Dagblad die bestaat uit de volgende nevenactiviteiten: i. Het door de EO en het Nederlands Dagblad gezamenlijk op de markt (laten) brengen van de app [niet openbaar] ; ii. Het door de EO en het Nederlands Dagblad gezamenlijk op de markt (laten) brengen van het papieren magazine [niet openbaar] ; en iii. Het door de EO en het Nederlands Dagblad gezamenlijk oprichten van een vennootschap onder firma in het kader van de bundel [niet openbaar]. 3. De voorgenomen publiek-private samenwerking met het Nederlands Dagblad heeft de werktitel [niet openbaar] (hierna: [niet openbaar]) en bestaat uit een app, een magazine en een op te richten VOF. Op 22 oktober is telefonisch contact geweest waarin vragen over de aangemelde samenwerking zijn voorgelegd. Op 12 november 2015 heeft de EO per nadere informatie overgelegd en op 19 november 2015 vond een tweede gesprek plaats bij het Commissariaat. Op 26 november 2015, 7 december 2015, 8 december 2015 en 24 december 2015 vond contact plaats tussen het Commissariaat en de EO. Op 5 januari 2016 leverde de EO nadere stukken aan met betrekking tot de oprichting van een VOF. Op 6 januari 2016, 13 januari 2016, 18 januari 2016, 25 januari 2016 en 26 januari 2016 heeft wederom contact plaatsgevonden tussen het Commissariaat en de EO. Op 28 januari 2016 zond de EO het Commissariaat per e- mail een finaal concept van de [niet openbaar] app en een proefdruk van het [niet openbaar] magazine. Hierna vond nogmaals contact plaats tussen het Commissariaat en de EO op 28 januari 2016, 29 januari 2016, 2 februari 2016, 3 februari 2016 en 4 februari B. Relevante bepalingen 4. Voor de relevante bepalingen wordt verwezen naar bijlage 1. C. Status en inhoud van de samenwerking 5. Een nevenactiviteit is een activiteit als bedoeld in artikel 2.132, tweede lid, van de Mediawet Te weten activiteiten, directe of indirecte deelnemingen in rechtspersonen daaronder bergrepen, die niet rechtstreeks verband houden met of ten 1

2 dienste staan van de uitvoering van de publieke mediaopdracht, met uitzondering van verenigingsactiviteiten als bedoeld in artikel van de Mediawet De EO is voornemens een samenwerking aan te gaan met het Nederlands Dagblad. De EO is een landelijke publieke media-instelling met een evangeliserende inslag. Het Nederlands Dagblad is een christelijke multimediale nieuwsorganisatie die zijn lezers bericht over de dagelijkse actualiteit. 7. De voorgenomen samenwerking tussen de EO en de het Nederlands Dagblad valt uiteen in drie activiteiten: Het op de markt brengen van een bundel met de werktitel [niet openbaar] (hierna: [niet openbaar]) die bestaat uit zowel een digitale app als een magazine. In het kader van de [niet openbaar] bundel wordt bovendien een vennootschap onder firma (hierna: VOF) opgericht. De bundel is gericht op de christelijke consument in de 21 e eeuw en wordt aangeboden in abonnementsvorm. Een standaardabonnement bestaat uit de app in combinatie met het magazine, maar op verzoek is ook een abonnement op de app mogelijk. Hieronder worden de verschillende activiteiten binnen de samenwerking nader toegelicht. App 8. [niet openbaar] Magazine 9. [niet openbaar] 10. Bovengenoemde activiteiten die betrekking hebben op de [niet openbaar] bundel zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Aandeel in VOF 11. Het derde onderdeel van de samenwerking met het Nederlands Dagblad is het gezamenlijk oprichten van een VOF. De afspraken die betrekking hebben op deze ondernemingsvorm zijn opgenomen in de overeenkomst van VOF. D. Beoordeling 12. Het Commissariaat ziet zich voor de vraag gesteld of de [niet openbaar]-bundel moet worden aangemerkt als een nevenactiviteit. Naar het oordeel van het Commissariaat zijn daarvoor in dit geval voldoende aanknopingspunten. Daarbij acht het Commissariaat doorslaggevend dat sprake is van een combinatie van een app en een magazine. Het op de markt brengen van een magazine houdt niet rechtstreeks verband met en staat niet rechtstreeks ten dienste van de uitvoering van de publieke mediaopdracht van de publieke media-instelling. Gelet daarop is het op de markt brengen van een magazine een nevenactiviteit Nu de app en het magazine als een gezamenlijke bundel worden gepresenteerd en aangeboden en qua aard en inhoud sprake is van een grote gelijkenis en verwevenheid, dient in dit geval de combinatie van de app en het magazine, ondanks de digitale verschijningsvorm van de app, te worden aangemerkt als een nevenactiviteit. 14. Ten overvloede merkt het Commissariaat op dat niet in alle gevallen waarin een aanbodkanaal niet door de minister is goedgekeurd, sprake is van een nevenactiviteit. Toetsstaf is of het verspreide media-aanbod naar zijn aard is bedoeld om uitvoering te geven aan de publieke media mediaopdracht. 1 Zie de Toelichting bij het Amendement Van Dam (Kamerstukken II , , nr

3 15. Nu sprake is van een nevenactiviteit als bedoeld in artikel 2.132, tweede lid, van de Mediawet 2008, beoordeelt het Commissariaat de bundel [niet openbaar] in dit specifieke geval dan ook in cluster 11 (het uitgeven van bladen), conform de clusterindeling zoals vermeld bij brief van 23 december 2008 (kenmerk SBO yw). 16. Het oprichten van een VOF ten behoeve van het verrichten van deze nevenactiviteiten, wordt eveneens als nevenactiviteit aangemerkt. Het oprichten van een VOF zal worden beoordeeld naar analogie van de nevenactiviteit deelneming in cluster 12. Het oprichten van een VOF heeft immers grote raakvlakken met het deelnemen in een rechtspersoon. Toestemming 17. Op grond van artikel 2.132, derde lid, van de Mediawet 2008 kan toestemming alleen worden gegeven als een nevenactiviteit verband houdt met of ten dienste staat van de verwezenlijking van de publieke media-opdracht en direct gerelateerd is aan het mediaaanbod van de publieke media-instelling, op marktconforme wijze wordt verricht en ten minste kostendekkend is. 18. In de Beleidsbrief publiek-private samenwerking met mediabedrijven en culturele instellingen 2012 (Beleidsbrief 2012) heeft het Commissariaat de in artikel 2.132, derde lid, van de Mediawet 2008 genoemde voorwaarden nader uitgewerkt voor crossmediale samenwerkingen tussen publieke media-instellingen en mediabedrijven. Het Commissariaat heeft de samenwerkingsovereenkomst beoordeeld en is van oordeel dat de voorliggende samenwerking tussen de EO en het Nederlands Dagblad past binnen de door het Commissariaat gehanteerde uitgangspunten zoals neergelegd in de Beleidsbrief publiek-private samenwerking met mediabedrijven en culturele instellingen 2012 (Beleidsbrief 2012). 19. Het beleid van het Commissariaat zoals neergelegd in de Beleidsbrief 2012 houdt kort samengevat in dat een publiek-private samenwerking is toegestaan, mits aannemelijk wordt gemaakt dat: i. de samenwerking of de activiteiten binnen de samenwerking verband houden met of ten dienste staat aan de verwezenlijking van de publieke media-opdracht en direct gerelateerd is aan het media-aanbod van de publieke media-instelling (relatietoets); ii. er sprake is van een (voorgenomen) samenwerking tussen een publieke mediainstelling en een mediabedrijf of cultureel bedrijf; iii. de samenwerking gelijkwaardig is; iv. de redactionele onafhankelijkheid is gegarandeerd; v. sprake is van het gezamenlijk opzetten van een activiteit waarbij gebruik wordt gemaakt van elkaars expertise; vi. een schriftelijke overeenkomst wordt aangegaan en deze aan het Commissariaat wordt verstrekt; vii. de keuze voor de samenwerkingspartner wordt toegelicht; viii. een exclusieve samenwerking voor niet meer dan drie jaar wordt vastgelegd; ix. er sprake is van een gelijkwaardige ontvlechting bij het beëindigen van de overeenkomst. 3

4 20. Hieronder worden bovengenoemde voorwaarden langsgelopen. i. Relatietoets 21. De samenwerking voldoet aan de relatietoets. De nevenactiviteiten Het door de EO en het Nederlands Dagblad gezamenlijk op de markt (laten) brengen van de app [niet openbaar] en Het door de EO en het Nederlands Dagblad gezamenlijk op de markt (laten) brengen van het papieren magazine [niet openbaar] worden hierna gezamenlijk beoordeeld. Het door de EO en het Nederlands Dagblad gezamenlijk oprichten van een VOF in het kader van de bundel [niet openbaar] wordt separaat beoordeeld. 22. Zoals blijkt uit artikel 19 van de Beleidsregels Nevenactiviteiten 2016 worden nevenactiviteiten die voor 1 januari 2016 zijn gemeld, getoetst op basis van de Beleidsregels Nevenactiviteiten App en magazine 23. Op grond van artikel 3, eerste lid, sub c, van de Beleidsregels nevenactiviteiten 2009, houdt een nevenactiviteit verband met of staat deze ten dienste van de verwezenlijking van de publieke media-opdracht indien de betrokkenheid van gebruikers bij het mediaaanbod of de publieke media-instelling met de nevenactiviteit wordt vergroot. In deze gevallen dient de activiteit op grond van artikel 3, tweede lid, van de Beleidsregels nevenactiviteiten 2009, tevens aantoonbaar inhoudelijk aan te sluiten bij het mediaaanbod of de publieke media-instelling. 24. De onderhavige nevenactiviteiten betreffen het in samenwerking met het Nederlands Dagblad op de markt brengen van de bundel [niet openbaar] in de vorm van een app en een magazine. [niet openbaar] In het magazine en de app wordt aantoonbaar inhoudelijk aangesloten bij het media-aanbod van de EO. [niet openbaar] Het is dan ook aannemelijk dat de nevenactiviteit ertoe kan leiden de betrokkenheid van de gebruiker bij het media-aanbod van de EO wordt vergroot of dat de lezer van de [niet openbaar] bundel zich meer dan daarvoor betrokken voelt of gaat voelen bij de EO. 25. Sinds de wetswijziging van de Mediawet 2008 op 2 juli 2009, in werking getreden op 17 juli 2009 (Stb. 2009, 300), is artikel 2.132, derde lid, van de Mediawet, aangepast. Gelet op de Toelichting bij het Amendement van het lid Van Dam (Kamerstukken II , , nr. 24), ziet de toegevoegde zinsnede erop om de ruimte om algemene glossy s uit te geven, te beperken. Daartoe dient de formulering dat de nevenactiviteit direct gerelateerd dient te zijn aan het media-aanbod van de publieke media-instelling. 26. Bij het op de markt (laten) brengen van bladen wordt aan de voorwaarden van relatie voldaan als minimaal 50% van de redactionele inhoud van het blad direct gerelateerd is aan het media-aanbod van de publieke media-instelling. Ieder afzonderlijk exemplaar van het blad dient aan het vereiste minimumpercentage te voldoen. De inhoudsopgave, de advertenties en de achterkant van het magazine tellen niet mee. Per redactioneel artikel wordt beoordeeld of dat artikel in zijn geheel direct gerelateerd is aan het mediaaanbod. De begrenzing van het artikel dient zo nauwkeurig mogelijk te worden vastgesteld. Onder artikel verstaat het Commissariaat; één of meer bij elkaar horende velden over een bepaald onderwerp of een bepaalde gebeurtenis. De velden hebben dus een bepaald onderwerp of een bepaalde gebeurtenis gemeen. Uitgangspunt is dat als een artikel in essentie betrekking heeft op media-aanbod van de publieke mediainstelling of een element hieruit, dat artikel direct gerelateerd is aan het media-aanbod van de publieke media-instelling. Hierbij kan gedacht worden aan een verslag van, of een interview over, een gebeurtenis uit een programma van de publieke mediainstelling. Artikelen die aanvullend van aard zijn ten opzichte van media-aanbod van de publieke media-instelling of een element daaruit, zijn in beginsel niet direct gerelateerd. Een artikel heeft dus in essentie geen betrekking op het media-aanbod indien daarin 4

5 onderwerpen of gebeurtenissen centraal staan die niet aan de orde zijn in het mediaaanbod van de publieke media-instelling. 27. Het feit dat een artikel enkele ondersteunende elementen (zoals foto s, inleiding, kadertjes, titel, quote) bevat die aansluiten bij het media-aanbod, leidt evenmin vanzelfsprekend tot de conclusie dat een artikel direct gerelateerd is aan het mediaaanbod. 28. Voorgaande betekent dat minimaal 50% van de inhoud van de [niet openbaar] app én 50% van het [niet openbaar] magazine direct gerelateerd moet zijn aan het mediaaanbod van de EO. De EO heeft een digitale versie van het finale concept van de bundel [niet openbaar] toegezonden aan het Commissariaat, inclusief een plank 2 van het eerste magazine. Op basis van het beschikbaar gestelde concept en de plank, heeft het Commissariaat geen aanleiding te veronderstellen dat minder dan 50% van de inhoud van het magazine direct gerelateerd zal zijn aan het media-aanbod van de EO. Ditzelfde geldt voor de app. Het Commissariaat is daarom vooralsnog van oordeel dat aan de eis van direct gerelateerd zijn aan het media-aanbod van de EO wordt voldaan. 29. Het Commissariaat is dan ook van oordeel dat de nevenactiviteiten Het door de EO en het Nederlands Dagblad gezamenlijk op de markt (laten) brengen van de app [niet openbaar] en Het door de EO en het Nederlands Dagblad gezamenlijk op de markt (laten) brengen van het papieren magazine [niet openbaar] verband houden met of ten dienste staan van de verwezenlijking van de publieke media opdracht zoals bedoeld in artikel 2.132, derde lid, van de Mediawet Het Commissariaat zal middels steekproeven nagaan of toekomstige edities van de [niet openbaar] app en het [niet openbaar] magazine aan de voorwaarde van relatie voldoen. Aandeel in VOF 31. Onderdeel van de samenwerking met het Nederlands Dagblad is het gezamenlijk oprichten van een VOF. Zoals is vermeld in randnummer 12 zal het oprichten van de VOF worden beoordeeld naar analogie van de nevenactiviteit deelneming. 32. Op grond van artikel 4, eerste lid, onder a en tweede lid, van de Beleidsregels Nevenactiviteiten 2009 staat een nevenactiviteit op andere wijze ten dienste van de verwezenlijking van de publieke media-opdracht indien er sprake is van een deelneming. Uit artikel 4, tweede lid, van de beleidsregels nevenactiviteiten 2009 volgt, voor zover hier van belang, dat de deelneming uitsluitend geacht wordt ten dienste te staan van de verwezenlijking van de publieke media-opdracht indien: a) het een deelneming betreft in een bedrijf dat een aantoonbare relatie heeft met de omroepactiviteiten; en b) minimaal 50% van de netto omzet van het bedrijf waarin wordt deelgenomen wordt gegenereerd door activiteiten ten behoeve van de verwezenlijking van de publieke media-opdracht; en c) er sprake is van een proportionele verhouding tussen de financiële middelen die door de publieke media-instellingen gezamenlijk worden ingebracht in het bedrijf waarin wordt deelgenomen en de netto omzet van dat bedrijf die door activiteiten ten behoeve van de verwezenlijking van de publieke media-opdracht wordt gerealiseerd. 33. Ingevolge hierboven onder a) genoemd moet de VOF een aantoonbare relatie hebben met omroepactiviteiten. Uit de door de EO overgelegde overeenkomst blijkt dat de VOF in het leven is geroepen ten behoeve van het ontwikkelen, uitgeven en exploiteren van de (mobiele) [niet openbaar] app en het wekelijkse papieren [niet openbaar] magazine. Aan het vereiste dat er sprake is van een aantoonbare relatie met de 2 Een totaaloverzicht van alle rubrieken en pagina s van een magazine. 5

6 omroepactiviteiten zoals opgenomen in artikel 4, tweede lid, onder a, van de beleidsregels nevenactiviteiten 2009 wordt derhalve voldaan. 34. Voor de toelaatbaarheid van de onderhavige nevenactiviteit is vervolgens vereist dat minimaal 50% van de netto omzet wordt gegenereerd door activiteiten ten behoeve van de verwezenlijking van de publieke media-opdracht. Op grond van artikel 2.132, derde lid, van de Mediawet 2008 kunnen deze activiteiten ook nevenactiviteiten zijn (deze staan namelijk ook ten dienste van de verwezenlijking van de publieke mediaopdracht). 3 In onderhavig geval wordt 50% van de netto omzet gegenereerd door activiteiten ten behoeve van de verwezenlijking van de publieke media-opdracht van de EO. Aan artikel 4, tweede lid, onder b, van de beleidsregels nevenactiviteiten 2009 wordt derhalve voldaan. 35. Tot slot moet er een proportionele verhouding bestaan tussen de mate waarin wordt deelgenomen in een bedrijf en de netto omzet die door dat bedrijf wordt gerealiseerd ten behoeve van de verwezenlijking van de publieke media-opdracht. Daar minimaal 50% van de omzet van het bedrijf waarin wordt deelgenomen moet worden gegenereerd door activiteiten ten behoeve van de verwezenlijking van de publieke media-opdracht en er een proportionele verhouding moet bestaan tussen deze omzet en de deelneming, is een belang van minimaal 50% vereist. Uit de samenwerkingsovereenkomst en de overeenkomst van VOF blijkt dat beide partijen een gelijkwaardig deel inbrengen in de op te richten entiteit. Deze inbreng is gelijkwaardig op financieel, materieel, personeel en immaterieel gebied. Daarmee is ook aan artikel 4, tweede lid, onder c, van de beleidsregels nevenactiviteiten 2009 voldaan. 36. In de overeenkomst van VOF tussen de EO en het Nederlands Dagblad zijn bovengenoemde voorwaarden uitdrukkelijk benoemd. Het Commissariaat is dan ook van oordeel dat de nevenactiviteit Het door de EO en het Nederlands Dagblad gezamenlijk oprichten van een VOF in het kader van de bundel [niet openbaar] verband houdt met of ten dienste staat van de verwezenlijking van de publieke media opdracht zoals bedoeld in artikel 2.132, derde lid, van de Mediawet ii. (Voorgenomen) samenwerking tussen een publieke media-instelling en een mediabedrijf of cultureel bedrijf 37. De EO is een landelijke publieke media-instelling en samenwerkingspartner het Nederlands Dagblad is een multimediale nieuwsorganisatie die zijn lezers bericht over de dagelijkse actualiteit. Aan het vereiste van samenwerking tussen een publieke media-instelling en een mediabedrijf is voldaan. iii. Toetsen van marktconformiteit en kostendekkendheid: Gelijkwaardige samenwerking 38. Onderhavige samenwerking is aan te merken als gelijkwaardig. Uit de overgelegde samenwerkingsovereenkomst en de overeenkomst van VOF blijkt dat de drie nevenactiviteiten op basis van gelijkwaardige inbreng van materiele en immateriële zaken worden uitgevoerd. De waarde van de inbreng van beide partijen is gelijkwaardig. 3 Uit artikel 2.132, eerste lid, van de Mediawet 2008 volgt dat indien de activiteit niet rechtstreeks verband houdt met of ten dienste staat van de uitvoering van de publieke media-opdracht er sprake is van een nevenactiviteit. 6

7 iv. Redactionele onafhankelijkheid 39. De redacties van de EO en het Nederlands Dagblad behouden hun volledige redactionele onafhankelijkheid voor wat betreft al hun uitingen die geen onderdeel zijn van de bundel [niet openbaar] en de VOF. Dit is vastgelegd in artikel 4 van de samenwerkingsovereenkomst. Aan het vereiste is hiermee op voorhand voldoende aandacht besteed. Van belang is dat de redactionele onafhankelijkheid ook in de praktijk te allen tijde gewaarborgd blijft. v. Gezamenlijk opzetten van een activiteit waarbij gebruik wordt gemaakt van elkaars expertise 40. De EO heeft aangegeven dat partijen vanaf aanvang van het project gebruik hebben gemaakt van elkaars expertise. Bovendien hebben de EO en het Nederlands Dagblad het plan voor de [niet openbaar] bundel samen ontwikkeld. Bovendien blijkt uit de overgelegde samenwerkingsovereenkomst en de overeenkomst van VOF dat de in te brengen input in de bundel [niet openbaar] door beide partijen uitdrukkelijk is vastgelegd. vi. Een schriftelijke overeenkomst die aan het Commissariaat wordt verstrekt 41. De EO en het Nederlands Dagblad hebben hun samenwerking vastgelegd in een overeenkomst en deze aan het Commissariaat verstrekt. Aan dit vereiste is daarmee dan ook voldaan. vii. Toelichting keuze samenwerkingspartner 42. Desgevraagd heeft de EO toegelicht dat een samenwerking met het Nederlands Dagblad is aangegaan vanwege de gelijke missie, de gelijke doelstellingen en de gelijke positie in de Nederlandse samenleving van beide mediapartijen. Het Nederlands Dagblad is een nieuwsaanbieder met orthodoxe signatuur en is christelijk betrokken. De EO acht het van belang om deze samenwerking aan te gaan met een grote christelijke mediapartij. De doelstelling van het Nederlands Dagblad sluit daarmee goed aan bij die van de EO. De keuze voor de samenwerkingspartner Nederlands Dagblad is door de EO voldoende toegelicht. viii. Samenwerkingsperiode 43. Uit de voorgenomen samenwerkingsovereenkomst tussen de EO en het Nederlands Dagblad blijkt dat de samenwerking in het kader van [niet openbaar] wordt aangegaan voor de periode van drie jaar, tot en met februari Uit de overeenkomst van VOF volgt dat de VOF is opgericht voor onbepaalde tijd. Zoals blijkt uit de Beleidsbrief 2012 geldt een maximale samenwerkingsperiode van drie jaar. De voorwaarde dat maximaal drie jaar met één partij mag worden samengewerkt houdt niet in dat een samenwerking met de betrokken partij niet mag worden verlengd, maar wel dat na ommekomst van die drie jaar de publieke media-instelling de volledige vrijheid moet hebben om de samenwerking met andere partijen voort te zetten. Als de publieke media-instelling de samenwerking na drie jaar wil voortzetten met dezelfde partner, zal zij in de effectrapportage moeten motiveren waarom juist met die partner voortzetting wordt beoogd. De EO moet echter wel in staat zijn om bij beëindiging van de samenwerking éénzijdig de overeenkomst van VOF te ontbinden. Een daartoe strekkende bepaling dient derhalve in de overeenkomst van VOF te worden opgenomen. 44. De EO heeft aangegeven dat partijen de intentie hebben om de samenwerking na drie jaar te verlengen bij positieve bevindingen. Indien de exclusieve samenwerking wordt voortgezet na de maximale periode van drie jaar, moet de EO uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van de periode van drie jaar aan het Commissariaat aangeven wat de effecten van de publiek-private samenwerking zijn geweest. Er moet worden aangegeven of de samenwerking nog steeds gelijkwaardig is, indachtig de voorwaarden die hiervoor gelden, en zo nee, welke wijziging is opgetreden. Ook dienen 7

8 de verhoudingen in de markt te worden beschreven, waaronder de vraag of er andere private partijen zijn die ook voor de samenwerking in aanmerking komen. ix. Gelijkwaardige ontvlechting bij ontbinding van de overeenkomst 45. Uit de door de EO overgelegde stukken blijkt dat partijen bij eventuele tussentijdse beëindiging van de overeenkomst, een mechanisme zijn overeengekomen waardoor ontvlechting op gelijkwaardige basis zal gebeuren. Zo is er in dit geval sprake van bijvoorbeeld gezamenlijke eigendom van merken of handelsnamen die gedurende de samenwerking waarde zouden kunnen verkrijgen. E. Voorwaarden 46. Zoals blijkt uit randnummer 86 van de Toelichting bij de Beleidsregels Nevenactiviteiten 2016 kan het Commissariaat nadere voorwaarden verbinden aan de toestemming voor het verrichten van nevenactiviteiten met financiële risico s. Vanwege de mogelijke aanloopverliezen die verband houden met de bundel [niet openbaar], verbindt het Commissariaat totdat alle initiële investeringen en aanloopverliezen van bovengenoemde nevenactiviteiten zijn terugverdiend aan onderhavige toestemmingen de volgende voorwaarden: I. de EO legt halfjaarcijfers van de [niet openbaar] PPS over die bestaan uit een balans met winst- en verliesrekening; en II. deze halfjaarcijfers worden gereviewd door een externe accountant. 47. Mocht de EO niet voldoen aan één of meer van bovengenoemde voorwaarden, dan zal het Commissariaat genoodzaakt zijn om de toestemming voor de betreffende nevenactiviteiten in te trekken. Conclusie 48. Op grond van het bovenstaande is het Commissariaat is van oordeel dat nevenactiviteiten in het kader van de publiek- private samenwerking tussen de EO en het Nederlands Dagblad die ziet op de bundel [niet openbaar] voor de duur van drie jaar past binnen de door het Commissariaat gehanteerde uitgangspunten bij gelijkwaardige samenwerkingen tussen publieke media-instellingen en mediabedrijven. Dit oordeel geldt voor de samenwerking, zoals die bij het Commissariaat gemeld is. Indien tussentijdse wijzigingen plaatsvinden, verzoekt het Commissariaat de EO dit te melden. Daarnaast houdt het Commissariaat zich het recht voor om nader onderzoek te doen naar de onderhavige samenwerking en zo nodig handhavend op te treden, indien informatie in zijn bezit komt waaruit blijkt dat niet wordt voldaan aan de voorwaarden die het Commissariaat stelt aan samenwerkingen of indien het Commissariaat een overtreding vermoedt. 49. Overigens wijst het Commissariaat de EO erop dat de vermelding of vertoning in het media-aanbod van de bundel [niet openbaar] niet op overdreven of overdadige wijze mag plaatsvinden. F. Openbaarmaking 50. Het Commissariaat zal de volledige tekst van het besluit, met uitzondering van de daarin vermelde persoonsgegevens en vertrouwelijke bedrijfsgegevens, openbaar maken door publicatie op zijn website. De publicatie vindt plaats veertien dagen nadat het besluit op de in artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht voorgeschreven 8

9 wijze is bekendgemaakt. 4 Het Commissariaat ziet daartoe geen belemmering op grond van artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur. G. Besluit 51. Op grond van bovenstaande toetsen besluit het Commissariaat: II. voor de duur van drie jaar toestemming te verlenen voor de nevenactiviteiten: i. Het door de EO en het Nederlands Dagblad gezamenlijk op de markt (laten) brengen van de app [niet openbaar] ; ii. Het door de EO en het Nederlands Dagblad gezamenlijk op de markt (laten) brengen van het papieren magazine [niet openbaar] ; en iii. Het door de EO en het Nederlands Dagblad gezamenlijk oprichten van een VOF in het kader van de bundel [niet openbaar]. III. aan de verleende toestemming de volgende voorwaarden te verbinden totdat alle initiële investeringen en aanloopverliezen van bovengenoemde nevenactiviteiten zijn terugverdiend: i. de EO legt halfjaarcijfers van de [niet openbaar] PPS over die bestaan uit een balans met winst- en verliesrekening; en ii. deze halfjaarcijfers worden gereviewd door een externe accountant. IV. aan de verleende toestemming daarnaast de volgende voorwaarden te verbinden: i. als uit bovengenoemde financiële informatie blijkt dat de feitelijke ontwikkeling van de onderhavige nevenactiviteit in belangrijke mate achterblijft bij de aan het Commissariaat ter beschikking gestelde prognose, behoudt het Commissariaat zich het recht voor om nadere aanvullende voorwaarden te stellen; en ii. in de overeenkomst van VOF moet een bepaling worden opgenomen die ertoe strekt dat de EO in geval van achterblijvende feitelijke ontwikkelingen ten opzichte van de prognose, de overeenkomst van VOF ieder moment zonder aanvullende voorwaarden éénzijdig kan opzeggen. V. de volledige tekst van dit besluit, veertien dagen na de voorgeschreven bekendmaking daarvan, met uitzondering van de daarin vermelde persoonsgegevens en vertrouwelijke bedrijfsgegevens, openbaar te maken door publicatie op zijn website. 4 dat wil zeggen door toezending aan de belanghebbende. 9

10 H. Register 52. De samenwerking wordt als volgt opgenomen in het Openbare Register nevenactiviteiten, te vinden op de website van het Commissariaat (www.cvdm.nl): Het door de EO en het Nederlands Dagblad gezamenlijk op de markt (laten) brengen van de app [niet openbaar], Het door de EO en het Nederlands Dagblad gezamenlijk op de markt (laten) brengen van het papieren magazine [niet openbaar] en Het door de EO en het Nederlands Dagblad gezamenlijk oprichten van een VOF in het kader van de bundel [niet openbaar]. Hilversum, 9 februari 2016 COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA, prof. mr. dr. Madeleine de Cock Buning voorzitter drs. Eric Eljon commissaris Belanghebbenden die zich met dit besluit niet kunnen verenigen, kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt bezwaar maken bij het Commissariaat voor de Media, Postbus 1426, 1200 BK te Hilversum 10

11 Bijlage 1: Juridisch kader Artikel Mediawet De NPO en de publieke media-instelling mogen alleen na voorafgaande toestemming van het Commissariaat nevenactiviteiten verrichten. 1. Nevenactiviteiten zijn activiteiten, directe of indirecte deelnemingen in rechtspersonen daaronder begrepen, die niet rechtstreeks verband houden met of ten dienste staan van de uitvoering van de publieke media-opdracht, met uitzondering van verenigingsactiviteiten als bedoeld in artikel Toestemming kan alleen worden gegeven als een nevenactiviteit verband houdt met of ten dienste staat van de publieke media-opdracht en direct gerelateerd is aan het media-aanbod van de publieke media-instelling, op marktconforme wijze wordt verricht en ten minste kostendekkend is. 3. In afwijking van het eerste lid is geen voorafgaande toestemming van het Commissariaat nodig voor het bij wijze van experiment van beperkte omvang en duur verrichten van nevenactiviteiten die bestaan uit het leveren van goederen en diensten, met inbegrip van rechten en verplichtingen aan: a. mediabedrijven ten behoeve van de versterking en verbetering van de nieuws- en informatievoorziening; of b. culturele instellingen. 4. De NPO en de publieke media-instellingen melden nevenactiviteiten als bedoeld in het vierde lid bij het Commissariaat. 5. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld over: a. de wijze van melden; b. de omvang en duur van het experiment; c. de aard en de inhoud van de nevenactiviteiten; en d. de samenwerking met de in het vierde lid, onderdelen a en b, bedoelde instellingen. Artikel Mediawet Omroeporganisaties die een erkenning of een voorlopige erkenning als bedoeld in artikel 2.23 hebben verkregen, kunnen netto inkomsten uit contributies en verenigingsactiviteiten en, tot ten hoogste een bij algemene maatregel van bestuur te bepalen bedrag en volgens bij algemene maatregel van bestuur te stellen nadere regels uit programmabladen gebruiken voor eigen verenigingsactiviteiten. 2. Verenigingsactiviteiten zijn activiteiten die: a. redelijkerwijs nodig zijn voor het goed functioneren van de vereniging en haar organen; of b. gebruikelijk zijn in een actief functionerende vereniging om de band met en tussen de leden te versterken. 3. Onder verenigingsactiviteiten als bedoeld in het eerste lid worden ook verstaan activiteiten van een stichting die samenwerkingsomroep is en die een erkenning als bedoeld in artikel 2.23, eerste lid, heeft verkregen, en welke activiteiten: a. redelijkerwijs nodig zijn voor het goed functioneren van de stichting en haar organen; of b. gebruikelijk zijn in een actief functionerende stichting om de band met en tussen de contribuanten te versterken. 4. De landelijke publieke media-instelling die samenwerkingsomroep is, draagt ervoor zorg dat de omroepverenigingen die hij vertegenwoordigt, netto inkomsten uit contributies en verenigingsactiviteiten gebruiken voor eigen verenigingsactiviteiten als bedoeld in het tweede lid, voor zover de omroepverenigingen van die bevoegdheid gebruik maken. 11

12 Artikel 19 Beleidsregels nevenactiviteiten De voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze beleidsregels genomen besluiten tot toestemming van nevenactiviteiten blijven in stand, tenzij de gewijzigde clusterindeling in deze beleidsregels aanleiding geven tot wijziging van een specifiek besluit. Dit geldt eveneens voor de voor 1 januari 2009 verleende goedkeuringen. Reeds goedgekeurde nevenactiviteiten worden in beginsel niet opnieuw getoetst. 2. Op verzoeken om toestemming die zijn ingediend voor de datum van inwerkingtreding van deze beleidsregels, zijn de Beleidsregels nevenactiviteiten 2009 en aanverwante regelgeving van toepassing. Artikel 3 Beleidsregels nevenactiviteiten Een nevenactiviteit <<houdt verband met>> of <<staan ten dienste van>> de verwezenlijking van de publieke media-opdracht indien: a. er sprake is van het verkopen van een vastlegging; of b. er sprake is van gebruik van of het in licentie geven van een naam of (beeld)merk van een publieke media-instelling ten behoeve van een product bij het mediaaanbod; of c. de betrokkenheid van gebruikers bij het media-aanbod wordt bevorderd; d. de innovatie van het media-aanbod met de nevenactiviteit wordt bevorderd. 2. De activiteit als bedoeld in het eerste lid, onder c en d, van dit artikel moet aantoonbaar inhoudelijk aansluiten bij het media-aanbod of de publieke media-instelling. Artikel 4 Beleidsregels nevenactiviteiten Een nevenactiviteit staat indien voldaan wordt aan de voorwaarden van het tweede lid, naast datgene bedoeld in artikel 3 van deze regeling, op andere wijze ten dienste van de verwezenlijking van de publieke media-opdracht indien er sprake is van: a. een deelneming dan wel b. verhuur van personeel of middelen: op voorwaarde dat dit personeel of deze middelen niet zijn verworven met het oogmerk om te verhuren en een beperkte omvang hebben; 2. De activiteit als bedoeld in het eerste lid, onder a van dit artikel wordt uitsluitend geacht ten dienste te staan van de verwezenlijking van de publieke media-opdracht indien: a. het een deelneming betreft in een bedrijf dat een aantoonbare relatie heeft met omroepactiviteiten; b. minimaal 50% van de netto omzet van het bedrijf waarin wordt deelgenomen wordt gegenereerd door activiteiten ten behoeve van de verwezenlijking van de publieke media-opdracht en maximaal 20% van de netto omzet van het bedrijf waarin wordt deelgenomen wordt gegenereerd door activiteiten ten behoeve van het media-aanbod van commerciële media-instellingen; en c. er sprake is van een proportionele verhouding tussen de financiële middelen die door de publieke media-instellingen gezamenlijk worden ingebracht in het bedrijf waarin wordt deelgenomen en de netto omzet van dat bedrijf die door activiteiten ten behoeve van de verwezenlijking van de publieke media-opdracht wordt gerealiseerd. Beleidsbrief publiek-private samenwerking met mediabedrijven en culturele instellingen 2012 Het Commissariaat toetst de nevenactiviteit aan de hand van de criteria van artikel Mediawet 2008 (relatietoets, marktconformiteit en kostendekkendheid). Aan die criteria wordt door Commissariaat de invulling gegeven zoals in deze Beleidsbrief uiteengezet 5, indien aan de navolgende voorwaarden wordt voldaan: er is sprake van een voorgenomen samenwerking tussen een publieke mediainstelling en een mediabedrijf (zie hieronder voor wat betreft de mogelijkheid van meerpartijenconstructies); 5 Daarmee geldt het toetsingskader zoals neergelegd in de Beleidsregels nevenactiviteiten 2009 dus niet voor publiek-private samenwerkingen die voldoen aan de in deze Beleidsbrief opgenomen randvoorwaarden. 12

13 de onafhankelijkheid van de redactie van de publieke media-instelling is gegarandeerd; er is sprake van het gezamenlijk opzetten van een activiteit, waarbij bij aanvang gebruik wordt gemaakt van elkaars expertise; de publieke media-instelling dient een schriftelijke samenwerkingsovereenkomst aan te gaan en deze aan het Commissariaat te verstrekken; de publieke media-instelling moet duidelijk maken hoe de keuze van de partij waarmee zij wil samenwerken tot stand is gekomen, waarbij aangetoond wordt dat zorgvuldig is omgegaan met de belangen van derden; er geldt een maximale samenwerkingsperiode van 3 jaar; de overeenkomst dient te voorzien in een mechanisme van gelijkwaardige ontvlechting in geval van (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst. Artikel 3:41 Algemene Wet Bestuursrecht 1. De bekendmaking van besluiten die tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, geschiedt door toezending of uitreiking aan hen, onder wie begrepen de aanvrager. 2. Indien de bekendmaking van het besluit niet kan geschieden op de wijze als voorzien in het eerste lid, geschiedt zij op een andere geschikte wijze. Artikel 10 Wet openbaarheid van bestuur Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover dit: ( ) b. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld; ( ) 2. Het verstrekken van informatie ingevolgde deze wet blijft eveneens achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen: ( ) g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden. 13

3. Voor de relevante bepalingen wordt verwezen naar bijlage 1.

3. Voor de relevante bepalingen wordt verwezen naar bijlage 1. Besluit Kenmerk: 614897/631256 Betreft: Toestemming voor de publiek-private samenwerking tussen stichting TV-Meierij en Mooi Rooi B.V. en in dat kader uitwisselen van informatie en content A. Verloop van

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit Besluit Kenmerk: 660455/661537 Betreft: toestemming voor nevenactiviteit Het op de markt (laten) brengen van 15 edities van het Boer Zoekt Vrouw Magazine 2016-2019 in cluster 11 A. Verloop van de procedure

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit Besluit Kenmerk: 655667/655849 Betreft: Geen toestemming voor nevenactiviteit van KRO-NCRV Het in licentie geven van de titel Over de Streep aan RTL Nederland in cluster 2 A. Verloop van de procedure 1.

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit Besluit Kenmerk: 660766/662033 Betreft: toestemming voor nevenactiviteit Het in licentie geven van het programma Zusjes ten behoeve van beschikbaarstelling via video on demand in cluster 4 A. Verloop van

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit Besluit Kenmerk: 643368/643583 Betreft: toestemming voor nevenactiviteit Het in licentie geven van de aflevering Klokhuis- Cacao aan stichting Max Havelaar voor educatieve doeleinden in cluster 4 A. Verloop

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit Besluit Kenmerk: 651307/656344 Betreft: toestemming voor nevenactiviteit Het digitaal op de markt (laten) brengen van de muziek uit de televisieserie De IJzeren Eeuw in de vorm van download en streaming

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit Besluit Kenmerk: 649504/652022 Betreft: toestemming voor nevenactiviteiten Het digitaal op de markt (laten) brengen van Kinderen voor Kinderen editie 36 Raar maar waar in de vorm van download en streaming

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit Besluit Kenmerk: 654459/658783 Betreft: toestemming voor nevenactiviteit Het in licentie geven van de documentaire Het Uur van de Wolf Paolo Ventura ten behoeve van een expositie in stichting museum Het

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Juridisch kader. C. Status van de activiteit

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Juridisch kader. C. Status van de activiteit Besluit Kenmerk: 660205/683814 Betreft: afwijzing aanvraag nevenactiviteit Het oprichten en exploiteren van de Businessclub L1Business en het organiseren van evenementen voor de leden van L1Business in

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit Besluit Kenmerk: 637217/638482 Betreft: toestemming voor nevenactiviteit Het in licentie geven van fragmenten aan mediabedrijven buiten de publieke mediadienst overeenkomstig de fragmentenregeling zoals

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit Besluit Kenmerk: 635867/639959 Betreft: toestemming voor nevenactiviteit Het in licentie geven van fragmenten van AVROTROS die ouder zijn dan 10 jaar aan YouTubekanaal Expoza voor de duur van één jaar

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit Besluit Kenmerk: 649963/650830 Betreft: toestemming voor nevenactiviteit Het in licentie geven van de dansfilm De getekende huid aan Stichting UTOPA ten behoeve van een tentoonstelling in cluster 4. A.

Nadere informatie

Kenmerk: 654974/658752 Betreft: afwijzing aanvraag nevenactiviteit Het exploiteren van twee digitale reclameschermen langs de Rijksweg.

Kenmerk: 654974/658752 Betreft: afwijzing aanvraag nevenactiviteit Het exploiteren van twee digitale reclameschermen langs de Rijksweg. Besluit Kenmerk: 654974/658752 Betreft: afwijzing aanvraag nevenactiviteit Het exploiteren van twee digitale reclameschermen langs de Rijksweg. A. Verloop van de procedure 1. Bij e-mail van 2 september

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure

Besluit. A. Verloop van de procedure Besluit Kenmerk: 634458/636120 Betreft: toestemming voor de nevenactiviteit Het op de markt (laten) brengen van de televisieseries Dwars door Afrika en Achter de Bergen van Sotsji op DVD en Video on Demand

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit Besluit Kenmerk: 657971/657983 Betreft: toestemming voor nevenactiviteit Het in licentie geven van een opname van het lied Blame van Selah Sue in het programma Giel! ten behoeve van de CD van Selah Sue

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit Besluit Kenmerk: 658054/658750 Betreft: toestemming voor nevenactiviteiten Licentieverlening aan het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid ten behoeve van het organiseren van Top 2000 arrangementen

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Juridisch kader. C. Status van de activiteit

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Juridisch kader. C. Status van de activiteit Besluit Kenmerk: 672595/675022 Betreft: toestemming voor de nevenactiviteit Het in licentie geven van de series Wij Alexander, De Brug en Ha Die Pa voor openbaarmaking via het themakanaal ONS in cluster

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit Besluit Kenmerk: 646729/647855 Betreft: toestemming voor de nevenactiviteit Het in licentie geven van fragmenten van het tv programma De Nalatenschap aan de co-financiers van het programma ten behoeve

Nadere informatie

Besluit toestemming nevenactiviteit

Besluit toestemming nevenactiviteit Besluit toestemming nevenactiviteit Kenmerk: 652056/652069 Betreft: toestemming voor nevenactiviteit Het in licentie geven van de samenvatting van de registratie van de Canal Parade 2015 aan OUTTV Media

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. C. Status van de activiteit

Besluit. A. Verloop van de procedure. C. Status van de activiteit Besluit Kenmerk: 631288/633618 Betreft: toestemming voor nevenactiviteit Het verlenen van een licentie van het woord- en beeldmerk Kinderen voor Kinderen voor zeven merchandise producten die tijdens de

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit Besluit Kenmerk: 636370/638001 Betreft: toestemming voor nevenactiviteit het in licentie geven van het tweedelige programma Archief van tranen ten behoeve van de DVD-box Oorlog in Indië in cluster 4 A.

Nadere informatie

Bij van 23 oktober 2013 heeft de NPO om goedkeuring verzocht voor de nevenactiviteit Het uitgeven van het Top 2000 magazine (editie 2013).

Bij  van 23 oktober 2013 heeft de NPO om goedkeuring verzocht voor de nevenactiviteit Het uitgeven van het Top 2000 magazine (editie 2013). AANTEKENEN Nederlandse Publieke Omroep (NPO) T.a.v. het bestuur Postbus 26444 1202 JJ HILVERSUM Datum Onderwerp 26 november 2013 Nevenactiviteit toestemming cluster 11 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Juridisch kader. C. Status van de activiteit

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Juridisch kader. C. Status van de activiteit Besluit Kenmerk: 685444/685747 Betreft: toestemming voor nevenactiviteit Het cultureel en commercieel verhuren van ruimtes in het pand aan het Vondelpark 3 te Amsterdam door AVROTROS voor de periode van

Nadere informatie

Besluit toestemming nevenactiviteiten

Besluit toestemming nevenactiviteiten Besluit toestemming nevenactiviteiten Kenmerk: 618467/632751 Betreft: toestemming voor de nevenactiviteiten (1) "Het in licentie geven van de serie Ramses ten behoeve van vertoning in vliegtuigen en op

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit Besluit Kenmerk: 634521/636894 Betreft: toestemming voor nevenactiviteit Het verlenen van een licentie van het (beeld)merk NPO Radio 5 Nostalgia ten behoeve van het verzamelalbum Het beste van de Evergreen

Nadere informatie

Besluit toestemming nevenactiviteit

Besluit toestemming nevenactiviteit Besluit toestemming nevenactiviteit Kenmerk: 630918/632779 Betreft: toestemming voor nevenactiviteit Licentieverlening voor het gebruik van het woorden beeldmerk van NCRV en SpangaS ten behoeve van een

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Juridisch kader. C. Status van de activiteit

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Juridisch kader. C. Status van de activiteit Besluit Kenmerk: 672592/674153 Betreft: toestemming voor nevenactiviteit Het in licentie geven van fragmenten van het NOS Jeugdjournaal en het produceren van aanvullend audiovisueel materiaal ten behoeve

Nadere informatie

Bij van 8 april 2010 verzocht u ons om goedkeuring voor Deelneming in het productiebedrijf Stokvis Content B.V.

Bij  van 8 april 2010 verzocht u ons om goedkeuring voor Deelneming in het productiebedrijf Stokvis Content B.V. AANTEKENEN De Evangelische Omroep T.a.v. het bestuur Postbus 21000 1202 BA HILVERSUM Datum Onderwerp 12 augustus 2010 Nevenactiviteit Deelneming in een bedrijf van een derde Uw kenmerk Ons kenmerk 23142/2010012380

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit Besluit Kenmerk: 640866/660607 Betreft: toestemming voor nevenactiviteit Het op aanvraag verkopen van CD s en DVD s met video- en audiofragmenten uit door RTV Oost geproduceerde en uitgezonden radio- en

Nadere informatie

6. De activiteit is derhalve een nevenactiviteit als bedoeld in artikel 2.132, tweede lid, van de Mediawet 2008.

6. De activiteit is derhalve een nevenactiviteit als bedoeld in artikel 2.132, tweede lid, van de Mediawet 2008. Besluit Kenmerk: 628219/628964 Betreft: afwijzing aanvraag nevenactiviteit Het in licentie geven van beeldfragmenten uit het NOS Jeugdjournaal aan Uitgeverij Zwijsen ten behoeve van het online lesprogramma

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 27200/2012009744 mr. Nancy van den Brink 035 773 77 67

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 27200/2012009744 mr. Nancy van den Brink 035 773 77 67 AANTEKENEN Stichting RTV Oost T.a.v. het bestuur Postbus 1000 7550 BA HENGELO OV Datum Onderwerp 14 augustus 2012 Beoordeling nevenactiviteit oprichting vof cluster 13 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit Besluit Kenmerk: 632056/634252 Betreft: toestemming voor nevenactiviteiten Het op de markt (laten) brengen van Guilty Pleasures in de vorm van streaming, Het op de markt (laten) brengen van De Beste Singer

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer /618281

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer /618281 AANTEKENEN Katholieke Radio Omroep (KRO) T.a.v. de directie Postbus 23000 1202 EA HILVERSUM Datum Onderwerp 17 december 2013 Nevenactiviteit - toestemming cluster 11 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit Besluit Kenmerk: 633868/634388 Betreft: toestemming voor nevenactiviteit Het in licentie geven van een beeldfragment van het programma Nederland van Boven aan reclamebureau Wenneker ten behoeve van een

Nadere informatie

Besluit toestemming nevenactiviteiten

Besluit toestemming nevenactiviteiten Besluit toestemming nevenactiviteiten Kenmerk: 606648/632810 Betreft: toestemming nevenactiviteit De verkoop van de formatrechten door BNNVARA van de serie Overspel aan ABC, en van de serie Vuurzee aan

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 64 4 januari 2016 Generiek toestemmingsbesluit nevenactiviteiten cluster 4, het verkopen van producten of diensten van

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/IG/130605.b1 603185/614669

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/IG/130605.b1 603185/614669 Stichting NTR T.a.v. het bestuur Postbus 29000 1202 MA HILVERSUM Datum Onderwerp 26 november 2013 Nevenactiviteit toestemming cluster 5 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/IG/130605.b1

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 27959/2012013694 mr. drs. Ronald van den Broek +31 (0) 35 773 77 53

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 27959/2012013694 mr. drs. Ronald van den Broek +31 (0) 35 773 77 53 AANTEKENEN WNL omroepvereniging T.a.v. het bestuur Rietlandpark 301 1019 DW AMSTERDAM Datum Onderwerp 22 januari 2013 Nevenactiviteit toestemming cluster 4 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa/nevenactiviteiten/ BIS

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa/nevenactiviteiten/ BIS AANTEKENEN Nederlandse Omroep Stichting (NOS) T.a.v. het bestuur Postbus 26600 1202 JT HILVERSUM Datum Onderwerp 20 maart 2014 Nevenactiviteit toestemming cluster 4 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 27908/2012010785 mr. Nienke Meester +31 (0)35 773 77 54

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 27908/2012010785 mr. Nienke Meester +31 (0)35 773 77 54 AANTEKENEN De Evangelische Omroep T.a.v. het bestuur Postbus 21000 1202 BA HILVERSUM Datum Onderwerp 30 augustus 2012 Nevenactiviteit toestemming cluster 4 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 613534/616593

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 613534/616593 AANTEKENEN De Evangelische Omroep T.a.v. het bestuur Postbus 21000 1202 BA HILVERSUM Datum Onderwerp 19 november 2013 Nevenactiviteit - toestemming cluster 8 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer Canon WO II 20552/

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer Canon WO II 20552/ AANTEKENEN De Evangelische Omroep T.a.v. het bestuur Postbus 21000 1202 BA HILVERSUM Datum Onderwerp 16 maart 2010 Nevenactiviteit toestemming cluster 4 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 619318/619583

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 619318/619583 AANTEKENEN Nederlandse Omroep Stichting (NOS) T.a.v. het bestuur Postbus 26600 1202 JT HILVERSUM Datum Onderwerp 14 februari 2014 Nevenactiviteiten toestemming cluster 4 en 9 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

Bij van 14 maart 2013 heeft de NTR om goedkeuring verzocht voor de nevenactiviteit Licentieverlening van Koninginnedagconcerten aan BravaNL.

Bij  van 14 maart 2013 heeft de NTR om goedkeuring verzocht voor de nevenactiviteit Licentieverlening van Koninginnedagconcerten aan BravaNL. AANTEKENEN Stichting NTR T.a.v. het bestuur Postbus 29000 1202 MA HILVERSUM Datum Onderwerp 18 april 2013 Nevenactiviteit toestemming cluster 4 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/1303141

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/ /

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/ / AANTEKENEN Stichting NTR T.a.v. het bestuur Postbus 29000 1202 MA HILVERSUM Datum Onderwerp 5 maart 2013 Nevenactiviteit toestemming cluster 4 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/1212131

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 628387/629399 mr. Margreet Verhoef +31 (0) 35 773 77 77

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 628387/629399 mr. Margreet Verhoef +31 (0) 35 773 77 77 AANTEKENEN AVROTROS t.a.v. het bestuur p/a postbus 2 1200 JA HILVERSUM Datum Onderwerp 8 juli 2014 Nevenactiviteit - toestemming cluster 7 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 628387/629399

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa/Nevenactiviteiten/ Huur 614581/617605

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa/Nevenactiviteiten/ Huur 614581/617605 AANTEKENEN Nederlandse Omroep Stichting (NOS) T.a.v. het bestuur Postbus 26600 1202 JT HILVERSUM Datum Onderwerp 26 november 2013 Nevenactiviteit - toestemming cluster 7 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 25745/

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 25745/ AANTEKENEN Nederlandse Omroep Stichting T.a.v. het bestuur Postbus 26600 1202 JT HILVERSUM Datum Onderwerp 9 augustus 2011 Nevenactiviteit toestemming cluster 4 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/1101111 24690/2011003600

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/1101111 24690/2011003600 AANTEKENEN Stichting NTR T.a.v. het bestuur Postbus 29000 1202 MA HILVERSUM Datum Onderwerp 29 maart 2011 Nevenactiviteit toestemming cluster 4 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/1101111

Nadere informatie

Bij e-mail van 4 maart 2013 heeft de AVRO om goedkeuring verzocht voor de nevenactiviteit Het uitgeven van het magazine UitCetera.

Bij e-mail van 4 maart 2013 heeft de AVRO om goedkeuring verzocht voor de nevenactiviteit Het uitgeven van het magazine UitCetera. AANTEKENEN Algemene Omroepvereniging AVRO T.a.v. het bestuur Postbus 2 1200 JA HILVERSUM Datum Onderwerp 9 juli 2013 Nevenactiviteit toestemming cluster 11 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Feiten

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Feiten Besluit Kenmerk: 631534/633364 Betreft: I. toestemming voor de nevenactiviteit Het door RTV Oost via de vof verlenen van licenties voor deelname aan het platform OverUit in cluster 13 II. afwijzing van

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 24582/ mr. drs. Ronald van den Broek +31 (0)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 24582/ mr. drs. Ronald van den Broek +31 (0) AANTEKENEN De Evangelische Omroep T.a.v. het bestuur Postbus 21000 1202 BA HILVERSUM Datum Onderwerp 8 maart 2011 Nevenactiviteit toestemming cluster 4 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

DGP/ /

DGP/ / AANTEKENEN Nederlandse Programma Stichting T.a.v. het Bestuur Postbus 29000 1202 MA HILVERSUM Datum Onderwerp 31 augustus 2010 Nevenactiviteit toestemming cluster 4 Uw kenmerk Ons kenmerk DGP/1007022 23044/2010013260

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 616529/617346 +

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 616529/617346 + AANTEKENEN Katholieke Radio Omroep (KRO) T.a.v. de directie P/a postbus 200 1202 AE HILVERSUM Datum Onderwerp 20 februari 2014 Nevenactiviteiten cluster 2 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer /617012

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer /617012 AANTEKENEN Stichting NTR T.a.v. het bestuur Postbus 29000 1202 MA HILVERSUM Datum Onderwerp 7 november 2013 Nevenactiviteit - toestemming cluster 2 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/1201031 26607/2012000514 mr. Nienke Meester +31 (0)35 773 77 54

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/1201031 26607/2012000514 mr. Nienke Meester +31 (0)35 773 77 54 AANTEKENEN Stichting NTR T.a.v. het bestuur Postbus 29000 1202 MA HILVERSUM Datum Onderwerp 27 januari 2012 Nevenactiviteit toestemming cluster 4 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/1201031

Nadere informatie

gezien het daartegen op 3 september 2014, bij het Commissariaat binnengekomen op 5 september 2014, door de NOS ingediende bezwaarschrift,

gezien het daartegen op 3 september 2014, bij het Commissariaat binnengekomen op 5 september 2014, door de NOS ingediende bezwaarschrift, Besluit op bezwaar Kenmerk: 633118/636427 Betreft: besluit op het bezwaar van de NOS tegen het besluit van het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat) van 29 juli 2014 waarin het de NOS

Nadere informatie

14 februari 2013 Nevenactiviteit toestemming het verhuren van personeel en materiaal aan derden

14 februari 2013 Nevenactiviteit toestemming het verhuren van personeel en materiaal aan derden AANTEKENEN Stichting RTV Drenthe T.a.v. het bestuur Postbus 999 9400 AZ ASSEN Datum Onderwerp 14 februari 2013 Nevenactiviteit toestemming het verhuren van personeel en materiaal aan derden Uw kenmerk

Nadere informatie

Beleidsbrief publiek-private samenwerking met mediabedrijven en culturele instellingen 2012

Beleidsbrief publiek-private samenwerking met mediabedrijven en culturele instellingen 2012 Beleidsbrief publiek-private samenwerking met mediabedrijven en culturele instellingen 2012 Inleiding Deze Beleidsbrief heeft betrekking op publiek-private samenwerking tussen publieke mediainstellingen

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 25331/2011008553

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 25331/2011008553 Stichting NTR T.a.v. het bestuur Postbus 29000 1202 MA HILVERSUM Datum Onderwerp 14 juni 2011 Nevenactiviteit toestemming cluster 4 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 25331/2011008553

Nadere informatie

AANTEKENEN Algemene Omroepvereniging AVRO T.a.v. het bestuur Postbus JA HILVERSUM. Geacht bestuur,

AANTEKENEN Algemene Omroepvereniging AVRO T.a.v. het bestuur Postbus JA HILVERSUM. Geacht bestuur, AANTEKENEN Algemene Omroepvereniging AVRO T.a.v. het bestuur Postbus 2 1200 JA HILVERSUM Datum Onderwerp 31 mei 2011 Nevenactiviteit toestemming cluster 2- licentieverlening naam en logo AVRO tbv cd BBQ

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer /618794

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer /618794 AANTEKENEN Stichting RTV Noord-Holland T.a.v. het bestuur Postbus 9823 1006 AM AMSTERDAM Datum Onderwerp 14 februari 2014 Nevenactiviteiten - toestemming Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 25126/

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 25126/ AANTEKENEN Katholieke Radio Omroep T.a.v. het bestuur Postbus 23000 1202 EA HILVERSUM Datum Onderwerp 12 april 2011 Nevenactiviteit toestemming cluster 2 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/1009031 23553/2010016219

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/1009031 23553/2010016219 AANTEKENEN Nederlandse Programma Stichting T.a.v. het bestuur Postbus 29000 1202 MA HILVERSUM Datum Onderwerp 9 november 2010 Nevenactiviteit toestemming cluster 2 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

Bij email van 12 oktober 2010 verzocht u ons om goedkeuring voor de nevenactiviteit verhuren van een medewerker.

Bij email van 12 oktober 2010 verzocht u ons om goedkeuring voor de nevenactiviteit verhuren van een medewerker. AANTEKENEN Stichting Omroep Gelderland T.a.v. het bestuur Postbus 747 6800 AS ARNHEM Datum Onderwerp 1 februari 2011 Nevenactiviteit verhuren van een medewerker Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 27979/2012015751

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 27979/2012015751 AANTEKENEN Stichting Samenwerkende Publieke Omroepen Midden Nederland T.a.v. het bestuur Postbus 1012 3500 BA UTRECHT Datum Onderwerp 11 december 2012 Nevenactiviteit - toestemming Uw kenmerk Ons kenmerk

Nadere informatie

AANGETEKEND Teleac/NOT

AANGETEKEND Teleac/NOT toestemming 11111111111111111111 Hoge Naarderweg 78 11111 1217 AH Hilversum 11111 Postbus 1426 11111 1200 BK Hilversum 11111 cvdm@cvdm.nl 11111 www.cvdm.nlllill T 035 773 77 00 11111 F 035 773 77 99 11111

Nadere informatie

Beschikking op handhavingsverzoek

Beschikking op handhavingsverzoek Beschikking op handhavingsverzoek Kenmerk: 624329/636398 Betreft: handhavingsverzoek RadioNL B.V. Het Commissariaat voor de Media, Gezien het verzoek van RadioNL B.V. om bestuursrechtelijke handhaving

Nadere informatie

Kenmerk: 643359/644822 Betreft: Ontheffingsverzoek artikel 6.14d van de Mediawet 2008

Kenmerk: 643359/644822 Betreft: Ontheffingsverzoek artikel 6.14d van de Mediawet 2008 Besluit Kenmerk: 643359/644822 Betreft: Ontheffingsverzoek artikel 6.14d van de Mediawet 2008 Besluit van het Commissariaat voor de Media op het verzoek van KPN B.V. om tijdelijke ontheffing van de doorgifteverplichting

Nadere informatie

gezien de aanvraag tot aanwijzing van Stichting MEDIA036 als lokale publieke mediainstelling

gezien de aanvraag tot aanwijzing van Stichting MEDIA036 als lokale publieke mediainstelling Besluit Kenmerk: Betreft: Aanwijzing van Stichting MEDIA036 als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Almere en afwijzing aanwijzingsaanvraag van Almeerse Omroep Stichting. Het Commissariaat

Nadere informatie

Kenmerk: / Betreft: Ontheffingsverzoek artikel 6.14d van de Mediawet 2008

Kenmerk: / Betreft: Ontheffingsverzoek artikel 6.14d van de Mediawet 2008 Besluit Kenmerk: 660098/661211 Betreft: Ontheffingsverzoek artikel 6.14d van de Mediawet 2008 Besluit van het Commissariaat voor de Media op het verzoek van Tele2 Nederland B.V. om tijdelijke ontheffing

Nadere informatie

Het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat),

Het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat), Besluit Kenmerk: 645137/684621 Betreft: Aanwijzing van Stichting Voorburgse en Leidschendamse Lokale Omroep Midvliet als lokale publieke media-instelling voor de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Wassenaar

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 651703/654149 Betreft: beslissing op bezwaar tegen het besluit van 22 mei 2015 (kenmerk: 648328) waarin de toezichtskosten over 2013 en 2014 die Weert Televisie v.o.f. als

Nadere informatie

14 mei 2013 Nevenactiviteiten inzake dienstverlening aan Amstel Televisie Vijf BV

14 mei 2013 Nevenactiviteiten inzake dienstverlening aan Amstel Televisie Vijf BV AANTEKENEN Stichting RTV Noord-Holland T.a.v. het bestuur Postbus 9823 1006 AM AMSTERDAM Datum Onderwerp 14 mei 2013 Nevenactiviteiten inzake dienstverlening aan Amstel Televisie Vijf BV Uw kenmerk Ons

Nadere informatie

gezien de adviezen van de raden van de gemeenten Boxmeer, Grave, Sint Anthonis en Cuijk, van respectievelijk 30 juni, 5 juli, 7 juli en 11 juli;

gezien de adviezen van de raden van de gemeenten Boxmeer, Grave, Sint Anthonis en Cuijk, van respectievelijk 30 juni, 5 juli, 7 juli en 11 juli; Besluit Kenmerk: 666065/674891 Betreft: Aanwijzing van Stichting Omroep Land van Cuijk als lokale publieke media-instelling voor de gemeenten Cuijk, Grave, Boxmeer en Sint Anthonis, afwijzing aanwijzingsaanvraag

Nadere informatie

Brochure publiek-private samenwerking

Brochure publiek-private samenwerking Brochure publiek-private samenwerking Versie 1.0 Juli 2012, Commissariaat voor de Media 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Begrippen 3 1. Hoofdtaak of nevenactiviteit? 4 1.1 Uitvoering van de hoofdtaak: niet

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer SBO lvdz Mevr. drs. L.E. van der Zee (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer SBO lvdz Mevr. drs. L.E. van der Zee (035) Katholieke Radio Omroep KRO Mediastaf/juridische zaken Postbus 23000 1202 EA HILVERSUM Datum Onderwerp 30 oktober 2008 Maand van de Spiritualiteit Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer SBO-006216-lvdz

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer SBO-000616-lvdz Mevr. drs. L.E. van der Zee (035) 7737 708

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer SBO-000616-lvdz Mevr. drs. L.E. van der Zee (035) 7737 708 Stichting Regionale Omroep Brabant t.a.v. de heer G. Bielderman Postbus 108 5600 AC EINDHOVEN Datum Onderwerp 26 februari 2008 Nevenactiviteiten Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer SBO-000616-lvdz

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 641581/644645 Betreft: Beslissing op bezwaar inzake Radio Unique en Jazz Radio Het Commissariaat voor de Media, gezien de volgende besluiten: het besluit van 20 januari 2015,

Nadere informatie

gezien de aanvraag tot aanwijzing van SLOAD als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Aalten, bij brief van 15 augustus 2016;

gezien de aanvraag tot aanwijzing van SLOAD als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Aalten, bij brief van 15 augustus 2016; Besluit Kenmerk: 667070/687083 Betreft: Aanwijzing van Stichting Lokale Omroep Aalten Dinxperlo (hierna: SLOAD) als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Aalten en afwijzing van de aanwijzingsaanvraag

Nadere informatie

Kenmerk: / Betreft: Aanvraag van Stichting Omroep Flevoland tot bekostiging voor 2017.

Kenmerk: / Betreft: Aanvraag van Stichting Omroep Flevoland tot bekostiging voor 2017. Besluit Kenmerk: 676380/679559 Betreft: Aanvraag van Stichting Omroep Flevoland tot bekostiging voor 2017. Besluit van het Commissariaat voor de Media inzake de aanvraag van Stichting Omroep Flevoland

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 678208/679078 Betreft: bezwaar tegen besluit op Wob-verzoek en besluit tot openbaarmaking daarvan Beschikking van het Commissariaat voor de Media betreffende het bezwaar

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 26146/2011014629 Betreft: beslissing op bezwaar inzake het besluit tot publicatie van het besluit betreffende het leveren van programmagegevens van de landelijke publieke

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. Kenmerk: 622422/624024 Betreft: verzoek om openbaarmaking

Besluit. A. Verloop van de procedure. Kenmerk: 622422/624024 Betreft: verzoek om openbaarmaking Besluit Kenmerk: 622422/624024 Betreft: verzoek om openbaarmaking Besluit van het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat) betreffende het verzoek van Broadcast Newco Two B.V. (hierna: verzoeker)

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 642747/642931 Betreft: beslissing op bezwaar tegen het besluit van 23 februari 2015 (kenmerk 642601) waarin de toezichtskosten over 2014 die Stichting wijzijn.tv zijn als

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u ons besluit inzake het beschikbaar stellen van audiovisueel materiaal ten behoeve van het project Leraar24.

Hierbij ontvangt u ons besluit inzake het beschikbaar stellen van audiovisueel materiaal ten behoeve van het project Leraar24. TELEAC/NOT T.a.v. het bestuur Postbus 1070 1200 BB HILVERSUM Datum Onderwerp 11 september 2008 Ter beschikking stellen van programmamateriaal t.b.v. het project Leraar24 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

Kenmerk: / Betreft: verzoek om ontheffing op grond van artikel 3.20, tweede lid, en 3.24, tweede lid, van de Mediawet 2008

Kenmerk: / Betreft: verzoek om ontheffing op grond van artikel 3.20, tweede lid, en 3.24, tweede lid, van de Mediawet 2008 Besluit Kenmerk: 638925/646554 Betreft: verzoek om ontheffing op grond van artikel 3.20, tweede lid, en 3.24, tweede lid, van de Mediawet 2008 Besluit van het Commissariaat voor de Media (hierna: Commissariaat)

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer SBO-004888-jnt Mevr. drs. J. Terpstra (035) 7737 707

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer SBO-004888-jnt Mevr. drs. J. Terpstra (035) 7737 707 Omroepvereniging VARA T.a.v. het bestuur Postbus 175 1200 AD HILVERSUM Datum Onderwerp 11 september 2008 Uitgifte van het tijdschrift Kassa Magazine Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Besluit. A. Verzoek om openbaarmaking. B. Relevante bepalingen. C. Overwegingen. Kenmerk: 653927/656393 Betreft: verzoek om openbaarmaking

Besluit. A. Verzoek om openbaarmaking. B. Relevante bepalingen. C. Overwegingen. Kenmerk: 653927/656393 Betreft: verzoek om openbaarmaking Besluit Kenmerk: 653927/656393 Betreft: verzoek om openbaarmaking Beschikking van het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat) betreffende het verzoek van xxx (hierna: verzoeker) om openbaarmaking

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P-006944-lvdz Mevr. drs. L.E. van der Zee (035) 7737 708

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P-006944-lvdz Mevr. drs. L.E. van der Zee (035) 7737 708 Stichting Regionale Omroep Brabant T.a.v. het bestuur Postbus 108 5600 AC EINDHOVEN Datum Onderwerp 13 november 2007 toetsing nevenactiviteiten Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P-006944-lvdz

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 673515/676615 Betreft: handhavingsverzoek Sterren.nl Het Commissariaat voor de Media, gezien de brief van het Commissariaat voor de Media van 23 juni 2016, waarin het in

Nadere informatie

Kenmerk: 639566/643443 Betreft: verzoek om ontheffing op grond van artikel 3.20, tweede lid, en 3.24, tweede lid, van de Mediawet 2008

Kenmerk: 639566/643443 Betreft: verzoek om ontheffing op grond van artikel 3.20, tweede lid, en 3.24, tweede lid, van de Mediawet 2008 Besluit Kenmerk: 639566/643443 Betreft: verzoek om ontheffing op grond van artikel 3.20, tweede lid, en 3.24, tweede lid, van de Mediawet 2008 Besluit van het Commissariaat voor de Media (hierna: Commissariaat)

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer SBO-000717-jnt Mevr. drs. J. Terpstra (035) 7737 707

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer SBO-000717-jnt Mevr. drs. J. Terpstra (035) 7737 707 Nederlandse Christelijke Radio Vereniging T.a.v. het bestuur Postbus 25000 1202 HB HILVERSUM Datum Onderwerp 26 februari 2008 Licentieverstrekking schoolartikelen bij jeugdserie Spangas Uw kenmerk Ons

Nadere informatie

gezien het daartegen bij brief van 28 april 2014 ingediende bezwaarschrift,

gezien het daartegen bij brief van 28 april 2014 ingediende bezwaarschrift, Besluit op bezwaar Kenmerk: 626460/629141 Betreft: bezwaar vaststelling toezichtskosten 2013 Het Commissariaat voor de Media, gezien zijn besluit van 4 maart 2014, kenmerk 617495/623250, waarbij het Commissariaat

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 685195/688505 Betreft: bezwaar tegen besluit op Wob-verzoek Beslissing van het Commissariaat voor de Media op het bezwaar van xxx en xxx tegen het besluit op het verzoek

Nadere informatie

gezien het advies van de raad van de gemeente Rozendaal, van 15 september 2015;

gezien het advies van de raad van de gemeente Rozendaal, van 15 september 2015; Besluit Kenmerk: 658590 Betreft: Aanwijzing van Stichting RTV Rheden Rozendaal als lokale publieke media-instelling voor de gemeenten Rheden en Rozendaal en afwijzing aanwijzingsaanvraag van Micro Omroep

Nadere informatie

Kenmerk: 29313/ Betreft: verkoop boeken via Filosofie Magazine en

Kenmerk: 29313/ Betreft: verkoop boeken via Filosofie Magazine en Sanctiebeschikking Kenmerk: 29313/2013004779 Betreft: verkoop boeken via Filosofie Magazine en www.filosofiemagazine.nl Sanctiebeschikking van het Commissariaat voor de Media betreffende overtreding van

Nadere informatie

4. Nadere gegevens met betrekking tot de aanvraag van ZOO heeft het Commissariaat ontvangen bij bericht van 26 februari 2015.

4. Nadere gegevens met betrekking tot de aanvraag van ZOO heeft het Commissariaat ontvangen bij  bericht van 26 februari 2015. Besluit Kenmerk: 647129 Betreft: Aanwijzing van Stichting Zwolse Omroep Organisatie als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Zwolle en afwijzing aanwijzingsaanvraag van Stichting RTV Focus

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P jnt Mevr. drs. J. Terpstra (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P jnt Mevr. drs. J. Terpstra (035) Nederlandse Christelijke Radio Vereniging T.a.v. het bestuur Postbus 25000 1202 HB HILVERSUM Datum Onderwerp 11 september 2007 Licentieverstrekking t.b.v. schoolagenda Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb);

gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb); Besluit Kenmerk: Betreft: Aanwijzing van Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee en afwijzing van Stichting Radio Superstar, thans geheten Stichting RTV Goeree-Overflakkee, en Stichting Regionaal Mediaplatform

Nadere informatie