TEVREDENHEIDSMETING IN HET KADER VAN DE KWALITEIT VAN DE BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG HET HEMELTJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TEVREDENHEIDSMETING IN HET KADER VAN DE KWALITEIT VAN DE BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG HET HEMELTJE"

Transcriptie

1 Deprtement Socil Work Afstudeerrichting Mtschppelijk Werk TEVREDENHEIDSMETING IN HET KADER VAN DE KWALITEIT VAN DE BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG HET HEMELTJE Door Srh L Mel Eindwerk ngeboden tot het bekomen vn het diplom bchelor socil werk (mtschppelijk ssistent) Hsselt Acdemiejr

2

3 Deprtement Socil Work Afstudeerrichting Mtschppelijk Werk TEVREDENHEIDSMETING IN HET KADER VAN DE KWALITEIT VAN DE BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG HET HEMELTJE Door Srh L Mel Eindwerk ngeboden tot het bekomen vn het diplom bchelor socil werk (mtschppelijk ssistent) Hsselt Acdemiejr

4 VOORWOORD Dit eindwerk is het resultt vn een intensief verwerkingsproces. N een lnge tijd opzoeken, schrijven en herschrijven mg ik tevreden zijn met dit eindresultt. Het ws onmogelijk geweest om dit lleml lleen te doen, drom wil ik deze gelegenheid nemen om een ntl mensen te bednken. Allereerst gt mijn dnk uit nr mijn stgementor, mevrouw Sonj Doomen. Het onderwerp vn dit eindwerk is dnkzij hr inbreng tot stnd gekomen. Zonder hr begeleiding, hulp en kritisch oog zou ik dit niet hebben kunnen reliseren. Ik heb veel begeleiding mogen ontvngen vn mijn eindwerkbegeleider, mevrouw Mindy Philippeth. Dnkzij hr opbouwende kritiek heeft zij mij telkens weer in de juiste richting gestuurd. Mijn tevredenheidsonderzoek kon enkel slgen met de medewerking vn de ouders en begeleid(st)ers vn Het Hemeltje. Bij deze wil ik hen grg bednken om hiern mee te werken. Tenslotte wil ik ook iedereen bednken die mij rechtstreeks en onrechtstreeks heeft gesteund tijdens dit hele proces.

5 Inhoudsopgve VOORWOORD...4 LIJST MET AFKORTINGEN.7 INLEIDING..8 DEEL 1: Mtschppelijke situering 9 Inleiding.9 1 Situering Missie Visie Wrden Pedgogisch beleid Tkenpkket Coördintor Begeleid(st)er(s) Kind en Gezin Rol Functies vn kinderopvng Lokl beleid...16 DEEL 2: Theoretisch kder 18 Inleiding Wt is kinderopvng? Informele opvng Formele opvng Inititieven Buitenschoolse Kinderopvng Erkenning Algemene erkenningsvoorwrden Kwliteitschrter buitenschoolse opvng Specifieke erkenningsvoorwrden Subsidiëring Subsidies in Het Hemeltje Decreet betreffende de kwliteit vn gezondheids- en welzijnsvoorzieningen Toezicht en evlutie Klchtenprocedure Kinder- en ouderprticiptie Kinderprticiptie Ouderprticiptie

6 DEEL 3: Prktisch gedeelte 30 1 Tevredenheidsmeting Motivtie prktisch gedeelte eindwerk Wt is een tevredenheidsmeting? Totstndkoming Resultten Vrgenlijst begeleiders Het Hemeltje Tevredenheid over de orgnistie en interne werking Tevredenheid over de werkplts Tevredenheid over de reltie met de kinderen Tevredenheid over de reltie met ouders Tevredenheid over het eigen functioneren Vrgenlijst ouders Het Hemeltje Communictie Begeleiding Pedgogisch beleid Dgelijkse werking Infrstructuur en veiligheid Algemene tevredenheid Conclusie...43 DEEL 4: Kritische kijk Kritische kijk op het onderzoek Kritische kijk op de stgeplts...47 BESLUIT 50 BIBLIOGRAFIE.51 BIJLAGEN.53 6

7 Lijst met fkortingen BKO IBO LOK OCMW FAVV EHBO WIGW SMART GESCO VVSG Buitenschoolse kinderopvng Inititief Buitenschoolse Kinderopvng Lokl Overleg Kinderopvng Openbr Centrum voor Mtschppelijk Welzijn Federl Agentschp voor de Veiligheid vn de Voedselketen Eerste Hulp Bij Ongevllen Weduwen, Invliden, Gepensioneerden, Wezen Specifiek, Meetbr, Anvrdbr, Relistisch, Tijdsgebonden gesubsidieerde contrctuelen Vereniging vn Vlmse Steden en Gemeenten VZW 7

8 INLEIDING Elk inititief voor buitenschoolse kinderopvng moet voldoen n een minimum ntl kwliteitseisen. Voor de buitenschoolse kinderopvng Het Hemeltje in Heers is dit niet nders. In het kder vn het kwliteitsbeleid werd er in smensprk met mijn stgeplts beslist om een onderzoek te doen nr de kwliteit in Het Hemeltje. Vnuit deze beslissing ben ik tot mijn onderzoeksvrg gekomen, nmelijk Hoe tevreden zijn ouders en begeleiding over het Hemeltje? Wt kn er beter en wt is er goed? Voordt ik hier een ntwoord op kon geven heb ik eerst Het Hemeltje gesitueerd. Wrvoor stt Het Hemeltje? Wt willen ze bereiken? Drnst licht ik kort de Kind en Gezin, de belngrijkste prtner, toe. Kind en Gezin heeft veel invloed op de werking vn de buitenschoolse kinderopvng. Het lokl bestuur, dt de opvng orgniseert, wordt gesitueerd. In deel 2 leg ik uit wt kinderopvng is en welke soorten er bestn. Angezien de kwliteit onderzocht werd geef ik een korte toelichting over het decreet betreffende de kwliteit vn de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen. Dit geeft weer wt de wettelijke voorwrden zijn. Drn licht ik mijn onderzoek toe. De resultten vn de tevredenheidsmeting worden visueel voorgesteld. Ik kom tot een ntwoord op mijn onderzoeksvrg en doe enkele nbevelingen ter verbetering vn de kinderopvng. Als ltste beëindig ik dit eindwerk met een kritische kijk. Ik kijk terug op het onderzoek nr kwliteit en de werking vn mijn stgeplts. 8

9 DEEL 1: Mtschppelijke situering Inleiding Ik loop stge bij de dienst socile zken vn de gemeente Heers. Op deze dienst heb ik een erg divers tkenpkket. Eén vn mijn tken heeft lles te mken met de buitenschoolse kinderopvng Het Hemeltje. In dit deel situeer ik kort Het Hemeltje. Ik beschrijf de missie en de visie vn deze kinderopvng. Er is een heel pedgogisch beleid uitgeschreven, dt ik kort zl schetsen. De missie, visie en pedgogisch beleid beplen voor een groot stuk de werking vn deze opvng. Ik licht toe wt het tkenpkket is vn de coördintor en de begeleid(st)ers. Op deze mnier wordt duidelijk wt beide functies inhouden en wt voor een stuk mijn tken zijn. Een heel belngrijke prtner in dit hele verhl is Kind en Gezin. Drom g ik het over de rol vn Kind en Gezin hebben in verbnd met kinderopvng. Een ndere onmisbre ctor is het lokl bestuur, dt instt voor het lokl beleid. 1 Situering Het Hemeltje is een Inititief voor Buitenschoolse Kinderopvng. Deze opvng wordt ngeboden door de gemeente Heers. Het Hemeltje stt in voor de opvng vn kleuters en lgere schoolkinderen. Het Hemeltje bevindt zich op 2 vestigingspltsen, in Heers-Centrum en in Mechelen- Bovelingen (een deelgemeente vn Heers). De opvng in Mechelen-Bovelingen is gesloten op woensdgnmiddg, schoolvrije dgen en tijdens vknties. Op deze dgen kunnen de kinderen terecht in de opvng vn Heers-Centrum. Op dit ogenblik zijn er zeven begeleid(st)ers werkzm in Het Hemeltje. Het tem vn Het Hemeltje is een gemengd tem, één vn de begeleid(st)ers is een mn. Vndr dt ik het in dit deel specifiek zl hebben over begeleid(st)ers, zodt beide genoemd worden. 9

10 2 Missie De buitenschoolse kinderopvng Het Hemeltje vngt kinderen op vn 2,5 jr tot en met 12 jr. De kinderen worden door een hecht tem vn personeelsleden opgevngen en dit voorschools, nschools, op woensdgnmiddgen, schoolvrije dgen en vkntiedgen. De begeleid(st)ers volgen regelmtig bijscholing, zodt zij met veel enthousisme en kennis vn zken de kinderen begeleiden in hun vrije tijd. Kinderen krijgen de mogelijkheid om ctiviteiten te doen in leeftijdsgemengde groepen. De opvng gebeurt in gezellige ingerichte vestigingspltsen die voldoen n lle veiligheidseisen. We trchten ons ls een tem te profileren nr ouders. Ouders, kinderen en de scholen beschouwen wij ls één vn onze belngrijkste prtners. 1 3 Visie Medewerkers De medewerkers vn Het Hemeltje hebben een vertrouwensreltie ten opzichte vn lle prtners. Om dg n dg met veel enthousisme en cretiviteit te kunnen werken, volgen zij voortdurend vorming. De medewerkers profileren zich ls tem. Zij werken immers n een gezmenlijk doel, nmelijk kinderen een ngenme vrije tijd bezorgen en ouders vertrouwen schenken. Dit kn enkel door middel vn smenwerking en overleg. De begeleid(st)ers kunnen met l hun vrgen en noden terecht bij de coördintor en het bestuur. De medewerkers rpporteren vi diverse knlen belngrijke zken n de coördintor. Kinderen De kinderen worden ls uniek beschouwd: ze hebben elk hun eigen gewoonten die we inpssen in onze werking. We vngen de kinderen op in een sfeer vn geborgenheid. Kinderen in onze opvng zijn geen optelsom vn individuen. Ze vormen een hechte groep: kinderen worden 1 Uit het huishoudelijk reglement Het Hemeltje pgin 1 10

11 drom niet opgedeeld in leeftijdsgroepen. Het kleinschlige krkter vn onze kinderopvng zorgt voor een fmilile sfeer. We vngen kinderen op in hun vrije tijd. Kinderen vinden bij ons een zekere structuur. Binnen deze structuur is er ruimte voor keuzes. Begeleid(st)ers stimuleren kinderen om deel te nemen n een gevrieerd nbod vn ctiviteiten. Ouders Ouders zijn belngrijke prtners. Dgelijks kunnen zij rekenen op een vriendelijk onthl. Bij het fhlen vn hun kind worden zij op de hoogte gebrcht vn het verloop vn de dg voor hun kind. Met informtie die ouders geven, wordt op een professionele wijze omgegn. Middelen 1. Infrstructuur Kinderen worden opgevngen in een veilige omgeving. De ruimten zijn ingedeeld in verschillende hoeken. De opvng beschikt over een grote tuin met diverse speeltuigen. De indeling vn het gebouw geeft de kinderen de mogelijkheid om vrij binnen en buiten te spelen. 2. Finnciële middelen Het gemeentebestuur voorziet in voldoende finnciële middelen voor de werking vn de buitenschoolse kinderopvng. De coördintor wordt nuw betrokken bij het opstellen vn het budget. Omgeving In het lokl overleg zetelen lle prtners die werkzm zijn in de gemeente met kinderen vn 0 tot 12 jr. De coördintor overlegt regelmtig met diverse prtners en zetelt ook in werkgroepen die opgericht worden in de schoot vn het lokl overleg. Indien nodig wordt er een overleg georgniseerd met hulpverleningsinstellingen. 2 2 Uit het kwliteitshndboek kinderopvng pgin 5 11

12 3.1 Wrden Respect Voor lle soorten gezinsvormen, ntionliteit, rs, geloof, levensovertuiging, keuzes vn kinderen. Collegiliteit Begeleid(st)ers en coördintor vormen smen een tem om een optimle werking vn Het Hemeltje te kunnen grnderen. Dit veronderstelt: - betrokkenheid - vertrouwen - kritiek nvrden - luisteren Openheid De werking vn Het Hemeltje moet duidelijk zijn voor interne en externe prtners. Vernieuwend zijn inzke pedgogische projecten Zoveel mogelijk ruimte creëren om projecten op mt vn kinderen in te pssen in de werking. 3 4 Pedgogisch beleid Om een goede werking te verzekeren is er een duidelijk pedgogisch beleid opgesteld. Ouders krijgen dit pedgogisch beleid ltijd mee bij de inschrijving vn hun kind. Zo weten ze in grote lijnen hoe de kinderopvng werkt. In het beleid stt het kind duidelijk centrl. Permnente ndcht voor de beperkte drgkrcht vn elk kind. Zols l eerder vermeld in de missie en de visie vn Het Hemeltje zijn de belngen en de noden vn het kind heel belngrijk. Het is goed om voor ogen te houden dt een kind een kind blijft en dus een beperkte drgkrcht heeft. Niet lle kinderen kunnen 3 Uit kwliteitshndboek kinderopvng pgin 4 12

13 zich even goed en snel npssen n de werking vn de opvng. Het is dn n de coördintor en de begeleid(st)ers om hier iets mee te doen. Er wordt smen met de ouders gezocht nr een oplossing in het belng vn het kind. In de gewenningsperiode zl er extr ndcht n het kind worden besteed. Elk kind wordt ls uniek beschouwd, wt één vn de belngrijkste uitgngspunten is vn Het Hemeltje. Elk kind wordt met respect benderd. De eigenheid vn elk kind stt centrl. Dit wil niet zeggen dt de kinderen lles mogen en dt de begeleid(st)ers lles moeten toelten. De kinderen worden gelijk behndeld en met respect. Respect hebben voor kinderen wil ook zeggen dt er beplde grenzen moeten zijn. Niet lle regels liggen vst, soms kn er smen met de kinderen iets beslist worden. De kinderen mogen ltijd weten wrom een beplde regel is vstgelegd. Het is noodzkelijk dt ze weten wrom iets niet mg of juist wel. Kinderen kunnen beplde regels ls vnzelf gn beschouwen door de groepsdynmiek, ngezien kinderen vn elkr kunnen leren. Dt elk kind met respect wordt benderd wil eveneens zeggen dt de kinderen elkr met respect moeten behndelen. De begeleid(st)ers spelen hierbij een grote rol. Zij kunnen dit de kinderen nleren op een speelse mnier. Ze zullen de kinderen zoveel mogelijk betrekken bij ctiviteiten om hun betrokkenheid te vergroten. Kinderen worden op een positieve mnier benderd. Wnneer een kind iets goed doet, moet dit zeker worden benoemd. Op deze mnier wordt het zelfvertrouwen vn het kind opgekrikt. Zoeken nr een evenwicht tussen groepswerk en individuele bendering. Ook hier komt de eigenheid vn het kind terug. Het kind hoort bij de groep, mr heeft nog ltijd nood n een individuele bendering. Het is niet gemkkelijk om een evenwicht te vinden tussen een groepsgerichte en individuele bendering. Er worden ctiviteiten georgniseerd wrbij de ndruk ligt op smenspel, mr ook op het individuele spel. Om dit evenwicht te behouden gn de begeleid(st)ers regelmtig op bijscholing en worden er vormingen georgniseerd. Op deze mnier kunnen de begeleid(st)ers goed blijven functioneren. 13

14 5 Tkenpkket 5.1 Coördintor De coördintor vn Het Hemeltje is het hoofd vn de dienst socile zken. Zij heeft een diplom vn mtschppelijk ssistent. Als hoofd vn de dienst socile zken heeft zij een zeer divers tkenpkket. Ik beschrijf hier de tken die zij heeft in verbnd met de kinderopvng. De coördintor is belst met de dgelijkse coördintie vn de kinderopvng. Concreet wil dit zeggen dt zij zich met lle specten vn de kinderopvng bezighoudt. De coördintor doet de inschrijvingen, mkt de uurroosters op voor de begeleid(st)ers, houdt hun verlofdgen bij enz.. Ze bewkt de kwliteit vn de opvng. Dit gebeurt onder ndere door de medewerkers te begeleiden, op te volgen en te ondersteunen. In principe stt ze in voor de uitwerking en opvolging vn het kwliteitshndboek. Het is de tk vn de coördintor om een goed socil, economisch en logistiek beleid te voeren. De coördintor heeft een brugfunctie tussen het beleid en de effectieve werkvloer (de kinderopvng). Ze zorgt ervoor dt er op regelmtige bsis een temoverleg is. Op deze mnier kn het tem beter op elkr worden fgestemd en blijft de coördintor op de hoogte vn wt er in de kinderopvng gebeurt. De coördintor onderhoudt contcten met externen. Ze stt in voor de ouder- en kinderprticiptie. Verder heeft ze veel dministrtie tken. Het is hr tk om de veiligheid en hygiëne vn de kinderopvng in de gten te houden. Bij l deze tken moet het beroepsgeheim in cht worden gehouden. 5.2 Begeleid(st)ers De coördintor heeft de lgemene leiding in een IBO, mr het zijn de begeleid(st)ers die instn voor de werkelijke opvng vn de kinderen. Zij stn in voor de begeleiding vn de kinderen. Hierbij zijn ze verntwoordelijk voor het welzijn vn de kinderen. Het is hun tk om ctiviteiten uit te werken. Deze ctiviteiten moeten stimulerend en ngepst zijn n de leeftijd vn het kind. De opvng moet immers rekening houden met de noden en behoeften vn het kind. 14

15 Een ndere belngrijke tk is het ouderhouden vn contcten met de ouders. Het is nodig om de ouders betrokken te houden bij de opvng. Soms kn een kort gesprek l voldoende zijn om ouders op de hoogte te stellen vn gebeurtenissen vn die dg. Begeleid(st)ers moeten zich ltijd houden n de gemkte fsprken en ze moeten de visie vn Het Hemeltje uitdrgen. 6 Kind en Gezin 6.1 Rol Kind en Gezin speelt een grote rol in verbnd met de kinderopvng. Het orgniseert zelf geen kinderopvng, mr treedt op ls lgemeen regisseur vn de kinderopvng in Vlnderen en Brussel. Het gt hier over lle vormen vn opvng. Kind en Gezin is verntwoordelijk voor de uitvoering vn het beleid vn Jo Vndeurzen, Vlms minister vn Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Ze registreren opvng en geven een ttest vn toezicht of erkenning ls n lle wettelijke voorwrden wordt voldn. Kind en Gezin stt in voor het geven vn dvies en bemiddeling nr ouders toe. Ouders kunnen er terecht voor informtie over opvngdressen en informtie over prijs en kwliteit. Kind en Gezin treedt op wnneer er klchten zijn over de opvng. Dit stt lleml in het kder vn de kwliteitsbevordering. Kind en Gezin brengt het nbod vn kinderopvng in krt en gt n wt de noden vn de ouders zijn. Op deze mnier probeert Kind en Gezin om werk en gezin op elkr f te stemmen. Er wordt ndcht besteed n bijzondere opvngbehoeften. Dit kn bijvoorbeeld gn over flexibele of occsionele opvng of over opvng voor kinderen met specifieke zorgnoden. Op economisch vlk verleent Kind en Gezin de opvng subsidies en finnciële tegemoetkomingen. Het ondersteunt gemeenten, OCMW s en het Lokl Overleg Kinderopvng (zie hoofdstuk 7 Lokl beleid). 15

16 6.2 Functies vn kinderopvng De visie en het beleid vn de kinderopvng steunt op drie mtschppelijke functies. Deze zijn de economische functie, de pedgogische of eductieve functie en de socile functie. Economische functie Doordt er kinderopvng is, kunnen ouders gn werken en zo voor een inkomen zorgen. Het geeft ouders de kns om eventueel een opleiding te volgen en te solliciteren. An de ndere knt werken er zelf heel wt mensen in en rond een kinderopvng. Pedgogische functie Een kinderopvng moet kinderen niet lleen verzorging en geborgenheid bieden. Het moet kinderen stimuleren tot fysieke en psychische ontwikkeling. Dit gebeurt door een groot nbod n spellen en ctiviteiten. Kinderen leren hier nieuwe mensen kennen, zowel ndere kinderen ls begeleiders. Dit biedt hen de kns om respectvol met elkr te leren omgn. Socile functie Een kwliteitsvolle kinderopvng kn de uitsluiting vn knsengroepen tegengn en hun integrtie bevorderen. Dit geldt niet lleen voor kinderen, mr ook voor hun ouders. Dnkzij de kinderopvng kunnen ouders gn werken, solliciteren of een opleiding gn volgen (economische functie). Niet lleen de kinderen leren nieuwe mensen kennen. De ouders komen op deze mnier in contct met ndere ouders. In de kinderopvng kunnen ouders terecht met llerhnde vrgen wnneer zij er nood n hebben. 7 Lokl beleid Het lokl bestuur is de gemeente (wnneer de kinderopvng georgniseerd wordt door het OCMW, is dit het lokl bestuur). Het lokl bestuur beplt de lokle beleidsdoelstellingen in verbnd met de kinderopvng. Met deze beleidsdoelstellingen geeft het lokl bestuur n hoe zij willen inspelen op de Vlmse 16

17 beleidsdoelstellingen inzke Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 4. Doelstelling 4 en 5 hebben te mken met kinderopvng. Doelstelling 4 gt over preventieve gezinsondersteuning en toegnkelijke kinderopvng. Bij doelstelling 5 ligt de ndruk op kwliteitsvolle buitenschoolse kinderopvng. Wnneer een lokl bestuur wil inspelen op opvngbehoeften en noden, moeten deze in krt worden gebrcht. Een veel gebruikte mnier is n de hnd vn een vrgenlijst. Een belngrijke tk vn het lokl bestuur is om ouders en ndere lokle ctoren te informeren. Deze informtie kn gn over het hele opvngnbod in de gemeente (niet enkel buitenschoolse kinderopvng, mr ook kinderdgverblijven, onthlouders, ) of over het lokl beleid rond kinderopvng. Het informeert en dviseert Kind en Gezin over de uitbouw vn verschillende opvngvoorzieningen. Een ndere tk is de oprichting vn een Lokl Overleg Kinderopvng. Het LOK is een lokl netwerk rond kinderopvng. Hierin zit iedereen die rond kinderopvng werkt. Het LOK is een dviesorgn dt dvies geeft n het lokl bestuur over het beleid en de uitbouw vn de kinderopvng. Dit dvies is niet bindend. Het lokl bestuur is verplicht een LOK op te richten. 4 In het kder vn lokl socil beleid werd ndcht gevrgd voor enkele Vlmse beleidsdoelstellingen inzke Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. In totl zijn er 10 beleidsdoelstellingen. 17

18 DEEL 2: Theoretisch kder Inleiding In dit theoretisch deel g ik uitleggen wt kinderopvng nu precies is en welke soorten opvng er bestn. Het Hemeltje is een inititief voor buitenschoolse opvng en drom zl ik mij focussen op de erkenning en subsidiëring vn een IBO. Deze juridische voorwrden worden uitgelegd. In 2003 is er een decreet opgesteld betreffende de kwliteit vn gezondheids- en welzijnsvoorzieningen. Verschillende specten vn dit decreet worden geschetst ngezien kwliteit vn groot belng is. Het kwliteitsbeleid vn Het Hemeltje vindt zijn oorsprong in dit decreet. In een IBO is kinder- en ouderprticiptie vn belng. Ouders en kinderen zijn één vn de belngrijkste prtners vn een opvng. Drom g ik het uitgebreid hebben over hoe ouders en kinderen bij de opvng betrokken kunnen worden. 1 Wt is kinderopvng? Kinderopvng is een verzmelnm voor lle mogelijkheden om kinderen op te vngen wnneer de ouders dt even niet kunnen. De redenen wrom ouders een beroep doen op opvng kn verschillen nrgelng de situtie vn de ouders. Heel vk is opvng nodig omdt ouders moeten gn werken. Het kn zijn dt de ouders gn solliciteren of een opleiding volgen. Opvng kn ook een goede optie zijn wnneer ouders gewoon even op dem willen komen. Er zijn verschillende soorten opvng die we onderverdelen in formele en informele opvng. 18

19 1.1 Informele opvng Voor informele opvng zijn er geen wettelijke voorwrden. Het is opvng die wordt gedn door grootouders, fmilieleden, vrienden,. Kortom door iedereen die vrijwillig wil helpen door het kind tijdelijk op te vngen. Doordt het niet wettelijk geregeld is, zijn er bijgevolg geen fsprken. Er is geen controle door Zorginspectie Formele opvng Formele opvng is een georgniseerde opvng vn kinderen jonger dn 12 jr. Elke vorm vn formele opvng moet gemeld worden bij Kind en Gezin. Wnneer een opvngvoorziening voldoet n beplde wettelijke voorwrden, die lter worden uitgelegd, krijgt het vn Kind en Gezin een ttest vn toezicht of erkenning. Bij deze vorm vn opvng zijn er wel controles door Zorginspectie. Onder formele opvng zijn er weer verschillende soorten te vinden. Enerzijds is er de erkende opvng. Deze vormen vn opvng ontvngen subsidies vn de Vlmse overheid. Kind en Gezin gt n of er n lle wettelijke voorwrden wordt voldn. De begeleiders en verntwoordelijken moeten beplde kwlificties of diplom s hebben. De kostprijs is wettelijk geregeld. Anderzijds is er zelfstndige opvng. Wnneer de zelfstndige opvng een ttest vn toezicht heeft, zl Kind en Gezin ngn of de opvng voldoet n de wettelijke voorwrden. Deze vorm vn opvng krijgt geen subsidies vn de Vlmse overheid, mr kn wel finnciële ondersteuning krijgen wnneer er wordt voldn n beplde kwliteitseisen. 5 Zorginspectie is een gentschp vn de Vlmse overheid. Het inspecteert Vlmse welzijns- en gezondheidsinstellingen 19

20 De volgende tbel is een schemtisch overzicht vn lle vormen vn opvng. Informele opvng Grootouders en ndere fmilieleden tot de vierde grd Gezinsopvng Groepsopvng Formele opvng Erkende opvng Diensten voor onthlouders met ngesloten onthlouders Erkend kinderdgverblijf Inititieven voor buitenschoolse opvng Vkntieopvng Tbel 1: Soorten kinderopvng (Bron: Gids kinderopvng Kind en Gezin) Zelfstndige opvng Zelfstndige onthlouders Zelfstndig kinderdgverblijf Zelfstndige buitenschoolse opvngvoorziening 2 Inititieven Buitenschoolse Kinderopvng Een IBO is een Inititief voor Buitenschoolse Kinderopvng. Het Hemeltje is een IBO. Zols de benming l zegt, gt het om opvng buiten de schooluren. IBO s zijn vormen vn formele, erkende opvng. Het is erkend door Kind en Gezin. Een IBO verzorgt opvng voor kleuters en lgere schoolkinderen voor en n de schooluren, op woensdgnmiddg en vkntiedgen. Dit gebeurt in groep en in loklen die specil hiervoor zijn ingericht. Het vervoer vn de school nr de opvng (en omgekeerd) wordt op een veilige mnier geregeld. 2.1 Erkenning Om erkenning te krijgen moet het IBO voldoen n een ntl wettelijke voorwrden. Deze zijn vstgelegd in een besluit vn de Vlmse Regering vn 23 februri 2001 houdende de voorwrden inzke erkenning en subsidiëring vn inititieven voor buitenschoolse opvng. Het lokl bestuur gt onder ndere een LOK oprichten. Om erkend te worden moet er voldn zijn n de lgemene erkenningsvoorwrden, n de beplingen vn het kwliteitschrter buitenschoolse kinderopvng en een ntl specifieke voorwrden. 20

21 2.1.1 Algemene erkenningsvoorwrden Algemene erkenning wil zeggen dt iedereen kn genieten vn de opvng. Niemnd mg gediscrimineerd worden op grond vn cultuur, ntionliteit, geslcht, geloof enz.. De opvng wordt, met ndere woorden, opengesteld voor iedereen. De rechten, vermeld in het Verdrg inzke de Rechten vn het Kind, worden ngeleefd om lgemene erkenning te bekomen Kwliteitschrter buitenschoolse opvng In dit chrter zijn een ntl beplingen opgenomen wrn een IBO, buiten de lgemene voorwrden n moet voldoen. Er zijn 6 beplingen opgenomen. Beplingen over de pedgogische werking Een belngrijk doel vn de opvng is dt het kinderen knsen biedt en rekening houdt met de drgkrcht vn elk kind. Ze worden ngesproken op hun vrdigheden, wt hun zelfvertrouwen vergroot. Opvng in grote groepen is niet idel. Wnneer de groep te groot is, is het beter om ze op te delen in kleinere groepen. Leeftijdsgemengde groepen hebben een positieve invloed op de socile ontplooiing vn kinderen. De kinderen mogen, bij opdeling in kleine groepen, wel hun voorkeur uiten bij welke groep ze willen horen. Kinderen krijgen de ruimte om zelf keuzes te mken en eigen inititieven te nemen. Ze zijn vrij om te kiezen met wie en wt ze spelen. Het spelnbod is voldoende gevrieerd en gericht nr lle nwezige leeftijdsgroepen. Dit geldt ook voor het spelmteril. Begeleiders besteden voldoende ndcht n de mnier wrop kinderen met elkr omgn. Het is belngrijk dt kinderen leren om verdrgzm met elkr om te gn. De begeleiders gn een persoonlijke reltie n met elk kind, op een informele mnier. Er worden wel duidelijke grenzen vstgelegd. Het is goed wnneer de kinderen hierbij betrokken worden. Beplde regels kunnen smen opgesteld worden. Beplingen over de begeleiding Begeleiders worden gekozen op bsis vn hun inzichten, ttitudes en vrdigheden. Het is vn groot belng dt ze goed omgn met de kinderen en dt ze pedgogisch 21

22 op een correcte mnier kunnen hndelen. Het is vn belng dt de begeleiders de kns krijgen om een persoonlijke reltie n te gn met elk kind. Beplingen over ouderprticiptie Ouders krijgen bij de inschrijving vn hun kind een huishoudelijk reglement, dt ze ondertekenen voor kkoord. Ouders krijgen een inlichtingenbld mee, zodt ze specifieke zken over hun kind kunnen melden. Het is vn belng dt begeleiders de tijd mken om een vertrouwensreltie op te bouwen met ouders. Idele momenten hiervoor zijn de breng- en fhlmomenten. Hierbij kunnen ouders geïnformeerd worden over de dgelijkse werking vn de opvng. Ze krijgen tijdens de openingstijden ltijd toegng tot lle opvngloklen. Beplingen over infrstructuur De opvngloklen moeten voldoende worden verlicht en verlucht. Bij de inrichting vn de ruimte wordt er rekening gehouden met het ntl kinderen en hun leeftijd. Een huiselijke sfeer uitstrlen is er belngrijk. De beplingen rond infrstructuur worden in de specifieke erkenningsvoorwrden meer uitgebreid. Beplingen over veiligheid en gezondheid Wnneer vnuit de opvng zelf een mltijd of tussendoortje wordt ngeboden, moet deze voldoende evenwichtig zijn. Deze bepling is tot stnd gekomen door het FAVV 6, ook wel het Voedselgentschp genoemd. Vnf het moment dt er voedsel of drnk wordt ngeboden is er registrtie nodig bij het FAVV. Er is een bijkomende toelting nodig voor zelf bereide mltijden, producten die gekoeld bewrd worden en voor producten die niet-gekoeld minder dn drie mnden houdbr zijn. De registrtie en extr toelting moet zichtbr zijn voor ouders. In het gevl vn Het Hemeltje is er geen toelting. In Het Hemeltje mg er geen tussendoortje ngeboden worden dt in de koelkst bewrd wordt en dt minder dn drie mnden houdbr is. De opvngloklen zijn veilig en goed onderhouden. Om veiligheid te grnderen is een ononderbroken en lerte begeleiding nwezig. De opvng moet een telefoon hebben. Ouders mogen immers ltijd bellen en in gevl vn nood moet er iemnd bereikt kunnen worden. 6 Het Federl Agentschp voor de Veiligheid vn de Voedselketen (FAVV) heeft ls opdrcht te wken over de veiligheid vn de voedselketen en de kwliteit vn ons voedsel, ter bescherming vn de gezondheid vn mens, dier en plnt. 22

23 Beplingen over het huishoudelijke reglement Alle erkende inititieven moeten een huishoudelijk reglement hebben dt voldoet n de richtlijnen vn Kind en Gezin. In het huishoudelijk reglement stn lle belngrijke regels en informtie over de wijze vn de opvng Specifieke erkenningsvoorwrden De specifieke erkenningsvoorwrden hebben betrekking op kwliteit, infrstructuur, veiligheid en gezondheid, begeleiding en de finnciële bijdrgen vn de gezinnen. Deze voorwrden worden hieronder kort uitgelegd. Kwliteit Erkende IBO s voeren een kwliteitsbeleid dt bentwoordt n het decreet vn 17 oktober 2003 betreffende de kwliteit vn de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen. Het kwliteitshndboek wordt opgesteld volgens dit decreet. Om de erkenning te behouden moet er voldn worden n de minimum kwliteitseisen. Infrstructuur Als het over infrstructuur gt, gt het in de eerste plts over het gebouw zelf. Het gebouw, de plts wr de opvng pltsvindt ligt gunstig ten opzichte vn de scholen. De kinderen kunnen het gemkkelijk bereiken en het ligt in een veilige, gezonde omgeving. De richtlijnen voor de grootte vn de binnenruimte is dt er een nettoopvngruimte beschikbr is vn 4 m² per kind. Het ntl nwezige kinderen is in verhouding tot de beschikbre infrstructuur. Deze ruimte wordt opgedeeld in verschillende zones of hoeken. Er zijn ngepste snitire voorzieningen nrgelng het ntl kinderen en hun leeftijd. De begeleiders hebben een prte voorziening. De vestigingsplts beschikt over een buitenruimte wr kinderen vrij kunnen spelen. Veiligheid en gezondheid De buitenspeelruimte is omheind zodt kinderen veilig buiten kunnen spelen. De speeltoestellen zijn veilig en worden regelmtig onderhouden. Er worden veiligheidsmtregelen getroffen zodt de fysieke en psychische veiligheid vn de kinderen niet in gevr komt. Drbij komt dt lle EHBO-mterilen en medicijnen buiten het bereik vn kinderen bewrd worden. Om veiligheid te grnderen is het vn belng dt er een crisisprocedure is uitgewerkt. 23

24 In een gevrsitutie wordt er dn een stppenpln vstgelegd lsook de wijze vn communictie. Er is een gevrsitutie wnneer de psychische of fysieke integriteit vn een kind in gevr is. Het opvnginititief heeft een bewijs vn verzekering voor de gebouwen, de burgerlijke nsprkelijkheid voor medewerkers en kinderen en een bewijs vn verzekering tegen lichmelijke ongevllen. Begeleiding Er is ltijd minstens 1 begeleider nwezig per 14 kinderen. Vnf het 15 de kind begint er een nieuwe schijf vn 14 en dn wordt verwcht dt er weer minstens 1 begeleider meer nwezig is. De begeleiders beschikken over een erkend kwlifictiebewijs. Een begeleider heeft ls tk om kinderen op te vngen, ctiviteiten uit te werken en dgelijkse oudercontcten opvolgen. Het is de tk vn de leidinggevende vn de opvng om te voorzien in vorming en bijscholing voor de medewerkers. Finnciële bijdrgen voor gezinnen De kostprijs voor voor- en nschoolse opvng en opvng op vkntie- en schoolvrije dgen verschilt. Bij voor- en nschoolse opvng bedrgt dit 0,77 per begonnen hlfuur. Voor vkntiedgen en schoolvrije dgen bedrgt dit miniml 8,55 en mximl 13,99 voor een volledige dg. Voor een hlve dg (tussen de 3 uur en 6 uur) is dit miniml 4,30 en mximl 7,00. Voor een verblijf vn minder dn 3 uren is dit miniml 2,87 en mximl 4,65. Wnneer gezinnen hiervoor in nmerking komen, kn er een socil trief worden verrekend. Het socil trief kn 75%, 50% of 25% zijn vn de berekende prijs of de minimle prijs. In uitzonderlijke gevllen kn er zelfs niets verrekend worden. Wnneer er meer kinderen uit hetzelfde gezin worden opgevngen (op dezelfde dg), wordt een vermindering vn 25% verrekend op de totle bijdrge vn het gezin. Dit geldt evenzeer voor gezinnen die in nmerking komen voor het socil trief. In Het Hemeltje worden deze regels in verbnd met de finnciële bijdrge voor gezinnen toegepst. Er wordt een socil trief gehnteerd n de helft vn de gewone prijs. In Het Hemeltje kunnen mensen in nmerking komen voor het socil trief wnneer zijn voldoen n een ntl voorwrden. Een voorwrde is dt ouders beperkte finnciële middelen ter beschikking hebben. Dit zijn ouders die het OMNIO of het WIGW-sttuut hebben. Er wordt een dossier opgesteld dt bestt uit 24

25 een socil en finncieel verslg en ndere bewijzen. Eén vn deze bewijzen is een ttest dt bewijst dt ouders dit sttuut hebben. Om de drie mnden wordt dit ttest vernieuwd. Het is de coördintor die op bsis vn dit lles de beslissing neemt of er een socil trief wordt ngerekend. Het Hemeltje hnteert in uitzonderlijke gevllen het grtis trief. Deze situties worden dn individueel onderzocht door de coördintor. In deze gevllen wordt de beslissing genomen door het college vn burgemeester en schepenen en dus niet door de coördintor. Onderstnde tbel geeft een overzicht vn de gehnteerde trieven in Het Hemeltje. Ard opvng Duur 1 kind Gelijktijdige opvng vn kinderen uit hetzelfde gezin Socil trief Schooldgen ½ u 0,76 0,57 0,38 1 u 1,52 1,14 0,76 1 dg = + 6 u 8,43 6,32 4,22 Schoolvrije dgen ½ dg = 3-6 u 4,24 3,18 2,12-3 uren 2,83 2,12 1,42 Tbel 2: Bijdrgen voor nwezigheid (Bron: Huishoudelijk reglement "Het Hemeltje") 2.2 Subsidiëring Een IBO kn door Kind en Gezin worden gesubsidieerd om het opvngnbod te kunnen reliseren. Hierbij wordt er rekening gehouden met het onder ndere het ntl beschikbre pltsen, het ntl effectieve openingsdgen en of er kinderen uit chtergestelde gebieden zijn ingeschreven. Een opvnginititief kn in nmerking komen voor extr subsidies wnneer 33% vn de kinderen uit een chtergestelde buurt komen. Kind en Gezin heeft een lijst vn l deze buurten in Vlnderen en Brussel. In Heers en omstreken zijn er geen chtergestelde buurten. Wnneer een opvnginititief flexibel is in het opvngnbod, kn er een bijkomede subsidie worden vstgelegd. De subsidiëring is fhnkelijk vn een minimumbezetting vn 80% (tijdens het jr vn erkenning). Om de bezetting te berekenen wordt er rekening gehouden met elke nwezigheid per opvngmoment per kind. De tijd die de kinderen door hebben gebrcht in de opvng is hier niet vn belng. Wnneer deze minimumbezetting niet gehld wordt, volgt een schorsing of evenredige vermindering vn de subsidie. Deze schorsing of vermindering heeft geen invloed op de erkenning door Kind en Gezin. 25

26 De subsidie wordt jrlijks uitgekeerd door Kind en Gezin, ten ltste op 1 pril vn het jr dt volgt op het subsidiejr. Elk kwrtl verleent Kind en Gezin wel een voorschot n de opvng. Het voorschot is mximum 95% vn ¼ vn het subsidiebedrg. Een opvnginititief dt door Kind en Gezin erkend is, kn gesubsidieerd worden door ndere overheden en instnties. Deze subsidiëring kn rechtstreeks, onrechtstreeks, volledig of nvullend zijn. Kind en Gezin houdt toezicht op de nleving vn de subsidiëringsvoorwrden. Het is n de opvngvoorziening om n Kind en Gezin lle gevrgde inlichtingen en bewijsstukken te geven. Zij worden de toegng verleent tot lle opvngloklen. Zorginspectie kn dit toezicht ook uitoefenen Subsidies in Het Hemeltje Het Hemeltje ontvng subsidies vn Kind en Gezin. Het is een erkende opvngvoorziening en kn drom ook subsidies vn ndere instnties ontvngen. De werknemers in Het Hemeltje hebben een GESCO-sttuut. Werkgevers ontvngen een loonpremie wnneer ze werknemers met een GESCO-sttuut nwerven. GESCO is het verlgemeend stelsel vn gesubsidieerde contrctuelen. Lngdurige en lggeschoolde werklozen kunnen onder beplde voorwrden dit sttuut ontvngen. Een ndere subsidie die Het Hemeltje ontvngt is vi de federle overheid. Het Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten, ingesteld bij de Rijksdienst voor Kinderbijslgen voor Werknemers kn een bijkomende tegemoetkoming voorzien. Deze nvullende finnciering komt tegemoet in de werkingskosten en loonlsten voor elk op kinderbijslg rechtgevend kind. 3 Decreet betreffende de kwliteit vn gezondheids- en welzijnsvoorzieningen Elke erkende opvng is verplicht om n kwliteitszorg te doen. Dit is bepld in het decreet vn 17 oktober 2003 betreffende de kwliteit vn de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen. Om dit te grnderen moet er een kwliteitsbeleid uitgewerkt zijn. Een goed kwliteitsbeleid beschikt over een missie en een visie. De doelstellingen 26

27 over wt er bereikt wil worden met de kinderopvng worden duidelijk geformuleerd. Deze worden geformuleerd n de hnd vn het SMART-principe. Op deze mnier kn er bij evlutie gemkkelijker gemeten worden of de doelstelling werd bereikt. Elke opvng beschikt over een strtegie. Dit is de wijze wrop de visie concreet vertld wordt. Om een kwliteitsbeleid en kwliteitsdoelstellingen te kunnen uitwerken, wordt er n kwliteitsmngement gedn. Iedereen die tewerkgesteld is in de orgnistie wordt duidelijk vermeld in een orgnogrm. De tken en verntwoordelijkheden vn lle medewerkers zijn vermeld. De mnier wrop processen en procedures lopen worden neergeschreven. Een ntl onderwerpen zijn bij wet verplicht om te vermelden. De visie vn de orgnistie op een optiml pedgogisch beleid worden beschreven en de visie op de smenwerking met gezinnen. Het is belngrijk dt er duidelijk vermeld wordt wr en hoe de leidinggevende bereikt kn worden. 3.1 Toezicht en evlutie Het toezicht op de nleving vn het kwliteitsdecreet kn gebeuren door Kind en Gezin en Zorginspectie. Kind en Gezin doet dit op bsis vn geleverde bewijsstukken. Zij kunnen beplde documenten opvrgen en gn dn n of deze niet in strijd zijn met het kwliteitsdecreet. Kind en Gezin doet geen inspectie in de opvng. Zorginspectie komt effectief nr de opvng, ze doen de evlutie ter pltse. Deze evlutie gt dn over de kwliteit vn de zorg en de voorziening. De medewerkers vn Zorginspectie mken een inspectieverslg op en bezorgen dit n Kind en Gezin. De voorziening krijgt chterf een evlutierpport. Dit rpport wordt n lle medewerkers en gebruikers (ouders) vn de opvng bekend gemkt door de verntwoordelijke. De verntwoordelijke beplt zelf de mnier wrop. 3.2 Klchtenprocedure De klchtenprocedure wordt bekend gemkt n ouders. Het is belngrijk om een klcht duidelijk te definiëren. Wt verstt de orgnistie onder een klcht? Het kn gn om het uiten vn ongenoegens of een formele klcht. Ouders horen te weten hoe zij een klcht kunnen indienen, evenls de procedure te 27

28 kennen voor de behndeling vn de klcht. Wnneer een klcht eerder gedefinieerd wordt ls ongenoegens of opmerkingen, kn het goed zijn om n te geven wr gezinnen hiermee terecht kunnen. Kunnen zij dit melden bij begeleiders of kunnen zij hiervoor terecht bij de coördintor? Het doel vn de klchtenprocedure is om ervoor te zorgen dt ouders gehoord worden en dt er een ntwoord op komt op hun vrgen en opmerkingen. 4 Kinder- en ouderprticiptie 4.1 Kinderprticiptie Kinderen brengen een groot deel vn hun vrije tijd door in de kinderopvng. Het is dus vnzelfsprekend dt de smenwerking met de kinderen optiml moet zijn. Kinderen willen het gevoel hebben dt de opvng iets vn hen is en een plts is wr hun mening telt. Wnneer kinderen betrokken zijn in de opvng, is het voor de begeleiders gemkkelijker om in te spelen op hun leefwereld. Het vertrekpunt is een luisterende houding. Begeleiders die luisteren, vngen signlen op. Zo weten ze wt kinderen bezighoudt en wr ze belng n hechten. Ps wnneer begeleiders hiervn op de hoogte zijn kn erop worden ingespeeld. Hoe dichter de opvng nleunt bij de leefwereld vn het kind, hoe ngenmer het kind de opvng zl ervren. Kinderprticiptie wil zeggen dt kinderen ctief betrokken worden in de werking vn de opvng. Kinderen ctief bij de opvng betrekken verondersteld dt ze voldoende insprk hebben. Dit wil niet zeggen dt de kinderen in lles insprk moeten hebben. Kinderen kunnen insprk krijgen in zken die hen nbelngen en wr zij over kunnen beslissen. Het is wel nog steeds nodig om grenzen te trekken en om n de kinderen duidelijk te mken wt die grenzen zijn. Kinderen mogen ltijd weten wrom ze iets wel of niet mogen. De meningen vrgen vn de kinderen en hier in de mte vn het mogelijke rekening mee houden is ook n kinderprticiptie doen. Rekening houden met de mening vn kinderen wil zeggen dt de keuze vn een kind om niet mee te prticiperen wordt gerespecteerd. Niet lle kinderen hebben in dezelfde mte behoefte n insprk en verntwoordelijkheid. Het is niet de bedoeling dt kinderen verntwoordelijkheden drgen die ze zelf niet willen. 28

29 Kinderprticiptie kn een goede zk zijn. Het creëert heel wt mogelijkheden. Kinderen kunnen op deze mnier leren om verntwoordelijkheden op te nemen. Ze leren smenwerken en overleggen. Er zijn immers veel verschillende meningen en niet elk kind kn hierin zijn/hr zin krijgen. Als begeleider is het in dit opzicht nodig om zich soms fzijdig te houden. Wnneer de begeleider constnt instructies geeft en ingrijpt, is er geen sprke vn echte kinderprticiptie. Kinderen leren op deze mnier niet om smen te werken. Kinderen moeten de kns krijgen om de confronttie met elkr n te gn, om onderling zelf tot een oplossing te komen. Wnneer dit echt niet lukt of wnneer duidelijk wordt dt de kinderen hier niet toe bereid zijn, kn er bijgestuurd worden. Er zijn verschillende methodieken uitgewerkt om n kinderprticiptie te doen. Deze methodieken kunnen goede hulpmiddelen zijn. Bij het gebruik vn een methodiek is het rdzm om n de kinderen uit te leggen wrom deze methodiek gebruikt wordt en wt het doel hiervn is. Het kn soms goed zijn om kinderen bij de voorbereiding hiervn te betrekken. Mr een methodiek om n kinderprticiptie te doen is geen noodzk. 4.2 Ouderprticiptie Net zols het belngrijk is om kinderen ctief te betrekken, kn het wrdevol zijn om ouders ctief te betrekken bij de opvng. Een goede reltie tussen ouders en de opvng kn voor een kind iets betekenen. Sommige kinderen brengen veel tijd door in de opvng. Wnneer een kind merkt dt de reltie tussen deze twee goed zit, kn het zich geborgen voelen. Om deze reden krijgen ouders, tijdens de openingsuren, ltijd toegng tot de opvngloklen. Bij het eerste contct wordt er niet lleen ndcht besteed n het kind, mr ook n de ouders. De begeleiders zorgen er steeds voor dt er tijd wordt vrijgemkt voor de ouders tijdens het breng- en fhlmoment. Deze tijdstippen zijn idel om ouders op de hoogte te brengen vn de gebeurtenissen vn die dg. Wnneer er zich problemen hebben voorgedn, worden deze onmiddellijk gemeld n de ouders. Als ouders nood hebben n meer overleg dn deze dgelijkse contcten, kunnen zij ltijd contct opnemen met de coördintor. Wnneer er vernderingen pltsvinden in de opvng is het goed om ouders hierover te informeren en in de mte vn het mogelijke ze mee te lten beslissen. Op deze mnier worden ze ctief betrokken bij de werking vn het IBO. 29

30 DEEL 3: Prktisch gedeelte 1 Tevredenheidsmeting 1.1 Motivtie prktisch gedeelte eindwerk Volgens het kwliteitsdecreet dient elke opvngvoorziening regelmtig een tevredenheidsmeting uit te voeren. Uit interesse om meer te weten te komen over hoe een tevredenheidsmeting in de prktijk wordt uitgevoerd en vnuit de behoefte n een tevredenheidsonderzoek op de stgeplts, werd in smensprk met de stgeplts besloten om twee tevredenheidsmetingen te doen. Eén bij de ouders vn de kinderen die nr de opvng komen en één bij de begeleid(st)ers. De doelstelling vn de tevredenheidsmeting is tweeledig: enerzijds de tevredenheid vn de ouders over buitenschoolse kinderopvng Het Hemeltje te onderzoeken, nderzijds om de tevredenheid vn het personeel over Het Hemeltje te leren kennen. Het is nmelijk vn belng om hun noden en behoeften te weten te komen. 1.2 Wt is een tevredenheidsmeting? Een tevredenheidsonderzoek legt de tevredenheid vn een beplde doelgroep over een orgnistie, product of dienst vst. Met behulp vn deze informtie kunnen vervolgens conclusies getrokken worden over hoe deze tevredenheid verbeterd kn worden om zo uiteindelijk tot betere resultten te komen. 7 Het doel vn deze tevredenheidsmeting is een beeld te krijgen vn de kwliteit vn de buitenschoolse kinderopvng.. Als tevredenheidsmeting werd gekozen voor een schriftelijke enquête. Met deze methode kunnen er snel veel mensen bereikt worden. De uitvoering vn deze enquête ws noniem. Er werden geen gegevens vn de bevrgden bijgehouden. De 7 Bron: 30

31 nonimiteit vermindert de kns op socil wenselijkheidsntwoorden nzienlijk. Tenslotte leek een enquête de snelste werkwijze te zijn om gegevens te verzmelen en binnen de dedline betrouwbr te kunnen verwerken. Het Hemeltje beschikt immers over de gegevens vn lle ouders. Er gn erg veel kinderen nr Het Hemeltje en drom werd er gekozen om de vrgenlijst enkel te bezorgen n de ouders wrvn de kinderen de ltste zes mnden nr Het Hemeltje zijn gegn. Deze steekproef werd in smensprk met de stgeplts gekozen om een representtief beeld te krijgen vn de tevredenheid vn ouders. De ouders hebben de vrgenlijst per post, per mil of persoonlijk ontvngen. De ingevulde vrgenlijsten konden teruggegeven worden n de begeleid(st)ers of vi e-mil worden teruggestuurd. Alle ouders kregen de vrgenlijst in eerste instntie per post toegestuurd, mr wegens een te kleine respons werd er besloten om dit ook vi e-mil te versturen. Sommige ouders vonden dit systeem gemkkelijker. In dit gevl ws het hele proces niet noniem. De ouders die dit vi e-mil wilden terug sturen werden hieromtrent gecontcteerd, zij wren dus op de hoogte dt hun e-mildres zichtbr zou zijn. Zij kregen wel de grntie dt er niets met hun e-mildres zou gebeuren en dt dit niet werd bijgehouden. Er werd smen met de stgeplts besloten om lle begeleid(st)ers te bevrgen. Momenteel zijn er zeven begeleid(st)ers werkzm in Het Hemeltje, wrvn één vervnger. De begeleid(st)er die vervngen wordt wegens zorgverlof, werd ook bevrgd omdt zij officieel nog in Het Hemeltje werkt, l is ze er momenteel niet. De begeleid(st)ers konden de vrgenlijst terug bezorgen op elk moment, er zijn regelmtig contctmomenten tussen de coördintor en de begeleiding zols de temvergderingen. De ndelen vn een schriftelijke enquête ls tevredenheidsmeting, zijn dt de vrgen gesloten zijn. Er kn bijgevolg niet dieper worden ingegn op vrgen. Bij elke vrg krijgen mensen de kns om een opmerking te geven, mr veel mensen doen dit niet. Je weet dus niet bij iedereen wrom ze wel of niet kkoord gn. Drnst wordt de vrgenlijst gewoon thuis ingevuld. Er is geen enquêteur die bijkomende uitleg geeft bij de vrgen. Wnneer de vrg verkeerd begrepen wordt, klopt het gegeven ntwoord niet ltijd. 31

32 1.3 Totstndkoming Als uitgngspunt voor het prktisch gedeelte werden de vrgenlijsten vn de VVSG gebruikt. Deze vrgenlijsten zijn een lgemeen werkinstrument om een tevredenheidsonderzoek te doen. Deze wren een nuttig bsiswerkinstrument. Veel vrgen bleken niet vn toepssing te zijn op Het Hemeltje en wren niet lleml relevnt. Deze zijn dn ngepst. De ngepste vrgenlijsten vn de VVSG werden op de temvergdering met lle begeleid(st)ers besproken. Dit ws ntuurlijk vn belng om de betrouwbrheid en de vliditeit vn de vrgenlijst zo hoog mogelijk te houden en om op één lijn te zitten met iedereen vn het tem. Rekening houdend met de opmerkingen vn het tem werden de vrgenlijsten nogmls ngepst. Deze ltste versie vn de vrgenlijst werden ter goedkeuring voorgelegd n het college vn de burgemeester en de schepenen, wrn deze n de steekproef werden bezorgd. De respons op de enquête bij de ouders ws nvnkelijk zeer lg, vndr dt het inititief werd genomen om lle ouders te bellen of te milen. N deze herinnering nm de respons lsnog toe. Door het regelmtige contct met de begeleiding konden deze enquêtes gemkkelijk terug worden verkregen. Mede door het kleine ntl ws het niet moeilijk om iedereen hieromtrent te contcteren. Om deze redenen zijn lle vrgenlijsten terug ontvngen. De vrgen zijn ingedeeld in verschillende ctegorieën. Voor elke vrg kn er een ntwoord gegeven worden gnde vn heleml kkoord tot heleml niet kkoord. Vermits er twee vestigingspltsen zijn, zijn sommige vrgen gesteld voor beide vestigingspltsen. 32

33 2 Resultten 2.1 Vrgenlijst begeleiders Het Hemeltje Tevredenheid over de orgnistie en interne werking A n t l Vrg Heleml kkoord Akkoord Niet kkoord Heleml niet kkoord Geen mening of niet vn toepssing Grfiek 1: Tevredenheid over de orgnistie en interne werking Vrg 1: Ik word duidelijk op de hoogte gehouden vn het gevoerde beleid in de werking. Vrg 2: Ik heb voldoende insprk om mee te kunnen beslissen over de werkingen vn de kinderopvng. Vrg 3: De eisen die door het beleid gesteld worden zijn relistisch. De meerderheid vn de begeleid(st)ers gn kkoord met deze stellingen. Dit is een goede score. Enkele vn de begeleid(st)ers geven n dt de coördintor ze goed op de hoogte houdt vn de gng vn zken en de beslissingen. Bij de vrg over insprk ging het specifiek over zken die niet vstliggen in het kwliteitsdecreet. Deze kunnen immers door de werking zelf niet worden ngepst. De meningen bij deze stelling zijn duidelijk verdeeld. Vn de 7 begeleid(st)ers die hier een mening over hdden, gn er 3 niet kkoord. Het is norml dt er niet op lle gebieden insprk kn zijn. Enkele begeleid(st)ers hebben hier ngegeven dt ze wel voorstellen kunnen doen, mr het toch jmmer vinden dt het college vn burgemeester en schepenen hierover beslist. De meerderheid vindt dt de eisen die gesteld worden wel relistisch zijn. Wel wordt er meerdere mlen ngegeven dt niet lles even hlbr is en beplde dingen beter kunnen, mr dt dit moeilijk is door de bespringen die er gedn worden. 33

34 2.1.2 Tevredenheid over de werkplts A n t l Heers Heleml kkoord Akkoord Niet kkoord Heleml niet kkoord Geen mening of niet vn toepssing Vrg Grfiek 2: Tevredenheid over de werkplts (Heers) A n t l Mechelen-Bovelingen Heleml kkoord Akkoord Niet kkoord Heleml niet kkoord Geen mening of niet vn toepssing Vrg Grfiek 3: Tevredenheid over de werkplts (Mechelen-Bovelingen) Vrg 1: De opvngloklen, inrichting en directe omgeving zijn geschikt voor de werking. Vrg 2: Er zin voldoende finnciële middelen om mijn werk goed te doen. Vrg 3: De loklen strlen een ngenme sfeer uit. Vrg 4: Er wordt voldoende ndcht besteed n de hygiëne. Vrg 5: De infrstructuur is ngepst op zo hygiënisch mogelijk te kunnen werken. Bij deze ctegorie werd er duidelijk veel niet kkoord ngeduid. Er zijn verschillen merkbr tussen de opvng in Heers en Mechelen-Bovelingen. Veel begeleid(st)ers zijn niet tevreden over de loklen en de inrichting. Voorl in Heers is de opvng te klein voor het ntl kinderen. In Mechelen-Bovelingen is het voor velen een probleem dt de opvngruimte gedeeld wordt met de school (de opvngruimtes liggen in de school). Deze ruimte wordt ls eetzl gebruikt. Op vlk vn hygiëne scoren beide locties erg slecht. In Heers is er een schoonmkploeg, mr wnneer het schoonmkpersoneel ziek is, wordt deze niet vervngen. Op dit moment is de vste schoonmkster lngdurig ziek. De begeleid(st)ers stn zelf in voor het opfrissen vn de opvng, mr grondig schoonmken vinden ze dt elke dg nodig is. In Mechelen-Bovelingen is er geen 34

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 5 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIc Werkterrein Onderwijsproces -> onderwijsbegeleiding Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging N een CVA (beroerte)... hoe verder?. Een CVA (beroerte) kn uw leven drstisch vernderen! 2009 Een uitgve vn de Nederlndse CVA-vereniging Wt is een CVA? In Nederlnd leven meer dn een hlf miljoen mensen met

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 4 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIb Werkterrein Bedrijfsvoering - Mngementondersteuning Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem.

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem. Exmen Verkeerskunde (H1I6A) Ktholieke Universiteit Leuven Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer & Infrstructuur Dtum: dinsdg 2 september 28 Tijd: Instructies: 8.3 12.3 uur Er zijn 4 vrgen over het gedeelte

Nadere informatie

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier]

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier] [Typ hier] Checklist Anvulling ondersteuningspln integrtie LWOO en PrO in pssend onderwijs 11 mei 2015 Deze checklist is tot stnd gekomen in nuwe smenwerking met: Ministerie vn Onderwijs, Cultuur en Wetenschp

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Slrisschl Indelingsniveu FUWASYS-dvies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores 44343 43334 43 43 Somscore

Nadere informatie

Een flexibel samenwerkingsverband

Een flexibel samenwerkingsverband Een flexibel smenwerkingsverbnd Zorg op mt is mogelijk met een flexibele orgnistie en met flexibel inzetbr personeel. Mr hoe krijg je dt voor elkr? Een brochure vn: in opdrcht vn de Projectgroep Pltsingsbeleid.

Nadere informatie

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules Hoofdstuk 0: lgebrïsche formules Dit hoofdstuk hoort bij het eerste college infinitesimlrekening op 3 september 2009. Alle gegevens over de cursus zijn te vinden op http://www.mth.uu.nl/people/hogend/inf.html

Nadere informatie

b,^.c/ -í w-t S t><-h.scl

b,^.c/ -í w-t S t><-h.scl Z g AUG Z0lt C \/f2 b,^.c/ -í w-t S t> Retourdres Postbus 88 5000 AB Tilburg OPTIMUS stichting ktholiek, protestnts-christelijk

Nadere informatie

Werken aan resultaat, altijd en overal

Werken aan resultaat, altijd en overal nbroek choemn dviseurs Werken n resultt, ltijd en overl Nr een professionele implementtie vn Het Nieuwe Werken bij de Belstingdienst Michël Geerdink Onder het motto Werken n resultt, ltijd en overl is

Nadere informatie

Z- ß- ßr!2f int tçotg

Z- ß- ßr!2f int tçotg Z- ß- ßr!2f int tçotg A n s I u iti n g sco nve n nt "De Bouw Werkt ln Noordoost Brbnt" Er is een convennt gesloten De Bouw Werkt in Noordoost Brbnt. Eén vn de doelstellingen vn het convennt is het uitbreiden

Nadere informatie

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport An de minister vn Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Voorstel Smenwerking dvisering vccintie Uw kenmerk : 748280-135050-PG en 748363-135057-PG Ons kenmerk : U-994508/RW/bp/066-K en 2016094166

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Scholen Slrisschl 3 Indelingsniveu FUWASYS-dvies II Werkterrein Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Beslissing B&W: datum indiening: 26 januari datum/agendapunt B&Wvergaderi. afdeling. Onderwerp: Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 201 4

Beslissing B&W: datum indiening: 26 januari datum/agendapunt B&Wvergaderi. afdeling. Onderwerp: Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 201 4 *@ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND dtum indiening: 26 jnuri 2016 fdeling Welzijn dtum/gendpunt B&Wvergderi n g 02021 61 30 1 = Onderwerp: Wmo klnttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015 Bijlge gendpunt 7: Inhoudelijke plnning overlegtfels 2015 In de Ontwikkelgend (ijlge 5 ij de Deelovereenkomst mtwerkvoorziening egeleiding 18+) zijn 7 them s en 31 suthem s opgenomen die in 2015 tijdens

Nadere informatie

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven Prktische opdrcht Optimliseren vn verpkkingen Inleidende opgven V, WB Opgve 1 2 Gegeven is de functie f ( x) = 9 x. Op de grfiek vn f ligt een punt P ( p; f ( p)) met 3 < p < 0. De projectie vn P op de

Nadere informatie

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers?

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers? fonts: chtergrond PostScript Fonts op computers? Tco Hoekwter tco.hoekwter@wkp.nl bstrct Dit rtikel geeft een korte inleiding in de interne werking vn PostScript computerfonts en hun coderingen. Dit rtikel

Nadere informatie

Bijlage bij hoofdstuk Bijlage bij hoofdstuk Bijlage bij hoofdstuk Bijlage bij hoofdstuk

Bijlage bij hoofdstuk Bijlage bij hoofdstuk Bijlage bij hoofdstuk Bijlage bij hoofdstuk BIJLAGEN De ondersteuning vn Wmo-nvrgers Een onderzoek onder nvrgers en hun mntelzorgers Mirjm de Klerk Ann Mri Mrngos Mrth Dijkgrf Alice de Boer Bijlge bij hoofdstuk 2... 3 Bijlge bij hoofdstuk 3... 7

Nadere informatie

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl Hoe zichtbr ben jij mobiel? MOBIELpkket Oplossingen voor ondernemende kppers die kiezen 2012 www.wiewthr.nl Reviews? Voordelen 27% Nederlnders vindt reviewsites ls WieWtHr.nl erg nuttig* Wiewthr.nl is

Nadere informatie

bezorgerboekje informatie voor

bezorgerboekje informatie voor bezorgerboekje informtie voor Inhoud 2 3 4 6 10 12 13 14 15 Welkom Onmisbre schkel / De Persgroep Distributie Wetten en regels Inschrijven / Bezorgovereenkomst /Arbeidstijdenwet / Arbeidsomstndighedenwet

Nadere informatie

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @werknemer. Toegankelijke gezondheid voor iedereen!

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @werknemer. Toegankelijke gezondheid voor iedereen! #JONGERENGIDS @student @werkzoekende @werknemer Socilistische Mutuliteit vn brbnt Toegnkelijke gezondheid voor iedereen! betlt 40 /jr De Socilistische Mutuliteit terug voor je nticonceptie Love4you.be

Nadere informatie

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT INFORMATIE hrt WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT COLOFON INHOUD INITIATIEFNEEMSTER Jessy Jnsen www.jessyjnsen.nl Hvelte Inleiding 05 HrtVerwennend voor Jou & Visie 07

Nadere informatie

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak Mytylshool De Trppenberg Peter vn Sprrentk www.m3v.nl Nieuwbouwonept en revlidtieentrum geriht op de toekomst Mytylshool De Trppenberg en het ngrenzende revlidtieentrum in Huizen willen in de toekomst

Nadere informatie

Op zoek naar talent en ambitie!

Op zoek naar talent en ambitie! Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Op zoek nr tlent en mbitie! Geneeskunde studeren in Rotterdm Decentrle selectie 2011-2012 Wt hebben we jou te bieden? Sterke knten vn het onderwijsprogrmm

Nadere informatie

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @starter. van brabant

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @starter. van brabant #JONGERENGIDS @student @werkzoekende @strter by Socilistische Mutuliteit vn brbnt Sport en Fitness Je prestties verdienen goede locties! Krijg 45 terug vn je sport- of fitnessbonnement. #WELKOM De Socilistische

Nadere informatie

Nee heb je, ja kun je krijgen DE EFFECTIVITEIT VAN FONDSENWERVINGS- EN REKRUTERINGSSTRATEGIEËN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES

Nee heb je, ja kun je krijgen DE EFFECTIVITEIT VAN FONDSENWERVINGS- EN REKRUTERINGSSTRATEGIEËN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES Nee heb je, j kun je krijgen DE EFFECTIVITEIT VAN FONDSENWERVINGS- EN REKRUTERINGSSTRATEGIEËN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES René Bekkers ICS/Sociologie Universiteit Utrecht R.Bekkers@fss.uu.nl INLEIDING

Nadere informatie

9,1. KindereN. GeVen een CijFER. Schilderen5. sarah zegt. Volwassenenpagina6-7

9,1. KindereN. GeVen een CijFER. Schilderen5. sarah zegt. Volwassenenpagina6-7 Eenmlige uitgve vn jnuri 2009 DE kinderstem srh zegt KindereN GeVen een CijFER De uitkomst is ls volgt: Het gemiddelde cijfer wt Jouw mening telt! Fier Fryslân helpt vrouwen en kinderen die te mken hebben

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 Nieuwegein //f/f^jft \ ^ ^ Inkoop- en nbestedingsbeleid 2013 Augustus 2013 Gemeente Nieuwegeir op- en nbestedingsbeleid 2013 (1-8-2013) Inleiding De gemeente Nieuwegein spnt zich continu in voor een (verdere)

Nadere informatie

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV)

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) Smenvtting Op 1 pril 2001 trd de wet SOV in werking. Op grond vn deze wet kunnen justitibele verslfden die n een ntl in de wet genoemde voorwrden voldoen, in het kder vn een strfrechtelijke mtregel, voor

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013

abcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013 bcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013 lgemeen nieuws Het nieuwe schooljr is begonnen! Het nieuwe schooljr is fgelopen week vn strt gegn. We hopen dt iedereen een leuke vkntie heeft gehd en lekker is uitgerust.

Nadere informatie

Profijt van de gemeentelijke overheid

Profijt van de gemeentelijke overheid Profijt vn de gemeentelijke overheid De invloed vn het gemeentebeleid op de koopkrcht vn de minim in Groningen Dr. M.A. Allers Profijt vn de gemeentelijke overheid De invloed vn het gemeentebeleid op de

Nadere informatie

PRINSEJAGT 3 EINDHOVEN

PRINSEJAGT 3 EINDHOVEN Ingekomen 8-10-2015 1 3 OKT 2015 Provincie Noord-Brbnt 3873644 DIV STAN BW5U& deei( 2./Z BIJLAGE 2 PRINSEJAGT 3 EINDHOVEN Smen werken n een ZorgSmen Buurt 16 september 2015 I Mrion Verleg, Piet vn den

Nadere informatie

{4 akkoord bespreken

{4 akkoord bespreken I ctú >tr.o l to reo GEMEENTE vve E RT l'il_s 1061 Sector Afdeling zknummer(s) ingekomen stuk(ken) Behndelend medewerk(st)er Poftefeuillehouder(s) Inwoners Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn NNB Sski

Nadere informatie

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding H. Detcheringen Onder Dimnt groep Tlent&Werk wordt in deze lgemene verkoopvoorwrden verstn het onderdeel Tlent&Werk vn het rechtspersoonlijkheid bezittend lichm Dimnt groep ls bedoeld ls bedoeld in rtikel

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 2015 1 Mrketing/PR/Communictiemedewerker Specilistie Socil Medi SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding n.

Nadere informatie

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude?

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude? VOORWAARDEN Overlijdensrisicoverzekering Delt Lloyd Levensverzekering NV Amsterdm MODEL 2401 U wilt uw finnciële zken goed geregeld heen. Ook ij overlijden. Drom het u een overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED -

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - Afdeling Finnciën Gemeente Molenwrd Procedure Schdemelding Vstgoed versie 1.0 - pg. 1 Gemeente Molenwrd Inhoud Inleiding 1. Algemene beplingen 1.1 Schde melding 1.2.Schde

Nadere informatie

Wens 1: Oriëntatie op de EU. Inleiding. Leerfilosofie. Tot slot staan wij voor activerend en interoctief onderwijs. Onze opzet, materialen en het

Wens 1: Oriëntatie op de EU. Inleiding. Leerfilosofie. Tot slot staan wij voor activerend en interoctief onderwijs. Onze opzet, materialen en het Wens 1: Oriënttie op de EU Inleiding De doelstellingen en de brede doelgroep voor de opleiding Oriënttie op de EU vrgen om een prktijkgerichte cursus met een grote ndruk op de invloed vn de EU op de werkprocessen

Nadere informatie

Gebru kersreglement. zaal- en materiaalverhuur. Retributie op het huren van zalen, sportterreinen en vermelde materialen

Gebru kersreglement. zaal- en materiaalverhuur. Retributie op het huren van zalen, sportterreinen en vermelde materialen Gebru kersreglement zl- en mterilverhuur Retributie op het huren vn zlen, sportterreinen en vermelde mterilen Dienst Vrije Tijd Mrkt 18 1750 Lennik 02 531 02 07 zlverhuur@lennik.be 1 Art. 1: Infrstructuur

Nadere informatie

WEBDOC AANVRAAG SOCIALE VERZEKERING IN GEVAL VAN FAILLISSEMENT OF GEDWONGEN STOPZETTING/ ONDERBREKING

WEBDOC AANVRAAG SOCIALE VERZEKERING IN GEVAL VAN FAILLISSEMENT OF GEDWONGEN STOPZETTING/ ONDERBREKING WEBDOC AANVRAAG SOCIALE VERZEKERING IN GEVAL VAN FAILLISSEMENT OF GEDWONGEN STOPZETTING/ ONDERBREKING FORMULIER AANGETEKEND TERUGZENDEN NAAR ACERTA SVF, Groenenborgerln 16, 2610 Antwerpen - Wilrijk Vk

Nadere informatie

SELECTIE EN REKRUTERING

SELECTIE EN REKRUTERING SELECTIE EN REKRUTERING KENGETALLEN kengetl omschrijving 2001 2002 verhouding interne / externe rekrutering het ntl intern ingevulde vctures (mobiliteit + promotie) t.o.v. het ntl 208 / 854 163 / 678 (1)

Nadere informatie

ENERGIEPREMIE B10 a PASSIEVE OF LAGE- ENERGIEBOUW

ENERGIEPREMIE B10 a PASSIEVE OF LAGE- ENERGIEBOUW ENERGIEPREMIE B10 PASSIEVE OF LAGE- ENERGIEBOUW WIE? De volgende sectoren komen, onder beplde voorwrden, in nmerking voor deze premie Deze premie is beschikbr voor een: Prticulier zie B10 b Renovtie JA

Nadere informatie

Zo zijn onze manieren Integriteit en gewenst gedrag in het Erasmus MC

Zo zijn onze manieren Integriteit en gewenst gedrag in het Erasmus MC Zo zijn onze mnieren Integriteit en gewenst gedrg in het Ersmus MC Inhoudsopgve 1. Werken met ptiënten, colleg s, studenten en externe relties Inleiding... 3 2. Integriteit en (on)gewenst gedrg Mtschppelijke

Nadere informatie

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5 Prktische Opdrcht Lineir Progrmmeren V5 Bij deze prktische opdrcht g je n het werk met een ntl prolemen die je door middel vn Lineir Progrmmeren kunt oplossen. Je werkt lleen of in tweetllen. De prktische

Nadere informatie

t4 akkoord Y Behandeling uiterlijk in college van 4 november 2OL4 *y W PS o l to >tr feo GEMEENTE vveert tl- I I ^ LO lq \ % bespreken n N et akkoord

t4 akkoord Y Behandeling uiterlijk in college van 4 november 2OL4 *y W PS o l to >tr feo GEMEENTE vveert tl- I I ^ LO lq \ % bespreken n N et akkoord I 6ú o l to >tr feo GEMEENTE vveert Sector Afdeling Zknummer(s) ingekomen stuk(ken) Behndelend medewerk(st)er Portefeui I leh ouder(s) Ruimte Ruimtelijk Beleid Rob vn Ekeren H.A. Litjens Tel.: (0495) 57

Nadere informatie

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag Prooinciehuis rüesterbrink r, Assen T Postdres Postbus rzz, 94oo ec Assen F www.drenthe.nl (o592) 36 55 55 (o592) 36 57 77 provinci renthe I/ERZONDEN I CI 0l{T,2û12 Assen, 10 oktober 2012 Ons kenmerk WH12012006860

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 1 9 september 2014

abcdefg Nieuwsbrief 1 9 september 2014 bcdefg Nieuwsbrief 1 9 september 2014 Algemeen nieuws Het nieuwe schooljr is begonnen! Het nieuwe schooljr is fgelopen week vn strt gegn. We hopen dt iedereen een leuke vkntie heeft gehd en lekker is uitgerust.

Nadere informatie

Ook verricht de gemeente geen periodiek onderzoek naar kwetsbare handelingen, functies en processen. En houdt hier geen overzicht van bij.

Ook verricht de gemeente geen periodiek onderzoek naar kwetsbare handelingen, functies en processen. En houdt hier geen overzicht van bij. *13.20303* Rekenkmercommissie Borger-Odoorn Gemeenterd vn Borger-Odoorn Postbus 3 7875 ZG EXLOO Dtum 10 september 2013 Onderwerp Anbieding onderzoeksrpport "Beleid en uitvoering integriteit". Uw bsn nummer

Nadere informatie

INLEIDING. Gezond eten Gezond drinken Genoeg slapen Goed bewegen

INLEIDING. Gezond eten Gezond drinken Genoeg slapen Goed bewegen b o r p! f G t i F s i t r G t l p r u e l k r ee INLEIDING Structuur, inzicht en plezier bij gezond leven Dr geloven wij in bij FitGf! Drom hebben we een klender met stickers ontworpen! Voor kinderen,

Nadere informatie

Anti-Spyware Enterprise Module software

Anti-Spyware Enterprise Module software Anti-Spywre Enterprise Module softwre versie 8.0 Hndleiding Wt is de Anti-Spywre Enterprise Module? De McAfee Anti-Spywre Enterprise Module is een invoegtoepssing voor VirusScn Enterprise 8.0i, wrmee de

Nadere informatie

lijnfolder CaH Campushopper geldig vanaf 14 september 2015

lijnfolder CaH Campushopper geldig vanaf 14 september 2015 lijnfolder geldig vnf 14 september 2015 CH Cmpushopper Hoe deze folder gebruiken? Beste reiziger Met deze folder willen wij u helpen om uw verpltsing met De Lijn uit te stippelen. Een lijnfolder bevt de

Nadere informatie

A. Organisatiebeschrijving academische functie van de school

A. Organisatiebeschrijving academische functie van de school Acdemische opleidingsschool OSR Stndrdlijst jrverslg onderzoek Versie december 2012 [Algemene instructie (s.v.p. geel gemrkeerde tekst verwijderen n invullen): Vul de vrgen in deze lijst zo volledig mogelijk

Nadere informatie

Trendanalyse huurwoningmarkt Verkorten inschrijfduur en leegstandtijd

Trendanalyse huurwoningmarkt Verkorten inschrijfduur en leegstandtijd Verkorten inschrijfduur en leegstndtijd Pul Kooij 165419 Msterproject Business Mthemtics & Informtics Stgeverslg Zig Websoftwre B.V. Botterstrt 51 C 171 XL Huizen Vrije Universiteit Amsterdm Fculteit Copyright

Nadere informatie

De tijdens de training aangeboden ski-imitaties gebruiken we zowel als middel maar ook als doel.

De tijdens de training aangeboden ski-imitaties gebruiken we zowel als middel maar ook als doel. 15 Ski-eroics Hoofdstuk 15, Pgin 1 vn 5 15.1 Inleiding Het is elngrijk om SneeuwFit triningen gevrieerd te houden. Proeer het nod vn ctiviteiten zo verschillend mogelijk te houden. Een vooreeld hiervn

Nadere informatie

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel Rpportge Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel VERSIEBEHEER Versie Sttus Dtum Opsteller Wijzigingen Goedkeuring Door Dtum 0.1 onept 4-11-09 VERSPREIDING

Nadere informatie

Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017

Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017 Begroting 2014 en meerjrenbegroting 2015 t/m 2017 September 2013 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 013 46 41 911 Fx 013 46 41 422 Contctpersoon C. Suer Telefoon 013 46 41

Nadere informatie

Functieomschrijving (UFO)

Functieomschrijving (UFO) Functieomschrijving (UFO) De functie Studiedviseur universitir geordend Vnf ugustus 2003 heeft de studiedviseur binnen de universiteit een officiële functieomschrijving gekregen. Alle studiedviseurs zijn

Nadere informatie

Crossculturele psychologie

Crossculturele psychologie Csuïstiek bij Crossulturele psyhologie De zoektoht nr vershillen en overeenkomsten tussen ulturen Jn Pieter vn Oudenhoven Tweede, herziene druk o u t i n h o bussum 2008 Deze suïstiek hoort bij de tweede,

Nadere informatie

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus Voorbereidende opgven Kerstvkntiecursus Tips: Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-schriften die je gt gebruiken tijdens de cursus. Als een som niet lukt, kijk dn even in het beknopt

Nadere informatie

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014 Informtie & Inspirtie document Met uitleg over het hoe en wrom vn de fokwrden Missie Al ruim 25 jr ondersteunt ELDA bedrijven in de grrische sector, en het is voor ons een belngrijke

Nadere informatie

Keuze van het lagertype

Keuze van het lagertype Keuze vn het lgertype Beschikbre ruimte... 35 Belstingen... 37 Grootte vn de belsting... 37 Richting vn de belsting... 37 Scheefstelling... 40 Precisie... 40 Toerentl... 42 Lgergeruis... 42 Stijfheid...

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 2

Opdrachten bij hoofdstuk 2 Opdrchten ij hoofdstuk 2 2.1 Het vullen vn je portfolio In hoofdstuk 2 he je gezien op welke mnier je de informtie kunt verzmelen. An de hnd vn die informtie kun je de producten mken wrmee jij je portfolio

Nadere informatie

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm BIBOB vrgenlijst Anvrg omgevingsvergunning ouwen ingevolge rtikel 2.1, lid 1, onder Wet lgemene eplingen omgevingsrecht (Wo) Anvullende vrgen in het kder vn de Wet Bevordering Integriteitseoordelingen

Nadere informatie

3 Snijpunten. Verkennen. Uitleg

3 Snijpunten. Verkennen. Uitleg 3 Snijpunten Verkennen Meetkunde Snijpunten Inleiding Verkennen Bentwoord de vrgen bij Verkennen. Mk ook de constructie in GeoGebr. Gebruik eventueel het progrmm om de snijpunten voor je te berekenen ls

Nadere informatie

Erasmus MC Junior Med School

Erasmus MC Junior Med School Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Ersmus MC Junior Med School 2012-2013 De rts-onderzoekers vn morgen Het progrmm Dit progrmm loopt prllel n VWO-5 en -6 en bestt uit vier onderdelen:

Nadere informatie

NOTA GRONDBELEID 20L4. vtleert GEMEENTE. Vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van...

NOTA GRONDBELEID 20L4. vtleert GEMEENTE. Vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van... NOTA GRONDBELEID 20L4 GEMEENTE vtleert Vstgesteld in de gemeenterdsvergdering vn... NOTA GRONDBELEID 2014 1 NOTA GRONDBELEID 2014 2 INHOUD pg n 1 1.1 L.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3 1.4 1.5 INLEIDING EN

Nadere informatie

DOEL: Weten wat de gevolgen en risico s kunnen zijn van het plaatsen van (persoonlijke) informatie op internet.

DOEL: Weten wat de gevolgen en risico s kunnen zijn van het plaatsen van (persoonlijke) informatie op internet. kennismking met i-respect.nl INTRODUCTIE GEMAAKT DOOR: Annèt Lmmers ONDERWERP: Een eerste kennismking met i-respect.nl en het onderwerp publiceren. DOEL: Weten wt de gevolgen en risico s kunnen zijn vn

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan 2015 Activiteitenpln 205 Hierbij presenteren wij het Activiteitenpln 205 vn het Domein Applied Science wrbij per onderwerp een prioriteitstelling stt vermeld. Opgenomen zijn in ieder gevl lle jrlijkse en lopende

Nadere informatie

Wat maak jij. morgen mee MBO. Loonwerk (Groen, grond en infra)

Wat maak jij. morgen mee MBO. Loonwerk (Groen, grond en infra) Wt mk jij morgen mee MBO Loonwerk (Groen, grond en infr) Morgen is groen bij AOC Oost Morgen is groen bij AOC Oost. En dt is mr goed ook. We hebben een groene wereld nodig, wrin jij en je omgeving goed

Nadere informatie

Deze les krijgen de leerlingen een introductie over ongelijke breuken. Dit met name gericht op het vergelijken met een bemiddelende grootheid.

Deze les krijgen de leerlingen een introductie over ongelijke breuken. Dit met name gericht op het vergelijken met een bemiddelende grootheid. Lesopzet De door ons gemkte lessencyclus wordt in drie opeenvolgende rekenlessen gegeven. Les is iets korter dn les en, wrdoor er eventueel extr herhling vnuit les ingepst kn worden.. Les Deze les krijgen

Nadere informatie

later Wat wil(de) worden Contact tussen oud en jong

later Wat wil(de) worden Contact tussen oud en jong Wt lter ik wil() Foto: Jef Corneillie (89) wil grg bibliothecris worn. LESBRIEF Contct tussen oud en jong worn Deze lesbrief is gemkt door stichting GetOud in smenwerking met Openbre Bibliotheek. DIGITALE

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 5 27 november 2012

abcdefg Nieuwsbrief 5 27 november 2012 bcdefg Nieuwsbrief 5 27 november 2012 lgemeen nieuws Sloffen! Beste ouders, Het is bij ons op school verplicht om de schoenen in de gng uit te doen, mr het is niet de bedoeling dt de kinderen drn op sokken

Nadere informatie

JOB-monitor 2016 Vragenlijst

JOB-monitor 2016 Vragenlijst JOB-monitor 2016 Vrgenlijst (versie met wijzigingen t.o.v. 2014) JOB in smenwerking met ReserchNed 2015 JOB. Geen vn de mterilen die onderdeel uitmken vn de JOB-monitor 2016 mogen zonder voorfgnde schriftelijke

Nadere informatie

Houwers Holtackers is een geaccrediteerde inspectie-instelling onder RVA I 243.

Houwers Holtackers is een geaccrediteerde inspectie-instelling onder RVA I 243. Resturnt-cfé In de Wg T..v Heer D. vn Someren Nieuwmrkt 4 1012 CR AMSTERDAM Dtum: 14 september 2010 Betreft: Inspectie BHC 10R1 Gechte heer Vn Someren, Hierbij ontvngt u het rpport vn de inspectie die

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

Prijs consument bereid te betalen voor eerlijke banaan. Fairtrade banaan. Stuntbanaan

Prijs consument bereid te betalen voor eerlijke banaan. Fairtrade banaan. Stuntbanaan w o l l e Y r i F r e p p y D n n B 2,34 Euro. Zoveel denkt de Belg te moeten betlen voor 1 kilogrm bnnen in de supermrkt 1. De reliteit toont echter iets nders. Je hoeft niet veel moeite te doen om bnnen

Nadere informatie

W. $áç. $1 n\ 1- Aanleiding

W. $áç. $1 n\ 1- Aanleiding Smenwerkingsovereenkomst Socile Huisvesting Boxmeer De gemeente Boxmeer, Stichting Mooilnd, Stichting Bewonersrd Boxmeer Wonen Vierlingsbeek en het Huurderspltform Vierlingsbeek, verder te noemen 'prtijen',

Nadere informatie

ß-tt-Lo)c. to oo GEMEENTE vve E RT. Þ ü. ø n. ? Þ fi 4. n ru et akkoord n Gewijzigde versie. ! Anders, nl. .o l. n c-stuk ADVIES

ß-tt-Lo)c. to oo GEMEENTE vve E RT. Þ ü. ø n. ? Þ fi 4. n ru et akkoord n Gewijzigde versie. ! Anders, nl. .o l. n c-stuk ADVIES ì 6ú.o l >Ê to oo GEMEENTE vve E RT Sector Ruimte Openbr: EI Afdeling Zknummer(s) ngekomen stuk(ken) Behndelend medewerk(st)er Poftefeui I lehouder(s) Not Grondbeleid 2014 Projectontwikkeling Herm Velders-Geurtse

Nadere informatie

a a a Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksreiaties

a a a Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksreiaties Ministerie vn Binnenlndse Zken en Koninkrijksreities > Retourdres Postbus 20011 2500 EA Den Hg An de Voorzitter vn de Tweede Kmer der Stten Generl Postbus 20018 2500 EA Den Hg Bestuur DemocrUe en la Finnciën

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3 Voorwrden Hypotheek SprVerzekering Model 10052 Delt Lloyd Levensverzekering NV Inhoudsopgve 1 Wt edoelen wij met? 3 2 Wnneer strt uw verzekering? 3 3 Wnneer stopt uw verzekering? 3 3.1 Kunt u de verzekering

Nadere informatie

INSTALLATIEGIDS. Voor alle soorten TL-buizen van Super Long Life

INSTALLATIEGIDS. Voor alle soorten TL-buizen van Super Long Life INSTALLATIEGIDS VOOR SUPER LONG LIFE T L - V E R L I C H T I N G Voor lle soorten TL-buizen vn Super Long Life I n h o u d Pgin 2 Algemene informtie 3 TL-productoverzicht 4 Super Long Life specificties

Nadere informatie

Toyota Verzekeringen Altijd de beste oplossing

Toyota Verzekeringen Altijd de beste oplossing Toyot Verzekeringen Altijd de beste oplossing Welke verzekering hebt u nodig? U rijdt met een Toyot of u wcht op zijn levering. Hij is nieuw of tweedehnds. U bent een kilometervreter of rijdt minder dn

Nadere informatie

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll -í Onderwerp Volgnr. Cors kenmerk EnergieAgend Woudrichem -2018 2014-061 14.0012925/2014Z02786 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Portefeuillehouder Ambtenr Afdeling Dtum voorstel Opiniërende

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 4 6 november 2012

abcdefg Nieuwsbrief 4 6 november 2012 bcdefg Nieuwsbrief 4 6 november 2012 lgemeen nieuws Een leuk boek voor Los De boekenctie voor Los ws een groot succes! Niet lleen omdt er zoveel blije mensen met een stpel boeken onder hun rm nr huis konden

Nadere informatie

Het Museumregister. Museumregistratie anno 2012

Het Museumregister. Museumregistratie anno 2012 Het Museumregister Museumregistrtie nno 2012 Het Museumregister Museumregister Nederlnd Geregistreerde muse Voorwrden voor registrtie Registrtiecyclus Anmelden Voor welke vrgen ij wie? Auditmodule en interctief

Nadere informatie

Artikel 06a Maatregelen bij in- en uitrijden werkvakken

Artikel 06a Maatregelen bij in- en uitrijden werkvakken Bron: Titel: CROW Artikel 06 Mtregelen bij in- en uitrijden werkvkken Inhoud: 1. Inleiding In CROW-publictie 96b wordt niet uitgebreid ingegn op mtregelen voor het in- en uitrijden vn werkvkken en er zijn

Nadere informatie

3 Onderfunderingen en funderingen... 5 4 Verhardingen... 6 5 Wanneer proeven uit te voeren?... 6 5.1 Plaatproeven...6 5.2 Proctorproeven...

3 Onderfunderingen en funderingen... 5 4 Verhardingen... 6 5 Wanneer proeven uit te voeren?... 6 5.1 Plaatproeven...6 5.2 Proctorproeven... Inhoudsopgve 1 Inleiding... 1 2 Anvullingen... 2 2.1 Anvullingen met geleverd nvulmteril...2 2.2 Anvullingen met tussentijds gestockeerde grond...4 2.3 Grondverbetering...4 3 Onder funderingen... 5 4 Verhrdingen...

Nadere informatie

Artikel 06b Maatregelen bij tijdelijke bouwuitritten

Artikel 06b Maatregelen bij tijdelijke bouwuitritten Bron: Titel: CROW Artikel 06b Mtregelen bij bouwten Inhoud: 1. Inleiding De CROW-publictie 96b wordt vk ook gerdpleegd voor de uitwerking vn mtregelen bij (bouw)ten. In de publictie wordt echter niet uitgebreid

Nadere informatie

TAALOPDRACHTEN - INTAKE

TAALOPDRACHTEN - INTAKE TAALOPDRACHTEN - INTAKE Nm deelnemer: Orgnistie: Dtum: 1/1 COLOFON De Tlopdrchten zijn een uitgve vn Stichting Lezen & Schrijven. Deze uitgve is ontwikkeld in smenwerking met Cinop. Verschillende prtners

Nadere informatie

WIS TALENT MANAGER HANDLEIDING DEELNEMER. Versie: WIS Talent Manager 4.7. WIS Services B.V. verbinden en versnellen

WIS TALENT MANAGER HANDLEIDING DEELNEMER. Versie: WIS Talent Manager 4.7. WIS Services B.V. verbinden en versnellen WIS TALENT MANAGER HANDLEIDING DEELNEMER WIS Services B.V. verbinden en versnellen Bezoekdres Stvorenweg 4 2803 PT Goud Correspondentie Postbus 309 2800 AH Goud Versie: WIS Tlent Mnger 4.7 T. (+31) 182

Nadere informatie

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN SUBFACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN HUB HANDELSWETENSCHAPPEN

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN SUBFACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN HUB HANDELSWETENSCHAPPEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN SUBFACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN HUB HANDELSWETENSCHAPPEN ELEMENTAIR ALGEBRAÏSCH REKENEN Een zelfhulpgids voor letterrekenen Rekenregels Uitgewerkte voorbeelden

Nadere informatie

Werken aan netwerken tegen armoede Hoe één plus één drie kan worden

Werken aan netwerken tegen armoede Hoe één plus één drie kan worden Werken n netwerken tegen rmoede Hoe één plus één drie kn worden PETER RAEYMAECKERS De grote diversiteit n expertises is tegelijk de krcht én struikelsteen vn netwerken. De term netwerken lijkt het nieuwe

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wgeningen UR Vstgesteld door het College vn Bestuur d.d. 11 ugustus 2003* Gelet op rtikel 3.21 lid 1 su vn de CAO Nederlndse Universiteiten en rtikel 8.5 vn de CAO Stichting

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Wiskunde B (nieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs 0 0 Tijdvk Inzenden scores Vul de scores vn de lfbetisch eerste vijf kndidten per school in op de optisch leesbre

Nadere informatie

Armoedemonitor 1998. Sociaal en Cultureel Planbureau Centraal Bureau voor de Statistiek

Armoedemonitor 1998. Sociaal en Cultureel Planbureau Centraal Bureau voor de Statistiek Armoedemonitor 1998 Socil en Cultureel Plnbureu Centrl Bureu voor de Sttistiek Armoedemonitor 1998 Exemplren vn deze uitgve zijn verkrijgbr in de boekhndel en bij Elsevier bedrijfsinformtie onder vermelding

Nadere informatie

Belastingvoordelen voor kleinverbuikers op zonne-energie

Belastingvoordelen voor kleinverbuikers op zonne-energie Belstingvoordelen voor kleinverbuikers op zonne-energie nsluitingen tot en met 3x80 Ampère Mrket Pro is de of ciële deler vn Nord Solr in de Benelux Wie zijn wij? Mrket Pro BV is de of ciële deler vn Nord

Nadere informatie

Biense Dijkstra Alg. directeur

Biense Dijkstra Alg. directeur g l s r e v r J Het smenstellen vn het jrverslg 2014 is terugkijken, mr drn zo snel mogelijk weer vooruitkijken. Nog steeds vnuit een sterke finnciële positie. In 2014 hebben we de Hermn Wijffels Innovtieprijs

Nadere informatie

Route F - Desert. kangoeroerat

Route F - Desert. kangoeroerat Route F - Desert Voor deze route, moet je eerst nr de Bush. Dr moet je even zoeken nr de tunnel die nr de Desert leidt. Geruik onderstnd krtje voor de Desert. Begin ij nummer 1. 1 Kngoeroertten Kngoeroertten

Nadere informatie

hss rrlholland * 7--õ::t- g

hss rrlholland * 7--õ::t- g Smenwerki n gsovereen komst Ken n is- en Ontwi kkel prog rmm lnnovtieagend Duurzme Lndbouw Smen voor een Flinke Sprong e'i"fr$horrlln hss rrlhollnd * 7--õ::t- g WAI ENIN6ÉN VOORAF; Ambitie duurzme lndbouw

Nadere informatie

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid.

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid. Tentmen Duurzme Ontwikkeling & Kringlopen, 1 juli 2009 9:00-12:00 Voordt je begint: schrijf je nm en studentnummer bovenn ieder vel begin iedere vrg op een nieuwe bldzijde ls je een vkterm wel kent in

Nadere informatie