De budgetwijziging (exploitatie) en 2 (investering) van de gemeente Leopoldsburg wordt goedgekeurd.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De budgetwijziging 2009 1 (exploitatie) en 2 (investering) van de gemeente Leopoldsburg wordt goedgekeurd."

Transcriptie

1 BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering van 2 juni 2010 Aanwezig: E. Van Pée, burgemeester-voorzitter W. Beke, J.P. Bogaerts, S. Surkyn, A. Op t eynde en G. Legein, schepenen D. Steyaert, J. Quintens, H. Swerts, G. Hulsmans, J. Wouters, E. Coenen, H. Verherstraeten, R. Scaut, U. Karaca, S. Verbeeck, J. Gesquière, R. Peeters, P. Philips, L. Peeters en M. Kauffmann, gemeenteraadsleden D. Punie, wd. gemeentesecretaris Afwezig: F. Van Dromme, M. Verschraegen 1 FINANCIËN 1.1 Rekening 2009 gemeente. De rekening 2009 wordt aan de gemeenteraad voorgelegd. Na inleiding door de voorzitter E. Van Pée en uitgebreide toelichting van de jaarrekening 2009, omvattende de budgettaire rekening 2009, de balans en de resultatenrekening door de financieel beheerder. Met eenparigheid van stemmen. De jaarrekening 2009, omvattende de budgettaire rekening 2009, balans, resultatenrekening, toelichting en bijlagen, van de gemeente Leopoldsburg wordt vastgesteld. 1.2 Budgetwijziging 2010 nrs. 1 en 2. Overwegende dat het noodzakelijk is posten van het exploitatie- en investeringsbudget 2010 te wijzigen; Na inleiding door de voorzitter gaf schepen W. Beke een toelichting bij de voorliggende budgetwijzigingen. De heer J. Gesquière merkte op dat, zoals voorzien in het beleidsprogramma, er nu effectief middelen ingeschreven werden om wintertennis mogelijk te maken. De heer J. Quintens stelde zich vragen bij de extra kost voor het inventariseren van de leegstand, de voorziene renteloze lening en de aanleg van tennisterreinen. De voorzitter repliceerde dat de aankoop van het informaticasysteem nodig is om te komen tot de inventaris van leegstand en verwaarlozing. De renteloze lening komt later op de agenda aan bod en de tennisterreinen zullen gerealiseerd worden in nauwe samenspraak met de gebruikers. : Met zestien stemmen voor: E. Van Pée, W. Beke, J.P. Bogaerts, S. Surkyn, A. Op t eynde, G. Legein, D. Steyaert, H. Swerts, G. Hulsmans, J. Wouters, E. Coenen, R. Scaut, U. Karaca, S. Verbeeck, L. Peeters en M. Kauffmann een stem tegen, J. Quintens en vier onthoudingen, H. Verherstraeten, J. Gesquière, R. Peeters en P. Philips. De budgetwijziging (exploitatie) en 2 (investering) van de gemeente Leopoldsburg wordt goedgekeurd. 1.3 Rekening 2009 vzw Cultureel Centrum. Op 29 maart 2010 werd de rekening van de VZW cultureel centrum Leopoldsburg goedgekeurd op de algemene vergadering. Overwegende dat, volgens artikel 25 van de concessieovereenkomst, de vzw jaarlijks haar rekening, vergezeld van de rechtvaardigingsstukken, aan het gemeentebestuur moet overmaken;

2 Met eenparigheid van stemmen De rekening 2009, met een overschot van 684,74 euro, van de VZW Cultureel Centrum, vastgesteld door de algemene vergadering in zitting van 29 maart 2010, wordt goedgekeurd. 1.4 Rekening 2009 vzw Sportaccommodaties Leopoldsburg. Op 1 april 2010 werd de rekening 2009 van de VZW Sportaccommodaties goedgekeurd op de algemene vergadering. In toepassing van artikel 25 van de concessieovereenkomst tussen de gemeente Leopoldsburg en de VZW Sportaccommodaties Leopoldsburg, moet deze rekening ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad Met eenparigheid van stemmen De rekening 2009 van de VZW Sportaccommodaties, vastgesteld door de algemene vergadering in zitting van 1 april 2010, wordt goedgekeurd. De rekening 2009 sluit met een overschot van ,53 euro. 1.5 Financiële steun wederopbouw Haïti. Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen heeft voorgesteld om de opgehaalde bedragen van de inzamelingsacties door de Leopoldsburgse verenigingen en particulieren voor de wederopbouw van het zwaar getroffen Haïti te evenaren; Gelet op het feit dat 17 verenigingen en particulieren hiertoe inzamelingsacties ondernamen; Deze acties brachten in het totaal ,99 euro op. Gelet op de blijvende nood aan structurele noodhulp voor de wederopbouw van Haïti; Gelet op de kredieten voorzien met een eerste budgetwijziging in het budget 2010 van de gewone dienst; Na toelichting door de voorzitter, tussenkomst van J. Gesquière, H. Swerts en W. Beke Met eenparigheid van stemmen Aan het Belgisch consortium voor noodhulpsituaties Haïti Lavi wordt een toelage toegekend van ,99 euro. De nodige kredieten werden in de eerste budgetwijziging voorzien onder artikel 84903/ Renteloze lening aan voetbalclub KESK Leopoldsburg. Schepen J.P. Bogaerts nam niet deel aan de beraadslaging en stemming 'renteloze lening aan voetbalclub KESK Leopoldsburg' en vervoegde het publiek in de zaal; Gelet op het verzoek van K ESK Leopoldsburg vzw (per brief dd ) voor een bijzondere gemeentelijke tussenkomst onder de vorm van een renteloze lening van euro om een tijdelijk cashprobleem te kunnen overbruggen; Overwegende dat de sportvereniging K ESK Leopoldsburg vzw het voorbije jaar een zware financiële inspanning heeft gedaan om haar werking te regulariseren; De vereniging stelt reeds de nodige marges in te bouwen in het budget voor het volgende seizoen Bovendien heeft de vereniging zich in regel gesteld met de geldende wetgeving en doet zij beroep op de expertise van een boekhoudkantoor en een kantoor voor loon- en weddenbeheer voor de spelerslonen. Op die manier worden fouten zoals uit het verleden, en die aan de basis liggen van de huidige, doch tijdelijke, cashproblemen vermeden. Gelet op de statuten van K ESK Leopoldsburg vzw, artikel 5, waarbij de vereniging werd opgericht voor onbepaalde duur; Gelet op de resultatenrekening, periode april april 2010, van K ESK Leopoldsburg vzw waaruit blijkt dat de vzw voldoende middelen genereert om aan de terugbetaling te kunnen voldoen mits de uitgaven onder controle worden gehouden; Gelet dat met eerste budgetwijziging in het budget 2010 een krediet werd voorzien van euro onder artikel 764/ Renteloze lening K ESK Leopoldsburg ;

3 Na inleiding door de voorzitter, toelichting door schepen G. Legein en tussenkomst van de heren J. Gesquière en J. Quintens; Met eenparigheid van stemmen Aan K ESK Leopoldsburg vzw met maatschappelijke zetel Heidestraat 71 te 3971 Leopoldsburg wordt een bijzondere toelage toegekend onder de vorm van een renteloze lening van euro. Gedurende de looptijd van de terugbetaling zal door K ESK Leopoldsburg vzw jaarlijks een afschrift van het budget en de resultatenrekening worden bezorgd aan de gemeente binnen één maand na de goedkeuring door de algemene vergadering. Een lid, aan te duiden door het college van burgmeester en schepenen, zal gedurende de afbetalingstermijn als waarnemer worden uitgenodigd door K ESK Leopoldsburg vzw op de vergaderingen van de raad van beheer en op de algemene vergadering. De heer J.P. Bogaerts vervoegde opnieuw de zitting 2 GEBOUWEN Herstelling dak feestzaal gemeentehuis goedkeuring lastenvoorwaarden, gunningswijze en raming. Overwegende dat in het kader van de opdracht renovatie dak feestzaal gemeentehuis een bijzonder bestek met nr werd opgesteld door de Technische dienst; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,39 excl. btw of ,27 incl. 21% btw; Overwegende dat een deel van de kostprijs voor de isolatie kan gesubsidieerd worden door Infrax Reg-afdeling, Antwerpsesteenweg 260 te 2660 Hoboken, en dat dit deel wordt geraamd op 2.275,15; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Overwegende dat het voorziene krediet zal verhoogd worden bij de budgetwijziging van juni 2010; Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek en de raming voor de renovatie dak feestzaal gemeentehuis, opgesteld door de Technische dienst. De raming bedraagt ,39 excl. btw of ,27 incl. 21% btw. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Een subsidie zal aangevraagd worden voor de isolatie bij de subsidiërende instantie Infrax Regafdeling, Antwerpsesteenweg 260 te 2660 Hoboken. Het krediet zal verhoogd worden bij de volgende budgetwijziging van juni VERKEER-WEGEN 3.1 Onderhoud wegen 2010 goedkeuring lastenvoorwaarden, gunningswijze en raming. Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 30 mei 2008 betreffende de toewijzing van de ontwerpopdracht voor de opdracht onderhoud wegen 2010 aan S.t.W. studiebureau bvba, Braamstraat 9 te 3581 Beringen; Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bijzonder bestek werd opgesteld door de ontwerper, S.t.W. studiebureau bvba, Braamstraat 9 te 3581 Beringen; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,45 excl. btw of

4 ,39 incl. 21% btw; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van openbare aanbesteding; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2010, op artikel 42101/735-60; Na toelichting door de voorzitter E. Van Pée, stelde de heer Gesquière vast dat het telkens dezelfde ontwerper is die aangesteld wordt voor de onderhoudswerken aan voetpaden en wegen. Schepen JP. Bogaerts en voorzitter E. Van Pée wezen erop dat de ontwerper aangesteld wordt op basis van een correcte procedure en dat er toegewezen wordt op basis van de beste aanbieding. Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek en de raming voor de opdracht onderhoud wegen 2010, opgesteld door de ontwerper, S.t.W. studiebureau bvba, Braamstraat 9 te 3581 Beringen. De raming bedraagt ,45 excl. btw of ,39 incl. 21% btw. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van openbare aanbesteding. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2010, op artikel 42101/ Onderhoud stoepen 2010 goedkeuring lastenvoorwaarden, gunningswijze en raming. Overwegende dat de ontwerpopdracht voor de opdracht Aanpassingswerken aan stoepen 2010 werd toegewezen aan S.t.W. studiebureau bvba, Braamstraat 9 te 3581 Beringen; Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bijzonder bestek werd opgesteld door de ontwerper, S.t.W. studiebureau bvba, Braamstraat 9 te 3581 Beringen; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,70 excl. btw of ,39 incl. 21% btw; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare aanbesteding; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2010, op artikel 42101/735-60; Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek en de raming voor de opdracht Aanpassingswerken aan stoepen 2010, opgesteld door de ontwerper, S.t.W. studiebureau bvba, Braamstraat 9 te 3581 Beringen. De raming bedraagt ,70 excl. btw of ,39 incl. 21% btw. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare aanbesteding. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2010, op artikel 42101/ Riolerings- en wegeniswerken Brugstraat-Tunnelstraat goedkeuring lastenvoorwaarden, gunningswijze en raming. Gelet op de samenwerkingsovereenkomst met Infrax CVBA, Trichterheideweg 8 te 3500 Hasselt, van 5 september 2005, waarmee Infrax wordt aangeduid als opdrachtgevend bestuur; Overwegende dat de ontwerpopdracht voor de opdracht Riolering- en wegeniswerken Tunnelstraat en Brugstraat werd toegewezen aan Soresma N.V., Britselei 23 te 2000 Antwerpen, de toewijzing werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen dd. 25 oktober 2005; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,14 excl. btw of ,15 incl. 21% btw; Overwegende dat een deel van de kostprijs betaald wordt door Infrax cvba, Trichterheideweg 8 te 3500 Hasselt, en dat dit deel wordt geraamd op ,36;

5 Overwegende dat de wegeniswerken ten laste zijn van de gemeente en de kostprijs geraamd wordt op ,79 Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare aanbesteding; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2010, op artikel 42101/735-60; Na inleiding door de voorzitter E. Van Pée en toelichting door schepen JP. Bogaerts, vroeg de heer Gesquière wanneer de buurtbewoners informatie en inspraak zouden krijgen. Schepen JP. Bogaerts melde dat de eerste infovergadering reeds plaats had en dat er nog een tweede zal volgen Voorzitter E. Van Pée stelde vast dat in dit dossier wel degelijk inspraak geweest is, het dossier kwam versneld op de agenda nadat het in een enquête uit de krant als prioritair aan te pakken punt werd geselecteerd. Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr en de raming voor de opdracht Riolering- en wegeniswerken Tunnelstraat en Brugstraat, opgesteld door de ontwerper, Soresma N.V., Britselei 23 te 2000 Antwerpen. De raming bedraagt ,14 excl. btw of ,15 incl. 21% btw, waarvan ,79 inclusief btw ten laste is van het gemeentebestuur; Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare aanbesteding. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2010, op artikel 42101/ Aankoop van een spuitmachine voor wegmarkeringen goedkeuring lastenvoorwaarden, gunningswijze en raming. Overwegende dat de uitgave voor de aankoop van een spuitmachine voor wegmarkeringen wordt geraamd op 7.438,01 excl. btw of 8.999,99 incl. 21% btw; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Overwegende dat het voorziene krediet in het investeringsbudget van 2010, op artikel 421/ bij de begrotingswijziging van juni zal opgetrokken worden tot het benodigde bedrag; Overwegende dat de financiering gebeurt met eigen middelen; Na toelichting door de voorzitter dankte de heer J. Quintens voor de snelle reactie op zijn vraag om de wegmarkeringen op de Boskant in orde te brengen; Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek en de raming voor de opdracht spuitmachine voor wegmarkeringen, opgesteld door de Technische dienst. De raming bedraagt 7.438,01 excl. btw of 8.999,99 incl. 21% btw. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Het voorziene krediet in het investeringsbudget van 2010, op artikel 421/ zal bij de begrotingswijziging van juni opgetrokken worden tot het benodigde bedrag. 4 CULTUUR Renovatie en uitbreiding buurthuis Heppen fase 2 ruwbouw en afwerking, goedkeuring lastenvoorwaarden, gunningswijze en raming. Overwegende dat de uitgave voor de renovatie en uitbreiding buurthuis - ruwbouw en afwerking - wordt geraamd op ,4 excl. B.T.W. of ,93 incl. B.T.W; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van openbare aanbesteding; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2010, op artikel

6 76201/ van de buitengewone dienst; Na inleiding door de voorzitter en toelichting door schepen A. Op 't eynde Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr / en de raming voor de opdracht Cultuur: renovatie en uitbreiding buurthuis Heppen - fase 2 - ruwbouw en afwerking., opgesteld door de ontwerper, Studiebureau J.M. Reynaerts bvba, Leopoldplein 26 bus A te 3500 Hasselt. De raming bedraagt ,4 excl. B.T.W. of ,93 incl. B.T.W. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van openbare aanbesteding. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2010, op artikel 76201/ van de buitengewone dienst. 5 SOCIAAL BELEID Bijsturing lokaal sociaal beleidsplan Overwegend dat het Lokaal Sociaal Beleidsplan in principe begin 2011 wordt geëvalueerd en aangepast waar nodig. Na het recente lokaal overleg kinderopvang (LOK) is echter gebleken dat de noden binnen de sector kinderopvang aan dermate veranderingen onderhevig zijn geweest. Hierdoor is het noodzakelijk een bijsturing op te stellen van het Lokaal Sociaal Beleidsplan Gelet op het advies van het lokaal overleg kinderopvang op 10 mei 2010; Na inleiding door de voorzitter en toelichting door schepen S. Surkyn; De gemeenteraad neemt kennis van de aanvulling voor het onderdeel kinderopvang en keurt de bijsturing van het lokaal sociaal beleidsplan van de gemeente Leopoldsburg goed. De lokale stuurgroep wordt verzocht de nodige acties te nemen om de bijsturing van het lokaal sociaal beleidsplan uit te voeren. 6 INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND 6.1 Cipal: algemene vergadering op 11 juni aanstelling afgevaardigde en vaststelling mandaat. De heer Door Steyaert, raadslid, Berkenlaan 87 te Leopoldsburg wordt, na geheime stemming, aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente Leopoldsburg voor de algemene vergadering van CIPAL op 11 juni De voorgestelde agenda wordt goedgekeurd op basis van de bekomen documenten en toelichtingen. De vertegenwoordiger wordt gemandateerd om al het nodige te doen voor afwerking van de volledige agenda. 6.2 Limburg.net: algemene vergadering op 23 juni aanstelling afgevaardigde en vaststelling mandaat De heer Eric Coenen, raadslid, Rozenstraat 97 te Leopoldsburg wordt, na geheime stemming, aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente Leopoldsburg voor de algemene vergadering van Limburg.net op 23 juni De voorgestelde agenda wordt goedgekeurd op basis van de bekomen documenten en toelichtingen. De vertegenwoordiger wordt gemandateerd om al het nodige te doen voor afwerking van de volledige agenda 6.3 IGL: algemene vergadering op 25 juni aanstelling afgevaardigde en vaststelling mandaat De heer Jos Wouters, raadslid, Eloi Hellenboschstraat 14 te Leopoldsburg wordt, na geheime stemming, aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente Leopoldsburg voor de algemene vergadering van IGL op 25 juni De voorgestelde agenda wordt goedgekeurd op basis van de bekomen documenten

7 en toelichtingen. De vertegenwoordiger wordt gemandateerd om al het nodige te doen voor afwerking van de volledige agenda 7 VERSLAG VORIGE VERGADERING Aangezien er over het verslag van de vorige vergadering geen opmerkingen werden geformuleerd wordt het verslag aanzien als zijnde goedgekeurd. In toepassing van artikel 22 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 werden volgende punten, op voorstel van de fractie Vlaams Belang, toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraadszitting van 2 juni Nieuw jeugdcentrum De heer R. Peeters vroeg zich af hoe lang de jeugd nog moet wachten op een nieuw jeugdcentrum. De diverse alternatieven die afgelopen jaren zijn voorgesteld zijn telkens afgevoerd. Nu is er weer sprake van een locatie op militair domein. Hij betreurt dat door het ontbreken van een jeugdcentrum de activiteiten stilliggen. Voorzitter E. Van Pée bevestigde dat ook de meerderheid dezelfde bekommernis deelt, doch dat er nog steeds geen valabel voorstel is. De piste van een locatie op het militair domein lijkt nu het meest realistische voorstel. Schepen A. Op t eynde voegde toe dat er zeker geen sprake is van het stilvallen van de activiteiten. De activiteiten van de kerngroep en de activiteiten op de terreinen van YAP bevestigen de dynamiek van de jeugd. Ook zij beaamde dat het college op zoek is naar de best mogelijke vaste stek voor de jeugd. 9 Inbraken in het centrum Leopoldsburg Raadslid R. Peeters stelde zich de vraag waarom de brieven in verband met de inbrakenplaag enkel werden bedeeld in een beperkt deel van het centrum. Tevens vond hij de campagne tegen inbraken, die pas verscheen in het informatieblad, ruim laat. Voorzitter E. Van Pée bevestigde dat de brieven beperkt bleven tot de driehoek Van der Elststraat, Nicolaylaan en G. de Krahestraat. Dit was wel degelijk de zone waar de inbrekers het op gemunt hadden. Dankzij deze informatie en het preventieve optreden van de politie kwam er ook snel een einde aan deze inbrakenplaag. De sensibiliseringscampagne in het informatieblad ging specifiek over beveiligen van woningen en toezicht op woningen tijdens de vakantieperiode. Deze informatie wordt best verspreid vlak voor de vakantieperiode. De heer voorzitter sluit vervolgens de zitting. NAMENS DE GEMEENTERAAD De gemeentesecretaris De burgemeester

BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering van 7 april 2010

BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering van 7 april 2010 BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering van 7 april 2010 Aanwezig: E. Van Pée, burgemeester-voorzitter W. Beke, J.P. Bogaerts, S. Surkyn, A. Op t eynde en G. Legein, schepenen D. Steyaert, J. Quintens,

Nadere informatie

2. Rekening 2012 - Kerkfabriek Sint Blasius Heppen. Na toelichting door de voorzitter Door Steyaert adviseerde de gemeenteraad unaniem gunstig.

2. Rekening 2012 - Kerkfabriek Sint Blasius Heppen. Na toelichting door de voorzitter Door Steyaert adviseerde de gemeenteraad unaniem gunstig. VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering woensdag 7 mei 2014 Aanwezig: Door Steyaert, voorzitter; Erwin Van Pée, Marc Reynders, Guy Legein, Sara Verbeeck, Marleen Kauffmann, schepenen; Gilbert Hulsmans,

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering van 22 mei 2007

BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering van 22 mei 2007 BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering van 22 mei 2007 Aanwezig: E. Van Pée, burgemeester-voorzitter; J.P. Bogaerts, G. Hulsmans en S. Surkyn, schepenen; D. Steyaert, J. Quintens, J. Wouters,

Nadere informatie

Aan de Kerkfabriek H. Sacrament wordt een toelage toegekend van als tussenkomst in de financiering van haar investeringsuitgaven.

Aan de Kerkfabriek H. Sacrament wordt een toelage toegekend van als tussenkomst in de financiering van haar investeringsuitgaven. BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering van 1 april 2009 Aanwezig: E. Van Pée, burgemeester-voorzitter W. Beke, J.P. Bogaerts, S. Surkyn, A. Op t eynde en G. Legein, schepenen D. Steyaert, J. Quintens,

Nadere informatie

Swerts, G. Hulsmans, J. Wouters, E. Coenen, R. Scaut, M. Verschraegen, U. Karaca, S. Verbeeck, L. Peeters en

Swerts, G. Hulsmans, J. Wouters, E. Coenen, R. Scaut, M. Verschraegen, U. Karaca, S. Verbeeck, L. Peeters en BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering van 8 december 20010 Aanwezig: E. Van Pée, burgemeester-voorzitter W. Beke, J.P. Bogaerts, S. Surkyn, A. Op t eynde en G. Legein, schepenen D. Steyaert,

Nadere informatie

1. FINANCIËN 1.1 Rekening Kerkfabriek Heilig Sacrament Na toelichting door de voorzitter E. Van Pée, werd unaniem een gunstig advies gegeven.

1. FINANCIËN 1.1 Rekening Kerkfabriek Heilig Sacrament Na toelichting door de voorzitter E. Van Pée, werd unaniem een gunstig advies gegeven. BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering woensdag 6 juni 2012 Aanwezig: E. Van Pée, burgemeester-voorzitter W. Beke, S. Surkyn, A. Op t eynde en G. Legein, schepenen D. Steyaert, H. Swerts, J.P.

Nadere informatie

D. Steyaert, J. Quintens, M. Reynders, J. Wouters, M. Schepens, F. Van Dromme, G. Legein, E. Coenen,

D. Steyaert, J. Quintens, M. Reynders, J. Wouters, M. Schepens, F. Van Dromme, G. Legein, E. Coenen, BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering van 27 februari 2007 Aanwezig: E. Van Pée, burgemeester-voorzitter; W. Beke, H. Swerts, J.P. Bogaerts, G. Hulsmans en S. Surkyn, schepenen; D. Steyaert,

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD Woensdag 1 juni 2011 om 19.30 uur raadzaal. 1. FINANCIËN

TOELICHTING GEMEENTERAAD Woensdag 1 juni 2011 om 19.30 uur raadzaal. 1. FINANCIËN TOELICHTING GEMEENTERAAD Woensdag 1 juni 2011 om 19.30 uur raadzaal. 1. FINANCIËN 1.1 Goedkeuring jaarrekening 2010 gemeente. De jaarrekening 2010, omvattende de budgettaire rekening 2010, balans, resultatenrekening,

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD 7 november 2012

TOELICHTING GEMEENTERAAD 7 november 2012 TOELICHTING GEMEENTERAAD 7 november 2012 1. FINANCIËN 1.1 Gemeentebudget 2012: Wijziging 3 gewone dienst (exploitatie) en 4 buitengewone dienst (investeringen). De gemeenteraad moet de budgetwijzigingen

Nadere informatie

1.2 Aanstelling opvolger voor gemeenteraad. Onderzoek van de geloofsbrieven van een opvolgend gemeenteraadslid - Verslag aan de Raad

1.2 Aanstelling opvolger voor gemeenteraad. Onderzoek van de geloofsbrieven van een opvolgend gemeenteraadslid - Verslag aan de Raad BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering van 1 september 2010 Aanwezig: E. Van Pée, burgemeester-voorzitter W. Beke, J.P. Bogaerts, S. Surkyn, A. Op t eynde en G. Legein, schepenen D. Steyaert,

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering van 7 juli 2010

BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering van 7 juli 2010 BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering van 7 juli 2010 Aanwezig: E. Van Pée, burgemeester-voorzitter J.P. Bogaerts, S. Surkyn, A. Op t eynde en G. Legein, schepenen D. Steyaert, J. Quintens, H.

Nadere informatie

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013 In openbare zitting TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 18 juli 2013 en 8 augustus 2013: zie bijlage.

Nadere informatie

VOORSTEL De gemeenteraad neemt kennis van de interne kredietaanpassing per 5 november 2014.

VOORSTEL De gemeenteraad neemt kennis van de interne kredietaanpassing per 5 november 2014. BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering woensdag 5 november 2014 Aanwezig: Wouter Beke, burgemeester-voorzitter Erwin Van Pée, Marc Reynders, Sara Verbeeck, Marleen Kauffmann, schepenen Door Steyaert,

Nadere informatie

Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke adviesraad lokale economie opgericht. De raad heeft zijn zetel op het gemeentehuis.

Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke adviesraad lokale economie opgericht. De raad heeft zijn zetel op het gemeentehuis. GEMEENTERAAD LEOPOLDSBURG Gemeenteraad 08 mei 2013 Aanwezig: Wouter Beke, burgemeester-voorzitter Erwin Van Pée, Marc Reynders, Guy Legein, Sara Verbeeck, Marleen Kauffmann, schepenen Door Steyaert, Gilbert

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 30 maart 2017

Verslag gemeenteraad 30 maart 2017 Verslag gemeenteraad 30 maart 2017 Volgende agendepunten werden behandeld door de gemeenteraad van 30 maart 2017. 01. Notulen van de vorige vergadering. 02. Renovatie wegenis en riolering Breugelweg -

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan de wijziging aan het meerjarenplan van het kerkbestuur OLV Tenhemelopneming Centrum

Goedkeuring te hechten aan de wijziging aan het meerjarenplan van het kerkbestuur OLV Tenhemelopneming Centrum 1 FINANCIËN Toelichting GEMEENTERAAD 9 november 2011 1.1 Budgetwijzingen nr. 3 en 4 gemeente. De budgetwijziging 2011 3 (exploitatie) en 4 (investering) van de gemeente Leopoldsburg wordt goedgekeurd.

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 01 Gemeentebudget 2015 - wijziging 1 02 Meerjarenplan 2014-2019 - wijziging 2016/1 03 Gemeentebudget 2016 04 Goedkeuring dotatie 2016 aan Hulpverleningszone

Nadere informatie

De rekening 2012, met een overschot van 22.092,05 euro, van de VZW Cultureel Centrum, vastgesteld door de

De rekening 2012, met een overschot van 22.092,05 euro, van de VZW Cultureel Centrum, vastgesteld door de TOELICHTING GEMEENTERAAD Woensdag 5 juni 2013 1. FINANCIËN 1.1 Advies provinciale berekening en verdeling brandweerkosten staten 2008 tot en met 2011 Bij nazicht van de door de provincie opgemaakte berekeningen

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD. Vergadering van 29 maart 2007

BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD. Vergadering van 29 maart 2007 BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering van 29 maart 2007 Aanwezig: E. Van Pée, burgemeester-voorzitter; W. Beke, H. Swerts, J.P. Bogaerts, G. Hulsmans en S. Surkyn, schepenen; D. Steyaert, J.

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD WOENSDAG 6 mei 2009 19.30 uur raadzaal.

TOELICHTING GEMEENTERAAD WOENSDAG 6 mei 2009 19.30 uur raadzaal. TOELICHTING GEMEENTERAAD WOENSDAG 6 mei 2009 19.30 uur raadzaal. 1 FINANCIËN 1.1 Gemeentebudget 2009: Wijziging 1 (exploitatie) en 2 (investering). Voorliggende begrotingswijziging past binnen de visie

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

Burgemeester Wouter Beke vervoegt de vergadering en neemt het voorzitterschap over.

Burgemeester Wouter Beke vervoegt de vergadering en neemt het voorzitterschap over. BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering woensdag 1 oktober 2014 Aanwezig: Wouter Beke, burgemeester-voorzitter Erwin Van Pée, Marc Reynders, Guy Legein, Sara Verbeeck, Marleen Kauffmann, schepenen

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering woensdag 2 april 2014

BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering woensdag 2 april 2014 BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering woensdag 2 april 2014 Aanwezig: Wouter Beke, burgemeester-voorzitter Erwin Van Pée, Marc Reynders, Guy Legein, Sara Verbeeck, Marleen Kauffmann, schepenen

Nadere informatie

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR FINANCIËN 001. KENNISNAME PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER KAS - VIERDE KWARTAAL 2009 002. RETRIBUTIE OP

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 13 JUNI 2016 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 24 maart 2016 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 goed

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING: BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering donderdag 27 december 2012

OPENBARE ZITTING: BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering donderdag 27 december 2012 BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering donderdag 27 december 2012 Aanwezig: E. Van Pée, burgemeester-voorzitter W. Beke, S. Surkyn, G. Legein en S. Verbeeck, schepenen D. Steyaert, H. Swerts,

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Lammertyn R.; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W., Schepenen;

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 6 NOVEMBER 2012

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 6 NOVEMBER 2012 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 6 NOVEMBER 2012 1. KENNISNAME ONTSLAG GEMEENTERAADSLID EN SCHEPEN RIK LIPS Aan de raad wordt gevraagd akte te willen nemen van het ontslag van dhr. Rik Lips als

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 31 januari 2013 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. ALGEMEEN BEHEER 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 13 DECEMBER 2012

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B.,

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10 RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Aanwezig: Katrien Schryvers, voorzitter Alfons Christiaensen, Bert Claessens, Emery Frijters, Pieter Goedemé, Dirck Haest, Geert

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD

BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD BEKNOPT VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 maart 2017 Provincie LIMBURG Stad 3840 BORGLOON Aanwezig: Awouters Eric (afwezig bij punt 3) - voorzitter Dedrij Ludo, Deneuker Danny (burgemeester),

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 213 Openbare zitting Deel I 1 Jaarrekening 212: Deel I: Begrotingsrekening Deel II: Resultatenrekening en balans 2 Jaarverslag 212 Deel II 3 Budgetwijziging

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 10 JANUARI 2008 Tegenwoordig : J. Meeus Burgemeester Voorzitter K. Leaerts, S. Peremans, G. Willems, G. De

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 APRIL 2013

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 APRIL 2013 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 APRIL 2013 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B., Rommens

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 27 juni 2013 om uur

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 27 juni 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering.

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering. Zitting van 23 januari 2017 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, OCMW-raadsleden Koenraad

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD Woensdag 4 mei 2011 1. FINANCIËN

TOELICHTING GEMEENTERAAD Woensdag 4 mei 2011 1. FINANCIËN TOELICHTING GEMEENTERAAD Woensdag 4 mei 2011 1. FINANCIËN 1.1. Belasting op de afgifte van administratieve documenten. Half mei moet onze gemeente opstarten met het afleveren van de nieuwe elektronische

Nadere informatie

Burgemeester S. Vandenberghe

Burgemeester S. Vandenberghe DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Burgemeester S. Vandenberghe Dienst verkeer Volgnummer dossier 2 Onderwerp Verkeer en mobiliteit. Verbreden en verdiepen van het

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 17 september 2012, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria Elisabeth DEPRET, Ingrid

Nadere informatie

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE 1540 HERNE Zitting van 28 januari 2009 Aanwezig POELAERT Kris, burgemeester-voorzitter BOMBAERT Marc, VANDENNEUCKER Lieven, DEVRIESE Marie-Louise, DIERICKX Jean-Marie,

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAAD Conform art. 28 van het decreet van betreffende het administratief toezicht.

LIJST GEMEENTERAAD Conform art. 28 van het decreet van betreffende het administratief toezicht. LIJST GEMEENTERAAD 28.05.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. Openbare zitting 1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraadszitting

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE GEMEENTERAAD. Vergadering van 22 januari 2007

TOELICHTING BIJ DE GEMEENTERAAD. Vergadering van 22 januari 2007 TOELICHTING BIJ DE GEMEENTERAAD Vergadering van 22 januari 2007 Aanwezig: E. Van Pée, burgemeester-voorzitter; W. Beke, H. Swerts, J.P. Bogaerts, G. Hulsmans en S. Surkyn, schepenen; D. Steyaert, J. Quintens,

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS 1 Mededelingen van de voorzitter 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 8 september 2015. 3 Verzoekschrift

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Feys Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Verzekeringen. Verzekeren van diverse risico's gedurende

Nadere informatie

1.1 Algemene dienstenbelasting voor de dienstjaren 2010-2013.

1.1 Algemene dienstenbelasting voor de dienstjaren 2010-2013. Toelichting GEMEENTERAAD 7 april 2010 1 FINANCIEN 1.1 Algemene dienstenbelasting voor de dienstjaren 2010-2013. Van de algemene dienstenbelasting worden vrijgesteld : de gezinnen waarvan het gezinshoofd

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 22 januari 2013 om 20:00 uur in het stadhuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 22 januari 2013 om 20:00 uur in het stadhuis. BADSTAD Blankenberge, 14 januari 2013 8370 BLANKENBERGE Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 22 januari 2013 om 20:00 uur in

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD

VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTEBESTUUR MAASMECHELEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD 1 STE Uitnodiging : Mevrouw, Mijnheer, Wij hebben de eer u uit te nodigen om de vergadering van de gemeenteraad van Maasmechelen bij te wonen,

Nadere informatie

Met eenparigheid van stemmen wordt de agenda als volgt gewijzigd: agendapunt 16 wordt verdaagd.

Met eenparigheid van stemmen wordt de agenda als volgt gewijzigd: agendapunt 16 wordt verdaagd. PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 13 NOVEMBER 2014 Aanwezig: MM. P. Reekmans, Burgemeester-Voorzitter; K. Vanwinkelen, M. Mertens, H. Holsbeeks,N. Ons, Schepenen; G. Holsbeek, M. Saelmaekers,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN : 12 januari 2009

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN : 12 januari 2009 PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE ARENDONK Aanwezig : Afwezig: Verontschuldigd: UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN : 12 januari 2009 MM. Buijs E., burgemeester-voorzitter Hendrickx Wim,

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 4 november 2011. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Vergadering van 18 december 2013

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Vergadering van 18 december 2013 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Vergadering van 18 december 2013 Aanwezig: Wouter Beke, burgemeester-voorzitter; Erwin Van Pée, Marc Reynders, Guy Legein, Sara Verbeeck, Marleen Kauffmann,

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 23 JUNI 2016

TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 23 JUNI 2016 TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 23 JUNI 2016 OPENBARE VERGADERING 1. Toelichting over de nieuwe werkwijze voor agenda en notulen college en gemeenteraad - Cobra@Home - door een vertegenwoordigster

Nadere informatie

DAGORDEPUNT 2. PROCES-VERBAAL VAN KASNAZICHT VAN DE STADSKAS PER 30 JUNI 2009. AKTENAME.

DAGORDEPUNT 2. PROCES-VERBAAL VAN KASNAZICHT VAN DE STADSKAS PER 30 JUNI 2009. AKTENAME. TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING VAN MAANDAG 28 SEPTEMBER 2009 OPENBARE ZITTING DAGORDEPUNT 1. BESLISSINGEN VAN DE VOORGAANDE ZITTING Art. 33, par. 2 van het Gemeentedecreet luidt als volgt:

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 27 OKTOBER 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 27 OKTOBER 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 27 OKTOBER

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012.

ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012. ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS Annita, VAN NUFFEL Albert,

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting 1. Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 30 maart 2009. De notulen van de zitting van 30 maart 2009 werden

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de budgetwijziging 2014/1 van de gemeente. Met 10 ja-stemmen en 6 onthoudingen neemt de Raad navolgende beslissing:

1. Goedkeuring van de budgetwijziging 2014/1 van de gemeente. Met 10 ja-stemmen en 6 onthoudingen neemt de Raad navolgende beslissing: Zitting Gemeenteraad van 16.10.2014. --------------------------------------------------------- Aanwezig : De Roo Greet : Burgemeester-Voorzitter ; De Muynck Marc, Gyselbrecht Hannes, Dewinter Chris, Debouck

Nadere informatie

Reglement financiële autonomie sportverenigingen

Reglement financiële autonomie sportverenigingen Reglement financiële autonomie sportverenigingen artikel 1: Binnen de perken van het daartoe op de begroting voorziene krediet, kan de gemeenteraad subsidies toekennen voor de bouw, de renovatie of het

Nadere informatie

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015.

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. Openbare vergadering. Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 29 juni 2015. De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad bezorgd.

Nadere informatie

Vergadering van 20 januari 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Kerremans Leen, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Thoné Godelieve,

Nadere informatie

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 april 2014.

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 april 2014. gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 26 mei 2014 Openbare zitting 1 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 april 2014. De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 2 Secretariaat. CIPAL

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Feyen Magda, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 28 april 2016 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 15 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 11 maart 2015 Aanwezig: Chris De Ridder, voorzitter Roger Van Driessche, Jan Claus, Lieve Fierens, Gwenda Gaublomme, Luc Van Steyvoort, Rik Holvoet, Sara Waelbers,

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

OPGAVE VAN DE RAADSBESLUITEN GENOMEN TIJDENS DE RAADSZITTING VAN 19 MEI 2014

OPGAVE VAN DE RAADSBESLUITEN GENOMEN TIJDENS DE RAADSZITTING VAN 19 MEI 2014 OPGAVE VAN DE RAADSBESLUITEN GENOMEN TIJDENS DE RAADSZITTING VAN 19 MEI 2014 001 Goedkeuring verslag gemeenteraad 28 april 2014 Resultaat van de stemming: éénparig 002 Aanpassing personeelsbehoefteplan

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp Financiën. Financiering van het investeringsprogramma

Nadere informatie

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 30 mei 2017

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 30 mei 2017 AANVANG: Te 20:00 uur in de raadzaal Sociaal Huis, OCMW Wuustwezel AANWEZIG: De heer: G. Verelst, voorzitter mevrouwen: H. Hoeymans, M. Steyaert, J. Meirsman, M. Deruytter, A. Lostrie, L. Debaecke, leden

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 15 MEI 2014

PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 15 MEI 2014 PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 15 MEI 2014 Aanwezig: MM. P. Reekmans, Burgemeester-Voorzitter; K. Vanwinkelen, M. Mertens, H. Holsbeeks,N. Ons, Schepenen; G. Holsbeek, M. Saelmaekers, L.

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 27/07/2009 2. Verkeer en mobiliteit. Gemeentelijke verkeerscommissie. Opsplitsing van deze adviesraad in inspraakorgaan

Nadere informatie

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016.

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016. OVERZICHTSLIJST VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente Bekkevoort Zitting van 30 mei 2016 1 VASTSTELLING JAARREKENING 2015 FINANCIËN De gemeenteraad stelt de jaarrekening vast per 31 december 2015 met een resultaat

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING ZITTING van de RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van 6 juni 2017 Aanwezig: Josée Poelmans, Voorzitter Greet Peeters, Maarten Aerts, Paul Snyers, Sander Ooms, Wendy Gevers, Willy Torfs, Maria Willems, OCMW

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 18 februari 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 18 februari 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 18 februari 2013 De voorzitter van de gemeenteraad, bij beslissing van 7 februari 2013, verzoekt de gemeenteraad te vergaderen, te beraadslagen en te beslissen op 18 februari

Nadere informatie

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht.

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht. 23 mei 2013 DE GEMEENTERAAD, Overeenkomstig artikel 28 van het Gemeentedecreet in openbare zitting vergaderd; Overwegende dat de gemeenteraad in uitvoering van de artikelen 199 en 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

STAD NIEUWPOORT - BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING 29 OKTOBER 2009

STAD NIEUWPOORT - BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING 29 OKTOBER 2009 STAD NIEUWPOORT - BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING 29 OKTOBER 2009 In toepassing van artikel 252 1 en 252 2 van het gemeentedecreet wordt onderhavige lijst opgesteld met de beknopte omschrijving van

Nadere informatie

Groverzichtslijst18102012

Groverzichtslijst18102012 1 GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 18 oktober 2012 OVERZICHTSLIJST OPENBARE ZITTING 1 ) Voorgestelde punten college van burgemeester en schepenen Punt 1 1.712 Cel Beleidsondersteuning Contractenbeheer

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Kris Hendrickx, Conny Gevens, Joachim Lelièvre- Damit, Johny Stiers

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 18 december 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING:

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 15 maart 2010

Dagorde van de gemeenteraad van 15 maart 2010 Dagorde van de gemeenteraad van 15 maart 2010 De voorzitter van de gemeenteraad, bij beslissing van 4 maart 2010, verzoekt de gemeenteraad te vergaderen, te beraadslagen en te beslissen op 15 maart 2010

Nadere informatie

1 schepen J. Deroo DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD. Situering van het dossier. Bevoegd lid college. technische dienst. Volgnummer dossier

1 schepen J. Deroo DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD. Situering van het dossier. Bevoegd lid college. technische dienst. Volgnummer dossier DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Dienst 1 schepen J. Deroo technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Gebouwen. Renovatie gemeentelijk zwembad (2e fase) -

Nadere informatie