Vraag 1: Bij welke brancheorganisatie(s) is uw organisatie aangesloten?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vraag 1: Bij welke brancheorganisatie(s) is uw organisatie aangesloten?"

Transcriptie

1 Webenquête over het beheren van privégelden van cliënten door zorgaanbieders - De webenquête is verspreid onder de leden van ActiZ, Federatie Opvang, GGZ Nederland en VGN. - De periode waarin de enquête beantwoord kon worden, was 10 juli t/m 15 augustus Het aantal binnengekomen reacties is 303. De reacties zijn verwerkt door het ministerie van VWS (Ellen Mars). - Het binnenkomen van reacties verliep als volgt: Vraag 1: Bij welke brancheorganisatie(s) is uw organisatie aangesloten?

2 Vraag 2: Heeft uw organisatie cliënten in zorg die niet in staat zijn om zelf hun privégelden te beheren en die daarvoor een beroep op uw organisatie doen/gedaan hebben? Met uw organisatie worden ook eventuele aan uw organisatie gelieerde stichtingen bedoeld. 302 geënquêteerden beantwoorden deze vraag. 153 geënquêteerden (50%) beantwoorden de vraag met nee. 149 geënquêteerden (49%) beantwoorden de vraag met ja.eén geënquêteerde (1%) beantwoordt deze vraag niet. Mogelijkheid om toelichting te geven: Verschillende geënquêteerden lichten toe hoe zij het beheer van privégelden nu geregeld hebben. Deze informatie is verwerkt bij vraag 3a. Ongeveer 25 geënquêteerden geven aan dat er wel een beroep gedaan is op de zorgaanbieder voor het beheren van privégelden, maar dat ze hier (principieel) niet op ingegaan zijn. De voornaamste redenen die hiervoor genoemd worden, zijn: we zien het niet als onze taak, we willen geen (schijn van) belangenverstrengeling, exploitatiegelden en privégelden van cliënten moeten gescheiden blijven. Deze geënquêteerden verwijzen de cliënt naar diens eigen netwerk of een private budgetbeheerder/gemeentelijk kredietbureau/(andere) bewindvoerder; ze beheren de privégelden van de cliënten dus niet op een eigen rekening en richten ook geen beheersstichting op voor hun cliënten. Verschillende geënquêteerden lichten toe wat hun doelgroep is. Voornamelijk zorgaanbieders die lid zijn van Federatie Opvang en GGZ NL hebben cliënten in zorg die niet in staat zijn zelf hun privégelden te beheren, omdat ze te maken hebben met schuldenproblematiek, betalingsachterstanden enz. Ze zijn niet in staat zelf verantwoord met geld om te gaan. Ook geven enkele van deze geënquêteerden aan dat veel cliënten bij binnenkomst überhaupt geen privégelden/inkomsten hebben en dat het enkele maanden duurt voordat ze daadwerkelijk een uitkering krijgen. In de tussentijd kunnen cliënt dan voorschotten krijgen, mits ze een machtiging ondertekenen waarin ze akkoord gaan dat hun privégelden op de rekening van de zorgaanbieder worden gestort. Eén geënquêteerde merkt op dat de zorgaanbieder ook kan constateren dat cliënten hun privégelden niet goed beheren en dat de zórgaanbieder vervolgens het initiatief kan nemen om privégelden niet meer door de cliënt zelf te laten beheren. Het hoeft dus niet zo te zijn dat cliënten een beroep op de zorgaanbieder doen.

3 Vraag 3a: Als uw organisatie de privégelden van cliënten beheert of laat beheren, hoe is dat dan geregeld? Staan de privégelden bijvoorbeeld op een zogenaamde derdenrekening of is dit bij uw organisatie anders geregeld? Dit was een open vraag, waarbij dus geen antwoordcategorieën aangevinkt konden worden. Ten behoeve van dit analysedocument zijn de antwoorden van de geënquêteerden hieronder wel geclusterd. Antwoord op de vraag 1) De privégelden staan op een eigen rekening van de cliënt, maar de zorgaanbieder doet in meer of mindere mate het beheer (de zorgaanbieder is hiervoor gemachtigd). 2) De privégelden staan op een (al dan niet aparte) derdenrekening, rekeningcourant of inzake-rekening van de zorgaanbieder. 3) De privégelden worden beheerd door een beheersstichting die op initiatief van de zorgaanbieder is opgericht (deze beheersstichting staat juridisch los van de zorgaanbieder, maar is wel slechts bedoeld voor cliënten van die zorgaanbieder of een beperkt aantal zorgaanbieders (bijv. in de regio)). Aantal keer dat dit Toelichting antwoord is gegeven 23 Niet alle geënquêteerden vermelden of de zorgaanbieder officieel gemachtigd is om namens de cliënt de privégelden te beheren. 45 Vier van de 45 geënquêteerden geven aan hiervoor een ontheffing van De Nederlandsche Bank te hebben. Dertien van de 45 geënquêteerden heeft expliciet aangegeven dat ze weliswaar privégelden van cliënten beheert op een eigen rekening, maar dat het slechts gaat om een potje voor zakgeld, kosten voor een kapper of andere kleine dagelijkse uitgaven. Het totale bedrag varieerde volgens de geënquêteerden van enkele tientallen euro s tot max. 200 euro per cliënt. 40 Vier van de 40 geënquêteerden geven aan dat de beheersstichting privégelden beheert op een derdenrekening. Zestien van de 40 geënquêteerden geven aan dat de beheersstichting gemachtigd is om privégelden te beheren d.m.v. een machtiging voor de rekening die op naam staat van de cliënt.

4 4) De zorgaanbieder verwijst cliënten door naar het eigen netwerk of een private budgetbeheerder/gemeentelijke kredietbureau/(andere) bewindvoerder. 27 Eigenlijk geeft deze antwoordcategorie geen antwoord op de vraag. In deze gevallen is er immers geen sprake van dat zorgaanbieders privégelden van cliënten (laten) beheren. Er zullen dus meerdere geënquêteerden zijn voor wie dit geldt, maar die geënquêteerden hebben deze vraag overgeslagen. NB: Vier geënquêteerden hebben deze open vraag dusdanig onduidelijk beantwoord, dat hun antwoord niet kon worden opgenomen in het bovenstaande overzicht. Op sommige geënquêteerden waren meerdere antwoorden van toepassing. Hun reacties zijn dus bij meerdere antwoordcategorieën meegeteld. Verschillende geënquêteerden geven aan dat dit onderwerp momenteel actueel is bij hen en dat ze bezig zijn met het herzien van hun huidige werkwijze.

5 Vraag 3b: Is uw organisatie ooit problemen tegengekomen bij (het voorbereiden van) het beheren van privégelden van één of meerdere cliënten? 200 geënquêteerden hebben deze vraag beantwoord. 151 geënquêteerden (50%) beantwoorden de vraag met nee. 49 geënquêteerden (16%) beantwoorden de vraag met ja. 103 geënquêteerden (34%) beantwoorden deze vraag niet. Mogelijkheid om toelichting te geven: Problemen die genoemd worden én die direct gerelateerd zijn aan de onderzoeksvraag die ten grondslag ligt aan deze enquête, zijn: o de bank wil een ontheffing van De Nederlandsche Bank en die heeft de zorgaanbieder niet (2 keer genoemd); o het beheren van privégelden van cliënten brengt administratieve lasten en kosten voor de zorgaanbieder met zich mee (3 keer genoemd); o cliënten kunnen het laten beheren van hun privégelden door private budgetbeheerders niet betalen (2 keer genoemd); o er ontstaan problemen als personeelsleden te ver gaan in het ondersteunen van cliënten bij het beheren van hun privégelden wanneer een zorgaanbieder daar niet toe gemachtigd is (2 keer genoemd); o bij het openen van een rekening op naam van de cliënt is de bank verplicht daarbij de cliënt aanwezig te laten zijn en dat leidt tot praktische problemen. Deze verplichting kan alleen losgelaten worden als de zorgaanbieder hiervoor een vergunning van de AFM heeft (1 keer genoemd); o Het onderbouwen van de machtiging en beheerrechten op de rekening van de cliënt richting bankinstellingen vormt in toenemende gevallen een probleem i.v.m. de strengere eisen van de Wet Identificatie Dienstverlening (1 keer genoemd); o de Rabobank stelt als eis dat voor alle cliënten wettelijke vertegenwoordiging geregeld dient te worden. Als dit niet lukt, dan moet de zorgaanbieder voor die cliënten een vergunning hebben van de AFM voor bemiddelen (1 keer genoemd); o professionele bewindvoerders incasseren wel de bewindvoerdersvergoeding, maar laten het feitelijke werk teveel over aan zorgaanbieders (1 keer genoemd). Daarnaast zijn er problemen benoemd met het beheren van privégelden van cliënten, die niet direct een relatie hebben met de onderzoeksvraag die ten grondslag ligt aan deze enquête. De belangrijkste/meest voorkomende daarvan, zijn: o als een zorgaanbieders het bewindvoerderschap over een cliënt wil aanvragen, dan is daarvoor de familie nodig, maar dat is vaak een moeizaam proces: of er is geen familie meer, of de familie vindt bewindvoering onnodig of te duur (2 keer genoemd);

6 o een cliënt kan relatief makkelijk iemand machtigen voor zijn/haar eigen bankrekening en dat leidt soms tot situaties waarin gemachtigden geld onverantwoord of niet in het belang van de cliënt besteden (6 keer genoemd); o er ontstaat soms onenigheid tussen de zorgaanbieder/private budgetbeheerder en de familie van een cliënt over de wijze waarop de eerstgenoemde het beheer uitvoert (5 keer genoemd); o zorgaanbieders die privégelden van cliënten beheren op een eigen rekening krijgen te maken met cliënten die laten weten personeelsleden niet te vertrouwen en dat gaat soms gepaard met vervelende situaties (2 keer genoemd). Vraag 3c: Stel dat uw organisatie failliet gaat, lopen uw cliënten dan het risico dat zij niet meer bij hun privégelden kunnen (omdat deze privégelden worden meegenomen in het faillissement)? 303 geënquêteerden hebben deze vraag beantwoord. 153 geënquêteerden (50%) beantwoorden de vraag met nee. 26 geënquêteerden (9%) beantwoorden de vraag met ja. 124 geënquêteerden (41%) beantwoorden de vraag met anders. Van de 124 geënquêteerden die anders heeft geantwoord, geeft het overgrote merendeel geen verdere toelichting (uit de rest van de analyse volgt logischerwijs dat veel van deze geënquêteerden geen privégelden van cliënten beheren). Drie geënquêteerden lichten toe dat dit slechts geldt voor een bewonersservicerekening/kleine bedragen zoals maandelijks zakgeld. Vijf geënquêteerden lichten toe dat ze denken van niet/het niet weten/het lastig in te schatten vinden/dat het nu misschien nog wel zo is, maar binnenkort niet meer/dat de bank zegt van niet, maar de accountant zegt van wel.

7 Vraag 4: Er zijn cliënten bij zorgorganisaties die het risico lopen dat ze niet meer bij hun privégelden kunnen wanneer de organisatie failliet gaat. Heeft u suggesties voor een structurele oplossing van dit probleem? Dit was een open vraag, waarbij dus geen antwoordcategorieën aangevinkt konden worden. Ten behoeve van dit analysedocument zijn de antwoorden van de geënquêteerden hieronder wel geclusterd. Antwoord 1) In het algemeen: privégelden moeten gescheiden worden van de exploitatiegelden van de zorgaanbieder / het beheer van privégelden moet juridisch, organisatorisch en financieel worden losgemaakt van de zorgaanbieder. 2) Privégelden moeten altijd op naam van de cliënt blijven staan. Als een zorgaanbieder bereid is om privégelden van cliënten te beheren, dan doet ze dat door een machtiging te krijgen voor het beheer van die rekening. 3) Als zorgaanbieder een ontheffing van De Nederlandsche Bank verkrijgen, waardoor privégelden van cliënten op een rekening van de zorgaanbieder beheerd kunnen worden zonder dat cliënten het risico lopen dat ze deze gelden verliezen bij een faillissement van hun zorgaanbieder. 4) Als zorgaanbieder een beheersstichting oprichten die de privégelden van cliënten beheert (deze beheersstichting staat juridisch los van de zorgaanbieder, maar is wel slechts bedoelt voor cliënten van die zorgaanbieder of een beperkt aantal zorgaanbieders (bijv. in de regio)). Aantal keer dat dit antwoord is gegeven Toelichting 68 Eén van de 68 geënquêteerden geeft aan dat de beheersstichting privégelden zou moeten beheren op een derdenrekening (hierbij wordt gerefereerd aan een VvE, die een bankrekening heeft waarop de "bewonersgelden" gestort kunnen worden). Acht van de 68 geënquêteerden geven aan dat de beheersstichting gemachtigd zou moeten zijn om privégelden te beheren d.m.v. een machtiging voor de rekening die op naam staat van de cliënt. Enkele keren werd expliciet als randvoorwaarde gesteld dat de

8 beheersstichting onafhankelijk moest zijn, een controlerend orgaan moest hebben (bijv. vertegenwoordigers uit de cliëntenraad), dat er duidelijke beheersafspraken gemaakt moeten worden en/of dat er een specifieke opdracht aan de beheersstichting moet worden gegeven. Daarnaast werd eenmaal vermeld dat de beheersstichting lid zou moeten zijn van de branchevereniging BPBI. Eenmaal wordt het volgende gemeld: Het belang van een band tussen instelling en beheersstichting moet niet worden onderschat. Ouders van cliënten vertrouwen de instelling vaak jarenlang de zorg van hun zoon/dochter toe en voor velen hoort daar logischerwijs ook het verzorgen van de financiën bij ( jullie hebben er verstand van ). Voor de instelling wordt door dit beheer in de buurt te houden het debiteurenrisico verkleind (kosten die worden voorgeschoten en niet AWBZ gefinancierd zijn). 5) Geen privégelden van cliënten beheren en ook niet zelf een beheersstichting laten oprichten. Cliënten verwijzen naar het eigen netwerk of een private budgetbeheerder/gemeentelijke kredietbureau/(andere) bewindvoerder. 75 Twee van de 75 geënquêteerden merken op dat het toezicht op private budgetbeheerders beter moet, o.a. omdat de tarieven die ze vragen erg hoog zijn. Eenmaal wordt aangegeven dat alleen verwezen moet worden naar private budgetbeheerders die daarvoor een speciaal keurmerk hebben.

9 6) Privégelden laten beheren door zorgaanbieders via een constructie met een derdengeldrekening zoals notarissen die ook hebben. 7) Regel met de AFM een vergunning voor het verlenen van bemiddeling in spaar- en betaalrekeningen en regel met de bankinstelling een mantelovereenkomst hoe te handelen mbt bemiddelen in spaar- en betaalrekeningen (identificatie, borging, traceability). 4 2 Eenmaal wordt opgemerkt dat bij private budgetbeheerders ook de rekening op naam van de cliënt moet blijven staan. Eén geënquêteerde geeft daarnaast aan: Meer sturen op juridische borging van mensen uit onze samenleving die eigen belang niet of onvoldoende kunnen behartigen door bewindvoerderschap, mentor of curatele. Organisaties oproepen om pas dan zaken te doen wanneer de juridische status is geregeld wanneer een cliënt wilsonbekwaam is. Eén geënquêteerde schrijft: In een bewindvoerderstaak opnemen dat deze verplicht is zorg te dragen voor het beschikbaar stellen van contant geld voor de cliënt en deze middelen ook aanreiken en niet overdragen aan een zorginstelling. 8) Privégelden van cliënten beheren door een beheerrekening op naam van de cliënt te openen en een koppeling te maken naar Smart FMS (type software). 9) Gemeentelijke kredietbanken de taak geven om privégelden van cliënten uit hun gemeente te beheren. 10) Per centrumgemeente (voor maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid) Hierbij werd de suggestie gegeven om wachtlijsten van gemeentelijke kredietbanken te verkleinen door het geven van een subsidie.

10 één niet op winst gerichte organisatie oprichten die zich, in opdracht van de gemeentelijke overheid, uitsluitend richt op budgetbeheer voor burgers die dat zelf niet kunnen (zonder dat beschermingsbewind aan de orde is en met toestemming van de cliënt). 11) Privégelden laten beheren door gemeenten, Per Saldo of maatschappelijk 1 werk. 12) Privégelden van cliënten laten beheren door een naaste die door de cliënt zelf 1 wordt aangewezen met daarnaast de instelling als controle achter de hand. 13) Garantstelling door de Staat of een Waarborgfonds. 1 14) Een oplossing zoeken in samenhang met versimpeling van het organiseren van 1 schuldhulpverlening. 15) Privégelden niet door zorgaanbieder laten organiseren, maar door lokale 1 vrijwilligers organisaties die dit aanbieden. 16) Specifieke verzekering ontwikkelen en de mogelijkheid geven deze af te 1 sluiten. 17) Binnen de zorginstelling in de statuten, in de contracten of in de inrichting van 1 de organisatie uitsluitingscriteria opnemen, zodat de derdengelden buiten het faillissement vallen (onduidelijk of dit mogelijk is). 18) Zorgaanbieders die er slecht voorstaan dienen door de toezichthouders 1 strenger te worden bewaakt. De monitorfunctie bij dergelijke instellingen met 'de code rood' zou moeten voorzien in garantiestellingen voor deze cliënten. 19) Er moet een ruimer aanbod van budgetbeheer komen, waarbij bewindvoering 1 gecombineerd wordt met een gedegen toetsing/keurmerk. 20) Rekeningen met privégelden van cliënten een aparte juridische status geven, 1 waardoor deze buiten het faillissement vallen. 21) Het zou fijn zijn als er een landelijke regeling komt die verbiedt dat zorginstellingen dit voor hun cliënten doen en regelt dat er een instelling is waar de gelden beheert worden. 22) Kwaliteitseisen stellen aan zorginstellingen of gelieerde stichtingen als zij activiteiten uitvoeren op het gebied van beheer van privégelden van cliënten, ook als zij deze activiteiten uitvoeren in opdracht van een bewindvoerder. Bij het stellen van kwaliteitseisen dient een zorginstelling zich af te vragen of ze in staat is aan de kwaliteitseisen te voldoen, of dat ze deze activiteiten niet meer 1 1

11 uitvoert. 23) Beter toezicht door rechtbank op het gevoerde bewind. 1 24) Hopelijk wordt wetsvoorstel m.b.t. een wijziging van het Burgerlijk Wetboek 1 1 over het aanvragen van een juridische maatregel aangenomen door de Tweede Kamer en Eerste Kamer. Als zorginstelling kunnen we dan borgen dat bewind wordt geregeld voor alle cliënten die wilsonbekwaam zijn ten aanzien van hun financiële belang. NB: Sommige geënquêteerden hebben meerdere suggesties gedaan. Deze zijn dan gescheiden opgenomen in het bovenstaande schema. Enkele keren is er een suggestie gedaan waarbij het zonder nader onderzoek al duidelijk is dat cliënten wel degelijk het risico lopen hun privégelden te verliezen wanneer hun zorgaanbieder failliet gaat. Een voorbeeld daarvan is: Privégelden op een derdenrekening van de zorgaanbieder zetten. Deze suggesties zijn niet in het bovenstaande schema opgenomen. Acht geënquêteerden hebben deze open vraag dusdanig onduidelijk of vaag beantwoord, dat (een deel van) hun antwoord niet kon worden opgenomen in het bovenstaande overzicht. Tweemaal hebben geënquêteerden als suggestie gegeven dat het zorgaanbieders structureel/wettelijk verboden moet worden om privégelden dusdanig te beheren dat cliënten het risico lopen dat zij hun privégelden verliezen in het geval de zorgaanbieder failliet gaat. Deze suggestie is niet in het bovenstaande schema opgenomen, omdat dit conform de huidige wet- en regelgeving al verboden is.

Beschermingsbewind. Kwantitatief onderzoek naar ontwikkelingen en kosten voor gemeenten

Beschermingsbewind. Kwantitatief onderzoek naar ontwikkelingen en kosten voor gemeenten Beschermingsbewind Kwantitatief onderzoek naar ontwikkelingen en kosten voor gemeenten Mei 2014 Colofon Uitgave Stimulansz Postbus 2758 3500 GT Utrecht T (030)-2982800 F (030)-2982801 www.stimulansz.nl

Nadere informatie

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking Rechtsbescherming Voor mensen met een verstandelijke beperking PlatformVG Koepelorganisatie voor lettertype: collectieve Charlotte Sans Book Plain belangenbehartiging Kleuren: P 295 en P 136 van mensen

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Schema verzoeken om schriftelijke gegevensverstrekking uit de Basisregistratie personen (BRP)

Schema verzoeken om schriftelijke gegevensverstrekking uit de Basisregistratie personen (BRP) Schema verzoeken om schriftelijke gegevensverstrekking uit de Basisregistratie personen () Geactualiseerd door een werkgroep* uit de NVVB-adviescommissie Identiteiten en Producten Waarom dit schema? Collega

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

levenstestament of volmacht Wat regel je voor als je zelf geen beslissingen meer kunt nemen?

levenstestament of volmacht Wat regel je voor als je zelf geen beslissingen meer kunt nemen? levenstestament of volmacht Wat regel je voor als je zelf geen beslissingen meer kunt nemen? 2 netwerk notarissen 3 3 Levenstestament of volmacht Wat is het? 5 Verschillende mogelijkheden Wat kan er allemaal

Nadere informatie

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking mede Samenwerken: hoe doe je dat? De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over mededinging en samenwerking Een verslag

Nadere informatie

Leidraad Wet gemeentelijke schuldhulpverlening NVVK

Leidraad Wet gemeentelijke schuldhulpverlening NVVK Leidraad Wet gemeentelijke schuldhulpverlening NVVK Versie 2.0 mei 2012 ` Blad 2 2012, NVVK De inhoud van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, bewerkt en toegepast door leden van de NVVK zonder voorafgaande

Nadere informatie

1 van 7. Zorg. Autorijden

1 van 7. Zorg. Autorijden Dementie brengt veel problemen met zich mee. Niet alleen is de verzorging van iemand met dementie zwaar. Er kunnen ook juridische en financiële problemen bij komen kijken. Zorg dat u het tijdig en goed

Nadere informatie

Colofon. Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch Bureau Wsnp Postbus 70503 5201 CD S-HERTOGENBOSCH www.wsnp.rvr.org

Colofon. Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch Bureau Wsnp Postbus 70503 5201 CD S-HERTOGENBOSCH www.wsnp.rvr.org Colofon Dit boekje is een uitgave van de Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch, Bureau Wsnp. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen Op weg naar effectieve schuldhulp Preventie: voorkomen is beter dan genezen Gemeenten en Schuldhulpverlening Voorwoord Auteurs dr. Nadja Jungmann dr. Roeland van Geuns dr. Jeanine Klaver drs. Peter Wesdorp

Nadere informatie

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014 Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen Mei 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 INLEIDING Er wordt heel veel gezegd en geschreven over de veranderingen in de jeugdzorg van 1 januari 2015. En terecht. Het gaat namelijk over

Nadere informatie

Verzekeringen&vrijwilligers

Verzekeringen&vrijwilligers Verzekeringen&vrijwilligers krant Een uitgave van CIVIQ, instituut vrijwillige inzet - Postbus 12080, 3501 AB Utrecht - tel. 030 750 90 00 - info@civiq.nl We groeien de claimcultuur in 4 Verzekeren in

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

gevangen in schuld over de uitzichtloze schuldsituaties van cliënten van de verslavingsreclassering

gevangen in schuld over de uitzichtloze schuldsituaties van cliënten van de verslavingsreclassering gevangen in schuld over de uitzichtloze schuldsituaties van cliënten van de verslavingsreclassering Auteurs Nadja Jungmann Anneke Menger Marc Anderson David Stam Datum 2 juli 2014 Hogeschool Utrecht, 2014

Nadere informatie

Drempelbedrag. Kamerstukken II 2012/13, 33 540, nr. 16. [1]

Drempelbedrag. Kamerstukken II 2012/13, 33 540, nr. 16. [1] WIJZING VAN DE WET FINANCIERING DECENTRALE OVERHEDEN IN VERBAND MET HET RENTEDRAGEND AANHOUDEN VAN LIQUIDE MIDDELEN IN S RIJKS SCHATKIST (VERPLICHT SCHATKISTBANKIEREN) De regering heeft met belangstelling

Nadere informatie

"Ik kan het (niet) zelf"

Ik kan het (niet) zelf "Ik kan het (niet) zelf" Een verkenning van de problematiek van de continuering van (gedwongen) hulp aan kwetsbare jongeren die de leeftijd van 18 bereiken Datum: 21 mei 2015 Advies: KOM010/2015 Voorwoord

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 212 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer Nr. 11 AMENDEMENT

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN

ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN Voorwoord Onbevoegd lesgeven is al jaren een bron van zorg in het voortgezet onderwijs. Tot nu toe is vooral

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE. I. Algemeen. 1. Inleiding. 2. Het huidige stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand

MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE. I. Algemeen. 1. Inleiding. 2. Het huidige stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE I. Algemeen 1. Inleiding 2. Het huidige stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand 3. De stelselvernieuwing rechtsbijstand 4. De maatregelen 5. Grondwet en EVRM 6.

Nadere informatie

Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011

Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011 Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011 Onderzoek naar de effecten van de introductie van het Bouwbesluit 2011 op de Administratieve Lasten van bedrijven en burgers B.V. Edisonbaan 14 G-1

Nadere informatie