Commissie van Toezicht behorende bij Detentiecentrum Schiphol. Jaarverslag 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Commissie van Toezicht behorende bij Detentiecentrum Schiphol. Jaarverslag 2016"

Transcriptie

1 Commissie van Toezicht behorende bij Detentiecentrum Schiphol. Jaarverslag

2 - De - De 1. Inrichtingsgegevens Detentiecentrum Schiphol Bestemming: Huis van Bewaring voor mannen en vrouwen (regime van beperkte gemeenschap) G renslog ies Gevangenis Bezoekadres: Justitieel Comple Schiphol Duizendbladweg VA Badhoevedorp Detentiecentrum Schiphol is een onderdeel van het Justitieel Comple Schiphol. Een comple bestaande uit met elkaar verbonden eenheden, waarin zijn ondergebracht: een rechtbank met zittingszalen, het kantorencomple van de IND, een afdeling waarin aangehouden en in bewaring gestelde drugskoeriers kunnen worden ondergebracht, een afdeling waarin momenteel mensen op grond van artikel 59 Vw in vreemdelingenbewaring zitten, een afdeling waarin vreemdelingen die op strafrechtelijke titel zijn ingesloten (preventieve VRlSsers), een afdeling waar arrestanten zijn geplaatst, een afdeling waar gedetineerden met een HvB-titel zijn geplaatst, een afdeling waarin mensen die op grond van artikel 6 Vw aan de grens geweigerd zijn en op grond daarvan in grensbewaring verblijven, een afdeling met mensen die op grond van de asielwetgeving zich aanmelden en tijdelijk verblijven en een afdeling waar personen die door de KMar op het luchthaventerrein zijn aangehouden worden ingesloten. De Commissie van toezicht - In - Een - Deskundigheidsbevordering, commissie van toezicht houdt toezicht op de tenuitvoerlegging van de vrijheidsbeneming van de diverse ingeslotenen verblijvende in het detentiecentrum Schiphol en tevens op de wachtruimtes bij de rechtbank die in het comple gevestigd is. samenstelling van de commissie van toezicht voldeed per 1januari 2016 aan de in artikel 11 lid 3 van de Penitentiaire Maatregel gestelde eisen. Van de commissie van toezicht maakten o.a. deel uit een met rechtspraak belast lid van de rechterlijke macht, een advocaat, een medicus en een psycholoog. het verslagjaar is de commissie van toezicht ondersteund door een ambtelijk secretaris, die werkzaam is bij het Bureau Commissies van Toezicht te Utrecht. lid is eervol ontslagen gedurende dit verslagjaar en daarvoor is een nieuw lid aangetrokken. de volgende opleidingen zijn gevolgd: - De voorzitter heeft de Praktijkgeoriënteerde cursus penitentiair recht voor leden van commissies van toezicht gegeven aan de VU law academy op 27 mei 2016, de secretaris was hierbij aanwezig. 2

3 - De volgende bijeenkomsten zijn dit verslagjaar bezocht: - De voorzitter was aanwezig bij de conferentie van de Commissies van Toezicht Arrestantenzorg op 22 april Het congres Aansluiting gemist van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) is op donderdag 13 oktober 2016 door een lid en de secretaris bezocht. - Een lid en de secretaris waren aanwezig bij de Landelijke Themadag Commissie van Toezicht voor commissies van toezicht in Amersfoort. De landelijke themadag heeft plaatsgevonden op 14 november 2016 en had als onderwerp Detentie en Mensenrechten. - De voorzitter is tevens lid van de Klankbordgroep CvT s en heeft in die hoedanigheid diverse overleggen gevoerd, o.a. met DJI en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. 3

4 2. Cijfers van Aantal - Aantal - Aantal - Medische beklagzittingen: 12 bezette detentieplaatsen per 1 juli van het verslagjaar: 284 contacten met Gedeco: 0 klachten: Aantal medische klachten van organisatorische aard: 3 Aantal klachten van medisch-inhoudelijke aard: 131 Er zijn 85 klachten aangemerkt als afgehandeld door het (plaatsvervangend) Hoofd Zorg. Er zijn 16 klachten aangemerkt als ingetrokken na een gesprek met het (plaatsvervangend) hoofd zorg. In een aantal medische klachten was de ingeslotene al vôör een gesprek met ontslag gegaan of bijv. te boos om in gesprek te gaan. In totaal zijn 10 klachten doorgestuurd naar de Medisch Adviseur en 1 Er is in één medische klacht beroep ingesteld bij de RSJ. klacht naar de Cvi. 4

5 3. De toezichthoudende taak In dit hoofdstuk wordt een aantal onderwerpen benoemd die specifiek de aandacht hebben gekregen van de commissie van toezicht dan wel die relevant zijn om in dit hoofdstuk aandacht aan te besteden. In de vergaderingen wordt aan een aantal onderwerpen standaard aandacht besteed. Deze zijn, voor zover relevant: de medische dienst, het verslag van de maandcommissarissen, ingekomen stukken en mededelingen van de voorzitter, directie en KMar. Er is gedurende dit verslagjaar besloten om elke twee maanden bij de vergadering een medewerker van een discipline uit te nodigen om een uiteenzetting te geven over zijn/haar werkzaamheden. Indien een actualiteit zich voordoet, wordt hierop ingesprongen bij het uitnodigen. De CvT krijgt hierdoor een beeld van wat er op de werkvloer speelt en de medewerkers krijgen een indruk van de rol van de CvT. In dit verslagjaar heeft een casemanager, een verpleegster van de medische dienst en een medewerker van DT&V op de vergadering een uitleg gegeven over zijn! haar werkzaamheden. Meer specifiek hebben deze onderwerpen de aandacht van de commissie van toezicht gehad en deze onderwerpen zijn uitgebreid/veelvuldig besproken in de vergaderingen: a. Meerpersoonscel beleid Er is met de directie gesproken over de bezwaren van de commissieleden met het standaard meerpersoonscel beleid in detentiecentrum Schiphol. In het land wordt er steeds minder vaak gebruik gemaakt van twee personen op één cel. Hierdoor worden gedetineerden die in detentiecentrum Schiphol worden geplaatst anders behandeld dan gedetineerden die elders in het land worden geplaatst. De directeur heeft de bezwaren van de CvT aan het Hoofdkantoor voorgelegd. Het Hoofdkantoor heeft daarop gereageerd. Naar aanleiding van de reactie van het hoofdkantoor hebben de commissieleden besloten om advies te vragen aan de Inspectie V&J. De voorzitter heeft dit besproken. Het is bekend dat in het Masterplan DJI is opgenomen dat er meet gebruik zal worden gemaakt van meerpersoonscellen. Echter, de Cvi is van mening dat uit de praktijk blijkt dat steeds meer gedetineerden enkel op een cel verblijven door de dalende gedetineerdenpopulatie. Dit levert een frictie op met het standaard beleid in detentiecentrum Schiphol. Als een gedetineerde weigert plaats te nemen in een meerpersoonscel dan wordt hij disciplinair bestraft. Dit is geen wenselijke situatie, aldus de commissieleden. b. Bezoek zonder toezicht kamer Door de aanpassing van de Regeling Model Huisregels penitentiaire inrichtingen (1 december 2015) met betrekking tot de wijziging voorwaarden bezoek zonder toezicht komen gedetineerden in het Huis van Bewaring ook in aanmerking voor bezoek zonder toezicht. Gelet op de populatie heeft detentiecentrum Schiphol twee BZT-kamers ingericht. Dit heeft de 5

6 directeur in januari aangekondigd, in juni 2016 zijn de kosten voor de verbouwing akkoord bevonden en op 18 oktober 2016 zijn de kamers opgeleverd. c. Gedeco Gedurende het verslagjaar is er meerdere malen gesproken over de (afwezigheid van) Gedeco. De directeur is er door de leden op gewezen dat hij een inspanningsverplichting heeft om zorg te dragen dat een afvaardiging van gedetineerden regelmatig kan spreken met de directeur. De diversiteit van gedetineerden en de korte verblijfsduur van de gedetineerden in de inrichting zorgt dat de contfnuïteit van een Gedeco problematisch blijkt. Er is afgesproken dat de verslagen van het Gedeco-overleg, indien deze plaatsvindt, aan de CvT-Ieden worden verstrekt. Doordat er weinig animo was onder de ingeslotenen om plaats te nemen in de Gedeco, heeft de directeur besloten om het overleg te voeten met de teinigers. Dit overleg vindt één keer in de zes weken plaats. d. Etra Zorgvoorziening (hierna EZV) In 2015 is de EZV op detentiecentrum Schiphol ingericht en ook weer gesloten. In februari van dit verslagjaar heeft de directeur aangegeven een verzoek aan het Hoofdkantoor te hebben gedaan om wederom een EZV in te richten. De wens voor een EZV is er door het groot aantal kwetsbare klanten, die in detentiecentrum Schiphol worden geplaatst. Dit verzoek is goedgekeurd. Als de gedetineerden, bestemd voor plaatsing in de nieuwe inrichting JC Zaanstad, zijn overgeplaatst, komt er ruimte beschikbaar voor de EZV. Dat heeft dit verslagjaar niet meer plaatsgevonden. e. Spitacties Dit verslagjaar heeft de directie de commissieleden een aantal keer op de hoogte gesteld van gehouden spitacties. Hierbij is ook een keer het Landelijke Bijzondere Bijstandseenheid (LBB) ingezet. Bij de spitacties zijn o.a. drugs gevonden maar ook drank, geprepareerde mesjes en een steekwapen. Met de komst van een andere doelgroep constateerde de directie dat er meer drugs aanwezig was in de inrichting. Hierdoor is besloten om op meer regelmatige basis middelen in te zetten om dit tegen te gaan, waaronder de inzet van een drugshond. f. Aanmeldstraat van de IND-afdeling In maart 2016 is tijdens de vergadering medegedeeld dat er een aanmeidstraat bij de IND afdeling is geopend. De IND heeft gelet op de toestroom van vluchtelingen drie etra aan meldcentra geopend, waaronder één in het JCS. Dit houdt in dat asielzoekers voor één dag naar het aanmeldcentra, op afdeling C2a, komen. Bij de receptie van het JCS wordt de identiteit van de asielzoekers gecontroleerd. Hierna worden de asielzoekers door personeel begeleid van de ingang van het detentiecentrum naar de IND-afdeling. De deur van de IND- afdeling is dicht maar dat betekent niet dat de asielzoekers zijn ingesloten. De asielzoekers mogen gaan en staan waar ze willen. Alleen kunnen ze niet zelfstandig het gebouw uit, dan worden ze begeleid 6

7 door personeel. Op de afdeling zijn de cellen dicht, de asielzoekers verblijven op de afdeling. Er kan gebruik worden gemaakt van de wc in enkele cellen. Medewerkers zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. De asielzoekers mogen eten meenemen en kunnen vrijelijk naar de luchtplaats. Gedurende de dag vinden gesprekken met de IND-medewerkers plaats. Daarna worden de asielzoekers weer teruggebracht naar de COA-locaties in gehele proces valt onder de verantwoordelijkheid van de IND. Noord- Holland. Het g. Opening JC Zaanstad De opening van het nieuwe comple Zaanstad heeft vertraging opgelopen, waardoor de HvB afdeling in detentiecentrum Schiphol langer open diende te blijven. h. Andere populatie Gedetineerden verblijvende op de HvB-afdeling hebben recht op het volgen van onderwijs. Dit kan in detentiecentrum Schiphol ook aangeboden worden. Echter, bleek er soms onduidelijkheid te bestaan over de rechten van deze groep gedetineerden. Medewerkers waren niet altijd bekend met de mogelijkheid tot het volgen van onderwijs. De mogelijkheden voor het aanbieden van arbeid aan arrestanten is door de directie onderzocht. Samenplaatsen van mannen en vrouwen- die opnieuw asiel aanvragen Uit een verslag van de maandcommissaris bleek dat mannen en vrouwen op één afdeling werden geplaatst. Deze groep ingeslotenen verblijven in detentiecentrum Schiphol omdat zij opnieuw asiel aanvragen. De directie heeft de commissieleden geïnformeerd dat er veel aandacht voor deze groep ingeslotenen is, dat zij maimaal twee weken in de inrichting mogen verblijven en dat de vrouwen vooraan op de afdeling geplaatst worden. j. Penitentiaire landkaart 2017 In september 2016 heeft de directeur laten weten dat het voorstel voor de Penitentiaire Landkaart (hierna PLK) bekend is gemaakt. Het voorstel zou een een vermindering van het aantal ingeslotenen inhouden, die geplaatst zouden worden in detentiecentrum Schiphol. De directie heeft een tegenvoorstel ingediend om de populatie te houden zoals het was. De definitieve PLK is begin 2017 bekend geworden. k. Geld beschikbaar in samenwerking met DC Rotterdam De directie heeft laten weten dat er een geldbedrag beschikbaar is gesteld om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor verbetering van het leefklimaat in de inrichting, voor voornamelijk de groep arrestanten. Er wordt door de directie gekeken naar de mogelijkheden voor arbeid en het creëren van buitensportvelden. Het doel is om de inrichting voor zoveel mogelijk regimes beschikbaar te maken en een goede dagbesteding voor de gedetineerden te bieden. 7

8 Hoofd Zorg Het Hoofd Zorg dan wel haar plaatsvervanger of vertegenwoordigd door de directie heeft elke vergadering de ontwikkelingen bij de medische dienst besproken. Op de vergadering worden medische klachten! zaken die in de inrichting spelen, besproken. Dit verslagjaar hebben zich geen noemenswaardige incidenten voorgedaan. Er is meerdere malen gesproken over het medicatiebeleid. Dit beleid zorgde voornamelijk bij arrestanten voor onbegrip en ook voor het personeel was het beleid niet altijd duidelijk. Hier is aandacht aan besteed door de directie. Ook is er op de vergadering melding gemaakt van bijv. de constatering van de MRSA- bacterie bij een ingeslotene en bij een andere ingeslotene is TBC geconstateerd. Ook de werkwijze voor het verkrijgen van een contra-indicatie voor een meerpersoonscel op medische gronden is vaker aan bod gekomen. Bij de vergaderstukken zit elke maand een overzicht van de medische klachten en de wijze van afhandelen daarvan. Deze wordt op de vergadering kort doorgenomen. 8

9 4. De adviestaak a. Gedurende het verslagjaar heeft de commissie geen aanleiding gezien om bijvoorbeeld de Dienst Justitiële Inrichtingen, het Ministerie van Veiligheid en Justitie of de Inspectie Veiligheid en Justitie of de leiding van de KMar te informeren of adviseren. Wel heeft de directeur op verzoek van de CvT leden bij het Hoofdkantoor het bezwaar aangekaart tegen de standaard meerpersoonscel plaatsing in detentiecentrum Schiphol. Na ontvangst van de reactie van het Hoofdkantoor heeft de voorzitter hierover gesproken met de Inspectie van Veiligheid en Justitie, zie punt 3a van dit jaarverslag. Voorts was de CvT voornemens om een brief aan het Hoofdkantoor te sturen voor het verkrijgen van een actuele bestemmingsaanwijzing n.a.v. het jaarverslag De bestemmingsaanwijzing liet lang op zich wachten maar is uiteindelijk ontvangen voordat de commissie van toezicht een brief had verstuurd. b. Voor overige zaken waarbij adviserend dan wei toezichthoudend is opgetreden, wordt verwezen naar hoofdstuk 3. 9

10 5. De bemiddelingstaak Na ontvangst van een (formele) klacht bij het secretariaat van de commissie van toezicht wordt deze beoordeeld door de secretaris. Indien de klacht zich niet leent voor bemiddeling wordt deze aan de directie toegezonden met het verzoek daarop te reageren. Indien de klacht zich leent voor bemiddeling stuurt het secretariaat de stukken naar de maandcommissaris. In Detentiecentrum Schiphol vragen de ingeslotenen op de afdeling om een beklagformulier dan wel een spreekbriefje, die zij vervolgens in de daarvoor bestemde brievenbus deponeren. De maandcommissaris komt gemiddeld een keer per week in de inrichting en leegt dan de brievenbus. De maandcommissaris bespreekt de klaagschriften/ spreekbriefjes dan direct met de betreffende ingeslotene en tracht te bemiddelen. Als blijkt dat een ingeslotene, na het gesprek met de maandcommissaris, zijn/haar klacht wil handhaven dan wel wil dat zijn spreekbriefje wordt gezien als een formele klacht, vermeldt de maandcommissaris dit in zijn/haar verslag. De stukken worden dan aan de secretaris van de commissie van toezicht opgestuurd. De ontvangst van de klacht wordt door het secretariaat aan klager bevestigd en de klager wordt van de verdere procedure op de hoogte gebracht. De leden van de commissie van toezicht vervulden gedurende dit verslagjaar beurtelings de functie van maandcommissaris. Er zijn twee maandcommissarissen per maand en er is een onderverdeling van de te bezoeken afdelingen gemaakt. Gemiddeld werd het detentiecentrum wekelijks door één of twee maandcommissarissen bezocht, teneinde zich op de hoogte te stellen van de sfeer en gang van zaken in het detentiecentrum, verzoekbriefjes met de daar verblijvende personen te bespreken en waar mogelijk te bemiddelen inzake klachten, die hem of haar door het secretariaat in handen zijn gesteld dan wel door een ingeslotene in de daarvoor bestemde brievenbus zijn gedaan. De maandcommissaris sen brachten schriftelijk verslag uit. In de vergadering werden deze verslagen mondeling toegelicht. De werkzaamheden van de maandcommissaris werden als zeer zinvol ervaren en leverden een bijdrage aan de oordeelsvorming van de commissie van toezicht over het klimaat in de inrichting en naar het idee van de maandcommissarissen is het ook gelukt in voorkomende gevallen een bijdrage te leveren aan de oplossing van problemen van de ingeslotenen. Een overzicht van de binnengekomen klachten is als bijlage bij dit verslag gevoegd. Daarop is te zien welke klachten door de ingeslotenen zijn ingetrokken nadat ze door de maandcommissaris (MC) zijn afgehandeld ( ingetrokken na bemiddeling ). Het komt ook voor dat de ingeslotenen hun klachten intrekken, zonder dat zij met de maandcommissaris hebben gesproken. Dan zijn zij als ingetrokken geregistreerd. Daarnaast werden ook sprekersbriefjes door de maandcommissaris afgehandeld. Hiervan is geen registratie bijgehouden. 10

11 6. De rechtsprekende taak De beklagcommissie in wisselende samenstelling is maandelijks bijeengekomen voor het houden van beklagzittingen. In totaal zijn er twaalf beklagzittingen gehouden in De klachten zijn telkens zo spoedig mogelijk in behandeling genomen. Dat wil niet zeggen dat de klachten in alle gevallen binnen de wettelijke termijn zijn behandeld. De beklagzittingen vonden plaats in aanwezigheid van een lid van de directie van detentiecentrum Schiphol. De procedure rond de behandeling van de klachten verliep in het algemeen goed. Ook zijn er dit verslagjaar weer enkele klachten zonder zitting, schriftelijk afgedaan omdat de beslissing kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond was. De voorzitter dan wel plaatsvervangend voorzitter van de beklagcommissie was in deze klachten van mening dat hij/zij voldoende was voorgelicht en heeft de klachten zonder mondelinge toelichting en in sommige gevallen zonder verweer van de directie buiten zitting afgedaan. In de vergaderingen van de commissie van toezicht werd verslag uitgebracht van de werkzaamheden van de voorzitter van de beklagcommissie dan wel van de beklagcommissie. De leden van de commissie van toezicht ontvingen steeds afschriften van de beslissingen bij de vergaderstukken. Voor de volledigheid wordt hier opgemerkt dat op klachten van vreemdelingen die op grond van artikel 59 van de Vreemdelingenwet 2000 in het Detentiecentrum verblijven de Penitentiaire beginselenwet van toepassing (Pbw) is. Op klachten van vreemdelingen die op grond van artikel 6 van de Vreemdelingenwet 2000 in het Detentiecentrum verblijven is het Reglement regime grenslogies van toepassing. In het verslagjaar 2016 zijn er in totaal 275 klachten bij het Bureau commissies van toezicht (het secretariaat) binnengekomen. Hieronder een overzicht van de wijze waarop de klachten zijn afgedaan. Dit is de stand van zaken op 28 juli

12 AFDOENING 2016 Schiphol Gegrond 1 Gegrond met compensatie 10 )eels gegrond 1 Deels gegrond met compensatie 1 Ongegrond 38 Niet ontvankelijk 32 fdoening na een rogatoir verzoek 1 Ingetrokken 741. Ingetrokken na bemiddeling Ingetrokken met compensatie 2 Ingetrokken ter zitting 1 Overgedragen (bijv. aan de medisct 16 : adviseur) Nog niet afgedaan 0 Totaal 275 De klachten waren van zeer uiteenlopende aard. Onderwerpen die veelvuldig in klachten terugkwamen, waren: plaatsing in afzondering op ordemaatregel en plaatsing in een strafcel als disciplinaire straf, (medische) verzorging, activiteiten, vermissing van persoonlijke goederen, contact met de buitenwereld (bellen, post en bezoek) en bejegening. Een overzicht van de binnengekomen klachten en de afhandeling hiervan is als bijlage bij dit verslag gevoegd. In dit overzicht zijn ook de onderwerpen van de klacht vermeld. De medische klachten die zijn ingediend in detentiecentrum Schiphol zijn bijgehouden op de medische registratielijst. Deze lijst is maandelijks bij de vergaderstukken gevoegd. Voor inzage in dat overzicht verwijst de commissie van toezicht naar de medische dienst behorende bij het detentiecentrum. In het hiervoor genoemde klachtenoverzicht dat als bijlage bij dit verslag is gevoegd, staat ook vermeld in hoeveel zaken men in beroep is gegaan bij de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). In totaal zijn er dit verslagjaar veertien beroepszaken aanhangig gemaakt bij de RSJ. De beroepszaken zijn allen ingediend door de klagers. Drie beroepszaken zijn gegrond verklaard en heeft de beroepscommissie een compensatie aan de klagers toegekend. De beroepscommissie heeft zeven beroepszaken ongegrond verklaard en in vier beroepszaken zijn de klagers niet-ontvankelijk verklaard. 12

13 Ten aanzien van de ingeslotenen in de arrestantencellen/detentieplaatsen van de Koninklijke Marechaussee heeft de commissie geen rechtsprekende taak. Hiervoor is een specifieke klachtencommissie van de KMar in Den Haag aangesteld. Indien een klacht binnenkomt zou deze daar naartoe overgedragen worden. Daarvan is dit verslagjaar geen sprake geweest. De commissie van toezicht verzoekt te allen tijde om op de hoogte te worden gehouden van de afhandeling van deze klachten. Dit speelt ook ten aanzien van de klachten ingediend tegen (medewerkers van) de Dienst Terugkeer en Vertrek. De klachten worden na ontvangst door het secretariaat doorgestuurd aan DT&V en die is zelf verantwoordelijk voor de afhandeling van de klachten. Ook hiervan is dit verslagjaar geen sprake geweest. 13

14 - Toetsingscriteria 7. Overige vermeldenswaardige activiteiten en gebeurtenissen a. De commissie van toezicht heeft kennis genomen van onder andere de volgende, ingekomen stukken (niet uitputtend): - Handleiding dagprogramma DBT; - Het - Aanpassing CvT s gevangeniswezen, opgesteld door de RSJ; Toetsingskader doorlichtingen penitentiaire inrichtingen, opgesteld door de Inspectie V&J; Regeling Model Huisregels penitentiaire inrichtingen, met betrekking tot de wijziging voorwaarden bezoek zonder toezicht. Deze stukken zijn besproken op de vergadering in het bijzijn van de directie. b. Gelet op de hoeveelheid toegestuurde beschikkingen aan de commissie van toezicht is besloten dat het strafregister maandelijks aan de commissie van toezicht wordt gestuurd. 14

15 8. Algemene conclusie ten behoeve van NPM-jaarverslag In dit hoofdstuk zal een relatie worden gelegd tussen hetgeen in het jaarverslag 2015 van het Nationaal Preventieve Mechanisme (hierna NPM) is opgenomen en hetgeen wat in dit jaarverslag aan bod is gekomen. Gelet op het gegeven dat het jaarverslag van het NPM betrekking heeft op het jaar 2015 zal een en ander mogelijk niet op elkaar aansluiten. Voorts zal hieronder niet herhaald worden wat al eerder in dit jaarverslag aan bod is gekomen. De commissie van toezicht verwijst hier enkel naar punten die in het jaarverslag 2015 van het NPM zijn genoemd en die in relatie staan tot detentiecentrum Schiphol. Gelet op de wisselende populatie in detentiecentrum Schiphol zal zowel op het punt volwassen justitiabelen voor zover genoemd en waarop een reactie mogelijk is - als ook op het punt de nietreguliere migranten kort worden ingegaan. Voor zover relevant in bijlage II onder punt 1 1. Als eerste worden de gevolgen voor het Masterplan benoemd: Door de invoering van het Masterplan Dienst Justitiële Inrichting hebben er diverse en ingrijpende veranderingen plaatsgevonden. Er is sprake van een versobering van regimes, een aangepaste personeelsformatie, een nieuw dagprogramma, het sluiten van inrichtingen en afdelingen en daarmee samenhangend een groot aantal personeelswisselingen. De dreigende sluiting van inrichtingen op grond van de afgenomen vraag naar celcapaciteit, leggen een zware claim op personeel omdat hun baan niet gegarandeerd is. Dit heeft effect op de bejegening van de gedetineerden. 3 De commissie van toezicht heeft ervaren dat door de wisselende populatie en de steeds grotere groep ingeslotenen waarop het HvB-regime van toepassing was, er een andere klimaat heerst in de inrichting. Dit blijkt uit een meer grimmigere sfeer op sommige afdelingen, meet contrabande die in de inrichting gevonden is en de bejegening die ook niet altijd optimaal is. Hierbij speelt een rol dat voor vreemdelingenbewaring detentietoezichthoudets worden ingezet en voor de gedetineerden op HvB-regimes piw-ers aangenomen zijn. Dit heeft voor een aanvoer van nieuw personeel uit andere inrichtingen gezorgd. 3 Zoals reeds vermeld in het jaarverslag van 2015 heeft de commissie van toezicht aangegeven problemen te voorzien door de wisselende populatie op bepaalde gebieden, bijvoorbeeld het standaard meerpersoonscelgebruik in detentiecentrum Schiphol. Voor zover relevant in bijlage II onder punt 4: 1. Het eerste onderwerp is de werking van de vreemdelingenketen. Naar aanleiding van het overlijden van dhr. Dolmatov is er in 2014 onderzoek gedaan naar de opvolging van de aanbevelingen die de Inspectie voor Veiligheid en Justitie in 2014 heeft aangedragen. 3 In het jaarverslag van 2015 is dit punt ook besproken. De commissie wijst dan ook naar de conclusie in dat jaarverslag. Hier is dit jaar niet specifiek over gesproken met de commissieleden. 15

16 zoveel 2. Het tweede onderwerp is het onderzoek naar overlijden van een asielzoeker in een Detentiecentrum. Uit het jaarverslag van het NPM blijkt dat de Inspectie VenJ na onderzoek heeft geconcludeerd dat de betrokken functionarissen van de vreemdelingenketen hun taken goed hebben uitgevoerd ten aanzien van de kwaliteit en de uitvoering van de gevolgde procedures. Er zijn uit dat onderzoek wel aandachtspunten naar voren gekomen met betrekking tot de vastlegging en uitwisseling van eventueel relevante informatie. N.a.v. daarvan is de procedure opgenomen dat de hulpofficier van Justitie of de aangewezen ambtenaar van DT&V moet motiveren waarom hij geen lichter middel toepast dan vreemdelingenbewaring. 3 De leden zijn van mening dat dit punt het takenpakket van de commissie van toezicht te buiten gaat. Dit betreft de oplegging van vreemdelingenbewaring. De commissie van toezicht heeft als taak het toezichthouden op de tenuitvoerlegging van o.a. de vreemdelingenbewaring. 3. Het derde onderwerp in bijlage II onder punt 4 is het Toezicht detentieplaatsen KMar. Zoals vermeld in bijlage 1 bij noot 19 houdt de CvT Justitiële Inrichtingen toezicht op de cellen die de KMar huurt bij het Justitieel Comple Schiphol. Hiervan is dit verslagjaar ook sprake. 3 De Commissie van Toezicht Detentiecentrum Schiphol heeft gedurende dit jaarverslag geen bijzonderheden geconstateerd tijdens haar toezicht op de KMar-afdeling. De maandcommissarissen brengen beurtelings een bezoek aan de afdeling van de KMar. 3 Bij de maandelijkse vergadering van de Commissie van Toezicht is het hoofd atrestantenwacht van de KMar - mogelijk - aanwezig. Het hoofd arrestantenwacht is dit verslagjaar gewisseld. Indien het hoofd arrestantenwacht aanwezig is deelt hij bijzonderheden aan de commissieleden mede. Ook overlegt de voorzitter en een lid van de commissie van toezicht eens in de 18 maanden met de bevelhebber van de KMar op de luchthaven. 3 In het jaarverslag van het NPM wordt melding gemaakt dat de ophoudruimtes op Schiphol een aandachtspunt is. De commissieleden gaan er vanuit dat dit op de luchthaven Schiphol speelt en niet in het Justitieel Comple Schiphol. 16

17 9. Het managementoverzicht en het totaaloverzicht uit Klaver Het bijgevoegde klachtenoverzicht bestaat uit acht pagina s. Het managementoverzicht van Commissie van Toezicht behorende bij detentiecentrum Schiphol geeft in één pagina een overzicht van de in KLAVER geregistreerde klachten waarin enige activiteit is geweest dit verslagjaar. Dit betekent dat in het managementoverzicht ook gegevens worden meegenomen van klachten met een kenmerk uit het voorgaande jaar, maar waarop v66r 31 december 2015 nog niet was beslist. De commissie baseert de berekeningen en gegevens in dit verslag uitsluitend op klachten die zijn ingediend en ingevoerd in het administratieve systeem in het verslagjaar, zoals weergegeven in het klachtenoverzicht. Dit betekent dat het verzochte managementoverzicht afwijkend is van hetgeen in andere hoofdstukken van dit verslag is te lezen. 17

18 Utrecht, juli 2017 De secretaris, 18

19 Kl.nr. Klachtenoverzicht 2016 Detentiecentrum Schiphol A Dat. Ontvangst Dat. Afdoening Dgn CategorieHoger Beroep Beslissing ds Verzorging (medische) Ingesteld door klagen ongegrond Niet ontvankelijk ds ds ds ds ds Disciplinaire straf Ingesteld door klager/gegrond 70 euro Ongegrond Disciplinaire straf Ongegrond Bejegening Ongegrond Contact buitenwereld (bellen) Gegrond Comp: Disciplinaire straf Ingesteld door klager/gegrond 70 euro Ongegrond ds Disciplinaire straf Ingetrokken ds Bejegening Ingetrokken ds ds Verzorging (diversen) Ingetrokken Ordemaatregel Ingesteld door klager/gegrond 30 euro Gegrond ds Activiteiten (arbeid) Ingetrokken ds ds Controle Ongegrond Disciplinaire straf Ingetrokken ds Controle Ongegrond ds ds ds Persoonlijke voorwerpen Niet ontvankelijk Disciplinaire straf Niet ontvankelijk Transport Overgedragen ds Informatie/procedure Ingetrokken ds Controle Gegron 5 euro Comp: 37,50 euro ds Contact buitenwereld (bellen) Niet ontvankelijk ds ds ds Disciplinaire straf Overgedragen Verzorging (medische) Gegrond Comp: 10 euro Verzorging (medische) Overgedragen ds Selectie/overpl. (etern) Overgedragen ds Bejegening Niet ontvankelijk ds Bejegening Niet ontvankelijk ds Contact buitenwereld (bezoek) Ingetrokken S ds Disciplinaire straf Ingetrokken ds Persoonlijke voorwerpen Ingetrokken ds Controle Ingetrokken ds ds Disciplinaire straf Ongegrond Disciplinaire straf Ingetrokken

20 ds Persoonlijke voorwerpen Ingetrokken ds Verlaten inrichting Overgedragen ds Persoonlijke voorwerpen Ingetrokken ds Selectie/overpl. (intern) Ingetrokken na bemiddeling ds Verzorging (diversen) Ingetrokken ds Verzorging (diversen) Niet ontvankelijk ds Rekening courant/zak- en kleedgeld Ingetrokken ds ds ds Rekening courant/zak- en kleedgeld Ingetrokken na bemiddeling Disciplinaire straf Ingetrokken Disciplinaire straf Ingetrokken ds Rekening courant/zak- en kleedgeld Ingetrokken ds Disciplinaire straf Ingetrokken ds Bejegening Ingetrokken ds Disciplinaire straf Overgedragen ds ds ds ds ds ds Selectie/overpl. (etern) Overgedragen Regime Ingetrokken Verzorging (diversen) Ingetrokken Disciplinaire straf Ongegrond Bejegening Niet ontvankelijk Disciplinaire straf Ingetrokken ds Rogatoir verzoek Afdoening na rogatoir verzoek ds Rogatoir verzoek Afdoening na rogatoir verzoek ds Rogatoir verzoek Afdoening na rogatoir verzoek ds Rogatoir verzoek Afdoening na rogatoirverzoek ds Nog onbekend Niet ontvankelijk ds ds Persoonlijke voorwerpen Ingetrokken na bemiddeling Persoonlijke voorwerpen Ingetrokken na bemiddeling ds Persoonlijke voorwerpen Ingetrokken na bemiddeling ds Verzorging (diversen) Ingetrokken ds Rekening courant/zak- en kleedgeld Ingetrokken ds Bejegening Ingetrokken ds Activiteiten (luchten) Ingetrokken na bemiddeling ds Rekening courant/zak- en kleedgeld Ingetrokken ds Disciplinaire straf Ingetrokken ds Disciplinaire straf Ingetrokken ds Disciplinaire straf Ongegrond ds Persoonlijke voorwerpen Ingetrokken ds Bejegening Ingetrokken

21 ds Disciplinaire straf Ongegrond ds Informatie/procedure Niet ontvankelijk ds Disciplinaire straf Deels gegrond ds Verzorging (persoonlijke) Ingetrokken ds Persoonlijke voorwerpen Ingetrokken ds Bejegening Ingetrokken na bemiddeling ds Disciplinaire straf Ingetrokken ds Disciplinaire straf Ongegrond ds Disciplinaire straf Ingetrokken ds Persoonlijke voorwerpen Ingetrokken na bemiddeling ds Persoonlijke voorwerpen Ingetrokken na bemiddeling ds Contact buitenwereld (bezoek) Ingetrokken ds Persoonlijke voorwerpen Ingetrokken ds Bejegening Ongegrond ds Contact buitenwereld (bellen) Ingetrokken ds Contact buitenwereld (post) Ingetrokken ds Bejegening Niet ontvankelijk ds Ordemaatregel Ongegrond ds Nog onbekend Ingetrokken na bemiddeling ds Nog onbekend Ingetrokken na bemiddeling ds Nog onbekend Ingetrokken na bemiddeling ds Selectie/overpl. (etern) Ingetrokken na bemiddeling ds Nog onbekend Niet ontvankelijk ds Persoonlijke voorwerpen Ingetrokken ds Verzorging (diversen) Ingetrokken ds Disciplinaire straf Ongegrond ds Contact buitenwereld (bezoek) Ingetrokken ds Persoonlijke voorwerpen Ingetrokken ds Persoonlijke voorwerpen Ingesteld door klager/ongegrond Ongegrond ds Rekening courant/zak- en kleedgeld Ingetrokken ds Persoonlijke voorwerpen Ingetrokken ds Rekening courant/zak- en kleedgeld Ingetrokken ds Transport Gegrond Comp: 7,50 ds Verlaten inrichting Ingetrokken ds Verzorging (diversen) Ingetrokken ds Bejegening Ingetrokken ds Persoonlijke voorwerpen Ingetrokken na bemiddeling

22 ds Contact buitenwereld (bezoek) Ingetrokken ds Persoonlijke voorwerpen Ingetrokken na bemiddeling ds Regime Niet ontvankelijk ds Bejegening Ongegrond ds Bejegening Ongegrond ds Disciplinaire straf Niet ontvankelijk ds Activiteiten (luchten) Niet ontvankelijk ds Bejegening Ingetrokken ds Disciplinaire straf Ongegrond ds Contact buitenwereld (bezoek) Ingetrokken ds Activiteiten (sport) Ingetrokken na bemiddeling ds Regime Ingetrokken na bemiddeling ds Verlaten inrichting Ongegrond ds Verlaten inrichting Gegron Comp: 25 ds Verzorging (diversen) Ingetrokken ds Persoonlijke voorwerpen Ingetrokken na bemiddeling ds Persoonlijke voorwerpen Ingetrokken ds Persoonlijke voorwerpen Ingetrokken ds Bejegening Niet ontvankelijk ds Verzorging (diversen) Niet ontvankelijk ds Selectie/overpl. (etern) Overgedragen ds Persoonlijke voorwerpen Niet ontvankelijk ds Controle Deels gegrond Comp: 10 euro ds Bejegening Ingetrokken ds Verzorging (persoonlijke) Niet ontvankelijk ds Contact buitenwereld (bellen) Niet ontvankelijk ds Verzorging (medische) Overgedragen ds Bejegening Niet ontvankelijk ds Rekening courant/zak- en kleedgeld Ingetrokken ds Verlaten inrichting Ingetrokken ds Ordemaatregel Ingesteld door klager/ongegrond Ongegrond ds Activiteiten (luchten) Ingetrokken ds Regime Ingesteld door klager/ongegrond Ongegrond ds Ordemaatregel Gegrond ds Bejegening Ingetrokken

23 ds Disciplinaire straf Gegron Comp: 7,50 euro ds Disciplinaire straf Ingetrokken ds Disciplinaire straf Ingesteld door klager/ongegrond Ongegrond ds Verzorging (medische) Ingetrokken ds Activiteiten (luchten) Ingetrokken ds Rekening courant/zak- en kleedgeld Ingetrokken na bemiddeling ds Rekening courant/zak- en kleedgeld Ingetrokken na bemiddeling ds Verlaten inrichting Ingetrokken na bemiddeling ds Persoonlijke voorwerpen Ingetrokken na bemiddeling ds Verlaten inrichting Ingetrokken na bemiddeling ds Activiteiten (arbeid) Ingetrokken ds Bejegening Ingetrokken ds Persoonlijke voorwerpen Ingetrokken ds Selectie/overpl. (etern) Overgedragen ds Verzorging (medische) Ingetrokken ter zitting ds Disciplinaire straf Ingetrokken ds Contact buitenwereld (bezoek) Gegrond ds Rekening courant/zak- en kleedgeld Ingetrokken Comp: etra bezoekmoment ds Geweld Ongegrond ds Contact buitenwereld (post) Ingetrokken ds Persoonlijke voorwerpen Ingetrokken ds Activiteiten (luchten) Ingetrokken ds Contact buitenwereld (post) Ongegrond ds Transport Ingetrokken ds Transport Ingetrokken ds Verlaten inrichting Ingetrokken ds Persoonlijke voorwerpen Ingetrokken ds Verzorging (persoonlijke) Ingetrokken ds Bejegening Ingetrokken ds Regime Ingetrokken ds Regime Ingetrokken ds Regime Ingetrokken ds Informatie/procedure Ingetrokken ds Transport Ingetrokken ds Verzorging (medische) Ingetrokken ds Activiteiten (luchten) Ingetrokken

24 ds Persoonlijke voorwerpen Ingetrokken ds Verzorging (medische) Overgedragen ds Bejegening Overgedragen ds Selectie/overpl. (etern) Overgedragen ds Disciplinaire straf Ingetrokken ds Verzorging (medische) Overgedragen ds Transport egron Comp: 25 euto ds Bejegening Niet ontvankelijk ds Activiteiten (luchten) Gegrond Comp: 10 euro ds Activiteiten (luchten) Ongegrond ds Contact buitenwereld (post) Ongegrond ds Contact buitenwereld (post) Ingetrokken Us Disciplinaire straf Ingetrokken ds Transport Ingetrokken ds Regime Ingesteld door klager/niet ontvankelijk Niet ontvankelijk ds Bejegening Ingetrokken ds Rekening courant/zak- en kleedgeld Ingetrokken ds Verzorging (persoonlijke) Niet ontvankelijk ds Verzorging (persoonlijke) Ingesteld door klager/niet ontvankelijk Niet ontvankelijk ds Nog onbekend Ingetrokken ds Verzorging (persoonlijke) Ingetrokken ds Contact buitenwereld (media) Ingetrokken ds Regime Ingetrokken ds Nog onbekend Ingetrokken ds Eisen verblijfsruimte Ingetrokken ds Verlaten inrichting Ingetrokken ds Activiteiten (arbeid) Ingetrokken ds Verzorging (medische) Ingetrokken ds Persoonlijke voorwerpen Ongegrond ds Ordemaatregel Ongegrond ds Ordemaatregel Ingetrokken ds Behandeling Niet ontvankelijk ds Contact buitenwereld (bezoek) Ongegrond ds Verzorging (diversen) Ingesteld door klager/niet ontvankelijk Ongegrond ds Verlaten inrichting Ingetrokken

25 Us Persoonlijke voorwerpen Ingetrokken ds Persoonlijke voorwerpen Comp: 27,60 euro Ingetro en Comp: 22,30 euro ds Transport Niet ontvankelijk ds Verzorging (persoonlijke) Ingesteld door klager/niet ontvankelijk Ongegrond ds Rekening courant/zak- en kleedgeld Ingetrokken ds Verzorging (diversen) Ingetrokken ds Eisen verblijfsruimte Ingetrokken ds Verzorging (diversen) Ingetrokken ds Persoonlijke voorwerpen Ingetrokken ds Bejegening Ingetrokken ds $ Verzorging (diversen) Ingetrokken ds Verzorging (medische) Overgedragen ds Persoonlijke voorwerpen Ingetrokken ds Rekening courant/zak- en kleedgeld Ingetrokken ds Verzorging (diversen) Ingetrokken ds Activiteiten (luchten) Ingetrokken ds Contact buitenwereld (bezoek) Ingetrokken ds Bejegening Niet ontvankelijk ds Verzorging (persoonlijke) Ingetrokken ds Activiteiten (luchten) Ingetrokken ds Persoonlijke voorwerpen Ingetrokken ds Persoonlijke voorwerpen Ingetrokken ds Ordemaatregel Gegrond Comp: 40 euro ds Verzorging (diversen) Ingetrokken ds Selectie/overpl. (intern) Ongegrond ds Ordemaatregel Overgedragen ds Persoonlijke voorwerpen Ongegrond ds Activiteiten (luchten) Ongegrond ds Activiteiten (diversen) Ingetrokken ds Activiteiten (diversen) Ingetrokken ds Activiteiten (diversen) Ingetrokken ds Activiteiten (diversen) Ingetrokken ds Activiteiten (diversen) Ingetrokken ds Activiteiten (diversen) Ingetrokken ds Activiteiten (diversen) Ingetrokken

26 ds Activiteiten (diversen) Ingetrokken ds Activiteiten (diversen) Ingetrokken ds Disciplinaire straf Ingetrokken ds Controle Niet ontvankelijk ds ds ds Verzorging (medische) Ingetrokken Persoonlijke voorwerpen Ingetrokken Verzorging (medische) Ingetrokken na bemiddeling ds Persoonlijke voorwerpen Ingetrokken ds Activiteiten (diversen) Ingetrokken na bemiddeling ds Transport Ongegrond ds Activiteiten (luchten) Ingesteld door klager/ongegrond Niet ontvankelijk ds Contact buitenwereld (bezoek) Ingesteld door klager/ongegrond Ongegrond ds Disciplinaire straf Ongegrond ds Contact buitenwereld (post) Niet ontvankelijk ds Disciplinaire straf Ingetrokken ds Contact buitenwereld (bezoek) Ingetrokken ds Regime Ingetrokken ds Regime Ingetrokken ds Persoonlijke voorwerpen Ingetrokken ds Bejegening Ingetrokken ds Transport Ingetrokken ds Verzorging (diversen) Ingetrokken ds Ordemaatregel Gegrond 20 euro ds Verzorging (diversen) Niet ontvankelijk d Selectie/overpl. (etern) Gegrond 20 euro ds Persoonlijke voorwerpen Ingetrokken ds Verzorging (persoonlijke) Ongegrond

27 Managementoverzicht CvT Bureau Utrecht - Detentiecentrum Schiphol 2016 Uitstroom 2016 begin- voo Instroom uitstroom doorloop gegrond ongegrond deels overgedragen niet ingetrokken ingetrokken na ingetrokken ter afdoening na eind rraad tijd gegrond ontvankelijk bemiddeling zitting rogatoir verzoek voorraad januari februari maart le kwartaal april mei juni e kwartaal juli augustus september e kwartaal oktober november december e kwartaal Totaal /08/ :28 1 / 7

Commissie van Toezicht behorende bij Detentiecentrum Schiphol. Jaarverslag 2014

Commissie van Toezicht behorende bij Detentiecentrum Schiphol. Jaarverslag 2014 Commissie van Toezicht behorende bij Detentiecentrum Schiphol. Jaarverslag 2014 werkzaam is bij het Bureau Commissies van Toezicht te Utrecht. bestaande uit met elkaar verbonden eenheden, waarin zijn ondergebracht

Nadere informatie

Commissie van Toezicht behorende bij Detentiecentrum Schiphol. Jaarverslag 2015

Commissie van Toezicht behorende bij Detentiecentrum Schiphol. Jaarverslag 2015 Commissie van Toezicht behorende bij Detentiecentrum Schiphol. Jaarverslag 2015 1 1. Inrichtingsgegevens Detentiecentrum Schiphol Bestemming: Huis van Bewaring voor mannen en vrouwen (regime van beperkte

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie van toezicht bij Detentiecentrum Zeist

Jaarverslag Commissie van toezicht bij Detentiecentrum Zeist Jaarverslag 2016 Commissie van toezicht bij Detentiecentrum Zeist Utrecht, juli 2017 1 INHOUDSOPGAVE pagina Hoofdstuk 1 Inrichting 3 1.1 De commissie van toezicht 3 1.2 Deskundigheidsbevordering 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Commissie van Toezicht bij Penitentiaire Inrichting Utrecht locatie Nieuwersluis

Jaarverslag 2014. Commissie van Toezicht bij Penitentiaire Inrichting Utrecht locatie Nieuwersluis Jaarverslag 2014 Commissie van Toezicht bij Penitentiaire Inrichting Utrecht locatie Nieuwersluis Utrecht, februari 2015 1. De inrichting en de commissie van toezicht 1.1 de inrichting Penitentiaire Inrichtingen

Nadere informatie

COMMISSIE VAN TOEZICHT BIJ P.I. ALPHEN AAN DEN RIJN JAARVERSLAG 2015

COMMISSIE VAN TOEZICHT BIJ P.I. ALPHEN AAN DEN RIJN JAARVERSLAG 2015 COMMISSIE VAN TOEZICHT BIJ P.I. ALPHEN AAN DEN RIJN JAARVERSLAG 2015 De inrichting De Penitentiaire Inrichting Alphen aan den Rijn bestaat sinds 1 juli 2014 uit twee locaties: de locatie Maatschapslaan

Nadere informatie

COMMISSIE VAN TOEZICHT

COMMISSIE VAN TOEZICHT . B. 1 1111111111111111111 1 111111 COMMISSIE VAN TOEZICHT Detentiecentrum Schiphol Aan: Ministerie van Veiligheid & Justitie correspondentie: Postbus 16005 3500 DA Utrecht telefoon 030-2233561 fax 030-2233598

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Commissie van toezicht bij Detentiecentrum Zeist

Jaarverslag 2013. Commissie van toezicht bij Detentiecentrum Zeist Jaarverslag 2013 Commissie van toezicht bij Detentiecentrum Zeist Utrecht, april 2014 1. Inrichting Detentiecentrum Zeist Bestemming: Huis van Bewaring beperkte gemeenschap, tevens gevangenis De commissie

Nadere informatie

Jaarverslag. Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Lelystad. Jaarverslag CvT PI Lelystad

Jaarverslag. Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Lelystad. Jaarverslag CvT PI Lelystad Jaarverslag 2016 Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Lelystad Jaarverslag CvT PI Lelystad 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inrichting / Commissie van toezicht.... pag. 4 2. Cijfers.. pag. 4 3.

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting Amsterdam, Locatie Tafelbergweg

Jaarverslag 2015. Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting Amsterdam, Locatie Tafelbergweg Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting Amsterdam, Locatie Tafelbergweg Pagina 1 van 9 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inrichting 2. Algemeen 3. De toezichthoudende taak 4. De adviestaak 5. De bemiddelingstaak

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Commissie van Toezicht bij Penitentiaire Inrichting Nieuwegein

Jaarverslag 2014 Commissie van Toezicht bij Penitentiaire Inrichting Nieuwegein Jaarverslag 2014 Commissie van Toezicht bij Penitentiaire Inrichting Nieuwegein Inhoudsopgave Pagina 1. Inrichting 01 2. Algemeen 03 3. Cijfers 05 4. Activiteiten in het kader van de advies- en toezichthoudende

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Commissie van Toezicht bij Penitentiaire Inrichting Nieuwegein

Jaarverslag 2015 Commissie van Toezicht bij Penitentiaire Inrichting Nieuwegein Jaarverslag 2015 Commissie van Toezicht bij Penitentiaire Inrichting Nieuwegein Inhoudsopgave Pagina 1. Inrichting 01 2. Algemeen 02 3. Cijfers 03 4. Activiteiten in het kader van de advies- en toezichthoudende

Nadere informatie

Jaarverslag. Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Lelystad. Jaarverslag CvT PI Lelystad

Jaarverslag. Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Lelystad. Jaarverslag CvT PI Lelystad Jaarverslag 2015 Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Lelystad Jaarverslag CvT PI Lelystad 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inrichting / Commissie van toezicht.... pag. 4 2. Cijfers.. pag. 4 3.

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Commissie van Toezicht bij RJJI, locatie Den Hey-Acker

Jaarverslag 2016 Commissie van Toezicht bij RJJI, locatie Den Hey-Acker Jaarverslag 216 Commissie van Toezicht bij RJJI, locatie Den Hey-Acker 1) Inrichting: RJJI, locatie Den Hey-Acker Afdelingen: - Normaal beveiligd kort en lang verblijf / jongens - Beperkt beveiligd kort

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Commissie van toezicht bij het Pieter Baan Centrum te Utrecht

Jaarverslag 2014. Commissie van toezicht bij het Pieter Baan Centrum te Utrecht Jaarverslag 2014 Commissie van toezicht bij het Pieter Baan Centrum te Utrecht 1 1. De inrichting en de commissie van toezicht 1.1. De inrichting Het Pieter Baan Centrum (PBC) te Utrecht is de psychiatrische

Nadere informatie

COMMISSIE VAN TOEZICHT BIJ DE PENITENTIAIRE INRICHTING HAAGLANDEN, VESTIGING SCHEVENINGEN JAARVERSLAG 2016

COMMISSIE VAN TOEZICHT BIJ DE PENITENTIAIRE INRICHTING HAAGLANDEN, VESTIGING SCHEVENINGEN JAARVERSLAG 2016 COMMISSIE VAN TOEZICHT BIJ DE PENITENTIAIRE INRICHTING HAAGLANDEN, VESTIGING SCHEVENINGEN JAARVERSLAG 2016 1. De inrichting. De penitentiaire inrichting Haaglanden, vestiging Scheveningen, omvat het Penitentiair

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Commissie van toezicht bij het Pieter Baan Centrum te Utrecht

Jaarverslag 2015. Commissie van toezicht bij het Pieter Baan Centrum te Utrecht Jaarverslag 2015 Commissie van toezicht bij het Pieter Baan Centrum te Utrecht Utrecht, april 2016 Inhoudsopgave pagina 1. De inrichting en de commissie van toezicht 01 2. Algemeen 03 3. Cijfers 04 4.

Nadere informatie

Commïssïe van toezicht bij het Pieter Baan Centrum te Utrecht. Utrecht, maart Jaarverslag 2016

Commïssïe van toezicht bij het Pieter Baan Centrum te Utrecht. Utrecht, maart Jaarverslag 2016 Commïssïe van toezicht bij het Pieter Baan Centrum te Utrecht Utrecht, maart 2017 Jaarverslag 2016 0 Jaanierslag 2076 van de commissie van toezicht bij het Pieter Baan Centrum te Utrecht Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag Commïssie van Toezicht bij Penïtentiaire Inrichting Utrecht locatie Nïeuwersluis. Utrecht, februari 2016

Jaarverslag Commïssie van Toezicht bij Penïtentiaire Inrichting Utrecht locatie Nïeuwersluis. Utrecht, februari 2016 Jaarverslag 2015 Commïssie van Toezicht bij Penïtentiaire Inrichting Utrecht locatie Nïeuwersluis Utrecht, februari 2016 Jaanierslag 2075 van de commissie van toezicht bij Penitentiaire Inrichting Utrecht

Nadere informatie

Commissie van Toezicht. Bij de Penitentiaire Inrichting Heerhugowaard, vestigingen Zuyder Bos en Amerswiel. Jaarverslag 2015

Commissie van Toezicht. Bij de Penitentiaire Inrichting Heerhugowaard, vestigingen Zuyder Bos en Amerswiel. Jaarverslag 2015 Commissie van Toezicht Bij de Penitentiaire Inrichting Heerhugowaard, vestigingen Zuyder Bos en Amerswiel Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Voorwoord van de voorzitter... 3 1. Inrichting... 4 2. Cijfers...

Nadere informatie

Commissie van Toezicht. Bij de Penitentiaire Inrichting Zwaag-Hoorn Locatie Zwaag

Commissie van Toezicht. Bij de Penitentiaire Inrichting Zwaag-Hoorn Locatie Zwaag Commissie van Toezicht Bij de Penitentiaire Inrichting Zwaag-Hoorn Locatie Zwaag Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave 1. Inrichting 3 2. Algemeen 4 3. Activiteiten in het kader van advies en toezichthoudende

Nadere informatie

Jaarverslag. Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Lelystad. Jaarverslag CvT PI Lelystad 2014 1

Jaarverslag. Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Lelystad. Jaarverslag CvT PI Lelystad 2014 1 Jaarverslag 2014 Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Lelystad Jaarverslag CvT PI Lelystad 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1) Inrichting... 4 2) Cijfers... 4 3) De toezichthoudende

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Commissie van Toezicht. P.I. Dordrecht

JAARVERSLAG. Commissie van Toezicht. P.I. Dordrecht JAARVERSLAG Commissie van Toezicht P.I. Dordrecht 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Samenstelling van de Commissie van Toezicht 3. De inrichting 4. De Commissie van Toezicht 5. De maandcommissaris 6.

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Commissie van Toezicht bij Penitentiaire Inrichting Nieuwegein

Jaarverslag 2016 Commissie van Toezicht bij Penitentiaire Inrichting Nieuwegein Jaarverslag 2016 Commissie van Toezicht bij Penitentiaire Inrichting Nieuwegein Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de commissie van toezicht bij de PI Nieuwegein over 2016. Een jaar waarin we als

Nadere informatie

Commissie van toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Arnhem, Locatie De Berg te Arnhem

Commissie van toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Arnhem, Locatie De Berg te Arnhem Commissie van toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Arnhem, Locatie De Berg te Arnhem Commissie van toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Arnhem, Locatie De Berg te Arnhem Inhoudsopgave 1. Inrichting...

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie van Toezicht bij het Forensisch Psychiatrisch. Centrum Veidzicht te Balkbrug

Jaarverslag Commissie van Toezicht bij het Forensisch Psychiatrisch. Centrum Veidzicht te Balkbrug Jaarverslag 2015 Commissie van Toezicht bij het Forensisch Psychiatrisch Centrum Veidzicht te Balkbrug 1. Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de Commissie van Toezicht (CvT) bij forensisch Psychiatrisch

Nadere informatie

Commissie van Toezicht

Commissie van Toezicht Jaarverslag 03 Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Almere Jaarverslag CvT PI Almere 03 Inhoudsopgave Voorwoord. Inrichting pag.. Cijfers pag. 3. De toezichthoudende taak pag. 7. De adviestaak

Nadere informatie

COMMISSIE VAN TOEZICHT BIJ PI HAAGLANDEN LOCATIE ZOETERMEER JAARVERSLAG 2014

COMMISSIE VAN TOEZICHT BIJ PI HAAGLANDEN LOCATIE ZOETERMEER JAARVERSLAG 2014 COMMISSIE VAN TOEZICHT BIJ PI HAAGLANDEN LOCATIE ZOETERMEER JAARVERSLAG 2014 De samenstelling van de commissie was op 31 december 2014 als volgt: De heer E.J. Koster (voorzitter) Mevrouw mr. drs. F.J.R.

Nadere informatie

Jaarverslag. 2014 tim maart 2015. FPC 2tanden. Commissie van Toezicht bij. Attrecht de Kijvelanden

Jaarverslag. 2014 tim maart 2015. FPC 2tanden. Commissie van Toezicht bij. Attrecht de Kijvelanden Commissie van Toezicht bij Attrecht de Kijvelanden FPC 2tanden 2014 tim maart 2015 Jaarverslag INHOUDSOPGAVE pagina Hoofdstuk 1 Inrichting 3 1.1 De Commissie van Toezicht 3 1.2 Deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

Commissie van Toezicht

Commissie van Toezicht Jaarverslag 2016 Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting Almelo Jaarverslag CvT PI Almelo 2016 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1. De inrichting pag. 4 2. Cijfers pag. 5 3. De toezichthoudende taak pag.

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie van toezicht bij Justitiële Jeugdinrichting. Locatie Lelystad

Jaarverslag Commissie van toezicht bij Justitiële Jeugdinrichting. Locatie Lelystad Jaarverslag 2016 Commissie van toezicht bij Justitiële Jeugdinrichting Locatie Lelystad Utrecht, mei 2017 INHOUDSOPGAVE Voorwoord p. 3 Hoofdstuk 1 Inrichtingsgegevens en commissiegegevens p. 4 1.1 De inrichting

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 COMMISSIE VAN TOEZICHT P.I. GRAVE

JAARVERSLAG 2014 COMMISSIE VAN TOEZICHT P.I. GRAVE JAARVERSLAG 2014 COMMISSIE VAN TOEZICHT P.I. GRAVE JAARVERSLAG 2014 1. Samenstelling commissie van toezicht De commissie van toezicht bestond gedurende het verslagjaar uit 11 leden. De commissie streeft

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie van Toezicht. bij de Penitentiaire Inrichting Almelo. Jaarverslag Cvi Pl Almelo

Jaarverslag Commissie van Toezicht. bij de Penitentiaire Inrichting Almelo. Jaarverslag Cvi Pl Almelo bij de Penitentiaire Inrichting Almelo Jaarverslag Cvi Pl Almelo 015 1 Commissie van Toezicht Jaarverslag 015 Inhoudsopgave Voorwoord 1. De in richting pag. 4. Cijfers pag. 6 3. De toezichthoudende taak

Nadere informatie

P.I. voor vrouwen Ter Peel

P.I. voor vrouwen Ter Peel P.I. voor vrouwen Ter Peel Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 CvT P.I. Ter Peel pagina 2 van 19 Inhoudsopgave Wind tegen... 3 Vaak heeft onze doelgroep, gedetineerde vrouwen,... 3 de wind tegen gehad op

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Commissie van Toezicht bij de P.I. Achterhoek, locatie Ooyerhoek te Zutphen

Jaarverslag 2015. Commissie van Toezicht bij de P.I. Achterhoek, locatie Ooyerhoek te Zutphen Jaarverslag 2015 Commissie van Toezicht bij de P.I. Achterhoek, locatie Ooyerhoek te Zutphen Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de Commissie van Toezicht bij de P.I. Achterhoek, locatie Ooyerhoek.

Nadere informatie

de Rechtspraak Rechtbank Limburg Jaarverslag 2013 Commissie van Toezicht P.l. Roermond

de Rechtspraak Rechtbank Limburg Jaarverslag 2013 Commissie van Toezicht P.l. Roermond Jaarverslag 2013 Commissie van Toezicht P.l. Roermond Jaarverslag 2013 Cvi Pl. Roermond pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1.1 Inrichting 3 1.2 De Commissie van Toezicht 4 2 Algemeen 5 3 Activiteiten in het

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie van Toezicht bij

Jaarverslag Commissie van Toezicht bij JAARVERSLAG COMMISSIE VAN TOEZICHT 2013 Jaarverslag Commissie van Toezicht bij Justitiële Jeugdinrichting Juvaid (Het Poortje Jeugdinrichtingen) te Veenhuizen 2013 Inhoud: 1 Samenstelling commissie van

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Commissie van Toezicht bij de Van der Hoeven Kliniek, Klachtencommissie bij de Kliniek voor Klinisch Intensieve Behandeling

Jaarverslag 2014. Commissie van Toezicht bij de Van der Hoeven Kliniek, Klachtencommissie bij de Kliniek voor Klinisch Intensieve Behandeling Jaarverslag 204 Commissie van Toezicht bij de Van der Hoeven Kliniek, Klachtencommissie bij de Kliniek voor Klinisch Intensieve Behandeling en Klachtencommissie bij De Waag Voorwoord voorzitter Nu 204

Nadere informatie

F.1. vooviwn Tr Peel. Commissie van Toezicht,, Jaar ri 2015

F.1. vooviwn Tr Peel. Commissie van Toezicht,, Jaar ri 2015 F.1. vooviwn Tr Peel Commissie van Toezicht,, 1 Jaar ri 2015 Wind tegen Vaak heeft onze doelgroep, gedetineerde vrouwen, de wind tegen gehad op diverse fronten in hun leven. Onze inzet en bijdrage is erop

Nadere informatie

Commissie van Toezicht bij de Pl Achterhoek, locatie De Kruisberg te Doetinchem JAARVERSLAG 2013

Commissie van Toezicht bij de Pl Achterhoek, locatie De Kruisberg te Doetinchem JAARVERSLAG 2013 Commissie van Toezicht bij de Pl Achterhoek, locatie De Kruisberg te Doetinchem JAARVERSLAG 2013 INHOUD Samenstelling commissie en secretariaat Deskundigheidsbevordering Vergaderingen van de commissie

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie van Toezicht. bij de Penitentiaire Inrichting Almere. Jaarverslag Cvi Pl Almere

Jaarverslag Commissie van Toezicht. bij de Penitentiaire Inrichting Almere. Jaarverslag Cvi Pl Almere bij de Penitentiaire Inrichting Almere Jaarverslag Cvi Pl Almere 2016 1 Commissie van Toezicht Jaarverslag 2016 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inrichting pag. 4 2. Cijfers pag. 6 3. De toezichthoudende taak

Nadere informatie

1. Inrichting / Commissie van toezicht... pag Cijfers.. pag Activiteiten in het kader van de advies en toezichthoudende taak...pag.

1. Inrichting / Commissie van toezicht... pag Cijfers.. pag Activiteiten in het kader van de advies en toezichthoudende taak...pag. Inhoudsopgave 1. Inrichting / Commissie van toezicht.... pag. 3 2. Cijfers.. pag. 4 3. Activiteiten in het kader van de advies en toezichthoudende taak...pag. 4 4. De bemiddelingstaak.... pag. 5 5. De

Nadere informatie

Commissie van Toezicht. Penitentiaire Inrichting Krimpen aan den IJssel. Jaarverslag 2014

Commissie van Toezicht. Penitentiaire Inrichting Krimpen aan den IJssel. Jaarverslag 2014 Commissie van Toezicht 1. Penitentiaire Inrichting Krimpen aan den IJssel Jaarverslag 2014 1 Beste lezer, Voor u ligt het jaarverslag over 2014 van de Commissie van Toezicht van de Penitentiaire Inrichting

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 2 februari 2015

betreft: [klager] datum: 2 februari 2015 nummer: 14/3322/GA en 14/3394/GA betreft: [klager] datum: 2 februari 2015 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van bij

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Middelburg, locatie Torentijd

Jaarverslag Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Middelburg, locatie Torentijd Jaarverslag 2015 Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Middelburg, locatie Torentijd 1. De inrichting 3 De commissie van Toezicht 3 Directie penitentiaire inrichting 3 Deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie van Toezicht FPC dr. S. van Mesdag 2016

Jaarverslag Commissie van Toezicht FPC dr. S. van Mesdag 2016 1 Jaarverslag Commissie van Toezicht FPC dr. S. van Mesdag 2016 Jaarverslag Commissie van Toezicht bij Het Forensisch Psychiatrisch Centrum FPC Dr. S. van Mesdag 2016 Inhoud: 1. Inrichting 2. Commissie

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie van Toezicht. bij de Penitentiaire Inrichting Almere. Jaarverslag Cvi Pl Almere

Jaarverslag Commissie van Toezicht. bij de Penitentiaire Inrichting Almere. Jaarverslag Cvi Pl Almere Jaarverslag 2015 Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Almere Jaarverslag Cvi Pl Almere 2015 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inrichting 2. Cijfers pag. 4 pag. 6 3. De toezichthoudende taak

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 van de. Commissïe van Toezicht bij de. Dienst Vervoer & Ondersteuning. Ii[f

Jaarverslag 2015 van de. Commissïe van Toezicht bij de. Dienst Vervoer & Ondersteuning. Ii[f Jaarverslag 2015 van de Commissïe van Toezicht bij de Dienst Vervoer & Ondersteuning Ii[f Utrecht, Juli 2016 INHOUDSOPGAVE pagina Hoofdstuk 1 De Dienst 3 1.1 De Commissie van Toezicht 3 1.2 Samenstelling

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Commissie van Toezicht P.I. Roermond

Jaarverslag 2014. Commissie van Toezicht P.I. Roermond Jaarverslag 2014 Commissie van Toezicht P.I. Roermond Jaarverslag 2014 CvT Pl. Roermond pagina 2 van 13 Inhoudsopgave 1.1 Inrichting 3 1.2 De Commissie van Toezicht 4 2 Algemeen 5 3 Activiteiten in het

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 t/m 2015. Commissie van Toezicht bij de Pl Zwolle

Jaarverslag 2013 t/m 2015. Commissie van Toezicht bij de Pl Zwolle Jaarverslag 2013 t/m 2015 Commissie van Toezicht bij de Pl Zwolle Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Samenstelling CvT 3. De inrichting 4. De taken van de CvT c.q. de uitvoering van die taken 5. De maandcommissaris

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie van Toezicht Justitiële Jeugdzorginstelling Het Keerpunt 2014

Jaarverslag Commissie van Toezicht Justitiële Jeugdzorginstelling Het Keerpunt 2014 Jaarverslag Commissie van Toezicht Justitiële Jeugdzorginstelling Het Keerpunt 2014 Jaarverslag Commissie van Toezicht Justitiële Jeugdzorginstelling Het Keerpunt 2014 1. Instelling Het Keerpunt is een

Nadere informatie

Penitentiaire Inrichting Krimpen aan den IJssel

Penitentiaire Inrichting Krimpen aan den IJssel Commissie 1. va n Toezicht Penitentiaire Inrichting Krimpen aan den IJssel Jaarverslag 2016 1 Beste lezer, Hierbij vindt u het jaarverslag over 2016 van de Commissie van Toezicht van de Penitentiaire Inrichting

Nadere informatie

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN)

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) De VSN doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken.

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie van Toezicht F.1. LEEUWARDEN

Jaarverslag Commissie van Toezicht F.1. LEEUWARDEN Jaarverslag Commissie van Toezicht F.1. LEEUWARDEN 2014 1) Inrichting Middels de ministeriële Bestemmingsaanwijzing is per 1 maart 2014 aan de P.I. Leeuwarden de volgende indeling toegekend: - Afdeling

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 8 september 2014

betreft: [klager] datum: 8 september 2014 nummer: 14/794/GA betreft: [klager] datum: 8 september 2014 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat

Nadere informatie

Betreft: [klager] datum: 25 augustus 2015

Betreft: [klager] datum: 25 augustus 2015 Nummer: 15/1573/GB Betreft: [klager] datum: 25 augustus 2015 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat

Nadere informatie

Postbus 30132 2500 GC Den Haag. Kenmerk: jaarverslag Zwaag 2012. Alkmaar, 30 december 2013. correspondentie: Postbus 251 1800 BG Alkmaar

Postbus 30132 2500 GC Den Haag. Kenmerk: jaarverslag Zwaag 2012. Alkmaar, 30 december 2013. correspondentie: Postbus 251 1800 BG Alkmaar COMMISSIE VAN TOEZICHT P.I. Zwaag Haarn Aan: D.J.1. Postbus 30132 2500 GC Den Haag correspondentie: Postbus 251 1800 BG Alkmaar telefoon 072-5274835 fax 072-5274667 Kenmerk: jaarverslag Zwaag 2012 Alkmaar,

Nadere informatie

z CD CD N5. g CD 0 = (0) (0)

z CD CD N5. g CD 0 = (0) (0) i. () 2 = () = g = -I N5. z al INHOUDSOPGAVE pagina Hoofdstuk 1 De Dienst 3 1.1 De Commissie van Toezicht 3 1.2 Samenstelling 3 1.3 Ledenwerving 3 1.4 Deskundigheidsbevordering 4 Hoofdstuk 2 De toezichthoudende

Nadere informatie

Commissie van Toezicht

Commissie van Toezicht Jaarverslag 0 Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Almere Jaarverslag CvT PI Almere 0 Inhoudsopgave Voorwoord. Inrichting pag.. Cijfers pag. 3. De toezichthoudende taak pag. 7. De adviestaak

Nadere informatie

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de Dienst Justitiële Inrichtingen. Datum: 16 december 2015 Rapportnummer: 2015/170

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de Dienst Justitiële Inrichtingen. Datum: 16 december 2015 Rapportnummer: 2015/170 Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over de Dienst Justitiële Inrichtingen. Datum: 16 december 2015 Rapportnummer: 2015/170 2 Aanleiding Verzoekster was werkzaam als tolk en verrichtte regelmatig

Nadere informatie

de Rechtspraak Rechtbank Limburg Jaarverslag 2016 Commissie van Toezicht P.l. Roermond

de Rechtspraak Rechtbank Limburg Jaarverslag 2016 Commissie van Toezicht P.l. Roermond de Rechtspraak Rechtbank Limburg Jaarverslag 2016 Commissie van Toezicht P.l. Roermond Inhoudsopgave 8 Bijlage: managementoverzicht uit KLAVER 14 2 Algemeen 5 6 Overige vermeldenswaa rdige gebeurtenissen

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Huidpatiënten Nederland

Reglement Klachtencommissie Huidpatiënten Nederland Reglement Klachtencommissie Huidpatiënten Nederland Huidpatiënten Nederland doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet

Nadere informatie

Commissie van Toezicht. bij het Militair Penitentiair Centrum te. Stroe

Commissie van Toezicht. bij het Militair Penitentiair Centrum te. Stroe Commissie van Toezicht bij het Militair Penitentiair Centrum te Stroe Jaarverslag 2016 1. Inleiding Het Militair Penitentiair Centrum (MPC) te Stroe is sinds 1999 in ge bruik. Het Centrum is een erkende

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie

Reglement klachtencommissie De Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) verplicht zorgaanbieders zoals klinieken een formele regeling voor de behandeling van klachten te treffen. Bergman Clinics ziet een klacht als een mogelijkheid

Nadere informatie

REGELING BEHANDELING KLACHTEN naar aanleiding van de gedraging van de METC van het VU medisch centrum (VUmc)

REGELING BEHANDELING KLACHTEN naar aanleiding van de gedraging van de METC van het VU medisch centrum (VUmc) Bijlage II REGELING BEHANDELING KLACHTEN naar aanleiding van de gedraging van de METC van het VU medisch centrum (VUmc) HOOFDSTUK I ALGEMEEN Artikel 1 Inleiding 1.1 Deze regeling beoogt te voorzien in

Nadere informatie

COMMISSIE VAN TOEZICHT JAARVERSLAG 2014

COMMISSIE VAN TOEZICHT JAARVERSLAG 2014 COMMISSIE VAN TOEZICHT JAARVERSLAG 2014 Jaarverslag Commissie van Toezicht bij Justitiële Jeugdinrichting Juvaid (Het Poortje Jeugdinrichtingen) te Veenhuizen 2014 Inhoud: 1 Samenstelling commissie van

Nadere informatie

Klachtenreglement Gemeentelijke Kredietbank

Klachtenreglement Gemeentelijke Kredietbank Klachtenreglement Gemeentelijke Kredietbank INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 AANHEF... 3 HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE BEPALINGEN... 4 ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN... 4 ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID... 4 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Rapport. Datum: 29 november 2007 Rapportnummer: 2007/277

Rapport. Datum: 29 november 2007 Rapportnummer: 2007/277 Rapport Datum: 29 november 2007 Rapportnummer: 2007/277 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) te Leeuwarden ten aanzien van de zelfmeldprocedure en elektronische

Nadere informatie

Cutis Marmorata Telangiectatica Congenita & Overige Vasculaire Malformaties KLACHTENREGELING

Cutis Marmorata Telangiectatica Congenita & Overige Vasculaire Malformaties KLACHTENREGELING Inleiding CMTC-OVM doet haar uiterste best om klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken. In deze klachtenprocedure is vastgelegd

Nadere informatie

Klachtenreglement klachtencommissie Zorg voor Intermetzo

Klachtenreglement klachtencommissie Zorg voor Intermetzo Soort document Doel Doelgroep Reglement Het klachtenreglement beschrijft de werkwijze van de klachtencommissie. Leden van de klachtencommissie Zorg, ambtelijk secretaris, klager, klachtenfunctionaris en

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting Weerklank Nederland

Klachtenregeling Stichting Weerklank Nederland Klachtenregeling Stichting Weerklank Nederland De Stichting Weerklank doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker, advocaat, klaagt erover dat zijn advocaatstagiaire op 18 mei 2009 geen toegang werd verleend tot de detentieboot Dordrecht, teneinde met verzoeker een telehoorzitting van

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie van Toezicht Pl. Roermond

Jaarverslag Commissie van Toezicht Pl. Roermond Jaarverslag 2015 Commissie van Toezicht Pl. Roermond Jaarverslag 2015 CvT Pl. Roermond pagina 2 van 14 Inhoudsopgave 1.1 Inrichting 3 1.2 De Commissie van Toezicht 4 2 Algemeen 5 3 Activiteiten in het

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Commissies van Toezicht

JAARVERSLAG. Commissies van Toezicht JAARVERSLAG Commissies van Toezicht P.I. Dordrecht 2013 en 2014 INLEIDING Voor u ligt het gecombineerde jaarverslag over de jaren 2013 en 2014 van de Commissie van Toezicht van de Penitentiaire Inrichting

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 17 augustus 2011 Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

betreft: [klager] datum: 17 augustus 2011 Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt: nummer: 11/1144/GA betreft: [klager] datum: 17 augustus 2011 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat

Nadere informatie

vast te stellen de Interne klachtenregeling gemeente het Bildt:

vast te stellen de Interne klachtenregeling gemeente het Bildt: Interne klachtenregeling gemeente het Bildt Het college van burgemeester en wethouders van het Bildt; - gelet op de bepalingen van Titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 121 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting Rotterdam Locatie De Schie

Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting Rotterdam Locatie De Schie Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting Rotterdam Locatie De Schie Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. De inrichting... 4 3. Samenstelling en mutaties van de Commissie van Toezicht...

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 24 november 2014

betreft: [klager] datum: 24 november 2014 nummer: 14/3363/GA en 14/3392/GA betreft: [klager] datum: 24 november 2014 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van bij

Nadere informatie

Richtlijn klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord

Richtlijn klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord AGP 14 Richtlijn klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord Artikel 1 Reikwijdte regeling Deze richtlijn is van toepassing op klachten die op grond van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland

Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland Slachtofferhulp Nederland is een zelfstandige toonaangevende, deskundige en professioneel opererende organisatie. Zij werkt met vrijwilligers en betaalde

Nadere informatie

Commissie van Toezicht bij De PI Achterhoek, locatie Ooijerhoek te Zutphen

Commissie van Toezicht bij De PI Achterhoek, locatie Ooijerhoek te Zutphen Commissie van Toezicht bij De PI Achterhoek, locatie Ooijerhoek te Zutphen JAARVERSLAG 2014 INHOUD De Inrichting en de Commissie van Toezicht p. 3 Vergaderingen van de commissie p. 4 Maandcommissariaat

Nadere informatie

Klacht Een uiting van onvrede over behandeling, verzorging of bejegening, die schriftelijk is ingediend.

Klacht Een uiting van onvrede over behandeling, verzorging of bejegening, die schriftelijk is ingediend. 1. Begrippenkader Klacht Een uiting van onvrede over behandeling, verzorging of bejegening, die schriftelijk is ingediend. Klager Een hulpvrager dan wel zijn/haar vertegenwoordiger of zijn/haar nabestaande(n).

Nadere informatie

Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam

Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam De besturen van de rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. een klacht:

Nadere informatie

Klachtenreglement ActiefTalent

Klachtenreglement ActiefTalent Klachtenreglement ActiefTalent Algemene bepalingen Artikel 1 Definities a. ActiefTalent: Stichting ActiefTalent; b. Awb: de Algemene wet bestuursrecht; c. Klacht: een bij de Klachtencommissie ingediend

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Algemeen Het klachtenreglement van de N.V.P.M.K.T. beschrijft de opvang, bemiddeling en behandeling

Nadere informatie

I. Ten aanzien van de niet verzonden brieven en niet uitgereikte kaart

I. Ten aanzien van de niet verzonden brieven en niet uitgereikte kaart Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat de directeur van de P.I. Nieuwersluis op 27 april 2008 twee brieven die nadrukkelijk voor haar advocaat waren bestemd, heeft achtergehouden zonder daarvan

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT AUTISME KENNIS CENTRUM

KLACHTENREGLEMENT AUTISME KENNIS CENTRUM HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Instelling : Autisme Kennis Centrum (hierna: de instelling). 2. Klachtencommissie : de commissie door

Nadere informatie

De heer dr. K.H.D.M. Dijkhoff Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG. Geachte heer Dijkhoff,

De heer dr. K.H.D.M. Dijkhoff Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG. Geachte heer Dijkhoff, De heer dr. K.H.D.M. Dijkhoff Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Geachte heer Dijkhoff, In 2014 ontving de Nationale ombudsman 36.278 verzoeken van burgers en bedrijven,

Nadere informatie

Eerste aanleg: ECLI:NL:RBSGR:2012:BW4490, Meerdere afhandelingswijzen

Eerste aanleg: ECLI:NL:RBSGR:2012:BW4490, Meerdere afhandelingswijzen ECLI:NL:RVS:2013:432 Instantie Raad van State Datum uitspraak 24-07-2013 Datum publicatie 24-07-2013 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201206123/1/A2 Eerste

Nadere informatie

f. Klachtencoördinator: de klachtencoördinator als bedoeld in artikel 1 van de Uitvoeringsregeling

f. Klachtencoördinator: de klachtencoördinator als bedoeld in artikel 1 van de Uitvoeringsregeling Huishoudelijk Reglement klachtencommissies politie 2013 De klachtencommissies, vertegenwoordigd door haar voorzitters, overwegende dat het noodzakelijk is nadere regels over hun werkwijze en die van de

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie SCEN

Reglement Klachtencommissie SCEN Reglement Klachtencommissie SCEN Organisatie/Auteur: KNMG, SCEN, september 2016 1 Toepasselijkheid, doel en uitvoering klachtprocedure Artikel 1. Toepasselijkheid reglement De bepalingen van dit reglement

Nadere informatie

Commissie van toezicht bij de Justitiële jeugdinrichting De Hunnerberg te Nijmegen

Commissie van toezicht bij de Justitiële jeugdinrichting De Hunnerberg te Nijmegen Commissie van toezicht bij de Justitiële jeugdinrichting De Hunnerberg te Nijmegen Commissie van toezicht bij de Justitiële jeugdinrichting De Hunnerberg te Nijmegen Inhoudsopgave 1. Inrichting 3 1.1.

Nadere informatie

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Het dagelijks bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek; voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van

Nadere informatie

Commissie van toezicht bij de Rijks Justitiële Jeugdinrichting, locatie De Hunnerberg te Nijmegen

Commissie van toezicht bij de Rijks Justitiële Jeugdinrichting, locatie De Hunnerberg te Nijmegen Commissie van toezicht bij de Rijks Justitiële Jeugdinrichting, locatie De Hunnerberg te Nijmegen Commissie van Toezicht bij de Rijks Justitiële Jeugdinrichting, locatie De Hunnerberg te Nijmegen Voorwoord

Nadere informatie

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek)

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) Artikel 1 Wettelijke grondslag Deze klachtenregeling heeft betrekking op de behandeling van klachten in overeenstemming

Nadere informatie

Voorwoord. We wensen u goede aandacht bij het lezen van dit jaarverslag.

Voorwoord. We wensen u goede aandacht bij het lezen van dit jaarverslag. Jaarverslag 2016 Commissie van toezicht bij de te Arnhem Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de Commissie van Toezicht van de PI Arnhem. Dit is uitgevoerd volgens het format van Dienst Justitiële

Nadere informatie

Klachtenregeling. Cliënten van Jeugdbescherming Noord

Klachtenregeling. Cliënten van Jeugdbescherming Noord Klachtenregeling Cliënten van Jeugdbescherming Noord Deze regeling is van toepassing vanaf 1 juli 2015 Inhoudsopgave Overwegingen 3 Artikelen Artikel 1 Begripsbepalingen / 4 Artikel 2 De Klachtencommissie

Nadere informatie

Jaarverslag Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Middelburg, locatie Torentijd

Jaarverslag Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Middelburg, locatie Torentijd Jaarverslag 2016 Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Middelburg, locatie Torentijd 1. De inrichting 2 De commissie van Toezicht 2 Directie penitentiaire inrichting 2 Deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

AFASIE VERENIGING NEDERLAND - KLACHTENPROTOCOL geldend per december 2011

AFASIE VERENIGING NEDERLAND - KLACHTENPROTOCOL geldend per december 2011 Vooraf De vereniging met rechtspersoonlijkheid: Afasie Vereniging Nederland, hierna te noemen: AVN, wenst hierbij een protocol voor het indienen en de afhandeling van klachten over onder meer handelingen,

Nadere informatie

Klachten Procedure en Reglement

Klachten Procedure en Reglement Klachten De directie van Coaching Plaza heeft een klachtenprocedure in het leven geroepen en heeft daarvoor het volgende reglement vastgesteld. Tevens heeft de directie de hierin genoemde klachtencommissie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Commissie van Toezicht

Jaarverslag 2013 Commissie van Toezicht Jaarverslag 2013 Commissie van Toezicht Venray Inhoudsopgave VOORWOORD... 2 1. Samenstelling Commissie van Toezicht... 3 Deskundigheidsbevordering:... 4 2. Cijfers... 4 3. De toezichthoudende taak... 4

Nadere informatie