Jouw toekomst, jouw keuze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jouw toekomst, jouw keuze"

Transcriptie

1 Jouw toekomst, jouw keuze Maatregel 1 C MBO - Projectplan Versie 1.2 Status Ter vaststelling Datum 28 maart 2013 Gedelegeerd Piet Terpstra (Karin Stiksma) opdrachtgever Projectleider Nanke Kraehe Auteur(s) Nanke Kraehe

2 Inhoud 1. Uitgangspunten en doelstellingen Context van het project Aanleiding om het project te starten Projectdefinitie Projectdoelstellingen Scope Belangrijkste projectresultaten Voorschriften en beperkingen Relaties met andere projecten Tijd/fasering organisatie Schematische weergave projectorganisatie Kwaliteit Informatie Inleiding Communicatieplan...Fout!Bladwijzer niet gedefinieerd. 6.2 Doelgroep bepalen...fout!bladwijzer niet gedefinieerd. 6.3 Doelstellingen bepalen...fout!bladwijzer niet gedefinieerd. 6.4 Planning en organisatie Geld Beschikbaar budget Kosten...Fout!Bladwijzer niet gedefinieerd. 8 Accorderen... 11

3 1.UITGANGSPUNTEN EN DOELSTELLINGEN 1.1 Context van het project De bestuurders van de Stedendriehoek hebben een convenant getekend om vsv in de regio Stedendriehoek te bestrijden. Na een uitvoerige regioanalyse door KBA Nijmegen zijn hier 5 maatregelen voor opgesteld. Dit projectplan beschrijft een onderdeel van maatregel 1 : Jouw toekomst, jouw keuze voor het MBO. 1.2 Aanleiding om het project te starten Van alle afzonderlijke redenen waarom jongeren VSV-er worden, zijn problemen met de studie- en beroepskeuze de belangrijkste. VSV ontstaat voor 38% al in het vmbo. Het gaat dus niet alleen om het maken van een verkeerde keuze nà het vmbo. Voor een deel eindigt het daar niet mee, maar vormt het de eerste stap op de weg van studiewisselingen en uiteindelijke uitval (uit: Regioanalyse Stedendriehoek. Bestuurders van de Stedendriehoek hebben een VSV-convenant opgesteld voor minder kansrijke leerlingen in het behalen van een startkwalificatie. Hieruit is een activiteitenplan ontstaan, waarvan dit projectplan de activiteiten in het MBO beschrijven. 2.PROJECTDEFINITIE 2.1 Projectdoelstellingen De maatregel richt zich op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten van 18+ers bij MBO niveau 2 BOL. Daarbij worden in de uitvoering ook leerlingen van de bovenbouw VMBO betrokken omdat VSV voor 38% ontstaat door een verkeerde studie/beroepskeuze, een proces dat al in het VO start. 2.2 Scope Het aantal nieuwe vsv-ers in de regio bedroeg in (VO + MBO). De maatregel richt zich op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten met name bij 18+ers in MBO niveau 2 BOL. Uit onderzoek is gebleken dat 38% van de voortijdige uitval in het MBO is terug te voeren op nagenoeg uitsluitend loopbaanproblematiek (studiekeuze, studiewisseling). Uitgaande hiervan is de maximale doelgroep voor de maatregel 424 personen per jaar. De focus op BOL 2 betekent dat in ieder geval op jaarlijks 228 potentiële vsv-ers gerichte actie plaatsvindt. 2.3 Belangrijkste projectresultaten 1. Voor leerlingen die tijdens het schooljaar van VO naar MBO willen wisselen, heeft de regio bij Aventus in de in- en doorstroom voorziening (Indoorklas) een flexibele instroom-mogelijkheid. De maximale verblijfsduur is drie maanden, daarna moet de doorstroom gerealiseerd zijn. De capaciteit van de voorziening is uitgebreid met gemiddeld 12 regionale plekken gedurende het hele schooljaar t.b.v. leerlingen van de regionale vo- en mbo-scholen. 2. Risicoleerlingen worden door daartoe geschoolde leertrajectbegeleiders vroegtijdig gesignaleerd;

4 3. Risicoleerlingen krijgen een intensief studieloopbaantraject dat gericht is op reflectie over de arbeids- en/of levensloopbaan en volgens een vastgelegde opzet verloopt;: 4. Ca. 200 geschoolde SLB-ers (LTB-ers): docenten die getraind zijn in een vernieuwde vorm van leertrajectbegeleiding (ltb) 5. Project-logboek: er is een project-logboek t.b.v. de overdracht van lessons-learned, naar aanleiding van enkele pilots m.b.t. studieloopbaanbegeleiding in verschillende MBO BOL niveau 2 opleidingen. 2.4 Voorschriften en beperkingen Het moet helder zichtbaar zijn welke bijdrage een partij levert aan de realisatie van de VSVdoelstellingen. Medewerkers die deelnemen aan vergaderingen van regionale project- of werkgroepen en dergelijke, worden gefinancierd vanuit hun eigen reguliere (lijn-) organisatie. Zij komen niet voor bekostiging vanuit het regionale VSV-budget in aanmerking. Als een school een regionale activiteit uitvoert, als onderdeel van een van de vier vsv-regionale maatregelen is er wel budget beschikbaar. 2.5 Raties met andere projecten De activiteiten van Maatregel 1 zijn in 3 delen opgesplitst die per deel in een plan van aanpak zijn beschreven : 1. LOB-activiteiten voor bovenbouw vmbo. 2. activiteiten gericht op de doorstroom vo - mbo 3. Studieloopbaan-activiteiten voor 18+ers Dit deel heeft betrekking op onderdeel 3. De activiteiten bouwen voort op vsv-projecten uit de periode en op projecten en activiteiten uit de Beroepskolom-samenwerking in de Stedendriehoek. Uit de voorafgaande periode is voor dit deel van Maatregl 1 m.n. van belang: o - de doorstroom-programma s voor 4 e jaars Havisten die naar het MBO gaan omdat ze een voorloper zijn voor de flexibele instroom in de Indoorklas; - de portfolio-map die voor de regionale scholen is ontwikkeld t.b.v. overdracht van relevante gegevens van een leerling die van VMBO naar MBO gaat omdat daarin aanwijzingen kunnen worden gegeven voor de aandachtspunten in de leertrajectbegeleiding; - de In- en doorstroomklas voor MBO bij Aventus omdat studenten die van opleiding willen wisselen hierin opgevangen kunnen worden maar dit slechts kort mogelijk is; - de pilots die gericht waren op ouder-participatie omdat ouders een belangrijke rol spelen, zeker in een kritische fase v.w.b. de verandering van opleiding; - de mentoringprojecten in het VO en tussen VO en MBO omdat deze hebben laten zien dat het een waardevolle aanvulling kan bieden op de leertrajectbegeleiding van de docent; - de lokale vsv-projecten op scholen in en daarna omdat er ondersteunende raakpunten kunnen zijn; 2.6 Risico s 1. Verschil van interpretatie van de begrippen LTB en SLB. 2. Onvoldoende draagvlak voor SLB-trainingen in het MBO. 3. Doordat de in- en doorstroomvoorziening MBO gesitueerd is bij Aventus kunnen mbo s dit project gaan zien als een Aventus-ding. Hierdoor is het misschien moeilijk om mbo s mee te laten denken over deze voorziening. 4. Er vinden meerdere projecten gelijktijdig plaats. Hierdoor zou het kunnen zijn dat niet iedereen de mogelijkheid heeft deel te nemen aan werkoverleggen of expertmeetings.

5 2.7 Maatregelen Ad 1: Alert zijn op de mogelijkheid van miscommunicatie en alle betrokkenen voortdurend informeren over de gebruikte termen. Ad 2: Informatie verstrekken en voorlichting geven en de training deel laten uitmaken van het scholingsbeleid van de eigen organisatie. Ad 3: Betrokken scholen worden voortdurend geïnformeerd over de voortgang en resultaten van de pilot en actief gewezen op de mogelijkheden ervan.. Ad 4: Afstemmen met de overige projectleiders om spreiding van de werkdruk voor betrokkenen 3 TIJD 3.1 Activiteiten 1) Leertrajectbegeleiding in MBO-opleidingen (BOL2) a. Selecteren MBO 2 opleiding b. Uitvoeren van pilot intensief ltb-traject met ouderbetrokkenheid c. Rapporteren in een projectlogboek 2) Scholing van LTB-ers a. Uitvoeren van de SLB-trainingen 3) Regionale in- en doorstroomvoorziening-/indoorklas a. Uitbreiden capaciteit Indoorklas b. Door ontwikkelen aanpak Activiteit Fase Start Data Eind Data Doorlooptijd cumulatief Pilots SLB in MBO-opleidingen januari 2013 december , 5 jaar (BOL2) a) Selecteren MBO 2 opleidingen Ontwikkelen februari 2013 maart maand b) Twee keer uitvoeren van pilot intensief SLB-traject met ouderbetrokkenheid Uitvoeren, evalueren, verbeteren Volgens PDCA augustus 2013 februari 2014 februari 2014 juli /2 jaar ½ jaar c) Rapporteren in een Evalueren augustus 2013 juli jaar projectlogboek d) Verbreden aanpak naar andere Borgen augustus 2014 juli jaar opleidingen Scholing van LTB-ers a) Jaarlijks uitvoeren van SLBtrainingen Voorbereiden februari 2013 april maand 1 Uitvoeren april 2013 juli maanden 2 Uitvoeren augustus 2013 juli jaar 3 Uitvoeren augustus 2014 juli jaar Regionale in- en doorstroomvoorziening/indoorklas a) Uitbreiden capaciteit doorstroomklas Uitvoeren januari 2013 juli maand b) Door ontwikkelen aanpak Uitvoeren augustus 2013 juli jaar

6 4 ORGANISATIE 4.1 Schematische weergave projectorganisatie Nanke Kraehe-Vriezen School AO BO AOC Oost René Vijn Dhr. P.M.J. Duijsings Aventus Helicon Rienk van der Werff Dorothé Snippert Anjo Manteleers Paul Adels Hoornbeeck Pieter Bos Pieter Bos 4.2 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden De VSV projectleider werkt volgens de projectbesturingsdriehoek en heeft de volgende taken: Draagt zorg voor de opzet van projecten en treedt op als adviseur voor de betreffende VSV maatregel Geeft leiding aan projecten Begeleidt de implementatie, borging en evaluatie van projecten op schoolniveau De VSV projectleider werkt binnen de kaders van de verstrekte projectopdracht en relevante wet- en regelgeving. En is verantwoordelijk voor het betrekken van de ingebrachte voorstellen van scholen. Ook faciliteert hij/zij bij en stuurt op een goede, zorgvuldige, planmatige en tijdige implementatie van activiteiten/projecten via het lijnmanagement van de deelnemende scholen. Dit vraagt een intensieve samenwerking met en tussen de scholen. De projectleider legt periodiek verantwoording af over de voortgang van het project (activiteiten, resultaten en financiën) aan de VSV programmamanager. Dit is ook degene die de VSV projectleider functioneel aanstuurt. De ambtelijk opdrachtgever is aanspreekpunt voor de projectleider voor de dagelijkse voortgang en het proces van het project. En is verantwoordelijk voor het nemen van acties in het belang daarvan in zijn/haar eigen school. De bestuurlijk opdrachtgever is contactpersoon voor de projectleider voor het resultaat. Hij/zij is eigenaar van het project. De leden van de VSV werkgroep voeren de afgesproken activiteiten conform het projectplan uit.

7 4.3 Overlegsituaties Om het project beheersbaar en gecontroleerd te laten verlopen zijn de volgende overlegvormen en frequentie afgesproken; - VSV Stuurgroep komt twee keer per jaar bij elkaar. - VSV Programmateam; periodiek, in eerste instantie maandelijks. - werkgroep; nader af te stemmen - bila s projectleider programmamanager maandelijks, later 1 x p 6 wkn. 5 KWALITEIT 5.1 Kwaliteitseisen 1. De uitbreiding van in- en doorstroomvoorziening is geslaagd als: a. het is uitgebreid met 12 regionale plekken, b. het een flexibele maandelijkse instroom heeft, c. de maximale verblijfsduur drie maanden is en de student daarna de opleiding elders vervolgt. 2. De vroegtijdige signalering van risicoleerlingen is geslaagd als: a. de ltb-ers in opleidingsteams maandelijks bepalen wie van hun leerlingen potentieel vsver zijn b. Dit volgens een bepaalde standaard procedure gebeurt waarin in ieder geval aandacht is voor verzuim en verzuimredenen, aandachtspunten uit eventueel beschikbare zorgdocumenten, signalen van docenten, ouders en stageplaats. c. de signalering leidt tot intensivering van de ltb-contacten en/of zorgafspraken t.b.v., de leerling. 3. De intensivering van SLB-trajecten is geslaagd als op 1 augustus 2015 alle BOL 2-opleidingen werken met een SLB-aanpak, gericht op reflectie en/of levensloopbaan. Bij deze SLB-trajecten zijn ouders betrokken. 4. De scholing van SLB-ers is geslaagd als er ca. 200 LTB-ers bijgeschoold zijn tot SLB-er op 1 augustus 2015 en de MBO-school dit erkend met een certificering voor de SLB-training. 5. Project-logboek: er is een project-logboek t.b.v. de overdracht van lessons-learned bij de pilots die zijn uitgevoerd in 4 MBO-sectoren: 2 binnen Economie en Handel, 2 binnen Techniek en Mobiel, 2 binnen Zorg en Welzijn en 2 bij Landbouw. 5.2 Producten Voor het project is de volgende productdecompositie op projectniveau gedefinieerd. SLB-procedure Lijst geschoolde SLB-ers per mbo/sector Procedure voor gebruik regionale plaatsen in de Indoorklas Project-logboek lessons-learned.

8 6 INFORMATIE Voor VSV Stedendriehoek is een algemeen communicatieplan opgesteld. Dit plan biedt het kader waarbinnen de projectleiders rond hun maatregelen en bijbehorende activiteiten de betrokken personen en partijen in de regio informeren over de inspanningen in het kader van VSV, Per maatregel zullen op gekozen momenten extra communicatie-gerichte activiteiten worden uitgevoerd. De aanpak daarvan zal zicht in de loop van het project verder ontwikkelen. Het onderstaande is daarvoor het vertrekpunt. Deelnemers: - VSV contactpersonen - Schoolleiders - HRM diensten in het MBO - Cursusleiders SLB-trainingen - Projectleider In-doorstroomklas - Docenten en ltb-ers die zich laten bijscholen tot SLB-er - Teammanagers/teamleiders MBO - Risico-leerlingen Doelgroep VSV Contactpersonen Schoolleiders Projectleider in-doorstroomklas Teammanagers en teamleiders Docenten en begeleiders Docenten en begeleiders HRM MBO Cursusleiders SLB-trainingen Risico-leerlingen Doelstelling Vervullen een schakelfunctie tussen de school en het regionaal VSVsamenwerkingsverband en zijn in die zin nauw betrokken bij VSV-projecten en initiatieven. Het opbouwen van een relatie door te investeren in regelmatig overleg en rapportage zodat zij optimaal betrokken blijven bij de activiteiten van de VSV regio Stedendriehoek Samenwerking zoeken om mogelijkheden ter uitbreiding van de in- en doorstroomklas te onderzoeken. Informatie geven waarmee zij de werkvloer kunnen informeren, bijvoorbeeld regelmatig terugkeren op de agenda, sparringpartnet, signalen doorgeven. De informatie moet beknopt en toegankelijk zijn. Optimale communicatielijnen zodat zij signalen van studenten snel kunnen doorgeven en vice versa. Attenderen op aandacht voor vsv Informeren over mogelijkheden Ondersteunen met het aanbod op basis van signalen Contact zoeken, onderzoeken wat het aanbod is, laten offreren en factureren. Aansluiten bij hun vragen en worstelingen op het gebied van studielast en op sociaal emotioneel gebied. Tevens de hulp die ze geboden wordt heel dichtbij brengen.

9 6.1 Communicatie Activiteit Start Einde Wie Informeren en selecteren, gesprekken voeren en tot overeenstemming komen. Selecteren MBO 2 opleidingen februari 2013 april 2013 PL VSVcontactpersonen Teammanagers/team leiders Schoolleiders Gesprekken voeren, vergaderingen bijwonen, informeren Uitbreiden capaciteit doorstroomklas en door ontwikkelen aanpak Februari 2013 Juli 2013 PL Projectleider Indoorstroomvz. Gesprekken voeren, vergaderingen bijwonen, informeren Eén keer uitvoeren van 4 pilots intensief SLB-traject met ouderbetrokkenheid augustus 2013 Juli 2014 PL Teammanagers/team leiders Docenten en begeleiders Onderzoeken en rapporteren - schriftelijke informatie verwerken Rapporteren in een projectlogboek augustus 2013 December 2015 PL Informeren Beargumenteren Gesprekken voeren Schriftelijk informatie verstrekken Cursusprogramma volgen en ondervindingen toepassen in pilot Gesprekken voeren, vergaderingen bijwonen, informeren Verbreden aanpak naar andere opleidingen Uitvoeren van een SLBtraining tot 210 SLB-ers Tweede keer uitvoeren van 4 pilots intensief SLBtraject met ouderbetrokkenheid maart 2013 juli 2013 PL schoolleiders MBO VSV Contactpersonen Docenten en begeleiders januari 2013 Augustus 2014 december 2015 Juli 2015 Docenten en begeleiders HRM Aventus/Helicon Cursusleiders SLBtrainingen PL Teammanagers/team leiders Docenten en begeleiders

10 7 GELD 7.1 Beschikbaar budget Activiteit Per jaar Totaal Studieloopbaantrajecten Pilots (leertrajectbegeleiding) Scholing SLB-ers 23 personen per cursus van 1,5 dag = 1642, Uitbreiding in- en doorstroomvoorziening en ontwikkeling programma communicatie en materialen 12 plekken, 36 weken á 150,- pw. per plek 0,25 fte (1 jaar) 2000,- per jaar Totaal

11 8 ACCORDEREN Voor akkoord: Handtekeningen: Rol: Gedelegeerd opdrachtgever Rol: Naam: Naam: Rol: Projectleider Rol: Programmamanager Naam: Naam:

Verzuim in de min bij 18+ Maatregel 3 - Projectplan

Verzuim in de min bij 18+ Maatregel 3 - Projectplan Verzuim in de min bij 18+ Maatregel 3 - Projectplan Versie 1.2 Status ter vaststelling Datum 28 maart 2013 Gedelegeerd opdrachtgever Piet Terpstra ( Karin Stiksma) Projectleider Grethe Heshusius Auteur(s)

Nadere informatie

Een plus voor de overbelaste leerling

Een plus voor de overbelaste leerling Een plus voor de overbelaste leerling Maatregel 2 - Projectplan Versie 1.2 Status Ter vaststelling Datum 28 maart Gedelegeerd opdrachtgever Piet Terpstra ( Karin Stiksma) Projectleider Valentijn van Waalwijk/Nanke

Nadere informatie

Aanbod voor jongeren die buiten de VSV definitie vallen

Aanbod voor jongeren die buiten de VSV definitie vallen Aanbod voor jongeren die buiten de VSV definitie vallen Maatregel 5 - Projectplan Versie 1.2 Status Concept Datum 28 maart 2013 Gedelegeerd Paul Adels en Michiel Bruins opdrachtgever Programmamanager VSV

Nadere informatie

Plan van Aanpak Digitaal Doorstroom Dossier schooljaar (DDD) 2014-2015. Inleiding

Plan van Aanpak Digitaal Doorstroom Dossier schooljaar (DDD) 2014-2015. Inleiding Plan van Aanpak Digitaal Doorstroom Dossier schooljaar (DDD) 2014-2015 Inleiding In het Regionaal VSV Activiteitenplan van VSV Stedendriehoek is het voornemen opgenomen om de doorstroom van VO leerlingen

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK SUBSIDIE REGIONAAL PROGRAMMA 2012-2015

PLAN VAN AANPAK SUBSIDIE REGIONAAL PROGRAMMA 2012-2015 PLAN VAN AANPAK SUBSIDIE REGIONAAL PROGRAMMA 2012-2015 Betreft maatregel:2 Flexservice/flexopvang bij ROC s met specifieke inzet op mbo3 en 4 Activiteit:Maatwerk ondersteuning en begeleiding per locatie/team

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Openbaar Onderwerp Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Om schooluitval

Nadere informatie

Beleidskader RMC Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017

Beleidskader RMC Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017 Beleidskader RMC 2017-2020 Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017 Inleiding Voor u ligt het beleidskader RMC van de regio Zuidoost-Brabant. RMC staat voor Regionaal Meld- en Coördinatiepunt. Gemeenten

Nadere informatie

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Leerlingzaken Postbus 12 652 2500 DP Den Haag Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Projectcoördinatoren

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK SUBSIDIE REGIONAAL PROGRAMMA 2012-2015

PLAN VAN AANPAK SUBSIDIE REGIONAAL PROGRAMMA 2012-2015 PLAN VAN AANPAK SUBSIDIE REGIONAAL PROGRAMMA 2012-2015 Betreft maatregel:coachvoorziening Activiteit: Uitvoerder/regie: ROC Mondriaan Reeds aanwezige documentatie: ingevulde format in aanvraag Contactgegevens

Nadere informatie

Zorgformulier Schooljaar 2009 2010

Zorgformulier Schooljaar 2009 2010 Inhoud Overdracht van zorg 2009 2010 2 Inleiding Digitaal Zorgformulier 2 Algemene informatie over het Zorgformulier Inhoud van het Zorgformulier: Blad 1 3 Blad 2 3 Blad 3 4 Blad 4 4 Overdracht van zorg,

Nadere informatie

Programmaplan Harmonisatie

Programmaplan Harmonisatie Programmaplan Harmonisatie Harmonisatie van beleid, regelingen, verordeningen en werkwijzen van de nieuwe gemeente Alkmaar Rapport - Concept 3 maart 2015 Sharon Blair-Zuijderhoff Voorwoord Opdrachtgever

Nadere informatie

Invulblad aanvraag financiering voor de regionale aanpak van voortijdig schoolverlaten en voor jongeren in een kwetsbare positie.

Invulblad aanvraag financiering voor de regionale aanpak van voortijdig schoolverlaten en voor jongeren in een kwetsbare positie. Invulblad aanvraag financiering voor de regionale aanpak van voortijdig schoolverlaten en voor jongeren in een kwetsbare positie. Aanvraag in het kader van Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten

Nadere informatie

Procesbeschrijving, hoe doe k dat nou? Kennisdeling procesmanagement 28 november 2011

Procesbeschrijving, hoe doe k dat nou? Kennisdeling procesmanagement 28 november 2011 Procesbeschrijving, hoe doe k dat nou? Kennisdeling procesmanagement 28 november 2011 1 Procesbeschrijving, hoe doe k dat nou? Aanleiding: Reorganisatie: meer met minder. Geen nieuwe software, maar bestaande

Nadere informatie

Meldpunt geen stage. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp

Meldpunt geen stage. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Openbaar Onderwerp Meldpunt geen stage Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Wij vinden het van groot belang dat alle jongeren in onze gemeente de kans krijgen zich

Nadere informatie

Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur)

Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur) Informatie en adviespunt arbeidsintegratie Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur) In het gezamenlijke advies van LCR, UWV, CWI en Divosa over de werkherkansingsadviseur

Nadere informatie

Voorbeeld projectplan

Voorbeeld projectplan Voorbeeld projectplan Projectplan voor project < naam > Naam project Datum Naam projectleider Naam opdrachtgever Startdatum Einddatum Doorlooptijd in weken/ maanden Datum Versie Status Auteur(s) Maak een

Nadere informatie

Kennen en gekend zijn

Kennen en gekend zijn Convenant VSV 2008 2011 Inleiding Kennen en gekend zijn Uitgangspunt bij aanval op uitval is dat alle talenten tellen. Het in ontwikkeling brengen van elk talent veronderstelt voor elke student een sluitende

Nadere informatie

Projectplan 'Lelystad Hoogbegaafd' Pilot arrangement meer- en hoogbegaafde leerlingen primair onderwijs Lelystad

Projectplan 'Lelystad Hoogbegaafd' Pilot arrangement meer- en hoogbegaafde leerlingen primair onderwijs Lelystad Projectplan 'Lelystad Hoogbegaafd' Pilot arrangement meer- en hoogbegaafde leerlingen primair onderwijs Lelystad Inhoud Inleiding 2 Projectopdracht 2 Onderzoeksopdracht 2 Ontwerpvereisten 2 Beoogd resultaat

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Samenwerken aan LOB Jongeren beter toerusten voor het maken van passende keuzes in de eigen loopbaan door bewust

Nadere informatie

Projectplan Invoer en Onderhoud Jaarplansystematiek en management rapportages via A3 digitaal methode

Projectplan Invoer en Onderhoud Jaarplansystematiek en management rapportages via A3 digitaal methode Projectplan Invoer en Onderhoud Jaarplansystematiek en management rapportages via A3 digitaal methode Venlo/Valkenswaard, 12-6-2015 Project A3 Betrokken partners: Alle locaties en secties Datum: mei 2015

Nadere informatie

Opbrengstgericht besturen en leidinggeven is samen te vatten als: het stellen van doelen en het

Opbrengstgericht besturen en leidinggeven is samen te vatten als: het stellen van doelen en het De strategische beleidscyclus en beleidsagenda van De Veenplas Opbrengstgericht systeemleiderschap! Aanpak t.b.v. de jaren 2012 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding De Veenplas ziet zichzelf als een lerende

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 12 november 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 191113/202 afdeling: Welzijn Onderwerp: KEG Werkt

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsverbanden VO en Speciale onderwijsvoorzieningen in de regio Utrecht

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsverbanden VO en Speciale onderwijsvoorzieningen in de regio Utrecht Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsverbanden VO en Speciale onderwijsvoorzieningen in de regio Utrecht Inleiding In de regio Utrecht werken vier Samenwerkingsverbanden Voortgezet Onderwijs (SWV VO)

Nadere informatie

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Voorbereiden en opzetten van projecten en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen

Nadere informatie

DOORGAANDE ZORGLIJNEN IN DEN HAAG

DOORGAANDE ZORGLIJNEN IN DEN HAAG DOORGAANDE ZORGLIJNEN IN DEN HAAG Eindrapportage Hans Kruijssen, adviseur m.m.v. Rineke Huysmans, ROC Mondriaan juni 2010 Vooraf Met deze eindrapportage aan de stuurgroep Spirit4you rondt de projectleider

Nadere informatie

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Legenda kleuren Kleur Toelichting GROEN project is volgens plan verlopen ORANJE er waren knelpunten en/of het project is niet volgens planning

Nadere informatie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie Evaluatie P&C Cyclus 2014 Projectdefinitie februari 2015 INLEIDING Als onderdeel van het implementatietraject CGM is in 2013 in de 3 afzonderlijke raden van Cuijk, Grave en Mill en st Hubert besloten tot

Nadere informatie

2004-2007 Leerlingen doen ervaringen op op diverse werkplekken

2004-2007 Leerlingen doen ervaringen op op diverse werkplekken Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn 2004-2007 Leerlingen doen ervaringen op op diverse werkplekken binnen en buiten de school de Rentmeesterhof, Nannies, woonzorgcentrum, de bistro, de maaltijdservice, de

Nadere informatie

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn 01. Communicatiemiddelen en wanneer en / of waarom. Communicatiemiddel Mondeling Bijeenkomst Wmo-raad Circa een keer per zes weken regulier overleg over zaken aangaande

Nadere informatie

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030 Projectvoorstel Projectopdracht / -voorstel Datum: 8 juli 2010 Versie: definitief t.b.v. definitiefase en ontwerpfase Pagina: 1 / 9 Soort project Extern/Lijn Projectnaam MijnBorne2030 (Herijking Toekomstvisie)

Nadere informatie

Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018. RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland

Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018. RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018 RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en VSV per 1 januari 2014 Organisatie Bestuurlijk: Leerplicht,

Nadere informatie

Mbo-instelling.. te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door, hierna te noemen: de instelling.

Mbo-instelling.. te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door, hierna te noemen: de instelling. Overeenkomst kwaliteitsafspraken mbo Overeenkomst tussen de Staatssecretaris van Economische Zaken en onderstaande onderwijsinstelling inzake de uitvoering van de Regeling kwaliteitsafspraken mbo. Partijen:

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

Miniconferentie VSV INSPIRATIE & INTERACTIE. Verslag 12 oktober 2011

Miniconferentie VSV INSPIRATIE & INTERACTIE. Verslag 12 oktober 2011 Miniconferentie VSV INSPIRATIE & INTERACTIE Verslag 12 oktober 2011 Minder rapporteren, meer meedenken Tja, VSV ers, hoeveel zijn het er eigenlijk en hoe zien ze eruit? Dat weten we niet. Net hoor ik dat

Nadere informatie

School Ex rapportage. Oktober 2010

School Ex rapportage. Oktober 2010 School Ex rapportage Oktober 2010 Inleiding School Ex is een onderdeel van het actieplan jeugdwerkloosheid. Het doel is tweeledig. Enerzijds MBO-jongeren stimuleren om langer door te leren en anderzijds

Nadere informatie

Projectplan. Aanpak laaggeletterdheid bij patienten en/of medewerkers. [Naam organisatie] [auteur] [datum] Werken aan taal heeft veel voordelen

Projectplan. Aanpak laaggeletterdheid bij patienten en/of medewerkers. [Naam organisatie] [auteur] [datum] Werken aan taal heeft veel voordelen Projectplan Aanpak laaggeletterdheid bij patienten en/of medewerkers [Naam organisatie] [auteur] [datum] Werken aan taal heeft veel voordelen [Naam organisatie] vindt het belangrijk om alert te zijn op

Nadere informatie

RMC Noord-Kennemerland. Presentatie PORA 6 januari 2016

RMC Noord-Kennemerland. Presentatie PORA 6 januari 2016 Presentatie PORA 6 januari 2016 Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voorstellen Doel -functie Wanneer is er sprake van (dreigend) voortijdig schoolverlaten? -een jongere die nog geen 23 is én -niet in

Nadere informatie

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo Regio Gooi en Vechtstreek wmo@regiogenv.nl Postbus 251, 1400 AG, Bussum PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo ALGEMENE KENMERKEN Auteurs: J. van Slooten / H. Uneken Opdrachtgever: Bestuurlijk overleg convenant

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Subsidieverlening project School's cool en Coachproject Nijmegen 2014 tot en met 2016 Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Leergang Deelnemeradministraties

Leergang Deelnemeradministraties DEFINITIEF Leergang Deelnemeradministraties 1/9 21 november 2013 PBLQ HEC - Leergang Deelnemeradministraties Leergang Deelnemeradministraties Plan van Aanpak versie 1.0 datum 21 november 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kansen voor Jongeren in een Kwetsbare positie, RMC regio Utrecht. Ingradodag 31 maart

Kansen voor Jongeren in een Kwetsbare positie, RMC regio Utrecht. Ingradodag 31 maart Kansen voor Jongeren in een Kwetsbare positie, RMC regio Utrecht Ingradodag 31 maart Ontwikkelingen Nieuw landelijk beleid op 1. RMC vernieuwing 2. Regionale aanpak VSV 3. Jongeren in een kwetsbare positie

Nadere informatie

PROCEDURE VOROC 2013 RMC 28 REGIO HAAGLANDEN

PROCEDURE VOROC 2013 RMC 28 REGIO HAAGLANDEN n g Amsterdam over middelbaar beroepsonderwijs PROCEDURE VOROC 2013 RMC 28 REGIO HAAGLANDEN Inleiding De schoolbesturen van de vo en de mbo-scholen in de regio Haaglanden hechten er belang aan dat jongeren

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Beleid CO₂ reductie Pagina 4 3. Borging CO₂ prestatieladder

Nadere informatie

Programma 2012-2013. 1. Wegwijs in het MBO (MBO-gids) Inclusief dvd s Nieuwe film over intakeprocedure. 2. Bekijkjetoekomstnu

Programma 2012-2013. 1. Wegwijs in het MBO (MBO-gids) Inclusief dvd s Nieuwe film over intakeprocedure. 2. Bekijkjetoekomstnu Programma 2012-2013 Coaching Monitoring Monitoring ontwikkeling ontwikkeling taal en taal rekenen en Overdracht Overdracht van leerlinggegevens van Ondersteuning/scholing vmbo vmbo - - mbo taal en rekenen

Nadere informatie

Project Initiatie Document

Project Initiatie Document Project Initiatie Document De implementatie van het SMARTboard binnen Praktijkschool Uithoorn. Dhr. J.M. de Boer Februari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 1.1 Doel van het Project Initiatie Document

Nadere informatie

Goed samenspel met mantelzorgers

Goed samenspel met mantelzorgers Goed samenspel met mantelzorgers Criteria voor een mantelzorgvriendelijke organisatie Inleiding Wanneer iemand te maken krijgt met de professionele zorg/behandeling of begeleiding, brengt hij/zij een heel

Nadere informatie

Convenant inzake de proeftuin bezorgen van reisdocumenten

Convenant inzake de proeftuin bezorgen van reisdocumenten De Convenant inzake de proeftuin bezorgen van reisdocumenten Partijen, De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, als vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, dr. R.H.A. Plasterk,

Nadere informatie

Zomeracties regio Zuidoost-Brabant 2012

Zomeracties regio Zuidoost-Brabant 2012 Zomeracties regio Zuidoost-Braant 2012 In de regio Zuidoost-Braant zijn 3 zomeracties in uitvoering genomen: Zomeractie (voor met uitval edreigde jongeren) innen het MBO 1. ROC Eindhoven 2. ROC Ter AA

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief stand van zaken voortijdig schoolverlaten

Raadsinformatiebrief stand van zaken voortijdig schoolverlaten Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Raadsinformatiebrief stand van zaken voortijdig schoolverlaten Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting We hebben met de gemeenteraad

Nadere informatie

BELEID. tegen PESTEN

BELEID. tegen PESTEN BELEID tegen PESTEN Versie januari 2014 Beleid tegen pesten Penta Primair Inleiding Onderzoek wijst uit dat pesten een frequent voorkomend en vaak terugkerend probleem op scholen is. Door het vroegtijdig

Nadere informatie

Kenmerken. Wat is een project, wat zijn de kenmerken van een project? Een project is

Kenmerken. Wat is een project, wat zijn de kenmerken van een project? Een project is Kenmerken Wat is een, wat zijn de kenmerken van een? Bepaalde periode begin- en eindtijd Bepaald budget Vooraf overeengekomen resultaat Tijdelijke organisatievorm www.gertjanschop.com/management Een is

Nadere informatie

Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland. projectmedewerker (s) Inburgering m/v (14)

Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland. projectmedewerker (s) Inburgering m/v (14) Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland Informatie algemeen Het werkgebied van de Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland (VWON) omvat de gemeenten binnen de provincies Gelderland

Nadere informatie

Wat verstaan wij onder ongeoorloofd schoolverzuim? Schoolverzuim is het niet aanwezig zijn op school zonder dat daar een geldige reden voor is.

Wat verstaan wij onder ongeoorloofd schoolverzuim? Schoolverzuim is het niet aanwezig zijn op school zonder dat daar een geldige reden voor is. Plaatsingsregels: College St. Paul is een kleine school. Wij hebben ruimte voor 15 leerlingen met een advies VMBO-theoretische leerweg. Wij hebben ruimte voor 15 leerlingen met een advies VMBO kaderberoepsgericht.

Nadere informatie

Opdrachtbevestiging. Naam: Rijssen, Project Netwerkschool

Opdrachtbevestiging. Naam: Rijssen, Project Netwerkschool Opdrachtbevestiging Project Netwerkschool Naam: Rijssen, Omschrijving opdracht Projectomschrijving: 1. De opdracht is gebaseerd op de volgende gegevens: a. Tekening : b. Begroting : 2. Niet in de prijs

Nadere informatie

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Bijlage 5 bij Raadsvoorstel Regionale Agenda dd 16 mei 2011 Bestuursovereenkomst Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Vastgesteld door de Stuurgroep Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar op

Nadere informatie

Triadekaart GGZ Haagstreek

Triadekaart GGZ Haagstreek Projectplan tot invoering Auteur(s) Frans J. Dieleman Functie(s) Stafadviseur Kwaliteit Versie 12 mei 2010 Status definitief Inhoudsopgave 1. Kaders van het project 3 2. Achtergrond en aanleiding 3 3.

Nadere informatie

Naar een brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie

Naar een brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie INHOUD nieuwsbrief #5 Naar een brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie Invulling zorgniveau 2 en 3 bij vermoeden EED Rekenvoorbeeld bij Handreiking Tariefopbouw Dyslexiezorg Nieuw: Protocol Dyslexie mbo

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Nadere uitwerking definitieve Vsv Cijfers voor regio 36b

Nadere uitwerking definitieve Vsv Cijfers voor regio 36b Onderwerp Van toepassing voor Opgesteld door Nadere uitwerking definitieve Vsv Cijfers 29-21 voor regio 36b Regio Brabant Noord Oost 36b R. Nijhuis Datum 2 december 211 Nieuwe VSV ers schooljaar 29-21

Nadere informatie

Wat betekent de entreeopleiding in de praktijk? Mirelda Kewal directie mbo november 2014

Wat betekent de entreeopleiding in de praktijk? Mirelda Kewal directie mbo november 2014 Wat betekent de entreeopleiding in de praktijk? Mirelda Kewal directie mbo november 2014 Agenda Agenda 1. Actieplan mbo 2. Oude niveau-1-opleidingen 3. Wat is er vernieuwd? 4. Samenwerking (en rol gemeente)

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

Experiment tegen schooluitval

Experiment tegen schooluitval Experiment tegen schooluitval De effecten van intensieve coaching Marc van der Steeg (CPB) Roel van Elk (CPB) Dinand Webbink (Erasmus Universiteit Rotterdam) Opzet presentatie 1. Aanleiding 2. De interventie

Nadere informatie

Leusden. Auteur: Stichting Sportkanjers Wim van t Westeinde Datum: 24-12-2012 Versie: Sportkanjerclub Leusden versie 1

Leusden. Auteur: Stichting Sportkanjers Wim van t Westeinde Datum: 24-12-2012 Versie: Sportkanjerclub Leusden versie 1 Leusden Auteur: Stichting Sportkanjers Wim van t Westeinde Datum: 24-12-2012 Versie: Sportkanjerclub Leusden versie 1 Algemene beschrijving Sportkanjerclub De Sportkanjerclub is een fantastische plek voor

Nadere informatie

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Auteur : drs. Natasja de Bruin Datum : Donderdag 16 februari 2006 Versie : 2.0 (definitief) LEGAL FINANCE PROCESS Inhoudsopgave 1. Inleiding...3

Nadere informatie

Tussenevaluatie. Pilot Schuldhulpverlening Driebergen. Tussenevaluatie pilot schuldhulpverlening pagina 1 van 7

Tussenevaluatie. Pilot Schuldhulpverlening Driebergen. Tussenevaluatie pilot schuldhulpverlening pagina 1 van 7 Tussenevaluatie Pilot Schuldhulpverlening Driebergen Tussenevaluatie pilot schuldhulpverlening pagina 1 van 7 Projectnaam: Projectleider: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Pilot Schuldhulpverlening

Nadere informatie

Productbeschrijvingen (proces)specifiek

Productbeschrijvingen (proces)specifiek en (proces)specifiek 118 Omgevingsanalyse Inzicht verkrijgen in wat zich in de buitenwereld (bij media, bij het publiek en op het internet) afspeelt, welk gevoel in de samenleving bestaat over de ramp

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV. Koning Willem I College te 's-hertogenbosch

KWALITEITSONDERZOEK MBO MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV. Koning Willem I College te 's-hertogenbosch KWALITEITSONDERZOEK MBO MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Koning Willem I College te 's-hertogenbosch 95530 Verzorgende - ig 93492 Filiaalmanager 94850 Beveiliger April 2015 H3417218 Plaats: s-hertogenbosch

Nadere informatie

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid plan Duurzame Inzetbaarheid Stappenplan en format Dit actieplan Duurzame Inzetbaarheid is gemaakt door Berenschot in opdracht van A+O in het kader van het Sectorplan Metalektro. Introductie Voor je ligt

Nadere informatie

Vervolgaanpak VSV en JiKP

Vervolgaanpak VSV en JiKP Vervolgaanpak VSV en JiKP Enkele volgende stappen in de regionale samenwerking Ministerie O,C&W Directie MBO Februari 2016 Inhoud 1. Uitgangspunten 2. Doelstellingen en doelgroep 3. Regionale samenwerking

Nadere informatie

Denk alvast over de volgende vraag na:

Denk alvast over de volgende vraag na: Denk alvast over de volgende vraag na: Wat is uw beste schoolervaring als leerling/student? (dus toen u zelf nog in de schoolbank zat; welk vak, school, opleiding, docent etc) Jos Gipmans Manager Cursisten

Nadere informatie

VM2 Nijmegen. Kandinsky College VMBO

VM2 Nijmegen. Kandinsky College VMBO VM2 Nijmegen Kandinsky College ROC Nijmegen Kandinsky College VMBO VMBO basis/kader/gemend met LWOO Aantal leerlingen: 439 Kenmerken: opleidingsschool, winnaar Gouden Schoolbank 2008, veel buitenschools

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mentorenproject jongeren 2008-2011 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille M. Divendal Auteur Mevr. J. van der Meer Telefoon 5115091 E-mail: jmeer@haarlem.nl STZ/JOS Reg.nr. 136463 Bijlagen A +

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

gfedcb Besluitenlijst d.d. d.d.

gfedcb Besluitenlijst d.d. d.d. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS/SI/MM versterking leerplicht 1- Notagegevens Notanummer 2007.35080 Datum 19-11-2007 Portefeuillehouder Weth. Adema 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

en leerlingenvervoer

en leerlingenvervoer Wat willen we bereiken? Omschrijving/Definitie: Hier wordt onder verstaan: 1. zorgdragen voor vervoer van leerlingen met een beperking; 2. bevorderen onderwijs voor leerlingen met beperkingen; 3. bevorderen

Nadere informatie

Protocol. Schoolverzuim 18+ ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten

Protocol. Schoolverzuim 18+ ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten Protocol Schoolverzuim 18+ ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten mei 2014 1. Inleiding Verzuim is vaak een voorbode van voortijdig schooluitval. Door een goede verzuimregistratie, een preventief

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam B&W-nr.: 06.0425 d.d. 04-04-2006 Onderwerp Pilot Jeugdpreventieteam BESLUITEN Behoudens advies van de commissie Burg 1. Alsnog in te stemmen met de deelname aan de pilot Jeugdpreventieteam (JPT) voor de

Nadere informatie

Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd

Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd Inleiding Onze scholen worden in toenemende mate geconfronteerd met ouders/verzorgers die op eigen initiatief en voor eigen rekening externe

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Project Implementatie IPV+ Documentgeschiedenis: 1.0 mei Auteur: Arjen Lievers. 2015, Data Care B.V.

Plan van Aanpak. Project Implementatie IPV+ Documentgeschiedenis: 1.0 mei Auteur: Arjen Lievers. 2015, Data Care B.V. Plan van Aanpak Project Implementatie IPV+ Documentgeschiedenis: 1.0 mei 2015 Auteur: Arjen Lievers 2015, Data Care B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Marc Geurts en Ronald Nijhuis

Marc Geurts en Ronald Nijhuis Betreft Kaderstellende notitie 2017 Van Marc Geurts en Ronald Nijhuis Datum Januari 2016 1.1 Kaderstellende notitie 2017 Adequaat toezicht op naleving van de leerplichtwet en de aanpak van voortijdig schoolverlaten

Nadere informatie

Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda

Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda Naast de reguliere projectcommunicatie (informeren over project, voortgang en resultaten) en de communicatie gericht op het werven

Nadere informatie

Workshop scan Studiesucces met dyslexie en dyscalculie in het mbo

Workshop scan Studiesucces met dyslexie en dyscalculie in het mbo Workshop scan Studiesucces met dyslexie en dyscalculie in het mbo Linda Sontag, Zeger van Hoffen 5 en 7 juni 2012 Inhoud workshop Achtergrondinformatie Opbouw en inhoud van de scan Werkwijze voor deelname

Nadere informatie

Ambtelijk: S.M.T. van der Marck-Verschoor

Ambtelijk: S.M.T. van der Marck-Verschoor Voortgangsrapportage Nummer: 8 Datum : 1 oktober 2015 Naam project Programma Dienstverlening Opdrachtgever Bestuurlijk: D.P. de Kruif Ambtelijk: S.M.T. van der Marck-Verschoor Programmamanager M. Eillebecht-van

Nadere informatie

Een punt achter schooluitval Voortgangsverslag 2014, VSV Stedendriehoek

Een punt achter schooluitval Voortgangsverslag 2014, VSV Stedendriehoek Een punt achter schooluitval Voortgangsverslag 2014, VSV Stedendriehoek Digitaal Doorstroom Dossier: nu in de hele regio gebruikt Hoe worden de plusgelden ingezet? Voorbeelden uit VO en MBO De kwalificatiedriehoek:

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D17 (PA 4 september 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D17 (PA 4 september 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Ingekomen stuk D17 (PA 4 september 2013) Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Passend Onderwijs in het MBO

Passend Onderwijs in het MBO Passend Onderwijs in het MBO 19 november 2015 Ton Eimers KBA Nijmegen Voorstellen Onderzoeker KBA Nijmegen Consortium Evaluatie Passend Onderwijs Vijfjarig onderzoeksprogramma PO, VO en MBO MBO-monitor

Nadere informatie

Meldprocedure ongeoorloofd verzuim Januari 2013

Meldprocedure ongeoorloofd verzuim Januari 2013 Meldprocedure ongeoorloofd verzuim Januari 2013 Meldprocedure Aventus versie januari 2013 1 Inhoud Inhoud pagina 02 Inleiding pagina 03 Schema meldprocedures pagina 04 Omschrijving ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau

Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau Reflecteren Plan Do Check Act Hoe vaak doet u dat écht? Uit het Toezichtkader van de inspectie 8.1 De school heeft inzicht

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -reductie

Communicatieplan CO 2 -reductie Communicatieplan CO 2 -reductie Heerenveen, 8 februari 2012 Auteur(s): G. Schoemaker Geaccordeerd door: Directeur C O L O F O N Het format voor dit communicatieplan is opgesteld door Stichting Stimular.

Nadere informatie

Wat doe ik, wa ik en wat wil i

Wat doe ik, wa ik en wat wil i DC START Wat doe ik, wa ik en wat wil i VAN EN VOOR HEEL DRENTHE Drenthe College is een regionaal opleidingen centrum, een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo), volwasseneneducatie, bedrijfsopleidingen

Nadere informatie

Onstwedde. een later stadium ook de kinderopvang.

Onstwedde. een later stadium ook de kinderopvang. Projectplan (opzet) Onstwedde vve-po 1 - Praktische gegevens Plaats Pilot Onstwedde Projectleider Margreet Mulder Deelnemende instellingen CBS - De namen Regenboog/CBS en adressen van Prof. de deelnemende

Nadere informatie

ROC Aventus te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw drs. A.J. Veldman MMO, hierna te noemen: de contactschool.

ROC Aventus te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw drs. A.J. Veldman MMO, hierna te noemen: de contactschool. Samenwerkingsovereenkomst van de bevoegde gezaggen van de onderwijsinstellingen en de contactgemeente van de RMC-regio Stedendriehoek 11 inzake het terugdringen van het aantal nieuwe voortijdige schoolverlaters

Nadere informatie

Toezicht op het verzuimbeleid van scholen

Toezicht op het verzuimbeleid van scholen Toezicht op het verzuimbeleid van scholen Annemiek Zeeman Jolande Visser 23 april 2015 Werkconferentie Ingrado Onderwerpen Aanleiding: KBA-rapport Doelstelling toezicht op verzuimbeleid De werkzaamheden

Nadere informatie

Traject van de toekomst

Traject van de toekomst Gebundelde kracht in een kansrijk MBO 10 januari 2013 Traject van de toekomst Bovenschoolse opvang Groningen Hans Everhardt Programmamanager VSV regiogelden Aanleiding Traject vd Toekomst Regionale analyse

Nadere informatie

VOORTGANGSGESPREK. het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO

VOORTGANGSGESPREK. het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO VOORTGANGSGESPREK het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO Plaats : Alphen aan den Rijn BRIN nummer : 04DF C1 BRIN nummer : 04DF 00 HAVO BRIN nummer : 04DF 00 VMBOGT BRIN nummer :

Nadere informatie

Gezonde School. Conferentie MBO Vitaal voor leren en werken 7 april Anneke Meijer

Gezonde School. Conferentie MBO Vitaal voor leren en werken 7 april Anneke Meijer Gezonde School Conferentie MBO Vitaal voor leren en werken 7 april Anneke Meijer Programma Workshop Wat is Gezonde School? Gezonde School Fryslân Handleiding Centrum Gezond Leven Gezonde School in het

Nadere informatie