Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be"

Transcriptie

1 Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via 1. De aanbieder KBC Bank NV, een financiële instelling met zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 2, BTW BE , Inschrijvingsnummer CBFA De toezichthoudende autoriteit is de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA), met zetel te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14, KBC Bank ondertekende de Gedragscode van de Belgische Vereniging van Banken (BVB). 2. De financiële diensten a. Belangrijkste kenmerken De KBC-Babyspaarrekening is een wettelijk gereglementeerde spaarrekening die voldoet aan de bepalingen van art. 2 van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen m.b.t. de vrijstelling van roerende voorheffing. De KBC-Babyspaarrekening mag geen debetsaldo vertonen. Voor het tegoed op rekening krijgt de rekeninghouder een rentevergoeding die bestaat uit een basisrente en een getrouwheidspremie. Die rentevergoeding wordt eens per jaar berekend en telkens bijgeschreven op de rekening met valuta 1 januari. Een wijziging van de basisrentevoet wordt onmiddellijk toegepast op het uitstaande bedrag. De getrouwheidspremie daarentegen is gegarandeerd: een tariefwijziging heeft geen effect op de lopende periodes van de premie. Het tegoed op een KBC-Babyspaarrekening is steeds zonder opzegging opvraagbaar. Meer informatie vindt u in bijgevoegd Reglement KBC-Babyspaarrekening. De KBC-Rekeningverzekering is een ongevallenverzekering die u kunt sluiten voor elke KBC-Spaarrekening op naam van één of meer natuurlijke personen. In geval van overlijden of volledige en blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval, wordt een vergoeding uitgekeerd aan de begunstigde. Meer informatie vindt u in het document Modaliteiten Rekeningverzekering. b. Kosten De KBC-Babyspaarrekening kan te allen tijde gratis worden geopend en vereffend. Er is een vrijstelling van roerende voorheffing voor een eerste wettelijk bepaalde renteschijf. De roerende voorheffing verschuldigd voor de renteschijf boven deze vrijstelling wordt jaarlijks ingehouden naar aanleiding van de uitkering van de rente. De jaarlijkse bijdrage van de KBC-Rekeningverzekering bedraagt 3,75 euro en wordt samen met de renteafrekening afgeschreven van de rekening. 3. Overeenkomst gesloten op afstand a. Verzakingsrecht De consument beschikt over een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag van het sluiten van de overeenkomst om van een op afstand gesloten overeenkomst af te zien. Hij kan dat recht uitoefenen zonder betaling van een boete en zonder opgave van een reden. Het afzien van de overeenkomst moet per brief worden meegedeeld aan het rekeningvoerend KBC bankkantoor. b. De KBC-Babyspaarrekening wordt gesloten voor onbepaalde duur en kan te allen tijde door de consument worden beëindigd zonder opzegtermijn. c. Toepasselijk recht Bevoegde rechter Op de precontractuele en contractuele relaties tussen KBC Bank en de consument is het Belgisch recht van toepassing. Voor eventuele geschillen zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd. d. Taal De taal van de informatieverstrekking, communicatie en contractvoorwaarden is de taal van het KBC-bankkantoor waar de consument cliënt is of de taal waarin de consument heeft aangegeven bediend te willen worden, als die anders is. Zetel van de vennootschap: KBC Bank NV Havenlaan Brussel België AA0742N V /- P.1/6 BTW BE RPR Brussel Bankrekening CBFA A

2 4. Buitengerechtelijke klachtenprocedures - Voor klachten dient de consument zich in eerste instantie te wenden tot het KBC-bankkantoor waar hij zijn rekening voert. - Wanneer de klacht niet op een voor hem bevredigende wijze wordt behandeld, kan hij zich wenden tot de Cliëntenservice van KBC Bank: KBC Bank - Cliëntenservice, Brusselsesteenweg 100 te 3000 Leuven - Tel Fax of via > contact KBC - Als de consument niet tevreden is met de behandeling van de klacht door de Cliëntenservice van de bank, kan hij een beroep doen op de: Ombudsdienst voor de financiële sector: Bemiddelingsdienst Banken - Krediet. Beleggingen, Belliardstraat bus 8, 1040 Brussel, telefoon of fax , of De door de Bemiddelingsdienst uitgebrachte adviezen zijn niet bindend. De procedure verloopt volledig schriftelijk. Het beroep doen op de Bemiddelingsdienst is kosteloos. P. 2/6

3 Reglement KBC-Babyspaarrekening De contractuele relatie tussen KBC Bank NV en haar cliënten wordt beheerst door de Algemene Bankvoorwaarden van KBC Bank NV hierna ook KBC Bank of de bank genoemd - waarop dit reglement een aanvulling vormt. De rekeninghouder verklaart te hebben kennisgenomen van de inhoud van dit reglement en de toepassing ervan uitdrukkelijk te aanvaarden door de ondertekening van de overeenkomst tot openen van een rekening. Deze uitgave werd geregistreerd in Leuven op 14 september 2009 en is van toepassing vanaf 1 oktober Definitie De KBC-Babyspaarrekening in euro s is een wettelijk gereglementeerde spaarrekening die voldoet aan de bepalingen van art. 2 van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen met betrekking tot de vrijstelling van roerende voorheffing. De KBC-Babyspaarrekening kan worden geopend door (een) toekomstige ouder(s) op hun naam in afwachting van de geboorte van hun kindje. Na de melding van de geboorte door de ouder(s) bij de bank zal deze rekening worden omgezet in een KBC-Spaarrekening op naam van het kindje. De KBC-Babyspaarrekening mag geen debetsaldo vertonen. Voor de tegoeden op de rekening krijgt de rekeninghouder een rentevergoeding die bestaat uit een basisrente en een getrouwheidspremie. Begripsbepalingen Valutadatum/Valutadag: De valutadatum of valutadag is de dag waarop een gestort tegoed rente begint op te brengen, respectievelijk de dag waarop een opgevraagd tegoed ophoudt rente op te brengen. Bij de bepaling van de valutadatum op de KBC- Babyspaarrekening wordt met kalenderdagen gewerkt. Verrichtingsdatum: De verrichtingsdatum is de dag waarop de rekeninghouder zijn verrichting doet (bijvoorbeeld de dag waarop hij geld opneemt aan het loket). Dat kan elke kalenderdag zijn. Rekeninghouder: De KBC-Babyspaarrekening kan alleen worden geopend op naam van een natuurlijke persoon of als een gemeenschappelijke rekening op naam van twee natuurlijke personen. 2. Toegestane verrichtingen op gereglementeerde spaarrekeningen Van de spaarrekening kunnen, rechtstreeks of via een KBC-Zichtrekening, alleen maar opvragingen worden gedaan voor de volgende verrichtingen: - terugbetaling in contanten; - overschrijving naar een rekening op naam van de houder van de spaarrekening; de overschrijving mag niet uit een periodieke opdracht of een opdracht automatisch sparen voortvloeien. Overschrijvingen naar rekeningen van derden zijn niet mogelijk; - overschrijving naar een spaarrekening bij KBC Bank op naam van de echtgeno(o)t(e) of van een familielid tot en met de tweede graad van de houder van de spaarrekening (kinderen, kleinkinderen, ouders, grootouders, broers, zussen), eventueel via een doorlopende opdracht Automatisch Sparen ; - betaling van sommen aan de bank door de houder van de spaarrekening, op grond van: - bepaalde leningen of kredieten toegekend door de bank of door een organisatie die door de bank wordt vertegenwoordigd; - verzekeringspremies en kosten betreffende het spaardeposito; - aankoop van of intekening op een KBCbeleggingsproduct; - huur van een kluis; - bewaarloon voor effecten op een KBC- Effectenrekening. Bedragen kunnen op de KBC-Babyspaarrekening worden bijgeschreven als gevolg van: - een storting via een bankkantoor of KBC-Maticstortingsautomaat; - een overschrijving in opdracht van de rekeninghouder of van een derde. Inlagen waardoor het spaartegoed euro of meer bereikt, worden aanvaard onder voorbehoud van goedkeuring door KBC Bank. Het tegoed op een KBC-Babyspaarrekening is altijd zonder opzegging opvraagbaar. Onverminderd art. I.33.2 van de Algemene Bankvoorwaarden behoudt de bank zich evenwel het recht voor om in uitzonderlijke gevallen: - opvragingen van meer dan euro afhankelijk te stellen van een voorbericht van vijf kalenderdagen; - het geheel van de opvragingen te beperken tot euro per halve maand. 3. Voorwaarden De rente op de KBC-Babyspaarrekening is samengesteld uit een basisrente en een getrouwheidspremie. KBC Bank stelt de basisrente en de getrouwheidspremie vast conform art. 2 van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen met betrekking tot de vrijstelling van roerende voorheffing. De tarieven en kosten worden onder meer bekendgemaakt op de prijslijst die in elk KBC-bankkantoor ter inzage ligt en gratis kan worden meegenomen. De rente en de eventuele getrouwheidspremie worden eens per jaar berekend en telkens bijgeschreven op de rekening met valuta 1 januari. KBC Bank kan de rentevoet van de basisrente en de getrouwheidspremie eenzijdig wijzigen mede rekening houdend met de marktgegevens. Een wijziging van de rentevoet wordt zo spoedig mogelijk na de invoering ervan aan de consument meegedeeld. Bedraagt het tegoed op de rekening meer dan euro, dan kan de bank een ander rentepercentage vaststellen voor het totale tegoed op de rekening. P. 3/6

4 3.1. Basisrente Berekening basisrente Bij de berekening van de basisrente wordt er uitgegaan van het werkelijke aantal dagen in het jaar (365/366). Een wijziging van de basisrentevoet wordt onmiddellijk toegepast op het uitstaande bedrag. Per spaarrekening is op een bepaald ogenblik alleen maar één basisrentevoet van toepassing: er geldt een en dezelfde basisrentevoet voor alle bedragen, ongeacht of dat nieuwe stortingen of bestaande gelden betreft Valuta De basisrente wordt berekend volgens twee principes: - dagberekening (zie ), - compensatie (zie ) Dagberekening Spaartegoeden brengen rente op vanaf de kalenderdag die volgt op de storting en brengen conform artikel 2 van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen met betrekking tot de vrijstelling van roerende voorheffing geen rente meer op vanaf de kalenderdag van de opvraging. Voor leden van hetzelfde gezin gebeuren overschrijvingen zonder valutaverlies: Overschrijving van spaar- naar zichtrekening van spaar- naar spaarrekening van zicht- naar spaarrekening Valuta voor beide rekeningen Verrichtingsdatum + 0 kalenderdagen Verrichtingsdatum + 1 kalenderdag Verrichtingsdatum + 1 kalenderdag Automatisch sparen Uitvoeringsdatum + 0 kalenderdagen Compensatie Stortingen en opvragingen op dezelfde kalenderdag worden gecompenseerd voor de berekening van de zoals in punt beschreven rente. Zo is er geen renteverlies. Aan de houder van een spaarrekening wordt geen debetrente aangerekend Kernvoorwaarden van de getrouwheidspremie Berekeningsperiode Begin berekeningsperiode: De berekeningsperiode voor de getrouwheidspremie begint te lopen op de kalenderdag die volgt op de kalenderdag van de storting of op de verwervingsdatum van de vorige getrouwheidspremie. De getrouwheidspremie is recurrent, dit wil zeggen dat na de verwerving van de getrouwheidspremie er meteen weer een nieuwe periode van twaalf maanden ingaat waarvoor een getrouwheidspremie zal worden berekend. Minimale aanhoudingsperiode: De getrouwheidspremie wordt toegekend en berekend voor alle bedragen die gedurende twaalf opeenvolgende volledige maanden na de storting, of na de verwervingsdatum van de vorige getrouwheidspremie, ononderbroken op de spaarrekening zijn blijven staan. Verwervingsdatum: De verwervingsdatum is de datum waarop de getrouwheidspremie wordt verworven. Dat is dag op dag twaalf maanden nadat de getrouwheidspremie is beginnen te lopen. Als de verwervingsdatum valt op een niet-bestaande datum, wordt de laatste kalenderdag van die maand als verwervingsdatum beschouwd. Periode waarover de premieberekening gebeurt De getrouwheidspremie wordt berekend in twaalfden van het tarief op jaarbasis, over een periode van twaalf opeenvolgende, volledige maanden Gegarandeerde rentevoet De rentevoet van de getrouwheidspremie is gegarandeerd: de rentevoet die van toepassing is op de dag dat de berekeningsperiode begint te lopen, blijft van toepassing voor die volledige getrouwheidsperiode. Een wijziging van de rentevoet heeft geen invloed op de lopende periodes van de getrouwheidspremie. De getrouwheidspremie die op een bepaald ogenblik wordt toegekend, is dezelfde voor nieuwe stortingen en voor al aanwezige spaartegoeden waarvoor een nieuwe getrouwheidsperiode begint te lopen Tijdstip uitkering verworven basisrente en getrouwheidspremie De basisrente en de getrouwheidspremie worden uitgekeerd: - op 31 december van het kalenderjaar waarin ze worden verworven, met valuta 1 januari; - of bij de vereffening van de rekening. De vereffening van een spaarrekening wordt in principe uitgevoerd aan het einde van de bankwerkdag, maar kan tot ten laatste vijf kalenderdagen volgend op de dag van de aanvraag tot vereffening. De verworven basisrente en premies worden geboekt met als valutadatum de dag waarop de vereffening wordt uitgevoerd. Premies met een verwervingsdatum tot en met de dag van vereffening zijn verworven. Het vereffende bedrag wordt overgeschreven op een door de cliënt opgegeven rekening. Dit is een rekening op naam van de houder van de KBC-Babyspaarrekening of een spaarrekening op naam van de echtgeno(o)t(e) of van een familielid tot en met de tweede graad van de houder. Als dat een rekening is bij een andere financiële instelling, kan de overschrijving op zijn vroegste gebeuren op de bankwerkdag volgend op de dag van vereffening LIFO-regel De bedragen op de spaarrekening waarvoor de aanhoudingsperiode van de getrouwheidspremie het minst ver gevorderd is, worden bij opvragingen het eerst aangesproken. AA0742N V /- P. 4/6 Reglement KBC-Babyspaarrekening

5 4. Kosten De kosten verbonden aan een spaarrekening staan vermeld op de prijslijst die in elk KBC-bankkantoor ter inzage ligt en gratis kan worden meegenomen. 5. KBC-Rekeningverzekering Alleen de rekeninghouders die tot deze verzekering zijn toegetreden, betalen de premie en genieten de dekkingen bepaald in de polis. Het bedrag van de jaarlijkse premie staat vermeld op de prijslijst die in elk KBC-bankkantoor ter inzage ligt en gratis kan worden meegenomen. 6. Vragen over de voorwaarden Met vragen of klachten over de toepassing van de rekeningvoorwaarden, inclusief de renteberekening van de spaarrekening, kan de rekeninghouder zich wenden tot zijn KBC-bankkantoor en/of de dienst Cliëntenservice van KBC Bank. 7. Wijzigingen Wijzigingen van essentiële bepalingen van dit reglement worden vooraf en tijdig door KBC Bank aan de rekeninghouder meegedeeld. De rekeninghouder kan het gewijzigde reglement raadplegen op eenvoudig verzoek in zijn KBC-bankkantoor of op de website De rekeninghouder beschikt over de mogelijkheid om binnen een termijn van een maand na de kennisgeving de overeenkomst kosteloos op te zeggen, als hij niet akkoord gaat met de wijzigingen. De wijzigingen worden bindend voor de rekeninghouder wanneer hij de overeenkomst niet heeft opgezegd binnen de maand na deze kennisgeving. Voor de wijziging van tarieven en rentevoeten wordt verwezen naar de artikelen I.32.3 en I.32.4 van de Algemene Bankvoorwaarden. 8. Beëindiging van de KBC-Babyspaarrekening Zowel de bank als de cliënt kan de rekening te allen tijde beëindigen. De bank kan dat op voorwaarde van een opzegtermijn van 30 dagen, de rekeninghouder kan dat zonder opzegging. Voor de voorwaarden van de vereffening van de rekening, zie punt KBC Bank NV kan de niet-essentiële bepalingen van dit reglement te allen tijde wijzigen. De rekeninghouder wordt schriftelijk of op enig andere gepaste wijze van die wijziging op de hoogte gebracht. AA0742N V /- P. 5/6 Reglement KBC-Babyspaarrekening

6 6

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur Verklaring Ondergetekende(n) verklaart/verklaren de Productvoorwaarden REAAL LijfrenteOpbouwRekening, de Algemene Bankvoorwaarden REAAL Bancaire Diensten en het Reglement Spaarrekeningen te hebben ontvangen,

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ALGEMENE BANKVOORWAARDEN 30/06/2014 Inhoud Hoofdstuk 1 Basisbepalingen 4 Artikel 1 Toepassingsgebied 4 Artikel 2 Identiteit, rechtsbekwaamheid, bevoegdheden 4 Artikel 3 Correspondentie/Communicatie 4 Artikel

Nadere informatie

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-01052014

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-01052014 Invest 26 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Invest 26 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities en begrippen 3 3. Opbouw van de reserve 3 4. Aanvang, duur en territorialiteit van het contract 4 5. Opzeggingsrecht

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo DoelSparen Leeswijzer In dit document

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Inhoud Inleiding: Hoe bouwt u een beleggingsportefeuille op?...4 I Deposito s en effecten met een korte looptijd...7 1.1 Wettelijk gereglementeerde spaarrekeningen................

Nadere informatie

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-19012013

Invest 26. Algemene Voorwaarden. Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 0096-B0961L0000.01-19012013 Invest 26 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Invest 26 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Definities en begrippen 3 3. Opbouw van de reserve 3 4. Aanvang, duur en territorialiteit van het contract 3 5. Opzeggingsrecht

Nadere informatie

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Krediet kost geld Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Wat vindt u in deze gids? Banken en kredietverlening zijn niet meer weg te denken uit het leven van de consument. Banken spannen zich sterk

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie

Tarief. Vanaf 01/07/2015. Voor rekeningen met professioneel gebruik

Tarief. Vanaf 01/07/2015. Voor rekeningen met professioneel gebruik Tarief Vanaf 01/07/2015 Voor rekeningen met professioneel gebruik I. Zichtrekeningen I.I Zichtrekeningen PRO ( zelfstandigen voor professioneel gebruik) I.I a PRO Excellence voorwaarden (**) 1 Bijdrage

Nadere informatie

1. Inleidende bepalingen

1. Inleidende bepalingen SPAREN EN BELEGGEN Wat is het werkelijke rendement? BART DE CLERCQ Vandaag de dag bieden de financiële instellingen een hele wirwar van inventieve spaar- en beleggingsproducten aan, waardoor de modale

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GEWAARBORGD INKOMEN

ALGEMENE VOORWAARDEN GEWAARBORGD INKOMEN ALGEMENE VOORWAARDEN GEWAARBORGD INKOMEN Inhoudstafel Blz. Definities 5 Artikel 1 : Doel van de verzekering 6 Artikel 2 : Waarborgen 6 Artikel 3 : Wachttijd 6 Artikel 4 : Wijziging van de invaliditeitsgraad

Nadere informatie

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft het gebruik door een klant van

Nadere informatie

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met veranderlijk aantal rechten van

Nadere informatie

SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland

SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland Algemene voorwaarden SHBSO-36406-1109 1 Begripsomschrijvingen Aanvullende dekking De dekking waarbij de verzekerde gebeurtenis

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES...

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES... - AD1071NL - 131201 HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 Artikel 1 - Voorwerp van de dekking... 3 Artikel 2 - Verzekerd risico... 3 Artikel 3 - Wijziging van het verzekerd risico... 4 Artikel

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM 1. Definities GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM In toepassing van deze gebruiksvoorwaarden, hebben de volgende woorden, wanneer zij met een hoofdletter worden gebruikt, en behalve indien

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ING Life Optima

Algemene Voorwaarden ING Life Optima Algemene Voorwaarden ING Life Optima Inhoudstafel I. Beschrijving van de verzekering 1. Opbouw van het kapitaal 2. Kapitalisatie van de premie 2.1. Gegarandeerde interestvoet 2.2. Winstdeelname II. Het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk ARTIKEL 1 Definities ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk ARTIKEL 1 Definities ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webshop Keurmerk 2012

Algemene voorwaarden Webshop Keurmerk 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden Webshop Keurmerk 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk AV CZ/119 Deze Algemene Voorwaarden van de Stichting

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer. Artikel 3 - Toepasselijkheid. Artikel 4 - Het aanbod

Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer. Artikel 3 - Toepasselijkheid. Artikel 4 - Het aanbod Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen TALENSIA Arbeidsongevallen Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van toepassing. TITEL I - WETTELIJKE DEKKING

Nadere informatie

Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2010. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld).

Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2010. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). Tarieflijst nr. 143 Ter informatie aan de klanten. Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2010. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). I. ZICHTREKENINGEN A Zichtrekening A.1 Beheerskosten

Nadere informatie

Voorwaarden Brand New Day Opbouwverzekering

Voorwaarden Brand New Day Opbouwverzekering Voorwaarden Brand New Day Opbouwverzekering Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Begunstigde De (rechts)persoon die is aangewezen om de uitkering te ontvangen. b.

Nadere informatie

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 BEHEERREGLEMENT VAN Belfius Pension Fund Balanced Plus Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 Openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN*

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* * De in cursief opgenomen bepalingen gelden enkel voor zover de kredietnemer en/of desgevallend de derde-garant natuurlijke personen zijn.

Nadere informatie