Studentenstatuut Bouw en Infra. Windesheim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2014-2015. Studentenstatuut Bouw en Infra. Windesheim"

Transcriptie

1 Studentenstatuut Bouw en Infra Windesheim Bouwkunde CROHO-nummer: Voltijd, deeltijd, duaal Geaccrediteerd van tot Bachelor of Built Environment Civiele techniek CROHO-nummer: Voltijd en duaal Geaccrediteerd van tot Bachelor of Built Environment Mobiliteit CROHO-nummer: Voltijd Geaccrediteerd van tot Bachelor of Built Environment

2 Inhoud INLEIDING... 5 Deel 1. ONDERWIJS EN EXAMENREGELING - BESCHRIJVING VAN DE OPLEIDING OMSCHRIJVING VAN HET ONDERWIJS VAN DE OPLEIDING De onderwijsvisie van Windesheim De onderwijsleeractiviteiten Studiebegeleiding Kwaliteit en studeerbaarheid Vorm van de opleiding DE RELATIE VAN DE OPLEIDING MET HET BEROEPENVELD Doelstelling van de opleiding De eindtermen c.q. eindcompetenties van de opleiding Inhoud van de opleiding De relatie tussen de opleiding en het beroepenveld INRICHTING VAN HET ONDERWIJS Inrichting van de opleiding a - De propedeutische fase b - De postpropedeutische of hoofdfase c - Bijzondere leerwegen Overzicht informatie major, minors en onderwijseenheden Accreditatie Deel 2. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING RECHTEN EN PLICHTEN Hoofdstuk 1 BEGRIPSBEPALINGEN Art. 1.1 Algemene begripsbepalingen Hoofdstuk 2 - TOEGANG EN TOELATING Artikel Nadere vooropleidingseis (art WHW) Artikel Aanvullende vooropleidingseis (PMT, Sport en Bewegen, Lerarenopleiding Lichamelijke opvoeding, PABO - art WHW) Artikel Vervallen Artikel 2.4a Aanvullende vooropleidingseis deeltijdopleiding (art WHW) Artikel 2.5 Toelating (art WHW) Artikel Vrijstelling vooropleidingseis ogv gelijkwaardig diploma (art. 7.10, 7.24 en 7.28 WHW)33 Artikel Vrijstelling propedeutisch examen (art WHW) Artikel EVC (art lid 2 sub r WHW) Artikel 2.9 Ontzegging toegang (art. 7.42a WHW) Hoofdstuk 3 INRICHTING VAN DE OPLEIDING Artikel 3.1 Vraaggestuurd en Competentiegericht onderwijs Artikel 3.2 Structuur van de opleiding - propedeuse, postpropedeuse en Associate degree (Ad). 34 Artikel Examens en graden van de opleiding Artikel 3.4 Major Artikel Minors

3 Artikel 3.6 Premastertraject Artikel Studiepunten onderwijseenheid Artikel Onderwijsperioden per studiejaar Artikel Gedragscode Nederlandse taal Hoofdstuk 4 - STUDIEBEGELEIDING (art lid 2 sub u WHW) Artikel Studiebegeleiding Artikel 4.2 Studieloopbaanbegeleiding Artikel 4.3 Algemene studiebegeleiding Artikel Bijzondere studiebegeleiding Hoofdstuk 5 - STUDIEADVIES Artikel Uitbrengen studieadvies Artikel Afwijzing bij het studieadvies Artikel Procedure bij afwijzing bij het studieadvies Hoofdstuk 6 TOETSEN, TENTAMENS EN EXAMENS Artikel Vorm van de tentamens Artikel Schriftelijke toets Artikel Portfolio of werkstuk als toets Artikel Mondelinge toets Artikel Vrijstelling voor tentamens Artikel Afleggen van tentamens Artikel Cijfers Artikel 6.8 Toetsuitslag en tentamencijfer Artikel Inzage beoordeeld werk Artikel 6.10 Geldigheidsduur tentamens en vrijstellingen Artikel Examen Artikel Cum laude Hoofdstuk 7 - EXAMENCOMMISSIE Artikel Instelling en taken examencommissie Artikel Benoeming en samenstelling examencommissie Artikel Subcommissies Artikel Examinatoren Artikel Getuigschriften en verklaringen Hoofdstuk 8 SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN Artikel Bezwaar en beroep Artikel Wijziging van de regeling Artikel Bijlagen bij onderwijs- en examenregeling Artikel Slot- en overgangsbepalingen Artikel Inwerkingtreding en looptijd DEEL 3: REGLEMENT EXAMENCOMMISSIE DEEL 4: KLACHTENREGELING Artikel 1 - Instellen commissie Artikel 2 - Indienen klacht

4 Artikel 3 - Behandeling klacht Artikel 4 - Voorlopige voorziening Artikel 5 - Beroep Artikel 6 - Slotbepaling Bijlage 1: Duale opleidingen Bijlage 2: Deeltijd opleiding Bijlage 3: Uitwerking 6,5 jarige traject Bijlage 4: uitwerking links

5 INLEIDING Het studentenstatuut bestaat uit vier delen. Deel 1 en 2 vormen samen de Onderwijs- en examenregeling (OER). Deel 1 beschrijft de opleidingen Bouwkunde, Civiele Techniek en Mobiliteit. Deel 2 Onderwijs- en examenregeling rechten en plichten geeft een beschrijving weer van de rechten en de plichten van de student en de opleidingen. In deel 3 van dit studentenstatuut wordt het reglement van de examencommissie beschreven. Deel 4 beschrijft de klachtenregeling van Windesheim. Dit document is bestemd voor alle studenten van de bovenstaande opleidingen. Tevens is het bestemd voor aankomende studenten. Het document wordt daarom ook op de website gepubliceerd. Elk studiejaar komt er een nieuwe Onderwijs- en examenregeling uit. Dit document is geldig van september 2014 tot september Het OER is dus eenjarig. Studenten kunnen geen beroep doen op Onderwijs- en examenregelingen van eerdere studiejaren. Mocht een vak uit eerdere jaren vervallen zijn, dan geldt het overgangsrecht. In de overgangstabel (artikel 8.4 van deel 2) staat welke vakken vervallen zijn en wat het alternatief hiervoor is. Het format voor het Onderwijs- en examenreglement wordt ieder jaar centraal aangeleverd door het College van Bestuur van Windesheim. Het document is gebaseerd op de Wet Hoger Onderwijs, vandaar dat een aantal zaken erg formeel is beschreven. Deel 1 Onderwijs- en examenregeling beschrijving van de opleiding geldt alleen voor locatie Zwolle. De artikelen in deel 2 Onderwijs- en examenregeling rechten en plichten gelden voor zowel locatie Flevoland als voor locatie Zwolle, tenzij anders vermeld. Waar in dit document hij staat, kan ook zij worden gelezen. Namens de opleidingen van Bouw en Infra wensen we onze studenten een goed studiejaar toe! Ineke van der Wal Directeur Domein Techniek 5

6 Deel 1. ONDERWIJS EN EXAMENREGELING - BESCHRIJVING VAN DE OPLEIDING 1.1 OMSCHRIJVING VAN HET ONDERWIJS VAN DE OPLEIDING De onderwijsvisie van Windesheim Windesheim - Voor de professional van morgen Visie op onderwijs Windesheim is een brede kennisinstelling en heeft de ambitie een inspirerende omgeving voor hoger onderwijs te zijn. Onze studenten wordt een excellente opleiding aangeboden, die hen theoretisch en praktisch voorbereidt op een succesvolle en maatschappelijk relevante loopbaan. Om de ontwikkeling van het onderwijs verdere impulsen te geven, wordt praktijkgericht onderzoek verricht. Daarnaast wordt de kennis voortdurend getoetst aan de praktijk door samen te werken met bedrijven en nonprofit-organisaties in de regio. Door onderwijs, onderzoek en ondernemen op deze wijze uitgebalanceerd ten opzichte van elkaar te positioneren, versterken ze elkaar. Onze vier uitgangspunten Ambitieus studieklimaat Windesheim daagt studenten uit. In de leersituatie wordt steeds spanning gecreëerd tussen het bestaande en het volgende competentieniveau, waardoor studenten worden geprikkeld hun grenzen te verleggen. De praktijk van het beroep is de basis waaraan uitdagende opdrachten worden ontleend. Om recht te doen aan de verschillende talenten en ambities kunnen studenten binnen de beroepsgerichte curricula een deel van het onderwijs zelf invullen om tot verbreding, verdieping of verzwaring van het programma te komen. In dit ambitieuze studieklimaat worden kwantitatieve en kwalitatieve eisen gesteld aan de inspanningen van de student. Uitdagend, tegelijkertijd realistisch. De waarde(n)volle professional Windesheim leidt professionals op die geleerd hebben het eigen professionele handelen kritisch ter discussie te stellen en hierover verantwoording af te leggen. Daarbij hanteert de professional persoonlijke, institutionele en wettelijke waarden en normen. Door een onderzoekende en reflectieve houding ontwikkelen zij continu hun professionaliteit, vanuit hun idealen over goed samenleven. Vanuit de eigen vakbekwaamheid en met die kritische reflectie leveren zij een bijdrage aan de kwaliteit van de samenleving. De professional is op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op het vakgebied en is door onderzoekvaardigheden gewapend voor de toekomst en de steeds veranderende beroepspraktijk. Hij ziet kansen, weet deze te benutten, kan innoveren en neemt initiatief. Studentbegeleiding op maat Aan studenten wordt persoonlijke en adequate begeleiding aangeboden, met eerlijke en bruikbare feedback op de prestaties. Al voor de poort maakt de student kennis met Windesheim en vice versa, met het doel de meest passende opleiding te kunnen kiezen. Er wordt gestuurd op resultaat, zodat de student succesvol zijn studie kan doorlopen. Windesheim biedt een omgeving waarin studenten zich maximaal kunnen ontplooien. Hierbij worden zowel uitzonderlijke begaafdheden als specifieke functiebeperkingen serieus genomen. Tevens wordt tijd- en plaatsonafhankelijk werken gefaciliteerd. Hoge kwaliteit van onderwijs De norm is het aanbieden van opleidingen van bovengemiddeld niveau. Een deel van de opleidingen van 6

7 Windesheim heeft een nóg hoger ambitieniveau en werkt toe naar het predicaat: Topopleiding. Om steeds met de nieuwste inzichten in de diverse vakgebieden te kunnen werken, zijn opleidingen verbonden met Centers of Expertise en kenniscentra. Onderwijs, onderzoek en ondernemen zijn met elkaar geïntegreerd en versterken elkaar daardoor in kwaliteit en vernieuwingskracht. Windesheim laat iedere student zich internationaal oriënteren om de kwaliteit en het beroepsperspectief van de afgestudeerden te vergroten. Windesheim handhaaft en verbetert continu onderwijskwaliteit. Het professioneel handelen van alle medewerkers is het vertrekpunt voor kwaliteit. Docenten vormen de ruggengraat van de kwaliteit van de opleiding. Zij zijn op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Windesheim hanteert hierbij een dubbele professionaliteit: docenten zijn vakbekwaam én didactisch onderlegd. Hoge kwaliteit is voor hen geen toevallige uitkomst, het is een logisch gevolg van de beheersing van het proces en de afstemming met de omgeving. Windesheim Is een inspirerende kennisinstelling voor met name de regio Zwolle en Almere met een ambitieus studieklimaat en opleidingen van bovengemiddeld niveau. Biedt een omgeving waar de student zich, met de nodige invloed op het studieprogramma, kan vormen tot een waarde(n)volle professional. Levert een professional die de regie kan voeren over de eigen loopbaan en over de grenzen van het vakgebied kan heenkijken De onderwijsleeractiviteiten Het onderwijs is gestructureerd volgens een onderwijsmodel van Cees de Bie 1 In dat onderwijsmodel onderkennen we vier zogenoemde leerlijnen: een Integrale leerlijn ( stage, afstuderen, projecten, kenmerkende beroepssituaties), een Conceptuele leerlijn ( kennis), een Vaardigheidsleerlijn (trainingen, practica) en Studieloopbaanbegeleiding. Hieronder worden de leerlijnen verder uitgelegd. Van jaar 1 t/m 4 werken we het curriculum uit in een aantal leerlijnen: Integrale leerlijn: Projecten in een kenmerkende beroepssituatie, projectondersteunende vakken. De student werkt in een groep of individueel aan beroepsproducten. Beroepsproducten lijken sterk op producten of delen van producten, zoals de student die in een stage, het afstudeerproject en het latere beroep ook levert. Conceptuele leerlijn: Uitleg- en instructiebijeenkomsten (hier wordt nieuwe leerstof uitgelegd en opdrachten uitgereikt en verduidelijkt). De kennis wordt getoetst in afzonderlijke tentamens. Vaardigheidsleerlijn: Practica en oefenbijeenkomsten waar de verschillende onderdelen uit de integrale of conceptuele leerlijn kunnen worden geoefend alvorens ze kunnen worden toegepast in een opdracht. Studiebegeleiding. De student oriënteert zich op mogelijke beroepsperspectieven. De student plant zijn studie, bespreekt de planning en studievoortgang met zijn studiecoach. Plannings- en reflectieverslagen geven het verloop van zijn studie weer. 1 De Bie, D. en Kleijn, J. de (2008) Aan de slag. Bohn Stafleu en Van Loghum, Houten/Diegem. 7

8 Studiebegeleiding Elke student heeft gedurende zijn hele studie een studiecoach. We streven hierbij zoveel mogelijk naar continuïteit. Iedere opleiding zorgt er voor dat een student aan het begin van het studiejaar op de hoogte is van wie zijn/haar coach is. Vlak voor de start van de opleiding voert de coach een intakegesprek met de student. Doel is om de student zo snel mogelijk te leren kennen en begeleiding op maat te kunnen aanbieden. Zo komen evt. deficiënties in beeld en kan er besproken worden of extra begeleiding of een summercourse wenselijk is. Deze begeleiding wordt vooral gegeven in de vorm van individuele of groepsgesprekken waar de student zijn loopbaancompetenties ontwikkelt. De student leert zelf verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen leer- en ontwikkelingsproces. In dit proces werkt de student samen met andere studenten. In het begin van de opleiding is met name beroepsoriëntatie een belangrijk aspect. Elke student krijgt binnen vijf maanden van inschrijving een onderbouwd voorlopig studieadvies gebaseerd op drie contactmomenten met de coach. Een onderbouwd voorlopig studieadvies is een eerste indicatie over het studiesucces en beantwoordt de vraag of de student op de juiste opleiding zit en een juist beeld heeft van het toekomstig beroep. Naarmate de studie vordert stuurt de student steeds zelfstandiger zijn (studie)loopbaan, en eigent zich de in de opleiding aangeboden beroepskennis en -kunde toe. Hierdoor verwerft hij een eigen, beginnende, arbeidsidentiteit. Er zijn verschillen in de uitvoering van het programma bij de verschillende opleidingen van Bouw en Infra. Hieronder zijn de hoofdlijnen beschreven. In het eerste jaar is er een vastomlijnd programma, waarin aandacht is voor beroepsoriëntatie, een professionele werkhouding, studievoortgang en studievaardigheden. Het programma is heel praktisch ingericht. Regelmatig zijn er groepsbijeenkomsten, excursies naar bedrijven en ook individuele bijeenkomsten met de coach. De gesprekken met de coach gaan met name over studievoortgang en eventuele persoonlijke omstandigheden. Indien nodig kan de coach de student doorverwijzen naar de decaan. In het eerste jaar zijn elke periode één tot twee gezamenlijke bijeenkomsten en elke periode een individuele bijeenkomst met de coach. De bijeenkomsten en de begeleiding zijn in het tweede jaar minder intensief, maar een student spreekt zijn of haar coach tenminste één keer per periode. De aandacht gaat uit naar de verdieping van het beroepsbeeld. Dit is nodig om de juiste specialisatie te kiezen in de komende jaren. De keuze voor de specialisaties, uitstroomprofielen en minors wordt in het tweede jaar diepgaand voorbereid. De studenten in het tweede jaar, die de propedeuse niet afgerond hebben, worden extra geattendeerd om de prioriteit te leggen bij het afronden van het eerste jaar. In de hoofdfase richt de student zich op een gedegen voorbereiding op stage en afstuderen. Studeren met een functiebeperking Alle studenten die in het intakeassessment (voorafgaand aan de opleiding) aangeven een functiebeperking te hebben worden voor aanvang van de studie door de SMF (studeren met functiebeperking)-contactpersoon van de opleiding benaderd voor een apart intakegesprek. Een student neemt bij voorkeur ouders of begeleiders mee. Voor studenten met dyslexie geldt een andere regeling. Als tijdens de studie een functiebeperking gediagnosticeerd wordt neemt de student zo snel mogelijk contact op met zijn studieloopbaanbegeleider en de studentendecaan. Hij of zij wordt dan uitgenodigd voor een intakegesprek door de studentendecaan of contactpersoon SMF van de opleiding. 8

9 De intake wordt uitgevoerd door de decaan en de contactpersoon SMF van de opleiding. In het intakegesprek informeert de studentendecaan de student over de landelijke en Windesheimvoorzieningen voor studeren met een functiebeperking. Vervolgens inventariseren betrokkenen welke beperking(en) de student heeft, welke belemmeringen dat geeft voor de studie en welke voorzieningen deze beperkingen kunnen verminderen of compenseren. Resultaat van het intakegesprek is een adequaat arrangement van begeleiding, ondersteuning en voorzieningen. Om voor voorzieningen in aanmerking te komen dient de student een medische of dyslexieverklaring te overleggen. Voorzieningen kunnen betrekking hebben op: a. de studiebegeleiding (aangepast, extra of intensiever) b. het onderwijsprogramma c. materiële en financiële hulpmiddelen Kwaliteit en studeerbaarheid Deze paragraaf beschrijft in het kort het beleid rond kwaliteitszorg en studeerbaarheid. Kwaliteit Een hogeronderwijsopleiding is wettelijk erkend na accreditatie door de NVAO (Nederlands- Vlaamse Accreditatie Organisatie). Iedere opleiding wordt eens in de zes jaar door een visiterende organisatie getoetst en beoordeeld op de kwaliteit van het onderwijs. Deze visiterende organisatie geeft na de beoordeling een advies aan de NVAO. De NVAO accrediteert de betreffende opleiding bij voldoende beoordeling, zodat de opleiding de komende zes jaar weer onderwijs mag geven. De NVAO kijkt bij de beoordeling van ons onderwijs onder andere naar studenttevredenheid over het onderwijs. Jaarlijks nemen we een aantal enquêtes af om zo de studenttevredenheid over het onderwijs te meten. Met de uitslagen hiervan wordt er gekeken of we de kwaliteit van ons onderwijs kunnen verbeteren. Een voorbeeld hiervan is de Nationale Studenten Enquête die afgenomen wordt onder alle huidige studenten. Daarnaast worden de stages en afstudeerprojecten geëvalueerd bij studenten en bedrijven. Afgestudeerden ontvangen een enquête van Bouw en Infra en daarnaast de vragenlijst in het kader van de hbo-monitor (landelijke onderzoek dat kijkt naar de aansluiting van de opleiding op de eisen in de beroepspraktijk). Naast bovenstaande enquêtes worden er elke periode onderwijsevaluaties afgenomen. De resultaten van deze onderwijsevaluaties worden besproken in kwaliteitspanels. Tijdens deze gesprekken kunnen studenten vrij hun mening geven over de opleiding, studeerbaarheid, de vakken, de docenten, de manier van lesgeven, de toetsing enz. Mede naar aanleiding van deze gesprekken bekijkt de opleiding elk semester wat er evt. verbeterd kan worden en bijvoorbeeld ook of de studielast bijgesteld moet worden. De verbeteracties worden verwerkt in het onderwijsaanbod van de volgende jaren. De onderwijs- en examenregeling wordt jaarlijks bijgesteld en aangeleverd door het College van bestuur. De opleidingscommissie van elke RVE geeft advies over de inhoud hiervan en de domeindeelraad moet instemming geven over het document voordat het gepubliceerd mag worden. Studeerbaarheid De term studeerbaarheid is te omschrijven als de mogelijkheid voor studenten om aan de eisen van de Wet Studie Financiering te voldoen, dus om 60 studiepunten (EC s) per studiejaar te halen. Per studiejaar zijn er 2 semesters, elk semester bestaat uit 30 EC. Elk semester heeft twee periodes waarin de studielast zo gelijk mogelijk verdeeld is, ongeveer 15 ec per periode. In elk jaar, semester en periode is de studielast ook verdeeld over de diverse soorten van studie: de theoretische (werk-)colleges, de praktische (instructie-) vaardigheden en de integrale projecten. In alle opleidingen is ook een opbouw in 9

10 kennis en competenties zichtbaar: van inleidende vakken tot en met de specialisaties, van eenvoudige tot complexe projecten. Op deze manier is de studie studeerbaar te volgen, zowel in kwalitatieve opbouw als in kwantitatieve opbouw. Als de student vanwege studieachterstand niet door mag gaan met de volgende studiefase bestaat het gevaar dat hij problemen krijgt met zijn studiefinanciering. In Educator worden drempels genoemd voor sommige onderwijsonderdelen. Deze staan op het niveau van toegang tot major- en minorsemesters of op het niveau van onderwijseenheden (in de beschrijvingen van de onderwijseenheden) geformuleerd. Ook voor stage en afstuderen zijn drempels geformuleerd. Als de student de drempel nog niet behaald heeft, mag hij niet starten. Deze drempels zijn verder uitgewerkt in het reglement examencommissie. Als studenten ernstig vertragen wordt er met een langstudeerderbegeleider van de opleiding een studieplan gemaakt worden om weer een reële studieplanning te maken. De student heeft dan regelmatig een gesprek met deze begeleider tot de studie weer op de rit is. Deze studiebegeleider onderscheidt zich van andere begeleiders omdat deze zich specifiek richt op studenten met een vertraging of een functiebeperking. Er wordt dan een contract opgesteld met reële doelstellingen. Deze begeleider kan de student ook doorverwijzen naar bijvoorbeeld een studentpsycholoog of de decaan. De studieloopbaanbegeleiders werken ook nauw samen met de decaan van Techniek Vorm van de opleiding De opleidingen Bouwkunde, Civiele Techniek en Mobiliteit worden als voltijd-opleiding aangeboden. Bouwkunde wordt ook in deeltijd aangeboden. De deeltijd opleiding Bouwkunde wordt vanaf dichtgezet in het croho-register en kent sinds het studiejaar geen nieuwe instroom meer. Voltijd, deeltijd of duaal leren: verschillen en overeenkomsten Dezelfde competenties, andere leerweg. Of een student nu een hbo-opleiding in voltijd, duaal of in deeltijd, aan het eind van de opleiding beschikt hij over hetzelfde competentieprofiel. Alleen de weg er naar toe is anders. Er zijn drie belangrijke verschillen in de route die de student aflegt naar het bachelordiploma. De leeftijd van de studenten De (werk-)ervaring van de studenten De verdeling van het aantal uren over leren op school en leren in de beroepspraktijk De verwevenheid van werk en studie Voltijd (vt) De voltijdstudent volgt overdag onderwijs. Een voltijdopleiding staat voor 240 EC. Soms kan een student vrijstellingen aanvragen via de examencommissie, afhankelijk van de vooropleiding. Dit geldt niet voor stages. Duaal (du) De studenten die in het 3 e en 4 e jaar zijn begonnen met het duale traject vóór 1 september 2012 kunnen deze trajecten afronden. Duale trajecten voor andere studenten worden per 1 september 2012 niet meer aangeboden. De opleiding is vanaf dichtgezet in het croho-register. Een duale opleiding is een combinatie van studeren en werken. Een student is in dienst bij een bedrijf of organisatie. Hij ontvangt daarvoor salaris en volgt tegelijkertijd een hbo-opleiding. Duale opleidingen staan voor 240 EC. Soms kan een student vrijstellingen aanvragen via de 10

11 examencommissie, afhankelijk van de vooropleiding. De studenten van de opleidingen Bouwkunde en Civiele Techniek konden tot voor kort starten in voltijd en na het tweede jaar overschakelen op duaal studeren. Drie alinea s verder in deze tekst staat een toelichting op de duale opleidingen. Deeltijd (dt) Deeltijdstudenten gaan over het algemeen één of twee (vaste) avonden per week naar de hogeschool. Een deeltijdopleiding staat voor 240 EC. Afhankelijk van de vooropleiding kan een student vrijstelling aanvragen voor bepaalde onderwijseenheden via de examencommissie. Als deeltijdstudent combineert de student studeren met een volledige baan. De student moet naast het onderwijs op de hogeschool rekenen op tien tot vijftien uur zelfstudie per week. In de meeste gevallen moet hij tijdens de opleiding relevante werkervaring opdoen. Soms moet de student al werkervaring hebben voor hij begint aan de opleiding. Alleen de opleiding Bouwkunde kent een deeltijdopleiding. Voorafgaand aan deze deeltijdopleiding is er een intakeprocedure. Associate Degree (Ad) Een opleiding die niet leidt tot het bachelordiploma maar tot een Ad-eindgetuigschrift is de opleiding Associate Degree. Er zijn geen Associate Degrees voor Bouwkunde, Civiele Techniek en Mobiliteit bij Windesheim. Duale opleidingen Klik hier voor meer informatie over de duale opleidingen. Deeltijd opleidingen De deeltijd opleiding Bouwkunde staat beschreven in deel C van deel 1: 1c-bijzondere leerwegen DE RELATIE VAN DE OPLEIDING MET HET BEROEPENVELD Doelstelling van de opleiding Bij de opleidingen Bouwkunde, Civiele techniek en Mobiliteit wordt de student opgeleid tot een (start -)bekwame professional. Na het afstuderen is de student in staat om in een juniorfunctie het vak uit te voeren. De opleidingen zijn afgestemd op de landelijke competenties, die opgesteld zijn in overleg met andere hogescholen en het beroepenveld. In die competenties staat beschreven waar een start bekwame professional aan moet voldoen. Tijdens de opleiding werkt de student aan (beroeps-)competenties: de kennis, de vaardigheden en de houding, die nodig zijn om het beroep uit te oefenen. Windesheim stimuleert daarin dat de student zijn eigen weg zoekt, en zich ontwikkelt in een beroepsrichting, die bij hem past. Door de inrichting van het onderwijsprogramma proberen we de student de liefde voor het vak bij te brengen. Door de liefde voor, de kennis van, de vaardigheden in en de werkhouding behorend bij het vak, is de student in staat een belangrijke bijdrage te leveren als (start-) bekwame professional. We leiden jonge mensen op om technologisch intelligent te handelen vanuit maatschappelijk bewustzijn. Dat betekent dat we onze kennis ook willen aanwenden om maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen. Dat is wat wij ons als doel hebben gesteld. Een ondernemende houding en een onderzoekende instelling ontwikkelt de student tijdens de opleiding. Er is een intensieve samenwerking met bedrijven en organisaties uit het vakgebied, en we stimuleren de student daarin zelf initiatieven te nemen en resultaten te boeken. Dat kan de student doen door zelf opdrachten te verwerven voor projecten, stages of het afstuderen, of door onderzoek en ontwerp opgaven uit te voeren voor echte opdrachtgevers. 11

12 De mogelijkheden in het kader van internationalisering verbreden de blik op de wereld, en geven de student een ruimer referentiekader. Buitenlandse excursies, stage in het buitenland, studeren in het buitenland of studeren met buitenlanders zijn enkele mogelijkheden van internationalisering. Het is een goede voorbereiding voor een mogelijke internationale carrière De eindtermen c.q. eindcompetenties van de opleiding In de volgende paragraaf worden de competenties van de opleidingen beschreven of wordt verwezen naar de landelijke hbo-kwalificaties. Algemene hbo-kwalificaties Studenten werken aan de ontwikkeling van hun hbo-kwalificaties. De hbo-kwalificaties zijn samengevat door de commissie Franssen en hebben als doel om het hbo-niveau van de opleiding te waarborgen. Door Windesheim is aan de tien kwalificaties nog één toegevoegd, te weten 'zelfsturing op de eigen studie en loopbaan'. Hiermee ontstaan elf hbo-kwalificaties (binnen Windesheim ook wel de hbo-competenties genoemd): 1. Brede professionalisering 2. Multidisciplinaire integratie 3. Wetenschappelijke toepassing 4. Transfer en brede inzetbaarheid 5. Creativiteit en complexiteit in handelen 6. Probleemgericht werken 7. Methodisch en reflectief denken en handelen 8. Sociaal communicatieve bekwaamheid 9. Basiskwalificering voor managementfuncties 10. Maatschappelijke betrokkenheid 11. Zelfsturing op de studie en loopbaan De drie beheersingsniveaus Studenten worden opgeleid tot het bachelorniveau. Dit wordt geleidelijk opgebouwd en het beheersingsniveau neemt steeds meer toe. Studenten krijgen in de loop van hun opleiding steeds complexere opdrachten en beroepstaken. Deze kennisverwerving en ontwikkeling van de competenties verloopt via drie niveaus: Basisniveau Dit betreft een geringe mate van complexiteit van de inhoud en context. Er is sprake van veel begeleiding, weinig zelfsturing en een kleine mate van transfer (overdracht/brede toepasbaarheid) van de kennis Gevorderd niveau Dit betreft een grote mate van complexiteit van de inhoud en context. Er is sprake van wat minder begeleiding, gedeelde zelfsturing en een grote mate van transfer van de kennis. Bachelorniveau Hoge mate van complexiteit in de inhoud en context. De begeleiding is op afstand en gering, studenten vertonen een hoge mate van zelfsturing en passen de transfer van kennis toe. Studenten ronden alle bovenstaande hbo-kwalificaties af op bachelorniveau. 12

13 Domein- en beroepscompetenties Domeincompetenties zijn landelijk opgesteld en gevalideerd, in overleg met andere hbo- instellingen en het beroepenveld. De beroepscompetenties zijn beschreven in het zogenoemde BBE- boekje: Bachelor of Built Environment, HOG Bouw & Ruimte, 2006, (zie de beschrijving van de Domeincompetenties opgesteld door de Hoger Onderwijsgroep Bouw en Ruimte). Het betreft de Domeincompetenties BBE (2006): B1 Eisen voor een ontwerp ontwikkelen B2 Een integraal ontwerp maken en verantwoorden B3 Een ontwerp specificeren B4 Het uitvoeringsproces sturen en bewaken B5 Een beheersplan implementeren Deze Domeincompetenties zijn geldig voor de opleidingen Bouwkunde, Civiele Techniek en Mobiliteit. Per opleiding zijn de Domeincompetenties verder geconcretiseerd in beroepscompetenties. De beroepscompetenties voor Bouwkunde en Civiele Techniek zijn opgenomen in het BBE- boekje (zie ook Domeincompetenties). In november 2014 wordt het nieuwe BBE-boekje van de Bachelor of Built Environment gepubliceerd. De BBE- competenties zijn voor de opleidingen Mobiliteit uitgewerkt in beroepscompetenties Mobiliteit. Bij het opstellen van de beroepscompetenties Mobiliteit hebben de taken die afgestudeerde mobiliteitsexperts in de beroepspraktijk verrichten, centraal gestaan. In het beroepscompetentieprofiel Mobiliteit Competenties Bouwkunde De opleiding bouwkunde is opgebouwd uit een competentieset waarbij de BBE-domeincompetenties zijn aangevuld met een hbo-kwalificatie en de 11 e competentie van Windesheim. In onderstaand schema staan de competenties, het eindniveau per competentie en de samenhang met de hbo-kwalificaties vermeld. Competenties Eindniveau HBO-kwalificaties Domeincompetenties BBE (2006) B1 Eisen voor ontwerp ontwikkelen B2 Een integraal ontwerp maken en verantwoorden Bouw manage ment / Bouwte chniek Architec tuur 3 3 HBO3 HBO5 HBO6 HBO HBO2 HBO3 HBO5 HBO7 HBO10 Wetenschappelijke toepassing Creativiteit en complexiteit in handelen Probleemgericht werken Besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid Multidisciplinaire integratie Wetenschappelijke toepassing Creativiteit en complexiteit in handelen Methodisch en reflectief denken en handelen 13

14 B3 Een ontwerp specificeren 3 3 HBO2 HBO3 HBO4 Besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid Multidisciplinaire integratie Wetenschappelijke toepassing Transfer en brede inzetbaarheid B4 Het uitvoeringsproces sturen en bewaken B5 Een beheersplan implementeren 3 2 HBO7 HBO9 HBO HBO9 HBO10 Methodisch en reflectief denken en handelen Basiskwalificering voor managementfuncties Besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid Basiskwalificering voor managementfuncties Besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid Transfer en brede inzetbaarheid HBO4 Voldoen aan B1 t/m B5, 6 en HBO1 Brede professionalisering Algemene competenties HBO8 Sociale en communicatieve bekwaamheid WH11 Zelfsturing op de studie en loopbaan 3 3 HBO8 HBO9 HBO WH11 HBO7 HBO10 Sociaal-communicatieve bekwaamheid Basiskwalificering voor managementfuncties Besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid Zelfsturing op eigen studie en loopbaan Methodisch en reflectief denken en handelen Besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid Competenties Civiele Techniek De opleiding Civiele Techniek hanteert de competenties zoals beschreven in de documenten Domeinprofiel Bachelor of Built Environment (2006) en Opleidingskwalificaties Civiele Techniek (2005). In onderstaand schema staan de competenties, het eindniveau per competentie en de samenhang met de hbo-kwalificaties vermeld. Competenties Civiele Techniek Eindniveau Hbo-kwalificaties Beroepscompetenties civiel (2005) Beroepscompetenties CiT 1 t/m CiT12 5CiT s op niveau 3 HBO1 Brede professionaliteit HBO2 Multidisciplinaire integratie HBO5 Creativiteit en complexiteit in handelen HBO8 Sociaalcommunicatieve 14

15 bekwaamheid CiT1 Programma van eisen opstellen en 3 ontwerpen hieraan toetsen CiT2 Alternatieven en varianten opstellen CiT3 Alternatieven en varianten beoordelen en 3 3 HBO3a (Wetenschappelijke) toepassing HBO6 Probleemgericht werken HBO7 Methodisch en reflectief kiezen CiT4 Detailleren, tekenen, berekenen 3 handelen HBO10 Besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid CiT5 Contractdocumenten opstellen 2 CiT6 Begroting opstellen 2 CiT7 Uitvoeringsplan opstellen 2 HBO6 Probleemgericht werken CiT8 Planning opstellen 2 HBO7 Methodisch en reflectief CiT9 Projectgebonden kwaliteitsbewaking 3 handelen beschrijven CiT10 Bouwplaatsmanagement voeren 2 HBO9 Basiskwalificatie voor managementfuncties CiT11 Directie voeren 2 CiT12 Plan opstellen voor beheer en onderhoud van infrastructuur Algemene hbo-ingenieurscompetenties civiel A01 Denken in modellen, systemen en processen 2 HBO6 Probleemgericht werken HBO7 Methodisch en reflectief handelen HBO10 Besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid 3 HBO3a (Wetenschappelijke) toepassing HBO3b Het kunnen verrichten van praktijkgericht onderzoek HBO10 Besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid A02 Proces beheersen 3 HBO6 Probleemgericht werken A03 Projectmatig werken 3 A04 Veilig-, duurzaam en kwaliteitsbewust 3 handelen HBO7 Methodisch en reflectief handelen HBO10 Besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid Sociaal-communicatieve competenties - civiel S01 Communiceren 3 HBO8 Sociaalcommunicatieve S02 Leiding geven 3 bekwaamheid S03 Samenwerken 3 HBO9 Basiskwalificatie voor managementfuncties Zelfsturende competenties - civiel Z01 Zelfverantwoordelijk werken 3 HBO4 Transfer en brede inzetbaarheid Z02 Zelfverantwoordelijk leren 3 WH11 Zelfsturing op de studie en loopbaan (Windesheim, 11e hbokwalificatie) Competenties Mobiliteit In onderstaand schema staan de competenties, het eindniveau per competentie en de samenhang met de hbo-kwalificaties vermeld. 15

16 Beroepscompetenties (2012) BC 1 BC 2 BC 3 BC 4 BC 5 BC 6 BC 7 Analyseren Ontwikkelen van een visie en beleid Opstellen van plannen / ontwerpen Implementeren Evalueren Uitvoeren van toegepast onderzoek Communicere n Voldoen aan BC1 t/m BC7 betekent voldaan aan HBO1 Zelfsturing Eindniveau 3 HBO3 HBO5 HBO6 2 HBO2 HBO1 0 3 HBO2 HBO5 HBO6 HBO7 HBO1 0 2 HBO3 HBO4 HBO7 3 HBO6 HBO7 3 HBO3 HBO7 3 HBO4 HBO5 HBO8 HBO9 HBO1 0 HBO kwalificaties (2001) (wetenschappelijke) Toepassing Creativiteit en complexiteit in handelen Probleemgericht werken Multidisciplinaire integratie Besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid Multidisciplinaire integratie Creativiteit en complexiteit in handelen Probleemgericht werken Methodisch en reflectief denken en handelen Besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid wetenschappelijke) Toepassing Transfer en brede inzetbaarheid Methodisch en reflectief denken en handelen Probleemgericht werken Methodisch en reflectief denken en handelen (wetenschappelijke) Toepassing Methodisch en reflectief denken en handelen Transfer en brede inzetbaarheid Creativiteit en complexiteit in handelen Sociaal communicatieve bekwaamheid Basiskwalificering voor managementfuncties Besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid 3 Brede professionalisering 3 Zelfsturing op de eigen studie en loopbaan BBE-competenties (2006) DC1 Definiëren / DC2 initiëren DC5 Ontwerpen Beheren DC1 DC2 DC1 DC2 DC3 DC5 DC4 DC1 DC3 DC1 DC3 DC4 DC1 DC2 DC4 Definiëren / initiëren Ontwerpen Definiëren / initiëren Ontwerpen Specificeren Beheren Uitvoeren Definiëren / initiëren Specificeren Definiëren / initiëren Specificeren Uitvoeren Definiëren / initiëren Ontwerpen Uitvoeren In de volgende tabellen staat beschreven in welke onderwijseenheden het eindniveau wordt getoetst: Bouwkunde: Te archiveren producten t.a.v. het eindniveau: Stage 2 Bouwkunde (29 EC) Afstuderen Bouwkunde (28 EC) SLB M6 Bouwkunde (1 EC) Architectuur: KBS Minor Architectuur en Stedenbouw (8 EC) BT10.ARSW.XX001. Civiele Techniek: Te archiveren producten t.a.v. het eindniveau 3: Afstuderen Civiel (28 EC) Major stage (28EC) KBS-en van de kwalificerende minoren: Constructief 16

17 Ontwerp, Watermanagement of Verkeerstechniek. Te archiveren producten t.a.v. het eindniveau 2: Bouw organisatie 2 (3 EC) Bouw organisatie 3 (2 EC) Bouw organisatie 4 (3 EC) KBS AT (4EC) KBS MIP (4EC) Levenscyclus (2EC) Mobiliteit Te archiveren producten t.a.v het eindniveau: Afstuderen Mobiliteit (28 EC) SLB M6 Mobiliteit (1 EC) Minor Smart Mobility (Mobiliteit): KBS van deze minor. Toegepast Onderzoek (5 EC) Inhoud van de opleiding Hieronder wordt uitgewerkt welke functies en beroepen mogelijk zijn na het volgen van de opleidingen Bouwkunde, Civiele techniek of Mobiliteit. Bouwkunde In de opleiding Bouwkunde leert de student welk effect een bouwwerk heeft op de omgeving. Daarnaast leert de student aan welke eisen een bouwconstructie moet voldoen en welke materialen er gekozen moeten worden zodat een gebouw voldoende sterk is. Ook leert de student hoe het gehele bouwproces verloopt, welke procedures een rol spelen en wat de invloed is van wet- en regelgeving. Als bouwkundige kan de afgestudeerde aan het werk bij uitvoerende bouwbedrijven, architecten- en stedenbouwkundige bureaus, adviesbureaus voor beton-, staal- en houtconstructies, adviesbureaus voor bouwfysica en bureaus voor bouwmanagement. Werkgevers kunnen bijvoorbeeld woningbouwcorporaties, aannemers, bureaus, projectontwikkelaars en gemeentelijke diensten zijn. Voorbeelden van functies waarin de student terecht kan komen zijn: Bouwkundig tekenaar, Technisch ontwerper, Constructeur, Bouwfysisch adviseur, Projectleider, Werkvoorbereider, BIMmodelleur, Calculator, Uitvoerder, Opzichter en Technisch adviseur en vormgever. Civiele techniek In de opleiding Civiele Techniek leert de student hoe hij zich kan inzetten om rivierdelta s droog te houden en te zorgen voor een goed wegennet met alle bijbehorende constructies. De student leert een goede infrastructuur te bouwen. Daarbij wordt de student betrokken bij vraagstukken in de fasen initiatief, ontwerp, uitvoering, beheer en onderhoud. De afgestudeerde civieltechnisch ingenieur is vooral nodig bij de kwaliteitsverbetering en het onderhoud van de leefomgeving in Nederland. Maar ook voor nieuwe projecten in de leefomgeving over de hele wereld. De afgestudeerde bouwt mee aan basisvoorwaarden voor, door en met mensen en bedrijven, zoals veiligheid, gezondheid en transport. 17

18 De afgestudeerde kan onder andere aan het werk bij een ingenieursbureau als constructeur, ontwerper of toezichthouder. Daarnaast bij uitvoerende bouwbedrijven als calculator, werkvoorbereider, projectleider of uitvoerder. Verder kan de afgestudeerde terechtkomen bij Rijkswaterstaat, ProRail, provincies, gemeentes, waterschappen of in het onderwijs. Mobiliteit De opleiding Mobiliteit leidt op tot mobiliteits- (verkeers)kundige. Aansluitend op de actualiteit van het werkveld focust Windesheim Zwolle zich inhoudelijk op de thema s techniek, management en innovatie met daarbij veel aandacht voor het aanleren van communicatie- en onderzoeksvaardigheden. De nadruk ligt op het analytisch benaderen van verkeersproblemen. Niet de oplossing is primair van belang, maar het proces, het traject om tot een breed gedragen, integrale oplossing te kunnen komen staat voorop. In opdrachten en projecten wordt continu de afweging gemaakt tussen de aspecten bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid. Als verkeerskundige zijn er diverse werkgevers mogelijk. Bijvoorbeeld bij een verkeerskundig adviesbureau. De afgestudeerde werkt dan als projectmedewerker of adviseur aan projecten in opdracht van bijvoorbeeld gemeenten of provincies. Ook kan de afgestudeerde terechtkomen bij verschillende overheden zoals Rijkswaterstaat, gemeenten en provincies, maar ook bij de ministeries van infrastructuur en milieu. Verder zijn functies mogelijk bij onderzoeksinstellingen zoals de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), het CROW 2 en bij openbaar vervoerbedrijven en belangenorganisaties, zoals ANWB en ROVER De relatie tussen de opleiding en het beroepenveld De opleidingen werken veel samen met bedrijven. Projecten in de major en minors voeren we indien mogelijk uit in samenwerking met bedrijven. Ook de stages worden uitgevoerd binnen bedrijven. De bedrijven leveren realistische opdrachten voor de afstudeerprojecten. Gecommitteerden uit het beroepenveld beoordelen mede het verslag en de eindpresentatie van het afstudeerproject. Toegepast onderzoek, eveneens in opdracht van bedrijven, maakt deel uit van een aantal onderwijseenheden. Medewerkers en directie hebben contacten met het bedrijfsleven door middel van een externe kennisgroep, waarin vertegenwoordigers vanuit bedrijven zitting hebben die ons adviseren over de inhoud van de curricula, stages en afstudeerprojecten, branche- en beroepsverenigingen, cursussen en seminars. Voor het onderwijs dat plaatsvindt in en/of met het werkveld, gelden kwaliteitscriteria: De (afstudeer-)opdracht / stage moet op hbo-niveau zijn, in verhouding tot de fase waarin de studie zich bevindt. De bedrijfsbegeleider heeft minimaal een hbo-werk- en -denkniveau. De (afstudeer-)opdracht / stage / moet passen bij de inhoudelijke eisen en/of het uitstroomprofiel van de opleiding. Afwijking van deze criteria dient met redenen omkleed aangevraagd te worden bij de vakdocent. Bij verschil van mening kan een verzoek gedaan worden bij de examencommissie. Nervi De studentenstichting Nervi heeft als doelstelling het contact tussen studenten en bedrijven te bevorderen. Het bestuur doet dat door lezingen, excursies en een bedrijvendag te organiseren. Hoger onderwijsgroep Bouw en Ruimte 2 Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek 18

19 Door krachten te bundelen en kennis te delen, bouwt de Hoger Onderwijs Groep (HOG) Bouw & Ruimte op landelijk niveau aan slim onderwijs, vernieuwend toegepast onderzoek en een goede aansluiting tussen opleidingen en de beroepspraktijk. Hoger beroepsonderwijs waarmee Nederland kan blijven excelleren op een terrein waarop het van oudsher een prominente speler is: Built Environment. Vanuit de HOG vinden landelijke opleidingsoverleggen plaats van de verschillende opleidingen. Het clusteroverleg biedt de mogelijkheid om met opleidingen die samenwerken op landelijk niveau contacten met bedrijven, instellingen en brancheorganisaties te leggen. Het clusteroverleg fungeert als belangenbehartiger van de bacheloropleidingen in het technisch domein. Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI ) Elk jaar stelt de vereniging van ingenieurs, afgestudeerden en bedrijven in de gelegenheid om met elkaar kennis te maken bij activiteiten. Er worden jaarlijks activiteiten in samenwerking met KIVI georganiseerd. Bouwend Nederland Bouwend Nederland is een branche organisatie die de belangen behartigt van de uitvoerende bouw (Bouw & Infra). Er zijn contacten op landelijk en regionaal niveau en in samenwerking met Bouwend Nederland worden (onderwijs) activiteiten georganiseerd in het kader van beroepsoriëntatie. BNA (bond van Nederlandse architecten) Specifiek voor de opleiding Bouwkunde is er contact op landelijk en regionaal niveau. Lectoraten/Onderzoek De opleidingen van Bouw & Infra hebben een leerlijn onderzoeksvaardigheden in het onderwijsprogramma. Stapsgewijs worden de studenten vertrouwd gemaakt met onderzoek. Daarnaast bieden de lectoraten en de Centre s of Expertise de mogelijkheid aan docenten en studenten om te participeren in verschillende onderzoeksprojecten. Deze projecten betreffen veelal onderzoeken in opdracht en/of in samenwerking met het werkveld. De lectoraten staan onder leiding van een lector. De Centre s of Expertise zijn ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen de lectoraten van verschillende hogescholen. Lectoraat Kunststoftechnologie Lectoraat Area Development Centre of Expertise Greenpac (Chemie) TechForFuture (High Tech) Systems & Materialen) Kennis DC Logistiek Noord- Oost-Nederland (High Tech Systems & Materialen) Opleiding Bouwkunde Civiele Techniek Bouwkunde Mobiliteit INRICHTING VAN HET ONDERWIJS Inrichting van de opleiding In deze paragraaf wordt kort de major- en minorstructuur toegelicht. Inrichting van de opleiding 19

20 De opleidingen Bouwkunde, Civiele Techniek en Mobiliteit hebben in hoofdlijnen de volgende opbouw. Het eerste jaar is de propedeuse. De propedeuse is oriënterend en selecterend. De student krijgt te maken met alle aspecten van het vakgebied zodat hij een goed beeld heeft van het latere beroep. Ook is het eerste jaar belangrijk voor de opbouw van basiskennis en vaardigheden. De basisvakken als wiskunde, die de student nodig heeft voor de beroepsvakken zijn opgenomen in het eerste jaar. De student werkt aan het basisniveau in de propedeuse. In het tweede jaar werkt de student aan de beroepscompetenties op gevorderd niveau. In het derde en vierde jaar wordt aan het gevorderd en het bachelor niveau gewerkt. Minors zijn daarin belangrijk om de theoretische verdieping te vormen. Stage en afstuderen zijn belangrijk voor de beroepsmatige vorming en verdieping. Tijdens het afstuderen werkt de student aan verschillende beroepscompetenties op het eindniveau. In het afstudeerproject werkt de student op bachelorniveau wat wil zeggen dat de student een project uitvoert met een hoge mate van complexiteit in de inhoud en context. De begeleiding is op afstand en gering. De student vertoont een hoge mate van zelfsturing en past de transfer van kennis toe. Bouwkunde De opleiding Bouwkunde kent drie uitstroomprofielen: Bouwtechniek, Bouwmanagement en Architectuur. Bij een gekozen uitstroomprofiel moeten de stage en het afstuderen ook in het gebied van het uitstroomprofiel liggen. De deeltijdopleiding Bouwkunde start vanaf het eerste jaar en is alleen mogelijk in de uitstroomprofielen Bouwtechniek en Bouwmanagement. Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4 Semester 1 Major 1 Basis Major 3 Gevorderd Major 5 Stage (BT/BM) Gevorderd Minor Stage of minor Gevorderd/Bachelor Minor Architectuur (ARC) Bachelor Minor Constructief ontwerp (CO) Bachelor Semester 2 Major 2 Basis Major 4 Gevorderd Minor Bouwtechniek (BT/BM) Bachelor Major 6 Afstuderen Bachelor Major 5 Stage (ARC) Bachelor Major 5 Stage (CO) Bachelor 20

21 Civiele Techniek De opleiding Civiele Techniek kent de kwalificerende minors watermanagement, constructief ontwerp en verkeerstechniek. Het onderwijsprogramma van de opleiding Civiele Techniek is als volgt opgebouwd Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4 Semester 1 Major 1 Grond- weg en waterbouw Major 3 GWW & Constructies Major 5 Stage Minor B Watermanagement of Constructief ontwerp of Verkeerstechniek Basis Gevorderd Gevorderd Bachelor Semester 2 Major 2 GWW & Constructies Major 4 Weg, Water en constructies Minor A Stage Bachelor of Theoretische minor (Wi. / elders / buitenland) Major 6 Afstuderen Basis Gevorderd Gevorderd Bachelor Mobiliteit Mobiliteit kent geen afzonderlijke uitstroomprofielen of specialisaties Het onderwijsprogramma van de opleiding Mobiliteit is als volgt opgebouwd Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4 Semester 1 Major 1 Major 3 Minor A Minor B Verkeer en Mobiliteit breed Verkeerstechniek Stage of Minor Smart Mobility Basis Gevorderd Gevorderd Bachelor Semester 2 Major 2 Major 4 Major 5 Major 6 Verkeer en Mobiliteit breed Mobiliteit Stage Afstuderen Basis Gevorderd Gevorderd Bachelor 21

22 Een vak of project noemen we een onderwijseenheid. Iedere onderwijseenheid drukken we uit in Europese credits (ec s of studiepunten). Een ec staat voor 28 studiebelastinguren (ingeroosterde uren en zelfstudie). De totale vierjarige opleiding bestaat uit, wettelijk verplicht, 240 ec s. In een jaar krijgt de student 60 ec s aangeboden. Een studiejaar bestaat uit vier onderwijsperioden. Per periode krijgt de student gemiddeld 15 ec s aangeboden. We bieden de opleidingen aan in een major van 180 ec s en minors van elk 30 ec s. Onderwijsprogramma Op de opleidingscommunity s staan de lessentabellen van de opleidingen van Bouw en Infra. Major Binnen de major verwerft de student alle competenties die, gezien het opleidings- en beroepsprofiel, voor alle studenten in de betreffende opleiding vereist zijn. Minors Naast de major kan de student kiezen uit minors. De basisminor van het uitstroomprofiel is verplicht. Door het kiezen van minors kan de student de opleiding, zoals deze in de major vorm en inhoud krijgt: verdiepen of specialiseren, verbreden binnen of buiten het domein van de opleiding, of aan een specifieke invulling van zijn opleiding werken (denk bijvoorbeeld aan een voorbereiding op zelfstandig ondernemerschap, voorbereiding op een masteropleiding of op een vervolgopleiding in het buitenland). De student kan naast de major twee maal voor een minor kiezen. Een minor heeft een studielast van 30 studiepunten. De totale omvang van de minors is dus 60 studiepunten. Van de beide minors wordt er minstens één afgerond op gevorderd of bachelorniveau. De andere minor mag worden afgerond op basis of gevorderd niveau. Een van de minors kan een minorstage zijn. 22

23 major 1-6 LIJST A: Verplichte/kwalificerende minor per opleiding (verplicht om in de opleiding te kunnen) Eén minor (kiezen) A&S: Architectuur en steden- bouw SEM 2 IBT Integrale Bouwtechniek SEM 2 Smart Mobility SEM1 Constructief Ontwerp SEM 1 Water Manage- ment SEM 1 Verkeerstechniek (major 3 bij mobiliteit) SEM 1 Bouwkunde architectuur major 1 major 2 major 3 major 4 stage 1 Bouwtechniek en of ISD Architectuur major 5 stage 2 major 6 afstuderen x Bouwkunde bouwtechniek en constructief ontwerp major 1 major 2 major 3 Bouwtechniek en major 4 stage 1 Constructief of ISD Ontwerp major 5 stage 2 major 6 afstuderen x Civiele techniek major 1Grond-, Weg- en Waterbouw - Basis major 2 GWW & Constructies - Basis major 3GWW & Constructies - Gevorderd major 4Weg, Water & Constructies Gevorderd major 5 stage major 6 afstuderen x x x Mobiliteit major 1 major 2 major 3 verkeerstechniek major 4 mobiliteit major 5 majorstage major 6 afstuderen x 23

2015-2016. Studentenstatuut Bouw en Infra. Windesheim, versie 1.0, 27-08-2015

2015-2016. Studentenstatuut Bouw en Infra. Windesheim, versie 1.0, 27-08-2015 Studentenstatuut Bouw en Infra 2015-2016 Windesheim, versie 1.0, 27-08-2015 Bouwkunde CROHO-nummer: 34263 Voltijd, deeltijd, duaal Geaccrediteerd tot 31-12-2019 Bachelor of Science Civiele techniek CROHO-nummer:

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek.

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. In de BEROEPSCOMPETENTIES CIVIELE TECHNIEK 1 2, zijn de specifieke beroepscompetenties geformuleerd overeenkomstig de indeling van het beroepenveld.

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD)

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Onderwijs- en Examenregeling AVD 17-18 deel B (opleidingsspecifiek) Academie voor Deeltijd Vastgesteld per 9 juni 2017 Instemming

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

Studentenstatuut 2014-2015

Studentenstatuut 2014-2015 Studentenstatuut 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor en Associate degree Lerarenopleidingen Technisch Beroepsonderwijs Associate degree Deel CROHO Bachelor Vol Deel CROHO tijd tijd tijd

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling Studiejaar 2015-2016 Bachelor Toegepaste Gerontologie Croho 30108 bachelor of science degree Bij de Christelijke Hogeschool Windesheim voltijd / deeltijd Deze onderwijs- en

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

Studentenstatuut Engineering & Design 2015-2016

Studentenstatuut Engineering & Design 2015-2016 Studentenstatuut Engineering & Design 2015-2016 Christelijke Hogeschool Windesheim Elektrotechniek CROHO-nummer:34267 CROHO-nummer AD:80017 Voltijd, duaal, AD voltijd en AD duaal Industrieel Product Ontwerpen

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Toegepaste Gerontologie en CROHO-30108 Bachelor degree voltijd / deeltijd Geaccrediteerd van 01.09.2009 tot 01.09.2015 Colofon

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Communication and Multimedia Design CROHO- nummer: 4092 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Creative Technologies Versie: Definitief INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Bouwkunde CROHO-nummer 34263 voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Built Environment Versie: 1 INHOUDSGAVE INHOUDSGAVE... 2 1 ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: XXXX De kleuren worden in definitieve versie verwijderd. Geel: In te vullen door opleiding/ Opleidingsspecifiek

Nadere informatie

Praktijkopleider agrotechniek

Praktijkopleider agrotechniek Associate degree Deeltijd 2018-2019 Praktijkopleider agrotechniek Ontwikkel uw vaardigheden als praktijkopleider in de agrotechnische sector met deze tweejarige opleiding 2 De agrarische sector is continu

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Naam bachelor-opleiding volgens CROHO CROHO-nummer variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Communicatie Versie: Definitief 27 mei 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling Studiejaar 2014-2015 Bachelor Toegepaste Gerontologie Croho 30108 bachelor degree bij de Christelijke Hogeschool Windesheim voltijd / deeltijd Deze onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Bijlage A Competenties van de opleiding

Bijlage A Competenties van de opleiding Bijlage A Competenties van de opleiding A.1 Curriculum opleiding Werktuigbouwkunde Bouwstenen Stenden Hogeschool heeft de strategische keuze gemaakt om al haar opleidingen op te bouwen met behulp van (deels

Nadere informatie

Studentenstatuut 2013-2014

Studentenstatuut 2013-2014 Studentenstatuut 2013-2014 Bachelor en Associate degree Technische Lerarenopleidingen Associate degree Deeltijd CROHO Bachelor Voltijd Deeltijd CROHO Bouwtechniek x 80049 Bouwtechniek x x 35383 Bouwkunde

Nadere informatie

BASISGGEVENS. Naam Functie

BASISGGEVENS. Naam Functie 1 BASISGGEVENS Soort aanvraag:: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling Studiejaar 2014-2015 Bachelor Culturele en Maatschappelijke Vorming, CROHO-nummer: 34610 Bij de Christelijke Hogeschool Windesheim voltijd / deeltijd /duaal Deze onderwijs-

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Docent Beeldende Kunst en Vormgeving CROHO-nummer: 39100 NHL Hogeschool Afdeling: Kunst & Educatie Versie: 1. 28-5-15 variant: voltijd INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar Algemene Economie CROHO: 45275 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK

OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK Studentenstatuut Opleidingsspecifiek deel 2015-2016 OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK CROHO-nummer: 34267 voltijd Afdeling: Engineering INHOUDSOPGAVE Studentenstatuut...1 Opleidingsspecifiek deel...1 2015-2016...1

Nadere informatie

Business, IT & Management

Business, IT & Management Business, IT & Management Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Betrokken academies AE&I Opleiding Business, IT & Management Datum vaststelling academiedirectie AE&I 14 juli 2015 Datum advies opleidingscommissie

Nadere informatie

Master Healthy Ageing Professional (MHAP)

Master Healthy Ageing Professional (MHAP) 1. Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Nieuwe Nieuw Ad programma X Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Medical Imaging/ Radiation Oncology Verschillende studies laten zien dat de druk op de gezondheidszorg

Nadere informatie

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Bouwkunde hva techniek HVA TECHNIEK bouwkunde 2013-2014 Bouwkunde: studeren in dé bouwplaats van Nederland Bouwkunde studeren in Amsterdam biedt veel uitdagingen. Want als er

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 STUDENTENSTATUUT Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Communication and Multimedia Design crohonummer: 34092 variant: voltijd NHL Hogeschool. Vergroot je perspectief. INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN

Nadere informatie

Opleiding Informatica

Opleiding Informatica Studentenstatuut opleidingsspecifiek deel 2014-2015 Opleiding Informatica Crohonummer: 34479 voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015. Bouwkunde

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015. Bouwkunde Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Bouwkunde CROHO-nummer 34263 voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Erkennen van Verworven Competenties Built Environment

Erkennen van Verworven Competenties Built Environment OPLEIDING OP MAAT Erkennen van Verworven Competenties Built Environment HAN geeft je de ruimte De HAN is een ondernemend kennisinstituut met zo n 2300 medewerkers en ruim 25.000 studenten. Binnen het brede

Nadere informatie

Studentenstatuut ICT-opleidingen 2015-2016

Studentenstatuut ICT-opleidingen 2015-2016 Studentenstatuut ICT-opleidingen 2015-2016 Windesheim Business IT & Management CROHO-nummer: 39118 Voltijd, deeltijd. Informatica CROHO-nummer: 34479 Voltijd, deeltijd. Technische informatica CROHO-nummer:

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 opleiding Communicatie CROHO-nummer: 34405 variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2

Nadere informatie

Bouwkunde Bouwmanagement en Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Ruimtelijke Ontwikkeling

Bouwkunde Bouwmanagement en Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Ruimtelijke Ontwikkeling Bouwkunde Bouwmanagement en Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Academie voor Bouw & Infra Datum vaststelling academiedirectie

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Financial Services Management Chroho: 34414 voltijd /duaal Accreditatie: 30 juni 2014 t/m 29 juni 2018 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding Informatica crohonummer 34479 voltijd INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Christelijke Hogeschool Windesheim International Business and Languages CROHO-nummer 34407 Bachelor of Business Administration (B BA) voltijd accreditatiedatum 1 januari

Nadere informatie

Studentenstatuut Engineering & Design 2014-2015

Studentenstatuut Engineering & Design 2014-2015 Studentenstatuut Engineering & Design 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Elektrotechniek CROHO-nummer:34267 CROHO-nummer AD:80017 Voltijd, duaal, AD voltijd en AD duaal Industrieel Product Ontwerpen

Nadere informatie

Studentenstatuut. Opleidingsdeel. Christelijke Hogeschool Windesheim. Bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening, locatie Zwolle. CROHO-nummer: 34617

Studentenstatuut. Opleidingsdeel. Christelijke Hogeschool Windesheim. Bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening, locatie Zwolle. CROHO-nummer: 34617 Studentenstatuut Opleidingsdeel Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening, locatie Zwolle CROHO-nummer: 34617 voltijd / deeltijd /duaal De opleiding SPH is geaccrediteerd

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2013-2014

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2013-2014 Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2013-2014 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Pedagogisch Management Kinderopvang Crohonummer 30012 Bachelor of Social Work voltijd / deeltijd /duaal

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling NOH-I 2011-2012 26 augustus 2011 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 HBO bacheloropleiding Informatica van de NOH Croho nummer opleiding 34479 Preambule In dit document

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar Onderwijs- en examenregeling Studiejaar 2016-2017 Bachelor International Business and Languages CROHO-nummer 34407 Bij de Christelijke Hogeschool Windesheim voltijd Deze onderwijs- en examenregeling behoort

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2009-2010 Bacheloropleiding [Opleidingsnaam/namen invullen]

Onderwijs- en examenregeling 2009-2010 Bacheloropleiding [Opleidingsnaam/namen invullen] Onderwijs- en examenregeling 2009-2010 Bacheloropleiding [Opleidingsnaam/namen invullen] CROHO-nummer [CROHO opleidingscode(s) invullen] [Vul hierboven alle officiële opleidingsnamen en alle CROHO-nummers

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding Toegepaste Wiskunde Crohonummer: 35168 Variant: Voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Exacte Vakken Versie: Definitief 10 september 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Small Business en Retail Management Croho: 8100 Bachelor Degree in Business Administration (BBA) voltijd

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 bachelor-opleiding Bedrijfskunde MER CROHO-nummer 34139 variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document...

Nadere informatie

Studentenstatuut Engineering & Design 2014-2015

Studentenstatuut Engineering & Design 2014-2015 Studentenstatuut Engineering & Design 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Elektrotechniek CROHO-nummer:34267 CROHO-nummer AD:80017 Voltijd, duaal, AD voltijd en AD duaal Industrieel Product Ontwerpen

Nadere informatie

Studentenstatuut OPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE 2014-2015. Opleidingsspecifiek deel. CROHO-nummer: 34280 voltijd

Studentenstatuut OPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE 2014-2015. Opleidingsspecifiek deel. CROHO-nummer: 34280 voltijd Studentenstatuut Opleidingsspecifiek deel 2014-2015 OPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE CROHO-nummer: 34280 voltijd INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN 3 1.1 Aard van dit document 3 1.2 Informatie en communicatie 3 1.3

Nadere informatie

Studentenstatuut 2013-2014

Studentenstatuut 2013-2014 Studentenstatuut 2013-2014 Christelijke Hogeschool Windesheim Lerarenopleiding Basisonderwijs CROHO-nummer 34808 voltijd / deeltijd De laatste accreditatie geldt van 1 januari 2010 tot en met 31 december

Nadere informatie

BASISGEGEVENS. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Naam. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie

BASISGEGEVENS. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Naam. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie 1 BASISGEGEVENS Soort aanvraag: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master-opleiding Leraar Fries CROHO-nummer: 45276 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Civiele Techniek CROHO-nummer 34279 voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Built Environment Versie: 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN... 4 1.1

Nadere informatie

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 1. Op welke dag wordt lesgegeven? Er is één vaste lesdag per week. Tijdens het cursusjaar 2013-2014 zijn de lessen als volgt: De

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Hebreeuwse en Joodse studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Slavische talen en culturen Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Opleiding Toegepaste Wiskunde Crohonummer: 35168 Variant: Voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Exacte Vakken Versie: Definitief, versie 31 mei 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Bouwkunde Bouwmanagement en Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Ruimtelijke Ontwikkeling

Bouwkunde Bouwmanagement en Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Ruimtelijke Ontwikkeling Bouwkunde Bouwmanagement en Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwijs- en examenregeling 205 206 Academie voor Bouw & Infra Datum vaststelling academiedirectie

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Business IT & Management (BA) 39118 Ad IT Service Management 80024 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Information & Organisation Versie: Concept

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 HBO-Rechten CROHO-nummer 3905 variant: voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 WERKTUIGBOUWKUNDE 34280 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Werktuigbouwkunde INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit

Nadere informatie

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013.

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Artikel 1. Begripsbepaling. In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde

hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde De beste manier om aan goed opgeleid hbo personeel te komen! Informatie en aanvragen Onno Niessen, Programmamanager Vanessa Fleuren, Start People M: 06 13

Nadere informatie

Student Company op het hbo. Stappenplan

Student Company op het hbo. Stappenplan Student Company op het hbo Tijdens Student Company ontwikkelen de studenten een bedrijfsconcept en rollen dit uit gedurende een collegajaar lang. Ze verdelen functies, bepalen hun doelgroep, brainstormen

Nadere informatie

Toelichting: tekst mag vervallen indien deze niet van toepassing is er moet een uitwerking worden opgenomen die specifiek is voor de opleiding

Toelichting: tekst mag vervallen indien deze niet van toepassing is er moet een uitwerking worden opgenomen die specifiek is voor de opleiding Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van Bacheloropleiding(en).. CROHO-nummer(s). Graad: Bachelor of. De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is onderdeel van het opleidingsspecifieke

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Technische Bedrijfskunde 34421 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Information & Organisation Versie: Definitief d.d. 28 mei 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Beschrijving van de opleiding Rechten en plichten

Beschrijving van de opleiding Rechten en plichten Onderwijs- en Examenregeling (OER) Sport en Bewegen 2013-2014 Beschrijving van de opleiding Rechten en plichten Christelijke Hogeschool Windesheim Domein Bewegen en Educatie Calo Bachelor Sport en Bewegen

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS. Inspirators voor de toekomst

WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS. Inspirators voor de toekomst WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS 90 Tweedegraads docenten en hbo-bachelors met een pedagogisch-didactisch getuigschrift die lesgeven in een beroepsgericht vak, kunnen bij

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Hogeschool Windesheim Flevoland Bachelor Engineering, Design & Innovation Voltijd CROHO: 39240 Datum: Juli 2014 De opleiding is positief geaccrediteerd op 1 januari 2010

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling Studiejaar 2015-2016 Bachelor Ruimtelijke Ontwikkeling/ mobiliteit Bij Windesheim Flevoland voltijd Deze onderwijs- en examenregeling behoort tot het opleidingsdeel van het

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling Studiejaar 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling Studiejaar 2014-2015 Bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening, locatie Zwolle CROHO-nummer: 34617 Bij de Christelijke Hogeschool Windesheim voltijd / deeltijd /duaal Deze

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING TAALWETENSCHAPPEN 90 EC PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-201 Deel

Nadere informatie

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie studiejaar 20172018 Inhoud REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS... 1 1. Positie en benoeming externe

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Logistiek en Economie CROHO-33436; Bachelor of Business Administration voltijd Accreditatieperiode: December

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Logistiek en Economie CROHO-33436; Bachelor of Business Administration voltijd Accreditatieperiode: December

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Talen en culturen van Latijns Amerika/ Spaans Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapie. CROHO-nummer: 34570

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapie. CROHO-nummer: 34570 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapie CROHO-nummer: 34570 Graad: Bachelor of Physiotherapy De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie