2.BESTUURSSTRUCTUUR ONDERWIJSORGANISATIE... 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2.BESTUURSSTRUCTUUR... 6 3. ONDERWIJSORGANISATIE... 7"

Transcriptie

1 Faculty for Accounting Finance & Marketing Studiegids

2 INHOUD 1. ALGEMENE INFORMATIE DOELSTELLINGEN VAN DE UNIVERSITEIT BESTUURSSTRUCTUUR RECTOR DAGELIJKS BESTUUR ADVIESRAAD FACULTEITSRAAD ONDERWIJSORGANISATIE (HER)INSCHRIJVING... 7 Inschrijving voor bijna afgestudeerden... 7 Inschrijvingsduur MUTATIES IN PERSOONLIJKE GEGEVENS STUDENTENKAART UA E- MAIL AANMELDEN VOOR HET VOLGEN VAN VAKKEN (HER)TENTAMENS... 8 Inschrijving voor hertentamens... 8 Toelatingsvoorwaarden voor (her)tentamens... 8 Inzage (her)tentamens... 8 Cijferbekendmaking (her)tentamens... 8 Beroep... 8 Verzoeken om vrijstelling UITSCHRIJVING EXAMENGELD (GEDEELTELIJKE) RESTITUTIE COLLEGEGELD VOORZIENINGEN OFFICE OF STUDENT AFFAIRS OFFICE OF EDUCATIONAL AFFAIRS BIBLIOTHEEK COMPUTERFACILITEITEN RECEPTIE Readers/Syllabi Printen/kopieën/scannen/mobile- printen E- mailadres en Google Drive STUDIE- EN STUDENTENBEGELEIDING STUDEREN IN HET BUITENLAND KWALITEITSZORG BELANGRIJKE MEDEDELINGEN STUDENTENORGANISATIES Student Award Ceremony... 12

3 6. OVERZICHT EN INRICHTING VAN DE OPLEIDING Visie FEF Missie FEF JAARPLANNING EN BELANGRIJKE DATA TOELATINGSEISEN Toelatingseisen op grond van buitenlandse diploma s Toelating op grond van bijzondere diploma s Toelating op grond van Colloquium doctum TOEHOORDERS HET PROGRAMMA VAN DE FINANCIEEL ECONOMISCHE FACULTEIT ACADEMISCH PROGRAMMA OPZET VAN DE PROPEDEUSE CERTIFICAAT NEDERLANDS ALS VREEMDE TAAL OF EQUIVALENT COLLEGE- UREN EN EC- TABEL VOOR DE PROPEDEUSE OMSCHRIJVING VAN DE PROPEDEUSEVAKKEN Introduction to Economics (AE) Bedrijfsadministratie (BA) Bedrijfseconomie (BE) Bestuurlijke Informatievoorziening (BIV) Commerciële economie (CE) Recht (RE) Bedrijfsorganisatie (BO) Engels (EN) Nederlands (NE) Statistiek (ST) Wiskunde (WI) OPZET PROJECTEN I EN II VAN DE PROPEDEUSE Project semester I (PE1) De externe omgeving van de onderneming Project semester II (PE2) De interne omgeving van de onderneming OPZET VAN DE HOOFDFASE BEDRIJFSECONOMIE EC- en urentabel* hoofdfase Bedrijfseconomie SPECIFIEKE ONDERDELEN VOOR DE HOOFDFASE BEDRIJFSECONOMIE Financiering 1 (FI1) Financiering 2 (FI2) Kosten en opbrengsten 1 (KO1) Kosten en opbrengsten 2 (KO2) Externe Verslaggeving 1 (EV1) Externe Verslaggeving 2 (EV2) Bedrijfsadministratie 1 (BA1) Bedrijfsadministratie 2 (BA2) Bedrijfsadministratie 3 (BA3) Administratieve organisatie 1 (AO1) Administratieve organisatie 2 (AO2) Administratieve organisatie 3 (AO3)... 38

4 Bedrijfscalculatie (BC) Belastingrecht (BR1) Belastingrecht (BR2) OPZET VAN DE HOOFDFASE COMMERCIËLE ECONOMIE EC- en urentabel* hoofdfase Commerciële Economie vanaf Business Intelligence (BI 1 & BI 2) International Marketing Management (IMM 1 & IMM 2) MarketingCommunicatie (MC) Marketing Management (MM 1 en MM 2) Marketing Strategies (Mst) Business to Business Marketing (B2B) / Sales- en Account Management (SAM) Consumer Behavior (CB) Marketing Research (MR 1, MR 2, MR 3) Reclame en Ontwerp (RO) Spaans (SP1 & SP2) GEMEENSCHAPPELIJKE ONDERDELEN VOOR DE BE- EN CE- STUDIERICHTING Bedrijfsorganisatie 1 (BO1) Bedrijfsorganisatie 2 (BO2) Bestuurlijke Informatievoorziening 1 (BIV1) Bestuurlijke Informatievoorziening 2 (BIV2) Bestuurlijke Informatievoorziening 3 (BIV3) Dienstenmarketing (DM) Microeconomics (AE1) Macroeconomics (AE2) Ondernemingsrecht (RE1) Vermogensrecht (RE2) Nederlands / Zakelijke Communicatie 1 (NE1) Nederlands / Zakelijke Communicatie 2 (NE2) Nederlands / Zakelijke Communicatie 3 (NE3) Engels 1 (EN1) Engels 2 (EN2) Engels 3 (EN3) KEUZEVAKKEN Controleleer (CO) Management in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) Human Resource Management (HRM) User experience design and marketing (UX) Business valuation (BV) Levensverzekeringswiskunde (LvW) Corporate governance (CG) PROJECTONDERWIJS HOOFDFASE Sociaal Project (BE en CE) Project Bedrijfsonderzoek (BE en CE) Projecten voor specifieke vakgebieden Geïntegreerd project (BE en CE)... 62

5 Projectdagen (CE) Projectdagen (BE): Project Bedrijfsanalyse (BE) Projectdagen (BE): Practicum Computerboekhouden (BE) Project managementgame (BE en CE) Bedrijfseconomisch Practicum Project Carrière- evenement (BE en CE) STAGE AFSTUDEEROPDRACHT REGLEMENTEN FINANCIEEL ECONOMISCHE FACULTEIT REGLEMENT VOOR DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE FINANCIEEL ECONOMISCHE FACULTEIT EXAMENREGLEMENT FEF NIEUWE STIJL FRAUDERICHTLIJN FINANCIEEL ECONOMISCHE FACULTEIT REGLEMENT FACULTEITSRAAD FINANCIEEL ECONOMISCHE FACULTEIT... 84

6 1. Algemene informatie De Universiteit van Aruba ( UA ) heeft haar poorten geopend in september De oprichting en inrichting van de UA zijn geregeld in de Landsverordening Universiteit van Aruba ( LUA ), AB 1988, 100, ten tijde van de totstandkoming van deze studiegids laatstelijk gewijzigd bij AB 1996, 72. De Faculteit der Rechtsgeleerdheid ( FdR ) is conform de genoemde regelgeving tegelijkertijd met de UA opgericht. De FdR verzorgt de academische opleiding Arubaans recht. In het studiejaar werd een begin gemaakt met de omzetting van het studieprogramma naar een bachelor master structuur. Begin september 2006 is de driejarige bacheloropleiding Arubaans recht ingevoerd; in het studiejaar volgde de implementatie van de masteropleiding Arubaans recht die ondertussen voltooid is. Sinds het studiejaar kent de UA een tweede faculteit, namelijk de Financieel Economische Faculteit ( FEF ). De FEF biedt de studierichtingen Bedrijfseconomie en Commerciële Economie aan, beide als hoger beroepsonderwijs in de vorm van vierjarige Bacheloropleidingen. In het studiejaar is een derde faculteit ingesteld: Faculty of Hospitality and Tourism Management Studies ( FHTMS ). Deze faculteit verzorgt een bachelor- en een masteropleiding op de gebieden van Hospitality and Tourism Management, International Tourism Management en International Business. In het studiejaar is ook de Faculty for Arts and Sciences (FAS) van start gegaan met bachelorprogramma s Social Work and Development en Organization, Governance and Management. Het streven van de UA is om verschillende vormen van academisch onderwijs en hoger beroepsonderwijs aan te bieden via haar faculteiten. Daarnaast verrichten de faculteiten onderzoek naar Arubaanse maatschappelijke processen. De resultaten worden via het onderwijs, publicaties, symposia, lezingen en andere activiteiten gedeeld met de Arubaanse en internationale gemeenschap. 1.1 DOELSTELLINGEN VAN DE UNIVERSITEIT Door het geven van hoger onderwijs heeft de universiteit in ieder geval tot taak: a. voor te bereiden op het bekleden van maatschappelijke functies, waarvoor een hogere opleiding vereist is of dienstbaar kan zijn; b. het inzicht te bevorderen in de samenhang der wetenschappen alsmede maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef. Verder staat de universiteit ten dienste van de beoefening van de wetenschap en het wetenschappelijk onderwijs, zulks mede ten behoeve van hen, die zich door middel van hoger onderwijs verder wensen te bekwamen. Tevens kan de universiteit regelmatig, al dan niet in samenwerking met derden, cursussen en lezingen verzorgen. Ten slotte bevordert de universiteit zoveel mogelijk beroepsonderwijs in en buiten Aruba. 5

7 2.Bestuursstructuur Het bestuur van de universiteit wordt uitgeoefend door het College van Curatoren. Het College van Curatoren bevordert het onderwijs en de wetenschapsbeoefening en houdt toezicht op al wat de universiteit aangaat. Het College bestaat uit de volgende leden: mr. drs. Frederick Gibbs (president curator) mr. Adolfo Richardson (vice- president curator) mr. Annemarie Verblackt (lid) drs. Miriam Gonzalez (lid) Adres van het College van Curatoren: J.E. Irausquinplein 4 Postbus 5 Oranjestad, Aruba 2.1 RECTOR De rector is belast met de leiding van en het toezicht op de dagelijkse gang van zaken binnen de UA. Voor zover het onderwijs en onderzoek betreft, treedt de rector in het verkeer met andere centra van wetenschapsbeoefening op namens de universiteit. Mr. dr. Glenn A.E. Thodé is de rector. Het secretariaat van de rector is te bereiken via telefoonnummer toestel DAGELIJKS BESTUUR De universiteit kent een Dagelijks bestuur, dat zich bezighoudt met lopende zaken. Het Dagelijks bestuur wordt gevormd door de rector, de president- curator en de vice- president curator. 2.3 ADVIESRAAD De adviesraad behartigt de belangen van het onderwijs en de wetenschapsbeoefening. De adviesraad wordt gevormd door de rector en de decanen van de faculteiten. De rector is de voorzitter van de Adviesraad. 2.4 FACULTEITSRAAD Iedere faculteit heeft een faculteitsraad. De faculteitsraad is belast met de zorg voor het onderwijs en onderzoek. De voorzitter van de faculteitsraad wordt telkens voor de duur van één studiejaar uit het midden van de raad gekozen en draagt de titel van Decaan van de faculteit. De faculteitsraden worden gevormd uit alle geledingen binnen een faculteit, te weten het wetenschappelijk personeel en/of de docenten, het niet- wetenschappelijk personeel en de studenten. Voor nadere informatie over de Faculteitsraad van de Financieel Economische Faculteit wordt verwezen naar het reglement Faculteitsraad achterin deze gids. 6

8 3. Onderwijsorganisatie 3.1 (HER)INSCHRIJVING Het recht tot het bijwonen van het onderwijs en deelname aan tentamens en examens aan de universiteit wordt verkregen door zich ieder academisch jaar tijdig als student te laten inschrijven en tijdig collegegeld te betalen. Acceptatie van het inschrijvingsformulier houdt noch een erkenning van toelating, noch een inschrijving als zodanig in. Iedere inschrijving als student behoeft het fiat van de decaan van de faculteit. De inschrijving wordt voltooid door het aanmaken van de studentenkaart na betaling van het collegegeld. INSCHRIJVING VOOR BIJNA AFGESTUDEERDEN Studenten die afstuderen na 30 juni, maar vóór de officiële opening van het nieuwe academisch jaar (de tweede vrijdag in september), behoren tot het lopende academisch jaar, en zijn niet verplicht zich in te schrijven voor het nieuwe academisch jaar. Studenten, die vóór de opening van het nieuwe academisch jaar de definitieve scriptie hebben ingediend en niet later dan 30 september afstuderen, zijn eveneens niet verplicht zich in te schrijven voor het nieuwe academisch jaar. Studenten die na de officiële opening van het nieuwe academisch jaar (na de tweede vrijdag in de maand september) hun afstudeerscriptie indienen worden geacht zich in te schrijven voor het nieuwe studiejaar. Zie voor restitutie van collegegeld bij afstuderen onder 3.9. Meer gedetailleerde informatie over de (her)inschrijvingsprocedure is verkrijgbaar bij de Office of Student Affairs (zie 4.1). INSCHRIJVINGSDUUR Behoudens in door het College van Curatoren te beoordelen bijzondere gevallen kan dezelfde persoon in totaal maximaal vijf jaar als student ingeschreven staan bij de bacheloropleiding. Voor de masteropleiding geldt een inschrijfperiode als student van maximaal 2 jaar. De bacheloropleiding omvat een programma dat in minimaal drie jaren kan worden doorlopen. De masteropleiding omvat een programma dat in minimaal één jaar kan worden doorlopen. De termijnen beginnen op de dag volgend op die waarop de inschrijving van kracht wordt. De FEF is een HBO- bachelor- opleiding met een propedeuse- fase (1 jaar) en een hoofdfase (3 jaar). De propedeuse moet in maximaal 2 jaar worden afgerond, terwijl de hoofdfase in maximaal 5 jaar moet worden afgerond. In uitzonderlijke gevallen kan afgeweken worden van de vastgestelde termijnen. Om hiervoor in aanmerking te komen dient een student een verzoek in voor studieduurverlenging bij het College van Curatoren van de UA. Na 10 jaar uitgeschreven te zijn geweest aan de FEF, kan een student zich opnieuw inschrijven, ook wanneer deze student reeds 2 jaar ingeschreven stond als propedeuse- student. De propedeuse moet dan volledig gevolgd worden en mag niet gedoubleerd worden. De student heeft dus maximaal 1 jaar de tijd om zijn propedeuse alsnog te halen. 3.2 MUTATIES IN PERSOONLIJKE GEGEVENS Indien er wijzigingen optreden in de persoonlijke gegevens van de student dienen deze doorgegeven te worden aan de Office of Student Affairs (zie 4.1). Hier zullen de gegevens bijgewerkt worden en doorgegeven aan de relevante interne afdelingen en de Faculteit. 7

9 3.3 STUDENTENKAART Men heeft slechts toegang tot colleges, recht op afleggen van (her)tentamens en deelnemen aan stages of afstudeerprojecten als men in het bezit is van een studentenkaart, die na inschrijving wordt verstrekt, of van een bewijs waaruit blijkt dat men als toehoorder tot dat college is toegelaten. Deze stukken dient men steeds bij zich te hebben. Als de studentenkaart vervangen moet worden wegens diefstal, verlies, beschadiging of omdat de student een nieuwe foto op de kaart wenst, kost dit Afl. 25, UA E- MAIL Iedere ingeschreven student krijgt een UA e- mailadres. De UA zal in de communicatie met de student zoveel mogelijk van dit UA e- mailadres gebruik maken. Daarnaast wordt door de meeste docenten een electronisch leerplatform gebruikt, genaamd Edu2.0. Alleen met een gebruikersnaam en wachtwoord is toegang tot deze site mogelijk. Deze gegevens worden beschikbaar gesteld door de docent onder meer via de studiewijzer bij aanvang van de colleges. 3.5 AANMELDEN VOOR HET VOLGEN VAN VAKKEN Studenten hoeven zich niet aan te melden voor het volgen van vakken. Op het collegerooster is te zien wanneer de vakken worden gegeven. Het rooster is ook op het publicatiebord te vinden. 3.6 (HER)TENTAMENS Studenten hoeven zich niet aan te melden voor het maken van tentamens. INSCHRIJVING VOOR HERTENTAMENS Zonder inschrijving is deelname aan een hertentamen in principe niet mogelijk. Van deze regel kan door de decaan worden afgeweken. Inschrijving geschiedt door zich op te geven als deelnemer bij de administratie (OEA). De inschrijving wordt opengesteld drie weken voorafgaande aan het hertentamen en sluit drie dagen voordien. TOELATINGSVOORWAARDEN VOOR (HER)TENTAMENS Aan bepaalde (her)tentamens kan niet worden deelgenomen voordat aan de in het examen- reglement vastgestelde voorwaarden is voldaan ( zie Examenreglement). INZAGE (HER)TENTAMENS In beginsel houdt de verantwoordelijke docent binnen één maand na de bekendmaking van de uitslag van het (her)tentamen op een door hem/ haar vast te stellen datum en tijdstip een bespreking van het (her)tentamen en geeft de studenten de gelegenheid hun werk in te zien. De gang van zaken wordt door de docent bepaald. Bevindt de verantwoordelijke docent zich niet meer in Aruba, dan kan een verzoek om inzage worden gericht aan de decaan. CIJFERBEKENDMAKING (HER)TENTAMENS Na elke (her)tentamenperiode worden cijferoverzichten bekend gemaakt via het publicatiebord in de hal. BEROEP Artikel 3 van het Reglement van de Commissie van Beroep bepaalt: 1. De student, die rechtstreeks in zijn belang is geschaad door een besluit als bedoeld in het eerste lid van artikel 33 van de Landsverordening Universiteit van Aruba, dan wel door het onredelijk lang uitblijven daarvan, kan beroep instellen bij de Commissie van Beroep. 8

10 2. Onder besluit in de zin van het vorige lid wordt mede verstaan de beoordeling van een werkstuk, een scriptie of stageverslag. Voor verdere details wordt verwezen naar het Reglement van de Commissie van Beroep. VERZOEKEN OM VRIJSTELLING Verzoeken om vrijstelling van tentamens dan wel tentamenonderdelen kunnen gedurende het academisch jaar worden ingediend bij de examencommissie. 3.7 UITSCHRIJVING Als een student zich terugtrekt uit een van de vier faculteiten dient OEA en OSA geïnformeerd te worden. De student moet hiervoor een formulier van uitschrijving invullen. Dit formulier is verkrijgbaar bij OSA en OEA en moet worden ingediend bij OSA. Tevens wordt de student aangeraden om een exitinterview aan te gaan. De informatie die wordt verkregen kan worden gebruikt om studenten in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn. De student wordt tijdens dit gesprek tevens geïnformeerd over de mogelijkheden die er zijn nu de studie voortijdig is beëindigd. 3.8 EXAMENGELD Voor elk examen is examengeld verschuldigd, te voldoen door storting op de rekening van de UA: RBTT Bank, rekeningnummer , onder vermelding van de naam van het examen dat men wenst te behalen en het studentennummer. Voor het afleggen van tentamens is geen vergoeding verschuldigd. Uiterlijk één maand voor de examendatum waarop het getuigschrift wordt uitgereikt dient het verschuldigde bedrag te zijn voldaan, bij gebreke daarvan vindt geen uitreiking van het getuigschrift plaats. 3.9 (GEDEELTELIJKE) RESTITUTIE COLLEGEGELD Afhankelijk van de maand waarin de student afstudeert, kan de student in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) restitutie van het collegegeld. Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij OSA. In het geval dat de student, als gevolg van ziekte of vanwege andere uitzonderlijke omstandigheden of om redenen buiten zijn wil, gedurende een minimumperiode van zes maanden van het studiejaar niet in staat geweest is om colleges bij te wonen, of is overleden in de loop van het studiejaar, is hij gerechtigd tot restitutie van één tiende van het collegegeld voor elke maand waarin hij de colleges niet heeft kunnen bijwonen. In het geval de student is overleden ontvangen de erfgenamen de restitutie. 9

11 4. Voorzieningen 4.1 OFFICE OF STUDENT AFFAIRS De Office of Student Affairs (OSA) houdt zich bezig met studentenzorg, - werving, - vertegenwoordiging, en - begeleiding en met inschrijving en uitschrijving (studentenadministratie). Daarnaast heeft OSA tot taak om studenten op weg te helpen die hun studie een internationaal karakter willen geven middels een stage of afstudeerproject in het buitenland. OSA is ook verantwoordelijk voor de organisatie van de introductieweek voor de verschillende faculteiten. De algemene introductiedagen voor studenten vinden plaats op 21 en 22 augustus, voorafgaand aan de eerste collegeweek. Het doel van de introductiedagen is kennismaking van de studenten met elkaar, de UA, de faculteit, studeren in het hoger onderwijs en hen bewust te maken van hun persoonlijke doelen. Participatie aan de introductiedagen is niet verplicht. Meer informatie is verkrijgbaar via of via telefoonnummer toestel 255, 256 of OFFICE OF EDUCATIONAL AFFAIRS De Office of Educational Affairs (OEA) is belast met de onderwijsadministratie van de faculteiten. OEA is belast met het maken van de college- en (her)tentamenroosters, het bijhouden van de cijfer- administratie en secretariële ondersteuning van de faculteiten. De OEA bevindt zich bij de balie op de patio. OEA is geopend dagelijks van 8:00 12:00 uur en van 14:00 17:00 uur. Mevrouw Darlene Alias is het aanspreekpunt voor de onderwijsadministratie van de Financieel Economische Faculteit. Meer informatie is verkrijgbaar via of via telefoonnummer , toestel BIBLIOTHEEK De bibliotheek is geopend op werkdagen van 8 uur s ochtends tot 8 uur s avonds. De bibliotheek is vrij toegankelijk. Boeken, tijdschriften en ander bibliotheekmateriaal kunnen door een ieder in de bibliotheek worden geraadpleegd. Het lenen van publicaties is alleen mogelijk indien men in het bezit is van een geldige collegekaart (lenerspas) en met inachtneming van de uitleenvoorwaarden. Deze uitleenvoorwaarden zijn op te vragen in de bibliotheek. Via de bibliotheek heeft men tevens toegang tot diverse online databanken zoals bijvoorbeeld Kluwer Navigator, SAGE online journals, Emerald Premium, BJU online tijdschriften en EBSCO. Meer informatie is verkrijgbaar via en via of via telefoonnummer , toestel 225, 234 of COMPUTERFACILITEITEN De computerzaal is op de eerste verdieping van de universiteit. In deze ruimte staan ten behoeve van studenten computers opgesteld. Deze ruimte is zowel voor algemeen gebruik als voor onderwijs met computers bedoeld waarbij onderwijsactiviteiten voorrang hebben. In de bibliotheek zijn ook enige computers voor algemeen gebruik opgesteld. De op de computers geïnstalleerde toepassingen omvatten onder andere Office 2007, Office 2010, QuickBooks 2010, SPSS21, Nedercom (ook online toegankelijk), 14 computers met Adobe PhotoShop CS5 en 14 computers met Adobe Illustrator CS5. In de computerlokalen mag niet gegeten, gedronken of gerookt worden. Alleen studenten die een gebruikersverklaring hebben ondertekend mogen gebruik maken van de computerfaciliteiten. De overige voorwaarden voor het computergebruik zijn in de computerruimte opgehangen. 10

12 Om te kunnen printen dient de student over print credits te beschikken. Deze kunnen bij de receptioniste gekocht worden. Een print kost Afl. 0,20. Studenten kunnen gebruik maken van draadloos internet. Dit is beschikbaar op de gehele campus en wordt kosteloos aangeboden. Meer informatie is verkrijgbaar via of via telefoonnummer , toestel RECEPTIE READERS/SYLLABI Bij de receptie zijn de bij de verschillende vakken behorende readers, werkboeken en dergelijke te bestellen. Voor verschillende vakken wordt onderwijsmateriaal vervaardigd door de vakdocent. Om in het bezit hiervan te komen, kan men uiterlijk één week voor aanvang van de colleges of projecten tegen vooruitbetaling bij de receptie een exemplaar bestellen. Na 3 tot 5 werkdagen is de reader klaar. Individuele docenten kunnen van deze regeling afwijken en de termijn verlengen. Docenten kunnen het onderwijsmateriaal ook in digitale bestanden beschikbaar stellen. Men doet er daarom verstandig aan regelmatig de mededelingen op het publicatiebord te volgen. Wie niet tijdig heeft besteld, zal zelf voor reproductie van het materiaal moeten zorgdragen, omdat niet meer exemplaren worden gereproduceerd dan zijn besteld. PRINTEN/KOPIEËN/SCANNEN/MOBILE- PRINTEN Voor het kopiëren en printen is een pincode nodig, te verkrijgen bij de receptie, Facilitair Management Department (FMD) of Computer Center (CC). Printen is ook mogelijk via mobile printing. Dit betekent dat printopdrachten via smartphone, tablets of laptops verstuurd kunnen worden. Bij de UA kan via de username, 6- cijferige nummer, van de student geprint worden in de bibliotheek en de computer- zaal. Printsaldo kan alleen bij de receptie worden gekocht. Voor het printen en kopiëren van pagina s gelden verschillende tarieven; alleen de scanoptie is gratis. De receptie van de universiteit is dagelijks geopend van 8:00-13:00 uur en van 14:00-17:00 uur. Meer informatie is verkrijgbaar via of via telefoonnummer , toestel 221. E- MAILADRES EN GOOGLE DRIVE Iedere student heeft een adres van de UA en dient deze te gebruiken voor communicatie met de Universiteit. De student heeft de mogelijkheid Google Drive te gebruiken en heeft een maximale opslagruimte van 30GB. Hierdoor hoeft de student niet telkens gebruik te maken van externe opslagmedia en zijn de data op de Google Drive beschikbaar vanaf de smartphone, tablet of laptop. Indien er vragen zijn, kan men meer informatie verkrijgen via of via telefoonnummer , toestel 297 of toestel STUDIE- EN STUDENTENBEGELEIDING Begeleiding van studenten met betrekking tot het programma en de behaalde cijfers wordt door de faculteit zelf georganiseerd. Voor meer persoonlijke vragen en bij problemen die het bovenstaande overstijgen, kan de student in eerste instantie terecht bij de faculteitscounselor. Dit is mevrouw Marushka Andrews, te bereiken via telefoonnummer ext Je kunt via e- mail een afspraak maken of binnen lopen op haar kamer (B19). 4.7 STUDEREN IN HET BUITENLAND Studenten kunnen een deel van hun vakken in het buitenland volgen. De faculteit en OSA kunnen de student helpen de plannen voor het studeren in het buitenland te realiseren. Studenten die van plan zijn voor hun studie naar het buitenland te gaan dienen contact op te nemen met OSA. 11

13 4.8 KWALITEITSZORG De faculteit werkt samen met het Center for Quality Assurance (CQA) aan het garanderen en permanent verbeteren van de kwaliteit van de opleiding. Dit gebeurt onder meer door het evalueren van de verschillende vakken in het curriculum en van de tentamens door de studenten. Deze evaluaties worden gebruikt voor verbeteringen in het curriculum. Verder zorgt CQA voor coaching van docenten en voor bijdrages aan de constante kwaliteitsverbetering van de UA. CQA is bereikbaar via toestel 240 (dr. Juliet Chieuw) en toestel 241 (drs. Lilian Felter). 4.9 BELANGRIJKE MEDEDELINGEN Belangrijke mededelingen worden via het UA e- mailadres aan de studenten doorgegeven of geplaatst op het mededelingenbord in de patio. 5. Studentenorganisaties De UA geeft de studenten de mogelijkheid om hun talenten en creativiteit te benutten. Studeren aan de UA is ook een gelegenheid om nieuwe vrienden te maken en nieuwe ervaringen op te doen. De huidige studentenorganisaties die binnen de UA actief zijn, zijn de Studentenraad (SUA), Kiwanis International Circle K, Parlamento Hubenil en Sports Club. SUA is sinds november 2011 geïnstalleerd als het officiële, onafhankelijke studentenorgaan van de universiteit. Dit orgaan heeft momenteel een adviserende functie en komt iedere eerste en derde donderdag van de maand om 19:00 uur bijeen in zaal 3 van het La Sallegebouw. Informatie is verkrijgbaar via Voor informatie over de studentenorganisaties wordt verwezen naar OSA via of via telefoonnummer , toestel 257. STUDENT AWARD CEREMONY De UA organiseert jaarlijks de Student Award Ceremony. Deze ceremonie is bedoeld voor studenten die uitblinken in extracurriculaire activiteiten op het gebied van cultuur en service aan de gemeenschap. De studenten die in aanmerking komen voor de award, hebben aangetoond dat ze over persoonlijke leiderschapskwaliteiten beschikken. Er worden in drie categorieën prijzen uitgereikt: - outstanding leadership voor studenten die blijk hebben gegeven van een significante impact op de UA- gemeenschap en een excellente rol als mentor hebben gespeeld - outstanding community service voor studenten die blijk hebben gegeven tijd, energie en hun intellectuele gaven ter beschikking te stellen van de samenleving - outstanding mentor (peer to peer) voor studenten die zich een excellente mentor hebben getoond en zich bovengemiddeld hebben ingespannen voor het welzijn van mede- studenten. Iedere faculteit, SUA en Kiwanis Circle mogen drie nominaties doen, één voor iedere categorie. Deze awards worden in oktober uitgereikt in de aula van de UA. Meer informatie is verkrijgbaar via of op Facebook. Een overzicht van de activiteiten voor en door studenten is te vinden in de tabel op de volgende bladzijde. 12

14 Voor wie Wat Datum Organisator AUGUSTUS Alle nieuwe studenten Introductiedagen augustus OSA, Faculteiten OKTOBER Studenten Student oktober OSA Award Ceremony Aankomende studenten Academic Experience Oktober OSA & Faculteiten NOVEMBER & DECEMBER Aankomende studenten en belangstellenden College Fair 1 en 2 november OSA, student- organisaties en Faculteiten Christmas Happy Hour december OSA FEBRUARI Studenten & staf Carnival happy hour februari OSA MAART & APRIL Studenten en staf Open huis maart OSA & Faculteiten Studenten en staf Battle of the Faculties april OSA & studen- tenorganisaties 13

15 6. Overzicht en inrichting van de opleiding De Financieel Economische Faculteit (FEF) biedt hoger beroepsonderwijs op het vakgebied van de Bedrijfseconomie (HBO- BE) en de Commerciële Economie (HBO- CE). Het doel van de opleiding is het opleiden van studenten op een zodanige wijze dat na afsluiting van de studie de student voldoet aan het beroepsprofiel BE of CE met betrekking tot cognitieve eindtermen, beroepsvaardigheden en beroepshouding. Dit profiel is ontleend aan het beroepenveld van de afgestudeerde BE er en CE ers. De FEF heeft de volgende missie en visie geformuleerd voor de komende jaren: VISIE FEF Het economisch opleidingsinstituut ter vorming van analytisch denkende professionals met oog voor innovatie en interculturele samenwerking, teneinde de duurzame ontwikkeling van de Arubaanse economie te stimuleren en te laten floreren. MISSIE FEF Het aanbieden van erkend, toegepast wetenschappelijk, economisch onderwijs, waarvan het curriculum nauw aansluit bij de behoeften van het Arubaanse bedrijfsleven, verzorgd door een gebalanceerde staf van professionals en ervaren docenten. Middels diversificatie van het onderwijs studenten stimuleren om zich internationaal te oriënteren en persoonlijke interesses en talenten te ontplooien. Opzet van de studie De opleiding van de Financieel Economische Faculteit bestaat uit twee fasen met een totale studieduur van vier jaar: a. de propedeutische fase, met een studieduur van een jaar, die wordt afgesloten met een propedeusebul en b. de hoofdfase, met een studieduur van drie jaar, die wordt afgesloten met een BEc titel bij de studierichting Bedrijfseconomie (Bachelor of Economics) of met een BCom titel bij de studierichting Commerciële Economie (Bachelor of Commerce). De propedeuse is het voorbereidingsjaar voor één van de opleidingen Bedrijfseconomie en Commerciële Economie en heeft de volgende doelstellingen: - het opheffen van verschillen in vooropleiding. Dit betekent dat studenten, die geen of onvoldoende Bedrijfsadministratie of Wiskunde in hun eindexamenpakket hebben, extra aandacht krijgen gedurende een deel van het eerste jaar, - het geven van een oriëntatie op de vakken in de hoofdfase (economische, administratieve en juridische vakken). - het geven van een oriëntatie op de beroepspraktijk van een BE er en een CE er. In de hoofdfase staat het beroepsprofiel centraal. Theorie en praktijk wisselen elkaar af en vullen elkaar aan. In het tweede jaar ligt de nadruk nog op de theorie, maar daarnaast komen vaardigheidstrainingen, computerpractica en bedrijfscontacten aan de orde. Het derde jaar begint met een stage. Na twee studiejaren wordt van de student verwacht dat hij praktijkervaring opdoet, en dat betekent dat hij daadwerkelijk in de praktijk moet functioneren. Na terugkeer van de stage volgen twee semesters waarin de theorie verder uitgediept wordt en veel tijd in projecten wordt gestoken. Ook komen vanaf het derde jaar de keuzevakken aan de orde. Het laatste semester van het vierde jaar is ingeruimd voor de afstudeeropdracht die bij een externe opdrachtgever moet worden uitgevoerd. De afstudeeropdracht moet bestaan uit de analyse en oplossing van een daadwerkelijk probleem dat binnen een organisatie leeft. 14

16 In de colleges waarin de theorie van de vakken voorop staat, ligt de nadruk op zelfwerkzaamheid van de student. Deze colleges worden opgevat als werkcolleges waar de gemaakte opgaven worden besproken en de studenten uitgewerkte opdrachten presenteren. Samenwerking wordt benadrukt bij de projecten. Bij de uitwerking van allerhande bedrijfseconomische en commercieel- economische problemen beoordeelt de talendocent het taalkundige aspect en de docent voor het specifieke vak de vakmatige aspecten van de uitwerkingen en de presentaties. BE- opleiding De opleiding BE is een brede studie als het gaat om de organisatie en het (financiële) beheer van een bedrijf. De functies die bedrijfseconomen uitoefenen zijn vaak van beleidsvormende, leidinggevende en/of controlerende aard. Zij werken in vele sectoren van het bedrijfsleven en overheid, in zowel de profit- als non- profit sector. De werkzaamheden van de BE- er bestaan uit financieel- economische, informatieverzorgende, informatievoorzienende, controlerende, adviserende en leidinggevende taken. De financieel- economische taken kunnen bestaan uit het opstellen van standaarden, normen en taakstellingen, het beoordelen en analyseren van investeringsaanvragen op risico en rendement, het beheren van de geldstroomcyclus en het opstellen van interne of externe financiële rapportages. In kleine en middelgrote organisaties worden deze taken vaak door één persoon uitgevoerd, in grotere organisaties zal de BE- er zich meer specialiseren op één of enkele van de genoemde taken. CE- opleiding De CE- opleiding is gericht op de handelsaspecten van een onderneming. Niet alleen in industriële ondernemingen en handelsondernemingen treft men afgestudeerden aan, maar ook bij toeristenbureaus, musea en sociale en culturele instellingen. Uiteraard vormen ook banken en verzekeringsmaatschappijen een werkgebied voor afgestudeerde CE- ers. Afgestudeerden vinden hun werkterrein zowel in profit als non- profitorganisaties. De werkzaamheden van de CE- er bevinden zich op het terrein van de marketing en sales. CE- ers houden zich bezig met het optimaliseren van de afzetmarkt, maar evenzeer de inkoopmarkt Tot de taken behoren het analyseren van doel- en klantgroepen, het opstellen van markt- en concurrentanalyses, het schrijven en uitvoeren van marketing(communicatie)plannen, het opstellen van verkoopplannen en het onderzoeken van de effecten van marketingacties. Doorstuderen De UA biedt de mogelijkheid tot het behalen van een MBA via de FHTMS. Na het behalen van het HBO- diploma bestaat ook de mogelijkheid tot doorstuderen voor een mastertitel. Voor de meeste Nederlandse universiteiten geeft het diploma recht op toelating tot het voorbereidend jaar (pre- master), terwijl voor veel Amerikaanse universiteiten geldt dat rechtstreekse toelating tot de masterstudie mogelijk is. Daar dient echter wel rekening te worden gehouden met aanvullende eisen met betrekking tot de Engelse taal. Nadere informatie is verkrijgbaar bij de decaan van de FEF. 15

17 6.1 JAARPLANNING EN BELANGRIJKE DATA Het Academisch jaar is opgedeeld in 2 semesters. Het eerste semester begint eind augustus 2014 en loopt tot en met januari Het tweede semester begint in februari 2015 en loopt door tot en met juni Een overzicht van de belangrijkste activiteiten per semester: Semester 1 Data Week Collegeweek Activiteiten 18/ /08 en 22/08 algemene introductie propedeuse introductieprogramma tweede jaar 22/08 opening studiejaar FEF 25/ aanvang colleges stagevoorbereidingsweek 3 e jaar 01/ collegeweek, start sociaal project en project bedrijfsonderzoek 2 e jaar 08/ collegeweek, opening academisch jaar: 12/09 15/ collegeweek 22/ collegeweek 29/ Collegeweek 06/ Collegeweek 10/10 1 e stage terugkommiddag 13/10 42 T studieweek propedeuse, projectweek 2 e jaar 20/10 43 T voortgangstoetsen propedeuse, hertentamens 3 e jaar projectweek 2 e jaar 27/ collegeweek tentameninzage 30/10 03/ collegeweek, ex.cie 5/11 10/ collegeweek 17/ collegeweek 24/ Collegeweek 26/11 2 e stage terugkommiddag 01/ collegeweek 08/ collegeweek 15/12 51 studieweek en inhaalcolleges 22/12 52 UA beperkt open, 25/12 en 26/12 kerstdagen 29/12 01 UA beperkt open, 01/01 Nieuwjaarsdag, 02/01 ATV 05/01/15 02 T tentamens 12/01 03 T tentamens 19/01 04 T tentamens, 25/01 Dia di Betico 26/01 05 inzage 28/01, ex.cie. 30/01 startactiviteit project propedeuse voorbereidingsweek afstudeeropdrachten 4 e jaar 16

18 Semester 2 Data Week Collegeweek Activiteiten 02/ aanvang colleges 09/ collegeweek 16/ /02 Carnavalsmaandag, project propedeuse 23/ collegeweek 02/ collegeweek 02/03 start afstudeeropdracht 09/ collegeweek propedeuse en 2 e jaar, project 3 e jaar 16/ /03 dia di Hymno y Bandera project propedeuse, 2 e en 3 e jaar 23/ studieweek 30/03 14 T hertentamens, 03/04 Goede Vrijdag 06/ /04 2 e Paasdag, collegeweek 13/ collegeweek 20/ collegeweek propedeuse en 2 e jaar, project 3 e jaar ex. cie 23/4 27/ /04 Koningsdag, 01/05 Dag van de Arbeid project propedeuse, 2 e jaar en 3 e jaar 04/ collegeweek 11/ project propedeuse, collegeweek 2 e en 3 e jaar 14/05 Hemelvaart, 15/05 ATV 18/ collegeweek 25/ studieweek en inhaalcolleges 01/06 23 T tentamens 08/06 24 T tentamens 17/06 25 T tentamens hoofdfase, 20/06 inzage prop en 2 e jaar 22/06 26 T 23/06 ex.verg. propedeuse, hertentamens propedeuse en 2 e jaar 26/06 inzage hoofdfase 5 27/06 ex.cie hoofdfase 29/ /06 ex.cie propedeuse 02/07 diplomauitreiking propedeuse 03/07 buluitreiking hoofdfase 08/07 28 UA beperkt geopend: 08 juli t/m 21 augustus

19 6.2 TOELATINGSEISEN Tot het afleggen van het propedeutisch examen wordt toegelaten degene die in het bezit is van: a. een in Aruba, de voormalige Nederlandse Antillen, of Nederland verkregen getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd eindexamen hetzij in een school voor Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (V.W.O.), hetzij in de afdeling A of de afdeling B van een Gymnasium, hetzij aan de Hogere Burgerschool A of Hogere Burgerschool B, dan wel met een van de hierboven bedoelde getuigschriften overeenkomend getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd staatsexamen dan wel landsexamen; b. een in Aruba, de voormalige Nederlandse Antillen of Nederland verkregen getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd eindexamen in een school voor Hoger Algemeen Voorgezet Onderwijs (H.A.V.O.), indien dit eindexamen ten minste twee van de vakken Wiskunde, Management en Organisatie en Economie omvatte. c. een in Aruba verkregen getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd examen M.A.O.- A, indien dit eindexamen ten minste de vakken Engels, Nederlands, Bedrijfsadministratie en Bedrijfseconomie omvatte of een met goed gevolg afgelegd examen E.P.I. sector Economie, richtingen: administratie en commerciële dienstverlening op niveau 4. d. een in Nederland verkregen getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd eindexamen in een school voor Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs (M.E.A.O.) dan wel een Middelbare Detailhandelschool (M.D.S.), indien dit eindexamen ten minste één vreemde taal omvatte en twee van de vakken Bedrijfseconomie, Bedrijfsadministratie, Algemene Economie, Commerciële Economie en Wiskunde. Dit op niveau 4. e. een in Aruba, de voormalige Nederlandse Antillen of in Nederland verkregen getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd propedeutisch examen in een school voor Hoger Beroepsonderwijs (H.B.O.). Tot het afleggen van het eindexamen in de beide studierichtingen wordt toegelaten degene die in het bezit is van: a. een getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd propedeutisch examen van de Financieel Economische Faculteit. b. een in Nederland verkregen getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd algemeen propedeutisch examen of een getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd propedeutisch examen in een Bedrijfseconomische studierichting (voor BE) of een getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd propedeutisch examen in een Commercieel Economische studierichting (voor CE) in een school voor Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (H.E.A.O.). TOELATINGSEISEN OP GROND VAN BUITENLANDSE DIPLOMA S Tot het afleggen van het propedeutisch respectievelijk het eindexamen wordt voorts toegelaten degene die in het bezit is van een in het buitenland verkregen getuigschrift van bekwaamheid tot het volgen van hoger onderwijs, mits dat getuigschrift naar het oordeel van de minister van Onderwijs en Administratieve Zaken en het College van Curatoren, na ingewonnen advies van de faculteitsraad, overeenkomt met genoemde getuigschriften. Aan de toelating, bedoeld in de vorige alinea, kan de voorwaarde worden verbonden, dat met goedkeuring van de faculteitsraad alsnog het bewijs wordt geleverd van voldoende kennis voor de studierichting Bedrijfseconomie of Commerciële Economie in het vak of de vakken, waarin naar het oordeel van de minister van Onderwijs en Administratieve Zaken bij het verkrijgen van het getuigschrift niet, of niet in voldoende mate is geëxamineerd. 18

20 TOELATING OP GROND VAN BIJZONDERE DIPLOMA S De faculteitsraad kan toelating verlenen tot de examens van de faculteit aan diegene die in het bezit is van in Nederland, voormalige Antillen en/of Aruba verkregen getuigschriften die niet genoemd zijn in artikel 1.3 van de toelatingsvoorwaarden. Een dergelijk toelatingsbesluit dient door de raad voldoende te worden gemotiveerd. TOELATING OP GROND VAN COLLOQUIUM DOCTUM Inschrijving voor het colloquium doctum examen dient te geschieden bij OSA (Office of Student Affairs), uiterlijk zes weken voor de aanvang van het examen. Het inschrijfgeld voor het afleggen van het colloquium doctum examen dient vooraf te worden voldaan. Men dient bij de inschrijving te overleggen een kopie van een geldig ID, bewijs van betaling van het examengeld en stukken van overtuiging indien een vrijstelling wordt geclaimd. Voor de hoogte van het examengeld kan men zich wenden tot de OSA. Het colloquium doctum reglement is op aanvraag bij de administratie te verkrijgen. 6.3 TOEHOORDERS De inschrijving als toehoorder voor het bijwonen van het onderwijs of een gedeelte daarvan anders dan ter voorbereiding voor het afleggen van examens is mogelijk, indien naar het oordeel van de rector van de Universiteit van Aruba het belang van het onderwijs zich daartegen niet verzet. Aan de toehoorder wordt op zijn verzoek een verklaring uitgereikt, bevattende een opsomming van de door hem gevolgde vakken, de periode gedurende welke dit is geschied, alsmede in geval van een gunstig resultaat de vakken waarin door hem een proeve van bekwaamheid (toets) is afgelegd. De afgelegde toets heeft niet de status van een tentamen. Deze status kan evenmin worden verworven door omzetting van een inschrijving als toehoorder in een inschrijving als student. Om dezelfde reden zal geen vrijstelling worden verleend voor het desbetreffende onderdeel. De toehoorder betaalt inschrijfgeld en collegegeld. Voor meer gedetailleerde informatie over de inschrijvingsprocedure kunt u zich wenden tot het Office of Student Affairs. U kunt deze afdeling van de UA telefonisch bereiken via telefoonnummer toestel 255, 256 of

FEF STUDIEGIDS 2015-2016 BEDRIJFSECONOMIE COMMERCIELE ECONOMIE (MARKETING)

FEF STUDIEGIDS 2015-2016 BEDRIJFSECONOMIE COMMERCIELE ECONOMIE (MARKETING) FEF STUDIEGIDS 2015-2016 BEDRIJFSECONOMIE COMMERCIELE ECONOMIE (MARKETING) FEF STUDIEGIDS 2015-2016 INHOUD 1. ALGEMENE INFORMATIE... 6 1.1 DOELSTELLINGEN VAN DE UNIVERSITEIT... 6 2.BESTUURSSTRUCTUUR...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE NIET VERGETEN

INHOUDSOPGAVE NIET VERGETEN INHOUDSOPGAVE NIET VERGETEN 1 2 1. ALGEMENE INFORMATIE... 7 1.1 DOELSTELLINGEN VAN DE UNIVERSITEIT... 7 2. BESTUURSSTRUCTUUR... 8 2.1 RECTOR... 8 2.2 DAGELIJKS BESTUUR... 8 2.3 ADVIESRAAD... 8 2.4 FACULTEITSRAAD...

Nadere informatie

STUDIEGIDS BETREFT EEN DRAFT. EIND AUGUSTUS ZAL EEN UPDATE VERSCHIJNEN.

STUDIEGIDS BETREFT EEN DRAFT. EIND AUGUSTUS ZAL EEN UPDATE VERSCHIJNEN. 1 STUDIEGIDS BETREFT EEN DRAFT. EIND AUGUSTUS ZAL EEN UPDATE VERSCHIJNEN. STUDIEGIDS BETREFT EEN DRAFT. EIND AUGUSTUS ZAL EEN UPDATE VERSCHIJNEN. STUDIEGIDS BETREFT EEN DRAFT. EIND AUGUSTUS ZAL EEN UPDATE

Nadere informatie

Inhoud 1. De Universiteit van Aruba en haar faculteiten... 6 1.1 Doelstellingen van de universiteit... 6 2. Bestuursstructuur... 7 2.1 Rector...

Inhoud 1. De Universiteit van Aruba en haar faculteiten... 6 1.1 Doelstellingen van de universiteit... 6 2. Bestuursstructuur... 7 2.1 Rector... Inhoud 1. De Universiteit van Aruba en haar faculteiten... 6 1.1 Doelstellingen van de universiteit... 6 2. Bestuursstructuur... 7 2.1 Rector... 7 2.2 Adviesraad... 7 2.3 Faculteitsraad... 7 2.4 Examencommissie...

Nadere informatie

Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen:

Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen: 1 Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen: Praktijkdiploma Assistent Controller HBO Associate Degree Financieel Management

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Bedrijfswiskunde en Informatica Deel B Preambule In dit document wordt een A en een B gedeelte onderscheiden. In

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE

FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE 2018-2019 PROGRAMMA Jouw profiel Na je opleiding: beroepen Opbouw studiejaren Studieprogramma Studievereniging BE Adam Verschil financiële opleidingen Wat biedt F&C?

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST)

Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST) Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST) 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is uitsluitend van toepassing op het praktijkonderzoekstage-scriptie

Nadere informatie

Betreft: INVOERING NIEUW PROGRAMMA HBO SPD Bedrijfsadministratie en VBA

Betreft: INVOERING NIEUW PROGRAMMA HBO SPD Bedrijfsadministratie en VBA Postbus 4200 230 AC Leiderdorp Amsterdam, december 2008 Geachte studenten HBO SPD Bedrijfsadministratie Betreft: INVOERING NIEUW PROGRAMMA HBO SPD Bedrijfsadministratie en VBA Namens de opleiders HBO SPD

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde U2012/00009 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2012 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2012-2013 voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde. A.

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde U2013/01220 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014 voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde. A.

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde U2014/02468 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE DRIEJARIG VWO-TRAJECT

BEDRIJFSECONOMIE DRIEJARIG VWO-TRAJECT BEDRIJFSECONOMIE DRIEJARIG VWO-TRAJECT De onderzoekende financial professional 2016-2017 1 PROGRAMMA Je profiel Waarom de 3-jarige vwo-route Verschil hbo en wo Opbouw studiejaren Beroepsprofiel Opzet opleiding

Nadere informatie

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID 2016

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID 2016 COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID 2016 Regeling voor het toelatingsonderzoek ex art. 7.29 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) voor de opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de opleiding Technische Wiskunde Het bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica

Nadere informatie

Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015

Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015 Regeling contractonderwijs 2015-2016 webversie 13 februari 2015 Tilburg University (TiU) verzorgt naast het onderwijs van initiële opleidingen contractonderwijs. Deze regeling bevat een explicitering van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [66056] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding American Studies Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

BROCHURE 2012- POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT

BROCHURE 2012- POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT BROCHURE 2012-2013 POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT Deficiëntieprogramma voor bachelors Bedrijfseconomie Hoofdprogramma voor bachelors Accountancy H. Verheggen Hogeschool Zuyd

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens en examens in de MSc in

Nadere informatie

FINANCE & CONTROL (VOORHEEN BEDRIJFSECONOMIE)

FINANCE & CONTROL (VOORHEEN BEDRIJFSECONOMIE) FINANCE & CONTROL (VOORHEEN BEDRIJFSECONOMIE) 2018-2019 1 PROGRAMMA Jouw profiel Studiejaren Beroepsprofiel Studieprogramma Studievereniging BE Adam Financiële opleidingen HvA Na je opleiding Wat biedt

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE 2016-2017

BEDRIJFSECONOMIE 2016-2017 BEDRIJFSECONOMIE 2016-2017 1 VOORLICHTINGSPROGRAMMA Je profiel Opbouw studiejaren Beroepsprofiel Studieprogramma Verschil financiële opleidingen Na je opleiding Wat biedt HvA Economie en Management / HES

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO-examen 5 Het Pre-masterprogramma 6 Studeren in deeltijd 8 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden biedt de eenjarige

Nadere informatie

Algemeen Definitie Voor wie? Toets data Colloquium Doctum Uiterlijke inschrijfdatum 15 april 2017 Inschrijfgeld

Algemeen Definitie Voor wie? Toets data Colloquium Doctum Uiterlijke inschrijfdatum 15 april 2017 Inschrijfgeld Algemeen Definitie Het Colloquium Doctum is het onderzoek als bedoeld in artikel 7.29 van de Wet op het Hoger Onderwijs en het Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) dat toelating geeft tot een van de door de

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie (120 EC) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

Bijlage: Nieuw programma NOvAA-beroepsopleiding

Bijlage: Nieuw programma NOvAA-beroepsopleiding Bijlage: Nieuw programma NOvAA-beroepsopleiding Inleiding Met ingang van het studiejaar 2009-2010 gaat de NOvAA-beroepsopleiding draaien op basis van het nieuwe examenprogramma. In deze zijn eerst twee

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016 Toelating Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Toelatingsonderzoek... 3 Voor wie?... 3 Waar bestaat het onderzoek uit?... 3 Wettelijke regelingen toelating

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Bedrijfskunde U2010/00104 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Bedrijfskunde De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2010 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfseconomie Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde ( FEWEB) Opbouw van studie door prof. dr. Henri de Groot (programmadirecteur)

Nadere informatie

Implementatie - en overgangsregeling CEA eindtermen Inleiding

Implementatie - en overgangsregeling CEA eindtermen Inleiding Overlegorgaan van HBO-scholen met een accountancyopleiding Implementatie - en overgangsregeling CEA eindtermen 2016 Inleiding Op 15 december 2015 zijn door de CEA de eindtermen 2016 en kaderregelingen

Nadere informatie

BROCHURE 2015- POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT

BROCHURE 2015- POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT BROCHURE 2015-2016 POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT Deficiëntieprogramma voor bachelors Bedrijfseconomie Hoofdprogramma voor bachelors Accountancy H. Verheggen Zuyd Hogeschool

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences Opleidingsspecifiek deel bij de OER 2016-2017 Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences art. 2.1 Toelating 1. Naast de in de wet genoemde diploma s die

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft 1 van de Bacheloropleidingen Life Science & Technology

Nadere informatie

Toelating tot de opleiding

Toelating tot de opleiding DEEL 3: Toelating tot de opleiding Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende opleiding

Nadere informatie

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichtingsdag Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde PROGRAMMA Bedrijfskunde@VU: hoe, wat en waarom? Prof. dr. W.E.H. Dullaert, Opleidingsdirecteur bachelor bedrijfskunde

Nadere informatie

1. ALGEMENE INFORMATIE... 4 2.BESTUURSSTRUCTUUR... 5 3. ONDERWIJSORGANISATIE... 6

1. ALGEMENE INFORMATIE... 4 2.BESTUURSSTRUCTUUR... 5 3. ONDERWIJSORGANISATIE... 6 INHOUD 1. ALGEMENE INFORMATIE... 4 1.1 DOELSTELLINGEN VAN DE UNIVERSITEIT... 4 2.BESTUURSSTRUCTUUR... 5 2.1 RECTOR... 5 2.2 DAGELIJKS BESTUUR... 5 2.3 ADVIESRAAD... 5 2.4 FACULTEITSRAAD... 5 3. ONDERWIJSORGANISATIE...

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR 2015-2016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.2

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding

Nadere informatie

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing Toelating Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2016-2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Toelatingsonderzoek... 3 3. Deficiëntietoetsing... 4 4. Voorbereiding... 5 5. Praktische informatie...

Nadere informatie

Bedrijfskunde. Introductie Lucas Meijssen studieadviseur bacheloropleiding bedrijfskunde

Bedrijfskunde. Introductie Lucas Meijssen studieadviseur bacheloropleiding bedrijfskunde Bedrijfskunde Introductie 2017 Lucas Meijssen studieadviseur bacheloropleiding bedrijfskunde Waar ik het over ga hebben Kenmerken opleiding Bedrijfskunde Vakken jaar 1; met name de drie startvakken Rechten

Nadere informatie

MODULEBESCHRIJVING FFEBAC0111 (BAD1.1)

MODULEBESCHRIJVING FFEBAC0111 (BAD1.1) MODULEBESCHRIJVING FFEBAC0111 (BAD1.1) Naam module De boekhouding van de handelsonderneming (basismodule 1) Modulehouder A. Dambrink Vakgebied(en) Bedrijfsadministratie. Studiepunten 2 ECTS Voorkennis

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Aanvullende regels en richtlijnen voor de opleidingen geldig vanaf 01 september 2010 Hoofdstuk 1 Bachelor Wiskunde... 2 Hoofdstuk 2 Master Mathematics... 2

Nadere informatie

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0178 van het College van Bestuur van 1 juni 2015 Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid 1 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemene bepalingen...

Nadere informatie

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing Toelating Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2017-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Toelatingsonderzoek... 3 3. Deficiëntietoetsing... 5 4. Voorbereiding... 5 5. Praktische informatie...

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleiding Bio-exact Studiejaar 2009-2010 Preambule In de onderwijs- en

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg 30 juni 2006 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 3 2. Masterprogramma 5 3.

Nadere informatie

Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013

Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013 Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013 Met ingang van collegejaar 2013-2014 wordt voor alle jaren van de bacheloropleiding Economie en bedrijfseconomie een nieuw curriculum

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING TAALWETENSCHAPPEN 90 EC PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-201 Deel

Nadere informatie

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL School of Business and Economics STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Collegejaar 2017-2018 Versie september 2017 2017 Vrije Universiteit, Amsterdam PREMASTERPROGRAMMA EN DOORSTROOMEISEN

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

D i e n s t e x a m e n s. I n f o r m a t i e B r o c h u r e. L a n d s e x a m e n 2 0 1 5-2 0 1 6

D i e n s t e x a m e n s. I n f o r m a t i e B r o c h u r e. L a n d s e x a m e n 2 0 1 5-2 0 1 6 M i n i s t e r i e v a n O n d e r w i j s, C u l t u u r, J e u g d e n S p o r t D i e n s t e x a m e n s I n f o r m a t i e B r o c h u r e L a n d s e x a m e n H A V O, V W O E N V S B O - T K

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Datum: 23.04.2014 Ingevuld door: Yvonne Smeets Faculteit: BÈTA Betreft opleiding(en): Built Environment DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen

Nadere informatie

COMMERCIËLE ECONOMIE. Open Dag - 9 december 2017

COMMERCIËLE ECONOMIE. Open Dag - 9 december 2017 COMMERCIËLE ECONOMIE Open Dag - 9 december 2017. WAT IS COMMERCIËLE ECONOMIE? 2 WELKE STUDIE PAST BIJ MIJ? Bedrijfskundige opleidingen Extravert Commerciële Economie Binnen Buiten Financiële opleidingen

Nadere informatie

Colloquium Doctum. Algemene Faculteit. Afdeling LOFO. Afdeling Tweedegraads Lerarenopleiding 2014-2015

Colloquium Doctum. Algemene Faculteit. Afdeling LOFO. Afdeling Tweedegraads Lerarenopleiding 2014-2015 Colloquium Doctum Algemene Faculteit Afdeling LOFO en Afdeling Tweedegraads Lerarenopleiding 2014-2015 Personen die de leeftijd van 23 jaar hebben bereikt en die niet voldoen aan de toelatingseisen voor

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid 1 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemene bepalingen...

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience 1 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen

Nadere informatie

Regeling en Aanmelding Examen BC of SC

Regeling en Aanmelding Examen BC of SC Regeling toelating tot de opleiding BC of SC De opleidingen Betonconstructeur HTI (BC) en staalconstructeur HTI (SC) bestaan uit drie studiejaren, respectievelijk BS1, BC2/SC2 en BC3/SC3. Studenten worden

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

creating tomorrow BEDRIJFSWISKUNDE Hva techniek

creating tomorrow BEDRIJFSWISKUNDE Hva techniek creating tomorrow 2013 2014 BEDRIJFSWISKUNDE Hva techniek HVA TECHNIEK BEDRIJFSWISKUNDE 2013-2014 Bedrijfswiskunde: jij wordt degene die de feiten kent. Bij Bedrijfswiskunde draait het om het oplossen

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE

BEDRIJFSECONOMIE BEDRIJFSECONOMIE 2017-2018 1 PROGRAMMA Jouw profiel Studiejaren Beroepsprofiel Studieprogramma Studievereniging BE Adam Financiële opleidingen HvA Na je opleiding Wat biedt Bedrijfseconomie? Toelatingseisen

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie OER Masteropleidingen FEE 2005-2006 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN van de Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie STUDIEJAAR 2005-2006 OER Masteropleidingen FEE

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66804] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING 2012-2013 BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Uitvoeringsregeling BSc TA 2012-2013, 21 juni 2012 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 - Propedeutische

Nadere informatie

HBO Verslaggeving. Vooropleidingseisen HBO Verslaggeving

HBO Verslaggeving. Vooropleidingseisen HBO Verslaggeving HBO Verslaggeving HBO Verslaggeving is een korte opleiding op HBO-niveau waarbij u de fijne kneepjes van de bedrijfsadministratie en interne verslaggeving leert. Een opleiding op financieel economisch

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten ) U2012-04405-BGA I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het schakelprogramma 6 INHOLLAND met doorstroomminor 8 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

OPLEIDING PSYCHOLOGIE INFORMATIE WISKUNDECURSUS

OPLEIDING PSYCHOLOGIE INFORMATIE WISKUNDECURSUS OPLEIDING PSYCHOLOGIE INFORMATIE WISKUNDECURSUS 2018 FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN OPLEIDING PSYCHOLOGIE Wassenaarseweg 52 Postbus 9555 2300 RB Leiden oktober 2017 Inleiding Psychologie is een wetenschap.

Nadere informatie

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTY OF PSYCHOLOGY AND NEUROSCIENCE

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTY OF PSYCHOLOGY AND NEUROSCIENCE COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTY OF PSYCHOLOGY AND NEUROSCIENCE 2017-2018 Regeling voor het toelatingsonderzoek ex art. 7.29 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) voor

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel;

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Het bestuur van het bureau architectenregister; Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Besluit: Hoofdstuk I Definities Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder a. wet:

Nadere informatie

Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015

Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015 Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015 Tilburg University (TiU) onderscheidt binnen het contractonderwijs twee varianten, te weten het aanschuifonderwijs en het overig contractonderwijs.

Nadere informatie

Taalvouchers. Toelichting & Voorwaarden

Taalvouchers. Toelichting & Voorwaarden Taalvouchers Toelichting & Voorwaarden 1. Wat is een taalvoucher?... 1 2. Wie heeft recht op taalvouchers?... 1 3. Waar kunnen taalvouchers voor worden gebruikt?... 1 4. Geldigheid taalvouchers... 2 5.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie