2.BESTUURSSTRUCTUUR ONDERWIJSORGANISATIE... 7

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2.BESTUURSSTRUCTUUR... 6 3. ONDERWIJSORGANISATIE... 7"

Transcriptie

1 Faculty for Accounting Finance & Marketing Studiegids

2 INHOUD 1. ALGEMENE INFORMATIE DOELSTELLINGEN VAN DE UNIVERSITEIT BESTUURSSTRUCTUUR RECTOR DAGELIJKS BESTUUR ADVIESRAAD FACULTEITSRAAD ONDERWIJSORGANISATIE (HER)INSCHRIJVING... 7 Inschrijving voor bijna afgestudeerden... 7 Inschrijvingsduur MUTATIES IN PERSOONLIJKE GEGEVENS STUDENTENKAART UA E- MAIL AANMELDEN VOOR HET VOLGEN VAN VAKKEN (HER)TENTAMENS... 8 Inschrijving voor hertentamens... 8 Toelatingsvoorwaarden voor (her)tentamens... 8 Inzage (her)tentamens... 8 Cijferbekendmaking (her)tentamens... 8 Beroep... 8 Verzoeken om vrijstelling UITSCHRIJVING EXAMENGELD (GEDEELTELIJKE) RESTITUTIE COLLEGEGELD VOORZIENINGEN OFFICE OF STUDENT AFFAIRS OFFICE OF EDUCATIONAL AFFAIRS BIBLIOTHEEK COMPUTERFACILITEITEN RECEPTIE Readers/Syllabi Printen/kopieën/scannen/mobile- printen E- mailadres en Google Drive STUDIE- EN STUDENTENBEGELEIDING STUDEREN IN HET BUITENLAND KWALITEITSZORG BELANGRIJKE MEDEDELINGEN STUDENTENORGANISATIES Student Award Ceremony... 12

3 6. OVERZICHT EN INRICHTING VAN DE OPLEIDING Visie FEF Missie FEF JAARPLANNING EN BELANGRIJKE DATA TOELATINGSEISEN Toelatingseisen op grond van buitenlandse diploma s Toelating op grond van bijzondere diploma s Toelating op grond van Colloquium doctum TOEHOORDERS HET PROGRAMMA VAN DE FINANCIEEL ECONOMISCHE FACULTEIT ACADEMISCH PROGRAMMA OPZET VAN DE PROPEDEUSE CERTIFICAAT NEDERLANDS ALS VREEMDE TAAL OF EQUIVALENT COLLEGE- UREN EN EC- TABEL VOOR DE PROPEDEUSE OMSCHRIJVING VAN DE PROPEDEUSEVAKKEN Introduction to Economics (AE) Bedrijfsadministratie (BA) Bedrijfseconomie (BE) Bestuurlijke Informatievoorziening (BIV) Commerciële economie (CE) Recht (RE) Bedrijfsorganisatie (BO) Engels (EN) Nederlands (NE) Statistiek (ST) Wiskunde (WI) OPZET PROJECTEN I EN II VAN DE PROPEDEUSE Project semester I (PE1) De externe omgeving van de onderneming Project semester II (PE2) De interne omgeving van de onderneming OPZET VAN DE HOOFDFASE BEDRIJFSECONOMIE EC- en urentabel* hoofdfase Bedrijfseconomie SPECIFIEKE ONDERDELEN VOOR DE HOOFDFASE BEDRIJFSECONOMIE Financiering 1 (FI1) Financiering 2 (FI2) Kosten en opbrengsten 1 (KO1) Kosten en opbrengsten 2 (KO2) Externe Verslaggeving 1 (EV1) Externe Verslaggeving 2 (EV2) Bedrijfsadministratie 1 (BA1) Bedrijfsadministratie 2 (BA2) Bedrijfsadministratie 3 (BA3) Administratieve organisatie 1 (AO1) Administratieve organisatie 2 (AO2) Administratieve organisatie 3 (AO3)... 38

4 Bedrijfscalculatie (BC) Belastingrecht (BR1) Belastingrecht (BR2) OPZET VAN DE HOOFDFASE COMMERCIËLE ECONOMIE EC- en urentabel* hoofdfase Commerciële Economie vanaf Business Intelligence (BI 1 & BI 2) International Marketing Management (IMM 1 & IMM 2) MarketingCommunicatie (MC) Marketing Management (MM 1 en MM 2) Marketing Strategies (Mst) Business to Business Marketing (B2B) / Sales- en Account Management (SAM) Consumer Behavior (CB) Marketing Research (MR 1, MR 2, MR 3) Reclame en Ontwerp (RO) Spaans (SP1 & SP2) GEMEENSCHAPPELIJKE ONDERDELEN VOOR DE BE- EN CE- STUDIERICHTING Bedrijfsorganisatie 1 (BO1) Bedrijfsorganisatie 2 (BO2) Bestuurlijke Informatievoorziening 1 (BIV1) Bestuurlijke Informatievoorziening 2 (BIV2) Bestuurlijke Informatievoorziening 3 (BIV3) Dienstenmarketing (DM) Microeconomics (AE1) Macroeconomics (AE2) Ondernemingsrecht (RE1) Vermogensrecht (RE2) Nederlands / Zakelijke Communicatie 1 (NE1) Nederlands / Zakelijke Communicatie 2 (NE2) Nederlands / Zakelijke Communicatie 3 (NE3) Engels 1 (EN1) Engels 2 (EN2) Engels 3 (EN3) KEUZEVAKKEN Controleleer (CO) Management in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) Human Resource Management (HRM) User experience design and marketing (UX) Business valuation (BV) Levensverzekeringswiskunde (LvW) Corporate governance (CG) PROJECTONDERWIJS HOOFDFASE Sociaal Project (BE en CE) Project Bedrijfsonderzoek (BE en CE) Projecten voor specifieke vakgebieden Geïntegreerd project (BE en CE)... 62

5 Projectdagen (CE) Projectdagen (BE): Project Bedrijfsanalyse (BE) Projectdagen (BE): Practicum Computerboekhouden (BE) Project managementgame (BE en CE) Bedrijfseconomisch Practicum Project Carrière- evenement (BE en CE) STAGE AFSTUDEEROPDRACHT REGLEMENTEN FINANCIEEL ECONOMISCHE FACULTEIT REGLEMENT VOOR DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE FINANCIEEL ECONOMISCHE FACULTEIT EXAMENREGLEMENT FEF NIEUWE STIJL FRAUDERICHTLIJN FINANCIEEL ECONOMISCHE FACULTEIT REGLEMENT FACULTEITSRAAD FINANCIEEL ECONOMISCHE FACULTEIT... 84

6 1. Algemene informatie De Universiteit van Aruba ( UA ) heeft haar poorten geopend in september De oprichting en inrichting van de UA zijn geregeld in de Landsverordening Universiteit van Aruba ( LUA ), AB 1988, 100, ten tijde van de totstandkoming van deze studiegids laatstelijk gewijzigd bij AB 1996, 72. De Faculteit der Rechtsgeleerdheid ( FdR ) is conform de genoemde regelgeving tegelijkertijd met de UA opgericht. De FdR verzorgt de academische opleiding Arubaans recht. In het studiejaar werd een begin gemaakt met de omzetting van het studieprogramma naar een bachelor master structuur. Begin september 2006 is de driejarige bacheloropleiding Arubaans recht ingevoerd; in het studiejaar volgde de implementatie van de masteropleiding Arubaans recht die ondertussen voltooid is. Sinds het studiejaar kent de UA een tweede faculteit, namelijk de Financieel Economische Faculteit ( FEF ). De FEF biedt de studierichtingen Bedrijfseconomie en Commerciële Economie aan, beide als hoger beroepsonderwijs in de vorm van vierjarige Bacheloropleidingen. In het studiejaar is een derde faculteit ingesteld: Faculty of Hospitality and Tourism Management Studies ( FHTMS ). Deze faculteit verzorgt een bachelor- en een masteropleiding op de gebieden van Hospitality and Tourism Management, International Tourism Management en International Business. In het studiejaar is ook de Faculty for Arts and Sciences (FAS) van start gegaan met bachelorprogramma s Social Work and Development en Organization, Governance and Management. Het streven van de UA is om verschillende vormen van academisch onderwijs en hoger beroepsonderwijs aan te bieden via haar faculteiten. Daarnaast verrichten de faculteiten onderzoek naar Arubaanse maatschappelijke processen. De resultaten worden via het onderwijs, publicaties, symposia, lezingen en andere activiteiten gedeeld met de Arubaanse en internationale gemeenschap. 1.1 DOELSTELLINGEN VAN DE UNIVERSITEIT Door het geven van hoger onderwijs heeft de universiteit in ieder geval tot taak: a. voor te bereiden op het bekleden van maatschappelijke functies, waarvoor een hogere opleiding vereist is of dienstbaar kan zijn; b. het inzicht te bevorderen in de samenhang der wetenschappen alsmede maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef. Verder staat de universiteit ten dienste van de beoefening van de wetenschap en het wetenschappelijk onderwijs, zulks mede ten behoeve van hen, die zich door middel van hoger onderwijs verder wensen te bekwamen. Tevens kan de universiteit regelmatig, al dan niet in samenwerking met derden, cursussen en lezingen verzorgen. Ten slotte bevordert de universiteit zoveel mogelijk beroepsonderwijs in en buiten Aruba. 5

7 2.Bestuursstructuur Het bestuur van de universiteit wordt uitgeoefend door het College van Curatoren. Het College van Curatoren bevordert het onderwijs en de wetenschapsbeoefening en houdt toezicht op al wat de universiteit aangaat. Het College bestaat uit de volgende leden: mr. drs. Frederick Gibbs (president curator) mr. Adolfo Richardson (vice- president curator) mr. Annemarie Verblackt (lid) drs. Miriam Gonzalez (lid) Adres van het College van Curatoren: J.E. Irausquinplein 4 Postbus 5 Oranjestad, Aruba 2.1 RECTOR De rector is belast met de leiding van en het toezicht op de dagelijkse gang van zaken binnen de UA. Voor zover het onderwijs en onderzoek betreft, treedt de rector in het verkeer met andere centra van wetenschapsbeoefening op namens de universiteit. Mr. dr. Glenn A.E. Thodé is de rector. Het secretariaat van de rector is te bereiken via telefoonnummer toestel DAGELIJKS BESTUUR De universiteit kent een Dagelijks bestuur, dat zich bezighoudt met lopende zaken. Het Dagelijks bestuur wordt gevormd door de rector, de president- curator en de vice- president curator. 2.3 ADVIESRAAD De adviesraad behartigt de belangen van het onderwijs en de wetenschapsbeoefening. De adviesraad wordt gevormd door de rector en de decanen van de faculteiten. De rector is de voorzitter van de Adviesraad. 2.4 FACULTEITSRAAD Iedere faculteit heeft een faculteitsraad. De faculteitsraad is belast met de zorg voor het onderwijs en onderzoek. De voorzitter van de faculteitsraad wordt telkens voor de duur van één studiejaar uit het midden van de raad gekozen en draagt de titel van Decaan van de faculteit. De faculteitsraden worden gevormd uit alle geledingen binnen een faculteit, te weten het wetenschappelijk personeel en/of de docenten, het niet- wetenschappelijk personeel en de studenten. Voor nadere informatie over de Faculteitsraad van de Financieel Economische Faculteit wordt verwezen naar het reglement Faculteitsraad achterin deze gids. 6

8 3. Onderwijsorganisatie 3.1 (HER)INSCHRIJVING Het recht tot het bijwonen van het onderwijs en deelname aan tentamens en examens aan de universiteit wordt verkregen door zich ieder academisch jaar tijdig als student te laten inschrijven en tijdig collegegeld te betalen. Acceptatie van het inschrijvingsformulier houdt noch een erkenning van toelating, noch een inschrijving als zodanig in. Iedere inschrijving als student behoeft het fiat van de decaan van de faculteit. De inschrijving wordt voltooid door het aanmaken van de studentenkaart na betaling van het collegegeld. INSCHRIJVING VOOR BIJNA AFGESTUDEERDEN Studenten die afstuderen na 30 juni, maar vóór de officiële opening van het nieuwe academisch jaar (de tweede vrijdag in september), behoren tot het lopende academisch jaar, en zijn niet verplicht zich in te schrijven voor het nieuwe academisch jaar. Studenten, die vóór de opening van het nieuwe academisch jaar de definitieve scriptie hebben ingediend en niet later dan 30 september afstuderen, zijn eveneens niet verplicht zich in te schrijven voor het nieuwe academisch jaar. Studenten die na de officiële opening van het nieuwe academisch jaar (na de tweede vrijdag in de maand september) hun afstudeerscriptie indienen worden geacht zich in te schrijven voor het nieuwe studiejaar. Zie voor restitutie van collegegeld bij afstuderen onder 3.9. Meer gedetailleerde informatie over de (her)inschrijvingsprocedure is verkrijgbaar bij de Office of Student Affairs (zie 4.1). INSCHRIJVINGSDUUR Behoudens in door het College van Curatoren te beoordelen bijzondere gevallen kan dezelfde persoon in totaal maximaal vijf jaar als student ingeschreven staan bij de bacheloropleiding. Voor de masteropleiding geldt een inschrijfperiode als student van maximaal 2 jaar. De bacheloropleiding omvat een programma dat in minimaal drie jaren kan worden doorlopen. De masteropleiding omvat een programma dat in minimaal één jaar kan worden doorlopen. De termijnen beginnen op de dag volgend op die waarop de inschrijving van kracht wordt. De FEF is een HBO- bachelor- opleiding met een propedeuse- fase (1 jaar) en een hoofdfase (3 jaar). De propedeuse moet in maximaal 2 jaar worden afgerond, terwijl de hoofdfase in maximaal 5 jaar moet worden afgerond. In uitzonderlijke gevallen kan afgeweken worden van de vastgestelde termijnen. Om hiervoor in aanmerking te komen dient een student een verzoek in voor studieduurverlenging bij het College van Curatoren van de UA. Na 10 jaar uitgeschreven te zijn geweest aan de FEF, kan een student zich opnieuw inschrijven, ook wanneer deze student reeds 2 jaar ingeschreven stond als propedeuse- student. De propedeuse moet dan volledig gevolgd worden en mag niet gedoubleerd worden. De student heeft dus maximaal 1 jaar de tijd om zijn propedeuse alsnog te halen. 3.2 MUTATIES IN PERSOONLIJKE GEGEVENS Indien er wijzigingen optreden in de persoonlijke gegevens van de student dienen deze doorgegeven te worden aan de Office of Student Affairs (zie 4.1). Hier zullen de gegevens bijgewerkt worden en doorgegeven aan de relevante interne afdelingen en de Faculteit. 7

9 3.3 STUDENTENKAART Men heeft slechts toegang tot colleges, recht op afleggen van (her)tentamens en deelnemen aan stages of afstudeerprojecten als men in het bezit is van een studentenkaart, die na inschrijving wordt verstrekt, of van een bewijs waaruit blijkt dat men als toehoorder tot dat college is toegelaten. Deze stukken dient men steeds bij zich te hebben. Als de studentenkaart vervangen moet worden wegens diefstal, verlies, beschadiging of omdat de student een nieuwe foto op de kaart wenst, kost dit Afl. 25, UA E- MAIL Iedere ingeschreven student krijgt een UA e- mailadres. De UA zal in de communicatie met de student zoveel mogelijk van dit UA e- mailadres gebruik maken. Daarnaast wordt door de meeste docenten een electronisch leerplatform gebruikt, genaamd Edu2.0. Alleen met een gebruikersnaam en wachtwoord is toegang tot deze site mogelijk. Deze gegevens worden beschikbaar gesteld door de docent onder meer via de studiewijzer bij aanvang van de colleges. 3.5 AANMELDEN VOOR HET VOLGEN VAN VAKKEN Studenten hoeven zich niet aan te melden voor het volgen van vakken. Op het collegerooster is te zien wanneer de vakken worden gegeven. Het rooster is ook op het publicatiebord te vinden. 3.6 (HER)TENTAMENS Studenten hoeven zich niet aan te melden voor het maken van tentamens. INSCHRIJVING VOOR HERTENTAMENS Zonder inschrijving is deelname aan een hertentamen in principe niet mogelijk. Van deze regel kan door de decaan worden afgeweken. Inschrijving geschiedt door zich op te geven als deelnemer bij de administratie (OEA). De inschrijving wordt opengesteld drie weken voorafgaande aan het hertentamen en sluit drie dagen voordien. TOELATINGSVOORWAARDEN VOOR (HER)TENTAMENS Aan bepaalde (her)tentamens kan niet worden deelgenomen voordat aan de in het examen- reglement vastgestelde voorwaarden is voldaan ( zie Examenreglement). INZAGE (HER)TENTAMENS In beginsel houdt de verantwoordelijke docent binnen één maand na de bekendmaking van de uitslag van het (her)tentamen op een door hem/ haar vast te stellen datum en tijdstip een bespreking van het (her)tentamen en geeft de studenten de gelegenheid hun werk in te zien. De gang van zaken wordt door de docent bepaald. Bevindt de verantwoordelijke docent zich niet meer in Aruba, dan kan een verzoek om inzage worden gericht aan de decaan. CIJFERBEKENDMAKING (HER)TENTAMENS Na elke (her)tentamenperiode worden cijferoverzichten bekend gemaakt via het publicatiebord in de hal. BEROEP Artikel 3 van het Reglement van de Commissie van Beroep bepaalt: 1. De student, die rechtstreeks in zijn belang is geschaad door een besluit als bedoeld in het eerste lid van artikel 33 van de Landsverordening Universiteit van Aruba, dan wel door het onredelijk lang uitblijven daarvan, kan beroep instellen bij de Commissie van Beroep. 8

10 2. Onder besluit in de zin van het vorige lid wordt mede verstaan de beoordeling van een werkstuk, een scriptie of stageverslag. Voor verdere details wordt verwezen naar het Reglement van de Commissie van Beroep. VERZOEKEN OM VRIJSTELLING Verzoeken om vrijstelling van tentamens dan wel tentamenonderdelen kunnen gedurende het academisch jaar worden ingediend bij de examencommissie. 3.7 UITSCHRIJVING Als een student zich terugtrekt uit een van de vier faculteiten dient OEA en OSA geïnformeerd te worden. De student moet hiervoor een formulier van uitschrijving invullen. Dit formulier is verkrijgbaar bij OSA en OEA en moet worden ingediend bij OSA. Tevens wordt de student aangeraden om een exitinterview aan te gaan. De informatie die wordt verkregen kan worden gebruikt om studenten in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn. De student wordt tijdens dit gesprek tevens geïnformeerd over de mogelijkheden die er zijn nu de studie voortijdig is beëindigd. 3.8 EXAMENGELD Voor elk examen is examengeld verschuldigd, te voldoen door storting op de rekening van de UA: RBTT Bank, rekeningnummer , onder vermelding van de naam van het examen dat men wenst te behalen en het studentennummer. Voor het afleggen van tentamens is geen vergoeding verschuldigd. Uiterlijk één maand voor de examendatum waarop het getuigschrift wordt uitgereikt dient het verschuldigde bedrag te zijn voldaan, bij gebreke daarvan vindt geen uitreiking van het getuigschrift plaats. 3.9 (GEDEELTELIJKE) RESTITUTIE COLLEGEGELD Afhankelijk van de maand waarin de student afstudeert, kan de student in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) restitutie van het collegegeld. Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij OSA. In het geval dat de student, als gevolg van ziekte of vanwege andere uitzonderlijke omstandigheden of om redenen buiten zijn wil, gedurende een minimumperiode van zes maanden van het studiejaar niet in staat geweest is om colleges bij te wonen, of is overleden in de loop van het studiejaar, is hij gerechtigd tot restitutie van één tiende van het collegegeld voor elke maand waarin hij de colleges niet heeft kunnen bijwonen. In het geval de student is overleden ontvangen de erfgenamen de restitutie. 9

11 4. Voorzieningen 4.1 OFFICE OF STUDENT AFFAIRS De Office of Student Affairs (OSA) houdt zich bezig met studentenzorg, - werving, - vertegenwoordiging, en - begeleiding en met inschrijving en uitschrijving (studentenadministratie). Daarnaast heeft OSA tot taak om studenten op weg te helpen die hun studie een internationaal karakter willen geven middels een stage of afstudeerproject in het buitenland. OSA is ook verantwoordelijk voor de organisatie van de introductieweek voor de verschillende faculteiten. De algemene introductiedagen voor studenten vinden plaats op 21 en 22 augustus, voorafgaand aan de eerste collegeweek. Het doel van de introductiedagen is kennismaking van de studenten met elkaar, de UA, de faculteit, studeren in het hoger onderwijs en hen bewust te maken van hun persoonlijke doelen. Participatie aan de introductiedagen is niet verplicht. Meer informatie is verkrijgbaar via of via telefoonnummer toestel 255, 256 of OFFICE OF EDUCATIONAL AFFAIRS De Office of Educational Affairs (OEA) is belast met de onderwijsadministratie van de faculteiten. OEA is belast met het maken van de college- en (her)tentamenroosters, het bijhouden van de cijfer- administratie en secretariële ondersteuning van de faculteiten. De OEA bevindt zich bij de balie op de patio. OEA is geopend dagelijks van 8:00 12:00 uur en van 14:00 17:00 uur. Mevrouw Darlene Alias is het aanspreekpunt voor de onderwijsadministratie van de Financieel Economische Faculteit. Meer informatie is verkrijgbaar via of via telefoonnummer , toestel BIBLIOTHEEK De bibliotheek is geopend op werkdagen van 8 uur s ochtends tot 8 uur s avonds. De bibliotheek is vrij toegankelijk. Boeken, tijdschriften en ander bibliotheekmateriaal kunnen door een ieder in de bibliotheek worden geraadpleegd. Het lenen van publicaties is alleen mogelijk indien men in het bezit is van een geldige collegekaart (lenerspas) en met inachtneming van de uitleenvoorwaarden. Deze uitleenvoorwaarden zijn op te vragen in de bibliotheek. Via de bibliotheek heeft men tevens toegang tot diverse online databanken zoals bijvoorbeeld Kluwer Navigator, SAGE online journals, Emerald Premium, BJU online tijdschriften en EBSCO. Meer informatie is verkrijgbaar via en via of via telefoonnummer , toestel 225, 234 of COMPUTERFACILITEITEN De computerzaal is op de eerste verdieping van de universiteit. In deze ruimte staan ten behoeve van studenten computers opgesteld. Deze ruimte is zowel voor algemeen gebruik als voor onderwijs met computers bedoeld waarbij onderwijsactiviteiten voorrang hebben. In de bibliotheek zijn ook enige computers voor algemeen gebruik opgesteld. De op de computers geïnstalleerde toepassingen omvatten onder andere Office 2007, Office 2010, QuickBooks 2010, SPSS21, Nedercom (ook online toegankelijk), 14 computers met Adobe PhotoShop CS5 en 14 computers met Adobe Illustrator CS5. In de computerlokalen mag niet gegeten, gedronken of gerookt worden. Alleen studenten die een gebruikersverklaring hebben ondertekend mogen gebruik maken van de computerfaciliteiten. De overige voorwaarden voor het computergebruik zijn in de computerruimte opgehangen. 10

12 Om te kunnen printen dient de student over print credits te beschikken. Deze kunnen bij de receptioniste gekocht worden. Een print kost Afl. 0,20. Studenten kunnen gebruik maken van draadloos internet. Dit is beschikbaar op de gehele campus en wordt kosteloos aangeboden. Meer informatie is verkrijgbaar via of via telefoonnummer , toestel RECEPTIE READERS/SYLLABI Bij de receptie zijn de bij de verschillende vakken behorende readers, werkboeken en dergelijke te bestellen. Voor verschillende vakken wordt onderwijsmateriaal vervaardigd door de vakdocent. Om in het bezit hiervan te komen, kan men uiterlijk één week voor aanvang van de colleges of projecten tegen vooruitbetaling bij de receptie een exemplaar bestellen. Na 3 tot 5 werkdagen is de reader klaar. Individuele docenten kunnen van deze regeling afwijken en de termijn verlengen. Docenten kunnen het onderwijsmateriaal ook in digitale bestanden beschikbaar stellen. Men doet er daarom verstandig aan regelmatig de mededelingen op het publicatiebord te volgen. Wie niet tijdig heeft besteld, zal zelf voor reproductie van het materiaal moeten zorgdragen, omdat niet meer exemplaren worden gereproduceerd dan zijn besteld. PRINTEN/KOPIEËN/SCANNEN/MOBILE- PRINTEN Voor het kopiëren en printen is een pincode nodig, te verkrijgen bij de receptie, Facilitair Management Department (FMD) of Computer Center (CC). Printen is ook mogelijk via mobile printing. Dit betekent dat printopdrachten via smartphone, tablets of laptops verstuurd kunnen worden. Bij de UA kan via de username, 6- cijferige nummer, van de student geprint worden in de bibliotheek en de computer- zaal. Printsaldo kan alleen bij de receptie worden gekocht. Voor het printen en kopiëren van pagina s gelden verschillende tarieven; alleen de scanoptie is gratis. De receptie van de universiteit is dagelijks geopend van 8:00-13:00 uur en van 14:00-17:00 uur. Meer informatie is verkrijgbaar via of via telefoonnummer , toestel 221. E- MAILADRES EN GOOGLE DRIVE Iedere student heeft een adres van de UA en dient deze te gebruiken voor communicatie met de Universiteit. De student heeft de mogelijkheid Google Drive te gebruiken en heeft een maximale opslagruimte van 30GB. Hierdoor hoeft de student niet telkens gebruik te maken van externe opslagmedia en zijn de data op de Google Drive beschikbaar vanaf de smartphone, tablet of laptop. Indien er vragen zijn, kan men meer informatie verkrijgen via of via telefoonnummer , toestel 297 of toestel STUDIE- EN STUDENTENBEGELEIDING Begeleiding van studenten met betrekking tot het programma en de behaalde cijfers wordt door de faculteit zelf georganiseerd. Voor meer persoonlijke vragen en bij problemen die het bovenstaande overstijgen, kan de student in eerste instantie terecht bij de faculteitscounselor. Dit is mevrouw Marushka Andrews, te bereiken via telefoonnummer ext Je kunt via e- mail een afspraak maken of binnen lopen op haar kamer (B19). 4.7 STUDEREN IN HET BUITENLAND Studenten kunnen een deel van hun vakken in het buitenland volgen. De faculteit en OSA kunnen de student helpen de plannen voor het studeren in het buitenland te realiseren. Studenten die van plan zijn voor hun studie naar het buitenland te gaan dienen contact op te nemen met OSA. 11

13 4.8 KWALITEITSZORG De faculteit werkt samen met het Center for Quality Assurance (CQA) aan het garanderen en permanent verbeteren van de kwaliteit van de opleiding. Dit gebeurt onder meer door het evalueren van de verschillende vakken in het curriculum en van de tentamens door de studenten. Deze evaluaties worden gebruikt voor verbeteringen in het curriculum. Verder zorgt CQA voor coaching van docenten en voor bijdrages aan de constante kwaliteitsverbetering van de UA. CQA is bereikbaar via toestel 240 (dr. Juliet Chieuw) en toestel 241 (drs. Lilian Felter). 4.9 BELANGRIJKE MEDEDELINGEN Belangrijke mededelingen worden via het UA e- mailadres aan de studenten doorgegeven of geplaatst op het mededelingenbord in de patio. 5. Studentenorganisaties De UA geeft de studenten de mogelijkheid om hun talenten en creativiteit te benutten. Studeren aan de UA is ook een gelegenheid om nieuwe vrienden te maken en nieuwe ervaringen op te doen. De huidige studentenorganisaties die binnen de UA actief zijn, zijn de Studentenraad (SUA), Kiwanis International Circle K, Parlamento Hubenil en Sports Club. SUA is sinds november 2011 geïnstalleerd als het officiële, onafhankelijke studentenorgaan van de universiteit. Dit orgaan heeft momenteel een adviserende functie en komt iedere eerste en derde donderdag van de maand om 19:00 uur bijeen in zaal 3 van het La Sallegebouw. Informatie is verkrijgbaar via Voor informatie over de studentenorganisaties wordt verwezen naar OSA via of via telefoonnummer , toestel 257. STUDENT AWARD CEREMONY De UA organiseert jaarlijks de Student Award Ceremony. Deze ceremonie is bedoeld voor studenten die uitblinken in extracurriculaire activiteiten op het gebied van cultuur en service aan de gemeenschap. De studenten die in aanmerking komen voor de award, hebben aangetoond dat ze over persoonlijke leiderschapskwaliteiten beschikken. Er worden in drie categorieën prijzen uitgereikt: - outstanding leadership voor studenten die blijk hebben gegeven van een significante impact op de UA- gemeenschap en een excellente rol als mentor hebben gespeeld - outstanding community service voor studenten die blijk hebben gegeven tijd, energie en hun intellectuele gaven ter beschikking te stellen van de samenleving - outstanding mentor (peer to peer) voor studenten die zich een excellente mentor hebben getoond en zich bovengemiddeld hebben ingespannen voor het welzijn van mede- studenten. Iedere faculteit, SUA en Kiwanis Circle mogen drie nominaties doen, één voor iedere categorie. Deze awards worden in oktober uitgereikt in de aula van de UA. Meer informatie is verkrijgbaar via of op Facebook. Een overzicht van de activiteiten voor en door studenten is te vinden in de tabel op de volgende bladzijde. 12

14 Voor wie Wat Datum Organisator AUGUSTUS Alle nieuwe studenten Introductiedagen augustus OSA, Faculteiten OKTOBER Studenten Student oktober OSA Award Ceremony Aankomende studenten Academic Experience Oktober OSA & Faculteiten NOVEMBER & DECEMBER Aankomende studenten en belangstellenden College Fair 1 en 2 november OSA, student- organisaties en Faculteiten Christmas Happy Hour december OSA FEBRUARI Studenten & staf Carnival happy hour februari OSA MAART & APRIL Studenten en staf Open huis maart OSA & Faculteiten Studenten en staf Battle of the Faculties april OSA & studen- tenorganisaties 13

15 6. Overzicht en inrichting van de opleiding De Financieel Economische Faculteit (FEF) biedt hoger beroepsonderwijs op het vakgebied van de Bedrijfseconomie (HBO- BE) en de Commerciële Economie (HBO- CE). Het doel van de opleiding is het opleiden van studenten op een zodanige wijze dat na afsluiting van de studie de student voldoet aan het beroepsprofiel BE of CE met betrekking tot cognitieve eindtermen, beroepsvaardigheden en beroepshouding. Dit profiel is ontleend aan het beroepenveld van de afgestudeerde BE er en CE ers. De FEF heeft de volgende missie en visie geformuleerd voor de komende jaren: VISIE FEF Het economisch opleidingsinstituut ter vorming van analytisch denkende professionals met oog voor innovatie en interculturele samenwerking, teneinde de duurzame ontwikkeling van de Arubaanse economie te stimuleren en te laten floreren. MISSIE FEF Het aanbieden van erkend, toegepast wetenschappelijk, economisch onderwijs, waarvan het curriculum nauw aansluit bij de behoeften van het Arubaanse bedrijfsleven, verzorgd door een gebalanceerde staf van professionals en ervaren docenten. Middels diversificatie van het onderwijs studenten stimuleren om zich internationaal te oriënteren en persoonlijke interesses en talenten te ontplooien. Opzet van de studie De opleiding van de Financieel Economische Faculteit bestaat uit twee fasen met een totale studieduur van vier jaar: a. de propedeutische fase, met een studieduur van een jaar, die wordt afgesloten met een propedeusebul en b. de hoofdfase, met een studieduur van drie jaar, die wordt afgesloten met een BEc titel bij de studierichting Bedrijfseconomie (Bachelor of Economics) of met een BCom titel bij de studierichting Commerciële Economie (Bachelor of Commerce). De propedeuse is het voorbereidingsjaar voor één van de opleidingen Bedrijfseconomie en Commerciële Economie en heeft de volgende doelstellingen: - het opheffen van verschillen in vooropleiding. Dit betekent dat studenten, die geen of onvoldoende Bedrijfsadministratie of Wiskunde in hun eindexamenpakket hebben, extra aandacht krijgen gedurende een deel van het eerste jaar, - het geven van een oriëntatie op de vakken in de hoofdfase (economische, administratieve en juridische vakken). - het geven van een oriëntatie op de beroepspraktijk van een BE er en een CE er. In de hoofdfase staat het beroepsprofiel centraal. Theorie en praktijk wisselen elkaar af en vullen elkaar aan. In het tweede jaar ligt de nadruk nog op de theorie, maar daarnaast komen vaardigheidstrainingen, computerpractica en bedrijfscontacten aan de orde. Het derde jaar begint met een stage. Na twee studiejaren wordt van de student verwacht dat hij praktijkervaring opdoet, en dat betekent dat hij daadwerkelijk in de praktijk moet functioneren. Na terugkeer van de stage volgen twee semesters waarin de theorie verder uitgediept wordt en veel tijd in projecten wordt gestoken. Ook komen vanaf het derde jaar de keuzevakken aan de orde. Het laatste semester van het vierde jaar is ingeruimd voor de afstudeeropdracht die bij een externe opdrachtgever moet worden uitgevoerd. De afstudeeropdracht moet bestaan uit de analyse en oplossing van een daadwerkelijk probleem dat binnen een organisatie leeft. 14

16 In de colleges waarin de theorie van de vakken voorop staat, ligt de nadruk op zelfwerkzaamheid van de student. Deze colleges worden opgevat als werkcolleges waar de gemaakte opgaven worden besproken en de studenten uitgewerkte opdrachten presenteren. Samenwerking wordt benadrukt bij de projecten. Bij de uitwerking van allerhande bedrijfseconomische en commercieel- economische problemen beoordeelt de talendocent het taalkundige aspect en de docent voor het specifieke vak de vakmatige aspecten van de uitwerkingen en de presentaties. BE- opleiding De opleiding BE is een brede studie als het gaat om de organisatie en het (financiële) beheer van een bedrijf. De functies die bedrijfseconomen uitoefenen zijn vaak van beleidsvormende, leidinggevende en/of controlerende aard. Zij werken in vele sectoren van het bedrijfsleven en overheid, in zowel de profit- als non- profit sector. De werkzaamheden van de BE- er bestaan uit financieel- economische, informatieverzorgende, informatievoorzienende, controlerende, adviserende en leidinggevende taken. De financieel- economische taken kunnen bestaan uit het opstellen van standaarden, normen en taakstellingen, het beoordelen en analyseren van investeringsaanvragen op risico en rendement, het beheren van de geldstroomcyclus en het opstellen van interne of externe financiële rapportages. In kleine en middelgrote organisaties worden deze taken vaak door één persoon uitgevoerd, in grotere organisaties zal de BE- er zich meer specialiseren op één of enkele van de genoemde taken. CE- opleiding De CE- opleiding is gericht op de handelsaspecten van een onderneming. Niet alleen in industriële ondernemingen en handelsondernemingen treft men afgestudeerden aan, maar ook bij toeristenbureaus, musea en sociale en culturele instellingen. Uiteraard vormen ook banken en verzekeringsmaatschappijen een werkgebied voor afgestudeerde CE- ers. Afgestudeerden vinden hun werkterrein zowel in profit als non- profitorganisaties. De werkzaamheden van de CE- er bevinden zich op het terrein van de marketing en sales. CE- ers houden zich bezig met het optimaliseren van de afzetmarkt, maar evenzeer de inkoopmarkt Tot de taken behoren het analyseren van doel- en klantgroepen, het opstellen van markt- en concurrentanalyses, het schrijven en uitvoeren van marketing(communicatie)plannen, het opstellen van verkoopplannen en het onderzoeken van de effecten van marketingacties. Doorstuderen De UA biedt de mogelijkheid tot het behalen van een MBA via de FHTMS. Na het behalen van het HBO- diploma bestaat ook de mogelijkheid tot doorstuderen voor een mastertitel. Voor de meeste Nederlandse universiteiten geeft het diploma recht op toelating tot het voorbereidend jaar (pre- master), terwijl voor veel Amerikaanse universiteiten geldt dat rechtstreekse toelating tot de masterstudie mogelijk is. Daar dient echter wel rekening te worden gehouden met aanvullende eisen met betrekking tot de Engelse taal. Nadere informatie is verkrijgbaar bij de decaan van de FEF. 15

17 6.1 JAARPLANNING EN BELANGRIJKE DATA Het Academisch jaar is opgedeeld in 2 semesters. Het eerste semester begint eind augustus 2014 en loopt tot en met januari Het tweede semester begint in februari 2015 en loopt door tot en met juni Een overzicht van de belangrijkste activiteiten per semester: Semester 1 Data Week Collegeweek Activiteiten 18/ /08 en 22/08 algemene introductie propedeuse introductieprogramma tweede jaar 22/08 opening studiejaar FEF 25/ aanvang colleges stagevoorbereidingsweek 3 e jaar 01/ collegeweek, start sociaal project en project bedrijfsonderzoek 2 e jaar 08/ collegeweek, opening academisch jaar: 12/09 15/ collegeweek 22/ collegeweek 29/ Collegeweek 06/ Collegeweek 10/10 1 e stage terugkommiddag 13/10 42 T studieweek propedeuse, projectweek 2 e jaar 20/10 43 T voortgangstoetsen propedeuse, hertentamens 3 e jaar projectweek 2 e jaar 27/ collegeweek tentameninzage 30/10 03/ collegeweek, ex.cie 5/11 10/ collegeweek 17/ collegeweek 24/ Collegeweek 26/11 2 e stage terugkommiddag 01/ collegeweek 08/ collegeweek 15/12 51 studieweek en inhaalcolleges 22/12 52 UA beperkt open, 25/12 en 26/12 kerstdagen 29/12 01 UA beperkt open, 01/01 Nieuwjaarsdag, 02/01 ATV 05/01/15 02 T tentamens 12/01 03 T tentamens 19/01 04 T tentamens, 25/01 Dia di Betico 26/01 05 inzage 28/01, ex.cie. 30/01 startactiviteit project propedeuse voorbereidingsweek afstudeeropdrachten 4 e jaar 16

18 Semester 2 Data Week Collegeweek Activiteiten 02/ aanvang colleges 09/ collegeweek 16/ /02 Carnavalsmaandag, project propedeuse 23/ collegeweek 02/ collegeweek 02/03 start afstudeeropdracht 09/ collegeweek propedeuse en 2 e jaar, project 3 e jaar 16/ /03 dia di Hymno y Bandera project propedeuse, 2 e en 3 e jaar 23/ studieweek 30/03 14 T hertentamens, 03/04 Goede Vrijdag 06/ /04 2 e Paasdag, collegeweek 13/ collegeweek 20/ collegeweek propedeuse en 2 e jaar, project 3 e jaar ex. cie 23/4 27/ /04 Koningsdag, 01/05 Dag van de Arbeid project propedeuse, 2 e jaar en 3 e jaar 04/ collegeweek 11/ project propedeuse, collegeweek 2 e en 3 e jaar 14/05 Hemelvaart, 15/05 ATV 18/ collegeweek 25/ studieweek en inhaalcolleges 01/06 23 T tentamens 08/06 24 T tentamens 17/06 25 T tentamens hoofdfase, 20/06 inzage prop en 2 e jaar 22/06 26 T 23/06 ex.verg. propedeuse, hertentamens propedeuse en 2 e jaar 26/06 inzage hoofdfase 5 27/06 ex.cie hoofdfase 29/ /06 ex.cie propedeuse 02/07 diplomauitreiking propedeuse 03/07 buluitreiking hoofdfase 08/07 28 UA beperkt geopend: 08 juli t/m 21 augustus

19 6.2 TOELATINGSEISEN Tot het afleggen van het propedeutisch examen wordt toegelaten degene die in het bezit is van: a. een in Aruba, de voormalige Nederlandse Antillen, of Nederland verkregen getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd eindexamen hetzij in een school voor Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (V.W.O.), hetzij in de afdeling A of de afdeling B van een Gymnasium, hetzij aan de Hogere Burgerschool A of Hogere Burgerschool B, dan wel met een van de hierboven bedoelde getuigschriften overeenkomend getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd staatsexamen dan wel landsexamen; b. een in Aruba, de voormalige Nederlandse Antillen of Nederland verkregen getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd eindexamen in een school voor Hoger Algemeen Voorgezet Onderwijs (H.A.V.O.), indien dit eindexamen ten minste twee van de vakken Wiskunde, Management en Organisatie en Economie omvatte. c. een in Aruba verkregen getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd examen M.A.O.- A, indien dit eindexamen ten minste de vakken Engels, Nederlands, Bedrijfsadministratie en Bedrijfseconomie omvatte of een met goed gevolg afgelegd examen E.P.I. sector Economie, richtingen: administratie en commerciële dienstverlening op niveau 4. d. een in Nederland verkregen getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd eindexamen in een school voor Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs (M.E.A.O.) dan wel een Middelbare Detailhandelschool (M.D.S.), indien dit eindexamen ten minste één vreemde taal omvatte en twee van de vakken Bedrijfseconomie, Bedrijfsadministratie, Algemene Economie, Commerciële Economie en Wiskunde. Dit op niveau 4. e. een in Aruba, de voormalige Nederlandse Antillen of in Nederland verkregen getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd propedeutisch examen in een school voor Hoger Beroepsonderwijs (H.B.O.). Tot het afleggen van het eindexamen in de beide studierichtingen wordt toegelaten degene die in het bezit is van: a. een getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd propedeutisch examen van de Financieel Economische Faculteit. b. een in Nederland verkregen getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd algemeen propedeutisch examen of een getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd propedeutisch examen in een Bedrijfseconomische studierichting (voor BE) of een getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd propedeutisch examen in een Commercieel Economische studierichting (voor CE) in een school voor Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (H.E.A.O.). TOELATINGSEISEN OP GROND VAN BUITENLANDSE DIPLOMA S Tot het afleggen van het propedeutisch respectievelijk het eindexamen wordt voorts toegelaten degene die in het bezit is van een in het buitenland verkregen getuigschrift van bekwaamheid tot het volgen van hoger onderwijs, mits dat getuigschrift naar het oordeel van de minister van Onderwijs en Administratieve Zaken en het College van Curatoren, na ingewonnen advies van de faculteitsraad, overeenkomt met genoemde getuigschriften. Aan de toelating, bedoeld in de vorige alinea, kan de voorwaarde worden verbonden, dat met goedkeuring van de faculteitsraad alsnog het bewijs wordt geleverd van voldoende kennis voor de studierichting Bedrijfseconomie of Commerciële Economie in het vak of de vakken, waarin naar het oordeel van de minister van Onderwijs en Administratieve Zaken bij het verkrijgen van het getuigschrift niet, of niet in voldoende mate is geëxamineerd. 18

20 TOELATING OP GROND VAN BIJZONDERE DIPLOMA S De faculteitsraad kan toelating verlenen tot de examens van de faculteit aan diegene die in het bezit is van in Nederland, voormalige Antillen en/of Aruba verkregen getuigschriften die niet genoemd zijn in artikel 1.3 van de toelatingsvoorwaarden. Een dergelijk toelatingsbesluit dient door de raad voldoende te worden gemotiveerd. TOELATING OP GROND VAN COLLOQUIUM DOCTUM Inschrijving voor het colloquium doctum examen dient te geschieden bij OSA (Office of Student Affairs), uiterlijk zes weken voor de aanvang van het examen. Het inschrijfgeld voor het afleggen van het colloquium doctum examen dient vooraf te worden voldaan. Men dient bij de inschrijving te overleggen een kopie van een geldig ID, bewijs van betaling van het examengeld en stukken van overtuiging indien een vrijstelling wordt geclaimd. Voor de hoogte van het examengeld kan men zich wenden tot de OSA. Het colloquium doctum reglement is op aanvraag bij de administratie te verkrijgen. 6.3 TOEHOORDERS De inschrijving als toehoorder voor het bijwonen van het onderwijs of een gedeelte daarvan anders dan ter voorbereiding voor het afleggen van examens is mogelijk, indien naar het oordeel van de rector van de Universiteit van Aruba het belang van het onderwijs zich daartegen niet verzet. Aan de toehoorder wordt op zijn verzoek een verklaring uitgereikt, bevattende een opsomming van de door hem gevolgde vakken, de periode gedurende welke dit is geschied, alsmede in geval van een gunstig resultaat de vakken waarin door hem een proeve van bekwaamheid (toets) is afgelegd. De afgelegde toets heeft niet de status van een tentamen. Deze status kan evenmin worden verworven door omzetting van een inschrijving als toehoorder in een inschrijving als student. Om dezelfde reden zal geen vrijstelling worden verleend voor het desbetreffende onderdeel. De toehoorder betaalt inschrijfgeld en collegegeld. Voor meer gedetailleerde informatie over de inschrijvingsprocedure kunt u zich wenden tot het Office of Student Affairs. U kunt deze afdeling van de UA telefonisch bereiken via telefoonnummer toestel 255, 256 of

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 5

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 5 ! "#$ $% Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren 9 1.1 Algemene inleiding 9 1.2 Organisatie van de faculteit 11 1.2.1 Doelstellingen van de faculteit 11 1.2.2 Faculteitsbestuur 11 1.2.3 Medezeggenschap

Nadere informatie

OER Civiele Techniek

OER Civiele Techniek OER Civiele Techniek Woord vooraf Dit document is het Studentenstatuut CiT, verder te noemen SS-CiT en bestaat uit: Studiehandleiding Civiele techniek Onderwijs- en Examenregeling UT (OER: artikel 1 t/m

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 1 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 6 Inleiding... 6 Algemene bepalingen... 6 Lesdagen en vakanties... 7 Uitgangspunten

Nadere informatie

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen. HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen. HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, mei 2010 2/65 NQA ITV Hogeschool: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Tolk-Vertaler

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 5 Inleiding... 5 Algemene bepalingen... 5 Lesdagen en vakanties... 6 Uitgangspunten

Nadere informatie

Instituut voor Bedrijfskunde

Instituut voor Bedrijfskunde Hogeschoolgids Instituut voor Bedrijfskunde Bacheloropleidingen editie augustus 2013 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede studietijd

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Hogeschoolgids. Rotterdam Academy. Associate degrees

Hogeschoolgids. Rotterdam Academy. Associate degrees Hogeschoolgids Rotterdam Academy Associate degrees editie augustus 2013 vooraf pagina 002 vooraf De hogeschool kan verwant aan een bacheloropleiding een tweejarig Associate-degreeprogramma instellen. De

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Financial Services Management Chroho: 34414 voltijd /duaal Accreditatie: 30 juni 2014 t/m 29 juni 2018 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME BACHELOR EXAMENREGLEMENT 2004 (Geldend vanaf 1 oktober 2004) ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME B A C H E L O R EXAMENREGLEMENT 2004 (Geldend vanaf 1 oktober

Nadere informatie

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK Studiegids Collegejaar 2014-2015 INLEIDING Deze studiegids geeft uitgebreide informatie over de Hogeschool West-Nederland voor Vertaler

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Inhoudsopgave Pagina PARAGRAAF 1 - ALGEMENE BEPALINGEN 2 Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling 2 Artikel 2 Begripsomschrijving 3 Artikel

Nadere informatie

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

open colleges studiejaar 2014-2015

open colleges studiejaar 2014-2015 open colleges studiejaar 2014-2015 Juridisch Contractonderwijs ~ 1 ~ DE FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID... 6 WAT ZIJN OPEN COLLEGES?... 6 VOOR WIE?... 6 BELANGSTELLING:... 6 BEROEP:... 7 SPECIALISATIE:...

Nadere informatie

BSc bedrijfskunde. Open Universiteit www.ou.nl. studiegids. bachelor 2014 2015

BSc bedrijfskunde. Open Universiteit www.ou.nl. studiegids. bachelor 2014 2015 studiegids BSc bedrijfskunde bachelor 2014 2015 Beste bachelor Bedrijfskunde in NSE 2014 Beste bachelor Bedrijfskunde in Keuzegids Universiteiten 2014 Open Universiteit www.ou.nl Inhoud 03 Voorwoord 04

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Managementwetenschappen

Managementwetenschappen Managementwetenschappen Bacheloropleiding Masteropleidingen studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Voorwoord 03 Studeren aan de Open Universiteit Nederland Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) OPLEIDINGEN: hbo-bachelor Bedrijfskundige Informatica (dt) Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

MANAGEMENT WETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit www.ou.nl

MANAGEMENT WETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit www.ou.nl 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer,

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer, Schoolgids 2014-2015 Welkom op het MLA Beste lezer, Deze schoolgids laat iets zien van de manier waarop wij het leren van kinderen begeleiden in een belangrijke fase van hun leven. De school heeft een

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen examencommissie Geneeskunde Masteropleiding Geneeskunde Curius + en Tweede fase ongedeelde opleiding Geneeskunde Curius

Regels en Richtlijnen examencommissie Geneeskunde Masteropleiding Geneeskunde Curius + en Tweede fase ongedeelde opleiding Geneeskunde Curius Regels en Richtlijnen examencommissie Geneeskunde Masteropleiding Geneeskunde Curius + en Tweede fase ongedeelde opleiding Geneeskunde Curius Vastgesteld op 6 februari 2015, ingangsdatum 15 februari 2015

Nadere informatie

AFSTUDEERLEIDRAAD INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA

AFSTUDEERLEIDRAAD INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA AFSTUDEERLEIDRAAD OPLEIDINGEN CLUSTER ICT INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA VOLTIJD/DEELTIJD/DUAAL CURSUSJAAR 2008-2009 Hogeschool Utrecht

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie