Gemeente Gulpen-Wittem Actualisatie rapport Kwaliteit in Beeld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Gulpen-Wittem Actualisatie rapport Kwaliteit in Beeld"

Transcriptie

1 Rapport Gemeente Gulpen-Wittem Actualisatie rapport Kwaliteit in Beeld

2

3 Gemeente Gulpen-Wittem Actualisatie rapport Kwaliteit in Beeld Bestand: P:\prj100\GUW\112\rapp\ Project: GUW112 Gecontroleerd door: JVB September 2012

4

5 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting... iii 1 Inleiding Doel rapport Actualisatie Kwaliteit in Beeld Waarde van Groen Groen areaal Gulpen-Wittem Beheerkosten en overige beheersaspecten Rapport Kwaliteit in Beeld Overige beheersaspecten Knelpunten huidige kosten Voorstel met overzicht benodigde budgetten Voorstel Overzicht benodigd budget Tabellenlijst i

6

7 Samenvatting Samenvatting Dit rapport is opgesteld met als doelstelling de gemeenteraad te informeren over de wijzigingen in het groenareaal van de gemeente Gulpen-Wittem en het benodigde beheer voor het groen. De kosten voor het groenonderhoud op het huidige onderhoudsniveau in de directiebegroting bedragen ,- per jaar voor aankomende jaren. De werkelijke uitgaven voor het huidige onderhoud bedragen ,00 per jaar. Het verschil in deze bedragen is deels uit te leggen door het toevoegen van groenelementen (in het buitengebied) aan de kostenberekeningen. Het betreft hier een bedrag van ,- per jaar. Daarnaast heeft de marktwerking in het groenonderhoud tot gevolg dat er substantieel lager wordt ingeschreven voor de contracten dan de directiebegrotingen. Met het voorstel dat in dit rapport is beschreven willen we het doel bereiken om het groen in de gemeente Gulpen-Wittem op een manier te onderhouden waarbij het beeld van het groen verzorgd is, waarbij de kwaliteit van de beplanting gewaarborgd blijft en er toch een besparingsslag gemaakt kan worden. Het voorstel houdt in dat het vigerende beheer gehandhaafd blijft met uitzondering van de volgende punten. - Terugbrengen renovatiekosten: Het achterstallig onderhoud van momenteel is veel minder schrijnend dan voorheen. Dit geeft ons de mogelijkheid om de renovatiekosten deels terug te dringen voor enkele jaren. Wij stellen voor om de renovatiekosten terug te brengen van ,- naar ,- - Verlagen frequentie bomensnoei: Het snoeien van bomen dient met een bepaalde frequentie te gebeuren. Wij hebben het voorstel om de periode tussen de snoeibeurten iets op te rekken. Dit levert een besparing op van ,- per jaar - Beperken Basis+ gebied tot toeristische kernen: De dorpscentra en het bovenwijks groen ofwel de parels worden op kwaliteitsniveau basis+ onderhouden. Ons voorstel is om de begrenzing van het basis+gebied aan te passen en te beperken tot de echte toeristische kernen. Dit levert een besparing op van ongeveer 50%. Dit betekent een besparing van ,- op de meerkosten van het basis+gebied. Deze besparingen resulteren in een benodigd budget van ,- Marktwerking Er kan geconstateerd worden dat de inschrijvingen op aanbestedingen de laatste jaren vaak substantieel lager zijn dan de directiebegrotingen. In de praktijk blijkt dat voor de meeste aanbestedingen voor groenonderhoud ingeschreven wordt met een inschrijvingsprijs die meestal 10 tot 30% lager ligt dan de directiebegroting. Daar het verschil tussen het benodigd budget ( ,-) en het beschikbaar budget ( ,-) een omvang heeft van ongeveer 13% willen wij voorstellen om er van uit te gaan dat dit verschil opgevangen wordt door de benoemde marktwerking. iii

8

9 Gemeente Gulpen-Wittem Inleiding 1 Inleiding 1.1 Doel rapport Actualisatie Kwaliteit in Beeld Dit rapport is opgesteld met als doelstelling de gemeenteraad te informeren over de wijzigingen in het groenareaal van de gemeente Gulpen-Wittem en het benodigde beheer voor het groen. In dit rapport zal een voorstel gegeven worden voor het beheer en onderhoud van het groen met daarbij behorende uitgangspunten. 1.2 Waarde van Groen Een groene leefomgeving is waardevol, diverse onderzoeken tonen de waarde van groen in stedelijk gebied aan. Deze meerwaarde beperkt zich niet tot aankleding van de openbare ruimte maar beslaat een variatie aan aspecten. Milieu Zoals bekend is zetten bomen CO2 om in zuurstof. Door de bevolkingsdichtheid en intensieve verkeersbewegingen in stedelijke gebieden vindt hier veel uitstoot van CO2 plaats. De aanwezigheid van voldoende groen kan dit compenseren tot een lager niveau. Tevens vangen bomen veel fijnstof uit de lucht af. Dit wordt vastgehouden door de bladeren, waar het bij regen van afspoelt en wegspoelt. Vooral kinderen en ouderen blijken zeer gevoelig te zijn voor fijnstof in de lucht. Dit kan zich uiten in astma en andere aandoeningen aan de luchtwegen. Gezondheid In aanvulling van het groen als zuurstofleverancier is aangetoond dat mensen zich in een groene leefomgeving beter voelen. Revalidatie gaat sneller en ook de effecten op de geestelijke gezondheid zijn groot. Recreatie Als een van de belangrijkste eisen van de gebruikers van recreatieve gebieden wordt het groen aangegeven. Gebieden met een hoge groene waarde worden intensiever bezocht dan gebieden met beperkte aanwezigheid van groen. Waarde huizen Door bovenstaande aspecten is het wonen omringd door groenvoorziening populair. Huizen in wijken met veel groen worden gemiddeld sneller en duurder verkocht dan vergelijkbare woningen in een minder groene omgeving. Waarde als vastgoed Natuurlijk heeft groen ook een economische waarde. De kosten voor aanschaf en de aanleg van beplantingen zijn een voorbeeld van deze waarde. Echter kan het zijn dat, zeker bij bomen, de (vervangings)waarde naar mate de beplanting groeit hoger wordt. 1.3 Groen areaal Gulpen-Wittem Om het groen goed te onderhouden is een minimaal onderhoudsniveau nodig dat bijbehorende kosten met zich meebrengt. Naast het onderhoudsniveau heeft ook de hoeveelheid groen gevolgen voor de kosten. Gemeente Gulpen-Wittem is een groene gemeente met veel gebieden buiten de bebouwde kom, waar relatief veel beplanting zoals hagen, bomen, bermen en bosplantsoen voorkomt. Het groen in de gemeente Gulpen-Wittem dat door de gemeente wordt onderhouden bestaat momenteel uit 176,7 hectare gras, 46,7 hectare beplanting en 9668 stuks bomen. 5

10 Beheerkosten en overige beheersaspecten Gemeente Gulpen-Wittem 2 Beheerkosten en overige beheersaspecten 2.1 Rapport Kwaliteit in Beeld Groenonderhoud dient gericht te zijn op verkrijging en handhaving van het beeld dat de ontwerper van de groenvoorziening voor ogen had. Om dit te bewerkstelligen kan op basis van locatie en aard van de beplanting een onderhoudsplan opgesteld worden om dit beeld te verkrijgen/behouden. Naast de reguliere werkzaamheden zoals bijvoorbeeld onkruidbeheersing dient ook de kwaliteit van de beplanting gehandhaafd te worden. Aangezien aan onderhoud kosten zijn verbonden heeft het beschikbare budget ook direct gevolgen voor het beeld dat de burger buiten ervaart. Aan de hand van het rapport Kwaliteit in Beeld dat in 2007 is gepresenteerd aan de gemeenteraad, heeft gemeente Gulpen-Wittem gekozen voor bepaalde uitgangspunten in het beheer. Deze uitgangspunten zijn de volgende: - Zonering Door een zonering toe te passen in het kwaliteitsniveau was een variatie in beheer en kosten mogelijk. Er werd een opdeling gemaakt van de gemeente in twee zones. In de twee zones worden verschillende kwaliteitsniveaus toegepast. Het kwaliteitsniveau basis wordt toegepast in de woongebieden en in het buitengebied. Op kwaliteitsniveau basis+ worden de dorpscentra en het bovenwijks groen ofwel de parels onderhouden. Bij de keuze is voornamelijk gekeken naar de locaties waar veel mensen verblijven en waarde aan hechten. Zonering: Dorpscentra Basis + Woongebieden Basis Bovenwijks groen / parels Basis + Buitengebied Basis Op basis van de beschikbare gegevens waren percentages bepaald die representatief waren voor de hoeveelheid groenvoorziening op Basis+ niveau conform bovenstaande indeling. De extra kosten om bovengenoemde gebieden op basis+ te onderhouden waren berekend op ,- per jaar. - Kosten achterstallig onderhoud Met goed afgestemd onderhoud is de levensduur van beplanting optimaal maar nooit oneindig. Jaarlijks zullen hierdoor delen van de bestaande beplanting vervangen moeten worden. In het rapport Kwaliteit in Beeld is een voorstel gedaan om budget vrij te maken voor de benodigde renovatie van het groen. De gemeente Gulpen-Wittem heeft dit budget beschikbaar gesteld waardoor veel achterstallig onderhoud kon worden bijgewerkt. - Onkruidbestrijding De chemische onkruidbestrijding in de beplanting is in de jaren 2008 tot 2011 afgebouwd. Eerder werd bijna al het onkruid in beplanting met chemische middelen bestreden. Vanaf 2011 wordt het onkruid in de beplanting alleen mechanisch bestreden. Momenteel zijn veel chemische middelen om onkruid in beplanting te bestrijden verboden. Mechanische bestrijding van onkruid is hierdoor de beste optie. - Bomenonderhoud In het huidige onderhoudsbudget (sinds 2008) is voldoende ruimte gereserveerd voor boomonderhoud. Dit budget wordt ingezet voor het reguliere onderhoud zoals snoeiwerk en VTA-controles. 6

11 Gemeente Gulpen-Wittem Beheerkosten en overige beheersaspecten Het totale benodigde budget op basis van bovengenoemde uitgangspunten was ,- per jaar. 2.2 Overige beheersaspecten Naast het onderhoud dat in dit rapport behandeld wordt zijn er meer beheersaspecten die invloed hebben op het budget. Deze maatregelen dienen echter gebiedsspecifiek bekeken en uitgewerkt te worden en zijn niet meegenomen in dit rapport. Onderhoud sportvelden: Het onderhoud van sportvelden omvat voor een groot deel groenelementen. Aangezien dit onderhoud onderdeel van het accommodatiebeleid is en specifieke maatregelen vergt, wordt het buiten beschouwing gelaten bij deze berekening van de kosten voor het onderhoud van de groenvoorziening. Reconstructie buitenruimte: Bij groot onderhoud van wijken maar ook bij nieuwe aanleg van groenvoorzieningen ontstaat de mogelijkheid om de nieuwe beplanting efficiënt in te richten. Snippergroen kan voorkomen worden en beheergroepen welke minder kostbaar zijn in het onderhoud kunnen worden toegepast. Tevens kan bij inrichting rekening gehouden worden met het gebruik van de ruimte waardoor extra onderhoud door verkeerd gebruik voorkomen wordt. Omvorming beheergroepen Aangezien de eisen aan de functie van beplanting in de loop van de tijd veranderd zijn, kan ook de wens ontstaan voor andere beplanting. Tevens kan door veranderend budget aanpassing van groen nodig zijn. Deze aanpassing kan door omvorming doorgevoerd worden. Dit wil zeggen dat bepaalde soorten beplanting verwijderd en vervangen worden door meestal goedkoper te onderhouden groen. Verkoop gronden Het groenareaal van gemeenten bestaat naast de functionele openbare gebieden ook uit kleinere stukken groenvoorziening. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat overgebleven stukken grond vaak bij gemeenten in bezit blijven. Een manier om de kosten van het groenareaal te verlagen wordt de laatste jaren vaak gezocht in verkoop van deze groenpercelen aan particulieren. Deze vorm van kostenverlaging verlangt grote zorgvuldigheid in verband met de te behouden groenstructuren binnen de gemeente. Naast deze groenstructuren dient goed bekeken te worden welke functie de groenpercelen nog meer invullen voordat hierover een keuze wordt gemaakt. 2.3 Knelpunten huidige kosten Om in een later stadium een eerlijke vergelijking te kunnen maken tussen verschillende onderhoudsniveaus en de daarbij behorende kosten dienen eerst enkele tegenstrijdigheden tussen de directiebegroting en de huidige kosten opgehelderd te worden. De kosten voor het huidige onderhoudsniveau in de directiebegroting bedragen ,- per jaar voor aankomende jaren. Het budget voor het huidige onderhoud bedraagt ,- per jaar. Zoals duidelijk te zien is het verschil tussen deze bedragen groot, er zijn enkele verklaringen te geven om een deel van dit verschil uit te leggen. 7

12 Beheerkosten en overige beheersaspecten Gemeente Gulpen-Wittem Uitbreiding groenareaal In het kader van Mergelland Oost zijn diverse beplantingsstroken in het buitengebied toebedeeld aan gemeente Gulpen-Wittem. Deze zijn kortgeleden volledig geïnventariseerd. De gegevens hieruit zijn ingevoerd in het groenbeheersysteem waarin de kosten voor het onderhoud worden berekend. De toegevoegde hoeveelheden bomen (2974 stuks), hagen (92000 m2 te knippen oppervlakte) en bosplantsoen (365 are) kosten bij compleet onderhoud (onderhoud inclusief renovatie) ,- aan onderhoud. Deze kosten waren eerder nog niet voorzien. Marktwerking Sinds enige jaren is de concurrentie in uitvoering van groenonderhoud erg groot. Mede doordat de contracten voor groenonderhoud vaak voor meerdere jaren worden aanbesteed geeft dit werk een aannemer een bepaalde zekerheid. Tevens leveren deze contracten vaak uitvoering van werkzaamheden in de werkluwere tijden (zoals snoeiwerkzaamheden in de wintermaanden). Geconstateerd mag worden dat de inschrijvingen op aanbestedingen momenteel vaak substantieel lager zijn dan de directiebegrotingen. Met deze marktwerking kunnen wij echter geen rekening houden, daar dit bijna onmogelijk in te schatten is. In de directiebegroting wordt met de kosten gerekend die ons inziens daadwerkelijk nodig zijn om het werk uit te voeren. Voor de verdere vergelijking en het benodigde budget voor de onderhoudsniveaus zullen de bedragen uit de directiebegroting gehanteerd worden. 8

13 Gemeente Gulpen-Wittem Voorstel met overzicht benodigde budgetten 3 Voorstel met overzicht benodigde budgetten 3.1 Voorstel Met het voorstel dat hieronder beschreven is willen we het doel bereiken om het groen in de gemeente Gulpen-Wittem op een manier te onderhouden waarbij het beeld van het groen verzorgd is, waarbij de kwaliteit van de beplanting gewaarborgd blijft en er toch een besparingsslag gemaakt kan worden. Het voorstel houdt in dat het vigerende beheer gehandhaafd blijft met uitzondering van de volgende punten. Terugbrengen renovatiekosten Na de beschikbaarstelling van budget voor renovatie van groen in voorgaande jaren is er een flinke slag gemaakt in het terugdringen van het achterstallig onderhoud. Het achterstallig onderhoud van momenteel is veel minder schrijnend dan voorheen. Dit geeft ons de mogelijkheid om de renovatiekosten deels terug te dringen voor enkele jaren. Echter is het wel van belang dat de mogelijkheid bestaat om op langere termijn de renovatie weer volledig uit te voeren. Wij stellen voor om de renovatiekosten terug te brengen van ,- naar ,- Dit beschikbare budget kan gebruikt worden voor de toch noodzakelijke renovaties. Er kan dan bekeken worden om de renovaties zo uit te voeren dat er omvormingen van het groen ontstaan. Dit houdt in dat het bestaande groen vervangen wordt door een andere beheersoort groen. Er kan dan gekozen worden voor andere soorten groen met lagere onderhoudskosten, waardoor het benodigd budget op termijn lager wordt. Verlagen frequentie bomensnoei Bomen vertegenwoordigen een bepaalde waarde. Om deze waarde te behouden is periodiek onderhoud noodzakelijk. Achterstallig onderhoud bij bomen is vaak lastig (duur) en soms onmogelijk om te herstellen waardoor de waarde daalt. In tegenstelling tot de waarde van andere beplantingen zoals bosplantsoen en sierheesters is de waarde van een boom slecht te vervangen. Dit is een gevolg van de relatief lange periode die een boom nodig heeft om zijn eindbeeld te bereiken. Het snoeien van bomen dient daarom met een bepaalde frequentie te gebeuren. Wij hebben het voorstel om de periode tussen de snoeibeurten iets op te rekken. Het verlengen van deze termijn tussen de snoeibeurten kan niet uitputtend verlengd worden aangezien er dan toch achterstallig onderhoud optreedt. Het voorstel is om de begeleidingssnoei van de bomen 1 keer per 3 jaar te gaan uitvoeren in plaats van 1 keer per 2 jaar en de onderhoudssnoei van de bomen 1 keer per 5 jaar te gaan uitvoeren in plaats van 1 keer per 4 jaar. Dit levert een besparing op van ,- per jaar. Beperken Basis+ gebied tot toeristische kernen Er is een zonering aangebracht in het onderhoudsniveau omdat het wenselijk was om op bepaalde locaties de groenvoorziening intensiever te onderhouden. Op basis van de beschikbare gegevens waren percentages bepaald die representatief waren voor de hoeveelheid groenvoorziening op Basis+ niveau. De dorpscentra en het bovenwijks groen ofwel de parels worden op kwaliteitsniveau basis+ onderhouden. De keuze voor basis+ is ondertussen in het groenbeheersysteem verwerkt. Uit de berekeningen van het groenbeheersysteem is gebleken dat om de zone basis+ zo te onderhouden ,- aan meerkosten nodig zijn. Ons voorstel is om de begrenzing van het basis+gebied aan te passen en te beperken tot de echte toeristische kernen. Dit levert een besparing op van ongeveer 50%. Dit betekent een besparing van ,- op de meerkosten van het basis+gebied. Deze besparingen samen resulteren in een benodigd budget van ,- Marktwerking Zoals eerder beschreven is sinds enige jaren de concurrentie in uitvoering van groenonderhoud erg groot. 9

14 Voorstel met overzicht benodigde budgetten Gemeente Gulpen-Wittem Er kan geconstateerd worden dat de inschrijvingen op aanbestedingen de laatste jaren vaak substantieel lager zijn dan de directiebegrotingen. In de directiebegroting wordt met de kosten gerekend die ons inziens daadwerkelijk nodig zijn om het werk uit te voeren. Hierin zijn de algemene kosten, de uitvoeringskosten en winst en risico ook meegenomen. In de praktijk blijkt echter dat voor de meeste aanbestedingen voor groenonderhoud ingeschreven wordt met een inschrijvingsprijs die meestal 10 tot 30% lager ligt dan de directiebegroting. Daar het verschil tussen het benodigd budget ( ,-) en het beschikbaar budget ( ,-) een omvang heeft van ongeveer 13% willen wij voorstellen om er van uit te gaan dat dit verschil opgevangen wordt door de benoemde marktwerking. 3.2 Overzicht benodigd budget Het benodigde budget is weergegeven in onderstaand overzicht: Onderhoud beplantingen en gras incl. onkruidbestrijding, basisniveau Onderhoud beplantingen en gras incl. onkruidbestrijding, Oorspronkelij ke kosten Besparing Totale kosten , , , ,- 121,000,- basis+niveau Onderhoud bomen , , ,- Renovatie groen , , ,- Totaal , , ,- Voor renovatie groen is een totaal bedrag meegenomen. Dit bedrag wordt niet beïnvloed door het verschil in niveau aangezien dit losstaat van de niveaus en te maken heeft met behoud van het gekozen beeld. Voor onkruidbestrijding is uitgegaan van mechanische bestrijding. 10

Beheerplan onderhoud groen

Beheerplan onderhoud groen Beheerplan onderhoud groen 1. Inventarisatie openbaar groen Het openbaar groen in de gemeente is geïnventariseerd en in beeld gebracht met het software beheerspakket DGdialog. Onder het openbaar groen

Nadere informatie

Ontwerpbesluit: Toekomstige beheerscenario s openbare ruimte

Ontwerpbesluit: Toekomstige beheerscenario s openbare ruimte Ontwerpbesluit: Toekomstige beheerscenario s openbare ruimte 2013-2018 Registratienummer 2013-03115 Versie 1 Status Concept Opdrachtgever Inge Meindertsma Adviseur Hendrik Hoekstra Voor akkoord Voor akkoord

Nadere informatie

GEMEENTE WAALWIJK natuurlijk groen

GEMEENTE WAALWIJK natuurlijk groen GEMEENTE WAALWIJK natuurlijk groen Hoe groen kunt u het De laatste jaren heeft de gemeente Waalwijk regelmatig met inwoners en andere belanghebbenden gesproken over de uitstraling van de openbare ruimte.

Nadere informatie

GROENBEHEERPLAN GEMEENTE BEUNINGEN

GROENBEHEERPLAN GEMEENTE BEUNINGEN GROENBEHEERPLAN GEMEENTE BEUNINGEN In Beuningen is naar verhouding veel groen aanwezig. Deze groene inrichting draagt bij aan een gezonde, fraaie, plezierige woon- en werkomgeving. Als gemeente zijn we

Nadere informatie

Collegevoorstel Inleiding: Feitelijke informatie: Terugdringen chemiegebruik onkruidbestrijding

Collegevoorstel Inleiding: Feitelijke informatie: Terugdringen chemiegebruik onkruidbestrijding Collegevoorstel Inleiding: De gemeente Heusden wil de chemische onkruidbestrijding terugdringen en op termijn zelfs totaal afschaffen, uit milieuoverwegingen, maar ook omdat de gemeente een groene gemeente

Nadere informatie

notitie voor: GROENBEHEERPLAN 2014, NOTITIE KOSTEN

notitie voor: GROENBEHEERPLAN 2014, NOTITIE KOSTEN notitie voor: GROENBEHEERPLAN 2014, NOTITIE KOSTEN projectnummer: SI-207.000 datum: 01-07-2014 NOTITIE: Project: Projectnummer: Groenstructuurplan / Groenbeheerplan 2014, Kosten SI-207.000 Datum notitie:

Nadere informatie

*ZEA3E9FBA15* Raadsvergadering d.d. 22 maart 2016

*ZEA3E9FBA15* Raadsvergadering d.d. 22 maart 2016 *ZEA3E9FBA15* Raadsvergadering d.d. 22 maart 2016 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.15-34594/DV.16-586, afdeling Ruimte. Sellingen, 10 maart 2016 Onderwerp: Beheerplannen Nota OOR; Vaststellen keuze kwaliteitsniveau

Nadere informatie

Stadsronde 1 november 2016 Groenbeheer en onkruidbestrijding. Team Wonen en Leefkwaliteit

Stadsronde 1 november 2016 Groenbeheer en onkruidbestrijding. Team Wonen en Leefkwaliteit Stadsronde 1 november 2016 Groenbeheer en onkruidbestrijding Team Wonen en Leefkwaliteit Aanleiding Toezegging college naar aanleiding van motie CDA bij behandeling van de kaderbrief Klachten over de staat

Nadere informatie

Bijlage 10 Planning en kosten renovaties

Bijlage 10 Planning en kosten renovaties Bijlage 10 Planning en kosten renovaties Integrale herinrichtingen 2014 2015 2016 2017 2018 Koningshof fase 5, 6, 7, 8 50.000 50.000 50.000 50.000 35.000 Vrouwtjeslant fase 3, 4 45.000 45.000 45.000 ----

Nadere informatie

De verschillen tussen de onderhoudsniveaus basis en accent zijn aangegeven in de tekst door middel van een onderstreping.

De verschillen tussen de onderhoudsniveaus basis en accent zijn aangegeven in de tekst door middel van een onderstreping. BIJLAGE A. BEELDBOEK GROEN KERNEN In de wijken krijgt de openbare ruimte een gemiddelde kwaliteit. Dit onderhoudsniveau noemen we basis. In de wijken dragen inwoners vervolgens zelf bij aan het beheer

Nadere informatie

Beheerplan openbare ruimte. Bijeenkomst Dorpsraden

Beheerplan openbare ruimte. Bijeenkomst Dorpsraden Beheerplan openbare ruimte Bijeenkomst Dorpsraden Inleiding Welkom Beheerplan openbare ruimte met nadruk op groen/wegen/speeltoestellen/bruggen Inleiding 21 februari vastgesteld door gemeenteraad Informeren

Nadere informatie

Onderhoud buitenruimte. Beeldkwaliteitsniveau C?

Onderhoud buitenruimte. Beeldkwaliteitsniveau C? Onderhoud buitenruimte Beeldkwaliteitsniveau C? 1 Hoe werkt het Er is weinig onkruid Er is redelijk veel onkruid Er is veel onkruid 2 Verlaging kwaliteit B C t/m 2104 beeldkwaliteit B (basis) Taakstellingen

Nadere informatie

Kwaliteit Openbare Ruimte

Kwaliteit Openbare Ruimte Kwaliteit Openbare Ruimte Aanleiding Inhoud Relatie met Accommodatiebeleid en Harmonisatie Onderdelen Openbare Ruimte Uitgangssituatie 2010 Periode 2011-2014 Samenvatting Voorstellen Aanleiding Realisatie

Nadere informatie

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering december 2010 VELDWERK OPTIMAAL

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering december 2010 VELDWERK OPTIMAAL Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering december 2010 VELDWERK OPTIMAAL Veldwerk Optimaal B.V. 's-hertogenbosch, januari 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. ONDERZOEKSVERANTWOORDING 2 1.1

Nadere informatie

*Z00758DF077* documentnr.: INT/G/14/08366 zaaknr.: Z/G/14/08078

*Z00758DF077* documentnr.: INT/G/14/08366 zaaknr.: Z/G/14/08078 Grave *Z00758DF077* documentnr.: INT/G/14/08366 zaaknr.: Z/G/14/08078 Raadsvoorstel Onderwerp : Beheerkwaliteitsplan groen en Beheerplan groen en spelen Datum college : 16 september 2014 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan. Beeldkwaliteitplan Groen

Beeldkwaliteitplan. Beeldkwaliteitplan Groen Beeldkwaliteitplan Beeldkwaliteitplan Groen Titel: Beeldkwaliteitplan groen Opgesteld door: Wilka Guelen Datum: juli 2012 2 Inhoud Inleiding... 4 Samenvatting... 6 1. Groen... 7 1.2 Uitmaaien bosplantsoen...

Nadere informatie

Bevindingen praktijkproef. gebruik Ultima. in de gemeente Rotterdam

Bevindingen praktijkproef. gebruik Ultima. in de gemeente Rotterdam Bevindingen praktijkproef gebruik Ultima in de gemeente Rotterdam Peter van Welsem Gebruik Ultima op verhardingen november 2013 2013 Deventer, Peter van Welsem Advies en Begeleiding Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

De uitgangspunten die bij deze berekening gehanteerd zijn voor het berekenen van de kosten van het beheer van Poelgeest:

De uitgangspunten die bij deze berekening gehanteerd zijn voor het berekenen van de kosten van het beheer van Poelgeest: Beheerkosten Poelgeest 2005 Begin 2002 heeft Oranjewoud de beheerkosten voor Poelgeest berekend met behulp van de levensduurbenadering. De wijk Morsebel is hierbij als uitgangspunt genomen, aangezien de

Nadere informatie

Nr: Categorie Bestek/beschrijvend document Betreft 17. Bijlage 12 4 Vraag Bij welk perceel (1;2;3) behoren de locaties van Amstellant en Heemlant?

Nr: Categorie Bestek/beschrijvend document Betreft 17. Bijlage 12 4 Vraag Bij welk perceel (1;2;3) behoren de locaties van Amstellant en Heemlant? Nota van Inlichtingen EA onderhoud groenvoorziening Stichting Wellant Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: EA onderhoud groenvoorziening Stichting Wellant Stichting Wellant Omschrijving: maximaal

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Herziening kwaliteitsambitie Openbare Ruimte BBV nr: 2014/340726

Raadsstuk. Onderwerp: Herziening kwaliteitsambitie Openbare Ruimte BBV nr: 2014/340726 Raadsstuk Onderwerp: Herziening kwaliteitsambitie Openbare Ruimte BBV nr: 2014/340726 1. Inleiding In de Visie en strategie beheer en onderhoud (2012/398572) ligt vast welke kwaliteitsambitie de gemeente

Nadere informatie

Onkruidbestrijding. Rapportage milieuvriendelijke alternatieven. Tevens bijlage bij de kadernota

Onkruidbestrijding. Rapportage milieuvriendelijke alternatieven. Tevens bijlage bij de kadernota Onkruidbestrijding Rapportage milieuvriendelijke alternatieven Tevens bijlage bij de kadernota 2013-2016 Onkruidbestrijding, bijlage bij de Kadernota 2013-2016 1 Onkruidbestrijding Inleiding In september

Nadere informatie

f. OW BIJ beleidsplan Onderhoud Groen 2014-O.docx Grip op groen.veilig en heel

f. OW BIJ beleidsplan Onderhoud Groen 2014-O.docx Grip op groen.veilig en heel f. OW BIJ beleidsplan Onderhoud Groen 2014-O.docx Grip op groen.veilig en heel Versie 24-09-2014 Openbare Werken Beleidsplan wegen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 2 2 Situatie gemeentelijk

Nadere informatie

Format voor de takendiscussie : Te gebruiken voor die taken die zijn voorzien van een 2.

Format voor de takendiscussie : Te gebruiken voor die taken die zijn voorzien van een 2. Format voor de takendiscussie : Te gebruiken voor die taken die zijn voorzien van een 2. Toelichting : Dit format wordt gebruikt voor die taken, die door de gemeenteraad zijn voorzien van een 2. Een 2

Nadere informatie

Onkruidbestrijding op verhardingen. Een zoektocht naar niet chemische alternatieven

Onkruidbestrijding op verhardingen. Een zoektocht naar niet chemische alternatieven Onkruidbestrijding op verhardingen Een zoektocht naar niet chemische alternatieven Aanleiding - Brief staatssecretaris Wilma Mansveld - Aangenomen motie m.b.t. gifvrije onkruidbestrijding (11 november

Nadere informatie

Groenbeheerplan Heusden 2014

Groenbeheerplan Heusden 2014 2014 Grip op groen..veilig en heel pagina 0 van 13 pagina s Inhoudsopgave 1) Samenvatting... 2 2) Inleiding... 3 2.1 Achtergrond en doelen... 3 2.2 Leeswijzer... 3 3) Wettelijke kaders... 4 3.1 Wettelijke

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: Commissienotitie Amendement groenonderhoud Registratienummer: 00581120 Datum: 24 maart 2016 Portefeuillehouder: W.A. Verhees Steller: G.E. van van Woezik Nummer: RIB-HV-1626

Nadere informatie

Afstudeeropdracht. Win - Win

Afstudeeropdracht. Win - Win Agenda Afstudeeropdracht Aanleiding Twee elementen uitgelicht Methodologische verantwoording Normenkader Beheerplan wegen Richtlijnen en doelstellingen Kwaliteit van de doelstellingen De praktijk Conclusies

Nadere informatie

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL Veldwerk Optimaal B.V. 's-hertogenbosch, september 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. ONDERZOEKSVERANTWOORDING 2

Nadere informatie

Aan de Raad. 2.1 Geeft meer veiligheid voor burgers en weggebruikers.

Aan de Raad. 2.1 Geeft meer veiligheid voor burgers en weggebruikers. Aan de Raad. No. : 9/1 Muntendam : 30 januari 2014 Onderwerp : Vaststellen Meerjarenplan Openbare verlichting 2014-2020 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

RECTIFICATIE van 11/01/ AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

RECTIFICATIE van 11/01/ AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. RECTIFICATIE van 11/01/2013 - AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Sittard-Geleen, Postbus 18, 6130AA Sittard (NL). Contactpunt(en):

Nadere informatie

Grip op groen...veilig en heel

Grip op groen...veilig en heel Grip op groen...veilig en heel pagina 0 van 13 pagina s Inhoudsopgave 1) Samenvatting... 2 2) Inleiding... 3 2.1 Achtergrond en doelen... 3 2.2 Leeswijzer... 3 3) Wettelijke kaders... 4 3.1 Wettelijke

Nadere informatie

Gemeente Rotterdam. College van Burgemeester en Wethouders. Groen in Rotterdam. Aan de commissie BWB. Geachte leden van de commissie,

Gemeente Rotterdam. College van Burgemeester en Wethouders. Groen in Rotterdam. Aan de commissie BWB. Geachte leden van de commissie, Gemeente Rotterdam College van Burgemeester en Wethouders B.J. Eerdmans Wethouder Veiligheid, Handhaving en Buitenruimte Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40 3011 AD Rotterdam Postadres: Postbus 70012 3000

Nadere informatie

Meer jaren onderhoudsplanning sportparken

Meer jaren onderhoudsplanning sportparken Voorziening Onderhoud Sportvelden in de gemeente Beek Projectnummer: Datum: Versie: Gecontroleerd door: BEK026 7 Dhr. R. van Rijt blad 1 van 24 Inhoud blz. 1 Inleiding 3 2 Gevolgde werkwijze 4 2.1 Bepalen

Nadere informatie

Advies: de bijgevoegde RIB ter informatie aan de gemeenteraad aan te bieden.

Advies: de bijgevoegde RIB ter informatie aan de gemeenteraad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: V. Reintjes Tel nr: 8512 Nummer: 17A.00361 Datum: 3 april 2017 Team: Realisatie en Beheer Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1 Afschrift aan:

Nadere informatie

Groenbeheer in de gemeente Oss

Groenbeheer in de gemeente Oss Jaargang 2 nummer 1 mei 2012 Nieuwsbrief extra Databank Gemeentelijk Groenbeheer Groenbeheer in de gemeente Oss Pagina 1 Nieuwsbrief De Nieuwsbrief Databank Gemeentelijk Groenbeheer geeft informatie over

Nadere informatie

Visie Beheer Openbare Ruimte

Visie Beheer Openbare Ruimte Visie Beheer Openbare Ruimte De openbare ruimte bestaat uit de ondergrondse en bovengrondse voorzieningen die in beheer zijn de gemeenten en bestaat uit riolering, plantsoenen, bomen, wegen, straten, pleinen,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: beleids- en beheerplan kleine civiele kunstwerken. Gevraagde Beslissing:

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: beleids- en beheerplan kleine civiele kunstwerken. Gevraagde Beslissing: Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: beleids- en beheerplan kleine civiele kunstwerken Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. Het beleids- en beheerplan civiele kunstwerken

Nadere informatie

B ijlage Referentieboek

B ijlage Referentieboek B ijlage Referentieboek Behorende bij Groen moet je doen Gemeente Borger Odoorn Afdeling Bouwkunde, Openbare Werken en Groen (BOWG) 2 Bijlage Referentieboek Bijlage Referentieboek Referentieboek voor bepaling

Nadere informatie

Bladnr. 1 van Project: Groenonderhoud begraafplaatsen 2017 Besteknummer: 2017 / 2634 Nota van Inlichtingen

Bladnr. 1 van Project: Groenonderhoud begraafplaatsen 2017 Besteknummer: 2017 / 2634 Nota van Inlichtingen RAW0125-102013 Bladnr. 1 van 10 NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ: Groenonderhoud begraafplaatsen 2017 in gemeente Alphen aan den Rijn Besteknummer: 2017 / 2634 Bladnr. 2 van 10 RAW0125-102013

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Kunstwerken. Noordhollandsch Kanaal

Meerjarenprogramma Kunstwerken. Noordhollandsch Kanaal Meerjarenprogramma Kunstwerken Noordhollandsch Kanaal Directie Beheer en Uitvoering April 2006 1 Meerjarenonderhoudsprogramma kunstwerken Noordhollandsch kanaal Inhoudsopgave 1. Samenvatting 3 2. Inleiding

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststellen keuze kwaliteitsniveau Integraal beheerplan

Onderwerp: Vaststellen keuze kwaliteitsniveau Integraal beheerplan *ZEA43D618CA* GEWIJZIGD EXEMPLAAR Raadsvergadering d.d. 19 april 2016 Agendanr. 08. Aan de Raad No.ZA.15-34594/DV.16-589, afdeling Ruimte. Sellingen, 7 april 2016 Onderwerp: Vaststellen keuze kwaliteitsniveau

Nadere informatie

Burgerparticipatie en openbaar groen. Presentatie bewonersavond kern Heibloem 22 september 2016

Burgerparticipatie en openbaar groen. Presentatie bewonersavond kern Heibloem 22 september 2016 Burgerparticipatie en openbaar groen Presentatie bewonersavond kern Heibloem 22 september 2016 Agenda 1. Opening 2. Aanpassingen groenonderhoud 2015-2016 3. Onderhoud gazons en plantsoenen 4. Onkruidbestrijding

Nadere informatie

Naar een economische waarde van groen

Naar een economische waarde van groen Lokale overheden zien in financieel moeilijke tijden investeringen in groen als een kostenpost waar ze zo snel mogelijk vanaf moeten. Bart Dijkman Koninklijke Ginkel Groep foto s: Koninklijke Ginkel Groep

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00403913. Onderwerp: beleidsplannen onderhoud wegen, groen en gebouwen 2014

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00403913. Onderwerp: beleidsplannen onderhoud wegen, groen en gebouwen 2014 Onderwerp: beleidsplannen onderhoud wegen, groen en gebouwen 2014 Collegevoorstel Zaaknummer: 00403913 Feitelijke informatie Bijgaand treft u het raadsvoorstel aan tot vaststelling van de beleidsplannen

Nadere informatie

E_enbeJdspLijzen_c_onlormJMAG. --- ~

E_enbeJdspLijzen_c_onlormJMAG. --- ~ Bijlage 3: Berekening kosten groenonderhoud per scenario E_enbeJdspLijzen_c_onlormJMAG. --- ~ ---- - Beheertype Beheerkwaliteit I Sluitingskwaliteit* Prijs per eenheid Bomen A N.v.t. 12,300 B N.v.t. 11,830

Nadere informatie

Beantwoording vragen raadscommissie d.d inzake beheerplan civiele objecten

Beantwoording vragen raadscommissie d.d inzake beheerplan civiele objecten Beantwoording vragen raadscommissie d.d. 24 06 2014 inzake beheerplan civiele objecten De heer Zwijgers (CDA) geeft aan dat hij er vanuit gaat dat de genoemde bedragen maximale bedragen zijn. Klopt. Zo

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 23 februari 2016. Onderwerp: Gunning aanbesteding Straatreiniging - Besluitvormend

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 23 februari 2016. Onderwerp: Gunning aanbesteding Straatreiniging - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 23 februari 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00157 Onderwerp: Gunning aanbesteding Straatreiniging - Besluitvormend Beknopte samenvatting: De huidige contracten voor de veegwerkzaamheden

Nadere informatie

Handleiding. Model ter ondersteuning van investeringsbeslissingen in de bouw

Handleiding. Model ter ondersteuning van investeringsbeslissingen in de bouw Handleiding Model ter ondersteuning van investeringsbeslissingen in de bouw 09-07-2009 Introductie... 3 Tabblad Inleiding... 4 Hoofdalternatieven... 5 Subalternatief... 6 Bouwdata... 6 Gebouwen... 6 Tabblad

Nadere informatie

Het onderhoud van groene daken en gevels in professionele handen

Het onderhoud van groene daken en gevels in professionele handen Het onderhoud van groene daken en gevels in professionele handen De groene daken en gevels van LooHorst Dak- & Gevelgroen Daktuinen staan volop in de belangstelling. Zowel in het kader van verfraaiing,

Nadere informatie

Raadsvergadering, 27 oktober 2009. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Reconstructie Brug Singel.

Raadsvergadering, 27 oktober 2009. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Reconstructie Brug Singel. Raadsvergadering, 27 oktober 2009 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Reconstructie Brug Singel. Onderdeel raadsprogramma: 2. Werken en Mobiliteit Portefeuillehouder: Henk Muis Voorgesteld besluit Nr: 332

Nadere informatie

Tijdsgebonden: Wanneer zijn we klaar? Nummer coalitieprogramma: Programmanaam: 07 Beheer Z / INT Wegbeheer

Tijdsgebonden: Wanneer zijn we klaar? Nummer coalitieprogramma: Programmanaam: 07 Beheer Z / INT Wegbeheer Nummer coalitieprogramma: Programmanaam: 07 Beheer Z.05833 / INT.06437 Wegbeheer 2015-2019 SMART Aanleiding De Provincie heeft in haar verdiepingsonderzoek (juni 2013) vastgesteld dat op basis van de weginspectie

Nadere informatie

Onderwerp Wegwerken achterstallig onderhoud bij de individueel te beheren gemeentelijke bomen.

Onderwerp Wegwerken achterstallig onderhoud bij de individueel te beheren gemeentelijke bomen. Commissievoorstel Commissievergadering d.d. : 21 mei 2015 Portefeuillehouder : wethouder H. Heijerman Datum : 16 maart 2015 Dit commissievoorstel is : opiniërend Onderwerp Wegwerken achterstallig onderhoud

Nadere informatie

Adoptie en sponsoring groen en straatmeubilair. Gemeente Heemstede

Adoptie en sponsoring groen en straatmeubilair. Gemeente Heemstede Adoptie en sponsoring groen en straatmeubilair Gemeente Heemstede september 2011 524977! 1/! 12 Inleiding Op 5 november 2010 heeft de raad van gemeente Heemstede het college verzocht te onderzoeken of

Nadere informatie

HET KWALITEITSSTRUCTUURPLAN

HET KWALITEITSSTRUCTUURPLAN HET KWALITEITSSTRUCTUURPLAN 1. INLEIDING De omvang van de kosten voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte wordt bepaald door: - Stedenbouwkundige opzet (woon- en werkmilieus: verdeling van grond)

Nadere informatie

Onderwerp: het handhaven van huidige kwaliteitsniveau groenbeheerplan

Onderwerp: het handhaven van huidige kwaliteitsniveau groenbeheerplan RAADSVOORSTEL Agendanummer Raadsvergadering van 20 september 2007 Onderwerp: het handhaven van huidige kwaliteits groenbeheerplan Verantwoordelijke portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING In de

Nadere informatie

Registratienummer collegebesluit: 15.21548

Registratienummer collegebesluit: 15.21548 Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders Raadsvoorstel Portefeuillehouder: G.A.H. Elkhuizen Opgesteld door: Claudia Baars-Roubos afdeling Beheer Openbare Ruimte Besluitvormende vergadering:

Nadere informatie

Onderbouwing Scope 3 Analyse Gelders Staalstraal- en Schildersbedrijf

Onderbouwing Scope 3 Analyse Gelders Staalstraal- en Schildersbedrijf Onderbouwing Scope 3 Analyse Gelders Staalstraal- en Schildersbedrijf Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Scope 3 analyse... 4 Stap 1: Het op hoofdlijnen in kaart brengen van de waardeketen... 4 Stap 2:

Nadere informatie

Budget voor uitvoeren amendement openstellen Duikeendtunnel

Budget voor uitvoeren amendement openstellen Duikeendtunnel Nieuwegein m Gemeenteraad % c r- - :. - -. r$ Q 2 013-302 Onderwerp Openstellen Duikeendtunnel Datum 13 september 2013 Raadsvoorstel Afdeling Portefeuillehouder A.J. Adfiani 1 Onderwerp Budget voor uitvoeren

Nadere informatie

2011/ Raadscommissie AZ

2011/ Raadscommissie AZ RAADSVOORSTEL Onderhoud gemeentelijke eigendommen 2012 2016. 2011/ Raadscommissie AZ Auteur: Jan van den Hurk E-mail: j.hurk@uden.nl Raadscommissie PZ Raadscommissie REO Afdeling: Middelen Afd.hoofd: Claus

Nadere informatie

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS Aan de raad, Onderwerp: Digitale informatieborden Voorstel: 1. De huidige 23 analoge evenementeninformatieborden vervangen door 20 digitale informatieborden 2. Geen gebruik maken van sponsoring en commerciële

Nadere informatie

Overheadkosten agrarisch collectief i.r.t. taken en omzet

Overheadkosten agrarisch collectief i.r.t. taken en omzet STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER Overheadkosten agrarisch collectief i.r.t. taken en omzet Elk agrarisch collectief doet middels een gebiedsaanvraag een aanbod aan de provincie waarin het collectief

Nadere informatie

18-2-2015. Opdrachtgever: Erica Mosch. Voldoen aan de afnameverplichting.

18-2-2015. Opdrachtgever: Erica Mosch. Voldoen aan de afnameverplichting. Onderwerp: Evaluatie renovatie rioolgemalen 2010 tot en met 2014 en voorstel renovatie 2015 tot en met 2019 Nummer: Bestuursstukken\1783 Agendapunt: 5 DB: Ja 2-2-2015 BPP: Nee FAZ: Ja 18-2-2015 VVSW: Ja

Nadere informatie

Globale Beheerparagraaf Kop van de Plantage te Schiedam

Globale Beheerparagraaf Kop van de Plantage te Schiedam Globale Beheerparagraaf Kop van de Plantage te Schiedam Globale Beheerparagraaf Kop van de Plantage te Schiedam Beheerparagraaf in het kader van de herinrichting van de Kop van de Plantage 8 maart 2010

Nadere informatie

Steller :S. Wind Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Middelen en Beheer - VG Email : s.wind@hoorn.nl Document retour: Nee

Steller :S. Wind Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Middelen en Beheer - VG Email : s.wind@hoorn.nl Document retour: Nee 1 van 5 W- "W" OEMEENTE J ^ Q Q J *! ^ t Zaaknummer MOOISBS Behoort bii opleqqer: 1001958 nr. : Programmabegroting^g R u m e j k e Ordening en Volkshuisvesting Telefoonnummer ; 0229-252200 : Middelen en

Nadere informatie

Grondverzet Vijvers en watergangen Bermen en plantsoenen Tuinen Speelterreinen Terreininrichting en wegenbouw. Groen in goede handen

Grondverzet Vijvers en watergangen Bermen en plantsoenen Tuinen Speelterreinen Terreininrichting en wegenbouw. Groen in goede handen Grondverzet Vijvers en watergangen Bermen en plantsoenen Tuinen Speelterreinen Terreininrichting en wegenbouw Grondverzet Vijvers en watergangen Bermen en plantsoenen Tuinen Speelterreinen Terreininrichting

Nadere informatie

PvdA initiatiefvoorstel: DECENTRALISATIE GROENONDERHOUD LEEUWARDEN 24 APRIL 2012

PvdA initiatiefvoorstel: DECENTRALISATIE GROENONDERHOUD LEEUWARDEN 24 APRIL 2012 PvdA initiatiefvoorstel: DECENTRALISATIE GROENONDERHOUD LEEUWARDEN 24 APRIL 2012 Initiatiefvoorstel: Decentralisatie Groenonderhoud. Inleiding. Vanaf 1 januari 2014 zal de gemeente Leeuwarden in oppervlakte

Nadere informatie

Evaluatie groenbeleidsplan Ruimte voor groen 2009

Evaluatie groenbeleidsplan Ruimte voor groen 2009 Evaluatie groenbeleidsplan Ruimte voor groen 2009 Toepassing In 2009 is het groenbeleidsplan Ruimte voor groen vastgesteld. Vanaf 2009 worden alle ontwikkelingen op het gebied van herinrichting openbare

Nadere informatie

BELANGRIJKE VOORKEURSSTEMMING

BELANGRIJKE VOORKEURSSTEMMING BELANGRIJKE VOORKEURSSTEMMING Beste leden van TV Riel Proces naar keuze baansoort Op 20 maart is een informatie avond gehouden. Op deze druk bezochte avond is een presentatie gegeven over de verschillende

Nadere informatie

Nieuwe woning van 750 m³ met bijgebouw van 75 m² - sloop van 850 m² bebouwing.

Nieuwe woning van 750 m³ met bijgebouw van 75 m² - sloop van 850 m² bebouwing. Wijzigingen nieuw en huidig Rood voor Rood beleid In het nieuwe Rood voor Rood beleid 2015 zijn een aantal wijzigingen aangebracht ten opzichte van het in 2011 vastgestelde beleid. Dit betreffen wijzigingen

Nadere informatie

Evaluatie Maai- en graasplan uitvoering 2016

Evaluatie Maai- en graasplan uitvoering 2016 Evaluatie Maai- en graasplan uitvoering 2016 Kenmerk: IT17.01282 datum: 22 maart 2017 Pagina 1 van 8 Inhoud Inhoud... 1 Samenvatting... 3 1. Evaluatie uitvoering maai- en graasplan... 5 1.1. Inleiding...

Nadere informatie

Samenvatting: Winst en waarde van energie renovaties in de woningbouw

Samenvatting: Winst en waarde van energie renovaties in de woningbouw Samenvatting: Winst en waarde van energie renovaties in de woningbouw De opgave is groot De Rijksoverheid streeft naar een energieneutrale bebouwde omgeving in 2050. Op weg daar naar toe is de ambitie

Nadere informatie

Inleiding Wethouder van Tuijl. Presentatie / toelichting IBOR-systematiek

Inleiding Wethouder van Tuijl. Presentatie / toelichting IBOR-systematiek PROGRAMMA Inleiding Wethouder van Tuijl Presentatie / toelichting IBOR-systematiek Aan de knoppen draaien wat kost het beheer als ik een ander beheerniveau wil? IBOR Integraal Beheer Openbare Ruimte VRAAG

Nadere informatie

Bijlage I. Werkomschrijving SCHOUWPLAN

Bijlage I. Werkomschrijving SCHOUWPLAN Bijlage I Werkomschrijving SCHOUWPLAN beheerovereenkomst onderhoud Groenvoorzieningen en Schoon Bijlage bij Uitvoeringsovereenkomst BIZ 2011 t/m 2015 Bedrijventerrein Spoorzicht INHOUDSOPGAVE 1 AANLEIDING...

Nadere informatie

Onderwerp: Noodzakelijke intensivering chemievrij Onkruidbeheer BBV nr: 2017 /

Onderwerp: Noodzakelijke intensivering chemievrij Onkruidbeheer BBV nr: 2017 / Informatienota Onderwerp: Noodzakelijke intensivering chemievrij Onkruidbeheer BBV nr: 2017 / 107437 1. Inleiding Vanwege het nadelig effect op het milieu is de gemeente begin 2012 gestopt met het gebruik

Nadere informatie

Zakelijk. Inzicht geeft uitzicht

Zakelijk. Inzicht geeft uitzicht Zakelijk Inzicht geeft uitzicht Voorwoord Inhoudsopgave Groen wordt steeds belangrijker als rustgevende en sociale component in ons bestaan. Groen is duurzaam, zorgt voor rust en inspiratie. In een omgeving

Nadere informatie

P. Roest raad00777

P. Roest raad00777 Agendapunt commissie: 6 Steller Telefoonnummer Email P. Roest 040-2083413 pro@valkenswaard.nl Agendapunt Kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp Beheer openbare verlichting. 11raad00777 aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Visuele boomveiligheidscontrole en beheerinventarisatie 2011 6.421 bomen Beheergebied Hoeksche Waard

Visuele boomveiligheidscontrole en beheerinventarisatie 2011 6.421 bomen Beheergebied Hoeksche Waard Visuele boomveiligheidscontrole en beheerinventarisatie 2011 6.421 bomen Beheergebied Hoeksche Waard Visuele boomveiligheidscontrole en beheerinventarisatie 6.421 bomen Beheergebied Hoeksche Waard Opdrachtgever:

Nadere informatie

Praktijkvoorbeeld VAF Argonautenstraat Amsterdam

Praktijkvoorbeeld VAF Argonautenstraat Amsterdam Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Argonautenstraat Amsterdam Beschrijving van een praktijkvoorbeeld van de uitwerking van een funderingsvraagstuk conform de VAF. In beknopte vorm

Nadere informatie

Voor dit bedrag worden (afgerond) de volgende aantallen bomen onderhouden: Jonge en halfwas bomen (begeleidingssnoei) Volwas bomen (onderhoudssnoei)

Voor dit bedrag worden (afgerond) de volgende aantallen bomen onderhouden: Jonge en halfwas bomen (begeleidingssnoei) Volwas bomen (onderhoudssnoei) Hoofdstuk 5 Kosten beheer en renovatie 5.1 Huidige kosten De kosten van het boombeheer in de gemeente Drimmelen, zoals gerealiseerd in 2006 bedragen 477.674,00. De kosten van het boombeheer in 2007 waren

Nadere informatie

Programma van Eisen beheer en onderhoud de Krogten

Programma van Eisen beheer en onderhoud de Krogten Programma van Eisen beheer en onderhoud de Krogten Status: Documenttitel: definitief Programma van Eisen beheer en onderhoud De Krogten Plaats: Breda Datum: 20 oktober 2016 Programma van Eisen Beheer en

Nadere informatie

Verkoop Openbaar Groen

Verkoop Openbaar Groen Beleidsnotitie Verkoop Openbaar Groen [Concept - Versie] Datum: Januari 2014 Naam: Beleidsnotitie Verkoop Openbaar Groen, afdeling Omgeving Sectie: Openbaar Groen 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 1.1

Nadere informatie

Onderhoudsplan sportparken Nieuw- West 2015-2016

Onderhoudsplan sportparken Nieuw- West 2015-2016 Onderhoudsplan sportparken Nieuw- West 2015-2016 Inhoud Inleiding In stadsdeel Nieuw-West liggen zes sportparken, te weten sportpark Spieringhorn, sportpark de Eendracht, sportpark Ookmeer, sportpark Sloten,

Nadere informatie

Kwaliteit openbare ruimte Nijmegen Het Marikenniveau

Kwaliteit openbare ruimte Nijmegen Het Marikenniveau Kwaliteit openbare ruimte Nijmegen Het Marikenniveau Wat kunnen bewoners en ondernemers verwachten van het basisniveau van onderhoud? Voor participatie Een veilige, toegankelijke openbare ruimte waar mensen

Nadere informatie

Uitwerking van oplossingen m.b.t. herinrichting

Uitwerking van oplossingen m.b.t. herinrichting Bijlage 2 straten Uitwerking van oplossingen m.b.t. herinrichting In deze bijlage zijn principe-oplossingen uitgewerkt, waarin door herinrichting van straten ruimte wordt gecreëerd voor extra parkeerplaatsen.

Nadere informatie

Beleidsnota snippergroen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Beleidsnota snippergroen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Beleidsnota snippergroen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Inhoudsopgave 2 Openbaar groen... 4 2.1 Wat is snippergroen?... 4 2.2 Doel van het nieuwe beleid... 4 2.3 Redenen om snippergroen te verkopen...

Nadere informatie

Groenbeheerplan. Sliedrecht. Afdeling Plantsoenen en Reiniging Sliedrecht, juni 2004

Groenbeheerplan. Sliedrecht. Afdeling Plantsoenen en Reiniging Sliedrecht, juni 2004 Groenbeheerplan 2004 Sliedrecht Afdeling Plantsoenen en Reiniging Sliedrecht, juni 2004 Groenbeheerplan 2004 Sliedrecht Afdeling Plantsoenen en Reiniging Sliedrecht, juni 2004 Samenvatting HET GROENBEHEERPLAN

Nadere informatie

Reiniging openbare ruimte

Reiniging openbare ruimte Milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen van Reiniging openbare ruimte 1. Scope/afbakening De productgroep Reiniging openbare ruimte omvat de volgende diensten: onkruidbestrijding op

Nadere informatie

Manifeste lokale woningbehoefte. Vraag zoekt locatie

Manifeste lokale woningbehoefte. Vraag zoekt locatie Manifeste lokale woningbehoefte Vraag zoekt locatie 10-3-2015 Inleiding In de gemeentelijke Visie op Wonen en Leefbaarheid (2012) is uitgesproken dat de gemeente in principe in alle kernen ruimte wil zoeken

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 1 juli 2008 Agendapunt:

GEMEENTE NUTH Raad: 1 juli 2008 Agendapunt: Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 1 juli 2008 Agendapunt: Reg.nr: VROM/2008/4870 R.T.G. 17 juni 2008 Inleiding AAN DE RAAD Onderwerp: Actualisatie Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) 2007-2016 m.b.t. gemeentelijke

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 22 september 2015 bestemd voor de gemeenteraad

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 22 september 2015 bestemd voor de gemeenteraad VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 22 september 2015 bestemd voor de gemeenteraad Besluit nummer: 2015_BW_00714 Onderwerp: Extra Krediet Springplank - Besluitvormend Beknopte samenvatting: In verband met

Nadere informatie

3 0 JAN : dhr. J.L.M. Vlaar : Onderwerp: Beleid zelfbeheer openbaar groen en verkoop snippergroen en illegaal ingebruikname gemeentegrond 2016

3 0 JAN : dhr. J.L.M. Vlaar : Onderwerp: Beleid zelfbeheer openbaar groen en verkoop snippergroen en illegaal ingebruikname gemeentegrond 2016 RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering : 1 6 JAN. 2017 Zaaknummer : 171831 Datum Raadsvergadering 3 0 JAN. 2017 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid Evaluatiedatum: :

Nadere informatie

Voorstel voor uitwerking van de verbetering van de gemeentelijke huisvesting.

Voorstel voor uitwerking van de verbetering van de gemeentelijke huisvesting. Datum: 28-5-13 Onderwerp Voorstel voor uitwerking van de verbetering van de gemeentelijke huisvesting. Status Besluitvormend Voorstel 1. In te stemmen met de uitvoering van de voorgestelde bouwkundige

Nadere informatie

VIA MK. Toelichting aanbesteding VIA MK Onderhoud sportparken en speelvoorzieningen Maastricht Sport

VIA MK. Toelichting aanbesteding VIA MK Onderhoud sportparken en speelvoorzieningen Maastricht Sport VIA2015069MK Toelichting aanbesteding VIA2015069MK Onderhoud sportparken en speelvoorzieningen Maastricht Sport 1 Toelichting aanbesteding VIA2015069MK Onderhoud sportparken en speelvoorzieningen Maastricht

Nadere informatie

*ZAAE2BF3F76* Adviesnota. Raad van : 2 juli 2015 Agendapunt : 7 Reg. nr. : Z / INT Onderwerp Vaststellen beheerplan wegen

*ZAAE2BF3F76* Adviesnota. Raad van : 2 juli 2015 Agendapunt : 7 Reg. nr. : Z / INT Onderwerp Vaststellen beheerplan wegen Raad van : 2 juli 2015 Agendapunt : 7 Reg. nr. : Z-14-08270/ INT-14-04419 Adviesnota *ZAAE2BF3F76* Onderwerp Vaststellen beheerplan wegen 2015-2019. Inleiding Doelmatigheid. Uit oogpunt van doelmatigheid

Nadere informatie

Hoe groen is Wijk bij Duurstede. Stellingen voor de politieke partijen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014

Hoe groen is Wijk bij Duurstede. Stellingen voor de politieke partijen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 Hoe groen is Wijk bij Duurstede Stellingen voor de politieke partijen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 Even wat informatie vooraf De gemeente is wettelijk verlicht om het openbaar groen

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Gemeentelijk rioleringsplan Registratienummer: 00538296 Op voorstel B&W d.d.: 31 maart 2015 Datum vergadering: 26 mei 2015 Portefeuillehouder: Helm Verhees Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

3.3 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

3.3 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN 3.3 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen heeft betrekking op het onderhoud en beheer van de gemeentelijke bezittingen. Het bespreekt het beleid en uitgaven aan de kapitaalgoederen

Nadere informatie

Erfinrichtingsplan. Landgoed Meelbergsven. Maastrichterweg 168. Valkenswaard

Erfinrichtingsplan. Landgoed Meelbergsven. Maastrichterweg 168. Valkenswaard Erfinrichtingsplan Landgoed Meelbergsven Maastrichterweg 168 Valkenswaard Datum: 17 maart 2017 Project: 1969 Opdrachtgever: Meelbergsven B.V. Auteur: Bureau van Nierop Bisschop Rythoviusdreef 6A 5561 TD

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G / R.G.J, ter Beek. Voorstel continuering groenprojecten Hasseler Es.

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G / R.G.J, ter Beek. Voorstel continuering groenprojecten Hasseler Es. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G200612 111111111 / 421707 R.G.J, ter Beek WZ OA ONDERWERP AGENDANUMMER Voorstel continuering groenprojecten Hasseler Es.

Nadere informatie

Wijzigingsplan Landgoed De Horst

Wijzigingsplan Landgoed De Horst Gemeente Leusden Wijzigingsplan Landgoed De Horst Nota zienswijzen Maart 2016 Kenmerk 0327-06-N03 Projectnummer 0327-06 Nota zienswijzen Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Ingediende zienswijzen 2 3. Aanpassingen

Nadere informatie