nieuws nieuwsbrief EDITORIAAL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "nieuws nieuwsbrief EDITORIAAL"

Transcriptie

1 nieuws DRIEMAANDELIJKS JAARGANG 12 MAART - APRIL - MEI 2010 AFGIFTEKANTOOR GENT X - P2A8099 nieuwsbrief België-Belgique P.B. GENT 3/6221 Editoriaal 1 Vernieuwd toezicht op de financiële sector krijgt vorm 2 Beroepsvereniging haalt opnieuw gelijk voor de rechter 3 Citibank doet geste naar agenten 3 Constructief overleg met Argenta 4 Click bonus zichtrekening: een nieuw product of niet? 4 CBFA blikt terug op bijzonder actief Wat u moet weten over de wet inzake betaaldiensten 5 Wat met Goffin Bank na de overname? 5 U vraagt, wij antwoorden 6 Assuralia bespeurt terugval in Op de lunch bij Febelfin 7 Workshops exclusief voor BZB-leden 10 Opgelet als u nieuw personeel wil aanwerven 10 Klachtenregen bij ombudsdienst financiële sector 10 Banken hebben nieuwe gedragscode tegenover hun retailklanten 11 Eerste CFP-labels uitgereikt 12 Meldpunt voor gedupeerden Kobelco 13 Herhaling wegens groot succes: seminarie over beleggingsproducten 13 Mededeling CBFA met betrekking tot Master Finance 13 Citibank en Deutsche Bank komen klanten tegemoet 13 Vanaf 2011 verplichte deelname aan garantieregeling in tak Vier opleidingsdagen voor werknemers bankagenten 15 Meer duidelijkheid over de billijke vergoeding 15 Verantwoordelijke uitgever: Nicolaes Daniel Zwartestraat 34a Reninge Beroepsvereniging van Zelfstandige Bank- en Verzekeringsbemiddelaars, nieuwe naam van Beroepsvereniging van Zelfstandige Bankagenten, wettig erkende beroepsvereniging. EDITORIAAL Nieuwe regulering in een stroomversnelling Er komt tegenwoordig heel wat op ons af. Zowel vanuit Europa als in ons eigen land. Heel wat dossiers raken in een stroomversnelling, zodat u op korte termijn een pak nieuwigheden mag verwachten. Uiteraard zorgt uw beroepsvereniging BZB dat u via ons vertegenwoordigd wordt in de talrijke discussies. Zo is er het veelbesproken twin peaks-toezichtsmodel dat bijna in de startblokken staat. Verder lijkt ook de uitbreiding van de MiFID-regelgeving naar de tak 23-producten quasi rond. En vooral ook het rapport van de Europese Commissie betreffende de PRIP s (Packaged Retail Investment Products) is volgens ons erg belangrijk. De werkgroep van de Europese Commissie heeft alvast een belangrijk deel van zijn huiswerk klaar: de scope van de wetgeving ligt vast, het principe van het key information document is aanvaard en ook de verkoopsregels werden aangepast. Gedaan dus met prospectussen van enkele honderden pagina s die toch door niemand gelezen worden. In al deze dossiers en debatten tekent ook de BZB present. We hebben de voorbije maanden keihard gewerkt om onze stem te laten horen en om op die manier uw belangen maximaal te verdedigen. Dat alles met als doel een zinvolle oplossing voor de klant te bereiken, en een goede en werkbare oplossing voor u! Zo is er ook het debat over de transparantie van de commissielonen voor tussenpersonen. Een discussie die door de recente perikelen bij Kobelco en Master Finance in een stroomversnelling geraakt is. Dat bewijzen de parlementaire vragen en antwoorden hierover. Ook hier wil en zal BZB zijn rol spelen. Wij begrijpen de vraag naar meer openheid, maar maken voorbehoud bij transparantieverplichtingen die enkel zouden gelden voor de tussenpersonen. Transparantie in de volledige kostenstructuur lijkt ons een correcter uitgangspunt. De eis om meer transparantie neemt uiteraard niet weg dat er meer controle mag komen op de zgn. middle offices, die momenteel aan quasi geen enkele controle onderworpen worden. Meer toezicht hierop zou op komst zijn. Nieuwe problemen kunnen we als sector inderdaad missen als kiespijn. Daniel Nicolaes, Voorzitter De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. BZB NIEUWSBRIEF JAARGANG 12 MAART

2 Vernieuwd toezicht op de financiële sector krijgt vorm In de vorige editie van deze nieuwsbrief hadden we het al even over de op stapel staande hervorming van het financieel toezicht. Dat vernieuwde toezicht krijgt steeds meer vorm. Op 15 januari jl. heeft de ministerraad een wetsvoorstel goedgekeurd dat de toezichtarchitectuur van de financiële sector zal wijzigen. Er wordt in eerste instantie een Comité voor systeemrisico s en systeemrelevante financiële instellingen (CRSSFI) opgericht. Dit comité zal toezien op de bescherming van de stabiliteit van het financiële stelsel en krijgt de exclusieve bevoegdheid om te beslissen over het prudentiële toezicht op de systemische instellingen. Dit zijn grootbanken en grote verzekeraars. Daarnaast zal het ook de strategische beslissingen van deze instellingen goedkeuren. Het comité wordt een autonome openbare instelling met rechtspersoonlijkheid, die gevormd wordt door de directieleden van de Nationale Bank van België en de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen. Bevoegdheden NBB Het gaat om een overgangsfase. Daarna zullen al de bevoegdheden van de prudentiële controle in de Nationale Bank van België geïntegreerd worden. Deze laatste zal daardoor instaan voor het systemisch en prudentiële toezicht op alle financiële actoren, waaronder ook de kredietinstellingen, (her)verzekeringsondernemingen, de beleggingsondernemingen met het statuut van beursvennootschap, enz. Bevoegdheden CBFA In deze nieuwe architectuur zal CBFA het toezicht op de financiële instellingen uitoefenen, dat voornamelijk toegespitst wordt op de naleving van de gedragsregels. Volgens het wetsontwerp kan het toezicht bovendien uitgebreid worden naar andere tussenpersonen dan de financiële tussenpersonen die beleggingsdiensten verstrekken. Daarnaast mogen we er ons volgens het wetsontwerp aan verwachten dat de CBFA belast zal worden met het toezicht op de inschrijving van alle tussenpersonen die actief zijn in de sector van het bank-, verzekerings- en kredietwezen. Ook het toezicht op financiële producten, de financiële markten en de beursgenoteerde bedrijven blijft tot de bevoegdheid van de CBFA behoren. Daarnaast krijgt de CBFA ruimere bevoegdheden toegewezen inzake de informatieverstrekking aan en de bescherming van de consumenten. Binnen de CBFA wordt ten slotte een autonome sanctiecommissie opgericht die administratieve geldboetes zal kunnen opleggen. Consumentenbescherming Het wetsontwerp bevat ook verschillende bepalingen om de consumentenbescherming te bevorderen. Zo kan de toepassing van bepaalde (gedrags)regels uitgebreid worden naar andere gereglementeerde ondernemingen dan kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en naar tussenpersonen die actief zijn in de bank-, beleggings- en verzekeringsbemiddeling. Het directiecomité van de CBFA zal daarnaast reglementen vastleggen op het vlak van de consumentenbescherming in twee specifieke domeinen. Enerzijds inzake de verhandeling van producten aan retailbeleggers. Er is onder meer sprake van om financiële producten traceerbaar te maken. Anderzijds zou de CBFA ook transparantieeisen kunnen opleggen voor de kostenstructuur en tarifering van financiële producten. Roep om transparantie klinkt almaar luider Met de perikelen rond Kobelco en Master Finance komen ook de vergoedingen aan de tussenpersonen (opnieuw) in het vizier. De minister van Financiën kreeg er in het parlement al meerdere vragen over en de roep om transparantie klinkt steeds luider. Op wetgevend vlak zitten er daaromtrent alvast initiatieven aan te komen. Zo is in het wetsontwerp inzake de hervorming van het toezicht op de financiële sector (zie ook elders in deze nieuwsbrief) sprake van reglementen die de transparantie over de tarifering en de administratiekosten van retailbeleggingsproducten moeten bevorderen. Daarmee zouden de regels die vandaag al voor de financiële instrumenten van banken en beleggingsondernemingen gelden de MiFID-bepalingen uitgebreid worden naar de levensverzekeringsovereenkomsten van tak 23. Daarnaast is er een uitvoeringsbesluit in voorbereiding dat de voorwaarden vastlegt waaraan de makelaars in bank- en beleggingsdiensten moeten beantwoorden om beleggingsadvies te mogen verschaffen. Op Europees niveau wordt gewerkt aan uniforme regels inzake producterkenning én gedragsregels voor de zogenoemde pakketproducten voor retailbeleggingen (PRIP s). BZB beseft dat de commissionering en ook de transparantie ervan de kern van het zelfstandige statuut van de financiële tussenpersoon uitmaakt en begrijpt dat de kwestie heel gevoelig ligt. Uw beroepsvereniging bereidt momenteel haar standpunt voor om met gefundeerde argumenten aan de discussie te kunnen deelnemen. BZB had onlangs over dit alles een overleg met CBFA-voorzitter Servais en adviseur Hein Lannoy. 2 BZB NIEUWSBRIEF JAARGANG 12 MAART 2010

3 Beroepsvereniging haalt opnieuw gelijk voor de rechter Sedert een aantal jaren bindt de Beroepsvereniging van Zelfstandige Bank- en verzekeringsbemiddelaars de strijd aan tegen de gemeente- en provinciebelasting op bank- en daarmee gelijkgestelde instellingen. We vechten deze belasting aan omdat onze leden, de zelfstandige bankagenten, deze belasting dienen te betalen bovenop Begin november 2009 voerden BZB, Fedafin en Citibank overleg over de Welcome Plus Termijnrekening. BZB benadrukte toen, sade belastingen die ze reeds betalen als zelfstandig ondernemer. Het gaat soms om grote bedragen. Zo vordert de provincie Vlaams-Brabant G 620 per bank en G 300 per bankautomaat. De beroepsvereniging stelt dat deze belasting in strijd is met het grondwettelijke gelijkheidsbeginsel omdat andere zelfstandige ondernemers geen gelijkaardige belasting opgelegd krijgen. ting die door de provincie Vlaams-Brabant geïnd wordt strijdig bevonden met datzelfde gelijkheidsbeginsel. De provincie dient het geïnde bedrag terug te storten aan de zelfstandige agent die de belasting aangevochten had. BZB-leden kunnen een model van bezwaarschrift bekomen tegen het aanslagbiljet van de gemeente of provincie, alsook informatie over de te volgen stappen om deze belasting met succes te kunnen aanvechten. Immers, enkel wie bezwaarschrift indient binnen de drie maanden na de aanslag en de belasting aanvecht, krijgt het ten onrechte gevorderde bedrag teruggestort. Citibank doet geste naar agenten Nadat het Hof van Beroep van Gent deze belasting vorig jaar al als strijdig met het grondwettelijke gelijkheidsbeginsel beschouwde, heeft nu de rechtbank van eerste aanleg van Leuven ook de provinciebelasmen met Fedafin, dat het niet-commissioneren van de Welcome Plus Termijnrekening in strijd was met de wet op de handelsagentuur en het agentschapscontract. Citibank wilde niet terug komen op de commissionering voor deze rekening, maar toonde zich wel bereid om een symbolische financiële geste te doen naar het agentennetwerk. Belangrijker en uiteraard positief is dat Citibank toezegde om geen nieuwe campagnes te zullen lanceren zonder een akkoord over een minimumcommissievergoeding die voor alle partijen aanvaardbaar is. De onderhandelingen daarover binnen het paritair overlegorgaan liepen nog bij het ter perse gaan van deze Nieuwsbrief. BZB volgt dit verder op. BZB NIEUWSBRIEF JAARGANG 12 MAART

4 Constructief overleg met Argenta BZB voerde eind januari overleg met Argenta. Ter sprake kwam onder andere de workshop die BZB organiseert rond het opstellen van een businessplan. Onze beroepsvereniging vindt het immers belangrijk dat haar leden zelf een goed zicht krijgen en houden op hun financiële situatie, inkomsten, investeringen etc Argenta liet weten hier volledig achter te staan en stelde dat Tijdens zijn persconferentie bij de voorstelling van het jaarverslag eind vorig jaar liet de CBFA weten dat het met de rendabiliteit en de solvabiliteit van de vier grootbanken (BNP Paribas Fortis, KBC, Dexia en ING) stilaan de goede kant uitgaat. Terwijl ze in het derde kwartaal van 2008 nog een gezamenlijk nettoverlies van 15 miljard euro lieten optekenen, konden ze in het derde kwartaal van 2009 een overschot van bijna 1 miljard euro voorleggen. De banken zijn volop bezig met de afronding en invoede regiodirecteurs van de bank bij de agenten aandringen op het opstellen van een businessplan. De cijfers worden weliswaar door de agent zelf bepaald. De rol van de regiodirecteurs beperkt zich tot het bespreken van het plan en hoe de doelstellingen te realiseren. Agenten hoeven dit niet te ondertekenen. Vervolgens werd ook gesproken over het lanceren van producten zonder of met een minimale commissie voor de agent. Onze beroepsvereniging had immers vastgesteld dat in het virtuele kantoor de commissie voor de berekening van een offerte voor een motorrijtuigenverzekering standaard op 0% werd bepaald. Volgens BZB komt dit neer Ten slotte kon de CBFA niet voorbijgaan aan het toezichtskader dat volop in beweop een eenzijdige commissiewijziging als een klant op basis van die offerte een verzekering zou onderschrijven. De Argentavertegenwoordigers gaven toe dat dit niet formeel goedgekeurd werd binnen het paritaire overlegorgaan. Hoewel Argenta ambieert om een viertal keer per jaar prijsbrekers te zullen lanceren, hebben ze naar eigen zeggen geen plannen om producten op de markt te brengen zonder commissie. Ten slotte kwam ook de verspreiding van de nominatieve productiecijfers van de agenten ter sprake. BZB had hierover een mail gestuurd naar de bank, waarna Argenta dit stopzette. Click bonus zichtrekening: een nieuw product of niet? AXA lanceerde onlangs de Click bonuszichtrekening. Het gaat hier om een onlinerekening, waarvoor de agent een veel lagere commissie ontvangt. Volgens BZB is dit geen nieuw product en had het paritair overlegorgaan geconsulteerd moeten worden over de commissiewijziging die werd doorgevoerd. Nu geeft deze eenzijdige commissiewijziging agenten het recht hun contract met AXA te verbreken. Op vraag van BZB vond hierover een overleg plaats met de directie van AXA-bank. De bank zelf is van oordeel dat de eigenschappen van het product duidelijk verschilden van de klassieke zichtrekening en dat het bijgevolg om een nieuw product ging. BZB stelde daarop voor om tot afspraken te komen over de criteria om van een nieuw product te kunnen spreken. Onze beroepsvereniging bereidt daartoe een nota voor die met alle banken besproken zal worden. AXA van haar kant stond hier weigerachtig tegenover, omdat volgens haar het opstellen van een definitie van nieuw product niet haalbaar is. Axa wil bovendien de mogelijkheden van de bank om te vernieuwen niet hypothekeren. BZB is van oordeel dat het net de bedoeling moet zijn om dergelijke punten in het paritaire overlegorgaan te bespreken. Als de agentenvertegenwoordigers op basis van cijfers en een concreet businessplan overtuigd kunnen worden, dan zullen dergelijke acties ook meer gedragen worden binnen het agentennet. Voorwaarde is wel dat er volledige transparantie is met betrekking tot de cijfers, wat vandaag de dag vaak niet het geval is, met de nodige scepsis vanwege de agenten tot gevolg. AXA liet daarop weten bij een volgende actie deze werkwijze uit te zullen testen en een en ander dus te bespreken met de leden van het paritaire overlegorgaan op basis van transparante cijfers. Wordt vervolgd. CBFA blikt terug op bijzonder actief ring van hun herstructurerings- en integratieplannen. De deposito s nemen lichtjes toe en ook de inkomsten uit activa onder beheer gaan de hoogte in onder invloed van de opleving van de markten. In één adem benadrukte CBFA ook de toezichtsacties die het controleorgaan ondernomen heeft bij de instellingen die door de crisis getroffen zijn. In 2008 had CBFA zijn handen vol met markttoezicht. Onder meer in zaken over marktmisbruik liepen heel wat onderzoeken. Het gaat dan om voorkennis, koersmanipulatie, inbreuken inzake misbruik van voorkennis en shortselling. ging is. Dit jaar wordt het toezicht op de gedragsregels gescheiden van het prudentiële toezicht. In 2011 komt er een fusie tussen het macro- en het micro-prudentiële toezicht. Inzake consumentenbescherming en informatie liggen op nationaal niveau volgende projecten op tafel: de aanpassing van de publiciteitsregels voor rekeningen bij financiële instellingen, de aanpassing van de publiciteitsregels voor levensverzekeringsproducten, de uitbreiding van MiFID naar levensverzekeringsproducten en naar andere bemiddelaars en een reglementering inzake de traceerbaarheid van producten. Tegelijk beweegt de reglementering ook op Europees niveau en uiteraard zal het nationale niveau daarmee rekening moeten houden. Bron: CBFA Jaarverslag BZB NIEUWSBRIEF JAARGANG 12 MAART 2010

5 Wat u moet weten over de wet inzake betaaldiensten Op 1 april treedt de wet met betrekking tot de betaaldiensten in voege. Het is de omzetting van de Europese Payments Service Directive die een juridisch kader creëert voor de eengemaakte Europese betaalruimte (of SEPA, Single Euro Payments Area). In die eengemaakte betaalruimte moet het elektronische betalingsverkeer eenvoudiger en sneller verlopen en minder kosten. Bo- vendien zal de bescherming van de consumenten toenemen. In België ligt die bescherming sowieso al erg hoog, zegt Pamela Renders, woordvoerder van Febelfin. Zo hadden wij al een regeling uitgewerkt over wie opdraait voor de schade als de betaalkaart van de consument gestolen wordt of verloren gaat. Echt nieuw is echter het zogenoemde refundrecht in het kader van een domiciliëring. De consument kan namelijk binnen acht weken na de betalingstransactie zijn geld terug vragen, zonder voorwaarden en zowel voor Belgische als Europese overschrijvingen. Let wel: met de terugbetaling van het bedrag dooft de schuld van de consument niet uit. Hij moet daarvoor wel degelijk een regeling treffen met de schuldeiser. Als de klant nog altijd in het kader van een domiciliëring meent dat er een niettoegestane of niet-correcte betalingstransactie heeft plaatsgehad, beschikt hij zelfs over dertien maanden om zijn geld terug te vragen. Pamela Renders: Het gaat dan bijvoorbeeld om een betaling waarvoor de klant geen mandaat gegeven heeft of waarvoor het mandaat niet ondertekend werd. Ten slotte zijn banken voortaan verplicht om de klant maandelijks een overzicht te geven van de betalingstransacties en de daarmee gepaard gaande kosten. Wat met Goffin Bank na de overname? Eind november 2009 nam Datex, eigenaar van CKV-bank, Goffin Bank over. De nieuwe directie schafte meteen de zichtrekeningen af en wijzigde het commissiebarema, wat leidde tot nogal wat ongeruste reacties van Goffin Bank-agenten. BZB vroeg om een onderhoud en kreeg snel een positieve respons. De leden ontvingen een uitgebreid verslag van dit overleg. BZB volgt dit verder op en staat de individuele agenten die dit wensen met advies bij. BZB NIEUWSBRIEF JAARGANG 12 MAART

6 U vraagt, wij antwoorden Vraag: Mijn principaal werkt met een zgn. open informaticasysteem. Dit houdt in dat de portefeuille van mijn klanten overal in het kantorennet geconsulteerd kan worden. Het spreekt voor zich dat ik maar matig kan appreciëren dat mijn collega s/concurrenten mijn portefeuille in detail kunnen bekijken. Is dit eigenlijk wel wettelijk toegelaten? Antwoord: BZB stelde deze vraag reeds een aantal jaren geleden aan de Commissie tot Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Die antwoordde dat het aangewezen is dat kredietinstellingen een aantal beschermingsniveaus invoeren voor wat de toegang tot klantengegevens betreft. De Commissie laat verder weten dat de overgrote meerderheid van de werknemers en agenten van een bank geen toegang hoeft te hebben tot de gedetailleerde klantengegevens. Wie zou er volgens de Commissie wel volledige toegang moeten krijgen? --de beheerders van de persoonsgegevens (bijvoorbeeld de IT-afdeling) en hun directe verantwoordelijke --de beheerder van het dossier ten gronde en zijn directe verantwoordelijke --de agent die optreedt als persoonlijk adviseur van de klant voor de betrokken dienst --de aangestelde voor de gegevensverwerking bij de bank. De conclusie luidt dan ook dat een ongebreidelde toegang tot klantengegevens voor het volledige netwerk zeker niet door de beugel kan. Dit antwoord van de privacycommissie werd toen ook meegedeeld aan Febelfin. We lezen nu overigens in de nieuwe gedragscode van de Belgische Vereniging van Banken (zie elders in dit nummer) dat de banken zich engageren om de gegevens van de klant alleen toegankelijk te maken voor personen en gemandateerden die ze nodig hebben voor hun functie of voor de behoeften van de verleende dienst. We rekenen er dan ook op dat deze praktijken spoedig definitief van de baan zullen zijn. BZB zal dit in ieder geval verder opvolgen. LEZERSBRIEVEN Reacties van lezers kunnen worden opgenomen. De redactie neemt zich de vrijheid een selectie te maken uit de opgestuurde lezersbrieven. Anonimiteit wordt gegarandeerd indien gevraagd. De redactie houdt evenwel geen rekening met lezersbrieven die zonder bekendmaking van de afzender worden toegestuurd. Lezersbrieven sturen naar: BZB-Nieuwsbrief, Aalststraat 114 bus 0101, 9700 Oudenaarde of met vermelding lezersbrief. Assuralia bespeurt terugval in 2009 In zijn jaarverslag maakt Assuralia de balans op van 2009 en blikt het ook terug op een aantal voor de verzekeringssector belangrijke initiatieven die vorig jaar genomen werden. Ondanks een aarzelend herstel in 2009 blijft een opleving van de vraag naar verzekeringen voorlopig uit. Een eerste schatting wijst zelfs op een terugval (incasso -4,6%) door de moeilijke conjunctuur. Toch schijnt er ook licht aan de horizon, want 2009 belooft een voorzichtig positief resultaat en een toename van de latente meerwaarden. In het najaar zijn bij Assuralia de definitieve cijfers voor 2009 bekend. In Niet-Leven tekent Assuralia een groei op van 1,9 %, wat een lichte groeivertraging betekent tegenover In Leven valt de markt terug tot een premieinkomen van bijna 28 miljard euro (-7,9%). De groepsverzekering met gewaarborgde rende blijft het goed doen (+7,8%), maar het individuele sparen via de levensverzekering zet een stap terug (-12,6%). Tak 23 valt sterk terug (-41%), tot een incasso van 1 miljard euro, terwijl het vier jaar geleden nog 6 miljard euro bedroeg. Bron: Balans & Vooruitzichten , Assuralia Nieuwe raad van bestuur voor Assuralia De algemene vergadering van Assuralia heeft Bart De Smet voor twee jaar aangesteld als voorzitter van de beroepsvereniging van verzekeraars. Hij wordt daarin bijgestaan door ondervoorzitter Bernard Thiry. Bart De Smet is CEO van de Fortis-groep, Bernard Thiry voorzitter van het directiecomité van Ethias. Aan het hoofd van Assuralia volgen ze Christian Defrancq (KBC) respectievelijk Jacques Forest (P&V) op. 6 BZB NIEUWSBRIEF JAARGANG 12 MAART 2010

7 Op de lunch bij Febelfin Op 2 maart stond bij Febelfin een Luncheon op het programma, waar dit keer Febelfinvoorzitter Stefaan Decraene het woord nam. Na een korte terugblik op 2009, dat het jaar was van de stabilisering en de continuïteit van de dienstverlening, legde Stefaan Decraene uit dat we ons nu in een overgangsfase bevinden. Met de komst van nieuwe reglementeringen en toezichtsstructuren en wijzigingen in de business- en beheersmodellen beleeft onze sector een ware paradigm shift. Lessen geleerd De sector heeft lessen getrokken uit de crisis. Bedrijfsmodellen staan onder druk en dienen aangepast te worden aan de new normal. Heel wat zaken kregen hernieuwde aandacht of kwamen centraal op de agenda te staan. De klant en het relatiebankieren werden nog belangrijker. Communicatie en transparantie eveneens. Het risicobeleid werd herzien, versterkt en kreeg een meer cruciale rol in de organisatiestructuren. Het remuneratie- en bonusbeleid wordt aangepast aan de nieuwe verloningsprincipes van de CBFA. De bedrijfsstrategie werd herzien. Liquiditeit is primordiaal, rendementsverwachtingen worden bijgesteld en inspanningen om de efficiëntie te verhogen worden opgevoerd. Drie prioriteiten Nu is de agenda van de sector gericht op drie prioriteiten: een herstel van vertrouwen, een constructieve bijdrage aan de uitwerking en invulling van de nieuwe financiële architectuur, de regelgeving en het toezicht en het vorm geven aan toekomstige en duurzame activiteiten en dienstverlening. Eind vorig jaar kondigde de sector een aantal engagementen aan, waaronder luisterbereidheid en dialoog met de belangrijkste stakeholders de klant, de ondernemer en de maatschappij. In dat kader heeft de sector drie overlegplatformen opgericht, telkens onder het voorzitterschap van een onafhankelijk persoon. De drie overlegplatformen zijn: het Consumentenplatform, onder leiding van Ine Mariën het platform Financiering aan ondernemingen, onder leiding van Eric Domb het platform Maatschappelijk Verantwoord Bankieren, onder leiding van Loïc De Cannière Meer financiële vaardigheid Ten slotte vestigde Stefaan Decraene de aandacht op de bevordering en verbetering van de financiële kennis en vaardigheid van de burger. Uit een bevraging van Febelfin blijkt de Belg met een gemiddelde 5,5/10 beter te scoren dan andere landen. De sector doet een aantal suggesties om onder andere via het onderwijs de financiële kennis te verbeteren en vragen de autoriteiten om werk te maken van een financieel vaardigheidsprogramma voor VU: E. Vanpoucke, Mercator Verzekeringen nv, Desguinlei 100, 2018 Antwerpen, België - RPR Antwerpen - BTW BE Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr met CBFA-nr A om de tak 21 Levensverzekeringen te beoefenen (KB van 04/07/ BS van 14/07/1979). Mercator-klanten krijgen ook voor 2009 een mooi globaal rendement Universal Life Globaal brutorendement 1 in Onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering van Mercator Verzekeringen nv. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Het globaal brutorendement is van toepassing op contracten met de overeenkomstige interestgarantie. De vermelde producten zijn van het type tak 21. Interestgarantie Employee Benefits zelfstandigen (VAPZ, IPT) 3,60 % 2,50 % Employee Benefits loontrekkenden (Groepsverzekering) 3,75 % 3,25 % Financiële producten (Ster Select Sterrekening) 4,00 % 2,50 % Particulieren (Pensioensparen, Langetermijnsparen, Save Select, Junior Select) 3,50 % 2,50 % U geeft uw klanten professioneel advies bij de opbouw van hun aanvullend pensioenkapitaal en bij hun beleggingen. Mercator wil u hierbij ondersteunen en keert in Leven nu al voor het 5e jaar op rij erg aantrekkelijke rendementen uit. Het valt op dat alle klantensegmenten in 2009 genieten van een hoog globaal rendement. Met deze consistente winstdeelnamepolitiek bewijst Mercator ook in economisch onzekere tijden een betrouwbare partner te zijn. Neem een kijkje op onze portaalsite: Nog niet geregistreerd? Ga dan even langs Meer dan verzekerd Baloise Group Advertentie Rendement Leven BZB A5.indd 1 11/02/ :16:15 BZB NIEUWSBRIEF JAARGANG 12 MAART

8 PublirePortage Crescendo Dynamico : 4,86 % sinds zijn oprichting (in 2004) Met een rendement van gemiddeld 4,86 % blijft de beleggingsverzekering Crescendo Dynamico aan de top van de tak 21-markt. Geen toeval, aldus Directeur Distributie Eric Monsieur, maar het logische gevolg van de financiële knowhow van de Generali Groep gekoppeld aan een weloverwogen beleggingsstrategie. Hoe valt dit hoge rendement te verklaren? Eric Monsieur : Veel heeft te maken met de uitzonderlijke financiële feeling en knowhow van Generali Investments France (GIF), het Parijse knooppunt waar de activa van Generali Belgium en nog een aantal andere Groepsfilialen beheerd worden. GIF kan bogen op bijzonder talentvolle financiële beheerders, van wie het financiële beheer al meermaals in de prijzen viel. Welke voordelen biedt Generali Investments France? Eric Monsieur : Naast het Main Fund van Generali Belgium beheert Generali Investments France ook nog de fondsen van Generali Frankrijk, Generali Spanje en Generali Portugal. Hierdoor kunnen belangrijke schaalvoordelen worden gerealiseerd. In totaal heeft GIF 70 miljard euro in actief beheer voor haar zustermaatschappijen. Dit is een schaalgrootte die een Belgisch afgezonderd fonds simpelweg nooit kan bereiken. Resultaten Crescendo Dynamico Rendement ,90 % ,40 % ,75 % ,60 % ,50 % ,00 % Gemiddeld rendement sinds 4,86 % lancering Waardoor onderscheidt het beheer van GIF zich? Eric Monsieur : Sinds maart 2009 kennen de markten een algemene heropleving, maar de opschudding over onder meer Griekenland en Dubai maken het bijzonder moeilijk om een eenzijdige beleggingsstrategie te voeren. Gezien het langzame herstel werd de defensieve investeringsstrategie van 2008 Rendement geleidelijk aan teruggeschroefd. Omdat de obligaties in 2009 een zeer sterk jaar kenden, versterkte Opvragingen het GIF vorig jaar aanzienlijk haar obligatieposities, met een voorkeur voor veilige staatsobligaties aangevuld met hoogrenderende bedrijfsobligaties op korte termijn. Het ging om voornamelijk veilige Europese waarden met noteringen die variëren van A tot AAA. Hierdoor kunnen onze klanten genieten van de hoge coupons van de obligaties, terwijl de kredietwaardheid van de obligatie-emittent beperkt blijft. DE bakstenen van GEnEralI Wordt er alleen in aandelen en obligaties geïnvesteerd? Eric Monsieur : Traditiegetrouw blijft Generali geloven in de kracht van onroerend goed, en dat vertaalt zich ook in onze beleggingsstrategie. Sinds 2008 is Generali gestart met de verdere diversifiëring van haar vastgoedportefeuille. Daar waar we ons vroeger voornamelijk focusten op de Belgische kantorenmarkt, nemen we nu geleidelijk commercieel vastgoed op A-liggingen op, en spelen we meer bepaald in op de investeringsmogelijkheden die de vergrijzingsmarkt biedt, zoals rusthuizen, serviceflats en seniorieën. ExtErnE rentefactor (olo) Eric Monsieur : Ten slotte heeft ook de rente-evolutie een determinerende rol gespeeld bij het bepalen van onze Crescendo Dynamico in het kort Producttype Tak 21 0,50 % gewaarborgd, bijkomende winstdeling Looptijd Vrij (min. 5 j - max. 45 j) Beginstorting Min. e Bijkomende stortingen Min. e Overlijdensdekkingen Ja (geplande & niet-geplande) Ja uiteindelijke opbrengsten. De rente op de OLO s op 10 is relatief stabiel gebleven (van 3,77 % op 31/12/2008 naar 3,84 % op 31/12/2009). Dit werkt tweemaal in ons voordeel : enerzijds kunnen we nog altijd op lange termijn obligaties met attractieve coupons aankopen, anderzijds blijven de waardeafschrijvingen van obligaties met lagere intresten (aangekocht in de eerste helft van dit decennium) onder controle. Het succes van Crescendo Dynamico is trouwens niet onopgemerkt gebleven : in 2009 kreeg Crescendo Dynamico voor de derde keer op rij de Decavi-levensverzekeringstrofee voor de beste flexibele beleggingsformule. Voor meer informatie, raadpleeg of neem contact op via Globale nettovergoeding (gegarandeerde rentevoet + winstdeling, reeds verminderd met instapkosten, er zijn geen beheerskosten) onder voorbehoud van aanvaarding van de winstdeling voor 2009 door de Algemene Vergadering. De rendementen uit het verleden vormen noch een garantie noch een grens voor de toekomst. CRESCENDO Dynamico is een levensverzekeringsproduct van Tak 21. Voor meer informatie, raadpleeg de infofiche op

9 Denkt u aan alles als u uw centen belegt? 4,86% CreSCeNDo Dynamico Generali vult de gaten in uw rendement Globale nettovergoeding van CRESCENDO Dynamico (gegarandeerde rentevoet + winstdeling, reeds verminderd met instapkosten, er zijn geen beheerskosten) onder voorbehoud van aanvaarding van de winstdeling voor 2009 door de Algemene Vergadering. De rendementen uit het verleden vormen noch een garantie noch een grens voor de toekomst. Voor meer inlichtingen, raadpleeg de infofiche die beschikbaar is op CRESCENDO Dynamico is een levensverzekeringsproduct van Tak 21. sla je vleugels uit Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr Ondernemingsnr RPR Brussel Verantw. uitgever : GENERALI BELGIUM NV - Louizalaan, Brussel (02/2010)

10 Workshops exclusief voor BZB-leden Hoe stel je een businessplan op? BZB organiseert i.s.m. Het Perspectief een opleiding in drie workshops rond het opstellen van een businessplan. Aan de hand van uiterst praktische topics helpen we de deelnemers op weg. De workshops vormen één geheel en kunnen niet apart bijgewoond worden. Deze opleiding is exclusief voorbehouden voor BZB-leden. Maximaal 15 deelnemers per cursus. De opleiding start op 31 mei Doelgroep zijn startende agenten of ervaren agenten die nog niet werken met een businessplan. Locatie: Het Perspectief in de Nonnemeerstraat 15 te 9000 Gent Kostprijs: 150 euro (cursusmateriaal en koffie inbegrepen) Maandag 31 mei u30 tot 16u30 SWOT-analyse leren maken: Onderkennen van persoonlijke sterkten en zwakten en deze bewust inzetten, of verbeteren. Betere kennis over het functioneren van het eigen kantoor. Maandag 14 juni u30 tot 16u30 Hoe kan ik medewerkers op een goed gestructureerde manier evalueren en begeleiden naar betere prestatie? Leren inzicht verwerven in de bestaande cijfers (analyse resultaten, producten en commissies). Maandag 21 juni u30 tot 16u30 Een inleiding in de jaarrekening als voorbereiding op een financieel plan. Terugkommoment, individueel, op afspraak - 28 juni 2010 Bespreking en analyse van het door de deelnemer opgestelde financieel plan. Deelnemers verdienen 6 punten in het kader van de geregelde bijscholing bank en verzekeringen. Het inschrijvingsformulier vindt u op onze website bij seminaries. Opgelet als u nieuw personeel wil aanwerven We hebben er in onze nieuwsbrief al vaak over bericht: de gewijzigde wetgeving op de distributie zorgt ervoor dat u goed moet uitkijken als u nieuw personeel wil aanwerven. Er gelden op dat vlak immers een aantal verplichtingen, bijvoorbeeld wanneer u iemand als PCP ( persoon in contact met het publiek) in dienst wil nemen. Om onaangename verrassingen te vermijden, doet u er goed aan om ons vooraf te contacteren op het BZB-secretariaat. Zo kunnen wij samen met u bekijken of er eventueel problemen kunnen opduiken als het gaat om de vereiste diploma s of ervaring. Voorkomen is immers beter dan genezen, nietwaar? Klachtenregen bij ombudsdienst financiële sector De Standaard bericht over een klachtentoename met 11% bij de Bemiddelingsdienst Banken-Krediet-Beleggingen. Tijdens de eerste negen maanden van 2009 liepen bij de ombudsdienst klachten binnen, waarvan bijna de helft over beleggingen. Hun aandeel in het totaal steeg met meer dan een derde, terwijl de grieven over bankrekeningen, betalingen en kredieten daalden. De tegenvallende rendementen op aandelen en obligaties stootten heel wat mensen voor het hoofd, evenals de onverwachte aspecten van complexere beleggingsproducten. Het merendeel van de klachten over beleggingen hadden te maken met goede huisvaders die zich lieten verleiden door producten van Lehman Brothers. Ook heel voorzichtige beleggers vonden hun weg naar de ombudsdienst met vragen over de verhouding tussen hun beleggingen en het risicoprofiel dat ze in het kader van MiFID hebben laten opstellen en over de diversificatie van de portefeuille. Tijdens het vierde kwartaal van 2009 werd het bij de ombudsdienst rustiger. In mei brengt de dienst zijn jaarverslag uit. 10 BZB NIEUWSBRIEF JAARGANG 12 MAART 2010

11 Banken hebben nieuwe gedragscode tegenover hun retailklanten De Belgische (spaar)banken hebben in de schoot van de Belgische Vereniging van Banken (BVB) een nieuwe gedragscode uitgewerkt met regels die ze zullen volgen in de relatie met hun particuliere klanten. De gedragscode benadrukt een respectvolle houding van de banken ten opzichte van de cliënten en vormt een minimumstandaard voor alle banken. Ze legt zeven basisbeginselen vast. Daarnaast zijn er specifieke gedragsregels voor bankreclame en marketing die op jongeren gericht zijn. We overlopen hier de zeven basisregels: 1. Openheid en duidelijke informatie Een goede bankrelatie steunt op openheid, wederkerigheid en vertrouwen. Dat veronderstelt eerlijke en juiste informatie. De banken streven naar duidelijke en zo volledig mogelijke informatie, in een klare taal. 2. Dialoog De gedragscode pleit voor een eerlijke en open dialoog, een goed wederzijds begrip en een vrije keuze. Dit houdt onder meer in dat de banken bij hun adviezen of de voorstelling van diensten rekening houden met de doelstellingen en behoeften van de klanten. 3. Discretie en vertrouwelijkheid Discretie impliceert dat de banken de persoonlijke en financiële gegevens van hun klanten steeds vertrouwelijk behandelen. 4. Vaardigheid en bekwaamheid Banken garanderen hun klanten een snelle en professionele dienstverlening. Dit betekent dat banken hun personeel en agenten opleiden tot bekwame medewerkers die over de nodige middelen beschikken om de opdrachten van de klanten vlot uit te voeren. Maar het impliceert ook dat ze ernaar streven om de vereiste formaliteiten tot het strikt noodzakelijke te beperken. 5. Veiligheid en betrouwbaarheid Dit beginsel houdt in dat de banken veel zorg besteden aan de veiligheid en de beveiliging van de hen toevertrouwde middelen. Maar ook dat ze zeer aandachtig zijn voor bijvoorbeeld de betrouwbaarheid van de financiële tussenpersonen. 6. Integriteit van het banksysteem Dit betekent dat banken niet alleen een louter individueel belang dienen maar ook actoren zijn in het economisch en sociaal leven. Ze moeten dan ook de belangen behartigen van zowel de spaarders, de kredietnemers, de aandeelhouders als hun personeel. Het betekent bovendien dat ze respect hebben voor de wetgeving. 7. Oplossen van problemen Met deze gedragsregel verbinden de banken zich ertoe om op een snelle en objectieve manier de klachten van de klanten te behandelen en naar een billijke oplossing te zoeken. Na deze basisbeginselen volgen in de gedragscode nog een aantal regels voor de verschillende diensten van de bank. Opvallend afwezig in deze gedragscode is dat de banken zich op loyale, billijke en professionele wijze zullen inzetten voor de belangen van hun cliënteel. Moeten we daaruit concluderen dat de klanten beter af zijn bij een zelfstandige agent of bankmakelaar? Deze heeft namelijk de wettelijke verplichting zich ook bij bankdiensten in te zetten voor de belangen van zijn cliënteel. In de wet betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten wordt ten aanzien van de zelfstandige financiële tussenpersonen volgende verplichting opgenomen: De tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten dienen zich op loyale, billijke en professionele wijze in te zetten voor de belangen van hun cliënteel. De door hen verstrekte informatie moet correct, duidelijk, niet misleidend en volledig zijn. De banken hebben enkel met betrekking tot beleggingsdiensten een gelijkaardige wettelijke verplichting. Voor de loutere bankdiensten in de klassieke zin van het woord werd dit niet opgelegd Derde PFP Forum De kunst van het plannen Op donderdag 29 april 2010 vindt het derde PFP Forum België over persoonlijke financiële planning plaats in Leuven. U kan de brochure met het programma downloaden via onze website. Leden van BZB krijgen een korting van 20 euro op de toegangsprijs van het PFP Forum. BZB NIEUWSBRIEF JAARGANG 12 MAART

12 Uw Fintro-agent. Uw buur, bankier en verzekeringsmakelaar. Fintro is een afdeling van Fortis Bank nv (RPR Brussel ˆ BTW BE ). De Fintro-agenten zijn bij het CBFA als verzekeringsmakelaar ingeschreven. V.U. Christian Van Grasdorf, Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel. 16/02/10 10:24 Eerste CFP-labels uitgereikt Op 29 januari 2010 ontvingen in Nederland 139 financiële adviseurs het kwaliteitskeurmerk Certified Financial Planner. Daaronder waren er zes Vlamingen. Het kwaliteitslabel wordt toegekend door de Financial Planning Standards Board (FPSB), afdeling Nederland. Het gaat om een internationale organisatie die ijvert voor een kwalitatief hoogstaande standaard in persoonlijke financiële planning. Adviseurs krijgen het CFP-keurmerk alleen maar na het doorlopen van een intens opleidingsprogramma en het afleggen van examens. Bovendien moeten ze vijf jaar, waarvan drie ononderbroken, actief zijn in de financiële sector en bovendien permanente opleiding volgen. In België werken de Federatie Persoonlijke Financiële Planners (FPFP) en de Universiteit Antwerpen Management School (UAMS) hiertoe samen. Volgens Bieke Godts, voorzitter van de Federatie van Persoonlijke Financiële Planner, is dit label een goede zaak voor de consument. Nu kan iedereen zeggen dat hij aan financiële planning doet, zelfs zonder dat hij de nodige opleiding heeft gekregen. Het nieuwe certificaat geeft de consument zekerheid. Zekerheid over het niveau van opleiding, de permanente educatie, de integriteit en de deontologische code die wordt gevolgd. 12 BZB NIEUWSBRIEF JAARGANG 12 MAART 2010

13 Meldpunt voor gedupeerden Kobelco Naar aanleiding van het gerechtelijk onderzoek naar de activiteiten van Kobelco hebben minister van Financiën Reynders en minister van Economie Van Quickenborne een meldpunt opgericht voor gedupeerden van de verzekeringsmakelaar Kobelco. Het meldpunt maakt het makkelijker voor slachtoffers om zich burgerlijke partij te stellen tijdens het strafproces dat later zal aanvangen. De totale schade wordt, aldus enkele dagbladen, op 210 miljoen euro geschat. Voor meer informatie surf naar kobelco.asp. Herhaling wegens groot succes: seminarie over beleggingsproducten BZB organiseerde op 12 maart opnieuw een seminarie over beleggingsproducten. Net zoals in oktober vorig jaar maakte Prof. Michel Tison de aanwezigen wegwijs in de wereld van financiële producten. Naast de juridische omkadering van de verschillende spaar- en beleggingsproducten wees hij op de aandachtspunten voor de tussenpersonen bij de verkoop van dergelijke producten. Het werd een druk bijgewoonde namiddag met meer dan 120 belangstellenden. Mededeling CBFA met betrekking tot Master Finance Master Finance Belgium NV, dochter van de Luxemburgse makelaar Master Finance, werd op 9 juli 2008 door de CBFA van de lijst van de verzekeringstussenpersonen geschrapt en werd op 7 december 2009 failliet verklaard. Op de website van de CBFA is een mededeling te vinden gericht naar de klanten die via Master Finance Belgium een levensverzekering van het type tak 23 hebben afgesloten met als onderliggende activa fondsen met een hoge risicograad waarvan de verhandeling in 2009 geschorst werd. De CBFA raadt de cliënten aan om hun klachten met betrekking tot dergelijke producten, de be- trokken verzekeringstussenpersonen en/of de betrokken verzekeringsondernemingen te richten aan de ombudsdienst van de verzekeringen. De CBFA zal bij de ombudsdienst uit deze dossiers de voor haar onderzoek nuttige informatie verzamelen, en zij zal binnen haar bevoegdheid de gepaste maatregelen treffen. Citibank en Deutsche Bank komen klanten tegemoet Heel wat klanten van Citibank en Deutsche Bank werden het slachtoffer van het faillissement van Lehman Brothers. Na heel wat gehakketak beslisten beide banken om de gedupeerde klanten tegemoet te komen. Zo gingen klanten van Citibank België in op de dading die het bedrijf uitwerkte om hun verlies deels goed te maken. Dat komt neer op 97% van de kopers van dit product. Zo n 114 klanten gingen niet in op het voorstel, dat inhield dat ze minstens 65% van hun investering konden recupereren. De schikking houdt echter ook in dat de klanten hun vorderingen tegen de bank staken. Dat maakt dat ze geen hogere vergoeding meer kunnen claimen als een Belgische rechtbank daartoe zou besluiten. De hangende strafzaak gaat dus wel degelijk verder, maar er blijven veel minder burgerlijke partijen over dan voorheen. Citibank heropende de dading op vraag van Test Aankoop. Ook Deutsche Bank werkte een regeling uit, al zorgt deze voor gemengde reacties. Het advieskantoor Deminor raadt af erop in te gaan, terwijl Test-Aankoop er wel voor gewonnen is. De oplossing bestaat erin dat klanten hun stukken kunnen verkopen tegen de marktkoers en later eventueel een bijkomend bedrag ontvangen. BZB NIEUWSBRIEF JAARGANG 12 MAART

14 Uw persoonlijk adviseur vindt het goede evenwicht tussen uw privé- en uw zakelijk vermogen.

15 Vanaf 2011 verplichte deelname aan garantieregeling in tak 21 Zoals u weet besliste de overheid in volle financiële crisis om de overheidsgarantie op spaargelden bij de banken op te trekken van tot euro. Tegelijk werd een gelijkaardige garantieregeling ingevoerd voor de levensverzekeringssector om spaartegoeden in tak 21 extra te beschermen. Oorspronkelijk was de toetreding voor de verzekeraars vrijwillig, maar bij de begrotingopmaak voor besliste de regering de toetreding vanaf 1 januari 2011 verplicht te maken. Vanaf dan zullen de levensverzekeraars een jaarlijkse bijdrage betalen van 0,15% van de reserves in tak 21. Deze regeling zou de staatskas jaarlijks zo n 150 miljoen euro extra inkomsten opbrengen. Assuralia is niet te spreken over deze maatregel, die er vooral op gericht lijkt de budgettaire situatie van de overheid op te krikken. Laatstgenoemde liet overigens verstaan dat verfijning van bepaalde modaliteiten van de garantieregeling mogelijk is voor zover de budgettaire doelstelling gehaald wordt. Vier opleidingsdagen voor werknemers bankagenten Bankagenten, wiens personeel valt onder het PC218, zijn verplicht om aan hun bedienden vier opleidingsdagen toe te kennen voor de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december Deeltijdse bedienden krijgen de opleidingsdagen naargelang hun tewerkstellingsbreuk. De verplichting om de opleidingsdagen toe te kennen geldt niet tegenover bedienden die in opzeg zijn of die aangeworven werden met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van maximaal één jaar. Enkele aandachtspunten: --De opleiding moet gegeven worden tijdens de werkuren. Kan dat niet, dan moet de werkgever aan de bediende dezelfde compensatie in arbeidstijd toekennen. --Verplaatsingskosten verbonden aan de opleidingsdagen vallen ten laste van de werkgever. --De werkgever moet vóór 31 december 2010 aan de bediende meedelen welke de opleidingsdagen zijn. Doet hij dit niet, dan moet de bediende hiervoor zelf een schriftelijke aanvraag indienen bij de werkgever en dit vóór 31 maart De werkgever moet vervolgens vóór 30 april 2011 schriftelijk meedelen aan de bediende hoe en wanneer de opleidingsdagen aangeboden zullen worden. Als de werkgever niet tijdig ingaat op de schriftelijke vraag van de werknemer of uiterlijk op 31 december 2011 geen of te weinig opleidingsdagen aan de werknemer heeft aangeboden, dan hebben de werknemers de keuze: --de niet toegekende opleidingsdagen opnemen onder de vorm van betaald verlof of --de niet toegekende opleidingsdagen opnemen door het volgen van opleidingen georganiseerd door Cevora. Als de werknemer opteert voor dat laatste, dan moet hij zijn verzoek om opleidingsdagen aan Cevora richten. In beide gevallen worden deze dagen gelijkgesteld met gepresteerde arbeidsdagen. Voor meer inlichtingen wendt u zich best tot uw sociaal secretariaat. Voor de tekst van de cao surf naar nl/cao/2009_07_16b/2009_07_16_01. asp?parent=643. Meer duidelijkheid over de billijke vergoeding In onze vorige nieuwsbrief gaven we wat meer toelichting bij de zgn. billijke vergoeding voor het spelen van muziek in bedrijven. We schreven toen dat ondernemingen tot maximaal 8 personen vrijgesteld waren van betaling van billijke vergoeding en SA- BAM. We maakten evenwel onvoldoende duidelijk dat als u muziek draait in plaatsen waar de consumenten komen, deze vrijstelling niet geldt. De vrijstelling geldt enkel voor muziek die gedraaid wordt in de werkplaats. Omdat nogal wat BZB-leden nog steeds met vragen hieromtrent kampen, geven we u hierbij de website mee waar u alle nodige info terug kunt vinden. Surf naar en daar vindt u heel wat uitleg over de aangifte en geldende tarieven. Zo is er een interessante rubriek met veelgestelde vragen. BZB NIEUWSBRIEF JAARGANG 12 MAART

16 U kunt BZB niet missen. BZB kan u niet missen! De Beroepsvereniging van Zelfstandige Bank- en verzekeringsbemiddelaars (BZB) verdedigt de belangen van de professionele zelfstandige financiële tussenpersoon. BZB doet dit zowel op politiek vlak als ten opzichte van instanties zoals de Belgische Vereniging van Banken, de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen als ten opzichte van de principaal. BZB werkt daartoe ook samen met andere beroepsverenigingen uit de sector. Er wordt gestreefd naar het verenigen van zelfstandige bankagenten die een professionele en toekomstgerichte visie op hun beroep hebben en die gezamenlijke belangen gemeenschappelijk wensen aan te pakken. Zonder BZB kan ook jij als professionele bankagent niet verder: > belangenverdediging > informatie > bijstand > financiële voordelen Dit formulier opsturen naar BZB Aalststraat 114 bus Oudenaarde of faxen naar of mailen naar: het gaat ook om uw belangen, wees solidair met uw collega-zelfstandige bankagenten goede objectieve informatie seminaries rond actuele vragen opleidingen per bankinstelling bijstand bij geschillen of moeilijkheden met uw principaal elke eerste maandagnamiddag en derde vrijdagnamiddag juridisch advies door onze raadsmannen ten laste van BZB een rechtsbijstandsverzekering aan onklopbare tarieven een aantrekkelijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor uw zaak voor alle bank- en verzekeringsactiviteiten, nieuwe voorwaarden borgtocht voor uw activiteiten als verzekeringstussenpersoon en/of als bankmakelaar een serieuze korting bij BZB-seminaries 10% extra-korting bij Sopharty voor briefwisseling binnen het systeem van aangeslotenen NIEUW! 4 maanden De Belegger gratis bij een jaarabonnement NIEUW! NIEUW! 10% korting op alle software en webdevelopment CRM Naam kantoor:... Naam en voornaam:... Kantooradres:... Tel + Fax: Bankinstelling:... CBFA-nummer:... Het basislidgeld bedraagt 232,06 G voor zaakvoerder en echtgen(o)t(e). Per extra FTE wordt bijkomend 25,78 G aangerekend met een maximum lidgeld van 515,64 G. Ik schrijf het gewenste heden over op rek Indien noodzakelijk voor het verkrijgen van ledenvoordelen kunnen deze gegevens worden doorgegeven aan derden. Kruis aan indien u dit niet wenst. Datum, Basislidgeld 232,06 G + 1 FTE 257,84 G + 2 FTE 283,62 G + 3 FTE 309,40 G + 4 FTE 335,18 G + 5 FTE 360,96 G + 6 FTE 386,74 G + 7 FTE 412,52 G Handtekening, + 8 FTE 438,30 G + 9 FTE 464,08 G +10 FTE 489,86 G Vanaf 11 FTE 515,64 G

BZB-congres 7 november 2014

BZB-congres 7 november 2014 PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 3 2014 16 e jaargang driemaandelijks SEPTEMBER 2014 afgiftekantoor Gent X P2A8099 BZB-congres 7 november 2014 Van distributiemodel naar een succesvol servicemodel Insusoft 2020:

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding door Hans Verstraete Voorzitter 3. Voorwoord door Philippe Colle Gedelegeerd Bestuurder 6. Persoonsverzekeringen 22

INHOUD. Inleiding door Hans Verstraete Voorzitter 3. Voorwoord door Philippe Colle Gedelegeerd Bestuurder 6. Persoonsverzekeringen 22 Balans & V ooruitzichten 2014-2015 INHOUD Inleiding door Hans Verstraete Voorzitter 3 Voorwoord door Philippe Colle Gedelegeerd Bestuurder 6 Algemene context 8 Persoonsverzekeringen 22 Schadeverzekeringen

Nadere informatie

DOSSIER: BZB in de bres voor uw belangen

DOSSIER: BZB in de bres voor uw belangen DOSSIER: BZB in de bres voor uw belangen STRAK KEURSLIJF DOET TUSSENPERSONEN NAAR ADEM HAPPEN Zeggen dat de sector overspoeld wordt door nieuwe regelgeving sinds de financiële crisis is als een open deur

Nadere informatie

Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv. Gecombineerd Jaarverslag en Duurzaamheidsverslag

Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv. Gecombineerd Jaarverslag en Duurzaamheidsverslag Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv 2013 Gecombineerd Jaarverslag en Duurzaamheidsverslag Overeenkomstig artikel 95, 96 en 119 van het Wetboek van Vennootschappen stelt de raad van bestuur van Argenta

Nadere informatie

Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv

Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv 2012 G E C O M B I N E E R D J A A R V E R S L A G 2 Overeenkomstig artikel 95, 96 en 119 van het Wetboek van Vennootschappen stelt de raad van bestuur van Argenta

Nadere informatie

Inhoud. 24 Verslag Raad van Bestuur 26 Jaarrekening 37 Organigram

Inhoud. 24 Verslag Raad van Bestuur 26 Jaarrekening 37 Organigram Jaarverslag 2013 Inhoud 4 Woord vooraf 6 Ondernemingsprincipes 7 Kerncijfers 10 Mission statement 12 Activiteiten Niet-Leven 14 Activiteiten Leven 16 Distributie en commerciële werking 19 Andere ondersteunende

Nadere informatie

Ten geleide. 14 Etablissements de crédit

Ten geleide. 14 Etablissements de crédit Ten geleide 14 Etablissements de crédit De voorbije jaren werden gekenmerkt door ingrijpende veranderingen op de financiële markten en in de financiële wetgeving. Voor de ondernemingen, bemiddelaars en

Nadere informatie

ervaren bedrijfsleider

ervaren bedrijfsleider maandelijkse adviesbrief Jaargang 5 - n 5-23 augustus 2013 (Verschijnt niet in juli) In dit nummer... 2 Verkopen aan private equity : bezint eer u begint? 4 Zakendoen in het buitenland: heeft u ook een

Nadere informatie

Jaarverslag 2002. Ombudsman van de verzekeringen

Jaarverslag 2002. Ombudsman van de verzekeringen Jaarverslag 2002 Ombudsman van de verzekeringen INHOUDSTAFEL I. INLEIDING II. GEBEURTENISSEN TWEE VERJAARDAGEN 30 jaar RDR-overeenkomst (a) 10 jaar WLVO (b) NIEUWE WETGEVING KB van 11 januari 2002 Wet

Nadere informatie

start! magazine Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck p. 6

start! magazine Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck p. 6 magazine met praktische tips voor uw spaargeld april 2013 Patricia Boydens Head Product Management Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 start! Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck

Nadere informatie

een bank? Hoe werkt Quarterly PERSPECTIVES ON BANKING Duco Sickinghe en Peter De Keyzer over de bank als spil van de economie

een bank? Hoe werkt Quarterly PERSPECTIVES ON BANKING Duco Sickinghe en Peter De Keyzer over de bank als spil van de economie Quarterly PERSPECTIVES ON BANKING Hoe werkt een bank? Duco Sickinghe en Peter De Keyzer over de bank als spil van de economie Een initiatief van BNP Paribas Fortis in samenwerking met Tijd Connect. scherpgesteld

Nadere informatie

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 BELEGGEN VOOR BEGINNERS PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 De Nationale Beleggerscompetitie 2006 is een initiatief van Cash, Inside Beleggen en Kanaal Z in samenwerking met Fortis Bank

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

DRIEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD VAN DE NATIONALE CONFEDERATIE VAN HET KADERPERSONEEL.

DRIEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD VAN DE NATIONALE CONFEDERATIE VAN HET KADERPERSONEEL. KADERinfo N 274 - April / Mei / Juni 2009 Representatieve organisatie van kaderleden erkend bij KB van 26/11/1986. Belgique-België P 201075 N d autorisation anvoie clos B 36 Dépot légal 1000 BRUXELLES

Nadere informatie

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011 Governance memorandum van Ergo Insurance nv Versie op 27/06/2011 3 1. Aandeelhouderstructuur ERGO Insurance NV maakt deel uit van de ERGO verzekeringsgroep. ERGO Versicherungsgruppe AG, een vennootschap

Nadere informatie

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Krediet kost geld Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Wat vindt u in deze gids? Banken en kredietverlening zijn niet meer weg te denken uit het leven van de consument. Banken spannen zich sterk

Nadere informatie

Zakboekje 2009. Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel

Zakboekje 2009. Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel Zakboekje 2009 Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel Tel. +32 (0)2 547 58 71 Fax +32 (0)2 547 59 75 info@ombudsman.as www.ombudsman.as Inhoudstafel Voorwoord...................................................................................................

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp De Wet Vandenbroucke van 28 april 2003 Datum Oktober 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

David Jonckheere Product Manager Investments. Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste opstap naar meer rendement. p. 10

David Jonckheere Product Manager Investments. Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste opstap naar meer rendement. p. 10 over bewust omgaan met spaargeld oktober 2014 Met handig uitneembaar katern Beleggen in fondsen bij Rabobank.be David Jonckheere Product Manager Investments Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

Strategie Accenten. E-beheer van uw vermogen E-BEHEER. ... v o o r h e t b e h e e r v a n. Uitgave van KBC Bank & Verzekering.

Strategie Accenten. E-beheer van uw vermogen E-BEHEER. ... v o o r h e t b e h e e r v a n. Uitgave van KBC Bank & Verzekering. Uitgave van KBC Bank & Verzekering September 2008 E-BEHEER... v o o r h e t b e h e e r v a n u w p e r s o o n l i j k e n f a m i l i a a l v e r m o g e n & Strategie Accenten E-beheer van uw vermogen

Nadere informatie

PLATFORM DAG ZONDER KREDIET

PLATFORM DAG ZONDER KREDIET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET www.dagzonderkrediet.be - 1 - Sommaire 1. INLEIDING 3 2. HALT AAN HET GEMAKKELIJK KREDIET 6 2.1. GOED OPGELEIDE KREDIETBEMIDDELAARS 7 2.1.1. De rol van de kredietbemiddelaars

Nadere informatie

ROUTE NAAR EEN DUURZAME EN VITALE FINANCIËLE SECTOR

ROUTE NAAR EEN DUURZAME EN VITALE FINANCIËLE SECTOR ROUTE NAAR EEN DUURZAME EN VITALE FINANCIËLE SECTOR Bankieren voor de samenleving Rapport over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de financiële sector 2012 > Rapport over de maatschappelijke

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Jaarverslag INTEGRAAL IN UW BELANG. Ons vak? Uw pensioen! Voor de groepsverzekeringsproducten en aanverwanten:

Jaarverslag INTEGRAAL IN UW BELANG. Ons vak? Uw pensioen! Voor de groepsverzekeringsproducten en aanverwanten: Voor de groepsverzekeringsproducten en aanverwanten: Brussel Arianelaan 5 1200 Brussel Tel.: 00 32 (0)2.774.88.50 info@integrale.be www.integrale.be Liège Place Saint Jacques, 11/101 4000 Liège Tel.: 00

Nadere informatie

Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten

Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten Afzender NUOD Viaductdam 98 2060 Antwerpen België-Belgique P.B. 2030 Antwerpen 3 BC 2152 P109294 F L A S H I N F O Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten www.nuod.be unsp-nuod@scarlet.be

Nadere informatie

Rabo magazine 2012? Welke zekerheden zijn er in. WIM DELVOYE Je moet zeker niet beleggen bij een bank. spaarrekeningen van het jaar.

Rabo magazine 2012? Welke zekerheden zijn er in. WIM DELVOYE Je moet zeker niet beleggen bij een bank. spaarrekeningen van het jaar. # 1 Welke zekerheden zijn er in 2012? WIM DELVOYE Je moet zeker niet beleggen bij een bank Ontdek de spaarrekeningen van het jaar Focus op uw spaargeld 2 Edito Geslaagde vergelijking 3 OOK IN 2012 HET

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. 2 Beheersverslag 92 Geconsolideerde jaarrekening 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen

Jaarverslag 2012. 2 Beheersverslag 92 Geconsolideerde jaarrekening 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen Jaarverslag 2012 2 92 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen 4 Profiel van de Groep 8 Woord van de voorzitters 10 Voornaamste gebeurtenissen 14 Verklaring inzake corporate governance 51 Informatie

Nadere informatie

Beleggingen. Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost. Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 2014 interessant!

Beleggingen. Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost. Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 2014 interessant! uw Beleggingen oktober maart 04 03 STRATEGIE Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost ACTUA Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 04 interessant! FOCUS Gezondheidssector in vorm! edito Een nieuwe

Nadere informatie

Bankieren om mensen vooruit te helpen

Bankieren om mensen vooruit te helpen SNS BANK N.V. Bankieren om mensen vooruit te helpen Jaarverslag 2014 1 SNS BANK N.V. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1 SNS Bank in vogelvlucht 6 1.1 Missie 6 1.2 Strategie 6 1.3 Geschiedenis 6 1.4 Ontvlechting

Nadere informatie