TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET"

Transcriptie

1 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Argo Pantes Finance B.V. Faillissementsnummer : 06/362 F Datum uitspraak faillissement : 20 juni 2006 Curator : mr S.M. Postma Rechter-commissaris : mr R.H.C. Jongeneel Verslagperiode : 21 juli 2006 t/m 5 december 2006 Bestede uren verslagperiode faill. : 58 uur en 06 minuten Bestede uren totaal faill. : 109 uur en 54 minuten Onze ref. : Algemeen Voor een uitgebreide inleiding bij het faillissement van Argo Pantes Finance B.V. verwijs ik naar het eerste openbaar verslag. In het eerste openbaar verslag berichtte ik over de surséance van betaling van de Indonesische moedermaatschappij en alleenaandeelhouder van Argo Pantes Finance B.V. Bij het tot stand komen van het crediteurenakkoord in Indonesië ( Reconciliation Agreement, 17 april 2006) heeft de Indover Bank tegen gestemd. Samen met de Deutsche Bank AG Jakarta werd Hoger Beroep ingesteld tegen de aan P.T. Argo Pantes Tbk verleende surséance van betaling. Dit beroep werd afgewezen. De Commercial Court te Jakarta heeft op 2 oktober 2006 een door Indo Plus B.V. (lees: Indover Bank N.V.) verzocht herzieningsrequest afgewezen. Een afschrift van de engelse vertaling van deze beslissing is aan dit tweede openbaar verslag gehecht. In die beslissing wordt nog eens aangegeven dat de surséance van betaling door P.T. Argo Pantes Tbk verband houdt met de monetaire crisis in Indonesië sedert 1997, de terugval van de economie en de ondervonden concurrentie van de Chinese textielindustrie. Voorts zou P.T. Argo Pantes Tbk, in het proces dat heeft geleidt tot de surséance van betaling, hebben benadrukt dat het Reconciliation Plan het maximum bood aan de schuldeisers. Met de laatste stemmingsronde werd op 17 april 2006 het Reconciliation Plan definitief en verbindend voor P.T. Argo Pantes Tbk en de schuldeisers. De Commercial Court te Jakarta heeft op 18 april 2006 het Reconciliation Plan gehomologiseerd.

2 Greylock Capital Management LLC Greylock Capital management LLC heeft volgens een in kopie aan mij ter hand gestelde brief d.d. 27 september 2006 (gericht aan P.T. Argo Pantes Tbk), laten verstaan dat zij schuldeiser is in het faillissement van P.T. Argo Pantes Tbk alsmede Argo Pantes Finance B.V. voor het totaalbedrag van $ (USD). Geylock Capital is schuldeiser door middel van haar fondsen: Greylock Global Opportunity Master Fund Ltd en Greylock Global Distressed Dept Master Fund Ltd. In dit verband heeft Greylock Capital benadrukt de surséance van betaling van P.T. Argo Pantes Tbk te ondersteunen. Tot dusverre heeft zij echter haar vordering in het faillissement van Argo Pantes Finance B.V. niet bij mij ingediend in order to avoid additional and unnecessary costs. Genoemde fondsen hebben daarentegen hun vordering wel ingediend in Indonesië en gestemd ten gunste van de surséance van betaling voor P.T. Argo Pantes Tbk. Malayan Banking Berhad Malayan Banking Berhad te Kuala Lumpur (Maleisische staatsbank) heeft bij mij aangegeven dat zij haar vordering voornemens is over te dragen aan een andere schuldeiser. In verband hiermee is de Maleisische staatsbank verzocht om nadere informatie. Tot dusverre werd nog geen verder bericht van de Maleisische bank ontvangen. Bekendmaking faillissement Argo Pantes Finance B.V. in Indonesië In een vooraanstaand Indonesisch zakenblad werd door mij een advertentie geplaatst waarin het faillissement van Argo Pantes Finance B.V. wordt bekend gemaakt. In deze advertentie werd aan mij nog onbekende schuldeisers van Argo Pantes Finance B.V. verzocht hun vordering uiterlijk op 11 september 2006 in te dienen. Er hebben zich echter vanaf het begin van het faillissement slechts twee schuldeisers bij mij aangemeld, namelijk, Indo Plus B.V. (lees: Indover Bank) en Malayan Banking Berhad. 1. Inventarisatie 1.1 Directie en Organisatie Op dit moment is er weinig toe te voegen aan hetgeen hieromtrent in het eerste openbaar verslag werd geschreven. Equity Trust Co. N.V. heeft zich gewend tot mr. P. Kuipers (Simmons&Simmons te Rotterdam) en deze heeft de curator geïnformeerd. ABN Amro Trust Company (Nederland) B.V. was aangesteld als Trust Managing director van Argo Pantes Finance B.V. EQ Management Services B.V. is de latere benaming van ABN Amro Trust Company (Nederland) B.V. Door een juridische fusie tussen EQ Management en Equity Trust Co. N.V., is Equity Trust Company N.V. op 22 juni 2006 bestuurder geworden van Argo Pantes 2

3 Finance B.V. ABN Amro heeft bij brief van 14 december 2005 aangegeven te stoppen met haar dienstverlening voor Trust Companies. ABN Amro heeft in dit verband Argo Pantes Finance B.V. bij brief van 14 december 2005 aangeschreven dat zij in overleg met EQ Management Services B.V. heeft besloten de rekening van de gefailleerde rechtspersoon te sluiten per uiterlijk 1 april en 1.3 Winst en Verlies en Balanstotaal mr. P. Kuipers heeft namens Equity Trust Co. N.V. getracht de vraag te beantwoorden ten aanzien van de op deze plaats in het eerste openbaar verslag vermelde kwestie over bijgeboekte interest. Het gaat hierbij om een bedrag van USD 8,455,983,-. Echter verder dan een verwijzing naar de (concept) balans van 2005 is mr. P. Kuipers niet gekomen. Het ligt voor de hand dat in verband met deze onderwerpen (winst en verlies en balanstotaal) verder contact zal worden opgenomen met mr. P. Kuipers. 1.4 Lopende procedures Dit onderwerp behoeft geen verdere toelichting. 1.5 Verzekeringen 1.6 Huur 1.7 Oorzaken faillissement Overduidelijk is dat het faillissement van Argo Pantes Finance is veroorzaakt door de financieel economische neergang van P.T. Argo Pantes Tbk in Indonesië. 2. Personeel Niet van toepassing 3. Activa Onroerende zaken/ Bedrijfsmiddelen/ Voorraden / onderhanden werk Niet van Toepassing Andere activa 3.12 Beschrijving 3

4 Zoals in de inleiding werd geschreven werd het verzoek van de Indover Bank strekkende tot revisie van het vonnis waarin de surséance van betaling van P.T. Argo Pantes Tbk werd uitgesproken afgewezen. Daarmee lijkt de surséance van betaling van P.T. Argo Pantes Tbk definitief een feit. Wat dit verder betekent voor Argo Pantes Finance B.V. en eventueel de positie van het bestuur van de gefailleerde rechtspersoon wordt verder onderzocht en daartoe is momenteel overleg gaande met de hiervoor genoemde mr. P. Kuipers (Simmons&Simmons te Rotterdam) en de vertegenwoordiger in Nederland van de Indonesische moeder van de gefailleerde rechtspersoon, mr. B.F.H. Rumora-Scheltema (NautaDutilh N.V. te Amsterdam). Bovendien kan niet worden uitgesloten dat (opnieuw) contact zal worden gezocht met de advocaat in Indonesië voor het verkrijgen van verdere informatie, de heer Robertus Bilitea (Radjiman Bilitea Bakhriatin LawFirm te Jakarta). Boedelactief Op dit moment (nog steeds) onduidelijk. 4. Debiteuren Op dit geen nader commentaar. 5. Bank / Zekerheden Ik mag verwijzen naar de inhoud van het eerste openbaar verslag. De bankrekeningen van Argo Pantes Finance bij ABN Amro bank N.V. werden voor datum faillissement afgesloten. 6. Doorstart / Voortzetten Niet van toepassing 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht Op dit moment geen nader commentaar. 7.2 Depot jaarrekeningen Op dit moment geen nader commentaar. 7.3 Goedkeurende verklaring accountant 4

5 7.4 Stortingsverplichting aandelen De aandelen werden volgestort. 7.5 Onbehoorlijk bestuur Over de aansprakelijkheid van het bestuur is het laatste woord nog niet gezegd en geschreven maar in dit verband is het van belang om te constateren dat de door Argo Pantes Finance B.V. in Indonesië uitgebrachte stem voor het Reconciliation Plan niet van beslissende betekenis is geweest voor het aannemen van de surséance van betaling van de moedermaatschappij. Door mr. Rumora-Scheltema is in een brief van 22 november jl. aan mij gericht onder anderen door haar gesteld dat if APF would not have voted in favour of the Reconciliation Plan, then the Reconciliation Plan would still have been adopted. The reason for that is that the vast majority of unsecured creditors (more than 70 %, both in terms of value of the claims as well as in the number of creditors) voted in favour of adoption of the Reconciliation Plan, as well as all of the secured creditors ( ) without APF s vote in favour of the adoption of the Reconciliation Plan, APF s creditors would not have been in a different situation then they are now. The Reconciliation Plan would still have been approved and adopted. De conclusie van P.T. Argo Pantes Tbk luidt dat met de vaststelling van de surséance van betaling, alle daarvoor toepasbare regels werden nageleefd en dat inmiddels het Indonesische Supreme Court zich heeft geschaard achter het moratorium van de moedermaatschappij van Argo Pantes Finance. Gelet op alle feiten en omstandigheden kan ik als curator op dit moment nog niet overgaan tot afsluiting van dit onderwerp. 7.6 Paulianeus handelen In onderzoek. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen P.M. 8.2 Preferente vordering van de fiscus. In onderzoek. 8.3 Preferente vordering van het UWV 5

6 8.4 Andere preferente vorderingen P.M. 8.5 / 8.6 Aantal concurrenten crediteuren / Bedrag concurrente crediteuren Ik mag hier volstaan met verwijzing naar hetgeen ik op deze plaats in het eerste openbare verslag schreef ten aanzien van de Malayan Banking Berhad en Indover Bank N.V. Zoals ik schreef in de inleiding hebben Greylock Global Opportunity Master Fund Ltd. en Greylock Global Distressed Dept Master Fund Ltd bij mij geen vordering ingediend. Niettemin zou Greylock een vordering hebben op de gefailleerde rechtspersoon van $ (USD). 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Op dit moment ziet het er naar uit dat ik als curator van Argo Pantes Finance word geconfronteerd met een voldongen feit in Indonesië. De aldaar van kracht geworden surséance van betaling werd tot in hoogste instantie bekrachtigd. Niettemin heb ik in onderzoek of nog middelen resteren om het lot van Argo Pantes Finance en dus van haar crediteuren te verbeteren. Indien nader overleg met mijn Indonesische advocaat noodzakelijk is zal daartoe worden overgegaan. In dit verband zal ook een onderzoek naar de balanspositie van de gefailleerde rechtspersoon in Nederland nader onder de loep worden genomen. 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faillissement Op dit moment kan daar nog weinig over worden gezegd. Voorlopig ziet het er echter naar uit dat ik ben geconfronteerd met een vordering van de gefailleerde rechtspersoon op haar insolvente moeder in Indonesië die weinig meer perspectief lijkt te bieden dan een achtergestelde lening met een looptijd van 25 jaar (ik mag verwijzen naar hetgeen ik hierover schreef in het eerste openbaar verslag). 9.2 Plan van aanpak Aan de hand van de administratie en jaarstukken, eventuele samenwerking met bekende schuldeisers en verdere informatie verschaffing door de bestuurder van de gefailleerde rechtspersoon zal ik trachten een optimaal resultaat voor de boedel te bewerkstelligen. Het een en ander in overleg met de Rechter-Commissaris in dit faillissement, indien nodig 9.3 Indiening volgend openbaar verslag Het volgende openbaar verslag zal over drie maanden verschijnen. 6

7 Tot een nadere toelichting bij de inhoud van dit tweede openbare verslag ben ik graag bereid. Hoogachtend, Uw dw., Sjoerd M. Postma Curator 7

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Sercan Mode B.V. Faillissementsnummer : 06.574 Datum uitspraak : 10 oktober 2006 Curator : mr N.P. Klein Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

Mededeling: de openbare faillissementsverslagen in het faillissement van Palm Invest B.V. worden online gepubliceerd op de website www.vandiepen.com.

Mededeling: de openbare faillissementsverslagen in het faillissement van Palm Invest B.V. worden online gepubliceerd op de website www.vandiepen.com. FAILLISSEMENTSVERSLAG van de curator in het faillissement van PALM INVEST B.V. (en Stichting Garantiegelden Palm Invest) Nummer verslag : 4 Datum : 9 september 2010 Mededeling: de openbare faillissementsverslagen

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. F~LUSSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 10 februari 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie

GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015

GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015 GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743)

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste openbare verslag Datum 30 januari 2013 Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) Faillissementsnummer 02 / 13 /10 F Datum uitspraak

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IDEAL IT Solutions

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag) Datum: 13 mei 2015. Gegevens onderneming: FGB Uitzendgroep B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/1109 F Datum uitspraak:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Datum uitspraak : 24 maart 2009 : Mr. R.G.F. Lammers. Personeel gemiddeld aantal : 0

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Datum uitspraak : 24 maart 2009 : Mr. R.G.F. Lammers. Personeel gemiddeld aantal : 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Freeez B.V. Faillissementsnummer : C/01/09/217 F Datum uitspraak : 24 maart 2009 Curator : Mr. R.G.F.

Nadere informatie

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015 Openbaar faillissementsverslag ex artikel 73a Fw Datum: 20 januari 2015 Nummer: tien Gegevens onderneming : Nedexco Logistics B.V. Faillissementsnummer : F 02/12/194 Datum uitspraak : 19 maart 2012 Curator

Nadere informatie

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven).

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven). FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 15 Datum: 3 juni 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Verslagperiode : 15 december 2009 tot 10 maart 2010

Verslagperiode : 15 december 2009 tot 10 maart 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG van de curator in het faillissement van PALM INVEST BV (en Stichting Garantiegelden Palm Invest) Verslag nummer: 2 Datum: 10 maart 2010 Mededeling: De openbare faillissementsverslagen

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013 Gegevens onderneming: Nekon Projectmanagement BV Statutaire zetel: Ulft, gemeente Oude IJsselstreek Inschrijving KvK: nr. 09191825 Faillissementsnummer:

Nadere informatie

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd.

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73a FW nummer: 1 Gegevens onderneming : Naam: All Glas Almere B.V. Faillissementsnummer : 16/13/265F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr.drs. G. Kuijper Rechter-commissaris

Nadere informatie

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STICHTING NOORD WEST ADVOCATEN

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STICHTING NOORD WEST ADVOCATEN VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STICHTING NOORD WEST ADVOCATEN Gegevens onderneming : Stichting Noord West Advocaten Faillissementsnummer : F 08.31

Nadere informatie

Veelontvangers. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 19 Datum: 23 september 2014. Gegevens gefailleerde : René Johannes van den Berg, 1.

Veelontvangers. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 19 Datum: 23 september 2014. Gegevens gefailleerde : René Johannes van den Berg, 1. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 19 Datum: 23 september 2014 Gegevens gefailleerde : René Johannes van den Berg, geboren 11juni1957, wonende te (1223 NH) Hilversum aan de Anthony Fokkerweg 124 Faillissementsnummer

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 (eindverslag) Datum : 15 oktober 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAK INTERIEUR B.V., statutair

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 Rapport Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 2 Klacht Op 12 januari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van X BV te 's-hertogenbosch, met een klacht over een gedraging van de Regionaal

Nadere informatie

Wie gaat dat betalen?

Wie gaat dat betalen? Wie gaat dat betalen? Inleiding Het enquêterecht biedt aan de daartoe gerechtigden een breed inzetbaar en effectief middel om een onderzoek te doen instellen naar het beleid en de gang van zaken van een

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

Publicatie JAR 2014 afl. 12 Publicatiedatum 18 augustus 2014 College Uitspraakdatum 23 juli 2014. Gerechtshof Amsterdam

Publicatie JAR 2014 afl. 12 Publicatiedatum 18 augustus 2014 College Uitspraakdatum 23 juli 2014. Gerechtshof Amsterdam JAR 2014/209 Gerechtshof Amsterdam, 23-07-2014, 200.142.777/01 OK, ECLI:NL:GHAMS:2014:2887 Intrekken 403-verklaring, Ontslagvergoeding valt onder overblijvende aansprakelijkheid van de moedervennootschap

Nadere informatie