CErrt. Project: Windpark Delfzijl Noord Projectnummer: TVO-00 I 16 april2014. Datum: Toetsing Vooronderzoek CE. Opdrachtgever: KWS lnfra bv

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CErrt. Project: Windpark Delfzijl Noord Projectnummer: TVO-00 I 16 april2014. Datum: Toetsing Vooronderzoek CE. Opdrachtgever: KWS lnfra bv"

Transcriptie

1 Toetsing Vooronderzoek CE Opdrachtgever: KWS lnfra bv Project: Windpark Delfzijl Noord Projectnummer: TVO-00 I 16 april2014 CErrt Opsporen Conventionele Explosieven Status: Definitief WSCS - OCE gecertificeerd, deelgebied A + B Versie: 001 KWS lnfra BV-Opsporen Conventionele Explosieven Postbus 39, 3454 ZG De Meern Groenewoudsedijk BG Utrecht Tet. +3'l (0) Fax +31 (0) n I H.D Opgesteld ann Gecontroleerd Senior OCE Deskundige r l-\ H.D. Naumann

2 1. Vooruoord De in de Nederlandse bodem aanwezige Conventionele Explosieven (CE) uit de Tweede Wereldoorlog vormen sinds jaar en dag een wezenlijk probleem voor de samenleving. Om risico's en stagnaties bij grondroerende werkzaamheden te voorkomen kan een OCEonderzoek (Opspori ng Conventionele Explosieve n) noodzakelij k ziin. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft bepaald dat de opsporingswerkzaamheden dienen te worden aangemerkt als werkzaamheden met een verhoogd risico. ln het kader hiervan is in de Arbo-wet opgenomen dat bedrijven die zich bezighouden met het opsporen van CE gecertificeerd dienen te zijn volgens het Werkveld Specifiek Certificatie Schema Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-OCE). KWS lnfra bv - Opsporen Conventionele Explosieven (hierna "KWS OCE") is gecertificeerd en in het bezit van het procescertificaat deelgebied A en B, welk is afgegeven door de TÜV Nederland nr Project: Kenmerk: Windpark Delfzijl Noord 5't40526-TVO april 2014 Pagina 2

3 2. Aanleiding toetsing Op 1 juli 2012 is het WerkveldSpecifiek CertificatieSchema voor het systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-OCE) in werking getreden. Hiermee verviel de Beoordelingsrichtlijn voor het certificaat Opsporen Conventionele Explosieven (BRL-OCE). De WSCS-OCE is op een aantal punten gewijzigd of aangevuld. Vooral de proceseisen van het vooronderzoek zijn op een aantal punten scherper gesteld en verbeterd. Een belangrijk wijziging in de WSCS-OCE betreft bijlage 3 "Vaststellen verdachtgebied en afbakening in vooronderzoek". De bijlage vormt de basis waarop moet worden beoordeeld of oorlogshandelingen aanleiding geven een gebied verdacht of onverdacht te verklaren. Ook wordt aan de hand van de bijlage de horizontale afbakening van een verdacht gebied vastgesteld. Project: Kenmerk: Windpark Delfzijl Noord TVO april 2014 Pagina 3

4 3. Rapport van bevindingen ln opdracht van KWS OCE heeft BeoBOM een toetsing uitgevoerd op het rapport Probleeminventarisatie en -analyse Delfzijl risicokaart met kenmerk RO versie 1 d.d. Riel, 24 juli 2009 voor het project "Windpark Delfzijl Noord" met kenmerk t-01. De door BeoBOM opgestelde rapportage is door KWS-OCE beoordeeld en getoetst aan de WSCS-OCE. KWS OCE gaat volledig akkoord met de door BeoBOM getrokken conclusies en aanbevelingen. ln de bijlage treft u de toetsing aan, uitgevoerd door BeoBOM, op het rapport Probleeminventarisatie en -analyse Delfzrjl risicokaart met kenmerk RO versie 1 d.d. Riel, 24 juli 2009 van REASeuro. Project: Kenmerk: Windpark Delfzijl Noord TVO-001 '16 april2014 Pagina 4

5 Bijlage I T -02 Toets i n g Voo ro nde rzoek Gonventi onele Explos ieven Windpark Delfzijl Project: Kenmerk: Windpark Delfzijl Noord TVO-00'l '16 april20'14 Pagina I

6 T-02 TOETSING VOORONDERZOEK CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN WINDPARK DELFZIJL KWS Infra-BV OCE

7 Onderwerp (Normtekst: 0VEO- VOO N Juli 2010) Norm Ja Nee Deels N.V.T. Verklaring Rapport Probleeminventarisatie en analyse Delfzijl risicokaart Kenmerk: RO versie 0.1 Riel, 24 juli 2009 Algemene eisen Is de aanleiding van het onderzoek omschreven? Is de doelstelling van het onderzoek omschreven? Is de afbakening van het onderzoeksgebied omschreven? Is de uitvoeringsmethode van het onderzoek omschreven? Zijn de bij het onderzoek betrokken personen omschreven? Zijn de rapportage en CEbodembelastingkaart geaccordeerd door een door het management bevoegd persoon? Inventarisatie bronnenmateriaal Algemeen Is er onderzoek gedaan naar gebeurtenissen die hebben geleid tot het in de bodem komen van CE (indicaties)? Is er onderzoek gedaan naar gebeurtenissen die hebben geleid tot het verwijderen van CE (contra-indicaties)? Is de procedure waarin de methodiek van het onderzoek is vastgelegd ter beschikking gesteld en als zodanig aantoonbaar uitgevoerd? Is het gebruikte bronnenmateriaal omschreven, inclusief bronverwijzing? Zijn de gebruikte bronnen herleidbaar voor derden? Bevatten bronverwijzingen minimaal een collectie, -archief en/of inventarisnummer? Literatuur Is omschreven welke literatuur is geraadpleegd? Is op basis van literatuuronderzoek een lijst opgesteld met oorlogshandelingen die relevant zijn voor de mogelijke aanwezigheid van CE in het onderzoeksgebied (indicaties) met een verwijzing naar de datum? Zijn alle relevante oorlogshandelingen uit de lijst onderbouwd middels een tweede bron? X 6.5 X 6.5 X X X X X

8 Onderwerp (Normtekst: 0VEO- VOO N Juli 2010) Norm Ja Nee Deels N.V.T. Verklaring Rapport Probleeminventarisatie en analyse Delfzijl risicokaart Kenmerk: RO versie 0.1 Riel, 24 juli 2009 Zo nee, is omschreven in welke mate dit de eindconclusie beïnvloed? Gemeentearchief Zijn de stukken van de luchtbeschermingsdienst geraadpleegd? Zo nee, is dit vermeld in de rapportage? Zijn de stukken van de aangetroffen/geruimde CE geraadpleegd? Zo nee, is dit vermeld in de rapportage? Zijn de oorlogsschaderapporten geraadpleegd? Zo nee, is dit vermeld in de rapportage? X Zijn er, indien er aanwijzingen zijn dat in een gebied CE zijn achtergebleven, stukken met betrekking tot relevante naoorlogse werkzaamheden geraadpleegd? Zo nee, is dit vermeld in de rapportage? Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) Is de database met meldingen van aangetroffen CE geraadpleegd? Zijn in geval van meldingen de MORA s/uo s geraadpleegd? Is de database met de collectie X mijnenveldkaarten geraadpleegd? Zijn in geval van de aanwezigheid van mijnenvelden de leg- en ruimrapporten geraadpleegd? Luchtfoto s Is de luchtfotocollectie bibliotheek Wageningen Universiteit geraadpleegd? Is de luchtfotocollectie Topografische Dienst (Zwolle) geraadpleegd? Is de selectie van luchtfoto s gemotiveerd in de rapportage? Zijn de luchtfoto s geselecteerd op basis Vermoedelijk wel, niet van de data waarop oorlogshandelingen expliciet beschreven hebben plaatsgevonden? Zijn de luchtfoto s geselecteerd op basis Vermoedelijk wel, niet van kwaliteit van het fotobeeld? expliciet beschreven Zijn de luchtfoto s geselecteerd op basis Vermoedelijk wel, niet van de schaal? expliciet beschreven Zijn voor de gebruikte luchtfoto s sortie en luchtfotonummer vermeld? Zijn de luchtfoto s geïnterpreteerd op schade als gevolg van

9 Onderwerp (Normtekst: 0VEO- VOO N Juli 2010) Norm Ja Nee Deels N.V.T. Verklaring Rapport Probleeminventarisatie en analyse Delfzijl risicokaart Kenmerk: RO versie 0.1 Riel, 24 juli 2009 oorlogshandelingen? Zijn de luchtfoto s geïnterpreteerd op de aanwezigheid van militaire werken? Is er aan de hand van naoorlogse X luchtfoto s en/of satellietbeelden geïnventariseerd of er naoorlogse ontwikkelingen in het gebied hebben plaatsgevonden waarbij de grond is geroerd of verzet? Is de selectie van naoorlogse luchtfoto s/satellietbeelden gemotiveerd in de rapportage? Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) Is er voldoende informatie aanwezig voor het vormen van een totaalbeeld van de oorlogshandelingen in het gebied? Zo niet, is de literatuurcollectie van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie geraadpleegd? Internationale archieven Is er voldoende informatie beschikbaar in X de nationale archieven over de aard van de oorlogshandelingen waarbij mogelijk CE in het onderzoeksgebied terecht zijn gekomen? Zo niet, is een aanvullend onderzoek uitgevoerd in één of meerdere internationale archieven? Is er voldoende informatie beschikbaar in de nationale archieven over het aantal en soort CE dat tijdens de oorlogshandelingen is ingezet? Zo niet, is een aanvullend onderzoek uitgevoerd in één of meerdere internationale archieven? Is er voldoende informatie beschikbaar in de nationale archieven over de inslaglocaties van CE? Zo niet, is een aanvullend onderzoek X uitgevoerd in één of meerdere internationale archieven? Is de keuze voor het internationale archief/archieven gemotiveerd op basis van het reeds verzamelde bronnenmateriaal? Getuigen Indien getuigen zijn gehoord, is hier

10 Onderwerp (Normtekst: 0VEO- VOO N Juli 2010) Norm Ja Nee Deels N.V.T. Verklaring Rapport Probleeminventarisatie en analyse Delfzijl risicokaart Kenmerk: RO versie 0.1 Riel, 24 juli 2009 proces-verbaal van opgemaakt? Zo ja, is het proces-verbaal opgenomen in de bijlagen van het rapport? Afbakening Zijn de resultaten van de beoordeling van het bronnenmateriaal gemotiveerd vastgesteld? Indien er sprake is van de vermoedelijke aanwezigheid van CE, is de term VERDACHT gehanteerd? Indien er geen sprake is van de vermoedelijke aanwezigheid van CE, is de term ONVERDACHT gehanteerd? Is/zijn de conclusie/conclusies vastgesteld op basis van twee of meer onafhankelijk verifieerbare bronnen? Zo niet, is de inschatting van de betrouwbaarheid van de bron beschreven in de rapportage? Zijn de indicaties/contra-indicaties vertaald naar een locatie in de huidige topografie? Zijn de locatieverwijzingen uit de bronbestanden ongewijzigd overgenomen in de rapportage? Indien er sprake is van onduidelijkheid/onbetrouwbaarheid in de locatieverwijzing, is dit gedocumenteerd? Horizontale afbakening verdacht gebied Is bijlage 3 van de normtekst gehanteerd? Zo niet, is gemotiveerd waarom hiervan is afgeweken? Is de tolerantie omschreven en gemotiveerd? Zijn de verdachte gebieden gebaseerd op indicaties uit het bronnenmateriaal? Indien er contra-indicaties zijn aangetroffen, is op basis van deze contraindicaties het verdachte gebied aangepast? Zo niet, is gemotiveerd waarom niet? Zo ja, is gemotiveerd waarom? Verticale afbakening verdacht gebied Is het als verdacht gekenmerkte gebied in verticale dimensie afgebakend conform bijlage 3?

11 Onderwerp (Normtekst: 0VEO- VOO N Juli 2010) Norm Ja Nee Deels N.V.T. Verklaring Rapport Probleeminventarisatie en analyse Delfzijl risicokaart Kenmerk: RO versie 0.1 Riel, 24 juli 2009 Zo niet, is hierover (vooraf) overleg geweest met de opdrachtgever? Is bij de verticale afbakening van het verdachte gebied (voldoende) rekening gehouden met bodemweerstand, verwachte indringingssnelheid en hoek, vorm diameter CE? Indien sprake van naoorlogs grondverzet/grondroering, is bepaald tot op welke diepte de aanwezigheid van CE kan worden uitgesloten? Zo niet, is gemotiveerd waarom? Is de verticale diepte te herleiden naar diepte t.o.v. NAP? Conventionele explosieven Is bepaald welke hoofdsoort(en) CE aangetroffen kan/kunnen worden? Is bepaald welke (sub)soorten CE aangetroffen kan/kunnen worden? Is bepaald welk(e) aantal(len) CE aangetroffen kan/kunnen worden? Zo nee, is hierover (vooraf) overleg Niet bekend. geweest met de opdrachtgever? Is bepaald in welke verschijningsvorm(en) CE aangetroffen kan/kunnen worden? CE-bodembelastingkaart Is er een digitale CE-bodembelastingkaart gemaakt? Zijn de verdachte gebieden weergegeven op de CE-bodembelastingkaart? Is de CE-bodembelastingkaart Niet bekend, niet geprojecteerd in het Rijksdriehoekstelsel beschikbaar gesteld. (RD)? Is de auteur van de CEbodembelastingkaart Niet bekend, niet weergegeven? beschikbaar gesteld. Is op de CE-bodembelastingkaart een Niet bekend, niet noordpijl aangegeven? beschikbaar gesteld. Is op de CE-bodembelastingkaart een Niet bekend, niet legenda weergegeven? beschikbaar gesteld. Is de CE-bodembelastingkaart geaccordeerd door een door het management bevoegd persoon? Leemten in de kennis Zijn de leemten in de kennis omschreven? X Opmerkingen Niet bekend, niet beschikbaar gesteld.

12 Onderwerp (Normtekst: 0VEO- VOO N Juli 2010) Norm Ja Nee Deels N.V.T. Verklaring Rapport Probleeminventarisatie en analyse Delfzijl risicokaart Kenmerk: RO versie 0.1 Riel, 24 juli 2009 Resultaat en aanbeveling(en) Uit bovenstaande toetsing is gebleken dat de rapportage Probleeminventarisatie en analyse Delfzijl risicokaart in verschillende onderdelen niet, of niet geheel, voldoet aan de huidige wettelijke norm, de WSCS-OCE, versie 1, De belangrijkste afwijkingen zijn het ontbreken van een afbakening van het verdachte gebied in verticale dimensie, een inventarisatie van naoorlogs grondverzet en de invloed hiervan op de afbakening van het verdachte gebied, zowel in horizontale als in verticale dimensie. Sonderingsgegevens voor het bepalen van de bodemgesteldheid van het onderzoeksgebied zijn eveneens niet opgenomen. Met inachtneming van de ophanden zijnde wijzigingen in de WSCS-OCE versie 2014 is gebleken dat er door het strikter worden van de norm het aantal afwijkingen zal toenemen. In de aanpassing van de norm zijn onder andere een aantal extra bronnen verplicht gesteld die in de huidige kaart niet verwerkt zijn. Het ontbreken van gegevens uit deze bronnen kan als een gebrek in de volledigheid en nauwkeurigheid van de risicokaart worden gezien.de bijbehorende inventarisatie- en bodembelastingkaart zijn niet verstrekt en konden zodoende niet worden getoetst. Aan de hand van interpretatie van de relevante gegevens uit de probleeminventarisatie- en analyse Delfzijl, aanvullend luchtfotomateriaal en gegevens uit sonderingonderzoek is door BeoBOM een bodembelastingkaart samengesteld. Op basis van deze toetsing inclusief de bijbehorende bodembelastingkaart kan buiten de aangegeven verdachte gebieden zonder opsporingsonderzoek gewerkt worden. BeoBOM adviseert ten behoeve van toekomstige projecten waarbij bodemroerende werkzaamheden zullen worden uitgevoerd, de uitvoering van aanvullend vooronderzoek conform de WSCS-OCE, met in achtneming van de wijzigingen in de versie 2014 ten opzichte van 2012, waarbij de gegevens als bekend en geraadpleegd voor de vervaardiging van de risicokaart als basis kunnen dienen.

13 Onderzoeksgebied Werkgebied Verdacht gebied tot 8m -NAP Verdacht gebied tot 0,5m +NAP Detectie gebied tot 0,5m +NAP ± m Concept 1: A Revisie: Chris Cotton Jelmer Rotteveel Schaal: Getekend door: Klant: KWS Infra-BV OCE OT-02.1 Concept Tekening naam: Project: Windpark Delfzijl Noord Bronnen: Esri Nederland, Esri, Kadaster, CBS, Min VROM, Rijkswaterstaat en gemeenten: Rotterdam, Breda, Tilburg Legenda

14 Legenda Onderzoeksgebied Werkgebied Verdacht gebied tot 8m -NAP Verdacht gebied tot 0,5m +NAP Detectie gebied tot 0,5m +NAP ± m Concept Revisie: 1:2000 Chris Cotton Jelmer Rotteveel OT-02.2 Concept Getekend door: KWS Infra-BV OCE Schaal: Tekening naam: Bronnen: Esri Nederland, Esri, Kadaster, CBS, Min VROM, Rijkswaterstaat en gemeenten: Rotterdam, Breda, Tilburg Project: Bronnen: Esri Nederland, Esri, Kadaster, CBS, Min VROM, Rijkswaterstaat en gemeenten: Rotterdam, Breda, Tilburg Windpark Delfzijl Noord Klant: A

15 Legenda Onderzoeksgebied Werkgebied Verdacht gebied tot 8m -NAP Verdacht gebied tot 0,5m +NAP Detectie gebied tot 0,5m +NAP ± Concept Revisie: 1: OT-02.3 Concept Getekend door: Chris Cotton Jelmer Rotteveel Schaal: Tekening naam: Bronnen: Esri Nederland, Esri, Kadaster, CBS, Min VROM, Rijkswaterstaat en gemeenten: Rotterdam, Breda, Tilburg Project: Bronnen: Esri Nederland, Esri, Kadaster, CBS, Min VROM, Rijkswaterstaat en gemeenten: Rotterdam, Breda, Tilburg Windpark Delfzijl Noord Klant: KWS Infra-BV OCE A m

rocetrr Op po en Conwntionele E Plo ienen Project: OCE Langeraar Oost Projec'tnummer: Kenmerk: PvO-001 Datum: 24 mei 2013

rocetrr Op po en Conwntionele E Plo ienen Project: OCE Langeraar Oost Projec'tnummer: Kenmerk: PvO-001 Datum: 24 mei 2013 Proces-verbaal van oplevering Opdrachtgever: Gemeente Nieuwkoop Projec'tnummer: 51 3051 1 Kenmerk: 5130511-PvO-001 Datum: 24 mei 2013.'åe:ú.'' -"-' '*c -.: {S'r 1- l. rocetrr Op po en Conwntionele E Plo

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Aanleiding en vraagstelling

1. Inleiding. 2. Aanleiding en vraagstelling Notitie : 3VEO-VOO.05667.V Voor : betrokkenen OCE werkveld Van : secretariaat Datum : 16 april 2013 Betreft : handreiking vooronderzoeken BRL-OCE versus WSCS-OCE 1. Inleiding Op 1 juli 2012 is het Werkveldspecifiek

Nadere informatie

Aanvullend Vooronderzoek Conventionele Explosieven Grote Hondring te Dordrecht

Aanvullend Vooronderzoek Conventionele Explosieven Grote Hondring te Dordrecht Aanvullend Vooronderzoek Conventionele Explosieven Grote Hondring te Dordrecht Postbus 92 Industrieweg 24 www.saricon.nl Tel. +31 (184) 422 538 KvK-nummer: 23.063.102 3360 AB Sliedrecht 2261 HJ Sliedrecht

Nadere informatie

1. Door het gehele document zijn tekstuele en redactionele wijzigingen aangebracht.

1. Door het gehele document zijn tekstuele en redactionele wijzigingen aangebracht. Voor : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Datum : 30 januari 2014 Notitie : 4SCVE-EVA.07221.N Betreft : toelichting op wijzigingsvoorstellen WSCS-OCE d.d. januari 2014 Op 1 juli 2012 is versie

Nadere informatie

Proces-verbaal van oplevering Opsporen Conventionele Explosieven Lunet aan de Snel

Proces-verbaal van oplevering Opsporen Conventionele Explosieven Lunet aan de Snel Proces-verbaal van oplevering Opsporen Conventionele Explosieven Lunet aan de Snel Datum: 4 december 2015 Projectnr.: 150108 Status: V2.0 definitief Gemeente Houten: Opdrachtgever 1 Armaex B.V.: Directeur¹

Nadere informatie

PLS-NGE. Aanwezigheid NGE binnen projectgebied Erftransformatie Zandvoort 31 Gendt. Inleiding

PLS-NGE. Aanwezigheid NGE binnen projectgebied Erftransformatie Zandvoort 31 Gendt. Inleiding PLS-NGE Datum: 6 juli 2015 Kenmerk: 2015-10-83-BR-01 Aan: Mw. E. Luggenhorst Projectbureau Herstructurering glastuinbouw Huissen-Angeren Van: F.G.J. Barink (BeoBOM) Betreft: Aanwezigheid NGE binnen projectgebied

Nadere informatie

Overzichtskaart onderzoeksgebied Overzicht EODD vondsten in de omgeving van het onderzoeksgebied. T&A Survey BV 0211GPR2431 1

Overzichtskaart onderzoeksgebied Overzicht EODD vondsten in de omgeving van het onderzoeksgebied. T&A Survey BV 0211GPR2431 1 Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding en onderzoeksdoel... 2 2.1 Algemeen... 3 2.2 Onderzoeksgebied... 3 2.3 Literatuur- en archiefonderzoek... 3 2.4 Historisch overzicht... 3 2.4.1 Historisch overzicht onderzoeksgebied...

Nadere informatie

Inventarisatie OCE dijk tracé Gameren

Inventarisatie OCE dijk tracé Gameren Inventarisatie OCE dijk tracé Gameren Datum: Kenmerk: 2 juni 2016 16P077 definitief rapport 1 Distributielijst - RHDHV - Bombs Away B.V. Opdrachtgever Dhr. R. Van Bruchem RHDHV Opgesteld: Dhr. M.C. Bosma

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Gezond en Veilig Werken t.a.v. mevrouw Simone Wiers Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Gezond en Veilig Werken t.a.v. mevrouw Simone Wiers Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Gezond en Veilig Werken t.a.v. mevrouw Simone Wiers Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Meteren, 11 maart 2015 Rijksstraatweg 69 4194 SK METEREN Postbus

Nadere informatie

RAPPORTAGE CE ONDERZOEK OOSTELIJKE RONDWEG, SOESTERBERG

RAPPORTAGE CE ONDERZOEK OOSTELIJKE RONDWEG, SOESTERBERG AVG Explosieven Opsporing Nederland De Grens 7-6598 DK Heijen Postbus 160-6590 AD Gennep K.v.K. Venlo 12029421 Tel. : 0485-802020 Fax : 0485-802084 info@explosievenopsporing.com www.explosievenopsporing.com

Nadere informatie

Hieronder is uiteengezet wat de meest relevante feiten zijn voor het onderzoeksgebied wat betreft de mogelijke aanwezigheid van CE.

Hieronder is uiteengezet wat de meest relevante feiten zijn voor het onderzoeksgebied wat betreft de mogelijke aanwezigheid van CE. Briefrapportage Saricon bv Aan: Havenbedrijf Rotterdam N.V. Van: Saricon: E.R. Beute, M. van Riel, MA, Datum : 27 augustus 2015 Betreft:, Theemswegtracé Rotterdam Inleiding Sinds 2012 werkt Saricon in

Nadere informatie

Briefrapportage. 1. Inleiding. Saricon bv

Briefrapportage. 1. Inleiding. Saricon bv Briefrapportage Saricon bv Aan: Gemeente Rotterdam, S.Y.P.Y. Tjan Van: L.J. van Oudheusden; E.R. Beute Datum : 27-09-2013 Betreft: 1. Inleiding Saricon heeft in opdracht van de gemeente Rotterdam een (beperkt)

Nadere informatie

Projectnummer: 1211GPR2855.1

Projectnummer: 1211GPR2855.1 Quickscan naar de mogelijke aanwezigheid van Conventionele Explosieven ten behoeve van een te realiseren hoge druk gasleiding van Donkerbroek naar Ureterp Deeltracé 1 Projectnummer: 1211GPR2855.1 In opdracht

Nadere informatie

PLS Ceintuurbaan / Nieuwe Aamsestraat te Elst t.b.v. bouw appartementen

PLS Ceintuurbaan / Nieuwe Aamsestraat te Elst t.b.v. bouw appartementen SAMENVATTING PROJECTLEIDER Datum: 9-4-2017 Kenmerk: Aan: Van: Betreft: 17bes00457 GEM Westeraam Gemeente Overbetuwe PLS Ceintuurbaan / Nieuwe Aamsestraat te Elst t.b.v. bouw appartementen Inleiding Naar

Nadere informatie

Figuur 1. Projectgebied, kadastraal bekend als gemeente Elst, sectie K, nummers 1493, 1742, 6859, 6861 en 6863

Figuur 1. Projectgebied, kadastraal bekend als gemeente Elst, sectie K, nummers 1493, 1742, 6859, 6861 en 6863 SAMENVATTING PROJECTLEIDER Datum: 17-04-2017 Kenmerk: Aan: Van: Betreft: 17bes00489 Chantal Akkermans Frederik Stouten PLS Prinses Irenestraat te Elst Inleiding Naar aanleiding van uw verzoek op 27 maart

Nadere informatie

WATERBODEMDETECTIE KORNWERDERZAND GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN

WATERBODEMDETECTIE KORNWERDERZAND GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN WATERBODEMDETECTIE KORNWERDERZAND GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN Detectierapportage Pagina 1 van 13 Detectierapportage naar conventionele explosieven Vismigratierivier Kornwerderzand te Gemeente Súdwest-Fryslân

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE EN TEKSTVOORSTEL

INHOUDSOPGAVE EN TEKSTVOORSTEL Notitie : 3VEO-CER.07024.V Voor : CCvD-OCE Van : Commissie Vooronderzoek en risicoanalyse Datum : 28 november 2013 Betreft : definitief voorstel methode PRA Deze notitie bevat een tekstvoorstel voor toevoeging

Nadere informatie

Certificatieschema voor het. Procescertificaat Vooronderzoek CE en Risicoanalyse CE

Certificatieschema voor het. Procescertificaat Vooronderzoek CE en Risicoanalyse CE Certificatieschema voor het Procescertificaat Vooronderzoek CE en Risicoanalyse CE Vaststelling door : Centraal College van Deskundigen OCE Vaststellingsdatum : DATUM Goedkeuring door : bestuur SCVE Goedkeuringsdatum

Nadere informatie

Certificatieschema voor het. Procescertificaat Vooronderzoek CE en Risicoanalyse Conventionele Explosieven

Certificatieschema voor het. Procescertificaat Vooronderzoek CE en Risicoanalyse Conventionele Explosieven Certificatieschema voor het Procescertificaat Vooronderzoek CE en Risicoanalyse Conventionele Explosieven Vaststelling door : Centraal College van Deskundigen OCE Vaststellingsdatum : DATUM Goedkeuring

Nadere informatie

Quickscan Conventionele Explosieven. OWN A15 aansluiting Huissen Bemmel N839. Onderzoekslocatie anno 1944 (bron:

Quickscan Conventionele Explosieven. OWN A15 aansluiting Huissen Bemmel N839. Onderzoekslocatie anno 1944 (bron: Quickscan Conventionele Explosieven OWN A15 aansluiting Huissen Bemmel N839 Onderzoekslocatie anno 1944 (bron: www.topotijdreis.nl) ONDERDEEL VAN ORTAGEO GROEP WWW.ORTAGEO.NL ExploVision B.V. info@explovision.nl

Nadere informatie

PROCESVERBAAL VAN OPLEVERING VERKLARING VRIJ VAN EXPLOSIEVEN

PROCESVERBAAL VAN OPLEVERING VERKLARING VRIJ VAN EXPLOSIEVEN PROCESVERBAAL VAN OPLEVERING VERKLARING VRIJ VAN EXPLOSIEVEN Adviseur: Opdrachtgever: T&A Survey BV Postbus 20670, 1001 NR AMSTERDAM Tel: 020 6651368 Fax: 020 6685486 Internet: www.ta-survey.nl Hoogheemraadschap

Nadere informatie

Inventarisatie Niet Gesprongen Conventionele Explosieven

Inventarisatie Niet Gesprongen Conventionele Explosieven Inventarisatie Niet Gesprongen Conventionele Explosieven Datum : 14 november 2014 Projectnaam : Spooruitbreiding Utrecht Centraal Leische Rijn Projectnummer : GJZ-B-227105.01.01 Steller : Herman Punte

Nadere informatie

Onderzoekslocatie: Ommen Oost, Gemeente Ommen

Onderzoekslocatie: Ommen Oost, Gemeente Ommen Projectnummer: 0214GPR4026.1 Onderzoekslocatie: Ommen Oost, Gemeente Ommen Inhoudsopgave Lijst van bijlagen... 3 1 Het onderzoek... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Projectdoel... 4 1.3 Praktijkgericht gebruiken

Nadere informatie

PROJECTLEIDERSSAMENVATTING NIET-GESPRONGEN EXPLOSIEVEN. Datum: 28 oktober dhr. J. Bongers. dhr. F.G.J. Barink. PLS-NGE Europaplein Zuid

PROJECTLEIDERSSAMENVATTING NIET-GESPRONGEN EXPLOSIEVEN. Datum: 28 oktober dhr. J. Bongers. dhr. F.G.J. Barink. PLS-NGE Europaplein Zuid Datum: 28 oktober 2016 Kenmerk: Aan: Van: Betreft: 2016-BB-68 dhr. J. Bongers dhr. F.G.J. Barink PLS-NGE Europaplein Zuid Inleiding Naar aanleiding van uw verzoek op 18 oktober j.l. naar de mogelijke aanwezigheid

Nadere informatie

Onderzoekslocatie: Verbindingszone te Westerbroek, Groningen

Onderzoekslocatie: Verbindingszone te Westerbroek, Groningen Projectnummer: GPR5155 Onderzoekslocatie: Verbindingszone te Westerbroek, Groningen Inhoudsopgave Lijst van bijlagen... 3 1 Het onderzoek... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Projectdoel... 4 1.3 Praktijkgericht

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN OPLEVERING Homoetstraat te Doornenburg

PROCES-VERBAAL VAN OPLEVERING Homoetstraat te Doornenburg AVG Explosieven Opsporing Nederland De Grens 7-6598 DK Heijen Prof. Asserweg 24-5144 NC Waalwijk Postbus 160-6590 AD Gennep K.v.K. Venlo 12029421 Tel. : 0416-700220 oce@avg.eu www.explosievenopsporing.com

Nadere informatie

Eindrapportage Explosievenonderzoek OCE Nederweert Merenveld Gemeente Nederweert

Eindrapportage Explosievenonderzoek OCE Nederweert Merenveld Gemeente Nederweert Eindrapportage Explosievenonderzoek OCE Nederweert Merenveld Gemeente Nederweert INHOUDSOPGAVE pagina 1. INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Probleemstelling 1 1.3 Doelstelling 1 1.4 Opdracht 1 1.5 Verantwoording

Nadere informatie

2016-BB-12-QS-01 (DEFINITIEF) KENMERK: QUICK SCAN CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN BETREFT: N226 SCHUTTERHOEFLAAN PROJECT: PROVINCIE UTRECHT OPDRACHTGEVER:

2016-BB-12-QS-01 (DEFINITIEF) KENMERK: QUICK SCAN CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN BETREFT: N226 SCHUTTERHOEFLAAN PROJECT: PROVINCIE UTRECHT OPDRACHTGEVER: KENMERK: BETREFT: PROJECT: OPDRACHTGEVER: 2016-BB-12-QS-01 (DEFINITIEF) QUICK SCAN CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN N226 SCHUTTERHOEFLAAN PROVINCIE UTRECHT Documentcode: 2016-BB-12 Aantal pagina s: 21 Datum:

Nadere informatie

Opsporingsgebied: Gedeelte van het Coevorden Vechtkanaal

Opsporingsgebied: Gedeelte van het Coevorden Vechtkanaal Projectnummer: 0513GPR3372.4 Opsporingsgebied: Gedeelte van het Coevorden Vechtkanaal Inhoudsopgave 1 Het onderzoek... 3 1.1 Achtergrond... 3 1.2 Doel van het onderzoek... 3 1.3 Opsporingsgebieden...

Nadere informatie

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Winklerlaan 365 te Utrecht.

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Winklerlaan 365 te Utrecht. Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Winklerlaan 365 te Utrecht. ONDERZOEKSGEBIED: OPDRACHTGEVER: Winklerlaan 365 te Utrecht Buro Ontwerp

Nadere informatie

Inleiding. Termen en definities en reikwijdte van de PRA

Inleiding. Termen en definities en reikwijdte van de PRA Notitie : 3VEO-VOO.06301.N Voor : werkveld OCE Datum : 16 juli 2013 Betreft : concept methode Projectgebonden Risicoanalyse (PRA) Status : concept ter consultatie, reacties uiterlijk indienen op 30 augustus

Nadere informatie

Briefrapportage. Saricon bv

Briefrapportage. Saricon bv Briefrapportage Saricon bv Aan: Gemeente Maastricht, Dhr R. Bongaerts Van: Saricon, T.M. Blok Datum : 13 september 2017 Documentcode: 17S086-BR-01 Betreft: Aanvullend onderzoek Tramtracé Vlaanderen-Maastricht

Nadere informatie

PROJECTLEIDERSSAMENVATTING NIET-GESPRONGEN EXPLOSIEVEN. Datum: 22 november dhr. H. de Baaij. dhr. F.G.J. Barink

PROJECTLEIDERSSAMENVATTING NIET-GESPRONGEN EXPLOSIEVEN. Datum: 22 november dhr. H. de Baaij. dhr. F.G.J. Barink Datum: 22 november 2017 Kenmerk: Aan: Van: Betreft: EU17-193 dhr. H. de Baaij dhr. F.G.J. Barink PLS-NGE Martinuskerk Nijmeegsestraat, Gendt Inleiding Naar aanleiding van uw verzoek van 7 november j.l.,

Nadere informatie

Offertenummer: 0414GPR4374 Onderzoekslocatie: Tunnel Broek in Waterland

Offertenummer: 0414GPR4374 Onderzoekslocatie: Tunnel Broek in Waterland Offertenummer: 0414GPR4374 Onderzoekslocatie: Tunnel Broek in Waterland Offerte Offertenummer: 0414GPR4374 Datum: 08-04-2014 Betreft: Historisch vooronderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van Conventionele

Nadere informatie

KlokBouwOntwikkeling BV T.a.v. dhr D. Lemmers Postbus AA Nijmegen

KlokBouwOntwikkeling BV T.a.v. dhr D. Lemmers Postbus AA Nijmegen KlokBouwOntwikkeling BV T.a.v. dhr D. Lemmers Postbus 40018 6504AA Nijmegen Kenmerk: 2016-BB-41 Rotterdam, 1 september 2016 Betreft: Oosterhout, Overbetuwe, Hoge Wei 1 en 2 Geachte heer Lemmers, Naar aanleiding

Nadere informatie

BeoBOM, Vooronderzoek Conventionele Explosieven N247 Noord-Holland (kenmerk VO-01, definitief d.d. 18 november 2015), p. 5.

BeoBOM, Vooronderzoek Conventionele Explosieven N247 Noord-Holland (kenmerk VO-01, definitief d.d. 18 november 2015), p. 5. ANTEA GROUP t.a.v. de heer ing. R. van Trigt Postbus 8590 3009 AN Rotterdam Kenmerk: 2017-BB-69-BR-01 Rotterdam, 19 oktober 2017 Betreft: addendum op vooronderzoek 2015-70-VO-01 Geachte heer Van Trigt,

Nadere informatie

GEDRAGSCODE OCE. Versie : (vorige versie: geen) Vaststelling door : ledenvergadering. Vaststellingsdatum : 16 september 2013

GEDRAGSCODE OCE. Versie : (vorige versie: geen) Vaststelling door : ledenvergadering. Vaststellingsdatum : 16 september 2013 GEDRAGSCODE OCE Versie : 2013-01 (vorige versie: geen) Vaststelling door : ledenvergadering Vaststellingsdatum : 16 september 2013 Van kracht op : 16 september 2013 Status : definitief Titel: Gedragscode

Nadere informatie

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied BB0013 Wipbrug te Opmeer.

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied BB0013 Wipbrug te Opmeer. Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied BB0013 Wipbrug te Opmeer. ONDERZOEKSGEBIED: OPDRACHTGEVER: BB0013 Wipbrug te Opmeer Hoogheemraadschap

Nadere informatie

Proces Verbaal van oplevering

Proces Verbaal van oplevering Bodemspecialismen Proces Verbaal van oplevering Projectgebied: Vooraard vallend Heijmans Wegen BV / Bodemspecialismen Graafsebaan 3 5248 JR Rosmalen Opdrachtgever Gemeente Veldhoven Datum rapport Documentnummer

Nadere informatie

PROJECTLEIDERSSAMENVATTING NIET-GESPRONGEN EXPLOSIEVEN. Datum: 21 juli dhr. T. Meulendijks. dhr. F.G.J. Barink

PROJECTLEIDERSSAMENVATTING NIET-GESPRONGEN EXPLOSIEVEN. Datum: 21 juli dhr. T. Meulendijks. dhr. F.G.J. Barink Datum: 21 juli 2017 Kenmerk: Aan: Van: Betreft: 2017-BB-76-01 dhr. T. Meulendijks dhr. F.G.J. Barink PLS-NGE Karbrugsevoetpad 4, Huissen Inleiding Naar aanleiding van uw verzoek op 10 juli j.l. met betrekking

Nadere informatie

3921 Opsporen van conventionele explosieven 1 INLEIDING 2 CE PROBLEMATIEK: EEN KORTE TERUGBLIK. Arjan D. Hol 1

3921 Opsporen van conventionele explosieven 1 INLEIDING 2 CE PROBLEMATIEK: EEN KORTE TERUGBLIK. Arjan D. Hol 1 Opnemen onder: 3920 Explosieven Arjan D. Hol 1 3921 Opsporen van conventionele explosieven 1 INLEIDING Regelmatig bericht de media over bommen uit de Tweede Wereldoorlog die geruimd worden door de Explosieven

Nadere informatie

Vooronderzoek. Opsporen Conventionele Explosieven. Papendrecht aansluiting A15-N3

Vooronderzoek. Opsporen Conventionele Explosieven. Papendrecht aansluiting A15-N3 Vooronderzoek Papendrecht aansluiting A15-N3 Figuur 1: Aansluiting N3-A15 (bron: www.google.nl/maps - streetview). Opsporen Conventionele Explosieven Riel Explosive Advice & Services Europe B.V. Alphenseweg

Nadere informatie

Wij vertrouwen erop u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan en zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Wij vertrouwen erop u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan en zien uw reactie met belangstelling tegemoet. Gemeente Loppersum T.a.v. de heer M. Postema Postbus 25 9919 ZG Loppersum Uw referte : Afspraak 27 maart 2015 Onze referte : 72138/UO-151089 Onderwerp : Offerte Historisch Vooronderzoek-Niet Gesprongen

Nadere informatie

Inventarisatie Conventionele Explosieven Stroomlijn fase 3 Rijkswaterstaat

Inventarisatie Conventionele Explosieven Stroomlijn fase 3 Rijkswaterstaat Inventarisatie Conventionele Explosieven Stroomlijn fase 3 Rijkswaterstaat Datum: Kenmerk: 21 oktober 2015 15P061 definitief rapport 1 Distributielijst - Krinkels BV - Bombs Away B.V. Opdrachtgever Dhr.

Nadere informatie

Gemeente Lingewaard t.a.v. mw. E. Weijde Afd. Team Ruimtelijk Beleid Postbus AA Bemmel 14UIT00000 *14UIT00000*

Gemeente Lingewaard t.a.v. mw. E. Weijde Afd. Team Ruimtelijk Beleid Postbus AA Bemmel 14UIT00000 *14UIT00000* Gemeente Lingewaard t.a.v. mw. E. Weijde Afd. Team Ruimtelijk Beleid Postbus 15 6680 AA Bemmel 14UIT00000 *14UIT00000* Uw email van 23 december 2014 Behandeld door J. van der Heijden Uw kenmerk -- Doorkiesnummer

Nadere informatie

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied "N830 Waardenburg.

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied N830 Waardenburg. Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied "N830 Waardenburg. ONDERZOEKSGEBIED: OPDRACHTGEVER: N830 Waardenburg SAB DATUM: 15 maart 2013 TER ACCORDERING

Nadere informatie

Proces-Verbaal van Oplevering OCE Wijk en Aalburg Bosseweg 4

Proces-Verbaal van Oplevering OCE Wijk en Aalburg Bosseweg 4 ProcesVerbaal van Oplevering OCE Wijk en Aalburg Bosseweg 4 OCE I Voorwoord Natuurlijk Een eenvoudig woord met meerdere betekenissen, maar bovenal een woord met veel inhoud voor BODAC, onderdeel van de

Nadere informatie

Quickscan Bilthoven Leijenseweg

Quickscan Bilthoven Leijenseweg Quickscan Bilthoven Leijenseweg Bodem en NGCE Datum: 12 april 2012 EDMS: 3081203 Status: definitief 1 Projectnaam: Projectleider GJZ: Projectnummer: Bilthoven Leijenseweg Bart de Moor R-342000.20.10.01.04

Nadere informatie

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied BB0016 Kwadijkerbrug te Kwadijk.

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied BB0016 Kwadijkerbrug te Kwadijk. Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied BB0016 Kwadijkerbrug te Kwadijk. ONDERZOEKSGEBIED: OPDRACHTGEVER: BB0016 Kwadijkerbrug te Kwadijk Hoogheemraadschap

Nadere informatie

PROJECTLEIDERSSAMENVATTING NIET-GESPRONGEN EXPLOSIEVEN. Datum: 28 juli dhr. T. Meulendijks. dhr. F.G.J. Barink. PLS-NGE Hegsestraat 11, Gendt

PROJECTLEIDERSSAMENVATTING NIET-GESPRONGEN EXPLOSIEVEN. Datum: 28 juli dhr. T. Meulendijks. dhr. F.G.J. Barink. PLS-NGE Hegsestraat 11, Gendt Datum: 28 juli 2017 Kenmerk: Aan: Van: Betreft: 2017-BB-78-01 dhr. T. Meulendijks dhr. F.G.J. Barink PLS-NGE Hegsestraat 11, Gendt Inleiding Naar aanleiding van uw verzoek op 14 juli j.l. met betrekking

Nadere informatie

Onderzoekslocatie: project Waterberging sportpark Fijnaart

Onderzoekslocatie: project Waterberging sportpark Fijnaart Projectnummer: 0214GPR4293 Onderzoekslocatie: project Waterberging sportpark Fijnaart Inhoudsopgave Lijst van bijlagen... 3 1 Het onderzoek... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Projectdoel... 4 1.3 Praktijkgericht

Nadere informatie

Quickscan Conventionele Explosieven. Arnhemseweg (Zevenaar) Onderzoekslocatie anno 1944 (bron:

Quickscan Conventionele Explosieven. Arnhemseweg (Zevenaar) Onderzoekslocatie anno 1944 (bron: Quickscan Conventionele Explosieven Arnhemseweg (Zevenaar) Onderzoekslocatie anno 1944 (bron: www.topotijdreis.nl) ONDERDEEL VAN ORTAGEO GROEP WWW.ORTAGEO.NL ExploVision B.V. info@explovision.nl www.explovision.nl

Nadere informatie

Onderzoekslocatie: Project Hooghkamer, gemeente Teylingen

Onderzoekslocatie: Project Hooghkamer, gemeente Teylingen Projectnummer: GPR5331.1 Onderzoekslocatie: Project Hooghkamer, gemeente Teylingen Inhoudsopgave Lijst van bijlagen... 3 1 Het onderzoek... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Projectdoel... 4 1.3 Praktijkgericht

Nadere informatie

CEES VAN DEN AKKER ADVIES

CEES VAN DEN AKKER ADVIES CEES VAN DEN AKKER ADVIES Vooronderzoek Conventionele Explosieven Opdrachtgever : Dienst Landelijk Gebied Project : Inrichtingswerken Natuur Winterswijk Oost Nr : PWE 526901-801H Gemeente : Winterswijk

Nadere informatie

Notitie. Een update van het vooronderzoek was daarom niet nodig. Referentienummer Datum Kenmerk GM-0163023 16 juni 2015 315112. Betreft NGE-onderzoek

Notitie. Een update van het vooronderzoek was daarom niet nodig. Referentienummer Datum Kenmerk GM-0163023 16 juni 2015 315112. Betreft NGE-onderzoek Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0163023 16 juni 2015 315112 Betreft NGE-onderzoek Onderhavige rapportage omvat het in 2012 uitgevoerde vooronderzoek over niet gesprongen explosieven. Het vooronderzoek

Nadere informatie

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied N833 Culemborg.

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied N833 Culemborg. Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied N833 Culemborg. ONDERZOEKSGEBIED: OPDRACHTGEVER: N833 Culemborg SAB DATUM: 22 maart 2013 TER ACCORDERING

Nadere informatie

Rapportage. computerondersteunde oppervlaktedetectie naar Conventionele Explosieven uit de Tweede Wereldoorlog

Rapportage. computerondersteunde oppervlaktedetectie naar Conventionele Explosieven uit de Tweede Wereldoorlog Rapportage computerondersteunde oppervlaktedetectie naar Conventionele Explosieven uit de Tweede Wereldoorlog Locatie: Perceel aan de Ceintuurbaan te Elst Kenmerk S2017.092-R01 Opdrachtgever Opdrachtgever

Nadere informatie

Rapportage. Quickscan naar de mogelijke aanwezigheid van Conventionele Explosieven ter plaatse van twee delen van een leiding tracé te Ede

Rapportage. Quickscan naar de mogelijke aanwezigheid van Conventionele Explosieven ter plaatse van twee delen van een leiding tracé te Ede Rapportage Quickscan naar de mogelijke aanwezigheid van Conventionele Explosieven ter plaatse van twee delen van een leiding tracé te Ede Projectnummer: 1011GPR2724 In opdracht van: Ingenieursbureau Oranjewoud

Nadere informatie

Onderzoekslocatie: Houtribdijk

Onderzoekslocatie: Houtribdijk Projectnummer: 0814GPR4586 Onderzoekslocatie: Houtribdijk Inhoudsopgave Lijst van bijlagen... 3 1 Het onderzoek... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Projectdoel... 5 1.3 Praktijkgericht gebruiken rapportage...

Nadere informatie

Versie : 1 : J. Bellemans / W. Wisselink. : Dhr. F. Schreiner : Postbus 149 : 2215 ZJ Voorhout

Versie : 1 : J. Bellemans / W. Wisselink. : Dhr. F. Schreiner : Postbus 149 : 2215 ZJ Voorhout DETECTIERAPPORT Hooghkamer UW6 Voorhout in de gemeente Teylingen Datum : 4 oktober 2016 Kenmerk : 15110367/WWI/rap2 Status : definitief Versie : 1 Auteur : J. Bellemans / W. Wisselink Opdrachtgever : Gemeente

Nadere informatie

Kadeversterking Giessen-Noordeloos

Kadeversterking Giessen-Noordeloos Kadeversterking Giessen-Noordeloos Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van Conventionele Explosieven in het onderzoeksgebied Kadeverbetering Giessen-Noordeloos 3 Kadeversterking Giessen-Noordeloos

Nadere informatie

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied BB0014 Engewormerbrug te Wormer.

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied BB0014 Engewormerbrug te Wormer. Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied BB0014 Engewormerbrug te Wormer. ONDERZOEKSGEBIED: OPDRACHTGEVER: BB0014 Engewormerbrug te Wormer Hoogheemraadschap

Nadere informatie

Datum: 25 september 2014 Projectnr.: Status: concept

Datum: 25 september 2014 Projectnr.: Status: concept Vooronderzoek Conventionele Explosieven N489 Binnenmaas Datum: 25 september 2014 Projectnr.: 140012 Status: concept Copyright 2014. Niets uit dit projectplan mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt

Nadere informatie

Projectnummer: 0714GPR Onderzoekslocatie: Traject Itteren-Meerssen te Maastricht Leiding nr. Z KR 001 t/m 004

Projectnummer: 0714GPR Onderzoekslocatie: Traject Itteren-Meerssen te Maastricht Leiding nr. Z KR 001 t/m 004 Projectnummer: 0714GPR4550.1 Onderzoekslocatie: Traject Itteren-Meerssen te Maastricht Leiding nr. Z 530 17 KR 001 t/m 004 Inhoudsopgave Lijst van bijlagen... 3 1 Het onderzoek... 4 1.1 Achtergrond...

Nadere informatie

Bijlage 14 Quickscan naar de mogelijke aanwezigheid van Concentrionele Explosieven land de N235 en N247

Bijlage 14 Quickscan naar de mogelijke aanwezigheid van Concentrionele Explosieven land de N235 en N247 Bijlage 14 Quickscan naar de mogelijke aanwezigheid van Concentrionele Explosieven land de N235 en N247 Spitsbusbaan N235-2016 713 Quickscan naar de mogelijke aanwezigheid van Conventionele Explosieven

Nadere informatie

Probleeminventarisatie Conventionele Explosieven Cyclamenweg Bleiswijk

Probleeminventarisatie Conventionele Explosieven Cyclamenweg Bleiswijk Probleeminventarisatie Conventionele Explosieven Cyclamenweg Bleiswijk documentcode: aantal pagina's: 10S062-PI-01 18 pag. (incl. bijlagen) Documenthistorie: Omschrijving Datum Definitief 16 augustus 2010

Nadere informatie

Onderzoekslocatie: Project Zutphen

Onderzoekslocatie: Project Zutphen Projectnummer: GPR5831 Onderzoekslocatie: Project Zutphen Inhoudsopgave Lijst van bijlagen... 3 1 Het onderzoek... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Projectdoel... 4 1.3 Praktijkgericht gebruiken rapportage...

Nadere informatie

VEO Netwerkbijeenkomst CE 2019

VEO Netwerkbijeenkomst CE 2019 VEO Netwerkbijeenkomst CE 2019 Parallelsessie Concept Richtlijnen afbakening verdacht gebied Lennart van Oudheusden Henriëtte van Hoek Evaluatie (2017) In 2017 is de oude bijlage aanmerken en afbakenen

Nadere informatie

Historisch Vooronderzoek

Historisch Vooronderzoek Historisch Vooronderzoek Gilze en Rijen Hultens End Opsporen Conventionele Explosieven Riel Explosive Advice & Services Europe B.V. Alphenseweg 4a, 5133 NE Riel, Nederland Postbus 21, 5133 ZG Riel, Nederland

Nadere informatie

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Hessenweg 145 te Leusden.

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Hessenweg 145 te Leusden. Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Hessenweg 145 te Leusden. ONDERZOEKSGEBIED: OPDRACHTGEVER: Hessenweg 145 te Leusden BOOT organiserend

Nadere informatie

Tracébesluit. N50 Ens-Emmeloord. Conventionele Explosieven (CE n) Datum 20 maart 2014

Tracébesluit. N50 Ens-Emmeloord. Conventionele Explosieven (CE n) Datum 20 maart 2014 Tracébesluit N50 Ens-Emmeloord Conventionele Explosieven (CE n) Datum Status definitief Colofon Referentienummer RW1929-28/14-005-909 Uitgegeven door Rijkswaterstaat Midden-Nederland Informatie Telefoon

Nadere informatie

VOORONDERZOEK CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN

VOORONDERZOEK CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN KENMERK: BETREFT: PROJECT: (DEFINITIEF) VOORONDERZOEK CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN ZUIDERZEELAND PROJECTNUMMER: - 1 OPDRACHTGEVER: AVECO DE BONDT Documentcode: Projectnummer: - Aantal pagina s: 53 Datum:

Nadere informatie

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Keersluis te Limmel.

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Keersluis te Limmel. Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied Keersluis te Limmel. Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 ALGEMEEN... 5 1.2 AANLEIDING... 5 1.3 DOEL

Nadere informatie

Saricon bv Safety & Risk Consultancy

Saricon bv Safety & Risk Consultancy Vooronderzoek Conventionele Explosieven Everdenberg gemeente Oosterhout documentcode: aantal pagina's: 72469-VO-01 29 pagina s (incl. bijlagen) Documenthistorie: Omschrijving Datum Definitief 28 mei 2009

Nadere informatie

Projectgebonden Risico Analyse Achterweg 3-5 in Ellecom Gemeente Rheden

Projectgebonden Risico Analyse Achterweg 3-5 in Ellecom Gemeente Rheden Projectgebonden Risico Analyse Achterweg 3-5 in Ellecom Gemeente Rheden ONDERDEEL VAN ORTAGEO GROEP WWW.ORTAGEO.NL ExploVision B.V. info@explovision.nl www.explovision.nl Einsteinstraat 12a 7601 PR ALMELO

Nadere informatie

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van Conventionele Explosieven in het onderzoeksgebied Dijkversterking Vianen.

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van Conventionele Explosieven in het onderzoeksgebied Dijkversterking Vianen. Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van Conventionele Explosieven in het onderzoeksgebied Dijkversterking Vianen. ONDERZOEKSGEBIED: OPDRACHTGEVER: Dijkversterking Vianen Waterschap Rivierenland

Nadere informatie

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Fietspad & Rotonde N831 Gemeente Maasdriel

Vooronderzoek Conventionele Explosieven Fietspad & Rotonde N831 Gemeente Maasdriel Vooronderzoek Conventionele Explosieven Fietspad & Rotonde N831 Gemeente Maasdriel Datum: 14 september 2015 Kenmerk: 15P068 conceptrapport 15P068 VO Fietspad & Rotonde N831 conceptrapport d.d. 14 september

Nadere informatie

Gemeente Lingewaard t.a.v. mw. G. Boonstra-Brandsma Afd. Team Ruimtelijk Beleid Postbus AA Bemmel 14UIT00000 *14UIT00000*

Gemeente Lingewaard t.a.v. mw. G. Boonstra-Brandsma Afd. Team Ruimtelijk Beleid Postbus AA Bemmel 14UIT00000 *14UIT00000* Gemeente Lingewaard t.a.v. mw. G. Boonstra-Brandsma Afd. Team Ruimtelijk Beleid Postbus 15 6680 AA Bemmel 14UIT00000 *14UIT00000* Uw email van 23 februari 2015 Behandeld door J. van der Heijden Uw kenmerk

Nadere informatie

Projectnummer: 1112GPR3388 Onderzoekslocatie: Blauwe As te Assen

Projectnummer: 1112GPR3388 Onderzoekslocatie: Blauwe As te Assen Projectnummer: 1112GPR3388 Onderzoekslocatie: Blauwe As te Assen Inhoudsopgave Lijst van bijlagen... 3 1 Het onderzoek... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Projectdoel... 4 1.3 Praktijkgericht gebruiken rapportage...

Nadere informatie

Onderwerp Onderzoek, opsporing en ruiming explosieven bij gebiedsontwikkeling

Onderwerp Onderzoek, opsporing en ruiming explosieven bij gebiedsontwikkeling Collegevoorstel Inleiding Uit rapporten uit of na de Tweede Wereldoorlog blijkt dat op verschillende plaatsen in de Nederlandse bodem mogelijk nog een aanzienlijke hoeveelheid explosieven (de zogenaamde

Nadere informatie

Proces-Verbaal van Oplevering Explosievenonderzoek Wallen van Sluis te Sluis

Proces-Verbaal van Oplevering Explosievenonderzoek Wallen van Sluis te Sluis Proces-Verbaal van Oplevering Explosievenonderzoek Wallen van Sluis te Sluis Explosievenonderzoek Wallen van Sluis te Sluis I Voorwoord Natuurlijk Een eenvoudig woord met meerdere betekenissen, maar bovenal

Nadere informatie

Beknopt vooronderzoek conventionele explosieven voormalig Demka-terrein Utrecht

Beknopt vooronderzoek conventionele explosieven voormalig Demka-terrein Utrecht Beknopt vooronderzoek conventionele explosieven voormalig Demka-terrein Utrecht Datum : 13 mei 2015 Kenmerk : 14050192/JRO/rap1 Status : Definitief Versie : 1 Auteur : J. Rotteveel Opdrachtgever IDDS Explosieven

Nadere informatie

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied "MPO-terrein Oosterhout.

Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied MPO-terrein Oosterhout. Vooronderzoek naar het risico op het aantreffen van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied "MPO-terrein Oosterhout. Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 ALGEMEEN... 5 1.2 AANLEIDING... 5 1.3

Nadere informatie

Proces verbaal van oplevering

Proces verbaal van oplevering 2011 Proces verbaal van oplevering Proces verbaal van oplevering Explosievenonderzoek Koningsven Ottersum Projectnummer Leemans S2011.033 Documentnummer S2011.033-01 Opdrachtgever Teunesen Zand en Grint

Nadere informatie

Versie : 1 : J. Bellemans / J. van Voorst Vader. IDDS Explosieven : Dhr. ing. M. Botermans (bedrijfsleider) Datum :

Versie : 1 : J. Bellemans / J. van Voorst Vader. IDDS Explosieven : Dhr. ing. M. Botermans (bedrijfsleider) Datum : DETECTIERAPPORT Hooghkamer UW6 Voorhout in de gemeente Teylingen Datum : 18 april 2016 Kenmerk : 15110367/JVV/rap1 Status : definitief Versie : 1 Auteur : J. Bellemans / J. van Voorst Vader Opdrachtgever

Nadere informatie

BAGGERNETDAG VERDIEPING NIEUWE WATERWEG EN BOTLEK

BAGGERNETDAG VERDIEPING NIEUWE WATERWEG EN BOTLEK BAGGERNETDAG VERDIEPING NIEUWE WATERWEG EN BOTLEK Opsporing Conventionele Explosieven Guido de Jong (HbR) Programma 1. Waar hebben we het over? 2. Historie en vooronderzoek Rotterdam 3. OCE proces Verdieping

Nadere informatie

Proces-verbaal van Oplevering

Proces-verbaal van Oplevering Proces-verbaal van Oplevering NGE-bodemonderzoek Gemeente Bernheze - De Hoef II / fase 3 Opsporen Niet Gesprongen Explosieven Riel Explosive Advice & Services Europe B.V. Alphenseweg 4a, 5133 NE Riel,

Nadere informatie

Bijlage 2 Stroomschema processtappen omgaan met CE op hoofdlijnen

Bijlage 2 Stroomschema processtappen omgaan met CE op hoofdlijnen Bijlage 2 Stroomschema processtappen omgaan met CE op hoofdlijnen Werkzaamheden vóór Opsporing; Detectieonderzoek Opsporing; + Ruiming Onderzoek gereed uitgevoerd, niet, onderzoek CE gereed (Rapport VO

Nadere informatie

Projectgebonden Risicoanalyse (PRA)

Projectgebonden Risicoanalyse (PRA) Toelichting concept methode Projectgebonden Risicoanalyse (PRA) Antoon Meijers lid Commissie Vooronderzoek & risicoanalyse VEO Huidige Toestand: Naar aanleiding van een vooronderzoek (cf. WSCS-OCE) is

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Weideveld te Bodegraven

Verkennend bodemonderzoek Weideveld te Bodegraven Verkennend bodemonderzoek Weideveld te Bodegraven 28 maart 2012 Verkennend bodemonderzoek Weideveld te Bodegraven Kenmerk MDMH: RC4-201209504 Kenmerk R001-1207269IAG-kmi-V01-NL Verantwoording Titel Verkennend

Nadere informatie

Proces Verbaal van Oplevering

Proces Verbaal van Oplevering Proces Verbaal van Oplevering CE-bodemonderzoek Barneveld waterberging overgangszone Esvelderbeek Opdrachtgever: Gemeente Barneveld OPSPOREN CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN Riel Explosive Advice & Services Europe

Nadere informatie

Aan : Van : Datum : Betreft : Inleiding

Aan : Van : Datum : Betreft : Inleiding Aan : alle betrokkenen in en bij het werkveld OCE Van : secretariaat, CCvD-OCE Datum : 8 januari 2018 Betreft : overzicht ingediende zienswijzen tijdens consultatieperiode inzake concept Certificatieschema

Nadere informatie

Vooronderzoek. Opsporen Conventionele Explosieven. Hilversum Monnikenberg

Vooronderzoek. Opsporen Conventionele Explosieven. Hilversum Monnikenberg Vooronderzoek Hilversum Monnikenberg Figuur 1: Uitsnede overzichtskaart: verdedigingslinie om Hilversum (bron: PAT, 457). Opsporen Conventionele Explosieven Riel Explosive Advice & Services Europe B.V.

Nadere informatie

Vooronderzoek. Barneveld-Noord Station. Opsporen Conventionele Explosieven

Vooronderzoek. Barneveld-Noord Station. Opsporen Conventionele Explosieven Vooronderzoek Barneveld-Noord Station Opsporen Conventionele Explosieven Vooronderzoek Barneveld-Noord Station Projectnummer : 71099 Locatie Opdracht Opdrachtgever : Barneveld-Noord Station : Vooronderzoek

Nadere informatie

Onderzoekslocatie: het project Nieuw Gemaal Beetskoog

Onderzoekslocatie: het project Nieuw Gemaal Beetskoog Projectnummer: 0415GPR5104 Onderzoekslocatie: het project Nieuw Gemaal Beetskoog Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding en onderzoeksdoel... 2 2 Quickscan... 3 2.1 Algemeen... 3 2.2 Onderzoeksgebied... 3 2.3

Nadere informatie

Datum Contactpersoon Doorkiesnummer

Datum Contactpersoon Doorkiesnummer HOOGHEEMRAADSCHAP DE STICHTSE RIJNLANDEN 03 mei 2018 /1107 veilige dijken droge voeten schoon water Gemeente Montfoort College van Burgemeester en wethouders Postbus 41 3417 ZG MONTFOORT Datum Contactpersoon

Nadere informatie

Proces-Verbaal van Oplevering OCE Vathorst

Proces-Verbaal van Oplevering OCE Vathorst Proces-Verbaal van Oplevering OCE Vathorst OCE Vathorst I Voorwoord Natuurlijk Een eenvoudig woord met meerdere betekenissen, maar bovenal een woord met veel inhoud voor BODAC, onderdeel van de Den Ouden

Nadere informatie

~ : Gemeente Barneveld : Explosive Clearance Group BV : Baron van Nagelstraat : 396-014 : 27-11-2014 : 396-014-ER-01 : Definitief

~ : Gemeente Barneveld : Explosive Clearance Group BV : Baron van Nagelstraat : 396-014 : 27-11-2014 : 396-014-ER-01 : Definitief EXPLOSIVE CLEARAHC.B GROUP Eindrapportage detectie- en benaderonderzoek 'Baron van Nagelstraat 172', gemeente Barneveld. Opdrachtgever Opdrachtnemer Projectnaam ECG Projectnummer ECG Datum rapport Documentcode

Nadere informatie

Onderzoekslocatie: Project Magnitude FII in de provincie Groningen

Onderzoekslocatie: Project Magnitude FII in de provincie Groningen Projectnummer: GPR6045 Onderzoekslocatie: Project 411437 Magnitude FII in de provincie Groningen Inhoudsopgave Lijst van bijlagen... 3 1 Het onderzoek... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Projectdoel... 4 1.3

Nadere informatie