Van internal control & New Governance

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van internal control & New Governance"

Transcriptie

1 Van internal control & New Governance of de toekomst van risicobeheersing in Nederland Masterthesis; master Nederlands recht, specialisatie handels- en ondernemingsrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht. Maastricht, 4 augustus Auteur Begeleider Philippe L. Hezer Prof. dr. C.A. Kid Schwarz

2 Titel Auteur Begeleider Opleiding Woordenaantal Van internal control & New Governance of de toekomst van risicobeheersing in Nederland Philippe L. Hezer (I ) Prof. dr. C.A. Kid Schwarz Master Nederlands recht, specialisatie handels- en ondernemingsrecht (exclusief voetnoten)

3 Voorwoord Geachte lezer, Voor u ligt mijn masterthesis; het afsluitend stuk van mijn studie. Terwijl ik dit voorwoord schrijf, realiseer ik mij dat dit mijn laatste momenten als student zijn. Afhankelijk van wie ik het vraag, bevind ik mij nu aan het begin van het einde of het einde van het begin. Ik ben zelf klaar voor de volgende stap en zie dit moment dan ook als het einde van het begin. Wat de dag van morgen brengen zal, dat weet ik nog niet. Wat ik wel weet, is dat ik kan terugkijken op vier prachtige jaren aan de Universiteit Maastricht, waarin ik de mogelijkheid kreeg om de meest inspirerende mensen te leren kennen en een schat aan kennis op te doen. Ik wil graag iedereen bedanken die op enigerlei wijze heeft bijgedragen aan het schrijven van dit mijn masterthesis. In het bijzonder gaat mijn dank uit naar: - Kid Schwarz, een continue bron van inspiratie en een zeer prettig begeleider; - Jan Eijsbouts, wiens aanstekelijke enthousiasme, interesse en betrokkenheid mij bijzonder heeft weten te inspireren; - Bastiaan Kemp, voor zijn uitvoerige feedback op het artikel dat het fundament zou vormen voor deze masterthesis; - Nico van der Peet, Maurice Canisius, Raymond Canisius en Anastasia Salkazanova, mijn uiterst kritische proeflezers en sparring partners; - The Insitute for Corporate Law, Governance and Innovation Policies, waar ik mijn liefde voor het ondernemingsrecht heb kunnen ontwikkelen en waar het idee voor deze scriptie is geboren; en - Thuis & Partners Advocaten, voor het ter beschikking stellen van hun faciliteiten en het faciliteren van een prachtige en leerzame scriptiestage. Zonder jullie was het niet gelukt. Philippe Hezer Maastricht, 4 augustus 2014 I

4 II

5 Afkortingen AA Ars Aequi BV Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BW Burgerlijk Wetboek d.d. De dato EBOR European Business Organization Law Review FD Financieele Dagblad HR Hoge Raad ICSA Institute of Chartered Secretaries and Administrators NJ Nederlandse Jurisprudentie TvCO Tijdschrift voor compliance TvOB Tijdschrift voor ondernemingsbestuur NV Naamloze vennootschap O&F Onderneming & Financiering OR Ondernemingsrecht p. Pagina pp. Pagina s V&O Vennootschap & Onderneming Wft Wet financieel toezicht Wge Wet giraal effectenverkeer III

6 IV

7 Inhoudsopgave Voorwoord Lijst van afkortingen I III Hoofdstuk I Inleiding 1 1 Het dilemma van de wetgever 1 2 Internal control 1 3 Opzet en plan van aanpak 2 Hoofdstuk II Internal control in Nederland 3 1 Internal control Definitie Dogmatiek 4 2 Internal control in Nederland Corporate governance en financieel toezicht Interne en externe aspecten van internal control 7 3 Kritiek op de Nederlandse regeling Kritische kanttekeningen Intern of extern? 9 Hoofdstuk III Principles-based regelgeving & New Governance 11 1 Principles-based regelgeving De beperkingen van regelgeving Principles-based regelgeving 2 New governance als model voor principles-based 12 regelgeving 2.1 New Governance Nederlandse ondernemingsrecht naar New 13 Governance 2.3 Fundamenten van New Governance 13 in ondernemingsrechtelijk perspectief Shareholder management De corporate dialoog Zelfregulering binnen vennootschappen 16 3 Conclusie 16 Hoofdstuk IV New Governance in Nederland 17 1 New Governance in Nederland De Wet corporate governance De instrumenten van de Wet corporate 18 governance Identificatie aandeelhouders Verlaging drempel meldingsplicht Verhoging agenderingsdrempel De actoren 19 V

8 2 Aanwijzingen voor de praktijk New Governance in Nederland Aantrekken en duurzaam binden van 21 aandeelhouders 2.3 Productieve dialoog met aandeelhouders 21 3 Aanwijzingen voor de wetgever Drempels voor New Governance Principles-based regelgeving, principles 22 paradox en bestuurdersaansprakelijkheid 3.3 Afdwingbaarheid van beleid door 23 aandeelhouders 3.4 Informatierecht van aandeelhouders 23 4 Conclusie 24 Hoofdstuk V New Governance en de toekomst van internal control 27 in Nederland 1 Polderen met New Governance 27 2 De toekomst van internal control 28 Bijlage I Literatuurlijst 30 Bijlage II Jurisprudentieoverzicht 34 Bijlage III Aangehaalde passages uit de Nederlandse corporate 35 governance code 2008 VI

9

10 Enron had developed a culture of self-conscious greed and reward. Risk taking had become the dominant value in the company. Moreover, only the very few top executives who were aware of the kinds of wild bets Enron was placing on everything from oil to the weather, saw how precarious the whole thing was. Even these executives seemed actively interested in not knowing the details. A highly decentralized management and control structure had developed to allow operators maximum latitude in pursuing economic opportunities. It also had the benefit of creating at least an initial facade of plausible deniability when things began to fall apart. M.W. Seeger, R.R. Ulmer, Explaining Enron: communication and responsible leadership, Management Communication Quarterly 2003/17, p. 70.

11 Hoofdstuk I INLEIDING 1. Het dilemma van de wetgever Ondernemingsgewijze productie heeft zich wereldwijd ontwikkeld tot het dominante economische model. 1 Ondernemingen spelen als motor voor efficiënte welvaartsvoorziening een centrale rol in onze maatschappij. Het stimuleren van ondernemerschap is hiermee een belangrijke voorwaarde voor welzijn en welvaart binnen een samenleving. De rol van het ondernemingsrecht hierin is evident. Zo is het ondernemingsrecht is een belangrijke factor bij het begrenzen van de ruimte die wordt geboden voor ondernemerschap en vormt zo een van de fundamenten van ons kapitalistisch model. 2 Hiervoor dient het ondernemingsrecht waardecreatie te bevorderen en waardevernietiging tegen te gaan. Van belang is dat een ondernemingsrechtelijk stelsel ruimte biedt om economische bedrijvigheid te ontplooien en zo tot efficiënt ondernemerschap te komen, maar tegelijkertijd ook het gedrag van de betrokken actoren normeert en stuurt, wat de bewegingsvrijheid van deze actoren beperkt. Op die manier tracht het ondernemingsrecht ruimte te bieden, maar beperkt het deze ruimte ook. Hierin zit het dilemma van de wetgever. 3 Assink spreekt in dit kader van het schizofrene karakter van het ondernemingsrecht. 4 Stimuleren impliceert faciliteren; de ondernemer alle vrijheid en mogelijkheden bieden om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Absolute vrijheid kan echter leiden tot ongewenste situaties. 2. Internal control Het centrale onderwerp van deze thesis, internal control, speelt een belangrijke rol bij het tegengaan van waardevernietiging. Kernachtig geformuleerd, ziet internal control op het identificeren en (al dan niet vooraf) inschatten van mogelijke risico s voor een onderneming. 5 De term risico wordt in deze context breed uitgelegd: deze term omvat financiële risico s en operationele verwikkelingen maar bijvoorbeeld ook mogelijke problemen die kunnen ontstaan als gevolg van nieuwe wetgeving. 6 Krachtige internal control heeft een duidelijk waardecreërend effect op de onderneming. 7 Hoewel internal control van origine een leerstuk is uit de accountancy, heeft internal control zich in de loop der jaren ontpopt tot een key regulatory and public policy object. 8 De invloed van de rechtsgeleerdheid op internal control neemt toe, internal control is steeds meer onderhevig aan juridisering. Dit terwijl het bijzonder lastig blijkt om deze materie onder te brengen in regelgeving. Op de huidige regeling omtrent internal control in Nederland is dan ook de nodige kritiek geuit. De vraag is echter of de traditionele benadering van regelgeving wel effectief is in deze kwestie Eijsbouts & Kemp 2012, pp Assink 2010, nr. 5. Assink 2013, pp Assink 2010, nr. 6. Vgl. Heidema 2007, p. 51. Heidema 2007, p. 52. Heidema 2007, pp Arwinge 2013, pp

12 Deze thesis strekt tot een pleidooi om af te stappen van traditionele rules-based regelgeving ten gunste van een principles-based benadering van internal control. De Amerikaanse New Governance theorie kan een raamwerk bieden waarmee deze benadering van regelgeving wordt vormgegeven. Uiteindelijk wordt hiermee een cultuuromslag beoogd. Het doel is om te komen tot een bedrijfscultuur waarbij transparantie en dialoog centraal staan; een kritische cultuur met sterke checks and balances. Internal control zou dan op logische wijze verweven zijn met de onderneming. 3. Opzet en plan van aanpak Het doel van deze thesis is om antwoord te geven op de vraag wat de toekomst is van internal control in Nederlandse beursvennootschappen. Hiertoe wordt allereerst in hoofdstuk 2 uiteengezet wat internal control is en hoe dit is geregeld in Nederland. Vervolgens zullen principles-based regelgeving en New Governance in hoofdstuk 3 worden besproken. In hoofdstuk 4 wordt gekeken hoe internal control past binnen het huidige wettelijke kader in Nederland en zullen aanwijzingen worden gegeven voor zowel de praktijk als de wetgever. Tenslotte zal in hoofdstuk 5 bij wijze van samenvatting een overzichtelijke conclusie worden gegeven. 2

13 Hoofdstuk II INTERNAL CONTROL IN NEDERLAND 1. Internal control 1.1 Definitie Internal control blijkt een brede term welke zich daardoor lastig laat definiëren. 9 Leidend is de definitie van de Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (hierna: COSO ), 10 welke internal control definieert als a process, effected by an entity s board of directors, management and other personnel, applied in strategy setting and across the enterprise, designed to identify potential events that may affect the entity, and manage risk to be within its risk appetite, to provide reasonable assurance regarding the achievement of entity objectives. 11 Internal control ziet I) op het voorkomen van wangedrag, fouten en onregelmatigheden die van invloed kunnen zijn op de efficiëntie waarmee een onderneming opereert; en II) op het constateren en oplossen van fouten, onjuiste gegevens of andere problemen. Hiermee wordt geprobeerd om risico s, die inherent zijn aan het ondernemerschap, zoveel mogelijk in kaart te brengen en waar mogelijk in te dammen. 12 Worden desalniettemin fouten gemaakt, dan dienen die tijdig te worden geconstateerd en op effectieve wijze te worden hersteld. Dit komt mede terug in de Nederlandse corporate governance code, waar onder Best Practice II.1.4 zowel wordt gesproken van risicobeheersings- als controlesystemen. Zodoende wordt getracht de (financiële) gezondheid van de vennootschap te waarborgen. Centraal hierin staat transparantie omtrent en verantwoording voor de risico s die aanvaardbaar worden geacht. 13 Het doel van internal control is uiteindelijk dan ook niet om risico s te elimineren, maar om ze te beheersen, constateren en op te lossen. 14 COSO onderscheidt acht elementen die een rol spelen bij de constatering of een bedrijf haar interne risicobeheersing op orde heeft. 15 Allereerst noemt COSO de interne omgeving van de organisatie. Dat wil zeggen de integriteit en ethische context waarbinnen het management opereert. 16 Dit heeft invloed op de manier waarop binnen de onderneming wordt omgesprongen met risico s alsook de controle en beheersing daarvan. Het tweede element ziet op het stellen van duidelijke doelen die worden beoogd met de risicobeheersingssystemen. 17 Het derde element is het identificeren van omstandigheden, zowel intern als extern, die de prestaties van de onderneming kunnen beïnvloeden. 18 Hieronder vallen zowel kansen als risico s. De beoordeling van risico s vormt het Afbeelding 1. Elementen van internal control (Bron: COSO 2004, p. 5) Vgl. Arwinge 2013, pp Arwinge 2013, pp COSO 2004, p. 2. Bainbridge 2012, p. 6. Heidema 2007, p. 52. Vgl. Heidema 2007, p. 54. COSO 2004, pp Arwinge 2013, p. 43. COSO 2004, pp COSO 2004, p. 4. 3

14 vierde element. Dat komt neer op de vraag hoe worden risico s waarmee een onderneming zich geconfronteerd kan zien deze in kaart moet brengen en analyseren. 19 Het vijfde element van internal control ziet op de vraag hoe met risico s moet worden omgesprongen, afhankelijk van de risk appetite van de onderneming. 20 De controleactiviteiten worden als zesde element van internal control genoemd. Welk beleid en welke procedures worden gehanteerd binnen een onderneming om te garanderen dat de beoogde risicobeheersing wordt geëffectueerd? 21 Als zevende element wijst COSO op het belang van informatie en communicatie. Door een constante stroom van informatie door alle lagen van een organisatie kan de transparantie worden betracht die nodig is om tijdig in te grijpen waar nodig. 22 Tenslotte wijst COSO het toezicht op de risicomanagement aan als achtste element. Om de kwaliteit te garanderen van het systeem dat binnen een onderneming wordt gehanteerd om vat te krijgen op haar risico s, moet deze regelmatig worden geëvalueerd en waar nodig aangepast Dogmatiek Dogmatisch bezien, kan internal control zowel worden benaderd vanuit een agency perspectief als vanuit een institutioneel perspectief. 24 Bij het agency perspectief speelt de principalagent relatie tussen bestuur en aandeelhouders een belangrijke rol. 25 Risicobeheersingssystemen zien in deze benadering op het minimaliseren van risico s als gevolg van de informatieasymmetrie tussen bestuur en aandeelhouders. Internal control is dan een rationele kosten-batenafweging waar enkel belang aan wordt gehecht vanwege diens functionaliteit. 26 Bij de institutionele benadering van internal control wordt risicobeheersing benaderd als een element van het ondernemingsbeleid waaraan de onderneming haar legitimiteit ontleent. Opvattingen over goed ondernemingsbestuur, heersende opvattingen binnen een gegeven branche en tradities binnen een onderneming spelen hierbij een grote rol. 27 Wereldwijd lijkt de meeste regelgeving te zijn ingegeven vanuit agency perspectief. 28 Het doel van deze regelgeving is om de principals en agents meer op één lijn te brengen. De snelle en ingrijpende reacties op boekhoudschandalen, waarbij veelal wordt gewezen naar (betere) internal control als mogelijke oplossing, valt te verklaren vanuit het institutionele perspectief. 29 Internal control ondergaat thans een sterke juridisering. Dit valt te verklaren vanuit een aantal factoren. Denk bijvoorbeeld aan de reactieve aard van regelgeving die ziet op internal control. In dit kader wijs ik op de corporate scandals uit het begin van de 20 e eeuw, zoals die van Enron 30, Tyco 31 en Ahold 32, en de huidige financiële crisis. 33 Ook door verschuivingen in het ondernemerslandschap dragen hieraan bij. 34 De toenemende complexiteit van ondernemingen, ontwikkelingen op het gebied van communicatie- en informatiesystemen, de vraag naar meer informatie en toenemende administratieve kosten spelen hier een grote rol in Arwinge 2013, p. 44. COSO 2004, p. 4. Arwinge 2013, p. 46. Arwinge 2013, p. 47. Arwinge 2013, p. 49. Arwinge 2013, p. 35, Table 2.1. Zie ook: Brainbridge 2012, pp Zie voor informatie over de principal-agent theorie de uiteenzetting in paragraaf 2.4 van hoofdstuk 3. Arwinge 2013, p. 34. Arwinge 2013, pp Arwinge 2013, pp Arwinge 2013, p. 56. Seeger & Ulmer 2003, pp Zie ook: < Zie ook: < Arwinge 2013, p. 79. Arwinge 2013, p. 79. Arwinge 2013, p

15 Deze transformaties hebben geleid tot een risk-based benadering van ondernemen. 36 Het overkoepelende doel van verbetering van financiële transparantie, (interne) verantwoording en ontwikkelingen om het gebied van corporate governance maakt internal control tot een bedrijfskundig en juridisch onderwerp. In Amerikaanse literatuur wordt ook wel gesproken van de opkomst van een audit society 37 en de daarmee samenhangende internal control explosion. 38 Arwinge stelt dat regelgeving die ziet op internal control steeds meer is ingegeven door druk vanuit de maatschappij zelf, de media, regelgeving en andere betrokken partijen, in plaats van louter boekhoudkundige kwesties. 39 Hieruit blijkt een tendens waarbinnen de institutionele benadering van internal control aan invloed wint, ten koste van het agency perspectief. 2. Internal control in Nederland 2.1 Corporate governance en financieel toezicht Internal control speelt een belangrijke rol in de Nederlandse discussie over corporate governance. In 1997 publiceerde de Commissie Peters het rapport Corporate Governance in Nederland: De veertig aanbevelingen (hierna: Code Peters ). 40 De Code Peters was een reactie op de toenemende internationalisering van de Nederlandse economie. 41 In deze voorloper op onze huidige corporate governance code, speelde internal control al een aanzienlijke rol. In 4.3 werd internal control als volgt omschreven: Onder interne beheersing wordt het proces verstaan, dat gericht is op het verkrijgen van redelijke zekerheid over het bereiken van doelstellingen in de volgende categorieën: - de betrouwbaarheid van de financiële informatieverzorging; - de effectiviteit en efficiency van bedrijfsprocessen; - de naleving van relevante wet- en regelgeving. De eerste versie van de Nederlandse corporate governance code werd in 2003 gepubliceerd door de Commissie Tabaksblat (hierna: Code Tabaksblat ). 42 Deze is met name ontstaan om het vertrouwen te herstellen in financiële instellingen en grote ondernemingen na de grote schandalen uit het begin van de 20 e eeuw. 43 Samen met de toenemende belangstelling voor corporate governance, maakte ook internal control een sterke groei door; deugdelijke internal control had deze schandalen wellicht kunnen voorkomen. Volgens Principe II.1 van de Code Tabaksblat lag de verantwoordelijkheid omtrent internal control bij het bestuur. Dit kwam terug in Best Practice bepalingen II.1.3 en II.1.4 van de Code Tabaksblat, volgens welke het bestuur in het jaarverslag onderbouwd diende te vermelden dat de interne risicobeheersingsen controlesystemen adequaat en effectief zijn: II.1.3 In de vennootschap is een op de vennootschap toegesneden intern risicobeheersings- en controlesysteem aanwezig. Als instrumenten van het interne risicobeheersings- en controlesysteem hanteert de vennootschap in ieder geval: Arwinge 2013, p. 79. Zie ook: M. Power, The audit society: rituals of verification, Oxford: Oxford University Press Zie ook: S. Maijoor, The internal control explosion, Internal Journal of Auditing 2000/1, pp Arwinge 2013, p. 79. Te vinden op: < Code Peters, p. 3. Te vinden op: < Code Tabaksblat, p

16 a) risicoanalyses van de operationele en financiële doelstellingen van de vennootschap; b) een gedragscode die in ieder geval op de website van de vennootschap wordt geplaatst; c) handleidingen voor de inrichting van de financiële verslaggeving en de voor de opstelling daarvan te volgen procedures; d) een systeem van monitoring en rapportering. II.1.4 In het jaarverslag verklaart het bestuur dat de interne risicobeheersings- en controlesystemen adequaat en effectief zijn en geeft hij een duidelijke onderbouwing hiervan. Het bestuur rapporteert in het jaarverslag over de werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem in het verslagjaar. Het bestuur geeft daarbij tevens aan welke eventuele significante wijzigingen zijn aangebracht, welke eventuele belangrijke verbeteringen zijn gepland en dat n en ander met de auditcommissie en de raad van commissarissen is besproken. In 2008 werd een vernieuwde versie van de corporate governance code gepubliceerd door de commissie Frijns (hierna: Code Frijns ). 44 Eén van de meest significante wijzigingen ten opzichte van de Code Tabaksblat was een herziening van de bepalingen die zagen op internal control, welke zijn opgenomen in Best Practice bepalingen II.1.3 tot en met II.1.6: II.1.3 II.1.4 In de vennootschap is een op de vennootschap toegesneden intern risicobeheersings- en controlesysteem aanwezig. Als instrumenten van het interne risicobeheersings- en controlesysteem hanteert de vennootschap in ieder geval: a) risicoanalyses van de operationele en financiële doelstellingen van de vennootschap; b) een gedragscode, die op de website van de vennootschap wordt geplaatst; c) handleidingen voor de inrichting van de financiële verslaggeving en de voor de opstelling daarvan te volgen procedures; en d) een systeem van monitoring en rapportering. In het jaarverslag geeft het bestuur: a) een beschrijving van de voornaamste risico s gerelateerd aan de strategie van de vennootschap; b) een beschrijving van de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen met betrekking tot de voornaamste risico s in het boekjaar; en c) een beschrijving van eventuele belangrijke tekortkomingen in de interne risicobeheersings- en controlesystemen die in het boekjaar zijn geconstateerd, welke eventuele significante wijzigingen in die systemen zijn aangebracht, welke eventuele belangrijke verbeteringen van die systemen zijn gepland en dat één en ander met de auditcommissie en de raad van commissarissen is besproken. 44 Te vinden op: < 6

17 II.1.5 II.1.6 Ten aanzien van financiële verslaggevingsrisico s verklaart het bestuur in het jaarverslag dat de interne risicobeheersings- en controlesystemen een redelijke mate van zekerheid geven dat de financiële verslaggeving geen onjuistheden van materieel belang bevat en dat de risicobeheersings- en controlesystemen in het verslagjaar naar behoren hebben gewerkt. Het bestuur geeft hiervan een duidelijke onderbouwing. Het bestuur rapporteert in het jaarverslag over de gevoeligheid van de resultaten van de vennootschap ten aanzien van externe omstandigheden en variabelen. Het bestuur is op grond van deze bepalingen gehouden te verklaren dat de interne risicobeheersings- en controlesystemen een redelijke mate van zekerheid bieden en dat de financiële verslaggeving geen onjuistheden van materieel belang bevat, alsmede dat deze systemen in het verslagjaar naar behoren hebben gewerkt. 45 Verder moet het bestuur de belangrijkste risico s van de strategie van de vennootschap op operationeel, strategisch, financieel en wetgevingsgebied weergeven, alsmede die op het gebied van financiële verslaggeving en het bezoldigingsbeleid. 46 Bij algemene maatregel van bestuur is de Nederlandse corporate governance code aangewezen als een gedragscode in de zin van artikel 2:391 lid 5 BW, wat betekent dat beursvennootschappen een verklaring inzake corporate governance in het jaarverslag moeten opnemen. 47 Dit maakt deel uit van het accountantsonderzoek dat op grond van artikel 2:393 BW wordt verricht. Constateert de accountant dat deze voorschriften niet (voldoende) worden nageleefd, dan zal deze tekortkoming worden vastgesteld, waarna het aan de algemene vergadering is om te besluiten over een eventuele sanctionering. 48 Daarnaast is de beursvennootschap op grond van artikel 5:25c lid 2 sub c 2 Wft en de laatste volzin artikel 2:391 BW gehouden een risicoparagraaf in de jaarrekening op te nemen. Ik wijs in dit kader ook op artikel 5:25d Wft voor de halfjaarlijkse financiële verslaggeving. 49 De verklaringen die op grond van deze artikelen worden gedaan, zijn feitelijk expliciete bevestigingen dat inhoudelijk is voldaan aan artikel 2:362 lid 2 en 3 en artikel 2:381 lid 1 BW. 50 Hierin dienen de voornaamste risico s en onzekerheden waarmee de vennootschap geconfronteerd wordt in de financiële verslaggeving te worden weergegeven. Sanctionering van niet-naleving van deze bepalingen geschiedt via de weg van artikel 2:139 en 2:150 BW. 2.2 Interne en externe aspecten van internal control Een onderscheid kan worden gemaakt tussen het interne aspect van internal control, waarmee het inschatten en managen van risico s wordt bedoeld, en het externe aspect, te weten de verslaggeving hierover op grond van de corporate governance code en de Wft. Zowel het Van Hulst & Vossen 2009, p. 31. Vgl. 4.3 Code Peters: De Raad van Bestuur zal de risico s verbonden aan het gekozen beleid onderscheidenlijk de strategie schriftelijk aan de Raad van Commissarissen rapporteren. ( ) De Raad van Bestuur is primair verantwoordelijk voor effectieve beheersingssystemen. Hij rapporteert aan de Raad van Commissarissen tenminste de uitkomsten van de beoordeling van de opzet en het functioneren van de systemen die gericht zijn op het verschaffen van redelijke zekerheid dat de financiële informatie betrouwbaar is. ( ) Van Hulst & Vossen 2009, pp AMvB van 23 december 2004, Stb. 2004, 747. Winter 2004, p Vgl. 4.3 Code Peters: ( ) De hoofdzaken van de in paragraaf 4.2 [ doelstellingen en strategie - PH] en deze paragraaf genoemde rapportages, behoren een vaste plaats in het jaarverslag te hebben. De invulling hiervan dient zo eenduidig mogelijk plaats te vinden. Om hieromtrent consensus te bereiken zou gestructureerd overleg moeten worden gevoerd, waarbij zowel de opstellers als de gebruikers van verantwoordingsinformatie alsmede het accountantsberoep betrokken zijn. Kamerstukken II 2006/2007, , nr. 3, p

18 interne als het externe aspect van internal control valt onder de bestuurstaak, wat betekent dat het bestuur collegiaal verantwoordelijk en aansprakelijk hiervoor is. 51 De auditcommissie van de raad van commissarissen houdt toezicht op het bestuur ten aanzien van zijn beleid omtrent internal control. 52 Iedere beursvennootschap heeft in beginsel een interne auditor, die onder de verantwoordelijkheid van het bestuur opereert. 53 De voorzitter van de auditcommissie draagt zorg voor de communicatie tussen de interne auditor en de auditcommissie. De algemene vergadering kiest de externe accountant, 54 die zorg draagt voor het externe aspect van internal control; deze controleert de jaarrekening en stelt de accountantsverklaring op. Hierbij zal in de regel gebruik worden gemaakt van het COSO Framework, welke risico s indeelt in vier categorieën: strategische risico s, operationele risico s, betrouwbaarheid van de financiële verantwoording en risico s die samenhangen met wet- en regelgeving. 55 Dit externe aspect ziet op de controle van en verslaggeving over het interne aspect van internal control. 3. Kritiek op de Nederlandse regeling van internal control 3.1 Kritische kanttekeningen De meningen zijn verdeeld over de principles based benadering van internal control in Nederland en het belang en de betekenis van de controleverklaring in de jaarrekening. Zo pleit Abma voor een meer informatieve accountantsverklaring. 56 Onder verwijzing naar het Britse beleid omtrent de controleverklaring, ziet hij met name een grotere rol weggelegd voor de externe accountant. De accountant van een Britse beursvennootschap moet vanaf de jaarrekening over het verslagjaar 2013 niet alleen verklaren dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de financiële situatie van de desbetreffende vennootschap, maar hij moet ook een oordeel geven over de risico s op een materiële 57 fout in de jaarrekening, hoe hij het concept van materialiteit heeft toegepast en aangeven wat de reikwijdte van de controlewerkzaamheden was. 58 Hiermee is de Britse controleverklaring volgens Abma meer inhoudsvol en ziet deze beter op de specifieke omstandigheden van de betrokken onderneming. Nieuwe regelgeving is nodig om te voorzien in de strengere formele vereisten die nodig zijn voor een meer informatieve accountantsverklaring. De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants wil deze meer informatieve accountantsverklaring verplicht stellen voor de controle van de jaarrekening De Jong waarschuwt voor de gevolgen van toegenomen regeldruk en kijkt daarbij naar de Amerikaanse benadering met de Sarbanes-Oxley Act. 60 De Jong concludeert dat internal control zich niet waterdicht laat normeren. Een stringentere aanpak, zoals die van de Sarbanes-Oxley Act, waarin een gedetailleerde regeling is neer gelegd die streng wordt gesanctioneerd, kan leiden tot overregulering en een te grote focus op naleving van de gedetailleerde regels in plaats van naleving van de achterliggende gedachte. De vraag is dan ook of stren Zie ten aanzien van het interne aspect: Bier 2005; en ten aanzien van het externe aspect van internal control: Van Schilfgaarde 2013, p. 322; zie ook: Principe V.1 van de Code Frijns: Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de volledigheid van de openbaar gemaakte financiële berichten. De raad van commissarissen ziet er op toe dat het bestuur deze verantwoordelijkheid vervult. Best practice bepalingen III.5.4 t/m III.5.9 Code Frijns. Principe V.3 Code Frijns. Principe V.2 Code Frijns. Heidema 2007, p Abma 2013, 3; zie ook: B. Majoor, R. Abma, Accountant moet Britse voorbeeld volgen, FD 20 augustus 2013, p. 9. Het concept van materialiteit ziet op de mate waarin een afwijking in, of het ontbreken van, informatie de keuze van een gebruiker van die informatie kan beïnvloeden. (A Dictionary of Accounting (4 ed.), Oxford: Oxford University Press 2014). Een materiële fout is aldus een fout waardoor deze keuze kan worden beïnvloed. Abma 2013, 2. G. Aarnink, Accountantsverklaring nieuwe stijl leidt tot veel te hoge verwachtingen, FD 8 maart 2014, p. 10. De Jong

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

De definitieve Code Corporate Governance, enige beschouwingen vanuit risicoperspectief.

De definitieve Code Corporate Governance, enige beschouwingen vanuit risicoperspectief. De definitieve Code Corporate Governance, enige beschouwingen vanuit risicoperspectief. In de Code van Commissie Peters De Veertig Aanbevelingen (juni 1997) staat in zeer algemene termen iets over risicobeheersing.

Nadere informatie

Programma uur Introductie door de dagvoorzitter

Programma uur Introductie door de dagvoorzitter Programma 14.30-14.35 uur Introductie door de dagvoorzitter 14.35-15.10 uur Prof. Mr. Gerard van Solinge Risico-management: taak, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid 15.10-15.45 uur Drs. Geomaly

Nadere informatie

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe Directiestatuut Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoud Directiestatuut van de NV Waterleidingmaatschappij Drenthe Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Inleiding 3 Artikel 3 Taken van de directie 3 Artikel

Nadere informatie

Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de controleverklaring 24 april 2012

Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de controleverklaring 24 april 2012 Nadere toelichtingen in de controleverklaring 24 april 2012 Datum: 24 april 2012 Onderwerp: Van toepassing op: Status: Accountants die controleopdrachten uitvoeren Praktijkhandreiking Relevante regelgeving

Nadere informatie

Prof dr Philip Wallage 2 JUNI 2010 AMSTERDAM SEMINAR EUMEDION, NIVRA EN VBA

Prof dr Philip Wallage 2 JUNI 2010 AMSTERDAM SEMINAR EUMEDION, NIVRA EN VBA Wat is de feitelijke rol van de accountant ten aanzien van het jaarverslag en elders opgenomen niet financiële informatie? In hoeverre matcht deze rol met de verwachtingen van beleggers? Prof dr Philip

Nadere informatie

Concept Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de goedkeurende controleverklaring

Concept Praktijkhandreiking 1119 Nadere toelichtingen in de goedkeurende controleverklaring Nadere toelichtingen in de goedkeurende controleverklaring maart 2012 Concept Praktijkhandreiking 1119 Inleiding Binnen de huidige wet- en regelgeving kan de accountant reeds uitdrukkelijk inspelen op

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

MONITORING COMMISSIE CODE BANKEN. Aanbevelingen toekomst Code Banken

MONITORING COMMISSIE CODE BANKEN. Aanbevelingen toekomst Code Banken MONITORING COMMISSIE CODE BANKEN Aanbevelingen toekomst Code Banken 22 maart 2013 Inleiding De Monitoring Commissie Code Banken heeft sinds haar instelling vier rapportages uitgebracht. Zij heeft daarin

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code De Nederlandse Corporate Governance Code ( Code ) is van toepassing op alle Nederlandse beursgenoteerde

Nadere informatie

Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V.

Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V. Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V. Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. De Passage 150 Postbus 71003 1008 BA Amsterdam T 088-676 90 00 F 088-676 90 10

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2014 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

Datum Onderwerp Referentie Bijlage(n) Doorkiesnummer 11 juni 2015 Herziening van de Code

Datum Onderwerp Referentie Bijlage(n) Doorkiesnummer 11 juni 2015 Herziening van de Code Monitoring Commissie Corporate Governance T.a.v. Prof. dr. J.A. van Manen Postbus 20401 2500 EK Den Haag Datum Onderwerp Referentie Bijlage(n) Doorkiesnummer 11 juni 2015 Herziening van de Code T 020-3010301

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i Aan: de aandeelhouders en de raad van commissarissen van... (naam entiteit(en)) A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 201X

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

Het assurance-raamwerk De accountant en het verstrekken van zekerheid

Het assurance-raamwerk De accountant en het verstrekken van zekerheid Het assurance-raamwerk De accountant en het verstrekken van zekerheid Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Het begrip assurance en maatschappelijke ontwikkelingen

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2016

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2016 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2016 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2016 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

Symposium SCGOP 27 augustus 2003

Symposium SCGOP 27 augustus 2003 Symposium SCGOP 27 augustus 2003 Prof. mr S.R. Schuit steven.schuit@allenovery.com I Het overzicht NL - UK - G - F Wat zijn de grote verschillen? (met name van belang voor institutionele beleggers) II

Nadere informatie

INGETROKKEN PER 6 DECEMBER 2016

INGETROKKEN PER 6 DECEMBER 2016 Dit document maakt gebruik van bladwijzers NBA-handreiking 1119 Nadere toelichting in de controleverklaring 24 april 2012 NBA-handreiking 1119 NBA-handreiking 1119: Van toepassing op: Accountants die controle-opdrachten

Nadere informatie

De accountant en het bestuursverslag Visie NBA Young Profs

De accountant en het bestuursverslag Visie NBA Young Profs De accountant en het bestuursverslag Visie NBA Young Profs Aanleiding Op 13 november 2015 publiceerde de NBA haar consultatiedocument De accountant en het bestuursverslag: Verder kijken dan de jaarrekening.

Nadere informatie

Meer aandacht voor het bestuursverslag in de controleverklaring

Meer aandacht voor het bestuursverslag in de controleverklaring Januari 2017 Meer aandacht voor het bestuursverslag in de controleverklaring De accountant rapporteert over materiële onjuistheden De leden van de Koninklijke NBA vormen een brede, pluriforme beroepsgroep

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 260 COMMUNICATIE OVER CONTROLE-AANGELEGENHEDEN MET HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 260 COMMUNICATIE OVER CONTROLE-AANGELEGENHEDEN MET HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 260 COMMUNICATIE OVER CONTROLE-AANGELEGENHEDEN MET HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-4 Relevant orgaan... 5-10 Te communiceren controle-aangelegenheden

Nadere informatie

23 MAART 2016 MONITORING COMMISSIE CORPORATE GOVERNANCE PROF. DR. BARBARA BAARSMA AMSTERDAM, EUMEDION EN CLIFFORD CHANCE

23 MAART 2016 MONITORING COMMISSIE CORPORATE GOVERNANCE PROF. DR. BARBARA BAARSMA AMSTERDAM, EUMEDION EN CLIFFORD CHANCE 23 MAART 2016 MONITORING COMMISSIE CORPORATE GOVERNANCE PROF. DR. BARBARA BAARSMA AMSTERDAM, EUMEDION EN CLIFFORD CHANCE De huidige Code» Wat is de achtergrond van de Code?» Wat is het doel van de Code?»

Nadere informatie

Compliance- verklaring

Compliance- verklaring Compliance- verklaring 23 januari 2013 1 van 6 Inleiding Spaarnelanden en de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Spaarnelanden wenst haar governance in lijn te brengen met de laatste inzichten op

Nadere informatie

NOG TE WEINIG INTEGRAAL RISICOMANAGEMENT IN DE GEZONDHEIDSZORG

NOG TE WEINIG INTEGRAAL RISICOMANAGEMENT IN DE GEZONDHEIDSZORG Risicomanagement: NOG TE WEINIG INTEGRAAL RISICOMANAGEMENT IN DE GEZONDHEIDSZORG De Nederlandse gezondheidszorg kenmerkt zich door ruime aandacht voor risicomanagement. De toepassing van integraal risicomanagement

Nadere informatie

CobiT. Drs. Rob M.J. Christiaanse RA PI themabijeenkomst Utrecht 29 juni 2005 9/2/2005 1

CobiT. Drs. Rob M.J. Christiaanse RA PI themabijeenkomst Utrecht 29 juni 2005 9/2/2005 1 CobiT Drs. Rob M.J. Christiaanse RA PI themabijeenkomst Utrecht 29 juni 2005 9/2/2005 1 Control objectives for information and related Technology Lezenswaardig: 1. CobiT, Opkomst, ondergang en opleving

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2015

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2015 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2015 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2015 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2014 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

Uitkomsten onderzoek Controle en Vertrouwen. 7 mei 2012

Uitkomsten onderzoek Controle en Vertrouwen. 7 mei 2012 Uitkomsten onderzoek Controle en Vertrouwen 7 mei 2012 Voorwoord Onderwerp: resultaten onderzoek Controle en Vertrouwen Geachte heer, mevrouw, Hartelijk dank voor uw medewerking aan het onderzoek naar

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2013

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2013 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2013 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2013 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS

ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse taal gepubliceerd door de

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

Meerwaarde Internal Audit functie. 16 maart 2017

Meerwaarde Internal Audit functie. 16 maart 2017 Meerwaarde Internal Audit functie Even voorstellen: Jantien Heimel 2 Even voorstellen: Jeannette de Haan 3 Inhoud 1. Kennismaking 2. Hoe kijken commissarissen aan tegen Internal Audit? Filmpje 3. Wat is

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur 1. Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe een

Nadere informatie

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt.

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt. Hoofding van het kantoor XYZ Verslagen van de bedrijfsrevisor (1) aan de raad van bestuur (2) van de Vlaamse rechtspersoon in uitvoering van artikel 9 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering van Nederlandse Waterschapsbank N.V. Verklaring over de jaarrekening 2014 Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening 2014 van

Nadere informatie

Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants t.a.v. Adviescollege voor Beroepsreglementeting Postbus 7984 1008 AD AMSTERDAM

Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants t.a.v. Adviescollege voor Beroepsreglementeting Postbus 7984 1008 AD AMSTERDAM E Ernst & Young Accountants LLP Telt +31 88 407 1000 Boompjes 258 Faxt +31 88407 8970 3011 XZ Rotterdam, Netherlands ey.corn Postbus 2295 3000 CG Rotterdam, Netherlands Nederlandse Beroepsorganisatie van

Nadere informatie

Pas toe of leg uit regel voor institutionele beleggers. Rients Abma Directeur Eumedion 22 november 2006

Pas toe of leg uit regel voor institutionele beleggers. Rients Abma Directeur Eumedion 22 november 2006 Pas toe of leg uit regel voor institutionele beleggers Rients Abma Directeur Eumedion 22 november 2006 Agenda Achtergrond verantwoordelijkheden institutionele beleggers Code Tabaksblat Wettelijke verankering

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2016

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2016 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2016 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2016 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

Het wat en hoe van risicomanagement. LOKmml-bijeenkomst donderdag 24 maart 2016

Het wat en hoe van risicomanagement. LOKmml-bijeenkomst donderdag 24 maart 2016 Het wat en hoe van risicomanagement LOKmml-bijeenkomst donderdag 24 maart 2016 Opbouw presentatie Introductie Douwe Meetsma Normvereisten uit ISO 15189 en context Wat is Risico management Operationeel

Nadere informatie

Controleverklaringen. Nieuwe stijl, heldere taal

Controleverklaringen. Nieuwe stijl, heldere taal Controleverklaringen Nieuwe stijl, heldere taal NIVRA-NOvAA 2010 Disclaimer Het NIVRA en de NOvAA hebben zich ten doel gesteld voor een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te zorgen. Niettemin zijn het NIVRA

Nadere informatie

Arjan Brouwer in gesprek met Rients Abma. In gesprek met stakeholders

Arjan Brouwer in gesprek met Rients Abma. In gesprek met stakeholders In gesprek met stakeholders Arjan Brouwer in gesprek met Rients Abma Rients Abma (l.) is directeur bij Eumedion, platform voor institutionele beleggers. Arjan Brouwer (r.) is partner bij PwC en was lid

Nadere informatie

Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) Antonio Vivaldistraat HP AMSTERDAM.

Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) Antonio Vivaldistraat HP AMSTERDAM. Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) Antonio Vivaldistraat 2-8 1083 HP AMSTERDAM Per e-mail: consultatie-wet-en-regelgeving@nba.nl Consultatie De accountant en het bestuursverslag Reactie

Nadere informatie

Corporate Governance Corporate governance structuur

Corporate Governance Corporate governance structuur Corporate Governance DPA Group N.V. ( DPA ) is een naamloze vennootschap met statutaire zetel in Amsterdam en een two-tier bestuursstructuur. DPA is sinds 1999 genoteerd aan Euronext Amsterdam. De corporate

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2012

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2012 Achmea Pensioen- en Levensverzekering inzake gesepareerd beleggingsdepot Stichting Pensioenfonds Achmea Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2012 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2012

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2016

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2016 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2016 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2016 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen

Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen Geldig vanaf 1 januari 2014 Achtergrond Binnen het vennootschapsrecht zijn in Nederland de taken

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2. INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ Dit intern reglement maakt integraal deel uit van het Corporate Governance Charter van de Vennootschap. Deze bijlage is een aanvulling op de toepasselijke

Nadere informatie

RvC-verslagen geven weinig inzicht

RvC-verslagen geven weinig inzicht RvC-verslagen geven weinig inzicht Erasmus Universiteit Rotterdam September 2010 Dr. Mijntje Lückerath-Rovers Drs. Margot Scheltema contact: luckerath@frg.eur.nl Het onderzoek Ondernemingen : Van 60 ondernemingen

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Pagina 1 van 5 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1) Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van

Nadere informatie

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V.

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. Vastgesteld door de RvC op 23 juni 2016 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het

Nadere informatie

PRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE

PRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE PRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE 27 mei 2016 kenmerk: 3869798 (1) INLEIDING Dit Auditcommissie Reglement is vastgesteld overeenkomstig artikel 21 van de Statuten door de RvC op 27 mei 2016

Nadere informatie

tot wijziging van het Besluit van 23 december 2004 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag (Stb.

tot wijziging van het Besluit van 23 december 2004 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag (Stb. Besluit van tot wijziging van het Besluit van 23 december 2004 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag (Stb. 747) Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning

Nadere informatie

Praktijkhandreiking 1115 Aanpassing van het oordeel in de controleverklaring bij materiële tekortkomingen in de toelichting op de jaarrekening

Praktijkhandreiking 1115 Aanpassing van het oordeel in de controleverklaring bij materiële tekortkomingen in de toelichting op de jaarrekening Praktijkhandreiking 1115 Aanpassing van het oordeel in de controleverklaring bij materiële tekortkomingen in de toelichting op de jaarrekening NIVRA en NOvAA gebruiken de merknaam NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie

Nadere informatie

INGETROKKEN PER 6 DECEMBER 2016

INGETROKKEN PER 6 DECEMBER 2016 Dit document maakt gebruik van bladwijzers NBA-handreiking 1115 Aanpassing van het oordeel in de controleverklaring bij materiële tekortkomingen in de toelichting op de jaarrekening 20 december 2010 NBA-handreiking

Nadere informatie

Reactie op het consultatiedocument "Voorstel toepasbaarheid Code op one tier boards"

Reactie op het consultatiedocument Voorstel toepasbaarheid Code op one tier boards Monitoring Commissie Corporate Governance Code Secretariaat Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG Per e-mail: secretariaat@mccg.nl Stibbe N.V. Advocaten en notarissen Beethovenplein 10 Postbus 75640 1070 AP Amsterdam

Nadere informatie

ISA 710, TER VERGELIJKING OPGENOMEN INFORMATIE - OVEREENKOMSTIGE CIJFERS EN VERGELIJKENDE FINANCIELE OVERZICHTEN

ISA 710, TER VERGELIJKING OPGENOMEN INFORMATIE - OVEREENKOMSTIGE CIJFERS EN VERGELIJKENDE FINANCIELE OVERZICHTEN INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 710, TER VERGELIJKING OPGENOMEN INFORMATIE - OVEREENKOMSTIGE CIJFERS EN VERGELIJKENDE FINANCIELE OVERZICHTEN Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd

Nadere informatie

DNB BEOORDELINGSKADER VOOR DE AUDITFUNCTIE BIJ TRUSTKANTOREN INGEVOLGE DE RIB WTT 2014

DNB BEOORDELINGSKADER VOOR DE AUDITFUNCTIE BIJ TRUSTKANTOREN INGEVOLGE DE RIB WTT 2014 DNB BEOORDELINGSKADER VOOR DE AUDITFUNCTIE BIJ TRUSTKANTOREN INGEVOLGE DE RIB WTT 2014 In het kader van de integere bedrijfsvoering is een trustkantoor met ingang van 1 januari 2015 verplicht om zorg te

Nadere informatie

Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie

Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie Inleiding 1-3 Doel van de opdracht tot het verrichten van overeengekomen

Nadere informatie

RJ-Uiting 2014-3: ontwerp-richtlijn 400 Jaarverslag

RJ-Uiting 2014-3: ontwerp-richtlijn 400 Jaarverslag RJ-Uiting 2014-3: ontwerp-richtlijn 400 Jaarverslag Ten geleide In de jaareditie 2013 van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving is hoofdstuk 400 Jaarverslag opgenomen met geringe aanpassingen in de

Nadere informatie

Toezicht op Financiën. Wim Touw 17 april 2013

Toezicht op Financiën. Wim Touw 17 april 2013 Toezicht op Financiën Wim Touw 17 april 2013 Agenda OMGEVING FINANCIEEL MANAGEMENT SOFT CONTROLS DE ROL VAN DE ACCOUNTANT SPECIFIEKE VRAGEN 1 OMGEVING 2 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie ForFarmers N.V.

Reglement Auditcommissie ForFarmers N.V. Reglement Auditcommissie ForFarmers N.V. 1 REGLEMENT AUDITCOMMISSIE FORFARMERS N.V. Dit document beschrijft beknopt de rol, taken, verantwoordelijkheden en organisatie van de Auditcommissie van de Raad

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden... 3 3.

Nadere informatie

Update ' toezicht op bestuur in relatie tot de rol van participatiemaatschappijen in hun portefeuillebedrijven'

Update ' toezicht op bestuur in relatie tot de rol van participatiemaatschappijen in hun portefeuillebedrijven' Update ' toezicht op bestuur in relatie tot de rol van participatiemaatschappijen in hun portefeuillebedrijven' 1 Toezicht op bestuur Op 31 mei 2011 is het wetsvoorstel bestuur en toezicht (het "Wetsvoorstel")

Nadere informatie

Aan de voorzitter en de leden. van de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie. van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Aan de voorzitter en de leden. van de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie. van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Aan de voorzitter en de leden van de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Amsterdam, 14 oktober 2011 Referentie: B2011.51 Betreft:

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA)

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 706, PARAGRAFEN TER BENADRUKKING VAN BEPAALDE AANGELEGENHEDEN EN PARAGRAFEN INZAKE OVERIGE AANGELEGENHEDEN IN DE CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE AUDITOR

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V.

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. Vastgesteld door de RvC op 13 december 2007 Reglement Audit Commissie Ballast Nedam N.V. d.d. 13 december 2007 1 / 10 INLEIDING 3 1. SAMENSTELLING 3 2. TAKEN

Nadere informatie

Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen

Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen Geldig vanaf 1 januari 2016 Achtergrond Binnen het vennootschapsrecht zijn in Nederland de taken

Nadere informatie

Op basis van het voorgaande streeft NLFI de volgende gerelateerde doelstellingen na bij de uitoefening van haar aandeelhoudersrechten:

Op basis van het voorgaande streeft NLFI de volgende gerelateerde doelstellingen na bij de uitoefening van haar aandeelhoudersrechten: Beleid uitoefening aandeelhoudersrechten In overeenstemming met de Wet stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen ( Wet NLFI ) oefent NLFI haar aandeelhoudersrechten uit op een wijze

Nadere informatie

De reactie van de NBA Young profs op het consultatiedocument Transparant over de controle' van 17 november 2014

De reactie van de NBA Young profs op het consultatiedocument Transparant over de controle' van 17 november 2014 Visie NBA Young Profs Aanleiding Op 26 juni 2015 publiceerde de NBA haar consultatiedocument rondom de aanpassing van de controleverklaring voor álle controles. Het consultatiedocument heeft betrekking

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

Auditcommissie wettelijk verplicht voor organisaties van openbaar belang

Auditcommissie wettelijk verplicht voor organisaties van openbaar belang Auditcommissie wettelijk verplicht voor organisaties van openbaar belang Jos de Groot, Assurance Organisaties van openbaar belang (OOBs) dienen een auditcommissie in te stellen of als alternatief hiervoor

Nadere informatie

Datum Onderwerp Referentie Bijlage(n) Doorkiesnummer 24 juni 2016 Reactie op consultatie. VS Tekstsuggesties T

Datum Onderwerp Referentie Bijlage(n) Doorkiesnummer 24 juni 2016 Reactie op consultatie. VS Tekstsuggesties T Brancheorganisaties Zorg T.a.v. mr. Yvonne C.M.T. van Rooy Postbus 9696 3506 GR Utrecht Datum Onderwerp Referentie Bijlage(n) Doorkiesnummer 24 juni 2016 Reactie op consultatie Zorgbrede VS Tekstsuggesties

Nadere informatie

Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Internal Audit en doeltreffendheid van! risk management system!

Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Internal Audit en doeltreffendheid van! risk management system! Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Internal Audit en doeltreffendheid van! risk management system!! Tom Veerman! Triple A Risk Finance B.V.! 1! Programma! Solvency II stand

Nadere informatie

Concept Praktijkhandreiking 1118 Het optreden van de accountant in de algemene vergadering van aandeelhouders Reactietermijn tot 16 december 2011

Concept Praktijkhandreiking 1118 Het optreden van de accountant in de algemene vergadering van aandeelhouders Reactietermijn tot 16 december 2011 Concept Praktijkhandreiking 1118 Het optreden van de accountant in de algemene vergadering van aandeelhouders Reactietermijn tot 16 december 2011 NIVRA en NOvAA gebruiken de merknaam NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie

Nadere informatie

Corporate Governance Code

Corporate Governance Code Corporate Governance Code Code vanaf 1 januari 2017 Corresponderende bepaling Code tot 1 januari 2017 1 Wijziging NALEVING VAN DE CODE I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur en de raad van commissarissen

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is op 11 mei 2012 vastgesteld door de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. (de "Vennootschap"). Artikel

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie

Reglement Auditcommissie Reglement Auditcommissie Dit reglement is vastgesteld op grond van artikel 7.1 van het reglement van de raad van commissarissen. Artikel 1: Instelling, samenstelling en doelstelling 1. De raad van commissarissen

Nadere informatie

Controlerichtlijn 780N inzake het optreden van de accountant in de algemene vergadering van aandeelhouders

Controlerichtlijn 780N inzake het optreden van de accountant in de algemene vergadering van aandeelhouders Controlerichtlijn 780N inzake het optreden van de accountant in de algemene vergadering van aandeelhouders 1 Maart 2006 Richtlijn I Koninklijk NIVRA, 2006 Gehele of gedeeltelijke vermenigvuldiging van

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers

Dit document maakt gebruik van bladwijzers Dit document maakt gebruik van bladwijzers NBA-handreiking 1118 Het optreden van de externe accountant in de algemene vergadering van aandeelhouders bij beursgenoteerde vennootschappen 31 januari 2012

Nadere informatie

Advies inzake Risicobenadering

Advies inzake Risicobenadering dvies inzake Risicobenadering Het afstemmen van modellen op uitdagingen PRIMO heeft binnen haar organisatie een divisie opgericht die zich geheel richt op het effectief gebruik van risicomanagementmodellen.

Nadere informatie

Verder dan 1 mei 2015

Verder dan 1 mei 2015 4.2.2 Governance Tabel 20. Resultaten maatregelen governance Overzicht resultaten maatregelen uit het rapport 'In het publiek belang' Verder dan 1 mei 2015 Governance 2.1 - Instellen rvc + * * + + + +

Nadere informatie

Ingetrokken voor 2013

Ingetrokken voor 2013 Audit Alert 14 De verantwoordelijkheid van de accountant bij de toetsing van in het jaarverslag opgenomen informatie over de naleving van de Nederlandse corporate governance code Deze Audit Alert is totstandgekomen

Nadere informatie

governance code kinderopvang preambule

governance code kinderopvang preambule governance code kinderopvang preambule Commissie Governance Kinderopvang in opdracht van NVTK en bdko Utrecht, oktober 2009 11 PREAMBULE Achtergrond Kinderopvangorganisaties zijn private ondernemingen

Nadere informatie

Reactie van de Nederlandse Monitoring Commissie Corporate Governance Code op:

Reactie van de Nederlandse Monitoring Commissie Corporate Governance Code op: Reactie van de Nederlandse Monitoring Commissie Corporate Governance Code op: 1. het voorstel van de Europese Commissie tot aanpassing van de Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging

Nadere informatie

Accountants Belastingadviseurs adres Van Elmptstraat 14 9723 ZL Groningen telefoon 050-3166966 e-mail groningen@jonglaan.nl internet www.jonglaan.nl Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Controle protocol Stichting De Friesland

Controle protocol Stichting De Friesland Controle protocol Stichting De Friesland 1. Doelstelling Stichting De Friesland heeft van de Belastingdienst de ANBI (algemeen nut beogende instelling) verkregen. Ten aanzien van de verantwoording van

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Interne controle en risicobeheer

Interne controle en risicobeheer COMMISSIE CORPORATE GOVERNANCE PRIVATE STICHTING Interne controle en risicobeheer Richtlijnen in het kader van de wet van 6 april 2010 en de Belgische Corporate Governance Code 2009 Hulpdocument voor het

Nadere informatie

ISA 510, INITIËLE CONTROLEOPDRACHTEN - BEGINSALDI

ISA 510, INITIËLE CONTROLEOPDRACHTEN - BEGINSALDI INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 510, INITIËLE CONTROLEOPDRACHTEN - BEGINSALDI Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse taal gepubliceerd door de International

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis:

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis: REGLEMENT AUDITCOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 Artikel 1 Definities In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis: Auditcommissie: Bestuur: Deelneming: De auditcommissie

Nadere informatie

over cultuur .10 toezichtsvragen

over cultuur .10 toezichtsvragen .10 toezichtsvragen over cultuur Muel Kaptein 3 e Commissarissensymposium NBA & IIA Cultuur en Gedrag en de rol van de internal audit functie 9 oktober 2017 1. In hoeverre dragen de kernwaarden bij aan

Nadere informatie

Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting)

Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) October 2013 Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Belangenconflicten

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van Stichting Gooisch Natuurreservaat A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016 Ons oordeel Wij hebben de

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V.

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. 20 november 2015 Reglement Audit Commissie Ballast Nedam N.V. d.d. 20 november 2015 1 / 11 INLEIDING 3 1. SAMENSTELLING 3 2. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN 3 3. TAKEN

Nadere informatie