Engagement Naar een cultuur van vertrouwen en samenwerking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Engagement Naar een cultuur van vertrouwen en samenwerking"

Transcriptie

1 Onderzoeksrapporten 2010 Engagement Naar een cultuur van vertrouwen en samenwerking Lorenzo Andolfi Prof. Dr. Luc Dekeyser, Directeur Kenniscentrum

2 Inhoud Engagement, kadering en betekenis 3 Van tevredenheid naar engagement 5 Een visie op engagement 6 Impact op engagement 10 Het belang van geëngageerde medewerkers 11 Vertrouwen en samenwerking als basis 14 Actieplan 15 2

3 Engagement, kadering en betekenis Over tevredenheid, motivatie, loyaliteit, betrokkenheid, ownership, engagement, enz. is al het één en ander geschreven en de verschillende termen worden ook vaak te pas en te onpas door elkaar gebruikt of met telkens een andere invulling. Dit document beschrijft de SD Worx visie op engagement, geeft een heldere uitleg over de betekenis ervan en positioneert andere belangrijke termen t.o.v. engagement. Meesurfen op de globale HR trends Het succes van het thema engagement kunnen we perfect plaatsen als we kijken naar globale trends zoals de toenemende globalisering alsook de daarmee gepaard gaande individualisering. De tegenovergestelde beweging naar meer humanisering en solidariteit komt daarnaast op een evenwaardige plaats te staan. De trend van globalisering ligt aan de oorsprong van een toegenomen competitiviteit en resultaatgedrevenheid. Efficiënte werking is iets wat ook binnen HR wordt opgepikt. Hoe kan mijn organisatie op een duurzame manier resultaten boeken? Wat moet mijn organisatie doen om zoveel mogelijk resultaat te verkrijgen in verhouding tot de kosten en inspanningen? Dit zijn vraagstukken waar organisaties het hoofd over breken. Engagement is vanuit die optiek een duurzaam antwoord hierop, precies omdat het de link legt naar de organisatieresultaten en het succes van de organisatie. Engagement zorgt voor meer productiviteit en waardecreatie. Zeker in tijden van crisis is investeren in engagement eens te meer aan de orde. Geëngageerde medewerkers kunnen precies het verschil maken in moeilijkere tijden. Ze bekijken de crisis als een opportuniteit en zijn zeer gedreven om deze te bestrijden. Het toenemende individualisme dat gepaard gaat met de globalisering, legt de focus nu ook op de medewerker als individu, met zijn individuele behoeften en verwachtingen. HR neemt de rol van employee champion op zich en probeert zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van de medewerker. Wat motiveert mijn medewerkers? En bovenal wat motiveert mijn medewerkers intrinsiek? De boven beschreven harde realiteit van meer productiviteit, efficiëntie, inspanning, individualisme is op lange termijn echter onhoudbaar zonder de trend naar meer humanisering en solidariteit. Deze trend legt de focus op de mens en zijn relaties met anderen. Tegenover individualisme staat de drang om tot een geheel te horen. Medewerkers zijn individueel ingesteld, maar willen betrokken zijn bij een organisatie, willen horen tot een groep waar ze zich thuis voelen. De link naar engagement wordt duidelijk als we term trachten te definiëren. 3

4 Een definitie Op basis van onze praktijkervaring als dienstverlenende organisatie op het vlak HR consultancy alsook op basis van wetenschappelijk onderzoek heeft het HR Kenniscentrum van SD Worx een visie op engagement ontwikkeld. Precies omwille van de brede invulling die aan het thema gegeven wordt in de literatuur, zijn we vertrokken van een haarscherpe en duidelijke definitie. Geëngageerde medewerkers zijn betrokken bij en identificeren zich met de missie en de cultuur waardoor ze zich loyaal en als ambassadeurs van hun organisatie opstellen. Geëngageerde medewerkers ontplooien zichzelf volledig waardoor ze gepassioneerd door en energiek zijn in hun professionele activiteiten. Hierdoor leveren geëngageerde medewerkers sterke prestaties en extra inspanningen om het succes van hun organisatie te verzekeren op lange termijn. Duurzaam HR Engagement is een onderdeel van duurzaam HR beleid. Het duurzame karakter heeft te maken met het feit dat er geïnvesteerd wordt in de medewerker zelf. Wat zijn de intrinsieke motivatoren? Wat mobiliseert mijn medewerker? Wat maakt dat mijn medewerkers uit eigen beweging een extra inspanning leveren? En uiteraard: hoe betracht ik dit als organisatie? Het gevolg is dat deze aanpak medewerkers voor lange periode in gang zet en in gang houdt. Ze zien in hoe ze er zelf beter van worden. Dat houdt meteen ook in dat het succes van de organisatie op lange termijn verzekerd wordt. Want ondernemingen die het duurzaamheids- of sustainability-denken adopteren moeten daar uiteraard ook zelf beter van worden. Beter betekent op zijn minst het behalen van een concurrentieel voordeel, en het behoud daarvan in de toekomst, ook wanneer het economisch klimaat er niet naar staat. 4

5 Van tevredenheid naar engagement Streven naar tevreden medewerkers is een belangrijke zaak. HR heeft ingezien dat focussen op het individu met zijn gevoelens en behoeften zijn impact heeft op de retentie van de medewerker. Zo getuigen de vele tevredenheidonderzoeken die bij organisaties de voorbije jaren hun intrede deden. De slingerbeweging van resultaatsgerichtheid naar mensgerichtheid mag echter ook niet blijven hangen. Een goed evenwicht is dus aan de orde. Tevredenheid op zich biedt namelijk geen garanties voor sterke prestaties en organisatieresultaten. Geëngageerde medewerkers daarentegen staan hier per definitie wel garant voor. Zonder de medewerkertevredenheid als onbelangrijk te bestempelen nuanceren we het verhaal. Tevredenheid is een noodzakelijke basis, maar is onvoldoende voor een blijvend organisatiesucces. De volgende stapsgewijze benadering is juister en genuanceerder. Een eerste stap houdt in dat er bekeken wordt wat er moet gebeuren in eerste instantie om te evolueren van een ontevreden medewerkerpopulatie naar een tevreden populatie. Stap 2 betekent dan ervoor zorgen dat de tevreden medewerkers ook geëngageerde medewerkers worden die uit eigen beweging sterke prestaties neerzetten en op lange termijn instaan voor het succes van de organisatie. Onderstaande figuur illustreert de stapsgewijze benadering. In een eerste fase trachten we de medewerkerpopulatie nieuw leven in te blazen, te revitaliseren om te komen tot een tevreden populatie. Vervolgens transformeren we de tevreden populatie naar een geëngageerde. Transformeren, omdat deze stap een nieuwe mind-set van de medewerker vraagt. De laatste stap komt neer op een cultuurwijziging doorvoeren. Ook hier merk je de dualiteit op in de doelstelling; enerzijds de waarde van de medewerker, anderzijds de waarde van de organisatie verhogen. Organisational Value + Satisfied Engaged Transforming HR (Re)vitalizing HR Dissatisfied - - Employee value + SD Worx - Kenniscentrum 5

6 Een visie op engagement Onderstaand model beschrijft de visie van SD Worx op engagement. Het model werd ontwikkeld door het HR Kenniscentrum en is een holistisch concept dat verschillende belangrijke engagementelementen aan elkaar bindt. De definitie die we gaven, sluit daar naadloos bij aan. SD Worx - Kenniscentrum SD Worx onderscheidt enkele factoren die impact hebben op het al dan niet tevreden zijn van medewerkers. Om het met de woorden van Herzberg te zeggen, gaat het hier om de hygiënefactoren, of nog anders gezegd; aan welke basisfactoren moet voldaan zijn opdat medewerkers niet ontevreden zouden zijn. Het aanwezig zijn van deze factoren leidt niet noodzakelijk tot geëngageerde medewerkers, het ontbreken ervan leidt echter wel tot ontevreden medewerkers. Het gaat in het concreet over: Job- en werkzekerheid Goede financiële arbeidsvoorwaarden Goede sociale omgeving (relaties met collega s, leidinggevende, klant, enz.) Goede werkomgeving en - omstandigheden 6

7 Voor alle duidelijkheid geven we mee dat deze elementen niet opgenomen werden in het model. Het model beschrijft namelijk enkel de drijfveren die het engagement van medewerkers bevorderen. Dat neemt echter niet weg dat de bovenstaande elementen zeker belangrijk zijn voor de medewerkertevredenheid, maar ze garanderen in se niet dat medewerkers meer geëngageerd worden, tenminste in die betekenis die wij eraan gaven. Wat maakt dan wel dat medewerkers sterke prestaties leveren op een duurzame manier en steeds bereid zijn een extra inspanning te leveren voor de organisatie? Drijfveren van engagement Als ware engagement drivers ziet SD Worx een aantal factoren. Dit werd ook gevalideerd op wetenschappelijke wijze via onderzoek. In willekeurige volgorde van belangrijkheid gaat het om: Missie, visie en strategie Met deze factor bedoelen we het creëren van duidelijkheid over de richting die de organisatie uit wil gaan en hoe ze daartoe wil komen. Wat is de missie, visie en strategie? Is deze duidelijk voor mij als medewerker? Hoe past mijn eigen functie in dit grotere verhaal? En last but not least kan ik als medewerker achter deze visie en strategie staan? Is het antwoord op de laatste vraag ja, dan is de kans groter dat de medewerker in kwestie geëngageerd zal zijn. Cultuur Cultuur heeft te maken met de waarden en normen die de organisatie hanteert in de bedrijfsvoering en geeft een beeld waarvoor de organisatie staat. Kan ik mij als medewerker vinden in deze organisatiecultuur? Indien ja, zal dit een positieve invloed hebben op het engagement. Job De jobinhoud bepaalt in grote mate hoe gepassioneerd men is op het werk. Ben ik als medewerker met die zaken bezig die me boeien, die ik graag doe, die mij inspireren en die mij een uitdaging geven? Ook dit aspect zal sterk mijn engagement beïnvloeden. Waardering en erkenning Het krijgen van de nodige erkenning en waardering geeft mensen vleugels. De behoefte aan waardering en erkenning, die de competentie en het aanzien in groepsverband verhogen, zijn ook bij Maslov één van de fundamentele behoeften om een gezonde persoonlijkheid te kunnen ontwikkelen. Krijg ik als medewerker voldoende waardering en erkenning in mijn job van de leidinggevende, van de collega s, van klanten, enz.? Positieve feedback zorgt voor meer energie. Ondersteuning Ondersteuning in de uitvoering van de job is belangrijk om uitdagende doelstellingen haalbaar en realistisch te maken. Krijg ik als medewerker voldoende ondersteuning in de job om deze naar behoren te kunnen uitvoeren? Krijg ik anderzijds de nodige autonomie, verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegdheden? Enz. Dit is belangrijk om mijn doelen en ambities te kunnen verwezenlijken. Leer- en groeimogelijkheden Deze factor heeft te maken met het voorhanden zijn van mogelijkheden om zich als persoon verder te ontplooien, kennis en vaardigheden aan te leren en zijn persoonlijke ambities te verwezenlijken. Kan ik mij ontwikkelen in mijn baan? Kan ik mijn ambities waarmaken? Kan ik in deze organisatie een mooie loopbaan uitstippelen? Leer ik voldoende nieuwe zaken bij? Enz. Al deze drijfveren bevinden zich in het centrum van het model. De omliggende cirkels beschrijven verschillende resultaatsgebieden, die het gevolg zijn van het inzetten van de bovenstaande middelen. 7

8 En wat levert het op? Het inzetten van de drijfveren levert verschillende zaken op: Zelfontplooiing Zelfontplooiing is de behoefte om zijn persoonlijkheid en zijn mentale groeimogelijkheden te ontwikkelen en te valoriseren. Dit is de resultante van de engagement drivers: job, waardering, ondersteuning en leer- en groeimogelijkheden. Deze 4 bepalen in welke mate de medewerker zichzelf als persoon kan ontplooien. Betrokkenheid en identificatie Betrokkenheid vloeit voort uit het onderdeel missie, visie en strategie. De mate waarin de organisatie de medewerker duidelijk maakt welke richting de organisatie uit gaat en de mate waarin de medewerker zich achter deze visie en strategie kan scharen, zal de mate van betrokkenheid van de medewerker bepalen. Identificatie heeft te maken met de mate waarin de organisatiecultuur en waarden overeenstemmen met de persoonlijke waarden van de medewerker. M.a.w. kan de medewerker zich identificeren met de organisatiecultuur? Loyaliteit en ambassadeurshap Eens de medewerker zich betrokken voelt en zich kan identificeren met de cultuur zal hij zich loyaal opstellen t.o.v. zijn organisatie. Hij voelt zich trots om bij de organisatie te mogen werken. En meer nog; hij zal de organisatie ook extern verdedigen en aanbevelen bij anderen (potentiële medewerkers, klanten, aandeelhouders, ). Dat op zich kan de talentvolle profielen aantrekken, klanten en aandeelhouders loyaal maken, enz. Passie en energie Als medewerkers zichzelf kunnen ontplooien in de organisatie doordat ze met de juiste zaken bezig zijn, zich persoonlijk kunnen ontwikkelen en hun ambities kunnen waarmaken, zal hen dat energie en passie geven. Deze passie en energie zijn onontbeerlijk voor het engagement van de medewerker. Sterke prestaties Medewerkers die gepassioneerd bezig zijn en boordevol energie zitten en zich bovendien betrokken voelen en kunnen identificeren met de cultuur, leveren sterke prestaties en zijn bereid die extra inspanning te leveren voor de organisatie. De gedrevenheid van geëngageerde medewerkers zal bovendien aanstekelijk werken bij andere medewerkers. Succes en imago Hoge performance leidt tot organisatiesucces en een succesvolle organisatie zal naar buiten toe een goed imago krijgen, mede door loyale medewerkers die de organisatie naar buiten toe verkopen (ambassadeurschap). Het goede imago zal ook intern de high performance versterken en op zich een stimulans betekenen voor de medewerkers. 2 assen: de medewerker en de organisatie Het model is geplaatst naast 2 assen; die van de organisatie en die van de medewerker. Passie en energie staan in het model op de as van de medewerker. Als organisatie heb je de taak te ontdekken wat medewerkers energie geeft en gepassioneerd maakt. Vervolgens moet die energie nog gekanaliseerd wordt in de richting die de organisatie uit wil en dien je de medewerkers achter de organisatie zien te krijgen; vandaar dat betrokkenheid en identificatie op de as van de organisatie staan. Dus enerzijds gaat het over het inspelen op individuele behoeften, anderzijds over het creëren van een gevoel van samenhorigheid en betrokkenheid. 8

9 Kenmerken De eigenschappen van een geëngageerde medewerker zijn dus dat die gepassioneerd met zijn werk bezig is, vol energie steekt, meer dan goed presteert en hard werkt, loyaal is t.o.v. zijn organisatie en de organisatie tenslotte ook naar buiten toe in een goed daglicht stelt. SD Worx Kenniscentrum 9

10 Impact op engagement Uit het laatste engagement onderzoek van april 2009 blijkt dat uit de lijst van drijfveren er een verschil is naar impact op engagement. Sommige zijn dus sterkere drijfveren dan andere. Onderstaande grafiek illustreert dit. De grootste drijfveren in volgorde van belangrijkheid zijn de job, de erkenning, de groeimogelijkheden, de missie, visie en strategie en de cultuur. Mate waarin voldaan is aan Jobzekerheid Comp & ben Werkomstandigheden Sociale relaties Cultuur Erkenning Missie, visie en strategie Job Ondersteuning Groeimogelijkheden Impact op engagement SD Worx Kenniscentrum Onder job verstaan we de mate waarin medewerkers een uitdaging ervaren in het werk dat ze doen, de job inhoudelijk overeenstemt met hun persoonlijke interesse, het werk als zinvol ervaren wordt, er voldoende afwisseling zit in het takenpakket, ze voldoende verantwoordelijkheid hebben in de job, ze voldoende autonoom en zelfstandig het werk kunnen doen en het werk voldoende aansluit bij hun kennen en kunnen. Ondanks de grote impact van de job op engagement hebben medewerkers wel de indruk, dat hier grotendeels aan voldaan is door hun werkgever. Met erkenning wordt de erkenning bedoeld van het management en de leidinggevende voor de bijdrage van de medewerker, alsook de mate waarin medewerkers inspraak hebben in het beleid en de indruk hebben dat er rekening gehouden wordt met hun mening. Ook dit laatste wordt beschouwd als een vorm van erkenning. Het aspect groeimogelijkheden heeft te maken met de mate waarin men als medewerker de mogelijkheid heeft zijn talenten te ontwikkelen, er bijgeleerd kan worden in de job, er begeleiding is bij de loopbaanontwikkeling, er kansen geboden worden om kennis en andere ervaringen te delen met anderen, de leidinggevende als een goede coach en talent manager beschouwd wordt. 10

11 Onder missie, visie en strategie verstaan we de mate waarin medewerkers vertrouwen hebben in de visie van de organisatie en die van de leidinggevende over de toekomst van de afdeling. Ook moeten zij het eens zijn met de strategie en duidelijk weten wat van hen verwacht wordt en waar hun prioriteiten liggen. Cultuur heeft te maken met het aanwezig zijn van een respectvolle vertrouwensrelatie tussen het management, de leidinggevende en de medewerker. De mate waarin er open, eerlijk en volledig gecommuniceerd wordt speelt daarbij een grote rol. Leidinggevenden hebben de taak de bedrijfscultuur uit te dragen. Het belang van geëngageerde medewerkers Uit het voorgaande is het belang van geëngageerde medewerkers al grotendeels duidelijk geworden. We zetten alle voordelen nog eens op een rijtje. Productiviteit en organisatieresultaten Geëngageerde medewerkers werken meer gedreven en komen per definitie tot sterkere resultaten. Engagement maakt het verschil tussen medewerkers die goed presteren en zij die excelleren. Geëngageerde medewerkers doen meer dan van hen verwacht wordt. Ook langs kostenzijde zijn er voordelen. Geëngageerde medewerkers worden niet meer geëngageerd door betere comp & ben voorwaarden. Ook zijn zij loyaler, zodat de kost van verloop, absenteïsme, presenteïsme (aanwezig zijn zonder productief te zijn) ook minder aan de orde is. Onderstaande figuur illustreert de relatie tussen winstgevendheid, groei en engagement. 7,40 mate van engagement (score 1-10) 7,20 7,00 6,80 6,60 6,40 6,20 6,00 Ja Nee Ja Nee Heeft uw organisatie het afgelopen jaar winst gemaakt? Is de organisatie waarvoor u werkt groeiend? SD Worx Kenniscentrum 11

12 Aanstekelijkheid van geëngageerde medewerkers Geëngageerde medewerkers werken aanstekelijk. In dit verband wordt vaak gesproken over team engagement. De gedrevenheid en de inzet van geëngageerde medewerkers wordt doorgegeven. Een high performance cultuur is het fenomeen waar hard en excellent werken als de nieuwe norm beschouwd wordt. Weliswaar zonder te vervallen in workaholisme, wat zich wreekt op lange termijn. Klantenengagement De mate waarin medewerkers waarde creëren voor klanten maakt dat ook klanten geëngageerd worden en zich loyaal en als ambassadeurs van de organisatie opstellen. Ook de erkenning van tevreden klanten werkt positief op het engagement van de betrokken medewerker. Geëngageerde klanten zorgen op hun beurt voor inkomsten en zijn goed voor het bedrijfsimago om potentiële klanten aan te trekken. SD Worx Kenniscentrum 12

13 Bedrijfsimago Geëngageerde medewerkers zijn goede ambassadeurs en zullen ook het bedrijfsimago versterken. Naast potentiële klanten, worden ook talentvolle medewerkers aangetrokken en wordt het succes van de organisatie op lange termijn verzekert. Het hebben van een goed bedrijfsimago op zich zal het engagement van medewerkers bovendien in stand houden of zelfs versterken. Lange termijn Last but not least mogen we het duurzame effect van engagement niet uit het oog verliezen. Geëngageerde medewerkers staan garant voor organisatiesucces op lange termijn, precies omdat ze zichzelf mobiliseren. 50% 49,5% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 7,1% 9,2% 17,1% 15,3% 5% 1,7% 0% Helemaal niet geëngageerd Niet geëngageerd Eerder niet geëngageerd Eerder geëngageerd Geëngageerd Helemaal geëngageerd SD Worx Kenniscentrum Mate van engagement van de Belgische arbeidsmarkt (2009) 13

14 Vertrouwen en samenwerking als basis Medewerkers engageren is geen sinecure. De rol van leidinggevende is hierin cruciaal. Enerzijds zijn zij het die zicht moeten krijgen op wat hun medewerkers mobiliseert. Zij zullen moeten optreden als mentor en talent coach om medewerkers de kans te geven zich te ontplooien. Zij zullen de jobs goed moeten doorlichten zodat er een perfecte match is met de behoeften van de medewerker. Anderzijds zullen zij open, eerlijk en volledig moeten communiceren over de missie, visie en strategie en over de doelstellingen. Zij zullen ook de cultuur moeten uitdragen en handelen naar hun woorden. De kern van het verhaal is hier het creëren van een vertrouwensrelatie met de medewerkers. Zoals gezegd zal engagement afstralen op andere medewerkers en een cultuur van samenwerking creëren waar medewerkers gedreven achter de organisatie staan en het beste van zichzelf geven. Onderstaande grafiek afkomstig uit het 2009 trendsonderzoek van het Kenniscentrum maakt duidelijk dat organisaties nog verder investeren in de vaardigheden van leidinggevenden om medewerkers te motiveren en te engageren. SD Worx Kenniscentrum 14

15 Actieplan Hoe geëngageerd uw medewerkerpopulatie is in de praktijk kan makkelijk achterhaald worden op basis van een organisatiescan. Let erop dat de scan voldoende genuanceerd is en voldoende de belangrijke elementen belicht die in dit rapport aan bod kwamen. Peil niet enkel naar de tevredenheid van medewerkers, maar schat ook in hoe geëngageerd ze zijn, hoe loyaal, betrokken, gepassioneerd, energievol, productief, enz.. Benchmarking kan ondersteunend zijn om de resultaten beter te duiden. Onderstaande grafiek geeft de verschillende niveaus aan (op een schaal van 1 tot 10, waarbij 10 het maximumniveau is) m.b.t. de tevredenheid, het engagement en de 5 kenmerken van engagement bij de gemiddelde Belgische werknemer. De cijfers hebben betrekking op het engagementonderzoek van 2009 bij een representatieve staal van 3000 werknemers werkzaam in uiteenlopende sectoren, regio s 7,40 7,20 7,00 6,80 6,60 6,40 6,20 6,00 Tevredenheid Engagement 5,80 Performantie Ambassadeurschap Loyaliteit Energie Passie SD Worx Kenniscentrum Een actieplan is de volgende stap om bepaalde elementen te corrigeren, te verbeteren of te optimaliseren. Om een goed actieplan op te stellen is het van cruciaal belang zicht te krijgen op de verschillende drijfveren die de meeste impact hebben. 15

16 Waarom SD Worx? SD Worx, het grootste HR-consultancybedrijf van België, biedt een volledige dienstverlening rond het tewerkstellen van personeel. Wij staan kwalitatief sterk in alle afzonderlijke HR-disciplines. Wij adviseren u over Staffing, Development, Performance, Comp & Ben en Payroll. Daarbij zorgen we voor het nodige juridische advies en stroomlijnen we uw administratie. Onze Full Circle-visie op Human Resources vertrekt vanuit de sterke overtuiging dat HR meetbaar moet bijdragen tot uw organisatieresultaten. Effectieve en efficiënte HR-processen zijn noodzakelijk om dit doel te bereiken. Inspirerende leiders zijn echter even cruciaal om tot resultaten te komen. Uw globale HR-beleid kan pas slagen wanneer leidinggevenden dit beleid daadwerkelijk uitdragen naar hun medewerkers. Uw leidinggevenden moeten ook het HR-beleid mee vorm geven vanuit de strategie. De combinatie van al deze HR-processen en leiderschap zorgt voor duurzame organisatieresultaten. Onze 350 consultants reiken, ongeacht het HR-proces, hun kennis en ervaring aan vanuit dezelfde Full Circle-visie. Zij zien de samenhang tussen alle HR-processen en leiderschap. Vanuit die visie zetten we trainingen op en leveren we resultaatgerichte consultancy. We bieden u pragmatische oplossingen op het vlak van automatisering en implementeren uw in- en outsourcingsbeleid. Onze expertise is gebaseerd op onderzoek en markttoetsing van ons research center. SD Worx 2010 De intellectuele eigendomsrechten op dit rapport horen toe aan SD Worx en zijn auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren, aanpassen of wijzigen van geheel of van een deel van het rapport, onder welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toelating van SD Worx is verboden. Inbreuken zullen burgerlijk en strafrechtelijk vervolgd worden. SD Worx geeft aan de lezer van dit rapport de toelating om de geraadpleegde gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de lezer worden aangewend, en met uitsluiting van elke vereenvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden. SD Worx respecteert in dit rapport de privacy in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. De bepalingen van deze disclaimer worden beheerst door het Belgische recht. De rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd. 16

Geëngageerde medewerkers zijn minder afwezig

Geëngageerde medewerkers zijn minder afwezig DraagZorgvoorUwZorg Zorg voor Uw Talent Geëngageerde medewerkers zijn minder afwezig Bert Laurier & Peter Beeusaert & Hilde Billen Consultants SD Worx Leadership & Strategy Engagement, meer dan tevredenheid

Nadere informatie

Age R. Medewerkers langer gemotiveerd aan het werk houden. Annemie Salu R&D SD Worx

Age R. Medewerkers langer gemotiveerd aan het werk houden. Annemie Salu R&D SD Worx Age R Medewerkers langer gemotiveerd aan het werk houden Annemie Salu R&D SD Worx Ouderen gemotiveerd aan het werk: een gedeelde verantwoordelijkheid Werknemers Werkgevers Overheid 1. Hoe staat het bij

Nadere informatie

Enquête Het nieuwe werken (HNW) Management Summary

Enquête Het nieuwe werken (HNW) Management Summary Enquête Het nieuwe werken (HNW) Management Summary Steekproef Aan de enquête rond Het nieuwe werken (HNW) namen in totaal 343 respondenten deel. Voor het eerst was het aantal respondenten uit Antwerpen

Nadere informatie

Leeftijd en Loopbaan. 14 november 2011. Annemie Salu HR Kenniscentrum SD Worx

Leeftijd en Loopbaan. 14 november 2011. Annemie Salu HR Kenniscentrum SD Worx Leeftijd en Loopbaan 14 november 2011 Annemie Salu HR Kenniscentrum SD Worx De noeste werker, ook op leeftijd? De noeste werker, ook op leeftijd? 65% van de West-Vlamingen zegt weinig jobwissels te hebben

Nadere informatie

Waarom aandacht schenken aan verzuim?

Waarom aandacht schenken aan verzuim? Draag Zorg voor Uw Zorg Zorg voor Uw Talent Preventie: kost of investering Bert Laurier & Peter Beeusaert & Hilde Billen Consultants SD Worx Leadership & Strategy Waarom aandacht schenken aan verzuim?

Nadere informatie

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN MENSEN ZIJN HET HART VAN UW SUCCES BEDRIJVEN DIE DE BESTE MENSEN AAN ZICH WETEN TE BINDEN, PRESTEREN BETER. MAAR

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Wat is bevlogenheid? Wat heb je er aan? (als werkgever, als werknemer) Hoe er op sturen? Binden en boeien! Wie wil er wat mee?

Wat gaan we doen? Wat is bevlogenheid? Wat heb je er aan? (als werkgever, als werknemer) Hoe er op sturen? Binden en boeien! Wie wil er wat mee? Wat gaan we doen? Wat is bevlogenheid? Wat heb je er aan? (als werkgever, als werknemer) Hoe er op sturen? Binden en boeien! Sturen op energiebronnen Je stijl als leidinggevende Wie wil er wat mee? Wat

Nadere informatie

Competentieontwikkeling werkt!? De impact op inzetbaarheid en loopbaantevredenheid van medewerkers

Competentieontwikkeling werkt!? De impact op inzetbaarheid en loopbaantevredenheid van medewerkers Competentieontwikkeling werkt!? De impact op inzetbaarheid en loopbaantevredenheid van medewerkers Introductie Wat we (denken te) weten over competentieontwikkeling Middel tot het versterken van inzetbaarheid

Nadere informatie

Medewerkerbetrokkenheid. 1. Werk aan medewerkertevredenheid. Betrokkenheid uit jezelf. Waarom zou iemand het maximale inzetten voor een werkgever?

Medewerkerbetrokkenheid. 1. Werk aan medewerkertevredenheid. Betrokkenheid uit jezelf. Waarom zou iemand het maximale inzetten voor een werkgever? Dat is de vraag! Natuurlijk is werk nog steeds vanzelfsprekend voor mensen maar het is niet meer zo vanzelfsprekend om voor de duur van het leven die ene baas te kiezen. Mensen maken enorm veel keuzes.

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

Draag Zorg voor Uw Zorg = Zorg voor Uw Talent!

Draag Zorg voor Uw Zorg = Zorg voor Uw Talent! Draag Zorg vooruw Zorg oktober2011 Bert Laurier & Peter Beeusaert Consultants SD worx Leadership & Strategy Draag Zorg voor Uw Zorg = Zorg voor Uw Talent! Programma: Vandaag: introductie op verzuim Algemeen

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

KWIC INSTRUMENT. Meting Arbeidsklimaat (Gallup vragenlijst) u Doelstelling instrument u Vragenlijst

KWIC INSTRUMENT. Meting Arbeidsklimaat (Gallup vragenlijst) u Doelstelling instrument u Vragenlijst KWIC INSTRUMENT 17 Meting Arbeidsklimaat (Gallup vragenlijst) u Doelstelling instrument u Vragenlijst 1. Doelstelling instrument Dit instrument is een meting van arbeidsklimaat door middel van slechts

Nadere informatie

De zelfbewuste werknemer generatie Einstein op het werk Tijdscontext Innovatieve kenniseconomie Industriële economie Consciousness Age Culture Capital Value mgt Information Age Intellectual Capital Knowledge

Nadere informatie

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement?

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Definitie outplacement Outplacement is een geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van

Nadere informatie

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage <Naam onderwijsinstelling> Datum: Opdrachtgever: Auteur:

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage <Naam onderwijsinstelling> Datum: Opdrachtgever: Auteur: HPC-O 1 HPC-O Human Performance Contextscan Organisatierapportage Datum: Opdrachtgever: Auteur: 24 april 2008 drs M.G. Wildschut HPC-O

Nadere informatie

HiPo en leiderschap... een perfecte match? 9 Juni 2015

HiPo en leiderschap... een perfecte match? 9 Juni 2015 HiPo en leiderschap... een perfecte match? 9 Juni 2015 Stelling 1 Deelnemers aan het high potential programma kunnen het best geselecteerd worden aan de hand van hun huidige performance 3 Herkenbaar?

Nadere informatie

Leading Professional Recruitment in the Technology Industry

Leading Professional Recruitment in the Technology Industry Leading Professional Recruitment in the Technology Industry People Linking Performance Strategy Wie is Top Job TOP JOB is een Belgisch, internationaal wervings-en selectiekantoor gespecialiseerd in het

Nadere informatie

Leidinggeven bij de stad Antwerpen

Leidinggeven bij de stad Antwerpen Visietekst Leidinggeven bij de stad Antwerpen 1. Inleiding Leidinggevenden zijn sleutelfiguren in onze organisatie. Zij hebben een voorbeeldfunctie, zorgen voor de vertaling van doelstellingen naar concrete

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Social profit is in volle groei. Welke uitdagingen brengt dit mee en hoe speelt u hierop in met uw personeelsbeleid?

Social profit is in volle groei. Welke uitdagingen brengt dit mee en hoe speelt u hierop in met uw personeelsbeleid? Social profit is in volle groei. Welke uitdagingen brengt dit mee en hoe speelt u hierop in met uw personeelsbeleid? Prof. Dr. Luc Dekeyser, Directeur Kenniscentrum SD Worx François Lombard, Consultant

Nadere informatie

Over Performance Dialogue

Over Performance Dialogue Over Performance Dialogue Wij ondersteunen organisaties bij het versterken van de dialoog tussen de organisatie en haar medewerkers over functioneren en presteren. Dit doen wij door middel van training

Nadere informatie

Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek

Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek team.xx Methodologie Representatieve steekproef België: 550 werknemers 200 HR managers Duitsland: 529 werknemers 200 HR managers Kwantitatieve peiling naar

Nadere informatie

SD Worx blijft investeren in de social profit sector. Hans Joris Algemeen directeur SD Worx België

SD Worx blijft investeren in de social profit sector. Hans Joris Algemeen directeur SD Worx België SD Worx blijft investeren in de social profit sector Hans Joris Algemeen directeur SD Worx België Agenda Marktsituatie Missie, visie en strategie SD Worx Strategisch belang social profit voor SD Worx SSC

Nadere informatie

VISIETEKST POSTDOCTORAAL LOOPBAANBELEID EN LOOPBAANBEGELEIDING AAN DE UGENT

VISIETEKST POSTDOCTORAAL LOOPBAANBELEID EN LOOPBAANBEGELEIDING AAN DE UGENT VISIETEKST POSTDOCTORAAL LOOPBAANBELEID EN LOOPBAANBEGELEIDING AAN DE UGENT Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 14 februari 2014 1 Deze visietekst werd opgesteld door de stuurgroep van het strategisch

Nadere informatie

Duurzaam loopbaanbeleid. Anders en langer aan het werk

Duurzaam loopbaanbeleid. Anders en langer aan het werk Duurzaam loopbaanbeleid Anders en langer aan het werk Leeftijdspiramide België 2010 Leeftijdspiramide België 2020 Leeftijdspiramide Belgische Werknemers Leeftijdspiramide grote organisaties (>1000) Leeftijdspiramide

Nadere informatie

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID Inleiding De KBC-groep wil een onafhankelijke bank-verzekeraar zijn voor particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen in geselecteerde Europese

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE CURRICULUM CREDITS HRM: introductie 3 E-Uitdagingen voor HRM 3

Nadere informatie

Samenstelling steekproef voorzieningen respons Bijzondere Jeugdbijstand. 44 Gezinsondersteuning. 9 Kinderopvang

Samenstelling steekproef voorzieningen respons Bijzondere Jeugdbijstand. 44 Gezinsondersteuning. 9 Kinderopvang Brussel, 7 november 2013 1 Steekproef 186 voorzieningen uit 5 sectoren Samenstelling steekproef 2008-2012 186 voorzieningen respons Bijzondere Jeugdbijstand 44 Gezinsondersteuning 9 Kinderopvang 42 Ondersteuning

Nadere informatie

de Belangrijkste Tekening ter Wereld

de Belangrijkste Tekening ter Wereld de Belangrijkste Tekening ter Wereld Karl Mor+er Crea+ef Expert ThinkBuzan Licensed Instructor Accredited Gebaseerd op : The Most Important Graph in the World Tony Buzan # de Belangrijkste Tekening ter

Nadere informatie

WELKE BEST WORKPLACE BIEDT HET ANTWOORD OP JOUW CARRIÈRE-BEHOEFTEN? VERONIEK DE SCHAMPHELAERE (@VDSCHAM)

WELKE BEST WORKPLACE BIEDT HET ANTWOORD OP JOUW CARRIÈRE-BEHOEFTEN? VERONIEK DE SCHAMPHELAERE (@VDSCHAM) WELKE BEST WORKPLACE BIEDT HET ANTWOORD OP JOUW CARRIÈRE-BEHOEFTEN? VERONIEK DE SCHAMPHELAERE (@VDSCHAM) Psychological success CARRIÈRES ALS LEERCYCLI D.T. Hall Ex T Es M Exploration Trial Establishment

Nadere informatie

Wanneer wordt veranderen een succes?

Wanneer wordt veranderen een succes? Wanneer wordt veranderen een succes? Inhoud 1. Iedereen 100% tevreden?...2 2. Hoe als manager een veranderingsproces optimaal ondersteunen?... 2 Inzicht in het veranderingsproces... 3 Een externe partner

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

Overheidssteun voor innovatie. Vermindering doorstorting bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk onderzoek & ontwikkeling

Overheidssteun voor innovatie. Vermindering doorstorting bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk onderzoek & ontwikkeling Overheidssteun voor innovatie Vermindering doorstorting bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk onderzoek & ontwikkeling 2 Inhoudsopgave Gedeeltelijke vrijstelling doorstorting van bedrijfsvoorheffing

Nadere informatie

ippq Organisatierapport voor Octopus BV 2012-12-06

ippq Organisatierapport voor Octopus BV 2012-12-06 ippq Organisatierapport voor Octopus BV 2012-12-06 Rapport - Overzicht 1. Doelstelling 2. Het Performance-Happiness Model 3. Belangrijkste uitkomsten 4. De 5Cs 5. Vertrouwen, trots en erkenning 6. Vergelijking

Nadere informatie

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012 . Winstgevendheid door wenbaarheid Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst 24 april 2012 wie zijn wij Optines Consultancy is als HRM business partner gespecialiseerd in verandermanagement,

Nadere informatie

Hoe maakt een onderneming optimaal gebruik van het menselijk kapitaal?

Hoe maakt een onderneming optimaal gebruik van het menselijk kapitaal? White paper Hoe maakt een onderneming optimaal gebruik van het menselijk kapitaal? Deze white paper wordt u gratis aangeboden door De Valk Leadership Company Datum: 1 januari 2013 Versie: 2.0 Auteur: Guido

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid. Plan van Aanpak. Verstarring erger dan vergrijzing

Duurzame Inzetbaarheid. Plan van Aanpak. Verstarring erger dan vergrijzing Duurzame Inzetbaarheid Plan van Aanpak Verstarring erger dan vergrijzing Energiek zijn en blijven is motivatie x competenties x conditie Definitie: Duurzame inzetbaarheid is de mate, waarin medewerkers

Nadere informatie

Goed werkgeverschap loont. Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Themabijeenkomst Management FMR, 31 januari 2008

Goed werkgeverschap loont. Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Themabijeenkomst Management FMR, 31 januari 2008 Goed werkgeverschap loont Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Themabijeenkomst Management FMR, 31 januari 2008 Leeftijdsopbouw HBO, overheid en totaal in 2005 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5%

Nadere informatie

De 10 tips om. Aantrekkelijk te blijven als Werknemer

De 10 tips om. Aantrekkelijk te blijven als Werknemer De 10 tips om Aantrekkelijk te blijven als Werknemer Tip 1 van 10 Werk aan werkgeluk Aangeboden door mkbasics.nl De 10 tips om Aantrekkelijk te blijven als Werknemer 3 e druk - speciale uitgave voor mkbasics.nl,

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Afgeschreven op 45? Ik dacht het niet!

Afgeschreven op 45? Ik dacht het niet! Afgeschreven op 45? Ik dacht het niet! Vooroordelen wegnemen en ondersteunende HR-acties opzetten Annemie Salu R&D SD Worx Wie weet wat dit betekent? Wie kent het verband tussen deze beide voorwerpen?

Nadere informatie

Welkom bij jezelf. Powered by

Welkom bij jezelf. Powered by Welkom bij jezelf. Powered by 2 Commercieel excelleren. Het is onze filosofie dat commerciële professionals alleen duurzaam succesvol kunnen zijn als ze hun biologische talenten inzetten in een rol die

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

Logo organisatie. EFQM Excellence. Organisatie naam

Logo organisatie. EFQM Excellence. Organisatie naam Logo organisatie EFQM Excellence Recognised for Excellence Organisatie naam Verantwoordelijke (België) 2004 EFQM Het is de bedoeling van EFQM om het algemene gebruik van dit materiaal binnen bedrijven

Nadere informatie

Habilis Executive Search - Interim Management. Marketing, Sales en Communicatie

Habilis Executive Search - Interim Management. Marketing, Sales en Communicatie Habilis Executive Search - Interim Management Marketing, Sales en Communicatie Habilis Mens en Organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel

Nadere informatie

360 feedback assessment

360 feedback assessment 360 feedback assessment Naam : Jan Voorbeeld Datum rapportage : oktober 2013 Opdrachtgever : Organisatie Contactpersoon : Ellen Roosen Mpact Training & Advies Overwaard 13, 4205 PA Gorinchem Nederland

Nadere informatie

De evolutie van de arbeid(smarkt) en de gevolgen voor HR: the Future of Work. Prof. Dr. Luc Dekeyser, directeur Kenniscentrum SD Worx

De evolutie van de arbeid(smarkt) en de gevolgen voor HR: the Future of Work. Prof. Dr. Luc Dekeyser, directeur Kenniscentrum SD Worx De evolutie van de arbeid(smarkt) en de gevolgen voor HR: the Future of Work Prof. Dr. Luc Dekeyser, directeur Kenniscentrum SD Worx Tijdscontext Innovatieve kenniseconomie Industriële economie Consciousness

Nadere informatie

WEDERZIJDS WAARDEREN

WEDERZIJDS WAARDEREN WEDERZIJDS WAARDEREN Een kwestie van uiten! 2012. Een e-paper over het belang van wederzijds waarderen als HR aandachtspunt in de veranderende wereld van werk. Met inzichten en tips om waarderen bespreekbaar

Nadere informatie

De mobiliteit van talent in de socialprofitsector In-, door- en uitstroom Een onderzoek bij meer dan 4000 werknemers uit de sector

De mobiliteit van talent in de socialprofitsector In-, door- en uitstroom Een onderzoek bij meer dan 4000 werknemers uit de sector De mobiliteit van talent in de socialprofitsector In-, door- en uitstroom Een onderzoek bij meer dan 4000 werknemers uit de sector Luc Dekeyser, 2012 Talent groeit als je het ruimte geeft Groeit een goudvis

Nadere informatie

A beautiful mind. HR analytics : meten of weten? Het geheim van de juiste beslissing Informatie en de juiste metrics

A beautiful mind. HR analytics : meten of weten? Het geheim van de juiste beslissing Informatie en de juiste metrics A beautiful mind HR analytics : meten of weten? Het geheim van de juiste beslissing Informatie en de juiste metrics Slide title Slide subtitle De trend naar bewijs van het belang van HR 2 De stropdas in

Nadere informatie

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom!

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! Agenda Introductie Performance Management Stellingen Afsluiting Luciano

Nadere informatie

Van High Potential naar High Professional Het SD Worx-rapport. HR Kenniscentrum 2009 Annemie Salu

Van High Potential naar High Professional Het SD Worx-rapport. HR Kenniscentrum 2009 Annemie Salu Van High Potential naar High Professional Het SD Worx-rapport HR Kenniscentrum 2009 Annemie Salu Inleiding De crisis doet ons misschien even de andere kant opkijken. De kant van besparing, kleinere ontwikkelingsbudgetten

Nadere informatie

WAKKER HOUDEN OP HET WERK : Krachtlijnen voor een leeftijdsneutraal stimulerend personeelsbeleid

WAKKER HOUDEN OP HET WERK : Krachtlijnen voor een leeftijdsneutraal stimulerend personeelsbeleid 1 WAKKER HOUDEN OP HET WERK : Krachtlijnen voor een leeftijdsneutraal stimulerend personeelsbeleid Luc Derijcke, UAMS 2 Allerlei push- en pullfactoren bepalen activiteitsgraad oudere werknemers Focus op

Nadere informatie

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ...

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ... Thema 1: De kern van het ondernemen overheid klanten leveranciers leefomgeving onderneming werknemers... mede-eigenaars drukkingsgroepen en actiecomités U Ondernemen doet iemand in de eerste plaats uit

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker. (potentiële) belangenverstrengeling

Disclosure belangen spreker. (potentiële) belangenverstrengeling Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

Medewerkertevredenheidsonderzoek De Woonplaats

Medewerkertevredenheidsonderzoek De Woonplaats Medewerkertevredenheidsonderzoek Meting september 2006 Referentie: 1d7ded35-93c8-42cb-9950-2976b36c7cec Meting september 2006 Definitieve respons - - Medewerkertevredenheidsonderzoek - 2e meting Groep

Nadere informatie

Hoe word ik een succesvolle schoolleider van morgen?

Hoe word ik een succesvolle schoolleider van morgen? Hoe word ik een succesvolle schoolleider van morgen? Workshop AVS-congres 14 maart 2014 Carine Hulscher-Slot Leeuwendaal Onderwijs BV 11 maart 2014 INDEX 1 Leiderschap 4 2 Transformatie 8 3 Persoonlijke

Nadere informatie

DE ONDRAAGLIJKE LICHTHEID VAN STRATEGISCH HR. Mieck Vos Kabinetschef Burgemeester Vincent Van Quickenborne Stad Kortrijk

DE ONDRAAGLIJKE LICHTHEID VAN STRATEGISCH HR. Mieck Vos Kabinetschef Burgemeester Vincent Van Quickenborne Stad Kortrijk DE ONDRAAGLIJKE LICHTHEID VAN STRATEGISCH HR Mieck Vos Kabinetschef Burgemeester Vincent Van Quickenborne Stad Kortrijk WELKE OPPORTUNITEITEN STELLEN ZICH VANDAAG VOOR HR? HR heeft vandaag de erkenning

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dit medewerkerstevredenheidsonderzoek bestaat uit een aantal standaard onderwerpen die vaak gebruikt worden in medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Afhankelijk van de

Nadere informatie

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander Inhoud 1 Inleiding 2 Ondernemen in een veranderende wereld 1 Veranderende tijden 3 2 Waarom zingeving in werk steeds belangrijker wordt! 3 3 Mens en wereld als energetisch geheel van nature in beweging

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord 1 identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord identiteitsbewijs onderwijsgroep noord I Zijn wie je bent. Dat is geluk. I Erasmus 2 Onderwijs draait om mensen Als we met elkaar in het onderwijs

Nadere informatie

Beter werken door arbeidsvreugde

Beter werken door arbeidsvreugde Beter werken door arbeidsvreugde De zeven bronnen van arbeidsvreugde Landelijk Arbo Congres 1 oktober 2012 Nog meer arbeidsvreugde Programma Ontdekken van De zeven bronnen van arbeidsvreugde Waarde-prestatieketen

Nadere informatie

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Huidige uitdagingen voor organisaties Veranderd werknemersperspectief

Nadere informatie

Evenwicht werk/privé wint opnieuw fors van loon en werkzekerheid

Evenwicht werk/privé wint opnieuw fors van loon en werkzekerheid Evenwicht werk/privé wint opnieuw fors van loon en werkzekerheid Resultaten Tempo-Team arbeidsmarkt tevredenheidsonderzoek 2011 Heropleving arbeidsmarkt gaat hand in hand met aandacht voor werk/privé-evenwicht

Nadere informatie

Visie. Volharding. De diepte in De bestaande situatie ontregelen gebeurt niet door een oppervlakkige HAAL MEER RESULTAAT UIT JEZELF EN ANDEREN

Visie. Volharding. De diepte in De bestaande situatie ontregelen gebeurt niet door een oppervlakkige HAAL MEER RESULTAAT UIT JEZELF EN ANDEREN HAAL MEER RESULTAAT UIT JEZELF EN ANDEREN The privilege of a lifetime is to become who you truly are. - Carl Jung Visie Als authentiek leider ben je een kapitein aan het roer van een schip. Handen aan

Nadere informatie

R E N É H E R R E M A N S - C R E D E N T I A L S. Employer Branding en Merkrelaties fundament van duurzame business

R E N É H E R R E M A N S - C R E D E N T I A L S. Employer Branding en Merkrelaties fundament van duurzame business R E N É H E R R E M A N S - C R E D E N T I A L S Employer Branding en Merkrelaties fundament van duurzame business Merkrelaties: Brandstof voor moderne organisaties Niet de individuen maar hun relaties

Nadere informatie

Habilis Executive Search. Productie en Techniek

Habilis Executive Search. Productie en Techniek Habilis Executive Search Productie en Techniek Habilis mens en organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel het meest optimale resultaat

Nadere informatie

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Werken aan een gezonde toekomst Kom in beweging! 2 Wat gaan we doen? Kennismaking: Wie zijn wij? Actieve kennismaking Ik ga

Nadere informatie

Preview Performance Customer Interactions 2011

Preview Performance Customer Interactions 2011 Katja van Wel Senior consultant Katjavanwel@tote-m.com Preview Performance Customer Interactions 2011 12 Januari 2011, CRM Inspiration over Onderzoeken Agenda Introductie TOTE-M Customer Experience Preview

Nadere informatie

Mijn Natuurlijke Werk Stijl (NWS)

Mijn Natuurlijke Werk Stijl (NWS) Mijn Natuurlijke Werk Stijl (NWS) Gegevens van de referentiegroep: Uw unieke logincode: Bewaar deze code goed, u kan ze gebruiken voor het aanvragen van bijkomende rapporten. Copyright 2011-2013 Pontis

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld:

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld: Inleiding Deze Loopbaan-stappenwijzer is bestemd voor OBP-medewerkers en geeft praktische tips over loopbaanpaden, carrièremogelijkheden en mobiliteit. Ben je toe aan nieuwe uitdaging? Heb je behoefte

Nadere informatie

Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >>

Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >> Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >> die organisaties adviseren over en begeleiden bij uiteenlopende innovaties op het gebied van organisatie- en werkvormen, arbeidsrelaties, leiderschap

Nadere informatie

Sleutels naar duurzaam HRM. Inzet op maat Prof. Dr. Peggy De Prins 7 november 2016

Sleutels naar duurzaam HRM. Inzet op maat Prof. Dr. Peggy De Prins 7 november 2016 Sleutels naar duurzaam HRM Inzet op maat Prof. Dr. Peggy De Prins 7 november 2016 Competence Center Next Generation Work HRM in historisch perspectief Scientific Management Human Relations Revisionisme

Nadere informatie

Duurzame loopbanen: It takes two to tango

Duurzame loopbanen: It takes two to tango Duurzame loopbanen: It takes two to tango Prof. dr. Ans De Vos SD Worx Chair Next Generation Work: Creating Sustainable Careers ans.devos@ams.ac.be @AnsDeVos Een duurzame loopbaan? Het werk dat ik momenteel

Nadere informatie

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES HUDSON RECRUITMENT & TALENT MANAGEMENT DE BESTE PROFESSIONALS VOOR SALES, MARKETING, HR EN GENERAL MANAGEMENT Ze zijn schaars: professionals

Nadere informatie

Training & Ontwikkeling

Training & Ontwikkeling Inleiding FOCUS Leren & Ontwikkelen uit Wormerveer is een sterk groeiende Human Resources Development dienstverlener met een duidelijke focus op resultaatgerichtheid en professionalisering. Wij onderscheiden

Nadere informatie

Ethisch Charter. Eandis speelt een unieke rol in het energielandschap.

Ethisch Charter. Eandis speelt een unieke rol in het energielandschap. 2 Eandis speelt een unieke rol in het energielandschap. Als onafhankelijke dienstverlenende onderneming, zijn we verantwoordelijk voor het uitvoeren van de opdrachten die de Vlaamse distributienetbeheerders

Nadere informatie

CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR

CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR Competentiegerichte functiebeschrijving FUNCTIEPROFIEL FUNCTIEKENMERKEN Dienst: Weddeschaal: Verantwoordelijke leidinggevende: Cultuur A1a/A3a secretaris Naam van de functiehouder:

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat OPEN YOUR EYES Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat Leiderschap ontwikkeling vanuit de kern Leiderschap is van grote invloed op de resultaten van de organisatie. Hoe kunnen we onze ambities

Nadere informatie

SLOW & QUICK SCAN COPE 7

SLOW & QUICK SCAN COPE 7 Onderstaand treft u zowel een SLOW als een QUICK SCAN aan voor uw organisatie volgens de COPE 7 organisatie principes. De SLOW SCAN: Als uw antwoord op een hoofdvraag NEE betreft, dan scoort u 0 punten

Nadere informatie

Thema van de WELT-avond: --- medewerkersbetrokkenheid voor resultaatgerichte managers.

Thema van de WELT-avond: --- medewerkersbetrokkenheid voor resultaatgerichte managers. Thema van de WELT-avond: --- medewerkersbetrokkenheid voor resultaatgerichte managers info@hermankenens.be Agenda Korte kennismaking Werkgroepjes van 4 à 5 personen: cf. vragen Pauze Feedback van de werkgroepjes

Nadere informatie

Persoonlijk rapport van: Marieke Adesso 29 Mei 2006 1

Persoonlijk rapport van: Marieke Adesso 29 Mei 2006 1 Talenten Aanzien en Erkenning 3 Besluitvaardigheid 8 Confrontatie en Agitatie 4 Doelgerichtheid 4 Talenten Hulpvaardigheid 5 Ontzag 3 Orde en Netheid 4 Pragmatisme 6 Stressbestendigheid 7 Verantwoording

Nadere informatie

The Phantom of The Opera. Win de Gouden Palm met uw leiderschapsstory

The Phantom of The Opera. Win de Gouden Palm met uw leiderschapsstory The Phantom of The Opera Win de Gouden Palm met uw leiderschapsstory MELODIE C.W.Gluck = = 7 8 Opera // Film 11 Le Duc d Albe Donizetti-Battistelli (1839-2012) Rumor Christian Jost (2012) 12 13 Il viaggio

Nadere informatie

HNW start met Leiderschap

HNW start met Leiderschap HNW start met Leiderschap www.credo-consultancy.com Seminar 14 maart 2012 Even voorstellen Credo Consultancy Mens en Organisatie tot bloei brengen Credo Ministries Mens en Maatschappij tot bloei brengen

Nadere informatie

Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf?

Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf? Themabijeenkomst Gezond Beleid Employee branding en HRM 10 september 2015 Vraag Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf? 1 Employer branding Een authentieke en onderscheidende voorkeurspositie

Nadere informatie

1 Ik behandel mijn medewerkers op eenzelfde manier met eenzelfde aanpak A Nooit B Soms C Vaak D Altijd

1 Ik behandel mijn medewerkers op eenzelfde manier met eenzelfde aanpak A Nooit B Soms C Vaak D Altijd MOTIVEREN drs. E.M. van Nouhuys 1 SITUATIE Motiveren komt van het Latijnse 'movere' wat 'bewegen' of vrijer vertaald 'in beweging krijgen' betekent. Concreet betekent dit; redenen geven aan mensen zodat

Nadere informatie

Rapport TLC-Q. Jan Voorbeeld. Datum 22/06/2015

Rapport TLC-Q. Jan Voorbeeld. Datum 22/06/2015 Rapport TLC-Q Naam Adviseur Jan Voorbeeld Voorbeeld Assessor Datum 22/06/2015 Inleiding Het leiden van een team vraagt om een aantal specifieke competenties. Dit rapport geeft een beschrijving van hoe

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

Wat drijft de I(C)T-medewerker?

Wat drijft de I(C)T-medewerker? Wat drijft de I(C)T-medewerker? DoelgroepenMonitor Wat drijf de I(C)T-medewerker? DoelgroepenMonitor Emmy Nederkoorn, Karin Lammers en Ester Koot Over Motivaction Gevestigd in Amsterdam Werkgever van 80

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

Personal Leadership Bootcamp

Personal Leadership Bootcamp Personal Leadership Bootcamp If you can reflect, you can improve Soms is het lastig, in de waan en drukte van alledag om tijd te nemen voor ontwikkeling. En is het ook belangrijk in drukke maanden er helemaal

Nadere informatie

Denkt u dat mensen gedreven worden door hun managers? Wij niet. De nieuwe benadering van organisaties en organisatievraagstukken

Denkt u dat mensen gedreven worden door hun managers? Wij niet. De nieuwe benadering van organisaties en organisatievraagstukken Denkt u dat mensen gedreven worden door hun managers? Wij niet. De nieuwe benadering van organisaties en organisatievraagstukken Denkt u dat mensen gedreven worden door hun managers? Wij niet. Ieder mens

Nadere informatie

Kernachtige Loopbaan Ont-wikkeling

Kernachtige Loopbaan Ont-wikkeling Kernachtige Loopbaan Ont-wikkeling Training gebaseerd op het FIRO Framework GEORGANISEERD DOOR ALWAYS A CHOICE TRAINING KERNACHTIGE LOOPBAAN ONT-WIKKELING 2 Kernachtige Loopbaan Ont-wikkeling - Wanneer

Nadere informatie

Strategisch Talentmanagement. Boudewijn Overduin

Strategisch Talentmanagement. Boudewijn Overduin Strategisch Talentmanagement Boudewijn Overduin Even voorstellen Boudewijn Overduin Oprichter en voormalig CEO van Vergouwen Overduin Passie voor strategisch HR met als centrale thema s: Resultaatgerichtheid

Nadere informatie

Telewerken VRT. 04/05/2006 Eva Zabarylo - HR

Telewerken VRT. 04/05/2006 Eva Zabarylo - HR Telewerken VRT 04/05/2006 Eva Zabarylo - HR Telewerk VRT 1. Waarom telewerk binnen de VRT? Aanleiding Beheersovereenkomst 2002 2006 VRT Vlaamse gemeenschap: uitdagingen modern personeelsbeleid balans werk

Nadere informatie

Workshop en coaching Plezier in je (levens)loopbaan

Workshop en coaching Plezier in je (levens)loopbaan Workshop en coaching Plezier in je (levens)loopbaan Persoonlijk leiderschap in je loopbaan voor Young Career Professionals Persoonlijk leiderschap in je loopbaan voor Mid Career Professionals Persoonlijk

Nadere informatie