Arbeidsovereenkomst, opdrachtovereenkomst en fictief dienstverband

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arbeidsovereenkomst, opdrachtovereenkomst en fictief dienstverband"

Transcriptie

1 Arbeidsovereenkomst, opdrachtovereenkomst en fictief dienstverband Een overeenkomst om werk te verrichten valt arbeidsrechtelijk bezien altijd onder een van de volgende drie vormen: 1. Arbeidsovereenkomst; 2. Aannemingsovereenkomst, of: 3. Opdrachtovereenkomst. In onze sector zal er vrijwel altijd sprake zijn van ofwel een arbeidsovereenkomst of een opdrachtovereenkomst. Beide overeenkomsten kunnen ook mondeling gesloten worden. Schriftelijke vastlegging van afspraken is aan te raden daar het duidelijkheid creëert over de bedoeling van partijen, (beoogde) vorm van de overeenkomst, einddatum, opzegmogelijkheid, enzovoorts. Er zijn daarnaast drie soorten rechtsgebieden waarvoor van belang is waaronder een overeenkomst te kwalificeren valt, namelijk 1. het belastingrecht (fiscus); 2. het overeenkomstenrecht (kantonrechter) en; 3. het socialezekerheidsrecht (UWV). Deze terreinen opereren soms los van elkaar en kunnen dus ook op verschillende conclusies uitkomen. De fiscus kan bijvoorbeeld uit eigen beweging controleren of u een juiste opgaaf (kwalificatie) heeft gedaan van uw overeenkomsten tot arbeid. Dit is fiscaal gezien van belang voor de BTW en eventuele af te dragen sociale verzekeringspremies. Heeft de Belastingdienst een overeenkomst als opdrachtovereenkomst gekwalificeerd dan kan het nog steeds voorkomen dat een kantonrechter diezelfde overeenkomst wel degelijk als arbeidsovereenkomst aanmerkt, en daarmee de medewerker bijbehorende rechten toekent. Voor het overeenkomstenrecht is pas van belang wat u heeft afgesproken in geval een persoon die arbeid voor u verricht bij de rechter claimt dat hij met uw organisatie een arbeidsovereenkomst/opdrachtovereenkomst heeft gesloten en u dat betwist. Daarom is het beter vooraf de risico s te beperken en zelf een goede inschatting te maken van welke oordelen een rechter, het UWV of de Belastingdienst zou komen. Zowel de Belastingdienst als de rechter kijken naar bedoeling van partijen ten tijde van het sluiten van de overeenkomst maar ook de manier waarop zij in de praktijk invulling aan de overeenkomst geven. Arbeidsovereenkomst of opdrachtovereenkomst Wil sprake zijn van een arbeidsovereenkomst en van verzekerde arbeid (voor fiscus en UWV in verband met loonbelasting en premieplicht), dan moet voldaan zijn aan drie voorwaarden: a. betaling van loon; b. de plicht om persoonlijke arbeid te verrichten gedurende een zekere tijd; c. een gezagsverhouding. In het Besluit beoordeling dienstbetrekking, gehanteerd voor UWV en Belastingdienst, zijn deze drie criteria nader uitgewerkt. Met name het criterium gezagsverhouding is bepalend voor de vraag of er in een geval nu sprake is van een arbeids- of een opdrachtovereenkomst. In beide gevallen zal er een vergoeding worden betaald (dat zou loon kunnen zijn) en in beide gevallen wordt er arbeid verricht. Of er sprake van een arbeidsovereenkomst hangt af van meerdere factoren. Genoemde beleidsregels gaan uitgebreid in op die factoren. ZZP overeenkomst van opdracht Bij een opdrachtovereenkomst (ZZP/freelance-overeenkomst) hebben de contracterende partijen bewust niet de bedoeling om een arbeidsovereenkomst af te sluiten. Er mag zoals gezegd bijvoorbeeld geen gezagsverhouding bestaan. ZZP ers dragen in dat geval zelf zorg voor de afdracht van de inkomstenbelasting en sociale premies. Als de ZZP er eigenlijk in gezagsverhouding staan tot opdrachtgever, dan kan wel degelijk sprake zijn van een dienstverband en daarmee premieplicht en plicht om loonbelasting af te dragen. Paraaf opdrachtgever: Paraaf opdrachtnemer: 1

2 VAR WUO: voor fiscus en UWV Omdat er in de praktijk toch behoefte bestaat aan duidelijkheid bij werkgever/opdrachtnemer en werknemer/opdrachtnemer zijn de verklaringen arbeidsrelaties (VAR) ingevoerd. Alleen de VAR WUO (en ook de VAR DGA) geeft de instelling zekerheid dat de opdrachtnemer niet verzekerd is voor werknemersverzekeringen, er geen loonheffingen behoeven te worden ingehouden. Dit is alleen anders als de instelling te kwader trouw is en wist dat de opdrachtnemer niet voldeed aan de voorwaarden die gelden voor een VAR WUO. Voor een VAR WUO is onder andere van belang dat iemand meerdere opdrachtgevers heeft, zich naar buiten als zelfstandige presenteert, ondernemersrisico loopt, aansprakelijk is voor schulden. De instelling moet in ieder geval beschikken over een kopie van de VAR WUO, moet deze in administratie bewaren en moet letten op de geldigheidsduur (een VAR wordt voor een bepaalde periode verstrekt). Ook moet de instelling beschikken over een kopie van het legitimatiebewijs. De houder van de VAR-verklaring moet er dus wel op toezien dat de feiten kloppen met de gegevens die hij verstrekt heeft aan de fiscus bij de aanvraag van de VAR WUO. De instelling hoeft dit dus niet actief te controleren, maar mag niet te kwader trouw zijn. De instelling mag geen gebruik maken van de diensten van iemand met een VAR, terwijl de instelling weet dat betrokkene niet voldoet aan de voorwaarden (bijvoorbeeld omdat er niet meer opdrachtgevers zijn). Geen (geldige) VAR WUO en toch geen arbeidsovereenkomst Er is vanuit het overeenkomstenrecht sprake van een vermoeden van een arbeidsovereenkomst als er gedurende drie opeenvolgende maanden, wekelijks dan wel gedurende 20 uren per maand, arbeid wordt verricht. Wanneer er minder werk wordt verricht dan deze ondergrens hoeft de overeenkomst dus niet onder de arbeidsovereenkomst gekwalificeerd te worden. Wanneer een persoon meer dan 20 uur per maand arbeid verricht ontstaat het wettelijk vermoeden van een arbeidsovereenkomst wordt (idzv art. 7:610a BW). U kunt een dergelijk rechtsvermoeden nog weerleggen door bijvoorbeeld aan te tonen dat er geen loon verstrekt wordt of dat er geen gezagsverhouding bestaat en degene die het werk verricht bijvoorbeeld zelf kan beslissen of en wanneer hij wil werken (andere kenmerken van de arbeidsovereenkomst). Juist omdat de risico s van fiscale naheffingen zo groot zijn als het UWV en fiscus wel een gezagsverhouding en wel een arbeidsovereenkomst aannemen zal in dit geval toch een VAR- WUO-verklaring moeten worden ingezet om dit risico zoveel mogelijk te beperken. Fictief of gelijkgesteld dienstverband Met het begrip gelijkgestelde of fictief dienstverband wordt veelal gedoeld op de zogenaamde gelijkgesteldenregeling, van belang in het kader van de sociale zekerheid (premieplicht en verplichte verzekering voor werknemersverzekeringen). Verzekerd voor werknemersverzekeringen zijn werknemers, mensen die op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaam zijn en daarvoor loon ontvangen. Zelfstandigen zijn in beginsel uitgesloten van verplichte verzekeringen, maar er is een groep kleine zelfstandigen die toch gelijkgesteld wordt aan werknemers. In art 5 besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding dienstbetrekking wordt beschouwd staat dat wanneer een persoon doorgaans tenminste twee dagen per week persoonlijke arbeid verricht, dat tenminste 30 dagen doet en daarvoor tenminste 40% van het minimumloon verdient hij verplicht verzekerd is en gelijkgesteld wordt aan een werknemer. Als echter duidelijk sprake is van iemand die werkt als zelfstandige (blijkend uit bijvoorbeeld een VAR-WUO), dan vindt geen gelijkstelling plaats en gaat het dus niet om een fictief dienstverband. Paraaf opdrachtgever: Paraaf opdrachtnemer: 2

3 Conclusie Kortom, het advies is om bij twijfel gebruik te maken van een VAR-WUO. Als die er niet is, dan zal aan de hand van de criteria uit het beoordelingskader dienstbetrekking moeten worden beoordeeld of het een opdracht- of arbeidsovereenkomst is. Dit hangt af van intenties van partijen, maar ook van manier waarop feitelijk invulling wordt gegeven aan de overeenkomst. De betrokken werker heeft dan mogelijkheden om zich te beroepen op het rechtsvermoeden van art. 7:610a BW (ten aanzien van het bestaan van een dienstverband) en 7:610b BW (ten aanzien van de omvang daarvan). De opdrachtgever zal dan moeten zorgen dat dit rechtsvermoeden wordt weerlegd en aantonen dat hij geen werkgever is. Als rechtsvermoeden niet weerlegd kan worden, dan is er premieplicht en moet loonbelasting worden betaald. Als niet voldaan wordt aan eisen van arbeidsovereenkomst, dan kan er nog wel sprake zijn van een fictieve dienstbetrekking, van belang voor de verzekeringsplicht. De eisen die daarvoor gelden zijn in het bovenstaande aangegeven. Ook dan geldt dat van gelijkgestelde of fictieve dienstbetrekking geen sprake is als kan worden aangetoond dat het gaat om werkzaamheden als zelfstandige. Paraaf opdrachtgever: Paraaf opdrachtnemer: 3

4 Overeenkomst van opdracht - MODEL - Ondergetekenden: <naam van volksuniversiteit>, gevestigd te <vestigingsplaats, adres en postcode>, in rechte vertegenwoordigd door haar directeur, <de heer/mevrouw, initialen en achternaam>, hierna te noemen: opdrachtgever, en <de heer/mevrouw, initialen en achternaam>, BSN <burgerservicenummer>, geboren te <geboorteplaats> op < geboortedatum>, thans wonende te <plaats, adres en postcode>, hierna te noemen: opdrachtnemer ; Verklaren: Opdrachtgever is een volksuniversiteit die in haar verzorgingsgebied cursussen aanbied in de ruimste zin van het woord verzorgt ten behoeve van cursisten. Voor tijdelijke of specifieke activiteiten dan wel om schommelingen in menskracht te ondervangen, kan opdrachtgever besluiten daarvoor zelfstandige ondernemers in te schakelen. Opdrachtnemer treedt op als zelfstandig ondernemer en beschikt over een geldige VAR-WUO (Verklaring Arbeidsrelatie Winst uit onderneming). Opdrachtgever heeft ten behoeve van zijn administratie een kopie van bedoelde VAR-WUO ontvangen, evenals een kopie van het identiteitsbewijs van opdrachtnemer. Opdrachtnemer verklaart dat hij/zij als zelfstandig ondernemer in het lopende kalenderjaar voor tenminste drie opdrachtgevers werkzaamheden verricht, dan wel dat hij/zij minder dan 50 procent van zijn/haar activiteiten ten behoeve van opdrachtgever verricht dan wel dat minder dan 50 procent van zijn/haar activiteiten op opdrachtgever betrekking heeft. opdrachtgever en opdrachtnemer hebben uitdrukkelijk niet de bedoeling hebben om terzake een arbeidsovereenkomst te sluiten Opdrachtnemer zal ten behoeve van opdrachtgever geheel zelfstandig werkzaamheden verrichten. In overleg met opdrachtgever kunnen de overeengekomen werkzaamheden bij ontstentenis van opdrachtnemer door derden worden uitgevoerd. Opdrachtnemer zal de overeengekomen werkzaamheden op freelance basis uitvoeren onder de navolgende voorwaarden: Zijn overeengekomen: Artikel 1 Arbeidsrelatie Opdrachtnemer verricht de overeengekomen werkzaamheden als zelfstandig ondernemer. De overlegde VAR- WUO komt in de beschrijving van werkzaamheden overeen met de werkzaamheden die opdrachtnemer voor opdrachtgever verricht (zoals vervat in artikel 3) en is geldig voor het tijdvak waarin de werkzaamheden worden verricht. Opdrachtgever is derhalve gevrijwaard van inhouding en afdracht van loonheffing, premies volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen. Opdrachtnemer is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen en ontleent aan deze overeenkomst van opdracht geen uitkeringsrechten. Artikel 2 Duur De overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd en wel voor de duur van de overeengekomen werkzaamheden. Ingeval de geldigheid van de VAR-WUO verstrijkt voordat de opdracht is geëindigd, dient opdrachtnemer tijdig een nieuwe geldige VAR-WUO te overleggen aan opdrachtgever. Door het enkele feit Paraaf opdrachtgever: Paraaf opdrachtnemer: 4

5 van het ontbreken van een geldige VAR-WUO die is toegesneden op de te verrichten werkzaamheden als genoemd in artikel 3, eindigt de overeenkomst van opdracht. Opdrachtgever is in dat geval niet behouden tot compensatie of schadevergoeding. Artikel 3 Overeengekomen werkzaamheden De inhoud, aard en omvang van de werkzaamheden bestaan uit: <opsomming> <opsomming> <opsomming> Artikel 4 Uitvoering Opdrachtnemer voert de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig uit. Opdrachtnemer heeft de artistieke leiding en bepaalt de inhoud van de cursus. Het staat opdrachtnemer vrij om het overeengekomen resultaat naar eigen inzicht te verwezenlijken binnen de kaders van de overeenkomst. Van opdrachtnemer wordt verwacht dat cursussen voldoen aan de door opdrachtgever gehanteerde kwaliteitskaders. Opdrachtnemer verklaart hiermee bekend te zijn. Artikel 5 Vervanging Opdrachtnemer kan de afgesproken werkzaamheden deels of geheel door een ander laten verrichten. Overmacht daargelaten licht opdrachtnemer opdrachtgever hierover bij de eerste gelegenheid in. Opdrachtnemer dient zich ervan te vergewissen dat de vervanger tenminste beschikt over een vakdiploma voor het betreffende vakgebied dan wel beschikt over aantoonbare ervaring. Opdrachtgever kan een vervanger weigeren indien deze niet voldoet aan deze vereisten of aan de overeengekomen kwaliteitskaders. Opdrachtnemer blijft jegens opdrachtgever te allen tijde aansprakelijk voor het overeengekomen resultaat. Artikel 6 Gebruik van eigendommen Opdrachtnemer staat garant voor een oordeelkundig gebruik van eigendommen van opdrachtgever en de aan hem/haar toevertrouwde zaken, zoals de sleutel van het gebouw of leslokaal. Bij vervanging dient opdrachtnemer op dezelfde wijze garant te staan voor gebruik door zijn/haar vervanger. Schade door nalatigheid of onoordeelkundig gebruik kan verhaald worden op opdrachtnemer. Indien dit door partijen noodzakelijk of wenselijk wordt geoordeeld, zorgt opdrachtgever voor een veilige en afgesloten opslag van eigendommen van opdrachtnemer. Opdrachtgever brengt hiervoor geen kosten in rekening. Opdrachtgever draagt binnen zijn locatie zorg voor de eigendommen van opdrachtnemer zoals een goed huisvader betaamt. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schade aan de eigendommen van opdrachtnemer wanneer die schade wordt veroorzaakt tijdens de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden. Artikel 7 Plaats van de werkzaamheden De werkzaamheden zullen in de regel plaatsvinden te <adres>. Artikel 8 Honorarium Het honorarium van opdrachtnemer bedraagt <bedrag> <exclusief/ inclusief> btw per lesuur. In dit honorarium zijn begrepen de tijd voor lesvoorbereiding, overleg met de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger, oudercontacten en presentaties. De in het kader van de opdracht door opdrachtnemer in redelijkheid gemaakte materiaal- en reiskosten worden afzonderlijk en gespecificeerd in rekening gebracht op basis van onderliggende nota s en specificaties. Opdrachtnemer stuurt opdrachtgever <wekelijks/maandelijks> een gespecificeerde factuur ter zake van het honorarium en onkosten. Het honorarium en onkosten worden ook in geval van vervanging slechts betaald aan opdrachtnemer. Artikel 9 Ziekte of verhindering Bij ziekte of verhindering van opdrachtnemer dient opdrachtnemer zelf voor vervanging te zorgen. Opdrachtgever wordt hierover bij de eerste gelegenheid ingelicht. Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever Paraaf opdrachtgever: Paraaf opdrachtnemer: 5

6 voor schade die ontstaat als gevolg van het onvoldoende tijdig doorgeven van ziekte of verhindering. Bij ziekte of verhindering van opdrachtnemer vindt geen betaling van honorarium en onkosten plaats indien de werkzaamheden geen doorgang vinden omdat opdrachtnemer geen vervanging heeft gevonden dan wel de vervanger niet voldoet aan de vooraf door opdrachtgever en opdrachtnemer overeengekomen objectieve maatstaven. Bij ziekte van opdrachtnemer of diens vervanger dan wel bij weigering van de vervanging conform artikel 5, zal de opdrachtnemer de werkzaamheden zo snel mogelijk op een nader overeen te komen moment alsnog nakomen. Artikel 10 Geheimhouding Opdrachtnemer verklaart alle vertrouwelijke informatie van opdrachtgever, waaronder de bedrijfsgegevens en financiële en technische gegevens, waaronder hij/zij uit hoofde van de overeengekomen werkzaamheden de beschikking heeft gekregen geheim te houden, alsmede de naam van opdrachtgever niet op enigerlei wijze voor reclamedoeleinden te zullen gebruiken. Een en ander op straffe van een direct opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ten behoeve van opdrachtgever van (zegge: vijfduizend euro) exclusief incassokosten en wettelijke rente, voor het enkele feit van de overtreding en (zegge: éénduizend euro) voor iedere dag of gedeelte daarvan dat deze overtreding voortduurt. Artikel 11 Relatiebeding Het is opdrachtnemer niet toegestaan tijdens of na afloop van de werkzaamheden cursisten van opdrachtgever te werven voor de eigen onderneming. Bij overtreding van dit verbod is opdrachtnemer jegens opdrachtgever een dadelijk en ineens zonder sommatie of ingebrekestelling opeisbare boete van (zegge: vijfduizend euro) verschuldigd voor het enkele feit der overtreding en (zegge: éénduizend euro) voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de opdrachtnemer in overtreding is. Alsdan zijn tevens de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtnemer. De hiervoor genoemde boete laat onverlet de gehoudenheid van de opdrachtnemer tot betaling van een volledige schadevergoeding aan opdrachtgever indien de schade meer mocht belopen dan gemeld boetebedrag. Artikel 12 Vertegenwoordiging Opdrachtnemer kan opdrachtgever niet binden aan derden evenmin als opdrachtnemer derden aan opdrachtgever kan verbinden zonder voorafgaande toestemming van persoon die opdrachtgever in rechte vertegenwoordigt. Artikel 13 Aansprakelijkheid Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die hij/zij mocht veroorzaken aan opdrachtgever of aan derden bij de uitoefening van de werkzaamheden voor opdrachtgever, indien de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid. Artikel 14 Intellectueel eigendom Alle rechten met betrekking tot producten van de geest, die opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst ontwikkelt of gebruikt, waaronder begrepen < > komen toe aan opdrachtgever voor zover deze niet reeds aan derden toebehoren. Artikel 154 Algemene voorwaarden Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van opdrachtgever van toepassing. De toepassing van algemene en/of leveringsvoorwaarden van opdrachtnemer wordt hiermee uitgesloten. De algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel <naam> te <plaats> onder nummer <nummer>. Artikel 16 Opzegging Ieder der partijen kan deze overeenkomst terstond ontbinden zonder gerechtelijke tussenkomst, uiteraard met inachtneming van de bepalingen van deze overeenkomst. Paraaf opdrachtgever: Paraaf opdrachtnemer: 6

7 Artikel 17 Toepasselijk recht/ bevoegde rechter Partijen verklaren dat op deze overeenkomst het Nederlandse recht van toepassing is. Alle geschillen betreffende deze overeenkomst zijn in eerste instantie onderworpen aan de uitspraak van de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen de statutaire vestigingsplaats van opdrachtgever is gelegen. Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te <plaats>, <datum>. <naam> Opdrachtgever <naam> Opdrachtnemer Paraaf opdrachtgever: Paraaf opdrachtnemer: 7

VOORBEELDOVEREENKOMST KUNST EN CULTUUREDUCATIE Beoordeling Belastingdienst nr. 9051596334 13 10-2015

VOORBEELDOVEREENKOMST KUNST EN CULTUUREDUCATIE Beoordeling Belastingdienst nr. 9051596334 13 10-2015 Beoordeling overeenkomst KUNST EN CULTUUREDUCATIE Ik ben van mening dat werken volgens de bijgevoegde overeenkomst voor de opdrachtgever vanaf 1 januari 2016 niet leidt tot de verplichting loonheffingen

Nadere informatie

Toelichting. Tekst van de modelovereenkomst. Overeenkomst van opdracht EHBO onderwijs -

Toelichting. Tekst van de modelovereenkomst. Overeenkomst van opdracht EHBO onderwijs - Tekst van de modelovereenkomst Overeenkomst van opdracht EHBO onderwijs - Deze overeenkomst is gebaseerd op de door de Belastingdienst op 04-10-2016 onder nummer 905-16-69287 beoordeelde overeenkomst.

Nadere informatie

Toelichting op de VOORBEELDOVEREENKOMST KUNST EN CULTUUREDUCATIE Beoordeling Belastingdienst nr

Toelichting op de VOORBEELDOVEREENKOMST KUNST EN CULTUUREDUCATIE Beoordeling Belastingdienst nr Van: Jan de Graaf (belastingadviseur AWVN) Datum: 21 november 2016 Toelichting op de VOORBEELDOVEREENKOMST KUNST EN CULTUUREDUCATIE Beoordeling Belastingdienst nr. 9051596334 13 10 2015 Aan AWVN is gevraagd

Nadere informatie

Model Overeenkomst Van Opdracht

Model Overeenkomst Van Opdracht De ondergetekenden: 1. De sportorganisatie... gevestigd te... en ten deze vertegenwoordigd door: Naam:... Naam:... Naam:... Model Overeenkomst Van Opdracht (FREELANCE OVEREENKOMST) hierna te noemen de

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen / geen verplichting tot persoonlijke

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen tussenkomst De Belastingdienst heeft, in samenwerking met

Nadere informatie

Toelichting bij de modelovereenkomst

Toelichting bij de modelovereenkomst Toelichting bij de modelovereenkomst Algemeen De Belastingdienst kan op basis van een concrete overeenkomst oordelen over het al dan niet moeten betalen van loonheffingen. Loonheffingen zijn verschuldigd

Nadere informatie

(MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

(MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT (MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT PARTIJEN: 1. ( ), hierna verder te noemen: opdrachtgever ; en, 2. ( ), hierna verder te noemen: ZZP er. IN AANMERKING NEMENDE DAT: - er sprake is van een veranderde arbeidsmarkt

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. (intermediair), gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2. ),

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT DE ONDERGETEKENDEN: 1. Stichting Vidomes, welke is gevestigd te (2616 LZ) Delft aan de Kleveringweg 24, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw D.L. Braal, hierna te

Nadere informatie

(MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

(MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT (MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT PARTIJEN: 1. ( ), hierna verder te noemen: opdrachtgever ; en, 2. ( ), hierna verder te noemen: ZZP er. IN AANMERKING NEMENDE DAT: - er sprake is van een veranderde arbeidsmarkt

Nadere informatie

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst.

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. www.damd.nl Arbeidsovereenkomst en opdrachtovereenkomst Arbeid kun je op verschillende manieren verrichten: in loondienst (arbeidsovereenkomst),

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN OPDRACHT De ondergetekenden: 1. [ ], gevestigd en kantoorhoudende te [ ] aan [ ], hierna te noemen: Opdrachtgever, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ ]; 2. [ ], woonachtig en

Nadere informatie

(MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

(MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT (MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT PARTIJEN: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en, 2.

Nadere informatie

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel Partijen: Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca en , gevestigd te

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2.

Nadere informatie

Model-overeenkomst van opdracht

Model-overeenkomst van opdracht Model-overeenkomst van opdracht (opdrachtnemer = BV/ dga) De ondergetekenden: [naam onderneming voluit], gevestigd te ( [postcode]) [plaats] aan de [adres], in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ;

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ; Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2. ), gevestigd

Nadere informatie

Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden; geen werkgeversgezag

Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden; geen werkgeversgezag Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden; geen werkgeversgezag Deze overeenkomst is gebaseerd op de door de Belastingdienst op 4 mei 2016 onder nummer 9041634635 beoordeelde overeenkomst. De in die overeenkomst

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT (DRIESSEN ZZP er)

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT (DRIESSEN ZZP er) OVEREENKOMST VAN OPDRACHT (DRIESSEN ZZP er) Partijen: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DRIESSEN HRM B.V., statutair gevestigd te Helmond en kantoorhoudende te (5708 HZ) Helmond

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ;

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ; Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2. ), gevestigd

Nadere informatie

vb_tandheelkun_dienstv_ _ pagina 1

vb_tandheelkun_dienstv_ _ pagina 1 Beoordeling overeenkomst tandheelkundige dienstverlening Ik ben van mening dat werken volgens de bijgevoegde overeenkomst voor de opdrachtgever vanaf 1 januari 2016 niet leidt tot de verplichting loonheffingen

Nadere informatie

VOORBEELDOVEREENKOMST DJ MUSIC & ENTERTAINMENT Beoordeling Belastingdienst nr

VOORBEELDOVEREENKOMST DJ MUSIC & ENTERTAINMENT Beoordeling Belastingdienst nr VOORBEELDOVEREENKOMST DJ MUSIC & ENTERTAINMENT Beoordeling Belastingdienst nr. 9081593705 12 10 2015 Beoordeling overeenkomst tussen opdrachtgever en DJ Ik ben van mening dat werken volgens de bijgevoegde

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN WERKGEVERSGEZAG Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-06 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN WERKGEVERSGEZAG Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-06 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN WERKGEVERSGEZAG Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-06 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen / geen werkgeversgezag De Belastingdienst heeft,

Nadere informatie

OVEREENKOMST DJ MUSIC & ENTERTAINMENT

OVEREENKOMST DJ MUSIC & ENTERTAINMENT OVEREENKOMST DJ MUSIC & ENTERTAINMENT Deze overeenkomst is gelijkluidend aan de door de Belastingdienst op 12 10 2015 onder nummer 9081593705 beoordeelde overeenkomst. De ondergetekenden: 1... (artiestennaam

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over de inhouding en afdracht van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder personeel?

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN BEMIDDELING Beoordeling Belastingdienst nr. 9051625886 21 03 2016

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN BEMIDDELING Beoordeling Belastingdienst nr. 9051625886 21 03 2016 De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) heeft aan de Belastingdienst een model bemiddelingsovereenkomst voorgelegd, met het verzoek te beoordelen of er voor de bij deze overeenkomst

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT ZZP bedrijfsnaam zzp er

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT ZZP bedrijfsnaam zzp er OVEREENKOMST VAN OPDRACHT ZZP bedrijfsnaam zzp er PARTIJEN 1. De besloten vennootschap RaymakersKayser b.v., handelend onder de naam RaymakersvdBruggen, Personeelsmanagement, gevestigd te Weesp, kantoorhoudende

Nadere informatie

Gebruik kenmerknummer beoordeling Deze beoordeling is bij de Belastingdienst op geregistreerd onder nummer

Gebruik kenmerknummer beoordeling Deze beoordeling is bij de Belastingdienst op geregistreerd onder nummer VOORBEELDOVEREENKOMST TIJDELIJKE WAARNEMING HUISARTS Beoordeling Belastingdienst nr. 9061554654 13 10 2015 Beoordeling overeenkomst tijdelijke waarneming huisarts Ik ben van mening dat werken volgens de

Nadere informatie

Voorbeeld modelovereenkomst algemeen - Tussenkomst

Voorbeeld modelovereenkomst algemeen - Tussenkomst Voorbeeld modelovereenkomst algemeen - Tussenkomst Inclusief instructieblad met toelichting voor genummerde invulvelden. Overeenkomst Versie 1.0 U krijgt van 1 april 2016 tot 1 januari 2017 de tijd om

Nadere informatie

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 23 september 2016 mr. A.A. (Antoine) Roes

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 23 september 2016 mr. A.A. (Antoine) Roes Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 23 september 2016 mr. A.A. (Antoine) Roes Hogestraat 17b, 6651 BG Druten Postbus 47, 6650 AA Druten +31 (0) 487 51 02 89 www.zekerfiscaal.nl Wet DBA Echte dienstbetrekking

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie Belastingdienst De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor uw opdracht gevers over het inhouden en betalen van loonheffingen Werkt u voor opdrachtgevers, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Gebruik kenmerknummer beoordeling Deze beoordeling is bij de Belastingdienst op geregistreerd onder nummer

Gebruik kenmerknummer beoordeling Deze beoordeling is bij de Belastingdienst op geregistreerd onder nummer VOORBEELDOVEREENKOMST - TANDHEELKUNDIGE DIENSTVERLENING Beoordeling Belastingdienst nr. 9101580814 13 oktober 2015 Beoordeling overeenkomst tandheelkundige dienstverlening Ik ben van mening dat werken

Nadere informatie

~1237465 pagina 1. VOORBEELDOVEREENKOMST INHUUR EXTERNE DESKUNDIGHEID Beoordeling Belastingdienst nr. 9101567983 13 10 2015

~1237465 pagina 1. VOORBEELDOVEREENKOMST INHUUR EXTERNE DESKUNDIGHEID Beoordeling Belastingdienst nr. 9101567983 13 10 2015 Beoordeling overeenkomst inhuur externe deskundigheid Ik ben van mening dat werken volgens de bijgevoegde overeenkomst voor de opdrachtgever vanaf 1 januari 2016 niet leidt tot de verplichting loonheffingen

Nadere informatie

ZZP, een overeenkomst van opdracht, of toch een arbeidsovereenkomst?

ZZP, een overeenkomst van opdracht, of toch een arbeidsovereenkomst? ZZP, een overeenkomst van opdracht, of toch een arbeidsovereenkomst? Artikel 7: 400 BW Het Burgerlijk Wetboek beschrijft de overeenkomst van opdracht in artikel 7:400 BW als volgt De overeenkomst van opdracht

Nadere informatie

Modelovereenkomst inhuur externe specialist betonwerk Betonsupport.

Modelovereenkomst inhuur externe specialist betonwerk Betonsupport. Modelovereenkomst inhuur externe specialist betonwerk Betonsupport. Partijen Ondergetekenden: naam: straat/postbus: postcode: plaats: telefoonnummer: e-mailadres: KvK-nummer: BTW-nummer: hierna te noemen:

Nadere informatie

Voorbeeld modelovereenkomst algemeen Geen werkgeversgezag

Voorbeeld modelovereenkomst algemeen Geen werkgeversgezag Voorbeeld modelovereenkomst algemeen Geen werkgeversgezag Inclusief instructieblad met toelichting voor genummerde invulvelden. Overeenkomst Versie 1.0 Je krijgt van 1 april 2016 tot 1 januari 2017 de

Nadere informatie

Bemiddelingsovereenkomst van intermediaire dienstverlening

Bemiddelingsovereenkomst van intermediaire dienstverlening Bemiddelingsovereenkomst van intermediaire dienstverlening De ondergetekenden: 1. Naam Bedrijf, gedreven voor rekening van «(FW:informele_tenaamstelling)», gevestigd te «(FW:woonadres_plaats),als-leeg,(FW:domic»,

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT NR. <PPFNR>

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT NR. <PPFNR> OVEREENKOMST VAN OPDRACHT NR. Partijen: 1. LINKIT B.V., gevestigd te 3454 PV DE MEERN aan de Rijnzathe 9, rechtsgeldig vertegenwoordigd door E.J. Holierhoek hierna te noemen: Opdrachtgever ; en

Nadere informatie

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een externe werknemer. Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een externe werknemer. Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een externe werknemer Partijen: Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca en , gevestigd te

Nadere informatie

Voorbeeld modelovereenkomst algemeen Geen verplichting tot persoonlijke arbeid

Voorbeeld modelovereenkomst algemeen Geen verplichting tot persoonlijke arbeid Voorbeeld modelovereenkomst algemeen Geen verplichting tot persoonlijke arbeid Inclusief instructieblad met toelichting voor genummerde invulvelden. Overeenkomst Versie 1.0 Je krijgt van 1 april 2016 tot

Nadere informatie

VOORBEELDOVEREENKOMST TENNISLESSEN EN INCIDENTELE ADVISERING Beoordeling Belastingdienst nr

VOORBEELDOVEREENKOMST TENNISLESSEN EN INCIDENTELE ADVISERING Beoordeling Belastingdienst nr VOORBEELDOVEREENKOMST TENNISLESSEN EN INCIDENTELE ADVISERING Beoordeling Belastingdienst nr. 9031515846 12 10 2015 Beoordeling overeenkomsten tennisvereniging en tennisleraar leerlingen en tennisleraar

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT 1 VPRA-modelcontract/Geen werkgeversgezag OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. vof, gevestigd te Dronten, 8251 NS aan de Golfresidentie, KvK-nummer:., rechtsgeldig vertegenwoordigd door dr. K.B. van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave algemene voorwaarden IT-People Inhuur Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Artikel 16 Artikel 17 Artikel 18 Artikel 9 Artikel 10 Definities Toepasselijkheid

Nadere informatie

IN OVERWEGING NEMENDE DAT:

IN OVERWEGING NEMENDE DAT: OVEREENKOMST VAN OPDRACHT ZZP naam zzp er PARTIJEN 1. De besloten vennootschap RaymakersKayser b.v., handelend onder de naam Rvdb, gevestigd te Weesp, kantoorhoudende aldaar aan de Amstellandlaan 84 te

Nadere informatie

Hierna geef ik een toelichting op mijn beoordeling. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Hierna geef ik een toelichting op mijn beoordeling. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde: Beoordeling op basis van uw verzoek Ik ben van mening dat werken volgens de bijgevoegde overeenkomst niet leidt tot de verplichting loonheffingen af te dragen of te voldoen, omdat werken overeenkomstig

Nadere informatie

Overeenkomst van opdracht

Overeenkomst van opdracht Overeenkomst van opdracht De ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te ten deze vertegenwoordigd door de heer/mevrouw of de heer/mevrouw.., (tevens handelende

Nadere informatie

VOORBEELDOVEREENKOMST TIJDELIJKE WAARNEMING HUISARTS Beoordeling Belastingdienst nr. 9061554654-2 22 03 2016

VOORBEELDOVEREENKOMST TIJDELIJKE WAARNEMING HUISARTS Beoordeling Belastingdienst nr. 9061554654-2 22 03 2016 Aan de Belastingdienst is een individuele overeenkomst van opdracht voorgelegd, die ziet op tijdelijke waarneming van een huisarts. Beoordeling op basis van het verzoek Ik ben van mening dat werken volgens

Nadere informatie

Modelovereenkomst branche en beroepsgroep Nederlandse belangenvereniging voor dansprofessionals en ondernemingen (Dansbelang)

Modelovereenkomst branche en beroepsgroep Nederlandse belangenvereniging voor dansprofessionals en ondernemingen (Dansbelang) Beoordeling Modelovereenkomst voor ballet-/dansschool(centrum) en dansdocent/dansmaker/repetitor Deze modelovereenkomst is bedoeld voor opdrachtnemers die dansactiviteiten, danseducatie, dansscholing en/of

Nadere informatie

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst. Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst. Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4 Voorbeeld Arbeidsovereenkomst Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4 Arbeidsovereenkomst Onbepaalde Tijd Ondergetekenden: 1. Bloemenwinkel het tuinhekje De Balkan 16, 8303 GZ, Emmeloord, hierna te noemen

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: "werknemer";

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: werknemer; ARBEIDSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] Holding BV, statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats],

Nadere informatie

ALGEMENE MODELOVEREENKOMST GEEN WERKGEVERSGEZAG

ALGEMENE MODELOVEREENKOMST GEEN WERKGEVERSGEZAG FNV Zelfstandigen heeft aan de Belastingdienst een modelovereenkomst van opdracht voorgelegd, met het verzoek te beoordelen of er voor de bij de overeenkomst betrokken partijen gevolgen zijn voor de loonheffingen

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2015:4737

ECLI:NL:RBDHA:2015:4737 ECLI:NL:RBDHA:2015:4737 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 17-04-2015 Datum publicatie 15-07-2015 Zaaknummer AWB - 14 _ 9980 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht

Nadere informatie

MODELOVEREENKOMST VNG GEEN WERKGEVERSGEZAG - RESULTAATSVERPLICHTING

MODELOVEREENKOMST VNG GEEN WERKGEVERSGEZAG - RESULTAATSVERPLICHTING MODELOVEREENKOMST VNG GEEN WERKGEVERSGEZAG - RESULTAATSVERPLICHTING Beoordeling Belastingdienst nr. 9101653614 5 januari 2017 OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. GR IJsselgemeenten, gevestigd te Capelle

Nadere informatie

Modelovereenkomst voor branche of beroepsgroep Zelfstandigen Bouw Overeenkomst van opdracht bouw

Modelovereenkomst voor branche of beroepsgroep Zelfstandigen Bouw Overeenkomst van opdracht bouw Beoordeling op basis van uw verzoek Ik ben van mening dat werken volgens de bijgevoegde overeenkomst niet leidt tot de verplichting loonheffingen af te dragen of te voldoen, omdat werken overeenkomstig

Nadere informatie

Inkoopvoorwaarden. Artikel 1 Tarief. Artikel 2 Overeenkomst van opdracht

Inkoopvoorwaarden. Artikel 1 Tarief. Artikel 2 Overeenkomst van opdracht Inkoopvoorwaarden Artikel 1 Tarief 1. Het tarief is een kostprijs exclusief de verschuldigde omzetbelasting (btw), inclusief alle betrokken fiscale - en premieverplichtingen, verzekeringen, rechten op

Nadere informatie

Betreft: Opdrachtbevestiging inzet bij Opdrachtgever B.V.

Betreft: Opdrachtbevestiging inzet bij Opdrachtgever B.V. Opdrachtgever B.V. t.a.v. de heer Postbus 1234 1234 AA Amsterdam Wezer Finance & Consulting Financial Management Advisory Catharina van Renneslaan 44 1187 HB Amstelveen T +31 (0)6 48 48 92 58 E mail :

Nadere informatie

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 25 februari 2016

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 25 februari 2016 www.pwc.nl Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 25 februari 2016 Jaap Verdegaal Carmen van Lier Agenda Introductie Inhoudelijk deel: - Fiscale aspecten van inhuur zzp ers - Verklaring arbeidsrelatie

Nadere informatie

VOORBEELDOVEREENKOMST ARTIESTENREGELING INDIVIDUEEL Beoordeling Belastingdienst nr. 9101586370-1 07 10 2015

VOORBEELDOVEREENKOMST ARTIESTENREGELING INDIVIDUEEL Beoordeling Belastingdienst nr. 9101586370-1 07 10 2015 1 VOORBEELDOVEREENKOMST ARTIESTENREGELING INDIVIDUEEL Beoordeling Belastingdienst nr. 9101586370-1 07 10 2015 Beoordeling overeenkomst artiestenregeling Ik ben van mening dat werken volgens de bijgevoegde

Nadere informatie

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis Ondergetekenden, Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis De hulpvrager hierna te noemen, de werkgever (graag alle gegevens hieronder volledig invullen) Voorletters en achternaam :

Nadere informatie

Hierna geef ik een toelichting op mijn beoordeling. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Hierna geef ik een toelichting op mijn beoordeling. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde: Beoordeling op basis van uw verzoek Ik ben van mening dat werken volgens de bijgevoegde overeenkomst niet leidt tot de verplichting loonheffingen af te dragen of te voldoen, omdat werken overeenkomstig

Nadere informatie

Hierna geef ik een toelichting op mijn beoordeling. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Hierna geef ik een toelichting op mijn beoordeling. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde: FNV Zelfstandigen heeft aan de Belastingdienst een modelovereenkomst van opdracht voorgelegd, met het verzoek te beoordelen of er voor de bij de overeenkomst betrokken partijen gevolgen zijn voor de loonheffingen

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT MET OPDRACHTNEMER

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT MET OPDRACHTNEMER OVEREENKOMST VAN OPDRACHT MET OPDRACHTNEMER Ondergetekenden: Ziezzo B.V., hierna te noemen: Opdrachtgever, gevestigd te Bunschoten, rechtsgeldig vertegenwoordigd door H. van den Hoogen in de functie van

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden Pro-Act IT B.V.

Algemene Inkoopvoorwaarden Pro-Act IT B.V. Algemene Inkoopvoorwaarden Pro-Act IT B.V. 1. DEFINITIES Algemene Inkoopvoorwaarden: Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Partijen: Diensten: de onderhavige algemene inkoopvoorwaarden. de besloten vennootschap

Nadere informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over dit stappenplan? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over dit stappenplan? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T Inleiding Heeft u besloten dat u voor een specifieke opdracht of klus een zzp er wilt inschakelen en heeft u een zzp er gevonden? Zorg er dan voor dat u de afspraken over de opdracht of klus goed schriftelijk

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST (Overeenkomst van Opdracht)

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST (Overeenkomst van Opdracht) SAMENWERKINGSOVEREENKOMST (Overeenkomst van Opdracht) Partijen: [... naam], gevestigd/woonachtig te [... plaats] aan de [... adres], geboren op.. te, paspoortnummer./rijbewijsnummer../kvk-nummer hierna

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZUIDPROFS. Artikel 1 Algemene bepalingen

ALGEMENE VOORWAARDEN ZUIDPROFS. Artikel 1 Algemene bepalingen ALGEMENE VOORWAARDEN ZUIDPROFS Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, leveranties en overeenkomsten en overige verbintenissen, waaronder

Nadere informatie

VAR - Verklaring Arbeids Relatie VAR Algemeen en uitleg

VAR - Verklaring Arbeids Relatie VAR Algemeen en uitleg VAR - Verklaring Arbeids Relatie VAR Algemeen en uitleg Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer? Dan kan er onduidelijkheid zijn of uw opdrachtgever loonbelasting, loonheffingen moet

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FAECTORY. Artikel 1: Toepasselijkheid

ALGEMENE VOORWAARDEN FAECTORY. Artikel 1: Toepasselijkheid ALGEMENE VOORWAARDEN FAECTORY Artikel 1: Toepasselijkheid Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen en overeenkomsten inzake de werving en selectie van kandidaten door de vennootschap

Nadere informatie

Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen:

Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen: ARBEIDSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. «Voorvoegsel» «Voorletters» «TussenVoegsel» «Achternaam» «Adres» «Postcode» «Plaats» hierna te noemen: "de werknemer"; en 2. Easy Way b.v. gevestigd te Breda,

Nadere informatie

Inhuurovereenkomst (ZZP er zonder bemiddeling) Tussen. <naam organisatie> <naam organisatie> Registratienummer

Inhuurovereenkomst (ZZP er zonder bemiddeling) Tussen. <naam organisatie> <naam organisatie> Registratienummer Let op: Groen gearceerd is: zelf invullen Geel gearceerd: niet wijzigen, dit komt uit de goedgekeurde overeenkomst van de belastingdienst. Inhuurovereenkomst (ZZP er zonder bemiddeling) Tussen

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden De Patroon Versie geldig vanaf: 25 april Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

Algemene leveringsvoorwaarden De Patroon Versie geldig vanaf: 25 april Artikel 1 Definities en toepasselijkheid Algemene leveringsvoorwaarden De Patroon Versie geldig vanaf: 25 april 2016 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 De Patroon: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. De Patroon is statutair

Nadere informatie

gaan een overeenkomst aan betrekking hebbende op NAAM, geboren op DATUM, hierna te noemen Gedetacheerde ;

gaan een overeenkomst aan betrekking hebbende op NAAM, geboren op DATUM, hierna te noemen Gedetacheerde ; DETACHERINGOVEREENKOMST ONDERGETEKENDEN 1. NAAM Gemeente of Vennootschap, ADRES, ten deze vertegenwoordigd door NAAM, hierna te noemen Uitlener, en 2. Gemeente Arnhem, statutair gevestigd te Arnhem, ten

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw,

ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) De ondergetekenden: I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, hierna te noemen: de werkgever ; en II. de heer/mevrouw, geboren

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie 12345 De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over het inhouden en afdragen van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever";

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen werkgever; Arbeidsovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever"; en de heer/mevrouw

Nadere informatie

Arbeidsrelatie of opdrachtrelatie? Bernard Bongaards & Jean-Paul van t Hof (Courdid) 24 april 2012

Arbeidsrelatie of opdrachtrelatie? Bernard Bongaards & Jean-Paul van t Hof (Courdid) 24 april 2012 Arbeidsrelatie of opdrachtrelatie? Bernard Bongaards & Jean-Paul van t Hof (Courdid) 24 april 2012 Index 1. Arbeidsovereenkomst vs. Opdrachtrelatie 2. Essentiële verschillen in de praktijk 3. Fiscale dienstbetrekking

Nadere informatie

Medewerker: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon, die namens ons, diensten uitvoert ten behoeve van de opdrachtgever.

Medewerker: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon, die namens ons, diensten uitvoert ten behoeve van de opdrachtgever. 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De vennootschap onder firma Flex Work In Travel v.o.f., gevestigd te Wormer, hierna te noemen Flex Work In Travel, ingeschreven

Nadere informatie

Inkoopvoorwaarden Training

Inkoopvoorwaarden Training Inkoopvoorwaarden Training 1 Begrippen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever Isential ICT facilities B.V. gevestigd te 't Harde die op aanbieding van of een overeenkomst met opdrachtnemer

Nadere informatie

In afwijking van hetgeen is neergelegd in art. x lid y, komen partijen het volgende overeen [eigen tekst opnemen].

In afwijking van hetgeen is neergelegd in art. x lid y, komen partijen het volgende overeen [eigen tekst opnemen]. Per 1 mei 2016 is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) vervangen door de Wet Deregulering Arbeidsrelaties (Wet DBA). De VAR gaf opdrachtgevers de volledige zekerheid dat zij gevrijwaard waren van aanspraken

Nadere informatie

1. Geen privaatrechtelijke dienstbetrekking Werken volgens de bijgevoegde overeenkomst leidt niet tot een privaatrechtelijke dienstbetrekking.

1. Geen privaatrechtelijke dienstbetrekking Werken volgens de bijgevoegde overeenkomst leidt niet tot een privaatrechtelijke dienstbetrekking. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Federatie Medisch Specialisten hebben aan de Belastingdienst een tweetal modelovereenkomsten van opdracht voorgelegd, met het verzoek te beoordelen

Nadere informatie

Model. Oproepovereenkomst (MUP) Versie 21 februari 2014

Model. Oproepovereenkomst (MUP) Versie 21 februari 2014 Model Oproepovereenkomst (MUP) Versie 21 februari 2014 Deze voorbeeld oproepovereenkomst (MUP) is met veel zorgvuldigheid samengesteld door LTO Nederland. Desondanks kan LTO Nederland niet aansprakelijk

Nadere informatie

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ;

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ; Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2. ), gevestigd

Nadere informatie

Hierna geef ik een toelichting op mijn beoordeling. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Hierna geef ik een toelichting op mijn beoordeling. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde: LTO Nederland heeft aan de Belastingdienst een modelovereenkomst van opdracht voorgelegd, met het verzoek te beoordelen of er voor de bij de overeenkomst betrokken partijen gevolgen zijn voor de loonheffingen

Nadere informatie

Opdrachtnemer: De vennootschap onder firma Flex Work In Travel v.o.f., gevestigd te Wormer, hierna te noemen Flex Work In Travel.

Opdrachtnemer: De vennootschap onder firma Flex Work In Travel v.o.f., gevestigd te Wormer, hierna te noemen Flex Work In Travel. Algemene voorwaarden Flex Work In Travel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De vennootschap onder firma Flex Work In Travel v.o.f., gevestigd te Wormer, hierna

Nadere informatie

Inhoud. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5. 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6

Inhoud. 1 Waarom deze brochure? 4. 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5. 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 5 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 6 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 7 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Bij mijn beoordeling ben ik uitgegaan van de op dit moment geldende regelgeving.

Bij mijn beoordeling ben ik uitgegaan van de op dit moment geldende regelgeving. Beoordeling Modelovereenkomst Gespecialiseerd cameraman Onder voorbehoud van wat in de toelichting is opgenomen, leidt werken volgens deze overeenkomst met de bij deze overeenkomst opgestelde toelichting

Nadere informatie

Leidraad wet Deregulering en Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA)

Leidraad wet Deregulering en Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) Leidraad wet Deregulering en Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) Wat gaat er veranderen? Vanaf 1 mei kunnen opdrachtgevers en zelfstandigen zonder personeel (zzp ers) een modelovereenkomst gebruiken om vooraf

Nadere informatie

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs. Henk Coehoorn

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs. Henk Coehoorn WEA Deltaland Accountants & Adviseurs Henk Coehoorn Agenda Van VAR naar DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) Waarom geen VAR meer? Huidige VAR: werking en problemen?! Beoordeling arbeidsrelatie

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN VAN GEMERDEN INFRA

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN VAN GEMERDEN INFRA 1. Algemene bepalingen ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN VAN GEMERDEN INFRA Voor het verrichten van werkzaamheden door Van Gemerden Infra, in het kader van een overeenkomst van opdracht. 1.1 Deze algemene bedrijfsvoorwaarden

Nadere informatie

Freelancers en zzp ers

Freelancers en zzp ers Freelancers en zzp ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Juli 2013 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Hoewel aan deze tekst veel zorg is besteed, wordt voor de inhoud geen

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1 definities In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities: a) Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op grond waarvan diensten

Nadere informatie

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn).

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn). MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST BESTUURDER KINDEROPVANG DE ONDERGETEKENDEN: 1. [NAAM RECHTSPERSOON], gevestigd te [PLAATS], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM], in zijn/haar hoedanigheid van [FUNCTIE],

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Werving & Selectie van. Tobi Talent

Algemene Voorwaarden Werving & Selectie van. Tobi Talent 1 september 2011 Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Werving & Selectie van Tobi Talent 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen en overeenkomsten inzake de

Nadere informatie

KNSB. Fiscale aspecten van beloningen aan trainers en vrijwilligers. mw. mr. J. Panday mw. Mr. E. Arentsen

KNSB. Fiscale aspecten van beloningen aan trainers en vrijwilligers. mw. mr. J. Panday mw. Mr. E. Arentsen KNSB Fiscale aspecten van beloningen aan trainers en vrijwilligers mw. mr. J. Panday mw. Mr. E. Arentsen 20 februari 2008 Onderwerpen Vrijwilligersregeling Reiskosten 2008 Financiële gevolgen Begrip dienstbetrekking

Nadere informatie

Overeenkomst van opdracht LS Advies & Online Media

Overeenkomst van opdracht LS Advies & Online Media Overeenkomst van opdracht LS Advies & Online Media De partijen: 1. [ ] ( opdrachtgever ), statutair gevestigd te [ ] en kantoorhoudende aan [ ], rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ ] en 2. LS Advies &

Nadere informatie

Pensioenadviesbureau Mr H.N.J. Bijvoet Chezpied bv

Pensioenadviesbureau Mr H.N.J. Bijvoet Chezpied bv Algemene voorwaarden 2014 - blad 1 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Chezpied bv, handelend onder naam Pensioenadviesbureau Mr H.N.J. Bijvoet,

Nadere informatie