Drugsaanpak Zuidoost: Hoe zorg en repressie elkaar vinden. Hoe zorg en repressie elkaar vinden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Drugsaanpak Zuidoost: Hoe zorg en repressie elkaar vinden. Hoe zorg en repressie elkaar vinden"

Transcriptie

1 Drugsaanpak Zuidoost: Zuidoost: Hoe zorg en repressie elkaar vinden Hoe zorg en repressie elkaar vinden Symposium 10 februari 2010

2 2 3

3 Inhoud Voorwoord Inleiding 1. Ontstaan convenant 1.1 Deelnemers convenant 2. De Supportaanpak 2.1 Zorg 2.2 Opvang en onderdak 2.3 Dagbesteding 2.4 Aanbieders activiteiten 3. Repressie 3.1 Drugsoverlast en drugsmisdrijven 3.2 Aanpak 4. Samenwerking 5. Conclusies en aanbevelingen 5.1 Resultaten 5.2 Toekomstige aanpak drugsoverlast 5.3 Nieuwe afspraken 4 5

4 Voorwoord In 2003 hebben wij bij de burgemeester aan de bel getrokken omdat de drugsoverlast in ons stadsdeel de spuigaten uitliep. Dit leidde tot een ambtswoninggesprek waar we een effectieve aanpak voor deze overlast bespraken. Op basis van het ambtswoninggesprek hebben we een programma bestrijding drugsoverlast Zuidoost opgesteld. Doelstelling van dit programma was de overlast met 25 procent terug te dringen. Toen deze doelstelling in 2006 ruimschoots was gehaald besloten we om afspraken vast te leggen in een convenant Bestrijding Drugsoverlast Zuidoost. Een convenant dat stadsdeel Zuidoost afsloot met gemeente Amsterdam, woningstichting Rochdale, politie en justitie. Dit jaar eindigt het convenant. In de afgelopen jaren hebben we veel bereikt. Geleidelijk aan is het inzicht gekomen dat er dringend een betere samenhang moest komen tussen repressie, preventie en zorg. Repressie alleen lost de problemen niet op, de problematiek verplaatst zich hierdoor slechts. Maar enkel vrijblijvende zorg biedt ook geen soelaas. De ervaring heeft geleerd dat het juist gaat om een goede balans tussen die twee. De diverse hulpverlenende instanties zoals de GGD, het Leger des Heils, HVO-Querido, Jellinek/Arkin en Streetcornerwork zijn, ondersteund door Dienst Werk en Inkomen (DWI) en Dienst Zorg en Samenleven (DZS), de afgelopen jaren nauw gaan samenwerken. Zij hebben gezamenlijk uitvoering gegeven aan vijf kernwaarden in de aanpak van de verslaafdenproblematiek: een dak boven je hoofd, een inkomen, medische zorg, veilig gebruik en een zinvolle dagbesteding. Onder regie van de GGD zijn zeer goede resultaten geboekt. Meer dan achthonderd dakloze verslaafden zijn met de hulp van politie in beeld gebracht en krijgen inmiddels de zorg die zij nodig hebben. In de afgelopen jaren hebben wij het aantal drugsvoorzieningen fors uitgebreid, mede dankzij de inspanningen van DZS, woningstichting Rochdale en de financiële ondersteuning van zorgverzekeraars. Er zijn de afgelopen jaren veel werktrajecten opgezet, waardoor steeds meer verslaafden de weg naar een zinvolle dagbesteding vinden. De overlast is tussen 2006 en 2009 met bijna 20 procent afgenomen. Het aantal keren dat verslaafden in aanraking kwamen met politie is met ruim 50 procent gedaald. Tegen veelplegers wordt met behulp van de justitiële ISD-regeling 1 effectief opgetreden door stelselmatige daders in een inrichting te plaatsen. Ook het drugstoerisme pakken we met vereende krachten met de gemeente Amsterdam aan. Ons doel hierbij is dat de bewoners in ons stadsdeel zich hier veilig voelen. Ondanks de winsten die we hebben geboekt, zijn er ook aandachtspunten. Enkele gerealiseerde voorzieningen zijn nog van tijdelijke aard. We moeten geschikte permanente locaties vinden, wat onder andere door de grote verdichting in Zuidoost geen gemakkelijke opgave is. Voor veel drugsverslaafden is een baan niet haalbaar, hierdoor vergoeden niet alle uitkeringsinstanties de dagbesteding. Een aantal cliënten heeft dus geen structurele zinvolle dagbesteding. Een andere uitdaging ligt in de verdere beteugeling van de criminele handel in drugs. Kortom, er is veel bereikt, maar Zuidoost is er nog niet. Elvira Sweet en Harry Verzijl 1 Maatregel Inrichting Stelselmatige Daders (ISD) 6 7

5 De afgelopen jaren hebben we met onze gezamenlijke aanpak de overlast van harddrugsverslaafden enorm weten terug te dringen. Het succes van de aanpak zit in het gevoerde tweesporenbeleid. Hierbij treden we hard op tegen verslaafden die voor overlast zorgen, maar bieden daarnaast ook zorg aan waardoor ze een beter leven krijgen. Door deze werkwijze zijn de misdaadcijfers veroorzaakt door deze groep met ruim 50% afgenomen, komen ze aanmerkelijk minder in aanraking met politie of justitie en voelen bewoners zich aanmerkelijk veiliger. Ook zien we door de aanpak aanzienlijk minder zwervende, bedelende en op straat gebruikende verslaafden. Het resultaat is dan ook dat de leefbaarheid voor iedereen in Zuidoost is verbeterd. Elvira Sweet, stadsdeelvoorzitter Met een humane aanpak zijn we erin geslaagd het straatbeeld te veranderen. Sinds de komst van de voorzieningen hebben de drugsverslaafden een dak boven hun hoofd en heeft een groot deel van hen dagbezigheden. De sfeer is enorm veranderd. Het profiel van een gebruiker heeft een andere inhoud gekregen. Liep je vroeger nog met een grote boog om ze heen, tegenwoordig zijn de verslaafden gewoon onderdeel van het straatbeeld en leveren ze een positieve bijdrage aan de maatschappij. We zijn ze anders gaan zien. Harry Verzijl, portefeuillehouder Welzijn Inleiding In 2003 begon stadsdeel Zuidoost zich steeds meer zorgen te maken over het grote aantal drugsverslaafden in het stadsdeel. Bewoners, ondernemers en woningstichtingen klaagden allemaal over een enorme overlast die drugsverslaafden veroorzaakten op straat en in de bergingen en trapportalen van flatgebouwen. Zuidoost telt ongeveer 950 chronisch harddrugsverslaafden. Dit is een kwart van het totaal aantal harddrugsverslaafden in Amsterdam. Stadsdeelvoorzitter Elvira Sweet riep de hulp in van de gemeente Amsterdam. Samen met burgemeester Cohen werden in 2003 concrete afspraken gemaakt om de drugsoverlast in Zuidoost aan te pakken. De doelstelling van het programma, 25 procent minder drugsoverlast in 2006, werd ruimschoots gehaald. Maar daarmee waren de problemen nog niet opgelost. Alle betrokken partijen waren van mening dat het van het allergrootste belang was om de aanpak voort te zetten. Zodoende werd in oktober 2006 het convenant Bestrijding drugsoverlast Amsterdam Zuidoost opgesteld. Dit was een samenwerking van de gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuidoost, Politie Amsterdam-Amstelland district 3, Openbaar Ministerie en woningstichting Rochdale. Het vierjarige convenant duurt nog tot oktober Het maakte een goede samenwerking tussen zorg en repressie mogelijk. Deze publicatie beschrijft de behaalde resultaten van de gezamenlijke aanpak. We gaan allereerst in op de aanleiding die bestrijding van de drugsproblematiek noodzakelijk maakte. Daarna volgt een beschrijving van wat de aanpak precies inhoudt, hoe de samenwerking is vormgegeven en welke resultaten tot nu toe zijn geboekt. Het gaat zowel om kwalitatieve als kwantitatieve resultaten. De gegevens zijn afkomstig van verschillende instanties. De publicatie eindigt met aanbevelingen voor het vervolgtraject van de drugsaanpak in Zuidoost. Voor de evaluatie zijn medewerkers van alle betrokken instanties geïnterviewd. Veel informatie in deze publicatie is afkomstig uit deze gesprekken. Daarnaast zijn van verschillende betrokkenen persoonlijke visies op de drugsproblematiek en hun eigen rol in de gezamenlijke aanpak opgetekend. Deze publicatie is tot stand gekomen in samenwerking met woningstichting Rochdale, DZS, Directie Openbare Orde en Veiligheid (OOV) en politie. 8 9

6 1. Ontstaan convenant Jaap van der Aa, voormalig wethouder en programmamanager drugsaanpak Er was op een gegeven moment sprake van een enorme drugsoverlast in Zuidoost. Ik woon zelf in de Bijlmer. Om in Ganzenhoef te pinnen moest je langs een menigte verslaafden en dealers. Het was echt een dieptepunt. Uiteindelijk riep stadsdeelvoorzitter Elvira Sweet in 2003 hulp in van burgemeester Cohen. Tijdens een speciale ambtswoningbijeenkomst werden 48 acties afgesproken om de drugsoverlast aan te pakken. Die liepen niet gesmeerd, vooral omdat een verbindende visie ontbrak. Dat was het moment waarop ik gevraagd werd om op te treden als programmamanager. Geleidelijk aan ontstond het concept waarin drugsverslaafden niet langer alleen werden opgejaagd, maar tegelijkertijd ook verplicht zorg kregen. Opjagen alleen was helemaal niet effectief, de drugsverslaafden streken gewoon een eindje verderop De overlast is drastisch afgenomen. De mensen zelf zijn enorm opgebloeid weer neer. Dat was ook voor de politie enorm frustrerend. Na verloop van tijd bleek dat politie en justitie moesten meehelpen om verslaafden desnoods met drang en dwang zorg op te leggen. De medische zorg van de GGD was goed geregeld, maar de vijf elementen uit het supportprogramma onderdak, medische voorzieningen, veilig gebruik, inkomen en dagactiviteiten sloten nog niet goed op elkaar aan. Daar heb ik me hard voor gemaakt. In de loop van de jaren kwamen er meer opvangplaatsen bij. DWI helpt de instellingen de uitkeringen van de drugsverslaafden te financieren. Speciaal voor deze doelgroep kocht DWI dagbestedingtrajecten in. Verslaafden doen daaraan verplicht mee en ontvangen in ruil een geringe vergoeding. Dat stimuleert enorm. Zo is een sluitend geheel gemaakt. Het resultaat is een drastische vermindering van de overlast. De mensen zelf zijn enorm opgebloeid. Het is een complex en kwetsbaar systeem dat continu onderhouden moet worden, maar het werkt. We kunnen hier ook lering uit trekken: de overheid moet mensen serieus nemen en waar mogelijk faciliteren, maar tegelijkertijd eisen dat ze voldoen aan hun plichten. Zo ontstaat een samenhangend geheel tussen mens en maatschappij, 1.1. Deelnemers Convenant De volgende partijen ondertekenden het convenant Bestrijding drugsoverlast Zuidoost : Gemeente Amsterdam - OOV - GGD - Het Wmo servicecentrum (vervolgens vervangen door DZS) - DWI Stadsdeel Zuidoost Politie Amsterdam-Amstelland, district 3 Openbaar Ministerie (OM) Woningstichting Rochdale Ieder heeft binnen die samenwerking zijn eigen verantwoordelijkheid. Naast genoemde partners zijn ook diverse hulpverlenende instanties nauw betrokken bij de aanpak. Zij verzorgen begeleiding, onderdak en dagactiviteiten voor cliënten. Inmiddels werken DZS en DWI met inkoopcontracten met deze instanties. Het gaat onder meer om: HVO-Querido Streetcornerwork Jellinek/Arkin Leger des Heils al zal de maatschappij nooit honderd procent maakbaar zijn. Dat is een illusie. Je kunt problemen kleiner maken, maar niet volledig oplossen De aanpak die we in deze publicatie beschrijven, is gericht op cliënten in de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) uit Zuidoost (veelal drugsverslaafd en dak- of thuisloos). Het gaat om mensen die langere tijd in Zuidoost verblijven of wonen, en zodoende recht hebben op zorg en opvang in Zuidoost. Overige cliënten, die niet in Zuidoost wonen of werken zijn in deze publicatie buiten beschouwing gelaten. De aanpak die in Zuidoost met alle partners is ontwikkeld is uitgerold naar andere stadsdelen. De coördinatie van de aanpak ligt net als in de overige stadsdelen bij de gemeente Amsterdam (DZS, GGD)

7 Het grote aantal organisaties dat bij de aanpak betrokken is, vergt een heldere, efficiënte samenwerking en informatie-uitwisseling. Doordat de betrokken organisaties geen hiërarchische relatie hebben, is gekozen voor de volgende structuur: 1. Het uitvoeringsniveau onderaan in het schema (boven de kolom verslaafden, daklozen en veelplegers), omvat: - de repressieve functie - organisatie van het ketenmanagement - voorzieningen voor verslaafden 2. Het coördinatieniveau staat in het midden van het schema weergegeven. 3. Het sturingsniveau als hoogste niveau staat helemaal bovenaan. In hoofdstuk 5 gaan we in op de verschillende samenwerkingsverbanden binnen en tussen deze niveaus. CED: Centrale Eenheid Daklozen, tegenwoordig vervangen door afdeling bijzondere doelgroepen Wmo Servicecentrum: Wet maatschappelijke opvang, servicecentrum, is tegenwoordig Dienst Zorg en Samenleven Om de aanpak adequaat te kunnen regelen is afgesproken dat er regelmatig een rapportage plaatsvindt. Zodoende leveren justitie, politie, GGD en FiBu, het team financieel budgetbeheer van DWI, elke drie maanden relevante gegevens. Op basis van deze gegevens stelt het stadsdeel halfjaarrapportages op. HVO Q: HVO-Querido (hulp voor onbehuisden) SCW: Streetcornerwork LdH: Leger des Heils 12 13

8 2. Zorg en opvang: Supportaanpak Uiteindelijk is door kennis en kunde en door duwen naar boven politieke bereidheid ontstaan om de drugsproblematiek aan te pakken. ( ) Als coördinator drugsbeleid heb ik de taak op me genomen om bewoners en ook de drugsgebruikers te enquêteren. Ik bezocht de scene persoonlijk, stond drie weken lang onder een viaduct. (...) Het was hard werken, maar de motivatie en de betrokkenheid bij alle instellingen was enorm. Sadet Karabulut, beleidsadviseur drugsbeleid van het eerste uur in stadsdeel Zuidoost Afbeelding: Luuk Porthuis Op het moment dat het convenant Bestrijding drugsoverlast Zuidoost werd opgesteld, werkten diverse hulpverlenende instanties, politie, justitie en reclassering al enige tijd samen in de zogenoemde Supportaanpak. Gezamenlijk verzorgen zij een aanbod voor chronische drugsverslaafden, dat bestaat uit de vijf (basis) elementen: 1. zorg 2. onderdak 3. beschermd gebruik 4. inkomen 5. dagbesteding 2 De meeste OGGZ-cliënten hebben een verslavingsprobleem. Amsterdam telde eind jaren negentig één geïntegreerde voorziening: in Zuidoost aan de Flierbosdreef. In deze voorziening zijn meerdere instanties gehuisvest die drugsverslaafden hulp verlenen in bovenstaande domeinen. In eerste instantie waren dat alleen GGD en DWI. Al snel kwamen er andere hulpaanbieders bij, te weten HVO-Querido, Streetcornerwork en Jellinek. Inmiddels werken ook andere instellingen samen in de aanpak, al hebben zij elders in Zuidoost hun onderkomen, zoals het Leger des Heils. De GGD vervult in die samenwerking van oudsher een regierol, dat wil zeggen dat de GGD zorgt voor afstemming tussen verschillende hulpverlenende instanties, of waar nodig beslist. Daarnaast heeft de GGD de taak om een Overzicht OGGZ-cliënten Amsterdam op te stellen, met daarin alle relevante gegevens over cliënten 2 die gebruikmaken van de Amsterdamse OGGZ-hulpverlening. Zuidoost is hierin apart genoemd vanwege het relatief grote aantal OGGZ-cliënten. De GGD brengt dit overzicht drie keer per jaar uit over de periodes: - februari t/m mei - juni t/m september - oktober t/m januari Op een gegeven moment was de situatie in Zuidoost helemaal uit de hand gelopen: vooral rondom de Amsterdamse Poort. Het was een openbaar probleem. In een ambtswoningoverleg is bepaald dat de hulp in kaart gebracht en verbeterd moest worden. We moesten benoemen om wie het nu feitelijk ging. De GGD en DWI hebben nu één bestand waarin gegevens van ruim achthonderd mensen in kaart zijn gebracht. De hulpverlening die instellingen samen hebben gecreëerd onder regie van de GGD functioneert heel redelijk (Giel van Brussel, hoofd MGGZ GGD) Van de 950 chronisch harddrugsverslaafden in Zuidoost zijn de meesten tussen de 45 en 50 jaar oud, en inmiddels al twintig tot dertig jaar verslaafd. Het is slechts voor een enkeling weggelegd om af te kicken. Aantal cliënten in traject 2006 Aantal cliënten in traject 2007 Het doel van de aanpak ligt dan ook vooral in het verbeteren van de leefsituatie van de cliënten en het verminderen van de overlast op straat. In de periode februari mei 2009 volgden 815 cliënten in Zuidoost een hulpverleningstraject, ongeveer evenveel als in Samen met de cliënt stelt een trajectbegeleider een trajectplan op en houdt afspraken bij voor de hele Supportaanpak. De trajectbegeleider communiceert de afspraken met de andere partners. Aantal cliënten in traject Tabel 1. Aantallen cliënten in traject /2009 Aantal cliënten in traject mei

9 Ron van Wifferen, veldregisseur GGD De GGD behandelt niet alleen drugsverslaafden, maar voert in Zuidoost ook de veldregie in de geïntegreerde voorziening. De partners op de Flierbosdreef werken behalve met elkaar, ook regelmatig samen met andere partners. Elke organisatie is professioneel en eigen baas. Maar als er afstemming moet zijn, als er problemen zijn of als er een knoop moet worden doorgehakt, dan doet de GGD dat. De samenwerking tussen de verschillende hulpverleners verloopt sinds een aantal jaren steeds beter. Er is regelmatig overleg met alle betrokken partijen, zowel op beleidsniveau als op casuïstiek niveau. Een belangrijk voordeel van de geïntegreerde voorziening is dat medewerkers van verschillende zorginstellingen onder één dak werken en dat zij elkaar gemakkelijker vinden. Daarvoor Ze worden ouder en hollen minder achter drugs aan voer iedereen zijn eigen koers. Door het convenant en de regierol van de GGD is de vrijblijvendheid in de samenwerking verdwenen. Het gaat goed, al vergt zo n constructie wel onderhoud. Voor de cliënten is er nu meer duidelijkheid. Elke cliënt krijgt nu één begeleider voor alle soorten hulpverlening, waar hij er vroeger wel vier had, bij iedere instelling één. In het verleden behandelde de GGZ 3 drugsverslaafden met psychiatrische problemen niet graag, omdat de instelling vond dat de psychische problematiek gekleurd werd door het drugsgebruik. In hun optiek zouden verslaafden eerst moeten afkicken, maar dat is voor deze doelgroep niet haalbaar. Momenteel zie ik een verbetering in de samenwerking tussen de GGD en GGZ in Zuidoost. De gemiddelde leeftijd van de drugsverslaafden is jaar, ze zijn al lang verslaafd aan harddrugs. De kans dat zij ooit afkicken is minimaal. Wel neemt het gebruik af. Ze worden ouder en hollen minder achter de drugs aan. Door de geïntegreerde voorziening hebben we inmiddels meer dan achthonderd mensen in beeld. Er zijn toch nog steeds zo n tweehonderd zonder vaste woon-of verblijfplaats. De meesten van deze groep wonen in onderhuur. Er zijn nu nog zo n tachtig personen die echt zwervend zijn. We zijn er nog niet. Er zouden meer voorzieningen moeten komen. Ik begrijp het standpunt van het stadsdeel wel als zij zeggen dat het nu de beurt is aan andere stadsdelen om voorzieningen te bouwen, maar de drugsverslaafden komen hier vandaan. Het stadsdeel moet zich dat wel realiseren. 3 Een instelling voor de behandeling en begeleiding van mensen met psychische en psychiatrische problemen. GGZ staat voor geestelijke gezondheidszorg

10 2.1. Zorg Medische Zorg 2006 (n) GGD Poliklinieken 2006 (%) 2007 (n) 2007 (%) Tabel 2. Cliënten in het supportdomein medische zorg feb - mei 2008 (n) feb - mei 2008 (%) feb - mei 2009 (n) feb - mei 2009 (%) % % % % Huisarts % 78 9 % % % GGZ 2 0 % 4 1 % 7 1 % 11 1 % Verpleeghuis 8 1 % 5 1 % 4 1 % 8 1 % Geen % % % % Totaal Verreweg de meeste cliënten, 68 procent in 2009, maakt gebruik van de zorg van GGD poliklinieken. Uit bovenstaande tabel blijkt dat het aantal cliënten dat gebruik maakt van een huisarts is toegenomen en het percentage cliënten dat geen zorg heeft is afgenomen. De GGD is behalve voor de veldregie verantwoordelijk voor het Supportdomein zorg. Aangezien niet alle cliënten een huisarts hebben, vervult de GGD deze taak. Daarnaast verstrekt zij cliënten methadon. In Zuidoost ontvangen 265 cliënten methadon, dat is 33% van het totaal aantal cliënten. Daarnaast verstrekt de GGD heroïne aan een beperkte groep langdurig verslaafden. Dit gebeurt onder medisch toezicht. Het betreft hier een medisch onderzoek naar de effecten op gezondheid en functioneren van betreffende verslaafden. Betreffende verslaafden zijn gedurende langere tijd onder behandeling van de GGD en zijn door een zeer strenge selectie gekomen. GGD is de belangrijkste verlener van zorg aan verslaafden. 4 Ter vergelijking zijn hier de periodes februari t/m mei 2008 en 2009 naast elkaar gezet. 5 Gegevens over hulpverlening aan drugsverslaafden zijn tot en met mei 2009 beschikbaar. Vanaf oktober 2008 is over andere periodes gerapporteerd dan daarvoor. Streetcornerwork draagt bij aan zorg voor verslaafden door de straat op te gaan en daar verslaafden aan te spreken. De Veldwerkpoot van Streetcornerwork verzorgt vooral het sociaalmaatschappelijk werk op straat. Veldwerkers motiveren verslaafden om gebruik te maken van het Supportaanbod en bieden hen daarnaast persoonlijke begeleiding. Onze opdracht is om mensen op straat ertoe te bewegen om gebruik te maken van hulpverlenende instanties, zodat de overlast vermindert. We begeleiden bijna 300 mensen. ( ) Wij zijn samen met de GGD ook de enigen die klanten in trajecten kunnen laten instromen. Wij zoeken op straat en bezoeken mensen thuis. Piet de Groot, projectleider Streetcornerwork Veldwerk Jellinek/Arkin biedt zorg aan mensen die willen afkicken of minder verdovende middelen willen gebruiken. Hiervoor houdt de organisatie spreekuur in Zuidoost. De GGD start binnenkort iets nieuws: het Voordeurteam, bestaande uit vijf verpleegkundigen en maatschappelijk werk. Er is namelijk nog altijd een groep mensen die we niet bereiken. Het hoeft niet per se om verslaafden te gaan, het gaat meer in het algemeen om mensen met psychiatrische problemen. Die krijgen niet altijd de hulp die ze nodig hebben. Deze mensen worden aangebracht door onder andere Streetcornerwork, maar het Voordeurteam zal in sommige gevallen er ook zelf opuit gaan. Mensen kunnen dagelijks bij het team terecht. Karien de Ridder, manager GGD geïntegreerde voorziening Flierbosdreef 18 19

11 2.2. Opvang en onderdak Walter Kamp, projectleider Dienst Zorg en Samenleven Onderdak 2006 (n) 2006 (%) 4e kwartaal 2007 (n) MO/ AWBZ/ RIBW Een ander belangrijk Supportdomein is onderdak. In bovenstaande tabel staan de gegevens over de vorm van huisvesting waarin de cliënten in traject tussen 2006 en eind 2008 verbleven. Uit deze cijfers komt naar voren dat er tussen 2007 en 2008 zichtbaar verbetering is opgetreden in de 4e kwartaal 2007 (%) 4e kwartaal 2008 (n) 8 1 % 18 2 % 16 2 % 19 3 % 77 9 % 52 7 % 52 8 % 78 9 % 74 9 % 4e kwartaal 2008 (%) BZW % % % BZW+ 4 1 % 16 2 % 65 8 % Verpleeghuis/ meerzorg MO/pension Psychiatrische instelling Nachtopvang Inwonend/ onderhuur 0 0 % 2 1 % 7 1 % % % % % % % Zwerft % % % Zelfstandig % % % Onbekend 34 5 % 14 2 % 0 0 % Totaal % % % Tabel 3. Cliënten in supportdomein onderdak leefomstandigheden van verslaafden. Verhoudingsgewijs verblijven in 2008 minder mensen in detentie. Daarnaast zijn minder mensen dakloos en gehuisvest in pensions. Meer mensen wonen zelfstandig of in begeleid zelfstandig woonvormen (BZW/BZW+). Nadat geconstateerd was dat er in Zuidoost behoefte bestond aan meer voorzieningen voor drugsverslaafden, was het mede mijn taak om die te realiseren en de financiering rond te krijgen met de zorgverzekeraars. Vijf, zes jaar geleden was er in Zuidoost nog maar heel weinig op dit gebied. Er was een geïntegreerde voorziening op de Flierbosdreef, maar dat was grotendeels ambulante zorg. Er was een kleine nachtopvang en je had verder Fleerde met plaatsen voor begeleid zelfstandig wonen. Meer was er niet. De nachtopvang op de Flierbosdreef is uitgebreid, Fleerde kreeg meer ruimte en in de Variksstraat kwam plek voor meer mensen. Verder is er op de Elsrijkdreef een woonpension gekomen en heeft het Leger des Heils twee domussen gerealiseerd. Er zijn drie gebruikersruimten ingericht, op de Elsrijkdreef, de Flierbosdreef en de Dolingadreef. De gebruikersruimte aan de Dolingadreef moest zijn deuren in 2009 na vijf jaar sluiten na het verlopen van de tijdelijke vergunningperiode. De realisatie van de voorzieningen ging relatief gemakkelijk, omdat er een gemeenschappelijk gevoel van urgentie bestond. Ook andere dingen hebben bijgedragen aan het succes in Zuidoost. Het Zorgkantoor heeft snel en doeltreffend meegeholpen door een aantal verblijfplaatsen te financieren. Maar ook de ontwikkeling van ISD-plaatsen, De realisatie van voorzieningen in Zuidoost ging relatief gemakkelijk waarmee veelplegers van de straat verdwenen, en de realisatie van een ziekenhuis in Drenthe, waar mensen uit de moeilijkste doelgroep naartoe kunnen worden gebracht, hebben hun nut bewezen. Zuidoost is een duidelijk begrensd stadsdeel: veel verslaafden en daklozen hebben een sterke binding met Zuidoost. Dat heeft de aanpak enigszins vergemakkelijkt. Het convenant heeft absoluut succes gehad: het resultaat mag er nu na vier jaar zijn. Ondanks de successen zijn er echter ook zorgen. De vergunning van de Elsrijkdreef loopt in 2011 af. Het is belangrijk om de bestaande capaciteit in Zuidoost te behouden en tijdig een nieuw onderkomen te vinden. Op de lange termijn zijn er andersoortige woonvoorzieningen nodig. Het probleem verandert langzaam. De ex-daklozen worden geleidelijk aan gewone oudere burgers van het stadsdeel en zo moeten we ze ook tegemoet treden. Ik zie daarom ook voor maatschappelijke dienstverlening en het welzijnswerk een duidelijke rol weggelegd. 6 Het Zorgkantoor zorgt voor de uitvoering van de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ). De AWBZ verzekert alle inwoners van Nederland tegen zware medische risico s

12 Harrie Herfs, manager HVO-Querido Geïntegreerde voorziening De eerste geïntegreerde voorziening, aan de Flierbosdreef 19, stamt uit HVO-Querido had in die tijd alleen nog een nachtopvang. Die geïntegreerde voorziening was een initiatief van de gemeente. Die had de visie dat het zinnig zou zijn om de clubs die op het gebied van zorg samenwerken ook echt in één pand samen te brengen, om te kijken wat die chemie voor resultaten had. Zuidoost telde in die tijd zo n duizend Een belangrijk onderdeel van de Supportaanpak bestaat uit het verschaffen van onderdak aan verslaafden. Het hebben van een vaste plek om te overnachten biedt mensen rust. In Zuidoost bieden twee hulpverlenende instanties verslaafden onderdak: HVO-Querido en het Leger des Heils. Het werkt perfect: cliënten kunnen hulpverleners minder tegen elkaar uitspelen verslaafde daklozen, die in kelderboxen of als illegale onderhuurders in een pand huisden waar officieel één persoon, maar in de praktijk soms wel dertig mensen woonden. Die vier clubs GGD, HVO-Querido, Jellinek reclassering en Streetcornerwork slaagden er behoorlijk snel in om samen te werken, niet in de laatste plaats omdat de cliënten zo minder gelegenheid hadden om hulpverleners tegen elkaar uit te spelen. Het werkte perfect. Al snel ontstond het besef dat we heel duidelijk een gemeenschappelijk belang hadden. Het was mijn taak om de nachtopvang te runnen en voor andere vormen van huisvesting te zorgen. Na de Flierbosdreef kwam de opvang op de Variksstraat, daarna het begeleid zelfstandig wonen-project Fleerde en vervolgens de Elsrijkdreef. Tussen de bedrijven door zijn er drie gebruikersruimten opgezet. Het is grandioos dat in de afgelopen zeven, acht jaar tijd honderden plaatsen zijn gecreëerd voor chronisch verslaafden om begeleid te wonen, in activeringstrajecten mee te lopen en in zorg en behandeling te komen. De overlast is daardoor enorm afgenomen. Toch moet dit er niet toe leiden dat we nu achterover gaan leunen. De maatschappelijke teneur is nu een beetje dat we de drugsproblematiek onder controle hebben. De handel Katia Maas, leidinggevende Leger des Heils Ik werk sinds 2005 in de Bijlmer voor het Leger des Heils. Stadsdeel Zuidoost had te kampen met een grote groep overlastgevers die niet goed in de zorg te krijgen was. Zodoende werd het Leger des Heils is echter nooit verdwenen. Zuidoost blijft een vulkaan die elk moment weer tot uitbarsting kan komen. Het stadsdeel telt honderden, zo niet duizenden kwetsbare risicojongeren, die een gemakkelijke speelbal zijn in de handen van criminele elementen. Ook de oude doelgroep blijft zorg en aandacht vragen, omdat ze eeuwig verslaafd blijven. Voor hen moeten geleidelijk aan alternatieve woonvormen worden gerealiseerd, bijvoorbeeld in een afgeschermde vleugel in een verzorgingstehuis. Ik ben dan ook een vurig pleitbezorger voor voortzetting van het huidige beleid, waarin de nadruk iets meer wordt verlegd naar preventie. Als je hun verslaving niet erkent, erken je deze mensen niet ingeschakeld. Wij werken met het Domus-concept. De doelstelling is tweeledig: enerzijds vergroten we de kwaliteit van het leven van individuen door ze een thuis te bieden, anderzijds dringen we de maatschappelijke overlast terug. Het eerste doel staat bij ons voorop, maar we hebben gemerkt dat het tweede doel vaak volgt uit het eerste. In december 2005 zijn we in de E-buurt Domus 1 gestart, met twintig vooral Surinaamse en Antilliaanse mannen en vrouwen van 22 23

13 gemiddeld 45 jaar. Door het grote succes volgde amper een jaar later Domus 2. In Domus 1 wonen mensen voor wie het concept echt is bedoeld: langdurig verslaafden die vaak met justitie in aanraking zijn gekomen. We werken bewust met zo min mogelijk huisregels. Drugsgebruik is toegestaan. Als je hun verslaving niet erkent, erken je deze mensen niet. We hebben wel enkele basisregels: we staan agressie niet toe, er geldt een wapenverbod, racistische uitlatingen worden niet getolereerd en er mag geen overlast zijn in de omgeving. Er is ook praktisch geen overlast in en rond de domussen. We treden zo nodig streng op, in het ergste geval moet een bewoner het pand verlaten. Onze cliënten krijgen 24 uur per dag zorg. Zij staan bij ons centraal. Velen Bewoners Domus Woont u hier al lang? Hoe is het hier? Ze behandelen je hier heel goed. Ik ben tevreden. willen graag trouwen en een normale baan hebben. Dat is voor de meesten niet weggelegd, maar we helpen hen wel stukje bij beetje meer verantwoordelijkheid te nemen en persoonlijke doelen te realiseren. Voor velen is het niet haalbaar om van de drugs af te komen, maar de mensen in de startgroep kijken wel kritisch naar hun eigen gebruik. Ze hebben lang in een vicieuze cirkel geleefd van op straat leven, gebruiken en afgewezen worden. Die cirkel wordt hier doorbroken. Ze voelen zich hier thuis en hebben structuur in hun leven. Van de twintig mensen uit de startgroep hebben vier echt besloten om te stoppen. Dat is een mooi resultaat. De GGD is er ook erg blij mee. Het Domus-concept slaat aan. Ooit was ik kwaad, maar nu niet meer. De problemen die hier zijn, komen gewoon door ons onderling, niet door de medewerkers en de staf. Ze motiveren mensen. Ik heb van 1995 op straat geleefd, niet echt op straat, want ik had toen mijn moeder nog, maar ja, buiten ja. Als u iets mocht veranderen, wat zou dat zijn? Iets veranderen? Nee. Alleen het eten kan hier beter, maar ja, ik kook zelf hierboven. In 2000 was er één nachtopvang in Zuidoost, van HVO-Querido, met 24 plaatsen. Daarna kwamen er twee woonvoorzieningen bij, één van HVO- Querido en één van het Leger des Heils (Domus 1). Sinds de samenwerking via het convenant is het aantal opvangplaatsen in Zuidoost verder uitgebreid. Momenteel zijn er 247 plaatsen, verdeeld over zes opvangvoorzieningen. Behalve nachtopvang en woonvoorzieningen hebben zowel het Leger des Heils als HVO-Querido ook zelfstandige woonvormen in de vorm van Individueel Beschermd Wonen (IBW) en Begeleid Zelfstandig Wonen (BZW). Zo langzamerhand was een groep in staat om begeleid zelfstandig te wonen (met begeleiding in verschillende gradaties. ( ) Er komt iedere dag begeleiding langs: de methodiek is dat mensen onaangekondigd op verschillende momenten langsgaan, expres om goed in de gaten te houden dat er geen dealers zijn, dat er geen samenscholing is van drugsgebruikers. We hebben hele strakke afspraken met de woningstichting: overlast wordt meteen gemeld en aangepakt. ( ) Een grote groep mensen is enorm gestabiliseerd door de corrigerende werking van de groep. Als je met twee andere verslaafde mannen woont, en één haalt een fout figuur binnen, dan betekent dat dat jouw woonrust verstoord wordt. Dat wil je niet. Dat werkt veel beter dan wanneer wij als politieagenten langsgaan. Nic Borghans, Regiomanager HVO-Querido De nachtopvang en een van de woonvoorzieningen beschikken ook over een gebruikersruimte. Hier kunnen verslaafden vrijelijk drugs gebruiken. Het grote voordeel van zo n ruimte is dat er toezicht is en het gebruik niet in de openbare ruimte plaatsvindt. Dealers hebben geen toegang tot de opvang voor drugsverslaafden, ook niet tot een gebruikersruimte. Tot eind 2009 was er nog een derde gebruikersruimte annex dagactiviteitencentrum. Deze moest echter in november 2009 zijn deuren sluiten, doordat de tijdelijke vergunning was verlopen. Er was aanvankelijk een nieuwe locatie gevonden. Omwonenden van de nieuwe locatie hebben een gerechtelijke procedure aangespannen en zijn hierbij in het gelijk gesteld. Hierdoor kon op deze locatie de bouw van een gebruikersruimte niet meer doorgaan. Dienst Zorg en Samenleven (DZS) geeft als verantwoordelijke partij voor de bouw van dit soort voorzieningen het stadsdeel opdracht geschikte locaties voor te stellen. In de praktijk blijkt dit een lastige opgave, aangezien veel verschillende factoren een rol spelen (nabijheid bijzonder beschermde woonfuncties, sociale controle, toegankelijkheid, stedelijke ontwikkeling). Toch zijn er al enkele permanente voorzieningen gerealiseerd. Hierdoor is de overlast sterk verminderd

14 Voor zowel woonvoorzieningen als andere vormen van opvang voor verslaafden gaat het om omstreden maatschappelijke voorzieningen : omwonenden hebben dit soort voorzieningen liever niet in hun directe omgeving. Voorafgaand aan de vestiging van een dergelijke opvang voert het stadsdeel een gedegen locatieonderzoek uit. Omwonenden worden gezien de omstredenheid van de voorzieningen niet geraadpleegd over de vestiging van een voorziening. Wel stelt de gemeente begeleidingscommissies in om mogelijke problemen rondom de voorzieningen te voorkomen. Een begeleidingscommissie is een noodzakelijke voorwaarde bij het realiseren van een voorziening. Deze bestaat uit: een vertegenwoordiger van wethouder Zorg (voorzitter) de vertegenwoordiger van de betrokken instelling zelf omwonenden van de instelling eventueel ondernemers in de omgeving van de instelling politie (buurtregisseur) een vertegenwoordiger van de betrokken woningstichting een vertegenwoordiger van het stadsdeel De begeleidingscommissie ziet toe op het functioneren van een voorziening en let er vooral op of deze geen overlast veroorzaakt voor de omgeving. In extreme gevallen kan een begeleidingscommissie adviseren om de voorziening te sluiten. Wanneer blijkt dat er geen belangstelling meer bestaat voor de begeleidingscommissie, kan de gemeente besluiten om de commissie slapend te houden. Dit betekent dat de commissie niet meer bij elkaar komt, maar wel op korte termijn door de voorzitter bij elkaar geroepen wordt wanneer er sprake is van overlast. Een belangrijke partner in het convenant is woningstichting Rochdale. Als een van de grootste corporaties in Zuidoost is Rochdale al vanaf eind jaren tachtig betrokken bij de vernieuwing van Zuidoost. Rochdale ziet het als zijn taak als convenantpartner om een goede en veilige woonomgeving te realiseren voor al hun bewoners. Daarom helpt de woonstichting huisvesting te realiseren voor drugsverslaafden. De gebouwen waar vanuit HVO-Querido en het Leger des Heils werken, zijn eigendom van Rochdale. Leida van Duyn, manager Sociaal Beheer Rochdale Rochdale (voorheen Patrimonium en daarvoor Nieuw Amsterdam) is eigenaar van de meeste panden in Zuidoost. Om die reden zijn we als enige corporatie, samen met politie, justitie en de gemeente Amsterdam, samenwerkingspartner van stadsdeel Zuidoost, om de drugsoverlast aan te pakken. We werken al veel langer met het stadsdeel samen in de stadsvernieuwing, die nu ongeveer zeventien jaar gaande is omdat er grote leefbaarheidproblemen waren. Met de komst van de metro kwam in Zuidoost ook het drugsprobleem en later het probleem van de dakloze drugsverslaafden. In de bergingen en trappenhuizen van veel oude flats huisden op gegeven moment heel veel daklozen, die voor overlast zorgden. Stadsvernieuwing gaat voor een groot deel over sloop, renovatie en nieuwbouw, maar niet alleen. Problemen los je immers niet op door alleen We steken onze nek uit voor de verschillende drugsvoorzieningen woningen aan te pakken. We hebben uiteenlopende maatregelen getroffen om de veiligheid voor onze huurders te vergroten: bij elke renovatie werd beton vervangen door glas, er kwamen extra liftontsluitingen en veiligheidscamera s, de toegang tot de flat werden op maaiveld geplaatst en er werden toezichthouders en later ook beveiliging ingezet. Bergingen werden leeggehaald. In 1992 besloten we het drastischer aan te pakken en een aantal oude flats te slopen en nadien nog meer. Maar je kunt mensen niet alleen opjagen. Als woningstichting dragen we daarom ook op een andere manier bij aan de aanpak van de drugsoverlast. Wat ooit begon als het project Schoon, Heel en Veilig is nu een reguliere activiteit geworden. We huren bij Streetcornerwork vijf dagen per week drugsverslaafden in die de flats nalopen en vuil verzamelen. We hadden een tijdlang een vaste ploeg die reparaties uitvoerde. Daarnaast realiseren we huisvesting voor verslaafden. We verhuren verspreid over het stadsdeel woningen aan HVO- Querido

15 Voor het Leger des Heils hebben we twee Domus-voorzieningen gerealiseerd en we hebben enkele gebruikersruimten ingericht. Daar steken we echt onze nek voor uit. We hebben nauw contact met de politie en met de hulpverlening. Soms gebeurt het dat we op verzoek van de GGD nog even wachten met ontruimen als er op korte termijn hulp voor de bewoner wordt geregeld. Er is veel bereikt, maar het drugsprobleem is een hardnekkig probleem. We moeten scherp blijven. Ik zou graag het dealerprobleem harder aanpakken, bijvoorbeeld door een huisdealer aan te stellen, maar ik vrees dat dat politiek niet haalbaar is 2.3. Dagbesteding Dagbesteding vormt een belangrijk onderdeel in de Supportaanpak voor drugsverslaafden. Dagbesteding biedt mensen immers structuur en maakt een nuttige besteding van de dag mogelijk. Tegelijkertijd vermindert ook de overlast, omdat cliënten een tijd lang van de straat zijn. Gemiddeld nemen cliënten drie dagdelen per week deel aan één of andere vorm van dagbesteding. Hiervoor ontvangen zij meestal een geringe vergoeding. Ook de aanbieders van dagactiviteiten ontvangen per cliënt een vergoeding. Zij rapporteren de ontwikkeling van de cliënt. De uitkeringsinstantie bepaalt in overleg met de trajectbegeleider in hoeverre de cliënt een vervolgstap kan maken. In principe is er voldoende aanbod van dagactiviteiten in Zuidoost, wel wordt steeds naar een zo passend en uitdagend mogelijk aanbod gezocht. Wij dragen ons steentje bij door klanten te helpen via budgetbeheer en dagbesteding. Bij budgetbeheer betalen we de vaste lasten voor klanten. Ook ontvangen zij leefgeld en soms een bankpas. Normaal gesproken begeleiden we mensen naar werk of scholing, en dan naar regulier werk. Een aantal jaren geleden was het nog niet mogelijk drugsverslaafden in een traject te plaatsen. 3,5 jaar geleden zijn we ook voor deze doelgroep trajecten gaan inkopen.( ) Op jaarbasis stromen in Zuidoost gemiddeld twee mensen uit naar regulier werk. Dat zijn natuurlijk succesverhalen, want het gaat toch om zwaar verslaafden die dat ook blijven. Albert Ruijsselaar, manager DWI geïntegreerde voorziening 28 29

16 2.4. Dagbesteding Dirk Pool, teamleider Streetcornerwork Workforce Er zijn verschillende vormen van dagbesteding in Zuidoost. Streetcornerwork is in Zuidoost van oudsher een belangrijke aanbieder van dagactiviteiten. Met de Workforceprojecten (opruim/schoonmaakwerkzaamheden in de openbare ruimte), Craftforceprojecten (ophalen van karton bij bedrijven) en Farmforceprojecten (werken bij een boer in de omgeving) is Streetcornerwork een van de grotere aanbieders van dagactiviteiten. De organisatie is gestart in Zuidoost en veel cliënten werken er inmiddels al meerdere jaren. Streetcornerwork ontwikkelt ook nieuwe projecten. Zo zijn zij onlangs gestart op initiatief van een inwoonster uit het stadsdeel in het Gaasperpark met tuinieren en opknappen van het groen. Naast Streetcornerwork zijn er diverse andere aanbieders van dagactiviteiten. De activiteiten variëren van koken, computeren en creatieve werkzaamheden in de Rotonde (aangeboden door Jellinek/Arkin) tot het spelen in een band. De Rotonde is een laagdrempelige inloopvoorziening voor drugsverslaafden in de geïntegreerde voorziening aan de Flierbosdreef. Veel dagactiviteiten van de cliënten uit Zuidoost vinden ook in Zuidoost plaats. Soms wordt er bewust voor gekozen om een cliënt deel te laten nemen aan een activiteit buiten het stadsdeel, als deze baat heeft bij een afstand tot de scene in Zuidoost. Streetcornerwork Workforce verzorgt uiteenlopende dagbestedingtrajecten: schoonmaakprojecten in de openbare ruimte, waaronder inzameling van karton en oud papier bij winkeliers, scholen en kinderdagverblijven, bedrijven en dagmarkten maar ook groenwerkzaamheden. Op dit moment onderhouden we bijvoorbeeld het Bijlmermonument en het Rosarium in het Gaasperpark. Wij werken nauw samen met andere hulpverlenende instellingen, maar het meest met de doelgroep: de daklozen en verslaafden. In Zuidoost hebben we inmiddels een behoorlijke capaciteit: dagelijks verzorgen we negen projecten, waarin gemiddeld zes mensen per project aan een zinvolle dagbesteding worden geholpen en hierin ook intensief worden begeleid. Begeleiders zien erop toe dat alles gebeurt zoals is afgesproken en dat er tijdens de werkzaamheden geen drugs worden gebruikt. Met die In Zuidoost is het allemaal begonnen begeleiding staan of vallen onze projecten. Voor de inzameling van karton rijden er van maandag tot en met zaterdag drie kiepwagens. In de andere projecten gaat het vooral om het verzamelen van zwerfvuil of het verwijderen van grofvuil rond de vuilcontainers. Daarnaast zorgen wij nog voor het vervoer van mensen naar zorgboerderijen in en rond Amsterdam. De uitvoering gaat in het algemeen naar ieders tevredenheid, al zijn er ook problemen. We moeten kosten nu zelf gaan dragen, met hulp van het stadsdeel. De overlast van drugsverslaafden is in de afgelopen jaren behoorlijk afgenomen. Ik heb de stellige overtuiging dat de opvangvoorzieningen, maar ook de dagbesteding steeds beter worden. We zitten niet stil, er is volop werk. Dit gebouw aan de Flierbosdreef waar we gezamenlijk met andere hulpinstellingen zitten is een succes. Aandachtspunt blijven de mensen met een andere inkomensachtergrond dan DWI: ook zij moeten gemakkelijker kunnen deelnemen aan onze projecten

17 Julietta Tiemeijer, manager dagactiviteitencentra Jellinek Activering/ Arkin In de bestrijding van de drugsoverlast zijn politie, GGD en DWI de hoofdrolspelers. Maar nu het gros van de verslaafden in Zuidoost inmiddels een woonplek en een inkomen heeft, en hun gezondheid is verbeterd, speelt ook de dagbesteding een belangrijke rol. Als mensen een dagbesteding hebben, zwerven ze niet op straat met alle gevolgen van dien. Het hebben van een dagbesteding is ook heel goed voor het maatschappelijk herstel. De structuur die geboden wordt, is ongelooflijk belangrijk. Bovendien is er sociale controle: mensen letten ook een beetje op elkaar. Tot voor kort had de Jellinek twee dagactiviteitencentra in Zuidoost: de Rotonde en het Stekje. De dagactiviteiten die verslaafden bij ons kunnen doen, variëren van naaien, schilderen, computerwerk en maaltijden koken. Mensen komen twee à drie keer per week een dagdeel langs, nadat ze daarvoor door DWI zijn opgeroepen. Dagbesteding is belangrijk voor het maatschappelijk herstel Als ze komen en meedoen krijgen ze daarvoor 5 euro. Eind 2009 moest het Stekje dicht, omdat de tijdelijke vergunning was verlopen. Ik vind dat heel betreurenswaardig. Het was een soort soos, in een portocabin, met een gebruikersruimte van HVO-Querido ernaast. Meer dan de zwaar beveiligde omgeving van de Rotonde, waar ook de GGD en DWI hun onderkomen hebben, had het Stekje echt de functie van een laagdrempelige inloop. Mensen kwamen er behalve voor dagactiviteiten, voor een kop koffie en een maaltijd, maar ook voor een douche en schone kleren. Ongeveer 70 mensen maakten er regelmatig gebruik van, onder wie de wat oudere verslaafden en verslaafden die vanwege hun problematische gedrag nergens anders terechtkunnen. Zij hadden bij ons al zes jaar lang bij wijze van spreken een vaste stoel. Daarnaast fungeerde het Stekje als bushalte voor de mensen die door onze samenwerkingspartner Streetcornerwork in busjes werden opgepikt voor schoonmaaktrajecten elders in het stadsdeel. Er is in Zuidoost in de afgelopen jaren een grote vooruitgang geboekt, zowel voor de verslaafde mensen zelf als voor de buurt. Er zijn veel minder daklozen, de scenes op straat zijn verdwenen. Er komen steeds meer dagbestedingtrajecten. De uitdaging is nu om dat resultaat vast te houden en vooral geen voorzieningen te sluiten. De verschillende (hulpverlenende) instellingen werken steeds beter samen, al is het nog af en toe wel zoeken wie wat doet. De aanpak is tot nu toe erg gericht op het bestrijden van overlast, maar de gezondheid en de leefomstandigheden van de verslaafden zijn ook van belang. Ik ben een echte Jellinekker: hoewel niet iedereen er in slaagt om na zo veel jaar te stoppen met drugs, vind ik dat je het altijd moet proberen. Dagactiviteiten zijn er in soorten en maten. Zo zijn er laagdrempelige en hoogdrempelige dagactiviteiten. Voor laagdrempelige activiteiten hoeven cliënten geen afspraken of planningen voor de langere termijn na te komen. Aan de prestaties worden geen hoge eisen gesteld. Cliënten voeren die activiteiten gedurende een bepaalde periode op een minimum aantal dagen per week uit. Bij hoogdrempelige activiteiten worden wel bepaalde eisen gesteld. Er zijn ook cliënten die zelf al bepaalde dagactiviteiten hebben zoals een baan, zorgtaken voor kinderen of andere huisgenoten. Dagbesteding 2006 (%) 2007 (%) 2008 (%) feb - mei 2008 (%) Betaald werk 3 % 3 % 5 % 4 % 4 % Zorg 3 % 3 % 1 % 1 % 1 % Activiteiten laagdrempelig Activiteiten hoogdrempelig (arbeidstoegeleiding) feb - mei 2009 (%) 38 % 41 % 49 % 50 % 53 % 10 % 12 % 6 % 6 % 7 % Arbeidstoegeleiding 0 % 0 % 1 % 0 % 2 % Geen 46 % 38 % 38 % 38 % 32 % Onbekend 0 % 4 % 0 % 0 % 0 % Totaal 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Tabel 4. Cliënten in Supportdomein dagbesteding (2006 mei 2009) 32 33

18 In tabel 4 is een vergelijking van dagbestedingvormen over de jaren 2006, 2007, 2008 en medio 2009 weergegeven. We kunnen uit de cijfers in de tabellen afleiden dat er een lichte stijging is van personen met betaald werk, een flinke stijging van personen die laagdrempelige activiteiten uitvoeren en een lichte daling van het aantal mensen met een dagactiviteit dat concreet naar arbeid leidt. Het percentage cliënten zonder dagbesteding is tussen 2006 en mei 2009 afgenomen van 46% naar 32%. Vanaf de ondertekening van het convenant is het aantal personen in een dagbestedingtraject toegenomen. Cliënten die in een activeringstraject van DWI werkzaam zijn, ontvangen hiervoor een vergoeding van 5 euro per dagdeel, met een maximum van Inkomen 2006 (%) 2007 (%) 2008 (%) feb mei 2008 (%) feb mei 2009 (%) In eigen beheer 18 % 15 % 25 % 25 % 22 % Uitkeringbeheer 59 % 65 % 64 % 64 % 67 % Bewindvoering 2 % 2 % 2 % 2 % 1 % Curatele 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % Geen 20 % 15 % 9 % 10 % 10 % Onbekend 0 % 3 % 0 % 0 % 0 % Totaal 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Tabel 5. Cliënten in supportdomein inkomen ( en feb mei 2008 vergeleken met feb mei 2009) 2006 n= n= n= (feb mei) n= euro per jaar. Zij ontvangen dit boven op hun DWI-uitkering en het DWI eist niet dat de activiteiten tot betaald werk leiden. Niet alle cliënten hebben een DWI-uitkering. Sommigen ontvangen een uitkering van het Uivoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV) of Sociale Verzekeringsbank (SVB). De cliënten met deze uitkeringen ontvangen (evenals de aanbieders van de activiteiten) niet structureel een vergoeding voor de activiteiten aangezien deze instanties wel eisen dat de trajecten aantoonbaar naar werk toe leiden. 81 cliënten, 10% van het totaal, heeft formeel geen inkomen volgens de rapportage. Ten opzichte van 2006 is dit een daling tien procent in Repressie 3.1. Drugsoverlast en drugsmisdrijven Een deel van de groep drugsverslaafden staat geregistreerd als veelpleger. Dit houdt in dat zij in vijf jaar tijd minimaal drie veroordelingen en straffen opgelegd hebben gekregen voor delicten als winkeldiefstal, diefstal uit of vanuit auto s, of woninginbraak. Ook kan sprake zijn van delicten als zakkenrollerij, straatroof en lichte geweldsdelicten. Verslaafden die op straat gebruiken en rondhangen, geven de omwonenden en voorbijgangers daarnaast vaak een onveilig gevoel. Ditzelfde geldt voor handel in drugs in de openbare ruimte. Maar ook dealen in een woning brengt vaak de nodige overlast met zich mee. Het is namelijk een enorm komen en gaan van kopers, die zich lang niet altijd netjes gedragen. Tegen al deze activiteiten kan opgetreden worden omdat ze wettelijk niet zijn toegestaan. Daarbij is het succes afhankelijk van de 3.2. Aanpak De politie kan om de overlast aan te pakken onder andere gebruikmaken van verwijderingsbevelen. Er zijn 24-uursverwijderingsbevelen, maar ook verwijderingsbevelen voor veertien dagen, voor één maand en zelfs voor drie maanden. De politie kan ook besluiten een flatverbod op te leggen. In het geval van een flatverbod werkt bereidheid van omwonenden om de overlast te melden. Wij bemoeien ons vooral met de strafrechtketen. ISD stamt uit omstreeks 2004, voor het convenant, toen we net met de aanpak gestart waren. Het gaat daarbij om veelplegers. Maar er worden ook voortdurend andere dingen bedacht. Er is ook een zorgboerderij in Drenthe ingericht. Soms wordt besloten dat het beter is om mensen uit hun oude omgeving te halen en naar het platteland te brengen. Elke maatregel heeft pas zin als je het hele natraject verzorgt.( ) Het blijft natuurlijk een waterbedeffect: wij drukken hier en dan komt het ergens anders weer boven. Je kunt dit probleem ook niet oplossen. Je kunt het wel beter beheersbaar maken. (Lex Verzijlbergen, wijkteamchef politie) de politie nauw samen met woningstichting Rochdale, die melding doet van de overlast. Treft de politie iemand aan voor wie een flatverbod geldt, dan houdt zij de persoon in kwestie aan. Bij drie overtredingen van een flatverbod volgt een dagvaarding bij de rechter. In de praktijk komt dit echter nauwelijks voor

19 Patrick Struiken, buurtregisseur Ik werk als buurtregisseur in de Amsterdamse Poort. Een paar jaar geleden hielden zich daar zeker vijftig overlastplegers 24 uur per dag op: voor winkels en in de parkeergarage. Ze stonden daar openlijk te dealen en te gebruiken. Auto-inbraken en winkeldiefstal waren schering en inslag. Voor de winkeliers was het allemaal natuurlijk erg vervelend: de klanten bleven weg. Ik surveilleerde er dagelijks, ik kende precies de dode hoeken van het winkelcentrum waar de drugsverslaafden zaten. Ze kennen me allemaal. Ik maakte hun duidelijk dat ik ze wel begreep, maar ook dat wat ze deden echt niet kon. Sinds 1 oktober 2009 is de aanpak van dealers aangescherpt. In bepaalde gebieden, rondom de Flierbosdreef en Ganzenpoort, is een verwijderingsbevel voor dealers van kracht voor drie maanden. Bij herhaling binnen één jaar volgt een verwijdering voor zes maanden. Dit drie maanden-verwijderingsbevel geldt ook voor verslaafden die zelf (kleine hoeveelheden) dealen. Door een goede samenwerking tussen hulpinstellingen en politie is het waterbedeffect en dus de overlast van verslaafden op straat sterk verminderd. Drugsverslaafden zijn ook gewoon mensen met wie je kunt praten Dat mensen en ook kinderen last van ze hadden. Dat begrepen ze wel. Ik respecteer iedereen. Drugsverslaafden zijn ook gewoon mensen met wie je kunt praten. Omgekeerd respecteren zij mij ook. Sommige jongens ken ik nog uit Suriname. Als ze me zien, groeten ze en gaan uit zichzelf weg. Als het nodig is, waarschuw ik één keer, daarna deel ik bekeuringen uit. Dealen en gebruiken in het openbaar, maar ook doelloos rondhangen wordt niet meer getolereerd. Vroeger kon een achtuur-verbod worden opgelegd, inmiddels is dat uitgebreid naar 24 uur. Sinds de verslaafden dagactiviteiten hebben, gaat het beter. Door die activiteiten zijn ze uit de scene en ze verdienen wat centjes. De overlast is aanzienlijk verminderd. Je ziet nu veel minder groepjes rondhangen. Zolang er drugs verkrijgbaar is, zul je dat stiekeme gedoe wel altijd houden. Maar de drugsverslaafden halen nu minder rottigheid uit. Ook het drugstoerisme is afgenomen, onder andere door de hardere aanpak: camera s en gebiedsverboden. Ik ben tevreden. Nu moet de aanpak worden aangepast aan de praktijk: die verandert voortdurend. Dealers verplaatsen zich tegenwoordig vaker op de fiets en ze werken samen: ze Om de mate van overlast te monitoren worden hierover gegevens bijgehouden. Na een toename van de verschillende verwijderingsbevelen laat 2009 weer een afname van de verwijderingsbevelen zien. Een verklaring hiervoor kan zijn dat na een periode van hebben nu óf alleen bolletjes óf geld op zak. Binnenkort ga ik samen met de GGD voorlichting geven over het nieuwe straatverbod voor dealers. Als ze gepakt worden, dan mogen ze drie maanden lang het gebied niet meer in, ook niet voor hulpverlening. Ik ga ervan uit dat die aanpak gaat werken. De mensen gaan niet graag weg uit hun buurtje jan - sept 2009 Verwijderingsbevelen w.v. 24 uurs Nb w.v. veertien dagen Nb w.v. één maand Nb w.v. drie maanden Nb Overtreding verwijderingsbevelen Nb Incidenten drugsoverlast w.v. APV drugsgerelateerd w.v. meldingen drugsoverlast w.v. drugsmisdrijven (handel) w.v. drugspanden aangepakt Tabel 6. Gegevens over verwijderingsbevelen en incidenten drugsoverlast 7 Gecorrigeerd voor 2009 strenge handhaving in 2008 mensen geen verbod meer opgelegd willen krijgen. Vanaf 1 oktober is de specifieke maatregel DealerOverlast- Gebieden (DOG) ingegaan. Vanaf deze datum tot aan begin december zijn drie DOG-verwijderingsbevelen opgelegd. 7 Voor wat betreft de drugsoverlast en verwijderingsbevelen beschikken wij over gegevens tot en met 36 september

20 De incidenten waarbij sprake was van drugsoverlast zijn afgenomen. Het aantal drugsgerelateerde misdrijven op gebied van drugshandel lijkt na een toename in 2008 in 2009 weer licht af te nemen. Dit strookt met de gegevens over drugshandel in de drugsindex De drugsindex Harddrugs (artikel 2) Jan sept Aantal feiten Aantal zaken Feiten w.v. strafoplegging Zaken w.v. strafoplegging Softdrugs (artikel 3) Aantal feiten Aantal zaken Feiten w.v. strafoplegging Zaken w.v. strafoplegging 20 9 Voorbereidings- en/of bevorderende handelingen (artikel 10a) geeft voor september 2008 tot en met augustus 2009 in een enkele buurt een stijging van incidenten drugsoverlast aan. Voor andere buurten is het aantal incidenten in diezelfde maanden gelijk gebleven of afgenomen. Aantal feiten Aantal zaken Feiten w.v. strafoplegging Zaken w.v. strafoplegging Tabel 7. Aantal feiten en zaken en eindvonnissen gerelateerd aan de opiumwet Gecorrigeerd voor 2009 Het aantal feiten en zaken gerelateerd aan de Opiumwet is van belang om inzicht te krijgen in het aantal overtredingen. Bij een strafbaar feit is sprake van een handeling of gedrag waarbij iemand de wet overtreedt. Met een zaak wordt een strafzaak bedoeld. Wanneer er een gerechtelijke procedure voor een strafbaar feit is gestart is er sprake van een strafzaak. In tabel 7 is te zien dat het aantal Bewoners en ondernemers feiten en zaken voor wat betreft harddrugs en softdrugs in 2009 lijkt te zijn afgenomen. Hierbij moet echter vermeld worden dat de gegevens van 2009 driekwart jaar betreffen. We hebben de gegevens voor het gehele jaar in de tabel gecorrigeerd. Ook het aantal strafzaken betreffende voorbereidings- en / of bevorderende handelingen lijkt in 2009 lager te zijn dan in Als je het doorgrondt, dan kom je erachter dat achter die junks soms fantastische mensen schuilen. ( ) In 1985 had je in Kikkenstein een enorme inbraakgolf. Het hang- en sluitwerk was gewoon flut. Je zette een mesje tussen het kozijn, je deed zo en klaar. Je kon binnen een minuut binnen zijn. Dan had je ook nog van die hele domme maatregelen. Werd er ineens in Fazantenhof een telefooncel neergezet. Die werd meteen gebruikt voor bestellingen en leveringen. Dat was een soort service aan de dealers. Het gaat beter in Zuidoost sinds die ketenaanpak van verslaafdenopvang 8 Tot en met september

Bestrijding drugsoverlast Amsterdam Zuidoost. Rapportage 2007

Bestrijding drugsoverlast Amsterdam Zuidoost. Rapportage 2007 Bestrijding drugsoverlast Amsterdam Zuidoost Rapportage 2007 Amsterdam Zuidoost, 20 mei 2008 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 Hoofdstuk 2 Politie-aanpak... 3 Hoofdstuk 3 Justitiële aanpak... 4

Nadere informatie

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Begeleid Wonen www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich

Nadere informatie

Convenant. Bestrijding Drugsoverlast Amsterdam Zuidoost

Convenant. Bestrijding Drugsoverlast Amsterdam Zuidoost Convenant Bestrijding Drugsoverlast Amsterdam Zuidoost 2006-2010 Convenantpartners: Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost Openbaar Ministerie, parket Amsterdam Politie Amsterdam-Amstelland Woningstichting

Nadere informatie

Vragen en opmerkingen nav document 'Beantwoording van vragen over het Domus initiatief in Lamweerde te Wehl'.

Vragen en opmerkingen nav document 'Beantwoording van vragen over het Domus initiatief in Lamweerde te Wehl'. Vragen en opmerkingen nav document 'Beantwoording van vragen over het Domus initiatief in Lamweerde te Wehl'. 1.1 Het grootste deel van de daklozen in de Achterhoek betreffen mannen die lijden aan alcoholverslaving.

Nadere informatie

Een stap verder in forensische en intensieve zorg

Een stap verder in forensische en intensieve zorg Een stap verder in forensische en intensieve zorg Palier bundelt intensieve en forensische zorg. Het is zorg die net een stapje verder gaat. Dat vraagt om een intensieve aanpak. Want onze doelgroep kampt

Nadere informatie

Opmerkingen en onderzoeksuggesties vanuit de discussiegroepen symposium 16/10/2013 nav de tabellen over huisuitzettingen

Opmerkingen en onderzoeksuggesties vanuit de discussiegroepen symposium 16/10/2013 nav de tabellen over huisuitzettingen Bijlage 2 Opmerkingen en onderzoeksuggesties vanuit de discussiegroepen symposium 16/10/2013 nav de tabellen over huisuitzettingen 1. Wat is het aandeel feitelijke huisuitzettingen? 0,8% 0,7% 0,6% 0,5%

Nadere informatie

Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg

Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg De zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) (Bron: GGD Amsterdam) bevat onder andere het domein huisvesting. Het afwegingskader in deze bijlage is afgeleid van deze zelfredzaamheidsmatrix.

Nadere informatie

Onderwerp begeleid wonen sociaal kwetsbaren

Onderwerp begeleid wonen sociaal kwetsbaren Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag de gemeenteraad Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk rm 2008.118 - DSO/2008.521 RIS 155067 Doorkiesnummer 070-353 5000 E-mailadres Aantal

Nadere informatie

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg IrisZorg verslavingszorg en maatschappelijke opvang dicht bij mensen, ver in zorg > IrisZorg: dicht bij mensen, ver in zorg Bij IrisZorg kan iedereen rekenen op de deskundigheid en betrokkenheid van onze

Nadere informatie

Aanpak: OGGz. Beschrijving

Aanpak: OGGz. Beschrijving Aanpak: OGGz De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: OGGz Z.O. Drenthe GGD

Nadere informatie

Team Bemoeizorg Wageningen. Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt

Team Bemoeizorg Wageningen. Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt Team Bemoeizorg Wageningen Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt Team Bemoeizorg Wageningen Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt We willen allemaal wel hulp bieden aan

Nadere informatie

Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2008

Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2008 Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2008 metingen 2001 tot en met 2007 A. Kruize M. Hofman B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl

Nadere informatie

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek NO DRUGS Plan van aanpak drugsproblematiek Inleiding De gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal hebben het voornemen hun coffeeshops in 2009 te sluiten. Dit kan leiden tot negatieve effecten voor de illegale

Nadere informatie

Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Buurtenquête hostel Leidsche Maan Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

Housing First. Housing First juli 2013 Pag. 1 van 5. Wat is Housing First?

Housing First. Housing First juli 2013 Pag. 1 van 5. Wat is Housing First? Housing First Wat is Housing First? Het aanbieden van een individuele woonst én langdurige begeleiding aan mensen die chronisch dakloos zijn en kampen met een verslavings en/of psychiatrische problematiek.

Nadere informatie

12 Belangrijke adressen, telefoonnummers en spreekuren

12 Belangrijke adressen, telefoonnummers en spreekuren Dak- en thuislozen In deze brochure 3 Dak- en thuisloos 4 Dakloos 6 Thuisloos 7 Het locatiebezoek 9 Klachten en bezwaar 10 Schema: locatiebezoek 10 Beheer van uw uitkering 12 Belangrijke adressen, telefoonnummers

Nadere informatie

Balanceren tussen hoop en wanhoop

Balanceren tussen hoop en wanhoop i n e vo or h a m Balanceren tussen hoop en wanhoop vo or a f In deze bijdrage staat het Leger des Heils centraal. Het Leger des Heils doet veel voor mensen, die te kampen hebben met chronische verslaving

Nadere informatie

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 20151020 NETQ verwarde personen/ggz Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 i Beginpagina Beste heer, mevrouw, Aedes krijgt van leden regelmatig signalen over overlast en andere

Nadere informatie

Stadsberichten Extra. Tijdelijke alcoholopvang aan de Kleine Haag. Maliebaan. Stad met een hart. Nieuws van de gemeente Amersfoort

Stadsberichten Extra. Tijdelijke alcoholopvang aan de Kleine Haag. Maliebaan. Stad met een hart. Nieuws van de gemeente Amersfoort Stadsberichten Extra Nieuws van de gemeente Amersfoort Tijdelijke alcoholopvang aan de Kleine Haag Begin oktober verhuist de huidige groep bezoekers van het zorgcentrum de Kleine Haag naar het hostel voor

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE

NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE Woonoverlast en Skaeve Huse November 2015 1. Inleiding 1.1 Respons en weging Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van een peiling over woonoverlast en Skaeve Huse

Nadere informatie

Werkplan drugsbeleid 2006-2010, Stadsdeel Zuidoost conceptversie 12 september 2006

Werkplan drugsbeleid 2006-2010, Stadsdeel Zuidoost conceptversie 12 september 2006 Werkplan drugsbeleid 2006-2010, Stadsdeel Zuidoost conceptversie 12 september 2006 I Inleidende woorden Voor u ligt het werkplan Drugsbeleid 2006-2010 van het stadsdeel Zuidoost. In het plan worden de

Nadere informatie

AARD, OMVANG EN MOBILITEIT VAN PROBLEMATISCHE HARDDRUGSGEBRUIKERS IN ROTTERDAM. Harddrugsgebruikers geregistreerd. S. Biesma. J. Snippe. B.

AARD, OMVANG EN MOBILITEIT VAN PROBLEMATISCHE HARDDRUGSGEBRUIKERS IN ROTTERDAM. Harddrugsgebruikers geregistreerd. S. Biesma. J. Snippe. B. AARD, OMVANG EN MOBILITEIT VAN PROBLEMATISCHE HARDDRUGSGEBRUIKERS IN ROTTERDAM Harddrugsgebruikers geregistreerd S. Biesma J. Snippe B. Bieleman SAMENVATTING In opdracht van de gemeente Rotterdam is de

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Roden, 17 februari 2010 Onderwerp Uitvoering Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) gemeente Noordenveld Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

Monitor begeleid wonen Twente 2012

Monitor begeleid wonen Twente 2012 Monitor begeleid wonen Twente 2012 metingen 2009, 2010 en 2011 A. Kruize S. Biesma B. Bieleman 1. Inleiding De wijze waarop de twee centrumgemeenten Almelo en Enschede, de maatschappelijke opvang willen

Nadere informatie

Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN. Onderdeel van Arkin

Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN. Onderdeel van Arkin Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN Onderdeel van Arkin Ieder mens is waardevol. Mentrum behandelt mensen met langerdurende ernstige problemen op het gebied van psychiatrie en/of verslaving.

Nadere informatie

Over de Geïntegreerde Voorzieningen

Over de Geïntegreerde Voorzieningen Aan Alle omwonenden Geïntegreerde Voorziening Elisabeth Wolffstraat/hoek Kostverlorenkade Datum 13 januari 2010 Bijlage bij Brief aan omwonenden GV West, d.d. 13 januari 2010 Over de Geïntegreerde Voorzieningen

Nadere informatie

EEn GEBUnDELDE aanpak voor Brabantse daken thuislozen

EEn GEBUnDELDE aanpak voor Brabantse daken thuislozen EEn GEBUnDELDE aanpak voor Brabantse daken thuislozen 1 Wij geven thuis! U ook? De Brabantse steden tellen steeds meer kwetsbare burgers zoals daken thuislozen en zwerfjongeren. Zowel hun aantal als de

Nadere informatie

Integraal veiligheidsplan Amsterdam Zuidoost 2007-2010

Integraal veiligheidsplan Amsterdam Zuidoost 2007-2010 1 Integraal veiligheidsplan Amsterdam Zuidoost 2007-2010 2 Inhoudsopgave Samenvatting...5 Inleiding...6 Politiek primaat...6 Stad - stadsdelen...6 Sociale veiligheid...6 Samenwerken...6 Opbouw van deze

Nadere informatie

Wijnand Mulder Leo Rijff 17-09-2012

Wijnand Mulder Leo Rijff 17-09-2012 Wijnand Mulder Leo Rijff 17-09-2012 Gedetineerd in de psychiatrie? Mensen die niet kunnen meedoen, of van wie we willen dat ze niet meedoen, moeten uit de maatschappij verwijderd worden? Doelgroep 7

Nadere informatie

Opvang. Dak- en thuislozenopvang. Mobiel team. Passantenverblijf

Opvang. Dak- en thuislozenopvang. Mobiel team. Passantenverblijf opvang 1 Opvang De laagdrempelige voorkant van het hulpaanbod van HVO- Querido valt onder de noemer opvang. Bij opvang gaat het om de combinatie van onderdak en begeleiding. Dat kan op verschillende manieren.

Nadere informatie

HANDREIKING. Landelijke toegankelijkheid in de maatschappelijke opvang

HANDREIKING. Landelijke toegankelijkheid in de maatschappelijke opvang HANDREIKING Landelijke toegankelijkheid in de maatschappelijke opvang Handreiking Landelijke toegankelijkheid in de maatschappelijke opvang Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Aanleiding en doel van de handreiking

Nadere informatie

ACT en FACT: zorg en behandeling in de maatschappij

ACT en FACT: zorg en behandeling in de maatschappij ACT en FACT: zorg en behandeling in de maatschappij ACT en FACT: zorg en behandeling in de maatschappij Gecertificeerde zorg voor mensen met met ernstige psychiatrische ernstige psychiatrische aandoeningen

Nadere informatie

6 secondant #6 december 2010. Groot effect SOV/ISD-maatregel

6 secondant #6 december 2010. Groot effect SOV/ISD-maatregel 6 secondant #6 december 21 Groot effect SOV/ISD-maatregel Selectieve opsluiting recidivisten werkt Crimi-trends Een langere opsluiting van hardnekkige recidivisten heeft een grote bijdrage geleverd aan

Nadere informatie

4. SLOTBESCHOUWING. 4.1 Omvang

4. SLOTBESCHOUWING. 4.1 Omvang Doel gr oepenanal yse dak-ent hui sl ozenen har ddr ugsver sl aaf den st edendr i ehoek 4. SLOTBESCHOUWING Vanaf 1999 heeft onderzoeksbureau INTRAVAL doelgroepenanalyses uitgevoerd in Apeldoorn (1999/2000),

Nadere informatie

en vast dagritme, een rustige omgeving, nuttige werkzaamheden en gezelligheid samen.

en vast dagritme, een rustige omgeving, nuttige werkzaamheden en gezelligheid samen. Zorg Onze opvatting over zorg is steeds in ontwikkeling. Tegenwoordig vinden we het belangrijk dat de zorgcliënten zo goed mogelijk deel kunnen nemen aan de maatschappij en regie hebben over hun eigen

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

OMGEKEERDE UITVOERINGSIMPULS. Donutdocument briefadressen

OMGEKEERDE UITVOERINGSIMPULS. Donutdocument briefadressen OMGEKEERDE UITVOERINGSIMPULS Donutdocument briefadressen DONUT 1 // Functionele Ruimte BRP Casus: Het probleem van Marco Marco werd tijdens de crisis ontslagen. Hij kon de hypotheek van zijn huis niet

Nadere informatie

Ons kenmerk L110/05.23786. Aantal bijlagen

Ons kenmerk L110/05.23786. Aantal bijlagen Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 6-9-05 Datum

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de verhuizing van de opvangvoorziening van dak- en thuisloze jongeren in Nijmegen.

Veelgestelde vragen over de verhuizing van de opvangvoorziening van dak- en thuisloze jongeren in Nijmegen. Veelgestelde vragen over de verhuizing van de opvangvoorziening van dak- en thuisloze jongeren in Nijmegen. Inleiding De centrumgemeente Nijmegen en IrisZorg willen zich inzetten voor kwetsbare jongeren

Nadere informatie

Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Twente 2013

Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Twente 2013 metingen 2009-2012 Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Twente 2013 A. Kruize B. Bieleman 1. Inleiding De wijze waarop de twee centrumgemeenten Almelo en Enschede, de maatschappelijke opvang willen vormgeven,

Nadere informatie

Wat zijn Skaeve Huse. Over de omgeving

Wat zijn Skaeve Huse. Over de omgeving Wat zijn Skaeve Huse - Waarom Skaeve Huse? - Hoe zien Skaeve Huse eruit? - Waarom deze rare naam? - Wat is woonoverlast en waar komt het voor? - Wat lost Skaeve Huse op? - Wat doet de gemeente nog meer

Nadere informatie

Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Klik hier als u een datum wilt invoeren. Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Klik hier als u een datum wilt invoeren. Klik hier als u tekst wilt invoeren. Algemene Gegevens Gegevens klant Naam Geboortedatum BSN Klantnummer Zijn er kinderen aanwezig? Gegevens aanbieder Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Naam ondersteuner Contactgegevens

Nadere informatie

IrisZorg Preventieve wijkgerichte

IrisZorg Preventieve wijkgerichte IrisZorg Preventieve wijkgerichte hulpverlening 1. Wie zijn Bianca Lubbers en Vincent Stijns? 2. Wat is IrisZorg? 3. Wat is IRIS in de Buurt? 4. Wat doet IRIS in de Buurt? casuïstiek 5. Maatschappelijk

Nadere informatie

Voor mensen die niet bestaan, maar er wel zijn.

Voor mensen die niet bestaan, maar er wel zijn. Voor mensen die niet bestaan, maar er wel zijn. De rol en functie van de Nico Adriaans Stichting in én naast de MO-keten. Voorwoord Ieder mens heeft behoefte aan een veilige haven, een plek waar hij of

Nadere informatie

Welkom in De Cocon. De Cocon bestaat uit vier onderdelen:

Welkom in De Cocon. De Cocon bestaat uit vier onderdelen: De Cocon Welkom in De Cocon Een voor de hand liggende zin om een brochure mee te openen, maar ook een zin die voor bezoekers van De Cocon zeker niet altijd vanzelfsprekend is. Welkom zijn zij immers lang

Nadere informatie

Monitor daklozen en harddrugsverslaafden. Apeldoorn M. van Zwieten. S. Biesma. B. Bieleman. metingen

Monitor daklozen en harddrugsverslaafden. Apeldoorn M. van Zwieten. S. Biesma. B. Bieleman. metingen Monitor daklozen en harddrugsverslaafden Apeldoorn 2008 metingen 2004-2007 M. van Zwieten S. Biesma B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor

Nadere informatie

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE In het najaar van 2015 heeft de commissie Dannenberg een advies geschreven over beschermd wonen. In hun advies geven ze de gemeenten in Nederland

Nadere informatie

(Basis) Penitentiair Programma: brug naar de samenleving. Penitentiair Trajectencentrum PI Rotterdam Informatie voor werkgevers

(Basis) Penitentiair Programma: brug naar de samenleving. Penitentiair Trajectencentrum PI Rotterdam Informatie voor werkgevers (Basis) Penitentiair Programma: brug naar de samenleving Penitentiair Trajectencentrum PI Rotterdam Informatie voor werkgevers PTC, PP, BPP en PIA in het kort Een (Basis) Penitentiair Programma biedt gedetineerden

Nadere informatie

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen.

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Om deze ambitie te realiseren, zetten we in op maatregelen

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Samenleving

Gemeente Haarlem. Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Samenleving Haarlem Gemeente Haarlem Jack Chr. van der Hoek, MBA. Wethouder Wmo, Welzijn, Volksgezondheid, Cultuur en Vastgoed Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de commissie Samenleving

Nadere informatie

Landelijke toegang maatschappelijke opvang

Landelijke toegang maatschappelijke opvang HANDREIKING Landelijke toegang maatschappelijke opvang VERSIE DECEMBER 2014 1 Aanleiding en doel van de tweede handreiking Vanaf 2010 zijn de financiële middelen die de centrumgemeenten ontvangen van het

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

St. Jansstraat 2C Goudsesingel 184 Telefoon 050-313 40 52 Telefoon 010-425 92 12 Fax 050-312 75 26 Fax 010-476 83 76

St. Jansstraat 2C Goudsesingel 184 Telefoon 050-313 40 52 Telefoon 010-425 92 12 Fax 050-312 75 26 Fax 010-476 83 76 OVERLASTVEROORZAKERS DORDRECHT INTERVIEWSMETTIEN OVERLASTGEVERS COLOFON INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat 2C

Nadere informatie

8. Waarom zijn de inwoners van Krimpen aan den IJssel niet eerder geïnformeerd?

8. Waarom zijn de inwoners van Krimpen aan den IJssel niet eerder geïnformeerd? Veelgestelde vragen Algemeen 1. Waarom biedt de gemeente Krimpen aan den IJssel vluchtelingen opvang aan? Elke dag komen er nieuwe vluchtelingen in Nederland aan. Voor deze mensen is niet direct een plek

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

FLEVOMONITOR 2010 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop & Dirk J. Korf m.m.v. Bobby Steiner

FLEVOMONITOR 2010 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop & Dirk J. Korf m.m.v. Bobby Steiner FLEVOMONITOR 2010 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld Annemieke Benschop & Dirk J. Korf m.m.v. Bobby Steiner Dit onderzoek is uitgevoerd door het Bonger Instituut voor Criminologie van de Universiteit

Nadere informatie

Hierbij leggen wij u het plan van aanpak voor dat moet worden voorzien in een humaan alternatief voor de verslaafde prostituees van de tippelzone.

Hierbij leggen wij u het plan van aanpak voor dat moet worden voorzien in een humaan alternatief voor de verslaafde prostituees van de tippelzone. RIS116269_13-MEI-2004 Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag de gemeenteraad Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk rm 2004.083 - BOW/2004.517 RIS 116269 Doorkiesnummer 070-353 5000

Nadere informatie

Veel gestelde vragen locatie Aalbersestraat

Veel gestelde vragen locatie Aalbersestraat Veel gestelde vragen locatie Aalbersestraat 1. Wanneer komen de eerste bewoners? De eerste bewoners wonen vanaf 4 april op de Aalbersestraat. Zij stromen geleidelijk in. Naar verwachting zijn in juni 2016

Nadere informatie

Wij bieden jongeren een nieuwe start

Wij bieden jongeren een nieuwe start Wij bieden jongeren een nieuwe start singelzicht.nl Gelijke kansen voor iedere jongere Zwerfjongeren, een waardevaste investering Iedere investeerder zoekt naar het hoogste rendement. Dat geldt ook voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...8

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...8 20170602 NETQ verwarde personen Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...8 i Beginpagina Beste heer, mevrouw, Aedes krijgt van leden regelmatig signalen over overlast en andere

Nadere informatie

informatie voor cliënten

informatie voor cliënten informatie voor cliënten 2 Inhoud Welkom bij HVO-Querido 2 Welke zorg bieden wij 3 Opvang 3 Woonbegeleiding 3 Dagactiviteiten 3 Aanmelding en werkwijze 4 Hoe meld ik me aan? 4 Zorgprogramma 4 Zorgzwaartepakket

Nadere informatie

Productcatalogus 2015

Productcatalogus 2015 Productcatalogus 2015 Stichting ToReachIt Simple as A.B.C. Acceptance is the Beginning of Change Inhoudsopgave Inleiding Pag. 1.1 Waarom deze productcatalogus 3. 1.2 Stichting ToReachIt samengevat 3. Producten

Nadere informatie

Sociaal Vangnet Apeldoorn. Preventieve aanpak van (multi) problemen

Sociaal Vangnet Apeldoorn. Preventieve aanpak van (multi) problemen Sociaal Vangnet Apeldoorn Preventieve aanpak van (multi) problemen 1 Wim ter Beek Coördinator VSW Lieneke Postema Teamleider Mens en Buurt, De Goede Woning Huurt u van een woningcorporatie? U heeft recht

Nadere informatie

gewoon meedoen! Ketenzorg met toekomst

gewoon meedoen! Ketenzorg met toekomst gewoon meedoen! Ketenzorg met toekomst De basis van In voor zorg! Voor wie is JeugdzorgPlus? Door een gebrek aan aansluitende zorg vielen voorheen veel jongeren tussen wal en schip. Dit verkleinde hun

Nadere informatie

6. Schuldhulpverlening

6. Schuldhulpverlening 6. Schuldhulpverlening Sociale Hulpverlening in de inloophuizen Het komt helaas meer en meer voor dat mensen financieel en/of emotioneel in de zorgen raken of in een sociaal isolement terecht komen en

Nadere informatie

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14 CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14 Datum : 01-02-2014 Auteur : Jaap Noorlander, Joris van Nimwegen Versie : 2 1 Inhoudsopgave Inleiding... Pagina 3 Vraagstelling... Pagina 3 Methode

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.462 3.588 3.119 598 12.767 Bovenstaand woningbezit is exclusief 540 onzelfstandige

Nadere informatie

Maatschappelijke opvang in Haarlem. Regionaal Kompas Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

Maatschappelijke opvang in Haarlem. Regionaal Kompas Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Maatschappelijke opvang in Haarlem Regionaal Kompas 2008 2014 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Regionaal Kompas Plan van aanpak bestrijding dakloosheid voor de periode 2008 2014 Reikwijdte: Haarlemmermeer,

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de verhuizing van de opvangvoorziening van dak- en thuisloze jongeren in Nijmegen.

Veelgestelde vragen over de verhuizing van de opvangvoorziening van dak- en thuisloze jongeren in Nijmegen. Veelgestelde vragen over de verhuizing van de opvangvoorziening van dak- en thuisloze jongeren in Nijmegen. Inleiding De centrumgemeente Nijmegen en IrisZorg willen zich inzetten voor kwetsbare jongeren

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Gemeente J Eergen op Zoom

Gemeente J Eergen op Zoom Gemeente J Eergen op Zoom RMD06-0047 Datum 5 april 2006 Nr,: 06-40 Van Aan Kopie aan Onderwerp Het college van B&W De raads- en duoburgerleden A. Beukman Informatie gemeenteraad m.b.t. de situatie Venlo

Nadere informatie

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2006

Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2006 Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2006 METINGEN 2001, 2002, 2003, 2004 EN 2005 B. Bieleman A. Kruize M. van Zwieten COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl

Nadere informatie

REGIOCONVENANT Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

REGIOCONVENANT Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen REGIOCONVENANT Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen Inleiding Utrecht is als centrumgemeente verantwoordelijk voor de maatschappelijke opvang (MO) en voorzieningen voor beschermd wonen

Nadere informatie

Samenvatting. Achtergrond, doel en onderzoeksvragen

Samenvatting. Achtergrond, doel en onderzoeksvragen Samenvatting Achtergrond, doel en onderzoeksvragen Voor de tweede keer heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) de situatie van (ex-)gedetineerden op de gebieden identiteitsbewijs,

Nadere informatie

informatie bijeenkomst locatieonderzoek stedelijk kompas

informatie bijeenkomst locatieonderzoek stedelijk kompas informatie bijeenkomst locatieonderzoek stedelijk kompas huisvesting verslaafde dak- en thuislozen 24 oktober 2012 Agenda 1 Opening en mededelingen, mevr. I. Joosen afdelingshoofd Welzijn en Samenleving

Nadere informatie

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder!

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder! 24 uurshulp Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! 24 UURSHULP De meeste kinderen en jongeren wonen thuis bij hun ouders totdat ze op zichzelf gaan wonen. Toch kunnen er omstandigheden zijn,

Nadere informatie

U dient dit formulier tijdens het gepland gesprek mee te nemen. Dit formulier is onderdeel van het gesprek.

U dient dit formulier tijdens het gepland gesprek mee te nemen. Dit formulier is onderdeel van het gesprek. Geachte heer/ mevrouw, Hoe gaat het met u? Om duidelijk te krijgen hoe het op dit moment met u gaat, willen wij u vragen onderstaande vragen te beantwoorden. U mag bij elk onderwerp (het zijn er 11) in

Nadere informatie

Drie jaar Taskforce Overlast

Drie jaar Taskforce Overlast Drie jaar Taskforce Overlast Duidelijke afname van ervaren overlast Centrum en Sinds 2010 werkt de gemeente Dordrecht met de Taskforce Overlast in de openbare ruimte aan het terugdringen van de overlast

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

Housing First: eerst een huis, dan de zorg. Een nieuw thuis na een zwervend bestaan

Housing First: eerst een huis, dan de zorg. Een nieuw thuis na een zwervend bestaan Housing First: eerst een huis, dan de zorg Een nieuw thuis na een zwervend bestaan Iedereen heeft recht op een eigen plek om te wonen. Dat is het idee achter Housing First. Een eigen (huur)woning geeft

Nadere informatie

Wij verwachten gemiddeld 3 tot 5 'Catch 22' situaties per jaar in de gemeente Woerden die opgevangen kunnen worden door de 'Catch 22 aanpak'.

Wij verwachten gemiddeld 3 tot 5 'Catch 22' situaties per jaar in de gemeente Woerden die opgevangen kunnen worden door de 'Catch 22 aanpak'. RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00235 çemeente WOERDEN Van : college van burgemeester en wethouders Datum : 24 mei 2016 Portefeuillehouder(s) : wethouder Koster, wethouder Stolk Portefeuille(s) : Participatie

Nadere informatie

B en W. nr d.d Onderwerp Brief aan de raad over ontwikkelingen in de huisvesting Maatschappelijke opvang 2012

B en W. nr d.d Onderwerp Brief aan de raad over ontwikkelingen in de huisvesting Maatschappelijke opvang 2012 B en W. nr. 12.0685 d.d. 3-7-2012 Onderwerp Brief aan de raad over ontwikkelingen in de huisvesting Maatschappelijke opvang 2012 Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. bijgaande brief aan de raad

Nadere informatie

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; O M Nr. MO/1360807 Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; gelet op de artikelen 2.10 lid 5, 2.12 lid 2 en 2.13 van de

Nadere informatie

Concept verslag van de bewonersbijeenkomst over het concept beheerplan voor de 24-uurs opvang

Concept verslag van de bewonersbijeenkomst over het concept beheerplan voor de 24-uurs opvang Concept verslag van de bewonersbijeenkomst over het concept beheerplan voor de 24-uurs opvang d.d. 1 september 2015 Aanwezigen: - Circa 50 omwonenden; - HVO Querido: Joris de Heus (teammanager 24-uursopvang),

Nadere informatie

Vreemdelingenbeleid Amsterdam

Vreemdelingenbeleid Amsterdam Vreemdelingenbeleid Amsterdam 14 oktober 2016 Historie - 2001 Fonds Gevolgen Vreemdelingenwetgeving - 2013 Start Pilot Vluchthaven: 128 personen is gedurende 6 maanden onderdak, rust en een individueel

Nadere informatie

RIS.5910. Evaluatie Inloopvoorziening Hier en NU

RIS.5910. Evaluatie Inloopvoorziening Hier en NU RIS.5910 Evaluatie Inloopvoorziening Hier en NU Evaluatie inloopvoorziening voor dak- en thuislozen Hier en Nu Inleiding: In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) was in het beleidsplan

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: BJZ Flevoland

Nadere informatie

Kees Tienhoven: Ten behoeve van de bestijding van overlast zijn vorig jaar een aantal maatregelen genomen, te weten:

Kees Tienhoven: Ten behoeve van de bestijding van overlast zijn vorig jaar een aantal maatregelen genomen, te weten: VERSLAG Betreft Overlastgevende dak- en thuislozen Centrum Locatie Stadswiel Beverwijckstraat Aanwezig Gemeente Dordrecht - Ria de Wit, Kees Tienhooven, Betty Wolt, Ineke van Vliet, Wim Slootweg, Dino

Nadere informatie

FLEVOMONITOR 2006 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop, Susan Place, Marije Wouters & Dirk J. Korf

FLEVOMONITOR 2006 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop, Susan Place, Marije Wouters & Dirk J. Korf FLEVOMONITOR 2006 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld Annemieke Benschop, Susan Place, Marije Wouters & Dirk J. Korf Dit onderzoek is uitgevoerd door het Bonger Instituut voor Criminologie van de Universiteit

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Onderwerp: De huisvesting van potentiële hostel bewoners. Reg.nr. : 124339 B&W verg. : : 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand

Nadere informatie

Clientprofielen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014

Clientprofielen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014 Stabiliteit en behoud Doel Inwoner in staat stellen op het hoogst haalbare niveau van participatie en zelfredzaamheid te komen en te blijven, door het creëren van stabiliteit en het stimuleren van participatie

Nadere informatie

Inventarisatie dak- en thuislozen in Amsterdam

Inventarisatie dak- en thuislozen in Amsterdam Inventarisatie dak- en thuislozen in Amsterdam Voorwoord Het gemeentebestuur van Amsterdam wil weten welke maatregelen en voorzieningen de stad moet treffen om ervoor te zorgen dat sociaal kwetsbare mensen

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL categorale opvang voor slachtoffers mensenhandel De categorale opvang voor slachtoffers van mensenhandel (COSM) omvat 70 veilige opvangplekken en is in

Nadere informatie

Participatiewiel: een andere manier van kijken

Participatiewiel: een andere manier van kijken Participatiewiel: een andere manier van kijken Ideeën voor gebruik door activeerders en hun cliënten Participatiewiel: samenhang in beeld WWB Schuldhulpverlening Wajong / WIA / WW / WIJ AWBZ en zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014 Zienn gaat verder Jaarplan 2014 Een verhaal heeft altijd meer kanten. Zeker de verhalen van de mensen voor wie Zienn er is. Wij kijken naar ál die kanten. Kijken verder. Vragen verder. Gaan verder. Zo

Nadere informatie

Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12

Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12 Collegenota Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12 Reg.nummer: 2014/360708 1 Inleiding Het college zoekt een geschikte locatie voor de

Nadere informatie

2009 / 2010 JAAROVERZICHT AMSTERDAM. Veldwerk Amsterdam. Oudezijds Voorburgwal 99 Postbus 14559 1001 LB Amsterdam

2009 / 2010 JAAROVERZICHT AMSTERDAM. Veldwerk Amsterdam. Oudezijds Voorburgwal 99 Postbus 14559 1001 LB Amsterdam AMSTERDAM JAAROVERZICHT AMSTERDAM 2009 / 2010 Veldwerk Amsterdam Oudezijds Voorburgwal 99 Postbus 14559 1001 LB Amsterdam T (020) 260 00 13 E info@veldwerkamsterdam.nl W www.veldwerkamsterdam.nl KETENAANPAK

Nadere informatie