Subsidie Europees Sociaal Fonds (ESF)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Subsidie Europees Sociaal Fonds (ESF)"

Transcriptie

1 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Subsidie Europees Sociaal Fonds (ESF) Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Nijmegen heeft als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Nijmegen in totaal ruim 2,5 miljoen aan ESF subsidie binnengehaald. Voor de uitvoering en verantwoording van deze gelden zijn samenwerkingsovereenkomsten opgesteld Dit voorstel regelt de vaststelling van de samenwerkingsovereenkomsten tussen alle betrokken partijen (scholen voor voorgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en het werkbedrijf Rijk van Nijmegen). Daarnaast is een raadsvoorstel bijgevoegd voor de vaststelling van de begrotingswijziging. BW-nummer BW Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. MO20, Anke van Diepenbeek, 9198 Datum ambtelijk voorstel 22 september 2015 Registratienummer Ter besluitvorming door het college 1. Bijgevoegde samenwerkingsovereenkomsten vast te stellen. Paraaf akkoord Datum Ter besluitvorming door de Burgemeester 1. Wethouder Tankir te machtigen om de samenwerkingsovereenkomsten namens het college te ondertekenen. Steller A. van Diepenbeek Aan de Raad voor te stellen 1. Bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. Ter besluitvorming door de Raad Besluit B&W d.d. 29 september 2015 X Conform advies Aanhouden Anders, nl. nummer: 3.11 Bestuursagenda Paraaf akkoord Datum Portefeuillehouder ESF collegevoorstel 22 september 2015

2 Collegevoorstel 1 Probleemstelling In het najaar van 2014 hebben wij als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen twee subsidieaanvragen ingediend bij het Europees Sociaal Fonds (ESF): één voor de scholen voor Praktijkonderwijs (PRO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en een aanvraag voor het werkbedrijf. Voor beiden hebben wij een goedkeurende beschikking ontvangen, waarbij het in totaal gaat om een bedrag van ruim 2,5 miljoen voor een periode van 2 jaar. De subsidie is bedoeld voor activiteiten in het kader van de regeling Actieve Inclusie : reintegratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. ESF wordt hierbij ingezet om de jeugdwerkloosheid terug te dringen en om te investeren in de re-integratie van mensen met een arbeidsbeperking, werkloze 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen. Daarnaast gaat een deel van het ESF-geld naar (ex)leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en het praktijkonderwijs (PRO). Zij krijgen extra ondersteuning bij het behalen van een startkwalificatie en bij het vinden van een baan. Dit voorstel regelt de vaststelling van de samenwerkingsovereenkomsten die voor de uitvoering van de ESF-regeling zijn opgesteld. Deze zijn voor de gehele programmaperiode ( ). In de samenwerkingsovereenkomsten zijn afspraken opgenomen tussen de Gemeente Nijmegen als penvoerder en de uitvoerders over de uitvoering van de projecten en de verdeling van de verantwoordelijkheden. Daarnaast is een raadsvoorstel bijgevoegd voor de vaststelling van de begrotingswijziging. 2 Juridische aspecten Het Europees Sociaal Fonds is één van de structuurfondsen van de Europese Unie. De regels waaraan een ESF-project moet voldoen staan in de subsidieregeling ESF De verantwoordingseisen en de regels waaraan de projectadministratie moet voldoen staan in de Handleiding Projectadministratie (HPA). In de samenwerkingsovereenkomsten is de verantwoordelijkheidsverdeling omschreven. Zo is de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de projectadministratie overgeheveld aan de uitvoerders. De gemeente als penvoerder en eindverantwoordelijke voor de verantwoording heeft een controlerende rol. Nadere afspraken hierover tussen gemeente en uitvoerders zijn vastgelegd in de AO-IC (Administratieve Organisatie en Interne Controle). Dit is een bijlage bij de samenwerkingsovereenkomst. 3 Doelstelling De projecten waarvoor de Gemeente Nijmegen ESF middelen aan heeft gevraagd vallen binnen de regeling actieve inclusie. Deze regeling heeft tot doel het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt De projecten die zijn geformuleerd binnen het ESF project vallen binnen deze doelstellingen. Van werken naar leren (Pro en VSO-scholen) Veranderende regelgeving rondom Entree-onderwijs en de invoering van de Participatiewet zijn van invloed op de kansen van Pro en VSO leerlingen op de arbeidsmarkt. Door het professionaliseren van arbeidstoeleiding binnen de scholen krijgt deze doelgroep een betere kans op participatie. De VSO-scholen willen voor alle jongeren met het uitstroomperspectief dagbesteding, arbeid of vervolgonderwijs een passende plek realiseren. Bij Praktijkonderwijs staat arbeidstoeleiding centraal, omdat Pro eindonderwijs is. Leerlingen krijgen door extra ondersteuning kansen om actief te zijn en te blijven op de arbeidsmarkt of op doorstroom naar een vervolgopleiding in het geval van VSO.

3 Collegevoorstel Vervolgvel 2 Werk is de uitkomst Het nieuwe Werkbedrijf is per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de regie over de hele participatieketen. De projecten opgenomen in deze aanvraag hebben verschillende doelen en doelgroepen: - Jongeren: bestrijden en voorkomen van jeugdwerkeloosheid en voortijdig schooluitval - Jongeren/ 50 plus kandidaten die kunnen werken: verbinden met de arbeidsmarkt middels snelle bemiddeling, een plaatsingssubsidie of een startersbeurs - Kandidaten van de WSW-wachtlijst: duurzame plaatsing op de reguliere arbeidsmarkt evt. ook met inzet van bovengenoemde instrumenten. De ESF-regeling Actieve Inclusie regeling kent ook een zogeheten horizontale doelstelling te weten bevorderen van gelijke kansen en non-discriminatie. Niet alle werkzoekenden hebben namelijk gelijke kansen op duurzame arbeidsparticipatie, vandaar dat gevraagd wordt hier aandacht aan te besteden. Op dit moment werken wij aan een plan gericht op het bevorderen van inclusie en het bestrijden van arbeidsmarktdiscriminatie. In november zal dit naar verwachting worden vastgesteld. 4 Argumenten Verantwoordingslasten zo minimaal mogelijk Hoewel vanuit het Agentschap SZW de verantwoordingssystematiek met betrekking tot ESF is vereenvoudigd op een aantal punten, is de administratieve last nog steeds hoog. Daarnaast is de subsidie gebaseerd op 50% cofinanciering, dat wil zeggen dat de ESFbegrotingen totaal uitkomen op het dubbele van de subsidie (ruim 5 miljoen) en dat ook dat bedrag uiteindelijk moet worden verantwoord. De keuze van de activiteiten is dan ook voor een belangrijk deel ingegeven door de verantwoordingslast. Dit heeft ertoe geleid dat naast nieuwe activiteiten ook veel reguliere activiteiten zijn opgevoerd in de ESF-begroting. Hierdoor worden binnen het werkbedrijf reguliere middelen vrijgespeeld voor innovatie of uitbreiding van de bestaande dienstverlening. Het gaat binnen ESF om de volgende activiteiten: Het jongerenteam; Bemiddelingstrajecten (workfast) Begeleiding en re-integratie van mensen op de WSW-wachtlijst (nieuwe doelgroep) Plaatsingssubsidies: de niet-wettelijke loonkostensubsidies te weten de werkgeversbonus, Startersbeurzen De Pro en VSO zetten ESF-subsidie in voor de volgende activiteiten: Stage/werkplekleren (VSO): plaatsing en begeleiding van leerlingen op stageplekken, in leerwerkplaatsen en binnen het Borisproject (6 verschillende scholen); Kernteam Werk (Pro): zorgt voor het vinden van passende stage- en arbeidsplaatsen voor de leerlingen van Pro en voor de begeleiding van leerlingen tijdens de stage. Nazorg (Pro): na het doorlopen van de arbeidsmarktgerichte leerlijn stroomt de Pro leerling uit naar een passende plek op de arbeidsmarkt of naar vervolgonderwijs. Vanaf dat moment biedt de school nazorg. Branchecursussen (Pro en Vso): het behalen van een erkend branchecertificaat vergroot de kans voor een leerling op duurzame uitstroom op de arbeidsmarkt. Duidelijkheid over ieders taken en verantwoordelijkheden Voor het nakomen van de administratieve verantwoordelijkheden die binnen de subsidieregeling zijn vastgesteld zijn samenwerkingsovereenkomsten opgesteld met de

4 Collegevoorstel Vervolgvel 3 uitvoerders van de projecten. In deze overeenkomsten is vastgelegd dat de scholen en het Werkbedrijf een inzichtelijke- en controleerbare administratie voeren die voldoet aan de eisen uit de subsidieregeling. De wijze waarop de projectadministratie gevoerd moet worden, rapportageverplichtingen, wijze van bevoorschotting etc. is nader uitgewerkt in de bijlage van de samenwerkingsovereenkomst, de AO-IC (één voor het werkbedrijf en één voor Pro-Vso). 5 Klimaat De ESF regeling heeft geen effect op het klimaat. 6 Financiën De ESF-begroting behorende bij de (gewijzigde) aanvraag voor het werkbedrijf is als volgt: Werkbedrijf Totaal Jongerenteam Bemiddelingstrajecten Begeleiding en re-integratie Plaatsingssubsidies Startersbeurzen Project coördinatie en administratie Totaal De totale subsidie waarvoor een beschikking is ontvangen bedraagt (is de helft van het begrote bedrag), Dit bedrag wordt via bijgevoegd raadsvoorstel met begrotingswijziging, toegevoegd aan het product Werk van het programma Economie en Werk. PRO/VSO Totaal Kernteam Werk (stage-werkplekleren) Nazorg-jobcoach Branchecursussen Pro Branchecursussen VSO Stages en leerwerkplaatsen VSO (incl. Boris) Project coördinatie en administratie Totaal De totale subsidie voor de Pro en Vso scholen bedraagt Dit bedrag wordt via bijgevoegd raadsvoorstel met begrotingswijziging toegevoegd aan het product Werk van het programma Economie en Werk. 7 Participatie en Communicatie De samenwerkingsovereenkomsten zijn opgesteld en afgestemd in overleg met de scholen en het werkbedrijf. Ook de AO-IC is voorgelegd aan de samenwerkingspartners. Op 30 september aanstaande vindt de ondertekening hiervan plaats.

5 Collegevoorstel Vervolgvel 4 8 Uitvoering en evaluatie De projectperiode van Pro-Vso loopt van 15 september 2014 tot en met 14 september De scholen zijn dus al een jaar bezig met de uitvoering van de activiteiten (m.u.v. het kernteam Werk, dit is wat later opgestart). Monitoring en evaluatie vindt periodiek plaats aan de hand van tussenrapportages. De eerste tussenrapportage komt medio oktober as. Daarna zal er halfjaarlijks gerapporteerd worden. De projectperiode ESF van het werkbedrijf loopt van 1 december 2014 tot en met 30 november Het werkbedrijf is per 1 mei 2015 gestart met de registratie en verantwoording van activiteiten, conform de eisen van het Agentschap (zoals vastgelegd in de aangepaste beschikking d.d. 27 augustus 2015). De uitvoering verloopt volgens planning. 9 Risico In de bijgevoegde samenwerkingsovereenkomsten zijn risico s zoveel mogelijk afgedekt. Omdat de uitvoerende partners zelf verantwoordelijk zijn voor de registratie en de projectadministratie ligt daar ook het risico van het niet voldoen aan de eisen van de regeling. Wij hebben een controlerende rol en zien toe op de juiste verantwoording van de middelen. Bevoorschotting vindt periodiek en achteraf plaats op basis van een door ons goedgekeurde tussenrapportage en periodieke controle van de dossiers. Bijlage: Begrotingswijziging BW Samenwerkingsovereenkomst ESF , Samenwerkingsverband PrO VSO Samenwerkingsovereenkomst ESF , Samenwerkingsverband arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen

6 Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Begrotingswijziging Subsidie Europees Sociaal Fonds Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 29 september 2015 Samenvatting Nijmegen heeft als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Nijmegen aan ESF subsidie binnengehaald voor de periode Dit voorstel regelt de toevoeging van deze middelen aan het Programma Economie en werk. Voorstel om te besluiten 1. Bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen; Opgesteld door, telefoonnummer, Anke v Diepenbeek, 9198, Raadsvoorstel ESF 22 september 2015

7 Voorstel aan de Raad Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 1 Inleiding In het najaar van 2014 hebben wij als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen twee subsidieaanvragen ingediend bij het Europees Sociaal Fonds (ESF): één voor de scholen voor Praktijkonderwijs (PRO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en een aanvraag voor het werkbedrijf. Voor beiden hebben wij een goedkeurende beschikking ontvangen, waarbij het in totaal gaat om een bedrag van ruim 2,5 miljoen voor een periode van 2 jaar. De subsidie is bedoeld voor activiteiten in het kader van de regeling Actieve Inclusie : reintegratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. ESF wordt hierbij ingezet om de jeugdwerkloosheid terug te dringen en om te investeren in de re-integratie van mensen met een arbeidsbeperking, werkloze 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen. Daarnaast gaat een deel van het ESF-geld naar (ex)leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en het praktijkonderwijs (PRO). Zij krijgen extra ondersteuning bij het behalen van een startkwalificatie en bij het vinden van een baan. Voor de uitvoering van de ESF-regeling zijn samenwerkingsovereenkomsten opgesteld voor de gehele programmaperiode ( ). In de samenwerkingsovereenkomsten zijn afspraken opgenomen tussen de Gemeente Nijmegen als penvoerder en de uitvoerders over de uitvoering van de projecten en de verdeling van de verantwoordelijkheden. 1.1 Wettelijk kader of beleidskader Het Europees Sociaal Fonds is één van de structuurfondsen van de Europese Unie. Binnen ESF zijn er diverse regelingen. De subsidie in dit voorstel heeft betrekking op de regeling Actieve inclusie, dat subsidie biedt voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 1.2 Relatie met programma De activiteiten die het werkbedrijf uitvoert binnen ESF passen inhoudelijk binnen het beleidskader Werk is de uitkomst: strategisch arbeidsmarktbeleid Rijk van Nijmegen Op basis hiervan is met het werkbedrijf een dienstverleningsovereenkomst afgesloten waarin de genoemde producten en diensten zijn meegenomen. Met ingang van de nieuwe ESF-periode (2014) is de centrumgemeente van de arbeidsmarktregio door het Rijk aangewezen om de subsidie aan te vragen voor de scholen. Zij kunnen dat niet meer zelf doen. De achtergrond hiervan is het bevorderen van de samenwerking en afstemming op het gebied van arbeidstoeleiding van groepen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Het werkbedrijf heeft de opdracht hier regie op te voeren. Om die reden zijn de middelen toegevoegd aan het programma Economie en Werk. 2 Doelstelling Van werken naar leren (Pro en VSO-scholen) Veranderende regelgeving rondom Entree-onderwijs en de invoering van de Participatiewet zijn van invloed op de kansen van Pro en VSO leerlingen op de arbeidsmarkt. Door het professionaliseren van arbeidstoeleiding binnen de scholen krijgt deze doelgroep een betere kans op participatie. De VSO-scholen willen voor alle jongeren met het uitstroomperspectief Raadsvoorstel ESF 22 september 2015

8 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 2 dagbesteding, arbeid of vervolgonderwijs een passende plek realiseren. Bij Praktijkonderwijs staat arbeidstoeleiding centraal, omdat Pro eindonderwijs is. Leerlingen krijgen door extra ondersteuning kansen om actief te zijn en te blijven op de arbeidsmarkt of op doorstroom naar een vervolgopleiding in het geval van VSO. Werk is de uitkomst Het nieuwe Werkbedrijf is per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de regie over de hele participatieketen. De projecten opgenomen in deze aanvraag hebben verschillende doelen en doelgroepen: - Jongeren: bestrijden en voorkomen van jeugdwerkeloosheid en voortijdig schooluitval - Jongeren/ 50 plus kandidaten die kunnen werken: verbinden met de arbeidsmarkt, middels snelle bemiddeling, een plaatsingssubsidie of een startersbeurs - Kandidaten van de WSW-wachtlijst: duurzame plaatsing op de reguliere arbeidsmarkt evt. ook met inzet van bovengenoemde instrumenten. De ESF-regeling Actieve Inclusie regeling kent ook een zogeheten horizontale doelstelling te weten bevorderen van gelijke kansen en non-discriminatie. Niet alle werkzoekenden hebben namelijk gelijke kansen op duurzame arbeidsparticipatie, vandaar dat gevraagd wordt hier aandacht aan te besteden. Op dit moment werken wij aan een plan gericht op het bevorderen van inclusie en het bestrijden van arbeidsmarktdiscriminatie. In november zal dit naar verwachting worden vastgesteld. 3 Argumenten Verantwoordingslasten zo minimaal mogelijk Hoewel vanuit het Agentschap SZW de verantwoordingssystematiek met betrekking tot ESF is vereenvoudigd op een aantal punten, is de administratieve last nog steeds hoog. Daarnaast is de subsidie gebaseerd op 50% cofinanciering, dat wil zeggen dat de ESFbegrotingen totaal uitkomen op het dubbele van de subsidie (ruim 5 miljoen) en dat ook dat bedrag uiteindelijk moet worden verantwoord. De keuze van de activiteiten is dan ook voor een belangrijk deel ingegeven door de verantwoordingslast. Dit heeft ertoe geleid dat naast nieuwe activiteiten ook veel reguliere activiteiten zijn opgevoerd in de ESF-begroting. Hierdoor worden binnen het werkbedrijf reguliere middelen vrijgespeeld voor innovatie of uitbreiding van de bestaande dienstverlening. Het gaat binnen ESF om de volgende activiteiten: Het jongerenteam; Bemiddelingstrajecten (workfast) Begeleiding en re-integratie van mensen op de WSW-wachtlijst (nieuwe doelgroep) Plaatsingssubsidies: de niet-wettelijke loonkostensubsidies te weten de werkgeversbonus, Startersbeurzen De Pro en VSO zetten ESF-subsidie in voor de volgende activiteiten: Stage/werkplekleren (VSO): plaatsing en begeleiding van leerlingen op stageplekken, in leerwerkplaatsen en binnen het Borisproject (6 verschillende scholen); Kernteam Werk (Pro): zorgt voor het vinden van passende stage- en arbeidsplaatsen voor de leerlingen van Pro en voor de begeleiding van leerlingen tijdens de stage. Raadsvoorstel ESF 22 september 2015

9 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 3 Nazorg (Pro): na het doorlopen van de arbeidsmarktgerichte leerlijn stroomt de Pro leerling uit naar een passende plek op de arbeidsmarkt of naar vervolgonderwijs. Vanaf dat moment biedt de school nazorg. Branchecursussen (Pro en Vso): het behalen van een erkend branchecertificaat vergroot de kans voor een leerling op duurzame uitstroom op de arbeidsmarkt. Duidelijkheid over ieders taken en verantwoordelijkheden Voor het nakomen van de administratieve verantwoordelijkheden die binnen de subsidieregeling zijn vastgesteld zijn samenwerkingsovereenkomsten opgesteld met de uitvoerders van de projecten. In deze overeenkomsten is vastgelegd dat de scholen en het Werkbedrijf een inzichtelijke- en controleerbare administratie voeren die voldoet aan de eisen uit de subsidieregeling. De wijze waarop de projectadministratie gevoerd moet worden, rapportageverplichtingen, wijze van bevoorschotting etc. is nader uitgewerkt in de bijlage van de samenwerkingsovereenkomst, de AO-IC (Adminstratieve Organisatie en Interne Controle). 4 Klimaat Dit voorstel heeft geen effect op het klimaat. 5 Risico s In de eerdergenoemde samenwerkingsovereenkomsten zijn risico s zoveel mogelijk afgedekt. Omdat de uitvoerende partners zelf verantwoordelijk zijn voor de registratie en de projectadministratie ligt daar ook het risico van het niet voldoen aan de eisen van de regeling. Wij hebben een controlerende rol en zien toe op de juiste verantwoording van de middelen. Bevoorschotting vindt periodiek en achteraf plaats op basis van een door ons goedgekeurde tussenrapportage en periodieke controle van de dossiers. 6 Financiën De ESF-begroting behorende bij de (gewijzigde) aanvraag voor het werkbedrijf is als volgt: Werkbedrijf Totaal Jongerenteam Bemiddelingstrajecten Begeleiding en re-integratie Plaatsingssubsidies Startersbeurzen Project coördinatie en administratie Totaal De totale subsidie waarvoor een beschikking is ontvangen bedraagt (is de helft van het begrote bedrag), Dit bedrag wordt via bijgevoegde begrotingswijziging toegevoegd aan het product Werk van het programma Economie en Werk. Raadsvoorstel ESF 22 september 2015

10 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 4 PRO/VSO Totaal Kernteam Werk (stage-werkplekleren) Nazorg-jobcoach Branchecursussen Pro Branchecursussen VSO Stages en leerwerkplaatsen VSO (incl. Boris) Project coördinatie en administratie Totaal De totale subsidie voor de Pro en Vso scholen bedraagt Dit bedrag wordt via bijgevoegde begrotingswijziging toegevoegd aan het product Werk van het programma Economie en Werk. 7 Participatie en Communicatie De samenwerkingsovereenkomsten zijn opgesteld en afgestemd in overleg met de scholen en het werkbedrijf. Ook de AO-IC is voorgelegd aan de samenwerkingspartners. Op 30 september jl. heeft de ondertekening hiervan plaatsgevonden. 8 Uitvoering en evaluatie De projectperiode van Pro-Vso loopt van 15 september 2014 tot en met 14 september De scholen zijn dus al een jaar bezig met de uitvoering van de activiteiten (muv het kernteam Werk, dit is wat later opgestart). Monitoring en evaluatie vindt periodiek plaats aan de hand van tussenrapportages. De eerste tussenrapportage komt medio oktober as. Daarna zal er halfjaarlijks gerapporteerd worden. De projectperiode ESF van het werkbedrijf loopt van 1 december 2014 tot en met 30 november Het werkbedrijf is per 1 mei 2015 gestart met de registratie en verantwoording van activiteiten, conform de eisen van het Agentschap (zoals vastgelegd in de aangepaste beschikking d.d. 27 augustus 2015). De uitvoering verloopt volgens planning. College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, drs. H.M.F. Bruls drs. B. van der Ploeg Bijlage(n): Begrotingswijziging Raadsvoorstel ESF 22 september 2015

11 Aanleveren begrotingswijziging Steller Anke Chekroun BW BW Subsidie Europees So Soort wijziging Begrotingswijziging Soort besluit BESL-RAAD Besluitperiode Omschrijving Subsidie Europees So Let op, lees eerst de WERKINSTRUCTIE die op het intranet staat. Verrekeningen debet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verrekeningen credit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo goed goed goed goed goed Totaal debet , , ,00 0,00 0,00 Totaal credit , , ,00 0,00 0,00 Saldo goed goed goed goed goed kpl / product kostensoort wijk functie Deb / Omschrijving product specificatie Cred Soort mutatie MV Meerjr.var. MV Meerjr.var. MV Meerjr.var. Document soort WYZ-MV WYZ-MV WYZ-MV D D D , ,00 0,00 1. ESF VSO PRO + Werk is de Uitkom O D C , ,00 0,00 1. ESF VSO PRO + Werk is de Uitkom 0705 O D D , ,00 0,00 1. ESF VSO PRO + Werk is de Uitkom 0712 D D D D , ,00 0,00 1. ESF VSO PRO + Werk is de Uitkom 0712 D D D D 0, ,00 0,00 1. ESF VSO PRO + Werk is de Uitkom 0705 O D C 0, ,00 0,00 1. ESF VSO PRO + Werk is de Uitkom D D D , , ,00 1. ESF VSO PRO + Werk is de Uitkom O D C , , ,00 1. ESF VSO PRO + Werk is de Uitkom 0705 O D D , , ,00 1. ESF VSO PRO + Werk is de Uitkom 0712 D D D D , , ,00 1. ESF VSO PRO + Werk is de Uitkom 0712 D D D D 0, ,00 0,00 1. ESF VSO PRO + Werk is de Uitkom 0705 O D C 0, ,00 0,00 1. ESF VSO PRO + Werk is de Uitkom Pagina 1 van 2

12 Pagina 2 van 2

Kredietaanvraag Verbouwing Nieuwe Dukenburgseweg 21

Kredietaanvraag Verbouwing Nieuwe Dukenburgseweg 21 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Kredietaanvraag Verbouwing Nieuwe Dukenburgseweg 21 Programma / Programmanummer 1042,1043 / Bestuur en Middelen, Facilitaire Diensten Portefeuillehouder H. Tiemens, R.

Nadere informatie

Openbaar. Decentralisatie-uitkering Invoeringskosten Jeugdzorg

Openbaar. Decentralisatie-uitkering Invoeringskosten Jeugdzorg Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Decentralisatie-uitkering Invoeringskosten Jeugdzorg Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vanaf 1 januari 2015

Nadere informatie

Onttrekking middelen aan het gemeentefonds voor de gecombineerde verkiezingen 2015

Onttrekking middelen aan het gemeentefonds voor de gecombineerde verkiezingen 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Onttrekking middelen aan het gemeentefonds voor de gecombineerde verkiezingen 2015 Programma Dienstverlening & Burgerzaken Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting

Nadere informatie

Reactie op de brief van Vérian omtrent verlenging contracten Hulp bij het Huishouden

Reactie op de brief van Vérian omtrent verlenging contracten Hulp bij het Huishouden Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactie op de brief van Vérian omtrent verlenging contracten Hulp bij het Huishouden Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 24

Nadere informatie

Aanpassen begroting Zorg en Welzijn

Aanpassen begroting Zorg en Welzijn Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Aanpassen begroting Zorg en Welzijn Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Met dit voorstel leggen wij een begrotingswijziging

Nadere informatie

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Landelijke Aanpak Adreskwaliteit Programma Dienstverlening & Burgerzaken Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Om de kwaliteit van de basisregistratie te verbeteren

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG PRO/VSO. Noord - Limburg Gemeente Venlo. 1 oktober 2014 Versie 3 (definitief)

SUBSIDIEAANVRAAG PRO/VSO. Noord - Limburg Gemeente Venlo. 1 oktober 2014 Versie 3 (definitief) SUBSIDIEAANVRAAG PRO/VSO Noord - Limburg Gemeente Venlo 1 oktober 2014 Versie 3 (definitief) Inleiding Hierbij ontvangt u de gegevens voor het aanvragen van ESF subsidie voor PRO/VSO scholen in uw arbeidsmarktregio.

Nadere informatie

Raadsbrief social return en verdringing

Raadsbrief social return en verdringing Collegevoorstel Openbaar Onderwerp en verdringing Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 10 februari j.l. heeft de raad de motie Houd social return on investment ook echt

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Aanvulling uit Frictiebudget maatschappelijke effecten afbouw gesubsidieerde arbeid Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer BW-01276 Portefeuillehouder T. Tankir

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Versterking regionale aanpak huiselijk geweld en ouderenmishandeling

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Versterking regionale aanpak huiselijk geweld en ouderenmishandeling Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Versterking regionale aanpak huiselijk geweld en ouderenmishandeling Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Nijmegen

Nadere informatie

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 Collegebesluit Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 1 Inleiding; Sinds mei 2014 is er een nieuwe ESF-subsidieregeling van kracht. Een belangrijke wijziging

Nadere informatie

De totale opbrengst uit deze verkopen ad ,25 gaat naar de algemene reserve ten behoeve van integrale afweging.

De totale opbrengst uit deze verkopen ad ,25 gaat naar de algemene reserve ten behoeve van integrale afweging. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verkoop landbouwgronden in de Ooijpolder en aan het Klappijenpad te Berg en Dal Programma / Programmanummer Groen & Water / 1023 BW-nummer BW-00899 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Onttrekking middelen aan het gemeentefonds voor de organisatie van het referendum van 6 april 2016

Onttrekking middelen aan het gemeentefonds voor de organisatie van het referendum van 6 april 2016 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Onttrekking middelen aan het gemeentefonds voor de organisatie van het referendum van 6 april Programma Dienstverlening & Burgerzaken Portefeuillehouder H.M.F. Bruls

Nadere informatie

Raadsvoorstel 111 Vergadering 1 december 2015. Gemeenteraad. Onderwerp : Subsidie ESF: Jeugdwerkloosheid en Actieve Inclusie

Raadsvoorstel 111 Vergadering 1 december 2015. Gemeenteraad. Onderwerp : Subsidie ESF: Jeugdwerkloosheid en Actieve Inclusie Vergadering 1 december 2015 Gemeenteraad Onderwerp : Subsidie ESF: Jeugdwerkloosheid en Actieve Inclusie B&W vergadering : 03 november 2015 Dienst / afdeling : Werk en Inkomen Aan de gemeenteraad, Het

Nadere informatie

Subsidie VWON 2015 voor de maatschappelijke begeleiding en extra tijdelijke formatie voor uitvoering voor huisvesting statushouders

Subsidie VWON 2015 voor de maatschappelijke begeleiding en extra tijdelijke formatie voor uitvoering voor huisvesting statushouders Openbaar Onderwerp Subsidie VWON 2015 voor de maatschappelijke begeleiding en extra tijdelijke formatie voor uitvoering voor huisvesting statushouders Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051

Nadere informatie

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Rijk van Nijmegen 2025 Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / T. Tankir Samenvatting De Rabobank Rijk van Nijmegen heeft in 2015 het initiatief genomen

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór: Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Budgetoverheveling gezond in de stad / mantelzorg Programma / Programmanummer Zorg

Nadere informatie

2. De vloer van de wasstraat bij de brandweerpost centrum vloeistofdicht te maken.

2. De vloer van de wasstraat bij de brandweerpost centrum vloeistofdicht te maken. Openbaar Onderwerp Vervangen dieseltanks en vloeistofdicht maken vloer wasstraat brandweerpost centrum Programma / Programmanummer Facilitaire diensten, Product Maatschappelijk Vastgoed / 9630 BW-nummer

Nadere informatie

Investeringskrediet hockeyvelden

Investeringskrediet hockeyvelden Openbaar Onderwerp Investeringskrediet hockeyvelden Programma Sport & Accommodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Er is in het coalitieakkoord en in de Stadsbegroting 2015-2018 investeringsruimte

Nadere informatie

Subsidie Kinderfonds 2015

Subsidie Kinderfonds 2015 Openbaar Onderwerp Subsidie Kinderfonds 2015 Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Stichting Leergeld en Stichting Jeugdsportfonds hebben in 2014 een subsidieaanvraag

Nadere informatie

Opheffen gemeenschappelijke regeling Archiefverzorging

Opheffen gemeenschappelijke regeling Archiefverzorging Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Opheffen gemeenschappelijke regeling Archiefverzorging Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer B. van Hees Samenvatting De gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Openbaar. Jongerenaccommodatie Nijmegen Noord

Openbaar. Jongerenaccommodatie Nijmegen Noord Openbaar Onderwerp Jongerenaccommodatie Nijmegen Noord Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Nijmegen-Noord is een groeiend stadsdeel met steeds meer

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Benoeming wethouder L.C.M. Frings in gemeenschappelijke regelingen.

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Benoeming wethouder L.C.M. Frings in gemeenschappelijke regelingen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Benoeming wethouder L.C.M. Frings in gemeenschappelijke regelingen Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer W.J.A. Dijkstra Samenvatting In verband

Nadere informatie

Openbaar. Kredietaanvraag Strategisch Huisvestingsplan. Ter besluitvorming door de Raad

Openbaar. Kredietaanvraag Strategisch Huisvestingsplan. Ter besluitvorming door de Raad Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Kredietaanvraag Strategisch Huisvestingsplan Programma Bestuur & Middelen Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Momenteel wordt het Strategisch Huisvestingsplan

Nadere informatie

Convenant studeren vluchtelingen in het hoger onderwijs

Convenant studeren vluchtelingen in het hoger onderwijs Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Convenant studeren vluchtelingen in het hoger onderwijs Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir en R. Helmer-Englebert Samenvatting Met dit voorstel

Nadere informatie

Collegevoorstel Probleemstelling Juridische aspecten Doelstelling Argumenten

Collegevoorstel Probleemstelling Juridische aspecten Doelstelling Argumenten Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Nieuwbouw multifunctioneel educatief gebouw kinderboerderij Kobus Programma / Programmanummer Sport en Accomodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel / Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel / Fatale termijn: besluitvorming vóór: Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Straatnaamgeving: Nijmegen Goffert Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing B. van Hees Samenvatting Op 3 oktober 2007 heeft de raad de naam Nijmegen Goffert

Nadere informatie

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 maart 2015 heeft de gemeenteraad de motie Onderzoek naar

Nadere informatie

Programmering projecten Goffert

Programmering projecten Goffert Openbaar Onderwerp Programmering projecten Goffert Programma / Programmanummer Groen & Water / 1023 Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Op 19 juni 2012 besloten wij om 30.000 (=10%) van het

Nadere informatie

Aanvraag Format Eigen Kracht

Aanvraag Format Eigen Kracht Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Aanvraag Format Eigen Kracht 2015-2016 Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Het doel van dit project is het activeren van (niet-)uitkeringsgerechtigde

Nadere informatie

Renovatie De Vereeniging fase 3

Renovatie De Vereeniging fase 3 Openbaar Onderwerp Renovatie De Vereeniging fase 3 Programma Sport & Accommodaties / Cultuur, Cultuurhistorie en Citymarketing Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert / B. Velthuis Samenvatting In 2012

Nadere informatie

Straatnaamgeving in Lentseveld: Cataloniëstraat, Salamancastraat en Sevillastraat

Straatnaamgeving in Lentseveld: Cataloniëstraat, Salamancastraat en Sevillastraat Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Straatnaamgeving in Lentseveld: Cataloniëstraat, Salamancastraat en Sevillastraat Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting

Nadere informatie

Wensen en bedenkingen ten aanzien van herziene (concept) grondexploitatie Waalfront 2015

Wensen en bedenkingen ten aanzien van herziene (concept) grondexploitatie Waalfront 2015 Openbaar Onderwerp Wensen en bedenkingen ten aanzien van herziene (concept) grondexploitatie Waalfront 2015 Programma Grondbeleid BW-nummer B. Velthuis Samenvatting De grondexploitatie (GREX) Waalfront

Nadere informatie

1. Deel te nemen aan de stichting Legal Valley 2. De brief aan de raad als reactie op de ingediende wensen en bedenkingen vast te stellen

1. Deel te nemen aan de stichting Legal Valley 2. De brief aan de raad als reactie op de ingediende wensen en bedenkingen vast te stellen Openbaar Onderwerp Definitieve deelneming stichting Legal Valley Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Op 1 november 2016 hebben wij besloten om deel te nemen

Nadere informatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Openbaar Onderwerp Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Om schooluitval

Nadere informatie

Openbaar. Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Milieu Educatie

Nadere informatie

Raadsvoorstel Overheveling DU VO brede aanpak huiselijk geweld en ouderenmishandeling (incl. begrotingswijziging)

Raadsvoorstel Overheveling DU VO brede aanpak huiselijk geweld en ouderenmishandeling (incl. begrotingswijziging) Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Overheveling DU VO brede aanpak huiselijk geweld en ouderenmishandeling (incl. begrotingswijziging) Van: Het college van B&W van 2 juli 2013

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen 'Vergunninghouders begeleiden naar betaald werk'

Beantwoording schriftelijke vragen 'Vergunninghouders begeleiden naar betaald werk' Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen 'Vergunninghouders begeleiden naar betaald werk' Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder J. Zoetelief Samenvatting Op

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 18 maart 2015 / 39/2015. Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 18 maart 2015 / 39/2015. Fatale termijn: besluitvorming vóór: Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 18 maart 2015 / 39/2015 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Aanvraag Format Eigen Kracht 2015-2016 Programma Economie & Werk

Nadere informatie

Ontwikkelingen Museum het Valkhof

Ontwikkelingen Museum het Valkhof Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontwikkelingen Museum het Valkhof Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Sinds november 2016 verkeert

Nadere informatie

Effectrapportage sancties

Effectrapportage sancties Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Effectrapportage sancties Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting We hebben de raad toegezegd informatie te verstrekken over

Nadere informatie

Straatnaamgeving op het Novio Tech Campus-terrein

Straatnaamgeving op het Novio Tech Campus-terrein Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Straatnaamgeving op het Novio Tech Campus-terrein Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Het terrein van de Novio

Nadere informatie

Op 3 maart 2014 heeft Breed ons op de hoogte gesteld van de voortgang van deze opdracht. Hiervan stellen wij de raad op de hoogte.

Op 3 maart 2014 heeft Breed ons op de hoogte gesteld van de voortgang van deze opdracht. Hiervan stellen wij de raad op de hoogte. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Breed en het nieuwe Werkbedrijf Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 10 september 2013 heeft het bestuur

Nadere informatie

Openbaar. Bijstandsontwikkeling 1e helft Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Bijstandsontwikkeling 1e helft Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Bijstandsontwikkeling 1e helft 2014 Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Met bijgevoegde brief informeren wij de

Nadere informatie

Uitvoering Participatieverklaring

Uitvoering Participatieverklaring Openbaar Onderwerp Uitvoering Participatieverklaring Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Aan gemeenten is gevraagd om voor 1 september 2016 een Plan van Aanpak/Brief

Nadere informatie

Openbaar. Plan van Scholen Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Onderwijs. BW-nummer

Openbaar. Plan van Scholen Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Onderwijs. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Plan van Scholen 2016-2018 Programma Onderwijs Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De Stichting Conexus heeft in twee brieven op 24 september 2014 en

Nadere informatie

Brief BUIG oktober 2015

Brief BUIG oktober 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief BUIG oktober 2015 Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Het voorlopige BUIG-budget voor 2016 is bekend gemaakt, net als

Nadere informatie

Onderwerp Aanpassen begroting programma Werk en Inkomen m.b.t. Jeugd aan de slag

Onderwerp Aanpassen begroting programma Werk en Inkomen m.b.t. Jeugd aan de slag Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 28 september 211 / 16/211 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 3-9-211 Onderwerp Aanpassen begroting programma Werk en Inkomen 211-212 m.b.t. Jeugd aan de

Nadere informatie

Openbaar. Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen. Alleen ter besluitvorming door het College. Conform advies Aanhouden Anders, nl.

Openbaar. Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen. Alleen ter besluitvorming door het College. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 30 juni

Nadere informatie

Meldpunt geen stage. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp

Meldpunt geen stage. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Openbaar Onderwerp Meldpunt geen stage Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Wij vinden het van groot belang dat alle jongeren in onze gemeente de kans krijgen zich

Nadere informatie

Met bijgevoegde brief informeren wij de raad over de bijstandsontwikkelingen in 2014 en over de regionale ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Met bijgevoegde brief informeren wij de raad over de bijstandsontwikkelingen in 2014 en over de regionale ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Bijstandsontwikkeling 2014 Programma Inkomen & Armoedebestrijding BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Met bijgevoegde brief informeren wij de raad over

Nadere informatie

Aanvraag suppletie-uitkering bommenregeling 2017

Aanvraag suppletie-uitkering bommenregeling 2017 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Aanvraag suppletie-uitkering bommenregeling 2017 Programma Openbare orde en Veiligheid en Financiën BW-nummer Portefeuillehouder H. Bruls en H. Tiemens Samenvatting De

Nadere informatie

B&W Vergadering. Besluit 1. Het college stemt in met de Intentieovereenkomst van de bevoegde gezagen van de

B&W Vergadering. Besluit 1. Het college stemt in met de Intentieovereenkomst van de bevoegde gezagen van de 2.2.6 Intentieovereenkomst Voortijdig Schoolverlaten 1 Dossier 741 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 741 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 september 2016 Agendapunt 2.2.6 Omschrijving Intentieovereenkomst

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de raad een brief te sturen met daarin een overzicht van de bijstandsontwikkeling in 2015.

Voorgesteld wordt de raad een brief te sturen met daarin een overzicht van de bijstandsontwikkeling in 2015. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Jaarbrief bijstandsontwikkeling 2015 Programma Inkomen & Armoedebestrijding BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Voorgesteld wordt de raad een brief te

Nadere informatie

Openbaar. Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad.

Openbaar. Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Openbaar Onderwerp Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De afgelopen jaren zijn er verschillende generieke

Nadere informatie

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken.

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken. Collegevoorstel Openbaar Embargo tot 9 juni 2015 Onderwerp Giro d Italia Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Eind juni vindt de persaankondiging

Nadere informatie

Openbaar. Uitvoering Toelage Hulp bij het Huishouden. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Zorg & Welzijn

Openbaar. Uitvoering Toelage Hulp bij het Huishouden. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Zorg & Welzijn Openbaar Onderwerp Uitvoering Toelage Hulp bij het Huishouden Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De gemeenten in regio Nijmegen hebben op 19 november jl. het bericht

Nadere informatie

HAMERSTUK Raadsvoorstel Meerjarige actualisatie begroting programma Zorg & Welzijn

HAMERSTUK Raadsvoorstel Meerjarige actualisatie begroting programma Zorg & Welzijn Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Meerjarige actualisatie begroting programma Zorg & Welzijn Besluitronde 4 april Van: Het college van B&W van 13 maart 2012 Doel: Toelichting:

Nadere informatie

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie / 9510 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting

Nadere informatie

Openbaar. Subsidie aan Werkenrode School voor uitvoering project Boris. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel.

Openbaar. Subsidie aan Werkenrode School voor uitvoering project Boris. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Subsidie aan Werkenrode School voor uitvoering project Boris Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 en Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert /

Nadere informatie

Openbaar. Investering mini-containers voor inzameling oud papier en karton. Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Investering mini-containers voor inzameling oud papier en karton. Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Investering mini-containers voor inzameling oud papier en karton Programma Openbare Ruimte Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Om het inzamelresultaat

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief stand van zaken voortijdig schoolverlaten

Raadsinformatiebrief stand van zaken voortijdig schoolverlaten Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Raadsinformatiebrief stand van zaken voortijdig schoolverlaten Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting We hebben met de gemeenteraad

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen D66 art. 39 RvO over vervanging bij ziekte Wmo

Beantwoording schriftelijke vragen D66 art. 39 RvO over vervanging bij ziekte Wmo Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen D66 art. 39 RvO over vervanging bij ziekte Wmo Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 29 juni 2016 heeft

Nadere informatie

Resultaten starterslening 2015

Resultaten starterslening 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Resultaten starterslening 2015 Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Sinds 2013 informeren we de gemeenteraad actief over de resultaten

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Embargo tot 14 mei 13.30 uur

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Embargo tot 14 mei 13.30 uur Embargo tot 14 mei 13.30 uur Onderwerp Subsidie ROC Nijmegen voor het project Kamers met Kansen Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Kamers

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huis van de Nijmeegse Geschiedenis Openbaar Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huis van de Nijmeegse Geschiedenis Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting In het

Nadere informatie

Raadsvragen ex art 39 RvO aanbod hoogbegaafden onderwijs PO

Raadsvragen ex art 39 RvO aanbod hoogbegaafden onderwijs PO Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Raadsvragen ex art 39 RvO aanbod hoogbegaafden onderwijs PO Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Op 9 november 2015 heeft

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Raadvoorstel ivm begrotingswijziging vanwege uitbetaling schadevergoeding

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Raadvoorstel ivm begrotingswijziging vanwege uitbetaling schadevergoeding Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Raadvoorstel ivm begrotingswijziging vanwege uitbetaling schadevergoeding Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 131 BW-nummer BW-165 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015

Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015 Openbaar Onderwerp Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015 Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vanaf 1 januari 2015 hebben we een bed, bad en broodvoorziening

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Subsidieverlening project School's cool en Coachproject Nijmegen 2014 tot en met 2016 Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken

Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 februari 2014

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen Groen Links over aanbesteding doelgroepenvervoer

Beantwoording schriftelijke vragen Groen Links over aanbesteding doelgroepenvervoer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen Groen Links over aanbesteding Programma Mobiliteit Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting De fractie van Groen Links heeft ons

Nadere informatie

Nieuwe wethouder: portefeuilleverdeling, waarneming burgemeester, onderlinge vervanging wethouders en benoeming GR

Nieuwe wethouder: portefeuilleverdeling, waarneming burgemeester, onderlinge vervanging wethouders en benoeming GR Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Nieuwe wethouder: portefeuilleverdeling, waarneming burgemeester, onderlinge vervanging wethouders en benoeming GR Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Ondertekening Retaildeal

Ondertekening Retaildeal Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondertekening Retaildeal Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Minister Kamp wil met 50 gemeenten een Retaildeal sluiten, om

Nadere informatie

Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 9630

Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 9630 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 21 november 2007 / 239/2007 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Berging archieven Gelders Archief/Digitalisering film- en videocollectie

Nadere informatie

Openbaar. Experimenten Participatiewet. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Experimenten Participatiewet. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Experimenten Participatiewet Programma Inkomen & Armoedebestrijding BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De raad heeft twee moties aangenomen, om te experimenteren

Nadere informatie

Derde tussenrapportage NEC huurbetaling en verkoop Goffertstadion

Derde tussenrapportage NEC huurbetaling en verkoop Goffertstadion Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Derde tussenrapportage NEC huurbetaling en verkoop Goffertstadion Programma Sport & Accommodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Wij hebben toegezegd

Nadere informatie

X Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Directie Dar NV. BW-nummer

X Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Directie Dar NV. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Directie Dar NV Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting In onze brief aan de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Verklaring van Toepasselijkheid en Informatiebeveiligingsbeleid

Verklaring van Toepasselijkheid en Informatiebeveiligingsbeleid Openbaar Onderwerp Verklaring van Toepasselijkheid en Informatiebeveiligingsbeleid Programma Bestuur en Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens, B. van Hees, H. Bruls Samenvatting De gemeente

Nadere informatie

Beantwoording toezegging inzake aantal WOZ bezwaren en de toekenning daarvan

Beantwoording toezegging inzake aantal WOZ bezwaren en de toekenning daarvan Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording toezegging inzake aantal WOZ bezwaren en de toekenning daarvan Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Tijdens

Nadere informatie

Raadsvoorstel Subsidie Europees Integratie Fonds voor het project verbeteren toegang en participatie van migrantenjeugd

Raadsvoorstel Subsidie Europees Integratie Fonds voor het project verbeteren toegang en participatie van migrantenjeugd Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Subsidie Europees Integratie Fonds voor het project verbeteren toegang en participatie van migrantenjeugd Van: Het college van B&W van 5 februari

Nadere informatie

Wijziging beleidsregels Nachtwinkels

Wijziging beleidsregels Nachtwinkels Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wijziging beleidsregels Nachtwinkels Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir / B. van Hees Samenvatting Naar aanleiding van de discussie met

Nadere informatie

Vierdaagsefeesten en markt

Vierdaagsefeesten en markt Openbaar Onderwerp Vierdaagsefeesten en markt Programma Economie & Werk Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Van 16 tot en met 22 juli 2016 vinden de Vierdaagsefeesten plaats. Het evenement geniet

Nadere informatie

Openbaar. Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Dar afval en reiniging 2015

Openbaar. Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Dar afval en reiniging 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Dar afval en reiniging 2015 Programma Openbare Ruimte Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Jaarlijks vinden onderhandelingen

Nadere informatie

Openbaar. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de raad. Gemeenteraad Conform advies Aanhouden.

Openbaar. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de raad. Gemeenteraad Conform advies Aanhouden. Collegevoorstel Openbaar Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het onlangs gesloten zijn onder meer verschuivingen van de lokale

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Niet doorgaan verruimen vermogensnormen kwijtschelding gemeentelijke belastingen Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Beantwoording vragen kamerronde beleidskader Wmo & Jeugd 2015

Beantwoording vragen kamerronde beleidskader Wmo & Jeugd 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen kamerronde beleidskader Wmo & Jeugd 2015 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Tijdens de kamerrondebespreking

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Overeenkomst inzake Algemeen Directeur Breed Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 9230 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Eind 2009 heeft het

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording vragen raadskamer over het rapport Evaluatie Bestuurlijke Arrangementen Antillianengemeenten 2005-2008

Onderwerp Beantwoording vragen raadskamer over het rapport Evaluatie Bestuurlijke Arrangementen Antillianengemeenten 2005-2008 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen raadskamer over het rapport Evaluatie Bestuurlijke Arrangementen Antillianengemeenten 2005-2008 Programma / Programmanummer Integratie & Emancipatie

Nadere informatie

Afwijzing subsidie aan Nijmegen1

Afwijzing subsidie aan Nijmegen1 Openbaar Onderwerp Afwijzing subsidie aan Nijmegen1 Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In juni van dit jaar, hebben wij de raad geïnformeerd

Nadere informatie

Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen

Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting In verband met het aftreden

Nadere informatie

Programma / Programmanummer Facilitaire diensten/1043 Maatschappelijk Vastgoed / Cultuur / 1071

Programma / Programmanummer Facilitaire diensten/1043 Maatschappelijk Vastgoed / Cultuur / 1071 Openbaar Onderwerp Meerjarenonderhoudsplan Keizer Karel Podia Programma / Programmanummer Facilitaire diensten/1043 Maatschappelijk Vastgoed / Cultuur / 1071 Portefeuillehouder H. Kunst / H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Uitwerking klantenparticipatie P-wet 2015

Uitwerking klantenparticipatie P-wet 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitwerking klantenparticipatie P-wet 2015 Programma Inkomen & armoedebestrijding BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 23 september 2015 heeft de raad

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen over de Opleidingswinkel Salus

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen over de Opleidingswinkel Salus Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen over de Opleidingswinkel Salus Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De SP en

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wensen en bedenkingen bilaterale prestatieovereenkomsten woningcorporaties Programma / Programmanummer Wonen / 1021 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Subsidie voor Stichting Leergeld ten behoeve van verstrekken bijdrage schoolkosten uit Kinderfonds Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir

Nadere informatie

Ingekomen stuk D12. Datum uw brief n.v.t.

Ingekomen stuk D12. Datum uw brief n.v.t. Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsontwikkeling Ingekomen stuk D12 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail

Nadere informatie

Overgang van onderneming GEM Waalsprong naar Gemeente Nijmegen

Overgang van onderneming GEM Waalsprong naar Gemeente Nijmegen Openbaar Onderwerp Overgang van onderneming GEM Waalsprong naar Gemeente Nijmegen Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Op 24 maart 2015 is door het College besloten

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke raadsvragen 'Beëindiging AKA-opleiding Flex College'

Beantwoording schriftelijke raadsvragen 'Beëindiging AKA-opleiding Flex College' Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke raadsvragen 'Beëindiging AKA-opleiding Flex College' Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen

Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De fractie

Nadere informatie