NIEUWSBRIEF. 10e jaargang. No. 3 juli/augustus/september Uit onderzoek is gebleken dat vele zelfstandigen en directeur/grootaandeelhouders

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF. 10e jaargang. No. 3 juli/augustus/september 2007. Uit onderzoek is gebleken dat vele zelfstandigen en directeur/grootaandeelhouders"

Transcriptie

1 NIEUWSBRIEF 10e jaargang. No. 3 juli/augustus/september 2007 VERZEKERINGSADVISEURS B.V. Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen en directeur/grootaandeelhouders Voorwoord Voor u ligt al weer de derde Nieuwsbrief van dit jaar. In deze Nieuwsbrief passeren een aantal interessante onderwerpen de revue. Wat denkt u van ziektekostenverzekeraar ONVZ die dacht tussentijds de polis voorwaarden te kunnen beperken? Ook snijden we het onderwerp financiële situatie bij arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, overlijden en pensionering aan. Uit onderzoek is gebleken dat vele zelfstandigen en directeur/grootaandeelhouders niet verzekerd zijn voor de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Veelal zal het kostenaspect een rol hebben gespeeld bij de keuze voor niet verzekeren. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn nu eenmaal erg duur. Dat is verklaarbaar doordat bij blijvende arbeidsongeschiktheid de premies niet meer voldaan hoeven te worden terwijl de maatschappij (bij voortdurende arbeidsongeschiktheid) moet uitkeren tot de einddatum. De hoogte van de premie hangt ook samen met de voorwaarden. Deze zijn de afgelopen jaren steeds beter geworden. Speciaal voor degenen die nu vanwege de kosten niet verzekerd zijn, is er een arbeidsongeschiktheidsverzekeringsproduct gelanceerd waarbij er alleen uitgekeerd wordt indien er sprake is van een aantal met name genoemde ernstige ziekten. Deze verzekering is aanmerkelijk goedkoper. Uiteraard gaat onze voorkeur uit naar de uitgebreidste dekking. Indien de kosten iemand weerhoudt van het afsluiten van zo n verzekering is onder het motto beter iets dan niets de uitgeklede variant een alternatief. Vragen? Uw relatiebeheerder beantwoordt ze graag! Daarnaast treft u artikelen aan van Lennart Kant over Financial Planning en van onze makelaars over Wij wensen u veel leesplezier met deze Nieuwsbrief. Heeft u vragen over één van de behandelde onderwerpen? Wij helpen u graag. Elias de Deugd INTERNET SPAREN! ARGENTA 3,65%! ONVZ Ziektekostenverzekeraar ONVZ heeft in maart jl. besloten om met ingang van 15 april 2007 de polisvoorwaarden van een aantal aanvullende ziektekostenverzekeringen te beperken. Als reden voerden zij aan dat een deel van de verzekerden in 2006 bovenmatig ziektekosten declareerden. Wij hebben ons fel tegen deze beperking verzet. Met name vanwege het feit dat diverse verzekerden pas sinds 1 januari 2007 verzekerd zijn bij ONVZ. Daarnaast waren wij van mening dat het tussentijds aanpassen van voorwaarden (terwijl men toch al het recht had om aanpassingen door te voeren per 1 januari 2008) hoogst onfatsoenlijk is. Om die reden hebben wij u bevestigd dat wij in voorkomende gevallen compensatie zouden verlenen voor verschillen tussen de oude en nieuwe voorwaarden. Daarmee was voor u het probleem uit de wereld. Tot ons genoegen kunnen wij u laten weten dat de rechter onlangs heeft geoordeeld dat het van ONVZ onrechtmatig was om tussentijds de voorwaarden aan te passen. De wijzigingen per 15 april 2007 zijn daarmee ongedaan gemaakt. Op dit moment is ONVZ zich aan het beraden over een eventueel hoger beroep. Onze verwachting is dat zij dat niet zullen doen. Wij vermoeden dat alle verzekeraars per 1 januari 2008 premie- en voorwaardenaanpassingen zullen doorvoeren. Zodra wij ons een beeld gevormd hebben van de ziektekostenverzekeringsmarkt per 1 januari 2008 zullen wij u nader informeren. De Deugd & Terpstra Verzekeringsadviseurs B.V. Adviseurs in de financiële dienstverlening, pensioen, hypotheek,verzekeringen en makelaardij o.g. SER-A KvK Tiel Bank: Postbank

2 Hoe zit het met uw financiële situatie bij arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, overlijden en pensionering? Door enkele trieste praktijkgevallen is ons duidelijk dat het vaak voorkomt dat iemand zijn of haar financiële situatie in één of meer van de hiervoor genoemde gevallen niet goed heeft ingeschat. In onze laatste vier Nieuwsbrieven zijn wij inhoudelijk ingegaan op Verbeteringen van de inboedel optimaal voorwaarden van de Combipolis van de Noordhollandsche van 1816 door Berry Termaat Met ingang van zijn de Inboedel Optimaal voorwaarden aangepast. Met name de uitsluitingen zijn sterk verminderd. Het uitgangspunt alles is verzekerd, tenzij iets uitdrukkelijk als uitsluiting is omschreven heeft daardoor nog meer inhoud gekregen. Het voordeel voor u als relatie: alle verbeteringen worden zonder premieverhoging doorgevoerd. Ook zijn de bepalingen van het nieuwe verzekeringsrecht 2006 in deze voorwaarden opgenomen. Hieronder volgt een greep uit de dekkingsverbeteringen: Schade door wind anders dan storm is voortaan óók verzekerd waarbij een eigen risico van 150,- per gebeurtenis van toepassing is (artikel 6, lid 7) In de nieuwe voorwaarden is schade door graffiti gedekt Schade aan bouwsels (huurdersbelang) door vandalisme of neerslag is niet langer uitgesloten. Voor stormschade aan bouwsels geldt een eigen risico van 65,- per gebeurtenis Schade aan eigenaarsbelang bij appartementsrecht is voortaan verzekerd (artikel 5 lid 1b) Schade ontstaan door constructiefouten is niet langer uitgesloten maar is verzekerd tot een maximum bedrag van 1.500,- met een eigen risico van 150,- per gebeurtenis (artikel 6 lid 3) alle hiervoor genoemde onderwerpen. Nu vragen wij u om door middel van de bijlage bij deze Nieuwsbrief bij uw financiële situatie stil te staan. Tenzij u op alle 5 vragen volmondig ja kunt antwoorden adviseren wij u contact met ons op te nemen! (Schade als gevolg van slijtage blijft uitgesloten conform artikel 3 lid 9) De dekking voor het vervangen van sloten wordt verdubbeld naar 500,- wanneer er op het moment van de schade ook een Noordhollandsche Optimaal woonhuisverzekering was afgesloten (artikel 5 lid 7) Bij schade aan inboedel tijdelijk elders in Nederland geldt dat er óók dekking is als de inboedel wordt beschadigd tijdens een verkeersongeval (artikel 4 lid 1 punt c) Schade door bederf van de inhoud van een koel/vriesinstallatie door stroomuitval is verzekerd tot een maximum bedrag van 1.500,- per gebeurtenis (was 1.250,-) (artikel 6 lid 1) De nieuwe voorwaarden zijn te downloaden van onze internetsite OP VAKANTIE SLUIT NU EEN DOORLOPENDE REIS- EN ANNULERINGS VERZEKERING AF! FINANCIAL PLANNING door Lennart Kant Legal & General Lifestyle Overlijdensrisicoverzekering In het geval in uw situatie een overlijdensrisicoverzekering wordt geadviseerd kunt u met behulp van het Oxfam Novib Donatieplan kinderen aan goed onderwijs helpen. Bij elke nieuwe overlijdensrisicoverzekering kunt u aan Legal & General aangeven dat de poliskosten eenmalig worden overgemaakt naar een onderwijsproject in India. Voor u zijn hier geen extra kosten aan verbonden. Clausule Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) zinvol? Dit onderwerp wil ik behandelen aan de hand van een voorbeeld. Een echtpaar heeft een woning gekocht ter waarde van ,-. Hiervoor is een hypothecaire geldlening aangegaan van ,-. De lening wordt in de toekomst afgelost via een levensverzekering met de KEW clausule. Als verzekeringnemer en begunstigde is alleen de man vermeld. Als verzekerden worden de man en de vrouw genoemd. Bij overlijden van één van beiden bedraagt de uitkering ,- en bij in leven zijn van beiden op de einddatum bedraagt de uitkering naar verwachting ,-. De duur van de verzekering is 30 jaar. Wat zijn de gevolgen als de verzekering tot uitkering komt? Bij een levensverzekering waarbij gekozen is voor de Clausule Kapitaalverzekering Eigen Woning is het goed om te weten dat de waardeaangroei tijdens de looptijd van de verzekering niet belast is in Box I. Voor uitkeringen gelden vrijstellingen. Deze gelden per belastingplichtige. Vrijstelling bij een duur van 15 tot 20 jaar bedraagt en bij een duur langer dan 20 jaar ,-. Genoemde bedragen worden nu nog geïndexeerd maar hoe dat in de toekomst gaat is nog niet geheel duidelijk. In deze situatie zal een deel van de uitkering op de einddatum (na

3 30 jr) niet meer onder de vrijstelling vallen en deels belast worden in box I tegen maximaal 52%. Omdat met de uitkering ook een deel van de belasting voldaan dient te worden resteert er nog een hypothecaire schuld. Omdat de 30 jaarsperiode voorbij is en de rente daardoor niet meer aftrekbaar, wordt de hypotheekschuld verplaatst naar Box III. Dit is deels te ondervangen door de polis goed (bijvoorbeeld door de man en de vrouw ieder voor 50 % begunstigde te maken van de uitkering bij in leven zijn op de einddatum) op te maken, rekening houden met de maximale vrijstellingen en eventueel te overwegen af te zien van de KEW Clausule. Kortom laat u goed adviseren alvorens u een levensverzekering aangaat ter aflossing van een hypothecaire geldlening. CLIËNTENVRAGEN OVER FINANCIAL PLANNING Is hypotheek afsluitprovisie van 5.000,- volledig fiscaal aftrekbaar? Afsluitprovisie is eigenlijk vooruitbetaalde rente. De aftrekbaarheid is gemaximeerd tot 1,5% van de schuld met een maximum van 3.630,-. Het restant dient opgevoerd te worden gedurende de restant looptijd van de lening. Verdedigbaar is dat in de situatie dat er sprake is van twee partners die een woning kopen zij ieder recht hebben op een aftrek van maximaal 3.630,-.Uiteraard heeft dit alleen maar zin indien beide partners inkomen hebben. MEDEWERKERS Naam medewerk(st)er Functie/aandachtsgebied Rechtstreeks telefoonnummer John van Bennekom Makelaar o.g Petra Boogaard Relatiebeheer Wendy van den Bosch Assistent relatiebeheer Elias de Deugd Elias de Deugd Directeur Commerciële Zaken Lennart Kant Directeur, adviseur medische beroepen en financial planner Carina Kastelein Makelaar o.g Dianne Kers Schade behandeling & relatie beheer Elias de Deugd en Diana van de Poll Stijntje Kramer Schade behandeling Pascal van Kranenburg Relatiebeheer en assistent Hypotheken Diana van de Poll Buitendienstadviseur Buitendienstadviseur Rutgher de Ritter Assistent Relatiebeheer en Makelaardij Sijnie Streef Assistente Makelaardij Berry Termaat Relatiebeheer Elias de Deugd Feije Terpstra Directeur Algemene Zaken Peter Terpstra Relatiebeheer Suzan Timmermans Relatiebeheer Lennart Kant en assistente Hypotheken Tanja Willemsen Relatiebeheer Annelies van Wijk Relatiebeheer Lennart Kant Marieke van Zessen Relatiebeheer Elias de Deugd en assistente Hypotheken Buiten kantooruren wordt u doorverbonden met een verzekeringstechnisch geschoolde bereikbaarheidsservice. U kunt direct een bericht sturen naar een van de medewerkers door zijn of haar naam aan te klikken op het medewerkersoverzicht op onze internetpagina. Aanpassingen Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen door Berry Termaat De Europese Gemeenschap streeft naar harmonisatie op het gebied van wetgeving. Daarom worden regelmatig wijzigingen doorgevoerd die in de wetgeving van de lidstaten worden opgenomen. Een dergelijke wijziging heeft er toe geleid dat de Nederlandse Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) wordt aangepast. Dit heeft ook gevolgen voor de -verplichte- aansprakelijkheidsdekking van uw autoverzekering. Ruimere dekking zonder extra premie Vanaf 11 juni 2007 geldt een splitsing in het verzekerde bedrag voor aansprakelijkheid per schadegeval. Tegelijkertijd wordt aan deze bedragen een minimum toegekend. De richtlijnen gelden voor alle verzekeraars. Uw polis wordt kosteloos aan deze minimum verzeker de bedragen aangepast. Het minimum verzekerd bedrag voor letselschaden is Onder letselschade verstaan wij lichamelijk letsel of benadeling van de gezondheid van een persoon, beide al dan niet de dood tot gevolg hebbend, en schade die daaruit voortvloeit. Materiële schade is schade aan zaken en eventuele gevolgschade die daaruit voortvloeit. Hiervoor geldt een minimale verzekerde som van Overigens zal op de meeste polissen een verzekerde som van voor materiële schaden al van toepassing zijn.

4 Declaratie ziektekosten bij Nedasco B.V door Dianne Kers Nedasco heeft voorgedrukte enveloppen waarop het postbusadres te Tiel wordt vermeld. Veel relaties hebben de envelop retour ontvangen met daarop een sticker van TPG Post dat het adres onbekend is en/of de envelop geweigerd is. Het adres is juist, echter bij onvoldoende frankering wordt de envelop retour gezonden wegens onvoldoende frankering! Helaas geven de postbodes dit niet duidelijk aan waardoor er verwarring bij meerdere relaties is ontstaan. Dringend adviseren wij u de voorgedrukte enveloppen voldoende te frankeren! Kunt u straks onbezorgd genieten van uw vakantie? Nog even en het vakantieseizoen staat weer voor de deur. Uw reis heeft u waarschijnlijk al geboekt. Maar weet u zeker dat u goed voorbereid op pad gaat? Nieuws van onze makelaars door John van Bennekom en Carina Kastelein makelaars o.g. Vanaf nu is ons woningaanbod niet alleen op en maar ook op de internetsite te vinden. Jaap.nl is opgericht met de ambitie om het meest complete huizenaanbod van Nederland te tonen. Zo vergemakkelijken ze de zoektocht van duizenden huizenkopers. Veel mensen denken ten onrechte dat Funda een volledig aanbod laat zien. Funda is slechts de internetvitrine van de NVM-makelaars. Jaap.nl heeft een optimale spider ontwikkeld waarmee dagelijks alle sites met woningaanbod in Nederland worden bekeken. Een kunst die hij perfect beheerst, waardoor het aantal woningen hier welhaast optimaal is. Het overzicht wordt op een duidelijke, snelle en gestructureerde manier gepresenteerd. Zo vindt iedereen makkelijk zijn nieuwe woning op Heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op? Voordeel en gemak Met een goede reisverzekering bent u - afhankelijk van de dekking - verzekerd voor uw geld en bagage. Daarnaast bent u ook gedekt tegen eventuele medische kosten in het buitenland. Gaat u regelmatig naar het buitenland, dan is een doorlopende reisverzekering een slimme oplossing. U hoeft dan niet steeds een aparte verzekering af te sluiten en bent bovendien voordeliger uit. De verzekering kan opgenomen worden in de Combipolis van de Noordhollandsche van 1816 zodat u ook nog profiteert van extra pakketkorting! Groene kaart voor caravans Als u met de auto en caravan op reis gaat, heeft u voor sommige landen extra papieren nodig. Voor Spanje en Polen is een groene kaart voor een aanhanger of caravan met een totaalgewicht van 750 kg of meer verplicht. Laat ons tijdig weten als u van plan bent met uw caravan naar deze landen te gaan. Dan regelen wij de groene kaart voor u. Met een gerust hart op reis Als uw assurantieadviseur zorgen wij er graag voor dat alle verzekeringen voor uw vakantie prima geregeld zijn. Graag zijn wij u van dienst met een persoonlijk advies. Wij wensen u alvast een prettige vakantie! Financieel advies Hypotheekrente 5 jaar vast vanaf 4,65% HypotheekPoint Sluit geen hypotheek af voordat u ons advies heeft gevraagd! Hypotheken Pensioenen Verzekeringen Financial planning Makelaardij o.g. onderscheidend in persoonlijke aandacht h t t p : / / w w w.deugdenterpstra.nl w w w.woneningeldermalsen.nl

5 NIEUWSBRIEF BIJLAGE juli/augustus/september 2007 VERZEKERINGSADVISEURS B.V. CHECK UW FINANCIELE SITUATIE Kunt u, respectievelijk uw eventuele partner en/of uw gezin, rekening houdend met bestaande verzekeringen, pensioenen, overheidsvoorzieningen en eigen vermogen aan alle financiële verplichtingen (inclusief woonlasten) voldoen indien Zoals vermeld in de Nieuwsbrief nodigen wij u graag uit om met ons vast te stellen of een afspraak met uw relatiebeheerder of buitendienstadviseur op zijn plaats is. u en/of uw eventuele partner arbeidsongeschikt raakt u en/of uw eventuele partner werkloos raakt u en/of uw eventuele partner komt te overlijden u en/of uw eventuele partner stopt met werken Kunt u, rekening houdend met bestaande verzekeringen en eigen vermogen de kosten van een uitvaart of crematie van uzelf, uw eventuele partner en kinderen voldoen? Ja Nee Indien u één of meerdere keren Nee hebt aangekruist verzoeken wij u vriendelijk dit formulier op te sturen naar De Deugd & Terpstra, Antwoordnummer 4575, 4140 XG Geldermalsen of te faxen naar Wij nemen dan contact met u op. Een sturen naar of telefonisch contact opnemen met uw relatiebeheerder of buitendienstadviseur kan vanzelfsprekend ook! Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoonnummer vast: thuis: kantooruren: Telefoonnummer mobiel: De Deugd & Terpstra Verzekeringsadviseurs B.V. Adviseurs in de financiële dienstverlening, pensioen, hypotheek,verzekeringen en makelaardij o.g. SER-A KvK Tiel Bank: Postbank

Argenta Spaarhypotheek

Argenta Spaarhypotheek Argenta Spaarhypotheek De HYPOTHEEKVERZEKERING met HYPOTHEEKFONDS Informatiebrochure Argenta Spaarhypotheek Hypotheekverzekering met hypotheekfonds Argenta-Life Nederland N.V. 1 Wat is nu precies een Spaarhypotheek?

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Oefenvragen Leven dag 1

Oefenvragen Leven dag 1 Oefenvragen Leven dag 1 1. Willem wil een verzekering die, als hij nog in leven is op 65-jarige leeftijd, een bedrag van 50.000,- ineens uitkeert. Daarnaast wil hij op het moment dat hij komt te overlijden

Nadere informatie

Eigen huis. Vermogensopbouw. Oudedagsvoorziening. Nabestaanden

Eigen huis. Vermogensopbouw. Oudedagsvoorziening. Nabestaanden Eigen huis Vermogensopbouw Oudedagsvoorziening Nabestaanden Zeker nu Maatschappijwinstdeling De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij De Onderlinge s-gravenhage kent een maatschappij- 25 Te verdelen

Nadere informatie

Zorg voor uw nabestaanden. Aegon Overlijdensrisicoverzekering

Zorg voor uw nabestaanden. Aegon Overlijdensrisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden Aegon Overlijdensrisicoverzekering Als u overlijdt, heeft u dan financieel alles goed geregeld voor uw dierbaren? Kan uw huis hun thuis blijven? En kunnen ze de dingen blijven

Nadere informatie

LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN

LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN De keuze van de juiste hypotheek is uiteindelijk net zo belangrijk als de keuze

Nadere informatie

De heer E.R. de Roos Burg. Penstraat 223 3741 AN BAARN

De heer E.R. de Roos Burg. Penstraat 223 3741 AN BAARN De heer E.R. de Roos Burg. Penstraat 223 3741 AN BAARN Uitwerking inventarisatie Datum: 17 - november - 2014 Geachte heer / mevrouw, Voor u ligt een pakket met informatie over uw financiële producten.

Nadere informatie

Eigen huis. Overlijdensrisicoverzekering Woon+ / Zeker+

Eigen huis. Overlijdensrisicoverzekering Woon+ / Zeker+ Eigen huis Overlijdensrisicoverzekering Woon+ / Zeker+ Uw eigen woning Het kopen van een eigen woning is waarschijnlijk een van de grootste fi nanciële beslissingen in uw leven. Het is een investering

Nadere informatie

Nu kiezen voor zekerheid. Straks wonen tegen aantrekkelijke maandlasten. Fiscaal Voortzetten. in de BankSpaar Plus Hypotheek

Nu kiezen voor zekerheid. Straks wonen tegen aantrekkelijke maandlasten. Fiscaal Voortzetten. in de BankSpaar Plus Hypotheek Nu kiezen voor zekerheid Straks wonen tegen aantrekkelijke maandlasten Fiscaal Voortzetten in de BankSpaar Plus Hypotheek Nationale-Nederlanden maakt Fiscaal Voortzetten in de BankSpaar Plus Hypotheek

Nadere informatie

SPAARXTRA HYPOTHEEK OPTIMAAL VARIEREN MET RENTE EN RENDEMENT

SPAARXTRA HYPOTHEEK OPTIMAAL VARIEREN MET RENTE EN RENDEMENT SPAARXTRA HYPOTHEEK OPTIMAAL VARIEREN MET RENTE EN RENDEMENT SPAARXTRA HYPOTHEEK optimaal varieren met rente EN rendement Kiezen voor de beste hypotheek betekent het optimaliseren van kansen en risico

Nadere informatie

Hoffinass b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen. Dienstenwijzer

Hoffinass b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen. Dienstenwijzer Hoffinass b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis Klaverblad Verzekeringen Garantie Groei Polis Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

Aegon Overlijdensrisicoverzekering Uitgebreid. Zorg voor uw nabestaanden

Aegon Overlijdensrisicoverzekering Uitgebreid. Zorg voor uw nabestaanden Aegon Overlijdensrisicoverzekering Uitgebreid Zorg voor uw nabestaanden Als u overlijdt, heeft u dan financieel alles goed geregeld voor uw dierbaren? Kan uw huis hun thuis blijven? En kunnen ze de dingen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen

Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als

Nadere informatie

Onbezorgd blijven wonen

Onbezorgd blijven wonen Onbezorgd blijven wonen 2 3 Prettig blijven wonen bij financiële tegenslag U staat op het punt een huis te kopen of te huren. Zorgvuldig weegt u af of u naast uw vaste lasten voldoende financiële middelen

Nadere informatie

AEGON OverlijdensRisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden

AEGON OverlijdensRisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden AEGON OverlijdensRisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden De zekerheid dat de zorg voor uw nabestaanden goed is geregeld Even stilstaan bij iets waar u niet graag aan denkt U denkt er niet graag over

Nadere informatie

De Conservatrix Hypotheek

De Conservatrix Hypotheek U mag vertrouwen op een aantrekkelijke rente. Maar dat is niet de enige zekerheid. De Conservatrix Hypotheek Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Vijf veranderingen per 1 januari 2013

Vijf veranderingen per 1 januari 2013 Advies over financiële producten? December 2012 Vijf veranderingen per 1 januari 2013 U overweegt een financieel product aan te schaffen en daarover advies in te winnen? Dan gaan er bij de advisering van

Nadere informatie

Klant inventarisatie. Partner. Voorletters : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E mail : Rekeningnummer : Gezinssituatie

Klant inventarisatie. Partner. Voorletters : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E mail : Rekeningnummer : Gezinssituatie Klant inventarisatie Klant Naam : Geslacht Man / Vrouw Voorletters : Geboorte datum : Pensioendatum : Adres : Postcode : Woonplaats : Sofi nummer (BSN) : Telefoonnummer : Telefoonnummer mobiel : E mail

Nadere informatie

Aegon Overlijdensrisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden

Aegon Overlijdensrisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden Aegon Overlijdensrisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden Als u overlijdt, heeft u dan financieel alles goed geregeld voor uw dierbaren? Kan uw huis hun thuis blijven? En kunnen ze de dingen blijven

Nadere informatie

Vormen van levensverzekering. Een overzicht

Vormen van levensverzekering. Een overzicht Vormen van levensverzekering Een overzicht 1 In deze special worden diverse aspecten van verzekeringen besproken. In dit artikel geven we een algemeen overzicht van verzekeringsvormen uit heden en verleden.

Nadere informatie

Productwijzer Overlijdensrisico- verzekering

Productwijzer Overlijdensrisico- verzekering Productwijzer Overlijdensrisico- verzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de overlijdensrisicoverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Productwijzer Overlijdensrisico- verzekering

Productwijzer Overlijdensrisico- verzekering Productwijzer Overlijdensrisico- verzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de overlijdensrisicoverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Productwijzer Overlijdensrisicoverzekering

Productwijzer Overlijdensrisicoverzekering Overlijdensrisicoverzekering Productwijzer Overlijdensrisicoverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de overlijdensrisicoverzekering. Welke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Dienstverleningsdocument (DVD) Postbus 179 AFM 12020125 9470 AD Zuidlaren KvK 01165328 Bank 47.69.93.024 T 050 85 38 417 F 050 23 04 045 www.shassurantie.nl info@shassurantie.nl Geachte relatie, Dit document

Nadere informatie

Productwijzer Overlijdensrisicoverzekering

Productwijzer Overlijdensrisicoverzekering Overlijdensrisicoverzekering Productwijzer Overlijdensrisicoverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de overlijdensrisicoverzekering. Welke

Nadere informatie

INVENTARISATIEFORMULIER HYPOTHEEKADVIES PARTICULIERE RELATIE. Afspraak gemaakt door : Naam relatie : Telefoonnummer relatie : Naam adviseur :

INVENTARISATIEFORMULIER HYPOTHEEKADVIES PARTICULIERE RELATIE. Afspraak gemaakt door : Naam relatie : Telefoonnummer relatie : Naam adviseur : INVENTARISATIEFORMULIER HYPOTHEEKADVIES PARTICULIERE RELATIE Afspraak gemaakt door : Naam relatie : Bestaande relatie Nieuwe relatie Telefoonnummer relatie : Naam adviseur : Tijdstip bezoek : dag om uur

Nadere informatie

Hypotheekschuld. Duur 30 jaar. Maandlasten

Hypotheekschuld. Duur 30 jaar. Maandlasten Hypotheekschuld Duur 30 jaar Maandlasten Tijdens de gehele looptijd betaalt u lage maandlasten. U betaalt alleen rente over de lening. Aan het einde van de looptijd blijft de hypotheekschuld bestaan. U

Nadere informatie

Productwijzer Spaarhypotheekverzekering

Productwijzer Spaarhypotheekverzekering Spaarhypotheekverzekering Productwijzer Spaarhypotheekverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de spaarhypotheekverzekering. Welke risico s

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Ga goed verzekerd op vakantie

Ga goed verzekerd op vakantie Ga goed verzekerd op vakantie Onderwerpen 23 mei 2016 Nieuwe Steen 3 1625 HV HOORN 0229-234 334 info@bvw.nl www.bvw.nl Reisverzekering: veel meer dan alleen risico van diefstal Het huwelijksvermogensrecht

Nadere informatie

Algemeen Geen Gering Globaal Goed. Aankoop woning Geen Gering Globaal Goed. Hypotheek algemeen Geen Gering Globaal Goed

Algemeen Geen Gering Globaal Goed. Aankoop woning Geen Gering Globaal Goed. Hypotheek algemeen Geen Gering Globaal Goed Risicoprofiel Hoe is uw kennis en ervaring met / over: Algemeen Geen Gering Globaal Goed Ontwikkelingen op de financiële markten Financiële producten in het algemeen Fiscale wetgeving Sociale voorzieningen

Nadere informatie

Productwijzer Kapitaalverzekering

Productwijzer Kapitaalverzekering productwijzers levensverzekeringen, Algemene Ledenvergadering d.d. 18 juni 2008 Productwijzer Kapitaalverzekering In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de kapitaalverzekering.

Nadere informatie

Vijf jaar Wet IB 2001; Kapitaalverzekeringen. Herman M. Kappelle. 1. Wat wilde de wetgever bereiken?

Vijf jaar Wet IB 2001; Kapitaalverzekeringen. Herman M. Kappelle. 1. Wat wilde de wetgever bereiken? Vijf jaar Wet IB 2001; Kapitaalverzekeringen Herman M. Kappelle 1. Wat wilde de wetgever bereiken? Terzake van de wijzigingen van het fiscale regime van de kapitaalverzekeringen in de Wet IB 2001, had

Nadere informatie

Dienstenwijzer THEO RIETVELD FINANCES vastgoed-verzekeringen-hypothekenpensioenen

Dienstenwijzer THEO RIETVELD FINANCES vastgoed-verzekeringen-hypothekenpensioenen Dienstenwijzer THEO RIETVELD FINANCES vastgoed-verzekeringen-hypothekenpensioenen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze

Nadere informatie

HANDLEIDING BELONINGSREGELING LEVEN 2012. Voor het regelen van (kleine) schadegevallen JANUARI 2012 INFORMATIE VOOR HET INTERMEDIAIR

HANDLEIDING BELONINGSREGELING LEVEN 2012. Voor het regelen van (kleine) schadegevallen JANUARI 2012 INFORMATIE VOOR HET INTERMEDIAIR INFORMATIE VOOR HET INTERMEDIAIR HANDLEIDING BELONINGSREGELING LEVEN 2012 Voor het regelen van (kleine) schadegevallen JANUARI 2012 05 150 11-12 ALGEMEEN n Deze beloningsregeling maakt deel uit van de

Nadere informatie

Wie zijn wij? Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Wie zijn wij? Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. Graag willen wij u laten zien

Nadere informatie

Vormen van levensverzekering

Vormen van levensverzekering Vormen van levensverzekering In deze special worden diverse aspecten van verzekeringen besproken. In dit artikel geven we een algemeen overzicht van verzekeringsvormen uit heden en verleden. Levensverzekeringen

Nadere informatie

INVENTARISATIEFORMULIER HYPOTHEEKADVIES PARTICULIERE RELATIE. Afspraak gemaakt door : Naam relatie : Bestaande relatie Nieuwe relatie

INVENTARISATIEFORMULIER HYPOTHEEKADVIES PARTICULIERE RELATIE. Afspraak gemaakt door : Naam relatie : Bestaande relatie Nieuwe relatie INVENTARISATIEFORMULIER HYPOTHEEKADVIES PARTICULIERE RELATIE Afspraak gemaakt door : Naam relatie : Bestaande relatie Nieuwe relatie Telefoonnummer relatie : Naam adviseur : Tijdstip bezoek : dag om uur

Nadere informatie

Vanzelfsprekend worden uw gegevens in vertrouwen behandeld conform de privacy wetgeving.

Vanzelfsprekend worden uw gegevens in vertrouwen behandeld conform de privacy wetgeving. Pagina 1 van 7 Checklist Pensioenanalyse IB-ondernemer Met uw persoonlijke pensioenanalyse krijgt u een duidelijk inzicht in uw financiële situatie. U kunt dan de juiste financiële beslissingen nemen voor

Nadere informatie

E.F.A. (EerlijkFinancieelAdvies)

E.F.A. (EerlijkFinancieelAdvies) Levensverzekering Een levensverzekering is een verzekering die verband houdt met het leven of de dood van de mens, of met de verzorging van de uitvaart van de mens. Een levensverzekering kan uitkeren bij

Nadere informatie

Onze diensten: wij geven advies en bemiddelen op het gebied van:

Onze diensten: wij geven advies en bemiddelen op het gebied van: Onze diensten: wij geven advies en bemiddelen op het gebied van: 1. schadeverzekeringen: u kunt denken aan de inboedel-, de aansprakelijkheid-, de autode woonhuis-, de ziektekostenverzekering etc. 2. levensverzekeringen:

Nadere informatie

Studentenpakket. Wij zien meer dan een scherpe premie. + snelle schadeafhandeling + afgestemd op jouw situatie + overzichtelijke polis

Studentenpakket. Wij zien meer dan een scherpe premie. + snelle schadeafhandeling + afgestemd op jouw situatie + overzichtelijke polis Verzekeringspakket voor studenten Studentenpakket Wij zien meer dan een scherpe premie + snelle schadeafhandeling + afgestemd op jouw situatie + overzichtelijke polis VERZEKERINGEN Verzekerd van het beste.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en aan- en verkoop bemiddeling onroerend goed, taxaties e.a.

DIENSTENWIJZER. Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en aan- en verkoop bemiddeling onroerend goed, taxaties e.a. DIENSTENWIJZER Ons kantoor heeft als prioriteit een goede voorlichting over onze dienstverlening, werkwijze en beloning te presenteren. De Wet Financieel Toezicht eist ook dat wij u tijdig informeren over

Nadere informatie

Productwijzer Kapitaalverzekering

Productwijzer Kapitaalverzekering Productwijzer Kapitaalverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de kapitaalverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Hoe hoog is de

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

laat u uw gezin goed achter Life Care Overlijdensrisicoverzekering van BNP Paribas Cardif

laat u uw gezin goed achter Life Care Overlijdensrisicoverzekering van BNP Paribas Cardif Met de Life Care Overlijdensrisicoverzekering laat u uw gezin goed achter Life Care Overlijdensrisicoverzekering van BNP Paribas Cardif Inhoudsopgave Waarom een Life Care Overlijdensrisicoverzekering?

Nadere informatie

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Beste klant, De huizenprijzen zijn de laatste jaren flink gedaald. Daardoor houden steeds meer mensen na verkoop van de woning een restschuld over. Als de verkoopopbrengst

Nadere informatie

Toelichting specifieke diensten zoals genoemd in het Abonnement Financiële Planning Balans Onafhankelijke Financiële Dienstverlening B.V.

Toelichting specifieke diensten zoals genoemd in het Abonnement Financiële Planning Balans Onafhankelijke Financiële Dienstverlening B.V. Toelichting specifieke diensten zoals genoemd in het Abonnement Financiële Planning Balans Onafhankelijke Financiële Dienstverlening B.V. BEHEER HYPOTHEEKOVEREENKOMST Archivering van documenten Wij archiveren

Nadere informatie

DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE. Productinformatie

DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE. Productinformatie DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE Productinformatie WAT U EERST MOET WETEN Als u arbeidsongeschikt bent, kunt u nog maar voor een deel of zelfs helemaal niet meer werken. Dat kan grote gevolgen hebben

Nadere informatie

Kapitaalverzekeringen en de eigen woning

Kapitaalverzekeringen en de eigen woning Kapitaalverzekeringen en de eigen woning De Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW), Spaarrekening Eigen Woning (SEW) en Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW) Met een KEW, SEW en BEW kunt u onder bepaalde

Nadere informatie

Klantprofiel Hypotheken

Klantprofiel Hypotheken Klantprofiel Hypotheken Klant 1 Klant 2 Naam.. Ondernemer ja nee ja nee Sinds.. Sinds. Dienstverband Fulltime Fulltime Part-time uur Part-time uur Vast Vast Flex/uitzend Flex/uitzend Bepaalde tijd Bepaalde

Nadere informatie

Blijvende aandacht voor uw hypotheek door een Erkend Hypothecair Planner biedt u veel voordeel

Blijvende aandacht voor uw hypotheek door een Erkend Hypothecair Planner biedt u veel voordeel Blijvende aandacht voor uw hypotheek door een Erkend Hypothecair Planner biedt u veel voordeel 1 Bij de koop van een woning krijgt de koopprijs veel aandacht. Natuurlijk is de prijs belangrijk. Maar de

Nadere informatie

Veranderingen Spaarhypotheekverzekeringen

Veranderingen Spaarhypotheekverzekeringen Veranderingen Spaarhypotheekverzekeringen Uw verzekering is op een aantal punten veranderd. Daar hebt u een brief over ontvangen. In de bijlage bij deze brief staan de belangrijkste veranderingen vermeld

Nadere informatie

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

GENERALI ÉÉN-GEZINS-POLIS

GENERALI ÉÉN-GEZINS-POLIS GENERALI ÉÉN-GEZINS-POLIS OM ZEKER IN HET LEVEN TE STAAN GENERALI. GENERALI verzekeringsgroep nv is onderdeel van de wereldwijd actieve Generali Group. Dit toonaangevende concern is sinds 1831 actief,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Van de Kamp Financieel Adviseurs B.V. Korte Bergweg 53, 3712 AE Huis ter Heide Telefoon: 030-6977745, Fax: 030-2667208 Website: http://www.vandekampadviseurs.nl/ Email: hans@vandekampadviseurs.nl

Nadere informatie

dienstenwijzer Wij zijn adviseurs op het gebied van verzekeringen, hypotheken en andere financiële diensten.

dienstenwijzer Wij zijn adviseurs op het gebied van verzekeringen, hypotheken en andere financiële diensten. dienstenwijzer Van der Eijk Assurantiën BV Dorpsstraat 86 1182 JG Amstelveen Telefoon: 020-4538118 Fax: 020-4538121 E-mail: office@vandereijkassurantien.nl A. Inleiding Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies.

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies. Dienstenwijzer RIETMAN FINANCIEEL ADVIES Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering Klaverblad Verzekeringen Uitvaartverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE Hypotheekverzekering met hypotheekfonds Argenta Life Nederland N.V.

INFORMATIEBROCHURE Hypotheekverzekering met hypotheekfonds Argenta Life Nederland N.V. INFORMATIEBROCHURE Hypotheekverzekering met hypotheekfonds Argenta Life Nederland N.V. 1 De dienstverlening van Argenta Life Nederland N.V. Argenta Life Nederland N.V. is de verzekeringstak van Argenta

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V.

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is De Roche Hypotheek waaier Een persoonlijke keus voor uw toekomst Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is zeker niet eenvoudig; er zijn ontzettend veel mogelijkheden en bovendien vormt uw beslissing de

Nadere informatie

Woongarant. Hypotheekbeschermingsplan 2013

Woongarant. Hypotheekbeschermingsplan 2013 Woongarant Hypotheekbeschermingsplan 2013 Woongarant Woongarant staat garant voor onafhankelijke, kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. De opgebouwde expertise stelt ons in staat om excellente producten

Nadere informatie

55128 (09-13) Productinformatie ASR VermogenGarant

55128 (09-13) Productinformatie ASR VermogenGarant 55128 (09-13) Productinformatie ASR VermogenGarant Wat is ASR VermogenGarant? Unieke kenmerken? Welke informatie staat waar? Koopsom of periodieke inleg? Wat krijgt u bij overlijden? - ASR VermogenGarant

Nadere informatie

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat?

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat? Klantprofiel Wat is uw burgerlijke staat? o Alleenstaand o Gehuwd(gemeenschap van goederen) o Gehuwd(huwelijkse voorwaarden) o Samenwonend met samenlevingscontract o Samenwonend zonder samenlevingscontract

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Hypotheken Verzekeringen Pensioenen Financieel Advies Dienstverleningsdocument Van Huit Financiële Diensten Kantoor : Eindhovensingel 72, 6844 CN ARNHEM Postadres : Eindhovensingel 72, 6844 CN ARNHEM Telefoon

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Productwijzer Kapitaalverzekering

Productwijzer Kapitaalverzekering Kapitaalverzekering Productwijzer Kapitaalverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de kapitaalverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig.

Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig. Uw Klantprofiel Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig. Waarom een Klantprofiel? Het Klantprofiel heeft als doel

Nadere informatie

Aanpassingen in voorwaarden. Productkaart Reaal

Aanpassingen in voorwaarden. Productkaart Reaal Aanpassingen in voorwaarden Productkaart Reaal Samenvatting van de nieuwe voorwaarden van het Reaal Goed Geregeld Pakket De pakketvoorwaarden zijn alleen van toepassing indien u meer dan 2 verzekeringen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument:

Dienstverleningsdocument: Dienstverleningsdocument: Algemene informatie Het Bespaarhuis is een financiële dienstverlener met een breed aanbod van diensten en producten. Een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening is de verzekeringsbemiddeling.

Nadere informatie

In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van onze onderneming:

In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van onze onderneming: Caesar adviseurs DIENSTENWIJZER December 2012 Inleiding Op de activiteiten van onze onderneming is de Wet op het Financieel Toezicht van toepassing. Eén van de eisen die uit deze wet volgt is dat wij u

Nadere informatie

AEGON Woonlastenverzekering. Productinformatie

AEGON Woonlastenverzekering. Productinformatie AEGON Woonlastenverzekering Productinformatie Inhoudsopgave AEGON Woonlastenverzekering in het kort 3 De belangrijkste kenmerken 3 Overige kenmerken 3 Kenmerken AEGON Woonlastenverzekering 4 Doelgroepen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV

Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze

Nadere informatie

INFOSHEET SAMENWONERS, HYPOTHEEK, OVERLIJDENSRISICO-/LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING

INFOSHEET SAMENWONERS, HYPOTHEEK, OVERLIJDENSRISICO-/LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING een onderdeel van Damsté advocaten- notarissen Postbus 126 7500 AC ENSCHEDE Hengelosestraat 571 053 484 00 00 www.123notaris.com INFOSHEET SAMENWONERS, HYPOTHEEK, OVERLIJDENSRISICO-/LEVENSVERZEKERING EN

Nadere informatie

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u vooraf aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. In

Nadere informatie

Overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering Overlijdensrisicoverzekering Wat is De Reaal Overlijdensrisicoverzekering geeft recht op een eenmalige uitkering als een door jou aangegeven persoon overlijdt. Deze persoon noemen wij een verzekerde. Je

Nadere informatie

Tariefkaart Commandeur & Dammes financieel adviseurs De Factorij 35A 1689 AK Zwaag T (0229) 57 10 10 www.comdam.nl E info@comdam.

Tariefkaart Commandeur & Dammes financieel adviseurs De Factorij 35A 1689 AK Zwaag T (0229) 57 10 10 www.comdam.nl E info@comdam. Tariefkaart Commandeur & Dammes financieel adviseurs De Factorij 35A 1689 AK Zwaag T (0229) 57 10 10 www.comdam.nl E info@comdam.nl In deze tariefkaart vindt u informatie over de dienstverlening en de

Nadere informatie

Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten

Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

De ANWB Camperverzekering

De ANWB Camperverzekering De ANWB Camperverzekering Zorgeloos gaan en staan waar u wilt Drie jaar aanschafwaardedekking 5% ledenkorting Complete inventarisdekking Omdat uw camper uw mobiele tweede huis is Uw camper is niet alleen

Nadere informatie

Productwijzer Erfrente

Productwijzer Erfrente Productwijzer Erfrente Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de erfrente. Welke risico s dekt deze verzekering? Hoe hoog is de premie en wat doet de

Nadere informatie

Inventarisatie Hersteladvies

Inventarisatie Hersteladvies Inventarisatie Hersteladvies Lees onderstaande zorgvuldig door: Om u een passend herstel advies te geven, is het belangrijk om gegevens over uw situatie te verzamelen. Wanneer u onderstaand formulier volledig

Nadere informatie

Hypotheekvormen samengevat

Hypotheekvormen samengevat Hypotheekvormen samengevat Er bestaan in Nederland enkele honderden hypotheekvarianten. Dat lijkt heel veel, maar de meeste varianten zijn afgeleid van een aantal hoofdvormen. Uw eigen wensen en persoonlijke

Nadere informatie

Introductie U heeft op basis van een door ons gegeven advies via ons kantoor een hypothecair krediet en/of uw schadeverzekering(en) afgesloten.

Introductie U heeft op basis van een door ons gegeven advies via ons kantoor een hypothecair krediet en/of uw schadeverzekering(en) afgesloten. Geachte heer/mevrouw., Introductie U heeft op basis van een door ons gegeven advies via ons kantoor een hypothecair krediet en/of uw schadeverzekering(en) afgesloten. Schadeverzekeringen: Wanneer u een

Nadere informatie

Productinformatie ASR Vermogen bij Overlijden

Productinformatie ASR Vermogen bij Overlijden Productinformatie ASR Vermogen bij Overlijden Wat is ASR Vermogen bij Overlijden? Is ASR Vermogen bij Overlijden een uitvaartverzekering? Wie is de verzekerde? Welke dekkingen kent ASR Vermogen bij Overlijden?

Nadere informatie

Dienstenwijzer BVA Verzekeringen, De Vries Financieel, studentenpolis.com, verzekeronline.com

Dienstenwijzer BVA Verzekeringen, De Vries Financieel, studentenpolis.com, verzekeronline.com Dienstenwijzer BVA Verzekeringen, De Vries Financieel, studentenpolis.com, verzekeronline.com Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is.

Nadere informatie

: Voorletters: Voornaam Titel. Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon privé: Mobiel: Geboortedatum: - - Sofi-nummer: Bank

: Voorletters: Voornaam Titel. Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon privé: Mobiel:   Geboortedatum: - - Sofi-nummer: Bank RELATIENUMMER: PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam klant : Voorletters: Voornaam Titel Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon privé: Mobiel: E-mail: Geboortedatum: - - Sofi-nummer: Bank Nationaliteit: Geslacht:

Nadere informatie

Productwijzer Kapitaalverzekering

Productwijzer Kapitaalverzekering Kapitaalverzekering Productwijzer Kapitaalverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de kapitaalverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dit document Dit dienstverleningsdocument geeft een beschrijving van de diensten die wij voor u als consument kunnen verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier waarop

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van der Veen Financieel Advies B.V., Hypotheekcompany Rijssen en Vincent Assurantien.

Dienstenwijzer Van der Veen Financieel Advies B.V., Hypotheekcompany Rijssen en Vincent Assurantien. Hotmail.versie 4.0 particulier Dienstenwijzer Van der Veen Financieel Advies B.V., Hypotheekcompany Rijssen en Vincent Assurantien. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij

Nadere informatie

Dienstenwijzer Kostons Assurantiën

Dienstenwijzer Kostons Assurantiën versie 1.1 particulier Dienstenwijzer Kostons Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig.

Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig. het klantprofiel Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig. Waarom een klantprofiel? Het klantprofiel heeft als

Nadere informatie

Dienstenwijzer Smartfee.nl

Dienstenwijzer Smartfee.nl Dienstenwijzer Smartfee.nl Wie zijn wij? Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Kantoorgegevens: Smartfee.nl Europalaan 400 3526 KS Utrecht Telefoon: +31 (0)30 267 63

Nadere informatie

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u.

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. DrieSterrenHypotheek Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de 1 Flexibiliteit door gunstige voorwaarden en

Nadere informatie

Wat kunnen we van elkaar verwachten?

Wat kunnen we van elkaar verwachten? Wat kunnen we van elkaar verwachten? U heeft ons de zorg voor uw verzekeringen en/of andere financiële producten toevertrouwd of overweegt dit te gaan doen. In deze dienstenwijzer informeren wij u over

Nadere informatie