NIEUWSBRIEF. 10e jaargang. No. 3 juli/augustus/september Uit onderzoek is gebleken dat vele zelfstandigen en directeur/grootaandeelhouders

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF. 10e jaargang. No. 3 juli/augustus/september 2007. Uit onderzoek is gebleken dat vele zelfstandigen en directeur/grootaandeelhouders"

Transcriptie

1 NIEUWSBRIEF 10e jaargang. No. 3 juli/augustus/september 2007 VERZEKERINGSADVISEURS B.V. Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen en directeur/grootaandeelhouders Voorwoord Voor u ligt al weer de derde Nieuwsbrief van dit jaar. In deze Nieuwsbrief passeren een aantal interessante onderwerpen de revue. Wat denkt u van ziektekostenverzekeraar ONVZ die dacht tussentijds de polis voorwaarden te kunnen beperken? Ook snijden we het onderwerp financiële situatie bij arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, overlijden en pensionering aan. Uit onderzoek is gebleken dat vele zelfstandigen en directeur/grootaandeelhouders niet verzekerd zijn voor de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Veelal zal het kostenaspect een rol hebben gespeeld bij de keuze voor niet verzekeren. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn nu eenmaal erg duur. Dat is verklaarbaar doordat bij blijvende arbeidsongeschiktheid de premies niet meer voldaan hoeven te worden terwijl de maatschappij (bij voortdurende arbeidsongeschiktheid) moet uitkeren tot de einddatum. De hoogte van de premie hangt ook samen met de voorwaarden. Deze zijn de afgelopen jaren steeds beter geworden. Speciaal voor degenen die nu vanwege de kosten niet verzekerd zijn, is er een arbeidsongeschiktheidsverzekeringsproduct gelanceerd waarbij er alleen uitgekeerd wordt indien er sprake is van een aantal met name genoemde ernstige ziekten. Deze verzekering is aanmerkelijk goedkoper. Uiteraard gaat onze voorkeur uit naar de uitgebreidste dekking. Indien de kosten iemand weerhoudt van het afsluiten van zo n verzekering is onder het motto beter iets dan niets de uitgeklede variant een alternatief. Vragen? Uw relatiebeheerder beantwoordt ze graag! Daarnaast treft u artikelen aan van Lennart Kant over Financial Planning en van onze makelaars over Wij wensen u veel leesplezier met deze Nieuwsbrief. Heeft u vragen over één van de behandelde onderwerpen? Wij helpen u graag. Elias de Deugd INTERNET SPAREN! ARGENTA 3,65%! ONVZ Ziektekostenverzekeraar ONVZ heeft in maart jl. besloten om met ingang van 15 april 2007 de polisvoorwaarden van een aantal aanvullende ziektekostenverzekeringen te beperken. Als reden voerden zij aan dat een deel van de verzekerden in 2006 bovenmatig ziektekosten declareerden. Wij hebben ons fel tegen deze beperking verzet. Met name vanwege het feit dat diverse verzekerden pas sinds 1 januari 2007 verzekerd zijn bij ONVZ. Daarnaast waren wij van mening dat het tussentijds aanpassen van voorwaarden (terwijl men toch al het recht had om aanpassingen door te voeren per 1 januari 2008) hoogst onfatsoenlijk is. Om die reden hebben wij u bevestigd dat wij in voorkomende gevallen compensatie zouden verlenen voor verschillen tussen de oude en nieuwe voorwaarden. Daarmee was voor u het probleem uit de wereld. Tot ons genoegen kunnen wij u laten weten dat de rechter onlangs heeft geoordeeld dat het van ONVZ onrechtmatig was om tussentijds de voorwaarden aan te passen. De wijzigingen per 15 april 2007 zijn daarmee ongedaan gemaakt. Op dit moment is ONVZ zich aan het beraden over een eventueel hoger beroep. Onze verwachting is dat zij dat niet zullen doen. Wij vermoeden dat alle verzekeraars per 1 januari 2008 premie- en voorwaardenaanpassingen zullen doorvoeren. Zodra wij ons een beeld gevormd hebben van de ziektekostenverzekeringsmarkt per 1 januari 2008 zullen wij u nader informeren. De Deugd & Terpstra Verzekeringsadviseurs B.V. Adviseurs in de financiële dienstverlening, pensioen, hypotheek,verzekeringen en makelaardij o.g. SER-A KvK Tiel Bank: Postbank

2 Hoe zit het met uw financiële situatie bij arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, overlijden en pensionering? Door enkele trieste praktijkgevallen is ons duidelijk dat het vaak voorkomt dat iemand zijn of haar financiële situatie in één of meer van de hiervoor genoemde gevallen niet goed heeft ingeschat. In onze laatste vier Nieuwsbrieven zijn wij inhoudelijk ingegaan op Verbeteringen van de inboedel optimaal voorwaarden van de Combipolis van de Noordhollandsche van 1816 door Berry Termaat Met ingang van zijn de Inboedel Optimaal voorwaarden aangepast. Met name de uitsluitingen zijn sterk verminderd. Het uitgangspunt alles is verzekerd, tenzij iets uitdrukkelijk als uitsluiting is omschreven heeft daardoor nog meer inhoud gekregen. Het voordeel voor u als relatie: alle verbeteringen worden zonder premieverhoging doorgevoerd. Ook zijn de bepalingen van het nieuwe verzekeringsrecht 2006 in deze voorwaarden opgenomen. Hieronder volgt een greep uit de dekkingsverbeteringen: Schade door wind anders dan storm is voortaan óók verzekerd waarbij een eigen risico van 150,- per gebeurtenis van toepassing is (artikel 6, lid 7) In de nieuwe voorwaarden is schade door graffiti gedekt Schade aan bouwsels (huurdersbelang) door vandalisme of neerslag is niet langer uitgesloten. Voor stormschade aan bouwsels geldt een eigen risico van 65,- per gebeurtenis Schade aan eigenaarsbelang bij appartementsrecht is voortaan verzekerd (artikel 5 lid 1b) Schade ontstaan door constructiefouten is niet langer uitgesloten maar is verzekerd tot een maximum bedrag van 1.500,- met een eigen risico van 150,- per gebeurtenis (artikel 6 lid 3) alle hiervoor genoemde onderwerpen. Nu vragen wij u om door middel van de bijlage bij deze Nieuwsbrief bij uw financiële situatie stil te staan. Tenzij u op alle 5 vragen volmondig ja kunt antwoorden adviseren wij u contact met ons op te nemen! (Schade als gevolg van slijtage blijft uitgesloten conform artikel 3 lid 9) De dekking voor het vervangen van sloten wordt verdubbeld naar 500,- wanneer er op het moment van de schade ook een Noordhollandsche Optimaal woonhuisverzekering was afgesloten (artikel 5 lid 7) Bij schade aan inboedel tijdelijk elders in Nederland geldt dat er óók dekking is als de inboedel wordt beschadigd tijdens een verkeersongeval (artikel 4 lid 1 punt c) Schade door bederf van de inhoud van een koel/vriesinstallatie door stroomuitval is verzekerd tot een maximum bedrag van 1.500,- per gebeurtenis (was 1.250,-) (artikel 6 lid 1) De nieuwe voorwaarden zijn te downloaden van onze internetsite OP VAKANTIE SLUIT NU EEN DOORLOPENDE REIS- EN ANNULERINGS VERZEKERING AF! FINANCIAL PLANNING door Lennart Kant Legal & General Lifestyle Overlijdensrisicoverzekering In het geval in uw situatie een overlijdensrisicoverzekering wordt geadviseerd kunt u met behulp van het Oxfam Novib Donatieplan kinderen aan goed onderwijs helpen. Bij elke nieuwe overlijdensrisicoverzekering kunt u aan Legal & General aangeven dat de poliskosten eenmalig worden overgemaakt naar een onderwijsproject in India. Voor u zijn hier geen extra kosten aan verbonden. Clausule Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) zinvol? Dit onderwerp wil ik behandelen aan de hand van een voorbeeld. Een echtpaar heeft een woning gekocht ter waarde van ,-. Hiervoor is een hypothecaire geldlening aangegaan van ,-. De lening wordt in de toekomst afgelost via een levensverzekering met de KEW clausule. Als verzekeringnemer en begunstigde is alleen de man vermeld. Als verzekerden worden de man en de vrouw genoemd. Bij overlijden van één van beiden bedraagt de uitkering ,- en bij in leven zijn van beiden op de einddatum bedraagt de uitkering naar verwachting ,-. De duur van de verzekering is 30 jaar. Wat zijn de gevolgen als de verzekering tot uitkering komt? Bij een levensverzekering waarbij gekozen is voor de Clausule Kapitaalverzekering Eigen Woning is het goed om te weten dat de waardeaangroei tijdens de looptijd van de verzekering niet belast is in Box I. Voor uitkeringen gelden vrijstellingen. Deze gelden per belastingplichtige. Vrijstelling bij een duur van 15 tot 20 jaar bedraagt en bij een duur langer dan 20 jaar ,-. Genoemde bedragen worden nu nog geïndexeerd maar hoe dat in de toekomst gaat is nog niet geheel duidelijk. In deze situatie zal een deel van de uitkering op de einddatum (na

3 30 jr) niet meer onder de vrijstelling vallen en deels belast worden in box I tegen maximaal 52%. Omdat met de uitkering ook een deel van de belasting voldaan dient te worden resteert er nog een hypothecaire schuld. Omdat de 30 jaarsperiode voorbij is en de rente daardoor niet meer aftrekbaar, wordt de hypotheekschuld verplaatst naar Box III. Dit is deels te ondervangen door de polis goed (bijvoorbeeld door de man en de vrouw ieder voor 50 % begunstigde te maken van de uitkering bij in leven zijn op de einddatum) op te maken, rekening houden met de maximale vrijstellingen en eventueel te overwegen af te zien van de KEW Clausule. Kortom laat u goed adviseren alvorens u een levensverzekering aangaat ter aflossing van een hypothecaire geldlening. CLIËNTENVRAGEN OVER FINANCIAL PLANNING Is hypotheek afsluitprovisie van 5.000,- volledig fiscaal aftrekbaar? Afsluitprovisie is eigenlijk vooruitbetaalde rente. De aftrekbaarheid is gemaximeerd tot 1,5% van de schuld met een maximum van 3.630,-. Het restant dient opgevoerd te worden gedurende de restant looptijd van de lening. Verdedigbaar is dat in de situatie dat er sprake is van twee partners die een woning kopen zij ieder recht hebben op een aftrek van maximaal 3.630,-.Uiteraard heeft dit alleen maar zin indien beide partners inkomen hebben. MEDEWERKERS Naam medewerk(st)er Functie/aandachtsgebied Rechtstreeks telefoonnummer John van Bennekom Makelaar o.g Petra Boogaard Relatiebeheer Wendy van den Bosch Assistent relatiebeheer Elias de Deugd Elias de Deugd Directeur Commerciële Zaken Lennart Kant Directeur, adviseur medische beroepen en financial planner Carina Kastelein Makelaar o.g Dianne Kers Schade behandeling & relatie beheer Elias de Deugd en Diana van de Poll Stijntje Kramer Schade behandeling Pascal van Kranenburg Relatiebeheer en assistent Hypotheken Diana van de Poll Buitendienstadviseur Buitendienstadviseur Rutgher de Ritter Assistent Relatiebeheer en Makelaardij Sijnie Streef Assistente Makelaardij Berry Termaat Relatiebeheer Elias de Deugd Feije Terpstra Directeur Algemene Zaken Peter Terpstra Relatiebeheer Suzan Timmermans Relatiebeheer Lennart Kant en assistente Hypotheken Tanja Willemsen Relatiebeheer Annelies van Wijk Relatiebeheer Lennart Kant Marieke van Zessen Relatiebeheer Elias de Deugd en assistente Hypotheken Buiten kantooruren wordt u doorverbonden met een verzekeringstechnisch geschoolde bereikbaarheidsservice. U kunt direct een bericht sturen naar een van de medewerkers door zijn of haar naam aan te klikken op het medewerkersoverzicht op onze internetpagina. Aanpassingen Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen door Berry Termaat De Europese Gemeenschap streeft naar harmonisatie op het gebied van wetgeving. Daarom worden regelmatig wijzigingen doorgevoerd die in de wetgeving van de lidstaten worden opgenomen. Een dergelijke wijziging heeft er toe geleid dat de Nederlandse Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) wordt aangepast. Dit heeft ook gevolgen voor de -verplichte- aansprakelijkheidsdekking van uw autoverzekering. Ruimere dekking zonder extra premie Vanaf 11 juni 2007 geldt een splitsing in het verzekerde bedrag voor aansprakelijkheid per schadegeval. Tegelijkertijd wordt aan deze bedragen een minimum toegekend. De richtlijnen gelden voor alle verzekeraars. Uw polis wordt kosteloos aan deze minimum verzeker de bedragen aangepast. Het minimum verzekerd bedrag voor letselschaden is Onder letselschade verstaan wij lichamelijk letsel of benadeling van de gezondheid van een persoon, beide al dan niet de dood tot gevolg hebbend, en schade die daaruit voortvloeit. Materiële schade is schade aan zaken en eventuele gevolgschade die daaruit voortvloeit. Hiervoor geldt een minimale verzekerde som van Overigens zal op de meeste polissen een verzekerde som van voor materiële schaden al van toepassing zijn.

4 Declaratie ziektekosten bij Nedasco B.V door Dianne Kers Nedasco heeft voorgedrukte enveloppen waarop het postbusadres te Tiel wordt vermeld. Veel relaties hebben de envelop retour ontvangen met daarop een sticker van TPG Post dat het adres onbekend is en/of de envelop geweigerd is. Het adres is juist, echter bij onvoldoende frankering wordt de envelop retour gezonden wegens onvoldoende frankering! Helaas geven de postbodes dit niet duidelijk aan waardoor er verwarring bij meerdere relaties is ontstaan. Dringend adviseren wij u de voorgedrukte enveloppen voldoende te frankeren! Kunt u straks onbezorgd genieten van uw vakantie? Nog even en het vakantieseizoen staat weer voor de deur. Uw reis heeft u waarschijnlijk al geboekt. Maar weet u zeker dat u goed voorbereid op pad gaat? Nieuws van onze makelaars door John van Bennekom en Carina Kastelein makelaars o.g. Vanaf nu is ons woningaanbod niet alleen op en maar ook op de internetsite te vinden. Jaap.nl is opgericht met de ambitie om het meest complete huizenaanbod van Nederland te tonen. Zo vergemakkelijken ze de zoektocht van duizenden huizenkopers. Veel mensen denken ten onrechte dat Funda een volledig aanbod laat zien. Funda is slechts de internetvitrine van de NVM-makelaars. Jaap.nl heeft een optimale spider ontwikkeld waarmee dagelijks alle sites met woningaanbod in Nederland worden bekeken. Een kunst die hij perfect beheerst, waardoor het aantal woningen hier welhaast optimaal is. Het overzicht wordt op een duidelijke, snelle en gestructureerde manier gepresenteerd. Zo vindt iedereen makkelijk zijn nieuwe woning op Heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op? Voordeel en gemak Met een goede reisverzekering bent u - afhankelijk van de dekking - verzekerd voor uw geld en bagage. Daarnaast bent u ook gedekt tegen eventuele medische kosten in het buitenland. Gaat u regelmatig naar het buitenland, dan is een doorlopende reisverzekering een slimme oplossing. U hoeft dan niet steeds een aparte verzekering af te sluiten en bent bovendien voordeliger uit. De verzekering kan opgenomen worden in de Combipolis van de Noordhollandsche van 1816 zodat u ook nog profiteert van extra pakketkorting! Groene kaart voor caravans Als u met de auto en caravan op reis gaat, heeft u voor sommige landen extra papieren nodig. Voor Spanje en Polen is een groene kaart voor een aanhanger of caravan met een totaalgewicht van 750 kg of meer verplicht. Laat ons tijdig weten als u van plan bent met uw caravan naar deze landen te gaan. Dan regelen wij de groene kaart voor u. Met een gerust hart op reis Als uw assurantieadviseur zorgen wij er graag voor dat alle verzekeringen voor uw vakantie prima geregeld zijn. Graag zijn wij u van dienst met een persoonlijk advies. Wij wensen u alvast een prettige vakantie! Financieel advies Hypotheekrente 5 jaar vast vanaf 4,65% HypotheekPoint Sluit geen hypotheek af voordat u ons advies heeft gevraagd! Hypotheken Pensioenen Verzekeringen Financial planning Makelaardij o.g. onderscheidend in persoonlijke aandacht h t t p : / / w w w.deugdenterpstra.nl w w w.woneningeldermalsen.nl

5 NIEUWSBRIEF BIJLAGE juli/augustus/september 2007 VERZEKERINGSADVISEURS B.V. CHECK UW FINANCIELE SITUATIE Kunt u, respectievelijk uw eventuele partner en/of uw gezin, rekening houdend met bestaande verzekeringen, pensioenen, overheidsvoorzieningen en eigen vermogen aan alle financiële verplichtingen (inclusief woonlasten) voldoen indien Zoals vermeld in de Nieuwsbrief nodigen wij u graag uit om met ons vast te stellen of een afspraak met uw relatiebeheerder of buitendienstadviseur op zijn plaats is. u en/of uw eventuele partner arbeidsongeschikt raakt u en/of uw eventuele partner werkloos raakt u en/of uw eventuele partner komt te overlijden u en/of uw eventuele partner stopt met werken Kunt u, rekening houdend met bestaande verzekeringen en eigen vermogen de kosten van een uitvaart of crematie van uzelf, uw eventuele partner en kinderen voldoen? Ja Nee Indien u één of meerdere keren Nee hebt aangekruist verzoeken wij u vriendelijk dit formulier op te sturen naar De Deugd & Terpstra, Antwoordnummer 4575, 4140 XG Geldermalsen of te faxen naar Wij nemen dan contact met u op. Een sturen naar of telefonisch contact opnemen met uw relatiebeheerder of buitendienstadviseur kan vanzelfsprekend ook! Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoonnummer vast: thuis: kantooruren: Telefoonnummer mobiel: De Deugd & Terpstra Verzekeringsadviseurs B.V. Adviseurs in de financiële dienstverlening, pensioen, hypotheek,verzekeringen en makelaardij o.g. SER-A KvK Tiel Bank: Postbank

VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011

VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011 TOELICHTING DIENSTVERLENINGVOORWAARDEN VOOR PARTICULIERE KLANTEN VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011 Inleiding Halbertsma van den Boom biedt, als financieel dienstverlener, consumenten aan om hun belangen,

Nadere informatie

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ADVIES MET HET LUYTEN ADVIESGROEP betrouwbaar beter Bredaseweg 65 Kantoorgebouw de Havik 4872 LA ETTEN-LEUR Tel. (076) 5021087 Fax (076) 5021604 Email info@luyten.nl Internet

Nadere informatie

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner Wilmink & Muijs Master Financieel Planner E E N A N D E R E K I J K O P G E L D Z A K E N HARTELIJK WELKOM BIJ WILMINK & MUIJS! Geachte cliënt, U bent van plan de zorg voor bepaalde voorzieningen toe te

Nadere informatie

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Klaverblad Verzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Polisvoorwaarden nr. AO 14 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons

Nadere informatie

Nieuw voorjaar, van alles is veranderd

Nieuw voorjaar, van alles is veranderd Actueel nr 8 / april 2000 Een uitgave van Der Kinderen Verzekeringen BV, Aalbekerweg 16, 6336 AD Hulsberg. Tel.: (045) 405 8888. Fax: (045) 405 8890. E-mail: der.kinderen.verzekeringen@wxs.nl Lambert s

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer.

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Gevestigd: Wilhelminalaan 34, 6641 KN Beuningen Telefoon : 024-6773238 Fax : 024-6776773 Website : www.meeksvanoijen.nl E-mailadres : info@meeksvanoijen.nl

Nadere informatie

tolle'ls Dienstenwijzer Jan Stoffers Assurantien BV Wie zijn wij?

tolle'ls Dienstenwijzer Jan Stoffers Assurantien BV Wie zijn wij? tolle'ls ASSURANTIEN BV Slalionssrraal39 6J8l AD Eisioo Lb. Dienstenwijzer Jan Stoffers Assurantien BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiele diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze

Nadere informatie

Wegwijs bij De Hypotheekshop

Wegwijs bij De Hypotheekshop Wegwijs bij De Hypotheekshop In deze Wegwijs geeft De Hypotheekshop u een omschrijving van haar dienstverlening. We zetten voor u op een rij wie we zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Wat houdt de Zelf Uitvaartverzekering in? De Zelf Uitvaartverzekering geeft recht

Nadere informatie

Informatie over de dienstverlening

Informatie over de dienstverlening Informatie over de dienstverlening Hartelijk welkom bij KantoorVanBeek! Elke financieel adviseur is verplicht om schriftelijk een omschrijving van zijn dienstverlening aan u te overhandigen. Daarom zetten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie

arbeidsongeschiktheidsverzekeringen ZELFSTANDIGEN zijn bijna nooit ziek? stichting zzp nederland SOMMIGE RISICO'S KUN JE BETER AFDEKKEN

arbeidsongeschiktheidsverzekeringen ZELFSTANDIGEN zijn bijna nooit ziek? stichting zzp nederland SOMMIGE RISICO'S KUN JE BETER AFDEKKEN arbeidsongeschiktheidsverzekeringen ZELFSTANDIGEN zijn bijna nooit ziek? stichting zzp nederland SOMMIGE RISICO'S KUN JE BETER AFDEKKEN 1e druk december 2013 Copyright 2013 ZZP Nederland BV Niets uit deze

Nadere informatie

hypotheken Kies de beste lening voor uw woning

hypotheken Kies de beste lening voor uw woning hypotheken Kies de beste lening voor uw woning kies de beste lening voor uw woning Een hypotheek is een lening voor uw woning Over geld lenen en terugbetalen. 04 Uw woning en de belasting Welke belastingvoordelen

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies.

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies. Dienstenwijzer RIETMAN FINANCIEEL ADVIES Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Univé Rechtsbijstand. De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor als het ú overkomt

Univé Rechtsbijstand. De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor als het ú overkomt De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor als het ú overkomt De keukenkastjes hangen nu wel recht Familie Smit uit Venlo Onze nieuwe keuken was door de keukenleverancier niet goed gemonteerd. Op onze verzoeken

Nadere informatie

Studenten informatie pakket

Studenten informatie pakket Studenten informatie pakket In de jaren dat u in Nederland aan het studeren bent, wordt u niet alleen met studieboeken geconfronteerd, maar ook met allerhande regelgeving. Een van de zaken die goed geregeld

Nadere informatie

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet 36-7514-430 B/0507 Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 4 Prospectus PlusKrediet 5 Belangrijkste kenmerken

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden nr. 3008

Bijzondere Voorwaarden nr. 3008 Aegon Rechtsbijstandverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3008 U heeft bij ons een rechtsbijstandverzekering afgesloten. Deze verzekering helpt u als u te maken krijgt met een juridisch conflict dat u

Nadere informatie

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begrippenlijst Hoofdstuk 2 Te verzekeren risico Artikel 2 Wat is het doel van de verzekering? Artikel 3 Welke documenten horen bij de verzekering? Hoofdstuk

Nadere informatie

uw eerste koopwoning

uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Waar krijgt u mee te maken? We waren al begonnen met zoeken naar een huis. En toen merkten we wat we allemaal moesten regelen. Er komt heel wat kijken bij een nieuwe woning. Vooral

Nadere informatie

ZLM Totaalpakket. alles bij ZLM verzekerd

ZLM Totaalpakket. alles bij ZLM verzekerd 8,5 ZLM Totaalpakket alles bij ZLM verzekerd Inhoudsopgave Over ZLM Over ZLM Welkom bij ZLM 3 De beste verzekeraar van Nederland 3 Persoonlijk contact & snelle service 3 Profiteer van pakketkorting 4 Geen

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508

Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508 Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508 Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508 Je hoopt dat het je nooit overkomt. Dat je een conflict krijgt waarvoor je rechtshulp

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Sparen? Beleggen? Via de bank of der Kinderen

Sparen? Beleggen? Via de bank of der Kinderen Actueel nr 12 / maart 2002 Een uitgave van Der Kinderen, Aalbekerweg 16, 6336 AD Hulsberg. Tel.: (045) 405 8888. Fax: (045) 405 8890. Internet: www.derkinderen.com Lambert s Perikelen... Lambert, je moet

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering Klaverblad Verzekeringen Uitvaartverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie