FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Directeur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Directeur"

Transcriptie

1 FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Directeur 1. CONTEXT VAN DE FUNCTIE BINNEN DE ORGANISATIE De Vlaamse ICT-vereniging is een ksten- en kennisdelende rganisatie, die strategische ICT-brugfuncties ter beschikking stelt van haar leden-verheidsrganisaties. Dit met het del m deze leden te ndersteunen bij het realiseren van het ICT-beleid en bij het afstemmen van het ICT-beleid p de nden en delstellingen van de verheidsrganisatie. De vereniging richt zich dan k specifiek p ICT-epertise die cruciaal is m een brug te slaan tussen de bedrijfsvering enerzijds en ICT anderzijds. Hierbij wrdt een hge wendbaarheid gehanteerd, waarbij de ter beschikking gestelde prfielen kunnen drstrmen tussen de verschillende leden van de vereniging. Een aanbeveling die hierbij gehanteerd wrdt is een drstrming van de functie binnen een termijn van maimum 4 jaar naar andere verheidsrganisaties en meewerken aan prjecten waar meerdere beleidsdmeinen en leden bij betrkken zijn. Het is in deze cntet dat de functie zal ingeschakeld wrden binnen de leden van de Vlaamse ICT-vereniging. Daarbij wrdt een hge mate van strategisch en klantgericht denken gehanteerd, waarbij de functie essentieel deel zal uitmaken van de rganisatie in een duurzaam partnership p (middel)lange termijn. 2. DOEL VAN DE FUNCTIE Vanuit de algemene strategie en beleid van de rganisatie ptreden als eindverantwrdelijke (minimaal als beleidsadviserende functie) vr het ganse ICT-beleid en beheer. Plannen, rganiseren, cördineren en cntinu bijsturen van het ICT-beleid en beheer van de rganisatie teneinde de krte- en lange termijndelstellingen van de rganisatie te realiseren. 3. AANSTURING Rapprteert hiërarchisch aan Rapprteert functineel aan Stuurt hiërarchisch aan Leidend ambtenaar f een niveau daartussen Cllega directeurs/managers Alle prfielen die rechtstreeks rapprteren aan deze functie Niet van tepassing < 5 medewerkers 5-15 medewerkers +15 medewerkers Stuurt functineel aan Alle ICT gerelateerde functies Niet van tepassing < 5 medewerkers 5-15 medewerkers +15 medewerkers 4. DIMENSIES VAN DE FUNCTIE - Hfd van een kleinere ICT-afdeling (<22 medewerkers / budget < 2 mi eur) OF verantwrdelijk vr een ICT-team (bv eplitatie en ntwikkeling) binnen de rganisatie (waarnder een beperkt aantal prgramma s en prjecten). Vlaamse ICT-vereniging 1 ICT Directeur

2 - Als hfd eindverantwrdelijke vr het up and running huden van alle bestaande fysieke systemen en netwerken. - Heeft een directe impact p rganisatie-kritische prcessen van strategisch belang - Planningshrizn van minstens 3-5 jaar. - Hetergene grep van belanghebbenden, zwel intern als etern, met sms tegengestelde belangen 5. AUTONOME BESLISSINGSBEVOEGDHEID - Minimaal een beleidsadviserende functie vr het vlledige ICT-beleid en -beheer, p krte en lange termijn - Verantwrdelijk vr de aanwending van de tegewezen budgetten en middelen. - Met behrlijk practief te werk gaan en zelf de ndige stappen en initiatieven hierte nemen 6. RESULTAATGEBIEDEN RESULTAATGEBIED 1 : ICT-strategie Del : (mee) instaan vr het frmuleren van een ICT-strategie en de drvertaling ervan in cncrete peratinele delstellingen en prjecten, in verleg met de leidend ambtenaar en de andere leden van het directieteam, m een duidelijke visie en een dynamiserende leidraad vr de aanpak van de ICTrganisatie en prcessen te verkrijgen Detectie van ICT-beheften en -nden binnen de rganisatie Op basis van een grndig inzicht in de businessprcessen van de rganisatie, de vertaalslag maken naar ICT-ndersteuning en plssingen. Opzetten van een kwalitatieve ICT-rganisatie die p een efficiënte en effectieve wijze de rganisatie kan ndersteunen in haar kernpdracht. Bepalen van een (middel)lange termijnstrategie inzake ICT f deze van het ICT-team binnen de grtere ICT-afdeling. (Mee) pmaken van de investeringsbegrting en cncrete budgetten. Drvertaling van een strategische meerjarenplanning in cncrete peratinele plannen vr elk van nderdelen binnen de ICT-rganisatie. Frmuleren en initiëren van veranderingsintiatieven en innvatieprjecten Bijdragen tt het maken van beleidsvrstellen en -adviezen, m het strategisch beleid van de rganisatie mee vrm te geven. RESULTAATGEBIED 2 : Dagelijkse peratinele leiding Del : Plannen, rganiseren, cördineren, pvlgen en bijsturen van de reguliere activiteiten van de ICT-rganisatie teneinde te verzekeren dat de delstellingen van de ICT-rganisatie p een effectieve, efficiënte en kwaliteitsvlle wijze gerealiseerd wrden, cnfrm de rganisatiestrategie. Een hg niveau van (interne en/f eterne) klantentevredenheid verzekeren (zelf gede relaties nderhuden met klanten, instaan vr een gede klachtenbehandeling, de klantgerichtheid van heel de entiteit bevrderen, klantenbevraging rganiseren en kwaliteit van de dienstverlening evalueren naar de interne en eterne klant,...) Het up and running huden van alle bestaande fysieke systemen en netwerken. Vlaamse ICT-vereniging 2 ICT Directeur

3 Opmaken van een persneelsplan, uittekenen van een rgangram en efficiënt inzetten van de medewerkers (geschikte persn p het juiste prces/prject vlgens cmpetenties, talent, ambities) Opmaken van interne werkafspraken, regels en prcedures Zrgen vr een gede werkverdeling en samenwerking en prductieve sfeer nder de medewerkers Optreden als ultiem escalatieniveau bij afhandeling van cmplee, gevelige peratinele dssiers & eventueel zelf pvlgen van specifieke, belangrijke dssiers Medewerkers helpen bij het behandelen van cmplee pdrachten f dssiers Opvlgen van de budgetten en resultaten, aan de hand van prestatie-indicatren en bijsturen wanneer ndig Zrgen vr de marketing van de prestaties, diensten, prducten Zrgen vr rapprtering, cnfrm de afspraken RESULTAATGEBIED 3 : Organisatrische ptimalisering Del : Instaan vr het pzetten, up-t-date huden en cntinu ptimaliseren van prcessen, structuren, rllen en ressurces binnen en ver de ICT-rganisatie heen teneinde een effectief werkkader en kwaliteitsvlle resultaten te verzekeren rekening hudend met een cntinu veranderende interne en eterne mgeving. Adviseren van de leidend ambtenaar met betrekking tt risic-issues, zdat deze bij het nemen van beslissingen p de hgte is van alle risic-implicaties en waar ndig risic-beheersingsplannen ntwikkelen (risic-management) Ontwikkelen en implementeren van systemen van kennismanagement (kennismanagement) Stimuleren van multidisciplinaire prjectwerking (prjectmanagement) Beheren en ptimaliseren van de tegewezen budgetten en mensen, cntinu zekend naar effectiviteitsverhging (ressurce management, budget management) Permanent mnitren, bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de uitgeverde prcessen (prcesmanagement) Frmuleren van vrstellen tt aanpassing van prcedures en regelgeving teneinde kstenefficiëntie te ptimaliseren Uitwerken en implementeren van een duidelijk surcingbeleid. Op basis van analyses de rganisatiestructuur, werkprcessen, prcedures cntinu ptimaliseren (innveren en besparen, taken herverdelen, inspelen p mgelijke synergieen binnen en buiten de entiteit, tepassen van best practices,...) RESULTAATGEBIED 4 : Peple management Del : Aansturen, ntwikkelen en evalueren van medewerkers, teneinde steeds ver cmpetente en gemtiveerde medewerkers te beschikken, ndig vr het realiseren van de missie en delstellingen van de ICT-rganisatie, binnen het kader van het algemeen persneelsbeleid van de rganisatie. Managen en mtiveren van diverse (generaties, culturen, seen,...) werknemers In verleg en samenwerking met de HR-/persneelsverantwrdelijken, instaan vr een geïntegreerd en efficiënt HR-beleid binnen de eigen entiteit (Bijdragen tt het) aantrekken ( branding ), selecteren, rekruteren en nthalen van de geschikte medewerkers Vlaamse ICT-vereniging 3 ICT Directeur

4 Inzetten van medewerkers in prcessen & prjecten cnfrm cmpetenties, talenten en ambities Talenten en ntwikkelingsmgelijkheden van medewerkers identificeren, instaan vr de vrming en cmpetentie-ntwikkeling van medewerkers, interne mbiliteit en lpbaanntwikkeling stimuleren Verzekeren van een gede uitvering van het prestatiemanagementprces (afspreken van delstellingen, pvlgen, cachen en begeleiden, evalueren en waarderen) Integer tepassen van het belningsbeleid Intern cmmuniceren dr medewerkers te infrmeren en te betrekken rnd werking, resultaten, ntwikkelingen die de entiteit en medewerkers aanbelangen, Scheppen en p peil huden van een stimulerend, dynamisch en cnstructief werkklimaat in de entiteit RESULTAATGEBIED 5 : Innvatie en ndernemerschap Del : Stimuleren van initiatiefname, resultaatgerichtheid, vernieuwing, eigenaarschap en ndernemerschap bij cllega s en werknemers, met als del een innvatieve en wendbare rganisatie cncreet te realiseren binnen de ICT-rganisatie. Belichamen, stimuleren en uitdragen van innvatie en ndernemerschap p de werkvler Aanmedigen van nieuwe ideeën, efficiëntere alternatieven, werkvrmen en methdes Initiëren van en (laten) participeren aan multidisciplinaire prjectteam-werking De (deel)rganisatie prfileren als een aantrekkelijke werkgever vr een generatie mndige fleibele en mbiele mensen dr minder hiërarchische aansturing, netwerkverbanden te stimuleren, mbiliserende prjecten p te zetten... Optimaal benutten van digitalisering, fleibele werkvrmen en -mgeving RESULTAATGEBIED 6 : Eterne vertegenwrdiging en netwerking Del : Bijdragen tt een adequate eterne vertegenwrdiging en uitbuwen van relevante cntacten met de belangrijkste stakehlders m een snelle infrmatie-uitwisseling te verzekeren en het prfessineel imag van de rganisatie te versterken. Binnen de afspraken vastgelegd in het cmmunicatiebeleid van de rganisatie, ptreden als wrdverder van de (sub)entiteit f van de hele rganisatie Opbuwen en nderhuden van functinele netwerken (persnen, delgrepen, adviesraden, ) in het werkingsgebied van ICT-rganisatie f aanverwante gebieden Vertegenwrdigen van de rganisatie in raden, cmmissies, prjectgrepen, Medewerkers aanspren m hun eigen prfessineel netwerk uit te buwen (seminaries, cnferenties..) Inzicht verwerven in en prfessineel mgaan met belangen en agenda s, plitieke geveligheden en spanningsvelden, infrmele invleds- en machtsstructuren van stakehlders Indien de werking van de dienst f de rganisatie als geheel het vereist, kunnen er in verleg tijdelijk bijkmende verantwrdelijkheden tegekend wrden. Vlaamse ICT-vereniging 4 ICT Directeur

5 7. CONTACTEN INTERNE CONTACTEN Uitwisselen van infrmatie : Met management-leden en leidend ambtenaar Met alle medewerkers binnen de eigen ICT-rganisatie Met medewerkers uit de ganse rganisatie Onderhandelen met : Leidend ambtenaar Management-leden EXTERNE CONTACTEN Uitwisselen van infrmatie : Allerhande eterne leveranciers en betrkkenen Breed en hg geplaatst prfessineel netwerk buiten eigen rganisatie Onderhandelen met : Eterne leveranciers 8. FUNCTIONERINGSCRITERIA 1. Gewenst minimaal pleidingsniveau (niet vereist) : Hger nderwijs van het lange type (master), bij vrkeur in een ICT-gerelateerde richting, aangevuld met een algemene managementpleiding. 2. Ervaring en inwerkperide Vereiste ervaring (in een gelijkaardige functie/vakdmein waarvan in een relevante sectr) + inwerkperide (peride ndig m p zelfstandige wijze de functie te kunnen uitveren) In een gelijkaardige functie In een relevante sectr Inwerkperide < 3 maanden 3 m 1j 1j 4j 4j 7j >7 jaar 3. Vaktechnische cmpetenties : Vaktechnisch ICT cmpetentiedmein (Dit zijn dmeinen waarbinnen vaktechnische cmpetenties zich situeren, eerder dan specifieke cmpetenties. Hierbij is k geen definitie, nch niveaubepaling. Het is eerder een verzichtelijke aanduiding in welke richting de vaktechnische cmpetenties zich meten situeren. Het fcust enkel p deze dmeinen die nntbeerlijk zijn binnen de functie, niet p alle dmeinen die nuttig zuden kunnen zijn.) Business intelligence & data management IT Strategy and Planning Business Prcess Analysis Business Prcess Imprvement Security and Risk Management Prgram and Prject Management Architecture Management Business Relatinship Management Infrastructure and Operatins Custmer Service (Help Desk) Vlaamse ICT-vereniging 5 ICT Directeur

6 Applicatin Develpment and Management Surcing management Vendr management ICT Human Resurces ICT Finance 4.1 Gedragscmpetenties Richting geven Aansturen en mtiveren van medewerkers zdat ze hun delstellingen en die van de entiteit kunnen realiseren, zwel individueel als in teamverband Niveau 2 Geeft richting p het niveau van prcessen en structuren - Schept duidelijkheid ver de taken, rllen en verantwrdelijkheden van de verschillende teamleden en teams van de entiteit - Zrgt ervr dat beschikbare mensen en middelen efficiënt ingezet wrden met het g p de gezamenlijk te behalen delstelling - Vrziet in mgelijkheden vr cmmunicatie en verleg binnen het team en stimuleert het gebruik daarvan - Stuurt het functineren van individu en team bij, met het g p het bereiken van de delstellingen - Bewaakt prcessen en structuren en stuurt ze indien ndig bij m de efficiëntie f kwaliteit van de werking te verzekeren f te verbeteren Inleving Alert zijn p gevelens en beheften van anderen en daar adequaat p reageren Niveau 2 Speelt in p beheften en gevelens van anderen - Tnt zwel verbaal als nn-verbaal begrip vr de beheften en gevelens van anderen - Gaat actief p zek naar de achterliggende prblemen, redenen en rzaken vr beheften, gedragingen en gevelens van anderen (vraagt dr) - Denkt mee vanuit het gezichtspunt van anderen, hudt rekening met hun belangen - Tnt zich bewust van de invled van zijn handelen p anderen - Gaat adequaat in p persnlijke f emtinele bdschappen Ordeelsvrming Meningen uiten en zicht hebben p de cnsequenties ervan, p basis van een afweging van relevante criteria Niveau 3 Vrmt een geïntegreerd rdeel - Heeft een veelzijdige, genuanceerde kijk - Neemt in zijn standpunt verschillende belangen in verweging - Benemt zwel de psitieve als negatieve kanten van zijn standpunt f vrstel - Heeft g vr kritieke factren en activiteiten en benut de mgelijkheden hiervan vr de rganisatie - Vertaalt een synthese naar een vraagstelling f advies en geeft z een inhudelijke meerwaarde aan de thema's die hij naar vren brengt Beslissen Zich p nderbuwde wijze tijdig en eenduidig uitspreken ver welk standpunt wrdt ingenmen f welke actie wrdt ndernmen Niveau 2 Neemt beslissingen in situaties waarin het risic duidelijk in te schatten is - Neemt beslissingen waarvr vldende maar ng niet alle infrmatie aanwezig is - Neemt een beslissing als hij de gevlgen vldende kan inschatten - Neemt berekende risic's (er is een zeker risic, en dat kan bepaald wrden) en heeft hier een gegrnde argumentatie vr - Kent de belangen van anderen en neemt deze mee in zijn beslissing - Neemt en handhaaft beslissingen, k bij weerstand en tegendruk Vlaamse ICT-vereniging 6 ICT Directeur

7 Klantgerichtheid Wensen en beheften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de rganisatie nderkennen en er adequaat p reageren Niveau 3 Optimaliseert de dienstverlening van de rganisatie aan belanghebbenden via structurele acties - Legt vr zijn entiteit meetbare delstellingen vast p het vlak van klantgerichtheid en klanttevredenheid - Zet systemen p m een kwaliteitsvlle aanpak te garanderen - Past diensten, prcedures en structuren aan m beter aan tekmstige beheften en verwachtingen van belanghebbenden te beantwrden - Onderneemt etra acties m de relatie met belanghebbenden p te buwen en/f te bestendigen - Stimuleert en faciliteert anderen m de klantgerichtheid van hun aanpak vrtdurend in vraag te stellen en te verbeteren 4.2 Etra gesuggereerde gedragscmpetenties Verantwrdelijkheid nemen Handelen in vereenstemming met de belangen, waarden en nrmen van de rganisatie Niveau 3 Bewaakt en verdedigt de belangen van de rganisatie - Draagt de delen en waarden binnen en buiten de rganisatie uit - Vertnt vrbeeldgedrag rnd sciale, ethische en prfessinele nrmen en spreekt k anderen erp aan - Zrgt ervr dat iedereen in de entiteit f rganisatie p de hgte is van de delen, waarden en nrmen en biedt hen de ndige ndersteuning m ze te respecteren - Durft harde standpunten in te nemen die de gehele rganisatie en het algemeen belang ten gede kmen, zelfs als ze minder ppulair zijn binnen de eigen entiteit - Stelt zich epliciet achter genmen beslissingen en initieert ze, waar mgelijk, binnen en buiten de rganisatie Overtuigen Instemming verkrijgen vr een mening, visie f aanpak Niveau 2 Overtuigt dr inhud én aanpak - Argumenteert authentiek en genuanceerd - Brengt zijn argumenten scherp nder wrden - Begrijpt welke argumenten en redeneringen anderen aanspreken en gebruikt deze - Brengt met zijn ideeën en vrstellen enthusiasme teweeg - Tnt begrip vr meningen en standpunten van anderen en reageert cnstructief p negatieve reacties f weerstand Cachen Anderen ndersteunen en begeleiden zdat ze zich prfessineel en persnlijk kunnen ntwikkelen en de effectiviteit en efficiëntie van hun werk verhgt Niveau 2 Ondersteunt anderen bij de ntwikkeling van vaardigheden en gewenst gedrag - Richt zich naast de taak f het del dat gerealiseerd met wrden, k p de persn die de taak uitvert (en diens ntwikkeling) - Fungeert als klankbrd en versterkt het inzicht van anderen in hun functineren (geeft pbuwende feedback aan de hand van cncrete vrbeelden, stelt vragen ter bewustwrding, ) - Stemt zijn advies en stijl af p het ntwikkelingsniveau en de eigenheid van anderen - Heeft vertruwen in de zelfsturing en grei van anderen, waardeert en stimuleert die - Stimuleert kennisverdracht in het team, de entiteit, Vlaamse ICT-vereniging 7 ICT Directeur

8 5. Leidinggevende rllen Rl van leider De leider belichaamt en verkndigt helder de visie en inspireert daardr. De leider kijkt vruit en anticipeert p ntwikkelingen in de maatschappij. De leider neemt medige beslissingen in het publiek belang. Rl van manager De manager rganiseert efficiënt en effectief de middelen m de verwachte resultaten te behalen (middelen zijn.a. prcessen, structuur, budget, persneel, materiaal). De manager delegeert verantwrdelijkheden tt p het laagst mgelijke niveau waardr de autnmie van de medewerkers aangesprken wrdt. De manager berdeelt bjectief prestaties van medewerkers via een prestatiemanagementsysteem. Rl van ndernemer De ndernemer gebruikt zijn velsprieten m kansen vr de rganisatie te detecteren. De ndernemer grijpt pprtuniteiten m innvatieve plssingen vr de klant te creëren. De ndernemer neemt verantwrde risic s en gebruikt futen als leermmenten. De ndernemer stimuleert creativiteit bij de medewerkers. Rl van cach De cach begeleidt en ndersteunt medewerkers m hun ambities en passies te verbinden met de rganisatiebeheften. De cach stimuleert medewerkers m zich verder te ntwikkelen. De cach geeft feedback aan het team en het individu. Vlaamse ICT-vereniging 8 ICT Directeur

9 Gelezen en gedgekeurd, Naam + handtekening Functiehuder Gelezen en gedgekeurd, Naam + handtekening Verantwrdelijke Gelezen en gedgekeurd, Naam + handtekening Directie Vlaamse ICT-vereniging 9 ICT Directeur

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Projectleider - Expert

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Projectleider - Expert FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Prjectleider - Epert 1. CONTEXT VAN DE FUNCTIE BINNEN DE ORGANISATIE De Vlaamse ICT-vereniging is een ksten- en kennisdelende rganisatie, die strategische ICT-brugfuncties ter beschikking

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Programma Manager

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Programma Manager FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Prgramma Manager 1. CONTEXT VAN DE FUNCTIE BINNEN DE ORGANISATIE De Vlaamse ICT-vereniging is een ksten- en kennisdelende rganisatie, die strategische ICT-brugfuncties ter beschikking

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Architect - Expert

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Architect - Expert FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Architect - Epert 1. CONTEXT VAN DE FUNCTIE BINNEN DE ORGANISATIE De Vlaamse ICT-vereniging is een ksten- en kennisdelende rganisatie, die strategische ICT-brugfuncties ter beschikking

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie Functiebeschrijving: Directeur Cmmunicatie Functiefamilie Lager Kader Vr akkrd Naam leidinggevende Kristien Verbraeken Datum + handtekening Naam functiehuder Datum + Handtekening 1. Cntext van de functie

Nadere informatie

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden Samenvattend rapprt Operatineel Leidinggevenden Organisatie: Bevragingsperide: Rapprtdatum: ttaal 25/11/2014-24/12/2014 27/01/2015 He situeert u dit rapprt? Dit rapprt bevat het glbale verzicht van de

Nadere informatie

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden Samenvattend rapprt Operatineel Leidinggevenden Entiteit: Bevragingsperide: Rapprtdatum: Vrbeeld 25/11/2014-24/12/2014 23/01/2015 He situeert u dit rapprt? Dit rapprt bevat het glbale verzicht van de bttm-up

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL 1. Functietitel : FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL Vertegenwrdiger retail 2. Afdeling in de rganisatie : Sales departement unit retail 3. Psitinering binnen het bedrijf : De vertegenwrdiger

Nadere informatie

Functiefamilie: Directie

Functiefamilie: Directie Bijlage 3 bij Regeling ntwikkelen, functineren en berdelen (Cmpetenties per functieprfiel) Functiefamilie: Directie Cmpetentie: Netwerken De mate waarin de persn relaties en/f samenwerkingsverbanden binnen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN. Niveau. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie. Resultaatsgebieden B1-B2-B3

FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN. Niveau. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie. Resultaatsgebieden B1-B2-B3 FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN Niveau B1-B2-B3 Plaats in het rgangram De stafmedewerker persneelszaken rapprteert aan de secretaris en maakt deel uit van het managementteam. Je maakt

Nadere informatie

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde Niveau D Functiebeschrijving Geschld arbeider / Erfgedbewaker (m/v) Raversyde I. Functiebenaming Geschld arbeider erfgedbewaker Functiefamilie 11 : tezichtsfuncties II. Plaats in de rganisatie Je wrdt

Nadere informatie

Financieel beheerder, secretaris en bij uitbreiding het managementteam

Financieel beheerder, secretaris en bij uitbreiding het managementteam Functiebeschrijving Teamcach Financiën Functiegegevens Functiebenaming: Directie: Team: Lnschaal: Rapprteert aan: Teamcach Financiën Bedrijfsvering Team Financiën A1a-A3a Financieel beheerder, secretaris

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie: Directeur woonzorg Niveau-graad: A4a-b Functiefamilie: Strategisch leidinggevenden dienstniveau

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie: Directeur woonzorg Niveau-graad: A4a-b Functiefamilie: Strategisch leidinggevenden dienstniveau FUNCTIEBESCHRIJVING Functie: Directeur wnzrg Niveau-graad: A4a-b Functiefamilie: Strategisch leidinggevenden dienstniveau Sciaal Huis Ostende functiebeschrijving Directeur wnzrg 2 BELEIDSMATIG WERKEN STRATEGISCH

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel Maatschappelijk werker

Functie- en competentieprofiel Maatschappelijk werker Functie- en cmpetentieprfiel Maatschappelijk werker 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Dienst Niveau Graad Maatschappelijk werker Sciale dienst B B1-B3 2. Psitinering in het rgangram Rapprteert

Nadere informatie

www.onderwijs.vlaanderen.be

www.onderwijs.vlaanderen.be www.nderwijs.vlaanderen.be De afdeling Cmmunicatie van het Departement Onderwijs en Vrming zekt vr het team KlasCement een cntractueel vr nbepaalde duur fwel een gedetacheerd leerkracht COORDINATOR Vlaams

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel Secretaris

Functie- en competentieprofiel Secretaris Functie- en cmpetentieprfiel Secretaris 1. Identificatiegegevens Functietitel Dienst Afdeling Secretaris MaT Niveau Graad 2. Psitinering in het rgangram Rapprteert aan/ krijgt leiding van Vrzitter Geeft

Nadere informatie

Justitieasssitent (M/V)

Justitieasssitent (M/V) MOD WVG afdeling Persneel Kning Albert II-laan 35 bus 30 1030 BRUSSEL T 02 553 31 52 F 02 553 34 77 persneel@wvg.vlaanderen.be FUNCTIEBESCHRIJVING ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK Mariaziekenhuis vzw Maesensveld 1 B-900 Overpelt Tel. + 2 11 826 000 Fax + 2 11 826 001 www.mariaziekenhuis.be inf@mznl.be ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK ZORGONDERSTEUNENDE EENHEDEN Plaats

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel GEMEENTE WINGENE Het Gemeentebestuur van Wingene wenst ver te gaan tt het aanwerven van een vltijds Stafmedewerker HRM en Beleid (m/v) in statutair verband. Functie- en cmpetentieprfiel Functie-benaming

Nadere informatie

Mobiliteitsexpert. Functiebeschrijving: Functiegegevens. Doel van de functie. Verantwoordelijkheden. Team Planning en Openbaar Domein

Mobiliteitsexpert. Functiebeschrijving: Functiegegevens. Doel van de functie. Verantwoordelijkheden. Team Planning en Openbaar Domein Functiebeschrijving: Mbiliteitsexpert Functiegegevens Functiebenaming: Team: Lnschaal: Mbiliteitsexpert Team Planning en Openbaar Dmein A1a-A3a Del van de functie Als mbiliteitsexpert sta je mee in vr

Nadere informatie

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE Identificatiegegevens Functie: teamverantwrdelijke Niveau/rang: B 4-5 Plaats in het rgangram: departement maatschappelijke dienstverlening/ financiën/persneel/facility/

Nadere informatie

Bestuursdirecteur strategie & ontwikkeling (m/v) Griffie

Bestuursdirecteur strategie & ontwikkeling (m/v) Griffie NIVEAU A Functiebeschrijving A I. Functiebenaming Bestuursdirecteur strategie & ntwikkeling (m/v) Griffie Bestuursdirecteur Strategie & Ontwikkeling (mandaat) Functiefamilie 1: strategisch leidinggevenden

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER backoffice

FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER backoffice FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER backffice Identificatiegegevens Functie: administratief medewerker Functietitel: administratief medewerker backffice Niveau/rang: administratief medewerker

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ONTHAALMEDEWERKER

FUNCTIEBESCHRIJVING ONTHAALMEDEWERKER FUNCTIEBESCHRIJVING ONTHAALMEDEWERKER Identificatiegegevens Functie: administratief medewerker Functietitel: nthaalmedewerker Niveau/rang: administratief medewerker C 1-3 Plaats in het rgangram: de nthaalmedewerkers

Nadere informatie

KERNFUNCTIE. 1. Functie-informatie. Functienaam: Directeur Shared Services Organisatie Functieschaal: 15 Kenmerkscores: 45445 45545 44 45 Somscore: 62

KERNFUNCTIE. 1. Functie-informatie. Functienaam: Directeur Shared Services Organisatie Functieschaal: 15 Kenmerkscores: 45445 45545 44 45 Somscore: 62 KERNFUNCTIE 1. Functie-infrmatie Functienaam: Directeur Shared Services Organisatie Functieschaal: 15 Kenmerkscres: 45445 45545 44 45 Smscre: 62 2. Omgeving De werkzaamheden wrden verricht binnen de bestuurlijke

Nadere informatie

ICT Projectleider Expert met kennis van business analyse

ICT Projectleider Expert met kennis van business analyse /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Vr het Agentschap Innveren & Ondernemen, is Vlaanderen cnnect p zek naar een: ICT Prjectleider Epert met kennis

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en cmpetentieprfiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Dienst Functiefamilie Niveau Graad Cördinatr Hulpverlening Afdeling Sciaal en Vrije Tijd Cördinatr A A1a-A3a 2. Psitinering in

Nadere informatie

Competentieprofiel hoofdbegeleid(st)er dagcentrum

Competentieprofiel hoofdbegeleid(st)er dagcentrum Cmpetentieprfiel hfdbegeleid(st)er dagcentrum 1. Hfddel en plaats van de functie Onder supervisie van de cördinatie/directie van het dagcentrum de dagelijkse dienstverlening naar nze gebruiker(s) binnen

Nadere informatie

Eindtekst goedgekeurd door de Raad van Beheer van 11 september 2007

Eindtekst goedgekeurd door de Raad van Beheer van 11 september 2007 Vereniging van OCMW s - Kerkstraat 1, 3910 Neerpelt T 011/80 16 67 - F 011/80 18 29 - E inf@welzijnsregi.be Missie en Visie Welzijnsregi Nrd-Limburg Eindtekst gedgekeurd dr de Raad van Beheer van 11 september

Nadere informatie

Competentieprofiel van de hulpverlenerambulancier

Competentieprofiel van de hulpverlenerambulancier Cmpetentieprfiel van de hulpverlenerambulancier (Wet hudende diverse bepalingen inzake gezndheidszrg van 19 december 2008) 1. De ambulancier ntwikkelt zich persnlijk en prfessineel De ambulancier neemt

Nadere informatie

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Van harte welkm Training Meten met! Casper van der Mst Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Prfessinele rganisatie Meten Analyseren Plannen Verbeteren Reviews

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel Beroepsbrandweer Officier - onderluitenant

Functie- en competentieprofiel Beroepsbrandweer Officier - onderluitenant Functie- en cmpetentieprfiel Berepsbrandweer Officier - nderluitenant 1. Identificatiegegevens Functietitel Cluster Dienst Niveau Graad Berepsbrandweer Officier Onderluitenant Brandweerkrps Officier Onderluitenant

Nadere informatie

HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN. (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving

HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN. (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving 1.1.1. Benaming (+ dienst): Hfd Grndgebiedzaken 1.1.2. Plaats in het rganigram: Hij/zij werkt nder het rechtstreeks gezag van de Gemeentesecretaris

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel. Departementshoofden/strategisch leidinggevenden/mat leden

Functie- en competentieprofiel. Departementshoofden/strategisch leidinggevenden/mat leden Functie- en cmpetentieprfiel 1. Identificatiegegevens Functietitel GEMEENTESECRETARIS Afdeling Dienst Functiefamilie Departementshfden/strategisch leidinggevenden/mat leden Niveau Graad Decretale graad

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel Begeleid(st)er BKO

Functie- en competentieprofiel Begeleid(st)er BKO 1. Identificatiegegevens Functie- en cmpetentieprfiel Begeleid(st)er BKO Functietitel Afdeling - Dienst Niveau Graad Begeleid(st)er BKO OCMW- Buitenschlse Kinderpvang D D1-D3 2. Psitinering in het rgangram

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Stafmedewerker ICT. 1. Identificatiegegevens. Onthaal & informatie. Niveau. 2. Positionering in het organogram. Geeft leiding aan

Stafmedewerker ICT. 1. Identificatiegegevens. Onthaal & informatie. Niveau. 2. Positionering in het organogram. Geeft leiding aan Stafmedewerker ICT 1. Identificatiegegevens Functietitel Dienst Afdeling Niveau Graad Stafmedewerker ICT Onthaal & infrmatie Algemene zaken B B1-B3 2. Psitinering in het rgangram Geeft leiding aan Rapprteert

Nadere informatie

Informatiefiche Verantwoordelijke animatie

Informatiefiche Verantwoordelijke animatie Infrmatiefiche Verantwrdelijke animatie 1. Situering van de functie en psitinering in het rgangram Afdeling Dienst: Niveau en graad: Leiding krijgen van: Leiding geven aan: Wnzrgcentrum B1-B3 Directeur

Nadere informatie

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE Identificatiegegevens Functie: teamverantwrdelijke Niveau/rang: B 4-5 Plaats in het rgangram: departement maatschappelijke dienstverlening/ financiën/persneel/facility/

Nadere informatie

Administratief medewerker

Administratief medewerker Taakmschrijving Administratief medewerker 1. Functie-infrmatie 1.1 Functietitel Administratief medewerker 1.2 Lnniveau C1-C3 1.3 Diplmavereisten Huder zijn van een diplma van het secundair nderwijs f daarmee

Nadere informatie

Informatiefiche Directeur kinderopvang

Informatiefiche Directeur kinderopvang Infrmatiefiche Directeur kinderpvang 1. Situering van de functie en psitinering in het rgangram Afdeling Dienst: Niveau en graad: Leiding krijgen van: Leiding geven aan: Kinderpvang A1-A3 OCMW-secretaris

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Functiebeschrijving Vaste Instructeur WOBRA

Functiebeschrijving Vaste Instructeur WOBRA Functiebeschrijving Vaste Instructeur WOBRA Del De vzw WOBRA werft een vltijds Instructeur (m/v) aan in cntractueel verband vr nbepaalde duur. De instructeur heeft taken en bevegdheden in: - het vakbekwaam

Nadere informatie

EXPERT KENNISBEHEER (M/V)

EXPERT KENNISBEHEER (M/V) Het Departement Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged (RWO) werft aan in cntractueel dienstverband vr een peride van 2,5 jaar: EXPERT KENNISBEHEER (M/V) Afdeling: Beleidsdmein: Niveau: Standplaats:

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en cmpetentieprfiel 1. Identificatiegegevens Functiefamilie: Technisch- en nderhudspersneel Functietitel: Onderhudsmedewerker/kassamedewerker Afdeling: Afdeling Cultuur en Vrije Tijd Dienst: Sprtdienst

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie

Het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO) werft aan in contractueel dienstverband: JURIST(M/V)

Het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO) werft aan in contractueel dienstverband: JURIST(M/V) Het Departement Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged (RWO) werft aan in cntractueel dienstverband: JURIST(M/V) Afdeling: Beleidsdmein: Niveau: Graad: Standplaats: Juridische dienstverlening

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en cmpetentieprfiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Dienst Functiefamilie Niveau Graad Deskundige Omgeving Grndgebiedzaken - Dienst Ruimte Experten B B1-B3 2. Psitinering in het

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

ICT-Programmamanager

ICT-Programmamanager /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Vr het Vlaamse Energieagentschap (VEA), is Vlaanderen cnnect p zek naar een: ICT-Prgrammamanager Cntract nbepaalde

Nadere informatie

Directeur (m/v)/ Gedelegeerd Bestuurder Zwin Natuur Park

Directeur (m/v)/ Gedelegeerd Bestuurder Zwin Natuur Park NIVEAU A Functiebeschrijving Directeur (m/v)/ Gedelegeerd Bestuurder Zwin Natuur Park I. Functiebenaming Directeur Functiefamilie 2: strategisch leidinggevenden p dienstniveau II. Plaats in de rganisatie

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN COMPETENTIEPROFIEL. maatschappelijk werker. algemeen: algemene sociale dienstverlening

FUNCTIEBESCHRIJVING EN COMPETENTIEPROFIEL. maatschappelijk werker. algemeen: algemene sociale dienstverlening FUNCTIEBESCHRIJVING EN COMPETENTIEPROFIEL maatschappelijk werker algemeen: algemene sciale dienstverlening Functietitel Afdeling-dienst Niveau Graad Plaats in het rgangram Basisdelstelling maatschappelijk

Nadere informatie

Intensief voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers

Intensief voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers Intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: studiecach intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Samenvatting L4-Vlwassenennderwijs

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Aanwervingsexamen voor de functie van archivaris

Aanwervingsexamen voor de functie van archivaris per/infdhmww/19.12.2013 Aanwervingsexamen vr de functie van archivaris Persneelsdienst Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 12 19 F 056 62 12 23 vacatures@waregem.be www.waregem.be Openingstijden Vrmiddag:

Nadere informatie

directeur (m/v) Griffie

directeur (m/v) Griffie NIVEAU A Functiebeschrijving A directeur (m/v) Griffie I. Functiebenaming Cördinatr Strategische Prgramma s Functiefamilie 1: strategisch leidinggevenden p rganisatieniveau (staffunctie) II. Plaats in

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

VACATURE PROJECTCOÖRDINATOR SPEERPUNT TAAL

VACATURE PROJECTCOÖRDINATOR SPEERPUNT TAAL Persneel 2 juli 2014 POV-140702-DOC-PWE Budewijnlaan 20-21, 1000 Brussel VACATURE PROJECTCOÖRDINATOR SPEERPUNT TAAL Prvinciaal Onderwijs Vlaanderen is de nderwijskepel vr het prvinciaal nderwijs in Vlaanderen.

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

functieprofiel vrijetijdsconsulent September 2014 Markt 1 2450 Meerhout T 014 24 99 20 F 014 24 99 57 E info@meerhout.be www.meerhout.

functieprofiel vrijetijdsconsulent September 2014 Markt 1 2450 Meerhout T 014 24 99 20 F 014 24 99 57 E info@meerhout.be www.meerhout. functieprfiel vrijetijdscnsulent fcus jeugd, seniren en ntwikkelingssamenwerking September 2014 Markt 1 2450 Meerhut T 014 24 99 20 F 014 24 99 57 E inf@meerhut.be www.meerhut.be p. 2 van 11 1 Cntextinfrmatie

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Accountmanager Internationaal Ondernemen

Functiebeschrijving: Accountmanager Internationaal Ondernemen DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR https://bz.vnet.be/crpratehr Functiefamilie: beleidsthemabeheerder met aspecten van klantenadvisering Niveau: beleidsthemabeheerder niveau

Nadere informatie

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014 Uitstrmprfiel pleiding Klinisch Infrmatica 1 Inleiding Dit uitstrmprfiel sluit aan p het berepsprfiel van de klinisch infrmaticus. Het berepsprfiel beschrijft evenwel de ttale breedte van het veld van

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en cmpetentieprfiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Dienst Functiefamilie Niveau Graad Expert Zrg Afdeling Onthaal en Dienstverlening Experten B B1 B3 2. Psitinering in het rgangram

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Sociaal agogische vaardigheden

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Sociaal agogische vaardigheden ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Mdule Cde Graduaat Maatschappelijk werk Sciaal aggische vaardigheden Bc5 Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte ttale n.v.t. studiebelasting 50 (in uren) 1 Mgelijkheid

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie: Maatschappelijk werker Niveau-graad: B1-3 Functiefamilie: Begeleidende functies

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie: Maatschappelijk werker Niveau-graad: B1-3 Functiefamilie: Begeleidende functies FUNCTIEBESCHRIJVING Functie: Maatschappelijk werker Niveau-graad: B1-3 Functiefamilie: Begeleidende functies Sciaal Huis Ostende functiebeschrijving Maatschappelijk werker 2 HULPVERLENINGSTRAJECT FUNCTIEBESCHRIJVING

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 25 juni 2014

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 25 juni 2014 Ntulen van de Raad vr Maatschappelijk Welzijn Zitting van 25 juni 2014 Aanwezig: Luc Op de Beeck, vrzitter; Stephan Brdeyne, Jan Bulliard, Clara Calis, Gnda Claessen, Erik De Quick, Laurent de Vries, Rudy

Nadere informatie

Denktank Boeien & Binden. De gesprekscyclus

Denktank Boeien & Binden. De gesprekscyclus Denktank Beien & Binden De gesprekscyclus Dóór bedrijven, vóór bedrijven Aan de denktanks Beien & Binden binnen TechniekTalent.nu namen in 2009 de vlgende bedrijven deel: DKC Installatiegrep (Nijmegen),

Nadere informatie

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14 Missie, visie en strategie Infrmatievrziening veiligheidsregi s Definitief RBC 5/11/14 Inleiding Relatie met prgrammaplan en werkplannen Deze missie, visie en strategie vrmen de basis vr het Prgramma Infrmatievrziening

Nadere informatie

KERNFUNCTIE. 1. Functie-informatie Functienaam: Directeur Buitenlandse Betrekkingen Functie-inschaling: Niveau Sector directeur Functieschaal: 17

KERNFUNCTIE. 1. Functie-informatie Functienaam: Directeur Buitenlandse Betrekkingen Functie-inschaling: Niveau Sector directeur Functieschaal: 17 KERNFUNCTIE 1. Functie-infrmatie Functienaam: Directeur Buitenlandse Betrekkingen Functie-inschaling: Niveau Sectr directeur Functieschaal: 17 2. Omgeving De Directeur Buitenlandse Betrekkingen (Dir. BB)

Nadere informatie

Beoogde resultaten in de beheersovereenkomst voor de periode 2012-2016

Beoogde resultaten in de beheersovereenkomst voor de periode 2012-2016 JAARPLAN 2012 Begde resultaten in de beheersvereenkmst vr de peride 2012-2016 De Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging vr Jeugdgezndheidszrg (VWVJ) werkt aan de realisatie van de vlgende resultaatgebieden:

Nadere informatie

Het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, roepnaam Ruimte Vlaanderen, is op zoek naar: JURIST M/V

Het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, roepnaam Ruimte Vlaanderen, is op zoek naar: JURIST M/V Het departement Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged, repnaam Ruimte Vlaanderen, is p zek naar: JURIST M/V Afdeling: Beleidsdmein: Niveau: Graad: Standplaats: Juridische en Beleidsntwikkeling

Nadere informatie

Oproep voor de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen voor de lokale overlegplatforms (LOP s)

Oproep voor de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen voor de lokale overlegplatforms (LOP s) Oprep vr de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen vr de lkale verlegplatfrms (LOP s) Situering In uitvering van artikel IV.3. 3. van het decreet betreffende gelijke nderwijskansen-i dd. 28.06.2002

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Functieprofiel manager Techniek. 1. Functie-informatie. 2. Context. Codering:

Functieprofiel manager Techniek. 1. Functie-informatie. 2. Context. Codering: Functieprfiel manager 1. Functie-infrmatie Cdering: 2013003 Functienaam: Manager Verantwrdelijkheid: Resultaatverantwrdelijke vr de afdeling techniek Verantwrding aan: Directeur Cnsrtium Berepsnderwijs

Nadere informatie

VACATURE ADJUNCT-DIRECTEUR SINT-JOZEFSINSTITUUT-COLLEGE

VACATURE ADJUNCT-DIRECTEUR SINT-JOZEFSINSTITUUT-COLLEGE 27 jan 2015 VACATURE ADJUNCT-DIRECTEUR SINT-JOZEFSINSTITUUT-COLLEGE Taakmschrijving De adjunct-directeur (m./v.) maakt deel uit van het directieteam van de schlengrep Sint-Rembert en van de schlengemeenschap

Nadere informatie

Solliciteren bij bnr. Selectiecriteria juniormedewerker

Solliciteren bij bnr. Selectiecriteria juniormedewerker Slliciteren bij bnr Fijn dat je wilt slliciteren p de functie van junirmedewerker bnr. Dat kan dr nderstaande vragen te beantwrden, die gebaseerd zijn p de selectiecriteria vr junirmedewerkers. Het eindprfiel

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functietitel. Communicatief en administratief medewerker CONTEXT VAN DE FUNCTIE

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functietitel. Communicatief en administratief medewerker CONTEXT VAN DE FUNCTIE Kwaliteitscentrum vr Diagnstiek Kning Albert II-laan 35 bus 30 1030 Brussel Ondernemingsnummer 0548.718.607 FUNCTIEBESCHRIJVING Functietitel Cmmunicatief en administratief medewerker CONTEXT VAN DE FUNCTIE

Nadere informatie

Saxionstudent.nl CE 1

Saxionstudent.nl CE 1 Thema: Marktanalyse (semester 1) Prject: Desk en Fieldresearch 56357 Vrwrd Vr u ligt het plan van aanpak vr het prject Desk en Fieldresearch, vr het thema marktanalyse van semester 1. Het is de bedeling

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke Bijlage 6 Ledenraad 27 nvember 2014 Vrlegger Onderwerp Vacature en prcedure beneming vrzitter landelijk bestuur Verantwrdelijke Landelijk bestuur Aanleiding Er ntstaat een vacature vanwege het niet beschikbaar

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

Hoofdverpleegkundige voor onze zorgafdeling - voltijds

Hoofdverpleegkundige voor onze zorgafdeling - voltijds Infrmatiebrchure Hfdverpleegkundige vr nze zrgafdeling - vltijds Wnzrgcentrum Ons wnzrgcentrum biedt vr 90 bewners een hartelijke en kwaliteitsvlle thuis in een mie grene en rustige mgeving. We beschikken

Nadere informatie

Projectleiding / management

Projectleiding / management Prjectleiding / management Referentiefunctie: Prjectmedewerker Del van de functie Deze functie is gericht p het ndersteunen van prjecten. Rapprtagestructuur De Prjectmedewerker rapprteert aan de direct

Nadere informatie

Kerntaken. Referentiekader. Opmerking. Verzorgende/zorgkundige

Kerntaken. Referentiekader. Opmerking. Verzorgende/zorgkundige DBSO-pleidingskaarten 9 september 2010 Verzrgende/zrgkundige Kerntaken De verzrgende/zrgkundige staat de verpleegkundige bij p het vlak van zrgverlening. Hij/zij werkt binnen een gestructureerde equipe

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie

De door de RVA teruggestuurde dossiers en beslissingen controleren op hun juistheid, en desgevallend corrigeren: o o

De door de RVA teruggestuurde dossiers en beslissingen controleren op hun juistheid, en desgevallend corrigeren: o o FUNCTIEBESCHRIJVING WERKLOOSHEIDSCONSULENT Functietitel : werklsheidcnsulent ORGANISATIE Ressrteert nder en rapprteert aan de cördinatr werklsheid. DOEL Het vrbereiden, behandelen, verwerken en pvlgen

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

2015/ Selectieprogramma. Algemene preselectie

2015/ Selectieprogramma. Algemene preselectie 2015/01 De Prvincie West-Vlaanderen gaat ver tt de aanwerving van tijdelijke medewerkers ten beheve van verschillende diensten met aanleg van een werfreserve. 1. Aard van de aanstelling - Een aanstelling

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

18 april 2012. Jan Joost Flim adviseur

18 april 2012. Jan Joost Flim adviseur 18 april 2012 Jan Jst Flim adviseur Prgramma draaijer+partners Ontwikkelingen Het Nieuwe Werken Vragen De uitgangspunten Ervaringen Prces 2 De feiten ver draaijer+partners 2 vestigingen, in Bunnik en Grningen

Nadere informatie

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas.

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas. Onderzek Ouderbetrkkenheid V.U. : Lieve Van Daele, Grte Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Succesvl samenwerken met uders Bundel in te kijken in de leraarskamer http://flb.sint-niklaas.be ONDERZOEK GOK-PROJECT

Nadere informatie

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven Kiezen f delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhven Dr Paul J.G. Tang & Rbert-Jaap Vrn Eindhven, 11 december 2012 Dit rapprt is bestemd vr de rganisatie van de pdrachtgever. Verspreiding

Nadere informatie

BELEIDSTHEMABEHEERDER VERKEERSVEILIGHEID

BELEIDSTHEMABEHEERDER VERKEERSVEILIGHEID Het Departement Mbiliteit en Openbare Werken werft aan in cntractueel dienstverband met een cntract van nbepaalde duur: BELEIDSTHEMABEHEERDER VERKEERSVEILIGHEID Afdeling: Beleidsdmein: Niveau: Graad: Standplaats:

Nadere informatie

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie

De Provincie West-Vlaanderen gaat over tot de aanwerving van een assistent onthaal (m/v)

De Provincie West-Vlaanderen gaat over tot de aanwerving van een assistent onthaal (m/v) De Prvincie West-Vlaanderen gaat ver tt de aanwerving van een assistent nthaal (m/v) in cntractueel verband met halftijdse prestaties (bepaalde duur: vervangingsvereenkmst) vr de dienst MiNaWa Bulskampveld

Nadere informatie