Raadsvragenuan het raadslid de heer R. Reker over veiligheid voor voetgangers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadsvragenuan het raadslid de heer R. Reker over veiligheid voor voetgangers"

Transcriptie

1 gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 07. R2095. OOI Inboeknummer o7bstoo83o Beslisdatum B%W t mei 2007 Dossiernummer 7r8.35I Raadsvragenuan het raadslid de heer R. Reker over veiligheid voor voetgangers en (brom)fietsers Voorkomen is beter dan genezen. Nu vertel ik hiermee natuurlijk niets nieuws. Maar toch blijkt dat er nog dagelijks valpartijen in onze stad plaatsvinden op trottoirs en fietspaden, waarvan de oorzaak te wijten is aan de verwoestende werking van boomwortels en de fiets- en voetpaden daardoor gevaarlijk zijn voor de gebruikers hiervan. Vooral kinderen en ouderen zijn hier dikwijls slachtoffer van valpartijen. Dit bleek uit het antwoord wat ik vrijdag 30 maart kreeg van 2 dames van de gemeentelijke KlachtenContactCentrum, die erg behulpzaan waren en mij overigens bijzonder vriendelijk te woord stonden en daarna adequaat hebben gehandeld. De reden dat ik de KlachtenContactCentrum belde lag in het feit dat ik op donderdag 29 maart met mijn auto op de Fruinlaan reed in Woensek ln mijn oog hoek zag ik een jonge dame hulpeloos in het rond kijken, terwijl zij bezig was een oude mevrouw te helpen opstaan. Natuurlijk ben ik gestopt en heb deze dame geholpen en 1" hulp verleend bij het slachtoffer van deze valpartij. Een andere automobilist was zo vriendelijk om haar daarna naar het ziekenhuis te brengen, omdat de ziekenwagen voor zoiets niet wilde uitrukken. In het ziekenhuis aangekomen bleek dat zij buiten de schrik van de val, waardoor zij ernstig verward was, ook gehecht moest worden aan haar lip, kin en aan haar hand. Los van andere kleinere verwondingen en veel bloed op haar kleding, was ook haar gebit gebroken. Achteraf kun je zeggen dat deze dame nog "geluk" heeft gehad. Ik ken meerdere mensen ÃćâĆňâĂİ ook in onze stad ÃćâĆňâĂİ die door zo n val levenslang aan een rolstoel zijn gekluisterd. Deze dame van 87 jaar kwam van de Robert Fruinf lat ca. 100 meter terug, waar zij zelfstandig woont. Zij was tijdens een wandelingetje, op weg naar het dichtstbijzijnde winkelcentrum, gestruikeld over een of meerdere stoeptegels die behoorlijk omhoog waren gedrukt door boomwortels. Volgens enkele buurtbewoners was dat op veel meer plaatsen in hun wijk het geval. Een dag later ben ik daar, in de buurt van het bejaardenhuis zelf gaan wandelen, waar ik nog ook veel van deze verraderlijke onheilsplekken heb kunnen constateren. Dan rijst bij onze fractie natuurlijk de vraag, waarom deze wandelroutes rondom b d h niet meer en wellicht beter gecontroleerd kunnen worden.

2 Raadsnummer 07.R I Datzelfde geldt voor de weg van en naar de dichtstbijzijnde bushaltes, nu we toch kunnen verwachten dat deze voetpaden intensiever gebruikt gaan worden. Naar de mening van de Lijst Pim Fortuyn, zijn hier zeer pragmatische oplossingen voor aan te reiken. Los van dit voorval wil mijn fractie ook aandacht vragen voor de ernstige wateroverlast op vele plaatsen in onze stad tijdens een fikse regenbui, veroorzaakt door verstopte straatkolken en riolen, waardoor het water niet weg kan stromen. Dit fenomeen vindt plaats in veel wijken van onze stad en wordt meestal ook veroorzaakt door wortels van bomen en struiken. Voor zowel de voetganger als het overige verkeer levert ook deze hinder gevaarlijke situaties op. Mijn fractieleden worden hier regelmatig door Eindhovense burgers over aangesproken. Om met voorbeelden bij de laatste twee weken te blijven, kwamen deze klachten uit Woensel, omgeving Winkelcentrum, Woenselse Heide, Prinsejagt en uit de omgeving van t Hofke in Tongelre. Naar aanleiding van het voorafgaande, heeft mijn fractie behoefte aan het stellen van enkele dri ngende vragen. 1 Hoe blijft onze gemeente op de hoogte van de veiligheidsconditie van stoep en fietspaden? 2 Hoe dikwijls en door wie worden deze weggedeelten gecontroleerd? 3 Hoeveel meldingen met letsel, veroorzaakt door valpartijen vinden er jaarlijks in onze stad plaats? 4 Zijn daar in het verleden, behalve materiele schade ook ernstiger gewonden of doden te betreuren geweest? 5 Hoe groot is de totale materiele schade op jaarbasis? 6 Is onze gemeente verzekerd voor dit soort ongevallen? In het bijzonder als het gaat om verwondingen die ernstiger van aard zijn of de dood ten gevolge hebbende? 7 Is het mogelijk, dat in het bijzonder rondom bejaardenhuizen, juist nu mensen vanwege het goede weer, of zij nu gratis de bus willen nemen meer buitenkomen, met spoed extra controles te laten uitvoeren en indien noodzakelijk deze weggedeelten per omgaande ook weer voor hen begaanbaar maken? Met betrekking tot straatkolken worden de volgende vragen gesteld. 8 Hoe is de controle door onze gemeente, betreffende verstopte straatkolken, die je alleen maar kunt constateren tijdens of vrij direct na een regenbui of regenperiode? 9 Is het college het met mijn fractie eens dat deze wateroverlast, behalve gevaarlijke situaties, ook ernstige overlast geeft voor het overige verkeer, waaronder fietsers en voetgangers?

3 10 Is het college het eens met de fractie van de Lijst Pim Fortuyn, dat zowel de moeilijk of onbegaanbare voetpaden, als ook de hinderlijke wateroverlast met de meeste spoed moet worden verholpen? Eindhoven, 2 april Antwoord uan burgemeester en wethouders 1 Dit vindt plaats door visuele wegeninspecties. Daarnaast letten de gebiedsbeheerders bij hun rondes door de stadsdelen op gevaarlijke situaties. 2 De visuele inspectie (conform de richtlijnen van het CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek)) vindt jaarlijks plaats. Eenmaal per jaar wordt de elementenverharding gecontroleerd en het volgende jaar wordt de gesloten verharding gecontroleerd, waarbij tevens gekeken wordt naar ernstige gebreken van elementverharding. Naast deze inspectie worden de fietspaden tweemaal per jaar (eenmaal in het voorjaar en eenmaal in het najaar) door de curatieve aannemer nagelopen op oneffenheden en losliggende tegels. Indien oneffenheden en/of losliggende tegels worden geconstateerd, worden deze onmiddellijk gerepareerd. Daarnaast wordt er gereageerd op klachten die binnenkomen bij het KlantenContactCentrum. Indien er sprake is van een onveilige situatie dan wordt deze zo spoedig mogelijk aangepakt (curatieve maatregelen). Dit geldt tevens voor de zaken die door de medewerkers van het stadsdeel zelf worden gesignaleerd. 3 In 2006 zijn als gevolg van gebrekkige bestrating 14 claims ingediend waarbij sprake is van letsel. 5 Claims zijn toegewezen, 4 zijn afgewezen en 5 zijn er nog in behandeling. Voor materiele schade zijn er in claims ingediend: 4 zijn er toegewezen, 8 zijn er afgewezen, 1 is er nog in behandeling. Voor gebrekkige fietspaden gelden in 2006 de volgende cijfers: claims met letsel: 3, waarvan er 2 zijn afgewezen en er 1 in behandeling is. Het aantal claims met betrekking tot materiele schade bedraagt 14, waarvan er 10 zijn toegewezen, 3 zijn afgewezen en er 1 in behandeling is. In de periode 2002 t/m 2006 is er sprake van 185 claims met betrekking tot slechte bestrating en 61 claims met betrekking tot fietspaden. Bij bovenstaande cijfers dient opgemekt te worden dat niet alle meldingen bij het KlantenContactCentrum leiden tot het indienen van een claim. 4 Voor zover ons bekend is, zijn er geen ernstige gewonden of doden te betreuren geweest. 5 De materiele- en letselschade op jaarbasis bedraagt gemiddeld ,ÃćâĆňâĂİ. 6 De gemeente is hiervoor verzekerd. 7 Vorig jaar is er specifieke aandacht besteed aan de begaanbaarheid van voetpaden in de directe omgeving van verzorgingshuizen: m2 trottoir is herstraat. Deze specifieke aandacht wordt in 2007 voortgezet. Uitvoeren van extra

4 inspecties is niet zinvol, aangezien het momentopnames betreft. Het levert geen garantie dat korte tijd laten er alsnog sprake is van een verzakking (bijvoorbeeld ten gevolge van werkzaamheden aan kabels en leidingen). Wel zullen wij onze gebiedsbeheerders verzoeken om bij hun rondes extra te letten op verzakkingen in het trottoir en fietspaden rondom de verzorgingshuizen. 8 In Eindhoven zijn circa kolken op openbaar terrein gelegen. Deze zijn via even zo vele kolkleidingen aangesloten op de kilometer hoofdriolering. De gemeente controleert niet kort na iedere neerslagbui de werking van de kolken en kolkleidingen in de stad, dit is ondoenlijk. Wel worden er maatregelen getroffen, zowel preventief als curatief. Preventieve maatregelen. Met het regulier onderhoudsprogramma worden alle kolken in de stad tenminste eenmaal per jaar gereinigd. Voor de hoofdwegen en delen van het centrumgebied bestaan hogere frequenties van reiniging. Dit programma is zoveel mogelijk afgestemd op de werkzaamheden voor het verwijderen van het straatvuil dat tot een slechte afwatering kan leiden. Bij de vervanging van de riolering of bij het herstraten van de weg, worden de kolkaansluitingen vervangen, teneinde verstoppingen door bijvoorbeeld wortelingroei te voorkomen. Curatieve maatregelen. Klachten over water op straat worden door de medewerkers van de stadsdeelteams opgepakt. Ook daar waar zij zelf water op straat signaleren gebeurt dit. Als het een verstopte kolk(leiding) betreft wordt dit door hen verholpen, middels een opdracht aan de aannemer. Indien het probleem niet direct kan worden verholpen, omdat er sprake is van een groter knelpunt, wordt dit opgeschaald tot een project. Overigens wordt de hinder door water op straat niet in alle gevallen veroorzaakt door verstopte kolken en/of kolkleidingen. In veel gevallen is de afwatering van de straat niet geheel op orde en ontstaan plassen op of langs de weg op plaatsen waar het hemelwater de kolken nooit bereikt. Daar waar mogelijk wordt dit verholpen door bijvoorbeeld het ter plaatse herstraten van de verharding of het bijplaatsen van een kolk. Water op straat door verstopte riolen komt in de praktijk slechts bij zeer hoge uitzondering voor en zal per definitie snel worden verholpen omdat dit tot problemen leidt in de afvalwaterafvoer. 9 Voor de acceptatie van water op straat is in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) een normering vastgelegd. Het GRP is in oktober 2006 in uw raad vastgesteld. Deze normering is overeenkomstig de landelijk gangbare normen. Het is onmogelijk te allen tijde te voorkomen dat water op straat optreedt. Dit houdt in dat in die gevallen tijdelijk hinder optreedt. Hinder is iets anders dan overlast. Daar waar dit leidt tot overlast, kunnen aanvullende maatregelen aan de orde zijn. Bij overlast valt te denken aan het binnendringen van hemelwater van gebouwen, afvalwater dat uit de riolering op straat terecht

5 komt en leidt tot problemen voor de volksgezondheid, grote verkeersaders die afgesloten raken, of langdurige hinder voor verkeer. Kortstondig water op straat na een hevige neerslagbui is volgens ons vigerend beleid acceptabel. Het is uiteraard wel zo dat de bestaande infrastructuur goed dient te functioneren: een goede afwatering en een goed functioneren van de aanwezige voorzieningen (kolken, leidingen, putten en gemalen) is vertrekpunt van ons rioleringsbeleid. 10 Het GRP heeft de doelstellingen voor water op straat vastgelegd. Hierbij zijn voor een aantal locaties in de stad aanvullende maatregelen nodig. Het GRP geeft hiervoor de uitvoeringsplanning. Zo gaan we bijvoorbeeld dit jaar aan de slag met de uitvoering van de werkzaamheden in de wijk Doornakkers, een gebied dat nog niet geheel voldoet aan de doelstellingen voor water op straat. Daarnaast besteedt het nieuwe GRP veel aandacht (en middelen) voor het adequaat beheer van de bestaande voorzieningen. Het monitoren van het aantal en soort klachten (maar ook het middels metingen beoordelen van het functioneren van het rioolstelsel) maakt daar onderdeel van uit. Dit kan leiden tot aanvullende beheermaatregelen. Voor wat betreft de voetpaden kan worden aangegeven dat gevaarlijke situaties vanuit de curatieve middelen direct moeten worden verholpen. Daarnaast zal er evenals vorig jaar bij herstraten een extra impuls gegeven worden aan voetpaden rondom verzorgingshuizen. Bij het bepalen van prioriteiten in de onderhoudsprogramma s krijgen de verzorgingshuizen in het kader van het speerpunt toegankelijkheid uit de visie openbare ruimte ook extra prioriteit. De extra inzet van NRE-middelen leidt verder tot een algehele verbetering van de onderhoudstoestand van de trottoirs. Eindhoven, 1 mei BF

Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak. 9. De interventiemethodiek en de bestandenaanpak

Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak. 9. De interventiemethodiek en de bestandenaanpak Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak 9. De interventiemethodiek en de bestandenaanpak 1 Inleiding Het verbeteren van de veiligheid in de stad is en blijft de hoogste prioriteit van de gemeente

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid scholen

Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid scholen piv Bulletin 3 Inhoud Pagina 4 Toegang tot en bewaking privacy van medische gegevens Pagina 10 Verzekeringsplicht werkgever Pagina 14 Overlijdensschade en berekening daarvan Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

Recht doen aan slachtoffers

Recht doen aan slachtoffers Recht doen aan slachtoffers Datum 22 februari 2013 Status Definitief DEFINITIEF Recht doen aan slachtoffers 22 februari 2013 Colofon Afzendgegevens Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing Directie

Nadere informatie

op het werk De kroon op het werk Werken aan het juiste klimaat voor mensen en bomen Tom Bade Fred Tonneijck Berend van Middendorp

op het werk De kroon op het werk Werken aan het juiste klimaat voor mensen en bomen Tom Bade Fred Tonneijck Berend van Middendorp 8188_Omslag 14-12-2007 15:42 Pagina 1 To m B a d e F r e d To n n e i j c k B e r e n d v a n M i d d e n d o r p Onze welvaart hangt af van een gezond woon-, werk- en leefklimaat. Bomen dragen bij aan

Nadere informatie

Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord

Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord Elk nummer correspondeert met een ingekomen reactie. Voor het openbare overzicht

Nadere informatie

Signalen uit de openbare ruimte. Een casusonderzoek naar het onderhoud van de openbare ruimte door de gemeente Utrecht

Signalen uit de openbare ruimte. Een casusonderzoek naar het onderhoud van de openbare ruimte door de gemeente Utrecht Signalen uit de openbare ruimte Een casusonderzoek naar het onderhoud van de openbare ruimte door de gemeente Utrecht SIGNALEN UIT DE OPENBARE RUIMTE EEN CASUSONDERZOEK NAAR HET ONDERHOUD VAN DE OPENBARE

Nadere informatie

Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Kinderombudsman de klacht over IND gegrond. Datum: 12 januari 2015 Nummer: KOM001/2015 EVL 2012/00598

Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Kinderombudsman de klacht over IND gegrond. Datum: 12 januari 2015 Nummer: KOM001/2015 EVL 2012/00598 Rapport Naar aanleiding van een klacht over de IND inzake gezinshereniging van Somalische moeder met haar Somalische kinderen destijds verblijvend in Jemen Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht

Nadere informatie

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland in opdracht van Gehandicaptensport Nederland W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, september 2010 instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

Filmen tijdens Oud en Nieuw

Filmen tijdens Oud en Nieuw Ervaringen met mobiel cameratoezicht tijdens de jaarwisseling in vijf pilotkorpsen Filmen tijdens Oud en Nieuw 2009 l 2010 Tom van Ham Henk Ferwerda Jos Kuppens Ervaringen met mobiel cameratoezicht tijdens

Nadere informatie

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Verzekeringen&vrijwilligers

Verzekeringen&vrijwilligers Verzekeringen&vrijwilligers krant Een uitgave van CIVIQ, instituut vrijwillige inzet - Postbus 12080, 3501 AB Utrecht - tel. 030 750 90 00 - info@civiq.nl We groeien de claimcultuur in 4 Verzekeren in

Nadere informatie

Werken aan toegankelijkheid

Werken aan toegankelijkheid Werken aan toegankelijkheid Handreiking toegankelijkheidsbeleid met praktische adviezen voor gemeenten Auteurs: Nienke Blijham Judith van Lier Monique Vernoy (redactie) 1 Colofon 2011 Vilans Niets uit

Nadere informatie

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Praktijkleren 1 van 11-11-2013 t/m 31-01-2014 Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Melanie Boerhout & Peeke Hilhorst Studentnummer Melanie Boerhout: 1631255

Nadere informatie

Aansprakelijkheid bij ongevallen op het werk. Voorbeelden van wat er kan spelen wanneer een uitzendkracht een ongeval overkomt op het werk.

Aansprakelijkheid bij ongevallen op het werk. Voorbeelden van wat er kan spelen wanneer een uitzendkracht een ongeval overkomt op het werk. Aansprakelijkheid bij ongevallen op het werk Voorbeelden van wat er kan spelen wanneer een uitzendkracht een ongeval overkomt op het werk. Juni 2013 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 1.1

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Handreiking aangifte doen bij de politie

Handreiking aangifte doen bij de politie Handreiking aangifte doen bij de politie Inhoud 1. Inleiding 3 2. Het onbekende van het aangifte doen 3 3. Wat gebeurt er bij aangifte? 4 Welke documenten zijn nodig voor het doen van aangifte? Benodigde

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen

Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Programma Veilige Publieke Taak 2 Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Voorwoord Personen met een publieke taak kunnen geconfronteerd

Nadere informatie

Regel die burgerinitiatieven

Regel die burgerinitiatieven Regel die burgerinitiatieven Hoe gemeenten en maatschappelijke initiatieven in de openbare ruimte en publiek toegankelijke gebouwen omgaan met aansprakelijkheid December 2013 1 2 Voorwoord Ont-regel die

Nadere informatie

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Hof van Twente December 2012 Veiligheid bereikt men niet door muren te bouwen, maar door deuren te openen. Aldus Urho Kaleva Kekkonen 1 Bijlagen:

Nadere informatie

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken Rekenkamercommissie gemeente Heerlen 26 juni 2013 Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Wet van houdende Wet ambulancezorg Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe regels vast te stellen inzake de

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

: Bewoners Seghwaert : Verslag en samenvatting bewonersbijeenkomst Tuinen en Parken (Oranje Nassau College) : 3 september 2014

: Bewoners Seghwaert : Verslag en samenvatting bewonersbijeenkomst Tuinen en Parken (Oranje Nassau College) : 3 september 2014 Verslag T.a.v. Onderwerp Datum : Bewoners Seghwaert : Verslag en samenvatting bewonersbijeenkomst Tuinen en Parken (Oranje Nassau College) : 3 september 2014 Algemeen: De bewonersbijeenkomst is onderdeel

Nadere informatie