Bijlagen: 1. Lijst van belangrijkste investeringen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlagen: 1. Lijst van belangrijkste investeringen"

Transcriptie

1 's) OJ l o LLJ LU 2.* * "c: ' gemeente Datum: 16 december 2006 Nummer raadsnoteq (j (j f) O O Ondererp: Krediet renovaties zembaden. NOTA VOOR DE RAAD Portefeuillehouder: Boers Bijlagen: 1. Lijst van belangrijkste investeringen Ter inzage: 1. :o :o Voorstel: 1. Te besluiten tot de noodzakelijke renovaties van de gemeentelijke zembaden. 2. Hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van ,- excl. BTW, ten laste van de Vrije reserve 3. Te besluiten de uitvoering van het beschikbare krediet te delegeren aan het college. Aanleiding Na een intensieve discussie heeft u gemeenteraad in de vergadering van mei 2004 niet besloten een combi-zemvoorziening te realiseren op de locatie van De Warande. In de aanloop naar deze besluitvorming zijn gedurende een aantal jaren vervangingsinvesteringen in de bestaande zemvoorzieningen grotendeels achterege gebleven. In het licht van de aanleg van een combibad as die beleidskeuze destijds volstrekt begrijpelijk. Immers, met het vooruitzicht van een combibad op De Warande zouden dergelijke investeringen feitelijk neerkomen op kapitaalvernietiging. Als gevolg van deze beleidskeuze verkeren de gemeentelijke zembaden momenteel echter in slechte staat. Zemvoorziening Arkendonk en recreatieoord de Warande verkeren in een slechte staat van onderhoud, zoel op het gebied van technische installaties als de hygiëne van het sanitair. Een dringende grootschalige renovatie aan deze accommodaties is noodzakelijk. Zembad de Blikken is in 2003 deels gerenoveerd om het vijfjaar open te kunnen houden. Na het besluit van april 2003 om de huidige voorzieningen op peil te houden zal in 2008 de teede fase uitgevoerd orden om het bad voor een langere periode verantoord open te kunnen stellen. Doordat de zembaden in een gemiddeld slechte staat verkeren, orden er veel klachten geuit door klanten, zijn de faciliteiten esthetisch en hygiënisch onrein, zijn er hoge bedrijfsrisico's en komt de veiligheid met regelmaat in het geding. Om een gezonde dienstverlening te behouden, is een kaliteit- en veiligheidsimpuls noodzakelijk. Argumenten De kaliteitsbeuste consument De consument eet precies at hij il, is mobieler, en kan door allerlei nieue media prijzen en aanbod gemakkelijk vergelijken. De consument stelt steeds hogere eisen aan de aangeboden producten en services. Het basisproduct moet minimaal goed zijn. Er dient daarom in toenemende mate geïnvesteerd te orden in de kaliteitsverbetering en het scheppen van de juiste verachtingen ten aanzien van de dienstverlening. uitdraai van: :34 pagina: 1

2 gemeente WW Oosterhout Aansprakelijkheidsbeginsel In de Amerikaanse cultuur is het de normaalste zaak van de ereld om iemand aansprakelijk te stellen voor letselschade. Er zijn tekenen dat eenzelfde ontikkeling is ingezet voor Nederland. Verzekeringsmaatschappijen stellen steeds hogere eisen aan preventie en risicomijdende maatregelen. Bedrijven en instellingen dienen in toenemende mate te investeren in het voorkomen van ongevallen en letsel. Veiligheid Er is sprake van een toenemende behoefte aan het gevoel van veiligheid. Wetgeving speelt hier op in door middel van de WHVBZ 1, Arbo, gebruiksvergunningen, en het Besluit Speeltoestellen & Attracties. Echter gaat het gevoel van veiligheid voor de klant verder. Zo is er een toename van brede agressie aarneembaar. Daarom dienen er naast training van personeel en het bekrachtigen van veiligheidsprocedures, fysieke maatregelen genomen te orden die het gevoel van veiligheid voor de consument vergroten. Legionella De beheersing van Legionella is zeven jaar na het incident in Bovenkarspel nog steeds erg actueel. De consument is zeer gevoelig voor Legionella-nieus en hecht er veel belang aan dat de beheersing in orde is. Daarom dient alles in het erk gesteld te orden om beheersing van Legionella optimaal te houden. Bedrijfszekerheid Doordat vele installaties versleten zijn, ontstaan er bedrijfsrisico's en is de bedrijfszekerheid in het geding. Voorbeelden van risico's en uitval: In zemvoorziening Arkendonk is in 2004 Legionella aangetroffen, de douches vallen regelmatig uit of er is alleen koud ater, de beeegbare bodem kent veel storingen, de luchtbehandeling voldoet niet meer aan de ettelijke eisen, eventuele corrosie in boukundige onderdelen kan niet orden vastgesteld, het perron is niet schoon te krijgen, etc. Op recreatieoord de Warande vallen er letterlijk gaten in de perrons, de douches en kleedaccommodaties zijn in een slechte staat, de bestrating is versleten, het leidingerk is gecorrodeerd, etc. In de bijlage bevindt zich een beknopte lijst van noodzakelijke investeringen, die de bovenstaande risico's zullen inperken, en die de bedrijfszekerheid eer op een normaal peil zullen brengen. Klachten De klachten over het aangeboden product stapelen zich op, aardoor de prijskaliteitverhouding van het zemmen ieder jaar daalt. De technische staat is het basisproduct, dat móet goed zijn. Het achterstallige onderhoud leidt tot een verminderde ervaring van plezier, veiligheid en hygiëne. Conclusie Door de zembaden eer op een goed kaliteitsniveau te brengen, ordt er adequaat ingespeeld op de ontikkelingen in de markt. De voorgestelde investeringen herstellen de huidige zembaden technisch en esthetisch. Hierdoor ordt de veiligheid, uitstraling en de bedrijfszekerheid verbeterd. De dienstverlening naar de klant zal hierdoor eer op een aanvaardbaar peil orden gebracht. De klanttevredenheid zal stijgen en ellicht zal de intensiteit van het gebruik van de zembaden nog meer toenemen. 1 Wet Hygiëne en Veiligheid Zemgelegenheden en Badinrichtingen uitdraai van: :34 pagina:2

3 gemeente WW Oosterhout Kanttekeningen Bij het opstellen van een definitief programma van eisen/ ensen voor renovatie van de zembaden zullen de georganiseerde sport, individuele gebruikers en medeerkers van sportbedrijf Oosterhout betrokken orden. Het is belangrijk dat het gebruiksgemak geoptimaliseerd ordt. In de voorlopige investeringsraming zijn zoveel mogelijk - de reeds bekende - ensen opgenomen. De overlast van renovatieerkzaamheden zal voor klanten tot een minimum beperkt orden door in reguliere sluitingsperioden te verbouen. Bij noodzakelijke overlast zullen er door sportbedrijf Oosterhout oplossingen voorgesteld orden om het zemmen zoveel mogelijk door te laten gaan. Gedacht ord aan een tijdelijke semi-permanente overkapping van het edstrijdbad op recreatieoord de Warande, om gedurende renovatie van Arkendonk de lessen en verhuur doorgang te laten vinden. Uit kaliteitsenquêtes onder de gebruikers is de vraag naar de terugkomst van bubbelbaden op zemvoorziening Arkendonk een veel genoemde opmerking. Om deze grote groep klanten tegemoet te komen, ordt voorgesteld deze recreatieve en therapeutische faciliteit (senioren maken hier veel gebruik van ter ontspanning van spieren en gerichten) in ere te herstellen. Benodigde Middelen Financiën: De renovaties van de zembaden vergt een investering van ,- excl. BTW. In de perspectiefnota 2006 is dit krediet opgenomen in de lijst verachte projecten ten laste van de vrije reserve (p. 35). Daarom ordt voorgesteld om de investering ten laste te brengen van de vrije reserve. Zie bijlage voor belangrijkste investeringen per zembad aardoor de veiligheid en bedrijfszekerheid verbeterd ordt. Omschrijving Uitvoeringsplanning per jaar in Totaal Lasten Baten Saldo Hierbij dient te orden vermeld dat het benodigde bedrag voor de investeringen een bedrag exclusief BTW is. De BTW is voor de gemeente geen kostenfactor omdat het product zembaden gerangschikt ordt onder ondernemersactiviteiten ('box 1"). De BTW-kosten zijn daarom via aangifte terug te halen. Personeel: De extra uren ten behoeve van de renovatie zullen orden opgevangen binnen de afdeling Stadsbed rijven. Overige: uitdraai van: :34 pagina:3

4 WW gemeente Uitvoering Er moet orden gestart in de zomer van 2006 met de renovatie van zemvoorziening Arkendonk. Anders dreigen risico's voor veiligheid en/ of uitval van installaties. Uitstel van het besluit is daarom niet langer verantoordt. Planning: Zemvoorziening Arkendonk in Recreatieoord de Warande in 2006/ Zembad de Blikken in HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN OOSTERHOUT, W.H. HUIJBREGTS-SCHIEDON, burgemeester. W.P.H. Redert, secretaris uitdraai van: :34 pagina:4

5 gemeente WW BESLUIT VAN DE RAAD Nummer: DE RAAD VAN DE GEMEENTE OOSTERHOUT; gelezen het voorstel van het college van 16 december 2005; BESLUIT: 1. Akkoord te gaan met de noodzakelijke renovaties van de gemeentelijke zembaden. 2. Hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van ,- excl. BTW. 3. De kapitaallasten van deze investering ten laste te brengen van de vrije reserve. 4. Te besluiten de uitvoering van het beschikbare krediet te delegeren aan het college. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2$"januari DE RAADyODRNOEMD, _.,.griffier. uitdraai van: :34 pagina:5

6 WW gemeente Bijlage: Belangrijkste investeringen per zembad Zemvoorziening Arkendonk: Luchtbehandeling Leidingerk Beeegbare bodem Perron zemzaal Waterinstallatie Scheiding recreatiebad/ horeca Drenkelingendetectiesysteem Recreatieoord de Warande: Leidingerk on- en middeldiep bassin Leidingerk diep bassin incl. bufferkelder Vervanging ketels Vervanging zembadvloer halfdiep bassin Vervanging zembadvloer diep/ springkuil Vervanging perrons Waterinstallatie Vervanging duikplanken Renoveren sanitair en kleedruimten Zembad de Blikken: Perron zemzaal Tegelerk zembak Tegelerk en vloer gangen Renoveren kleedruimten uitdraai van: :34 pagina:6

7 Renovaties gemeentelijke zembaden Raad 2006 Kredieten HEB Begrotingsijziging Renovatie gemeentelijke Nee zembaden Totaal debet Totaal credit Verschil debet en credit LET OP: - VERSCHIL DEBET EN CREDIT MOET 0 ZIJN - EVENWICHT IN ORG. KOSTENPL. (KORTE 5) EN BHOOO (ZIE OOK TOELICHTING) Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Oosterhout van Inputbegrotingsijziging raad nr. 4 (renovaties zembaden)xls.xlsformulier Kredieten Pagina 1 van 1

8 Gemeente Oosterhout - Inputformulier begrotingsijziging door Raad Renovaties gemeentelijke zembaden Raad 2006 Reserves en voorzieningen 3SCE3H Begrotingsijziging Dimi D!m2 Dim3 Omschrijving Beschikking over de vrije reserve egens renovatie gemeentelijke zembaden D/G OVJ Bedrag "06 Bedrag'07 Bedrag'08 Bedrag'09 Nee Totaal debet Totaal credit Verschil debet en credit LET OP: Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Oosterhout van VERSCHIL DEBET EN CREDIT HOEFT GEEN O TE ZIJN VERWERKING OPSLAG PERSONELE KOSTEN 2j--jan-06 Inputbegrotingsijziging raad nr. 4 (renovaties zembaden)xls.xlsformulier R&V Pagina 1 van 1

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan Projectinitiatie Document/Projectplan Project: Nieuwbouw/renovatie gemeentehuis+ Bestandsnaam: Projectinitiatie Document/Projectplan Auteur: D. Oosterkamp 1/25 Management samenvatting Als onderdeel van

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 Datum: 5 november 2013. Deelsessie: 21.25 23.00 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming/Oordeelvorming. Onderwerp: Programmabegroting 2014. Toelichting: In de programmabegroting

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018. Gemeente Dinkelland

Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018. Gemeente Dinkelland Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018 Gemeente Dinkelland Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018 gemeente Dinkelland Raad 21 april 2015 pagina 1 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Doel van de nota...

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Eerste bestuursrapportage 2014

Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Pagina i Inhoudsopgave Inleiding... 1 Programma: Bereikbaarheid en openbare ruimte... 2 Beleidsontwikkelingen... 2 Financiële prognose... 2

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie

Nota van B&W. Inleiding

Nota van B&W. Inleiding Nota van B&W Onderwerp Fiber to the home: vervolg aanleg glasvezel naar alle woningen in Haarlemmermeer Portefeuillehouder mr. A.Th.H. van Dijk l S. Bak Collegevergadering 10 juli 201 2 Inlichtingen Ron

Nadere informatie

: Cultuur, recreatie en sport : Beleidsnota Archeologie gemeente Katwijk, 'NieuweAandacht voor Oude Zaken'.

: Cultuur, recreatie en sport : Beleidsnota Archeologie gemeente Katwijk, 'NieuweAandacht voor Oude Zaken'. Aan de gemeen~eraad ~atwijl{ loaknummr.r Pro9rornma Onderwerp ').,0 "1-?-S"~~\0 : Cultuur, recreatie en sport : Beleidsnota Archeologie gemeente Katwijk, 'NieuweAandacht voor Oude Zaken'. Katwijk, ló oktober

Nadere informatie

Programmabegroting 2014-2017

Programmabegroting 2014-2017 Programmabegroting 2014-2017 2 3 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Financiële recapitulatie... 9 Programma 1 Samenleving... 17 Programma 2 Werk & Inkomen... 21 Programma 3 - Veiligheid... 27 Programma 4 - Leefomgeving...

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Doel van artikel 12 Financiële-verhoudingswet 2 1.2 Aanleiding actualisatie handleiding 2 1.3

Nadere informatie

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken Rekenkamercommissie gemeente Heerlen 26 juni 2013 Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

Sectorplan Bouw & Infra

Sectorplan Bouw & Infra Sectorplan Bouw & Infra I. Inleiding Het Sociaal Akkoord d.d. 11 april 2013 geeft sociale partners in sectoren de mogelijkheid een sectorplan op te stellen, en daarvoor financiële ondersteuning te vragen

Nadere informatie

VOORZITTER VOORZITTER

VOORZITTER VOORZITTER 1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 29 oktober 2009 en voortgezet op maandag 2 november 2009 in het gemeentehuis te Uithuizen.. Aanwezig: Voorzitter

Nadere informatie

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem 9 juli 2007 Al Rekko Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 1.1 Aanleiding en doel 7 1.2 Onderzoeksvraag 7 1.3 Reikwijdte en beperkingen

Nadere informatie

Drempelbedrag. Kamerstukken II 2012/13, 33 540, nr. 16. [1]

Drempelbedrag. Kamerstukken II 2012/13, 33 540, nr. 16. [1] WIJZING VAN DE WET FINANCIERING DECENTRALE OVERHEDEN IN VERBAND MET HET RENTEDRAGEND AANHOUDEN VAN LIQUIDE MIDDELEN IN S RIJKS SCHATKIST (VERPLICHT SCHATKISTBANKIEREN) De regering heeft met belangstelling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 924 Raming der voor de Tweede Kamer in 2015 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR Van : vergadering raadscommissie Burger en Bestuur Datum : 15 mei 2003 Aanwezig : de heer J.P. Tanis voorzitter de heer G.M. van Dijk } de heer A. Pietersen } de heer

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Maatschappelijke Ontwikkeling Regnr B&W dd 8 oktober 2013 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Stad van actieve mensen DT dd OR dd

Nadere informatie

Opdrachtgever: Stuurgroep Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting PO/SO Breda

Opdrachtgever: Stuurgroep Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting PO/SO Breda Ruimte om te Leren Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting Primair en Speciaal Onderwijs Breda Opdrachtgever: Stuurgroep Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting PO/SO Breda Breda, 2 december 2013 Status

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

AGENDAPUNT NR: 2010.0.118.481. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 29 november 2010. Pagina 1 van 42

AGENDAPUNT NR: 2010.0.118.481. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 29 november 2010. Pagina 1 van 42 AGENDAPUNT NR: 2010.0.118.481 Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 29 november 2010 Pagina 1 van 42 Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2010.0.118.481 Datum Zaaknummer 2009-04-01454

Nadere informatie

2010-2014. Coalitie-akkoord. Naar een nieuw evenwicht

2010-2014. Coalitie-akkoord. Naar een nieuw evenwicht 2010-2014 Coalitie-akkoord Naar een nieuw evenwicht Voorwoord Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 zijn vertegenwoordigers van negen partijen in de gemeenteraad gekozen. Zoals gebruikelijk is

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Titel van het document. Datum / Auteur Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Status: concept Datum: 23 oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord......3 Leeswijzer......5 1. Inleiding......7

Nadere informatie