De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken"

Transcriptie

1 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op. Want dat je dromen uitkomen, dat is het allermooiste dat er bestaat.

2 2 INHOUDSOPGAVE 02..Inhoudsopgave 03. Woord vooraf Onze basisschool Onze visie Wat bieden wij? 04. Een samenwerkingsschool 05. De organisatie van de school De organisatie van ons onderwijs 06. Organisatie in de groepen 1 en 2 Leergebieden in de groepen 3 t/m De zorg voor leerlingen 09. Het samenwerkingsverband 11. De ouders De klachtenregeling 12. Tussenschoolse opvang 13. De oudervereniging: contributie Buitenschoolse opvang 15. Overgang naar voortgezet onderwijs Speciale activiteiten 16. Resultaten van het onderwijs 17. Werken aan anders leren 18. Bibliotheek /fietsen / gymnastiek Kleuternieuws Schooltijden Verlof Ziekmelden Vakantie en vrije dagen 19. Oud papier Logopedie Schoolarts Traktatie Hoofdluis Verzekeringen 20. Groepsverdeling en andere taken Adressen 21. Bijlage: uitstroomgegevens leerjaar 8

3 3 WOORD VOORAF... Dinsdag 11 juni jl. heeft de school een nieuwe naam gekregen: als basisschool de Dromenvanger gaan wij een nieuwe toekomst tegemoet. In deze schoolgids beschrijven we een groot aantal zaken die met onze school te maken hebben. De schoolgids bevat informatie die u nodig hebt wanneer u uw kind onze school laat bezoeken: niet alleen hoe we een groot aantal zaken praktisch organiseren, maar vooral ook waarom we sommige dingen juist op dié manier doen. Wij verplichten ons hiermee ook om aan u verantwoording af te leggen over wat we hier op school doen en welk resultaat we daarmee bereiken. U kunt op deze manier een heel helder beeld krijgen van onze school en u bent daarmee ook in staat om kritisch tegen een aantal zaken aan te kijken. De schoolgids is van onze school, dat wil zeggen van team, ouderraad, medezeggenschapsraad, kinderen en ouders. De gids zal dan ook voortdurend veranderen, omdat ook de school voortdurend verandert. Uw bijdrage, suggesties en wensen voor verbetering van de schoolgids, maar vooral ook voor verbetering van onze school, zijn altijd van harte welkom! Onze basisschool De school is een samenwerkingsschool die ligt in de woonkern Oudheusden, in de gemeente Heusden. We trekken onze kinderen voornamelijk uit Oudheusden. Oudheusden is een woonkern met ongeveer 3000 inwoners; de samenstelling van de bevolking is heel gevarieerd: autochtoon en allochtoon, maar ook allerlei categorieën beroepen en gezindten. Onze school is qua bevolking een prima afspiegeling van de woonkern waarin hij gesitueerd is en daarmee ook van wat we in de maatschappij als algemeen beeld tegenkomen. Twintig personeelsleden helpen mee de school vorm te geven. De school is gehuisvest in een gebouw waaraan je nauwelijks kunt zien dat het ruim 35 jaar oud is. Het gebouw is ruim opgezet, ligt heel open en vrij en heeft voldoende speelruimte om zich heen. De komende jaren zal veel geld geïnvesteerd worden om het gebouw qua inrichting en uitstraling ( n eerste aanzet heeft plaatsgevonden) te laten voldoen aan de huidige eisen. In alle opzichten moet onze school bij de tijd blijven! Onze visie Wij hebben een heldere visie over goed onderwijs dat past in deze tijd. Onze visiezin: Wij respecteren kinderen altijd zoals zij zijn, niet zoals zij horen te zijn heeft veel inhoud voor ons. We vinden het belangrijk om naar ieder kind met zijn eigen mogelijkheden en karakter te kijken. Wij willen niet uit gaan van een gemiddeld kind (zoals zij horen te zijn), maar trachten uit te gaan van de talenten en intelligenties die het kind heeft. De school biedt volop kansen aan kinderen, ouders en personeel! Wij proberen uw kind op onze school te helpen om binnen een warme, veilige, gezellige en structuurrijke omgeving maximaal zicht te krijgen op en waardering voor eigen talenten en kwaliteiten. Als de kinderen deze talenten en kwaliteiten leren ontplooien en gebruiken dan zullen zij in staat zijn zelfstandig, kritisch en met verantwoordelijkheidsgevoel onze school te verlaten en het voortgezet onderwijs in te stappen. Wat bieden wij? * We proberen op school veel rust en structuur te bieden, vanaf het eerste moment dat de kinderen op school komen tot einde groep 8. We zijn ervan overtuigd dat binnen onze jachtige, maar ook vaak onduidelijke maatschappij, wij een prima omgeving moeten creëren die de kinderen veiligheid en houvast biedt. * We proberen heel duidelijk ook onze pedagogische taak te vullen: We staan voor een aantal normen en waarden en we willen onze kinderen heel graag helpen te ontdekken, dat het juist erg fijn kan zijn om vanuit een

4 4 basaal houvast respect voor jezelf en de ander te hebben. * We eisen van de kinderen respect voor elkaar, maar ook voor ons als leerkrachten en voor u als ouders. * We leren de kinderen zuinig te zijn op allerlei zaken zoals meubilair, boeken, het gebouw en de omgeving. * Er is veel aandacht voor de sociaalemotionele ontwikkeling. * We proberen een evenwicht te vinden tussen sociaal-emotionele, creatieve en intellectuele ontwikkeling; maar we vinden het ook erg belangrijk dat met name het leren veel aandacht krijgt: het is leuk om te leren en het is zelfs leuk om heel hard te werken. Een sfeer op school van rust en structuur en van lekkere werkzin betekent in de regel een omgeving waarin kinderen in alle opzichten hun talenten zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. * Er is veel aandacht voor kinderen die extra zorg nodig hebben: een uitgebreid leerlingvolgsysteem, methodes met veel differentiatiemogelijkheden, een breed zorgsysteem leerlingbesprekingen, groepsbesprekingen, handelingsplannen, samenwerking met Speciaal (basis)onderwijs enz. maar vooral ook: veel waardering voor elk kind met zijn eigen capaciteiten. Dat gevoel van eigenwaarde, waardering voor jezelf, trots op je kwaliteiten, dat proberen we waar mogelijk te prikkelen en te bevestigen. * We proberen daar waar mogelijk kinderen zelf verantwoordelijkheid te laten dragen en kennis te laten nemen van moderne ontwikkelingen: o.a. door zelfstandig werken en door computergebruik. * We proberen samen met u, de ouders, vorm te geven aan onze school en aan de ontwikkeling van uw kinderen; dat betekent dat we proberen met u op allerlei manieren goed contact te houden over uw kind en over wat er verder op school gebeurt: nieuwsbrieven (via digiduif) rapportbesprekingen, ouderhulp, website. We stellen contact met de ouders erg op prijs en hopen dat er voortdurend een lage drempel is om vragen en opmerkingen bij ons neer te leggen. * Om ons werk naar behoren te kunnen doen is het ontzettend belangrijk dat we ons zelf als school blijven ontwikkelen. Dat betekent dat we voortdurend op zoek zijn naar verandering en verbetering, naar nieuwe methodes en nieuwe inzichten, naar deelname aan werkgroepen en experimenten. Het betekent niet dat we alles wat we ontdekken ook meteen toepassen: telkens opnieuw overwegen we of iets nieuws ook daadwerkelijk meerwaarde oplevert, of het past binnen onze structuur en visie. DE samenwerkingsschool Basisschool de Dromenvanger is een school voor katholiek en openbaar onderwijs. We leven in een maatschappij die ingewikkeld in elkaar zit en zeer veelzijdig is. We zijn er verantwoordelijk voor dat we onze kinderen goed voorbereiden. De wetgever stelt eisen aan de scholen, dus ook aan onze school. We pretenderen een school te zijn voor katholiek en openbaar onderwijs. Hoe geven we dit specifieke aspect van de school vorm? Rond de christelijke feestdagen Kerstmis en Pasen bieden we een project aan dat uitgaat van het katholieke geloof en een project dat uitgaat van meerdere geloven. Daarbij wordt uitgegaan van de keuze van u voor uw kind, daar wij in die perioden voor 45 tot 90 minuten per week de kinderen anders groeperen. Waaruit bestaat die keuze? In de genoemde perioden is er de aanbieding vanuit een geloof: het katholieke geloof. We gaan dieper in op de verhalen uit de bijbel, het leven van Jezus en de katholieke tradities en rituelen. In dezelfde perioden is er de aanbieding vanuit verschillende geloven en hoe de interpretaties en tradities ervan per volk en cultuur kunnen verschillen. De werkgroep identiteit begeleidt de leerkrachten in het uitvoeren van identiteitsonderwijs. Het feit dat we alle kinderen accepteren, betekent dat we in de manier waarop wij onze identiteit invullen respect moeten tonen voor andere identiteiten, Wij verwachten dat overigens ook terug.

5 5 4) het initiatief nemen om derde geldstromen ten behoeve van de leerlingen mogelijk te maken De organisatie van de school Bestuur Onze school valt onder de Stichting Scala. Deze stichting beheert 10 katholieke basisscholen, 2 openbare basisscholen, 1 algemeen bijzonder basisschool voor speciaal onderwijs en 1 samenwerkingsschool in de gemeente Heusden. Schoolleider De schoolleider van de school is Harry van Hout. Bouwcoördinatorenoverleg Onze school heeft een Bouw Coördinatoren Overleg (BCO) dat is samengesteld uit leden van het team, de schoolleider en de interne zorgadviseur. Medezeggenschapsraad De leden van deze raad denken op allerlei niveaus mee over de ontwikkeling van de school. Bovendien beoordelen zij of een aantal zaken (zoals formatieplan, schoolplan, schoolgids, financiën, nieuwe ontwikkelingen enz.) correct behandeld zijn. De Oudervereniging Een vereniging kent leden, dit betekent dat de ouders/verzorgers van de leerlingen automatisch leden zijn van de oudervereniging. De ouderraad (het bestuur van de oudervereniging) ondersteunt de school bij de extra activiteiten. Tot haar taken behoren: 1) het innen van de ouderbijdrage/ contributie om de extra activiteiten voor de leerlingen mogelijk te maken 2) het coördineren en regelen van diverse schoolse activiteiten zoals die zich voor doen bij Sinterklaasviering, Kerstviering, Carnaval, de jaarlijks terugkerende Romerodag, kamp groep 6 en groep 8, de sport- en spelletjesdagen enz. 3) het coördineren en regelen van het overblijven De ouderraad verricht haar werkzaamheden op verzoek van het team, dan wel op eigen initiatief, na het team te hebben ingelicht. Vanzelfsprekend worden de beslissingen van het team in acht genomen. Een andere taak is om u van informatie te voorzien, denk maar aan onderwerpen als: chatten op internet, pesten, zakgeld, de stap naar het voortgezet onderwijs enz. Bij een redelijke animo kan een ouderavond georganiseerd worden. Daarnaast is de ouderraad verplicht om één keer per jaar een ledenvergadering te houden. De vereniging is gebaat bij enthousiaste leden. Uw betrokkenheid is in het belang van de school en uw kind. De vertegenwoordigers van de ouderraad hebben ieder een groep waarbij zij als aanspreekpunt voor u, de leerkrachten en kinderen fungeren. De verdeling voor dit schooljaar kunt u vinden op de website van onze school. GGD De GGD is verantwoordelijk voor het bewaken en bevorderen van de gezondheid van onze leerlingen. Daartoe zijn ze op een aantal momenten op school aanwezig (motto: Gezondheid Telt!). Heeft u vragen dan is de GGD graag bereid deze te beantwoorden. Op school zijn ook spreekuren met de sociaal verpleegkundige. Met hem / haar kunt u problemen van uiteenlopende aard bespreken zoals eet- en slaapproblemen, bedplassen en faalangst. De spreekuren vinden plaats in het kantoor van de interne zorgadviseur. De organisatie van ons onderwijs Bij onze visie leest u onze visiezin. Deze zin vindt u in onze organisatie terug. Wij werken in grote lijn met het leerstofjaarklassensysteem. Dit betekent dat in iedere groep van tevoren vastgestelde leerstof behandeld wordt. Deze leerstof bieden we aan

6 6 met behulp van moderne lesmethoden, die moeten voldoen aan onze kwaliteiteisen: De leerlingen moeten er goede resultaten mee bereiken. Het methodisch materiaal moet er aantrekkelijk uitzien. Er moet voldoende oefenstof zijn voor zowel de goede als minder goede leerlingen. Bovendien creëren we naast de methodes veel ruimte om verschillen tussen kinderen in inzicht en werktempo op te kunnen vangen. Elk kind krijgt, daar waar mogelijk, op eigen niveau aangeboden stof. We willen het kind zijn talenten laten ontdekken, zodat het trots op zichzelf wordt. die aansluit bij de eisen van de 21 e eeuw. In Schatkist staat het kind centraal: leren is en blijft leuk. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen wijze, maar er zijn wel overeenkomsten of lijnen waarlangs de ontwikkeling loopt. Schatkist maakt het mogelijk die activiteiten te kiezen die bij de ontwikkeling en belevingswereld van het kind passen. Door het uitgekiende systeem van Schatkist komen alle gestelde tussendoelen altijd aan bod. Schatkist sluit goed aan bij de methode Veilig Leren Lezen in groep 3. Naast de thema s die Schatkist aanbiedt, werken wij in de onderbouw ook nog rondom thema s als Sinterklaas, Kerstmis en Carnaval. Ook de overgang van de voorschoolse educatie (peuterspeelzaal en kinderdagverblijf) naar de vroegschoolse educatie (groep 1 / 2) willen wij optimaal laten verlopen. De aansluiting met de thuissituatie krijgt gestalte in VVE-thuis: in het verlengde van het onderwijs op school kunt u uw kind thuis begeleiden door de inzet van leer- en hulpmiddelen die de school beschikbaar stelt. VVE: Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie Organisatie in de groepen 1 en 2 Kinderen in groep 1 en 2 De kleuters zitten in heterogene groepen De oudste en jongste kleuters zitten bij elkaar. Dit is een principiële keuze van de school en past bij de manier waarop met kleuters gewerkt wordt: De oudste kleuters leren rekening houden met jongere kleuters. De jongere kleuters worden erg geïnspireerd door het voorbeeld van de ouderen. De wat minder vlotte oudste kleuters en de wat snellere jongste kleuters vallen niet meer op, maar vinden binnen de grotere leeftijdsspreiding voldoende aansluiting. Schatkist: Taal en Rekenen De nieuwe versie van Schatkist is een methode voor de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs, Leergebieden in de groepen 3 tot en met 8 De methodes die op school gebruikt worden: Taal Veilig Leren Lezen, Taal Actief, Estafette (technisch lezen), Nieuwsbegrip (begrijpend lezen). Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van diverse computerprogramma s. Schrijven Voor het schrijfonderwijs gebruiken wij de methode Pennenstreken.

7 7 Bij schrijven gaat het vooral om het technisch schrijven: de vaardigheid om een duidelijk leesbaar en verzorgd handschrift te krijgen. Expressievakken Niet alleen het leren heeft bij ons de nadruk. Ook de creatieve vorming is naar onze mening van groot belang. De technieken om de creativiteit te ontwikkelen krijgen dan ook ruimschoots de aandacht. Op dit moment zijn wij ons aan het oriënteren ten aanzien van de aanschaf van nieuwe methodieken. Rekenen De groepen 3 t/m 8 gebruiken de methode Wizwijs. Deze methode biedt de mogelijkheid om beter te differentiëren, waaronder inzet computerprogramma s. Wereldoriëntatie Voor aardrijkskunde gebruiken we de methode Meander ; voor geschiedenis de methode Brandaan. Naast deze methode hebben we voor techniek en biologie de methoden Naut aangeschaft. Voor verkeer gebruiken we de methode Klaar Over!. De kinderen van groep 7 worden in de gelegenheid gesteld om hun verkeersdiploma te behalen. Engels De groepen 7 en 8 krijgen Engelse les m.b.v. de methode Bubbles. Lichamelijke oefening De kinderen van groep 1 en 2 spelen en gymmen op de speelplaats en in de speelzaal van onze school. Ze krijgen soms vrij spel, maar ook vaak gericht bewegingsonderwijs waaronder tik- en wedstrijdspelletjes. De gymlessen van de groepen 3 t/m 8 worden gegeven in de sporthal De Kubus. De kinderen krijgen 2 keer per week gymles. Er zijn toestellenlessen en spellessen, zodat alle aspecten van bewegingsonderwijs aan bod komen. Sociaal emotionele ontwikkeling Veel aandacht besteden we aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen. Daarbij krijgen wij ondersteuning van de daarvoor ontwikkelde methoden / plannen van aanpak. De zorg voor de leerlingen We hebben de afgelopen schooljaren veel aandacht besteed aan de zorg voor leerlingen met afstemmingsproblemen. Een aantal zaken die in dat verband op school spelen: De instroom van nieuwe leerlingen De meeste kinderen komen bij ons op school als ze 4 jaar zijn. Op de daaraan voorafgaande kennismakingsochtenden hebben ze al kennis gemaakt met de leerkracht, de andere kinderen en de materialen van groep 1 en 2. Er komen ook kinderen door verhuizing op onze school. De overgang naar onze school levert meestal weinig problemen op.

8 8 Het leerlingendossier Van iedere leerling wordt een leerlingenmap bijgehouden. Daarin worden gegevens opgenomen van de leerlingbespreking, gesprekken met ouders, speciale onderzoeken, toets- en rapportgegevens en (groeps) handelingsplannen. Rekening houden met verschillen Onze moderne methoden houden rekening met verschillen in tempo en niveau. Naast het basispakket, dat voor alle kinderen is bestemd, zijn er remediërende oefeningen voor kinderen die problemen hebben met de leerstof en extra opdrachten voor kinderen die de stof snel en goed beheersen. Zelfstandig werken Reeds in de onderbouw beginnen we met kinderen op eenvoudige wijze zelfstandig te laten werken. In de bovenbouw is het zelfstandig werken een vast onderdeel en biedt de leerkrachten de mogelijkheid om leerlingen extra hulp te bieden. voortgang van onze leerlingen en of ze gezien hun mogelijkheden voldoende vooruitgaan. Naast de toetsen die bij de methoden horen, worden landelijk genormeerde toetsen van het CITO afgenomen. De bedoeling van de toetsen is kwaliteitsbewaking van het onderwijsleerproces. Deze toetsen zijn een hulpmiddel die ons helpen bij: de controle of de leerstof voldoende beheerst wordt; het onderzoeken van de gemaakte fouten; het vaststellen van het niveau van de leerlingen, de groep of de school t.o.v. leeftijdgenoten, andere groepen of scholen. De resultaten van de toetsen worden in het computerprogramma leerlingvolgsysteem ingevoerd, zodat we de ontwikkeling van de leerlingen kunnen volgen. In groep 1 en 2 beginnen we met de toets Rekenen voor kleuters. Daarnaast nemen we ook de toets Taal voor kleuters af. Om met succes aan het onderwijs te kunnen deelnemen, moeten kinderen de basisbegrippen van onze taal beheersen. Vanaf groep 3 worden de vorderingen op het gebied van spelling, rekenen, begrijpend en technisch lezen en woordenschat getoetst. Na iedere toets worden de toetsresultaten in het zorgoverleg en / of de teamvergadering besproken. Leerlingbesprekingen Er vinden regelmatig leerlingbesprekingen plaats op verschillende niveaus n.l. tijdens het (bouw) zorgoverleg, met de interne begeleider en binnen de teamvergadering. Leerlingen die in aanmerking komen voor speciale hulp kunnen tevens besproken worden met deskundigen zoals de orthopedagogen van Scala. In de kleutergroepen worden de ontwikkelingen van onze jongste kinderen bijgehouden met het observatie volgmodel (Seminar Orthopedagogiek D. Memelink). Het leerlingvolgsysteem Regelmatig wordt m.b.v. toetsen en observaties nagegaan hoe het zit met de

9 9 De orthotheek Om het netwerk van leerlingenzorg goed te ondersteunen hebben we een uitgebreide bibliotheek met allerlei testmateriaal en bronnenboeken voor allerlei problemen: de orthotheek. Rapportage De groepen 3 t/m 7 krijgen 3 keer per jaar een rapport (groep 8 twee keer per jaar). Daarop worden zo zorgvuldig mogelijk de vorderingen van de leerling aangegeven. Ook wordt een indruk gegeven van de inzet en de belangstelling. De rapporten komen rond eind november of begin december, rond half maart en tegen het einde van het schooljaar. Ook in de kleutergroepen worden ouders van de oudste kleuters twee keer per jaar uitgenodigd voor een 10-minutengesprek naar aanleiding van het volgmodel. Dit gebeurt in januari en juni. Wanneer uw kind 6 weken onderwijs gevolgd heeft, wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek (hoe is de instroom verlopen). Samen Werkings Verband Heusden (SWV) Het komt voor dat kinderen op de basisschool gedurende korte of lange tijd extra aandacht nodig hebben. De moeilijkheden kunnen betrekking hebben op het leren, het functioneren in de groep, de persoonsontwikkeling of andere lichte en zwaardere problemen. Het is een belangrijke taak van de school om de werkelijke problemen te ontdekken en de leerling zo goed mogelijk te helpen. Allereerst is het zaak dat de ouders samen met de groepsleraar nagaan wat de moeilijkheden zijn. U bent als ouder erg belangrijk in zo n gesprek, omdat u veel weet over uw kind en een grote betrokkenheid heeft. Voor leraren is het nuttig om te weten hoe een kind met leermoeilijkheden zich thuis gedraagt. Al pratende kan zowel voor de leraar als voor de ouders een vollediger beeld ontstaan van het kind in de verschillende situaties. Soms kan een leerling gebaat zijn met een andere aanpak in de groep. In een aantal gevallen kan hulp gezocht worden buiten de eigen groep. Zittenblijven wordt zoveel mogelijk vermeden, maar soms zullen kinderen er bij gebaat zijn nog een jaar in dezelfde groep te blijven. Voor ouders is het belangrijk om te weten dat tussen scholen verschillen in opvatting bestaan over zittenblijven. Vraag dus aan de school hoe ze omgaan met zittenblijven. De basisscholen hebben de opdracht hun onderwijs af te stemmen op de ontwikkeling van de leerlingen. Observaties, toetsen en leerlingvolgsystemen zijn er om de voortgang van de leerlingen te beschrijven. De groepsleerkracht bekijkt eerst wat hij of zij zelf aan problemen of achterstanden van uw kind kan doen. Hulp buiten school Daarnaast kan het voor een goede hulp aan kinderen belangrijk zijn dat er contacten worden gelegd tussen scholen en andere instellingen in de gemeente. Kinderen zijn soms gebaat bij logopedie, fysiotherapie of met hulp vanuit een jeugdwelzijnsinstelling. Het is gewenst dat er een goede afstemming is tussen thuis en school over de hulp die men inroept. Een plan om het kind te helpen De school maakt steeds vaker individuele handelingsplannen voor leerlingen. Ook worden groepsplannen opgesteld. In deze plannen wordt beknopt beschreven welke extra ondersteuning men leerlingen gedurende een bepaalde tijd kan bieden. Het gaat bijv. om extra lessen taal en rekenen, hulp bij het beter leren schrijven of spreken. Speciale hulp en ambulante begeleiding Voor de speciale hulp aan kinderen kan de school soms een beroep doen op ambulante begeleiders van andere scholen. Dat kunnen bijv. leraren en deskundigen zijn van scholen voor speciaal onderwijs, van mensen met deskundigheid op een bepaald gebied.

10 10 Gedacht kan worden aan hulp vanuit een school bedoeld voor kinderen met gehoor- en spraakproblemen. Het onderwijs en de overheid streven ernaar dat zoveel mogelijk kinderen op de basisschool kunnen blijven, ook als die leerlingen speciale problemen hebben. Getracht wordt om voor deze kinderen een speciale leerweg uit te stippelen. Onderzoek door orthopedagogen Elke school kan een beroep doen op de orthopedagogen van Scala om van gedachten te wisselen over de leer- en/of opvoedingsproblemen die zich voordoen. Als een orthopedagoog wordt ingeschakeld moeten de ouders daarmee akkoord gaan. Soms zal men geholpen zijn met consultatie en met leerlingbespreking. Bij hardnekkige problemen kan men besluiten een onderzoek te laten verrichten. De werkwijze van de orthopedagogen is bekend bij de scholen. De school is graag bereid om de ouders te vertellen hoe een en ander in zijn werk gaat. Speciale school voor basisonderwijs Ondanks alle inspanningen van de basisschool kan het toch voorkomen dat uw kind beter op zijn plaats is op een speciale school voor basisonderwijs. Deze scholen hebben kleinere groepen. Ze beschikken ook over meer faciliteiten en deskundigheid om leerlingen met leerproblemen, gedragsproblemen of stoornissen in hun ontwikkeling te helpen. Voor kinderen die voor dit onderwijs in aanmerking komen, heeft het samenwerkingsverband twee scholen nl. de Leilinde en de Regenboog. De overstap naar een speciale school voor basisonderwijs De overstap van uw kind van een gewone basisschool naar een speciale school voor basisonderwijs wordt heel zorgvuldig gemaakt. Zoals hierboven al beschreven is, probeert de basisschool uw kind eerst zelf de noodzakelijke hulp te geven. Alleen wanneer dat onvoldoende resultaat heeft, wordt plaatsing op een speciale school besproken. U bent daar als ouder nauw bij betrokken en als het goed is weet u dan al veel van de verbrede zorg die uw kind nodig heeft. Het is voor de meeste ouders dus geen verrassing wanneer zo n overstap aan de orde komt. PCL Hoe is de weg naar de speciale school voor basisonderwijs? U bent zelf degene die uw kind voor een speciale school voor basisonderwijs moet aanmelden. Wanneer u voor uw kind toelating tot een speciale school voor basisonderwijs wilt aanvragen, dient u een aanvraag in bij de permanente commissie leerlingenzorg (PCL). Deze commissie zal onderzoeken of toelating van uw kind tot de speciale school voor basisonderwijs nodig is. De school levert aan de PCL een onderwijskundig rapport over uw kind. Daarin is beschreven waarom de leerling al dan niet is aangewezen voor onderwijs op de speciale school voor basisonderwijs. Tevens zijn verslagen van onderzoeken bijgevoegd. De PCL vergewist er zich van wat de mening van de ouders is over de mogelijkheid dat het kind naar een speciale school voor basisonderwijs zou gaan. U krijgt van de basisschool een afschrift van het onderwijskundig rapport. Na bestudering van de gegevens neemt de PCL een besluit en deelt dat besluit aan de ouders schriftelijk mee. Als geen toelaatbaarheidsbeschikking wordt gegeven. Wanneer ouders het niet eens zijn met een beslissing van de PCL kunnen zij bezwaar aantekenen bij deze PCL. De PCL wint in zo n situatie advies in bij de Regionale Verwijzingscommissie. Als de PCL besluit dat een kind toelaatbaar is. Als de PCL besloten heeft dat uw kind toelaatbaar is voor een speciale school voor basisonderwijs betekent dat nog niet, dat een kind na aanmelding ook meteen geplaatst wordt. Iedere school, ook de speciale school voor basisonderwijs, beslist uiteindelijk zelf over toelating. Wordt toelating geweigerd, dan heeft u het recht om hiertegen in beroep te gaan bij het PCL. Dat kan door een herzieningsverzoek in te dienen.

11 11 voor iedereen die de school bezoekt of daar werkt (zie hiervoor het schoolveiligheidsplan). Regelmatig worden deze regels met de kinderen besproken of onder de aandacht gebracht bij ouders, soms worden ze in projecten uitgewerkt. De ouders Algemeen Wij vinden oudercontacten zeer wezenlijk bij ons werken met de kinderen. Er vinden dan ook op allerlei manieren oudercontacten plaats. Aan het begin van ieder schooljaar zijn er de groepsouderavonden, waar u kennis kunt maken met de groepsleerkracht en de specifieke bijzonderheden van de leerstof in die groep. Indien nodig wordt u telefonisch benaderd en geïnformeerd over de vorderingen en het gedrag van uw kind. Ook wordt u tijdens het schooljaar op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen op school d.m.v. onze nieuwsbrief via de website. En dan zijn er nog die talloze andere momenten, waarop u als ouder de school of de klas binnenloopt voor allerlei zaken zoals hulp, belangstelling, wat informatie, een berichtje, een werkje... Voor ouders en ook voor de kinderen is dit erg belangrijk, zeker als er op een verstandige wijze gebruik van wordt gemaakt. Klachtenregeling Onze school onderneemt een aantal activiteiten dat erop gericht is om grensoverschrijdend gedrag (misbruik van macht) in de school te voorkomen. Scholen dienen veilige scholen te zijn; plaatsen waar machtsmisbruik, in welke vorm dan ook, niet thuis hoort en ook niet wordt geaccepteerd. Om kinderen, ouders en personeel te beschermen tegen agressie, geweld en (seksuele) intimidatie heeft onze school hiertoe een aantal zaken nader uitgewerkt. In protocollen zijn de op school geldende gedragsregels opgenomen. Deze regels gelden Schoolcontactpersonen Speciaal voor dit soort zaken heeft de school enkele contactpersonen aangesteld tot wie de kinderen, de ouders en het personeel zich kunnen wenden als er onverhoopt iets gebeurt wat in strijd is met de vastgestelde gedragsregels. Onze contactpersonen zijn Anita van Bragt, Toos van Berk en Ad van den Broek. Bij deze schoolcontactpersonen kan men terecht met vragen, opmerkingen of vermoedens van grensoverschrijdend gedrag. De schoolcontactpersonen hebben over deze zaken geheimhoudingsplicht en gaan samen met de klager na wat de te volgen stappen kunnen zijn. Hoe te handelen bij een klacht? Nadrukkelijk willen we stellen dat niet altijd de schoolcontactpersoon of externe vertrouwenspersonen direct benaderd hoeven te worden. Vaak biedt een gesprek met de eigen leerkracht of schoolleider al een oplossing. In onderstaand overzicht wordt duidelijk gemaakt hoe er gewoonlijk gehandeld kan worden bij een klacht. Klager: kind Klacht over: Ander kind Eigen leraar Andere leraren Schoolse zaken Grensoverschrijdend gedrag Klager: ouder Klacht over: Ander kind Leraar eigen kind eigen leraar eigen leraar, andere leraar, schoolleider eigen leraar eigen leraar, schoolleider schoolcontactpersoon, vertrouwenspersoon leraar eigen kind, schoolleider leraar eigen kind, schoolleider

12 12 Schoolse zaken Schoolleider Grensoverschrijdend gedrag leraar eigen kind, schoolleider, directeur bestuurder directeur bestuurder eigen leraar, andere leraar, schoolleider, schoolcontact-persoon, externe vertrouwenspersoon, directeur bestuurder. Als men zich, om welke reden dan ook, liever niet tot de schoolcontactpersonen wil of kan wenden, dan kan men terecht bij de externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon heeft een zodanige positie dat deze niet verbonden is aan een schoolbestuur of individuele school. Daardoor is een grote mate van objectiviteit gewaarborgd. Deze externe vertrouwenspersoon neemt de zaak verder in behandeling en kan terecht bij diverse hulpverlenende instanties of de speciaal hiervoor in het leven geroepen klachtencommissie. Vanuit de organisatie VKO (te ) wordt meer informatie verstrekt over hoe te handelen in geval van klachten. VKO is gevestigd in den Haag en de commissie is telefonisch te bereiken en via postbus 82324, 2508 EH. Secretaris is dhr. Nentje. Op de website staat het reglement van de klachtencommissie. De instanties voor externe vertrouwenspersonen zijn de GGD Hart voor Brabant voor klachten t.a.v. seksuele intimidatie en andere vormen van machtsmisbruik (tel ). Het adres is Vogelstraat 2, 5212 VL s-hertogenbosch. Ook de inspectie van het onderwijs heeft een centraal nummer beschikbaar gesteld voor vertrouwensinspecteurs van inspectie. Dit telefoonnummer is Tussentijdse schoolopvang Voor elke leerling bestaat de mogelijkheid om op school over te blijven. De organisatie hiervan wordt door de oudervereniging verzorgd. Het overblijven van uw kind gebeurt te allen tijde onder toezicht van overblijfkrachten (gemiddeld één ouder per 10 leerlingen), de zogenaamde overblijfmoeders. De overblijfkrachten houden niet alleen een oogje in het zeil maar zorgen ook voor een aangename, schone omgeving. Daarnaast houdt de overblijfkracht tijdens het buitenspelen, voordat de school weer begint, toezicht op het schoolplein. Het overblijflokaal bevindt zich in een leegstaand groepslokaal. Er is speelgoed voor de kinderen en een keukenblok met magnetron en koelkast. De kinderen krijgen melk, thee of ranja. Kosten Overblijven Aan het overblijven zijn kosten verbonden. De kosten voor incidenteel overblijven bedragen 1. SOMS overblijven: Af en toe 1 keer overblijven zonder regelmaat, kosten 2,00 per keer, direct te betalen op de dag van overblijven of. 2. REGELMATIG overblijven: Elke week 1 of 2 keer overblijven of elke 2 weken 1 of 2 keer overblijven. Kosten 15,00 (hiervoor ontvangt u een strippenkaart voor 10x overblijven). Kosten per keer 1,50.

13 13 Uitleg strippenkaart: een strippenkaart is kind gebonden (per kind een eigen kaart), niet overdraagbaar en blijft geldig tot deze kaart vol is. U krijgt een brief als de kaart bijna vol is, zodat u desgewenst een nieuwe kaart kunt aanschaffen. In overleg met de overblijfkrachten of penningmeester kunnen er aanpassingen gemaakt worden m.b.t. de betaling. 3. ALTIJD overblijven: Elke week 3 of 4 keer overblijven, abonnementskosten afhankelijk van aantal weken in periode. Kosten per week 4,00. Dit abonnement wordt telkens voor een periode tot een volgende schoolvakantie afgesloten en bedragen: 1 e periode van 9 weken (12 aug. t/m 11 okt.) bedraagt: 36,-- betaling voor 26 aug e periode van 9 weken (21 okt. t/m 20 dec.) bedraagt: 36,-- betaling voor 4 nov e periode van 8 weken (06 jan. t/m 28 febr.) bedraagt: 32,-- betaling voor 20 jan e periode van 7 weken (10 mrt. t/m 25 april) bedraagt: 28,-- betaling voor 24 mrt e periode van 8 weken (12 mei t/m 11 juli) bedraagt: 32,- betaling voor 26 mei 2014 Alle betalingen voor het overblijven geschiedt á contant. Dus ook de strippenkaart en het abonnement dient u á contant aan het overblijfteam te betalen. Mocht u het bezwaarlijk vinden het geld aan uw kind mee te geven., een strippenkaart of abonnement mag ook betaald worden via de overblijfrekening. In dat geval geeft u uw kind een brief mee waarop staat vermeld welk bedrag u wanneer overmaakt, zodat zij dit kunnen noteren en kunnen laten controleren door de penningmeester. Rekeningnummer: t.n.v. ouderraad de Dromenvanger. Onder vermelding van naam kind en periode waarvoor u betaalt cq. aantal strippenkaarten. SOMS ( 2,00) overblijven kan niet via de rekening betaald worden (graag contant). De betaling dient uiterlijk aan het eind van de tweede week van een periode te worden voldaan. Een abonnement kan worden gestopt na overleg met de penningmeester ( ). Restitutie van overblijfgeld is altijd in overleg met de overblijfkracht en de penningmeester. Het is niet mogelijk om een abonnement af te sluiten voor een gedeelte van een periode. Hiervoor geldt dan dat u of het bedrag van 2,00 per keer of een strippenkaart betaalt. De volgende periode kunt u dan een abonnement nemen. Wij informeren u dat de kosten gebaseerd zijn op het dagelijks aanschaf van melk/thee/ranja (het lunchpakket dienen de kinderen zelf van thuis mee te nemen) extra schoonmaakkosten, de bescheiden vergoeding van de overblijfkrachten en reserveringen voor onvoorziene kosten. Tevens informeren wij u dat in een situatie van niet betalen, na herhaaldelijke verzoeken, de mogelijkheid om over te blijven afgenomen wordt. REGLEMENT VOOR KINDEREN DIE OVERBLIJVEN *De kinderen van groep 1 en 2 worden door een overblijfmoeder opgehaald uit de groep. *De kinderen van de overige groepen gaan zelfstandig naar het overblijflokaal. 1. Kinderen zitten aan tafel, op een stoel en eten rustig de lunch op. De lunch eet je vanuit je bord / broodtrommel. Eerst de boterhammen en fruit opeten daarna pas snoep. Tijdens het eten, blijf je aan tafel zitten. 2. Je tas laat je naast je stoel op de grond staan. 3. Er wordt je drinken aangeboden bij de lunch. 4. Er staat een magnetron in het overblijflokaal. Vraag aan de overblijfmoeder wanneer je iets opgewarmd wilt hebben. 5.Wanneer je klaar bent met eten dam ruim je eerst op:

14 14 trommel en je eigen beker in de tas bordje en beker op de aanrecht zetten afval in de afvalbak je tas bij de eerste tafel leggen 6. Na het eten en opruimen van je spullen mag je een spelletje uit de kast pakken en rustig aan de tafel spelen. 7. Na het spelen ruim je eerst het speelgoed op voordat je naar de klas of naar buiten gaat. 8. Als het niet regent, dan mag je buiten spelen. Verzamelen bij de deur en je loopt samen met een overblijfmoeder naar buiten. 9.Tijdens het overblijven mag je niet in de klas komen. 10. Je moet je altijd melden bij een van de overblijfmoeders als je weer naar binnen of naar het toilet wilt gaan. 11.Regels van de school gelden ook tijdens het overblijven, dus niet rennen in de gang niet zonder toestemming in de lokalen buiten, niet in de struiken/bosjes spelen niet van de speelplaats af geen ruzie maken, niet anderen kinderen plagen/pesten wanneer het koud is, jas aan en vergeet die dan ook niet dicht te doen niet op het dak klimmen, ook niet om een bal te pakken wanneer er hulp verwacht wordt door een leerkracht, dan wordt het door de leerkracht via de overblijfmoeder gevraagd maak je tijdens het buitenspelen ruzie dan word je direct naar binnen gestuurd na het buiten spelen, het speelgoed wat je hebt geleend, teruggeven aan de overblijfmoeder 12. Wij spelen tussen de middag allemaal op de achterspeelplaats. 13. Tijd: uur: Kinderen uit groep 5,6,7, en 8 mogen om uur naar de speelplaats aan de voorkant. Kinderen uit groep 3 en 4 mogen op de achterspeelplaats blijven tot de zoemer gaat (intussen is er toezicht door een leerkracht van groep 3 of 4). Kinderen uit groep 1 en 2 worden door de overblijfmoeders naar de klas gebracht. 14. Bij het overblijven is er geen leerkracht, maar wel een overblijfmoeder. In de klas luister je naar je leerkracht, bij het overblijven luister je naar de overblijfmoeder. 15. Als je na een aantal waarschuwingen van de overblijfmoeder nog niet luistert, wordt een leerkracht ingeschakeld. Gebeurt dit vaker en komt het zelfs voor dat je voor de derde keer naar een leerkracht wordt gestuurd, dan kan het zijn dat je niet meer mag overblijven. Een gesprek met je ouders zal dan worden gepland. Het overblijven is leuk en oergezellig!! Daarom is het belangrijk dat iedereen zich aan de regels houdt. Veel plezier tijdens het overblijven! De oudervereniging: ouderbijdrage De ouderraad vormt het bestuur van de oudervereniging. De statuten van onze vereniging staan op de website van de school. Door de betaling van de ouderbijdrage bent u als ouder automatisch lid van deze vereniging. Tijdens de Algemene Ledenvergadering in 2006 hebben de leden van de vereniging bepaald dat er een mogelijkheid moet zijn voor ouders/verzorgers die zich niet bij deze vereniging willen aansluiten. Hiervoor gelden dan wel andere betalingsregels. U dient dit dan ook bij aanvang van het nieuwe schooljaar door te geven aan de penningmeester. De vrijwillige contributie bedraagt jaarlijks 35,00, kosten schoolreis ( en vervoer) zijn hierbij inbegrepen en vormen het grootste deel van dit bedrag. Voor kinderen die later in het jaar instromen zijn aangepaste bedragen van toepassing. - Instroom vanaf 1 januari: 28,00 - Instroom vanaf 1 april: 25,00

15 15 Wij maken u erop attent dat het van belang is om bij de overschrijving de naam van uw kind te vermelden, daar de naam van de rekeninghouder en het kind niet altijd hetzelfde is. De bijdrage wordt besteed aan de extra activiteiten zoals: Sinterklaas, kerst-viering, carnaval, sport- en speldagen, keuze-uur en het schoolreisje. Voor het kamp wordt een extra bijdrage gevraagd. Het is mogelijk om in termijnen te betalen: Neem daarvoor contact op met de penningmeester om het e.e.a. te bespreken. Tel: school te brengen of op te halen maar ook niet in de gelegenheid zijn om hun kind tijdens schoolvakanties op te vangen. Indien u van de mogelijkheid gebruik wilt maken om uw kind vóór schooltijd naar een BSO locatie te brengen, dan spreken we van Voorschoolse opvang. BSO is dus eigenlijk een verzamelnaam voor Voorschoolse, Naschoolse en Schoolvakantie Opvang. Samengevat wordt buitenschoolse opvang op verschillende manieren vormgegeven: Voor schooltijd van uur Na schooltijd tot uur Tijdens vakanties en op schoolvrije dagen van uur Werkwijze BSO Stichting Mikz is een professionele en gecertificeerde instantie die voldoet aan de eisen van de Wet kinderopvang. Buitenschoolse Opvang houdt bij Mikz in, dat uw kind buiten schooltijd in een omgeving komt waar de nadruk wordt gelegd op vrije tijd in een huiselijke sfeer. Het kind wordt de mogelijkheden geboden om zelf bezig te zijn, tot rust te komen, gezamenlijk iets te ondernemen of mee te doen aan een gerichte activiteit. Tegemoetkoming Kinderopvang Als ouder heeft u niet alleen recht op een tegemoetkoming bij de reguliere kinderopvang. Ook voor Buitenschoolse Opvang geldt dat de overheid een deel van de kosten zal dragen volgens de Wet kinderopvang. De regeling voor de kinderopvangtoeslag is een zogenoemde 'inkomensafhankelijke regeling. Buitenschoolse opvang Stichting Mikz regelt de Buitenschoolse Opvang (BSO) voor alle kinderen van basisscholen in Heusden. Onder BSO wordt verstaan voorschoolse opvang, naschoolse opvang en opvang op schoolvrije dagen. Contact Waarom BSO? Deze dienstverlening is bedoeld voor ouders die door hun werktijden niet in staat zijn om hun kind binnen de reguliere schooltijden naar

16 16 Overgang naar voortgezet onderwijs Tijdens de ouderavond aan het begin van groep 8 wordt uitgebreid aandacht besteed aan de overgang naar het voortgezet onderwijs. De kinderen hebben in september of oktober de mogelijkheid deel te nemen aan een psychologische test, die door de ouders betaald wordt. De ouders krijgen de uitslag rechtstreeks en kunnen zelf beslissen of ze deze aan de leerkracht van groep 8 beschikbaar stellen. In januari vindt er op school een uitgebreid gesprek plaats tussen de ouders en de leerkracht van groep 8 t.a.v. de schoolkeuze. In februari vinden de open dagen plaats van de scholen in de omgeving. Tijdens de schooluren zal groep 8 regelmatig een school bezoeken, maar ouders kunnen ook buiten de schooluren om met hun kinderen de scholen voor het voortgezet onderwijs bezoeken. In februari maken alle leerlingen van groep 8 de Eindtoets Basisonderwijs. Ouders moeten hun kind zelf aanmelden op de nieuwe school. De uitslag van de Eindtoets moet worden doorgegeven aan de nieuwe school. Ruim voor de zomervakantie ontvangt iedere leerling bericht van de toelatingscommissie van de nieuwe school. kinderen en ouders zorgen voor een grandioze sfeer! De opbrengst gaat altijd naar een goed doel. * Voor de groepen 6 en 8 is er elk jaar een schoolkamp: voor de sociale vorming, voor de groepsvorming en gewoon omdat het ontzettend leuk is! Deelname is verplicht, we vragen een bijdrage in de kosten! * We sparen elke laatste maandag van de maand oud papier. De opbrengst is voor de kinderen en wordt gebruikt om de kosten van het schoolreisje wat omlaag te halen. * Ouders worden in de gelegenheid gesteld hun kind(eren) deel te laten nemen aan de voorbereiding en het ontvangen van de Eerste Communie en het Vormsel. * De kinderen uit groep 7 doen elk voorjaar mee aan het verkeersexamen: zowel een theoretisch deel in de klas, als een praktisch deel op de fiets door Oudheusden en Heusden. * De kinderen uit groep 8 bereiden aan het einde van het schooljaar een afscheidsavond voor. Met een aantal leuke voorstellingen nemen de kinderen van groep 8 op de afscheidsavond afscheid van de school. * Elk jaar is er een sport- en spelletjesdag voor de kinderen. Voor de groepen 1 t/m 4 en 5 t/m 8 worden verschillende dagen georganiseerd. * Elk jaar gaan we met zijn allen op schoolreisje, meestal in de maand mei. Ontzettend leuk! * Elk jaar is er vlak voor Kerstmis de gezamenlijke kerstviering voor alle groepen! * De kinderen uit de groepen 7 en 8 gaan elk schooljaar de straat op om de kinderpostzegelactie te ondersteunen. * Er zijn regelmatig gemeenschappelijke Speciale activiteiten Vanuit allerlei motieven kennen we als school een groot aantal speciale activiteiten. * Elk jaar rond maart is er sprake van de Romerodag: een groots avondspektakel als afsluiting van een schoolproject waar honderden mensen vanuit de verre omgeving op af komen. Allerlei activiteiten voor vieringen. in de aula van de school (open podium / theater). * Cultuureducatie Onze school besteedt veel aandacht aan cultuureducatie: - Erfgoededucatie: niet allen binnen maar ook buiten de schoolmuren moeten kinderen kennis maken met ons erfgoed: de vesting, de scheepswerf, het schoenenmuseum

17 17 etc. Het zijn leerjaargebonden activiteiten die vallen onder de noemer wij gaan op pad. - Kunst in én na school In samenwerking met o.a. Centrum voor de Kunsten de Aleph maken onze kinderen kennis met diverse kunstzinnige (cultuur) disciplines. Een geweldige verrijking voor hun ontwikkeling! *Sport in én na school Bewegen: belangrijk!!!! Zowel onder als na schooltijd besteden wij, in samenwerking met bewegingsteam Scala, veel aandacht aan bewegingsonderwijs. Naast beweging ook aandacht voor vrijetijdsbesteding! *Turkse les Op woensdag- en vrijdagmiddag wordt op school Turkse les gegeven aan geïnteresseerde kinderen. Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u nadere informatie. Resultaten van het onderwijs Op een of andere manier zal elke school verantwoording moeten afleggen over wat de resultaten zijn en hoe ze de kwaliteit van de school wil bewaken. Naast het inspectiebezoek zijn er nog andere manieren waarop we oog willen houden op de kwaliteit van wat we als school leveren: * Het meest voor de hand liggend is natuurlijk vaak overleggen met u, de ouders, om daarmee allerlei signalen terug te krijgen over de individuele kinderen maar ook over de school als instituut. Bovendien vormen ouderraad en medezeggenschapsraad een voortdurende bron van signalen, adviezen en kritiek waar we heel goed gebruik van kunnen en willen maken. * Zorgvuldig kijken en luisteren naar onze leerlingen geeft voortdurend informatie over de kinderen zelf, de voortgang, problemen, ervaringen en gevoelens. * Een uitgebreid leerlingvolgsysteem geeft voortdurend, vanaf de kleuters, een beeld van de individuele ontwikkeling en stagnaties daarin en van ontwikkelingen op groepsniveau. Regelmatige leerlingbesprekingen en groepsbesprekingen, mede n.a.v. de toetsen van het leerlingvolgsysteem, houden regelmatig in dat we op individueel en groepsniveau actie ondernemen en zaken bijstellen. * Uitstroom naar het Speciaal Basisonderwijs geeft een maat hoe je als school in staat bent om specifieke zorgkinderen op te vangen. Dankzij ons zorgsysteem zijn wij in staat om de uitstroom van zorgleerlingen naar het Speciaal Basisonderwijs tot een minimum te beperken. Het is heel verstandig om relatief om te gaan met de scores van groep 8. Instroom en toevallige samenstelling van de groep kunnen grote effecten hebben op de schoolscore. Op leergebied een hele goede groep 8 kan in het jaar erop gevolgd worden door een groep 8 met op leergebied veel mindere resultaten zonder dat je er als school iets aan kunt doen! Bovendien: Wanneer zijn je resultaten goed? Wanneer je een hoge score haalt of wanneer je leerlingen maximaal van hun mogelijkheden gebruik maken en vol vertrouwen op die vorm van voortgezet onderwijs komen die bij hen past? * De uitstroomgegevens van groep 8 geven eigenlijk het beeld dat bij onze school past: van VMBO B tot gymnasium. Het wisselt per jaar; voor ons is ontzettend belangrijk dat uw kind op die school terechtkomt waar het thuishoort. * We proberen zo goed mogelijk bij te houden hoe de schoolloopbaan in het voortgezet onderwijs verloopt. Daaruit blijkt dat bijna altijd de keuze van het voortgezet onderwijs een goede is geweest, relatief weinig uitval. * Verder zijn er vanuit allerlei andere hoeken nog gegevens die we gebruiken: in de regel zeer positieve reacties wanneer we met onze kinderen buiten de schoolmuren treden. Onze kinderen blijken heel zelfstandig te zijn, geïnteresseerd en opvallend correct in gedrag. Werken aan anders leren We proberen als school voortdurend te kijken naar onszelf: welke dingen lopen niet zo lekker of leveren niet op wat we eigenlijk verwacht hadden, welke dingen gaan goed maar zouden nog beter kunnen en over welke dingen zijn we tevreden. Elk jaar opnieuw kiezen we een aantal thema s waar we speciaal aan gaan werken.

18 18 Momenteel gaat het om de volgende zaken: 1. Samsam (ateliers) In de bovenbouw zoeken we een moment om samen te werken. De doelstelling daarbij is om invulling te geven aan eigen keuze van kinderen, talenten van kinderen aanspreken, groepsoverstijgend werken. 2. Schoolveiligheidsplan Wij streven naar een veilige school voor leerlingen, leerkrachten en ouders. Middels de website en/of de nieuwsbrieven wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van de preventieve maatregelen die genomen worden. 3. Brabants Verkeers Label (BVL) Het afgelopen schooljaar hebben wij weer het Brabants Verkeers Label ontvangen, een label dat door de provincie aan scholen toegekend wordt die extra aandacht besteden aan het verkeersonderwijs. Diverse activiteiten staan gepland zoals De scholen zijn weer begonnen, Groene Stappen en Streetwise. 4. Ouderbetrokkenheid Dit schooljaar willen wij nieuw beleid ontwikkelen inzake ouderbetrokkenheid. U hoort nog van ons. 5. Roosters afstemmen Om beter aan te sluiten bij het niveau van de kinderen worden de roosters van een aantal vakken op elkaar afgestemd. 6. Speelplaats We gaan dit jaar verder met het verbeteren van de speelplaats aan de voorzijde van het gebouw om deze aantrekkelijker te maken voor onze kinderen. Bibliotheek / Fietsen / Gymnastiek Bibliotheekbezoek De leerlingen van de groepen 3 en 4 bezoeken wekelijks de bibliotheek. Fietsen De kinderen mogen op de fiets naar school komen, maar het liefst alleen wanneer het echt noodzakelijk is. Het meenemen naar school en het stallen op school van de fiets gebeurt op risico van de ouders en de kinderen, de school accepteert geen aansprakelijkheid voor schade of diefstal! Gymnastiek In de Kubus, in gymkleren Gymschoenen is het meest handig, maar ze mogen geen zwarte zolen hebben, omdat deze strepen op de gymvloer veroorzaken. Kleuternieuws * Graag niet te vroeg naar school, vijf minuutjes voor de begintijd in de klas is prima! * U mag uw kleuter tot aan de deur van het gebouw brengen. * Kleuters, die voor het eerst naar school gaan, mogen door hun ouders in de klas gebracht worden. * Uw kleuter mag elke dag een hapje meenemen: wat fruit, een boterham en iets te drinken. * Voor het spelen in de gymzaal is het makkelijk wanneer uw kind gymschoentjes heeft. Graag meegeven in een tas, die op school kan blijven. Het liefst natuurlijk schoenen die niet gestrikt hoeven te worden. Bovendien graag de naam van uw kind in zijn of haar spulletjes. * U kunt uw kind brengen en halen via het achterterrein van het gebouw. * Nieuwe kleuters worden het hele jaar door ingeschreven. Voor ons is voor de groepsverdeling van belang dat we ruim van tevoren weten welke nieuwe leerling wanneer naar school komt. * Kinderen mogen in de twee maanden voordat ze 4 jaar worden vijf keer een dagje meedraaien om vast eens te wennen. Het spreekt vanzelf dat de kinderen, wanneer ze eenmaal naar school komen, best nog wel eens een middagje

19 19 verzuimen door bv. vermoeidheid. Wél even met de leerkracht daarover contact opnemen! Schooltijden s morgens uur s middags uur woensdag uur groep 1-4 heeft iedere vrijdagmiddag vrij Verlof Extra vakantieverlof is alleen maar mogelijk wanneer de ouders aantoonbaar in de zomervakantie vanwege werkomstandigheden geen verlof op kunnen nemen. Kort verlof kan verder alleen maar verleend worden bij speciale omstandigheden, zoals een zilveren bruiloft, een begrafenis. Vanwege drukte bij vakanties iets eerder wegrijden en dat soort zaken vallen hier niet onder. De school is verplicht om gevallen van verlof waar géén toestemming voor verleend is, bij de gemeente te melden. U loopt dan het risico van een proces-verbaal en een boete. Verlof kunt u aanvragen via een formulier, dat op school verkrijgbaar is. Ziekmelden Wanneer uw kind ziek is, moet u even naar school bellen; een briefje via een broertje of zusje is ook goed. Geeft u a.u.b. even door wanneer uw kind een besmettelijke ziekte heeft! De school kan dan eventueel maatregelen nemen. Vakantie en vrije dagen Zie hiervoor onze jaarkalender. Oud papier Elke laatste maandag van de maand sparen we oud papier. De opbrengst is voor een bijdrage aan het schoolreisje van de kinderen. Graag flink meesparen en op die maandag even naar school brengen! De data staan op de jaarkalender. Logopedie: De logopediste komt namens de GGD op school om leerlingen te bekijken op allerlei stoornissen in spraak- en ademhalingstechniek. U kunt rechtstreeks met de GGD of via de leerkracht met haar contact opnemen indien u dat wenst. Schoolarts: De schoolarts of verpleegkundige komt een aantal keren op school voor controle: * groep 1/2: een gezondheidsonderzoek door arts en assistente; * groep 4:onderzoek door jeugdverpleegkundige van die kinderen waar vragen over zijn; * groep 7: een gezondheidsonderzoek door jeugdverpleegkundige. Verder kunt u bij vragen en problemen altijd contact opnemen met de GGD. Traktatie: De kinderen trakteren meestal wanneer ze jarig zijn. Snoep is niet verboden, het zou wel fijn zijn wanneer het ook eens iets anders is! We stellen het op prijs als de kinderen hun uitnodigingen niet op school uitdelen. Het is vaak zo sneu voor de kinderen die niet op het feestje worden gevraagd. Hoofdluis: Op school hanteren we een hoofdluisprotocol. Dit protocol is opgesteld om het probleem van de hoofdluis beter aan te pakken. Iedere dinsdag na de vakantie. komt de beestenbende ( een groep controlerende ouders) alle kinderen controleren op hoofdluis. De ouders van de kinderen bij wie hoofdluis wordt geconstateerd worden gebeld. Twee weken later volgt er een tweede controle. Indien er ook voor de derde keer hoofdluis wordt ontdekt, wordt contact opgenomen met de GGD. Verzekeringen: Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste verzekeringen die door school en/of schoolbestuur afgesloten zijn, waarmee u als ouder te maken kunt krijgen. Bedrijfsaansprakelijkheid

20 20 Alle leerlingen, personeelsleden en mensen, die diensten verrichten in opdracht van de school (vrijwilligers), zijn verzekerd. Materiële schade komt alleen voor vergoeding in aanmerking als er sprake is van aansprakelijkheid bij de school. Het is niet zo, omdat de schade ontstaan is tijdens schooltijd, de school daarvoor aansprakelijk is. De school moet kunnen worden verweten dat deze onrechtmatig heeft gehandeld of nalatig is geweest. Op de aansprakelijkheidsverzekering is schade door diefstal en zoekraken uitgesloten. Alle overige materiële schade aan eigendommen van leerlingen en/of personeelsleden op school en/of tijdens schooltijden is niet verzekerd. Ook materiële schade aan eigendommen van leerlingen en/of personeelsleden, ontstaan tijdens excursies, kamp, schoolreisjes en overige uitstapjes is niet verzekerd via de school. Collectieve ongevallenverzekering Fysieke schade valt onder de collectieve ongevallenverzekering. Deze verzekering is van kracht voor het personeel en de leerlingen tijdens schooluren, evenementen in schoolverband (zoals excursies, kamp, schoolreisjes en overige uitstapjes) en tijdens het rechtstreeks gaan van huis naar school en omgekeerd. Deze verzekering heeft alleen betrekking op eventueel lichamelijk letsel, veroorzaakt in de genoemde periode. Hierbij geldt dat de betrokkene altijd in eerste instantie de kosten verhaalt op zijn eigen zorgverzekering. De kosten, die niet vergoed worden, komen in aanmerking voor een eventuele vergoeding vanuit de collectieve ongevallenverzekering. De vergoedingen zijn niet onbeperkt, in de polis zijn dekkingsbedragen genoemd. Werkgeversaansprakelijk verkeersdeelnemers Werknemers en vrijwilligers, die in opdracht van stichting Scala deelnemen aan het verkeer, kunnen de gevolgen van schade en/of letsel op de verzekering werkgeversaansprakelijkheid verkeersdeelnemers verhalen. Deze verzekering dekt de kosten, die niet vergoed worden vanuit een andere verzekering. Dit geldt voor verkeersdeelname met een motorvoertuig, fiets of te voet. Ouders, die rijden voor een uitstapje van school, vallen ook onder deze verzekering. De vergoedingen zijn gebonden aan maximum bedragen, die in de polis genoemd worden. De bestuurder moet in ieder geval een aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. Iedere houder / eigenaar van een motorvoertuig in Nederland is namelijk verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Als zich een ongeval voordoet en er sprake is van (letsel)schade, kan de schade op deze verzekering worden verhaald. Indien een tegenpartij de schade heeft veroorzaakt, is deze uiteraard aan te spreken voor de schade. Aanvullend kan de bestuurder een inzittendenverzekering hebben afgesloten. Deze verzekering keert, bij letselschade als gevolg, aan inzittenden van een motorvoertuig een bedrag uit. Afhankelijk van de verzekering kan er ook een bedrag aan materiële schade uitgekeerd worden. Als er geen inzittendenverzekering afgesloten is, zijn de kinderen tijdens een uitstapje van school verzekerd voor lichamelijk letsel onder de collectieve ongevallenverzekering. Om de veiligheid te waarborgen mogen kinderen alleen vervoerd worden in auto s die voorzien zijn van autogordels. De kinderen moeten tijdens het vervoer ook daadwerkelijk een gordel dragen. Groepsverdeling en andere taken Groep 1 / 2a Liesbeth de Gouw Angelique Verbunt Groep 1 / 2b Toos van Berk Ria van Dal Groep 1c / 2c Jose Teurlinx Marieke van de Sande Groep 3 Anita van Bragt Sonja klerks Groep 4 Janet Zenhorst Michelle Schreuders Groep 5 Anne Nieuwkoop Marieke van de Sande

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015 SCHOOLGIDS Schooljaar 2014 2015 I S L A M I T I S C H E B R E D E S C H O O L A L W A F A Buskenblaserstraat 65 BOS EN LOMMER 1055 AG AMSTERDAM TELEFOON 020 486 16 38 / 020 411 79 05 E-mail : info@alwafa.nl

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

Onderwijs Noord Oost Twente

Onderwijs Noord Oost Twente Stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente SCHOOLGIDS 2011-2012 1 1. Inhoudsopgave 2 2. Een woord vooraf 3 3. Van de algemeen directeur 3 4. Kennismaking met de Esch 4 4.1 Algemene schooldoelstelling

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne SCHOOLGIDS 2014 2015 Beste ouders / verzorgers, Voor het eerst naar school of overstappen van de ene naar de andere school: Een grote stap voor

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Binn-Donatushof-C-100913.indd 1 13-09-2010 09:39:28

Inhoudsopgave. Binn-Donatushof-C-100913.indd 1 13-09-2010 09:39:28 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.1 Naam, adres, telefoon, e-mail, website 3 1.2 Naam en logo 3 1.3 Schoolbeschrijving: onze visie 4 1.4 Schoolbeschrijving: de cijfers 8 1.5 Bestuursvorm en

Nadere informatie

Informatieboekje Schooljaar 2013-2014. "Onder de Linde"

Informatieboekje Schooljaar 2013-2014. Onder de Linde Informatieboekje Schooljaar 2013-2014 "Onder de Linde" INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 0 VOORWOORD... 1 ADRESSEN... 2 Personeelsleden... 2 Dynamiek scholengroep... 2 Inspectie... 3 SCHOOLTIJDEN... 4 Schooltijden...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. NTC Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs 2014/2015. Directeur/leerkracht: Emilie van Deursen

SCHOOLGIDS. NTC Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs 2014/2015. Directeur/leerkracht: Emilie van Deursen SCHOOLGIDS NTC Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs 2014/2015 Directeur/leerkracht: Emilie van Deursen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. INLEIDING... 4 Waarom een schoolgids?... 4 Wat staat er in deze

Nadere informatie

Schoolgids Het Timpaan 2014-2015

Schoolgids Het Timpaan 2014-2015 Schoolgids Het Timpaan 2014-2015 Hoofdvestiging: Kon. Wilhelminastraat 10 7031 AC Wehl 0314-681330 Dislocatie Raadhuisplein 1 7031 AW Wehl 0314-681330 Nevenvestiging: Nieuw Wehlseweg 23 7031 HV Nieuw-Wehl

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.1 Schoolbeschrijving 2 1.2 Naam en logo 7 1.3 Bestuursvorm en organisatiestructuur 8 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 9 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 9 2.2 Wat

Nadere informatie

Katholieke basisschool voor montessori en dalton i.o. onderwijs. Schoolgids

Katholieke basisschool voor montessori en dalton i.o. onderwijs. Schoolgids a Katholieke basisschool voor montessori en dalton i.o. onderwijs Schoolgids nhoudsopgave Voorwoord De Kleine Prins Eén school, twee onderwijsconcepten De organisatie De resultaten De inhoud van het onderwijs

Nadere informatie