De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken"

Transcriptie

1 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op. Want dat je dromen uitkomen, dat is het allermooiste dat er bestaat.

2 2 INHOUDSOPGAVE 02..Inhoudsopgave 03. Woord vooraf Onze basisschool Onze visie Wat bieden wij? 04. Een samenwerkingsschool 05. De organisatie van de school De organisatie van ons onderwijs 06. Organisatie in de groepen 1 en 2 Leergebieden in de groepen 3 t/m De zorg voor leerlingen 09. Het samenwerkingsverband 11. De ouders De klachtenregeling 12. Tussenschoolse opvang 13. De oudervereniging: contributie Buitenschoolse opvang 15. Overgang naar voortgezet onderwijs Speciale activiteiten 16. Resultaten van het onderwijs 17. Werken aan anders leren 18. Bibliotheek /fietsen / gymnastiek Kleuternieuws Schooltijden Verlof Ziekmelden Vakantie en vrije dagen 19. Oud papier Logopedie Schoolarts Traktatie Hoofdluis Verzekeringen 20. Groepsverdeling en andere taken Adressen 21. Bijlage: uitstroomgegevens leerjaar 8

3 3 WOORD VOORAF... Dinsdag 11 juni jl. heeft de school een nieuwe naam gekregen: als basisschool de Dromenvanger gaan wij een nieuwe toekomst tegemoet. In deze schoolgids beschrijven we een groot aantal zaken die met onze school te maken hebben. De schoolgids bevat informatie die u nodig hebt wanneer u uw kind onze school laat bezoeken: niet alleen hoe we een groot aantal zaken praktisch organiseren, maar vooral ook waarom we sommige dingen juist op dié manier doen. Wij verplichten ons hiermee ook om aan u verantwoording af te leggen over wat we hier op school doen en welk resultaat we daarmee bereiken. U kunt op deze manier een heel helder beeld krijgen van onze school en u bent daarmee ook in staat om kritisch tegen een aantal zaken aan te kijken. De schoolgids is van onze school, dat wil zeggen van team, ouderraad, medezeggenschapsraad, kinderen en ouders. De gids zal dan ook voortdurend veranderen, omdat ook de school voortdurend verandert. Uw bijdrage, suggesties en wensen voor verbetering van de schoolgids, maar vooral ook voor verbetering van onze school, zijn altijd van harte welkom! Onze basisschool De school is een samenwerkingsschool die ligt in de woonkern Oudheusden, in de gemeente Heusden. We trekken onze kinderen voornamelijk uit Oudheusden. Oudheusden is een woonkern met ongeveer 3000 inwoners; de samenstelling van de bevolking is heel gevarieerd: autochtoon en allochtoon, maar ook allerlei categorieën beroepen en gezindten. Onze school is qua bevolking een prima afspiegeling van de woonkern waarin hij gesitueerd is en daarmee ook van wat we in de maatschappij als algemeen beeld tegenkomen. Twintig personeelsleden helpen mee de school vorm te geven. De school is gehuisvest in een gebouw waaraan je nauwelijks kunt zien dat het ruim 35 jaar oud is. Het gebouw is ruim opgezet, ligt heel open en vrij en heeft voldoende speelruimte om zich heen. De komende jaren zal veel geld geïnvesteerd worden om het gebouw qua inrichting en uitstraling ( n eerste aanzet heeft plaatsgevonden) te laten voldoen aan de huidige eisen. In alle opzichten moet onze school bij de tijd blijven! Onze visie Wij hebben een heldere visie over goed onderwijs dat past in deze tijd. Onze visiezin: Wij respecteren kinderen altijd zoals zij zijn, niet zoals zij horen te zijn heeft veel inhoud voor ons. We vinden het belangrijk om naar ieder kind met zijn eigen mogelijkheden en karakter te kijken. Wij willen niet uit gaan van een gemiddeld kind (zoals zij horen te zijn), maar trachten uit te gaan van de talenten en intelligenties die het kind heeft. De school biedt volop kansen aan kinderen, ouders en personeel! Wij proberen uw kind op onze school te helpen om binnen een warme, veilige, gezellige en structuurrijke omgeving maximaal zicht te krijgen op en waardering voor eigen talenten en kwaliteiten. Als de kinderen deze talenten en kwaliteiten leren ontplooien en gebruiken dan zullen zij in staat zijn zelfstandig, kritisch en met verantwoordelijkheidsgevoel onze school te verlaten en het voortgezet onderwijs in te stappen. Wat bieden wij? * We proberen op school veel rust en structuur te bieden, vanaf het eerste moment dat de kinderen op school komen tot einde groep 8. We zijn ervan overtuigd dat binnen onze jachtige, maar ook vaak onduidelijke maatschappij, wij een prima omgeving moeten creëren die de kinderen veiligheid en houvast biedt. * We proberen heel duidelijk ook onze pedagogische taak te vullen: We staan voor een aantal normen en waarden en we willen onze kinderen heel graag helpen te ontdekken, dat het juist erg fijn kan zijn om vanuit een

4 4 basaal houvast respect voor jezelf en de ander te hebben. * We eisen van de kinderen respect voor elkaar, maar ook voor ons als leerkrachten en voor u als ouders. * We leren de kinderen zuinig te zijn op allerlei zaken zoals meubilair, boeken, het gebouw en de omgeving. * Er is veel aandacht voor de sociaalemotionele ontwikkeling. * We proberen een evenwicht te vinden tussen sociaal-emotionele, creatieve en intellectuele ontwikkeling; maar we vinden het ook erg belangrijk dat met name het leren veel aandacht krijgt: het is leuk om te leren en het is zelfs leuk om heel hard te werken. Een sfeer op school van rust en structuur en van lekkere werkzin betekent in de regel een omgeving waarin kinderen in alle opzichten hun talenten zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. * Er is veel aandacht voor kinderen die extra zorg nodig hebben: een uitgebreid leerlingvolgsysteem, methodes met veel differentiatiemogelijkheden, een breed zorgsysteem leerlingbesprekingen, groepsbesprekingen, handelingsplannen, samenwerking met Speciaal (basis)onderwijs enz. maar vooral ook: veel waardering voor elk kind met zijn eigen capaciteiten. Dat gevoel van eigenwaarde, waardering voor jezelf, trots op je kwaliteiten, dat proberen we waar mogelijk te prikkelen en te bevestigen. * We proberen daar waar mogelijk kinderen zelf verantwoordelijkheid te laten dragen en kennis te laten nemen van moderne ontwikkelingen: o.a. door zelfstandig werken en door computergebruik. * We proberen samen met u, de ouders, vorm te geven aan onze school en aan de ontwikkeling van uw kinderen; dat betekent dat we proberen met u op allerlei manieren goed contact te houden over uw kind en over wat er verder op school gebeurt: nieuwsbrieven (via digiduif) rapportbesprekingen, ouderhulp, website. We stellen contact met de ouders erg op prijs en hopen dat er voortdurend een lage drempel is om vragen en opmerkingen bij ons neer te leggen. * Om ons werk naar behoren te kunnen doen is het ontzettend belangrijk dat we ons zelf als school blijven ontwikkelen. Dat betekent dat we voortdurend op zoek zijn naar verandering en verbetering, naar nieuwe methodes en nieuwe inzichten, naar deelname aan werkgroepen en experimenten. Het betekent niet dat we alles wat we ontdekken ook meteen toepassen: telkens opnieuw overwegen we of iets nieuws ook daadwerkelijk meerwaarde oplevert, of het past binnen onze structuur en visie. DE samenwerkingsschool Basisschool de Dromenvanger is een school voor katholiek en openbaar onderwijs. We leven in een maatschappij die ingewikkeld in elkaar zit en zeer veelzijdig is. We zijn er verantwoordelijk voor dat we onze kinderen goed voorbereiden. De wetgever stelt eisen aan de scholen, dus ook aan onze school. We pretenderen een school te zijn voor katholiek en openbaar onderwijs. Hoe geven we dit specifieke aspect van de school vorm? Rond de christelijke feestdagen Kerstmis en Pasen bieden we een project aan dat uitgaat van het katholieke geloof en een project dat uitgaat van meerdere geloven. Daarbij wordt uitgegaan van de keuze van u voor uw kind, daar wij in die perioden voor 45 tot 90 minuten per week de kinderen anders groeperen. Waaruit bestaat die keuze? In de genoemde perioden is er de aanbieding vanuit een geloof: het katholieke geloof. We gaan dieper in op de verhalen uit de bijbel, het leven van Jezus en de katholieke tradities en rituelen. In dezelfde perioden is er de aanbieding vanuit verschillende geloven en hoe de interpretaties en tradities ervan per volk en cultuur kunnen verschillen. De werkgroep identiteit begeleidt de leerkrachten in het uitvoeren van identiteitsonderwijs. Het feit dat we alle kinderen accepteren, betekent dat we in de manier waarop wij onze identiteit invullen respect moeten tonen voor andere identiteiten, Wij verwachten dat overigens ook terug.

5 5 4) het initiatief nemen om derde geldstromen ten behoeve van de leerlingen mogelijk te maken De organisatie van de school Bestuur Onze school valt onder de Stichting Scala. Deze stichting beheert 10 katholieke basisscholen, 2 openbare basisscholen, 1 algemeen bijzonder basisschool voor speciaal onderwijs en 1 samenwerkingsschool in de gemeente Heusden. Schoolleider De schoolleider van de school is Harry van Hout. Bouwcoördinatorenoverleg Onze school heeft een Bouw Coördinatoren Overleg (BCO) dat is samengesteld uit leden van het team, de schoolleider en de interne zorgadviseur. Medezeggenschapsraad De leden van deze raad denken op allerlei niveaus mee over de ontwikkeling van de school. Bovendien beoordelen zij of een aantal zaken (zoals formatieplan, schoolplan, schoolgids, financiën, nieuwe ontwikkelingen enz.) correct behandeld zijn. De Oudervereniging Een vereniging kent leden, dit betekent dat de ouders/verzorgers van de leerlingen automatisch leden zijn van de oudervereniging. De ouderraad (het bestuur van de oudervereniging) ondersteunt de school bij de extra activiteiten. Tot haar taken behoren: 1) het innen van de ouderbijdrage/ contributie om de extra activiteiten voor de leerlingen mogelijk te maken 2) het coördineren en regelen van diverse schoolse activiteiten zoals die zich voor doen bij Sinterklaasviering, Kerstviering, Carnaval, de jaarlijks terugkerende Romerodag, kamp groep 6 en groep 8, de sport- en spelletjesdagen enz. 3) het coördineren en regelen van het overblijven De ouderraad verricht haar werkzaamheden op verzoek van het team, dan wel op eigen initiatief, na het team te hebben ingelicht. Vanzelfsprekend worden de beslissingen van het team in acht genomen. Een andere taak is om u van informatie te voorzien, denk maar aan onderwerpen als: chatten op internet, pesten, zakgeld, de stap naar het voortgezet onderwijs enz. Bij een redelijke animo kan een ouderavond georganiseerd worden. Daarnaast is de ouderraad verplicht om één keer per jaar een ledenvergadering te houden. De vereniging is gebaat bij enthousiaste leden. Uw betrokkenheid is in het belang van de school en uw kind. De vertegenwoordigers van de ouderraad hebben ieder een groep waarbij zij als aanspreekpunt voor u, de leerkrachten en kinderen fungeren. De verdeling voor dit schooljaar kunt u vinden op de website van onze school. GGD De GGD is verantwoordelijk voor het bewaken en bevorderen van de gezondheid van onze leerlingen. Daartoe zijn ze op een aantal momenten op school aanwezig (motto: Gezondheid Telt!). Heeft u vragen dan is de GGD graag bereid deze te beantwoorden. Op school zijn ook spreekuren met de sociaal verpleegkundige. Met hem / haar kunt u problemen van uiteenlopende aard bespreken zoals eet- en slaapproblemen, bedplassen en faalangst. De spreekuren vinden plaats in het kantoor van de interne zorgadviseur. De organisatie van ons onderwijs Bij onze visie leest u onze visiezin. Deze zin vindt u in onze organisatie terug. Wij werken in grote lijn met het leerstofjaarklassensysteem. Dit betekent dat in iedere groep van tevoren vastgestelde leerstof behandeld wordt. Deze leerstof bieden we aan

6 6 met behulp van moderne lesmethoden, die moeten voldoen aan onze kwaliteiteisen: De leerlingen moeten er goede resultaten mee bereiken. Het methodisch materiaal moet er aantrekkelijk uitzien. Er moet voldoende oefenstof zijn voor zowel de goede als minder goede leerlingen. Bovendien creëren we naast de methodes veel ruimte om verschillen tussen kinderen in inzicht en werktempo op te kunnen vangen. Elk kind krijgt, daar waar mogelijk, op eigen niveau aangeboden stof. We willen het kind zijn talenten laten ontdekken, zodat het trots op zichzelf wordt. die aansluit bij de eisen van de 21 e eeuw. In Schatkist staat het kind centraal: leren is en blijft leuk. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen wijze, maar er zijn wel overeenkomsten of lijnen waarlangs de ontwikkeling loopt. Schatkist maakt het mogelijk die activiteiten te kiezen die bij de ontwikkeling en belevingswereld van het kind passen. Door het uitgekiende systeem van Schatkist komen alle gestelde tussendoelen altijd aan bod. Schatkist sluit goed aan bij de methode Veilig Leren Lezen in groep 3. Naast de thema s die Schatkist aanbiedt, werken wij in de onderbouw ook nog rondom thema s als Sinterklaas, Kerstmis en Carnaval. Ook de overgang van de voorschoolse educatie (peuterspeelzaal en kinderdagverblijf) naar de vroegschoolse educatie (groep 1 / 2) willen wij optimaal laten verlopen. De aansluiting met de thuissituatie krijgt gestalte in VVE-thuis: in het verlengde van het onderwijs op school kunt u uw kind thuis begeleiden door de inzet van leer- en hulpmiddelen die de school beschikbaar stelt. VVE: Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie Organisatie in de groepen 1 en 2 Kinderen in groep 1 en 2 De kleuters zitten in heterogene groepen De oudste en jongste kleuters zitten bij elkaar. Dit is een principiële keuze van de school en past bij de manier waarop met kleuters gewerkt wordt: De oudste kleuters leren rekening houden met jongere kleuters. De jongere kleuters worden erg geïnspireerd door het voorbeeld van de ouderen. De wat minder vlotte oudste kleuters en de wat snellere jongste kleuters vallen niet meer op, maar vinden binnen de grotere leeftijdsspreiding voldoende aansluiting. Schatkist: Taal en Rekenen De nieuwe versie van Schatkist is een methode voor de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs, Leergebieden in de groepen 3 tot en met 8 De methodes die op school gebruikt worden: Taal Veilig Leren Lezen, Taal Actief, Estafette (technisch lezen), Nieuwsbegrip (begrijpend lezen). Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van diverse computerprogramma s. Schrijven Voor het schrijfonderwijs gebruiken wij de methode Pennenstreken.

7 7 Bij schrijven gaat het vooral om het technisch schrijven: de vaardigheid om een duidelijk leesbaar en verzorgd handschrift te krijgen. Expressievakken Niet alleen het leren heeft bij ons de nadruk. Ook de creatieve vorming is naar onze mening van groot belang. De technieken om de creativiteit te ontwikkelen krijgen dan ook ruimschoots de aandacht. Op dit moment zijn wij ons aan het oriënteren ten aanzien van de aanschaf van nieuwe methodieken. Rekenen De groepen 3 t/m 8 gebruiken de methode Wizwijs. Deze methode biedt de mogelijkheid om beter te differentiëren, waaronder inzet computerprogramma s. Wereldoriëntatie Voor aardrijkskunde gebruiken we de methode Meander ; voor geschiedenis de methode Brandaan. Naast deze methode hebben we voor techniek en biologie de methoden Naut aangeschaft. Voor verkeer gebruiken we de methode Klaar Over!. De kinderen van groep 7 worden in de gelegenheid gesteld om hun verkeersdiploma te behalen. Engels De groepen 7 en 8 krijgen Engelse les m.b.v. de methode Bubbles. Lichamelijke oefening De kinderen van groep 1 en 2 spelen en gymmen op de speelplaats en in de speelzaal van onze school. Ze krijgen soms vrij spel, maar ook vaak gericht bewegingsonderwijs waaronder tik- en wedstrijdspelletjes. De gymlessen van de groepen 3 t/m 8 worden gegeven in de sporthal De Kubus. De kinderen krijgen 2 keer per week gymles. Er zijn toestellenlessen en spellessen, zodat alle aspecten van bewegingsonderwijs aan bod komen. Sociaal emotionele ontwikkeling Veel aandacht besteden we aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen. Daarbij krijgen wij ondersteuning van de daarvoor ontwikkelde methoden / plannen van aanpak. De zorg voor de leerlingen We hebben de afgelopen schooljaren veel aandacht besteed aan de zorg voor leerlingen met afstemmingsproblemen. Een aantal zaken die in dat verband op school spelen: De instroom van nieuwe leerlingen De meeste kinderen komen bij ons op school als ze 4 jaar zijn. Op de daaraan voorafgaande kennismakingsochtenden hebben ze al kennis gemaakt met de leerkracht, de andere kinderen en de materialen van groep 1 en 2. Er komen ook kinderen door verhuizing op onze school. De overgang naar onze school levert meestal weinig problemen op.

8 8 Het leerlingendossier Van iedere leerling wordt een leerlingenmap bijgehouden. Daarin worden gegevens opgenomen van de leerlingbespreking, gesprekken met ouders, speciale onderzoeken, toets- en rapportgegevens en (groeps) handelingsplannen. Rekening houden met verschillen Onze moderne methoden houden rekening met verschillen in tempo en niveau. Naast het basispakket, dat voor alle kinderen is bestemd, zijn er remediërende oefeningen voor kinderen die problemen hebben met de leerstof en extra opdrachten voor kinderen die de stof snel en goed beheersen. Zelfstandig werken Reeds in de onderbouw beginnen we met kinderen op eenvoudige wijze zelfstandig te laten werken. In de bovenbouw is het zelfstandig werken een vast onderdeel en biedt de leerkrachten de mogelijkheid om leerlingen extra hulp te bieden. voortgang van onze leerlingen en of ze gezien hun mogelijkheden voldoende vooruitgaan. Naast de toetsen die bij de methoden horen, worden landelijk genormeerde toetsen van het CITO afgenomen. De bedoeling van de toetsen is kwaliteitsbewaking van het onderwijsleerproces. Deze toetsen zijn een hulpmiddel die ons helpen bij: de controle of de leerstof voldoende beheerst wordt; het onderzoeken van de gemaakte fouten; het vaststellen van het niveau van de leerlingen, de groep of de school t.o.v. leeftijdgenoten, andere groepen of scholen. De resultaten van de toetsen worden in het computerprogramma leerlingvolgsysteem ingevoerd, zodat we de ontwikkeling van de leerlingen kunnen volgen. In groep 1 en 2 beginnen we met de toets Rekenen voor kleuters. Daarnaast nemen we ook de toets Taal voor kleuters af. Om met succes aan het onderwijs te kunnen deelnemen, moeten kinderen de basisbegrippen van onze taal beheersen. Vanaf groep 3 worden de vorderingen op het gebied van spelling, rekenen, begrijpend en technisch lezen en woordenschat getoetst. Na iedere toets worden de toetsresultaten in het zorgoverleg en / of de teamvergadering besproken. Leerlingbesprekingen Er vinden regelmatig leerlingbesprekingen plaats op verschillende niveaus n.l. tijdens het (bouw) zorgoverleg, met de interne begeleider en binnen de teamvergadering. Leerlingen die in aanmerking komen voor speciale hulp kunnen tevens besproken worden met deskundigen zoals de orthopedagogen van Scala. In de kleutergroepen worden de ontwikkelingen van onze jongste kinderen bijgehouden met het observatie volgmodel (Seminar Orthopedagogiek D. Memelink). Het leerlingvolgsysteem Regelmatig wordt m.b.v. toetsen en observaties nagegaan hoe het zit met de

9 9 De orthotheek Om het netwerk van leerlingenzorg goed te ondersteunen hebben we een uitgebreide bibliotheek met allerlei testmateriaal en bronnenboeken voor allerlei problemen: de orthotheek. Rapportage De groepen 3 t/m 7 krijgen 3 keer per jaar een rapport (groep 8 twee keer per jaar). Daarop worden zo zorgvuldig mogelijk de vorderingen van de leerling aangegeven. Ook wordt een indruk gegeven van de inzet en de belangstelling. De rapporten komen rond eind november of begin december, rond half maart en tegen het einde van het schooljaar. Ook in de kleutergroepen worden ouders van de oudste kleuters twee keer per jaar uitgenodigd voor een 10-minutengesprek naar aanleiding van het volgmodel. Dit gebeurt in januari en juni. Wanneer uw kind 6 weken onderwijs gevolgd heeft, wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek (hoe is de instroom verlopen). Samen Werkings Verband Heusden (SWV) Het komt voor dat kinderen op de basisschool gedurende korte of lange tijd extra aandacht nodig hebben. De moeilijkheden kunnen betrekking hebben op het leren, het functioneren in de groep, de persoonsontwikkeling of andere lichte en zwaardere problemen. Het is een belangrijke taak van de school om de werkelijke problemen te ontdekken en de leerling zo goed mogelijk te helpen. Allereerst is het zaak dat de ouders samen met de groepsleraar nagaan wat de moeilijkheden zijn. U bent als ouder erg belangrijk in zo n gesprek, omdat u veel weet over uw kind en een grote betrokkenheid heeft. Voor leraren is het nuttig om te weten hoe een kind met leermoeilijkheden zich thuis gedraagt. Al pratende kan zowel voor de leraar als voor de ouders een vollediger beeld ontstaan van het kind in de verschillende situaties. Soms kan een leerling gebaat zijn met een andere aanpak in de groep. In een aantal gevallen kan hulp gezocht worden buiten de eigen groep. Zittenblijven wordt zoveel mogelijk vermeden, maar soms zullen kinderen er bij gebaat zijn nog een jaar in dezelfde groep te blijven. Voor ouders is het belangrijk om te weten dat tussen scholen verschillen in opvatting bestaan over zittenblijven. Vraag dus aan de school hoe ze omgaan met zittenblijven. De basisscholen hebben de opdracht hun onderwijs af te stemmen op de ontwikkeling van de leerlingen. Observaties, toetsen en leerlingvolgsystemen zijn er om de voortgang van de leerlingen te beschrijven. De groepsleerkracht bekijkt eerst wat hij of zij zelf aan problemen of achterstanden van uw kind kan doen. Hulp buiten school Daarnaast kan het voor een goede hulp aan kinderen belangrijk zijn dat er contacten worden gelegd tussen scholen en andere instellingen in de gemeente. Kinderen zijn soms gebaat bij logopedie, fysiotherapie of met hulp vanuit een jeugdwelzijnsinstelling. Het is gewenst dat er een goede afstemming is tussen thuis en school over de hulp die men inroept. Een plan om het kind te helpen De school maakt steeds vaker individuele handelingsplannen voor leerlingen. Ook worden groepsplannen opgesteld. In deze plannen wordt beknopt beschreven welke extra ondersteuning men leerlingen gedurende een bepaalde tijd kan bieden. Het gaat bijv. om extra lessen taal en rekenen, hulp bij het beter leren schrijven of spreken. Speciale hulp en ambulante begeleiding Voor de speciale hulp aan kinderen kan de school soms een beroep doen op ambulante begeleiders van andere scholen. Dat kunnen bijv. leraren en deskundigen zijn van scholen voor speciaal onderwijs, van mensen met deskundigheid op een bepaald gebied.

10 10 Gedacht kan worden aan hulp vanuit een school bedoeld voor kinderen met gehoor- en spraakproblemen. Het onderwijs en de overheid streven ernaar dat zoveel mogelijk kinderen op de basisschool kunnen blijven, ook als die leerlingen speciale problemen hebben. Getracht wordt om voor deze kinderen een speciale leerweg uit te stippelen. Onderzoek door orthopedagogen Elke school kan een beroep doen op de orthopedagogen van Scala om van gedachten te wisselen over de leer- en/of opvoedingsproblemen die zich voordoen. Als een orthopedagoog wordt ingeschakeld moeten de ouders daarmee akkoord gaan. Soms zal men geholpen zijn met consultatie en met leerlingbespreking. Bij hardnekkige problemen kan men besluiten een onderzoek te laten verrichten. De werkwijze van de orthopedagogen is bekend bij de scholen. De school is graag bereid om de ouders te vertellen hoe een en ander in zijn werk gaat. Speciale school voor basisonderwijs Ondanks alle inspanningen van de basisschool kan het toch voorkomen dat uw kind beter op zijn plaats is op een speciale school voor basisonderwijs. Deze scholen hebben kleinere groepen. Ze beschikken ook over meer faciliteiten en deskundigheid om leerlingen met leerproblemen, gedragsproblemen of stoornissen in hun ontwikkeling te helpen. Voor kinderen die voor dit onderwijs in aanmerking komen, heeft het samenwerkingsverband twee scholen nl. de Leilinde en de Regenboog. De overstap naar een speciale school voor basisonderwijs De overstap van uw kind van een gewone basisschool naar een speciale school voor basisonderwijs wordt heel zorgvuldig gemaakt. Zoals hierboven al beschreven is, probeert de basisschool uw kind eerst zelf de noodzakelijke hulp te geven. Alleen wanneer dat onvoldoende resultaat heeft, wordt plaatsing op een speciale school besproken. U bent daar als ouder nauw bij betrokken en als het goed is weet u dan al veel van de verbrede zorg die uw kind nodig heeft. Het is voor de meeste ouders dus geen verrassing wanneer zo n overstap aan de orde komt. PCL Hoe is de weg naar de speciale school voor basisonderwijs? U bent zelf degene die uw kind voor een speciale school voor basisonderwijs moet aanmelden. Wanneer u voor uw kind toelating tot een speciale school voor basisonderwijs wilt aanvragen, dient u een aanvraag in bij de permanente commissie leerlingenzorg (PCL). Deze commissie zal onderzoeken of toelating van uw kind tot de speciale school voor basisonderwijs nodig is. De school levert aan de PCL een onderwijskundig rapport over uw kind. Daarin is beschreven waarom de leerling al dan niet is aangewezen voor onderwijs op de speciale school voor basisonderwijs. Tevens zijn verslagen van onderzoeken bijgevoegd. De PCL vergewist er zich van wat de mening van de ouders is over de mogelijkheid dat het kind naar een speciale school voor basisonderwijs zou gaan. U krijgt van de basisschool een afschrift van het onderwijskundig rapport. Na bestudering van de gegevens neemt de PCL een besluit en deelt dat besluit aan de ouders schriftelijk mee. Als geen toelaatbaarheidsbeschikking wordt gegeven. Wanneer ouders het niet eens zijn met een beslissing van de PCL kunnen zij bezwaar aantekenen bij deze PCL. De PCL wint in zo n situatie advies in bij de Regionale Verwijzingscommissie. Als de PCL besluit dat een kind toelaatbaar is. Als de PCL besloten heeft dat uw kind toelaatbaar is voor een speciale school voor basisonderwijs betekent dat nog niet, dat een kind na aanmelding ook meteen geplaatst wordt. Iedere school, ook de speciale school voor basisonderwijs, beslist uiteindelijk zelf over toelating. Wordt toelating geweigerd, dan heeft u het recht om hiertegen in beroep te gaan bij het PCL. Dat kan door een herzieningsverzoek in te dienen.

11 11 voor iedereen die de school bezoekt of daar werkt (zie hiervoor het schoolveiligheidsplan). Regelmatig worden deze regels met de kinderen besproken of onder de aandacht gebracht bij ouders, soms worden ze in projecten uitgewerkt. De ouders Algemeen Wij vinden oudercontacten zeer wezenlijk bij ons werken met de kinderen. Er vinden dan ook op allerlei manieren oudercontacten plaats. Aan het begin van ieder schooljaar zijn er de groepsouderavonden, waar u kennis kunt maken met de groepsleerkracht en de specifieke bijzonderheden van de leerstof in die groep. Indien nodig wordt u telefonisch benaderd en geïnformeerd over de vorderingen en het gedrag van uw kind. Ook wordt u tijdens het schooljaar op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen op school d.m.v. onze nieuwsbrief via de website. En dan zijn er nog die talloze andere momenten, waarop u als ouder de school of de klas binnenloopt voor allerlei zaken zoals hulp, belangstelling, wat informatie, een berichtje, een werkje... Voor ouders en ook voor de kinderen is dit erg belangrijk, zeker als er op een verstandige wijze gebruik van wordt gemaakt. Klachtenregeling Onze school onderneemt een aantal activiteiten dat erop gericht is om grensoverschrijdend gedrag (misbruik van macht) in de school te voorkomen. Scholen dienen veilige scholen te zijn; plaatsen waar machtsmisbruik, in welke vorm dan ook, niet thuis hoort en ook niet wordt geaccepteerd. Om kinderen, ouders en personeel te beschermen tegen agressie, geweld en (seksuele) intimidatie heeft onze school hiertoe een aantal zaken nader uitgewerkt. In protocollen zijn de op school geldende gedragsregels opgenomen. Deze regels gelden Schoolcontactpersonen Speciaal voor dit soort zaken heeft de school enkele contactpersonen aangesteld tot wie de kinderen, de ouders en het personeel zich kunnen wenden als er onverhoopt iets gebeurt wat in strijd is met de vastgestelde gedragsregels. Onze contactpersonen zijn Anita van Bragt, Toos van Berk en Ad van den Broek. Bij deze schoolcontactpersonen kan men terecht met vragen, opmerkingen of vermoedens van grensoverschrijdend gedrag. De schoolcontactpersonen hebben over deze zaken geheimhoudingsplicht en gaan samen met de klager na wat de te volgen stappen kunnen zijn. Hoe te handelen bij een klacht? Nadrukkelijk willen we stellen dat niet altijd de schoolcontactpersoon of externe vertrouwenspersonen direct benaderd hoeven te worden. Vaak biedt een gesprek met de eigen leerkracht of schoolleider al een oplossing. In onderstaand overzicht wordt duidelijk gemaakt hoe er gewoonlijk gehandeld kan worden bij een klacht. Klager: kind Klacht over: Ander kind Eigen leraar Andere leraren Schoolse zaken Grensoverschrijdend gedrag Klager: ouder Klacht over: Ander kind Leraar eigen kind eigen leraar eigen leraar, andere leraar, schoolleider eigen leraar eigen leraar, schoolleider schoolcontactpersoon, vertrouwenspersoon leraar eigen kind, schoolleider leraar eigen kind, schoolleider

12 12 Schoolse zaken Schoolleider Grensoverschrijdend gedrag leraar eigen kind, schoolleider, directeur bestuurder directeur bestuurder eigen leraar, andere leraar, schoolleider, schoolcontact-persoon, externe vertrouwenspersoon, directeur bestuurder. Als men zich, om welke reden dan ook, liever niet tot de schoolcontactpersonen wil of kan wenden, dan kan men terecht bij de externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon heeft een zodanige positie dat deze niet verbonden is aan een schoolbestuur of individuele school. Daardoor is een grote mate van objectiviteit gewaarborgd. Deze externe vertrouwenspersoon neemt de zaak verder in behandeling en kan terecht bij diverse hulpverlenende instanties of de speciaal hiervoor in het leven geroepen klachtencommissie. Vanuit de organisatie VKO (te ) wordt meer informatie verstrekt over hoe te handelen in geval van klachten. VKO is gevestigd in den Haag en de commissie is telefonisch te bereiken en via postbus 82324, 2508 EH. Secretaris is dhr. Nentje. Op de website staat het reglement van de klachtencommissie. De instanties voor externe vertrouwenspersonen zijn de GGD Hart voor Brabant voor klachten t.a.v. seksuele intimidatie en andere vormen van machtsmisbruik (tel ). Het adres is Vogelstraat 2, 5212 VL s-hertogenbosch. Ook de inspectie van het onderwijs heeft een centraal nummer beschikbaar gesteld voor vertrouwensinspecteurs van inspectie. Dit telefoonnummer is Tussentijdse schoolopvang Voor elke leerling bestaat de mogelijkheid om op school over te blijven. De organisatie hiervan wordt door de oudervereniging verzorgd. Het overblijven van uw kind gebeurt te allen tijde onder toezicht van overblijfkrachten (gemiddeld één ouder per 10 leerlingen), de zogenaamde overblijfmoeders. De overblijfkrachten houden niet alleen een oogje in het zeil maar zorgen ook voor een aangename, schone omgeving. Daarnaast houdt de overblijfkracht tijdens het buitenspelen, voordat de school weer begint, toezicht op het schoolplein. Het overblijflokaal bevindt zich in een leegstaand groepslokaal. Er is speelgoed voor de kinderen en een keukenblok met magnetron en koelkast. De kinderen krijgen melk, thee of ranja. Kosten Overblijven Aan het overblijven zijn kosten verbonden. De kosten voor incidenteel overblijven bedragen 1. SOMS overblijven: Af en toe 1 keer overblijven zonder regelmaat, kosten 2,00 per keer, direct te betalen op de dag van overblijven of. 2. REGELMATIG overblijven: Elke week 1 of 2 keer overblijven of elke 2 weken 1 of 2 keer overblijven. Kosten 15,00 (hiervoor ontvangt u een strippenkaart voor 10x overblijven). Kosten per keer 1,50.

13 13 Uitleg strippenkaart: een strippenkaart is kind gebonden (per kind een eigen kaart), niet overdraagbaar en blijft geldig tot deze kaart vol is. U krijgt een brief als de kaart bijna vol is, zodat u desgewenst een nieuwe kaart kunt aanschaffen. In overleg met de overblijfkrachten of penningmeester kunnen er aanpassingen gemaakt worden m.b.t. de betaling. 3. ALTIJD overblijven: Elke week 3 of 4 keer overblijven, abonnementskosten afhankelijk van aantal weken in periode. Kosten per week 4,00. Dit abonnement wordt telkens voor een periode tot een volgende schoolvakantie afgesloten en bedragen: 1 e periode van 9 weken (12 aug. t/m 11 okt.) bedraagt: 36,-- betaling voor 26 aug e periode van 9 weken (21 okt. t/m 20 dec.) bedraagt: 36,-- betaling voor 4 nov e periode van 8 weken (06 jan. t/m 28 febr.) bedraagt: 32,-- betaling voor 20 jan e periode van 7 weken (10 mrt. t/m 25 april) bedraagt: 28,-- betaling voor 24 mrt e periode van 8 weken (12 mei t/m 11 juli) bedraagt: 32,- betaling voor 26 mei 2014 Alle betalingen voor het overblijven geschiedt á contant. Dus ook de strippenkaart en het abonnement dient u á contant aan het overblijfteam te betalen. Mocht u het bezwaarlijk vinden het geld aan uw kind mee te geven., een strippenkaart of abonnement mag ook betaald worden via de overblijfrekening. In dat geval geeft u uw kind een brief mee waarop staat vermeld welk bedrag u wanneer overmaakt, zodat zij dit kunnen noteren en kunnen laten controleren door de penningmeester. Rekeningnummer: t.n.v. ouderraad de Dromenvanger. Onder vermelding van naam kind en periode waarvoor u betaalt cq. aantal strippenkaarten. SOMS ( 2,00) overblijven kan niet via de rekening betaald worden (graag contant). De betaling dient uiterlijk aan het eind van de tweede week van een periode te worden voldaan. Een abonnement kan worden gestopt na overleg met de penningmeester ( ). Restitutie van overblijfgeld is altijd in overleg met de overblijfkracht en de penningmeester. Het is niet mogelijk om een abonnement af te sluiten voor een gedeelte van een periode. Hiervoor geldt dan dat u of het bedrag van 2,00 per keer of een strippenkaart betaalt. De volgende periode kunt u dan een abonnement nemen. Wij informeren u dat de kosten gebaseerd zijn op het dagelijks aanschaf van melk/thee/ranja (het lunchpakket dienen de kinderen zelf van thuis mee te nemen) extra schoonmaakkosten, de bescheiden vergoeding van de overblijfkrachten en reserveringen voor onvoorziene kosten. Tevens informeren wij u dat in een situatie van niet betalen, na herhaaldelijke verzoeken, de mogelijkheid om over te blijven afgenomen wordt. REGLEMENT VOOR KINDEREN DIE OVERBLIJVEN *De kinderen van groep 1 en 2 worden door een overblijfmoeder opgehaald uit de groep. *De kinderen van de overige groepen gaan zelfstandig naar het overblijflokaal. 1. Kinderen zitten aan tafel, op een stoel en eten rustig de lunch op. De lunch eet je vanuit je bord / broodtrommel. Eerst de boterhammen en fruit opeten daarna pas snoep. Tijdens het eten, blijf je aan tafel zitten. 2. Je tas laat je naast je stoel op de grond staan. 3. Er wordt je drinken aangeboden bij de lunch. 4. Er staat een magnetron in het overblijflokaal. Vraag aan de overblijfmoeder wanneer je iets opgewarmd wilt hebben. 5.Wanneer je klaar bent met eten dam ruim je eerst op:

14 14 trommel en je eigen beker in de tas bordje en beker op de aanrecht zetten afval in de afvalbak je tas bij de eerste tafel leggen 6. Na het eten en opruimen van je spullen mag je een spelletje uit de kast pakken en rustig aan de tafel spelen. 7. Na het spelen ruim je eerst het speelgoed op voordat je naar de klas of naar buiten gaat. 8. Als het niet regent, dan mag je buiten spelen. Verzamelen bij de deur en je loopt samen met een overblijfmoeder naar buiten. 9.Tijdens het overblijven mag je niet in de klas komen. 10. Je moet je altijd melden bij een van de overblijfmoeders als je weer naar binnen of naar het toilet wilt gaan. 11.Regels van de school gelden ook tijdens het overblijven, dus niet rennen in de gang niet zonder toestemming in de lokalen buiten, niet in de struiken/bosjes spelen niet van de speelplaats af geen ruzie maken, niet anderen kinderen plagen/pesten wanneer het koud is, jas aan en vergeet die dan ook niet dicht te doen niet op het dak klimmen, ook niet om een bal te pakken wanneer er hulp verwacht wordt door een leerkracht, dan wordt het door de leerkracht via de overblijfmoeder gevraagd maak je tijdens het buitenspelen ruzie dan word je direct naar binnen gestuurd na het buiten spelen, het speelgoed wat je hebt geleend, teruggeven aan de overblijfmoeder 12. Wij spelen tussen de middag allemaal op de achterspeelplaats. 13. Tijd: uur: Kinderen uit groep 5,6,7, en 8 mogen om uur naar de speelplaats aan de voorkant. Kinderen uit groep 3 en 4 mogen op de achterspeelplaats blijven tot de zoemer gaat (intussen is er toezicht door een leerkracht van groep 3 of 4). Kinderen uit groep 1 en 2 worden door de overblijfmoeders naar de klas gebracht. 14. Bij het overblijven is er geen leerkracht, maar wel een overblijfmoeder. In de klas luister je naar je leerkracht, bij het overblijven luister je naar de overblijfmoeder. 15. Als je na een aantal waarschuwingen van de overblijfmoeder nog niet luistert, wordt een leerkracht ingeschakeld. Gebeurt dit vaker en komt het zelfs voor dat je voor de derde keer naar een leerkracht wordt gestuurd, dan kan het zijn dat je niet meer mag overblijven. Een gesprek met je ouders zal dan worden gepland. Het overblijven is leuk en oergezellig!! Daarom is het belangrijk dat iedereen zich aan de regels houdt. Veel plezier tijdens het overblijven! De oudervereniging: ouderbijdrage De ouderraad vormt het bestuur van de oudervereniging. De statuten van onze vereniging staan op de website van de school. Door de betaling van de ouderbijdrage bent u als ouder automatisch lid van deze vereniging. Tijdens de Algemene Ledenvergadering in 2006 hebben de leden van de vereniging bepaald dat er een mogelijkheid moet zijn voor ouders/verzorgers die zich niet bij deze vereniging willen aansluiten. Hiervoor gelden dan wel andere betalingsregels. U dient dit dan ook bij aanvang van het nieuwe schooljaar door te geven aan de penningmeester. De vrijwillige contributie bedraagt jaarlijks 35,00, kosten schoolreis ( en vervoer) zijn hierbij inbegrepen en vormen het grootste deel van dit bedrag. Voor kinderen die later in het jaar instromen zijn aangepaste bedragen van toepassing. - Instroom vanaf 1 januari: 28,00 - Instroom vanaf 1 april: 25,00

15 15 Wij maken u erop attent dat het van belang is om bij de overschrijving de naam van uw kind te vermelden, daar de naam van de rekeninghouder en het kind niet altijd hetzelfde is. De bijdrage wordt besteed aan de extra activiteiten zoals: Sinterklaas, kerst-viering, carnaval, sport- en speldagen, keuze-uur en het schoolreisje. Voor het kamp wordt een extra bijdrage gevraagd. Het is mogelijk om in termijnen te betalen: Neem daarvoor contact op met de penningmeester om het e.e.a. te bespreken. Tel: school te brengen of op te halen maar ook niet in de gelegenheid zijn om hun kind tijdens schoolvakanties op te vangen. Indien u van de mogelijkheid gebruik wilt maken om uw kind vóór schooltijd naar een BSO locatie te brengen, dan spreken we van Voorschoolse opvang. BSO is dus eigenlijk een verzamelnaam voor Voorschoolse, Naschoolse en Schoolvakantie Opvang. Samengevat wordt buitenschoolse opvang op verschillende manieren vormgegeven: Voor schooltijd van uur Na schooltijd tot uur Tijdens vakanties en op schoolvrije dagen van uur Werkwijze BSO Stichting Mikz is een professionele en gecertificeerde instantie die voldoet aan de eisen van de Wet kinderopvang. Buitenschoolse Opvang houdt bij Mikz in, dat uw kind buiten schooltijd in een omgeving komt waar de nadruk wordt gelegd op vrije tijd in een huiselijke sfeer. Het kind wordt de mogelijkheden geboden om zelf bezig te zijn, tot rust te komen, gezamenlijk iets te ondernemen of mee te doen aan een gerichte activiteit. Tegemoetkoming Kinderopvang Als ouder heeft u niet alleen recht op een tegemoetkoming bij de reguliere kinderopvang. Ook voor Buitenschoolse Opvang geldt dat de overheid een deel van de kosten zal dragen volgens de Wet kinderopvang. De regeling voor de kinderopvangtoeslag is een zogenoemde 'inkomensafhankelijke regeling. Buitenschoolse opvang Stichting Mikz regelt de Buitenschoolse Opvang (BSO) voor alle kinderen van basisscholen in Heusden. Onder BSO wordt verstaan voorschoolse opvang, naschoolse opvang en opvang op schoolvrije dagen. Contact Waarom BSO? Deze dienstverlening is bedoeld voor ouders die door hun werktijden niet in staat zijn om hun kind binnen de reguliere schooltijden naar

16 16 Overgang naar voortgezet onderwijs Tijdens de ouderavond aan het begin van groep 8 wordt uitgebreid aandacht besteed aan de overgang naar het voortgezet onderwijs. De kinderen hebben in september of oktober de mogelijkheid deel te nemen aan een psychologische test, die door de ouders betaald wordt. De ouders krijgen de uitslag rechtstreeks en kunnen zelf beslissen of ze deze aan de leerkracht van groep 8 beschikbaar stellen. In januari vindt er op school een uitgebreid gesprek plaats tussen de ouders en de leerkracht van groep 8 t.a.v. de schoolkeuze. In februari vinden de open dagen plaats van de scholen in de omgeving. Tijdens de schooluren zal groep 8 regelmatig een school bezoeken, maar ouders kunnen ook buiten de schooluren om met hun kinderen de scholen voor het voortgezet onderwijs bezoeken. In februari maken alle leerlingen van groep 8 de Eindtoets Basisonderwijs. Ouders moeten hun kind zelf aanmelden op de nieuwe school. De uitslag van de Eindtoets moet worden doorgegeven aan de nieuwe school. Ruim voor de zomervakantie ontvangt iedere leerling bericht van de toelatingscommissie van de nieuwe school. kinderen en ouders zorgen voor een grandioze sfeer! De opbrengst gaat altijd naar een goed doel. * Voor de groepen 6 en 8 is er elk jaar een schoolkamp: voor de sociale vorming, voor de groepsvorming en gewoon omdat het ontzettend leuk is! Deelname is verplicht, we vragen een bijdrage in de kosten! * We sparen elke laatste maandag van de maand oud papier. De opbrengst is voor de kinderen en wordt gebruikt om de kosten van het schoolreisje wat omlaag te halen. * Ouders worden in de gelegenheid gesteld hun kind(eren) deel te laten nemen aan de voorbereiding en het ontvangen van de Eerste Communie en het Vormsel. * De kinderen uit groep 7 doen elk voorjaar mee aan het verkeersexamen: zowel een theoretisch deel in de klas, als een praktisch deel op de fiets door Oudheusden en Heusden. * De kinderen uit groep 8 bereiden aan het einde van het schooljaar een afscheidsavond voor. Met een aantal leuke voorstellingen nemen de kinderen van groep 8 op de afscheidsavond afscheid van de school. * Elk jaar is er een sport- en spelletjesdag voor de kinderen. Voor de groepen 1 t/m 4 en 5 t/m 8 worden verschillende dagen georganiseerd. * Elk jaar gaan we met zijn allen op schoolreisje, meestal in de maand mei. Ontzettend leuk! * Elk jaar is er vlak voor Kerstmis de gezamenlijke kerstviering voor alle groepen! * De kinderen uit de groepen 7 en 8 gaan elk schooljaar de straat op om de kinderpostzegelactie te ondersteunen. * Er zijn regelmatig gemeenschappelijke Speciale activiteiten Vanuit allerlei motieven kennen we als school een groot aantal speciale activiteiten. * Elk jaar rond maart is er sprake van de Romerodag: een groots avondspektakel als afsluiting van een schoolproject waar honderden mensen vanuit de verre omgeving op af komen. Allerlei activiteiten voor vieringen. in de aula van de school (open podium / theater). * Cultuureducatie Onze school besteedt veel aandacht aan cultuureducatie: - Erfgoededucatie: niet allen binnen maar ook buiten de schoolmuren moeten kinderen kennis maken met ons erfgoed: de vesting, de scheepswerf, het schoenenmuseum

17 17 etc. Het zijn leerjaargebonden activiteiten die vallen onder de noemer wij gaan op pad. - Kunst in én na school In samenwerking met o.a. Centrum voor de Kunsten de Aleph maken onze kinderen kennis met diverse kunstzinnige (cultuur) disciplines. Een geweldige verrijking voor hun ontwikkeling! *Sport in én na school Bewegen: belangrijk!!!! Zowel onder als na schooltijd besteden wij, in samenwerking met bewegingsteam Scala, veel aandacht aan bewegingsonderwijs. Naast beweging ook aandacht voor vrijetijdsbesteding! *Turkse les Op woensdag- en vrijdagmiddag wordt op school Turkse les gegeven aan geïnteresseerde kinderen. Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u nadere informatie. Resultaten van het onderwijs Op een of andere manier zal elke school verantwoording moeten afleggen over wat de resultaten zijn en hoe ze de kwaliteit van de school wil bewaken. Naast het inspectiebezoek zijn er nog andere manieren waarop we oog willen houden op de kwaliteit van wat we als school leveren: * Het meest voor de hand liggend is natuurlijk vaak overleggen met u, de ouders, om daarmee allerlei signalen terug te krijgen over de individuele kinderen maar ook over de school als instituut. Bovendien vormen ouderraad en medezeggenschapsraad een voortdurende bron van signalen, adviezen en kritiek waar we heel goed gebruik van kunnen en willen maken. * Zorgvuldig kijken en luisteren naar onze leerlingen geeft voortdurend informatie over de kinderen zelf, de voortgang, problemen, ervaringen en gevoelens. * Een uitgebreid leerlingvolgsysteem geeft voortdurend, vanaf de kleuters, een beeld van de individuele ontwikkeling en stagnaties daarin en van ontwikkelingen op groepsniveau. Regelmatige leerlingbesprekingen en groepsbesprekingen, mede n.a.v. de toetsen van het leerlingvolgsysteem, houden regelmatig in dat we op individueel en groepsniveau actie ondernemen en zaken bijstellen. * Uitstroom naar het Speciaal Basisonderwijs geeft een maat hoe je als school in staat bent om specifieke zorgkinderen op te vangen. Dankzij ons zorgsysteem zijn wij in staat om de uitstroom van zorgleerlingen naar het Speciaal Basisonderwijs tot een minimum te beperken. Het is heel verstandig om relatief om te gaan met de scores van groep 8. Instroom en toevallige samenstelling van de groep kunnen grote effecten hebben op de schoolscore. Op leergebied een hele goede groep 8 kan in het jaar erop gevolgd worden door een groep 8 met op leergebied veel mindere resultaten zonder dat je er als school iets aan kunt doen! Bovendien: Wanneer zijn je resultaten goed? Wanneer je een hoge score haalt of wanneer je leerlingen maximaal van hun mogelijkheden gebruik maken en vol vertrouwen op die vorm van voortgezet onderwijs komen die bij hen past? * De uitstroomgegevens van groep 8 geven eigenlijk het beeld dat bij onze school past: van VMBO B tot gymnasium. Het wisselt per jaar; voor ons is ontzettend belangrijk dat uw kind op die school terechtkomt waar het thuishoort. * We proberen zo goed mogelijk bij te houden hoe de schoolloopbaan in het voortgezet onderwijs verloopt. Daaruit blijkt dat bijna altijd de keuze van het voortgezet onderwijs een goede is geweest, relatief weinig uitval. * Verder zijn er vanuit allerlei andere hoeken nog gegevens die we gebruiken: in de regel zeer positieve reacties wanneer we met onze kinderen buiten de schoolmuren treden. Onze kinderen blijken heel zelfstandig te zijn, geïnteresseerd en opvallend correct in gedrag. Werken aan anders leren We proberen als school voortdurend te kijken naar onszelf: welke dingen lopen niet zo lekker of leveren niet op wat we eigenlijk verwacht hadden, welke dingen gaan goed maar zouden nog beter kunnen en over welke dingen zijn we tevreden. Elk jaar opnieuw kiezen we een aantal thema s waar we speciaal aan gaan werken.

18 18 Momenteel gaat het om de volgende zaken: 1. Samsam (ateliers) In de bovenbouw zoeken we een moment om samen te werken. De doelstelling daarbij is om invulling te geven aan eigen keuze van kinderen, talenten van kinderen aanspreken, groepsoverstijgend werken. 2. Schoolveiligheidsplan Wij streven naar een veilige school voor leerlingen, leerkrachten en ouders. Middels de website en/of de nieuwsbrieven wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van de preventieve maatregelen die genomen worden. 3. Brabants Verkeers Label (BVL) Het afgelopen schooljaar hebben wij weer het Brabants Verkeers Label ontvangen, een label dat door de provincie aan scholen toegekend wordt die extra aandacht besteden aan het verkeersonderwijs. Diverse activiteiten staan gepland zoals De scholen zijn weer begonnen, Groene Stappen en Streetwise. 4. Ouderbetrokkenheid Dit schooljaar willen wij nieuw beleid ontwikkelen inzake ouderbetrokkenheid. U hoort nog van ons. 5. Roosters afstemmen Om beter aan te sluiten bij het niveau van de kinderen worden de roosters van een aantal vakken op elkaar afgestemd. 6. Speelplaats We gaan dit jaar verder met het verbeteren van de speelplaats aan de voorzijde van het gebouw om deze aantrekkelijker te maken voor onze kinderen. Bibliotheek / Fietsen / Gymnastiek Bibliotheekbezoek De leerlingen van de groepen 3 en 4 bezoeken wekelijks de bibliotheek. Fietsen De kinderen mogen op de fiets naar school komen, maar het liefst alleen wanneer het echt noodzakelijk is. Het meenemen naar school en het stallen op school van de fiets gebeurt op risico van de ouders en de kinderen, de school accepteert geen aansprakelijkheid voor schade of diefstal! Gymnastiek In de Kubus, in gymkleren Gymschoenen is het meest handig, maar ze mogen geen zwarte zolen hebben, omdat deze strepen op de gymvloer veroorzaken. Kleuternieuws * Graag niet te vroeg naar school, vijf minuutjes voor de begintijd in de klas is prima! * U mag uw kleuter tot aan de deur van het gebouw brengen. * Kleuters, die voor het eerst naar school gaan, mogen door hun ouders in de klas gebracht worden. * Uw kleuter mag elke dag een hapje meenemen: wat fruit, een boterham en iets te drinken. * Voor het spelen in de gymzaal is het makkelijk wanneer uw kind gymschoentjes heeft. Graag meegeven in een tas, die op school kan blijven. Het liefst natuurlijk schoenen die niet gestrikt hoeven te worden. Bovendien graag de naam van uw kind in zijn of haar spulletjes. * U kunt uw kind brengen en halen via het achterterrein van het gebouw. * Nieuwe kleuters worden het hele jaar door ingeschreven. Voor ons is voor de groepsverdeling van belang dat we ruim van tevoren weten welke nieuwe leerling wanneer naar school komt. * Kinderen mogen in de twee maanden voordat ze 4 jaar worden vijf keer een dagje meedraaien om vast eens te wennen. Het spreekt vanzelf dat de kinderen, wanneer ze eenmaal naar school komen, best nog wel eens een middagje

19 19 verzuimen door bv. vermoeidheid. Wél even met de leerkracht daarover contact opnemen! Schooltijden s morgens uur s middags uur woensdag uur groep 1-4 heeft iedere vrijdagmiddag vrij Verlof Extra vakantieverlof is alleen maar mogelijk wanneer de ouders aantoonbaar in de zomervakantie vanwege werkomstandigheden geen verlof op kunnen nemen. Kort verlof kan verder alleen maar verleend worden bij speciale omstandigheden, zoals een zilveren bruiloft, een begrafenis. Vanwege drukte bij vakanties iets eerder wegrijden en dat soort zaken vallen hier niet onder. De school is verplicht om gevallen van verlof waar géén toestemming voor verleend is, bij de gemeente te melden. U loopt dan het risico van een proces-verbaal en een boete. Verlof kunt u aanvragen via een formulier, dat op school verkrijgbaar is. Ziekmelden Wanneer uw kind ziek is, moet u even naar school bellen; een briefje via een broertje of zusje is ook goed. Geeft u a.u.b. even door wanneer uw kind een besmettelijke ziekte heeft! De school kan dan eventueel maatregelen nemen. Vakantie en vrije dagen Zie hiervoor onze jaarkalender. Oud papier Elke laatste maandag van de maand sparen we oud papier. De opbrengst is voor een bijdrage aan het schoolreisje van de kinderen. Graag flink meesparen en op die maandag even naar school brengen! De data staan op de jaarkalender. Logopedie: De logopediste komt namens de GGD op school om leerlingen te bekijken op allerlei stoornissen in spraak- en ademhalingstechniek. U kunt rechtstreeks met de GGD of via de leerkracht met haar contact opnemen indien u dat wenst. Schoolarts: De schoolarts of verpleegkundige komt een aantal keren op school voor controle: * groep 1/2: een gezondheidsonderzoek door arts en assistente; * groep 4:onderzoek door jeugdverpleegkundige van die kinderen waar vragen over zijn; * groep 7: een gezondheidsonderzoek door jeugdverpleegkundige. Verder kunt u bij vragen en problemen altijd contact opnemen met de GGD. Traktatie: De kinderen trakteren meestal wanneer ze jarig zijn. Snoep is niet verboden, het zou wel fijn zijn wanneer het ook eens iets anders is! We stellen het op prijs als de kinderen hun uitnodigingen niet op school uitdelen. Het is vaak zo sneu voor de kinderen die niet op het feestje worden gevraagd. Hoofdluis: Op school hanteren we een hoofdluisprotocol. Dit protocol is opgesteld om het probleem van de hoofdluis beter aan te pakken. Iedere dinsdag na de vakantie. komt de beestenbende ( een groep controlerende ouders) alle kinderen controleren op hoofdluis. De ouders van de kinderen bij wie hoofdluis wordt geconstateerd worden gebeld. Twee weken later volgt er een tweede controle. Indien er ook voor de derde keer hoofdluis wordt ontdekt, wordt contact opgenomen met de GGD. Verzekeringen: Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste verzekeringen die door school en/of schoolbestuur afgesloten zijn, waarmee u als ouder te maken kunt krijgen. Bedrijfsaansprakelijkheid

20 20 Alle leerlingen, personeelsleden en mensen, die diensten verrichten in opdracht van de school (vrijwilligers), zijn verzekerd. Materiële schade komt alleen voor vergoeding in aanmerking als er sprake is van aansprakelijkheid bij de school. Het is niet zo, omdat de schade ontstaan is tijdens schooltijd, de school daarvoor aansprakelijk is. De school moet kunnen worden verweten dat deze onrechtmatig heeft gehandeld of nalatig is geweest. Op de aansprakelijkheidsverzekering is schade door diefstal en zoekraken uitgesloten. Alle overige materiële schade aan eigendommen van leerlingen en/of personeelsleden op school en/of tijdens schooltijden is niet verzekerd. Ook materiële schade aan eigendommen van leerlingen en/of personeelsleden, ontstaan tijdens excursies, kamp, schoolreisjes en overige uitstapjes is niet verzekerd via de school. Collectieve ongevallenverzekering Fysieke schade valt onder de collectieve ongevallenverzekering. Deze verzekering is van kracht voor het personeel en de leerlingen tijdens schooluren, evenementen in schoolverband (zoals excursies, kamp, schoolreisjes en overige uitstapjes) en tijdens het rechtstreeks gaan van huis naar school en omgekeerd. Deze verzekering heeft alleen betrekking op eventueel lichamelijk letsel, veroorzaakt in de genoemde periode. Hierbij geldt dat de betrokkene altijd in eerste instantie de kosten verhaalt op zijn eigen zorgverzekering. De kosten, die niet vergoed worden, komen in aanmerking voor een eventuele vergoeding vanuit de collectieve ongevallenverzekering. De vergoedingen zijn niet onbeperkt, in de polis zijn dekkingsbedragen genoemd. Werkgeversaansprakelijk verkeersdeelnemers Werknemers en vrijwilligers, die in opdracht van stichting Scala deelnemen aan het verkeer, kunnen de gevolgen van schade en/of letsel op de verzekering werkgeversaansprakelijkheid verkeersdeelnemers verhalen. Deze verzekering dekt de kosten, die niet vergoed worden vanuit een andere verzekering. Dit geldt voor verkeersdeelname met een motorvoertuig, fiets of te voet. Ouders, die rijden voor een uitstapje van school, vallen ook onder deze verzekering. De vergoedingen zijn gebonden aan maximum bedragen, die in de polis genoemd worden. De bestuurder moet in ieder geval een aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. Iedere houder / eigenaar van een motorvoertuig in Nederland is namelijk verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Als zich een ongeval voordoet en er sprake is van (letsel)schade, kan de schade op deze verzekering worden verhaald. Indien een tegenpartij de schade heeft veroorzaakt, is deze uiteraard aan te spreken voor de schade. Aanvullend kan de bestuurder een inzittendenverzekering hebben afgesloten. Deze verzekering keert, bij letselschade als gevolg, aan inzittenden van een motorvoertuig een bedrag uit. Afhankelijk van de verzekering kan er ook een bedrag aan materiële schade uitgekeerd worden. Als er geen inzittendenverzekering afgesloten is, zijn de kinderen tijdens een uitstapje van school verzekerd voor lichamelijk letsel onder de collectieve ongevallenverzekering. Om de veiligheid te waarborgen mogen kinderen alleen vervoerd worden in auto s die voorzien zijn van autogordels. De kinderen moeten tijdens het vervoer ook daadwerkelijk een gordel dragen. Groepsverdeling en andere taken Groep 1 / 2a Liesbeth de Gouw Angelique Verbunt Groep 1 / 2b Toos van Berk Ria van Dal Groep 1c / 2c Jose Teurlinx Marieke van de Sande Groep 3 Anita van Bragt Sonja klerks Groep 4 Janet Zenhorst Michelle Schreuders Groep 5 Anne Nieuwkoop Marieke van de Sande

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids Schooljaar Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids Schooljaar Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Schooljaar 2016-2017 Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders,

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders, Beste ouders, Uw kind zit, of gaat bijna beginnen in groep 1-2 van basisschool De Duinsprong. Wij willen in deze brief wat informatie over onze klas geven die u later altijd nog eens rustig kunt teruglezen.

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL DE WELLE DE MISSIE VAN DE SCHOOL De Welle wil een school zijn die staat voor: Kwaliteit Betrokkenheid Identiteit Veiligheid De Welle is een school waar ieder kind uniek mag zijn, waar het onderwijs samen

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Openbare basisschool "Koningin Beatrix" Graafschapsstraat 2 4116 GE Buren Tel.: 0344 571263 schoolleider: Jacqueline de Fouw Email: info@beatrixschool-buren.nl Website: www.beatrixschool-buren.nl Geachte

Nadere informatie

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Even voorstellen De kinderen van groep 6A komen bij mij, Miranda van Arendonk in de klas. Ik werk sinds 2003 op De Hofstee. Daarvoor heb ik heel even in Made

Nadere informatie

Regeling en reglement

Regeling en reglement Regeling en reglement 1.1 Regeling van de TSO op de Vennegötte te Lochem 1.2 Inleiding De overheid heeft wettelijk vastgelegd dat de Tussen Schoolse Opvang (TSO) vanaf 1 augustus 2006 onder de verantwoording

Nadere informatie

Overblijfreglement. CBS Willem-Alexander

Overblijfreglement. CBS Willem-Alexander Overblijfreglement CBS Willem-Alexander GELDIG VOOR HET SCHOOLJAAR 2013-2014. Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt het overblijfreglement van de Willem-Alexander school. Het is opgesplitst in drie delen.

Nadere informatie

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Juli 2011. Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Inleiding Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het (laten) organiseren van de overblijf. De school bepaalt in overleg met de ouders de manier

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Welkom op basisschool LeerRijk! Wij rollen de loper voor je uit! Introductie Met dit boekje willen wij u welkom heten en u zo goed mogelijk informeren over

Nadere informatie

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef (BSO) Naar de buitenschoolse opvang Het team van Kindercentra De Roef doet enorm zijn best om het uw kind naar de zin te maken. Waar niets hoeft en bijna alles mag. Uw kind kan knutselen, vrij spelen,

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem tel: 026-3701183 Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op basisschool

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem 026-3701183 Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op openbare

Nadere informatie

Statistieken voor vraag 1 : De school heeft een leuke, kindvriendelijke speelplaats

Statistieken voor vraag 1 : De school heeft een leuke, kindvriendelijke speelplaats Statistieken voor vraag 1 : De school heeft een leuke, kindvriendelijke speelplaats zeer mee eens 0.62% mee eens 42.86% neutraal 36.65% mee oneens 16.77% zeer mee oneens 3.11% Statistieken voor vraag 2

Nadere informatie

Inleiding Doelstelling Pedagogische uitgangspunten Regels en maatregelen Draaiboek

Inleiding Doelstelling Pedagogische uitgangspunten Regels en maatregelen Draaiboek Overblijfprotocol Inleiding De Wet op het Primair Onderwijs voorziet in de mogelijkheid dat leerlingen in de middagpauze op school onder toezicht kunnen overblijven. Dat betekent dat deze overblijfleerlingen

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1 en 2

Informatieboekje groep 1 en 2 Informatieboekje groep 1 en 2 CBS Goudenstein Vredeplein 1 4175 HA Haaften 0418-591661 Informatieboekje voor groep 1 en 2 Welkom op CBS Goudenstein! Fijn dat u gekozen hebt voor onze school. U hebt gekozen

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE MEANDER OOTMARSUM

BASISSCHOOL DE MEANDER OOTMARSUM Huishoudelijk reglement Tussenschoolse Opvang (TSO) BASISSCHOOL DE MEANDER OOTMARSUM Overblijfkrachten Duur van de activiteit De kinderen worden van 12.00 uur tot 13.05 opgevangen. Alle overblijfkrachten

Nadere informatie

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders,

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders, Beste ouders, Uw kind zit, of gaat bijna beginnen in groep 1-2 van basisschool De Duinsprong. Wij willen in deze brief wat informatie over onze klas geven die u later altijd nog eens rustig kunt teruglezen.

Nadere informatie

- Zijn zowel de kleuters als de groepen 3 en 4 buiten, dan is de zandbak en het buitenmateriaal uitsluitend voor de kleuters te gebruiken.

- Zijn zowel de kleuters als de groepen 3 en 4 buiten, dan is de zandbak en het buitenmateriaal uitsluitend voor de kleuters te gebruiken. Huishoudelijk reglement Jorisschool. 01. Speelplaats. Om ervoor te zorgen dat er op de speelplaats volop gespeeld kan worden, hebben we de volgende maatregelen getroffen: - Er zijn verschillende speel

Nadere informatie

Beste ouders/verzorgers van overblijvers.

Beste ouders/verzorgers van overblijvers. Beste ouders/verzorgers van overblijvers. Hierbij ontvangt u een aanmeldformulier + machtiging voor het overblijven met een pasje. De aanmelding geldt gedurende alle jaren dat uw kind(eren) op school zit.(ten)

Nadere informatie

Beste ouders / verzorgers,

Beste ouders / verzorgers, Beste ouders / verzorgers, Uw kind gaat binnenkort voor het eerst naar de basisschool, We beseffen dat er dan veel op u en uw kind afkomt. We willen proberen door middel van dit informatieboekje een aantal

Nadere informatie

Werkgroepen Herman Jozef school 2008-2009.

Werkgroepen Herman Jozef school 2008-2009. INSPRAAK Schoolbestuur. De Herman Jozefschool maakt onderdeel uit van de Stichting voor Katholiek en Interconfessioneel Primair Onderwijs in de gemeente Sint-Michielsgestel. De Stichting heeft de zorg

Nadere informatie

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje Méér dan Spelen Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje 2 Inhoudsopgave 1. De mentorleidster... 4 2. Spelenderwijs leren en ontwikkelen met Piramide... 4 2.1 Ouderbijeenkomst, spelinloop

Nadere informatie

Tussen Schoolse Opvang K.B.S. Panta Rhei te Almere

Tussen Schoolse Opvang K.B.S. Panta Rhei te Almere Tussen Schoolse Opvang K.B.S. Panta Rhei te Almere Een enthousiast overblijfteam verzorgt al meer dan 20 jaar het overblijven op k.b.s. Panta Rhei te Almere. In die 20 jaar is er veel veranderd en is de

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Informatieboekje Tussenschoolse Opvang Stichting Kinderopvang Roermond Neerstraat 61 6041 KB Roermond Telefoon: 0475-337049

Informatieboekje Tussenschoolse Opvang Stichting Kinderopvang Roermond Neerstraat 61 6041 KB Roermond Telefoon: 0475-337049 Informatieboekje Tussenschoolse Opvang Stichting Kinderopvang Roermond Neerstraat 61 6041 KB Roermond Telefoon: 0475-337049 Openbare Basisschool De Brink Smedenerf 2 6043 SG Roermond Telefoon: 0475-324669

Nadere informatie

Informatieboekje 2014-2015 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

Overblijf De Kyckert. In samenwerking met O.B.S. De Kyckert

Overblijf De Kyckert. In samenwerking met O.B.S. De Kyckert Overblijf De Kyckert In samenwerking met O.B.S. De Kyckert 1 Inhoudsopgave 1. De overblijf pag. 3 2. Lunchpakket pag. 3 3. Pedagogische uitgangspunten pag. 4 4. Regels pag. 4 5. Kosten pag. 5 6. Contracten

Nadere informatie

WERELDKIDZ OP DREEF

WERELDKIDZ OP DREEF WERELDKIDZ OP DREEF 2017-2018 Contactgegevens Wereldkidz Op Dreef Laan van Vollenhove 1457 3706 EW Zeist t. 030-6959033 e. info@opdreef.net www.opdreef.wereldkidz.nl Ziekmelden Als een kind ziek is (of

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik Nieuwsbrief obs De Tunnel Boomweidelaan 44 4423 AP SCHORE E-mail: school@obsdetunnel.nl Website: www.obsdetunnel.nl Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016 Start van het schooljaar en terugblikken

Nadere informatie

Kerkstraat 32 1483 BN De Rijp Onderbouw Grafterbaan 29 1484 EC Graft Bovenbouw Telefoon: 0299-671889 0299-673148 E-mail: welkom@de balein.

Kerkstraat 32 1483 BN De Rijp Onderbouw Grafterbaan 29 1484 EC Graft Bovenbouw Telefoon: 0299-671889 0299-673148 E-mail: welkom@de balein. Kerkstraat 32 1483 BN De Rijp Onderbouw Grafterbaan 29 1484 EC Graft Bovenbouw Telefoon: 0299-671889 of 0299-673148 E-mail: welkom@de balein.nl Kleuterinformatie 2 Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1-2

Informatieboekje Groep 1-2 Informatieboekje Groep 1-2 Beste ouders/verzorgers, Binnenkort is het zover; dan start uw zoon of dochter bij ons op De Springplank in groep 1. Een spannend moment voor uw kind en misschien ook voor u.

Nadere informatie

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 NAAR DE BASISSCHOOL SCHOOLTIJDEN Dag Morgen Middag Maandag 8.30-12.00 13.15-15.15 uur Dinsdag 8.30-12.00 Woensdag 8.30-12.30 Donderdag 8.30-12.00 Vrijdag

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Aan de ouders van groep 4 en 5

Aan de ouders van groep 4 en 5 Aan de ouders van groep 4 en 5 U bent gewend om aan het begin van elk schooljaar informatie te krijgen over het reilen en zeilen in de groep van uw kind. In deze brief willen wij een aantal zaken op een

Nadere informatie

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem 026-3701183 Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op openbare

Nadere informatie

groep 8 Informatie brochure

groep 8 Informatie brochure groep 8 Informatie brochure 2016-2017 Mogen wij ons even voorstellen? Algemene informatie Belangrijke data Adviesgesprekken De centrale eindtoets Structuur van het v.o. Overzicht open dagen/avonden Toelating

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

Overblijfinformatie Albert Schweitzerschool

Overblijfinformatie Albert Schweitzerschool Overblijfinformatie Albert Schweitzerschool Inhoudsopgave 1 Waarom overblijven? 2 Hoe is de organisatie? 3 Wie doen dit? 4 Wat zijn de kosten voor het overblijven en hoe wordt er betaald? 1 1. Waarom overblijven

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

augustus 2015 Beste ouders,

augustus 2015 Beste ouders, augustus 2015 1 2 Beste ouders, Hierbij de kalender voor dit schooljaar. U vindt in deze kalender vooral informatie voor de dagelijkse dingen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Overblijf- Informatiegids 2015-2016

Overblijf- Informatiegids 2015-2016 Overblijf- Informatiegids 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Waarom Overblijven! 2 Hoe is dit opgezet? 3 Wie moeten dit doen! 4a Wat zijn de regels voor het overblijven bij de bovenbouw? 4b Wat zijn de regels voor

Nadere informatie

Pedagogisch beleids- en werkplan overblijf Maerten van den Velde Versiedatum:

Pedagogisch beleids- en werkplan overblijf Maerten van den Velde Versiedatum: Pedagogisch beleids- en werkplan overblijf Maerten van den Velde Versiedatum: 28-10-2016 A. Pedagogisch beleidsplan overblijf Inleiding Dit pedagogisch beleidsplan maakt onderdeel uit van het pedagogisch

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee Informatieboekje schooljaar 2011-2012 RKBS De Hofstee Klassenorganisatie: Inloop: De kinderen mogen tussen 8.30 en 8.45 uur naar binnen. De kinderen mogen naar binnen gebracht worden, maar om hun zelfstandigheid

Nadere informatie

Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014

Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014 Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014 Welkom in onze klas Spelend leren. In groep 1 en 2 staat spelend leren centraal in een hiertoe uitdagende omgeving. Van belang is dat de kinderen zich op hun gemak voelen

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

Informatieboekje groep 8 schooljaar 2015-2016

Informatieboekje groep 8 schooljaar 2015-2016 Informatieboekje groep 8 schooljaar 2015-2016 Welkomstwoordje Beste ouders / verzorgers Groep 8 is voor de kinderen en misschien ook wel voor u, een speciaal jaar. Natuurlijk omdat het het laatste jaar

Nadere informatie

Welkom op Het Krijt. Informatie voor ouders van de leerlingen van groep 1 en 2

Welkom op Het Krijt. Informatie voor ouders van de leerlingen van groep 1 en 2 Welkom op Het Krijt Informatie voor ouders van de leerlingen van groep 1 en 2 Welkom bij ons op Het Krijt In dit boekje hebben we de belangrijkste informatie voor de groepen 1 en 2 voor u op een rijtje

Nadere informatie

Info boekje overblijf

Info boekje overblijf Info boekje overblijf Voor de ouders Karveel 45-39, 8242 VC Lelystad. Telefoon.06-25494869. E-mail: i.nooy4@upcmail.nl Stichting Overblijf in Lelystad Ing 6028728.Ingeschreven bij de KvK onder nr. 52064395.

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

welkom in groep 1/2 op t Hunnighouwersgat

welkom in groep 1/2 op t Hunnighouwersgat welkom in groep 1/2 op t Hunnighouwersgat Hallo Je bent nu al bijna vier jaar en dan kom je bij ons in de klas. Nu mag je een paar keer bij ons komen kijken. Dit boekje gaat over onze school, dan weet

Nadere informatie

Groeten van de leerkrachten van groep 1/ 2. Marjo Duijvesteijn, Jolanda van Blitterswijk, Joke Groot, Trudy Persoon,

Groeten van de leerkrachten van groep 1/ 2. Marjo Duijvesteijn, Jolanda van Blitterswijk, Joke Groot, Trudy Persoon, Informatiefolder van groep 1/2 Welkom in groep 1/2 van de Joannesschool. Wij hopen er samen met uw zoon of dochter een fijne schooltijd van te maken. Via deze informatiefolder willen wij u van een aantal

Nadere informatie

Schoolrapportage Oudertevredenheid. Basisschool 'Regenboog' Saks Alkmaar 7.5. Datum: 21 juni Rapportage periode: Schooljaar

Schoolrapportage Oudertevredenheid. Basisschool 'Regenboog' Saks Alkmaar 7.5. Datum: 21 juni Rapportage periode: Schooljaar Schoolrapportage Oudertevredenheid Basisschool 'Regenboog' Saks Alkmaar Datum: 21 juni 2012 Rapportage periode: Schooljaar 2011-2012 Colofon Damzigt 16d 3454 PS De Meern Eindredactie: Johan Gelauf 2009-2012

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Welkom in de groepen 4 Groep 4a Dimf van Balen dvbalen@bshofstee.nl Groep 4b Eveline Bindels ebindels@bshofstee.nl Vicky van Beckhoven vvbeckhoven@bshofstee.nl

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Protocol Continurooster. OBS t MONTFERLAND

Protocol Continurooster. OBS t MONTFERLAND Protocol Continurooster OBS t MONTFERLAND Inleiding t Montferland heeft vanaf 24 augustus 2015 een continurooster. Dit wil zeggen dat alle kinderen op school eten en pauzeren. Het eten gebeurt in de klas

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. groep 7. RKBS De Hofstee. Denise van den Broek. Wout Berndsen

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. groep 7. RKBS De Hofstee. Denise van den Broek. Wout Berndsen Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 7 RKBS De Hofstee Denise van den Broek & Wout Berndsen Bij wie komt uw zoon of dochter in de groep? De leerlingen van groep 7b komen bij mij, Wout Berndsen in

Nadere informatie

Inleiding. Beste ouders, verzorgers, lezers,

Inleiding. Beste ouders, verzorgers, lezers, Inleiding Beste ouders, verzorgers, lezers, Wij heten uw kind van harte welkom op PCBO De Fakkel. Deze kleuterinfo is een korte aanvulling op onze schoolgids en bevat informatie die speciaal bestemd is

Nadere informatie

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger,

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger, 01 / 05 Datum 9 09 15 Betreft: informatie groep 8 01 / 05 Batenstein 01 1 / 05 2403 PK Alphen aan den Rijn T +31 (0)172 431 232 E r.redegeld@skba.nl 01 / 05 www.basisschoolspectrum.nl Beste ouder/verzorger,

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1 en 2

Informatieboekje Groep 1 en 2 Informatieboekje 2015-2016 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie Overblijfprotocol St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink Schooljaar 2013-2014 definitieve versie 1. Inleiding Stichting Boter Kaas & Overblijf (BKO) verzorgt per 2 september 2013 de Tussenschoolse

Nadere informatie

Protocol contact ouders - school

Protocol contact ouders - school Het Mozaïek Houten. Protocol contact ouders - school Wederzijds vertrouwen en openheid naar elkaar toe Dit is uitgangspunt in het contact tussen ouders en leerkrachten/directie. Bij vragen en/of opmerkingen:

Nadere informatie

Aan de ouders van groep 4 en 5

Aan de ouders van groep 4 en 5 Aan de ouders van groep 4 en 5 U bent gewend om aan het begin van elk schooljaar informatie te krijgen over het reilen en zeilen in de groep van uw kind. In deze brief willen wij een aantal zaken op een

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

Taken/ verantwoordelijkheden overblijfkracht Huisregels tijdens het eten.

Taken/ verantwoordelijkheden overblijfkracht Huisregels tijdens het eten. Basisschool St. Jozef School maken we samen Reglement tussenschoolse opvang 1. Algemeen 1.1. Dit reglement bepaalt hoe de tussenschoolse opvang van de kinderen in de middagpauze georganiseerd is. De functie

Nadere informatie

Regeling Tussenschoolse Opvang. Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 CT Emmen 0591-622465 gerardusschool@skod.nl

Regeling Tussenschoolse Opvang. Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 CT Emmen 0591-622465 gerardusschool@skod.nl Regeling Tussenschoolse Opvang Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 CT 0591-622465 gerardusschool@skod.nl Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Visie... 3 Visie... 3 Regeling... 3 Hoofdstuk 2 Kwaliteit... 4 Overblijfkrachten...

Nadere informatie

Tussenschoolse opvang de Kyckert werkplan

Tussenschoolse opvang de Kyckert werkplan Tussenschoolse opvang de Kyckert werkplan Inhoudsopgave 1. De tussenschoolse opvang 2 1.1. Groepen 1 en 2 2 1.2. Groepen 3 t/m 8 3 2. Lunchpakket 3 3. Pedagogische uitgangspunten 4 4. Regels tijdens de

Nadere informatie

Bij TSO de Vuurvlinder

Bij TSO de Vuurvlinder Bij TSO de Vuurvlinder Schooljaar 2013/2014 Inhoud Wat is TSO? - pagina 3 TSO Coördinatie - pagina 4 Financiën - pagina 5 Aanmeldingsformulier - pagina 8 Samen Lunchen - pagina 6 Samen Spelen - pagina

Nadere informatie

De Nobelaer. Julianastraat 13 Oude-Tonge

De Nobelaer. Julianastraat 13 Oude-Tonge De Nobelaer Julianastraat 13 Oude-Tonge Welkom! U brengt uw kind voor het eerst naar de basisschool. Een belangrijk moment voor uw kind en voor uzelf! De meeste kinderen vinden het een geweldige uitdaging

Nadere informatie

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek.

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek. Beste ouders, Met deze brief willen wij u informeren over zaken die betrekking hebben op uw kind(eren). Bovendien willen we een aantal onderdelen van het lesprogramma van de groepen graag kort toelichten.

Nadere informatie

Betreft: reglement TSO

Betreft: reglement TSO Betreft: reglement TSO Beste ouders / verzorgers, Hierbij ontvangt u het reglement en de afspraken die wij hebben opgesteld voor een goede organisatie van de TSO (tussenschoolse opvang van uw kind(eren)

Nadere informatie

Aanmelden:... 4. Afmelden:... 5. Aanwezigheidsregistratie:... 5. Aanmeldingsformulier:... 5. Kosten TSO... 6. Betaling... 7

Aanmelden:... 4. Afmelden:... 5. Aanwezigheidsregistratie:... 5. Aanmeldingsformulier:... 5. Kosten TSO... 6. Betaling... 7 inhoudsopgave: Aanmelden:... 4 Afmelden:... 5 Aanwezigheidsregistratie:... 5 Aanmeldingsformulier:... 5 Kosten TSO... 6 Betaling... 7 Pedagogische visie van het overblijven... 8 Overblijfhulpen:... 9 Overblijfcoördinator:...

Nadere informatie

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Basisschool De Leerlingst Postbus 4052 6080 AB Haelen 0475-300989 info@deleerlingst.nl Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Inhoud: 1. Waarom geven wij huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen

Nadere informatie

Overblijfgids 2010-2011

Overblijfgids 2010-2011 Overblijfgids 2010-2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Bereikbaarheid overblijfcoördinator... 3 Overblijfdagen en tijden... 3 Overblijfruimtes... 3 Spelmaterialen... 3 Kosten en mogelijkheden...

Nadere informatie

Inleiding. Geachte ouders/verzorgers,

Inleiding. Geachte ouders/verzorgers, OVERBLIJVEN OP IBS DE ROOS PURMEREND 2017-2018 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Doelstelling... 4 2. De overgang en tijden... 4 3. Aanmelden en afmelden... 4 4. De kosten van het overblijven... 5 5. Eten

Nadere informatie

Informatie Tussenschoolse Opvang pcb De Stromen

Informatie Tussenschoolse Opvang pcb De Stromen Informatie Tussenschoolse Opvang pcb De Stromen 1 Tussenschoolse Opvang Hier vindt u allerlei informatie over de gang van zaken bij de tussenschoolse opvang (TSO). Heeft u na het lezen van deze informatie

Nadere informatie

Groepsgids. Groep 4/5/6

Groepsgids. Groep 4/5/6 Groepsgids Groep 4/5/6 Wie werken er in de groepen 4-5-6: Jessica van Kempen Carla van Baarsen Moniek Campschreur j.vankempen@dezonnepoort.nl c.vanbaarsen@dezonnepoort.nl m.campschreur@dezonnepoort.nl

Nadere informatie

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders,

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders, Beste ouders, Uw kind zit, of gaat bijna beginnen in groep 1-2 b van basisschool De Duinsprong. In deze brief vindt u wat informatie over onze klas. Deze kunt u nog eens rustig nalezen. Heeft u nog vragen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Aan alle ouders / verzorgers,

Nieuwsbrief 1. Aan alle ouders / verzorgers, Aan alle ouders / verzorgers, Talmastraat 1 7021 AT Zelhem 0314-621655 info@basisschooljanligthart.nl www.basisschooljanligthart.nl Nieuwsbrief 1 2 september 2014 De inhoud van deze Nieuwsbrief: Het nieuwe

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1/2

Informatieboekje groep 1/2 Informatieboekje groep 1/2 Beste ouder(s)/verzorger(s), Met dit boekje willen wij u informeren over de dagelijkse gang van zaken in onze kleuterbouw. Zeker voor de ouders van onze nieuwe kleuters belangrijk,

Nadere informatie

Welkom in groep 1 en 2 van de Pieter Brueghelschool Informatieboekje voor de kleutergroepen Bauerstraat 6-8 tel 4436566

Welkom in groep 1 en 2 van de Pieter Brueghelschool Informatieboekje voor de kleutergroepen Bauerstraat 6-8 tel 4436566 Welkom in groep 1 en 2 van de Pieter Brueghelschool Informatieboekje voor de kleutergroepen Bauerstraat 6-8 tel 4436566 www.pieterbrueghelschool.nl De kalender Op het informatiebord hangt een BSO en overblijf

Nadere informatie

Geachte ouders/verzorgers,

Geachte ouders/verzorgers, Geachte ouders/verzorgers, Dit boekje heeft u als ouder van onze school ontvangen en is een naslagwerkje waarin u alles kunt vinden over het overblijven op bs TaLente. Wij raden u dan ook aan dit boekje

Nadere informatie

De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent dat kinderen van alle culturen en geloven welkom zijn.

De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent dat kinderen van alle culturen en geloven welkom zijn. KLEUTERGIDS WELKOM Geachte ouder(s)/verzorger(s), Welkom op de OBS de Crayenester. We stellen het op prijs dat u voor onze school heeft gekozen. De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Lunchkids

Pedagogisch beleid Lunchkids Pedagogisch beleid Lunchkids 1 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch beleid van Lunchkids onderdeel van De Kinderkoepel. Het pedagogisch beleid geeft aan ouders, scholen, medewerkers en andere betrokkenen

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie