Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel Msc in Accounting & Financial Management

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014. Msc in Accounting & Financial Management"

Transcriptie

1 Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Nieuwe opleiding Erasmus Universiteit Rotterdam J.H. Verheijke Postbus DR Rotterdam Algemene beschrijving van de opleiding Naam (Nederlands en evt. Engels) In geval van een Ad: van welke bacheloropleidi ng maakt het Ad deel uit In geval van een Ad, indien van toepassing: welke bveinstelling verzorgt mede het programma Graad Inhoud (korte beschrijving programma) Msc in Accounting & Financial Management n.v.t. n.v.t. Msc De geplande zelfstandige MSc in Accounting & Financial Management is een Engelstalige, één-jarige WO master voor WO bachelors met een achtergrond in bedrijfskunde of aan bedrijfskunde verwante opleidingen. De opleiding wordt verzorgd bij de Rotterdam School of Management (RSM). Het programma richt zich op het verwerven van kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het ontwikkelen, opstellen, verifiëren en gebruiken van financiële informatie, prestatiemaatstaven en beloningssystemen ten behoeve van: het beheersen en coördineren van activiteiten en beslissingen van de diverse economisch belanghebbenden van een onderneming, alsmede het beheersen van financiële stromen tussen deze belanghebbenden. 1

2 Onderscheidende karakteristieken van het MSc AFM programma zijn: 1. Een stevige worteling in de bedrijfskunde én een internationale focus, passend bij RSM als internationale business school met een groot aandeel internationale studenten en stafleden, 2. Een sterke aansluiting op internationale professionele post-initiële opleidingen, 3. Een ruime aandacht voor de wisselwerking tussen accounting, financieel management en menselijk gedrag, vanuit een lange en sterke traditie van gedragsmatig accountingonderzoek. Het MSc AFM masterprogramma leidt studenten op voor drie mogelijke functies, afhankelijk van de individuele inrichting van de keuzefase van het programma: Financial Management & Control specialisatie Financial Assurance specialisatie Financial Analysis & Advisory specialisatie Inrichting van de opleiding (indicatie curriculum per jaar) Kernvakken (22 ECTS). In het eerste semester volgen alle studenten hetzelfde programma van kernvakken. In deze kernvakken verwerven studenten de kennis en vaardigheden die van essentieel belang zijn voor alle specialisten in accounting en financieel management. De vier kernvakken vertegenwoordigen een studielast van 22 ECTS (2 maal 6 ECTS 2

3 plus 2 maal 5 ECTS). Keuzevakken (18 ECTS). In het tweede semester kiezen studenten drie keuzevakken van ieder 6 ECTS ten behoeve van een specialisatie in een van de volgende drie richtingen: o Financial Management & Control, o Financial Assurance of o Financial Analysis & Advisory. Ieder van deze specialisaties is verbonden met een ander carrièreperspectief en internationale professionele post-initiële opleiding. Accounting & Financial Management onderzoeksvaardigheden (4 ECTS). In januari, voor de aanvang van het tweede (keuze)semester, nemen alle studenten deel aan een onderzoeksvaardighedenvak. In dit vak verwerven studenten (a) kennis van de basistechnieken van empirisch, academisch onderzoek in accounting en financieel management en (b) een grondig begrip van de toepassingsmogelijkheden van deze onderzoekstechnieken. Het onderzoeksvaardighedenvak biedt een gedegen voorbereiding op het scriptietraject. Scriptietraject (16 ECTS). Het scriptietraject is een sterk gestroomlijnd traject, met heldere doelstellingen en expliciete deadlines voor student en coach, dat studenten helpt om de masterscriptie binnen het academisch jaar af te ronden en zodoende studievertraging te voorkomen. Studielast Vorm van de opleiding (voltijd, deeltijd, duaal) Gemeente of gemeenten waar de opleiding wordt gevestigd De studielast is 60 ECTS. Het programma wordt alleen voltijds aangeboden. Rotterdam. 3

4 Doelgroep van de opleiding AFM richt zich op WO bachelors met een achtergrond in bedrijfskunde of aan bedrijfskunde verwante opleidingen, zoals economie, economie en bedrijfskunde, finance en accounting. Deze studenten hebben de ambitie om te studeren aan een gerenommeerde internationale Business School om zich goed voor te bereiden op een financieel geörienteerde loopbaan in het (internationale) bedrijfsleven.. Croho (sub)onderdeel en motivering Geplande startdatum opleiding Indien nadere vooropleidingse isen worden gesteld; voorstel daartoe. Indien capaciteitsbepe rking wordt ingesteld; hoogte en motivering. Sector Economie. September Alle vergelijkbare opleidingen zijn ingedeeld binnen deze sector; - De MSc AFM is een afsplitsing van een reeds bestaande opleiding die binnen deze sector als specialisatie wordt aangeboden. Voor interne studenten met een RSM bachelor zijn er momenteel geen additionele toelatingseisen. Aan externe studenten wordt een gewogen cijfergemiddelde van 7,0 of hoger en een GMAT 1 van 600 of hoger gevraagd. RSM werkt momenteel aan nieuwe toelatingscriteria waarbij de eisen voor interne studenten en externe studenten gelijk worden getrokken n.v.t. Criteria voor instemming met een nieuwe opleiding Art. 6 Criterium a: Noodzaak tot uitbreiding van het landelijk aanbod met deze opleiding Het landelijk initiële aanbod van WO-masteropleidingen met een focus op financieel management, is momenteel zeer beperkt. Er bestaat een relatief ruim aanbod van MSc Finance (croho 60046) / MSc Finance & Investments (croho 60409) opleidingen, zoals die geboden door Rijksuniversiteit Groningen, Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit van Tilburg en Erasmus Universiteit Rotterdam. Echter, deze opleidingen hebben een duidelijk andere oriëntatie dan opleidingen in financieel management doordat deze zich sterk richten op het verwerven van kennis over de werking van financiële markten en financiële instrumenten. Slechts één universiteit biedt momenteel een WO-masteropleiding in financieel management (croho 60683) aan: de MSc in 1 Graduate Management Admission Test 4

5 International Financial Management opleiding van de Rijksuniversiteit Groningen. Een gelijksoortige (zelfstandig geaccrediteerde) opleiding ontbreekt in het economisch kerngebied van de Randstad, daar waar binnen Nederland de grootste arbeidsmarktvraag bestaat naar academisch geschoolde specialisten in financieel management. Uit programmavergelijking met MSc Finance (croho 60046) / MSc Finance & Investments (croho 60409) opleidingen, zoals die geboden door Rijksuniversiteit Groningen, Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit van Tilburg en Erasmus Universiteit Rotterdam. blijkt dat in de huidige financierings- en financieel managementopleidingen maximaal 20 procent van het programma kan worden gewijd aan accountingvakken, veelal via een keuzetraject. (zie verder paragraaf 4.1. dossier). Uniek aan het programma is de koppeling met internationale beroepsopleidingen. Door de bredere basis van het programma is specialisatie mogelijk in drie richtingen. Binnen iedere richting biedt het masterprogramma een opleiding die (geheel of gedeeltelijk) is afgestemd op de eindtermen van een van drie eerdergenoemde internationale beroepsopleidingen: CMA, ACA en CFA.RSM biedt in Nederland het enige masterprogramma dat formeel en inhoudelijk gelieerd is aan het IMA (Institute of Management Accountants) en het behalen van de CMA kwalificatie volledig heeft geïntegreerd. Binnen RSM is er relatief veel aandacht voor experimenteel onderzoek, waarin veelal vanuit psychologische (al dan niet gecombineerd met de economische) invalshoek naar accounting- en financieel managementvraagstukken wordt gekeken. Deze onderzoeksoriëntatieverschillen vinden uiteraard hun weerslag in het onderwijs. Een belangrijk voorbeeld hiervan is de experimenteelonderzoeksrichting binnen het afstudeertraject, waarin studenten de praktische effecten van instrumenten voor financieel management op het gedrag van mensen onderzoeken. Ook binnen diverse vakken is er uitgebreid aandacht voor gedragsmatige inzichten, vanuit de management- en psychologieliteratuur, zowel in theoretische discussies als bij de bespreking van praktijkcases. Art. 6 Criterium b: Behoefte aan de opleiding Aan welke behoefte(n) komt de opleiding tegemoet? Arbeidsmarktbehoefte Validering informatiebronnen arbeidsmarktbehoefte De MSc AFM waarborgt de relevantie voor de praktijk door het volgen van trends in de arbeidsmarkt, onder andere gebaseerd op de volgende bronnen en methoden: Geïnstitutionaliseerde focusgroepen, bestaande uit vaste docenten in het masterprogramma en vertegenwoordigers vanuit (1) werkgevers, en (2) studenten; Samenwerking met ondernemingen werkzaam in het veld van financieel management en financieel advies, zoals Duff & Phelps, co-financier van de leerstoel ondernemingsanalyse & waardering binnen het programma; Aansluiting op en samenwerking met internationale programma s (CMA, ACA en CFA); Betrokkenheid bij het ontwerp en doceren van praktijkgerichte internationale post-initiële programma s, zoals Master of Business Administration (MBA). Daarnaast is de afstemming met het afnemend veld, zowel nationaal als internationaal, op faculteitsniveau stevig verankerd door middel van RSM s Advisory Board alsmede diverse corporate partnerships. Hieronder een samenvatting van trends in kwantitatieve en kwalitatieve behoefte: Kwantitatieve behoefte 5

6 De arbeidsmarkt heeft gebrek aan financieel specialisten, zowel nationaal als internationaal. De markt heeft een significante omvang en vertoont krapte, op korte en lange termijn, binnen diverse specialisatiegebieden, waaronder die van externe en interne accountants en business controllers. Belangrijke factoren die deze krapte beïnvloeden zijn (1) de behoefte aan een hogere kwaliteit van financiële dienstverlening, zoals aanwezig bij middelgrote accountantskantoren, (2) de toenemende complexiteit van de financiële functie en (3) de verschuiving binnen de financiële functie van een transactionele focus naar een business partner focus. 2 De MSc Accounting & Financial Management komt tegemoet aan de arbeidsmarktbehoefte aan breed, academisch opgeleide specialisten in financieel management: De hoge en solide arbeidsmarktvraag naar financieel specialisten. De sterke aansluiting van het MSc AFM curriculum op de wensen vanuit de arbeidsmarkt. De waarde die de arbeidsmarkt voor financieel specialisten hecht aan een gedegen kennis van accounting. Uit studies blijkt een internationaal geconstateerde trend naar een tekort aan gekwalificeerd financieel specialisten en een toenemend belang van talent management, zoals beschreven in KPMGs eerdere rapport Being the best: Inside the intelligent finance function. Geschetste arbeidsmarktbehoefte wordt onderbouwd met diverse arbeidsmarktstudies en trendberichten van UWV, ROA, Yacht, KPMG,, zie hiervoor paragraaf 5.1. e.v. in het dossier. Kwalitatieve behoefte Uit diverse onderzoeken wordt duidelijk dat de moderne financieel specialist haar focus heeft verschoven van het uitvoeren van transactionele activiteiten naar het fungeren als businesspartner van het management. Deze verschuiving in focus vereist ook andere vaardigheden. In overeenstemming met het bovenstaande wijzen rapporten uit dat er een toegenomen behoefte bestaat aan (startende) financieel specialisten met kennis van moderne informatie- en analysetechnieken (zoals ERP, big data), analytische vaardigheden (in planning, budgettering, kostenmanagement en prestatiemanagement) en bedrijfskundige vaardigheden (zoals leiderschap en strategisch inzicht). De organisaties roepen universiteiten op om partnerschappen aan te gaan met professionele organisaties zoals IMA om het gat tussen gewenste en geboden vaardigheden te verkleinen, geheel in overeenstemming met de keuzes gemaakt binnen het MSc AFM programma van RSM. (zie paragraaf dossier). Een groot en groeiend deel van de Nederlandse accountants of financieel specialisten met een accountingopleiding is werkzaam in een beroep anders dan dat van controlerend accountant. Alumni analyse en trendrapportages tonen aan dat het merendeel van de afgestudeerden een baan vindt in financieel management (niet-accountancy) of daarnaar doorstroomt. Ook dit maakt het 2 Bronnen: Talent Management in de financiele functie (KPMG Advisory, februari 2015); Salarisgids 2015 (Robert Half, 2015); Accountancy functies fors in de lift (Yacht, 10 januari 2014). 6

7 belang van een breed georiënteerde opleiding in accounting en financieel management evident. (zie paragraaf dossier). Benchmark internationale opleidingsprogramma s De curriculumkeuzes binnen het CMA en CFA programma s bevestigen derhalve het belang van een gedegen kennis van accounting voor financieel specialisten. (zie paragraaf dossier) Art. 6 Criterium c: Ruimte in het landelijk aanbod Alle opleidingen in Nederland hebben tussen 2009 en 2013 groei laten zien, zowel de meer op Finance gerichte masters, als de meer op Accounting gerichte masters. Tevens is de gehele instroom in die jaren meer dan verdubbeld (van 652 naar 1532). Ook de specialisatie AF&M bij de Rotterdam School of Management laat een gestage groei zijn van o.a. internationale studenten. Naam opleiding Universiteit croho MSc Finance RUG MSc Finance VU MSc Finance UvT MSc Finance & Investments RSM/EUR MSc International Financial Management RUG MScBA Accounting & Financial Management RSM/EUR MSc Accountancy & Controlling RUG MSc Accounting & Control VU MSc Accountancy & Control UvA MSc Accounting, Auditing & Control ESE/EUR MSc Accounting (Accountancy) UvT / (60060) Totaal Bron: 1CHO / VSNU cijfers in rood: interne gegevens omdat deze programma's specialisaties zijn/waren en geen hoofdopleidingen Stijging van studentenaantallen specialisatie AF&M van de Rotterdam Business School (bron: Datawarehous RSM/Erasmus University). Uit eigen BSc Extern Totaal % buitenlandse studenten 7

8 % % % % % % % Art. 13: Aanvullend criterium voor instemming met een hbo-masteropleiding N.v.t. Overige opmerkingen NVT Tot slot Alle criteria (voor zover van toepassing) zijn beschreven. Relevante bijlagen zijn opgenomen in de bijlagen. Deze aanvraag wordt schriftelijk in tweevoud en digitaal per ingediend bij de Minister van 8

9 OCW respectievelijk de Staatssecretaris van EZ p/a Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs Postbus CD Den Haag 9

Samenvatting aanvraag

Samenvatting aanvraag Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing Nieuwe opleiding is): Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing bestaande opleiding Nevenvestiging

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Additionele beoordeling opleiding tot Master of Public Health (MPH) Universiteit Maastricht

Additionele beoordeling opleiding tot Master of Public Health (MPH) Universiteit Maastricht Additionele beoordeling opleiding tot Master of Public Health (MPH) Universiteit Maastricht April 2005 QANU (Quality Assurance Netherlands Universities) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Eindrapportage monitor Experimenten Open Bestel

Eindrapportage monitor Experimenten Open Bestel Eindrapportage monitor Experimenten Open Bestel Amsterdam, december 2014 In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Eindrapportage monitor Experimenten Open Bestel Emina van den

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen. Adviesrapport

Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen. Adviesrapport Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen Adviesrapport Adviesrapport Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen Adviescommissie Flexibel hoger onderwijs voor werkenden 12 maart 2014 Voorwoord De Nederlandse

Nadere informatie

Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs Een onderzoek over intersectorale samenwerking en personele mobiliteit

Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs Een onderzoek over intersectorale samenwerking en personele mobiliteit Op weg naar een open arbeidsmarkt in het hoger onderwijs Een onderzoek over intersectorale samenwerking en personele mobiliteit arbeidsmarkt en opleidingsfonds hbo ESF 2007 2013 Op weg naar een open arbeidsmarkt

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Managementwetenschappen

Managementwetenschappen Managementwetenschappen Bacheloropleiding Masteropleidingen studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Voorwoord 03 Studeren aan de Open Universiteit Nederland Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen

Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het beleid

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Hanzehogeschool Groningen Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen. HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen. HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, mei 2010 2/65 NQA ITV Hogeschool: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Tolk-Vertaler

Nadere informatie

Directie Kennis en Innovatie. Hendrik Jan Hobbes. Kwaliteit Internationale stages. mei 2009, Den Haag

Directie Kennis en Innovatie. Hendrik Jan Hobbes. Kwaliteit Internationale stages. mei 2009, Den Haag Directie Kennis en Innovatie Hendrik Jan Hobbes Kwaliteit Internationale stages mei 2009, Den Haag Nuffic meil 2009, Den Haag Hoewel de informatie in deze uitgave met de grootste zorg is samengesteld,

Nadere informatie

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Mei 2007 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035

Nadere informatie

Evaluatie Centres of Entrepreneurship

Evaluatie Centres of Entrepreneurship Evaluatie Centres of Entrepreneurship 1 Evaluatie Centres of Entrepreneurship Evaluatiecommissie Centres of Entrepreneurship prof. dr. M. van der Steen dr. M.J.M. van den Berg H.C.W. Verhoeven-van Lierop

Nadere informatie

studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen

studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen studiegids onderwijs met visie managementwetenschappen 2012 2013 Studeren aan de faculteit Managementwetenschappen Deze studiegids geeft een overzicht van alle producten van de faculteit Managementwetenschappen,

Nadere informatie

Stuurinformatie in de Gezondheidszorg: Keurslijf of Kompas?

Stuurinformatie in de Gezondheidszorg: Keurslijf of Kompas? Stuurinformatie in de Gezondheidszorg: Keurslijf of Kompas? Dit rapport is tot stand gekomen door samenwerking tussen Nyenrode Business Universiteit en ConQuaestor. De Nyenrode Business Universiteit is

Nadere informatie

Hbo-master Management of Development. Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein. 6 juli 2006. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Hbo-master Management of Development. Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein. 6 juli 2006. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Hbo-master Management of Development Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein 6 juli 2006 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1

Nadere informatie

MANAGEMENT WETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit www.ou.nl

MANAGEMENT WETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit www.ou.nl 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011

Nadere informatie

Werkconferentie flexibel hoger onderwijs voor werkenden Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Verslag

Werkconferentie flexibel hoger onderwijs voor werkenden Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Verslag Verslag Werkconferentie flexibel hoger onderwijs voor werkenden 12 maart 2013 Cursus- en vergadercentrum Domstad Het onderhavige document is opgesteld naar aanleiding van de werkconferentie flexibel hoger

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren Christelijke Hogeschool Windesheim Scheveningseweg 46 2517

Nadere informatie

Opleiden in de school - 3

Opleiden in de school - 3 Opleiden in de school - 3 Kwaliteitsborging en toezicht Advies Opleiden in de school - 3 Kwaliteitsborging en toezicht Advies INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Onderzoekskader 6 1.3 Opzet

Nadere informatie

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Landelijk opleidingsoverleg Bedrijfskunde MER Colofon Inhoudsopgave Titel: Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Subtitel:

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie