Verslag van het wijkplatform De Heuvel / Amstelwijk d.d. 26 november 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van het wijkplatform De Heuvel / Amstelwijk d.d. 26 november 2014"

Transcriptie

1 Verslag van het wijkplatform De Heuvel / Amstelwijk d.d. 26 november 2014 Aanwezig namens de bewoners De heer W.A. Draaijer (VvE Grashof) Mevr. F. den Heijer Mevr. M. Kleihorst (Amstelwijkbelang/VvE Grashof) Dhr. J. W. van Leeuwen (VvE Burg. Sweenslaan) Mevr. I. M. Martienus (Schout van Eijklaan IV) Dhr. T. P. Metz Dhr. P. Mos (Amstelwijkbelang) Mevr. M.J. Palstra (Schout van Eijklaan IV) Dhr. A.C.J.P.M. Pauwels (VvE Caan van Necklaan) Dhr. Raaijmakers Mevr. E. Soutendijk Mevr. L. van der Spek Dhr. A.J. Tazelaar (VvE Schout van Eijklaan III) Mevr. J. Teunissen (Bewonerscie. Duyvendijklaan) Mevr. L.T.M. Teunissen Mevr. E.H.A. van der Veen Mevr. A.H.R. de Roy van Zuydewijn (VvE Schout van Eijklaan III) Aanwezig namens de gemeente Mevr. V. van Hurck (wijkmanager en voorzitter) Mevr. F. Akgoz (beheerder schone leefomgeving) Dhr. N. Huis in t Veld Verslag Mevr. J.E.J. Smits (Het Notuleercentrum) Aanwezig namens derden Dhr. E. Verbeek (Stg. Platform Gehandicapten) Mevr. S.J. Duijvestijn-van Leusden (gemeenteraad fractie GBLV) Met kennisgeving afwezig Mevr. C. J. Albers (wijkagent) Mevr. W. Mangré (Stg. Woej) Mevr. J. P. Richmond Dhr. C.B. de Sterke (Schout van Eijklaan IV) Mevr. A. van Vliet Mevr. A. Zaat (Platform Gehandicapten) 1. Opening / mededelingen De voorzitter opent de vergadering om uur en heet de aanwezigen welkom. Fatma Akgoz is te gast bij agendapunt 3 Project Zwerfval. Zij is beleidsmedewerker en beheerder van het programma Schone Leefomgeving. 2. Vaststellen verslag 17 september 2014 Het verslag van 17 september 2014 wordt ongewijzigd vastgesteld. 3. Project Zwerfafval Er zijn veel soorten afval, maar vooral zwerfafval is vanavond onderwerp van gesprek. Dit type afval brengt veel irritatie teweeg onder bewoners. In de wijk draait al een project genaamd de Beestenbende. De Beestenbende bestaat uit een groep van circa 90 basisschoolkinderen uit groepen vier tot en met zeven, die een keer 1

2 in de maand in een aantal wijken onder begeleiding zwerfafval opruimen. De bedoeling is kinderen te leren de eigen leefomgeving schoon te houden met het idee dat zij anderen het goede voorbeeld geven en later als volwassenen hun eigen kinderen hetzelfde zullen leren. Deelname aan de Beestenbende is geheel vrijblijvend. De kinderen worden beloond met een jaarlijks uitje buiten de gemeente en zij gaan twee keer per jaar op excursie binnen de gemeente. Daarnaast lopen er ook enkele projecten bij Woej. Zo richt Schoon is heel gewoon zich op het beter aanbieden van het huisvuil, o.a. door het helpen aanvragen van een Avalexpasje. In de Prinsenhof verwijderen vrijwilligers van het Vadercentrum het drijfvuil uit de vijver in het park. In de praktijk is gebleken dat al deze projecten onvoldoende bijdragen aan het terugdringen van het zwerfafval. In De Heuvel/Amstelwijk en De Prinsenhof wordt daarom een apart project opgestart. Het voorkomen van zwerfafval en het activeren van bewoners om hierin te helpen zijn belangrijke aspecten van het project. Het bestrijden van zwerfafval vraagt bewustzijn en gedragsverandering. Er is een projectgroep samengesteld om bewoners bij het project te betrekken. Een conceptprojectplan met de centrale boodschap en mogelijke acties en maatregelen wordt opgesteld. In een gezamenlijke bijeenkomst met het wijkplatform Prinsenhof zal deze worden besproken. Ideeën en suggesties zijn meer dan welkom. (Ludieke) acties geven een goed resultaat en brengen sociale cohesie in de wijk. Een schone leefomgeving maakt dat mensen zich prettiger en veiliger voelen en heeft ook effect op de waarde van koopwoningen. Opmerkingen, vragen en suggesties van bewoners De Beestenbende bestaat slechts uit een (kleine) groep kinderen. Er is meer nodig om tot de jeugd door te dringen. Ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van kinderen en een gedragsverandering bij volwassenen is net zo nodig en wenselijk. De Beestenbende is niet bedoeld als bemoeienis met de opvoeding, maar als een positieve beïnvloeding. Dit soort initiatieven vervangt geenszins de structurele reiniging die de gemeente uitvoert. Projecten zijn vooral bedoeld om zwerfafval te voorkomen, zodat er wellicht minder vaak gereinigd hoeft te worden. Zwerfafval ontstaat in de openbare ruimte, waarin bewoners, scholieren en mensen van buitenaf zich bewegen. Het is niet mogelijk om iedereen te bereiken en gedragsbeïnvloeding heeft lang niet bij iedereen effect. In de wijk is veel verloop van bewoners en voorlichting moet continu gegeven worden. Sociale cohesie is een abstract begrip en is een breed maatschappelijk probleem. Het zou goed zijn om in delen van de wijk te inventariseren; welke problemen zijn op welke locaties bij winkels, scholen en woningen zichtbaar en wat zijn de oorzaken? Na inventarisatie kunnen gerichte acties ondernomen worden, die afgestemd zijn op de locaties en oorzaken. De gemeente kent de hotspots en werkt samen met de wijkmanager, handhavers, Stichting Woej en wijkagenten. De inzet van bewoners zelf is ook nodig. Er zijn bewoners die zelf zwerfafval opruimen. Andere bewoners vinden het opruimen een taak van de gemeente. Een bewoner geeft aan dat het door de brievenbus gooien van een envelop met sigarettenpeuken of snoeppapier bij de vervuiler effectief werkt. 2

3 Vanaf de supermarkt Dirk tot aan het Veurs College is een spoor van afval waarneembaar. Bewoners betreuren het dat vertegenwoordigers van de scholen het wijkplatform zo weinig bijwonen. Vaste aanspreekpunten ontbreken bij de scholen. Rokende leerkrachten geven het slechte voorbeeld door zelf sigarettenpeuken op de grond te gooien. Een voorbeeld van een concrete actie is een tegelasbak te verschaffen aan een school, die de asbak dan zelf (dagelijks) leegt. Het zou goed zijn om met de schooldirecteur een rondje buiten de school te maken om het zwerfafval te laten zien. Het bestuur van een school is verantwoordelijk voor het gedrag van leerlingen op het terrein van de school, maar de bevoegdheid eindigt bij de grenzen van het schoolterrein. Kunnen schoolbesturen niet meer aangesproken worden op hun verantwoordelijkheid? Bewoners kunnen zelf initiatief nemen en volwassenen, jeugd en scholen aanspreken op het weggooien van afval. Een schone omgeving beïnvloedt het gedrag positief. Schoon trekt schoon aan. Vuil trekt vuil aan. Het heeft bewoners veel moeite gekost om een tweede vuilnisbak te laten plaatsen bij het speeltuintje. Dit is wel effectief gebleken, want jongeren ruimen daar nu beter op. Bij de ondergrondse containerplaatsen wordt met name tijdens het weekend veel afval, los en in vuilniszakken, en grof vuil gedumpt. Gekeken kan worden naar het tijdstip van legen van de containers. Het zou al helpen als deze vóór het weekend geleegd worden. Is het nodig om de frequentie van legen te verhogen? Het is belangrijk te blijven melden bij het Meldpunt Openbare Ruimte (MOR). De handhavers van de gemeente gaan hier op af en rechercheren op de herkomst van het afval en beboeten de vervuiler. Het ophangen van foto s bij de hoogbouw met voorbeelden van gewenst en ongewenst gedrag werkt goed. Bewoners kunnen helpen door te beginnen bij de eigen flat en leefomgeving. De flats zijn redelijk onder controle, behalve De Amstelhof. Het zou goed zijn met de huismeester te overleggen. Elke stap en elk initiatief helpt. Het afvalbrengstation van Avalex is al om uur dicht. Grof vuil wordt gratis opgehaald, maar de vele regels en lange wachttijd aan de telefoon weerhouden mensen ervan het afval aan te bieden. De gemeente werkt aan een nieuw afvalbeleid samen met vijf andere gemeenten. Een langere openingstijd van het afvalstation maakt onderdeel uit van de plannen. Winkeliers verpakken hun waar overdadig met meer risico op afval. Winkeliers klagen zelf ook over het gebrek aan samenspraak tussen winkeliers onderling en over de verpaupering rondom hun winkels. Fatma Akgoz roept de aanwezigen op zich te melden bij de wijkmanager, zodat een groepje van vier of vijf bewoners mee kan denken met de projectgroep. 4. Actiepuntenlijst Actie 1 convenant met scholen op het Fluitpolderplein: het ID-college is aan het reorganiseren. Bij klachten kan telefonisch contact worden opgenomen via het algemene telefoonnummer. Zaken kunnen ook altijd via aan scholen worden gemeld. Naar aanleiding hiervan ontstaat een discussie over de betrokkenheid van scholen en wat onder de verantwoording valt van de gemeente. Bewoners kunnen ook zelf initiatief nemen door contact op te nemen met de scholen of binnen te lopen. Het vervolgoverleg tussen het schoolbestuur, gemeente en bewoners heeft nog niet plaatsgevonden, maar is wel wenselijk. Mevrouw van der Spek zal proberen zo n overleg tot stand te brengen. Mocht dit niet lukken, 3

4 dan zal de wijkmanager het proberen. Het is de bedoeling dat het gesprek vóór het volgende wijkplatform plaatsvindt. Het actiepunt blijft staan. Actie 2 eerste flat Grashof / Fluitpolderplein: de groenvakken zijn aangebracht en de beplanting volgt zodra dit mogelijk is. Het aanbrengen van een gele streep is overbodig, omdat het parkeerverbod al aan het begin van de straat is aangegeven. Handhaving is wel nodig. Het actiepunt wordt verwijderd. Actie 3 Burgemeester Kolfschotenlaan: verkeerskundige aanpassingen zijn nog niet uitgevoerd. Zodra de planning bekend is, wordt het wijkplatform geïnformeerd. Het actiepunt blijft staan. Actie 4 zwerfafval in de wijk: dit is besproken onder agendapunt 3. Het actiepunt blijft staan. Actie 5 verkeerssituatie Dobbelaan: de ontsluiting van het verkeer aan de Dobbelaan is onvoldoende. Ongeveer vijf jaren geleden is al een plan gemaakt met een nieuw ontwerp voor de indeling van de straat om de bereikbaarheid te verbeteren. Destijds was onvoldoende financiering beschikbaar om het plan uit te voeren. De wijkmanager beziet of het oude plan nog actueel is en financieel past in het Programma van de Buurtvisie voor De Heuvel in het onderdeel Buiten. Het actiepunt blijft staan. Actie 6 bladkorf: voor 2014 is geen budget beschikbaar voor het plaatsen van een bladkorf in de wijk. De wijkmanager kaart dit in een vroegtijdig stadium aan voor de herfst Het actiepunt blijft staan. 5. Rondvraag De wijkmanager heeft een aantal onderwerpen voor de rondvraag. In het kader van de pijler Binnen van de Buurtvisie is overleg gevoerd tussen de gemeente en de VvE s om samen te werken aan kostenbesparingen voor lastenverlagingen. Drie mogelijke besparingen zijn naar voren gekomen, die met gedeeltelijke of volledige subsidie gerealiseerd kunnen worden: het opstellen van een zogenaamd energieprestatie-advies, het vervangen van verlichting in de algemene ruimten door LED-verlichting en het vervangen van verouderde cv-ketels. De ALV van de VvE s hebben het laatste woord. Meer nieuws over de subsidieregeling volgt via de VvE s. Een bewoner merkt op dat in zijn flat al jaren geleden energiebesparende maatregelen zijn genomen, zoals de overstap van olie naar gas en LED-verlichting en dat de bewoners dit zelf hebben bekostigd. In de Margrietschool zijn volop activiteiten gestart. Bewoners kunnen zich nog aanmelden om andere activiteiten te organiseren. De combinatiefunctionaris is vanuit de dienst Sport en Welzijn gestart met naschoolse activiteiten op de Margrietschool. Het jongerencentrum aan de Dobbelaan is geopend. De buitenruimte bij het centrum moet nog ingericht worden, onder andere met fitnesstoestellen, die begin 2015 worden geïnstalleerd. Meer informatie volgt via de nieuwsbrief van De Heuvel/Amstelwijk. Stichting Woej bezoekt mensen in de buurt in het kader van het thema eenzaamheid. Het project Het Huis wordt door een stichting van ouders met meervoudig gehandicapte kinderen gerealiseerd. Een kleinschalig woonproject wordt gebouwd voor jong 4

5 volwassenen met een handicap gecombineerd met een ontmoetingsruimte en activiteiten. De locatie is achter de Kruisheuvelkerk. De haalbaarheid van het project wordt nog onderzocht. Een bewoner vraagt of gecommuniceerd is met de aanpalende VvE s. Een artikel is in het Krantje verschenen en na eerder kritiek over gebrek aan communicatie is er wel contact geweest met de voorzitter van de VvE, maar echte communicatie heeft niet plaatsgevonden. De wijkmanager zegt dat het moment van informatie altijd lastig te bepalen is. Voor besluitvorming is altijd een inspraakprocedure van kracht. De bewoner zegt dat informatie niet vroeg genoeg gegeven kan worden, een dergelijk project is immers van grote invloed op de leefomgeving. De wijkmanager bespreekt dit met haar collega. Een informatiebijeenkomst voor bewoners wordt in januari 2015 georganiseerd, eventueel gecombineerd met andere onderwerpen zoals de uitbreidingsplannen van supermarkt Dirk. Als onderdeel van de pijler Buiten zijn workshops gehouden met input van bewoners over de openbare ruimte. De uitkomsten van de workshops worden vertaald naar plannen. Meer nieuws volgt in februari Mevrouw Van der Veen zegt dat het vele fietsen in winkelcentrum Leidsenhage gevaarlijke situaties oplevert voor ouderen en kleine kinderen. Is het mogelijk een duidelijkere bebording aan te brengen? De wijkmanager overlegt dit met de afdeling Handhaving en beziet of de bebording aangepast kan worden. Mevrouw Duijvestijn nodigt bewoners uit om de openraadhuisavond op 16 december 2014 bij te wonen. De gespreksonderwerpen worden nog in het Krantje gepubliceerd. De gemeente wil graag bewoners betrekken; wij zijn de gemeente. Mevrouw Palstra vraagt wat het risico is op een clandestien vreugdevuur op het Kennedyplein, nu de organisator van voorgaande jaren het vreugdevuur niet meer organiseert. De wijkmanager vraagt bewoners oren en ogen van de wijk te zijn in de aanloop naar de jaarwisseling. Hiervoor kan men zich aanmelden via Meldingen kunnen altijd via het MOR. Mevrouw Palstra wijst op de hoge rand bij de afvalcontainers, waardoor de containers moeilijk bereikbaar zijn voor rollators en rolstoelen. De heer Van Leeuwen heeft op 20 november 2014 een bijeenkomst bijgewoond over wederopbouwwijken. De wijken De Heuvel en De Prinsenhof nemen een bijzondere plaats in als wederopbouwwijken. De heer Raaijmakers geeft aan dat het uitvoeringsprogramma van de ruimtelijke verkenning van De Heuvel te vinden is op het Internet. De buurtvisie is op deze informatie gebaseerd. De wijkmanager voegt een link aan dit verslag toe. Ruimtelijke-verkenning-Heuvel Een bewoner refereert aan de vorige vergadering waarin de zorg is uitgesproken over de parkeergarage onder de school. De garage is overdag volop verlicht en in de nacht is het aardedonker met slechts twee lampjes. Hij vraagt of hier actie op is ondernomen. De wijkmanager heeft in het vorige overleg al aangegeven dat de verlichting aan de normen voldoet. Zij vraagt meldingen te doen bij het MOR zodra onregelmatigheden worden 5

6 waargenomen. De bewoners uiten nogmaals hun zorg, ook vanwege de komende jaarwisseling en het risico op brand en letselschade door vuurwerk en het stoken van vuurtjes. De suggestie wordt gegeven om het beveiligingsbedrijf dat regelmatig bij de school komt de parkeergarage af te laten sluiten rond de jaarwisseling. De parkeergarage moet echter toegankelijk blijven voor parkeerders. De parkeergarage is gezamenlijk eigendom van de gemeente en de scholen. De wijkmanager vraagt na of het beveiligingsbedrijf iets kan doen rondom de jaarwisseling en of het mogelijk is de parkeergarage overdag open te laten en in de nacht te sluiten. Een bewoner heeft vanavond gezien dat de buitenverlichting van de gymzaal kapot is aan een andere kant dan de vorige keer is gemeld. De wijkmanager zal er een MOR-melding van maken. Een bewoner zegt dat als de verlichting van de lokalen van de Margrietschool uit is, het gebied rondom de school aardedonker is. Kan hier buitenverlichting worden aangebracht? De heer Draaijer vraagt waarom over de komst van een extra ondergrondse afvalcontainer tegenover de Amstelhof niet is gecommuniceerd met de bewoners. De wijkmanager vraagt na wat de aanleiding is voor het plaatsen van de containers en waarom hierover niet gecommuniceerd is. Mevrouw Kleihorst vraagt of er al een nieuwe bestemming is gevonden voor de oude bibliotheek. De Wijkmanager antwoordt dat dit niet het geval is. Mevrouw Kleihorst geeft verder aan dat hang- en sluitwerk met politiekeurmerk ook een uitstekende bestemming voor subsidie voor VvE s zou zijn en vraagt of de voorzitter dit voorstel alsnog in de overweging kan meenemen. Een reactie van één van de aanwezigen in de vergadering is, dat hang- en sluitwerk tot de verantwoordelijkheid van de VvE of individuele eigenaar behoort. Mevrouw Kleihorst reageert hier weer op dat ook vervanging van oude CV-ketels onder de verantwoordelijkheid van de VvE of individuele eigenaar behoort en dat zij het verschil niet ziet. Een bewoner geeft aan dat nieuwe bewoners vaak geen Avalex-pasje hebben. De wijkmanager antwoordt dat elk huishouden een pasje krijgt, de oude bewoner dient het pasje achter te laten of over te dragen. Wanneer dit niet gebeurt, kan de nieuwe bewoner een nieuw pasje aanvragen bij Avalex. De oude pas wordt dan geblokkeerd. Mevrouw J. Teunissen laat weten dat gestart is met de organisatie van het Heuvelfeest op eerste Pinksterdag (24 mei 2015). Mevrouw L. Teunissen vindt de opslag van allerlei materialen op het Kennedyplein op de gemeente niet passen in het thema van een schone leefomgeving. De heer Verbeek vraagt of mensen last hebben ondervonden bij de buitenlift nabij de bibliotheek. De wijkmanager vraagt aan haar door te geven wanneer de lift niet gefunctioneerd heeft of als mensen hebben vastgezeten. Zij geeft dit dan door aan het Platform Gehandicapten. 6

7 6. Sluiting De data voor het wijkplatform in 2015 zijn: 18 februari, 20 mei, 9 september en 25 november in de Kruisheuvelkerk. De voorzitter sluit de vergadering om uur. 7

HATERT ONDER DE PANNEN

HATERT ONDER DE PANNEN HATERT ONDER DE PANNEN Toekomstplan voor Hatert Oktober 2001 Directie Wijkaanpak en Leefbaarheid Gemeente Nijmegen 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Waarom dit rapport? 3 1.2 Hoe is het rapport gemaakt?

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Samenstelling: Dominique Boelen Manager Afdeling Beheer Leefomgeving Gemeente Vlissingen

Samenstelling: Dominique Boelen Manager Afdeling Beheer Leefomgeving Gemeente Vlissingen COLOFON Samenstelling: Dominique Boelen Manager Afdeling Beheer Leefomgeving Gemeente Vlissingen Mariët Kaptein Proces- en projectadviseur en projectleider Proeftuin Gemeente Vlissingen Marc de Jong Senior

Nadere informatie

VOORZITTER VOORZITTER

VOORZITTER VOORZITTER 1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 29 oktober 2009 en voortgezet op maandag 2 november 2009 in het gemeentehuis te Uithuizen.. Aanwezig: Voorzitter

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Werken aan toegankelijkheid

Werken aan toegankelijkheid Werken aan toegankelijkheid Handreiking toegankelijkheidsbeleid met praktische adviezen voor gemeenten Auteurs: Nienke Blijham Judith van Lier Monique Vernoy (redactie) 1 Colofon 2011 Vilans Niets uit

Nadere informatie

Wijkberichten in De Brug

Wijkberichten in De Brug Wijkberichten in De Brug Wie haalt het afval uit het water? Het Wijkservicecentrum informeert haar bewoners optimaal door middel van verschillende communicatiemiddelen. Tot voor kort ontvingen de bewoners

Nadere informatie

Bestaande bouw. Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen. Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl

Bestaande bouw. Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen. Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl Bestaande bouw Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen 2015 Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl 2 POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 Verschil nieuwbouw en

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering VvE Ravelijn 26 juni 2014, gehouden in het Aristo zalencomplex, Brennerbaan 150, te Utrecht, aanvang 19.30 uur.

Algemene Ledenvergadering VvE Ravelijn 26 juni 2014, gehouden in het Aristo zalencomplex, Brennerbaan 150, te Utrecht, aanvang 19.30 uur. Algemene Ledenvergadering VvE Ravelijn 26 juni 2014, gehouden in het Aristo zalencomplex, Brennerbaan 150, te Utrecht, aanvang 19.30 uur. Aanwezig bestuur: Tanja Beelen (algemeen/technisch bestuur) Hans

Nadere informatie

Colofon. Vereniging NOV, april 2012

Colofon. Vereniging NOV, april 2012 In veilige handen Hoe begeleid ik vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Voor steunpunten en ondersteuners Colofon Tekst: Saskia Daru, Ronald Hetem, Wendela

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Auteurs. raadsleden John Huijs. ondersteuning Gerda Dings Druk. Uitgave Raadswerkgroep Stad. (GL) * Jos Feller (D66) Bep Holla (PvdA)

Auteurs. raadsleden John Huijs. ondersteuning Gerda Dings Druk. Uitgave Raadswerkgroep Stad. (GL) * Jos Feller (D66) Bep Holla (PvdA) Burgers aan zet Als we niets meer verlangen, Komt het spook van de herhaling in beeld: Dit was de twintigste eeuw, Wilt u er nog zo een? (A. Cornelis, Logica van het gevoel) COLOFON INHOUD Burgers aan

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen. 2. Verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 29 april 2015 Gevraagd besluit: Vaststellen van verslag en besluitenlijst.

1. Opening en mededelingen. 2. Verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 29 april 2015 Gevraagd besluit: Vaststellen van verslag en besluitenlijst. Agenda 4 e openbare vergadering algemeen bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag vrijdag 3 juli 2015, aanvang 15.00 uur, in vergaderzaal G van het kantoor van de MRDH, Grote Marktstraat 43 Den Haag 1.

Nadere informatie

Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin

Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Welkom bij de Wegwijzer voor Centrum Jeugd en Gezin De Wegwijzer is een instrument om in uw gemeente de route tot het Centrum

Nadere informatie

Workshop Besturen & beleid maken

Workshop Besturen & beleid maken Workshop Besturen & beleid maken organisatie visie & beleid activiteiten middelen medewerkers sfeer & imago communicatie verandering vof Jan Klumper Marjolijn Lamme Bij het reilen en zeilen van een vereniging

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14 176 In samenwerking met Marja van Dijk, JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding. 177 Het is woensdagmiddag. Een aantal jongens en meisjes in de groep wil voetballen. Helaas is de bal

Nadere informatie

Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen

Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen 1 Inhoud 1.Inleiding 2 2.Analyse huidige aanpak jeugdoverlast in Deventer 3 2.1.Gebruikte definities 3 2.2.Gegevens gebiedscan politie 4 2.3.Huidige aanpak

Nadere informatie

Regel die burgerinitiatieven

Regel die burgerinitiatieven Regel die burgerinitiatieven Hoe gemeenten en maatschappelijke initiatieven in de openbare ruimte en publiek toegankelijke gebouwen omgaan met aansprakelijkheid December 2013 1 2 Voorwoord Ont-regel die

Nadere informatie

2003 Burgerjaarverslag. Naar een nieuw evenwicht

2003 Burgerjaarverslag. Naar een nieuw evenwicht 2003 Burgerjaarverslag Naar een nieuw evenwicht 1 Naar een nieuw evenwicht De titel van dit tweede Burgerjaarverslag naar een nieuw evenwicht suggereert dat wij uit evenwicht zijn. En dat is ook zo. Ik

Nadere informatie