Werkgever draagt risicoaansprakelijkheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkgever draagt risicoaansprakelijkheid"

Transcriptie

1 Nummer 5, editie: oktober 2008 Grieppandemie Update Deze update verschijnt meerdere keren per jaar. Meer informatie over het dossier grieppandemie vindt u op Het is niet de vraag of, maar wanneer er een nieuwe grieppandemie uitbreekt. Voorbereiding op een uitbraak is dus noodzakelijk. Het project Griep & Maatschappij van de ministeries van VWS en BZK stimuleert deze voorbereiding en houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen en activiteiten. Deze nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen die direct of zijdelings te maken heeft met crisisbeheersing, continuïteitsplannen en de bestrijding van infectieziekten. 3 Fase Voor de uitbraak van een grieppandemie heeft de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) een fasering opgesteld. Op dit moment bevinden wij ons in fase 3 (nog geen mens-op-mens overdracht). Voor een toelichting op de fasering: Aanname dat grieppandemie werkgevers overkomt is niet juist Aansprakelijkheidsclaims van werknemers jegens hun werkgevers kunnen na een grieppandemie voor een nare nasleep zorgen. Wat kunnen werkgevers doen om zich hierop voor te bereiden? De aanname dat een grieppandemie de werkgever overkomt en dat er dan sprake is van overmacht is niet juist, constateren mr. drs. N.U.N. Kien en mr. A.H.C.M. Smeets van Kienlegal. In dit artikel beschrijven zij de verplichtingen van een werkgever en wat de mogelijkheden zijn om de risico-aansprakelijkheid te verminderen. Werkgever draagt risicoaansprakelijkheid De plichten van een werkgever zijn geregeld in het Burgerlijk Wetboek (BW), artikel 7:658 BW. In dit artikel staat dat de werkgever verplicht is het werk op een veilige wijze in te richten. Deze verplichting geldt ten opzichte van vast en ingeleend personeel en uitzendkrachten. Een werkgever is daarvoor verantwoordelijk en draagt in principe het risico. Abonneren Automatisch een bericht ontvangen als er weer een Update is? Ga naar abonneren.minvws.nl en meld u aan. Op grond van artikel 3 van de Arbeidsomstandighedenwet zorgt een werkgever voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers ten aanzien van alle met de arbeid verbonden aspecten en voert de werkgever beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden, waarbij de stand van de wetenschap en de professionele dienstverlening in acht genomen moet worden. In jurisprudentie (bijvoorbeeld Hoge Raad, 13 juli 2007, LJN BA7355) wordt snel aangenomen dat de werkgever aansprakelijk is, tenzij de werkgever kan aantonen dat hij er alles aan heeft gedaan om schade voor werknemers te voorkomen. De bewijslast is in de loop der jaren steeds meer bij de werkgever komen te liggen. De werkgever draagt een risicoaansprakelijkheid. lees verder op pagina 2 >>

2 Nummer 5, oktober 2008 vervolg van pagina 1 >> Aanname dat grieppandemie werkgevers overkomt is niet juist Werkgever is verplicht om zich voor te bereiden Toegespitst op een grieppandemie betekent dit dat als de werkgever niet of onvoldoende is voorbereid op een grieppandemie en als er geen of onvoldoende maatregelen ter beperking van de risico s zijn genomen, de werkgever aansprakelijk is. De aanname dat een grieppandemie de werkgever overkomt en dat er dan sprake is van overmacht, is niet juist. Ook in een dergelijke situatie blijft de werkgever verplicht zich voor te bereiden. Dat betekent in de praktijk dat de werkgever het werk zo moet organiseren dat daaruit geen nadelige invloed op de veiligheid en de gezondheid van de werknemer voortvloeit. De gevaren en risico s voor de gezondheid moeten zoveel mogelijk worden voorkomen of beperkt. Daarbij gaat collectieve bescherming voor op individuele bescherming van een werknemer. Hoe kunnen werkgevers zich voorbereiden? Werkgevers kunnen zich op een grieppandemie voorbereiden en daarmee de aansprakelijkheid ten opzichte van schadeclaims van werknemers verkleinen door: een goede voorbereiding op een grieppandemie. Binnen een risico-inventarisatie kan de grieppandemie als gebeurtenis meegenomen worden; de maatregelen die voortvloeien uit de risico-inventarisatie daadwerkelijk te treffen. Daarbij zijn het voorkomen van besmettingsgevaar op de werkvloer, een zo groot mogelijke beperking van het reisgedrag en verplaatsingen binnen de organisatie van belang; een goede, handzame instructie voor al het personeel vast, tijdelijk of ingeleend te maken; na de grieppandemie zorg te besteden aan werknemers. Oververmoeidheid kan immers leiden tot een verminderde weerstand en een beperktere belastbaarheid van personeel. Verzekerbaarheid tegen schade bij rampen Slachtoffers van rampen kunnen in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming van het rijk. Voor 1998 werd zo n tegemoetkoming op ad hoc basis en onverplicht verstrekt. Dit hield in dat de overheid niet aansprakelijk was voor de schade, maar uit solidariteit een financiële tegemoetkoming verstrekte. Vanaf 1998 is een structurele regeling ingevoerd: de Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen en zware ongevallen (WTS). Met de WTS kan het rijk een tegemoetkoming voor schade en kosten ten gevolge van de in die wet genoemde rampen aan slachtoffers toekennen. Toch zijn ook na 1998 financiële tegemoetkomingen uit solidariteit toegekend. Denk aan de Legionalla-epidemie na het evenement West-Friese Flora, de cafébrand Volendam en de Vuurwerkramp in Enschede. Het kabinet pleit in lijn met het advies van de Commissie Tegemoetkomingen bij Rampen en Calamiteiten (CTRC) voor Solidariteit met beleid. Kern van het standpunt is dat de ad hoc regelingen voor onverplichte tegemoetkomingen voorkomen moeten worden. De overheid is geen collectieve stroppenpot. Het kabinet is het ook eens met de commissie waar zij stelt dat rampschade primair moet worden vergoed via het aansprakelijkheidsrecht en het verzekeringsrecht. Dit stelsel moet zodanig robuust zijn dat er geen behoefte meer bestaat aan incidentele regelingen. Nils Ligthart, senior beleidsadviseur natuurrampen en schade bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft in dit artikel een toelichting op het kabinetsstandpunt. Verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor risicovolle bedrijven? In het kabinetsstandpunt is melding gemaakt van verbeteringen in de afwikkeling van letselschade en de ontwikkeling van normen voor inkomensschade. Dergelijke verbeteringen in het aansprakelijkheidsrecht zijn alleen zinvol als gedupeerden de geleden schade ook daadwerkelijk op de veroorzaker kunnen verhalen. Vooral risicovolle bedrijven moeten zorgen voor goede financiële zekerheidsstelling voor schade die hun activiteiten kunnen veroorzaken. Een van de actiepunten is een onderzoek naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor risicovolle bedrijven. Verzekeren van verzekerbare schade bevorderen Potentieel gedupeerden moeten zich goed verzekeren, want zij moeten hun eigen schade dragen als de aansprakelijke partij geen verhaal biedt of wanneer er geen aansprakelijke partij is aan te wijzen, zoals bij natuurrampen. Het rijk wil met voorlichting de samenleving bewust maken van mogelijke risico s en het verzekeren van verzekerbare schade 2

3 bevorderen. Ook wijst zij erop dat het welbewust niet verzekeren van risico s consequenties kan hebben voor eventuele tegemoetkomingen van de overheid. Uit de Quick scan (on)verzekerbare schade die in 2006 in opdracht van het rijk door AEF is uitgevoerd blijkt dat het verzekeren van risico s, die nu als onverzekerbaar te boek staan, (uiteindelijk) via de markt is te realiseren. Een van de acties is om de verzekerbaarheid van schade als gevolg van natuurrampen zoals overstromingen en aardbevingen via een, al dan niet hybride, verzekeringsconstructie te vergroten. Het rijk is met verzekeraars in gesprek en komt eind 2008 met een voorkeursrichting. Daarna wordt bekeken of de gekozen verzekeringsconstructie geschikt is voor andere type rampen. Is een (griep)pandemie verzekerbaar? Uit de Quick Scan (on)verzekerbare schade blijkt dat de bedreiging van de volksgezondheid door een ziektegolf voor de getroffenen redelijk goed verzekerbaar is. Gezondheidsschade als gevolg van een pandemie is, mits de oorzaak geen moedwillige is, verzekerbaar door een dekking via de zorgverzekering. Vaccins en vaccinatie en kosten voor geneeskundige behandeling zijn gedekt via de reguliere zorgverzekering of worden door de overheid aangeboden. Inkomstenderving is deels te verzekeren via aanvullende verzekeringen. Verder kunnen gedupeerden terugvallen op de bestaande sociale zekerheid. Aansprakelijkheidsverzekeringen zijn niet aan de orde, omdat er in de regel geen sprake is van een aansprakelijke partij. Voor bedrijven is het van belang de bedrijfseconomische risico s van griepscenario s na te gaan en daarvoor de benodigde maatregelen te nemen. Geen nationaal solidariteitsfonds, want huidige vangnet voldoet Als het aansprakelijkheidsrecht en (private) verzekeringen geen soelaas bieden, vormt de WTS een vangnet. De aanbeveling van de commissie tot het instellen van een nationaal solidariteitsfonds heeft het kabinet niet overgenomen. De WTS is in de basis een goed functionerend vangnet. Er zijn wel wat verbeteringen nodig, vindt het kabinet. Er is daarom met de herziening van deze wet gestart. Er wordt bekeken of de categorie personenschade, waartoe letselschade en inkomensderving behoren, in de WTS kan worden opgenomen. Letselschade is op dit moment uitgesloten in de WTS, terwijl uit rampen in het verleden blijkt dat de markt op dit punt tekortschiet. De overheid moet zich strikt vasthouden aan het vangnetkarakter van de WTS. Schade die redelijkerwijs verzekerbaar of verhaalbaar is, dan wel te wijten is aan de eigen schuld van de benadeelde, komt niet voor een tegemoetkoming in aanmerking. Naar meer duidelijkheid en eenduidigheid Het kabinet meent dat verbeteringen in bestaande compensatiemechanismen zoals het bevorderen van verzekerbare schade en een aangepast WTS voor meer duidelijkheid en eenduidigheid over de vergoeding van rampschade gaat zorgen. Niet alleen voor burgers en bedrijven, maar ook voor de overheid zelf. Opschorting wettelijke beslistermijnen mogelijk bij grieppandemie? Bestuursorganen moeten tijdig besluiten nemen op aanvragen en bezwaarschriften. Dat is vandaag de dag een veelgehoorde opvatting. Die opvatting heeft nu gestalte gekregen in de Wet dwangsom en rechtstreeks beroep bij niet tijdig beslissen, een voorgestelde wijziging van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Er zijn echter situaties waarbij het niet mogelijk is om binnen de wettelijke termijn een besluit te nemen, waarbij opschorting van de beslistermijn (oftewel het tijdelijk stilzetten van de klok van de beslistermijn) mogelijk is. Is de uitbraak van een grieppandemie zo n situatie? René van Wissen, senior jurist bij het CIBG, een agentschap van het ministerie van VWS, geeft antwoord. Rampen kunnen leiden tot overmachtssituaties. Voorbeelden daarvan zijn de vuurwerkramp in Enschede in mei 2000 en de gemeente Wilnis na de dijkdoorbraak in In dergelijke situaties kan niet van een bestuursorgaan worden verwacht dat het binnen de wettelijke termijn een besluit neemt op aanvragen en bezwaarschriften. De Awb noemt een aantal situaties waarin een beslistermijn kan worden opgeschort. De situatie die bij een grieppandemie van toepassing zou kunnen zijn, is die waarin het bestuursorgaan wegens overmacht niet in staat is om een beschikking te geven (het vermoedelijk toekomstige artikel 4:15, tweede lid, aanhef en onder c, Awb). Redelijkerwijs zou je ervan moeten kunnen uitgaan dat een grieppandemie aanleiding moet zijn voor een succesvol beroep op overmacht. Maar óf een beroep op overmacht bij een grieppandemie succesvol is, is uiteindelijk aan de rechter. 3

4 Nummer 5, oktober 2008 Gezond blijven werken: samen beter aan de slag! Tijdens een grieppandemie lopen werknemers het risico besmet te raken in contact met andere mensen, bijvoorbeeld op kantoor of op weg naar werk of huis. Wanneer werkzaamheden een hoger risico voor de gezondheid of veiligheid van de werknemer met zich meebrengen dan de risico s van het normale maatschappelijke verkeer, moet de werkgever die risico s ondervangen. Dus ook tijdens een grieppandemie. Marian van Zadelhoff, beleidsmedewerker arbeidsomstandigheden bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid licht toe waarom. Voorbeelden van werknemers die door de aard van hun werk een verhoogd risico lopen om besmet te raken met het griepvirus zijn werknemers in de gezondheidszorg of schoonmaaksector. De Arboregelgeving verplicht hun werkgevers de risico s in te schatten en maatregelen te treffen (Risico Inventarisatie en -Evaluatie). Er zijn ook werknemers met verhoogde risico s doordat ze ter voorbereiding op en tijdens een grieppandemie gericht werken met het pandemische griepvirus. Denk aan laboratoria waar onderzoek wordt gedaan aan virussen. Voor dit type arbeid met biologische agentia gelden, naast de Risico Inventarisatie en -Evaluatie plus plan van aanpak, aanvullende Arboregels om de gezondheid op de werkvloer te borgen. Werknemers die niet door hun type arbeid een verhoogd risico kennen, lopen wel het risico besmet te raken in contact met mensen, bijvoorbeeld op weg naar werk of huis. Dit zijn risico s van het normale maatschappelijke verkeer. De werkgever hoeft hiertegen op grond van de Arbowet geen maatregelen te nemen, maar heeft er natuurlijk wel belang bij dat zijn organisatie blijft functioneren. De overheid adviseert werkgevers daarom om maatregelen te treffen. Voor werkgevers in vitale sectoren kunnen maatregelen verplicht zijn vanuit andere regelgeving dan Arboregelgeving. Arbeidsomstandighedenregelgeving en biologische agentia (schimmels, bacteriën, parasieten en virussen): hoe zat het ook al weer? Maatwerk De arbeidsomstandighedenregels schrijven voor dat de werkgever de risico s van het werken met biologische agentia voor de werknemer moet ondervangen. Zijn Arbobeleid houdt rekening met de kenmerken van de sector. Arbobeleid op maat, dat in samenspraak met werknemers tot stand is gekomen, kan rekenen op draagvlak. Zo ontstaat een veiliger en gezonder werkklimaat. Wanneer is er een risico? Er is een risico als er: a. gericht met een biologisch agens gewerkt wordt, óf b. als er bij de werkzaamheden een kans is op aanwezigheid van een biologisch agens. Ad a. Dit betreft bijvoorbeeld laboratoria, waar aanvullende bepalingen op de reguliere Arboregels voor het werken met biologische agentia gelden. Zo moet de werkgever aanvullende maatregelen nemen en de Arbeidsinspectie vooraf informeren over werk met ziekmakende biologische agentia. Ad b. Denk aan werknemers in de gezondheidszorg, schoonmakers, wasserijmedewerkers en mensen in de afvalverwerkende industrie. Ook in de voedingsindustrie, de glastuin- en akkerbouw of tijdens het werken met dieren of dierlijke producten kunnen biologische agentia een risico opleveren. Als blijkt dat biologische agentia een verhoogd risico kunnen zijn dan dient de werkgever maatregelen te nemen. Deskundigheid en samenwerking Bedrijven moeten zich bij hun arbobeleid deskundig laten ondersteunen. Het is efficiënt en in lijn met het huidige Arbostelsel om als werkgevers en werknemers in een sector samen te werken en een Arbocatalogus op te stellen met de risico s en de maatregelen. Extra aandacht voor kwetsbare groepen De werkgever dient speciale aandacht te hebben voor werknemers die vatbaarder kunnen zijn voor infectieziekten. Bijvoorbeeld zwangeren, ouderen en werknemers die medicijnen gebruiken die de weerstand verminderen. 4

5 Noodbevoegdheden van overheid bij pandemie De impact van een grieppandemie is groot. Ongeveer 30% van de beroepsbevolking zal op het hoogtepunt van een ernstige grieppandemie niet op het werk verschijnen. Een deel is ziek, een deel blijft thuis om voor zieke verwanten te zorgen en een ander deel blijft thuis uit angst voor besmetting.tijdens een pandemie kunnen overheden bijzondere maatregelen uitvaardigen waaraan burgers en organisaties zich moeten houden. Dit kunnen maatregelen zijn gericht op het bestrijden van de pandemie, zoals bijvoorbeeld het aflasten van grote bijeenkomsten of het sluiten van scholen. Ook zal er behoefte bestaan aan maatregelen, die bedoeld zijn om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen. Als veel mensen niet op het werk verschijnen, loopt de werkdruk voor de rest op. Sommige typen diensten zijn uit te stellen, andere moeten per se doorgang vinden zoals nutsvoorzieningen, uitvaartverzorging en medische hulpverlening. In dit artikel staat de vraag centraal of het normale stelsel van wet- en regelgeving toereikend is voor de dilemma s die zich zullen voordoen bij een grieppandemie. Prof. mr.dr. E.R. Muller en Mr. drs. R. Dammen verbonden aan het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement lichten in dit artikel zowel de reguliere bevoegdheden als een aantal beschikbare noodbevoegdheden bij een grieppandemie toe. Hun conclusie is dat organisaties de continuïteit van de bedrijfsvoering in eerste instantie zelf moeten kunnen waarborgen en dat de overheid in het bijzonder de burgemeester over voldoende bijzondere bevoegdheden beschikt om op te kunnen treden tijdens een pandemie. Noodrecht nodig? We spreken van een crisis als de fysieke veiligheid van mensen wordt bedreigd en wanneer coördinatie om tot effectieve bestrijding te komen, nodig is. Het normale stelsel van wet- en regelgeving biedt voldoende aanknopingspunten om de continuïteit van bedrijfsvoering te waarborgen. Noodrecht komt pas in beeld wanneer de normale wet- en regelgeving ontoereikend zijn voor de buitengewone omstandigheden. i Wet publieke gezondheid De Wet publieke gezondheid implementeert de Internationale gezondheidsregeling, die in mei 2005 door de Wereldgezondheidsvergadering is aangenomen. De wet bevat afspraken op het terrein van infectieziektebestrijding. De Wet Publieke gezondheid vervangt de Wet Collectieve preventie volksgezondheid, de Infectieziektenwet en de Quarantainewet. De nieuwe wet beoogt duidelijke afspraken te maken over bevoegdheden en verantwoordelijkheden en maakt centrale aansturing bij infectieziektebestrijding mogelijk. ii Het wetsvoorstel is op 7 oktober goedgekeurd door de Eerste Kamer en zal naar verwachting per 1 december 2008 in werking treden. Verantwoordelijkheid en bevoegdheid gemeente De verantwoordelijkheid voor de bestrijding van infectieziekten en de voorbereiding op deze bestrijding berust, ook in het wetsvoorstel, primair bij de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders draagt zorg voor de algemene infectieziektebestrijding, de burgemeester geeft leiding aan de voorbereiding op en de bestrijding van een epidemie (art. 6 lid 1 en lid 2). Daarnaast heeft de burgemeester, net als ook nu al het geval is, de bevoegdheid om maatregelen toe te passen, die zijn gericht op het individu: isolatie, quarantaine en het verbod om werkzaamheden te verrichten (art. 31, 35 en 38). Daarnaast kan de burgemeester gebouwen, voertuigen, goederen en waren controleren op de aanwezigheid van een besmetting en zonodig maatregelen treffen (ontsmetten, sluiten van gebouwen e.d.; art. 47). Ook kan de burgemeester, die verantwoordelijk is voor (lucht)havens die door de minister van VWS zijn aangewezen, maatregelen treffen met betrekking tot de toelating of onttrekking aan het vrije verkeer van schepen of luchtvaartuigen (art. 53). De burgemeester heeft de bevoegdheid om (lucht)havenexploitanten en vervoersexploitanten maatregelen op te leggen en kan deze afdwingen door middel van een last onder bestuursdwang (art. 54, 55 en 56). De Gemeentewet kent de burgemeester enkele bijzondere bevoegdheden toe in het kader van de openbare orde en veiligheid die van belang (kunnen) zijn bij de bestrijding van een grieppandemie. Art. 172 Gemeentewet geeft de burgemeester de exclusieve bevoegdheid tot het handhaven van de openbare orde. Ook kan de burgemeester in buitengewone omstandigheden noodbevelen of noodverordeningen uitvaardigen die zelfs kunnen afwijken van wetten in formele zin en van lagere regelingen, met uitzondering van de Grondwet en internationaal of supranationaal recht (art. 175 / 176 Gemeentewet). In een noodbevel/noodverordening kan de burgemeester alle bevelen geven die hij nodig acht voor de handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar. lees verder op pagina 6 >> 5

6 Nummer 5, oktober 2008 vervolg van pagina 5 >> Noodbevoegdheden van overheid bij pandemie De minister De wet Publieke Gezondheid maakt, net als de huidige Infectieziektenwet, onderscheid in verschillende categorieën ziekten. Deze categorieën zijn herzien ten opzichte van de Infectieziektenwet. Het wetsvoorstel kent vier categorieën infectieziekten: A, B1, B2 en C. Voor het nemen van ontsmettingsmaatregelen met betrekking tot goederen, gebouwen en vervoermiddelen is de koppeling aan categorieën ziekten met de nieuwe wet verlaten. De aanwezigheid van een besmetting die een volksgezondheidsrisico kan veroorzaken, is daarvoor nu voldoende grondslag. Centrale aansturing, door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, vindt plaats bij de bestrijding van ziekten uit categorie A. Indien zich een nieuw type humaan influenzavirus (een grieppandemie) voordoet, zal deze in categorie A worden geplaatst. iii De minister kan verder met de Wet publieke gezondheid opdrachten geven aan het college van burgemeester en wethouders ten aanzien van preventie van en preparatie op een grieppandemie. Bij een (dreiging van) uitbraak van een grieppandemie, zal de minister de leiding over de infectieziektebestrijding dus overnemen van de burgmeester. Hoewel de minister de bestrijding centraal aanstuurt, blijft ook de burgemeester, zij het beperkt door de opdrachten van de minister, verantwoordelijk voor de infectieziektebestrijding. iv Afkondigen noodtoestand op voordracht van minister-president Nog een stap verder is het afkondigen van een beperkte of algehele noodtoestand bij koninklijk besluit op voordracht van de minister-president (art. 1 lid 1 juncto art. 7 lid 1 Coördinatiewet Uitzonderingstoestanden). Het is mogelijk dat een pandemie aanleiding geeft tot het uitroepen van de noodtoestand. Mocht dat het geval zijn, dan kan bijvoorbeeld de Noodwet Arbeidsvoorziening van toepassing worden verklaard. De Noodwet arbeidsvoorziening v regelt buitengewone bevoegdheden over het aangaan en beëindigen van een arbeidsverhouding, het opleggen van een algemene burgerdienstplicht en het opheffen van wettelijke belemmeringen inzake arbeidsduur en arbeidsveiligheid. vi Artikel 2 van deze wet bepaalt dat in geval van buitengewone omstandigheden, bij koninklijk besluit, op voordracht van de ministerpresident, één of meer van de paragrafen van hoofdstuk II van deze wet in werking worden gesteld. Artikel 14 lid 1 bepaalt bijvoorbeeld dat het Hoofd Arbeidsvoorziening een burgerdienstplichtige kan oproepen tot het verrichten van werkzaamheden overeenkomstig diens bestemming. Vooruitblik wet Veiligheidsregio s De Wet publieke gezondheid gaat uit van de huidige wet- en regelgeving ten aanzien van crisisbeheersing (Wet Rampen en zware ongevallen, Brandweerwet 1985 en de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen). Er is echter nieuwe wetgeving in de maak, die de hiervoor genoemde drie wetten integreert: het Wetsvoorstel Veiligheidsregio s. vii Het wetsvoorstel beoogt te komen tot een integratie van taken, organisaties, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op het terrein van veiligheidszorg. Een veiligheidsregio is een openbaar lichaam gebaseerd op een gemeenschappelijke regeling, waarin de regionale brandweer en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen zijn geïntegreerd om de crisisbeheersing en de rampenbestrijding te kunnen verbeteren. De politie maakt geen onderdeel uit van de veiligheidsregio omdat de evaluatie van de Politiewet 1993 nog plaats moet vinden. De taak van de veiligheidsregio richt zich eerst en vooral op de voorbereiding en deels uitvoering van de besluitvorming bij rampen en crises. viii Wanneer dit wetsvoorstel wet wordt, heeft dat gevolgen voor de Wet Publieke gezondheid. Het wetsvoorstel Veiligheidsregio s voorziet bijvoorbeeld in een voorzitter van de veiligheidsregio (een burgemeester), die bij crises van meer dan plaatselijke betekenis de exclusieve bevoegdheid krijgt tot toepassing van de noodbevoegdheden van de burgemeester (artikelen 172 tot en met 176 Gemeentewet) en die het gezag krijgt over de politie Literatuurverwijzingen i Brainich von Brainich Felth, E.T. (2004), Het systeem van crisisbeheersing, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, p. 39. ii TK , , nr. 3, p. 1. iii TK , , nr. 3, p. 24. iv TK , , nr. 3, p. 25. v Stb. 1971, 448. vi Brainich von Brainich Felth, E.T. (2004), Het systeem van crisisbeheersing, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, p vii TK , , nr. 2. viii Muller, E.R., Veiligheidsregio in ontwikkeling, in: NJB 2008/24. 6

7 wanneer politie optreedt ter handhaving van de openbare orde of ter uitvoering van de hulpverleningstaak (artikel 12 Politiewet). Wanneer dit wetsvoorstel wordt aangenomen en in werking treedt, zal de Wet Publieke Gezondheid moeten worden gewijzigd om eenheid in regelgeving te behouden. De bevoegdheden van de individuele burgemeesters zullen dan overgaan naar de voorzitter van de veiligheidsregio en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geeft opdrachten aan deze voorzitter. Conclusie Het normale stelsel van wet- en regelgeving voldoet voor het merendeel van de dilemma s, die zich bijeen grieppandemie zullen voordoen. De overheid en in het bijzonder de burgemeester en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport beschikt daarnaast over voldoende bijzondere bevoegdheden om te kunnen optreden tijdens een grieppandemie.toepassing van deze bevoegdheden in geval van een grieppandemie zijn echter nog niet in de praktijk getest. Het effect van bijvoorbeeld een beslissing tot quarantaine op betrokken burgers is onduidelijk. Kort nieuws Draaiboek distributie virusremmers in de maak Woensdag 26 november 2008 is er in Fort Voordorp, Er zijn voldoende virusremmers aangeschaft voor Groenekan, een congres over het oefenen van een griepiedereen die tijdens een pandemie griep krijgt en zich pandemie. Praktijkgericht, interactief en enthousiasmerend. in Nederland bevindt. Er liggen 5 miljoen kuren klaar. Bestemd voor professionals in de gezondheidszorg. Er is dit jaar een distributieplan gemaakt. In dit plan is Het congres wordt georganiseerd door de Veiligheidservoor gekozen om bestaande systemen voor levering regio Utrecht (VRU) en Meander Medisch Centrum. van medicijnen aan apotheken zoveel mogelijk te hand- Noteer 26 november 2008 in uw agenda of geef u op haven. Op dit moment is PricewaterhouseCoopers in via opdracht van VWS aan de slag met een verdere uitwerking van het plan met als resultaat een operationeel draaiboek. Aankondiging Burgemeesterbijeenkomsten Ook worden afspraken voorbereid met direct betrokken Crisismanagement bij uitbraak infectieziekte partijen. Naar verwachting is dit voor het eind van Data: 24 november, 27 november en 3 december 2008 dit jaar klaar. Voor: burgemeesters en directeuren GGD s Wet publieke gezondheid aangenomen In een crisissituatie in een gemeente zijn alle ogen op Het voorstel voor de Wet publieke gezondheid de burgemeester gericht. Denk aan eentbc-uitbraak op (wet PG), is op 7 oktober 2008 door de Eerste Kamer een school, opname van patiënten besmet met SARS in aangenomen. Deze nieuwe wet, die onder andere het ziekenhuis of een uitbraak van een gevaarlijk en centrale aansturing bij infectieziektebestrijding besmettelijk vogelgriepvirus op een boerderij in uw eenvoudiger maakt, zal naar verwachting vanaf gemeente. Maar ook een grieppandemie is geen ondenk 1 december 2008 in werking treden. bare situatie meer. Wat doet ú als burgemeester in deze situatie? Welke instru menten heeft u in handen om dergelijke crises te weren dan wel te beperken en om te gaan met onrust onder uw burgers? Wat is de invloed van het landelijk beleid en van Europa? En is de continuïteit van uw gemeentelijke organi satie gewaarborgd? Het ministerie van VWS organiseert de bijeenkomsten in samenwerking met vele anderen. Voor meer informatie: Meer informatie over de wet PG vindt u op Aankondiging Laat je besmetten met het oefenvirus Koppen in de kranten van begin 2008 als Griepgolf groter risico voor Nederland dan dijkdoorbraak en Nederland niet klaar voor grieppandemie benadrukken nog eens hoe belangrijk het is om binnen ziekenhuizen voorbereid te zijn. 7

8 Meer informatie - Draaiboeken over grieppandemie: - Programma Nationale Veiligheid: - Dossier grieppandemie: Kort nieuws Aankondiging bijeenkomst Continuïteitsmanagement bij grieppandemie Datum: 10 december 2008 (middag) Plaats: regio Utrecht Op 10 december 2008 organiseren de Ministeries van VWS en BZK een conferentie over continuïteitsmanagement bij een grieppandemie. De conferentie is gericht op bedrijven, organisaties en decentrale overheden. Tijdens deze conferentie krijgt u uitgelegd wat continuïteitsmanagement inhoudt en hoe u het in de praktijk toepast. U leert van oplossingen en ervaringen van anderen. Ook ontvangt u hulpmiddelen waarmee u zelf aan de slag kunt. Kortom, een conferentie die u niet mag missen als u wilt dat uw organisatie een grieppandemie goed doorstaat. Meer informatie: Uitgave Crisis en recht - actueel overzicht bevoegdheden Recent is de uitgave Crisis en recht. Schema s bevoegdheden en verplichtingen tijdens crises editie 2008 verschenen. In dit naslagwerk (boek en CD-rom) zijn bevoegdheden, maatregelen en verplichtingen bijeengebracht die aan de orde kunnen zijn bij een crisis. De inhoud is gebaseerd op nu geldende wetgeving met verwijzingen in de toelichting naar komende wetgeving. De tekst is opgesteld in nauwe samenwerking met alle betrokken ministeries. Het periodiek te actualiseren overzicht is bedoeld voor crisisteams en wordt aangeboden aan alle ministeries, bestuurders, voorzitters veiligheidsregio s, betrokken koepels en vitale sectoren. Voor meer informatie: of neem contact op met Geert Wismans, projectleider Crisis en Recht bij het ministerie van BZK: Overheidsstandpunt gebruik antivirale middelen uit voorzorg Bedrijven en organisaties binnen vitale sectoren hebben de overheid gevraagd om een advies over het gebruik van antivirale middelen tijdens een grieppandemie, om te voorkomen dat iemand ziek wordt (profylactisch gebruik). De overheid heeft hierover haar standpunt bepaald. In het kort komt het hier op neer: vanwege de nadelen raadt de overheid het profylactisch gebruik van antivirale middelen af voor het waarborgen van de continuïteit van vitale functies. Dit standpunt is uitgebreid beschreven in het document Overheidsstandpunt antivirale middelen tijdens een grieppandemie, en is te vinden in het dossier grieppandemie op Colofon Dit is een gezamenlijke uitgave van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus 20011, 2500 EA Den Haag Redactie: Angela Pagonidis, met bijdragen van Marc Bökkerink, Esther van den Enden en Henriët Werij Reacties op deze nieuwsbrief kunt u sturen naar ontwerp: haai, Rotterdam

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Bevoegdhedenschema 17 Arbeid en sociale zekerheid

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Bevoegdhedenschema 17 Arbeid en sociale zekerheid Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Bevoegdhedenschema 17 Arbeid en sociale zekerheid Bevoegdhedenschema arbeid en sociale zekerheid versie 2015 arbeidsveiligheid maatregel instantie wettelijke

Nadere informatie

Antivirale middelen tijdens een grieppandemie

Antivirale middelen tijdens een grieppandemie Antivirale middelen tijdens een grieppandemie Standpunt van de overheid over het gebruik ter voorkoming van ziekte 1. Samenvatting Bedrijven en organisaties die een vitale rol spelen bij het zo goed mogelijk

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 8 september 2009 Betreft Nieuwe Influenza A (H1N1)

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 8 september 2009 Betreft Nieuwe Influenza A (H1N1) > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Deze update verschijnt meerdere keren per jaar. Meer informatie over het dossier grieppandemie vindt u op

Deze update verschijnt meerdere keren per jaar. Meer informatie over het dossier grieppandemie vindt u op Nummer 4, editie: juni 2008 Grieppandemie Update Deze update verschijnt meerdere keren per jaar. Meer informatie over het dossier grieppandemie vindt u op www.minvws.nl/grieppandemie. Het is niet de vraag

Nadere informatie

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Datum: 25-6-13 Onderwerp Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Status Besluitvormend Voorstel Het college toestemming te verlenen tot het wijzigen

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 20 Sociale zekerheid

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 20 Sociale zekerheid Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Netwerkkaart 20 Sociale zekerheid 20 Sociale zekerheid versie 2015 Crisistypen (dreigende) stagnatie in het verstrekken van uitkeringen Bevoegd gezag uitvoeringsorganisaties

Nadere informatie

Arbeid en sociale zekerheid

Arbeid en sociale zekerheid Arbeid en sociale zekerheid arbeidsveiligheid maatregel instantie wettelijke basis toelichting Het algemene Europees kader wordt gevormd door Richtlijn 89/391, betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen

Nadere informatie

De burgemeester: De baas over veiligheid in de gemeente?

De burgemeester: De baas over veiligheid in de gemeente? De burgemeester: De baas over veiligheid in de gemeente? Inleiding De burgemeester is als eenhoofdig bestuursorgaan belast met de handhaving van de openbare orde en veiligheid De burgemeester krijgt steeds

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2003 2004 28 868 Wijziging van de Infectieziektenwet en de Quarantainewet ter bestrijding van de gevaren van pokken, SARS en andere ernstige infectieziekten

Nadere informatie

ons kenmerk BAOZW/U200902437 Lbr. 09/126

ons kenmerk BAOZW/U200902437 Lbr. 09/126 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Vaccinatie Influenza A (H1N1) onder 0 tot en met 4 jarigen en ontwikkelingen mbt de Q-koorts Samenvatting

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Bevoegdhedenschema 20 Onderwijs

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Bevoegdhedenschema 20 Onderwijs Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Bevoegdhedenschema 20 Onderwijs Bevoegdhedenschema onderwijs versie 2015 voor de rol van het openbaar bestuur bij ongevallen en rampen, zie het schema rampenbestrijding

Nadere informatie

WAAROM DOEN WE ONDERZOEK?

WAAROM DOEN WE ONDERZOEK? 02 WIE ZIJN WE? De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) is onafhankelijk toezichthouder op het terrein van politie, brandweer, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR),

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Bevoegdhedenschema 9 Schaarste algemeen

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Bevoegdhedenschema 9 Schaarste algemeen Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Bevoegdhedenschema 9 Schaarste algemeen Bevoegdhedenschema schaarste algemeen versie 2015 generieke schaarstemaatregelen: vordering en (her)verdeling maatregel

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen Voor infectieziekten, zie Bestuurlijke Netwerkkaart infectieziekte

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Kaart 7 - Infectieziekte 7 Infectieziekte Versie april 2012 crisistypen (dreigende) infectieziekte, waaronder op de mens overdraagbare dierziekte (zoönose)

Nadere informatie

Toets uw eigen continuïteitsplan

Toets uw eigen continuïteitsplan Inspectiebericht Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Jaargang 6, nummer 1 (maart 2010) 9 Toets uw eigen continuïteitsplan Deze vragenlijst is een gecomprimeerde en op onderdelen aangepaste versie van

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2010 2011 32 195 Wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband met de Wet veiligheidsregio s GEWIJZIGD VOORSTEL VN WET 28 september 2010

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 24 Cultureel erfgoed

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 24 Cultureel erfgoed Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Netwerkkaart 24 Cultureel erfgoed 24 Cultureel erfgoed versie 2015 Crisistypen bedreiging van cultureel erfgoed door rampen, onlusten, bezettingen, aanslagen

Nadere informatie

Juridische aspecten van verantwoord gebouwonderhoud. Boekel De Nerée Maurits Mazel Congres verantwoord gebouwonderhoud 16 mei 2013

Juridische aspecten van verantwoord gebouwonderhoud. Boekel De Nerée Maurits Mazel Congres verantwoord gebouwonderhoud 16 mei 2013 Juridische aspecten van verantwoord gebouwonderhoud Boekel De Nerée Maurits Mazel Congres verantwoord gebouwonderhoud 16 mei 2013 Inleiding Wat is verantwoord gebouwonderhoud? Op wie is welke regelgeving

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wet van 25 mei 1998, houdende regels over tegemoetkoming in de schade en de kosten in geval van overstromingen door zoet water, aardbevingen of andere rampen en zware ongevallen (Wet tegemoetkoming schade

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Kaart 24 - Cultureel erfgoed 24 Cultureel erfgoed Versie april 2012 crisistypen bedreiging van cultureel erfgoed door rampen, onlusten, bezettingen, aanslagen

Nadere informatie

ECCvA/U Lbr: 07/40

ECCvA/U Lbr: 07/40 Brief aan de leden T.a.v. het college en gemeenteraad informatiecentrum tel. (070) 3738020 uw kenmerk bijlage(n) onderwerp Brandweerontwikkelingen Samenvatting ons kenmerk ECCvA/U200700611 Lbr: 07/40 datum

Nadere informatie

: Instellen van gemeenschappelijke regeling 'Veiligheidsregio Brabant-Noord"

: Instellen van gemeenschappelijke regeling 'Veiligheidsregio Brabant-Noord RAADSVOORSTEL Onderwerp : Instellen van gemeenschappelijke regeling 'Veiligheidsregio Brabant-Noord" Inleiding Momenteel kent de hulpverleningsdienst Brabant-Noord twee gemeenschappelijke regelingen, namelijk

Nadere informatie

SAMENVATTING. Samenvatting. De noodzaak van een goed werkend stelsel voor gezond en veilig werken

SAMENVATTING. Samenvatting. De noodzaak van een goed werkend stelsel voor gezond en veilig werken Samenvatting 6 SAMENVATTING Samenvatting De noodzaak van een goed werkend stelsel voor gezond en veilig werken Een goed werkend stelsel voor gezond en veilig werken is nodig om te bereiken dat werkenden

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 7 Infectieziekte

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 7 Infectieziekte Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Netwerkkaart 7 Infectieziekte 7 Infectieziekte versie 2015 Crisistypen (dreigende) infectieziekte, waaronder op de mens overdraagbare dierziekte (zoönose)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 668 Beleidsplan Crisisbeheersing 2004 2007 Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 11 Schaarste algemeen

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 11 Schaarste algemeen Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Netwerkkaart 11 Schaarste algemeen 11 Schaarste algemeen versie 2015 Crisistypen algehele schaarste aan goederen of diensten, bijvoorbeeld brandstof, voedsel,

Nadere informatie

Algemene taken publieke gezondheidszorg

Algemene taken publieke gezondheidszorg Besluit van houdende nieuwe eisen inzake de publieke gezondheid (Besluit publieke gezondheid) Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, kenmerk PG/ ; Gelet op de artikelen

Nadere informatie

maatregel instantie wettelijke basis toelichting 1a1. art. 23 Vorderingswet** 1a2. art. 3a, 5 Vorderingswet*

maatregel instantie wettelijke basis toelichting 1a1. art. 23 Vorderingswet** 1a2. art. 3a, 5 Vorderingswet* Schaarste algemeen generieke schaarstemaatregelen: vordering en (her)verdeling maatregel instantie wettelijke basis toelichting 1. vordering en onteigening 1a. centrale overheid 1a1. vordering eigendomsrecht

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Verordening brandveiligheid en hulpverlening Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie

sychosociale specten an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Psychosociale aspecten van crises en rampen

sychosociale specten an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Psychosociale aspecten van crises en rampen sychosociale specten Psychosociale aspecten van crises en rampen an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Preparatie, crisismanagement, opvang en nazorg Fotografie: Hollandse Hoogte Psychosociale

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 208 Wet van 26 april 2012, houdende tijdelijke bepalingen over de ambulancezorg (Tijdelijke wet ambulancezorg) 0 Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Regionaal draaiboek Influenzapandemie

Regionaal draaiboek Influenzapandemie Regionaal draaiboek Influenzapandemie Deel 3 Bestrijding influenzapandemie Versie augustus 2010 GHOR Regio Groningen Als basisdocument vastgesteld in de Bestuurscommissie Brandweer en GHOR d.d. 22 april

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 285 Wet van 19 mei 2011 tot wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband met de Wet veiligheidsregio s 0 Wij eatrix, bij de

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inhoud: 1. Doelstelling pag. 3 2. Realisatie pag. 4 3. Begrippen pag. 5 4. Verantwoordelijkheid pag. 6 5. Pastorale verzorger pag. 7 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit Protocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht & informatieverstrekking en andere

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 26 009 Voorstel van wet van het lid Bijleveld-Schouten houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met het

Nadere informatie

Beslispunten: 1. In te stemmen met het (concept) Regionaal Risicoprofiel 2010 van de Veiligheidsregio

Beslispunten: 1. In te stemmen met het (concept) Regionaal Risicoprofiel 2010 van de Veiligheidsregio Raadsvoorstel Nr. 2010-048 (gewijzigd) Houten, 26 oktober 2010 Onderwerp: (concept) Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Utrecht Beslispunten: 1. In te stemmen met het (concept) Regionaal Risicoprofiel

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid BESLUIT:

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid BESLUIT: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 6 maart 2006, Directie Arbeidsomstandigheden, nr. ARBO/A&V/2006/14012 houdende/tot

Nadere informatie

Raadsvoorstel. H.P. Mittendorff 28 november oktober De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Raadsvoorstel. H.P. Mittendorff 28 november oktober De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering H.P. Mittendorff 28 november 2013 Datum voorstel 15 oktober 2013 Agendapunt Onderwerp Organisatie gemeenschappelijke gezondheidsdienst De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden.

Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden. Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden. 1. DOEL Deze procedure is bedoeld om zorgvuldig handelen te waarborgen bij constatering van ongewenst gedrag op de werkplek. 2. REIKWIJDTE

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders de raad der gemeente EDE Behandelend ambtenaar Ginkel, van H.J. Tel.nr. (0318) 68 08 27 Verzameling Raadsstukken registratienummer sector datum: 2010/55 631916 COA 17 augustus

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Kaart 12 - Nooddrinkwater en noodwater 12 Nooddrinkwater en noodwater Versie oktober 2013 Crisistypen (dreigende) verstoring van de openbare drinkwatervoorziening

Nadere informatie

Grieppandemie. Wat moet u weten over een grieppandemie (wereldgriep)?

Grieppandemie. Wat moet u weten over een grieppandemie (wereldgriep)? Grieppandemie Wat moet u weten over een grieppandemie (wereldgriep)? Grieppandemie 2 Wat leest u in deze folder? Deze folder gaat over een grieppandemie (wereldgriep). U leest de antwoorden op 10 belangrijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 699 Voorstel van wet houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inho ud: 1. Doelstelling pag. 4 2. Realisatie pag. 5 3. Begrippen pag. 6 4. Verantwoordelijkheid pag. 7 5. Pastorale verzorger pag. 8 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Schaderegistratie na een ramp

Schaderegistratie na een ramp Schaderegistratie na een ramp Deze brochure bevat informatie voor gemeenten over schaderegistratie na een ramp. De brochure beschrijft welke partijen een rol spelen in de schadeafhandeling, welke activiteiten

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie nationale veiligheid NVROO Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 12 Nooddrinkwater en noodwater

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 12 Nooddrinkwater en noodwater Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Netwerkkaart 12 Nooddrinkwater en noodwater 12 Nooddrinkwater en noodwater Versie 2015 Crisistypen (dreigende) verstoring van de openbare drinkwatervoorziening

Nadere informatie

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg Samenhang GHOR Zuid-Holland Zuid uw veiligheid, onze zorg De GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren van risico's voor de continuïteit van zorg alsmede in verband

Nadere informatie

BAOZW/U Lbr. 09/099

BAOZW/U Lbr. 09/099 Brief aan de leden T.a.v. het college en de gemeenteraad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 uw kenmerk bijlage(n) 1 betreft Aanpak Grieppandemie Influenza A (H1N1) en Q-koorts ons kenmerk BAOZW/U200901542

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 13a Voedselvoorziening

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 13a Voedselvoorziening Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Netwerkkaart 13a Voedselvoorziening 13a Voedselvoorziening versie 2015 Crisistypen (dreigende) schaarste levensmiddelen (dreigende) schaarste diervoeders Bevoegd

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Kaart 21 - Telecommunicatie 21 Telecommunicatie Voor media/omroepen, zie bestuurlijke netwerkkaart media Versie april 2012 crisistypen (dreigende) uitval van

Nadere informatie

1. In de eerste volzin vervalt:, bedoeld in artikel 1, derde lid, van de Politiewet 1993,.

1. In de eerste volzin vervalt:, bedoeld in artikel 1, derde lid, van de Politiewet 1993,. Artikel PM1 A.4 Bijlage 4 De Wet veiligheidsregio s wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 1 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van het artikel door een puntkomma, toegevoegd korpschef:

Nadere informatie

De bestuurlijke aansturing van de crisisbeheersing

De bestuurlijke aansturing van de crisisbeheersing Kennispublicatie De bestuurlijke aansturing van de crisisbeheersing Infopunt Veiligheid Crises houden zich niet aan geografische of bestuurlijke grenzen. Bij een crisis van meer dan plaatselijke of regionale

Nadere informatie

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Frank Rijshouwer Hogere Veiligheidskundige 20 juni 2006 1 Arbowetgeving Arbeidsomstandighedenwet Arbeidsomstandighedenbesluit Arbeidsomstandighedenregeling Arbo-

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Gedeputeerde Staten STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Noodplan in het kader van een mogelijke grieppandemie HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 29311 Wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling en enkele andere wetten naar aanleiding van onderdelen van de evaluatie van de Algemene wet gelijke behandeling, de Wet gelijke behandeling van mannen

Nadere informatie

Wat hebben wij nodig??

Wat hebben wij nodig?? Wat hebben wij nodig?? A. Kennis over infectieziekten in relatie tot het werk in de breedste zin: Kiza mindmap B. Samenwerking met alle betrokkenen in het veld Gezamenlijke onderwerpen 1 A. Kennissysteem

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 215 Wet van 18 april 2002 tot uitvoering van de Richtlijn 98/50/EG van de Raad van de Europese Unie van 29 juni 1998 tot wijziging van de Richtlijn

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2 Raadsvergadering van 21 januari 2010 Onderwerp: Beoordeling of positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen (Lex Silencio Positivo) van toepassing is op een aantal

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 309 Besluit van 14 mei 1998 tot wijziging van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1989 Wij Beatrix, bij

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 16328 1 februari 2017 Wijziging Ambtenarenreglement, Regeling mandaat en volmacht P&O 2012, Sociaal Statuut Rotterdam 2013, Besluit salaris, vergoedingen,

Nadere informatie

Het organiseren van werk zonder gevaren kan het volgende inhouden: -- aanpassingen in werkzaamheden/werkmethoden

Het organiseren van werk zonder gevaren kan het volgende inhouden: -- aanpassingen in werkzaamheden/werkmethoden Bijlage 4 - Zwangerschapsprotocol Zwangerschapsprotocol voor de openbare apotheek In elke organisatie werken vrouwen in de vruchtbare leeftijd die op enig moment een kinderwens krijgen. In de apotheekbranche

Nadere informatie

Geneeskundige hulpverlening en infectieziektenbestrijding

Geneeskundige hulpverlening en infectieziektenbestrijding Geneeskundige hulpverlening en infectieziektenbestrijding geneeskundige hulpverlening algemeen maatregel instantie wettelijke basis toelichting 1. primaire respons, hulpverlening 1a. eigen maatregelen

Nadere informatie

A 2015 N 51 PUBLICATIEBLAD

A 2015 N 51 PUBLICATIEBLAD A 2015 N 51 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 4 de augustus 2015, no. 15/2524, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening rampenbestrijding D e G o u v e r n e u r v a

Nadere informatie

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen HOOFDSTUK II. - Definities HOOFDSTUK III. - De organisatienota HOOFDSTUK IV. - Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 67 Wet van 13 december 2000, houdende wijziging van enige wetten teneinde de aanspraak jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Risico- en Crisisbarometer

Risico- en Crisisbarometer Risico- en Crisisbarometer 7 e spoedmeting Mexicaanse griep Inhoudsopgave 1. Doelstelling 2. Resultaten 3. Bijlagen Onderzoeksopzet Colofon in opdracht van NCC/cRC Caspar Overgaauw Account Manager Imre

Nadere informatie

Een overstromingsverzekering in Nederland? Saskia van Dijke dijke@vantraa.nl

Een overstromingsverzekering in Nederland? Saskia van Dijke dijke@vantraa.nl Een overstromingsverzekering in Nederland? Saskia van Dijke dijke@vantraa.nl Een overstroming ontstaat als een onbeheersbare hoeveelheid water het land instroomt. Overstroming is een echt gevaar voor Nederland,

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 57 Leefomgeving 25 oktober 2011 onderwerp Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 57 Leefomgeving 25 oktober 2011 onderwerp Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI- 57 Leefomgeving 25 oktober 2011 onderwerp Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg Inleiding Inleiding De verplichte vorming van veiligheidsregio

Nadere informatie

Protocol Grootschalige incidenten

Protocol Grootschalige incidenten Protocol Grootschalige incidenten Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik Inleiding Grootschalige calamiteiten krijgen meer en steeds sneller aandacht van media en publiek. Dergelijke grootschalige

Nadere informatie

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Ivonne Vliek Veiligheidsregio Utrecht i.vliek@vru.nl / 088-878 4137 GHOR BGC Geneeskundige Hulpverlening Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud Nieuwsbrief Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod Inhoud Waarom een landelijk implementatieteam 3 Samenstelling en rol implementatieteam 4 Voorlichting, opleiding en training 4 Instrumenten

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Het db van net Gewest, de portefeuillehouders gezondheidszorg en het bestuur van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

Het db van net Gewest, de portefeuillehouders gezondheidszorg en het bestuur van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Aan: Van: Het db van net Gewest, de portefeuillehouders gezondheidszorg en het bestuur van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Ans Engelsman Datum: 26 juli 2011 Betreft: tweede tranche Wet Publieke

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus AE Den Haag. Datum 30 juni 2017 Verbeteringen in het verkiezingsproces

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus AE Den Haag. Datum 30 juni 2017 Verbeteringen in het verkiezingsproces De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20011 2500 AE Den Haag www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Kenmerk Uw kenmerk Datum 30 juni 2017 Betreft Verbeteringen

Nadere informatie

Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West Brabant

Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West Brabant Aan de Raad Made, 9 oktober 2006 Raadsvergadering: 14 december 2006 Nummer raadsnota: 13 Onderwerp: Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 30 april 2009 Betreft Kamervragen Mexicaanse griep

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 30 april 2009 Betreft Kamervragen Mexicaanse griep > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004 No: 5.4/260204 Onderwerp: Verordening brandveiligheid en hulpverlening De Raad van de gemeente Noordenveld; - gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel 12 van de brandweerwet 1985 - gelet op artikel 8,

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 8 Dierziekte

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 8 Dierziekte Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Netwerkkaart 8 Dierziekte 8 Dierziekte versie 2015 Crisistypen (dreigende) ernstige dierziekte Bevoegd gezag Europese Commissie en Raad minister van Economische

Nadere informatie

Risico- en Crisisbarometer

Risico- en Crisisbarometer Risico- en Crisisbarometer 6 e spoedmeting Mexicaanse griep Inhoudsopgave 1. Doelstelling 2. Resultaten 3. Bijlagen Onderzoeksopzet Colofon in opdracht van NCC/cRC Caspar Overgaauw Account Manager Imre

Nadere informatie

Informatieavond Marcogas

Informatieavond Marcogas Informatieavond Marcogas Welkom Doel informatiebijeenkomst Introductie aanwezige partijen Ontwikkelingen Marcogas (Gemeente) Veiligheidsaspecten (Veiligheidsregio) Externe Veiligheid (Omgevingsdienst)

Nadere informatie

U dient de apotheek aan de Pelsgrimsstraat 10 te Rotterdam gesloten te houden.

U dient de apotheek aan de Pelsgrimsstraat 10 te Rotterdam gesloten te houden. > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht AANGETEKEND EN PER E-MAIL VERZONDEN Apotheek Schiemond St. Jacobsstraat 16 3511 BS Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 030 233 87 87 F 030 232 19 12 www.igz.nl

Nadere informatie

Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis, hierna te noemen 'het ziekenhuis', vertegenwoordigd door mevr. P. Terwijn, lid Raad van Bestuur,

Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis, hierna te noemen 'het ziekenhuis', vertegenwoordigd door mevr. P. Terwijn, lid Raad van Bestuur, Overeenkomst tussen Veiligheidsregio IJsselland en de Saxenburgh Groep, Röpcke-Zweers Ziekenhuis, over de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen, rampen en crises Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis,

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 420 14 december 2015 Organisatiebesluit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Raadsnota. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 15 december 2008 Agenda nr: Onderwerp: Het beleid in het kader van sociaal medische indicatie in relatie tot de Wet kinderopvang. Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen.

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. Relevante wet-en regelgeving BHV1 1. Arbeidsomstandighedenwet (van kracht sinds 1 januari 2007) N.B. Achter de artikelen

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting 11

Samenvatting. Samenvatting 11 Samenvatting Een werkgever is verantwoordelijk voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden voor zijn werknemer. Hij dient zijn werknemers onder meer te beschermen tegen de mogelijke gevolgen van blootstelling

Nadere informatie

VERZEKERBAARHEID VAN OVERSTROMINGEN EN WATEROVERLAST IN NEDERLAND

VERZEKERBAARHEID VAN OVERSTROMINGEN EN WATEROVERLAST IN NEDERLAND AcW-2011/95004.01 VERZEKERBAARHEID VAN OVERSTROMINGEN EN WATEROVERLAST IN NEDERLAND 1. Voorgeschiedenis De Adviescommissie Water (AcW) heeft in 2004 een advies uitgebracht inzake verzekeren van wateroverlast.

Nadere informatie

GGD DPG, en kwetsbare ouderen

GGD DPG, en kwetsbare ouderen GGD, DPG en kwetsbare ouderen Waar wil ik het over hebben? Wat is een GGD? Wat is een directeur Publieke Gezondheid: DPG? Wat hebben wij met elkaar van doen? GGD en ouderen Relatie GGD - Inspectie Kwartaalontmoeting

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 545 Wet van 30 november 2000 tot wijziging van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot vakantie en ouderschapsverlof

Nadere informatie

Procedure afhandeling meldingen Havens Noordzeekanaal

Procedure afhandeling meldingen Havens Noordzeekanaal Procedure afhandeling meldingen Havens Noordzeekanaal Juni 2013 versie 2.0 Gebaseerd op Draaiboek IHR: infectieziekten gerelateerd aan internationaal vervoer van mensen en goederen MELDINGSSYSTEEM SCHIP-RMD-GGD

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Elk bedrijf heeft één of meerdere bedrijfshulpverleners nodig. De bedrijfshulpverleners hebben een voorpostfunctie: zij treden op als voorpost van brandweer,

Nadere informatie

SYMPOSIUM ONDERWIJS EN CRISIS

SYMPOSIUM ONDERWIJS EN CRISIS SYMPOSIUM ONDERWIJS EN CRISIS Paul Geurts Bestuursadviseur openbare orde en veiligheid gemeente Tilburg Niko van den Hout Coördinator BHV & crisismanagement Onderwijsgroep Tilburg Fysieke calamiteiten

Nadere informatie