INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 INLEIDING BOUWEN AAN DE ORGANISATIE 5 2. ACTIVITEITEN EN RESULTATEN 6 3. KLANTEN EN ANDERE CONTACTEN 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 INLEIDING 4 1. 2006 BOUWEN AAN DE ORGANISATIE 5 2. ACTIVITEITEN EN RESULTATEN 6 3. KLANTEN EN ANDERE CONTACTEN 11"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2006

2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 INLEIDING BOUWEN AAN DE ORGANISATIE 5 2. ACTIVITEITEN EN RESULTATEN 6 3. KLANTEN EN ANDERE CONTACTEN ORGANISATIE EN VERDER FINANCIERS 15 2

3 VOORWOORD Het is het bestuur een genoegen u aan te bieden het jaarverslag 2006 van onze stichting. Het jaar stond in het teken van veranderingen in onze maatschappij. Vooral kwetsbare groepen hebben onder enorme druk gestaan vanwege de financiële gevolgen van diverse overheidsmaatregelen. Daarnaast is de samenleving harder en zakelijker geworden. Burgers moeten proberen hun problemen zelf op te lossen met hun directe omgeving in plaats van terug te vallen op collectieve regelingen. Op 1 januari 2006 werden wij allemaal geconfronteerd met de invoering van het nieuwe zorgstelsel, dat in principe voor iedereen gelijk is. Voor onder meer de chronisch zieken en gehandicapten kleven hieraan de nodige nadelen. Daarna kwamen de gevolgen van de aanpassing van de AWBZ en de invoering van de WMO per 1 januari Met name de aanbesteding van de hulp in de huishouding veroorzaakte veel onrust onder zorgverleners en zorgbehoevenden. Binnen onze stichting heeft, als gevolg van de ontwikkelingen, een heroriëntatie plaatsgevonden op de taakvelden. Het nieuwe beleid is neergelegd in het meerjarenplan In dit jaarverslag leest u hier meer over. De bestuurssamenstelling heeft een aantal veranderingen ondergaan. Dhr. Gerard Mol, mevr. Janneke Hanekroot en mevr. Wil Hoefmans-Dekker zijn afgetreden als lid van het bestuur. Wij spreken hier onze bijzondere dank uit voor het enthousiasme waarmee zij zich voor de stichting hebben ingezet. Tot het bestuur zijn toegetreden mevr. Annette Molkenboer- Hamming en dhr. Peter Duiverman. Wij verheugen ons op de samenwerking met de nieuwe bestuursleden, die zeer gemotiveerd aan deze taak zijn begonnen. Ook heeft in 2006 een uitbreiding in formatie plaatsgevonden. De coördinator, mevr. Lisette Tel, heeft een tijdelijke contractuitbreiding gekregen en mevr. Ingrid Swakman trad per 1 oktober 2006 in dienst. Samen met het bestuur, de vrijwilligers en de stagiairs hebben zij gezorgd dat de organisatie opnieuw vorm kreeg en alle ontwikkelingen daarin een plek kregen. Wij zijn blij dat zij daar steeds weer de schouders onder gezet hebben mede waardoor wij nu met vertrouwen naar de toekomst kijken. Een laatste, maar zeker niet minder belangrijk, dankwoord willen wij uitspreken aan de fondsen en andere financiers van onze activiteiten. Op bladzijde 15 kunt u lezen welke dat zijn. Zonder deze bijdragen was het werk van stichting Net Werk Zuid-Kennemerland niet tot stand gekomen. Wij bevelen u de lezing van dit jaarverslag van harte aan. Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de stichting Net Werk Zuid-Kennemerland. Herman Bax, voorzitter 3

4 INLEIDING De activiteiten van de stichting Net Werk Zuid-Kennemerland vloeien voort uit het meerjarenplan dat na een evaluatieverslag over de periode is opgesteld. Aan de hand hiervan is een werkplan gemaakt voor de te ondernemen kernactiviteiten en de daaraan toegekende prioriteiten. Het jaar 2006 startte met zorgen over de financiële middelen die voor het uitvoeren van deze activiteiten nodig waren. Het meerjarenplan ging ervan uit dat er twee halftime betaalde medewerkers nodig waren om de plannen tot uitvoer te brengen. Helaas bedroeg de subsidie veel minder dan aangevraagd waardoor maar één halftime medewerker ingezet kon worden. Gelukkig kon de stichting wel extra middelen aantrekken van fondsen. Dankzij deze donaties, maar ook dankzij de extra inzet van het bestuur en de inzet van zeer gewaardeerde vrijwilligers en stagiairs, zijn niet alleen veel activiteiten tot uitvoering gekomen, maar was het ook mogelijk om te investeren in onze netwerkcontacten waardoor nieuwe financieringsbronnen konden worden aangeboord is hierdoor met tevredenheid en een hoopvol perspectief afgesloten. In hoofdstuk 1 krijgt u een algemene terugblik op de gebeurtenissen in Hoofdstuk 2 gaat in op de verschillende werkzaamheden die de stichting ondernomen heeft per kernactiviteit, deels als voortzetting van de lopende zaken, anderdeels op grond van nieuwe opdrachten van derden, die ontwikkeld of uitgevoerd werden. Tevens zijn de resultaten van de werkzaamheden samengevat. Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de verschillende klantgroepen die de stichting wil bereiken. Ook wordt hierin een overzicht gegeven van onze andere contacten met organisaties in de sector wonen, welzijn en zorg. Hoofdstuk 4 geeft inzicht in de organisatorische gegevens van de stichting. In hoofdstuk 5 beschrijven we het toekomstperspectief van de stichting Net Werk Zuid- Kennemerland. Als laatste leest u in hoofdstuk 6 wie onze financiers zijn. 4

5 BOUWEN AAN DE ORGANISATIE Vrijwilligershulp Zuid Kennemerland begon in 2003 als een driejarig project onder de naam Meldpunt Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland. Dit project is eind 2005 geëvalueerd met de samenwerkingspartners en de financiers, waarna het werd afgesloten. Uit de evaluatie bleek ondermeer dat de meldpuntfunctie, het telefonische informeren, adviseren en bemiddelen van een klant naar de vrijwilligersorganisaties, een achterhaalde en daarmee overbodige activiteit was geworden. De zorg- of WMO loketten in Haarlem maar ook in de regiogemeenten waren in toenemende mate dé centrale toegang geworden voor alle diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Ook vrijwilligershulp zou via deze loketten gevonden moeten worden. Een aantal andere activiteiten moesten volgens alle betrokkenen echter wel voortgezet worden. Het ging onder andere om het beheren van een sociale kaart (alle gegevens over vrijwilligershulp en de organisaties die deze bieden), de samenwerking met de loketten en het faciliteren en stimuleren van de onderlinge samenwerking tussen de vrijwilligersorganisaties. Hieraan is de stichting invulling gaan geven. Het jaar 2006 stond in het teken van opbouwen. Het bestuur en de coördinator hebben eind 2005 een plan opgesteld waarin in grote lijnen voor vier jaar het beleid werd uitgezet. Uitgangspunt hierbij was dat de stichting al het mogelijke zou ondernemen om de kwaliteit en de kwantiteit van vrijwilligershulp te bevorderen. De statutaire doelstelling luidt: Het informeren en adviseren over de mogelijkheden van vrijwilligershulp op de gebieden van wonen, welzijn en zorg, het bevorderen van afstemming en samenwerking tussen vrijwillige-hulporganisaties onderling en vrijwillige-hulporganisaties met professionele hulverleners, het versterken van de positie van vrijwilligershulp in de zorgketen en het verhogen van de kwaliteit en kwantiteit van vrijwilligershulp door het verwerven en uitvoeren van projecten, telkens op één of meer van vorengenoemde gebieden, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. Hiervoor werden vier kernactiviteiten benoemd, te weten: 1. Ontwikkelen en beheren van een sociale kaart voor de sector vrijwilligershulp in wonen, welzijn en zorg in de regio Zuid-Kennemerland. 2. Consultfunctie; geven van informatie en advies over vrijwilligershulp met name in complexe of bijzondere hulpvragen waarbij, in samenwerking met vrijwilligersorganisaties, een aanbod moet worden gecreëerd. 3. Netwerkcoördinatie; faciliteren en bevorderen van samenwerkingsactiviteiten, projecten en het afstemmen van het aanbod van vrijwilligershulp. 4. Beleid; adviseren van organisaties of overheden op het gebied van de organisatie en coördinatie van vrijwilligershulp en de samenwerking tussen professionele en vrijwillige hulpverleners. In 2006 heeft Net Werk Zuid-Kennemerland gewerkt aan deze vier kernactiviteiten. In hoofdstuk 2 is hierover meer te lezen en over de resultaten die behaald zijn. 5

6 2. ACTIVITEITEN 1. Sociale kaart Ontwikkelen en beheren van een sociale kaart voor de sector vrijwilligershulp in wonen, welzijn en zorg in de regio Zuid Kennemerland. In 2006 is gewerkt aan het ontwerpen van een website met daarop algemene informatie over de mogelijkheden van vrijwilligershulp én de organisaties die deze hulp bieden. De meeste organisaties zijn via de website te bereiken op hun eigen website. De website is opgezet vanuit de filosofie dat de bezoeker in eerste instantie zijn of haar vraag herkent. De vragen zijn opgedeeld in de meest voorkomende categorieën. vrijwilligershulp (bezoek, vervoer, klusjes etc.). De website biedt nog vele mogelijkheden om verder ontwikkeld te worden. Vooral het instellen van een zoekfunctie, het geven van meer gedetailleerde informatie én het koppelen aan relevante databases (loketten en bibliotheek) zou de kwaliteit verbeteren. De gemeente Haarlem heeft, samen met bijdragen van de fondsen, deze activiteiten bekostigd. Resultaat -Sinds medio 2006 is er nu een goed functionerende website over vrijwilligershulp die regelmatig bezocht wordt (maand december 2006: 400 bezoekers), in het bijzonder door beroepskrachten. De website biedt globale informatie en verwijst verder naar diverse vormen van professionele dienstverlening, waarbij steeds de loketten als toegangspoort benoemd worden. -De website is niet alleen technisch maar ook in onderlinge contacten verbonden met het werkveld. Door deelname aan de zorgoverleggen in Haarlem, door het loketpartnerschap én door alle contacten met vrijwilligersorganisaties blijft de informatie steeds actueel. 6

7 2. Consultfunctie Consultfunctie; geven van informatie en advies over vrijwilligershulp met name in complexe of bijzondere hulpvragen waarbij, in samenwerking met vrijwilligersorganisaties, een aanbod moet worden gecreëerd. Het informeren en adviseren bleef in 2006 een dagelijkse bezigheid. Met de hulp van een ervaren en deskundige vrijwilliger, die zorgde voor de continuïteit en actualiteit van gegevens, werden op verschillende manieren en op verschillende locaties klanten te woord gestaan. Informatie en advies werden individueel gegeven per telefoon of via de website en mail. Ook in de back-office van de loketten werd regelmatig een beroep gedaan op onze adviezen. Verder werd in 2006 drie maal een presentatie over vrijwilligershulp gegeven aan een grotere groep (o.a. aan thuiszorgmedewerkers en medewerkers van Humanitas Zuid-Kennemerland). De stichting Net Werk Zuid-Kennemerland heeft voor deze consultfunctie een plan ontwikkeld waarin het geven van informatie over vrijwilligershulp dóór vrijwilligers zelf, in relatie met de loketten en buurtservicepunten, meer vorm kan krijgen. Meer hierover is te vinden in het werkplan De gemeente Haarlem en het Zorgkantoor hebben, samen met bijdragen van de fondsen, deze activiteiten bekostigd Resultaat -Zonder enige vorm van publiciteit (m.u.v. de website) wisten veel mensen de stichting te vinden voor informatie en advies. In totaal ging het om ongeveer adviezen. -Regelmatig kon Net Werk Zuid-Kennemerland een bijzondere hulpvraag bemiddelen door in het netwerk te zoeken naar creatieve oplossingen. Zo is een vrijwilliger gevonden voor een asielzoekersgezin (met tweeling van 3 jaar) én konden wij voor kinderzitjes zorgen toen dit gezin moest verhuizen naar het Oosten van het land. Loketpartners zijn: MEE Kontext Radius Gemeente Haarlem Tandem Net Werk Zuid-Kennemerland 7

8 3. Netwerkcoördinatie Netwerkcoördinatie; het faciliteren en bevorderen van samenwerkingsactiviteiten, projecten en het onderling afstemmen van het aanbod van vrijwilligershulp. Omdat de stichting is voortgekomen uit een samenwerkingsverband (sinds 1989) tussen vrijwilligersorganisaties, kan het profiteren van een groot netwerk met contacten in bijna alle vrijwilligersorganisaties van Zuid-Kennemerland die actief zijn in de sector wonen, welzijn en zorg. Mede door het lidmaatschap aan de vak- en brancheorganisaties volgt de stichting alle relevante ontwikkelingen op de voet. Hierdoor is het in 2006 gelukt om twee bijzondere projecten te verwerven te weten de coördinatie van het wervingsproject Jongeren Actief en de organisatie van de Wel Zijn Markt De voorbereidingen van het project Jongeren Actief zijn in maart 2006 gestart. In juni 2006 werd duidelijk dat de Provincie Noord-Holland hiervoor een subsidie beschikbaar zou stellen. In september 2006 is de werving en selectie van een coördinator gestart en per 1 januari 2007 is deze begonnen. De voorbereidingen voor de Wel Zijn Markt zijn in september 2006 op stoom gekomen. Op deze markt, die inmiddels op 15 maart 2007 heeft plaatsgevonden, hebben zich 60 organisaties, werkzaam in wonen, welzijn en zorg, gepresenteerd aan de inwoners van Zuid-Kennemerland. De markt werd gemiddels gewaardeerd met een 8 en er zijn ongeveer 1200 bezoekers geweest. Het samenwerkingsverband en de Klankbordgroep van het voormalige Meldpunt Vrijwilligershulp werden in 2006 omgevormd tot een nieuw, zelfstandig orgaan met de naam Platform Vrijwilligershulp. In 2006 is hier, in drie bijeenkomsten met oude én nieuwe samenwerkingspartners, hard aan gewerkt. Het bestuur van Net Werk Zuid- Kennemerland heeft bij de gemeente Haarlem gepleit voor een financiële ondersteuning van dit Platform. De activiteiten op het gebied van netwerkcoördinatie werden gefinancierd door de gemeente Haarlem, de Provincie Noord-Holland en het Zorgkantoor. De fondsen zorgden voor aanvullende financiering zodat wij in gelegenheid waren om materiele investeringen te doen én een tijdsinvestering te doen t.b.v. het schrijven van projectvoorstellen. Resultaat -Namens de Thuiszorg Gehandicapten, het Steunpunt Mantelzorg en Humanitas Zuid- Kennemerland, coördineert de stichting Vrijwilligershulp Zuid Kennemerland de komende twee jaar het wervingsproject Jongeren Actief als informele hulp thuis. -In maart 2007 vond de Wel Zijn Markt 2007 plaats in de Philharmonie te Haarlem. -In januari 2007 werd het Platform Vrijwilligershulp geïnstalleerd door de wethouder van Haarlem van Sociale Zaken, Welzijn en Maatschappelijke Ondersteuning. Het Platform kan in 2007, met geld van de gemeente Haarlem, door de stichting Net Werk Zuid- Kennemerland ondersteund worden. Wethouder mevrouw H. van der Molen laat de samenwerkingsovereenkomst ondertekenen 8

9 4. Beleid Beleid; adviseren van organisaties of overheden op het gebied van de organisatie en coördinatie van vrijwilligershulp en de samenwerking tussen professionele en vrijwillige hulpverleners. De stichting werd regelmatig uitgenodigd voor het bijwonen van conferenties, expertmeetings en het deelnemen aan werkgroepen. Samen met Welzijnsorganisatie Kontext, de gemeente Haarlem, de Stadsbibliotheek Haarlem en de welzijnsorganisatie Radius werd gedurende 2006 onderzocht of én hoe een loketfunctie in het nieuwe Reinaldahuis kon worden vormgegeven. Ook vanuit het loketpartnerschap praat de stichting op beleidsniveau mee over de loketontwikkeling en andere relevante ontwikkelingen in de sector. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning kan hierbij niet ongenoemd blijven. Veel bijeenkomsten stonden in het teken van de consequenties die de invoering van deze wet gaat hebben. Resultaat -Deelname werkgroep informatie Reinaldahuis uitmondend in een advies aan de gemeente Haarlem o.a. met betrekking tot het inzetten van vrijwilligers voor de informatiefunctie binnen Buurtservicepunten. -Deelname expertmeeting i.v.m. WMO uitmondend in een advies. -Interview met gemeente Haarlem i.v.m. pilot Ondersteunende en Activerende Begeleiding (OB/AB). -Bijdragen aan de beleids- en prestatieplannen van Loket Haarlem 5. Overige activiteiten In dit jaar heeft de stichting ook een aantal activiteiten uitgevoerd die niet direct onder één van de kernactiviteiten vielen. Toch waren deze activiteiten van groot belang voor de continuïteit van de organisatie en daarom is het gerechtvaardigd deze hier te vermelden. Onder leiding van de Vrijwilligerscentrale heeft de stichting meegewerkt aan het opzetten van het netwerk voor coördinatoren vrijwilligerswerk. De oprichting van dit netwerk vonden wij belangrijk omdat er na het opheffen van de Klankbordgroep geen plek meer zou zijn waar coördinatoren vrijwilligerswerk elkaar konden ontmoeten en op structurele wijze kennis konden nemen van belangrijke ontwikkelingen in het werkveld en de regio. In 2006 is de stichting verhuisd naar een nieuwe locatie. Meer hierover leest u in hoofdstuk 4. Tijdens de projectjaren van het Meldpunt Vrijwilligershulp heeft de Zorgbalans, naar alle tevredenheid, voor ons de financiële administratie verzorgd. In de loop van 2006 heeft de stichting vastgesteld dat de financiële administratie door het verwerven van verschillende projecten en financieringsbronnen complexer is geworden. Daarbij bleek dat inhoudelijk kennis over het werk voorwaarde was om de administratie en boekhouding goed uit te voeren. Het besluit om onze eigen financiële administratie te gaan voeren lag dus voor de hand. Echter binnen de stichting was onvoldoende kennis en ervaring om dit zelf op te zetten. In 2006 hebben we gezocht naar externe deskundigheid en hulp. Via een accountantskantoor kregen we adviezen, we vonden een penningmeester en een van onze vrijwilligers beet zich in het onderwerp vast en ontwierp de basisstructuur voor een nieuwe administratie en boekhouding. In 2007 zal gewerkt worden aan de voltooiing daarvan. Een van de medewerkers heeft in 2006 een scholing gevolgd waardoor zij nu, namens de NOV, vrijwilligersorganisaties mag ondersteunen in een traject van zelfevaluatie. Deze zelfevaluatie leidt tot de kwaliteitsonderscheiding Vrijwillige Inzet: goed geregeld! 9

10 Resultaat -Er is een goed functionerend netwerk voor coördinatoren vrijwilligerswerk. De stichting is medeoprichter en lid. -De financiële administratie is opnieuw ingericht. Wij gaan deze per 2007 zelfstandig uitvoeren. Er is voldoende kennis en ervaring binnen de organisatie om dit te doen. - Een medewerker is gereed om organisaties te begeleiden bij het behalen van een kwaliteitsonderscheiding. PLATFORM VRIJWILLIGERSHULP ZUID-KENNEMERLAND Leden: Humanitas Zuid-Kennemerland Informatie Steun Punt Rode Kruis Haarlem e.o. Parochiegemeenschap Schoten Rolmobiel SOS Telefonische Hulpdienst Haarlem Stichting Thuiszorg Gehandicapten MZK Stichting Voedselbank Haarlem Stichting t Web Tandem (v/h Steunpunt Mantelzorg) Unie Van Vrijwilligers Haarlem De Zonnebloem Spaarnstad De Zonnebloem Zuid-Kennemerland Stichting De Baan Gastleden: Cliënten Belangenbureau K.A.M. Kontext Ouderenwerk Centrum-Zuid-West Steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede Net Werk Zuid-Kennemerland Vrijwilligerscentrale Haarlem Katholieke Bond van Ouderen (kandidaat) 10

11 3. KLANTEN EN ANDERE CONTACTEN De stichting Net Werk Zuid-Kennemerland heeft meerdere klantgroepen. Zo zijn mensen die vrijwilligershulp nodig hebben klant als ze via ons informatie en advies inwinnen. Ook hun hulpverleners en mantelzorgers zijn onze klanten als zij ons bellen of mailen met een vraag namens hun cliënt of familielid. Beroepskrachten kunnen bij ons ook terecht met meer algemene of organisatorische vragen op het gebied van vrijwilligershulp. En tenslotte een nieuwe en snel groeiende klantengroep: de verschillende maatschappelijke organisaties (w.o. vrijwilligersorganisaties) en gemeenten. Zij roepen onze hulp in als het gaat om advisering, beleid en uitvoering van samenwerkingsactiviteiten (werkgroep, project). 1. Inwoners van Zuid-Kennemerland met een vraag over vrijwilligershulp. De stichting heeft bijna dagelijks contact met inwoners van Zuid-Kennemerland met een vraag op het gebied van vrijwilligershulp. Vaak wordt deze vraag namens hen gesteld door beroepskrachten en/of mantelzorgers. De vragen zijn meestal complex of bijzonder, want de enkelvoudige en eenvoudige vragen vinden doorgaans zonder moeite hun weg naar een vrijwilligersorganisatie of een loket. De vragen echter waar geen bestaand aanbod voor is, of de cliëntsituatie die zo bijzonder is dat een gewone vrijwilliger geen oplossing kan bieden, komen steeds vaker voor. De stichting heeft veel contacten met organisaties die een flexibel en zeer laagdrempelig aanbod hebben. Organisaties zoals Stem in de Stad, de I.S.P. en het Leger des Heils hebben onze klanten regelmatig uit de nood geholpen. De stichting houdt slechts de meest noodzakelijke gegevens van klanten bij. Een naam, adres, leeftijd en telefoonnummer zijn in principe voldoende om aan het werk te gaan. Vaak zijn de contacten eenmalig. Soms ook echter blijven we net zolang betrokken totdat duidelijk is dat er hulp beschikbaar is. Een contact kan uit enkele minuten telefoongesprek bestaan maar het komt ook voor dat we n aantal dagen lang contact hebben, overleggen en zoeken naar het juiste antwoord. Meestal zijn de klanten nieuw maar inmiddels hebben we ook een bestand met vaste klanten. Voor deze mensen is vrijwilligershulp meestal niet het juiste antwoord maar biedt ook de professionele hulp onvoldoende soelaas. Met veel creativiteit proberen we steeds weer een antwoord te vinden op hun vraag. Vaak helpt het om gewoon te luisteren en alles nog eens op n rijtje te zetten. Doorverwijzing naar de ouderenadviseur of andere hulpverleners komt regelmatig voor. 2. Beroepskrachten met een vraag over vrijwilligershulp. Alle organisaties die professionele hulp bieden in wonen, zorg en welzijn hebben inmiddels wel contact gehad met onze stichting. Van jeugdzorg tot woningcoöperaties, van schuldhulpverlening tot gemeenten, welzijnswerk, verslavingszorg en thuiszorg. Het adressenbestand breidt zich dagelijks uit en wordt voor diverse gelegenheden gedeeld met collega s. De beroepskrachten maken steeds meer gebruik van de website. Waar mogelijk attenderen wij hen hier ook op. Het is onze bedoeling dat beroepskrachten zelf hun informatie zoeken, vinden en interpreteren als het gaat om hulpvragen van hun cliënten. Uiteraard zijn wij wel altijd bereid om hen te adviseren. Vragen van beroepskrachten op het gebied van vrijwilligershulp in z n algemeenheid, komen ook regelmatig voor. Men vraagt dan om een presentatie over vrijwilligershulp in de regio, of men stelt vragen over voorwaarden, regelingen, werving, coördinatie etc. Vaak ligt het beantwoorden van deze vragen op het terrein van de Vrijwilligerscentrale. Wij verwijzen dan ook regelmatig door. Daar waar de vraag gaat over de inhoudelijke, zorg aspecten van het vrijwilligerswerk, beantwoorden wij deze zelf. 11

12 3. Maatschappelijke organisaties, gemeenten, vakorganisaties en samenwerkingsverbanden Net Werk Zuid-Kennemerland participeert in verschillende samenwerkingsverbanden: Jongeren Actief Loketpartners Zorgoverleg Platform Vrijwilligershulp Netwerk coördinatoren vrijwilligerswerk Wel Zijn Markt 2007 In deze samenwerkingsverbanden heeft de stichting soms een coördinerende rol (Jongeren Actief, Wel Zijn Markt 2007 en het Platform Vrijwilligershulp) en soms een beleidsmatige rol. Als loketpartner proberen wij vrijwilligershulp als hulpvorm beleidsmatig te verbinden met het professionele zorgaanbod. Tevens willen we zorgen voor een goede positie (strategisch en praktisch) van vrijwilligers binnen de loketten. In het zorgoverleg gebeurt hetzelfde maar dan op het niveau van de uitvoering. Regelmatig brengen wij in casuïstiek de waarde en het aanbod van vrijwilligers in beeld. Via collegiale contacten is Net Werk Zuid-Kennemerland ook, op enige afstand, betrokken bij samenwerkingsverbanden zoals het Schakelstation, het Platform Minima en de Noordketen. Er zijn veel collegiale contacten met de thuiszorg Zorgbalans, de 21 leden en gastleden van het Platform vrijwilligershulp, de gemeente Haarlem, het Leger des Heils, Stem in de Stad en de Geestgronden. De stichting is lid van enkele belangen/vakorganisaties: - Landelijke Vereniging Coördinatoren Vrijwilligerswerk (LVCV), - MEZZO (branche organisatie voor vrijwillige hulp organisaties en mantelzorgorganisaties), - N.O.V. (Verenging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) Projectgroep en coördinator van Jongeren Actief Femke Ebels, Ingrid Swakman, José van Duin, Francis Happe, Lisette Tel, Irene de Lange, Rosalie Dol 12

13 4. ORGANISATIE PER 31 DECEMBER 2006 Bestuur G.J.J. Mol tot 1 mei 2006, voorzitter en penningmeester Mevr. W. Hoefmans-Dekker tot 1 mei 2006, lid Mevr. J. Hanekroot tot 1 mei 2006, lid H. Bax tot 1 mei lid, vanaf 1 mei 2006 voorzitter en penningmeester Mevr. I.C.M. de Lange secretaris A.A.J. Millenaar lid Mevr. A.B. Molkenboer-Hamming vanaf 1 oktober 2006, lid Medewerkers Mevr. E.P.M. Tel Mevr. I. Swakman coördinator 28u/w vanaf 1 oktober, projectmedewerker 8u/w Vrijwilligers Mevr. I. van Keeken 4u/w Mevr. I. Swakman 12u/w Mevr. P. Ribeiro tot 1 oktober 2006, 4u/w H. Pieters vanaf 1 november 2006, 2u/w Stagiairs J. Redeker MBO-stage, van 2 februari tot 8 november 2006, 4 dagen/w Mevr. R. Dol HBO-stage, vanaf 1 september, 2 dagen/w Wijziging organisatiestructuur In 2006 werd de ontbinding van de samenwerkingsovereenkomst, conform de uitkomst van de evaluatie, tussen de stichting Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland en de Klankbordgroep voorbereid. De Klankbordgroep is per 15 mei opgeheven. Direct daarna zijn de voorbereidingen gestart voor de oprichting van het Platform Vrijwilligershulp. Dit Platform is op 29 januari 2007 formeel geïnstalleerd door de wethouder Sociale Zaken van Haarlem mevrouw H. van der Molen. De stichting Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland is vanaf 15 mei niet meer gebonden geweest aan het reglement, verwoord in de statuten, waarin de taken en bevoegdheden van de Klankbordgroep en de stichting werden beschreven. De statuten van de stichting moesten hierop aangepast worden. Omdat het bestuur ook een nieuwe naam wilde kiezen, is het wijzigen van de statuten uitgesteld totdat een keuze gemaakt was. Deze keuze is in 2007 gemaakt. Verhuizing In mei 2006 is de stichting verhuisd van haar adres op de Leidsevaart 574 te Haarlem naar een kantoor op de Zijlweg 36, eveneens te Haarlem. Dit kantoor bevindt zich boven de thuiszorgwinkel en werd door Zorgbalans aan ons in onderhuur gegeven. Helaas werd eind 2006 duidelijk dat wij niet in dit kantoor konden blijven. De eigenaar van het pand had plannen om woonruimte te maken van de etage en wij moesten opnieuw op zoek naar een andere ruimte. We hebben aan het eind van het jaar veel energie moeten steken in het vinden van een nieuw onderkomen. In december 2006 was nog niet duidelijk waar wij in het nieuwe jaar terecht zouden komen. Gelukkig hebben wij per 15 april 2007 kantoorruimte kunnen huren op het adres Wilhelminastraat 23 in Haarlem, niet ver van onze vorige locaties. 13

14 EN VERDER Het jaar 2007 zal wat betreft het bestuur en de medewerkers minder in het teken van Opbouw, en meer in het teken van Zichtbaar worden staan. De stichting Net Werk Zuid-Kennemerland wil niet alleen zelf meer zichtbaar worden voor zijn verschillende doelgroepen maar wil ook werken aan de zichtbaarheid van vrijwilligershulp in de sector in het algemeen. Een belangrijk actie hierbij is dat vrijwilligers in wonen, welzijn en zorg, en hun organisaties, in éérste instantie zelf meer zichtbaar worden. Nog al te gemakkelijk wordt verondersteld dat klanten de weg weten te vinden (al dan niet via de loketten) naar deze vorm van hulp. Toch is de kennis over de mogelijkheden van vrijwilligershulp meestal gering of achterhaald. Verder staan zowel de vrijwilligers, als de organisaties en dus ook de hulp die vrijwilligers bieden, in een achterstandspositie. De maatschappelijke waardering voor de vrijwilligers is groot maar toch is de status laag. Helaas blijft het vaak bij maatschappelijke waardering. Dat terwijl op veel gebieden zoals de kwaliteit en de hoeveel van de hulp (denk aan het bevorderen van continuïteit door betaalde coördinatie), faciliteiten, weten regelgeving, beleid, inspraak en werving nog veel winst te behalen is. Voor mogelijke klanten van vrijwilligershulp geldt vaak nog onbekend maakt onbemind. Omdat men weinig weet van vrijwilligershulp denkt men er niet in eerste instantie aan. Bij professionele hulpverleners echter is het meer dan onbekendheid. Daar bestaat vaak een ongenuanceerde visie op vrijwilligershulp. Men kijkt naar de taken en activiteiten, beoordeelt deze dan vanuit het professionele kader, en kwalificeert de vrijwilligershulp als te licht. Maar men moet vrijwilligers niet meten met beroepskrachten. Het zijn ieder voor zich eigen vormen van hulpverlening die aanvullend zijn op elkaar. Centraal staat bij vrijwilligershulp het aanwezig zijn, de betrokkenheid en de medemenselijkheid. Dit is niet exclusief voor vrijwilligers maar wel specifiek! Het is om deze visie op vrijwilligershulp en de waardering voor de vrijwilligershulp dat de stichting Net Werk Zuid-Kennemerland in 2007 wil blijven werken aan het verbinden van vrijwilligershulp met de loketten en de buurtservicepunten in Haarlem en de loketten in de regiogemeenten. Dat verbinden moet meer zijn dan een link op de website of bezoek aan een zorgoverleg. Vrijwilligershulp zou zowel op het praktische, uitvoerende niveau, als ook het beleidsmatige niveau een structurele positie in moeten kunnen nemen. Daar zullen de vrijwilligers en hun hulpaanbod meer zichtbaar door worden. Al onze ambities voor de komende jaren staan of vallen met de mogelijkheid om steeds voldoende financiering te vinden om de stichting draaiende te houden. Uitgangspunt bij onze plannen is dat we subsidies van de overheid en fondsen op een ten minste vergelijkbaar niveau kunnen handhaven en dat extra middelen beschikbaar kunnen komen indien het initiëren van nieuwe of extra activiteiten zulks noodzakelijk maakt. Hier zullen we ons ook in 2007 met kracht voor inspannen. Haarlem, mei

15 6. FINANCIERS VAN ONZE ACTIVITEITEN Stichting Anton Jurgens Fonds 1969 Gemeente Bloemendaal Gemeente Haarlem Stichting Gereformeerd Burger Weeshuis Het Heilige Kerstmisgilde te Haarlem Stichting Hulpactie Haarlem Oranje Fonds Provincie Noord-Holland Sint Jacobs Godshuis SKAN Fonds/ Van Dooren-Blankenheym-Van Lede Zorgkantoor Kennemerland 15

16 BESTUUR EN DIRECTIE NET WERK ZUID-KENNEMERLAND per H. Bax voorzitter Mevr. I.C.M. de Lange lid A.A.J. Millenaar lid Mevr. A.B. Molkenboer-Hamming lid P. Duiverman penningmeester Mevr. L. Tel directeur U kunt Net Werk Zuid-Kennemerland bereiken via: tel.: (kantoor) (voorzitter) (directeur) fax: website: Met dank aan onze leveranciers: Logo en huisstijl Website en ICT ondersteuning Personeelsadministratie Kantoorruimte Adato Design PipNL Zorgbalans Protestantse Diaconie 16

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn Werkplan 2011 Haarlem, 11 juni 2010 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Wilhelminastraat 23 2011 VJ Haarlem telefoon:

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg versie 6: werkdocument vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 14 januari 2014 Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg werkdocument Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg Haarlem, 30 maart 2012 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn Werkplan 2010 Vrijwilligers zijn onbetaalbaar Maar goed dan dat je ze ook niet hoeft te betalen Loesje Haarlem, 14 juli 2009

Nadere informatie

Platformvergadering in 2014

Platformvergadering in 2014 Jaarbeeld 2014 Platformvergadering in 2014 Stichting Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Zijlweg 145, 2015 BE Haarlem, telefoon: 023 5440240 NL18 RABO 0129 1499 93 KvK 34184656 Email: info@vrijwilligershulp.nl

Nadere informatie

Mensen weten wat mantelzorg is. Mensen weten wat mantelzorg waard is. Mensen weten wat mantelzorgers nodig hebben.

Mensen weten wat mantelzorg is. Mensen weten wat mantelzorg waard is. Mensen weten wat mantelzorgers nodig hebben. Jaarrapportage 2013 Missie Het Platform wil bijdragen aan een samenleving waar mantelzorg een eigen, unieke vorm van zorg is die naast professionele en vrijwillige zorg een volwaardige plek inneemt in

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Net Werk. V r i j w i l l i g e r s h u l p. iets doen. voor een ander. als je iets doet

Jaarverslag 2008. Net Werk. V r i j w i l l i g e r s h u l p. iets doen. voor een ander. als je iets doet Net Werk V r i j w i l l i g e r s h u l p Zuid-Kennemerland Jaarverslag 2008 iets doen voor een ander als je iets doet voor een ander gaat het waaien in je binnenste dan voel je de kracht en moet je een

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg versie 1: werkdocument Bespreking in de bestuursvergadering d.d. 19 januari 2015 Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2011 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord 2 2. De Mantelzorg Adviesraad 2 3. PR en communicatie 3 4. Activiteiten 3 5. Advisering 3 6. Deskundigheidsbevordering 3 7. Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Prestatieplan 2017 STG

Prestatieplan 2017 STG Prestatieplan 2017 STG Midden en Zuid-Kennemerland Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Telefoon: 023-5516368 Mobiel: 06-22707400 stg@thuiszorg-gehandicapten.nl www.thuiszorg-gehandicapten.nl Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2014 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. De Mantelzorg Adviesraad... 4 3. PR en communicatie... 4 4. Activiteiten... 4 5. Advisering... 5 6. Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Subsidieaanvragen Openbare geestelijke gezondheidszorg en Collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg 2007

Nota van B&W. Onderwerp Subsidieaanvragen Openbare geestelijke gezondheidszorg en Collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg 2007 Nota van B&W Onderwerp Subsidieaanvragen Openbare geestelijke gezondheidszorg en Collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg 2007 Portefeuille: H. van der Molen Auteur: G. Spijker Telefoon 5115584

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Voorwoord... 3. 1. Resultaten 2013... 4. 1.1 Fondsenwerving... 4. 1.2 Cliënten... 4. 1.3 Doorverwijzers... 5

Voorwoord... 3. 1. Resultaten 2013... 4. 1.1 Fondsenwerving... 4. 1.2 Cliënten... 4. 1.3 Doorverwijzers... 5 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Resultaten 2013... 4 1.1 Fondsenwerving... 4 1.2 Cliënten... 4 1.3 Doorverwijzers... 5 1.4 Public Relations en communicatie... 6 2. Organisatie... 7 2.1

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Regionale afstemming Subsidies Wonen, Welzijn en Zorg Portefeuille H. van der Molen Auteur Mevr. M.A.I. Korthouwer Telefoon 5113610 E-mail: mkorthouwer@haarlem.nl STZ/WWGZ

Nadere informatie

Voorwoord Resultaten Fondsenwerving Cliënten Public Relations en communicatie Organisatie...

Voorwoord Resultaten Fondsenwerving Cliënten Public Relations en communicatie Organisatie... Jaarverslag 2016 Jaarverslag 2016 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Resultaten 2016... 3 1.1 Fondsenwerving... 3 1.2 Cliënten... 3 1.3 Public Relations en communicatie... 4 2. Organisatie... 5 2.1 Doel van

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

1. Voorwoord blz Organisatie en missie blz Voorgenomen werkzaamheden blz Tijdsbesteding blz. 7

1. Voorwoord blz Organisatie en missie blz Voorgenomen werkzaamheden blz Tijdsbesteding blz. 7 Werkplan 2017 2018 Inhoud 1. Voorwoord blz. 3 2. Organisatie en missie blz. 5 3. Voorgenomen werkzaamheden blz. 6 4. Tijdsbesteding blz. 7 2 1. Voorwoord Het Bestuur van het Gehandicapten Platform heeft

Nadere informatie

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Jaar van 'oprichting' Wij behartigen uw belangen zodat ook u mee kunt doen! Platform Maatschappelijke Ondersteuning Opgericht: 20 juni 2012 Adres:

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 BELEIDSPLAN SchuldHulp Maatje Zeist Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 Inhoud 1. Inleiding 2. Missie 3. Visie 4. Wat wil SHMZ bereiken 5. Voor wie is SHMZ 6. Met wie werkt SHMZ samen 7. De Organisatiestructuur

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 TA RENKUM

Jaarverslag 2015 TA RENKUM 2015 Jaarverslag 2015 TA RENKUM HENNY BLIJDEVEEN VAN Jaarverslag TA Renkum 1. Inleiding Humanitas Thuisadministratie is in de gemeente Renkum ook dit verslagjaar weer actief geweest. Vanwege een wisseling

Nadere informatie

Nota van B&W. B&W-besluit:

Nota van B&W. B&W-besluit: Nota van B&W Portefeuille H. van der Molen Auteur D.A. Boon Telefoon 5114128 E-mail: boond@haarlem.nl PD/MID Reg.nr. PD/DV/2006/1256 Bijlage A Onderwerp Prestatieplan WMO Loket B & W-vergadering van 5

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Net-Werk Vrijwilligershulp Zijlweg 145 2015 BE Haarlem 023 5440240 info@vrijwilligershulp.nl

Jaarverslag 2012. Net-Werk Vrijwilligershulp Zijlweg 145 2015 BE Haarlem 023 5440240 info@vrijwilligershulp.nl Jaarverslag 2012 NL Doet op de Wollewei Dialoogtafel waarderen! Symposium "Wat wil de vrijwilliger? Met o.a. Lucas Meijs! Net-Werk Vrijwilligershulp Zijlweg 145 2015 BE Haarlem 023 5440240 info@vrijwilligershulp.nl

Nadere informatie

Februari 2011 Wim Dorssers Secretaris

Februari 2011 Wim Dorssers Secretaris Februari 2011 Wim Dorssers Secretaris Jaarverslag 2011 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2011 van Stichting Thuishuis Deurne. 2011 is voor het bestuur van de Stichting Thuishuis een enerverend jaar

Nadere informatie

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Beschrijving werkwijze 1 Gebaseerd op de eindevaluatie Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 2. TERUGBLIK OP HET JAAR 2014 2.1 INTERNE BESTUURLIJKE ORGANISATIE 2.1.1 BESTUUR 2.1.2 COORDINATIE 2.2

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

: Stichting Taalcoaches Zuid-Kennemerland

: Stichting Taalcoaches Zuid-Kennemerland ANBI GEGEVENS Naam : Stichting Taalcoaches Zuid-Kennemerland RSIN- nummer : 857383772 KvK-nummer : 68305028 Secretariaat : Molenlaan 6 2103 AE Heemstede telefoon : 06 46352564 e-mailadres : taalcoacheszuidkennemerland@gmail.com

Nadere informatie

Spreekuur. Werklozenkrant

Spreekuur. Werklozenkrant Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave: Intro: pagina 3 Spreekuur: pagina 4 Werklozenkrant: pagina 4 Weekje Weg: pagina 5 Jeugdsportfonds: pagina 5 Organisatie: pagina 6 Financieel overzicht: pagina 7 Intro In

Nadere informatie

Trends. Het rijksbeleid en het gemeentelijk beleid op het terrein waarmee VPTZ-organisaties te maken hebben,

Trends. Het rijksbeleid en het gemeentelijk beleid op het terrein waarmee VPTZ-organisaties te maken hebben, Jaarverslag 2013 Trends De doelgroep waarvoor VPTZ-organisaties zich inzetten bestaat voor het grootste deel uit oude(re) mensen. Aan eenieder in zijn laatste levensfase en diens naasten, bieden opgeleide

Nadere informatie

Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk

Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk met lokale en regionale cliëntenraden, patiëntenverenigingen en belangengroepen De burger als adviseur van gemeenten 7 oktober 2015 Den Haag

Nadere informatie

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Kennismaken met de gemeenteraad Zutphen 9 september 2013 Ontstaan van PMO Sociale Samenhang Conferenties

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Kennismaken met de gemeenteraad Zutphen 9 september 2013 Ontstaan van PMO Sociale Samenhang Conferenties Platform Maatschappelijke Ondersteuning Kennismaken met de gemeenteraad Zutphen 9 september 2013 Even voorstellen wie wij zijn: Connie van der Tuin -de voorzitter Erik Rossel -de secretaris Dinie Roeterdink

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Netwerk Informele Zorg en Netwerk Mantelzorg Eindhoven Contact adres secretariaat: Mw. Marijke van der Zanden tel: 040-238 27 97 m.vd.zanden@eindhoven.nl

Nadere informatie

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN.

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN. Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN www.stichtingsamenvoorelkaar.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 3 2. Het doel van de instelling... 3 2.1.Ontstaan, achtergrond en toekomst... 3 2.2 Missie/visie...

Nadere informatie

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten

Nadere informatie

Evaluatie Meldpunt Zorg en Welzijn 2016 Stichting Samen Onbeperkt

Evaluatie Meldpunt Zorg en Welzijn 2016 Stichting Samen Onbeperkt Evaluatie Meldpunt Zorg en Welzijn 2016 Stichting Samen Onbeperkt Januari 2017 Inleiding Het Meldpunt Zorg is een initiatief van de Stichting Samen Onbeperkt in samenwerking het Buurtloket 6211. Naast

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2015 Voorwoord Voor u ligt het vijfde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Met dit jaarverslag beogen wij verantwoording

Nadere informatie

Jaarverslag Activiteiten Detentie Nazorg. Humanitas Haagland. Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC)

Jaarverslag Activiteiten Detentie Nazorg. Humanitas Haagland. Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC) Jaarverslag 2015 Activiteiten Detentie Nazorg Humanitas Haagland Projectnaam Een Nieuwe Kans (ENK) / Buiten Re-integratiecentrum (RIC) Coördinator Frederiek van Hulst Tijdsinvestering coördinator 1 januari

Nadere informatie

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Jaarverslag 2010 Tel: 06-51.45.11.30 Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik www.thuissterven.info De inhoudsopgave

Nadere informatie

SWOS in het kort. Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest KvK

SWOS in het kort. Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest KvK SWOS in het kort 212 Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 35 6 23 681 info@swos.nl www.swos.nl twitter @swos1 KvK 41189365 Bestuursrapportage Met genoegen bieden wij U het jaarverslag

Nadere informatie

Inleiding. Samenstelling

Inleiding. Samenstelling JAARVERSLAG 2014 1 Inleiding De Wmo-raad is de adviesraad van het college van burgemeester en wethouders, in het kader van de Wmo, en geeft gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen die met de Wet

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting de Bovenkamer

Beleidsplan Stichting de Bovenkamer Beleidsplan Stichting de Bovenkamer Kennis-, informatie- en ontmoetingscentrum voor mensen met (een vermoeden van) beginnende dementie en hun mantelzorgers. Adres: Harenbergweg 1 7204 KZ Zutphen info@debovenkamerzutphen.com

Nadere informatie

Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016. Versie 1.1 April 2014

Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016. Versie 1.1 April 2014 Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016 Versie 1.1 April 2014 Een duidelijk verhaal Maatschappelijke trends Het antwoord van Present; onze missie en visie Onze unieke werkwijze Bewezen toegevoegde

Nadere informatie

Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet. Datum: 2 september 2010

Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet. Datum: 2 september 2010 Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet Datum: 2 september 2010 Algemeen Allereerst willen we als Wmo-Adviesraad opmerken dat het uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

MEE Zuid-Holland Noord Praktische Thuishulp In de regio s Delft, Westland, Oostland, Den Haag en randgemeenten Jaarverslag 2010

MEE Zuid-Holland Noord Praktische Thuishulp In de regio s Delft, Westland, Oostland, Den Haag en randgemeenten Jaarverslag 2010 Praktische Thuishulp In de regio s Delft, Westland, Oostland, Den Haag en randgemeenten Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Praktische Thuishulp 4 Samenwerking en externe contacten 6 PR Activiteiten 8 Praktische

Nadere informatie

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011 Stichting JAARVERSLAG 2011 dd 13-02-2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Doel van de stichting... 4 Werkwijze... 4 Locatie... 4 Bestuursverslag... 5 Bestuursvergaderingen... 5 Financieel verslag...

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014 Gouda, 20 februari 2015 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2014 De topics in 2014: Lancering van de website van de SSG Het forum rond de gemeenteraadsverkiezingen In gesprek met de ouderenbonden

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26 Welzijn Noorden veldwerker Wonen Zorg De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg Brochure Noorderveldwerker.indd 1 04-05-12 13:26 1 Inleiding De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Voorwoord 3 hoofdstuk 1 Functioneren van de cliëntenraad 4 1.1 Samenstelling 4 1.2 Vergaderingen 4 1.3 Onderwerpen

Nadere informatie

Stichting Werken met Eric en Cindy

Stichting Werken met Eric en Cindy Jaarverslag 2007 Stichting Werken met Eric en Cindy Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De Stichting a. aanleiding b.bestuursleden c. doelstelling d. werkwijze 3. Ontwikkelingen in 2007 a. bestuur b. scholen

Nadere informatie

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd.

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd. Visiedocument Welzijn 2017-2020 Stichting Welzijn Hattem: Dichtbij en in de buurt De missie en visie van Stichting Welzijn Hattem Stichting Welzijn Hattem (SWH) wil de zelfredzaamheid van de inwoners vergroten

Nadere informatie

PARTICIPATIERAADHAARLEM

PARTICIPATIERAADHAARLEM Uitkomsten werkgroepen Netwerkbijeenkomst 19 februari 2014 De deelnemers aan de werkgroepen vertegenwoordigen met elkaar het brede sociale domein van Haarlem. Samen met de leden van de Participatieraad

Nadere informatie

Welzijn Nieuwe Stijl Schoonhoven. Eric Lagendijk december 2011

Welzijn Nieuwe Stijl Schoonhoven. Eric Lagendijk december 2011 Welzijn Nieuwe Stijl Schoonhoven Eric Lagendijk december 2011 Programma Wat is Welzijn Nieuwe Stijl (WNS)? Traject Schoonhoven Verkenning welzijnsbeleid Burgerkracht/ Eigen kracht: how to do? Regionale

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Hospice Barendrecht

Beleidsplan. Stichting Hospice Barendrecht Beleidsplan Stichting Hospice Barendrecht 2014 1. Inleiding 2. Missie en visie 3. Doelstelling 4. Organisatie 5. Zorg en vrijwilligersbeleid 6. Beleidsplan en activiteiten 2 1. Inleiding Deze nota beschrijft

Nadere informatie

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016 Beleidsplan 2013 2016 Er zijn. Zorg in de laatste levensfase Pagina 1 Inleiding Al meer dan 20 jaar wordt door vrijwilligers in onze gemeenschap aanvullende zorg geboden aan mensen in hun laatste levensfase.

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Hospice Almere

Jaarverslag. Stichting Hospice Almere Jaarverslag Stichting Hospice Almere 2007 Voorwoord Het jaar 2007 heeft in het licht gestaan van het zoeken van een locatie. Vele gesprekken met financiers en projectontwikkelaars hebben echter niet tot

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ http://www.youtube.com/watch?v=6imhyppcmdo&list =PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ UITKOMST ENQUETE Najaar 2013: circa 140 vrijwilligersorganisaties aangeschreven Respons: 46% (65 vragenlijsten) Bij welke

Nadere informatie

Stichting belangenbehartiging mantelzorgers Son en Breugel JAARVERSLAG Juli 2017

Stichting belangenbehartiging mantelzorgers Son en Breugel JAARVERSLAG Juli 2017 Stichting belangenbehartiging mantelzorgers Son en Breugel JAARVERSLAG 2016. Juli 2017 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord blz. 2 2. Het begin blz. 3 3. Bestuur blz. 4 4. Platform blz. 6 5. Financieel verslag

Nadere informatie

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Organisatie Programma Cluster ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Verlening 2017 Vaststelling 2017 Aangevraagd bedrag - Budgetsubsidie: 340.007

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Inloophuis Uitzicht

Jaarverslag 2014. Inloophuis Uitzicht Inloophuis Uitzicht Bezoekadres: Krijtstraat 20 4201 GD Gorinchem Correspondentieadres: mevr. Mr. L. Ribbius Peletierstraat 22 4207 NL Telefoon: 0183-629863 Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2.

Nadere informatie

Jaarverslag. SchuldHulpMaatje Culemborg 2015

Jaarverslag. SchuldHulpMaatje Culemborg 2015 Jaarverslag SchuldHulpMaatje Culemborg 2015 Inhoudsopgave Algemeen jaarverslag 1. Inleiding 2. Financiële ondersteuning 3. Werving vrijwilligers en opleiding tot schuldhulpmaatje 4. Aanmeldingen hulpvragers

Nadere informatie

Diaconaal Steunpunt. Per 1 januari is Derk Jan Poel met veel enthousiasme begonnen als opvolger van Dirk-Albert Prins.

Diaconaal Steunpunt. Per 1 januari is Derk Jan Poel met veel enthousiasme begonnen als opvolger van Dirk-Albert Prins. Rapportage werkzaamheden periode: September 2008 September 2009 Samenvatting Het Diaconaal Steunpunt (DS) zet zich in om het diaconaat van de GKv te stimuleren via het ondersteunen van de diaken. Met afgelopen

Nadere informatie

INHOUD. RSIN- identificatienummer: NL 8504 01 422 KVK 52337707

INHOUD. RSIN- identificatienummer: NL 8504 01 422 KVK 52337707 INHOUD Ontstaan van de Stichting... 3 Activiteiten 2012... 3 Publiciteit... 4 Hulpvragers naar afkomst... 4 Vrijwilligers werkzaam in Vlissingen en Goes.... 4 Hulpvragen... 5 Tegenvallers in 2012... 5

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Present Barneveld

Jaarverslag Stichting Present Barneveld Jaarverslag Stichting Present Barneveld 2013 Stichting Present Barneveld is opgericht op 7 mei 2013 De akte van oprichting is verleden door notaris mr. G.A. van den Bos De statutaire vestigingsplaats is

Nadere informatie

Jaarverslag. SchuldHulpMaatje Culemborg 2014

Jaarverslag. SchuldHulpMaatje Culemborg 2014 Jaarverslag SchuldHulpMaatje Culemborg 2014 Inhoudsopgave Algemeen jaarverslag 1. Inleiding 2. Financiële ondersteuning 3. Werving vrijwilligers en opleiding tot schuldhulpmaatje 4. Aanmeldingen hulpvragers

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013

Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013 Deelnemen aan de samenleving Zelfstandig blijven Aan het werk blijven Senioren doen mee Gouda 11 maart 14 Een woord vooraf 1. Stichting Seniorenplatform

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

Jaarverslag Vergadering van Platform Vrijwilligershulp ZK in 2011

Jaarverslag Vergadering van Platform Vrijwilligershulp ZK in 2011 Jaarverslag 2011 Vergadering van Platform Vrijwilligershulp ZK in 2011 Net-Werk Vrijwilligershulp Zijlweg 145 2015 BE Haarlem 023 5440240 info@vrijwilligershulp.nl INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 1. Activiteiten

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Verder met Taal P/A Paddestoelenlaan GE Veenendaal KvK

Jaarverslag Stichting Verder met Taal  P/A Paddestoelenlaan GE Veenendaal KvK Jaarverslag 2015 Stichting Verder met Taal www.verdermettaal.nl P/A Paddestoelenlaan 55 3903 GE Veenendaal KvK 59595809 Inhoudsopgave: Voorwoord 3 Activiteiten 4 Publiciteit 6 Externe contacten 7 Interne

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k. in de gemeenten. Scherpenzeel en Renswoude

Jaarverslag 2012. Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k. in de gemeenten. Scherpenzeel en Renswoude Jaarverslag 2012 Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k in de gemeenten Scherpenzeel en Renswoude Inleiding De gemeente Renswoude en Scherpenzeel vinden het belangrijk dat het vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Betref: Informatie over vrijwilligersactiviteiten Humanitas Heuvelrug. Zeist, 11 oktober 2016

Betref: Informatie over vrijwilligersactiviteiten Humanitas Heuvelrug. Zeist, 11 oktober 2016 Betref: Informatie over vrijwilligersactiviteiten Humanitas Heuvelrug Zeist, 11 oktober 2016 Geachte leden van de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug, Humanitas is er voor alle inwoners van uw gemeente

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSCENTRALE

VRIJWILLIGERSCENTRALE VRIJWILLIGERSCENTRALE HAARLEM Vacaturebank Trajectbegeleiding Bedrijf & Samenleving Gilde Training - Advies Nieuwe Groenmarkt 51 2011 TV Haarlem Telefoon 023-5314862 info@vwc-haarlem.nl http://www.vwc-haarlem.nl

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2015

Financieel jaarverslag 2015 Financieel jaarverslag 2015 Publicatie i.v.m. ANBI status 1 januari 2015 31 december 2015 Financieel jaarverslag 2015 1 INHOUD: Blad: 1) Bestuursverslag 3 a. Algemeen 3 b. Samenstelling van het bestuur

Nadere informatie

Welkom en opening Goede morgen dames en heren,

Welkom en opening Goede morgen dames en heren, Bijeenkomst RSBO Oost-Veluwe op 29 november 2011 in het Denksportcentrum te Apeldoorn over het onderwerp Bewustwording Wonen als vervolg op het eerdere woonwensenonderzoek Wat beweegt ouderen op de woningmarkt?

Nadere informatie

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd Gemeente Landerd Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen Wettelijke verplichting Wmo Adviesraad Convenant Plichten Bevoegdheden Verantwoordelijkheden 1. De leefbaarheid van de gemeente

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Hospice Almere

Jaarverslag. Stichting Hospice Almere Jaarverslag Stichting Hospice Almere 2008 Voorwoord Misschien is 2008 wel het belangrijkste jaar in het, nog korte, bestaan van de Stichting Hospice Almere. Niet alleen werd het uitgangspunt om te starten

Nadere informatie

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, s en Piet Haker Platform Netwerk Vrijwilligerswerk 13 mei 2014 2 Aanleidingen transitie Nieuwe taken voor gemeenten per 2015 Decentralisatie Awbz Decentralisatie

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning. Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006

Wet maatschappelijke ondersteuning. Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006 Wet maatschappelijke ondersteuning Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006 Doel informatieavonden: U informeren over de betekenis van de Wmo. U informeren over de

Nadere informatie

Op weg naar een andere vorm van welzijnswerk

Op weg naar een andere vorm van welzijnswerk Op weg naar een andere vorm van welzijnswerk Van: Johan v.d. Sloot (welzijnsorganisatie STAERK) d.d. 20 september 2012 Geachte raadsleden, Bijgaand stuur ik u deze notitie over een nieuwe vorm van het

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Het aantal mensen van de doelgroepen die een beroep op Dress hebben gedaan is meer dan voorgaand jaar t.w 166

Het aantal mensen van de doelgroepen die een beroep op Dress hebben gedaan is meer dan voorgaand jaar t.w 166 Van de coördinator. Voorwoord en verwachtingen 2015 Het jaar 2014 is een spannend jaar geweest waarin er sprake was van sluiting i.v.m. een te korte aan financiële middelen. Zoals aangegeven in het jaarverslag

Nadere informatie

STICHTING SCHULDHULP UTRECHTSE HEUVELRUG BELEIDSPLAN EN BEGROTING STICHTING SCHULDHULP UTRECHTSE HEUVELRUG

STICHTING SCHULDHULP UTRECHTSE HEUVELRUG BELEIDSPLAN EN BEGROTING STICHTING SCHULDHULP UTRECHTSE HEUVELRUG BELEIDSPLAN EN BEGROTING 2016-2018 STICHTING SCHULDHULP UTRECHTSE HEUVELRUG 1 Doel en resultaat Het doel is om vrijwilligers (schuldhulpmaatjes) te koppelen aan hulpvragers en te coachen in hun rol als

Nadere informatie

uw partner in toegankelijkheid

uw partner in toegankelijkheid Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland uw partner in toegankelijkheid Werkplan OLGA 2012 1. Inleiding. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Aandacht! d. Bewustwording 2. Activiteiten 2012. a. Extern

Nadere informatie

Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015

Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015 Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015 Voorwoord Een belangrijke kerkelijke/diaconale missie luidt: helpen wie geen helper heeft. Naast de reeds eeuwenoude diaconale hulpverlening aan gezinnen

Nadere informatie

CONTACTBRIEF nr

CONTACTBRIEF nr CONTACTBRIEF nr.03 2013 Bereikbaarheid Hulpdienst Voor Elkaar (HVE) De HVE is op maandag t/m vrijdag (tussen 09.00 en 13.00 uur) rechtstreeks bereikbaar op telefoonnummer 06-15587336. Buiten deze uren

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders Inhoudsopgave 1. Doelstellingen van de stichting... 3 2. Uitvoering doelstelling en werkzaamheden... 3 3. Inkomsten en uitgaven... 4 4. Beheer financiën... 4 2 1. Doelstellingen van de stichting De stichting

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage Plan van Aanpak Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo Onderdeel Maatschappelijke Stage 2012 Concept 0.2 Inhoud Deel I Kaders 1. Inleiding 2. Doelgroep 3. Doelstelling 4. Kerntaken 4.1 Makelen en verbinden

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Noaberschap Appingedam 2013 2016

Beleidsplan Stichting Noaberschap Appingedam 2013 2016 Beleidsplan Stichting Noaberschap Appingedam 2013 2016 INHOUDSOPGAVE Algemeen 1 2 Doelstelling 2 2 Organisatie 3 3 3.1 Bestuur 3 3.2 Coördinatie 3 3.3 Vrijwilligers 3 Activiteiten 4 3 4.1 Werkzaamheden/activiteiten

Nadere informatie