Bij Chemogas N.V. worden de cilinders met zwavelhexafluoride herverpakt en opgebulkt in drums waarna de afvalstoffen bij een derde worden verbrand.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bij Chemogas N.V. worden de cilinders met zwavelhexafluoride herverpakt en opgebulkt in drums waarna de afvalstoffen bij een derde worden verbrand."

Transcriptie

1 > Retouradres Postbus MB Utrecht Linde Gas Benelux Kanaalweg 4e 6951 KJ Dieren Datum 11 september 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen Inspectie Leefomgeving en Domein Afval, Industrie en Bedrijven Afdeling Vergunningverlening Afval, Industrie en Bedrijven Graadt van Roggenweg 500 UTRECHT Postbus MB UTRECHT T F Bijlage(n) 1 De procedure Van Linde Gas Benelux gevestigd in is op basis van Verordening (EG) 1013/2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen op 20 april 2015 een kennisgeving ontvangen om afvalstoffen buiten s grondgebied te brengen. De kennisgeving is na ontvangst als niet-correct aangemerkt. De kennisgever is op 24 april 2015 verzocht om de kennisgeving alsnog correct en volledig te maken. Op 26 mei 2015 zijn de gevraagde gegevens ontvangen. De kennisgeving is daarmee correct en volledig bevonden en op 28 mei 2015 doorgestuurd naar de andere betrokken autoriteiten. De kennisgever is daarvan op de hoogte gebracht. Op 19 augustus 2015 heeft de autoriteit van bestemming de ontvangstbevestiging afgegeven. Herkomst en verwerking De kennisgeving heeft betrekking op de overbrenging van ingezamelde ciliders met zwavelhexafluoride (SF6), dat gebruikt is als (geluid)isolatie bij elektrische schakelingen. Bij Chemogas N.V. worden de cilinders met zwavelhexafluoride herverpakt en opgebulkt in drums waarna de afvalstoffen bij een derde worden verbrand. De te transporteren afvalstoffen zijn voor 100% bestemd voor verbranding. Toetsing De afvalstoffen worden bij de ontvanger herverpakt en opgebulkt voordat deze later worden verbrand in een installatie die is ontworpen met het oog op het verwijderen van afvalstoffen. De verwerking wordt ingedeeld als een handeling van verwijdering als bedoeld onder D14 gevolgd door D10 in Bijlage I van Richtlijn 2008/98/EG. Op het kennisgevingsdocument is de juiste indeling van de overbrenging aangegeven. De afvalstoffen vallen onder sectorplan 70 van het LAP. In dit sectorplan is vermeld dat overbrenging vanuit voor (voorlopige) verwijdering van deze afvalstoffen toegestaan is mits voor vernietiging gebruik wordt gemaakt van de in bijlage VII bij Verordening (EG) Pagina 1 van 5

2 1005/2009 vermelde goedgekeurde technieken. Bij de verwerker worden de gassen verbrand in een draaitrommeloven. Conform de bijlage VII van de Verordening (EG) 1005/2009 betreft dit één van de goedgekeurde technieken. De verwerking van de afvalstoffen, zoals hiervoor beschreven, voldoet aan de voorwaarden van het sectorplan en is voldoende om de overbrenging toe te staan. Gelet op Verordening (EG)1013/2006 en getoetst aan het Landelijk Afvalbeheerplan wordt als volgt besloten: BESLUIT - DECISION - ENTSCHEIDUNG I. Geen bezwaar te maken tegen het voornemen van Linde Gas Benelux om op basis van kennisgeving afvalstoffen over te brengen van naar België: Not to lodge an objection to the intention of Linde Gas Benelux as described in the notification with reference to ship waste from the Netherlands to Belgium: Keine Einwände zu erheben gegen die von Linde Gas Benelux auf Grund von Notifizierung geplante Verbringung von Abfällen aus den Niederlanden nach Belgien für: [1] * Kennisgever Notifier Notifizierender [9] * Producent afvalstoffen Waste generator-producer Abfallerzeuger [2] * Ontvanger Consignee Empfänger [10] * Verwerkingslocatie Disposal/ Recovery facility Beseitigungs/ Verwertungsanlage [6] * Overbrengingsperiode Period of time for shipments Zeitraum für e [5] * Totaal geplande hoeveelheid Total intended quantity Vorgesehene Gesamtmenge [4] * Aantal transporten Total intended number of shipments Vorgesehene Zahl der Verbringungen [14] * Identificatie van de afvalstof Waste identification Abfallidentifizierung Linde Gas Benelux Kanaalweg 4e 6951 KJ Dieren Zie kennisgever Chemogas N.V. Westvaartdijk Grimbergen België Zie ontvanger Vanaf datum dagtekening van dit besluit tot en met 1 oktober ton 1 Bazelcode: Niet ingedeeld OESO/OECD code: Niet ingedeeld Eural/EWC/ EAK code: * Pagina 2 van 5

3 [12] * Benaming afvalstoffen Designation of the waste Bezeichnung des Abfalls Samenstelling van de afvalstoffen Composition of the waste Zusammensetzung des Abfalls [8] * Vervoerswijze Means of transport art [15] * Grensovergang NL Border crossing NL Grenzübergang NL [11] * Handeling Operation Verfahren Zwavelhexafluoride (SF6) Zwavelhexafluoride (SF6): 100 % R Hazeldonk (A16) - Meer (A1/E19) D14 gevolgd door D10 * nummer correspondeert met vak op kennisgevingsdocument / number corresponds with block on notificationdocument / Nummer korrespondiert mit Fach auf dem Notifizierungsbogen II. Alle tijdens de procedure overgelegde documenten maken onderdeel uit van dit besluit. All documents submitted during the notification procedure are part of this decision. Alle während des Verfahrens eingereichten Dokumente sind Bestandteil dieser Genehmigung. III. Het kennisgevingsdocument, voorzien van een stempel, ondertekening en datum, is als bijlage bij deze beschikking gevoegd. The notification document, completed with a stamp, signature and date, is submitted with this decision. Der Genehmigung ist das unterschriebene Notifizierungsformular, versehen mit Stempel und Datum, beigefügt. IV. De beschikking bevat belangrijke milieu-informatie. Daarom wordt ingevolge artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur en artikel 19.1a van de Wet milieubeheer de beschikking twee weken na de datum van dagtekening van dit besluit op gepubliceerd. The decision contains important information regarding environmental issues. Two weeks after date of signature of this decision and in consequence of article 8 of the Wet openbaarheid van bestuur and article 19.1a of the Wet milieubeheer this decision will be published on Die Genehmigung umfasst wichtige umweltbezogene Informationen. Gemäss Artikel 8 des Wet openbaarheid van bestuur und Artikel 19.1a des Wet milieubeheer wird die Genehmigung darum zwei Wochen nach der Unterzeichnung des Beschlusses auf veröffentlicht. V. Alle transportmeldingen dienen te worden verstuurd naar faxnummer +31 (0) of dienen te worden gemeld middels de elektronische meldapplicatie. Pagina 3 van 5

4 Movement documents can either be sent to fax number +31 (0) or can be submitted using the electronic data interchange system. Alle Versandformulare müssen an die Faxnummer +31 (0) gesendet oder mittels des elektronischen Datenübermittlungssystems gemeldet werden. VI. Deze toestemming heeft mede betrekking op een wijziging betreffende het transport als bedoeld in artikel 17 van de Verordening, voorzover deze door Inspectie Leefomgeving en is bevestigd. This agreement also concerns to a change in the shipment as referred in Article 17 of the Regulation where the change has been confirmed by the Human Environment and Inspectorate. Diese Genehmigung bezieht sich auf eine Änderung der Verbringung nach der Zustimmung, laut Artikel 17 der Verordnung, soweit diese Änderung durch die Inspectie Leefomgeving en bestätigt worden ist. Utrecht, 11 september 2015 DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, namens deze: Pagina 4 van 5

5 Bezwaar Het kan zijn dat u het niet eens bent met dit besluit. Tegen deze beslissing kunt u binnen een termijn van zes weken na dagtekening een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet minimaal bevatten: - naam en adres indiener; - dagtekening; - omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; - gronden van het bezwaar; - uw handtekening. Het bezwaarschrift kan worden gestuurd naar het volgende adres: Inspectie Leefomgeving en, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag, onder vermelding van bezwaar- EVOA op de enveloppe en op het bezwaarschrift. Is er sprake van onverwijlde spoed? Dan kunt u de Raad van State verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Informatie over een voorlopige voorziening vindt u op Objection It may be that you disagree with this decision. You can lodge an objection against the decision within six weeks of the date of this decision. The objection should at least include: - name and address of the submitter; - date; - description of the decision against which the appeal is made; - reasons for the objection; - your signature. The objection may be sent to the following address: Inspectie Leefomgeving en, afdeling Juridische Zaken, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag,, stating "bezwaar-evoa" on the envelope and on the notice of objection. Is there a sense of urgency? In that case you can ask the Raad van State to take a preliminary injunction. Information about a preliminary injunction can be found at Beschwerde Es kann sein, dass Sie mit dieser Entscheidung nicht einverstanden sind. Sie können dann im Zeitraum von sechs Wochen ab dem Ausstellungsdatum dieser Entscheidung schriftliche Beschwerde einreichen. Diese Beschwerde muss mindestens enthalten: - Name und Anschrift des Beschwerdeführers; - Datum; - Beschreibung der Entscheidung, gegen die die Beschwerde gerichtet wird; - Gründe für den Beschwerde; - Ihre Unterschrift. Die schriftliche Beschwerde kann an folgende Adresse geschickt werden: Inspectie Leefomgeving en, afdeling Juridische Zaken, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag,, unter Angabe bezwaar-evoa auf dem Umschlag und auf den Einwand. Im Falle einer Eilsache können Sie den Raad van State bitten, eine einstweilige Verfügung zu treffen. Information über eine einstweilige Verfügung kann auf gefunden werden. Pagina 5 van 5

Voestalpine Railpro BV Nieuwe Cralloseweg 8 1222 AB Hilversum Nederland. Datum 24 september 2015 Nummer

Voestalpine Railpro BV Nieuwe Cralloseweg 8 1222 AB Hilversum Nederland. Datum 24 september 2015 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Voestalpine Railpro BV Nieuwe Cralloseweg 8 1222 AB Hilversum Datum 24 september 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen

Nadere informatie

De kennisgeving heeft betrekking op de overbrenging van ijzerhoudende beitszuur. De afvalstoffen zijn ontstaan bij het verzinken van metalen.

De kennisgeving heeft betrekking op de overbrenging van ijzerhoudende beitszuur. De afvalstoffen zijn ontstaan bij het verzinken van metalen. > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Rotocoat Dieren B.V. Kanaaldijk 40 6956 AX Spankeren Dieren Datum 5 juni 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen Inspectie

Nadere informatie

De kennisgever heeft aangegeven dat het percentage van het te transporteren afval bestemd voor verbranding 8 % is.

De kennisgever heeft aangegeven dat het percentage van het te transporteren afval bestemd voor verbranding 8 % is. > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Sita Ecoservice B.V. Ankerkade 11 6222 NL Maastricht Datum 10 augustus 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen Inspectie

Nadere informatie

Bij DK Recycling und Roheisen GmbH wordt het staalstraalstof ingezet in hoogovens als grondstof voor de productie van ruwijzer.

Bij DK Recycling und Roheisen GmbH wordt het staalstraalstof ingezet in hoogovens als grondstof voor de productie van ruwijzer. > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Coatinc Roermond B.V. Randweg 13 6045 JK Roermond Inspectie Leefomgeving en Domein Afval, Industrie en Bedrijven Afdeling Vergunningverlening Afval, Industrie

Nadere informatie

Door Combinatie Badhoeverbogen V.O.F. worden de afvalstoffen gebruikt bij de aanleg van een dijklichaam ten behoeve van een snelweg.

Door Combinatie Badhoeverbogen V.O.F. worden de afvalstoffen gebruikt bij de aanleg van een dijklichaam ten behoeve van een snelweg. > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Dollegoor GmbH Vosmatenweg 6 49824 Laar Duitsland Datum 7 augustus 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen Inspectie

Nadere informatie

Montanwerker Brixlegg AG Werkstreet 1-3 6230 Brixlegg Oostenrijk. Datum 22 april 2015 Nummer

Montanwerker Brixlegg AG Werkstreet 1-3 6230 Brixlegg Oostenrijk. Datum 22 april 2015 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Montanwerker Brixlegg AG Werkstreet 1-3 6230 Brixlegg Oostenrijk Datum 22 april 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen

Nadere informatie

BTC B.V. Albert Thijsstraat 65 6471 WX Eygelshoven Nederland. Datum 10 augustus 2015 Nummer

BTC B.V. Albert Thijsstraat 65 6471 WX Eygelshoven Nederland. Datum 10 augustus 2015 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht BTC B.V. Albert Thijsstraat 65 6471 WX Eygelshoven Datum 10 augustus 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen Inspectie

Nadere informatie

A&S Energie nv Nieuwenhovestraat 5 8780 Oostrozebeke België

A&S Energie nv Nieuwenhovestraat 5 8780 Oostrozebeke België > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht A&S Energie nv Nieuwenhovestraat 5 8780 Oostrozebeke België Datum 18 november 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen

Nadere informatie

De kennisgever heeft aangegeven dat het percentage van het te transporteren afval bestemd voor verbranding 51% is.

De kennisgever heeft aangegeven dat het percentage van het te transporteren afval bestemd voor verbranding 51% is. > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Van Gansewinkel B.V. Middenweg 24 4782 PM Moerdijk Datum 17 december 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen Inspectie

Nadere informatie

Attero B.V. Vamweg 7 9418 TM Wijster Nederland. Datum 3 november 2015 Nummer. NL604149 Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen

Attero B.V. Vamweg 7 9418 TM Wijster Nederland. Datum 3 november 2015 Nummer. NL604149 Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Attero B.V. Datum 3 november 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen Inspectie Leefomgeving en Domein Afval, Industrie

Nadere informatie

RGS 90 Sverige AB Kommendantvägen 21 60238 Norrköping Zweden. Datum 12 februari 2015 Nummer

RGS 90 Sverige AB Kommendantvägen 21 60238 Norrköping Zweden. Datum 12 februari 2015 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht RGS 90 Sverige AB Kommendantvägen 21 60238 Norrköping Zweden Inspectie Leefomgeving en Domein Afval, Industrie en Bedrijven Afdeling Vergunningverlening Afval,

Nadere informatie

Bij AVEA Entsorgungsbetriebe GmbH en Co.Kg worden de afvalstoffen verbrand.

Bij AVEA Entsorgungsbetriebe GmbH en Co.Kg worden de afvalstoffen verbrand. > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Attero B.V. Vamweg 7 9418 TM Wijster Inspectie Leefomgeving en ILT/Risicovolle Stoffen en Producten/EVOA Graadt van Roggenweg 500 UTRECHT Postbus 24062 3502

Nadere informatie

Het papierslib is afkomstig uit de verwerking van grondstoffen voor papier en bij de productie van papier bij de producent.

Het papierslib is afkomstig uit de verwerking van grondstoffen voor papier en bij de productie van papier bij de producent. > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht N+P Handel und Produktion GmbH Siemenstrasse 81 47574 Goch Inspectie Leefomgeving en Domein Afval, Industrie en Bedrijven Afdeling Vergunningverlening Afval,

Nadere informatie

Xerox Manufacturing Nederland B.V. Maasheseweg 89 5804 AB VENRAY Nederland. Datum 7 augustus 2015 Nummer

Xerox Manufacturing Nederland B.V. Maasheseweg 89 5804 AB VENRAY Nederland. Datum 7 augustus 2015 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Xerox Manufacturing B.V. Maasheseweg 89 5804 AB VENRAY Datum 7 augustus 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen Inspectie

Nadere informatie

Waterschap Vallei en Veluwe Steenbokstraat 10 7324 AX Apeldoorn Nederland. Datum 24 september 2015 Nummer

Waterschap Vallei en Veluwe Steenbokstraat 10 7324 AX Apeldoorn Nederland. Datum 24 september 2015 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Steenbokstraat 10 7324 AX Apeldoorn Datum 24 september 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen Inspectie Leefomgeving

Nadere informatie

Afval en Metaal Recycling B.V. Montrealweg 120 3197 KH Rotterdam Botlek Nederland. Datum 24 februari 2015 Nummer

Afval en Metaal Recycling B.V. Montrealweg 120 3197 KH Rotterdam Botlek Nederland. Datum 24 februari 2015 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Afval en Metaal Recycling B.V. Montrealweg 120 3197 KH Rotterdam Botlek Datum 24 februari 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van

Nadere informatie

Sita Transport B.V. Steeksterweg 65-67 2407 BE Alphen aan den Rijn Nederland. Datum 20 mei 2015 Nummer

Sita Transport B.V. Steeksterweg 65-67 2407 BE Alphen aan den Rijn Nederland. Datum 20 mei 2015 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Sita B.V. Steeksterweg 65-67 2407 BE Alphen aan den Rijn Datum 20 mei 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen Inspectie

Nadere informatie

Verzinkerij Meerveldhoven B.V. De Run 5118A 5503 LV Veldhoven Nederland. Datum 15 Augustus 2014 Nummer

Verzinkerij Meerveldhoven B.V. De Run 5118A 5503 LV Veldhoven Nederland. Datum 15 Augustus 2014 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Verzinkerij Meerveldhoven B.V. De Run 5118A 5503 LV Veldhoven Inspectie Leefomgeving en ILT/Risicovolle Stoffen en Producten/EVOA Graadt van Roggenweg 500 UTRECHT

Nadere informatie

De loodaccu s zijn afkomstig van inzameling bij garagebedrijven, autodemontagebedrijven en leveranciers van lood- zuur batterijen.

De loodaccu s zijn afkomstig van inzameling bij garagebedrijven, autodemontagebedrijven en leveranciers van lood- zuur batterijen. > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Afval en Metaal Recycling B.V. Montrealweg 120 3197 KH Rotterdam Botlek Datum 19 juni 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen

Nadere informatie

Lindum AS Lerpeveien 155 3036 Drammen Noorwegen. Datum 13 februari 2015 Nummer. NO408527 Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen

Lindum AS Lerpeveien 155 3036 Drammen Noorwegen. Datum 13 februari 2015 Nummer. NO408527 Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Lindum AS Lerpeveien 155 3036 Drammen Noorwegen Datum 13 februari 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen Inspectie

Nadere informatie

Mourik N.V. Groenendaallaan 399 2030 Antwerpen België. Datum 14 juli 2015 Nummer

Mourik N.V. Groenendaallaan 399 2030 Antwerpen België. Datum 14 juli 2015 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Mourik N.V. Groenendaallaan 399 2030 Antwerpen België Datum 14 juli 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen Inspectie

Nadere informatie

De kennisgeving heeft betrekking op amalgaamafval, afkomstig van inzameling bij tandartspraktijken.

De kennisgeving heeft betrekking op amalgaamafval, afkomstig van inzameling bij tandartspraktijken. > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht AEB Exploitatie B.V. Australiëhavenweg 21 1045 BA Amsterdam Datum 12 augustus 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen

Nadere informatie

De kennisgeving heeft betrekking op de overbrenging van gebruikte actieve kool, afkomstig van de afvalwaterbehandeling van een deponie.

De kennisgeving heeft betrekking op de overbrenging van gebruikte actieve kool, afkomstig van de afvalwaterbehandeling van een deponie. > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht WVE GmbH Blechhammerweg 50 67659 Kaiserslautern Datum 28 december 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen Inspectie

Nadere informatie

Biogas Solutions nv Hagelberg 8 2250 Olen België. Datum 5 juni 2013 Nummer. NL212651 Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen

Biogas Solutions nv Hagelberg 8 2250 Olen België. Datum 5 juni 2013 Nummer. NL212651 Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag Biogas Solutions nv Hagelberg 8 2250 Olen Inspectie Leefomgeving en ILT/EVOA Nieuwe Uitleg 1 Den Haag Postbus 16191 2500 BD Den Haag Nederland www.ilent.nl/evoa

Nadere informatie

Ernst Frey AG Rinaustrasse 1040 4303 Kaiseraugst Zwitserland

Ernst Frey AG Rinaustrasse 1040 4303 Kaiseraugst Zwitserland > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Ernst Frey AG Rinaustrasse 1040 4303 Kaiseraugst Zwitserland Datum 16 december 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen

Nadere informatie

Recydur B.V. Wilmersdorf 36-38 7327 AC APELDOORN Nederland. Datum 28 augustus 2013 Nummer

Recydur B.V. Wilmersdorf 36-38 7327 AC APELDOORN Nederland. Datum 28 augustus 2013 Nummer > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag Recydur B.V. Wilmersdorf 36-38 7327 AC APELDOORN Inspectie Leefomgeving en ILT/EVOA Nieuwe Uitleg 1 Den Haag Postbus 16191 2500 BD Den Haag www.ilent.nl/evoa

Nadere informatie

Lurec AG Hänggiwiesstraße 4 8832 Wilen/Freienbach Zwitserland. Datum 5 maart 2015 Nummer

Lurec AG Hänggiwiesstraße 4 8832 Wilen/Freienbach Zwitserland. Datum 5 maart 2015 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Lurec AG Hänggiwiesstraße 4 8832 Wilen/Freienbach Zwitserland Datum 5 maart 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen

Nadere informatie

Bij AGR mbh, Betrieb Zwischenlager Gelsenkirchen worden de spuitbussen opgeslagen om later bij derden te worden verbrand.

Bij AGR mbh, Betrieb Zwischenlager Gelsenkirchen worden de spuitbussen opgeslagen om later bij derden te worden verbrand. > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Van Gansewinkel B.V. De Lier 2 9206 BH Drachten Datum 8 mei 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen Inspectie Leefomgeving

Nadere informatie

Trafo-City GmbH Berliner Allee 6 30855 Langenhagen Duitsland. Datum 24 september 2015 Nummer

Trafo-City GmbH Berliner Allee 6 30855 Langenhagen Duitsland. Datum 24 september 2015 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Trafo-City GmbH Berliner Allee 6 30855 Langenhagen Duitsland Datum 24 september 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen

Nadere informatie

De tin- en loodassen en residuen zijn afkomstig van inzameling. De afvalstoffen komen vrij bij gieterijen en soldeerprocessen.

De tin- en loodassen en residuen zijn afkomstig van inzameling. De afvalstoffen komen vrij bij gieterijen en soldeerprocessen. > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht M&R Claushuis B.V. Nijverheidsweg 26 3899 AH Zeewolde Inspectie Leefomgeving en ILT/Risicovolle Stoffen en Producten/EVOA Graadt van Roggenweg 500 UTRECHT Postbus

Nadere informatie

De kennisgeving heeft betrekking op de overbrenging van chroomzuur, dat vrijkomt tijdens het galvanisatieproces bij de producent.

De kennisgeving heeft betrekking op de overbrenging van chroomzuur, dat vrijkomt tijdens het galvanisatieproces bij de producent. > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht SITA EcoService B.V. Avelingen West 15 4202 MS GORINCHEM Datum 24 september 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen

Nadere informatie

De kennisgeving heeft betrekking op de overbrenging van natriumbromide, afkomstig van de productie van farmaceutische producten.

De kennisgeving heeft betrekking op de overbrenging van natriumbromide, afkomstig van de productie van farmaceutische producten. > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Sanofi Chimie Zone Industrielle 64150 Mourenx Frankrijk Datum 8 mei 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen Inspectie

Nadere informatie

Turebergs Recycling AB Kappetorpsvägen 1 192 77 Sollentuna Zweden. Datum 25 september 2015 Nummer

Turebergs Recycling AB Kappetorpsvägen 1 192 77 Sollentuna Zweden. Datum 25 september 2015 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Kappetorpsvägen 1 192 77 Sollentuna Datum 25 september 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen Inspectie Leefomgeving

Nadere informatie

Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V. Vlasweg 12 4782 PW Moerdijk Nederland. Datum 25 oktober 2013 Nummer

Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V. Vlasweg 12 4782 PW Moerdijk Nederland. Datum 25 oktober 2013 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V. Vlasweg 12 4782 PW Moerdijk Inspectie Leefomgeving en ILT/Risicovolle Stoffen en Producten/EVOA Graadt van Roggenweg 500

Nadere informatie

nv Shanks Vlaanderen Divisie Gent J. Kennedylaan - Haven 4410 9042 Gent België Datum 26 augustus 2015 Nummer

nv Shanks Vlaanderen Divisie Gent J. Kennedylaan - Haven 4410 9042 Gent België Datum 26 augustus 2015 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht nv Shanks Vlaanderen Divisie Gent J. Kennedylaan - Haven 4410 9042 Gent België Datum 26 augustus 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging

Nadere informatie

Remondis Argentia B.V. Middenweg 7 4782 PM Moerdijk Nederland. Datum 21 november 2013 Nummer

Remondis Argentia B.V. Middenweg 7 4782 PM Moerdijk Nederland. Datum 21 november 2013 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Middenweg 7 Inspectie Leefomgeving en ILT/Risicovolle Stoffen en Producten/EVOA Graadt van Roggenweg 500 UTRECHT Postbus 24062 3502 MB UTRECHT www.ilent.nl/evoa

Nadere informatie

Rene Prinsen Spoorwegmaterialen B.V. Stationsweg Oost ER Woudenberg Nederland. Datum 16 januari 2015 Nummer

Rene Prinsen Spoorwegmaterialen B.V. Stationsweg Oost ER Woudenberg Nederland. Datum 16 januari 2015 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Rene Prinsen Spoorwegmaterialen B.V. Stationsweg Oost 259 3931 ER Woudenberg Inspectie Leefomgeving en Domein Afval, Industrie en Bedrijven Afdeling Vergunningverlening

Nadere informatie

RGS 90 A/S Selinevej 4 2300 Kobenhavn S Denemarken. Datum 28 augustus 2013 Nummer

RGS 90 A/S Selinevej 4 2300 Kobenhavn S Denemarken. Datum 28 augustus 2013 Nummer > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag RGS 90 A/S Selinevej 4 2300 Kobenhavn S Denemarken Inspectie Leefomgeving en ILT/EVOA Nieuwe Uitleg 1 Den Haag Postbus 16191 2500 BD Den Haag Nederland www.ilent.nl/evoa

Nadere informatie

Dusseldorp Inzameling en Recycling B.V. Galileïstraat 18 7131 PE Lichtenvoorde Nederland. Datum 30 juni 2015 Nummer

Dusseldorp Inzameling en Recycling B.V. Galileïstraat 18 7131 PE Lichtenvoorde Nederland. Datum 30 juni 2015 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Dusseldorp Inzameling en Recycling B.V. Galileïstraat 18 7131 PE Lichtenvoorde Datum 30 juni 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging

Nadere informatie

Geodis Logistics Netherland B.V Seattleweg 5 3195 ND Rotterdam - Pernis Nederland. Datum 7 juni 2013 Nummer

Geodis Logistics Netherland B.V Seattleweg 5 3195 ND Rotterdam - Pernis Nederland. Datum 7 juni 2013 Nummer > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag Geodis Logistics Netherland B.V Seattleweg 5 3195 ND Rotterdam - Pernis Inspectie Leefomgeving en ILT/EVOA Nieuwe Uitleg 1 Den Haag Postbus 16191 2500 BD Den

Nadere informatie

Het brandbaar afval (RDF) komt vrij bij het sorteren en verkleinen van ingezameld bedrijfsafval en stedelijk afval bij de producent.

Het brandbaar afval (RDF) komt vrij bij het sorteren en verkleinen van ingezameld bedrijfsafval en stedelijk afval bij de producent. > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Veolia ES Ltd. 210 Pentonville Road London N1 9JY Inspectie Leefomgeving en Domein Afval, Industrie en Bedrijven Afdeling Vergunningverlening Afval, Industrie

Nadere informatie

Bij Holzrecycling Papenburg GmbH worden de afvalstoffen opgeslagen om vervolgens bij een biomassacentrale te worden verbrand.

Bij Holzrecycling Papenburg GmbH worden de afvalstoffen opgeslagen om vervolgens bij een biomassacentrale te worden verbrand. > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht John Peeters Recycling B.V. Klipperweg 4-10 6222 PC Maastricht Datum 19 november 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen

Nadere informatie

Loadwise Logistics Ltd Woodstock Industrial Estate Athy, Co. Kildare Ierland. Datum 24 april 2015 Nummer

Loadwise Logistics Ltd Woodstock Industrial Estate Athy, Co. Kildare Ierland. Datum 24 april 2015 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Loadwise Logistics Ltd Woodstock Industrial Estate Athy, Co. Kildare Datum 24 april 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen

Nadere informatie

Johnson Matthey Plc Belasis Avenue TS23 1LB Billingham Engeland (Verenigd Koninkrijk) Datum 24 september 2015 Nummer

Johnson Matthey Plc Belasis Avenue TS23 1LB Billingham Engeland (Verenigd Koninkrijk) Datum 24 september 2015 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Belasis Avenue TS23 1LB Billingham Datum 24 september 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen Inspectie Leefomgeving

Nadere informatie

N.V. HVC Jadestraat 1 1812 RD Alkmaar Nederland. Datum 27 maart 2014 Nummer. NL614103 Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen

N.V. HVC Jadestraat 1 1812 RD Alkmaar Nederland. Datum 27 maart 2014 Nummer. NL614103 Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht N.V. HVC Jadestraat 1 1812 RD Alkmaar Inspectie Leefomgeving en ILT/Risicovolle Stoffen en Producten/EVOA Graadt van Roggenweg 500 UTRECHT Postbus 24062 3502

Nadere informatie

Zimmermann Recycling International Twentepoort Oost 61-6 7609 RG Almelo Nederland. Datum 6 juni 2014 Nummer

Zimmermann Recycling International Twentepoort Oost 61-6 7609 RG Almelo Nederland. Datum 6 juni 2014 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Zimmermann Recycling International Twentepoort Oost 61-6 7609 RG Almelo Inspectie Leefomgeving en ILT/Risicovolle Stoffen en Producten/EVOA Graadt van Roggenweg

Nadere informatie

Sita FD Tour CB 21-16 92040 Paris La Defense Frankrijk. Datum 10 maart 2015 Nummer

Sita FD Tour CB 21-16 92040 Paris La Defense Frankrijk. Datum 10 maart 2015 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Tour CB 21-16 92040 Paris La Defense Datum 10 maart 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen Inspectie Leefomgeving

Nadere informatie

Alpha Netherlands B.V. Energiestraat 21 1411 AR Naarden Nederland. Datum 5 december 2014 Nummer

Alpha Netherlands B.V. Energiestraat 21 1411 AR Naarden Nederland. Datum 5 december 2014 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Alpha Netherlands B.V. Energiestraat 21 1411 AR Naarden Inspectie Leefomgeving en ILT/Risicovolle Stoffen en Producten/EVOA Graadt van Roggenweg 500 UTRECHT

Nadere informatie

Metalor Technologes AB Sagagatan 22 50635 Boras Zweden. Datum Nummer. SE150050 Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen

Metalor Technologes AB Sagagatan 22 50635 Boras Zweden. Datum Nummer. SE150050 Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Metalor Technologes AB Sagagatan 22 50635 Boras Datum Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen Inspectie Leefomgeving en

Nadere informatie

De kennisgeving heeft betrekking op de overbrenging van teerhoudend asfalt. De afvalstoffen zijn afkomstig van werkzaamheden in de wegenbouw.

De kennisgeving heeft betrekking op de overbrenging van teerhoudend asfalt. De afvalstoffen zijn afkomstig van werkzaamheden in de wegenbouw. > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Steinackerstrasse 56 8302 Kloten Zwitserland Datum Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen Inspectie Leefomgeving en Domein

Nadere informatie

VAR B.V. Sluinerweg 12 7384 SC Wilp Achterhoek Nederland. Datum 3 augustus 2012. Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen

VAR B.V. Sluinerweg 12 7384 SC Wilp Achterhoek Nederland. Datum 3 augustus 2012. Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen > Retouradres Postbus 93144, 2509 AC Den Haag NL Milieu en Leefomgeving Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag T (088) 602 5696 F (088) 602 9023 E evoa@agentschapnl.nl www.agentschapnl.nl/evoa

Nadere informatie

Ragn-Sells AS Postboks 49 2001 Lillestrom Noorwegen

Ragn-Sells AS Postboks 49 2001 Lillestrom Noorwegen > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Ragn-Sells AS Postboks 49 2001 Lillestrom Noorwegen Datum 20 november 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen Inspectie

Nadere informatie

De afvalstoffen vallen onder sectorplan 39 van het LAP. Tegen invoer van grond voor nuttige toepassing wordt in beginsel geen bezwaar gemaakt.

De afvalstoffen vallen onder sectorplan 39 van het LAP. Tegen invoer van grond voor nuttige toepassing wordt in beginsel geen bezwaar gemaakt. > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Inspectie Leefomgeving en ILT/Risicovolle Stoffen en Producten/EVOA Graadt van Roggenweg 500 UTRECHT Postbus 24062 3502 MB UTRECHT www.ilent.nl/evoa T 088 489

Nadere informatie

Uniechemie B.V. Aruba BJ APELDOORN Nederland. Datum 7 mei 2015 Nummer. NL Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen

Uniechemie B.V. Aruba BJ APELDOORN Nederland. Datum 7 mei 2015 Nummer. NL Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Uniechemie B.V. Aruba 21 7332 BJ APELDOORN Datum 7 mei 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen Inspectie Leefomgeving

Nadere informatie

AGC Glass Hungary Ltd. Üveggyár u. 1 2851 Környe Hongarije. Datum 18 december 2014 Nummer

AGC Glass Hungary Ltd. Üveggyár u. 1 2851 Környe Hongarije. Datum 18 december 2014 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht AGC Glass Hungary Ltd. Üveggyár u. 1 2851 Környe Hongarije Inspectie Leefomgeving en ILT/Risicovolle Stoffen en Producten/EVOA Graadt van Roggenweg 500 UTRECHT

Nadere informatie

Bij PN Biomasseheizkraftwerk Emlichheim GmbH & Co KG worden de afvalstoffen verbrand.

Bij PN Biomasseheizkraftwerk Emlichheim GmbH & Co KG worden de afvalstoffen verbrand. > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag Van Gansewinkel B.V. Flight Forum 240 5657 DH Eindhoven Inspectie Leefomgeving en ILT/EVOA Nieuwe Uitleg 1 Den Haag Postbus 16191 2500 BD Den Haag www.ilent.nl/evoa

Nadere informatie

Het zwavelzuur komt vrij bij het anodiseren van aluminium bij de kennisgever.

Het zwavelzuur komt vrij bij het anodiseren van aluminium bij de kennisgever. > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht AHC Oppervlaktetechnieken B.V. Groot Bollerweg 2A 5928 NS Venlo Inspectie Leefomgeving en Domein Afval, Industrie en Bedrijven Afdeling Vergunningverlening Afval,

Nadere informatie

Renescience A/S Kraftvaerksvej 53 7000 Fredericia Denemarken. Datum 20 december 2013 Nummer

Renescience A/S Kraftvaerksvej 53 7000 Fredericia Denemarken. Datum 20 december 2013 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Kraftvaerksvej 53 7000 Fredericia Inspectie Leefomgeving en ILT/Risicovolle Stoffen en Producten/EVOA Graadt van Roggenweg 500 UTRECHT Postbus 24062 3502 MB

Nadere informatie

Metalor Technologes AB Sagagatan 22 50635 Boras Zweden. Datum 5 december 2014 Nummer

Metalor Technologes AB Sagagatan 22 50635 Boras Zweden. Datum 5 december 2014 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Metalor Technologes AB Sagagatan 22 50635 Boras Inspectie Leefomgeving en ILT/Risicovolle Stoffen en Producten/EVOA Graadt van Roggenweg 500 UTRECHT Postbus

Nadere informatie

Dusseldorp Gevaarlijk Afval B.V. Albert Schweitzerstraat PG Lichtenvoorde Nederland. Datum 21 april 2015 Nummer

Dusseldorp Gevaarlijk Afval B.V. Albert Schweitzerstraat PG Lichtenvoorde Nederland. Datum 21 april 2015 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Dusseldorp Gevaarlijk Afval B.V. Albert Schweitzerstraat 23 7131 PG Lichtenvoorde Datum 21 april 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging

Nadere informatie

Sita Recycling Services B.V. Mr. E.N. van Kleffensstraat 6 6842 CV Arnhem Nederland. Datum 28 januari 2014 Nummer

Sita Recycling Services B.V. Mr. E.N. van Kleffensstraat 6 6842 CV Arnhem Nederland. Datum 28 januari 2014 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Sita Recycling Services B.V. Mr. E.N. van Kleffensstraat 6 6842 CV Arnhem Inspectie Leefomgeving en ILT/Risicovolle Stoffen en Producten/EVOA Graadt van Roggenweg

Nadere informatie

Jacomij Electronics Recycling B.V. Molenvliet 25 3961 MT Wijk bij Duurstede Nederland. Datum 13 februari 2014 Nummer

Jacomij Electronics Recycling B.V. Molenvliet 25 3961 MT Wijk bij Duurstede Nederland. Datum 13 februari 2014 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Jacomij Electronics Recycling B.V. Molenvliet 25 3961 MT Wijk bij Duurstede Inspectie Leefomgeving en ILT/Risicovolle Stoffen en Producten/EVOA Graadt van Roggenweg

Nadere informatie

Crealis Nederland B.V. Van Konijnenburgweg 84 4612 PL Bergen op Zoom Nederland. Datum 19 november 2012

Crealis Nederland B.V. Van Konijnenburgweg 84 4612 PL Bergen op Zoom Nederland. Datum 19 november 2012 > Retouradres Postbus 93144, 2509 AC Den Haag Crealis Nederland B.V. Van Konijnenburgweg 84 4612 PL Bergen op Zoom Nederland NL Milieu en Leefomgeving Prinses Beatrixlaan 2 2595 AL Den Haag Postbus 93144

Nadere informatie

Indaver Ireland Ltd. 4th Floor, Block 1, West Pier Business Campus Old Dunleary Road, Dun Laoghaire Co. Dublin Ierland. Datum 15 juli 2015 Nummer

Indaver Ireland Ltd. 4th Floor, Block 1, West Pier Business Campus Old Dunleary Road, Dun Laoghaire Co. Dublin Ierland. Datum 15 juli 2015 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht 4th Floor, Block 1, West Pier Business Campus Old Dunleary Road, Dun Laoghaire Co. Dublin Datum 15 juli 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging

Nadere informatie

Bredox B.V. Wetering SM Weert Nederland. Datum 28 augustus 2015 Nummer. NL Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen

Bredox B.V. Wetering SM Weert Nederland. Datum 28 augustus 2015 Nummer. NL Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Bredox B.V. Wetering 19 6002 SM Weert Datum 28 augustus 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen Inspectie Leefomgeving

Nadere informatie

Polyeco S.A. 16th Km National Road Athens - Korinth 19300 Aspropyrgos Griekenland. Datum 21 april 2015 Nummer

Polyeco S.A. 16th Km National Road Athens - Korinth 19300 Aspropyrgos Griekenland. Datum 21 april 2015 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Polyeco S.A. 16th Km National Road Athens - Korinth 19300 Aspropyrgos Griekenland Datum 21 april 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging

Nadere informatie

IEE S.A. Route edmond Reuter 11 5326 CONTERN Luxemburg. Datum 24 mei 2013 Nummer

IEE S.A. Route edmond Reuter 11 5326 CONTERN Luxemburg. Datum 24 mei 2013 Nummer > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag Route edmond Reuter 11 5326 CONTERN Inspectie Leefomgeving en ILT/EVOA Nieuwe Uitleg 1 Den Haag Postbus 16191 2500 BD Den Haag Nederland www.ilent.nl/evoa T

Nadere informatie

De kennisgeving heeft betrekking op de overbrenging van oliefilters, afkomstig van inzameling bij garages en de scheepvaartsector.

De kennisgeving heeft betrekking op de overbrenging van oliefilters, afkomstig van inzameling bij garages en de scheepvaartsector. > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Van Gansewinkel B.V. Middenweg 24 4782 PM Moerdijk Inspectie Leefomgeving en Domein Afval, Industrie en Bedrijven Afdeling Vergunningverlening Afval, Industrie

Nadere informatie

De afvalstoffen zijn afkomstig van de productie van organische peroxiden bij de kennisgever.

De afvalstoffen zijn afkomstig van de productie van organische peroxiden bij de kennisgever. > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Akzo Nobel Functional Chemicals B.V. Zutphenseweg 10 7418 AJ Deventer Inspectie Leefomgeving en Domein Afval, Industrie en Bedrijven Afdeling Vergunningverlening

Nadere informatie

SITA Recycling Services Zuid B.V. Waalkade KR Oss Nederland

SITA Recycling Services Zuid B.V. Waalkade KR Oss Nederland > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht SITA Recycling Services Zuid B.V. Waalkade 75 5347 KR Oss Datum 10 maart 2016 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen Inspectie

Nadere informatie

Kras Belgium B.V.B.A. Vaart 24/ Rijkevorsel België. Datum 4 november 2015 Nummer

Kras Belgium B.V.B.A. Vaart 24/ Rijkevorsel België. Datum 4 november 2015 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Kras Belgium B.V.B.A. Vaart 24/0002 2310 Rijkevorsel België Datum 4 november 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen

Nadere informatie

Van Vliet Groep Milieu Dienstverleners B.V. Grote Wade NZ Nieuwegein Nederland. Datum 15 Augustus 2014 Nummer

Van Vliet Groep Milieu Dienstverleners B.V. Grote Wade NZ Nieuwegein Nederland. Datum 15 Augustus 2014 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Van Vliet Groep Milieu Dienstverleners B.V. Grote Wade 45 3439 NZ Nieuwegein Inspectie Leefomgeving en ILT/Risicovolle Stoffen en Producten/EVOA Graadt van Roggenweg

Nadere informatie

Van Gansewinkel Nederland B.V. Flight Forum DH Eindhoven Nederland. Datum Nummer

Van Gansewinkel Nederland B.V. Flight Forum DH Eindhoven Nederland. Datum Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Van Gansewinkel B.V. Flight Forum 240 5657 DH Eindhoven Inspectie Leefomgeving en Domein Afval, Industrie en Bedrijven Afdeling Vergunningverlening Afval, Industrie

Nadere informatie

Sita Waste Services nv Lilsedijk 19 2340 Beerse België. Datum 22 mei 2013 Nummer

Sita Waste Services nv Lilsedijk 19 2340 Beerse België. Datum 22 mei 2013 Nummer > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag Sita Waste Services nv Lilsedijk 19 Inspectie Leefomgeving en ILT/EVOA Nieuwe Uitleg 1 Den Haag Postbus 16191 2500 BD Den Haag Nederland www.ilent.nl/evoa T

Nadere informatie

Rene Prinsen Spoorwegmaterialen B.V. Stationsweg Oost ER Woudenberg Nederland. Datum 20 december 2013 Nummer

Rene Prinsen Spoorwegmaterialen B.V. Stationsweg Oost ER Woudenberg Nederland. Datum 20 december 2013 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Rene Prinsen Spoorwegmaterialen B.V. Stationsweg Oost 259 3931 ER Woudenberg Inspectie Leefomgeving en ILT/Risicovolle Stoffen en Producten/EVOA Graadt van Roggenweg

Nadere informatie

De afgewerkte katalysatoren zijn afkomstig van de waterstoffabriek van een olieraffinaderij.

De afgewerkte katalysatoren zijn afkomstig van de waterstoffabriek van een olieraffinaderij. > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. Chemikow 7 09-411 Plock Polen Datum 20 okotber 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen

Nadere informatie

De kennisgeving heeft betrekking op de overbrenging van wastorenslib. De afvalstoffen zijn afkomstig uit het productieproces van zinkerts tot zink.

De kennisgeving heeft betrekking op de overbrenging van wastorenslib. De afvalstoffen zijn afkomstig uit het productieproces van zinkerts tot zink. > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Nyrstar Budel B.V. Hoofdstraat 1 6024 AA Budel-Dorplein Inspectie Leefomgeving en Domein Afval, Industrie en Bedrijven Afdeling Vergunningverlening Afval, Industrie

Nadere informatie

Mifa Aluminium B.V. Deltakade PX VENLO Nederland. Datum 15 januari 2015 Nummer

Mifa Aluminium B.V. Deltakade PX VENLO Nederland. Datum 15 januari 2015 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Mifa Aluminium B.V. Deltakade 4-6 5928 PX VENLO Inspectie Leefomgeving en Domein Afval, Industrie en Bedrijven Afdeling Vergunningverlening Afval, Industrie

Nadere informatie

Joro Recycling Agency Ltd Bayit Vegan 93/ Jerusalem Israël. Datum 19 april 2016 Nummer

Joro Recycling Agency Ltd Bayit Vegan 93/ Jerusalem Israël. Datum 19 april 2016 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Joro Recycling Agency Ltd Bayit Vegan 93/3 96426 Jerusalem Israël Datum 19 april 2016 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen

Nadere informatie

Sita Ecoservice Nederland B.V. Ankerkade NL Maastricht Nederland. Datum 10 augustus 2015 Nummer

Sita Ecoservice Nederland B.V. Ankerkade NL Maastricht Nederland. Datum 10 augustus 2015 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Sita Ecoservice Nederland B.V. Ankerkade 11 6222 NL Maastricht Nederland Datum 10 augustus 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van

Nadere informatie

ECO Valsabbia S.R.L. Via Miro Bonetti 7 25085 Gavardo Italië. Datum 5 december 2013 Nummer

ECO Valsabbia S.R.L. Via Miro Bonetti 7 25085 Gavardo Italië. Datum 5 december 2013 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht ECO Valsabbia S.R.L. Via Miro Bonetti 7 25085 Gavardo Inspectie Leefomgeving en ILT/Risicovolle Stoffen en Producten/EVOA Graadt van Roggenweg 500 UTRECHT Postbus

Nadere informatie

Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen

Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Van Gansewinkel B.V. Flight Forum 240 5657 DH Eindhoven Inspectie Leefomgeving en Graadt van Roggenweg 500 Postbus 24062 3502 MB UTRECHT www.ilent.nl/evoa T

Nadere informatie

JBT Waste Services Ltd. Barrington Industrial Estate Bedlington NE22 7DL Engeland (Verenigd Koninkrijk) Datum 4 november 2015 Nummer

JBT Waste Services Ltd. Barrington Industrial Estate Bedlington NE22 7DL Engeland (Verenigd Koninkrijk) Datum 4 november 2015 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht JBT Waste Services Ltd. Barrington Industrial Estate Bedlington NE22 7DL Engeland (Verenigd Koninkrijk) Datum 4 november 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving

Nadere informatie

BAT Bedrijven Ceramstraat BB Tilburg Nederland. Datum 1 februari 2013 Nummer

BAT Bedrijven Ceramstraat BB Tilburg Nederland. Datum 1 februari 2013 Nummer > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag Ceramstraat 6 5013 BB Tilburg Inspectie Leefomgeving en ILT/EVOA Nieuwe Uitleg 1 Den Haag Postbus 16191 2500 BD Den Haag www.ilent.nl/evoa T 088 489 00 00 F

Nadere informatie

Inashco North America Operations Richmond Inc. 111, Cathedral St. Ste 303 MD Annapolis Verenigde Staten van Amerika

Inashco North America Operations Richmond Inc. 111, Cathedral St. Ste 303 MD Annapolis Verenigde Staten van Amerika > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Inashco North America Operations Richmond Inc. 111, Cathedral St. Ste 303 MD 21401 Annapolis Verenigde Staten van Amerika Datum 13 januari 2016 Nummer Betreft

Nadere informatie

Indaver Ireland Limited 4th Floor, Block 1, West Pier Business Campus, Old Dunleary Road Dun Laoghaire, Co. Dublin Ierland. Datum 19 juni 2015 Nummer

Indaver Ireland Limited 4th Floor, Block 1, West Pier Business Campus, Old Dunleary Road Dun Laoghaire, Co. Dublin Ierland. Datum 19 juni 2015 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Indaver Ireland Limited 4th Floor, Block 1, West Pier Business Campus, Old Dunleary Road Dun Laoghaire, Co. Dublin Datum 19 juni 2015 Nummer Betreft Besluit

Nadere informatie

Van Gansewinkel Nederland B.V. Spaarpot KX Geldrop Nederland. Datum 24 februari 2015 Nummer

Van Gansewinkel Nederland B.V. Spaarpot KX Geldrop Nederland. Datum 24 februari 2015 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Van Gansewinkel B.V. Spaarpot 6 5667 KX Geldrop Datum 24 februari 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen Inspectie

Nadere informatie

Jacomij Electronics Recycling B.V. Molenvliet MT Wijk bij Duurstede Nederland. Datum 10 augustus 2015 Nummer

Jacomij Electronics Recycling B.V. Molenvliet MT Wijk bij Duurstede Nederland. Datum 10 augustus 2015 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Jacomij Electronics Recycling B.V. Molenvliet 25 3961 MT Wijk bij Duurstede Datum 10 augustus 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging

Nadere informatie

De kennisgever heeft aangegeven van het te transporteren afval 65% bestemd is voor verbranding.

De kennisgever heeft aangegeven van het te transporteren afval 65% bestemd is voor verbranding. > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Vossenberg Secundaire Bouw- en Brandstoffen B.V. Pijler 39 6446 AX Brunssum Datum 15 janauri 2016 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging

Nadere informatie

Sibelco Europe Minerals Plus Winterswijk Steengroeveweg PH Winterswijk Nederland

Sibelco Europe Minerals Plus Winterswijk Steengroeveweg PH Winterswijk Nederland > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Sibelco Europe Minerals Plus Winterswijk Steengroeveweg 50 7101 PH Winterswijk Datum 15 januari 2016 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging

Nadere informatie

SITA EcoService Nederland B.V. Avelingen West MS Gorinchem Nederland

SITA EcoService Nederland B.V. Avelingen West MS Gorinchem Nederland > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht SITA EcoService B.V. Avelingen West 15 4202 MS Gorinchem Datum 12 februari 2016 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen

Nadere informatie

Horsch Entsorgung S.àr.l. 51 rue Haute 1718 Luxembourg Hamm Luxemburg. Datum 28 augustus 2014 Nummer

Horsch Entsorgung S.àr.l. 51 rue Haute 1718 Luxembourg Hamm Luxemburg. Datum 28 augustus 2014 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Horsch Entsorgung S.àr.l. 51 rue Haute 1718 Luxembourg Hamm Luxemburg Inspectie Leefomgeving en ILT/Risicovolle Stoffen en Producten/EVOA Graadt van Roggenweg

Nadere informatie

De katalysatoren komen vrij bij de productie van gasolie op locatie van de producent.

De katalysatoren komen vrij bij de productie van gasolie op locatie van de producent. > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Sustainable Management Corp. Medbury Court 2401 KY40242-2838 Louisville Datum 28 augustus 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van

Nadere informatie

BASF Antwerpen nv Scheldelaan Haven Antwerpen België. Datum 4 december 2015 Nummer

BASF Antwerpen nv Scheldelaan Haven Antwerpen België. Datum 4 december 2015 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht BASF Antwerpen nv Scheldelaan 600 - Haven 725 2040 Antwerpen België Datum 4 december 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen

Nadere informatie

Van Gansewinkel Nederland B.V. Middenweg 24 4782 PM Moerdijk Nederland

Van Gansewinkel Nederland B.V. Middenweg 24 4782 PM Moerdijk Nederland > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Van Gansewinkel B.V. Middenweg 24 4782 PM Moerdijk Datum 18 mei 2016 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen Inspectie Leefomgeving

Nadere informatie

Bij AVG Abfall-Verwertungs-Gesellschaft mbh worden de afvalstoffen verbrand.

Bij AVG Abfall-Verwertungs-Gesellschaft mbh worden de afvalstoffen verbrand. > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Sita Ecoservice B.V. Meihuizenweg 27 9648 LN Wildervank Inspectie Leefomgeving en Domein Afval, Industrie en Bedrijven Afdeling Vergunningverlening Afval, Industrie

Nadere informatie

Befesa (Portugal) S.A. Avenida 5 de Outubro 10, 1 Aandar 1050-056 LISBOA Portugal. Datum 31 juli 2014 Nummer

Befesa (Portugal) S.A. Avenida 5 de Outubro 10, 1 Aandar 1050-056 LISBOA Portugal. Datum 31 juli 2014 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Befesa () S.A. Avenida 5 de Outubro 10, 1 Aandar 1050-056 LISBOA Inspectie Leefomgeving en ILT/Risicovolle Stoffen en Producten/EVOA Graadt van Roggenweg 500

Nadere informatie

Reag mbh Friedenstrasse RAVENSBURG Duitsland. Datum 20 mei 2015 Nummer

Reag mbh Friedenstrasse RAVENSBURG Duitsland. Datum 20 mei 2015 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Reag mbh Friedenstrasse 6 88212 RAVENSBURG Datum 20 mei 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen Inspectie Leefomgeving

Nadere informatie

Eastman Chemical B.V. Fascination Boulevard 602 t/m VA Capelle aan den IJssel Nederland. Datum 5 juni 2015 Nummer

Eastman Chemical B.V. Fascination Boulevard 602 t/m VA Capelle aan den IJssel Nederland. Datum 5 juni 2015 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht Fascination Boulevard 602 t/m 614 2909 VA Capelle aan den IJssel Datum 5 juni 2015 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen

Nadere informatie

SBI Friesland V.O.F. De Dolten SB Heerenveen Nederland. Datum 10 maart 2016 Nummer

SBI Friesland V.O.F. De Dolten SB Heerenveen Nederland. Datum 10 maart 2016 Nummer > Retouradres Postbus 24062 3502 MB Utrecht SBI Friesland V.O.F. De Dolten 11 8447 SB Heerenveen Datum 10 maart 2016 Nummer Betreft Besluit op kennisgeving voor de overbrenging van afvalstoffen Inspectie

Nadere informatie